DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Soňa Kropáčová V. ročník - kombinované studium obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ DIDAKTICKÁ HRA V PRIMÁRNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. Olomouc 2011

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby moje práce byla uložena na Univerzitě Palackého v Olomouci v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Olomouci, dne Soňa Kropáčová

3 Děkuji především vedoucímu diplomové práce doc. PhDr. Bohumilu Novákovi, CSc. za jeho cenné rady, informace, zkušenosti a citlivý přístup při vedení této diplomové práce. Poděkování patří také mé kamarádce Ing. Miladě Pauzové za psychickou podporu během studia na Pedagogické fakultě v Olomouci.

4 Obsah Úvod 7 TEORETICKÁ ČÁST 1 Historický vývoj matematiky První etapa vývoje matematiky (paleolit 5. st. př. n. l.) Druhá etapa vývoje matematiky (5. st. př. n. l. poč. 17. st. n. l.) Třetí etapa vývoje matematiky (17. st. poč. 19. st.) Čtvrtá etapa vývoje matematiky ( st.) 13 2 Stručný vývoj početního vyučování Umělé metody Přirozené metody Kombinační metody Globální metody 15 3 Vyučování matematice jako součást výchovně vzdělávacího procesu Matematika na 1. stupni základní školy Organizační formy ve vyučování matematice Hodina výkladová Hodina procvičovací Hodina opakovací Hodina kombinovaného typu 20 4 Hra a její význam Definice hry Didaktická hra Podstata didaktické hry Struktura didaktické hry Organizace, řízení a výběr hry Úloha učitele při řízení her Motivace žáků 27

5 PRAKTICKÁ ČÁST 5 Didaktické hry v matematice Didaktické hry v matematice pro 3. ročník ZŠ Opakování učiva z 1. a 2. ročníku Násobení a dělení Sčítání a odčítání dvojciferných čísel Sčítání a odčítání pod sebou Čísla Početní příklady (sčítání, odčítání, násobení, dělení) Dělení se zbytkem příklady Praktická část se žáky 3. ročníku 9. ZŠ Zlín Řada čísel Hledaná Pohádka Elektrika Černý Petr Hledej násobky Kompot II 63 Závěr 65

6 Hry mohou zapojovat žáky velmi intenzivně do výuky a přimět je k takovému soustředění, jakého nelze dosáhnout pomocí žádné jiné metody. Geoffrey Petty

7 Úvod Diplomová práce Didaktická hra v primárním matematickém vzdělávání je zaměřena, jak už sám název napovídá, na hry v matematice, na jejich význam a smysl ve vyučování. Diplomová práce začíná nejdříve historií matematiky a poté i samotnou hrou v ní. Hra sice provází člověka od počátku, přesto v matematice jako vědě získává své místo velmi těžko. V současné době, kdy se stále diskutuje nad efektivitou vyučování, je hra tím nejlepším způsobem jak u dětí zvýšit aktivitu, práceschopnost, soustředěnost a motivaci učit se matematice. Hrou se dá do matematiky zapojit pomocí různých příkladů reálný život. Aby se hra vydařila a splnila svůj účel, je potřeba dodržet několik pravidel, která jsou v diplomové práci také popsána. Hra může sloužit k procvičení a upevnění učiva a učitel má možnost zjistit, jak žáci zvládli dané učivo. Hra, pokud je dobře promyšlená a připravená, může bavit jak hráče, tak organizátora. Je to nová cesta jak získat vědomosti a dovednosti pro praktický život. Toto téma jsem si vybrala na základě své několikaleté práce s dětmi v mimoškolních aktivitách, kde se věnuji zejména hrám. Cílem diplomové práce je charakterizovat didaktickou hru, její postavení v současném primárním matematickém vyučování a na vybraných ukázkách didaktických her naznačit možnosti uplatnění her ve vlastní pedagogické praxi. Uvedenému cíli odpovídá i struktura diplomové práce. V teoreticky zaměřené diplomové práci je naznačena stručná historie matematiky, vývoj početního vyučování, organizační formy ve vyučování matematice na 1. stupni základní školy, definice hry a podstata a struktura didaktické hry. V praktické části diplomové práce je shromážděna sbírka didaktických her pro 3. ročník základní školy hry byly převzaty z knihy Hry a matematika na 1. stupni základní školy (Krejčová E.), Inspirovat matematických her (Krejčová E.) a Hrátky s matematikou (Pavelka R.). Některé hry byly obměněny pro předmět matematika a koncipovány na základě vlastních zkušeností s dětmi mladšího školního věku. Získané zkušenosti byly dále 7

