Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz"

Transkript

1 Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI ÚVOD DO ÚČTOVÁNÍ STÁLÝCH AKTIV - ÚČTOVÁ TŘÍDA OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU...8 Příklad č. 1 Ocenění majetku 9 Cvičení č. 1 Určení pořizovací ceny POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU...9 Příklad č. 1 Účtování pořízení DHM Cvičení č. 1 Účtování pořízení majetku u neplátce DPH Cvičení č. 2 Pořízení DHM Příklad č. 2 Účtování zálohového pořízení DHM Cvičení č. 3 Účtování záloh.. 12 Příklad č. 3 Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností (aktivace)...13 Cvičení č. 4 Pořízení DHM vlastní činností Cvičení č. 5 Pořízení DHM vlastní činností Příklad č. 4 Účtování bezplatného pořízení dlouhodobého majetku Příklad č. 5 Účtování převodu DHM TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Příklad č. 1 Účtování technického zhodnocení ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU Příklad č. 1 Účtování pořízení DNM ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Příklad č. 1 Výpočet účetních odpisů Cvičení č. 1 Výpočet účetních odpisů Příklad č. 2 Výpočet rovnoměrných odpisů Příklad č. 3 Výpočet zrychlených odpisů Příklad č. 4 Výpočet rovnoměrných a zrychlených odpisů Cvičení č. 2 Výpočet odpisů u osobního automobilu Příklad č. 5 Výpočet odpisů DNM Příklad č. 6 Výpočet odpisů ze zvýšené vstupní ceny Cvičení č. 3 Výpočet odpisů ze zvýšené vstupní ceny Příklad č. 7 Účtování odpisů 25 Cvičení č. 4 Pořízení DM, odpisy Příklad č. 8 Vyřazení DM v důsledku prodeje Příklad č. 9 Vyřazení DM v důsledku prodeje Příklad č. 10 Vyřazení DM neodpisovaného v důsledku prodeje Příklad č. 11 Likvidace DM, který není ještě odepsán Příklad č. 12 Likvidace zcela odepsaného DM Příklad č. 13 Výpočet a účtování škody Příklad č. 14 Výpočet a účtování manka / škody Příklad č. 15 Účtování přeřazení majetku Příklad č. 16 Účtování bezúplatného převodu majetku Cvičení č. 5 Účtování a výpočet odpisů Cvičení č. 6 Výpočet odpisů, vyřazení majetku INVENTARIZACE DLOUHODOBÉHO MAJETKU OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU Příklad č. 1 Účtování opravných položek Příklad č. 2 Účtování opravných položek DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Příklad č. 1 Nákup akcií Příklad č. 2 Nákup a prodej akcií Cvičení č. 1 Účtování dluhopisů ZÁSOBY - ÚČTOVÁ TŘÍDA OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Příklad č.1 Ocenění zásob při výdeji ze skladu

3 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 Cvičení č.1 Ocenění zásob při vyskladnění ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB MATERIÁLU PODLE ZPŮSOBU A Příklad č.1 Účtování prodeje materiálu Příklad č. 2 Účtování materiálu Cvičení č.1 Účtování škody na materiálu Příklad č. 3 Účtování reklamace materiálu Příklad č. 4 Materiál na cestě Příklad č. 5 Nevyfakturované dodávky ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU ZPŮSOBEM B Příklad č. 1 Účtování materiálu způsobem B Příklad č. 2 Materiál na cestě (účtování způsobem A a B) Příklad č. 3 Nevyfakturované dodávky (účtování způsobem A a B) Cvičení č. 1 Účtování materiálu variantou A a B ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ 46 Příklad č. 1 Účtování nákupu zboží v zemích EU Příklad č. 2 Účtování nákupu zboží v ostatních zemích Cvičení č. 1 Účtování účetních případů způsobem A a B ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Příklad č. 1 Účtování výroby výrobků a jejich prodeje KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY - ÚČTOVÁ TŘÍDA Cvičení č. 1 Opakování procvičování finančních účtů (1. díl učebnice) VALUTOVÁ POKLADNA ÚČETNÍ JEDNOTKY Příklad č. 1 Stanovení kurzu Příklad č. 2 Kurzové rozdíly. 56 Cvičení č. 1 Přepočet kurzových rozdílů ÚČTOVÁNÍ CENIN Příklad č. 1 Účtování cenin.. 56 Cvičení č. 1 Inventarizační rozdíly u cenin Cvičení č. 2 Doplňte účty do příkladu účtování krátkodobého úvěru Příklad č. 2 Účtování krátkodobých akcií Cvičení č. 3 Účtování účetních případů v akciové společnosti Příklad č. 3 Účtování krátkodobých dluhopisů ÚČTOVÁNÍ SMĚNEK Příklad č. 1 Účtování směnek Cvičení č. 1 Směnky Příklad č. 2 Účtování směnek VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU (ZÁVAZKY, POHLEDÁVKY), ZÁLOHY - ÚČTOVÁ TŘÍDA POHLEDÁVKY ZÁVAZKY ZÁLOHY Příklad č. 1 Účtování záloh.. 64 Příklad č. 2 Účtování záloh u neplátce DPH Příklad č. 3 Zálohy přijaté u plátce DPH Příklad č. 4 Účtování provozních záloh Příklad č. 5 Účtování provozních záloh Cvičení č. 1 Účtování provozních záloh OSTATNÍ POHLEDÁVKY Příklad č. 1 Účtování reklamace dodávky materiálu POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ Příklad č. 1 Kurzové rozdíly.. 68 Příklad č. 2 Kurzové rozdíly.. 68 Příklad č. 3 Kurzové rozdíly ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Příklad č. 1 Výpočet mzdy u zaměstnanců

