Public relations DDM Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Public relations DDM Prachatice"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Public relations DDM Prachatice Autorka: Mgr. Eva Vinciková Vitějovice, březen 2011

2 Prohlašuji, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila Mgr. Eva Vinciková 2

3 Obsah: 1. Úvod Cíle a úkoly Praktická část Porovnání projektů z minulosti s dnešním stavem Projekt Vystupujeme společně Závěrečná práce z 1. ročníku Příprava PR manuálu Závěrečná práce z 2. ročníku Intranet a správa internetových stránek Současný stav PR PR povinnosti Intranet a internetové stránky Dotazník Vyhodnocení dotazníku Intranet seznam akcí Intranet statistika Intranet kroužky Intranet kartotéka Intranet zaměstnanci Intranet dokumenty Intranet rezervace Správa internetu Závěry dotazníku Závěr Soupis bibliografických citací Přílohy Příloha A Analýza Příloha B Dotazník 3

4 1. ÚVOD Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 je specializované školské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je od Jihočeský kraj. Jsme školské zařízení nabízející v oblasti zájmového vzdělávání širokou škálu aktivit pro děti, mládež a další zájemce z řad veřejnosti. Jsme druhé největší DDM v Jihočeském kraji co do počtu účastníků zájmového vzdělávání v pravidelné činnosti (ZÚ) a největší pracoviště z pohledu plošné působnosti. Svou činností DDM pokrývá oblast bývalého okresu Prachatice. Máme hlavní pracoviště v Prachaticích a čtyři odloučená pracoviště ve městech Vimperk, Netolice, Volary, Prachatice. Dále působíme v pravidelné zájmové činnosti např. ve Lhenicích, Čkyni, Stožci, Zbytinách atd. (Machart, 2008) Původní impuls změny PR nebo lépe řečeno zavedení PR do DDM Prachatice dal ředitel naší organizace Bc. Jiří Machart. Prošli jsme školením Mgr. Petra Vinše, tím jsem postupně prošla ještě dvakrát. Hlavně díky těmto školením jsem začala cítit potřebu s daným problémem něco dělat, ba dokonce mě začala tato problematika zajímat. Proto jsem se v prvním ročníku studia zaobírala právě PR, konkrétně přípravou PR manuálu. Ve druhém ročníku jsem tuto oblast prohloubila o intranet a správu internetu přes redakční systém. Touto prací se bude prolínat celé DDM Prachatice s mým pracovištěm v Netolicích, na kterém působím s kolegyní Mgr. Martinou Martanovou. Za 2 roky společné práce se nám podařilo vytvořit jakýsi PR standard a nastartovat tak některé změny pro celé DDM Prachatice. Chtěli jsme, aby nás lidé vnímali jako aktivní, moderní pracoviště nejen pro děti, což se povedlo, jelikož na naše akce nechodí zdaleka jen děti. Tvořivé dílny pro dospělé se staly součástí tradičních akcí. Určitě se promítlo i studium v projektu Dokážu to? a později Klíče pro život. Začali jsme myslet strategicky, vytvářet společné plány a vize, které se časem začaly vyplňovat. Nyní máme PR manuál, máme funkční webové stránky, kvalitní intranet, na němž se stále pracuje tak, aby co nejvíce vyhovoval nám zaměstnancům DDM. V této práci bych chtěla analýzy, přípravy a plánování v PR tématu za předešlé 3 roky zmapovat a vyhodnotit jejich realizaci. Stručně řečeno, chtěla bych touto prací dát dohromady veškeré výstupy, které se v minulosti osvědčily, a přiblížit je tak mým kolegům v DDM Prachatice. 4

5 2. CÍLE A ÚKOLY Cílem závěrečné práce je zmapovat dosavadní práci v PR tématu a navrhnout zlepšení PR v DDM Prachatice. Úkoly: 1. Zmapovat stav změny. 2. Vytvořit dotazník na správu internetu a intranetu. 3. Vyhodnotit a zpracovat závěry. 4. Navrhnout případná zlepšení. 5

6 3. PRAKTICKÁ ČÁST 3.1 Porovnání projektů z minulosti s dnešním stavem Projekt vystupujeme jednotně V projektu Vystupujeme jednotně při zachování identity (dále Vystupujeme jednotně ) ředitele DDM Prachatice Bc. Jiřího Macharta šlo hlavně o vytvoření manuálu image organizace a vydání propagačního materiálu DDM. Projekt je postaven na vzájemné spolupráci jednotlivých pracovišť a jejich zástupců při vytváření manuálu základních pravidel výstupů z DDM, při zachování identity pracovišť. (Machart 2008) Tento projekt započal změny v tématu Public Relations v DDM Prachatice, čímž byl pro PR aktivity velice důležitý. Dokázal však také naladit pracovníky DDM Prachatice k velkým PR změnám, které byly po projektu Vystupujeme jednotně realizovány Závěrečná práce z 1. ročníku PŘÍPRAVA PR MANUÁLU V práci obhájené v lednu 2009 jsem se zaobírala jednak výše zmiňovaným projektem Vystupujeme jednotně a jednak PR činnostmi uskutečňovanými na pracovišti Netolice. Jasně jsme si definovali vizi, jak chceme být vnímáni veřejností, dále jak oslovit konkrétní typy klientů a v neposlední řadě kam dávat naše vizuály, jak velké a komu je zasílat elektronickou poštou. Na jaře 2009 na poradě všech interních pedagogických pracovníků v Netolicích jsme s naší PR strategií seznámili v kostce i ostatní pracoviště. I oni si na poradě zpracovali svoji strategii. Navzájem jsme poté všechny strategie konfrontovali a vyšla nám společná pravidla, kterých bychom se rádi drželi. Tato pravidla byla přepsána do elektronické podoby a poslána na všechna pracoviště. Největším přínosem práce z 1. ročníku bylo zpracování vnitřního auditu PR do přehledné tabulky. Audit shrnul původní a stávající stav jednotlivých nositelů image před projektem Vystupujeme jednotně a po něm. Tabulka se věnovala i návrhům na zlepšení PR. Celé tabulce se věnuji ještě jednou v rozšířené verzi v tabulce č. 1. 6

