Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně aktuálně > Daně krátce > Zdanění jednatelů nerezidentů Ekonomika aktuálně > Zálohy na podíl na zisku. Účtování zajišťovacích směnek Podnikové poradenství aktuálně > Znalecké posudky aneb jak se vyznat ve zkratkách Rödl & Partner Intern > Akce / Připravujeme pro Vás: duben červen 2015 Zdroj: archiv Rödl & Partner > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Martin Švéda, Rödl & Partner Praha Úvodem > Zákonná povinnost zakládání dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu. Činnost, která je mezi tuzemskými podnikateli zvláště neoblíbená, a možná i proto často opomíjená. Řada podnikatelů považuje tuto zákonnou povinnost za další administrativní zátěž a mnozí též za zdroj informací o své firmě, které jen neradi zveřejňují a dávají tak na odiv konkurenci. Opomíjená je ovšem zcela neprávem. Je založena zákonem a za její nedodržování hrozí citelné postihy. Pojďme se na povinnost zakládání zákonem určených dokumentů do sbírky listin veřejného rejstříku (dále jen povinnost zakládat listiny ) podívat nejprve z hlediska právní úpravy. Povinnost zakládat listiny do sbírky listin (u obchodních korporací vedené rejstříkovým soudem) již déle než rok s účinností od 1. ledna 2014 nově upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen ZVR ). Navazuje tak na dřívější úpravu v obchodním zákoníku, od níž se jen málo liší. Jednou z odlišností současné a minulé právní úpravy je ovšem zpřísnění sankcí za neplnění povinnosti zakládat listiny. Podstatou této právně celkem jednoduché povinnosti je skutečnost, že zákon ukládá obchodním korporacím a dalším určeným subjektům povinnost zakládat do sbírky listin určité přesně vymezené dokumenty, zejména zakladatelské dokumenty, stanovy, rozhodnutí o volbě/jmenování/ukončení funkce členů orgánů, výroční zprávy, účetní závěrky, znalecké posudky. Zejména povinnost zakládání účetních závěrek se pak setkává s největší nevolí a nezájmem podnikatelů. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu ČR v roce 2010 nezveřejnilo účetní závěrku nebo výroční zprávu dokonce 81 procent povinných subjektů. 1

2 Právo aktuálně Nebudeme rozebírat důvody a smysl povinnosti zakládat listiny, zaměříme se spíše na některá rizika spojená s jejím neplněním a na hrozící sankce. Subjekt, který je stíhán povinností zakládat listiny a tuto povinnost nesplní, může být sankcionován pokutou, jejíž maximální výše byla zvýšena z 20 tisíc na 100 tisíc korun. Důvodem zvýšení sankce podle zákonodárce je snaha přimět povinné subjekty ke splnění povinnosti. Je samozřejmě diskutabilní, zda takto zvýšená pokuta bude dostatečně citelná. Ale zákonodárce vymyslel i další a výraznější finanční postih, k tomu viz další sankce níže. Předpokladem uložení pokuty je marná výzva k dodatečnému splnění povinnosti. Pokud ani po uložení pokuty subjekt výzvě nevyhoví, může být pokuta uložena opakovaně. Naopak pokud povinný subjekt výzvě vyhoví až po uložení pokuty, může mu být pokuta prominuta. Proti rozhodnutí o uložení pokuty je samozřejmě možné se odvolat, jsou-li k takovému odvolání věcně relevantní důvody. Porušení povinností zakládat listiny je také přestupkem podle 24 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona o přestupcích, který říká, že přestupku se dopustí ten, kdo [ ] poruší povinnost [ ] uložit listinu do sbírky listin [ ]. Zde může být odpovědné fyzické osobě uložena jako sankce pokuta až do výše 50 tisíc nebo jí může být uložen zákaz činnosti do jednoho roku. Pohybujeme se však stále v řádu desítek tisíc korun, což pro některé podnikatele nemusí být nadále dostatečně motivující. Zákonodárce proto upravil v zákoně další sankci, která už může opravdu bolet. Nesplnění povinnosti zakládat listiny je totiž i správním deliktem dle 37a) odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví, kde je uvedeno, že účetní jednotka [ ] se dopustí správního deliktu tím, že [ ] nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu [ ]. Zde může být uložena