Public relations DDM Prachatice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Public relations DDM Prachatice"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Public relations DDM Prachatice Autorka: Mgr. Eva Vinciková Vitějovice, březen 2011

2 Prohlašuji, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila Mgr. Eva Vinciková 2

3 Obsah: 1. Úvod Cíle a úkoly Praktická část Porovnání projektů z minulosti s dnešním stavem Projekt Vystupujeme společně Závěrečná práce z 1. ročníku Příprava PR manuálu Závěrečná práce z 2. ročníku Intranet a správa internetových stránek Současný stav PR PR povinnosti Intranet a internetové stránky Dotazník Vyhodnocení dotazníku Intranet seznam akcí Intranet statistika Intranet kroužky Intranet kartotéka Intranet zaměstnanci Intranet dokumenty Intranet rezervace Správa internetu Závěry dotazníku Závěr Soupis bibliografických citací Přílohy Příloha A Analýza Příloha B Dotazník 3

4 1. ÚVOD Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 je specializované školské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je od Jihočeský kraj. Jsme školské zařízení nabízející v oblasti zájmového vzdělávání širokou škálu aktivit pro děti, mládež a další zájemce z řad veřejnosti. Jsme druhé největší DDM v Jihočeském kraji co do počtu účastníků zájmového vzdělávání v pravidelné činnosti (ZÚ) a největší pracoviště z pohledu plošné působnosti. Svou činností DDM pokrývá oblast bývalého okresu Prachatice. Máme hlavní pracoviště v Prachaticích a čtyři odloučená pracoviště ve městech Vimperk, Netolice, Volary, Prachatice. Dále působíme v pravidelné zájmové činnosti např. ve Lhenicích, Čkyni, Stožci, Zbytinách atd. (Machart, 2008) Původní impuls změny PR nebo lépe řečeno zavedení PR do DDM Prachatice dal ředitel naší organizace Bc. Jiří Machart. Prošli jsme školením Mgr. Petra Vinše, tím jsem postupně prošla ještě dvakrát. Hlavně díky těmto školením jsem začala cítit potřebu s daným problémem něco dělat, ba dokonce mě začala tato problematika zajímat. Proto jsem se v prvním ročníku studia zaobírala právě PR, konkrétně přípravou PR manuálu. Ve druhém ročníku jsem tuto oblast prohloubila o intranet a správu internetu přes redakční systém. Touto prací se bude prolínat celé DDM Prachatice s mým pracovištěm v Netolicích, na kterém působím s kolegyní Mgr. Martinou Martanovou. Za 2 roky společné práce se nám podařilo vytvořit jakýsi PR standard a nastartovat tak některé změny pro celé DDM Prachatice. Chtěli jsme, aby nás lidé vnímali jako aktivní, moderní pracoviště nejen pro děti, což se povedlo, jelikož na naše akce nechodí zdaleka jen děti. Tvořivé dílny pro dospělé se staly součástí tradičních akcí. Určitě se promítlo i studium v projektu Dokážu to? a později Klíče pro život. Začali jsme myslet strategicky, vytvářet společné plány a vize, které se časem začaly vyplňovat. Nyní máme PR manuál, máme funkční webové stránky, kvalitní intranet, na němž se stále pracuje tak, aby co nejvíce vyhovoval nám zaměstnancům DDM. V této práci bych chtěla analýzy, přípravy a plánování v PR tématu za předešlé 3 roky zmapovat a vyhodnotit jejich realizaci. Stručně řečeno, chtěla bych touto prací dát dohromady veškeré výstupy, které se v minulosti osvědčily, a přiblížit je tak mým kolegům v DDM Prachatice. 4

5 2. CÍLE A ÚKOLY Cílem závěrečné práce je zmapovat dosavadní práci v PR tématu a navrhnout zlepšení PR v DDM Prachatice. Úkoly: 1. Zmapovat stav změny. 2. Vytvořit dotazník na správu internetu a intranetu. 3. Vyhodnotit a zpracovat závěry. 4. Navrhnout případná zlepšení. 5