4 Obsah Cvičení č. 1 Dokončení výpočtu mzdy u zaměstnanců Příklad č. 2 Účtování mezd.. 72 Cvičení č. 2 Výpočet a zaúčtování mezd ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Příklad č. 1 Účtování daně z příjmu Příklad č. 2 Účtování daně z příjmu, zálohy Příklad č. 3 Ostatní přímé daně Cvičení č. 1 Účtování DPH a její vypořádání Příklad č. 4 Spotřební daň Příklad č. 5 Účtování provozních dotací Příklad č. 6 Účtování investičních dotací Příklad č. 7 Účtování daní a dotací PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV Příklad č. 1 Náklady příštích období Příklad č. 2 Komplexní náklady příštích období Příklad č. 3 Výdaje příštích období Příklad č. 4 Výnosy příštích období Příklad č. 5 Příjmy příštích období Cvičení č. 1 Účtování přechodných účtů aktiv a pasiv Příklad č. 6 Dohadné účty aktivní Příklad č. 7 Dohadné účty pasivní Příklad č. 8 Přechodné účty aktivní a pasivní KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY - ÚČTOVÁ TŘÍDA VLASTNÍ KAPITÁL 84 Příklad č. 1 Zvýšení základního kapitálu Příklad č. 2 Zvýšení základního kapitálu s emisním ážiem Příklad č. 3 Zvýšení základního kapitálu Příklad č. 4 Snížení základního kapitálu Příklad č. 5 Snížení základního kapitálu Příklad č. 6 Snížení ZK, pokud jmenovitá hodnota je vyšší než pořizovací cena vlastních akcií Příklad č. 7 Snížení ZK, pokud jmenovitá hodnota je nižší než pořizovací cena vlastních akcií Příklad č. 8 Tvorba ostatních kapitálových fondů REZERVNÍ FONDY Příklad č. 1 Tvorba a čerpání rezervních fondů Příklad č. 2 Tvorba ostatních fondů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Příklad č. 1 Účtování rozdělení zisku REZERVY Příklad č. 1 Tvorba a čerpání rezerv DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY Příklad č. 1 Dlouhodobé úvěry DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Příklad č. 1 Dlouhodobé zálohy INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL Příklad č. 1 Účtování individuálního podnikatele Cvičení č. 1 Účtování kapitálových účtů NÁKLADY A VÝNOSY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 A ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY Příklad č. 1 Účtování typických nákladů Cvičení č. 1 Zaúčtování nákladů VÝNOSY Příklad č. 1 Účtování typických výnosů Příklad č. 2 Zaúčtování a převody výsledkových účtů Cvičení 1 Účtování typických nákladů a výnosů ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY - ÚČTOVÁ TŘÍDA ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA, VÝPOČET VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

5 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl ZÁVĚRKA ÚČTŮ V HLAVNÍ KNIZE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAHUJE TYTO VÝKAZY PODROZVAHOVÉ ÚČTY PŘÍLOHY NÁVRH ÚČTOVÉHO ROZVRHU PRO PODNIKATELE PŘEDMLUVA Tato učebnice je pokračováním prvního dílu, navazuje na základy účetnictví postupným probíráním jednotlivých účtových tříd a skupin. Teorie je doplněna řešenými i neřešenými příklady, které danou problematiku studentům lépe přiblíží a pomáhají vysvětlit. Učebnice vychází z aktuálního stavu v roce 2010, dle změn v legislativě a účetních předpisech bude aktualizována. Autorky 6

6 Jak pracovat s knihou VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI V knize naleznete několik značek a oblastí, které mají svůj přesně vymezený smysl. Na první pohled tak snadno vizuálně pochopíte, zda se jedná o defi nici či důležitou pasáž k zapamatování, ukázkový příklad či příklad k procvičení. Vymezují znalosti, které by měl student (čtenář) získat po prostudování dané kapitoly. Cíle kapitoly Tímto symbolem jsou v textu označeny pasáže, které je vhodné si zapamatovat a znát. Často se jedná o základy probírané látky, defi nice a formulace, bez jejichž zapamatování je obtížné chápat další učivo. Pamatujte Tímto symbolem jsou v textu označeny všechny tipy. Tip je text, který podává návod na vyzkoušení dalších postupů a ukazuje i jiné řešení daného problému. Tip Tento symbol označuje pasáže obsahující výkladový text kapitoly, tématu. Výuková část Tímto symbolem jsou označovány modelové (řešené) příklady k dané kapitole, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více těchto příkladů, pomocí kterých je naznačen postup při praktickém zaúčtovávání jednotlivých účetních případů. Tímto symbolem jsou označovány příklady určené k procvičení probrané látky dané kapitoly, tématu. Každá kapitola obsahuje alespoň jeden, většinou však více příkladů k procvičení. Tento symbol označuje námětové otázky, které jsou určeny k zamyšlení nad probranou látkou a také k zopakování učiva daného tématu. příklad č. 1 Přírůstky a úbytky pohledávek Příklad k procvičení č. 2 Zdroje financování majetku Náměty k zamyšlení Vlastní poznámky: Pole sloužící k individuálním poznámkám, zápisům... 7