8 využity, zhodnoceny v popisu a rozboru několika didaktických her zakomponovaných do vyučovacích hodin matematiky 3. ročníku základní školy. Tato část práce tvoří závěrečnou kapitolu a má charakter ověření ve školské praxi. V diplomové práci je uvedeno několik her zvláště pro žáky 3. ročníku základní školy. Mohou je však v různých obměnách hrát i žáci z nižších a vyšších ročníků. Většina her je převzata z her, které děti hrají běžně pro zábavu bez nějakého didaktického cíle (např. hra Elektrika, Černý Petr ). Většina uvedených her byla provedena v praxi. Je dobré vidět, jak matematika, která je pro některé žáky těžkým oříškem, se stává zajímavou a zábavnou. 8

9 TEORETICKÁ ČÁST 9

10 1 Historický vývoj matematiky Matematika vznikla z potřeb společnosti a neustále se vyvíjí. Je obvykle považována za vědu, která nepodléhá změnám, ale opak je pravdou. Matematika prošla jako věda složitým vývojem a historikové dnes člení rozvoj matematiky na čtyři vývojová období. (Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1987; Divíšek, 1989) 1.1 První etapa vývoje matematiky (paleolit 5. stol. př. n. l.) Je to období vzniku matematických pojmů, etapa, která trvá několik tisíciletí. V tomto období má své počátky aritmetika a geometrie. Zprvu se počítalo na prstech, používaly se kaménky, zářezy, uzly na provaze apod. Číslovky existovaly jen 1, 2, 3 a mnoho. Další vznikaly až později. Postupem času vznikaly různé numerační soustavy. Nejvhodnější se ale ukázala být desítková číselná soustava. Po celá tisíciletí bylo sčítání a odčítání jedinými matematickými operacemi, poté vznikla i operace násobení a dělení, to ale mnohem později. Geometrické pojmy souvisely s měřením délek, obsahů a objemů různých předmětů. Měrné jednotky se odvozovaly často z částí lidského těla (stopa, palec, apod.). Ve starém Babylóně existovaly při chrámech tzv. domy tabulek. Byly to domy, kde se vyučovalo kupeckým počtům. Tyto školy nebyly určeny pro všechny, ale jen pro syny bohatých obchodníků a úředníků státu. Úroveň znalostí Babyloňanů tehdejší doby můžeme poznat z klínovým písmem psaných tabulek. O starém Egyptě máme méně zpráv zejména proto, že psaní a čtení v tehdejší době ovládali jen kněží. Až když kněží nestačili na všechny úkoly státní správy, vytvořila se skupina písařů, kteří ovládali určité počtářské dovednosti. O úrovni egyptské matematiky se můžeme dovědět z dochovaných 10