6 3. PRAKTICKÁ ČÁST 3.1 Porovnání projektů z minulosti s dnešním stavem Projekt vystupujeme jednotně V projektu Vystupujeme jednotně při zachování identity (dále Vystupujeme jednotně ) ředitele DDM Prachatice Bc. Jiřího Macharta šlo hlavně o vytvoření manuálu image organizace a vydání propagačního materiálu DDM. Projekt je postaven na vzájemné spolupráci jednotlivých pracovišť a jejich zástupců při vytváření manuálu základních pravidel výstupů z DDM, při zachování identity pracovišť. (Machart 2008) Tento projekt započal změny v tématu Public Relations v DDM Prachatice, čímž byl pro PR aktivity velice důležitý. Dokázal však také naladit pracovníky DDM Prachatice k velkým PR změnám, které byly po projektu Vystupujeme jednotně realizovány Závěrečná práce z 1. ročníku PŘÍPRAVA PR MANUÁLU V práci obhájené v lednu 2009 jsem se zaobírala jednak výše zmiňovaným projektem Vystupujeme jednotně a jednak PR činnostmi uskutečňovanými na pracovišti Netolice. Jasně jsme si definovali vizi, jak chceme být vnímáni veřejností, dále jak oslovit konkrétní typy klientů a v neposlední řadě kam dávat naše vizuály, jak velké a komu je zasílat elektronickou poštou. Na jaře 2009 na poradě všech interních pedagogických pracovníků v Netolicích jsme s naší PR strategií seznámili v kostce i ostatní pracoviště. I oni si na poradě zpracovali svoji strategii. Navzájem jsme poté všechny strategie konfrontovali a vyšla nám společná pravidla, kterých bychom se rádi drželi. Tato pravidla byla přepsána do elektronické podoby a poslána na všechna pracoviště. Největším přínosem práce z 1. ročníku bylo zpracování vnitřního auditu PR do přehledné tabulky. Audit shrnul původní a stávající stav jednotlivých nositelů image před projektem Vystupujeme jednotně a po něm. Tabulka se věnovala i návrhům na zlepšení PR. Celé tabulce se věnuji ještě jednou v rozšířené verzi v tabulce č. 1. 6

7 3.1.3 Závěrečná práce z 2. ročníku INTRANET A SPRÁVA INTERNETOVÝCH STRÁNEK V práci obhájené v březnu 2010 jsem se zabývala hlavně nastartováním a fungováním dosud nezavedeného intranetu a správě internetových stránek přes redakční systém. V práci tedy naleznete harmonogram a více jak roční průběh změny, která zahrnuje jak vizuální stránku intranetu a internetových stránek DDM Prachatice, tak funkčnost jednotlivých sekcí na internetových stránkách, a hlavně funkčnost a propojení internetových stránek s intranetem. Po celou dobu změny se ladil i obsah intranetu a internetových stránek, výsledkem práce z druhého ročníku je více méně dnešní podoba intranetu a webových stránek DDM Prachatice. 3.2 Současný stav PR Po několika letech práce na PR DDM Prachatice jsme se posunuli o spoustu kroků dopředu, i když v některých věcech jsme stále na začátku. V následující tabulce je zpracován audit nositelů image z dnešního pohledu. Tabulka č. 1 Nositelé image Nositelé Původní stav Image (před projektem VJ) rok 2008 Logo - máme, používáme dvoubarevné (žlutočerné nebo žlutomodré) - 4 různé varianty Současný stav rok jednotný typ loga odsouhlasen - pravidla používání zakotvené v PR manuálu Návrhy změny Slogan - máme, ale nepoužíváme - na pracovišti - odsouhlasit za celé Kdo si hraje, nezlobí Netolice nový slogan DDM, nebo vymyslet Rozsvítíme volný nové čas - pravidla používání - používá se vložit do PR manuálu v médiích i na - dát sloganu 7

8 Firemní barvy Firemní písmo Hlavičkové papíry Vizitky Vizuály (plakáty, letáky, přehledy ) nejrůznějších moderovaných akcích - modrá a žlutá - modrožlutá - používání: logo, kombinace na vymalování hlavní budovy plakátech menších v DDM PT akcí - pravidla stanovená v PR manuálu - nebylo definováno - na pracovišti Netolice používání fontu Amerika na plakátech v nadpisech - používány pro výstupy - jsou zpracované pro z vedení všechna pracoviště - nejednotné a nesprávné - správné používání používání zakotvené v PR manuálu - vizitky ředitel DDM PT a - zpracované pracoviště Vimperk jednotné vizitky pro všechna pracoviště - žádná pravidla či povinné - vytvořen prvky jednoduchý vzor plakátů - podmínky, co musí na plakátu být, jsou zakotvené v PR manuálu - jaké velikosti a kde je používat najdou všichni pracovníci v PR manuálu grafickou podobu - stanovit pravidla a povolené fonty na každém pracovišti DDM - dotisk stávajících, nebo vytvoření nových 8

9 Elektronické - žádná pravidla či povinné - žádná pravidla či - vytvoření šablony pro prvky povinné prvky elektronických vzorů y (design + podpis) Reklamní - realizace: tašky, záložky, - na začátku nového - sbírání návrhů předměty rozvrhy, tužky, bloky, školního roku vždy k další výrobě frisbee nové propagační propagačních s logem nebo internetovou materiály pro materiálů adresou všechny účastníky Architektura - různorodost prostředí - neměnit, důležitost budov jednotlivých pracovišť zachování autentičnosti místa Okolí budov - tři pracoviště mají ve své - zachováváme okolí správě okolí budovy, dvě budov v čistotě a pracoviště mají omezené udržujeme jej možnosti měnit okolí budov (sekání trávníků, (veřejná prostranství) odhrnování sněhu ) Vnitřní - porady na jednotlivých - pravidelný systém komunikační pracovištích i celé DDM porad všech prostředky jednou měsíčně pedagogických zaměstnanců cca jednou za 2 měsíce i na odloučených pracovištích, jednou měsíčně jen vedoucí zaměstnanci - komunikace e- mailem, telefonicky, přes skype, osobně, jasně stanovena struktura organizace a předávání informací, společná školení 9

