Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně aktuálně > Daně krátce > Zdanění jednatelů nerezidentů Ekonomika aktuálně > Zálohy na podíl na zisku. Účtování zajišťovacích směnek Podnikové poradenství aktuálně > Znalecké posudky aneb jak se vyznat ve zkratkách Rödl & Partner Intern > Akce / Připravujeme pro Vás: duben červen 2015 Zdroj: archiv Rödl & Partner > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Martin Švéda, Rödl & Partner Praha Úvodem > Zákonná povinnost zakládání dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu. Činnost, která je mezi tuzemskými podnikateli zvláště neoblíbená, a možná i proto často opomíjená. Řada podnikatelů považuje tuto zákonnou povinnost za další administrativní zátěž a mnozí též za zdroj informací o své firmě, které jen neradi zveřejňují a dávají tak na odiv konkurenci. Opomíjená je ovšem zcela neprávem. Je založena zákonem a za její nedodržování hrozí citelné postihy. Pojďme se na povinnost zakládání zákonem určených dokumentů do sbírky listin veřejného rejstříku (dále jen povinnost zakládat listiny ) podívat nejprve z hlediska právní úpravy. Povinnost zakládat listiny do sbírky listin (u obchodních korporací vedené rejstříkovým soudem) již déle než rok s účinností od 1. ledna 2014 nově upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen ZVR ). Navazuje tak na dřívější úpravu v obchodním zákoníku, od níž se jen málo liší. Jednou z odlišností současné a minulé právní úpravy je ovšem zpřísnění sankcí za neplnění povinnosti zakládat listiny. Podstatou této právně celkem jednoduché povinnosti je skutečnost, že zákon ukládá obchodním korporacím a dalším určeným subjektům povinnost zakládat do sbírky listin určité přesně vymezené dokumenty, zejména zakladatelské dokumenty, stanovy, rozhodnutí o volbě/jmenování/ukončení funkce členů orgánů, výroční zprávy, účetní závěrky, znalecké posudky. Zejména povinnost zakládání účetních závěrek se pak setkává s největší nevolí a nezájmem podnikatelů. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu ČR v roce 2010 nezveřejnilo účetní závěrku nebo výroční zprávu dokonce 81 procent povinných subjektů. 1

2 Právo aktuálně Nebudeme rozebírat důvody a smysl povinnosti zakládat listiny, zaměříme se spíše na některá rizika spojená s jejím neplněním a na hrozící sankce. Subjekt, který je stíhán povinností zakládat listiny a tuto povinnost nesplní, může být sankcionován pokutou, jejíž maximální výše byla zvýšena z 20 tisíc na 100 tisíc korun. Důvodem zvýšení sankce podle zákonodárce je snaha přimět povinné subjekty ke splnění povinnosti. Je samozřejmě diskutabilní, zda takto zvýšená pokuta bude dostatečně citelná. Ale zákonodárce vymyslel i další a výraznější finanční postih, k tomu viz další sankce níže. Předpokladem uložení pokuty je marná výzva k dodatečnému splnění povinnosti. Pokud ani po uložení pokuty subjekt výzvě nevyhoví, může být pokuta uložena opakovaně. Naopak pokud povinný subjekt výzvě vyhoví až po uložení pokuty, může mu být pokuta prominuta. Proti rozhodnutí o uložení pokuty je samozřejmě možné se odvolat, jsou-li k takovému odvolání věcně relevantní důvody. Porušení povinností zakládat listiny je také přestupkem podle 24 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona o přestupcích, který říká, že přestupku se dopustí ten, kdo [ ] poruší povinnost [ ] uložit listinu do sbírky listin [ ]. Zde může být odpovědné fyzické osobě uložena jako sankce pokuta až do výše 50 tisíc nebo jí může být uložen zákaz činnosti do jednoho roku. Pohybujeme se však stále v řádu desítek tisíc korun, což pro některé podnikatele nemusí být nadále dostatečně motivující. Zákonodárce proto upravil v zákoně další sankci, která už může opravdu bolet. Nesplnění povinnosti zakládat listiny je totiž i správním deliktem dle 37a) odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví, kde je uvedeno, že účetní jednotka [ ] se dopustí správního deliktu