11 papyrů. Je to především papyrus Hindův, napsaný kolem roku 1650 př. n. l. egyptským počtářem Ahmesem. Tato etapa končí kolem 5. st. př. n. l, kdy ve starověkém Řecku vzniká matematika se soustavou pouček a jejich důkazů. 1.2 Druhá etapa vývoje matematiky (5. stol. př. n. l. počátek 17. stol. n. l.) Tuto etapu nazýváme etapou tzv. elementární matematiky, matematiky konstantních veličin. Matematika se změnila ve vědu o číslech, veličinách, geometrických útvarech. Významný vývoj matematiky můžeme sledovat v Řecku, kde se rozvíjela především geometrie. Mezi učence, kteří přispěli k rozvoji matematiky, patří především: THALES Z MILETU (asi př. n. l.) Řecký kupec, filosof, astronom, matematik a politik. Hodně cestoval a tak se seznámil s egyptskou a babylonskou matematikou. Objevil mnoho matematických pouček (např. Thaletova věta, Thaletova kružnice). PYTHAGORAS Z OSTROVA SAMOS (asi př. n. l.) Myslitel, založil tzv. pythagorejskou školu, která se zasloužila o rozvoj některých matematických disciplín. Pythagorejci se zabývali zejména naukou o číslech. Z geometrie je od nich známa Pythagorova věta. Dovedli konstruovat pravidelné mnohoúhelníky a objevili pravidelný dvanáctistěn. PLATÓN ( př. n. l.) Athénský filosof, Sokratův žák. Zavedl definice a názvy geometrických útvarů a vypracoval postup pro řešení konstrukčních úloh. ARISTOTELES ( př.n.l.) Uspořádal všechny dosavadní vědecké poznatky a na základě jeho popudu byl zachycen dosavadní historický vývoj matematiky. Období století př. n. l. je nazýváno zlatou dobou řecké matematiky, protože v této době bylo dosaženo významných výsledků v matematice i v geometrii. Představiteli tohoto období jsou zejména: 11

12 EUKLIDES (asi př. n. l.) Shrnul a uspořádal dosud získané matematické poznatky. Jeho dílo se nazývá Základy (Stoicheia) a stalo se učebnicí geometrie téměř na dva tisíce let. ARCHIMÉDES ( př. n. l.) Žil na Sicílii a jeho jméno je spojováno s axiomem, který řadíme do axiomů spojitosti. Měl velké zásluhy v oborech, které jsou spojeny s praxí (zejména mechanika a hydrostatika). APOLLÓNIOS Z PERGY ( př. n. l.) Patřil mezi nejmladší Archimédovy současníky. Apollónios se zabýval křivkami, ve kterých roviny protínají rotační kužel. Pro vyšetřování kuželoseček vytvořil metodu, která je předchůdcem analytické geometrie. Po Apolloniovi nastalo období úpadku matematiky. Další pokrok do matematiky přinesly národy žijící v Asii, kde se rozvíjela především čínská a indická matematika. Indickou matematiku ovlivnila hlavně řecká a čínská matematika. Řecká byla spíše geometrického rázu, měla přísný logický řád, zatímco indická byla hlavně aritmetická. Velkou zásluhu v rozvoji matematiky si zasloužili Indové psaním čísel pomocí deseti znaků a zavedením místní hodnoty číslic. Arabové a arabsky píšící zakaspické národy převzali matematické vědomosti z Číny, Indie a také Řecka. Jejich nejvýznamnějším matematikem je tadžický matematik Abu Abdalah Muhamed ben Musa z Chorezmu nazývaný Al Chovarizmi (9. stol. n.l.). Je označován za otce algebry. Ve starověku a středověku se matematika nijak zvlášť nerozvíjela. Západoevropské národy se seznamovaly s matematickými poznatky přinesenými Araby. V této době napsal Leonardo Pisánský dvě učebnice matematiky. V první knize Kniha o abaku (Liber abaci) popisuje indický způsob počítání, zdokonalený podle Al Chovarizmiho. Druhá kniha Praktika geometrie obsahuje tehdejší geometrické vědomosti. Dalšími významnými matematiky byli Johanes Muller a Georg z Puerbachu. Pracovali na trigonometrii. Scipion del Ferra a Geronim Cardan se zabývali rovnicemi třetího stupně a Ledovic Ferrari rovnicemi čtvrtého stupně. 12