10 Komunikace - na začátku měsíce - na začátku měsíce - kontrolovat s médii rozesílání všech akcí za celé rozesílání všech akcí pravidelnost zasílání DDM PT za celé DDM PT zpráv - pracoviště dále provádí - pracoviště Netolice propagaci před i po akci 2x do měsíce obesílá podle svých možností média s pozvánkami na akce - před nebo po velkých akcích spolupracuje se spřízněnými novináři, zasílání fotek, tiskových zpráv, Komunikace - předávání měsíčních - předávání s úřady, se zpráv, informování o VIP měsíčních zpráv, zřizovatelem akcích, zasílání pozvánek, informování o VIP žádostí o zabezpečení akcích, zasílání garanta akce pozvánek, žádostí o zabezpečení garanta akce - pravidelné návštěvy např. na městě Výroční - výroční zpráva vychází zprávy z výročních zpráv jednotlivých pracovišť, je vystavena na webu, zasílaná zřizovateli, spolupracujícím organizacím a zástupcům měst s působností DDM Firemní - jednotlivé ZÚ si - za celé DDM zatím video, film zpracovávají výstupy ze své necítíme potřebu činnosti na digitálních video zpracovávat 10

11 Telefonování, ohlašování se do telefonu Informační systém a servis pro návštěvníky Využívání reklam, inzerce Monitoring mediálních zpráv a zásahů Prezentace na akcích nosičích - není zpracován žádný manuál, jak komunikovat přes telefon, jsou stanovena základní pravidla, ale nejsou všemi zaměstnanci respektována a dodržována - každé pracoviště má svůj systém předávání informací pro veřejnost vycházející z možností a podmínek daného pracoviště - nejsou nastavena pravidla využívání těchto prostředků - vedena evidence a ukládání zpráv a informací o činnosti DDM, každé pracoviště svůj styl - používání přenosného loga DDM, zpracované informační knihy z činnosti - necítíme potřebu využívat reklamy a inzerci - mzdová účetní má na starosti vystřihování v tištěných periodikách, které DDM odebírá, a předávání článků vedoucím pracovišť - ostatní média si sledují a zakládají pracoviště sama - navíc využívání dataprojektoru, promítání fotek z akcí - vyhotoven DDM stánek ve firemních barvách s velkým - v PR manuálu přesná fráze, jak se představovat do telefonu - zjistit a sepsat do PR manuálu, jak to funguje 11

12 Firemní oblečení a jeho využívání Rituály - všichni zaměstnanci mají firemní oblečení (trička, mikiny, vesty), jsou stanovena základní pravidla, kdy se firemní oblečení má používat - přání k narozeninám interních zaměstnanců, blahopřání k narozeninám externistů logem - pořízeno nové firemní oblečení - na velkých akcích mají všichni pořadatelé firemní oblečení - každé pracoviště má své rituály Jednotlivé návrhy na změny jsem dále rozpracovala v následující tabulce, která slouží k lepší orientaci a rychlejšímu a přehlednějšímu zpracování vyplývajících úkolů. Tabulka č. 2 Rozpracování návrhů změn Nositelé image Návrh změny Realizace změny Termín Zodpovídá (Z), podílí se (P), schvaluje (S) Slogan - odsouhlasit - na poradě červen Z - za celé DDM seznámit s tímto 2011 Vinciková nebo vymyslet úmyslem P - všichni nové - navázat na pedagogičtí předešlou práci pracovníci z porady v únoru S - ředitel pravidla - pokud se na červen Z - používání poradě podaří 2011 Vinciková vložit do PR sjednotit názor na P - všichni manuálu slogan, vytvořit i pedagogičtí pravidla pracovníci Poznámky - na poradu flipy z porady v únoru

13 používání S - Vinciková - dát sloganu - na další poradu září Z - grafickou zpracovat 2011 Vinciková podobu grafické návrhy P - grafik S - všichni pedagogičtí pracovníci Firemní - stanovit - na poradě červen Z - - na poradu fonty pravidla seznámit s tímto 2011 Vinciková každé a povolené úmyslem P - všichni pracoviště fonty na pedagogičtí s sebou cca 5 každém pracovníci plakátů, letáků, pracovišti S - ředitel DDM Vizitky - dotisk - na poradě červen Z - - s sebou stávajících, seznámit s tímto 2011 Vinciková ukázku starých nebo vytvoření úmyslem P - všichni vizitek nových - hlasovat zda pedagogičtí - obeznámit zachovat či pracovníci pracoviště nechat vypracovat S - ředitel dopředu, aby nové zjistili počty vizitek na pracovištích Elektron. - vytvoření - na poradě červen Z - - s sebou šablony pro elektronických seznámit s tímto 2011 Vinciková ukázky, jak y vzorů (design úmyslem P - všichni vypadá + podpis) pedagogičtí šablona pracovníci S - ředitel Reklamní - sbírání - postupně září Z - - s sebou předměty návrhů k další zapisovat nápady 2011 Vinciková soupis již výrobě P - grafik uskutečněných 13