7 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 1. ÚVOD DO ÚČTOVÁNÍ STÁLÝCH AKTIV - ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 Cíle kapitoly Dlouhodobý majetek Cílem této kapitoly je poznat obsah jednotlivých skupin majetku účetní jednotky, umět je zařadit v příkladech majetku do jednotlivých kategorii. Zaúčtovat běžné i zvláštní případy pořízení majetku, jeho odepisování, tvorbu opravných položek, jeho vyřazování různými způsoby. Po prostudování kapitoly byste měli umět: vyřešit jednoduché i složitější příklady na pořízení majetku, jeho odepisování i vyřazení a tvorbu opravných položek vypočítat odpisy majetku účetní i daňové účtovat dlouhodobý majetek, technické zhodnocení Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, patří v podniku mezi aktiva, majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok. Dlouhodobý majetek se díky této své vlastnosti postupně opotřebovává a toto opotřebení je vyjádřeno odpisy. O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje v účtových skupinách 02 a 03. Ve skupině 02 se účtuje o majetku, který se odpisuje, v účtové skupině 03 potom o majetku, který odpisování nepodléhá, zejména pozemky či umělecká díla a sbírky. O nehmotném majetku účtujeme na účtech 01. Výuková část 1.1 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU podle zákona o účetnictví majetek oceňujeme těmito způsoby: a) V pořizovací ceně (PC) jedná se o kupní (smluvní) cenu + ostatní vedlejší pořizovací náklady Vedlejší pořizovací náklady: doprava, montáž, clo průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce při výstavbě budov náklady související s uvedením předmětu do užívání příprava a zabezpečení pořizovaného majetku vyřazení stávajících staveb nebo jejích částí v důsledku nové výstavby Do pořizovací ceny se nezahrnují výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku, kurzové rozdíly při nákupu ze zahraničí. Výdaje, které zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku, nelze jednorázově uplatnit do nákladů, ale v nákladech budou zahrnuty až ve formě odpisů. b) Ve vlastních nákladech jsou to veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností (tzn. výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru (mzdy dělníků, kteří majetek vyráběli, spotřeba energie, ). c) Reprodukční pořizovací cena cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, pro stanovení této ceny stačí odborný odhad. Použití je u majetku nabytého darováním, nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného, vloženého do obchodní společnosti, družstva. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání. 8

8 1. Úvod do účtování stálých aktiv PŘÍKLAD Č. 1 OCENĚNÍ MAJETKU Firma Novák koupila na fakturu stroj na zpracování dřeva za Kč (cena bez daně Kč, DPH 20% tj Kč), za dopravu a instalaci si dodavatelská fi rma vyúčtovala Kč (cena bez daně Kč, DPH 20 % tj. 800 Kč). Jaká je pořizovací cena stroje pokud bude tato fi rma plátce a neplátce DPH? Řešení: a) Firma je plátce DPH, pak pořizovací cena stroje je Kč. b) Firma je neplátce DPH, pak pořizovací cena stroje je Kč. příklad č. 1 Ocenění majetku CVIČENÍ Č. 1 URČENÍ POŘIZOVACÍ CENY V tabulce vyznačte, zda uvedený údaj je součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku nebo ne. Účetní případy 1 Náklady na přípravu výstavby nové haly úprava pozemku 2 Úroky z účelového úvěru na výstavbu nemovitosti 3 Oprava vodovodního řadu, na který bude nový objekt napojen 4 Průzkumné a geologické práce 5 Projekt na výstavbu nemovitosti 6 Další varianty projektů výstavby 7 Umělecká díla jako součást objektu 8 Vybavení nemovitosti zásobami 9 Dopravné pořizovaného stroje 10 Montáž zařízení 11 Clo při nákupu stroje z USA 12 Demolice staré budovy před výstavbou nové 13 Konzervační práce 14 Náklady na bezpečnostní agenturu hlídající rozestavěnou stavbu 15 Poplatek zprostředkovateli nákupu DHM 1.2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU Používané účty pro vybrané druhy dlouhodobého majetku 02. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Součást PC ANO NE Stavby Patří sem budovy, haly a stavby, byty a nebytové prostory bez ohledu na jejich trvanlivost a cenu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Účtujeme sem stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a inventář s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněním vyšším než 40 tis. Kč Pěstitelské celky trvalých porostů Zahrnují ovocné stromy nebo keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo keřů na 1 ha. Paří sem i trvalý porost vinic a chmelnic Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Jedná se o rozdíl vzniklý při nákupu nebo vkladu podniku mezi kupní cenou a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího. Příklad k procvičení č. 1 Určení pořizovací ceny Výuková část 9

9 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Jde o DHM nezařaditelný na předchozí účty, technické zhodnocení na pronajatém majetku. 03. Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Účtujeme zde zejména pozemky bez ohledu na cenu. Známe tyto způsoby pořízení majetku 1. Nákup od dodavatele (za hotové nebo z účtu, zálohově) 2. Vytvoření vlastní činností 3. Bezúplatným nabytím (darem, bezúplatným převzetím po skončení leasingu) 4. Převodem z osobního užívání do podnikání 5. Vkladem do společnosti 1. Nákup od dodavatele O pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje prostřednictvím kalkulačního účtu Pořízení DHM, na jehož straně MD se objeví všechny složky, které potom tvoří pořizovací cenu. Dokončený DM uvedený do užívání se převede z tohoto účtu Pořízení DHM na straně D na skupinový účet 02 stranu MD na základě Zápisu o převzetí. Schéma účtování pořízení materiálu MD Pokladna D MD Pořízení DHM D MD 02 - DHM D Nákup DHM za hotové Zaplaceno za dopravu majetku, provize za zprostředkování, montáž atd. VUD zápis o převzetí (součet pořizovacích cen) MD Dodavatelé D Nákup DHM na fakturu FAP za dopravu, provize, montáž Poznámka: U plátce DPH účtujeme při nákupu částku daně na účet 343 na stranu MD Pamatujte Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek. příklad č. 1 Účtování pořízení DHM PŘÍKLAD Č. 1 ÚČTOVÁNÍ POŘÍZENÍ DHM Společnost META, s.r.o., zakoupila na fakturu tiskárnu v ceně Kč (cena bez DPH Kč, DPH 20% je Kč). Dopravu tiskárny zajistila spediční fi rma (neplátce DPH) v hodnotě Kč. Kolik činila pořizovací cena tiskárny a v jaké ceně byla zařazena do používání? Společnost je registrovaná jako plátce DPH. Faktura byla zaplacena dodavateli během 10 dnů, a to z běžného účtu (výpis z BÚ). Pořizovací cena tiskárny: Kč Vedlejší pořizovací náklady (doprava): Kč Celková pořizovací cena tiskárny: Kč 10