7 3.1.3 Závěrečná práce z 2. ročníku INTRANET A SPRÁVA INTERNETOVÝCH STRÁNEK V práci obhájené v březnu 2010 jsem se zabývala hlavně nastartováním a fungováním dosud nezavedeného intranetu a správě internetových stránek přes redakční systém. V práci tedy naleznete harmonogram a více jak roční průběh změny, která zahrnuje jak vizuální stránku intranetu a internetových stránek DDM Prachatice, tak funkčnost jednotlivých sekcí na internetových stránkách, a hlavně funkčnost a propojení internetových stránek s intranetem. Po celou dobu změny se ladil i obsah intranetu a internetových stránek, výsledkem práce z druhého ročníku je více méně dnešní podoba intranetu a webových stránek DDM Prachatice. 3.2 Současný stav PR Po několika letech práce na PR DDM Prachatice jsme se posunuli o spoustu kroků dopředu, i když v některých věcech jsme stále na začátku. V následující tabulce je zpracován audit nositelů image z dnešního pohledu. Tabulka č. 1 Nositelé image Nositelé Původní stav Image (před projektem VJ) rok 2008 Logo - máme, používáme dvoubarevné (žlutočerné nebo žlutomodré) - 4 různé varianty Současný stav rok jednotný typ loga odsouhlasen - pravidla používání zakotvené v PR manuálu Návrhy změny Slogan - máme, ale nepoužíváme - na pracovišti - odsouhlasit za celé Kdo si hraje, nezlobí Netolice nový slogan DDM, nebo vymyslet Rozsvítíme volný nové čas - pravidla používání - používá se vložit do PR manuálu v médiích i na - dát sloganu 7

8 Firemní barvy Firemní písmo Hlavičkové papíry Vizitky Vizuály (plakáty, letáky, přehledy ) nejrůznějších moderovaných akcích - modrá a žlutá - modrožlutá - používání: logo, kombinace na vymalování hlavní budovy plakátech menších v DDM PT akcí - pravidla stanovená v PR manuálu - nebylo definováno - na pracovišti Netolice používání fontu Amerika na plakátech v nadpisech - používány pro výstupy - jsou zpracované pro z vedení všechna pracoviště - nejednotné a nesprávné - správné používání používání zakotvené v PR manuálu - vizitky ředitel DDM PT a - zpracované pracoviště Vimperk jednotné vizitky pro všechna pracoviště - žádná pravidla či povinné - vytvořen prvky jednoduchý vzor plakátů - podmínky, co musí na plakátu být, jsou zakotvené v PR manuálu - jaké velikosti a kde je používat najdou všichni pracovníci v PR manuálu grafickou podobu - stanovit pravidla a povolené fonty na každém pracovišti DDM - dotisk stávajících, nebo vytvoření nových 8

9 Elektronické - žádná pravidla či povinné - žádná pravidla či - vytvoření šablony pro prvky povinné prvky elektronických vzorů y (design + podpis) Reklamní - realizace: tašky, záložky, - na začátku nového - sbírání návrhů předměty rozvrhy, tužky, bloky, školního roku vždy k další výrobě frisbee nové propagační propagačních s logem nebo internetovou materiály pro materiálů adresou všechny účastníky Architektura - různorodost prostředí - neměnit, důležitost budov jednotlivých pracovišť zachování autentičnosti místa Okolí budov - tři pracoviště mají ve své - zachováváme okolí správě okolí budovy, dvě budov v čistotě a pracoviště mají omezené udržujeme jej možnosti měnit okolí budov (sekání trávníků, (veřejná prostranství) odhrnování sněhu ) Vnitřní - porady na jednotlivých - pravidelný systém komunikační pracovištích i celé DDM porad všech prostředky jednou měsíčně pedagogických zaměstnanců cca jednou za 2 měsíce i na odloučených pracovištích, jednou měsíčně jen vedoucí zaměstnanci - komunikace e- mailem, telefonicky, přes skype, osobně, jasně stanovena struktura organizace a předávání informací, společná školení 9