14 propagačních S - všichni reklamních materiálů pedagogičtí předmětů pracovníci Ohlašování - v PR - na poradě červen Z - do telefonu manuálu seznámit s tímto 2011 Vinciková přesná fráze, úmyslem P - všichni jak se - vyjmenovat, jak pedagogičtí představovat se kdo pracovníci do telefonu představuje do S - ředitel telefonu Komunikace - kontrolovat - vytvořit si zápis duben Z - s médii pravidelnost v diáři, s každým 2011 Vinciková zasílání zpráv týdenním plánem poslat mail do médií (tzn. jednou za 14 dní) Informační - zjistit a - na poradě červen Z - s sebou na systém pro sepsat do PR seznámit s tímto 2011 Vinciková poradu ukázky návštěvníky manuálu, jak úmyslem P - všichni informačních to funguje - jak mají pedagogičtí systémů informační pracovníci systém S ředitel zpracovaný spolu jednotlivá s vedoucími pracoviště? pracovišť - je informační systém potřeba? PR povinnosti V práci z druhého ročníku vznikla tabulka odpovědnosti za jednotlivé úseky intranetu a internetových stránek a tabulka s termíny vkládání jednotlivých informací na internet a intranet. Když jsem přemýšlela, jak všechny tyto informace nejsnáze předat 14

15 ostatním kolegům, napadlo mě tyto dvě tabulky spojit a vytvořit tak základní povinnosti každého pracovníka, který pracuje s intranetem a internetem. Také jsou v následujících tabulkách zpracovány další PR povinnosti všech pracovníků DDM. Tabulka č. 3 Informace na internetu Jirka Vendula Jana Jarka Míra velká Hanka malá Hanka Boža Jitka Vlaďka Evina fa Petr Dvořák garanti akcí Název aktivity Termín plnění Z vzhled internetových stránek dle potřeby Z P P základní informace dle potřeby Z pracoviště PT - O nás dle potřeby Z pracoviště PT - Kontakty dle potřeby P Z P P P pracoviště PT - Akce cca 14 dní před akcí P Z P P P pracoviště PT - Kroužky červen-září + nové ZÚ P Z P P pracoviště PT - Tábory únor Z P P pracoviště PT - Programy MŠ, ZŠ, SŠ dle potřeby (září) Z pracoviště PT - Odkazy dle potřeby P P P P Z pracoviště PT - Fotogalerie co nejdříve po akci Z P P P pracoviště PT - Soutěže MŠMT dle potřeby P Z P P P pracoviště PT - Dokumenty ke stažení dle potřeby Z pracoviště PT - Dopravní hřiště březen Z pracoviště PT - Prázdninový pas červen Z pracoviště PT - Sportovní areál březen - duben Z pracoviště PT - Pedagogická knihovna dle potřeby Z pracoviště Vimperk (všechny záložky) viz pracoviště PT Z pracoviště Netolice (všechny záložky) viz pracoviště PT Z pracoviště Volary (všechny záložky) viz pracoviště PT Z zodpovídá, P podílí se, S schvaluje Tabulka č. 4 Informace na intranetu Jirka Vendula Jana Jarka Míra velká Hanka malá Hanka Boža Jitka Vlaďka Evina fa Petr Dvořák garanti akcí Název aktivity Termín plnění Pk Pk Pk Pk Z seznam akcí (zadávání, kontrola, přihlášení účastníci) min. 7 dní před akcí Z P P P Z Z Z kroužky (zadávání, kontrola, přihlášení účastníci) červen - listopad + noví účastníci Z P P P Z Z Z kartotéka říjen - listopad P P P P Z P P P zaměstnanci dle potřeby P P P P Z P P P P P dokumenty - tábory dle potřeby Z dokumenty - návody dle potřeby Z dokumenty - příkazy ředitele dle potřeby Z dokumenty - směrnice dle potřeby Z Z Z Z Z Z Z dokumenty - týdenní plány pondělí do 7:00 P Z dokumenty - zápisy z porady do 3. prac. dne S P P P Z Z P P P P P P rezervace dle potřeby Z P správa číselníků a složek dle potřeby 15