tím, že [ ] nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu [ ]. Zde může být uložena pokuta až do výše 3 procent hodnoty aktiv daného subjektu celkem, což může být částka až v milionech korun i více. Je nasnadě, že v době poloprázdné státní kasy může nastat doba, kdy tyto sankce začnou být ukládány ve zvýšené míře. Dlužno podotknout, že nesplnění povinnosti zakládat listiny je celkem snadno zjistitelné a těžko obhajitelné, a proto hrozba uložení takové sankce může být více než reálná. Kromě peněžitých sankcí pak povinným subjektům hrozí i další postih. Zejména je zde zpřísněná sankce za neplnění povinností dle 104 ZVR (neuposlechnutí výzvy), kterou je možnost rejstříkového soudu i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací, a to za podmínky, neplníli zapsaná osoba povinnosti opakovaně nebo může-li mít takové neplnění závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem. Rejstříkový soud musí samozřejmě zapsanou osobu na tyto následky upozornit a poskytnout jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Podmínkou však není opakované ukládání pořádkové pokuty. Zrušení obchodní korporace a její nařízená likvidace tak může nastat i jen na základě opakovaného nesplnění povinnosti zakládat listiny bez uložení pokuty. Podmínka hrozby závažných důsledků pro třetí osoby je pak splněna nezaložením účetní závěrky či výroční zprávy vždy. Dále je ještě třeba poukázat na jedno související osobní riziko pro statutární orgány subjektů, které neplní povinnost zakládat listiny. Za právnickou osobu plní zákonem dané povinnosti členové statutárních orgánů. Pokud tedy dojde k neplnění, platí u těchto osob vyvratitelná právní domněnka, že porušují péči řádného hospodáře ( 159 odst. 1 občanského zákoníku). Důkazní břemeno k případnému vyvracení této domněnky pak nese onen člen statutárního orgánu osobně. Negativním následkem v osobní sféře dotčených osob pak může být povinnost nahradit vzniklou škodu ( 53 zákona o obchodních korporacích) a též možnost rozhodnutí o vyloučení z funkce člena statutárního orgánu ( 65 zákona o obchodních korporacích). Nejzávažnějším následkem pro statutární orgán pak může být spáchání trestného činu podle ustanovení 254 trestního zákona, který stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákazu činnosti pro toho, kdo [ ] jiného omezí nebo ohrozí na právech tím, že bez zbytečného odkladu [ ] neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona povinen. Tato již opravdu citelná sankce může postihnout jednatele nebo členy představenstva obchodní korporace, i když zde by se muselo jednat o opravdu prokázané omezení nebo ohrožení cizích práv. Závěrem lze konstatovat, že právní úprava povinnosti zakládat listiny a též sankce za neplnění této povinnosti doznaly změn, a to směrem ke zpřísnění. Lze očekávat, že soudy a státní orgány se začnou touto problematikou zabývat. Doporučujeme proto tuto povinnost nebrat na lehkou váhu a přes občasnou nechuť k jejímu naplnění, zejména pak z řad koncernových vlastníků, považujeme za potřebné a žádoucí tuto povinnost řádně a včas plnit, a nevystavovat tak obchodní korporace a jejich orgány zbytečným negativním následkům. Vaše kontaktní osoba: JUDr. Martin Švéda advokát / Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Vydání: Duben 2015 Daně krátce Kde je skutečné sídlo? V souvislosti s novým tiskopisem pro účely registrace k dani z přidané hodnoty vydalo generální finanční ředitelství upozornění k problematice skutečného sídla. Zde se připomíná, že skutečným sídlem osoby povinné k dani se rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti. Ve svém sídle by měla být osoba povinná k dani pro správce daně plynule kontaktní, dohledatelná, poskytující z tohoto místa požadovanou součinnost za účelem výkonu řádné správy daní a umožňující výkon zákonných pravomocí (například umožnění průběhu daňové kontroly). Skutečné sídlo se přitom může lišit od údaje