DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Soňa Kropáčová V. ročník - kombinované studium obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. Olomouc 2011

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby moje práce byla uložena na Univerzitě Palackého v Olomouci v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Olomouci, dne Soňa Kropáčová

3 Děkuji především vedoucímu diplomové práce doc. PhDr. Bohumilu Novákovi, CSc. za jeho cenné rady, informace, zkušenosti a citlivý přístup při vedení této diplomové práce. Poděkování patří také mé kamarádce Ing. Miladě Pauzové za psychickou podporu během studia na Pedagogické fakultě v Olomouci.

4 Obsah Úvod 7 TEORETICKÁ ČÁST 1 Historický vývoj matematiky První etapa vývoje matematiky (paleolit 5. st. př. n. l.) Druhá etapa vývoje matematiky (5. st. př. n. l. poč. 17. st. n. l.) Třetí etapa vývoje matematiky (17. st. poč. 19. st.) Čtvrtá etapa vývoje matematiky ( st.) 13 2 Stručný vývoj početního vyučování Umělé metody Přirozené metody Kombinační metody Globální metody 15 3 Vyučování matematice jako součást výchovně vzdělávacího procesu Matematika na 1. stupni základní školy Organizační formy ve vyučování matematice Hodina výkladová Hodina procvičovací Hodina opakovací Hodina kombinovaného typu 20 4 Hra a její význam Definice hry Didaktická hra Podstata didaktické hry Struktura didaktické hry Organizace, řízení a výběr hry Úloha učitele při řízení her Motivace žáků 27

5 PRAKTICKÁ ČÁST 5 Didaktické hry v matematice Didaktické hry v matematice pro 3. ročník ZŠ Opakování učiva z 1. a 2. ročníku Násobení a dělení Sčítání a odčítání dvojciferných čísel Sčítání a odčítání pod sebou Čísla Početní příklady (sčítání, odčítání, násobení, dělení) Dělení se zbytkem příklady Praktická část se žáky 3. ročníku 9. ZŠ Zlín Řada čísel Hledaná Pohádka Elektrika Černý Petr Hledej násobky Kompot II 63 Závěr 65

6 Hry mohou zapojovat žáky velmi intenzivně do výuky a přimět je k takovému soustředění, jakého nelze dosáhnout pomocí žádné jiné metody. Geoffrey Petty

7 Úvod Diplomová práce Didaktická hra v primárním matematickém vzdělávání je zaměřena, jak už sám název napovídá, na hry v matematice, na jejich význam a smysl ve vyučování. Diplomová práce začíná nejdříve historií matematiky a poté i samotnou hrou v ní. Hra sice provází člověka od počátku, přesto v matematice jako vědě získává své místo velmi těžko. V současné době, kdy se stále diskutuje nad efektivitou vyučování, je hra tím nejlepším způsobem jak u dětí zvýšit aktivitu, práceschopnost, soustředěnost a motivaci učit se matematice. Hrou se dá do matematiky zapojit pomocí různých příkladů reálný život. Aby se hra vydařila a splnila svůj účel, je potřeba dodržet několik pravidel, která jsou v diplomové práci také popsána. Hra může sloužit k procvičení a upevnění učiva a učitel má možnost zjistit, jak žáci zvládli dané učivo. Hra, pokud je dobře promyšlená a připravená, může bavit jak hráče, tak organizátora. Je to nová cesta jak získat vědomosti a dovednosti pro praktický život. Toto téma jsem si vybrala na základě své několikaleté práce s dětmi v mimoškolních aktivitách, kde se věnuji zejména hrám. Cílem diplomové práce je charakterizovat didaktickou hru, její postavení v současném primárním matematickém vyučování a na vybraných ukázkách didaktických her naznačit možnosti uplatnění her ve vlastní pedagogické praxi. Uvedenému cíli odpovídá i struktura diplomové práce. V teoreticky zaměřené diplomové práci je naznačena stručná historie matematiky, vývoj početního vyučování, organizační formy ve vyučování matematice na 1. stupni základní školy, definice hry a podstata a struktura didaktické hry. V praktické části diplomové práce je shromážděna sbírka didaktických her pro 3. ročník základní školy hry byly převzaty z knihy Hry a matematika na 1. stupni základní školy (Krejčová E.), Inspirovat matematických her (Krejčová E.) a Hrátky s matematikou (Pavelka R.). Některé hry byly obměněny pro předmět matematika a koncipovány na základě vlastních zkušeností s dětmi mladšího školního věku. Získané zkušenosti byly dále 7