10 Komunikace - na začátku měsíce - na začátku měsíce - kontrolovat s médii rozesílání všech akcí za celé rozesílání všech akcí pravidelnost zasílání DDM PT za celé DDM PT zpráv - pracoviště dále provádí - pracoviště Netolice propagaci před i po akci 2x do měsíce obesílá podle svých možností média s pozvánkami na akce - před nebo po velkých akcích spolupracuje se spřízněnými novináři, zasílání fotek, tiskových zpráv, Komunikace - předávání měsíčních - předávání s úřady, se zpráv, informování o VIP měsíčních zpráv, zřizovatelem akcích, zasílání pozvánek, informování o VIP žádostí o zabezpečení akcích, zasílání garanta akce pozvánek, žádostí o zabezpečení garanta akce - pravidelné návštěvy např. na městě Výroční - výroční zpráva vychází zprávy z výročních zpráv jednotlivých pracovišť, je vystavena na webu, zasílaná zřizovateli, spolupracujícím organizacím a zástupcům měst s působností DDM Firemní - jednotlivé ZÚ si - za celé DDM zatím video, film zpracovávají výstupy ze své necítíme potřebu činnosti na digitálních video zpracovávat 10

11 Telefonování, ohlašování se do telefonu Informační systém a servis pro návštěvníky Využívání reklam, inzerce Monitoring mediálních zpráv a zásahů Prezentace na akcích nosičích - není zpracován žádný manuál, jak komunikovat přes telefon, jsou stanovena základní pravidla, ale nejsou všemi zaměstnanci respektována a dodržována - každé pracoviště má svůj systém předávání informací pro veřejnost vycházející z možností a podmínek daného pracoviště - nejsou nastavena pravidla využívání těchto prostředků - vedena evidence a ukládání zpráv a informací o činnosti DDM, každé pracoviště svůj styl - používání přenosného loga DDM, zpracované informační knihy z činnosti - necítíme potřebu využívat reklamy a inzerci - mzdová účetní má na starosti vystřihování v tištěných periodikách, které DDM odebírá, a předávání článků vedoucím pracovišť - ostatní média si sledují a zakládají pracoviště sama - navíc využívání dataprojektoru, promítání fotek z akcí - vyhotoven DDM stánek ve firemních barvách s velkým - v PR manuálu přesná fráze, jak se představovat do telefonu - zjistit a sepsat do PR manuálu, jak to funguje 11

12 Firemní oblečení a jeho využívání Rituály - všichni zaměstnanci mají firemní oblečení (trička, mikiny, vesty), jsou stanovena základní pravidla, kdy se firemní oblečení má používat - přání k narozeninám interních zaměstnanců, blahopřání k narozeninám externistů logem - pořízeno nové firemní oblečení - na velkých akcích mají všichni pořadatelé firemní oblečení - každé pracoviště má své rituály Jednotlivé návrhy na změny jsem dále rozpracovala v následující tabulce, která slouží k lepší orientaci a rychlejšímu a přehlednějšímu zpracování vyplývajících úkolů. Tabulka č. 2 Rozpracování návrhů změn Nositelé image Návrh změny Realizace změny Termín Zodpovídá (Z), podílí se (P), schvaluje (S) Slogan - odsouhlasit - na poradě červen Z - za celé DDM seznámit s tímto 2011 Vinciková nebo vymyslet úmyslem P - všichni nové - navázat na pedagogičtí předešlou práci pracovníci z porady v únoru S - ředitel pravidla - pokud se na červen Z - používání poradě podaří 2011 Vinciková vložit do PR sjednotit názor na P - všichni manuálu slogan, vytvořit i pedagogičtí pravidla pracovníci Poznámky - na poradu flipy z porady v únoru

13 používání S - Vinciková - dát sloganu - na další poradu září Z - grafickou zpracovat 2011 Vinciková podobu grafické návrhy P - grafik S - všichni pedagogičtí pracovníci Firemní - stanovit - na poradě červen Z - - na poradu fonty pravidla seznámit s tímto 2011 Vinciková každé a povolené úmyslem P - všichni pracoviště fonty na pedagogičtí s sebou cca 5 každém pracovníci plakátů, letáků, pracovišti S - ředitel DDM Vizitky - dotisk - na poradě červen Z - - s sebou stávajících, seznámit s tímto 2011 Vinciková ukázku starých nebo vytvoření úmyslem P - všichni vizitek nových - hlasovat zda pedagogičtí - obeznámit zachovat či pracovníci pracoviště nechat vypracovat S - ředitel dopředu, aby nové zjistili počty vizitek na pracovištích Elektron. - vytvoření - na poradě červen Z - - s sebou šablony pro elektronických seznámit s tímto 2011 Vinciková ukázky, jak y vzorů (design úmyslem P - všichni vypadá + podpis) pedagogičtí šablona pracovníci S - ředitel Reklamní - sbírání - postupně září Z - - s sebou předměty návrhů k další zapisovat nápady 2011 Vinciková soupis již výrobě P - grafik uskutečněných 13