10 MD D příklad č. 13 Výpočet a účtování škody Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 PŘÍKLAD Č. 13 VÝPOČET A ÚČTOVÁNÍ ŠKODY V důsledku požáru byla vyřazena z obchodního majetku budova skladu. Její pořizovací cena byla 5 mil. Kč, dosavadní oprávky za 10 let činí Kč. Náklady na likvidaci činily Kč a byly placeny v hotovosti. Z budovy zbyl použitelný materiál v hodnotě Kč, který byl převzat do skladu. Budova byla pojištěna a pojišťovna nám přiznala náhradu ve výši Kč. Ta nám následně byla připsána na účet. Účetní případy Kč MD D Doúčtování zůstatkové ceny (5 mil Kč) Vyřazení budovy z evidence Výdajový pokladní doklad zaplaceno za likvidaci Příjemka na sklad zbylý materiál Pojišťovna přiznala náhradu VBÚ připsání náhrady na účet příklad č. 14 Výpočet a účtování manka / škody PŘÍKLAD Č. 14 VÝPOČET A ÚČTOVÁNÍ MANKA / ŠKODY Pracovník zničil stroj, který byl v pořizovací ceně Kč a dosavadní oprávky ke dni vyřazení byly Kč. Předpis náhrady škody pracovníkovi činí Kč. Číslo Účetní případy Kč MD D 1 Zůstatková hodnota stroje Vyřazení majetku z evidence Předpis náhrady škody pracovníkovi (škoda byla pracovníkovi prokázána) Pracovník zaplatil škodu do pokladny Pracovník také může škodu uhradit na běžný účet Přeřazení DM z podnikání do osobního užívání Pamatujte Zůstatková cena darovaného majetku 491 / 082 DPH na výstupu podle dokladu o použití 491 / 343 Vyřazení z evidence 082 / 022 Poznámka: V případě vyřazení dlouhodobého majetku do osobního užívání musí podnikatel (plátce DPH) odvést z vyřazeného majetku DPH (a to i v případě, že je dlouhodobý majetek již odepsán). Výjimkou je pouze vyřazení osobních automobilů, u kterých si podnikatel nemohl uplatnit nárok na odpočet daně. příklad č. 15 Účtování přeřazení majetku PŘÍKLAD Č. 15 ÚČTOVÁNÍ PŘEŘAZENÍ MAJETKU Podnikatelka vyřadila v roce 2009 z podnikání do osobního užívání osobní automobil. Jeho pořizovací cena v roce 2007 byla Kč. Oprávky k dnešnímu dni byly ve výši Kč. Účetní případy Kč MD D Zůstatková cena vyřazeného automobilu Vyřazení z evidence Poznámka: DPH z vyřazeného majetku nemusela být odvedena, protože se jednalo o osobní automobil. 28

11 2. Zásoby 2. ZÁSOBY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Cílem této kapitoly je rozpoznat jednotlivé druhy zásob, které má účetní jednotka ve svém obchodním majetku, jaký je jejich úkol v koloběhu majetku. Jak správně účtovat o jejich pořízení a spotřebě způsobem A a B. Po prostudování kapitoly byste měli umět: Zařadit jednotlivé druhy zásob Zaúčtovat pořízení, spotřebu a vyřazení zásob Účtovat způsobem A a B Oceňovat zásoby Cíle kapitoly Zásobami jsou: 1. Skladovaný materiál 2. Nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata 3. Skladované zboží Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, pokud nejsou dlouhodobým hmotným majetkem, apod. a) Suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přechází zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu. b) Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky). c) Provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čisticí prostředky). d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu. e) Obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem. f) Drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem g) Movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu. Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. Zvířaty náležejícími do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další. Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. 37

12 MD D Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 Výuková část 2.1 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB při nákupu 1. v pořizovací ceně je cena za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů které s tím souvisí (clo, doprava,pojistné, provize za zprostředkování). Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. 2. ve vlastních nákladech u zásob, které jsou výsledkem vlastní výroby našeho střediska, zahrnují skutečně vynaložené vykalkulované náklady na materiál, mzdy. 3. v reprodukční pořizovací ceně u bezplatného nabytí (darem) nebo nalezených zásob. Cena je určena soudním znalcem při vyskladnění Přírůstky a úbytky zásob se tedy převážně oceňují v pořizovacích cenách. Byl-li určitý druh materiálu pořízen za různé ceny, lze výdej tohoto materiálu ocenit jedním z těchto způsobů: 1. metodou FIFO (nejpoužívanější) 2. průměrnou pořizovací cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem proměnlivým váženým aritmetickým průměrem periodickým 3. v předem stanovené (skladové) ceně podle podnikového ceníku Úbytek materiálu oceněný metodou FIFO Odpovídá zásadně první do skladu (First-In), první ze skladu (First-Out). Výdeje ze skladu se oceňují postupně cenami od nejstarší zásoby k zásobě nejnovější. Úbytek materiálu oceněný průměrnou pořizovací cenou a) zjištěnou váženým aritmetickým průměrem proměnlivým Průměrná pořizovací cena = zásoby v Kč (po posledním přírůstku) zásoba ve hmotných jednotkách (po posledním přírůstku) Průměrná pořizovací cena se zjišťuje po každém novém přírůstku při výdeji materiálu. b) zjištěnou váženým aritmetickým průměrem periodickým Průměrná pořizovací cena = PZ v Kč + přírůstek zásob za období v Kč PZ ve hmotných jednotkách + za období ve hmotných jednotkách PZ = počáteční zásoba Průměr se nezjišťuje po každém přírůstku materiálu, ale počítá se jako jediný průměr za období ne delším než 1 měsíc. Takto zjištěná průměrná pořizovací cena se použije pro ocenění vydaného materiálu v dalším období (měsíci). Úbytek materiálu oceněný v předem stanovené (skladové) ceně Při výdeji materiálu oceněného v předem stanovené ceně se současně zjišťují a účtují odchylky této ceny od skutečné ceny nákupní v podobě oceňovacích odchylek (cenových rozdílů). Způsob ocenění vydaného materiálu ze skladu musí být uveden ve vnitřní směrnici účetní jednotky a nesmí se během účetního období měnit. 38