pokuta až do výše 3 procent hodnoty aktiv daného subjektu celkem, což může být částka až v milionech korun i více. Je nasnadě, že v době poloprázdné státní kasy může nastat doba, kdy tyto sankce začnou být ukládány ve zvýšené míře. Dlužno podotknout, že nesplnění povinnosti zakládat listiny je celkem snadno zjistitelné a těžko obhajitelné, a proto hrozba uložení takové sankce může být více než reálná. Kromě peněžitých sankcí pak povinným subjektům hrozí i další postih. Zejména je zde zpřísněná sankce za neplnění povinností dle 104 ZVR (neuposlechnutí výzvy), kterou je možnost rejstříkového soudu i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací, a to za podmínky, neplníli zapsaná osoba povinnosti opakovaně nebo může-li mít takové neplnění závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem. Rejstříkový soud musí samozřejmě zapsanou osobu na tyto následky upozornit a poskytnout jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Podmínkou však není opakované ukládání pořádkové pokuty. Zrušení obchodní korporace a její nařízená likvidace tak může nastat i jen na základě opakovaného nesplnění povinnosti zakládat listiny bez uložení pokuty. Podmínka hrozby závažných důsledků pro třetí osoby je pak splněna nezaložením účetní závěrky či výroční zprávy vždy. Dále je ještě třeba poukázat na jedno související osobní riziko pro statutární orgány subjektů, které neplní povinnost zakládat listiny. Za právnickou osobu plní zákonem dané povinnosti členové statutárních orgánů. Pokud tedy dojde k neplnění, platí u těchto osob vyvratitelná právní domněnka, že porušují péči řádného hospodáře ( 159 odst. 1 občanského zákoníku). Důkazní břemeno k případnému vyvracení této domněnky pak nese onen člen statutárního orgánu osobně. Negativním následkem v osobní sféře dotčených osob pak může být povinnost nahradit vzniklou škodu ( 53 zákona o obchodních korporacích) a též možnost rozhodnutí o vyloučení z funkce člena statutárního orgánu ( 65 zákona o obchodních korporacích). Nejzávažnějším následkem pro statutární orgán pak může být spáchání trestného činu podle ustanovení 254 trestního zákona, který stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákazu činnosti pro toho, kdo [ ] jiného omezí nebo ohrozí na právech tím, že bez zbytečného odkladu [ ] neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona povinen. Tato již opravdu citelná sankce může postihnout jednatele nebo členy představenstva obchodní korporace, i když zde by se muselo jednat o opravdu prokázané omezení nebo ohrožení cizích práv. Závěrem lze konstatovat, že právní úprava povinnosti zakládat listiny a též sankce za neplnění této povinnosti doznaly změn, a to směrem ke zpřísnění. Lze očekávat, že soudy a státní orgány se začnou touto problematikou zabývat. Doporučujeme proto tuto povinnost nebrat na lehkou váhu a přes občasnou nechuť k jejímu naplnění, zejména pak z řad koncernových vlastníků, považujeme za potřebné a žádoucí tuto povinnost řádně a včas plnit, a nevystavovat tak obchodní korporace a jejich orgány zbytečným negativním následkům. Vaše kontaktní osoba: JUDr. Martin Švéda advokát / Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Vydání: Duben 2015 Daně krátce Kde je skutečné sídlo? V souvislosti s novým tiskopisem pro účely registrace k dani z přidané hodnoty vydalo generální finanční ředitelství upozornění k problematice skutečného sídla. Zde se připomíná, že skutečným sídlem osoby povinné k dani se rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti. Ve svém sídle by měla být osoba povinná k dani pro správce daně plynule kontaktní, dohledatelná, poskytující z tohoto místa požadovanou součinnost za účelem výkonu řádné správy daní a umožňující výkon zákonných pravomocí (například umožnění průběhu daňové kontroly). Skutečné sídlo se přitom může lišit od údaje formálně zapsaného do veřejných rejstříků. Liší-li se formálně zapsané sídlo osoby povinné k dani od sídla skutečného, je osoba zaregistrovaná před platností nového formuláře (do 