formálně zapsaného do veřejných rejstříků. Liší-li se formálně zapsané sídlo osoby povinné k dani od sídla skutečného, je osoba zaregistrovaná před platností nového formuláře (do 1. ledna 2015) povinna nahlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně registračních údajů. Nově registrované subjekty tuto skutečnost řádně uvádí v rámci nového formuláře. V případě nenahlášení skutečného sídla může správce daně přistoupit k uložení sankce za porušení povinností při správě daní (až do výše 500 tis. Kč) nebo rozhodnout o nespolehlivosti plátce či dokonce přistoupit k samotnému zrušení registrace k DPH. Uvedené platí zejména v případech, pokud nenahlášení skutečného sídla vede k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně. takové podání správcem daně považováno za vadné a daňovému subjektu byla vyměřena pokuta ve výši 2 tis. Kč. Pro povinné elektronické podávání tedy nebylo možné využít dodatečného e-tiskopisu dle 71 odst. 3 daňového řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový přístup v podávání daňových přiznání, Finanční správa se rozhodla zmírnit tyto podmínky a po dobu přechodného období roku 2015 umožnila daňovým subjektům učinit vybraná podání datovou zprávou i bez elektronického podpisu, podle 71 odst. 3 daňového řádu. To znamená, že daňový subjekt musí v zákonné lhůtě 5 dnů od podání nepodepsané datové zprávy potvrdit správci daně toto podání předepsaným způsobem (například e-tiskopisem, ústně do protokolu, písemně). > Zdanění jednatelů nerezidentů Milan Mareš, Rödl & Partner Brno Úvodem > Dne 17. prosince 2014 byl k problematice zdanění jednatelů nerezidentů zveřejněn závěr koordinačního výboru, který má odstranit pochybnosti, jež mohly vzniknout při aplikaci 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 31. prosince Zmírněny podmínky pro daňové přiznání elektronicky Finanční správa zveřejnila informaci, ve které zpřesnila podmínky pro povinné podávání daňových přiznání v elektronické podobě. Nově bude správcem daně po přechodné období roku 2015 akceptováno i podání bez zaručeného elektronického podpisu s dodatečným potvrzením takzvaným e-tiskopisem. Od 1. ledna 2015 je daňový subjekt povinen podávat veškerá tvrzení a hlášení pouze v elektronické podobě předepsaným způsobem podle 72 odst. 4 daňového řádu. Týká se subjektů, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Pokud daňový subjekt učinil podání jiným způsobem (například formou nepodepsané datové zprávy), bylo Od 1. ledna 2014 došlo u zdaňování jednatelů k zásadní změně, která se týkala zdaňování jednatelů, kteří jsou daňovými nerezidenty. Příjmy jednatelů nerezidentů už nejsou zařazeny podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Od 1. ledna 2014 patří jejich příjmy z výkonu funkce do 22 odst. 1 písm. g) tohoto zákona. Jedná se tedy o příjem dle 6 odst. 1 písm. c), který musí být zdaněn srážkovou daní 15procentní dle 36 odst. 1 písm. a). Dle 194 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je jednatel statutárním orgánem. Určí-li společenská smlouva, že více jednatelů je kolektivním orgánem dle 194 odst. 2 tohoto zákona, pak každý z těchto jednatelů se stává členem statutárního orgánu. Nový občanský zákoník, který vstoupil v účinnost od 1. ledna 2014, považuje jednatele za člena statutárního orgánu. Kdybychom ovšem vyšli z úvahy obecně uznávaného poměru 3