16 Tabulka č. 5 PR aktivity spojené s akcemi Jirka Vendula Jana Jarka Míra velká Hanka malá Hanka Boža Jitka Vlaďka Evina fa Petr Dvořák garanti akcí Název aktivity Termín plnění Z výroba plakátů na akci min. 14 dní před akcí Z vyvěsení (roznesení) plakátů min. 7 dní před akcí Z zadání akce na intranet (popř. facebook) min. 7 dní před akcí Z zajistit firemní oblečení min. 7 dní před akcí Z vyvěsit logoplachtu v den akce Z propagace v médiích před akcí min. 7 dní před akcí Z propagace v médiích po akcí co nejdříve po akci Z zajistit fotografa min. 7 dní před akcí Z vyvěsit fotografie na web co nejdříve po akci P P P P P P P P P P P Z podávání informací veřejnosti dle potřeby Intranet a internetové stránky Jeden z nejvíce sledovaných nosičů image jsou beze sporu internetové stránky. Jejich správě jsem se detailně věnovala v práci z druhého ročníku, ovšem zde práce na stavbě internetu, jak budu někdy v této práci nazývat zkráceně internetové stránky nebo prostředí jejich správy, a intranetu neskončila. Po dvou letech vytváření, stálého zdokonalování a zkoušení nastavených změn není intranet a správa internetových stránek u konce. To je dokonalý jev, jelikož intranet i internet je potřeba neustále přibližovat návštěvníkům webu i pracovníkům DDM podle aktuálních potřeb. Lidé se učí naše stránky navštěvovat čím dál častěji, což je jasně vidět nejen z následující tabulky č. 6, ale i ze zpětné vazby účastníků akcí. Není výjimkou, že se zajímají o termín vložení fotografií do fotogalerie na webu DDM Prachatice. Jako příklad neustálého přizpůsobování může sloužit i připravovaná sekce v záložce pracoviště Prachatice Montessori centrum. Ta by měla přispět k lepší orientaci na webu DDM pro zájemce o tuto tématiku. 16

17 Tabulka č. 6 Statistika přístupů pro web DDM Prachatice Vysvětlivky: Přístupy veškeré zobrazení jakékoli stránky. Tzn. každé otevření či obnovení stránky je bráno jako nový přístup. Soubory počet otevřených, vyžádaných stažení nebo otevření souboru z webu, např. fotky, dokumenty, pdf formáty. Stránky počet otevřených stránek, např. aktuality, tábory, atd. Návštěvy unikátní návštěvník, tzn. počet lidí, kteří web navštívili. Ti, když si prohlíželi více stránek, utvářeli počet přístupů. Místa - z kolika různých míst, např. zemí na světě nebo doma či ve škole, se lidé připojovali na stránky. Kbyty - kolik dat se stáhlo ze stránek, tzn. každým načtením fotky nebo pdf dokumentu. 17

18 I když vizuální podoba internetových stránek je od loňského roku stejná, obsah a funkčnost se neustále dolaďuje a přizpůsobuje našim potřebám. Neustále se zabývám sběrem připomínek od kolegů, které si zapisuji a následně komunikuji s firmou Petra Dvořáka, která nám internetové stránky a na ně navazující intranet vytvořila (viz příloha A). Nakonec se výběr této firmy vyplatil a to nejen finančně, ale hlavně díky přístupu pracovníků firmy. Nejenže jsou ochotni veškeré úpravy dodělávat v rámci původní odměny, ale přicházejí i s vlastními návrhy, jak některé funkce vylepšit Dotazník Ačkoli se o intranetu a internetu neustále s kolegy bavíme, stále pouze jen tuším, jaké možnosti intranetu a správy internetu využívají. Proto jsem se rozhodla vytvořit dotazník, jímž získám ucelené informace o používání intranetu a internetu (viz příloha B). V dotazníku jsem použila většinu otázek uzavřených, tzn. otázky, na které jsou připraveny odpovědi. U některých otázek byla možnost odpovědět i otevřeným typem. Tuto možnost jsem volila hlavně kvůli odpovědím, které mě nemusely napadnout a v případě poslední otázky také kvůli novým návrhům na zlepšení funkčnosti intranetu. Otázky v dotazníku jsem se snažila sestavit logicky za sebou. Rozdělila jsem ho na tři části. První část byla informační. Vypovídala o práci a věku dotazovaných. Druhá část se zabývala intranetem a třetí správou internetu. Poslední otázka zastřešovala všechny tři části, jelikož se mohla dotknout jak intranetu, tak správy internetu. Několik otázek jsem doplnila obrázky prostředí stránky, ke které se otázka vztahuje. Největší důvod těchto doplňků byl, pomoci dotazovaným lépe si představit, o čem se v příslušné otázce bavíme. Dotazník vyplňoval ředitel, mzdová účetní a všichni pedagogičtí pracovníci, kteří s intranetem pracují. Nevyplňující byly pouze 2 osoby, jedna z důvodu dlouhodobé nemoci, která trvá po celou dobu zkoušení a realizace systému, druhá z důvodu 5 měsíčního záskoku za nemocenskou. Dotazník jsme vyplňovali na poradě pedagogických pracovníků ve Volarech v únoru Po zkušenostech a několika konfliktech na téma intranet a internet jsem se obávala ochoty kolegů spolupracovat. Proto jsem je před dotazníkem seznámila, co tímto dotazníkem sleduji a k jakému účelu budou výsledky použity. Nakonec vyplnění dotazníku kolegové přijali pozitivně a během několika minut se mi dotazníky vracely vyplněné. Dokonce se po vyplnění rozpoutala diskuze o zlepšení systému. Padlo několik návrhů, které jsem následně při vyhodnocování v dotazníku ani nenašla. 18