14 propagačních S - všichni reklamních materiálů pedagogičtí předmětů pracovníci Ohlašování - v PR - na poradě červen Z - do telefonu manuálu seznámit s tímto 2011 Vinciková přesná fráze, úmyslem P - všichni jak se - vyjmenovat, jak pedagogičtí představovat se kdo pracovníci do telefonu představuje do S - ředitel telefonu Komunikace - kontrolovat - vytvořit si zápis duben Z - s médii pravidelnost v diáři, s každým 2011 Vinciková zasílání zpráv týdenním plánem poslat mail do médií (tzn. jednou za 14 dní) Informační - zjistit a - na poradě červen Z - s sebou na systém pro sepsat do PR seznámit s tímto 2011 Vinciková poradu ukázky návštěvníky manuálu, jak úmyslem P - všichni informačních to funguje - jak mají pedagogičtí systémů informační pracovníci systém S ředitel zpracovaný spolu jednotlivá s vedoucími pracoviště? pracovišť - je informační systém potřeba? PR povinnosti V práci z druhého ročníku vznikla tabulka odpovědnosti za jednotlivé úseky intranetu a internetových stránek a tabulka s termíny vkládání jednotlivých informací na internet a intranet. Když jsem přemýšlela, jak všechny tyto informace nejsnáze předat 14

15 ostatním kolegům, napadlo mě tyto dvě tabulky spojit a vytvořit tak základní povinnosti každého pracovníka, který pracuje s intranetem a internetem. Také jsou v následujících tabulkách zpracovány další PR povinnosti všech pracovníků DDM. Tabulka č. 3 Informace na internetu Jirka Vendula Jana Jarka Míra velká Hanka malá Hanka Boža Jitka Vlaďka Evina fa Petr Dvořák garanti akcí Název aktivity Termín plnění Z vzhled internetových stránek dle potřeby Z P P základní informace dle potřeby Z pracoviště PT - O nás dle potřeby Z pracoviště PT - Kontakty dle potřeby P Z P P P pracoviště PT - Akce cca 14 dní před akcí P Z P P P pracoviště PT - Kroužky červen-září + nové ZÚ P Z P P pracoviště PT - Tábory únor Z P P pracoviště PT - Programy MŠ, ZŠ, SŠ dle potřeby (září) Z pracoviště PT - Odkazy dle potřeby P P P P Z pracoviště PT - Fotogalerie co nejdříve po akci Z P P P pracoviště PT - Soutěže MŠMT dle potřeby P Z P P P pracoviště PT - Dokumenty ke stažení dle potřeby Z pracoviště PT - Dopravní hřiště březen Z pracoviště PT - Prázdninový pas červen Z pracoviště PT - Sportovní areál březen - duben Z pracoviště PT - Pedagogická knihovna dle potřeby Z pracoviště Vimperk (všechny záložky) viz pracoviště PT Z pracoviště Netolice (všechny záložky) viz pracoviště PT Z pracoviště Volary (všechny záložky) viz pracoviště PT Z zodpovídá, P podílí se, S schvaluje Tabulka č. 4 Informace na intranetu Jirka Vendula Jana Jarka Míra velká Hanka malá Hanka Boža Jitka Vlaďka Evina fa Petr Dvořák garanti akcí Název aktivity Termín plnění Pk Pk Pk Pk Z seznam akcí (zadávání, kontrola, přihlášení účastníci) min. 7 dní před akcí Z P P P Z Z Z kroužky (zadávání, kontrola, přihlášení účastníci) červen - listopad + noví účastníci Z P P P Z Z Z kartotéka říjen - listopad P P P P Z P P P zaměstnanci dle potřeby P P P P Z P P P P P dokumenty - tábory dle potřeby Z dokumenty - návody dle potřeby Z dokumenty - příkazy ředitele dle potřeby Z dokumenty - směrnice dle potřeby Z Z Z Z Z Z Z dokumenty - týdenní plány pondělí do 7:00 P Z dokumenty - zápisy z porady do 3. prac. dne S P P P Z Z P P P P P P rezervace dle potřeby Z P správa číselníků a složek dle potřeby 15

16 Tabulka č. 5 PR aktivity spojené s akcemi Jirka Vendula Jana Jarka Míra velká Hanka malá Hanka Boža Jitka Vlaďka Evina fa Petr Dvořák garanti akcí Název aktivity Termín plnění Z výroba plakátů na akci min. 14 dní před akcí Z vyvěsení (roznesení) plakátů min. 7 dní před akcí Z zadání akce na intranet (popř. facebook) min. 7 dní před akcí Z zajistit firemní oblečení min. 7 dní před akcí Z vyvěsit logoplachtu v den akce Z propagace v médiích před akcí min. 7 dní před akcí Z propagace v médiích po akcí co nejdříve po akci Z zajistit fotografa min. 7 dní před akcí Z vyvěsit fotografie na web co nejdříve po akci P P P P P P P P P P P Z podávání informací veřejnosti dle potřeby Intranet a internetové stránky Jeden z nejvíce sledovaných nosičů image jsou beze sporu internetové stránky. Jejich správě jsem se detailně věnovala v práci z druhého ročníku, ovšem zde práce na stavbě internetu, jak budu někdy v této práci nazývat zkráceně internetové stránky nebo prostředí jejich správy, a intranetu neskončila. Po dvou letech vytváření, stálého zdokonalování a zkoušení nastavených změn není intranet a správa internetových stránek u konce. To je dokonalý jev, jelikož intranet i internet je potřeba neustále přibližovat návštěvníkům webu i pracovníkům DDM podle aktuálních potřeb. Lidé se učí naše stránky navštěvovat čím dál častěji, což je jasně vidět nejen z následující tabulky č. 6, ale i ze zpětné vazby účastníků akcí. Není výjimkou, že se zajímají o termín vložení fotografií do fotogalerie na webu DDM Prachatice. Jako příklad neustálého přizpůsobování může sloužit i připravovaná sekce v záložce pracoviště Prachatice Montessori centrum. Ta by měla přispět k lepší orientaci na webu DDM pro zájemce o tuto tématiku. 16