4 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně na dani dle 35ba tohoto zákona, splní-li podmínku úhrnu příjmu v České republice minimálně ve výši 90 procent celosvětových příjmů. Vaše kontaktní osoba: Zdroj: archiv Rödl & Partner speciality (lex specialis), zvláštní úprava má přednost před normou obecnější, řídili bychom se dle definice jednatele, která je uvedena v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Důvodová zpráva k sněmovnímu tisku č. 252 ovšem uvádí, že už od 1. ledna 2014 musíme považovat jednatele za člena orgánu právnické osoby dle 151 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o legislativně technické zpřesnění potvrzující obecnou právní úpravu orgánů právnických osob v novém občanském zákoníku ( 151 a násl. NOZ), která vychází z pojetí, že i jednoosobový orgán právnické osoby má člena. Změna v zákoně o daních z příjmů od roku 2015 Aby nedocházelo k pochybnostem, jestli se jedná o příjem jednatele nerezidenta podle 22 odst.1 písm. b) nebo 22 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, byl v novele zákona o daních z příjmů v 6 odst. 1 písm. c) vypuštěn bod 2 týkající se odměny orgánu právnické osoby. Od 1. ledna 2015 je tedy jednoznačné, že odměna jednatele nerezidenta bude příjmem dle 22 odst. 1 písm. g) tohoto zákona. Na tento příjem musí být uplatněna srážková daň ve výši 15 procent dle 36 odst. 1 a) zákona o daních z příjmů, včetně zachování postupu dle 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů při výpočtu základu daně se připočte k příjmu ze závislé činnosti částka odpovídající povinnému pojistnému. Rozdíl mezi příjmem jednatele rezidenta a jednatele nerezidenta Jak už bylo uvedeno, příjem jednatele nerezidenta podléhá zdanění srážkovou daní. Změna, která nastala od 1. ledna 2014, má za následek, že u zdanění příjmů jednatele nerezidenta není aplikováno solidární zvýšení daně ve výši dle 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jednatel nerezident má možnost si podat za zdaňovací období daňové přiznání, kde uvede příjem, na který je použita srážková daň, jak je uvedeno v 36 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o daních z příjmů. Pokud této možnosti využije, může si uplatnit základní slevu na poplatníka a další slevy Ing. Milan Mareš daňový poradce / Senior Associate Tel.: > Zálohy na podíl na zisku. Účtování zajišťovacích směnek David Trytko, Rödl & Partner Praha Úvodem > Obezřetnost při vyplácení záloh na podíl na zisku je na místě. Jak se na tuto problematiku dívá německá legislativa? Probíhající auditorská sezóna přináší problematiku přijatých směnek jako zajišťovacího instrumentu. Zálohy na podíl na zisku Období před koncem kalendářního roku některé společnosti věnují přípravě nadcházející účetní závěrky. Loni se nově vyskytla skupina firem, která tento čas věnovala sestavování a ověřování mezitímní účetní závěrky pro účely stanovení výše zálohy na podíl na zisku. Problematiku záloh rozebírá příspěvek v minulém vydání. Proto se nabízí navázat na něj a ve zkratce přiblížit okolnosti a zkušenosti ze sousedního Německa. V této souvislosti rovněž odkazujeme na článek Milana Zeleného a Petra Kříže s názvem Účetní zobrazení záloh na podíly na zisku, uveřejněný jako diskuse v časopise Auditor 9/2014 z , který tuto problematiku rozebírá se zřetelem na anglosaský pohled na účetnictví. Německé účetní předpisy v porovnání s US GAAP a IFRS kladou mnohem větší důraz na zachování kapitálové podstaty společnosti. Zálohami na podíl na zisku se rozumí platby společníkům s ohledem na s vysokou pravděpodobností očekávaný (téměř jistý), ale ještě neschválený výsledek 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Duben 2015 hospodaření jako součást vlastního kapitálu společnosti. Proto hlavní omezení při výplatě záloh neleží v základních účetních předpisech v německém obchodním zákoníku ale v ustanoveních zákona o společnostech s ručením omezeným (GmbH-Gesetz), která se vztahují na neohrožení kapitálové podstaty společnosti. Vyplatit zálohu na podíl na zisku je možné za předpokladu, že odpovídá očekávané výši zisku. V případě, kdy společníci rozhodli o vyšší částce zálohy, než je později generovaný zisk, jedná se podle německého občanského zákoníku o jejich neoprávněné obohacení na úkor společnosti. Proto nepřekvapuje, že společníci mají povinnost zálohu převyšující zisk vrátit. Obzvláště svízelná situace nastává u společníků, a to včetně zástupců mateřské společnosti, kteří jsou zároveň jednateli společnosti, protože