13 U nás mělo velký vliv na rozvoj matematiky založení Karlovy univerzity v roce Důkazem vysoké úrovně matematiky a astronomie u nás je staroměstský orloj, který v roce 1405 navrhl Mistr Jan Šindel, v celém světě známý astronom. Zásluhou učitelů z Karlovy univerzity, zvláště Tadeáše Hájka z Hájku, byli za císaře Rudolfa II. do Prahy povoláni nejslavnější matematikové a astronomové tehdejší doby Tycho de Brahe a Jan Kepler. Praha se tak stala jedním z významných vědeckých center. Význam pro matematiku mělo koncem 15. století a během 16. století zavedení symbolů pro matematickou operaci. V této době také velkou měrou zasáhli do vývoje matematiky nizozemští matematikové Simon Stevin ( ), který vybudoval nauku o desetinných zlomcích a Ludolf van Ceulen ( ) známý výpočtem čísla π na třicet pět desetinných míst. Začátkem 17. století se Angličan John Napier ( ) a Švýcar Joast Burgi ( ) zasloužili o vynález logaritmů a tím byli usnadněny obtížné a složité početní postupy. 1.3 Třetí etapa vývoje matematiky (17. stol. počátek 19. stol.) Je to tzv. období matematicky proměnných veličin. Francouzský filozof a matematik René Descartes učinil objev analytické geometrie. Nastává rozmach nových odvětví matematiky, jako např. diferenciální geometrie. 1.4 Čtvrtá etapa vývoje matematiky ( stol.) Současné období matematiky se nazývá obdobím zobecněných vztahů. Má abstraktní ráz, vyznačuje se snahou po osvětlení základů matematiky a zpřísňování již dříve nalezených výsledků. Má vysokou praktickou aplikovatelnost a stává se nepostradatelným nástrojem téměř všech vědních oborů. 13

14 2 Stručný vývoj početního vyučování Do 16. stol. se počítalo na linách a na vyšších školách s ciframi. Počítání na linách znamenalo manipulaci s kaménky nebo nějakými předměty na linkové desce. Toto počítání mohli zvládnout i ti, kteří neuměli číst a psát, ale bylo i přípravou pro počítání s ciframi. Počítání s ciframi bylo zcela mechanické počítání a přetrvalo na školách až do 18. stol. Žáci se naučili mechanicky početní poučky a pravidla k provádění početních výkonů bez ohledu na jejich věk a podle nich řešili příklady. Na přelomu 18. a 19. stol. bylo vyučování počtů ovlivněno pedagogickými koncepcemi J. I. Felbigera, J. H. Pestalozziho a F. A. Diesterwega. Bezmyšlenkové písemné počítání bylo nahrazeno rozumovým počítáním. Od poloviny 19. stol. je možné sledovat vytváření pojmu čísla numerací a výklad početních výkonů (pořadí zavedení, způsob nacvičování) z hlediska obsahového a psychologicko metodického. 2.1 Umělé metody Umělé metody zpracovali V. A. Grube a A. Hentschel. Byly ale teoretické, formálně i obsahově logické, nebraly v úvahu psychologickou stránku a byly založeny na číselných obrazcích a početní systematice. Poznávání čísel bylo nadřazováno početním výkonům. Metoda Grubeho, zvaná kupící, spočívá v tom, že se postupně vyvíjela jednotlivá čísla pomocí číselných obrazců. Při každém čísle se probíraly všechny početní výkony a žáci si je osvojovali memorováním. Velké nároky na žáky zmírnil až A. Hentschel tím, že obtížnější početní výkony násobení a dělení odsunul až na pozdější dobu. Tato metoda se nazývá rozdělovací nebo rozpojovací, ale podstata vytváření pojmu čísla zůstává stejná. Metodu Grubeho u nás zastával František Močnik. Jeho učebnice se s různými obměnami používaly na školách v Rakousku Uhersku zhruba 50 let. Žáci se podle nich učili již v 1. třídě všem operacím v oboru do

