Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz"

Transkript

1 Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI ÚVOD DO ÚČTOVÁNÍ STÁLÝCH AKTIV - ÚČTOVÁ TŘÍDA OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU...8 Příklad č. 1 Ocenění majetku 9 Cvičení č. 1 Určení pořizovací ceny POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU...9 Příklad č. 1 Účtování pořízení DHM Cvičení č. 1 Účtování pořízení majetku u neplátce DPH Cvičení č. 2 Pořízení DHM Příklad č. 2 Účtování zálohového pořízení DHM Cvičení č. 3 Účtování záloh.. 12 Příklad č. 3 Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností (aktivace)...13 Cvičení č. 4 Pořízení DHM vlastní činností Cvičení č. 5 Pořízení DHM vlastní činností Příklad č. 4 Účtování bezplatného pořízení dlouhodobého majetku Příklad č. 5 Účtování převodu DHM TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Příklad č. 1 Účtování technického zhodnocení ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU Příklad č. 1 Účtování pořízení DNM ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Příklad č. 1 Výpočet účetních odpisů Cvičení č. 1 Výpočet účetních odpisů Příklad č. 2 Výpočet rovnoměrných odpisů Příklad č. 3 Výpočet zrychlených odpisů Příklad č. 4 Výpočet rovnoměrných a zrychlených odpisů Cvičení č. 2 Výpočet odpisů u osobního automobilu Příklad č. 5 Výpočet odpisů DNM Příklad č. 6 Výpočet odpisů ze zvýšené vstupní ceny Cvičení č. 3 Výpočet odpisů ze zvýšené vstupní ceny Příklad č. 7 Účtování odpisů 25 Cvičení č. 4 Pořízení DM, odpisy Příklad č. 8 Vyřazení DM v důsledku prodeje Příklad č. 9 Vyřazení DM v důsledku prodeje Příklad č. 10 Vyřazení DM neodpisovaného v důsledku prodeje Příklad č. 11 Likvidace DM, který není ještě odepsán Příklad č. 12 Likvidace zcela odepsaného DM Příklad č. 13 Výpočet a účtování škody Příklad č. 14 Výpočet a účtování manka / škody Příklad č. 15 Účtování přeřazení majetku Příklad č. 16 Účtování bezúplatného převodu majetku Cvičení č. 5 Účtování a výpočet odpisů Cvičení č. 6 Výpočet odpisů, vyřazení majetku INVENTARIZACE DLOUHODOBÉHO MAJETKU OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU Příklad č. 1 Účtování opravných položek Příklad č. 2 Účtování opravných položek DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Příklad č. 1 Nákup akcií Příklad č. 2 Nákup a prodej akcií Cvičení č. 1 Účtování dluhopisů ZÁSOBY - ÚČTOVÁ TŘÍDA OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Příklad č.1 Ocenění zásob při výdeji ze skladu

3 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 Cvičení č.1 Ocenění zásob při vyskladnění ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB MATERIÁLU PODLE ZPŮSOBU A Příklad č.1 Účtování prodeje materiálu Příklad č. 2 Účtování materiálu Cvičení č.1 Účtování škody na materiálu Příklad č. 3 Účtování reklamace materiálu Příklad č. 4 Materiál na cestě Příklad č. 5 Nevyfakturované dodávky ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU ZPŮSOBEM B Příklad č. 1 Účtování materiálu způsobem B Příklad č. 2 Materiál na cestě (účtování způsobem A a B) Příklad č. 3 Nevyfakturované dodávky (účtování způsobem A a B) Cvičení č. 1 Účtování materiálu variantou A a B ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ 46 Příklad č. 1 Účtování nákupu zboží v zemích EU Příklad č. 2 Účtování nákupu zboží v ostatních zemích Cvičení č. 1 Účtování účetních případů způsobem A a B ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Příklad č. 1 Účtování výroby výrobků a jejich prodeje KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY - ÚČTOVÁ TŘÍDA Cvičení č. 1 Opakování procvičování finančních účtů (1. díl učebnice) VALUTOVÁ POKLADNA ÚČETNÍ JEDNOTKY Příklad č. 1 Stanovení kurzu Příklad č. 2 Kurzové rozdíly. 56 Cvičení č. 1 Přepočet kurzových rozdílů ÚČTOVÁNÍ CENIN Příklad č. 1 Účtování cenin.. 56 Cvičení č. 1 Inventarizační rozdíly u cenin Cvičení č. 2 Doplňte účty do příkladu účtování krátkodobého úvěru Příklad č. 2 Účtování krátkodobých akcií Cvičení č. 3 Účtování účetních případů v akciové společnosti Příklad č. 3 Účtování krátkodobých dluhopisů ÚČTOVÁNÍ SMĚNEK Příklad č. 1 Účtování směnek Cvičení č. 1 Směnky Příklad č. 2 Účtování směnek VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU (ZÁVAZKY, POHLEDÁVKY), ZÁLOHY - ÚČTOVÁ TŘÍDA POHLEDÁVKY ZÁVAZKY ZÁLOHY Příklad č. 1 Účtování záloh.. 64 Příklad č. 2 Účtování záloh u neplátce DPH Příklad č. 3 Zálohy přijaté u plátce DPH Příklad č. 4 Účtování provozních záloh Příklad č. 5 Účtování provozních záloh Cvičení č. 1 Účtování provozních záloh OSTATNÍ POHLEDÁVKY Příklad č. 1 Účtování reklamace dodávky materiálu POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ Příklad č. 1 Kurzové rozdíly.. 68 Příklad č. 2 Kurzové rozdíly.. 68 Příklad č. 3 Kurzové rozdíly ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Příklad č. 1 Výpočet mzdy u zaměstnanců