u nich reálně hrozí naplnění skutkové podstaty porušení péče správného hospodáře. A to i přesto, že byla sestavena mezitímní účetní závěrka a vypracován sofistikovaný finanční plán včetně vývoje tvorby zisku. Ty ale mohou být účelově zkresleny. Mezitímní účetní závěrka proto nemusí být v tomto případě podle názorů německé odborné veřejnosti dostačující. V současnosti existuje v této oblasti celá řada judikátů. V nich německé soudy řeší zpravidla neoprávněnost výplaty, povinnost část neoprávněně vyplácené zálohy vracet, jejich vykázání při vrácení zpět společnosti a podobně. Za zmínku v této souvislosti stojí a námi doporučována je okolnost, ke které soud zpravidla přihlíží: po výplatě záloh na podíl na zisku by měla být zachována kapitálová podstata společnosti, ať se již jedná o dostatečnou výši základního kapitálu, ostatních kapitálových fondů, fondů ze zisku a podobně. Zachování kapitálové podstaty společnosti je natolik důležité, že zálohy u akciové společnosti povoleny nejsou. Tento postoj lze názorně vystihnout představou, jak komplikované, často až nemožné, může být vymáhání zálohy na dividendu od desetitisíce drobných akcionářů. Proto lze závěrem relevantním i pro české účetní jednotky dále doporučit, že vedle zachování kapitálové podstaty společnosti by jedním z kritérií a podmínek při rozhodování o výši záloh na podíl na zisku mělo být posouzení bonity příjemce a schopnosti či jen ochoty část záloh vrátit zpět. Směnky jako zajišťovací instrument V rámci sestavování účetní závěrky a jejího ověřování bývá také často velmi obtížné stanovit odpovídající výši opravných položek na pohledávky. Obzvláště to platí pro odběratele, kteří již delší dobu své pohledávky řádně nehradí, ale ještě neexistuje dostatečně vysoká pravděpodobnost zahájení insolvenčního řízení. Společnosti mívají v podobných případech k dispozici takzvanou blankosměnku. Kdy a za jakých okolností o ní účtovat? Zdali vůbec? V této souvislosti často kladená otázka. Historicky má směnka především funkci platební. S tou se lze v současné běžné účetní praxi setkat výjimečně. Častější je její funkce zajišťovací. Tuto skutečnost je potřeba na začátku účtování rozlišit. Závisí na ní účetní řešení. Zákon směnečný a šekový zmiňuje jen směnku vlastní a cizí. Zajišťovací směnku nezná. Rozdělení na platební a zajišťovací je určováno jejich zamýšleným účelem. Ten může být upraven smluvně, což důrazně doporučujeme. Směnka platební je přijata věřitelem na místo okamžité úhrady a uplatní se v daný čas a na daném místě předložením k proplacení. Směnka zajišťovací je jejím opakem. Je výstavci, pokud nenastane mimořádná situace, tj. pokud je závazek řádně a včas splacen, vrácena a ten ji zpravidla zničí. Zajišťovací směnka slouží jako náhradní řešení při uspokojování pohledávky, pokud nedojde k její řádné úhradě. Vycházíme z právního názoru, že tak souběžně existuje zaúčtovaná pohledávka a pouze v evidenci vedená či vhodněji na podrozvaze vykázaná blankosměnka. Směnka platební je v účetnictví vykazována a je o ní účtováno jako o cenném papíru (účtové skupiny 06x a 25x podle doby splatnosti či účelu držení) nebo o platebním prostředku (31x s rozdělením podle krátkodobého či dlouhodobého charakteru). Z pohledu zákona směnečného a šekového by měla splňovat všechny náležitosti směnky (označení, bezpodmínečný příkaz hradit, splatnost, místo, podpis apod.) Blankosměnka, jako dokument s často mnoha prázdnými místy, plnohodnotnou směnkou zatím není. Z jejího obsahu je však zřejmé, že se v budoucnosti směnkou stát může. Jediný údaj, který musí obsahovat, je alespoň jeden podpis. Vyplněním všech prázdných míst blankosměnky - náležitostí směnky podle směnečného a šekového zákona se z účetního pohledu zatím nic nemění. Nadále je účetní jednotkou považována za zajišťovací instrument. Současně existuje a je vykazována pohledávka, kterou směnka (pouze) zajišťuje. I uplatněním u odběratele se v první