19 Vyhodnocení dotazníku Vyplněný dotazník jsem dostala od dvanácti kolegů, dva z nich jsou ekonomickoadministrační pracovníci a 10 je pedagogů. Prvním pozitivním zjištěním bylo, že intranet a internet používají všichni několikrát v týdnu, někteří (4 pedagogičtí pracovníci) dokonce i téměř každý den Intranet seznam akcí V intranetové části se nejvíce zabývám rozborem otázky č. 4. Tato otázka totiž charakterizuje veškerou práci s intranetem. Tabulka č. 7 Otázka č. 4 Otázka č. 4 V intranetu používám záložky typ pracovníka seznam akcí statistiky kroužky kartotéka zaměstnanci dokumenty rezervace pedagog ekonomickoadministrační suma % 92% 33% 92% 75% 42% 75% 92% intranetu. Z tabulky č. 7 vyplývá následující graf použivatelnosti jednotlivých složek Graf č. 1 19

20 Na grafu č.1 jasně vidíme, že mezi nejpoužívanější složky intranetu patří správa akcí, kroužků, dokumentů a rezervací. Vyplývá to i z původního záměru při tvorbě intranetu, jelikož sekci statistiky by měl používat nejvíce zástupce ředitele s ředitelem a vedoucí pracovišť. Kartotéka je hlavně sezónní záležitost. Nejvíce se využije na začátku školního roku při zadávání nových účastníků a při kontrole do systému účastníků již vložených. Sekci zaměstnanci by zase nejvíce měla používat mzdová účetní a vedoucí pracovišť. V následující tabulce můžeme sledovat otázky 5-8, které se týkají jedné z nejpoužívanějších oblastí intranetu, což je seznam akcí. Tabulka č. 8 Otázky č. 5-8 Otázka č. 5-8 Do seznamu akcí u každé nové akce u většiny nových akcí přibližně k jedné z deseti několikrát jsem tuto možnost použil(a) nikdy zadávám informace našeho pracoviště/oddělení doplňuji počty účastníků na již proběhlých akcích vkládám materiály (dokumenty) týkající se akce na intranet v seznamu akcí vkládám materiály (dokumenty) týkající se akce na internet v seznamu akcí suma sloučené kategorie 42 6 % 88% 13% V tabulce č. 8 můžeme vyčíst počty odpovědí na jednotlivé otázky. V předposledním řádku jsem použila možnost sloučené kategorie. Pokud totiž vezmeme v úvahu základní cíl dotazníku, kterým se snažíme zjistit použivatelnost jednotlivých složek intranetu a internetu, nemusí nás v tuto chvíli zajímat, zda se zmíněná aktivita děje jen několikrát nebo pravidelně u každé nové akce. Z čehož nám plyne 88 % využitelnost práce se seznamem akcí. Pro lepší představu si můžeme prohlédnout následující graf. Nazelenalé výseče ukazují určitou aktivitu, kdežto šedivá výseč ukazuje aktivitu nulovou. Jde o sečtená data ze všech aktivit v seznamu akcí mimo kontrolu akcí, tedy otázku č. 9. Ta ve výsledku jasně ukazuje, že všichni, kteří se seznamem akcí pracují, ho také používají ke kontrole akcí na svěřeném úseku. 20

21 Graf č Intranet statistika Otázka č. 10 se ptala, jak často používají dotazovaní statistiku. Z předchozích údajů víme, že statistiku používá 33 % respondentů. Z nich 1 využije ke své práci statistiku několikrát do měsíce a 5 dotazovaných občas Intranet kroužky V otázce zabývající se kroužky zjišťujeme, co přesně se v této sekci používá. Kolegové mohli v této otázce zaškrtnout i několik odpovědí a poprvé mohli svou odpověď doplnit také do kolonky jiné. A to v případě, že by používali sekci kroužky mimo vypsané aktivity i na aktivity nezmíněné. Což se také stalo, proto v následujícím grafu přibyla oproti dotazníku nová možnost. 21

22 Graf č. 3 Z předcházejícího grafu vyplývá, že zadávání nových kroužků přes intranet používá 92 % všech dotazovaných kolegů, při běžné práci používá záložku kroužky 58 % stejně jako u kontroly plateb účastníků v kroužcích. Více než 33 % respondentů přes sekci kroužky tiskne údaje o účastnících. Procentuálně nevyčíslujeme získávání počtů účastníků, a to z toho důvodu, že by to mohla být zkreslená informace, jelikož tato možnost byla doplněna jedním dotazovaným, tudíž se k této možnosti nemohli ostatní vyjádřit Intranet kartotéka Sekci kartotéka podle následujícího grafu hojně využíváme, procentuelně vyčísleno z 92 % při zadávání nových účastníků, z 83 % při aktualizaci osobních údajů účastníků a 67 % z nás přes kartotéku hledá iniciály účastníků. Graf č. 4 22