4 Obsah Cvičení č. 1 Dokončení výpočtu mzdy u zaměstnanců Příklad č. 2 Účtování mezd.. 72 Cvičení č. 2 Výpočet a zaúčtování mezd ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Příklad č. 1 Účtování daně z příjmu Příklad č. 2 Účtování daně z příjmu, zálohy Příklad č. 3 Ostatní přímé daně Cvičení č. 1 Účtování DPH a její vypořádání Příklad č. 4 Spotřební daň Příklad č. 5 Účtování provozních dotací Příklad č. 6 Účtování investičních dotací Příklad č. 7 Účtování daní a dotací PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV Příklad č. 1 Náklady příštích období Příklad č. 2 Komplexní náklady příštích období Příklad č. 3 Výdaje příštích období Příklad č. 4 Výnosy příštích období Příklad č. 5 Příjmy příštích období Cvičení č. 1 Účtování přechodných účtů aktiv a pasiv Příklad č. 6 Dohadné účty aktivní Příklad č. 7 Dohadné účty pasivní Příklad č. 8 Přechodné účty aktivní a pasivní KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY - ÚČTOVÁ TŘÍDA VLASTNÍ KAPITÁL 84 Příklad č. 1 Zvýšení základního kapitálu Příklad č. 2 Zvýšení základního kapitálu s emisním ážiem Příklad č. 3 Zvýšení základního kapitálu Příklad č. 4 Snížení základního kapitálu Příklad č. 5 Snížení základního kapitálu Příklad č. 6 Snížení ZK, pokud jmenovitá hodnota je vyšší než pořizovací cena vlastních akcií Příklad č. 7 Snížení ZK, pokud jmenovitá hodnota je nižší než pořizovací cena vlastních akcií Příklad č. 8 Tvorba ostatních kapitálových fondů REZERVNÍ FONDY Příklad č. 1 Tvorba a čerpání rezervních fondů Příklad č. 2 Tvorba ostatních fondů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Příklad č. 1 Účtování rozdělení zisku REZERVY Příklad č. 1 Tvorba a čerpání rezerv DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY Příklad č. 1 Dlouhodobé úvěry DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Příklad č. 1 Dlouhodobé zálohy INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL Příklad č. 1 Účtování individuálního podnikatele Cvičení č. 1 Účtování kapitálových účtů NÁKLADY A VÝNOSY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 A ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY Příklad č. 1 Účtování typických nákladů Cvičení č. 1 Zaúčtování nákladů VÝNOSY Příklad č. 1 Účtování typických výnosů Příklad č. 2 Zaúčtování a převody výsledkových účtů Cvičení 1 Účtování typických nákladů a výnosů ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY - ÚČTOVÁ TŘÍDA ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA, VÝPOČET VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

5 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl ZÁVĚRKA ÚČTŮ V HLAVNÍ KNIZE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE TYTO VÝKAZY PODROZVAHOVÉ ÚČTY PŘÍLOHY NÁVRH ÚČTOVÉHO ROZVRHU PRO PODNIKATELE PŘEDMLUVA Tato učebnice je pokračováním prvního dílu, navazuje na základy účetnictví postupným probíráním jednotlivých účtových tříd a skupin. Teorie je doplněna řešenými i neřešenými příklady, které danou problematiku studentům lépe přiblíží a pomáhají vysvětlit. Učebnice vychází z aktuálního stavu v roce 2010, dle změn v legislativě a účetních předpisech bude aktualizována. Autorky 6

6 Jak pracovat s knihou VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI V knize naleznete několik značek a oblastí, které mají svůj přesně vymezený smysl. Na první pohled tak snadno vizuálně pochopíte, zda se jedná o defi nici či důležitou pasáž k zapamatování, ukázkový příklad či příklad k procvičení. Vymezují znalosti, které by měl student (čtenář) získat po prostudování dané kapitoly. Cíle kapitoly Tímto symbolem jsou v textu označeny pasáže, které je vhodné si zapamatovat a znát. Často se jedná o základy probírané látky, defi nice a formulace, bez jejichž zapamatování je obtížné chápat další učivo. Pamatujte Tímto symbolem jsou v textu označeny všechny tipy. Tip je text, který podává návod na vyzkoušení dalších postupů a ukazuje i jiné řešení daného problému. Tip Tento symbol označuje pasáže obsahující výkladový text kapitoly, tématu. Výuková část Tímto symbolem jsou označovány modelové (řešené) příklady k dané kapitole, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více těchto příkladů, pomocí kterých je naznačen postup při praktickém zaúčtovávání jednotlivých účetních případů. Tímto symbolem jsou označovány příklady určené k procvičení probrané látky dané kapitoly, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více příkladů k procvičení. Tento symbol označuje námětové otázky, které jsou určeny k zamyšlení nad probranou látkou a také k zopakování učiva daného tématu. příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek Příklad k procvičení č. 2 Zdroje financování majetku Náměty k zamyšlení Vlastní poznámky: Pole sloužící k individuálním poznámkám, zápisům... 7