13 2. Zásoby PŘÍKLAD Č.1 OCENĚNÍ ZÁSOB PŘI VÝDEJI ZE SKLADU Společnost CAPRO, a.s., měla k počáteční zásobu materiálu 200 kg v pořizovací ceně po 18 Kč za kg. Společnost měla tyto účetní případy týkající se materiálu: Vedení skladové evidence Příjemka na 200 kg po 16 Kč Příjemka na 400 kg po 19 Kč Výdejka na 250 kg Příjemka na 300 kg po 17 Kč Výdejka na 500 kg Vypočítejte pomocí následujících metod výši ocenění vyskladněných zásob. 1. Metoda FIFO Výdejka: 200 kg po 18 Kč (z počáteční zásoby) Kč 50 kg po 16 Kč (z přírůstku 7. 1.) 800 Kč Kč Výdejka: 150 kg po 16 Kč (z přírůstku 7. 1.) Kč 350 kg po 19 Kč (z přírůstku ) Kč Kč 2. Vážený aritmetický průměr proměnlivý příklad č. 1 Ocenění zásob při výdeji ze skladu Datum D Množství Cena za Kč příjem výdej zásoba jednotku příjem výdej zásoba Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ( / 800) Kč Kč Kč ,65 Kč (15000 / 850) Kč Kč 3. Vážený aritmetický průměr periodický: Počáteční zásoba Kč 200 kg Přírůstky za leden Kč 900 kg Celkem Kč kg / = 17,73 Kč Průměrná pořizovací cena pro všechny výdeje uskutečněné v únoru bude 17,73 Kč za 1 kg. CVIČENÍ Č. 1 OCENĚNÍ ZÁSOB PŘI VYSKLADNĚNÍ V cukrárně byla k počáteční zásoba mouky 650 kg v pořizovací ceně 6 Kč. V průběhu měsíce ledna podnik vystavil na skladě tyto doklady: výdejka na 500 kg mouky příjemka na 390 kg mouky po 7 Kč příjemka na 700 kg mouky po 6,50 Kč výdejka na 300 kg mouky příjemka na 260 kg mouky po 5,50 Kč výdejka na 680 kg mouky Příklad k procvičení č. 1 Ocenění zásob při vyskladnění 39

14 MD D Příklad k procvičení č. 1 Účtování materiálu variantou A a B Výuková část Pamatujte Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 CVIČENÍ Č. 1 ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU VARIANTOU A a B Účetní případy Částka Varianta A Účet MD / D FAP za nákup materiálu cena bez DPH DPH 20% Celkem VPD zaplaceno za dopravu materiálu Příjemka materiálu na sklad Úhrada faktury z běžného účtu Vydání materiálu do spotřeby (výdejka) ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ Varianta B Účet MD / D Do zboží řadíme movité věci získané za účelem dalšího prodeje, účtují o něm obchodní podniky. Patří sem i vlastní výrobky předané do vlastních prodejen. Podobně jako u materiálu zboží lze účtovat způsobem A nebo způsobem B. Způsob A používá v průběhu roku účet Pořízení zboží i účet Zboží na skladě a v prodejnách. Všechny složky pořizovací ceny zboží se evidují na účtu Pořízení zboží a do nákladů se účtují až v okamžiku úbytku zboží v důsledku prodeje. Způsob B nepoužívá v průběhu roku účet Pořízení zboží a účet Zboží na skladě a v prodejnách používá jen na začátku účetního období (otevření účtu) a na konci účetního období. Všechny složky pořizovací ceny zboží se účtují přímo do nákladů na vrub (MD) účtu Prodané zboží Účtování nákupu zboží způsobem A Nákup zboží se účtuje prostřednictvím kalkulačního účtu Pořízení zboží, na kterém se vyčíslují všechny složky pořizovací ceny zboží, tj. nákupní cena zboží a vedlejší pořizovací náklady Pokladna MD Pořízení zboží D MD Zboží na skladě D MD 321 Dodavatelé D Nákup zboží za hotové, na fakturu Zaplaceno za dopravu zboží,clo, provize za zprostředkování.. Příjemka zboží na sklad (součet pořizovacích cen) MD DPH D Poznámka: Není-li obchodní podnik plátcem DPH, stává se DPH součástí pořizovací ceny zboží a účet DPH se nepoužívá Nákup zboží v zahraničí (platí i pro nákup materiálu) Nákup ze zemí EU: (Německo, Slovensko ) Částka na přijaté faktuře je zpravidla v cizí měně (EUR) a musíme ji přepočítat na Kč (podle aktuálního kurzu ČNB nebo pevný kurz dle vnitropodnikové směrnice). Pokud dodavateli sdělíme svoje daňové identifi kační číslo, tak nám bude dodávat za cenu bez DPH. Naše firma si pak musí sama vypočítat DPH (předanění nebo samovyměření doporučuje se zvolit účet Spojovací účet k DPH) a zároveň si uplatňuje nárok na odpočet DPH. Pokud bude mít kupující plný nárok na odpočet této daně, pak její odvod bude nulový. 46