8 využity, zhodnoceny v popisu a rozboru několika didaktických her zakomponovaných do vyučovacích hodin matematiky 3. ročníku základní školy. Tato část práce tvoří závěrečnou kapitolu a má charakter ověření ve školské praxi. V diplomové práci je uvedeno několik her zvláště pro žáky 3. ročníku základní školy. Mohou je však v různých obměnách hrát i žáci z nižších a vyšších ročníků. Většina her je převzata z her, které děti hrají běžně pro zábavu bez nějakého didaktického cíle (např. hra Elektrika, Černý Petr ). Většina uvedených her byla provedena v praxi. Je dobré vidět, jak matematika, která je pro některé žáky těžkým oříškem, se stává zajímavou a zábavnou. 8

9 TEORETICKÁ ČÁST 9

10 1 Historický vývoj matematiky Matematika vznikla z potřeb společnosti a neustále se vyvíjí. Je obvykle považována za vědu, která nepodléhá změnám, ale opak je pravdou. Matematika prošla jako věda složitým vývojem a historikové dnes člení rozvoj matematiky na čtyři vývojová období. (Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1987; Divíšek, 1989) 1.1 První etapa vývoje matematiky (paleolit 5. stol. př. n. l.) Je to období vzniku matematických pojmů, etapa, která trvá několik tisíciletí. V tomto období má své počátky aritmetika a geometrie. Zprvu se počítalo na prstech, používaly se kaménky, zářezy, uzly na provaze apod. Číslovky existovaly jen 1, 2, 3 a mnoho. Další vznikaly až později. Postupem času vznikaly různé numerační soustavy. Nejvhodnější se ale ukázala být desítková číselná soustava. Po celá tisíciletí bylo sčítání a odčítání jedinými matematickými operacemi, poté vznikla i operace násobení a dělení, to ale mnohem později. Geometrické pojmy souvisely s měřením délek, obsahů a objemů různých předmětů. Měrné jednotky se odvozovaly často z částí lidského těla (stopa, palec, apod.). Ve starém Babylóně existovaly při chrámech tzv. domy tabulek. Byly to domy, kde se vyučovalo kupeckým počtům. Tyto školy nebyly určeny pro všechny, ale jen pro syny bohatých obchodníků a úředníků státu. Úroveň znalostí Babyloňanů tehdejší doby můžeme poznat z klínovým písmem psaných tabulek. O starém Egyptě máme méně zpráv zejména proto, že psaní a čtení v tehdejší době ovládali jen kněží. Až když kněží nestačili na všechny úkoly státní správy, vytvořila se skupina písařů, kteří ovládali určité počtářské dovednosti. O úrovni egyptské matematiky se můžeme dovědět z dochovaných 10

11 papyrů. Je to především papyrus Hindův, napsaný kolem roku 1650 př. n. l. egyptským počtářem Ahmesem. Tato etapa končí kolem 5. st. př. n. l, kdy ve starověkém Řecku vzniká matematika se soustavou pouček a jejich důkazů. 1.2 Druhá etapa vývoje matematiky (5. stol. př. n. l. počátek 17. stol. n. l.) Tuto etapu nazýváme etapou tzv. elementární matematiky, matematiky konstantních veličin. Matematika se změnila ve vědu o číslech, veličinách, geometrických útvarech. Významný vývoj matematiky můžeme sledovat v Řecku, kde se rozvíjela především geometrie. Mezi učence, kteří přispěli k rozvoji matematiky, patří především: THALES Z MILETU (asi př. n. l.) Řecký kupec, filosof, astronom, matematik a politik. Hodně cestoval a tak se seznámil s egyptskou a babylonskou matematikou. Objevil mnoho matematických pouček (např. Thaletova věta, Thaletova kružnice). PYTHAGORAS Z OSTROVA SAMOS (asi př. n. l.) Myslitel, založil tzv. pythagorejskou školu, která se zasloužila o rozvoj některých matematických disciplín. Pythagorejci se zabývali zejména naukou o číslech. Z geometrie je od nich známa Pythagorova věta. Dovedli konstruovat pravidelné mnohoúhelníky a objevili pravidelný dvanáctistěn. PLATÓN ( př. n. l.) Athénský filosof, Sokratův žák. Zavedl definice a názvy geometrických útvarů a vypracoval postup pro řešení konstrukčních úloh. ARISTOTELES ( př.n.l.) Uspořádal všechny dosavadní vědecké poznatky a na základě jeho popudu byl zachycen dosavadní historický vývoj matematiky. Období století př. n. l. je nazýváno zlatou dobou řecké matematiky, protože v této době bylo dosaženo významných výsledků v matematice i v geometrii. Představiteli tohoto období jsou zejména: 11