7 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 1. ÚVOD DO ÚČTOVÁNÍ STÁLÝCH AKTIV - ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 Cíle kapitoly Dlouhodobý majetek Cílem této kapitoly je poznat obsah jednotlivých skupin majetku účetní jednotky, umět je zařadit v příkladech majetku do jednotlivých kategorii. Zaúčtovat běžné i zvláštní případy pořízení majetku, jeho odepisování, tvorbu opravných položek, jeho vyřazování různými způsoby. Po prostudování kapitoly byste měli umět: vyřešit jednoduché i složitější příklady na pořízení majetku, jeho odepisování i vyřazení a tvorbu opravných položek vypočítat odpisy majetku účetní i daňové účtovat dlouhodobý majetek, technické zhodnocení Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, patří v podniku mezi aktiva, majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok. Dlouhodobý majetek se díky této své vlastnosti postupně opotřebovává a toto opotřebení je vyjádřeno odpisy. O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje v účtových skupinách 02 a 03. Ve skupině 02 se účtuje o majetku, který se odpisuje, v účtové skupině 03 potom o majetku, který odpisování nepodléhá, zejména pozemky či umělecká díla a sbírky. O nehmotném majetku účtujeme na účtech 01. Výuková část 1.1 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU podle zákona o účetnictví majetek oceňujeme těmito způsoby: a) V pořizovací ceně (PC) jedná se o kupní (smluvní) cenu + ostatní vedlejší pořizovací náklady Vedlejší pořizovací náklady: doprava, montáž, clo průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce při výstavbě budov náklady související s uvedením předmětu do užívání příprava a zabezpečení pořizovaného majetku vyřazení stávajících staveb nebo jejích částí v důsledku nové výstavby Do pořizovací ceny se nezahrnují výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku, kurzové rozdíly při nákupu ze zahraničí. Výdaje, které zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku, nelze jednorázově uplatnit do nákladů, ale v nákladech budou zahrnuty až ve formě odpisů. b) Ve vlastních nákladech jsou to veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností (tzn. výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru (mzdy dělníků, kteří majetek vyráběli, spotřeba energie, ). c) Reprodukční pořizovací cena cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, pro stanovení této ceny stačí odborný odhad. Použití je u majetku nabytého darováním, nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného, vloženého do obchodní společnosti, družstva. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání. 8

8 1. Úvod do účtování stálých aktiv PŘÍKLAD Č. 1 OCENĚNÍ MAJETKU Firma Novák koupila na fakturu stroj na zpracování dřeva za Kč (cena bez daně Kč, DPH 20% tj Kč), za dopravu a instalaci si dodavatelská fi rma vyúčtovala Kč (cena bez daně Kč, DPH 20 % tj. 800 Kč). Jaká je pořizovací cena stroje pokud bude tato fi rma plátce a neplátce DPH? Řešení: a) Firma je plátce DPH, pak pořizovací cena stroje je Kč. b) Firma je neplátce DPH, pak pořizovací cena stroje je Kč. příklad č. 1 Ocenění majetku CVIČENÍ Č. 1 URČENÍ POŘIZOVACÍ CENY V tabulce vyznačte, zda uvedený údaj je součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku nebo ne. Účetní případy 1 Náklady na přípravu výstavby nové haly úprava pozemku 2 Úroky z účelového úvěru na výstavbu nemovitosti 3 Oprava vodovodního řadu, na který bude nový objekt napojen 4 Průzkumné a geologické práce 5 Projekt na výstavbu nemovitosti 6 Další varianty projektů výstavby 7 Umělecká díla jako součást objektu 8 Vybavení nemovitosti zásobami 9 Dopravné pořizovaného stroje 10 Montáž zařízení 11 Clo při nákupu stroje z USA 12 Demolice staré budovy před výstavbou nové 13 Konzervační práce 14 Náklady na bezpečnostní agenturu hlídající rozestavěnou stavbu 15 Poplatek zprostředkovateli nákupu DHM 1.2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU Používané účty pro vybrané druhy dlouhodobého majetku 02. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Součást PC ANO NE Stavby Patří sem budovy, haly a stavby, byty a nebytové prostory bez ohledu na jejich trvanlivost a cenu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Účtujeme sem stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a inventář s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněním vyšším než 40 tis. Kč Pěstitelské celky trvalých porostů Zahrnují ovocné stromy nebo keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo keřů na 1 ha. Paří sem i trvalý porost vinic a chmelnic Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Jedná se o rozdíl vzniklý při nákupu nebo vkladu podniku mezi kupní cenou a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího. Příklad k procvičení č. 1 Určení pořizovací ceny Výuková část 9

9 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Jde o DHM nezařaditelný na předchozí účty, technické zhodnocení na pronajatém majetku. 03. Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Účtujeme zde zejména pozemky bez ohledu na cenu. Známe tyto způsoby pořízení majetku 1. Nákup od dodavatele (za hotové nebo z účtu, zálohově) 2. Vytvoření vlastní činností 3. Bezúplatným nabytím (darem, bezúplatným převzetím po skončení leasingu) 4. Převodem z osobního užívání do podnikání 5. Vkladem do společnosti 1. Nákup od dodavatele O pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje prostřednictvím kalkulačního účtu Pořízení DHM, na jehož straně MD se objeví všechny složky, které potom tvoří pořizovací cenu. Dokončený DM uvedený do užívání se převede z tohoto účtu Pořízení DHM na straně D na skupinový účet 02 stranu MD na základě Zápisu o převzetí. Schéma účtování pořízení materiálu MD Pokladna D MD Pořízení DHM D MD 02 - DHM D Nákup DHM za hotové Zaplaceno za dopravu majetku, provize za zprostředkování, montáž atd. VUD zápis o převzetí (součet pořizovacích cen) MD Dodavatelé D Nákup DHM na fakturu FAP za dopravu, provize, montáž Poznámka: U plátce DPH účtujeme při nákupu částku daně na účet 343 na stranu MD Pamatujte Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek. příklad č. 1 Účtování pořízení DHM PŘÍKLAD Č. 1 ÚČTOVÁNÍ POŘÍZENÍ DHM Společnost META, s.r.o., zakoupila na fakturu tiskárnu v ceně Kč (cena bez DPH Kč, DPH 20% je Kč). Dopravu tiskárny zajistila spediční fi rma (neplátce DPH) v hodnotě Kč. Kolik činila pořizovací cena tiskárny a v jaké ceně byla zařazena do používání? Společnost je registrovaná jako plátce DPH. Faktura byla zaplacena dodavateli během 10 dnů, a to z běžného účtu (výpis z BÚ). Pořizovací cena tiskárny: Kč Vedlejší pořizovací náklady (doprava): Kč Celková pořizovací cena tiskárny: Kč 10