1. ledna 2015) povinna nahlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně registračních údajů. Nově registrované subjekty tuto skutečnost řádně uvádí v rámci nového formuláře. V případě nenahlášení skutečného sídla může správce daně přistoupit k uložení sankce za porušení povinností při správě daní (až do výše 500 tis. Kč) nebo rozhodnout o nespolehlivosti plátce či dokonce přistoupit k samotnému zrušení registrace k DPH. Uvedené platí zejména v případech, pokud nenahlášení skutečného sídla vede k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně. takové podání správcem daně považováno za vadné a daňovému subjektu byla vyměřena pokuta ve výši 2 tis. Kč. Pro povinné elektronické podávání tedy nebylo možné využít dodatečného e-tiskopisu dle 71 odst. 3 daňového řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový přístup v podávání daňových přiznání, Finanční správa se rozhodla zmírnit tyto podmínky a po dobu přechodného období roku 2015 umožnila daňovým subjektům učinit vybraná podání datovou zprávou i bez elektronického podpisu, podle 71 odst. 3 daňového řádu. To znamená, že daňový subjekt musí v zákonné lhůtě 5 dnů od podání nepodepsané datové zprávy potvrdit správci daně toto podání předepsaným způsobem (například e-tiskopisem, ústně do protokolu, písemně). > Zdanění jednatelů nerezidentů Milan Mareš, Rödl & Partner Brno Úvodem > Dne 17. prosince 2014 byl k problematice zdanění jednatelů nerezidentů zveřejněn závěr koordinačního výboru, který má odstranit pochybnosti, jež mohly vzniknout při aplikaci 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 31. prosince Zmírněny podmínky pro daňové přiznání elektronicky Finanční správa zveřejnila informaci, ve které zpřesnila podmínky pro povinné podávání daňových přiznání v elektronické podobě. Nově bude správcem daně po přechodné období roku 2015 akceptováno i podání bez zaručeného elektronického podpisu s dodatečným potvrzením takzvaným e-tiskopisem. Od 1. ledna 2015 je daňový subjekt povinen podávat veškerá tvrzení a hlášení pouze v elektronické podobě předepsaným způsobem podle 72 odst. 4 daňového řádu. Týká se subjektů, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Pokud daňový subjekt učinil podání jiným způsobem (například formou nepodepsané datové zprávy), bylo Od 1. ledna 2014 došlo u zdaňování jednatelů k zásadní změně, která se týkala zdaňování jednatelů, kteří jsou daňovými nerezidenty. Příjmy jednatelů nerezidentů už nejsou zařazeny podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Od 1. ledna 2014 patří jejich příjmy z výkonu funkce do 22 odst. 1 písm. g) tohoto zákona. Jedná se tedy o příjem dle 6 odst. 1 písm. c), který musí být zdaněn srážkovou daní 15procentní dle 36 odst. 1 písm. a). Dle 194 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je jednatel statutárním orgánem. Určí-li společenská smlouva, že více jednatelů je kolektivním orgánem dle 194 odst. 2 tohoto zákona, pak každý z těchto jednatelů se stává členem statutárního orgánu. Nový občanský zákoník, který vstoupil v účinnost od 1. ledna 2014, považuje jednatele za člena statutárního orgánu. Kdybychom ovšem vyšli z úvahy obecně uznávaného poměru 3

4 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně na dani dle 35ba tohoto zákona, splní-li podmínku úhrnu příjmu v České republice minimálně ve výši 90 procent celosvětových příjmů. Vaše kontaktní osoba: Zdroj: archiv Rödl & Partner speciality (lex specialis), zvláštní úprava má přednost před normou obecnější, řídili bychom se dle definice jednatele, která je uvedena v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Důvodová zpráva k sněmovnímu tisku č. 252 ovšem uvádí, že už od 1. ledna 2014 musíme považovat jednatele za člena orgánu právnické osoby dle 151 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o legislativně technické zpřesnění potvrzující obecnou právní úpravu orgánů právnických osob v novém občanském zákoníku ( 151 a násl. NOZ), která vychází z pojetí, že i jednoosobový orgán právnické osoby má