12 EUKLIDES (asi př. n. l.) Shrnul a uspořádal dosud získané matematické poznatky. Jeho dílo se nazývá Základy (Stoicheia) a stalo se učebnicí geometrie téměř na dva tisíce let. ARCHIMÉDES ( př. n. l.) Žil na Sicílii a jeho jméno je spojováno s axiomem, který řadíme do axiomů spojitosti. Měl velké zásluhy v oborech, které jsou spojeny s praxí (zejména mechanika a hydrostatika). APOLLÓNIOS Z PERGY ( př. n. l.) Patřil mezi nejmladší Archimédovy současníky. Apollónios se zabýval křivkami, ve kterých roviny protínají rotační kužel. Pro vyšetřování kuželoseček vytvořil metodu, která je předchůdcem analytické geometrie. Po Apolloniovi nastalo období úpadku matematiky. Další pokrok do matematiky přinesly národy žijící v Asii, kde se rozvíjela především čínská a indická matematika. Indickou matematiku ovlivnila hlavně řecká a čínská matematika. Řecká byla spíše geometrického rázu, měla přísný logický řád, zatímco indická byla hlavně aritmetická. Velkou zásluhu v rozvoji matematiky si zasloužili Indové psaním čísel pomocí deseti znaků a zavedením místní hodnoty číslic. Arabové a arabsky píšící zakaspické národy převzali matematické vědomosti z Číny, Indie a také Řecka. Jejich nejvýznamnějším matematikem je tadžický matematik Abu Abdalah Muhamed ben Musa z Chorezmu nazývaný Al Chovarizmi (9. stol. n.l.). Je označován za otce algebry. Ve starověku a středověku se matematika nijak zvlášť nerozvíjela. Západoevropské národy se seznamovaly s matematickými poznatky přinesenými Araby. V této době napsal Leonardo Pisánský dvě učebnice matematiky. V první knize Kniha o abaku (Liber abaci) popisuje indický způsob počítání, zdokonalený podle Al Chovarizmiho. Druhá kniha Praktika geometrie obsahuje tehdejší geometrické vědomosti. Dalšími významnými matematiky byli Johanes Muller a Georg z Puerbachu. Pracovali na trigonometrii. Scipion del Ferra a Geronim Cardan se zabývali rovnicemi třetího stupně a Ledovic Ferrari rovnicemi čtvrtého stupně. 12

13 U nás mělo velký vliv na rozvoj matematiky založení Karlovy univerzity v roce Důkazem vysoké úrovně matematiky a astronomie u nás je staroměstský orloj, který v roce 1405 navrhl Mistr Jan Šindel, v celém světě známý astronom. Zásluhou učitelů z Karlovy univerzity, zvláště Tadeáše Hájka z Hájku, byli za císaře Rudolfa II. do Prahy povoláni nejslavnější matematikové a astronomové tehdejší doby Tycho de Brahe a Jan Kepler. Praha se tak stala jedním z významných vědeckých center. Význam pro matematiku mělo koncem 15. století a během 16. století zavedení symbolů pro matematickou operaci. V této době také velkou měrou zasáhli do vývoje matematiky nizozemští matematikové Simon Stevin ( ), který vybudoval nauku o desetinných zlomcích a Ludolf van Ceulen ( ) známý výpočtem čísla π na třicet pět desetinných míst. Začátkem 17. století se Angličan John Napier ( ) a Švýcar Joast Burgi ( ) zasloužili o vynález logaritmů a tím byli usnadněny obtížné a složité početní postupy. 1.3 Třetí etapa vývoje matematiky (17. stol. počátek 19. stol.) Je to tzv. období matematicky proměnných veličin. Francouzský filozof a matematik René Descartes učinil objev analytické geometrie. Nastává rozmach nových odvětví matematiky, jako např. diferenciální geometrie. 1.4 Čtvrtá etapa vývoje matematiky ( stol.) Současné období matematiky se nazývá obdobím zobecněných vztahů. Má abstraktní ráz, vyznačuje se snahou po osvětlení základů matematiky a zpřísňování již dříve nalezených výsledků. Má vysokou praktickou aplikovatelnost a stává se nepostradatelným nástrojem téměř všech vědních oborů. 13