23 Intranet zaměstnanci Sekce zaměstnanci je prioritně určena pro snazší komunikaci mezi mzdovou účetní a vedoucími pracovišť. V této otázce byla podruhé využita možnost doplnit jinou variantu používání této záložky. Graf č. 5 Ze 42 % využíváme záložku zaměstnanci při zadávání nových externistů do systému, 33 % dotázaných v zaměstnancích hledá iniciály internistů nebo externistů, 25 % komunikuje přes zaměstnance s velkou Hankou 1. Dalších 8 % využívá sekci zaměstnanci k aktualizaci osobních údajů našich zaměstnanců. Ačkoliv se zdají být procenta využitelnosti záložky nízká, nesmíme zapomínat, že nebyla vytvořena pro všechny. Zaměstnanci pracoviště Prachatice mají mzdovou účetní v budově, proto ve většině případů využívají osobní komunikaci Intranet dokumenty Záložka dokumenty je obsahově složitější. Dělí se na poskupiny Letní tábory platby, Návody, Ostatní, Příkazy, Směrnice, Týdenní plány a Zápisy. Podskupina Letní tábory platby obsahuje tabulky platících na tábory, ty jsou rozděleny podle pracovišť a jednotlivých táborů. V Návodech najdeme manuály k nejrůznějším podpůrným programům, např. zmenšování fotek, nahrávání fotek na web, atd. 1 Velká Hanka říkáme naší mzdové účetní, čímž ji odlišujeme od pokladní. Stejně je pojmenována i v dotazníku, což ho mělo odlehčit a přiblížit kolegům. 23

24 V podskupině Ostatní najdeme především tabulky se vzděláváním, kdo se kde a na co školí. Také zde najdeme plán termínů porad na daný školní rok. V Příkazech a směrnicích najdeme veškeré aktuální vnitřní dokumenty. Týdenní plány jsou dále rozděleny na všechna pracoviště a oddělení, každý vedoucí zde ukládá svůj týdenní plán s akcemi jeho pracoviště či oddělení na daný týden. Poslední podskupina Zápisy je nejmladší a nalezneme zde přepsané zápisy z porad DDM Prachatice. Graf č. 6 Sekci dokumenty jsme očekávali po seznamu akcí jako druhou největší, co se použitelnosti týče. To se také procentuelně vyplnilo. Nejvíce se používá na hledání nejrůznějších dokumentů tj. 83 % dotázaných, 75 % vkládá týdenní plány, 58 % z dotázaných kontroluje úkoly z porad a 33 % hledá v dokumentech návody. Kontrolu a vkládání dokumentů opět do procentuálního vyjádření nezahrnujeme, jelikož tyto možnosti byly doplněny respondenty Intranet rezervace V otázce týkající se rezervací byly nabídnuty 2 možnosti odpovědí. Jednak používání při zadávání rezervací aut a sportovních pomůcek a také využití přehledů rezervací na měsíc, týden nebo den. První možnost zvolilo 11 dotázaných tzn. 92 %, druhou 3 kolegové což je 25 %. 24

25 Správa internetu Internet, jak nazýváme prostředí správy internetových stránek, používáme na tzv. stránky statické, tzn. že nejsou propojeny s daty vkládanými přes intranet. Zjednodušeně můžeme říci, že stránky statické jsou takové záložky a sekce, které nemusí být spravovány týden co týden a data v nich jsou stálejšího charakteru, např. kontaky, školní vzdělávací program, atd. Internet spravujeme přes dvě základní složky Obsah a Má nastavení. Z otázky č. 16 vyplývá, že přes obsah spravuje internet 10 kolegů, z toho jeden ekonomicko administrační pracovník, 2 nepoužívají správu internetu vůbec, jeden z nich je také ekonomicko administrační pracovník a nikdo nepoužívá Má nastavení. Přes obsah se tedy může spravovat text ve veškerých záložkách na internetových stránkách dlouhodobější povahy. Tabulka č. 9 Otázka č. 17 Otázka č. 17 Obsah stránky používám ke správě aktualit mého typ pracovníka pracoviště o nás kontaktů akcí kroužků táborů VP pro MŠ, ZŠ, SŠ fotogalerie dokumentů ke stažení pedagog ekonomicko administrační suma % 92% 33% 33% 75% 58% 67% 17% 42% 17% 25% odkazů Pro lepší představu přikládáme následující graf. 25

26 Graf č. 7 Z grafu jasně vyplývá, že nejpoužívanější jsou aktuality jednotlivých pracovišť, což potvrzuje i otázka č. 18. Text do aktualit vkládá 10 pracovníků, což je 100 % z těch, co obsah stránky používá, a interaktivní odkaz vkládá 5 dotazovaných kolegů. Další otázka ukázala, že vkládání fotografií na web přes internet 2 využívají 4 respondenti a 2 dotazovaní zobrazují díky fotogalerii na internetu výchozí fotky alb na webu. Předposlední, tedy 20. otázkou byla správa souborů nebo obrázků, díky kterým vkládá interaktivní dokumenty 5 respondentů a jeden dotazovaný ji používá jako úschovnu dokumentů, které potřebuje mít stále u sebe. 2 Další možností jak vkládat fotografie do interentové galerie je použití programu Total Commander. 26