člena. Změna v zákoně o daních z příjmů od roku 2015 Aby nedocházelo k pochybnostem, jestli se jedná o příjem jednatele nerezidenta podle 22 odst.1 písm. b) nebo 22 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, byl v novele zákona o daních z příjmů v 6 odst. 1 písm. c) vypuštěn bod 2 týkající se odměny orgánu právnické osoby. Od 1. ledna 2015 je tedy jednoznačné, že odměna jednatele nerezidenta bude příjmem dle 22 odst. 1 písm. g) tohoto zákona. Na tento příjem musí být uplatněna srážková daň ve výši 15 procent dle 36 odst. 1 a) zákona o daních z příjmů, včetně zachování postupu dle 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů při výpočtu základu daně se připočte k příjmu ze závislé činnosti částka odpovídající povinnému pojistnému. Rozdíl mezi příjmem jednatele rezidenta a jednatele nerezidenta Jak už bylo uvedeno, příjem jednatele nerezidenta podléhá zdanění srážkovou daní. Změna, která nastala od 1. ledna 2014, má za následek, že u zdanění příjmů jednatele nerezidenta není aplikováno solidární zvýšení daně ve výši dle 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jednatel nerezident má možnost si podat za zdaňovací období daňové přiznání, kde uvede příjem, na který je použita srážková daň, jak je uvedeno v 36 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o daních z příjmů. Pokud této možnosti využije, může si uplatnit základní slevu na poplatníka a další slevy Ing. Milan Mareš daňový poradce / Senior Associate Tel.: > Zálohy na podíl na zisku. Účtování zajišťovacích směnek David Trytko, Rödl & Partner Praha Úvodem > Obezřetnost při vyplácení záloh na podíl na zisku je na místě. Jak se na tuto problematiku dívá německá legislativa? Probíhající auditorská sezóna přináší problematiku přijatých směnek jako zajišťovacího instrumentu. Zálohy na podíl na zisku Období před koncem kalendářního roku některé společnosti věnují přípravě nadcházející účetní závěrky. Loni se nově vyskytla skupina firem, která tento čas věnovala sestavování a ověřování mezitímní účetní závěrky pro účely stanovení výše zálohy na podíl na zisku. Problematiku záloh rozebírá příspěvek v minulém vydání. Proto se nabízí navázat na něj a ve zkratce přiblížit okolnosti a zkušenosti ze sousedního Německa. V této souvislosti rovněž odkazujeme na článek Milana Zeleného a Petra Kříže s názvem Účetní zobrazení záloh na podíly na zisku, uveřejněný jako diskuse v časopise Auditor 9/2014 z , který tuto problematiku rozebírá se zřetelem na anglosaský pohled na účetnictví. Německé účetní předpisy v porovnání s US GAAP a IFRS kladou mnohem větší důraz na zachování kapitálové podstaty společnosti. Zálohami na podíl na zisku se rozumí platby společníkům s ohledem na s vysokou pravděpodobností očekávaný (téměř jistý), ale ještě neschválený výsledek 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Duben 2015 hospodaření jako součást vlastního kapitálu společnosti. Proto hlavní omezení při výplatě záloh neleží v základních účetních předpisech v německém obchodním zákoníku ale v ustanoveních zákona o společnostech s ručením omezeným (GmbH-Gesetz), která se vztahují na neohrožení kapitálové podstaty společnosti. Vyplatit zálohu na podíl na zisku je možné za předpokladu, že odpovídá očekávané výši zisku. V případě, kdy společníci rozhodli o vyšší částce zálohy, než je později generovaný zisk, jedná se podle německého občanského zákoníku o jejich neoprávněné obohacení na úkor společnosti. Proto nepřekvapuje, že společníci mají povinnost zálohu převyšující zisk vrátit. Obzvláště svízelná situace nastává u společníků, a to včetně zástupců mateřské společnosti, kteří jsou zároveň jednateli společnosti, protože u nich reálně hrozí naplnění skutkové podstaty porušení péče správného hospodáře. A to i přesto, že byla sestavena mezitímní účetní závěrka a vypracován sofistikovaný finanční plán včetně vývoje tvorby zisku. Ty ale mohou být účelově zkresleny. Mezitímní účetní závěrka proto nemusí být v tomto případě podle názorů německé odborné veřejnosti