17 Tabulka č. 6 Statistika přístupů pro web DDM Prachatice Vysvětlivky: Přístupy veškeré zobrazení jakékoli stránky. Tzn. každé otevření či obnovení stránky je bráno jako nový přístup. Soubory počet otevřených, vyžádaných stažení nebo otevření souboru z webu, např. fotky, dokumenty, pdf formáty. Stránky počet otevřených stránek, např. aktuality, tábory, atd. Návštěvy unikátní návštěvník, tzn. počet lidí, kteří web navštívili. Ti, když si prohlíželi více stránek, utvářeli počet přístupů. Místa - z kolika různých míst, např. zemí na světě nebo doma či ve škole, se lidé připojovali na stránky. Kbyty - kolik dat se stáhlo ze stránek, tzn. každým načtením fotky nebo pdf dokumentu. 17

18 I když vizuální podoba internetových stránek je od loňského roku stejná, obsah a funkčnost se neustále dolaďuje a přizpůsobuje našim potřebám. Neustále se zabývám sběrem připomínek od kolegů, které si zapisuji a následně komunikuji s firmou Petra Dvořáka, která nám internetové stránky a na ně navazující intranet vytvořila (viz příloha A). Nakonec se výběr této firmy vyplatil a to nejen finančně, ale hlavně díky přístupu pracovníků firmy. Nejenže jsou ochotni veškeré úpravy dodělávat v rámci původní odměny, ale přicházejí i s vlastními návrhy, jak některé funkce vylepšit Dotazník Ačkoli se o intranetu a internetu neustále s kolegy bavíme, stále pouze jen tuším, jaké možnosti intranetu a správy internetu využívají. Proto jsem se rozhodla vytvořit dotazník, jímž získám ucelené informace o používání intranetu a internetu (viz příloha B). V dotazníku jsem použila většinu otázek uzavřených, tzn. otázky, na které jsou připraveny odpovědi. U některých otázek byla možnost odpovědět i otevřeným typem. Tuto možnost jsem volila hlavně kvůli odpovědím, které mě nemusely napadnout a v případě poslední otázky také kvůli novým návrhům na zlepšení funkčnosti intranetu. Otázky v dotazníku jsem se snažila sestavit logicky za sebou. Rozdělila jsem ho na tři části. První část byla informační. Vypovídala o práci a věku dotazovaných. Druhá část se zabývala intranetem a třetí správou internetu. Poslední otázka zastřešovala všechny tři části, jelikož se mohla dotknout jak intranetu, tak správy internetu. Několik otázek jsem doplnila obrázky prostředí stránky, ke které se otázka vztahuje. Největší důvod těchto doplňků byl, pomoci dotazovaným lépe si představit, o čem se v příslušné otázce bavíme. Dotazník vyplňoval ředitel, mzdová účetní a všichni pedagogičtí pracovníci, kteří s intranetem pracují. Nevyplňující byly pouze 2 osoby, jedna z důvodu dlouhodobé nemoci, která trvá po celou dobu zkoušení a realizace systému, druhá z důvodu 5 měsíčního záskoku za nemocenskou. Dotazník jsme vyplňovali na poradě pedagogických pracovníků ve Volarech v únoru Po zkušenostech a několika konfliktech na téma intranet a internet jsem se obávala ochoty kolegů spolupracovat. Proto jsem je před dotazníkem seznámila, co tímto dotazníkem sleduji a k jakému účelu budou výsledky použity. Nakonec vyplnění dotazníku kolegové přijali pozitivně a během několika minut se mi dotazníky vracely vyplněné. Dokonce se po vyplnění rozpoutala diskuze o zlepšení systému. Padlo několik návrhů, které jsem následně při vyhodnocování v dotazníku ani nenašla. 18

19 Vyhodnocení dotazníku Vyplněný dotazník jsem dostala od dvanácti kolegů, dva z nich jsou ekonomickoadministrační pracovníci a 10 je pedagogů. Prvním pozitivním zjištěním bylo, že intranet a internet používají všichni několikrát v týdnu, někteří (4 pedagogičtí pracovníci) dokonce i téměř každý den Intranet seznam akcí V intranetové části se nejvíce zabývám rozborem otázky č. 4. Tato otázka totiž charakterizuje veškerou práci s intranetem. Tabulka č. 7 Otázka č. 4 Otázka č. 4 V intranetu používám záložky typ pracovníka seznam akcí statistiky kroužky kartotéka zaměstnanci dokumenty rezervace pedagog ekonomickoadministrační suma % 92% 33% 92% 75% 42% 75% 92% intranetu. Z tabulky č. 7 vyplývá následující graf použivatelnosti jednotlivých složek Graf č. 1 19