14 2 Stručný vývoj početního vyučování Do 16. stol. se počítalo na linách a na vyšších školách s ciframi. Počítání na linách znamenalo manipulaci s kaménky nebo nějakými předměty na linkové desce. Toto počítání mohli zvládnout i ti, kteří neuměli číst a psát, ale bylo i přípravou pro počítání s ciframi. Počítání s ciframi bylo zcela mechanické počítání a přetrvalo na školách až do 18. stol. Žáci se naučili mechanicky početní poučky a pravidla k provádění početních výkonů bez ohledu na jejich věk a podle nich řešili příklady. Na přelomu 18. a 19. stol. bylo vyučování počtů ovlivněno pedagogickými koncepcemi J. I. Felbigera, J. H. Pestalozziho a F. A. Diesterwega. Bezmyšlenkové písemné počítání bylo nahrazeno rozumovým počítáním. Od poloviny 19. stol. je možné sledovat vytváření pojmu čísla numerací a výklad početních výkonů (pořadí zavedení, způsob nacvičování) z hlediska obsahového a psychologicko metodického. 2.1 Umělé metody Umělé metody zpracovali V. A. Grube a A. Hentschel. Byly ale teoretické, formálně i obsahově logické, nebraly v úvahu psychologickou stránku a byly založeny na číselných obrazcích a početní systematice. Poznávání čísel bylo nadřazováno početním výkonům. Metoda Grubeho, zvaná kupící, spočívá v tom, že se postupně vyvíjela jednotlivá čísla pomocí číselných obrazců. Při každém čísle se probíraly všechny početní výkony a žáci si je osvojovali memorováním. Velké nároky na žáky zmírnil až A. Hentschel tím, že obtížnější početní výkony násobení a dělení odsunul až na pozdější dobu. Tato metoda se nazývá rozdělovací nebo rozpojovací, ale podstata vytváření pojmu čísla zůstává stejná. Metodu Grubeho u nás zastával František Močnik. Jeho učebnice se s různými obměnami používaly na školách v Rakousku Uhersku zhruba 50 let. Žáci se podle nich učili již v 1. třídě všem operacím v oboru do

15 2.2 Přirozené metody Vycházely z námětů ze skutečného života, ze hry a ze zájmů. Nadřazovaly tudíž psychologické hledisko logickému. Žáci se učili orientovat v určitém číselném oboru 0 10 nebo 0 20 a na základě smyslového názoru řešili jednoduché úlohy z praktického života a ze zkušeností z předškolní doby. J. Lošťák vymyslel hru do vyučování Hru na kupce. M. Balcárek pak k ní zkonstruoval pomůcku kupecký krám. Později tuto hru doplnil a více propracoval I. Libíček. O spojení metody přirozené s metodami umělými se snažil J. Loucký, protože pociťoval nedostatečnost a nesystematičnost přirozené metody. Chtěl, aby přirozená metoda byla pokračováním učení v předškolní době. Napsal knihu Počty maličkých, v níž se snažil propracovat období přípravných počtů (říkadla, popěvky, početní hry, obrázky). Z hravého období vedl děti k poznávání čísel a teprve až potom přistoupil k početním výkonům. 2.3 Kombinační metody J. Zlámal kritizoval předešlé metody a snažil se v početním vyučování o kombinaci logického a psychologického směru. A tak vznikla Zlámalova kombinační metoda. Logické hledisko podřídil psychologickému, abstraktní počítání odsunul a přirozenou metodu učinil základem pro vyučování v přípravném období i v období početních výkonů. V přípravném období propagoval i číselné obrazce, sčítání a číselnou řadu. Chtěl, aby se počty prolínaly celým vyučováním a místo početnic chtěl zavést početní čítanky. 2.4 Globální metody Koncem 20. let 20. stol. k nám pronikly ze západu, hlavně z USA, snahy vycházející z Thorndikovy psychologie chování a tvarové psychologie. Jeho hlavním představitelem byl Václav Příhoda, který zpracoval s kolektivem početnici Mladý počtář. Podle něho měl pedagogický proces vycházet ze zájmů dítěte a výchova se mu měla přizpůsobit a podřídit. Globální metoda spočívala v mechanickém nacvičování početního učiva např. 15