dostačující. V současnosti existuje v této oblasti celá řada judikátů. V nich německé soudy řeší zpravidla neoprávněnost výplaty, povinnost část neoprávněně vyplácené zálohy vracet, jejich vykázání při vrácení zpět společnosti a podobně. Za zmínku v této souvislosti stojí a námi doporučována je okolnost, ke které soud zpravidla přihlíží: po výplatě záloh na podíl na zisku by měla být zachována kapitálová podstata společnosti, ať se již jedná o dostatečnou výši základního kapitálu, ostatních kapitálových fondů, fondů ze zisku a podobně. Zachování kapitálové podstaty společnosti je natolik důležité, že zálohy u akciové společnosti povoleny nejsou. Tento postoj lze názorně vystihnout představou, jak komplikované, často až nemožné, může být vymáhání zálohy na dividendu od desetitisíce drobných akcionářů. Proto lze závěrem relevantním i pro české účetní jednotky dále doporučit, že vedle zachování kapitálové podstaty společnosti by jedním z kritérií a podmínek při rozhodování o výši záloh na podíl na zisku mělo být posouzení bonity příjemce a schopnosti či jen ochoty část záloh vrátit zpět. Směnky jako zajišťovací instrument V rámci sestavování účetní závěrky a jejího ověřování bývá také často velmi obtížné stanovit odpovídající výši opravných položek na pohledávky. Obzvláště to platí pro odběratele, kteří již delší dobu své pohledávky řádně nehradí, ale ještě neexistuje dostatečně vysoká pravděpodobnost zahájení insolvenčního řízení. Společnosti mívají v podobných případech k dispozici takzvanou blankosměnku. Kdy a za jakých okolností o ní účtovat? Zdali vůbec? V této souvislosti často kladená otázka. Historicky má směnka především funkci platební. S tou se lze v současné běžné účetní praxi setkat výjimečně. Častější je její funkce zajišťovací. Tuto skutečnost je potřeba na začátku účtování rozlišit. Závisí na ní účetní řešení. Zákon směnečný a šekový zmiňuje jen směnku vlastní a cizí. Zajišťovací směnku nezná. Rozdělení na platební a zajišťovací je určováno jejich zamýšleným účelem. Ten může být upraven smluvně, což důrazně doporučujeme. Směnka platební je přijata věřitelem na místo okamžité úhrady a uplatní se v daný čas a na daném místě předložením k proplacení. Směnka zajišťovací je jejím opakem. Je výstavci, pokud nenastane mimořádná situace, tj. pokud je závazek řádně a včas splacen, vrácena a ten ji zpravidla zničí. Zajišťovací směnka slouží jako náhradní řešení při uspokojování pohledávky, pokud nedojde k její řádné úhradě. Vycházíme z právního názoru, že tak souběžně existuje zaúčtovaná pohledávka a pouze v evidenci vedená či vhodněji na podrozvaze vykázaná blankosměnka. Směnka platební je v účetnictví vykazována a je o ní účtováno jako o cenném papíru (účtové skupiny 06x a 25x podle doby splatnosti či účelu držení) nebo o platebním prostředku (31x s rozdělením podle krátkodobého či dlouhodobého charakteru). Z pohledu zákona směnečného a šekového by měla splňovat všechny náležitosti směnky (označení, bezpodmínečný příkaz hradit, splatnost, místo, podpis apod.) Blankosměnka, jako dokument s často mnoha prázdnými místy, plnohodnotnou směnkou zatím není. Z jejího obsahu je však zřejmé, že se v budoucnosti směnkou stát může. Jediný údaj, který musí obsahovat, je alespoň jeden podpis. Vyplněním všech prázdných míst blankosměnky - náležitostí směnky podle směnečného a šekového zákona se z účetního pohledu zatím nic nemění. Nadále je účetní jednotkou považována za zajišťovací instrument. Současně existuje a je vykazována pohledávka, kterou směnka (pouze) zajišťuje. I uplatněním u odběratele se v první fázi vykázání pohledávky nemění. A to ani v případě, je-li odběratel žalován a směnka je vymáhána v rámci zkráceného soudního řízení. Nadále plní funkci zajišťovací. Jiná bude situace, když se ze směnky zajišťovací stane směnka platební. Obtížné je ale určit okamžik, kdy se tak děje. Zjevné je to u takzvaného eskontu směnek (s postoupením směnky), kdy banka poskytne eskontní úvěr v případě, že věřitel, tedy dodavatel, potřebuje peněžní