20 Na grafu č.1 jasně vidíme, že mezi nejpoužívanější složky intranetu patří správa akcí, kroužků, dokumentů a rezervací. Vyplývá to i z původního záměru při tvorbě intranetu, jelikož sekci statistiky by měl používat nejvíce zástupce ředitele s ředitelem a vedoucí pracovišť. Kartotéka je hlavně sezónní záležitost. Nejvíce se využije na začátku školního roku při zadávání nových účastníků a při kontrole do systému účastníků již vložených. Sekci zaměstnanci by zase nejvíce měla používat mzdová účetní a vedoucí pracovišť. V následující tabulce můžeme sledovat otázky 5-8, které se týkají jedné z nejpoužívanějších oblastí intranetu, což je seznam akcí. Tabulka č. 8 Otázky č. 5-8 Otázka č. 5-8 Do seznamu akcí u každé nové akce u většiny nových akcí přibližně k jedné z deseti několikrát jsem tuto možnost použil(a) nikdy zadávám informace našeho pracoviště/oddělení doplňuji počty účastníků na již proběhlých akcích vkládám materiály (dokumenty) týkající se akce na intranet v seznamu akcí vkládám materiály (dokumenty) týkající se akce na internet v seznamu akcí suma sloučené kategorie 42 6 % 88% 13% V tabulce č. 8 můžeme vyčíst počty odpovědí na jednotlivé otázky. V předposledním řádku jsem použila možnost sloučené kategorie. Pokud totiž vezmeme v úvahu základní cíl dotazníku, kterým se snažíme zjistit použivatelnost jednotlivých složek intranetu a internetu, nemusí nás v tuto chvíli zajímat, zda se zmíněná aktivita děje jen několikrát nebo pravidelně u každé nové akce. Z čehož nám plyne 88 % využitelnost práce se seznamem akcí. Pro lepší představu si můžeme prohlédnout následující graf. Nazelenalé výseče ukazují určitou aktivitu, kdežto šedivá výseč ukazuje aktivitu nulovou. Jde o sečtená data ze všech aktivit v seznamu akcí mimo kontrolu akcí, tedy otázku č. 9. Ta ve výsledku jasně ukazuje, že všichni, kteří se seznamem akcí pracují, ho také používají ke kontrole akcí na svěřeném úseku. 20

21 Graf č Intranet statistika Otázka č. 10 se ptala, jak často používají dotazovaní statistiku. Z předchozích údajů víme, že statistiku používá 33 % respondentů. Z nich 1 využije ke své práci statistiku několikrát do měsíce a 5 dotazovaných občas Intranet kroužky V otázce zabývající se kroužky zjišťujeme, co přesně se v této sekci používá. Kolegové mohli v této otázce zaškrtnout i několik odpovědí a poprvé mohli svou odpověď doplnit také do kolonky jiné. A to v případě, že by používali sekci kroužky mimo vypsané aktivity i na aktivity nezmíněné. Což se také stalo, proto v následujícím grafu přibyla oproti dotazníku nová možnost. 21

22 Graf č. 3 Z předcházejícího grafu vyplývá, že zadávání nových kroužků přes intranet používá 92 % všech dotazovaných kolegů, při běžné práci používá záložku kroužky 58 % stejně jako u kontroly plateb účastníků v kroužcích. Více než 33 % respondentů přes sekci kroužky tiskne údaje o účastnících. Procentuálně nevyčíslujeme získávání počtů účastníků, a to z toho důvodu, že by to mohla být zkreslená informace, jelikož tato možnost byla doplněna jedním dotazovaným, tudíž se k této možnosti nemohli ostatní vyjádřit Intranet kartotéka Sekci kartotéka podle následujícího grafu hojně využíváme, procentuelně vyčísleno z 92 % při zadávání nových účastníků, z 83 % při aktualizaci osobních údajů účastníků a 67 % z nás přes kartotéku hledá iniciály účastníků. Graf č. 4 22

23 Intranet zaměstnanci Sekce zaměstnanci je prioritně určena pro snazší komunikaci mezi mzdovou účetní a vedoucími pracovišť. V této otázce byla podruhé využita možnost doplnit jinou variantu používání této záložky. Graf č. 5 Ze 42 % využíváme záložku zaměstnanci při zadávání nových externistů do systému, 33 % dotázaných v zaměstnancích hledá iniciály internistů nebo externistů, 25 % komunikuje přes zaměstnance s velkou Hankou 1. Dalších 8 % využívá sekci zaměstnanci k aktualizaci osobních údajů našich zaměstnanců. Ačkoliv se zdají být procenta využitelnosti záložky nízká, nesmíme zapomínat, že nebyla vytvořena pro všechny. Zaměstnanci pracoviště Prachatice mají mzdovou účetní v budově, proto ve většině případů využívají osobní komunikaci Intranet dokumenty Záložka dokumenty je obsahově složitější. Dělí se na poskupiny Letní tábory platby, Návody, Ostatní, Příkazy, Směrnice, Týdenní plány a Zápisy. Podskupina Letní tábory platby obsahuje tabulky platících na tábory, ty jsou rozděleny podle pracovišť a jednotlivých táborů. V Návodech najdeme manuály k nejrůznějším podpůrným programům, např. zmenšování fotek, nahrávání fotek na web, atd. 1 Velká Hanka říkáme naší mzdové účetní, čímž ji odlišujeme od pokladní. Stejně je pojmenována i v dotazníku, což ho mělo odlehčit a přiblížit kolegům. 23