15 2.2 Přirozené metody Vycházely z námětů ze skutečného života, ze hry a ze zájmů. Nadřazovaly tudíž psychologické hledisko logickému. Žáci se učili orientovat v určitém číselném oboru 0 10 nebo 0 20 a na základě smyslového názoru řešili jednoduché úlohy z praktického života a ze zkušeností z předškolní doby. J. Lošťák vymyslel hru do vyučování Hru na kupce. M. Balcárek pak k ní zkonstruoval pomůcku kupecký krám. Později tuto hru doplnil a více propracoval I. Libíček. O spojení metody přirozené s metodami umělými se snažil J. Loucký, protože pociťoval nedostatečnost a nesystematičnost přirozené metody. Chtěl, aby přirozená metoda byla pokračováním učení v předškolní době. Napsal knihu Počty maličkých, v níž se snažil propracovat období přípravných počtů (říkadla, popěvky, početní hry, obrázky). Z hravého období vedl děti k poznávání čísel a teprve až potom přistoupil k početním výkonům. 2.3 Kombinační metody J. Zlámal kritizoval předešlé metody a snažil se v početním vyučování o kombinaci logického a psychologického směru. A tak vznikla Zlámalova kombinační metoda. Logické hledisko podřídil psychologickému, abstraktní počítání odsunul a přirozenou metodu učinil základem pro vyučování v přípravném období i v období početních výkonů. V přípravném období propagoval i číselné obrazce, sčítání a číselnou řadu. Chtěl, aby se počty prolínaly celým vyučováním a místo početnic chtěl zavést početní čítanky. 2.4 Globální metody Koncem 20. let 20. stol. k nám pronikly ze západu, hlavně z USA, snahy vycházející z Thorndikovy psychologie chování a tvarové psychologie. Jeho hlavním představitelem byl Václav Příhoda, který zpracoval s kolektivem početnici Mladý počtář. Podle něho měl pedagogický proces vycházet ze zájmů dítěte a výchova se mu měla přizpůsobit a podřídit. Globální metoda spočívala v mechanickém nacvičování početního učiva např. 15

16 při nácviku sčítání s přechodem desítky se neprováděl rozklad, ale žáci počítali přímo a neustálým opakováním tak došlo k zafixování spojů. Po roce 1945 bylo zpracováno nové pojetí matematického vyučování. Logicko matematické učivo se uplatňovalo ve výběru a uspořádání učiva a psychologicko didaktické při výběru metod. Byly zde malé odchylky od předchozího způsobu probírání látky. Zdůrazňovala se uvědomělost při osvojování početních operací. Podle vzoru v SSSR se posilovala úsudková stránka a docházelo k výchově logického myšlení. Žák měl hlavně porozumět podstatě početních výkonů, čehož se dosahovalo zdůrazňováním souvislostí mezi jednotlivými početními výkony a soustavným řešením slovních úloh. V roce 1954 vyšly u nás první jednotné početnice, které měly logickou stavbu učiva a byly systematicky uspořádané. Byly však dost obsáhlé a náročné. V 60. letech přišla další snaha o modernizaci, jejich cílem bylo přiblížit školskou matematiku vědě. V roce 1976 se začala na školách vyučovat nová koncepce matematiky, jejíž cílem bylo utvářet postupně představu matematických pojmů a vztahů mezi nimi na základě konkrétních představ. Tento cíl se však nepodařilo příliš naplnit. Pojem přirozené číslo a početní operace se objasňovalo na základě pojmu množina, přičemž množina se používala také v geometrii. Výhodou však bylo, že se od žáků vyžadovala aktivita rýsování, práce s obrázky, měření, porovnávání apod. Velkým nedostatkem se však stal formalismus. Projevoval se odtržením formy od obsahu (nedostatečné využití zkušeností žáků z praktického života), v pamětném zvládnutí učiva bez porozumění, v šablonovitosti poznatků (žáci nebyli schopni vyřešit úlohy, které byly mimo charakteristický postup řešení) a v nedostatku využití názoru. Po roce 1989 dochází ve vyučování v matematice k dalším změnám. Školy se začaly zabývat alternativními výukovými systémy jako jsou např. Zdravá škola 1 a Obecná škola 2. Dochází ke zmírnění formalismu. Vyučování matematice se pro žáky stává zábavnější a hravější, na čemž mají podíl hlavně mladí učitelé, nezatížení minulostí, kteří se snaží žákům matematiku co nejvíce přiblížit a zpříjemnit. Cílem vyučování matematice má být schopnost užívat 16