10 MD D příklad č. 13 Výpočet a účtování škody Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 PŘÍKLAD Č. 13 VÝPOČET A ÚČTOVÁNÍ ŠKODY V důsledku požáru byla vyřazena z obchodního majetku budova skladu. Její pořizovací cena byla 5 mil. Kč, dosavadní oprávky za 10 let činí Kč. Náklady na likvidaci činily Kč a byly placeny v hotovosti. Z budovy zbyl použitelný materiál v hodnotě Kč, který byl převzat do skladu. Budova byla pojištěna a pojišťovna nám přiznala náhradu ve výši Kč. Ta nám následně byla připsána na účet. Účetní případy Kč MD D Doúčtování zůstatkové ceny (5 mil Kč) Vyřazení budovy z evidence Výdajový pokladní doklad zaplaceno za likvidaci Příjemka na sklad zbylý materiál Pojišťovna přiznala náhradu VBÚ připsání náhrady na účet příklad č. 14 Výpočet a účtování manka / škody PŘÍKLAD Č. 14 VÝPOČET A ÚČTOVÁNÍ MANKA / ŠKODY Pracovník zničil stroj, který byl v pořizovací ceně Kč a dosavadní oprávky ke dni vyřazení byly Kč. Předpis náhrady škody pracovníkovi činí Kč. Číslo Účetní případy Kč MD D 1 Zůstatková hodnota stroje Vyřazení majetku z evidence Předpis náhrady škody pracovníkovi (škoda byla pracovníkovi prokázána) Pracovník zaplatil škodu do pokladny Pracovník také může škodu uhradit na běžný účet Přeřazení DM z podnikání do osobního užívání Pamatujte Zůstatková cena darovaného majetku 491 / 082 DPH na výstupu podle dokladu o použití 491 / 343 Vyřazení z evidence 082 / 022 Poznámka: V případě vyřazení dlouhodobého majetku do osobního užívání musí podnikatel (plátce DPH) odvést z vyřazeného majetku DPH (a to i v případě, že je dlouhodobý majetek již odepsán). Výjimkou je pouze vyřazení osobních automobilů, u kterých si podnikatel nemohl uplatnit nárok na odpočet daně. příklad č. 15 Účtování přeřazení majetku PŘÍKLAD Č. 15 ÚČTOVÁNÍ PŘEŘAZENÍ MAJETKU Podnikatelka vyřadila v roce 2009 z podnikání do osobního užívání osobní automobil. Jeho pořizovací cena v roce 2007 byla Kč. Oprávky k dnešnímu dni byly ve výši Kč. Účetní případy Kč MD D Zůstatková cena vyřazeného automobilu Vyřazení z evidence Poznámka: DPH z vyřazeného majetku nemusela být odvedena, protože se jednalo o osobní automobil. 28

11 2. Zásoby 2. ZÁSOBY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Cílem této kapitoly je rozpoznat jednotlivé druhy zásob, které má účetní jednotka ve svém obchodním majetku, jaký je jejich úkol v koloběhu majetku. Jak správně účtovat o jejich pořízení a spotřebě způsobem A a B. Po prostudování kapitoly byste měli umět: Zařadit jednotlivé druhy zásob Zaúčtovat pořízení, spotřebu a vyřazení zásob Účtovat způsobem A a B Oceňovat zásoby Cíle kapitoly Zásobami jsou: 1. Skladovaný materiál 2. Nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata 3. Skladované zboží Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, pokud nejsou dlouhodobým hmotným majetkem, apod. a) Suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přechází zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu. b) Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky). c) Provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čisticí prostředky). d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu. e) Obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem. f) Drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem g) Movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu. Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. Zvířaty náležejícími do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další. Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. 37

12 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 Výuková část 2.1 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB při nákupu 1. v pořizovací ceně je cena za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů které s tím souvisí (clo, doprava,pojistné, provize za zprostředkování). Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. 2. ve vlastních nákladech u zásob, které jsou výsledkem vlastní výroby našeho střediska, zahrnují skutečně vynaložené vykalkulované náklady na materiál, mzdy. 3. v reprodukční pořizovací ceně u bezplatného nabytí (darem) nebo nalezených zásob. Cena je určena soudním znalcem při vyskladnění Přírůstky a úbytky zásob se tedy převážně oceňují v pořizovacích cenách. Byl-li určitý druh materiálu pořízen za různé ceny, lze výdej tohoto materiálu ocenit jedním z těchto způsobů: 1. metodou FIFO (nejpoužívanější) 2. průměrnou pořizovací cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem proměnlivým váženým aritmetickým průměrem periodickým 3. v předem stanovené (skladové) ceně podle podnikového ceníku Úbytek materiálu oceněný metodou FIFO Odpovídá zásadně první do skladu (First-In), první ze skladu (First-Out). Výdeje ze skladu se oceňují postupně cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější. Úbytek materiálu oceněný průměrnou pořizovací cenou a) zjištěnou váženým aritmetickým průměrem proměnlivým Průměrná pořizovací cena = zásoby v Kč (po posledním přírůstku) zásoba ve hmotných jednotkách (po posledním přírůstku) Průměrná pořizovací cena se zjišťuje po každém novém přírůstku při výdeji materiálu. b) zjištěnou váženým aritmetickým průměrem periodickým Průměrná pořizovací cena = PZ v Kč + přírůstek zásob za období v Kč PZ ve hmotných jednotkách + za období ve hmotných jednotkách PZ = počáteční zásoba Průměr se nezjišťuje po každém přírůstku materiálu, ale počítá se jako jediný průměr za období ne delším než 1 měsíc. Takto zjištěná průměrná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaného materiálu v dalším období (měsíci). Úbytek materiálu oceněný v předem stanovené (skladové) ceně Při výdeji materiálu oceněného v předem stanovené ceně se současně zjišťují a účtují odchylky této ceny od skutečné ceny nákupní v podobě oceňovacích odchylek (cenových rozdílů). Způsob ocenění vydaného materiálu ze skladu musí být uveden ve vnitřní směrnici účetní jednotky a nesmí se během účetního období měnit. 38