16 při nácviku sčítání s přechodem desítky se neprováděl rozklad, ale žáci počítali přímo a neustálým opakováním tak došlo k zafixování spojů. Po roce 1945 bylo zpracováno nové pojetí matematického vyučování. Logicko matematické učivo se uplatňovalo ve výběru a uspořádání učiva a psychologicko didaktické při výběru metod. Byly zde malé odchylky od předchozího způsobu probírání látky. Zdůrazňovala se uvědomělost při osvojování početních operací. Podle vzoru v SSSR se posilovala úsudková stránka a docházelo k výchově logického myšlení. Žák měl hlavně porozumět podstatě početních výkonů, čehož se dosahovalo zdůrazňováním souvislostí mezi jednotlivými početními výkony a soustavným řešením slovních úloh. V roce 1954 vyšly u nás první jednotné početnice, které měly logickou stavbu učiva a byly systematicky uspořádané. Byly však dost obsáhlé a náročné. V 60. letech přišla další snaha o modernizaci, jejich cílem bylo přiblížit školskou matematiku vědě. V roce 1976 se začala na školách vyučovat nová koncepce matematiky, jejíž cílem bylo utvářet postupně představu matematických pojmů a vztahů mezi nimi na základě konkrétních představ. Tento cíl se však nepodařilo příliš naplnit. Pojem přirozené číslo a početní operace se objasňovalo na základě pojmu množina, přičemž množina se používala také v geometrii. Výhodou však bylo, že se od žáků vyžadovala aktivita rýsování, práce s obrázky, měření, porovnávání apod. Velkým nedostatkem se však stal formalismus. Projevoval se odtržením formy od obsahu (nedostatečné využití zkušeností žáků z praktického života), v pamětném zvládnutí učiva bez porozumění, v šablonovitosti poznatků (žáci nebyli schopni vyřešit úlohy, které byly mimo charakteristický postup řešení) a v nedostatku využití názoru. Po roce 1989 dochází ve vyučování v matematice k dalším změnám. Školy se začaly zabývat alternativními výukovými systémy jako jsou např. Zdravá škola 1 a Obecná škola 2. Dochází ke zmírnění formalismu. Vyučování matematice se pro žáky stává zábavnější a hravější, na čemž mají podíl hlavně mladí učitelé, nezatížení minulostí, kteří se snaží žákům matematiku co nejvíce přiblížit a zpříjemnit. Cílem vyučování matematice má být schopnost užívat 16

17 a aplikovat matematiku při řešení nestandardních slovních úloh a matematických problémů. Početní techniky a dovednosti se má žák učit při řešení úloh s velký zřetelem k aplikacím. Přílišné zdůraznění algoritmického přístupu ve výuce v matematice nedovoluje rozvinout schopnosti k řešení problémů reálného života, které jsou rozmanité a nedají se řešit podle jednoho vzoru. 1 Zdravá škola je projekt Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy. Zdraví je ve Zdravé škole chápáno jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody. Zdravá škola snaží o celkově zdravou atmosféru ve škole, která spočívá na třech základních pilířích: pohoda prostředí (věcného, sociálního, organizačního), zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, apod.), otevřené partnerství (model demokratického společenství). 2 Obsahem Obecné školy má být obecný, přirozený pohled na skutečnost, nezatěžovaný vědeckými poznatky a odbornou terminologií. V programu Obecné školy jsou nejdůležitější dvě úzce propojené skutečnosti. Za prvé je to důsledné uplatňování takových přístupů ke každému dítěti, které skýtají bohaté možnosti pro rozvoj jeho osobnosti. Za druhé takové shrnutí obsahové stránky (tj. učebních osnov), aby se podávaná látka stala východiskem vzdělání. Jde o to, aby se dítě orientovalo ve světě a vydalo se dál na cestu jeho poznávání. 17