17 a aplikovat matematiku při řešení nestandardních slovních úloh a matematických problémů. Početní techniky a dovednosti se má žák učit při řešení úloh s velký zřetelem k aplikacím. Přílišné zdůraznění algoritmického přístupu ve výuce v matematice nedovoluje rozvinout schopnosti k řešení problémů reálného života, které jsou rozmanité a nedají se řešit podle jednoho vzoru. 1 Zdravá škola je projekt Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy. Zdraví je ve Zdravé škole chápáno jako celkový stav fyzické, psychické a sociální pohody. Zdravá škola snaží o celkově zdravou atmosféru ve škole, která spočívá na třech základních pilířích: pohoda prostředí (věcného, sociálního, organizačního), zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, apod.), otevřené partnerství (model demokratického společenství). 2 Obsahem Obecné školy má být obecný, přirozený pohled na skutečnost, nezatěžovaný vědeckými poznatky a odbornou terminologií. V programu Obecné školy jsou nejdůležitější dvě úzce propojené skutečnosti. Za prvé je to důsledné uplatňování takových přístupů ke každému dítěti, které skýtají bohaté možnosti pro rozvoj jeho osobnosti. Za druhé takové shrnutí obsahové stránky (tj. učebních osnov), aby se podávaná látka stala východiskem vzdělání. Jde o to, aby se dítě orientovalo ve světě a vydalo se dál na cestu jeho poznávání. 17

18 3 Vyučování matematice jako součást výchovně vzdělávacího procesu 3.1 Matematika na 1. stupni základní školy Vyučování matematice na 1. stupni navazuje na zkušenosti a představy získané v předškolním věku. Již od 1. ročníku se klade důraz na rozvíjení logického myšlení žáků. Vytváření dovedností a návyků bylo v minulých letech hodně podceňováno zdůrazňováním vědomostí. Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání zdůrazňuje vytváření dovedností a souvislostí mezi nimi. Matematické učivo na 1. stupni základní školy je zařazeno do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Tato oblast je rozdělena na čtyři tematické okruhy: Číslo a proměnná, kde si žáci osvojují matematické operace ve třech složkách: dovednost provádět operace, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Žáci se učí získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Závislosti, vztahy a práce s daty, kde žáci poznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného života. Docházejí na to, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít i nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti mohou žáci získat z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují nebo modelují s použitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Geometrie v rovině a v prostoru, kde žáci určují a znázorňují geometrické tvary a modelují reálné situace, hledají podobnosti i odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině i v prostoru, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod a obsah a zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru učí žáky řešit polohové a metrické úlohy a problémy vycházející z běžných životních situací. 18

19 Nestandardní aplikační úlohy a problémy, kdy jejich řešení může být nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale je třeba u nich uplatnit logické myšlení. Žáci se při nich učí řešit problémové situace z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. (Divíšek, 1989) 3.2 Organizační formy ve vyučování matematice Vyučovací hodina je základní jednotkou školské praxe. Je nejmenším samostatným uzavřeným celkem s přesně vymezenou pracovní náplní. Podle převládajícího pracovního obsahu a povahou učiva rozlišujeme čtyři typy vyučovacích hodin. (Blažková, Matoušková, Vaňurová, 1987) Hodina výkladová Je vhodná k probírání nového tématického celku nebo k seznámení žáků s novými pojmy. Protože jsou tyto hodiny namáhavé pro žáky i pro učitele, zařazují se jen výjimečně. V průběhu hodiny musí učitel neustále sledovat soustředěnost a pozornost žáků, motivovat je a povzbuzovat k aktivitě. Výklad musí mít logickou strukturu a nejdůležitější výsledky musí být zapsány přehledně na tabuli. Výklad by neměl být narušován odstraňováním nedostatků z předešlého probíraného učiva Hodina procvičovací Protože není snadné učinit tuto hodinu zajímavou, vyžaduje od učitele důkladnou přípravu. Učitel musí vědět, jaké učivo chce procvičit a na jakých příkladech, na co chce upozornit. Hodina by neměla být naplněna řadou stereotypně řešených příkladů, ale mělo by do ní být zařazeno něco nového a zajímavého. Úkolem je zajistit, aby žáci pochopili procvičované učivo. Proto je třeba zjistit, jaké mají nedostatky a snažit se je odstranit Hodina opakovací Úkolem je upevnit nově získané vědomosti, shrnout, přehledně utřídit ukončenou část učiva a na konci roku poskytnout ucelený pohled na probrané 19