prostředky ještě před úhradou odběratelem. Splacení eskontního úvěru se účtuje po obdržení avíza od banky o úhradě směnky dlužníkem. Pokud dlužník směnku neuhradí, banka ji vrací a poskytnutý eskontní úvěr je třeba zaplatit: platební účel směnky je v tomto případě diskutabilní. Celkově lze oblast směnečného práva z pohledu účetní profese posuzovat jako komplikovanou a vyžadující hluboké znalosti směnečného práva. Například jinak neproblematická poznámka na směnce "nikoliv na řad" zamezuje její postoupení (jedná se o takzvanou rektasměnku). Proto doporučujeme v případě pochybností či nejasností danou záležitost konzultovat s odborníkem. 5

6 Ekonomika aktuálně / Podnikové poradenství aktuálně Závěrem Tento příspěvek měl pomoci nahlédnout do úskalí dvou odlišných, ale stejně komplikovaných účetních rozhodování: opatrnosti při rozhodování o výši záloh na podíl na zisku a účtování zajišťovacích směnek. Obě oblasti mají také často společného jmenovatele v tomto případě auditora, který v úzkém kontaktu s finančním vedením řeší a posuzuje složitou účetní situaci. Tato problematika bude zcela jistě námětem pro detailnější diskusi nad konkrétním řešením. Vaše kontaktní osoba: Ing. David Trytko vedoucí auditorského týmu / Associate Partner Tel.: > Znalecké posudky aneb jak se vyznat ve zkratkách Jaroslav Chovanec, Zdeněk Benda Rödl & Partner Brno Úvodem > V naprosté většině znaleckých posudků v oboru ekonomika ceny a odhady se zpracovatel odvolává na pojmy IVSC, TEGoVA, EVS, případně se ohání členstvím v ČKOM. Co znamenají jednotlivé zkratky, jaké vztahy jsou mezi nimi a proč se na ně zpracovatelé posudků odvolávají? IVSC (The International Valuation Standards Committee) Vznikla v 70. letech minulého století a je nezávislou celosvětovou mezinárodní neziskovou organizací, která se podílí na tvorbě a publikaci mezinárodních oceňovacích standardů IVS International Valuation Standards. K jejím dalším úkolům patří zejména harmonizace IVS, se zohledněním specifičnosti jednotlivých zemí. Během svého působení publikovala IVSC osm standardů IVS a v roce 2011 bylo vydáno nové aktualizované znění. Tyto standardy, které však nejsou závaznými předpisy, jsou souhrnem mezinárodně uznávaných zásad, postupů a doporučení pro praxi každého oceňovatele. TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations) Je evropskou obdobou IVSC. Sdružuje jednotlivé evropské národní asociace odhadců. Obdobně jako IVSC publikuje standardy pro oceňování majetku. Vyvíjí tlak na jejich zavedení zejména v členských státech EU. Tyto standardy jsou známy pod pojmem EVS European Valuation Standards. V současné době sdružuje tato skupina cca 60 asociací z 33 zemí s více než 70 tisíci členy. IVS (International Valuation Standards) Jedná se o standardy postupně vydávané organizací IVSC od roku Tyto normy jsou průběžně aktualizovány a rozšiřovány. Postupy v nich uvedené jsou sice v současné době používány drtivou většinou zpracovatelů ocenění po celém světě, ale postupy v nich uváděné jsou spíše v obecné rovině a jejich význam spočívá spíše ve vymezení standardů hodnoty. Za hlavní je možno považovat přesnou definici tržní hodnoty a zejména definici, kdy lze výsledek ocenění považovat za tržní hodnotu. EVS (European Valuation Standard) Jsou standardy vydávané organizací TEGoVA, které jsou používány k vyhotovení objektivních tržních odhadů majetku v rámci celé Evropy. Plní významnou úlohu při sjednocování oceňovacích postupů používaných v člen- I laická veřejnost je seznámena s tím, že pro tržní a netržní (například investiční či akviziční) oceňování neplatí prakticky žádné zákonné předpisy. Pouze pro oceňování majetku, práv a závazků pro fiskální účely (úřední hodnota) se oceňovatel musí řídit zákonem č. 151/1997 Sb. v platném znění, a souvisejícími prováděcími předpisy. To však neznamená, že při oceňování lze nerespektovat určitá doporučení a metodiky. Tato doporučení a metodiky pro postup ocenění jsou vytvářeny organizacemi IVSC, TEGoVA a v ČR zejména ČKOM a dalšími