24 V podskupině Ostatní najdeme především tabulky se vzděláváním, kdo se kde a na co školí. Také zde najdeme plán termínů porad na daný školní rok. V Příkazech a směrnicích najdeme veškeré aktuální vnitřní dokumenty. Týdenní plány jsou dále rozděleny na všechna pracoviště a oddělení, každý vedoucí zde ukládá svůj týdenní plán s akcemi jeho pracoviště či oddělení na daný týden. Poslední podskupina Zápisy je nejmladší a nalezneme zde přepsané zápisy z porad DDM Prachatice. Graf č. 6 Sekci dokumenty jsme očekávali po seznamu akcí jako druhou největší, co se použitelnosti týče. To se také procentuelně vyplnilo. Nejvíce se používá na hledání nejrůznějších dokumentů tj. 83 % dotázaných, 75 % vkládá týdenní plány, 58 % z dotázaných kontroluje úkoly z porad a 33 % hledá v dokumentech návody. Kontrolu a vkládání dokumentů opět do procentuálního vyjádření nezahrnujeme, jelikož tyto možnosti byly doplněny respondenty Intranet rezervace V otázce týkající se rezervací byly nabídnuty 2 možnosti odpovědí. Jednak používání při zadávání rezervací aut a sportovních pomůcek a také využití přehledů rezervací na měsíc, týden nebo den. První možnost zvolilo 11 dotázaných tzn. 92 %, druhou 3 kolegové což je 25 %. 24

25 Správa internetu Internet, jak nazýváme prostředí správy internetových stránek, používáme na tzv. stránky statické, tzn. že nejsou propojeny s daty vkládanými přes intranet. Zjednodušeně můžeme říci, že stránky statické jsou takové záložky a sekce, které nemusí být spravovány týden co týden a data v nich jsou stálejšího charakteru, např. kontaky, školní vzdělávací program, atd. Internet spravujeme přes dvě základní složky Obsah a Má nastavení. Z otázky č. 16 vyplývá, že přes obsah spravuje internet 10 kolegů, z toho jeden ekonomicko administrační pracovník, 2 nepoužívají správu internetu vůbec, jeden z nich je také ekonomicko administrační pracovník a nikdo nepoužívá Má nastavení. Přes obsah se tedy může spravovat text ve veškerých záložkách na internetových stránkách dlouhodobější povahy. Tabulka č. 9 Otázka č. 17 Otázka č. 17 Obsah stránky používám ke správě aktualit mého typ pracovníka pracoviště o nás kontaktů akcí kroužků táborů VP pro MŠ, ZŠ, SŠ fotogalerie dokumentů ke stažení pedagog ekonomicko administrační suma % 92% 33% 33% 75% 58% 67% 17% 42% 17% 25% odkazů Pro lepší představu přikládáme následující graf. 25

26 Graf č. 7 Z grafu jasně vyplývá, že nejpoužívanější jsou aktuality jednotlivých pracovišť, což potvrzuje i otázka č. 18. Text do aktualit vkládá 10 pracovníků, což je 100 % z těch, co obsah stránky používá, a interaktivní odkaz vkládá 5 dotazovaných kolegů. Další otázka ukázala, že vkládání fotografií na web přes internet 2 využívají 4 respondenti a 2 dotazovaní zobrazují díky fotogalerii na internetu výchozí fotky alb na webu. Předposlední, tedy 20. otázkou byla správa souborů nebo obrázků, díky kterým vkládá interaktivní dokumenty 5 respondentů a jeden dotazovaný ji používá jako úschovnu dokumentů, které potřebuje mít stále u sebe. 2 Další možností jak vkládat fotografie do interentové galerie je použití programu Total Commander. 26

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma.

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma. Typeform.com Typeform.com je online software pro tvorbu dotazníků, testů, anket, formulářů či pop-upů. Velkou výhodou je, že do dotazníků je možno přidávat fotky, obrázky či videa. Existují tři verze BASIC,

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Obecná pravidla publicity projektu Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci

Více

Základní znalosti pro pracovníky ITP

Základní znalosti pro pracovníky ITP Závěrečná zpráva z realizace e-learningového ho programu Základní znalosti pro pracovníky ITP 1. E-learningový program Základní znalosti pro pracovníky ITP Základní charakteristika programu, jako garant

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Seminář pro pracovníky knihoven a SVI ústavů AV ČR Praha, 17. 6. 2013 Nová interní směrnice č. 4 / 2013 Tvorba

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

ZÁZNAMNÍK UČITELE - 1. BLOK

ZÁZNAMNÍK UČITELE - 1. BLOK ZÁZNAMNÍK UČITELE - 1. BLOK Vstup do agendy Primární agendou pro vyučující je Záznamník učitele. Osobní administrativa Učitel V pravém horním rohu této agendy si volíte období (každý předmět je vždy vypsán

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci grantového projektu a v Nařízení Komise

Více

32 APZ Nabídky. Popis modulu

32 APZ Nabídky. Popis modulu 32 APZ Nabídky Uživatelský modul APZ Nabídky náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci pracovních nabídek

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výsledky dotazníkového šetření PR a propagace