20 učivo. Opakovací hodiny na začátku školního roku mají sloužit k opakování učiva z nižšího ročníku. Také se používá na konci tématického celku nebo v průběhu probírání témat po třech až pěti hodinách. Opakování by nemělo být pouhou reprodukcí toho, co se již probíralo. Mělo by vždy upoutat a obsahovat nové příklady, spojení nově probíraného s dříve probíraným Hodina kombinovaného typu Je nejčastějším používaným typem hodin. V úvodní části provádí učitel organizační zajištění, kontrolu pomůcek a vypracování domácího úkolu, orientační zkoušení nebo pětiminutovku. Hlavní část hodiny je pak věnována výkladu nového učiva, na součinnosti žáků, společné a samostatné procvičovací práce. Závěr je pak věnován shrnutí přínosu hodiny, formulaci závěrů, zhodnocení práce kolektivu, jednotlivců a zadání domácího úkolu. 20

21 4 Hra a její význam Slovo hra je používáno v různých významech. G.I. Gibbs (1978) řadí hry mezi aktivity soutěžního typu, při nichž se hráči pomocí spolupracujících nebo konkurenčních rozhodnutí snaží dosáhnout svých cílů v rámci daných pravidel. Hra má u dítěte velký význam. Hrou může uspokojovat své potřeby seberealizace, sebeuvědomění a tvorbu citů. Hra má různé formy (volná, řízená) a různé stupně (např. funkční, manipulační, napodobivá, konstruktivní). Hry kladou požadavky na různé psychické procesy, stavy a vlastnosti. Při hře se cvičí a rozvíjí paměť, fantazie, myšlení, vnímání, soustředění, pozornost, vytrvalost, sebeovládání, iniciativa a rozhodnost. Při hře se také získávají vědomosti, poznatky a příležitosti k získání vztahů, spolupráce aj. Hra se také používá k léčbě především u dětí (maňásci, loutky, modelování), ale také u adolescentů a dospělých (dramatická hra). 4.1 Definice hry 1) V pedagogickém slovníku (Průcha, Wallterová, Mareš, 1998) je hra popsána jako forma činnosti, která se liší od práce i od učení. Člověk se hrou zabývá po celý život, avšak v předškolním věku má specifické postavení je vůdčím typem činnosti. Hra má řadu aspektů: aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní, fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický a terapeutický. Zahrnuje činnosti jednotlivce, dvojice, malé skupiny i velké skupiny. Existují hry k jejichž provozování jsou nutné speciální pomůcky (hračky, herní pomůcky, sportovní náčiní, nástroje, přístroje). 2) V psychologickém slovníku (Hartl, Hartlová, 2000) je hra popsána jako smyslová činnost motivovaná především prožitky, je provázena pocity napětí a hravosti. Hry můžeme rozdělit na hry při kterých jde o riziko nebo náhodu (např. herní automaty) a takové, kde vítězí jedna ze stran za velkého úsilí (např. při sportu). 3) V dalším psychologickém slovníku (Sillamy, 2001) se o hře píše: Pro dítě je všechno hra. Zpočátku si hraje se svým tělem. Později rádo reprodukuje, co vnímá z okolí, kolem čtyř až pěti let napodobuje osoby z okolí. Pro hraní rolí, 21