13 2. Zásoby PŘÍKLAD Č.1 OCENĚNÍ ZÁSOB PŘI VÝDEJI ZE SKLADU Společnost CAPRO, a.s., měla k počáteční zásobu materiálu 200 kg v pořizovací ceně po 18 Kč za kg. Společnost měla tyto účetní případy týkající se materiálu: Vedení skladové evidence Příjemka na 200 kg po 16 Kč Příjemka na 400 kg po 19 Kč Výdejka na 250 kg Příjemka na 300 kg po 17 Kč Výdejka na 500 kg Vypočítejte pomocí následujících metod výši ocenění vyskladněných zásob. 1. Metoda FIFO Výdejka: 200 kg po 18 Kč (z počáteční zásoby) Kč 50 kg po 16 Kč (z přírůstku 7. 1.) 800 Kč Kč Výdejka: 150 kg po 16 Kč (z přírůstku 7. 1.) Kč 350 kg po 19 Kč (z přírůstku ) Kč Kč 2. Vážený aritmetický průměr proměnlivý příklad č. 1 Ocenění zásob při výdeji ze skladu Datum D Množství Cena za Kč příjem výdej zásoba jednotku příjem výdej zásoba Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ( / 800) Kč Kč Kč ,65 Kč (15000 / 850) Kč Kč 3. Vážený aritmetický průměr periodický: Počáteční zásoba Kč 200 kg Přírůstky za leden Kč 900 kg Celkem Kč kg / = 17,73 Kč Průměrná pořizovací cena pro všechny výdeje uskutečněné v únoru bude 17,73 Kč za 1 kg. CVIČENÍ Č. 1 OCENĚNÍ ZÁSOB PŘI VYSKLADNĚNÍ V cukrárně byla k počáteční zásoba mouky 650 kg v pořizovací ceně 6 Kč. V průběhu měsíce ledna podnik vystavil na skladě tyto doklady: výdejka na 500 kg mouky příjemka na 390 kg mouky po 7 Kč příjemka na 700 kg mouky po 6,50 Kč výdejka na 300 kg mouky příjemka na 260 kg mouky po 5,50 Kč výdejka na 680 kg mouky Příklad k procvičení č. 1 Ocenění zásob při vyskladnění 39

14 MD D Příklad k procvičení č. 1 Účtování materiálu variantou A a B Výuková část Pamatujte Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 CVIČENÍ Č. 1 ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU VARIANTOU A a B Účetní případy Částka Varianta A Účet MD / D FAP za nákup materiálu cena bez DPH DPH 20% Celkem VPD zaplaceno za dopravu materiálu Příjemka materiálu na sklad Úhrada faktury z běžného účtu Vydání materiálu do spotřeby (výdejka) ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ Varianta B Účet MD / D Do zboží řadíme movité věci získané za účelem dalšího prodeje, účtují o něm obchodní podniky. Patří sem i vlastní výrobky předané do vlastních prodejen. Podobně jako u materiálu zboží lze účtovat způsobem A nebo způsobem B. Způsob A používá v průběhu roku účet Pořízení zboží i účet Zboží na skladě a v prodejnách. Všechny složky pořizovací ceny zboží se evidují na účtu Pořízení zboží a do nákladů se účtují až v okamžiku úbytku zboží v důsledku prodeje. Způsob B nepoužívá v průběhu roku účet Pořízení zboží a účet Zboží na skladě a v prodejnách používá jen na začátku účetního období (otevření účtu) a na konci účetního období. Všechny složky pořizovací ceny zboží se účtují přímo do nákladů na vrub (MD) účtu Prodané zboží Účtování nákupu zboží způsobem A Nákup zboží se účtuje prostřednictvím kalkulačního účtu Pořízení zboží, na kterém se vyčíslují všechny složky pořizovací ceny zboží, tj. nákupní cena zboží a vedlejší pořizovací náklady Pokladna MD Pořízení zboží D MD Zboží na skladě D MD 321 Dodavatelé D Nákup zboží za hotové, na fakturu Zaplaceno za dopravu zboží,clo, provize za zprostředkování.. Příjemka zboží na sklad (součet pořizovacích cen) MD DPH D Poznámka: Není-li obchodní podnik plátcem DPH, stává se DPH součástí pořizovací ceny zboží a účet DPH se nepoužívá Nákup zboží v zahraničí (platí i pro nákup materiálu) Nákup ze zemí EU: (Německo, Slovensko ) Částka na přijaté faktuře je zpravidla v cizí měně (EUR) a musíme ji přepočítat na Kč (podle aktuálního kurzu ČNB nebo pevný kurz dle vnitropodnikové směrnice). Pokud dodavateli sdělíme svoje daňové identifi kační číslo, tak nám bude dodávat za cenu bez DPH. Naše firma si pak musí sama vypočítat DPH (předanění nebo samovyměření doporučuje se zvolit účet Spojovací účet k DPH) a zároveň si uplatňuje nárok na odpočet DPH. Pokud bude mít kupující plný nárok na odpočet této daně, pak její odvod bude nulový. 46