fázi vykázání pohledávky nemění. A to ani v případě, je-li odběratel žalován a směnka je vymáhána v rámci zkráceného soudního řízení. Nadále plní funkci zajišťovací. Jiná bude situace, když se ze směnky zajišťovací stane směnka platební. Obtížné je ale určit okamžik, kdy se tak děje. Zjevné je to u takzvaného eskontu směnek (s postoupením směnky), kdy banka poskytne eskontní úvěr v případě, že věřitel, tedy dodavatel, potřebuje peněžní prostředky ještě před úhradou odběratelem. Splacení eskontního úvěru se účtuje po obdržení avíza od banky o úhradě směnky dlužníkem. Pokud dlužník směnku neuhradí, banka ji vrací a poskytnutý eskontní úvěr je třeba zaplatit: platební účel směnky je v tomto případě diskutabilní. Celkově lze oblast směnečného práva z pohledu účetní profese posuzovat jako komplikovanou a vyžadující hluboké znalosti směnečného práva. Například jinak neproblematická poznámka na směnce "nikoliv na řad" zamezuje její postoupení (jedná se o takzvanou rektasměnku). Proto doporučujeme v případě pochybností či nejasností danou záležitost konzultovat s odborníkem. 5

6 Ekonomika aktuálně / Podnikové poradenství aktuálně Závěrem Tento příspěvek měl pomoci nahlédnout do úskalí dvou odlišných, ale stejně komplikovaných účetních rozhodování: opatrnosti při rozhodování o výši záloh na podíl na zisku a účtování zajišťovacích směnek. Obě oblasti mají také často společného jmenovatele v tomto případě auditora, který v úzkém kontaktu s finančním vedením řeší a posuzuje složitou účetní situaci. Tato problematika bude zcela jistě námětem pro detailnější diskusi nad konkrétním řešením. Vaše kontaktní osoba: Ing. David Trytko vedoucí auditorského týmu / Associate Partner Tel.: > Znalecké posudky aneb jak se vyznat ve zkratkách Jaroslav Chovanec, Zdeněk Benda Rödl & Partner Brno Úvodem > V naprosté většině znaleckých posudků v oboru ekonomika ceny a odhady se zpracovatel odvolává na pojmy IVSC, TEGoVA, EVS, případně se ohání členstvím v ČKOM. Co znamenají jednotlivé zkratky, jaké vztahy jsou mezi nimi a proč se na ně zpracovatelé posudků odvolávají? IVSC (The International Valuation Standards Committee) Vznikla v 70. letech minulého století a je nezávislou celosvětovou mezinárodní neziskovou organizací, která se podílí na tvorbě a publikaci mezinárodních oceňovacích standardů IVS International Valuation Standards. K jejím dalším úkolům patří zejména harmonizace IVS, se zohledněním specifičnosti jednotlivých zemí. Během svého působení publikovala IVSC osm standardů IVS a v roce 2011 bylo vydáno nové aktualizované znění. Tyto standardy, které však nejsou závaznými předpisy, jsou souhrnem mezinárodně uznávaných zásad, postupů a doporučení pro praxi každého oceňovatele. TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations) Je evropskou obdobou IVSC. Sdružuje jednotlivé evropské národní asociace odhadců. Obdobně jako IVSC publikuje standardy pro oceňování majetku. Vyvíjí tlak na jejich zavedení zejména v členských státech EU. Tyto standardy jsou známy pod pojmem EVS European Valuation Standards. V současné době sdružuje tato skupina cca 60 asociací z 33 zemí s více než 70 tisíci členy. IVS (International Valuation Standards) Jedná se o standardy postupně vydávané organizací IVSC od roku Tyto normy jsou průběžně aktualizovány a rozšiřovány. Postupy v nich uvedené jsou sice v současné době používány drtivou většinou zpracovatelů ocenění po celém světě, ale postupy v nich uváděné jsou spíše v obecné rovině a jejich význam spočívá spíše ve vymezení standardů hodnoty. Za hlavní je možno považovat přesnou definici tržní hodnoty a zejména definici, kdy lze výsledek ocenění považovat za tržní hodnotu. EVS (European Valuation Standard) Jsou standardy vydávané organizací TEGoVA, které jsou používány k vyhotovení objektivních tržních odhadů majetku v rámci celé Evropy. Plní významnou úlohu při sjednocování oceňovacích postupů používaných v člen- I laická