18 3 Vyučování matematice jako součást výchovně vzdělávacího procesu 3.1 Matematika na 1. stupni základní školy Vyučování matematice na 1. stupni navazuje na zkušenosti a představy získané v předškolním věku. Již od 1. ročníku se klade důraz na rozvíjení logického myšlení žáků. Vytváření dovedností a návyků bylo v minulých letech hodně podceňováno zdůrazňováním vědomostí. Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání zdůrazňuje vytváření dovedností a souvislostí mezi nimi. Matematické učivo na 1. stupni základní školy je zařazeno do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Tato oblast je rozdělena na čtyři tematické okruhy: Číslo a proměnná, kde si žáci osvojují matematické operace ve třech složkách: dovednost provádět operace, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Žáci se učí získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Závislosti, vztahy a práce s daty, kde žáci poznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného života. Docházejí na to, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít i nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti mohou žáci získat z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují nebo modelují s použitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Geometrie v rovině a v prostoru, kde žáci určují a znázorňují geometrické tvary a modelují reálné situace, hledají podobnosti i odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině i v prostoru, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod a obsah a zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru učí žáky řešit polohové a metrické úlohy a problémy vycházející z běžných životních situací. 18

19 Nestandardní aplikační úlohy a problémy, kdy jejich řešení může být nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale je třeba u nich uplatnit logické myšlení. Žáci se při nich učí řešit problémové situace z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. (Divíšek, 1989) 3.2 Organizační formy ve vyučování matematice Vyučovací hodina je základní jednotkou školské praxe. Je nejmenším samostatným uzavřeným celkem s přesně vymezenou pracovní náplní. Podle převládajícího pracovního obsahu a povahou učiva rozlišujeme čtyři typy vyučovacích hodin. (Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1987) Hodina výkladová Je vhodná k probírání nového tématického celku nebo k seznámení žáků s novými pojmy. Protože jsou tyto hodiny namáhavé pro žáky i pro učitele, zařazují se jen výjimečně. V průběhu hodiny musí učitel neustále sledovat soustředěnost a pozornost žáků, motivovat je a povzbuzovat k aktivitě. Výklad musí mít logickou strukturu a nejdůležitější výsledky musí být zapsány přehledně na tabuli. Výklad by neměl být narušován odstraňováním nedostatků z předešlého probíraného učiva Hodina procvičovací Protože není snadné učinit tuto hodinu zajímavou, vyžaduje od učitele důkladnou přípravu. Učitel musí vědět, jaké učivo chce procvičit a na jakých příkladech, na co chce upozornit. Hodina by neměla být naplněna řadou stereotypně řešených příkladů, ale mělo by do ní být zařazeno něco nového a zajímavého. Úkolem je zajistit, aby žáci pochopili procvičované učivo. Proto je třeba zjistit, jaké mají nedostatky a snažit se je odstranit Hodina opakovací Úkolem je upevnit nově získané vědomosti, shrnout, přehledně utřídit ukončenou část učiva a na konci roku poskytnout ucelený pohled na probrané 19

20 učivo. Opakovací hodiny na začátku školního roku mají sloužit k opakování učiva z nižšího ročníku. Také se používá na konci tématického celku nebo v průběhu probírání témat po třech až pěti hodinách. Opakování by nemělo být pouhou reprodukcí toho, co se již probíralo. Mělo by vždy upoutat a obsahovat nové příklady, spojení nově probíraného s dříve probíraným Hodina kombinovaného typu Je nejčastějším používaným typem hodin. V úvodní části provádí učitel organizační zajištění, kontrolu pomůcek a vypracování domácího úkolu, orientační zkoušení nebo pětiminutovku. Hlavní část hodiny je pak věnována výkladu nového učiva, na součinnosti žáků, společné a samostatné procvičovací práce. Závěr je pak věnován shrnutí přínosu hodiny, formulaci závěrů, zhodnocení práce kolektivu, jednotlivců a zadání domácího úkolu. 20