15 2. Zásoby PŘÍKLAD Č. 1 ÚČTOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ V ZEMÍCH EU Podnik Spedo a.s. nakoupil v Rakousku zboží za EUR. Podnik je plátce DPH, dodavateli sdělil svoje daňové identifi kační číslo, dodavatelská fi rma mu tedy fakturovala cenu bez DPH. U nás zboží podléhá DPH 10%. Přeprava byla provedena vlastním autem, náklady byly ve výši Kč. Podnik zboží přijal na sklad, zároveň obdržel i fakturu. Pro přepočet používá podle vnitropodnikové směrnice pevný kurz 25,50 Kč / 1 EUR. příklad č. 1 Účtování nákupu zboží v zemích EU Účetní případ Kč MD D Přijatá faktura za zboží ze zahraničí Povinnost přiznat DPH 10% Nárok na odpočet DPH Doprava zboží vlastním autem Přejímací list převzetí zboží v pořizovací ceně V případě, že podnik má současně k dispozici i daňový doklad, lze přidanění i nárok na odpočet zaúčtovat rovnou jedním zápisem 343 / 343. I když odvod je nulový, musíme tyto částky uvádět v tiskopise přiznání k DPH (čtvrtletně nebo měsíčně). Pamatujte Nákup ze zemí mimo EU: (USA, Kanada, Japonsko ) Zde musíme vyúčtovat clo na základě tzv. celní deklarace a jeho výši evidujeme na pasivním účtu Jiné závazky (dlužíme tedy celnímu úřadu). Clo je součástí pořizovací ceny, jeho výši účtujeme souvstažně na účtu Pořízení zboží (u nákupu materiálu na účtu Pořízení materiálu). Základ pro výpočet DPH je tedy pořizovací hodnota zboží včetně cla. Povinnost přiznat daň a zároveň si nárokovat její odpočet je podobný jako u nákupu v EU. PŘÍKLAD Č. 2 ÚČTOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ V OSTATNÍCH ZEMÍCH Společnost koupila v USA zboží v hodnotě USD (kurz platný pro přepočet je 18,60 Kč / 1 USD). Podle celní deklarace musí zaplatit za zboží clo ve výši Kč, dále zboží podléhá 20% DPH. Clo bylo zaplaceno z bankovního účtu. Účetní případ Kč MD D Přijatá faktura za zboží ze zahraničí Celní deklarace clo Povinnost přiznat DPH 20% ( x 20%) Nárok na odpočet DPH Přejímací list převzetí zboží v pořizovací ceně VBÚ úhrada cla celnímu úřadu příklad č. 2 Účtování nákupu zboží v ostatních zemích Zboží na cestě Do okamžiku účetní uzávěrky došla faktura za zboží, ale zboží nebylo převzato na sklad či do prodejny. Účet Pořízení zboží tedy převedeme na účet Zboží na cestě. 1. Došlá faktura za zboží (smluvní cena + DPH) 2. Vnitřní UCE doklad vyfakturované zboží nepřevzaté na sklad 3. Přejímací list převzetí zboží v dalším účetním období 47

16 MD D Cíle kapitoly Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 Cílem této kapitoly je navázat na základní fi nanční účty, které jsou řešeny v 1. díle učebnice. Zde bychom měli znalosti rozšířit o účtování valutové pokladny a krátkodobého fi nančního majetku, umět zaúčtovat jednoduché i složitější případy pořízení tohoto majetku a znát způsoby jeho ocenění. Umět účtovat směnky a krátkodobé cenné papíry se splatností do jednoho roku. Po prostudování kapitoly byste měli umět: zaúčtovat jednotlivé účetní případy na krátkodobých fi nančních účtech účtovat krátkodobé cenné papíry dluhopisy Výuková část Krátkodobý finanční majetek je charakterizován vysokou likvidností a bezprostřední obchodovatelností. Likvidnost je snadnost přeměny majetku na peníze. Krátkodobý finanční majetek tvoří: Peníze v hotovosti v pokladně Šeky a poukázky k zúčtování Ceniny (poštovní známky, kolky, stravenky) Účty v bankách (běžný účet, termínovaný vkladový účet) Cenné papíry a podíly určené k prodeji držené do 1 roku Dluhové cenné papíry splatné do 1 roku (dluhopisy, pokladniční poukázky) Příklad k procvičení č. 1 Opakování - procvičování finančních účtů CVIČENÍ Č. 1 OPAKOVÁNÍ PROCVIČOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚČTŮ (1. DÍL UČEBNICE) Pokladna, bankovní účet, krátkodobý úvěr, peníze na cestě Účetní případy Kč MD D VPD zaplaceno za inzerci v časopise PPD vklad podnikatele do pokladny VPD zaplaceno za nákup kancelářských potřeb cena bez DPH DPH 20% Celkem VÚD inventurou zjištěno manko na pokladně 700 Manko předepsáno k úhradě zaměstnanci 700 PPD zaměstnanec uhradil manko v hotovosti 700 VPD zaplacena faktura dodavatelům v hotovosti PPD tržba z prodeje výrobků cena bez DPH DPH 20% Celkem PPD úhrada faktury od odběratelů PPD výběr peněz z běžného účtu do pokladny VBÚ připsané úroky z vkladu na účet 950 VBÚ zaplacené bankovní poplatky za vedení účtu