15 2. Zásoby PŘÍKLAD Č. 1 ÚČTOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ V ZEMÍCH EU Podnik Spedo a.s. nakoupil v Rakousku zboží za EUR. Podnik je plátce DPH, dodavateli sdělil svoje daňové identifi kační číslo, dodavatelská fi rma mu tedy fakturovala cenu bez DPH. U nás zboží podléhá DPH 10%. Přeprava byla provedena vlastním autem, náklady byly ve výši Kč. Podnik zboží přijal na sklad, zároveň obdržel i fakturu. Pro přepočet používá podle vnitropodnikové směrnice pevný kurz 25,50 Kč / 1 EUR. příklad č. 1 Účtování nákupu zboží v zemích EU Účetní případ Kč MD D Přijatá faktura za zboží ze zahraničí Povinnost přiznat DPH 10% Nárok na odpočet DPH Doprava zboží vlastním autem Přejímací list převzetí zboží v pořizovací ceně V případě, že podnik má současně k dispozici i daňový doklad, lze přidanění i nárok na odpočet zaúčtovat rovnou jedním zápisem 343 / 343. I když odvod je nulový, musíme tyto částky uvádět v tiskopise přiznání k DPH (čtvrtletně nebo měsíčně). Pamatujte Nákup ze zemí mimo EU: (USA, Kanada, Japonsko ) Zde musíme vyúčtovat clo na základě tzv. celní deklarace a jeho výši evidujeme na pasivním účtu Jiné závazky (dlužíme tedy celnímu úřadu). Clo je součástí pořizovací ceny, jeho výši účtujeme souvstažně na účtu Pořízení zboží (u nákupu materiálu na účtu Pořízení materiálu). Základ pro výpočet DPH je tedy pořizovací hodnota zboží včetně cla. Povinnost přiznat daň a zároveň si nárokovat její odpočet je podobný jako u nákupu v EU. PŘÍKLAD Č. 2 ÚČTOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ V OSTATNÍCH ZEMÍCH Společnost koupila v USA zboží v hodnotě USD (kurz platný pro přepočet je 18,60 Kč / 1 USD). Podle celní deklarace musí zaplatit za zboží clo ve výši Kč, dále zboží podléhá 20% DPH. Clo bylo zaplaceno z bankovního účtu. Účetní případ Kč MD D Přijatá faktura za zboží ze zahraničí Celní deklarace clo Povinnost přiznat DPH 20% ( x 20%) Nárok na odpočet DPH Přejímací list převzetí zboží v pořizovací ceně VBÚ úhrada cla celnímu úřadu příklad č. 2 Účtování nákupu zboží v ostatních zemích Zboží na cestě Do okamžiku účetní uzávěrky došla faktura za zboží, ale zboží nebylo převzato na sklad či do prodejny. Účet Pořízení zboží tedy převedeme na účet Zboží na cestě. 1. Došlá faktura za zboží (smluvní cena + DPH) 2. Vnitřní UCE doklad vyfakturované zboží nepřevzaté na sklad 3. Přejímací list převzetí zboží v dalším účetním období 47

16 MD D Cíle kapitoly Praktické účetnictví pro střední školy Díl 2 3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 Cílem této kapitoly je navázat na základní fi nanční účty, které jsou řešeny v 1. díle učebnice. Zde bychom měli znalosti rozšířit o účtování valutové pokladny a krátkodobého fi nančního majetku, umět zaúčtovat jednoduché i složitější případy pořízení tohoto majetku a znát způsoby jeho ocenění. Umět účtovat směnky a krátkodobé cenné papíry se splatností do jednoho roku. Po prostudování kapitoly byste měli umět: zaúčtovat jednotlivé účetní případy na krátkodobých fi nančních účtech účtovat krátkodobé cenné papíry dluhopisy Výuková část Krátkodobý finanční majetek je charakterizován vysokou likvidností a bezprostřední obchodovatelností. Likvidnost je snadnost přeměny majetku na peníze. Krátkodobý finanční majetek tvoří: Peníze v hotovosti v pokladně Šeky a poukázky k zúčtování Ceniny (poštovní známky, kolky, stravenky) Účty v bankách (běžný účet, termínovaný vkladový účet) Cenné papíry a podíly určené k prodeji držené do 1 roku Dluhové cenné papíry splatné do 1 roku (dluhopisy, pokladniční poukázky) Příklad k procvičení č. 1 Opakování - procvičování finančních účtů CVIČENÍ Č. 1 OPAKOVÁNÍ PROCVIČOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚČTŮ (1. DÍL UČEBNICE) Pokladna, bankovní účet, krátkodobý úvěr, peníze na cestě Účetní případy Kč MD D VPD zaplaceno za inzerci v časopise PPD vklad podnikatele do pokladny VPD zaplaceno za nákup kancelářských potřeb cena bez DPH DPH 20% Celkem VÚD inventurou zjištěno manko na pokladně 700 Manko předepsáno k úhradě zaměstnanci 700 PPD zaměstnanec uhradil manko v hotovosti 700 VPD zaplacena faktura dodavatelům v hotovosti PPD tržba z prodeje výrobků cena bez DPH DPH 20% Celkem PPD úhrada faktury od odběratelů PPD výběr peněz z běžného účtu do pokladny VBÚ připsané úroky z vkladu na účet 950 VBÚ zaplacené bankovní poplatky za vedení účtu