21 4 Hra a její význam Slovo hra je používáno v různých významech. G.I. Gibbs (1978) řadí hry mezi aktivity soutěžního typu, při nichž se hráči pomocí spolupracujících nebo konkurenčních rozhodnutí snaží dosáhnout svých cílů v rámci daných pravidel. Hra má u dítěte velký význam. Hrou může uspokojovat své potřeby seberealizace, sebeuvědomění a tvorbu citů. Hra má různé formy (volná, řízená) a různé stupně (např. funkční, manipulační, napodobivá, konstruktivní). Hry kladou požadavky na různé psychické procesy, stavy a vlastnosti. Při hře se cvičí a rozvíjí paměť, fantazie, myšlení, vnímání, soustředění, pozornost, vytrvalost, sebeovládání, iniciativa a rozhodnost. Při hře se také získávají vědomosti, poznatky a příležitosti k získání vztahů, spolupráce aj. Hra se také používá k léčbě především u dětí (maňásci, loutky, modelování), ale také u adolescentů a dospělých (dramatická hra). 4.1 Definice hry 1) V pedagogickém slovníku (Průcha, Wallterová, Mareš, 1998) je hra popsána jako forma činnosti, která se liší od práce i od učení. Člověk se hrou zabývá po celý život, avšak v předškolním věku má specifické postavení je vůdčím typem činnosti. Hra má řadu aspektů: aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní, fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický a terapeutický. Zahrnuje činnosti jednotlivce, dvojice, malé skupiny i velké skupiny. Existují hry k jejichž provozování jsou nutné speciální pomůcky (hračky, herní pomůcky, sportovní náčiní, nástroje, přístroje). 2) V psychologickém slovníku (Hartl, Hartlová, 2000) je hra popsána jako smyslová činnost motivovaná především prožitky, je provázena pocity napětí a hravosti. Hry můžeme rozdělit na hry při kterých jde o riziko nebo náhodu (např. herní automaty) a takové, kde vítězí jedna ze stran za velkého úsilí (např. při sportu). 3) V dalším psychologickém slovníku (Sillamy, 2001) se o hře píše: Pro dítě je všechno hra. Zpočátku si hraje se svým tělem. Později rádo reprodukuje, co vnímá z okolí, kolem čtyř až pěti let napodobuje osoby z okolí. Pro hraní rolí, 21

22 kde hlavní místo zaujímá identifikace, přicházejí hry s pravidly, ve kterých dítě zažívá potřebu dodržování konvencí. Uvedení hry do vyučování poskytuje žákovi motivaci. Začne se zajímat o předkládané úkoly a mobilizuje všechnu energii, aby je splnil. 4.2 Didaktická hra Hry pomáhají žákům upevňovat znalosti a dovednosti, procvičit nedostatečně zvládnuté dovednosti. Lze je využít při usměrňování a diferenciaci emocí, při uvolňování nebo při vhodném vyrovnávání napětí, učí se spolupráci, naslouchat názoru druhého, spoléhat se na vědomosti, dovednosti a věřit druhým. D. Byrne (1988) uvádí, že hry jsou pro žáky motivující, zmenšují zábrany, které žákům brání vyjadřovat své názory. Hře jako prostředku výuky se již v roce 1654 podrobně věnoval J. A. Komenský ve svém díle Schola ludus (Škola hrou). Vydal ji jako soubor školských latinských dramatických her, které měly prohloubit u žáků znalost latiny. V současné době se označení škola hrou chápe jako snaha, aby proces učení jakémukoli předmětu probíhal hravou a zábavnou formou, aby děti získávaly vědomosti a dovednosti v činnosti, která je zaujme, nikoli pamětným učením. Didaktické hry zvyšují aktivitu myšlenkového a rozumového úsilí, plní důležitou funkci motivační, cvičí paměť a koncentraci pozornosti, některé napomáhají k propojování poznatků z různých vyučovacích předmětů. V minulých dobách bylo učení považováno za vážný proces a smích v hodinách za nežádoucí. V současné době se mnoho pedagogů snaží vytvářet školu humánní a laskavou. To však neznamená uvolněnou kázeň a podřizování se přání žáků, ale nabídnout jim takové aktivity, které vycházejí z potřeb dětí. Hra zaujímá významné a nezastupitelné místo hlavně v nižších ročnících základní školy. Hry určené ke vzdělávání se nazývají didaktické. Didaktické hry jsou hry, závody a soutěže s výrazným naučným účelem. Vymýšlejí je většinou učitelé pro potřebu své třídy. I pro učitele má didaktická 22