profesními sdruženími. Zdroj: archiv Rödl & Partner 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Rödl & Partner Intern Vydání: Duben 2015 > Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, o.s. > Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie při České lékařské společnosti J. E. Purkyně Tato konfederace v současné době zastupuje více než 40 znaleckých ústavů a více než soudních znalců. Zdroj: archiv Rödl & Partner ských zemích TEGoVA a zejména při používání jednotného výkladů pojmů při oceňování majetku. Jsou tvořeny vlastními standardy, směrnicemi a dodatky. Je zřejmé, že i když není pro ocenění majetku v platnosti žádný předpis (s výjimkou již uvedeného úředního ocenění), řídí se zpracovatel ocenění terminologií, pravidly, doporučeními a schválenými metodami vyplývajícími ze standardů IVS a EVS, které jsou publikovány prostřednictvím IVSC, TEGoVA, ČKOM a případně dalšími příslušnými profesními sdruženími. Vaše kontaktní osoba: Ani jeden z výše uvedených standardů však není manuálem, podle kterého lze příslušný majetek ocenit. V České republice je profilována řada komor sdružujících znalce, znalecké ústavy a odhadce. Členem TEGoVA je však pouze Česká komora odhadců majetku (ČKOM), a to od roku ČKOM byla založena v roce 1992 jako profesní sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Jedná se o zájmové, nezávislé a neziskové sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob), podnikajících ( 2 odst. 1 obchodního zákoníku) v oblasti oceňování majetku. Základním posláním ČKOM je zvyšování kvalifikace jejích členů a tím i zvyšování kvality posudků na základě nových poznatků, spolupráce s orgány státní moci, do jejichž působnosti patří oceňování majetku a mezinárodní spolupráce. Členem ČKOM je také znalecký ústav Activities a.s. V České republice existují i další sdružení obdobného charakteru. Každé z těchto profesních sdružení mělo poněkud odlišný výklad standardů IVS a EVS. Tyto rozdíly byly dány především různou interpretací těchto standardů, vyplývající zejména z různých výkladů překladu. Aby bylo možné sjednotit metodiku pro oceňování majetku v ČR, byla v roce 2010 ustanovena Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců (KOSZO), jejímiž účastníky jsou: > Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s. > Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců > Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, o.s. > EVU Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod se sídlem v Hamburku, o.s., Národní skupina České republiky Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D. znalec Tel.: > Akce / Připravujeme pro vás: duben červen 2015 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Duben Zaměstnanec a zdraví 29. dubna 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk Transferové ceny z pohledu daní, práva a auditu 30. dubna 2015, sídlo společnosti 1. VOX a.s. Přednáší: Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Pavel Koukal, Petr Tomeš Květen Koncernové vztahy (II) v právních, daňových a účetních souvislostech 27. května 2015, Konferenční centrum U Hájků, Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Červen Zaměstnanci a ochrana osobních údajů nové pohledy a přístupy 2. června 2015, Kopule DTIHK Praha Přednáší: Pavel Koukal, Eva Blechová Společenská odpovědnost firem (CSR) 5. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Kocman, Robert Divisek Co nového v korporátní Compliance června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal Více o programu a online přihlášky Změna programu vyhrazena. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Duben 2015, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Zánik účasti na s.r.o. v důsledku konkurzu Daně aktuálně

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prodáváte či kupujete nemovitost? Daň z nabytí Vás nemine Daně

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Proč propachtovatel, pacht a pachtovné? >

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více