17 3. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Účetní případy Kč MD D VBÚ vyúčtování výběru peněz z účtu do pokladny VPD zaplaceno za opravy stroje smluvní cena DPH 20% Celkem VPD převod peněz z pokladny na bankovní účet VALUTOVÁ POKLADNA ÚČETNÍ JEDNOTKY Pokud je podnik účetní jednotkou, je nutné pohyb valut upravit vnitřním předpisem účetní jednotky. Cizí měna ve valutové pokladně se podle Zákona o účetnictví přepočítává na českou měnu v okamžiku pohybu peněz a ke dni účetní závěrky, což je obvykle k Účetní jednotka má tři možnosti, které použije pro přepočet valut: aktuální denní kurz vyhlášený Českou národní bankou (ČNB), kurz, za který byly valuty pořízeny, pevný kurz. Aktuální denní kurz Aktuální denní kurz je vyhlašován ČNB. ČNB fi xuje kurz denně ve hod. Kurz je platný do dalšího dne, kdy ČNB zveřejňuje nový kurz. Podniky, účetní jednotky, se musí rozhodnout, zda budou používat jako aktuální denní kurz, skutečný denní kurz, nebo za aktuální kurz budou považovat kurz z předchozího dne. Praktičtější je používat kurz z předchozího dne, protože kurz je znám již ráno při zahájení účtování. Pokud ale neúčtujete denně, ale např. po skončení kalendářního měsíce zúčtujete všechny operace najednou, není problém využívat denního kurzu, který je vyhlášen až odpoledne. Každopádně způsob určení aktuálního denního kurzu upravte vnitřním účetním předpisem. Pevný kurz Pevný kurz je jednotný kurz stanovený na delší časové období. Od roku 2004 je použití pevného kurzu upraveno přímo Zákonem o účetnictví. Podnik si předem stanoví vnitřním předpisem, jaký kurz bude používat na předem stanovenou dobu. Kurz, který použije, je kurzem devizového trhu, který vyhlašuje ČNB. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. V průběhu stanovené doby může být kurz změněn. PŘÍKLAD Č. 1 STANOVENÍ KURZU Účetní jednotka si určí vnitřním předpisem, že pro 1. až 15. den v měsíci bude používat kurz platný k 1. dni v měsíci, od 16. dne do konce měsíce kurz platný k 16. dni v měsíci. Není ale problém stanovit např. měsíční pevný kurz podle kurzu platného 1. den v měsíci apod. Při vedení valutové pokladny vedeme pomocnou evidenci v cizí měně, ve fi nančním účetnictví již zúčtujeme přepočtenou korunovou hodnotu. Kurzové rozdíly přepočet valut na konci účetního období. Kurzové rozdíly jsou řešeny v Českých účetních standardech (konkrétně ČÚS č Kurzové rozdíly). K poslednímu dni účetního období je nutné provést inventarizaci pokladny. Je nutné zjistit skutečný stav valut. Hodnotu valut je nutné přepočítat aktuálním denním kurzem ČNB. Hodnotu valut porovnáme s hodnotou v účetnictví. Vzniklý kurzový rozdíl účtujeme do fi nančních nákladů Kurzové ztráty, nebo do fi nančních výnosů Kurzové zisky. Výuková část příklad č. 1 Stanovení kurzu Pamatujte 55

18 4. Vztahy z obchodního styku 4. VZTAHY Z OBCHODNÍHO STYKU (ZÁVAZKY, POHLEDÁVKY), ZÁLOHY - ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Cílem této kapitoly je znát různé druhy závazků a pohledávek a rozlišovat je, účtovat zálohy. Umět vypočítat a zaúčtovat mzdy, rozpoznat a používat přechodné účty aktivní a pasivní. Umět rozlišit druhy daní a dotací, jejich účtování včetně placených záloh a odvodů státu. Po prostudování kapitoly byste měli umět: zaúčtovat mzdy zaúčtovat položky časového rozlišení zaúčtovat různé druhy daní účtování o různých druzích závazků a pohledávek, zálohách Cíle kapitoly 4.1 POHLEDÁVKY Pohledávku můžeme defi novat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. Pohledávky patří mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku. Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu faktura vydaná. Vznik pohledávky za dodávku našeho zboží odběrateli můžeme zaúčtovat na 311 / 604. Pohledávku tedy máme vůči odběrateli po dobu její splatnosti vydaná faktura je splatná například 10 či 14 dní (obvyklé jsou ale i delší či kratší splatnosti). Pohledávky nejčastěji zanikají jejich zaplacením na bankovní účet, v hotovosti, mohou ale také zaniknout např. započtením v situaci, kdy náš odběratel (dlužník) je zároveň naším dodavatelem (věřitelem), lze vzájemné pohledávky a závazky započíst, přičemž tím není porušena obecně uznávaná účetní zásada zákazu kompenzace. Pohledávky z obchodního styku se evidují v tzv. knize vydaných faktur, kam se zapisují údaje jako je identifi kace (číslo) faktury, osoba dlužníka (odběratele), částka k úhradě celkem, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti a dále informace o tom, kdy, jakým způsobem, na základě jakého dokladu a v jaké výši byla pohledávka zaplacena. Souhrn neuhrazených FAV z knihy pohledávek musí korespondovat na zůstatek syntetického účtu Odběratelé. Výuková část Kromě pohledávek z obchodního styku mohou podniku vznikat další typy pohledávek, například: za zaměstnanci (např. zaměstnanci zaplacená, ale zaměstnancem dosud nevyúčtovaná záloha na pracovní cestu) za státem (daňové přeplatky, typicky nadměrný odpočet DPH) za dodavateli (např. z titulu dlužných dobropisů apod.) jiné pohledávky (za jinými osobami) Pohledávky se mohou členit: 1. z časového hlediska (viz výše dlouhodobé / krátkodobé) 2. z hlediska měny (v korunách či v cizí měně) 3. z hlediska osoby dlužníka (viz výše odběratelé, stát, pracovníci) 63