23 hra přínos. Daleko lépe se pracuje s dětmi, které učení baví. Práce s nimi je pak jednodušší a zábavnější Podstata didaktické hry Jaký je rozdíl mezi spontánní a didaktickou hrou? Spontánní hra není povinná, dítě se jí zúčastňuje dobrovolně. Je zaměřena k určitému cíli, vyžaduje úsilí, soustředění, sebeovládání a řešení problémových situací. Při tom je pro dítě přitažlivá a poskytuje mu zábavu. Didaktická hra je hra s pravidly, která sleduje didaktický cíl. Žáci si při ní rozvíjí a cvičí poznávací činnosti. Od spontánní hry se liší povinnou účastí žáka a tím, že jsou určena pravidla vedoucí k určitým vzdělávacím cílům. Didaktickou hru popsali autoři Průcha, Walterová a Mareš (1998, s. 336) takto: Didaktická hra je analogie spontánní činnosti dětí, která sleduje (pro žáky ne vždy zjevným způsobem) didaktické cíle. Může se odehrávat v učebně, tělocvičně, na hřišti, v obci, v přírodě. Má svá pravidla, vyžaduje průběžné řízení a závěrečné vyhodnocení. Je určená jednotlivcům i skupinám žáků, přičemž role pedagogického vedoucího má široké rozpětí od hlavního organizátora až po provozovatele. Předností didaktické hry je její stimulační náboj, neboť probouzí zájem, zvyšuje zaangažovanost žáků na prováděných činnostech, podněcuje tvořivost, spolupráci i soutěživost, nutí využívat různých poznatků a dovedností, zapojovat životní zkušenost. Některé didaktické hry se blíží modelovým situacím z reálného života. Je to hra, která má význam. Je zdrojem motivace, zvyšuje aktivitu myšlení, rozumové úsilí a zvyšuje koncentraci pozornosti. Děti, které přicházejí na základní školy, nemají představu o práci žáka. Učení není jen plnění požadavků učitele, ale získávání vědomostí, dovedností a návyků. Žák by měl poznat v prvním ročníku radost z rozumové námahy, radost z překonávání obtíží při řešení úloh a mít chuť se do jejich řešení zapojit. Hra se tak může stát nenahraditelným pomocníkem učitele. Didaktická hra by neměla být ve smyslu pohrajeme si a potom se začneme učit, nebo něco jsme se naučili, tak si pohrajeme. Hra by se 23

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

Monika Cihelková, Jolana Nováková, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. ročník

Monika Cihelková, Jolana Nováková, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. ročník Hodina matematiky 21. 12. 2011 Monika Cihelková, Jolana Nováková, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. ročník 1. Úvod uvítání, představení vyučujících studentek (1min.) 2. Rozcvička (3min) 3. Hra Riskuj (15min)

Více

Pracovní listy, pravítko, tužka, nůžky.

Pracovní listy, pravítko, tužka, nůžky. M-08..-. roč. PV VV Matematické domečky ü OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíčové pojmy: Pomůcky a potřeby: Od. třídy zaujala naše děti v matematice didaktická hra, při které si procvičujeme a upevňujeme

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Každé dítě bude mít 4 kuličky. Zkouška: (např. sečtením kuliček každého z dětí) = 20.

Každé dítě bude mít 4 kuličky. Zkouška: (např. sečtením kuliček každého z dětí) = 20. 10. DĚLENÍ PŘIROZENÝCH ČÍSEL 10. 1. Pamětné dělení Dělení přirozených čísel je definováno jako inverzní operace k operaci násobení. Jestliže pro přirozená čísla a, b, c platí a. b = c pak pro a 0, b 0

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Tabulka P8 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Vybrané ukazatele specifického tematického šetření k hodnocení organizace vzdělávání a dovedností dětí v oblasti matematické gramotnosti v

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce.

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce. Závěrečná práce kurzu počítačové gramotnosti ST06 (L. Demelová) Příprava na hodinu MATEMATIKY 4. ročník Jsme malotřídní vesnická škola se třemi třídami a 4. ročník tvoří díky vyššímu počtu žáků samostatnou

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ROVNICE A NEROVNICE

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Základy Hejného metody zpracovala Ivana Čiháková Matematika dle metody VOBS.

Základy Hejného metody zpracovala Ivana Čiháková Matematika dle metody VOBS. Základy Hejného metody zpracovala Ivana Čiháková ivana.cihakova@centrum.cz Matematika dle metody VOBS. Úlohy jsou z učebnic matematiky pro 1. 5. ročník vydané nakladatelstvím Fraus v letech 2007-2011 Autoři

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor účelně a efektivně

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky a výukové strategie Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky = vyučovací formy Organizační forma výuky = způsob: uspořádání vyučovacího procesu jak je

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více