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate Manuál 2014 SaaService REBOT IN Real Estate Inteligentní realitní systém - since 2013 Obsah Log-in & hlavní menu... 3 Realitní nabídka:... 4 Přehled realitních nabídek:... 4 Kompletní správa realitních

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Počet odpovědí: 39. Souhrn. Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: Stránky www.zschvaly.cz nejčastěji navštěvuji: Ná stránky přistupuji jako:

Počet odpovědí: 39. Souhrn. Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: Stránky www.zschvaly.cz nejčastěji navštěvuji: Ná stránky přistupuji jako: Počet odpovědí: 39 Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu ondrej.zmek@gmail.com Upravit formulář Souhrn Stránky www.zschvaly.cz navštěvuji: 28.2% 48.7% 15.4% Každý den 6 15.4 % 2x 3x týdně 19 48.7

Více

PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! aneb

PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! aneb PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! aneb C E S T A K M O D E R N Í V I R T U Á L N Í R E F E R E N Č N Í S L U Ž B Ě Elektronické služby knihoven III, KKFB, Zlín 12. 5. 2015 13. 5. 2015 CO NYNÍ NABÍZÍ PTEJTE SE

Více

XII / Informovanost o poskytované sociální službě

XII / Informovanost o poskytované sociální službě STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2 Webová prezentace... 3 Fotogalerie... 4 Studijní materiály...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2 Webová prezentace... 3 Fotogalerie... 4 Studijní materiály...

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy od just4web.cz s.r.o. PREZENTACE Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Proč školní web od nás?... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 0 Metodika 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2013 1.4 Aktivity 2 Oblast Sociální

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce)

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E výživa (zákaznická sekce) OBSAH: 1. ÚVOD 2. VSTUP DO ZÁKAZNICKÉ SEKCE 3. VÝŽIVOVÝ PLÁN 3.1 Měsíční zobrazení 3.2 Týdenní zobrazení

Více

http://www.partymix.cz

http://www.partymix.cz http://www.partymix.cz Ceník platný pro rok 2015 položky rotace 7 dní / 1 týden 14 dní / 2 týdny Banner 468x60 Hlavní strana Banner 200x200 Hlavní strana 2 x Banner 200x200 Hlavní strana Banner 468x60

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Zakázky jsme schopni realizovat po celé naši krásné vlasti a jsme schopni a ochotni vyrazit i za hranice, vždyť slované jsme všichni.

Zakázky jsme schopni realizovat po celé naši krásné vlasti a jsme schopni a ochotni vyrazit i za hranice, vždyť slované jsme všichni. Dobrá reklama je nedílnou součástí ůspěchu moderních firem. Jsme dobře vybaveni, abychom mohli zrealizovat plnou prezentaci Vaší společnosti. Nabízíme profesionální služby v oblasti reklamy a širokou škálu

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem, Excel@FIT 2015 1/10 Obsah Úvod Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce Informace pro účastníky Informace pro sponzory Úrovně

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

5 VLASTNOSTÍ. cinemaware.eu POUŽÍVAT PROČ

5 VLASTNOSTÍ. cinemaware.eu POUŽÍVAT PROČ 5 VLASTNOSTÍ PROČ POUŽÍVAT 1 Prodej vstupenek v kině Krok 3 3 Pokladna Prodej vstupenek na pokladně je řešen v jednoduchých 3 krocích. Výběr představení, výběr sedadel, určení slev a platba. Součástí pokladních

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá individuální údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

Tým C. Vytvoření webové prezentace pro agendu projektu Erasmus na VOŠIS. Perná Lucie. Huminskaya Aliona. Khabirova Maja. Al-Haj-Epraheem Yousra

Tým C. Vytvoření webové prezentace pro agendu projektu Erasmus na VOŠIS. Perná Lucie. Huminskaya Aliona. Khabirova Maja. Al-Haj-Epraheem Yousra Vytvoření webové prezentace pro agendu projektu Erasmus na VOŠIS Perná Lucie Huminskaya Aliona Khabirova Maja Al-Haj-Epraheem Yousra Trondin Anton Batrnová Hana 1 Zadání a cíl projektu Naším cílem bylo

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz MANUÁL K WEBOVÝM STRÁNKÁM Praha 2013 Projekt je financován Nadací Sirius 1 Online Adresář služeb pro NRP Cílem Adresáře je poskytovat

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Pravidla soutěže Smart Life 2014

Pravidla soutěže Smart Life 2014 Pravidla soutěže Smart Life 2014 Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen soutěž ) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 1. Obecné podmínky realizace soutěže

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úřední e-maily Označení materiálu: Datum vytvoření: 14. 3. 2014 Vzdělávací

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více