19 4. Vztahy z obchodního styku PŘÍKLAD Č. 1 ÚČTOVÁNÍ REKLAMACE DODÁVKY MATERIÁLU Číslo Účetní případ Kč MD D 1 Přijatá faktura od dodavatele cena bez DPH DPH (20%) Cena celkem Na sklad převzata pouze část dodávky Zbytek dodávky reklamován zápis o vadách Dodavatel reklamaci uznal dobropisem a) cena bez DPH b) DPH 20% c) celkem Úhrada dodávky - část převzatá příklad č. 1 Účtování reklamace dodávky materiálu Faktura je v okamžiku uznání reklamace již uhrazena, bude účtováno: 4a) Přijetí úhrady reklamačního nároku na bankovní účet a) cena bez DPH b) DPH 20% c) celkem Reklamaci je možné účtovat i bez použití účtu 315, a to až v okamžiku uznání reklamace v hodnotách minus, kdy nedochází k navýšení obratů na účtech, což může být výhodnější: 4b) Uznání reklamace části dodávky cena bez DPH DPH 20% Celkem POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ Zákon o účetnictví vyžaduje v případě obchodů v cizí měně účtovat jak v českých korunách, tak i v cizích měnách. Pro přepočet cizí měny na českou může účetní jednotka použít: denní kurz (podle ČNB) platný v den uskutečnění účetního případu pevný kurz stanovený k určitému datu po vymezené období (např. k 1 dni v měsíci, čtvrtletí). Můžeme jej také měnit v případě vyhlášené devalvace nebo revalvace koruny. Pro potřeby oceňování závazků a pohledávek za okamžik uskutečnění účetního případu den vystavení faktury (u dodavatele) nebo den přijetí faktury (u odběratele). U závazků a pohledávek v důsledku změny kurzu české koruny k jiným měnám vznikají kurzové rozdíly. Ty mohou vzniknout při úhradě pohledávky (závazku) nebo na konci účetního období Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur V den úhrady je závazek (pohledávka) přepočítán podle aktuálního platného denního kurzu a mohu vzniknout: kurzové rozdíly. Ty se účtují podle jejich povahy do fi nančních nákladů (563 - Kurzové ztráty) nebo do fi nančních výnosů (663 - Kurzové zisky). Tyto rozdíly ovlivňují hospodářský výsledek a jsou daňově uznatelné. 67

20 MD D příklad č. 1 Kurzové rozdíly Praktické účetnictví pro střední školy PŘÍKLAD Č. 1 KURZOVÉ ROZDÍLY Díl 2 Účetní případy Kč MD D Faktura vydaná za prodej zboží EUR (kurz ČNB k uskutečnění účetního případu 19 Kč za 1 EUR) VBÚ úhrada faktury (kurz 20,30 Kč za 1EUR) Kurzový rozdíl zisk příklad č. 2 Kurzové rozdíly PŘÍKLAD Č. 2 KURZOVÉ ROZDÍLY Společnost BATULKA, a.s., je plátce DPH. Společnost nakoupila v Německu materiál za EUR (kurz ČNB vyhlášený v den splnění dodávky byl 18 Kč /1 EUR). Kurz, který požívá účetní jednotka pro výpočet ceny zásob, je stanoven na 17,50 Kč. Číslo Účetní případ Kč MD D 1 Zahraniční faktura od dodavatele Přidanění 20% DPH Nárok na odpočet 20% DPH Převod zásob na sklad 17,50 x Kč Oceňovací rozdíl / A Úhrada dodavatelské faktury z korunového účtu, kurz banky byl 19 Kč 7 Zaúčtování kurzových rozdílů kurzová ztráta Poznámka: Oceňovací rozdíly vzniklé při pořízení zásob analytický účet 112 / A se rozpouští způsobem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih V případě, že zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne účetní uzávěrky musíme pohledávky a závazky přepočítat na českou měnu ke dni účetní závěrky. Použijeme kurz devizového trhu stanoveného ČNB. Rozdíl z tohoto přecenění s dopadem na výsledek hospodaření účtujeme do nákladů (563 - Kurzové ztráty) nebo výnosů (663 - Kurzové zisky). Tato úprava je trvalá, tzn. při platbě se budou pohledávky a závazky porovnávat s již upravenou hodnotou. příklad č. 3 Kurzové rozdíly PŘÍKLAD Č. 3 KURZOVÉ ROZDÍLY Účetní případy Kč MD D Faktura vydaná na prodej zboží EUR (kurz ČNB k uskutečnění účetního případu 21,10 Kč) Kurzový rozdíl k x (kurz ČNB 22,20 Kč) ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Zaměstnanci za odvedenou práci náleží mzda (plat) dle podmínek sjednaných v pracovní smlouvě. Výpočet výplaty můžeme rozdělit do dvou kroků: Výpočet nárokových složek mzdy (hodinový nebo měsíční plat, příplatky, náhrady mzdy, odměny, dávky nemocenského pojištění) Odpočet srážkových složek zákonných (pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení, záloha na daň) a další srážky ze mzdy (např. stravenky) 68

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více