17 3. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Účetní případy Kč MD D VBÚ vyúčtování výběru peněz z účtu do pokladny VPD zaplaceno za opravy stroje smluvní cena DPH 20% Celkem VPD převod peněz z pokladny na bankovní účet VALUTOVÁ POKLADNA ÚČETNÍ JEDNOTKY Pokud je podnik účetní jednotkou, je nutné pohyb valut upravit vnitřním předpisem účetní jednotky. Cizí měna ve valutové pokladně se podle Zákona o účetnictví přepočítává na českou měnu v okamžiku pohybu peněz a ke dni účetní závěrky, což je obvykle k Účetní jednotka má tři možnosti, které použije pro přepočet valut: aktuální denní kurz vyhlášený Českou národní bankou (ČNB), kurz, za který byly valuty pořízeny, pevný kurz. Aktuální denní kurz Aktuální denní kurz je vyhlašován ČNB. ČNB fi xuje kurz denně ve hod. Kurz je platný do dalšího dne, kdy ČNB zveřejňuje nový kurz. Podniky, účetní jednotky, se musí rozhodnout, zda budou používat jako aktuální denní kurz, skutečný denní kurz, nebo za aktuální kurz budou považovat kurz z předchozího dne. Praktičtější je používat kurz z předchozího dne, protože kurz je znám již ráno při zahájení účtování. Pokud ale neúčtujete denně, ale např. po skončení kalendářního měsíce zúčtujete všechny operace najednou, není problém využívat denního kurzu, který je vyhlášen až odpoledne. Každopádně způsob určení aktuálního denního kurzu upravte vnitřním účetním předpisem. Pevný kurz Pevný kurz je jednotný kurz stanovený na delší časové období. Od roku 2004 je použití pevného kurzu upraveno přímo Zákonem o účetnictví. Podnik si předem stanoví vnitřním předpisem, jaký kurz bude používat na předem stanovenou dobu. Kurz, který použije, je kurzem devizového trhu, který vyhlašuje ČNB. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. V průběhu stanovené doby může být kurz změněn. PŘÍKLAD Č. 1 STANOVENÍ KURZU Účetní jednotka si určí vnitřním předpisem, že pro 1. až 15. den v měsíci bude používat kurz platný k 1. dni v měsíci, od 16. dne do konce měsíce kurz platný k 16. dni v měsíci. Není ale problém stanovit např. měsíční pevný kurz podle kurzu platného 1. den v měsíci apod. Při vedení valutové pokladny vedeme pomocnou evidenci v cizí měně, ve fi nančním účetnictví již zúčtujeme přepočtenou korunovou hodnotu. Kurzové rozdíly přepočet valut na konci účetního období. Kurzové rozdíly jsou řešeny v Českých účetních standardech (konkrétně ČÚS č Kurzové rozdíly). K poslednímu dni účetního období je nutné provést inventarizaci pokladny. Je nutné zjistit skutečný stav valut. Hodnotu valut je nutné přepočítat aktuálním denním kurzem ČNB. Hodnotu valut porovnáme s hodnotou v účetnictví. Vzniklý kurzový rozdíl účtujeme do fi nančních nákladů Kurzové ztráty, nebo do fi nančních výnosů Kurzové zisky. Výuková část příklad č. 1 Stanovení kurzu Pamatujte 55

18 4. Vztahy z obchodního styku 4. VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU (ZÁVAZKY, POHLEDÁVKY), ZÁLOHY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Cílem této kapitoly je znát různé druhy závazků a pohledávek a rozlišovat je, účtovat zálohy. Umět vypočítat a zaúčtovat mzdy, rozpoznat a používat přechodné účty aktivní a pasivní. Umět rozlišit druhy daní a dotací, jejich účtování včetně placených záloh a odvodů státu. Po prostudování kapitoly byste měli umět: zaúčtovat mzdy zaúčtovat položky časového rozlišení zaúčtovat různé druhy daní účtování o různých druzích závazků a pohledávek, zálohách Cíle kapitoly 4.1 POHLEDÁVKY Pohledávku můžeme defi novat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. Pohledávky patří mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku. Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu faktura vydaná. Vznik pohledávky za dodávku našeho zboží odběrateli můžeme zaúčtovat na 311 / 604. Pohledávku tedy máme vůči odběrateli po dobu její splatnosti vydaná faktura je splatná například 10 či 14 dní (obvyklé jsou ale i delší či kratší splatnosti). Pohledávky nejčastěji zanikají jejich zaplacením na bankovní účet, v hotovosti, mohou ale také zaniknout např. započtením v situaci, kdy náš odběratel (dlužník) je zároveň naším dodavatelem (věřitelem), lze vzájemné pohledávky a závazky započíst, přičemž tím není porušena obecně uznávaná účetní zásada zákazu kompenzace. Pohledávky z obchodního styku se evidují v tzv. knize vydaných faktur, kam se zapisují údaje jako je identifi kace (číslo) faktury, osoba dlužníka (odběratele), částka k úhradě celkem, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti a dále informace o tom, kdy, jakým způsobem, na základě jakého dokladu a v jaké výši byla pohledávka zaplacena. Souhrn neuhrazených FAV z knihy pohledávek musí korespondovat na zůstatek syntetického účtu Odběratelé. Výuková část Kromě pohledávek z obchodního styku mohou podniku vznikat další typy pohledávek, například: za zaměstnanci (např. zaměstnanci zaplacená, ale zaměstnancem dosud nevyúčtovaná záloha na pracovní cestu) za státem (daňové přeplatky, typicky nadměrný odpočet DPH) za dodavateli (např. z titulu dlužných dobropisů apod.) jiné pohledávky (za jinými osobami) Pohledávky se mohou členit: 1. z časového hlediska (viz výše dlouhodobé / krátkodobé) 2. z hlediska měny (v korunách či v cizí měně) 3. z hlediska osoby dlužníka (viz výše odběratelé, stát, pracovníci) 63