22 kde hlavní místo zaujímá identifikace, přicházejí hry s pravidly, ve kterých dítě zažívá potřebu dodržování konvencí. Uvedení hry do vyučování poskytuje žákovi motivaci. Začne se zajímat o předkládané úkoly a mobilizuje všechnu energii, aby je splnil. 4.2 Didaktická hra Hry pomáhají žákům upevňovat znalosti a dovednosti, procvičit nedostatečně zvládnuté dovednosti. Lze je využít při usměrňování a diferenciaci emocí, při uvolňování nebo při vhodném vyrovnávání napětí, učí se spolupráci, naslouchat názoru druhého, spoléhat se na vědomosti, dovednosti a věřit druhým. D. Byrne (1988) uvádí, že hry jsou pro žáky motivující, zmenšují zábrany, které žákům brání vyjadřovat své názory. Hře jako prostředku výuky se již v roce 1654 podrobně věnoval J. A. Komenský ve svém díle Schola ludus (Škola hrou). Vydal ji jako soubor školských latinských dramatických her, které měly prohloubit u žáků znalost latiny. V současné době se označení škola hrou chápe jako snaha, aby proces učení jakémukoli předmětu probíhal hravou a zábavnou formou, aby děti získávaly vědomosti a dovednosti v činnosti, která je zaujme, nikoli pamětným učením. Didaktické hry zvyšují aktivitu myšlenkového a rozumového úsilí, plní důležitou funkci motivační, cvičí paměť a koncentraci pozornosti, některé napomáhají k propojování poznatků z různých vyučovacích předmětů. V minulých dobách bylo učení považováno za vážný proces a smích v hodinách za nežádoucí. V současné době se mnoho pedagogů snaží vytvářet školu humánní a laskavou. To však neznamená uvolněnou kázeň a podřizování se přání žáků, ale nabídnout jim takové aktivity, které vycházejí z potřeb dětí. Hra zaujímá významné a nezastupitelné místo hlavně v nižších ročnících základní školy. Hry určené ke vzdělávání se nazývají didaktické. Didaktické hry jsou hry, závody a soutěže s výrazným naučným účelem. Vymýšlejí je většinou učitelé pro potřebu své třídy. I pro učitele má didaktická 22

23 hra přínos. Daleko lépe se pracuje s dětmi, které učení baví. Práce s nimi je pak jednodušší a zábavnější Podstata didaktické hry Jaký je rozdíl mezi spontánní a didaktickou hrou? Spontánní hra není povinná, dítě se jí zúčastňuje dobrovolně. Je zaměřena k určitému cíli, vyžaduje úsilí, soustředění, sebeovládání a řešení problémových situací. Při tom je pro dítě přitažlivá a poskytuje mu zábavu. Didaktická hra je hra s pravidly, která sleduje didaktický cíl. Žáci si při ní rozvíjí a cvičí poznávací činnosti. Od spontánní hry se liší povinnou účastí žáka a tím, že jsou určena pravidla vedoucí k určitým vzdělávacím cílům. Didaktickou hru popsali autoři Průcha, Walterová a Mareš (1998, s. 336) takto: Didaktická hra je analogie spontánní činnosti dětí, která sleduje (pro žáky ne vždy zjevným způsobem) didaktické cíle. Může se odehrávat v učebně, tělocvičně, na hřišti, v obci, v přírodě. Má svá pravidla, vyžaduje průběžné řízení a závěrečné vyhodnocení. Je určená jednotlivcům i skupinám žáků, přičemž role pedagogického vedoucího má široké rozpětí od hlavního organizátora až po provozovatele. Předností didaktické hry je její stimulační náboj, neboť probouzí zájem, zvyšuje zaangažovanost žáků na prováděných činnostech, podněcuje tvořivost, spolupráci i soutěživost, nutí využívat různých poznatků a dovedností, zapojovat životní zkušenost. Některé didaktické hry se blíží modelovým situacím z reálného života. Je to hra, která má význam. Je zdrojem motivace, zvyšuje aktivitu myšlení, rozumové úsilí a zvyšuje koncentraci pozornosti. Děti, které přicházejí na základní školy, nemají představu o práci žáka. Učení není jen plnění požadavků učitele, ale získávání vědomostí, dovedností a návyků. Žák by měl poznat v prvním ročníku radost z rozumové námahy, radost z překonávání obtíží při řešení úloh a mít chuť se do jejich řešení zapojit. Hra se tak může stát nenahraditelným pomocníkem učitele. Didaktická hra by neměla být ve smyslu pohrajeme si a potom se začneme učit, nebo něco jsme se naučili, tak si pohrajeme. Hra by se 23

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické roviny německého jazyka

Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické roviny německého jazyka Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Národní škola Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více