Výsledky dotazníkového šetření PR a propagace Výsledky dotazníkového šetření PR a propagace Dotazníkové šetření Dotazník připravila společně sekce PR a propagace a zástupci brněnských pionýrských skupin. Distribuce proběhla v listopadu 2013 přílož

Více

Přílohy. příloha č.1. Dotazník č. 1 - pro pracovníky České školní inspekce

Přílohy. příloha č.1. Dotazník č. 1 - pro pracovníky České školní inspekce Přílohy Dotazník č. 1 - pro pracovníky České školní inspekce příloha č.1 Dobrý den, dovolte mně, abych Vás požádala o vyplnění přiloženého dotazníku, který potřebuji pro závěrečnou bakalářskou práci. Studuji

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Program. Aktualizace fakultního webu. Hlavní změny. Jednotná navigace. Školení správců webových stránek

Program. Aktualizace fakultního webu. Hlavní změny. Jednotná navigace. Školení správců webových stránek Program Aktuální stav a vývoj fakultního webu Koncepce a změny funkčnosti webu (J. Langhammer, PřF) Aktualizace struktury webových stránek PřF UK Jakub Langhammer Technické řešení a změny pro správce webových

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Počet odpovědí: 39. Souhrn. Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: Stránky www.zschvaly.cz nejčastěji navštěvuji: Ná stránky přistupuji jako:

Počet odpovědí: 39. Souhrn. Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: Stránky www.zschvaly.cz nejčastěji navštěvuji: Ná stránky přistupuji jako: Počet odpovědí: 39 Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu ondrej.zmek@gmail.com Upravit formulář Souhrn Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: 28.2% 48.7% 15.4% Každý den 6 15.4 % 2x 3x týdně 19 48.7

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá?

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá? Proč je publicita tolik důležitá? Publicita Petra Vodičková, Společný technický sekretariát zvýšení povědomí o evropských projektech zlepšení image Evropské unie kvalitní přeshraniční projekty dobrovolná

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ZDRAVÉHO MĚSTA

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ZDRAVÉHO MĚSTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ZDRAVÉHO MĚSTA Letní škola NSZM ČR Tábor 17. června 2009 v komunikaci s veřejností i médii se nám velmi osvědčil jednotný vizuální styl Zdravého města tento vizuální styl vychází

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

https://docs.google.com/forms/d/1d_ttgk3zmdikglznarocus7htof9gvhjhwpjnkdhzvs/viewform

https://docs.google.com/forms/d/1d_ttgk3zmdikglznarocus7htof9gvhjhwpjnkdhzvs/viewform 9 PŘÍLOHY Vážená paní, Vážený pane, se souhlasem náměstka Sekce inspekční činnosti PhDr. Ondřeje Andryse a ředitele inspektorátu (titul, jméno, příjmení) si Vás dovoluji požádat o vyplnění elektronického

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Portál pro grafické aplikace D1 A4M39NUR

Portál pro grafické aplikace D1 A4M39NUR Portál pro grafické aplikace D1 A4M39NUR Matěj Důras 2011 Screener Cílem screeneru je předvybrání vhodných kandidátů pro pozdější interview. 1 Přicházíte nějkým způsobem do kontaktu s facility managementem?

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

První přihlášení do CMS. Po přihlášení

První přihlášení do CMS. Po přihlášení První přihlášení do CMS - Zadejte do prohlížeče Internet Explorer požadovanou webovou adresu ve formátu www.adresa.cz/cms (např. na hlavní web Diakonie by to bylo www.diakonie.cz/cms) - Vyskočí vám okno

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Portál Plasticka-chirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Návštěvník na něm nalezne odborné informace podané neodbornou formou. Díky detailním popisům jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Manuál korporátní identity Anna Čaníková

Manuál korporátní identity Anna Čaníková Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických studií, promotion a event

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Knihovna Jiřího Mahena v Brně příspěvková organizace. Kobližná 4, Brno. Vnitropodniková směrnice č. 2 / 2013

Knihovna Jiřího Mahena v Brně příspěvková organizace. Kobližná 4, Brno. Vnitropodniková směrnice č. 2 / 2013 Knihovna Jiřího Mahena v Brně příspěvková organizace Kobližná 4, 601 50 Brno Vnitropodniková směrnice č. 2 / 2013 Směrnice upravující jednotný vizuální styl KJM V zájmu vytváření profesionální firemní

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

ikuch k internetové aplikaci zadávání požadavků na změnu objednané stravy pro software Kuchyňka

ikuch k internetové aplikaci zadávání požadavků na změnu objednané stravy pro software Kuchyňka příručka obsluhy k internetové aplikaci ikuch zadávání požadavků na změnu objednané stravy pro software Kuchyňka určeno výhradně pro potřeby uživatelů software Kuchyňka Praha leden 2010 jak se pracuje

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2 Webová prezentace... 3 Fotogalerie... 4 Studijní materiály...

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Interní směrnice č.5

Interní směrnice č.5 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 www.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č.5 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Kategorizace turnajů a podmínky pro zařazení

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Aktualizace metodiky pro městskou část Praha Dolní Počernice

Aktualizace metodiky pro městskou část Praha Dolní Počernice Aktualizace metodiky pro městskou část Praha Dolní Počernice Zapojením do pilotního projektu Index čistoty metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství si chtěla Městská část Praha - Dolní Počernice

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více