19 4. Vztahy z obchodního styku PŘÍKLAD Č. 1 ÚČTOVÁNÍ REKLAMACE DODÁVKY MATERIÁLU Číslo Účetní případ Kč MD D 1 Přijatá faktura od dodavatele cena bez DPH DPH (20%) Cena celkem Na sklad převzata pouze část dodávky Zbytek dodávky reklamován zápis o vadách Dodavatel reklamaci uznal dobropisem a) cena bez DPH b) DPH 20% c) celkem Úhrada dodávky - část převzatá příklad č. 1 Účtování reklamace dodávky materiálu Faktura je v okamžiku uznání reklamace již uhrazena, bude účtováno: 4a) Přijetí úhrady reklamačního nároku na bankovní účet a) cena bez DPH b) DPH 20% c) celkem Reklamaci je možné účtovat i bez použití účtu 315, a to až v okamžiku uznání reklamace v hodnotách minus, kdy nedochází k navýšení obratů na účtech, což může být výhodnější: 4b) Uznání reklamace části dodávky cena bez DPH DPH 20% Celkem POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ Zákon o účetnictví vyžaduje v případě obchodů v cizí měně účtovat jak v českých korunách, tak i v cizích měnách. Pro přepočet cizí měny na českou může účetní jednotka použít: denní kurz (podle ČNB) platný v den uskutečnění účetního případu pevný kurz stanovený k určitému datu po vymezené období (např. k 1 dni v měsíci, čtvrtletí). Můžeme jej také měnit v případě vyhlášené devalvace nebo revalvace koruny. Pro potřeby oceňování závazků a pohledávek za okamžik uskutečnění účetního případu den vystavení faktury (u dodavatele) nebo den přijetí faktury (u odběratele). U závazků a pohledávek v důsledku změny kurzu české koruny k jiným měnám vznikají kurzové rozdíly. Ty mohou vzniknout při úhradě pohledávky (závazku) nebo na konci účetního období Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur V den úhrady je závazek (pohledávka) přepočítán podle aktuálního platného denního kurzu a mohu vzniknout: kurzové rozdíly. Ty se účtují podle jejich povahy do fi nančních nákladů (563 - Kurzové ztráty) nebo do fi nančních výnosů (663 - Kurzové zisky). Tyto rozdíly ovlivňují hospodářský výsledek a jsou daňově uznatelné. 67

20 MD D příklad č. 1 Kurzové rozdíly Praktické účetnictví pro střední školy PŘÍKLAD Č. 1 KURZOVÉ ROZDÍLY Díl 2 Účetní případy Kč MD D Faktura vydaná za prodej zboží EUR (kurz ČNB k uskutečnění účetního případu 19 Kč za 1 EUR) VBÚ úhrada faktury (kurz 20,30 Kč za 1EUR) Kurzový rozdíl zisk příklad č. 2 Kurzové rozdíly PŘÍKLAD Č. 2 KURZOVÉ ROZDÍLY Společnost BATULKA, a.s., je plátce DPH. Společnost nakoupila v Německu materiál za EUR (kurz ČNB vyhlášený v den splnění dodávky byl 18 Kč /1 EUR). Kurz, který požívá účetní jednotka pro výpočet ceny zásob, je stanoven na 17,50 Kč. Číslo Účetní případ Kč MD D 1 Zahraniční faktura od dodavatele Přidanění 20% DPH Nárok na odpočet 20% DPH Převod zásob na sklad 17,50 x Kč Oceňovací rozdíl / A Úhrada dodavatelské faktury z korunového účtu, kurz banky byl 19 Kč 7 Zaúčtování kurzových rozdílů kurzová ztráta Poznámka: Oceňovací rozdíly vzniklé při pořízení zásob analytický účet 112 / A se rozpouští způsobem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih V případě, že zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne účetní uzávěrky musíme pohledávky a závazky přepočítat na českou měnu ke dni účetní závěrky. Použijeme kurz devizového trhu stanoveného ČNB. Rozdíl z tohoto přecenění s dopadem na výsledek hospodaření účtujeme do nákladů (563 - Kurzové ztráty) nebo výnosů (663 - Kurzové zisky). Tato úprava je trvalá, tzn. při platbě se budou pohledávky a závazky porovnávat s již upravenou hodnotou. příklad č. 3 Kurzové rozdíly PŘÍKLAD Č. 3 KURZOVÉ ROZDÍLY Účetní případy Kč MD D Faktura vydaná na prodej zboží EUR (kurz ČNB k uskutečnění účetního případu 21,10 Kč) Kurzový rozdíl k x (kurz ČNB 22,20 Kč) ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Zaměstnanci za odvedenou práci náleží mzda (plat) dle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě. Výpočet výplaty můžeme rozdělit do dvou kroků: Výpočet nárokových složek mzdy (hodinový nebo měsíční plat, příplatky, náhrady mzdy, odměny, dávky nemocenského pojištění) Odpočet srážkových složek zákonných (pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení, záloha na daň) a další srážky ze mzdy (např. stravenky) 68

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více