veřejnost je seznámena s tím, že pro tržní a netržní (například investiční či akviziční) oceňování neplatí prakticky žádné zákonné předpisy. Pouze pro oceňování majetku, práv a závazků pro fiskální účely (úřední hodnota) se oceňovatel musí řídit zákonem č. 151/1997 Sb. v platném znění, a souvisejícími prováděcími předpisy. To však neznamená, že při oceňování lze nerespektovat určitá doporučení a metodiky. Tato doporučení a metodiky pro postup ocenění jsou vytvářeny organizacemi IVSC, TEGoVA a v ČR zejména ČKOM a dalšími profesními sdruženími. Zdroj: archiv Rödl & Partner 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Rödl & Partner Intern Vydání: Duben 2015 > Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, o.s. > Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie při České lékařské společnosti J. E. Purkyně Tato konfederace v současné době zastupuje více než 40 znaleckých ústavů a více než soudních znalců. Zdroj: archiv Rödl & Partner ských zemích TEGoVA a zejména při používání jednotného výkladů pojmů při oceňování majetku. Jsou tvořeny vlastními standardy, směrnicemi a dodatky. Je zřejmé, že i když není pro ocenění majetku v platnosti žádný předpis (s výjimkou již uvedeného úředního ocenění), řídí se zpracovatel ocenění terminologií, pravidly, doporučeními a schválenými metodami vyplývajícími ze standardů IVS a EVS, které jsou publikovány prostřednictvím IVSC, TEGoVA, ČKOM a případně dalšími příslušnými profesními sdruženími. Vaše kontaktní osoba: Ani jeden z výše uvedených standardů však není manuálem, podle kterého lze příslušný majetek ocenit. V České republice je profilována řada komor sdružujících znalce, znalecké ústavy a odhadce. Členem TEGoVA je však pouze Česká komora odhadců majetku (ČKOM), a to od roku ČKOM byla založena v roce 1992 jako profesní sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Jedná se o zájmové, nezávislé a neziskové sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob), podnikajících ( 2 odst. 1 obchodního zákoníku) v oblasti oceňování majetku. Základním posláním ČKOM je zvyšování kvalifikace jejích členů a tím i zvyšování kvality posudků na základě nových poznatků, spolupráce s orgány státní moci, do jejichž působnosti patří oceňování majetku a mezinárodní spolupráce. Členem ČKOM je také znalecký ústav Activities a.s. V České republice existují i další sdružení obdobného charakteru. Každé z těchto profesních sdružení mělo poněkud odlišný výklad standardů IVS a EVS. Tyto rozdíly byly dány především různou interpretací těchto standardů, vyplývající zejména z různých výkladů překladu. Aby bylo možné sjednotit metodiku pro oceňování majetku v ČR, byla v roce 2010 ustanovena Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců (KOSZO), jejímiž účastníky jsou: > Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s. > Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců > Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, o.s. > EVU Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod se sídlem v Hamburku, o.s., Národní skupina České republiky Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D. znalec Tel.: > Akce / Připravujeme pro vás: duben červen 2015 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Duben Zaměstnanec a zdraví 29. dubna 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk Transferové ceny z pohledu daní, práva a auditu 30. dubna 2015, sídlo společnosti 1. VOX a.s. Přednáší: Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Pavel Koukal, Petr Tomeš Květen Koncernové vztahy (II) v právních, daňových a účetních souvislostech 27. května 2015, Konferenční centrum U Hájků, Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Červen Zaměstnanci a ochrana osobních údajů nové pohledy a přístupy 2. června 2015, Kopule DTIHK Praha Přednáší: Pavel Koukal, Eva Blechová Společenská odpovědnost firem (CSR) 5. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Kocman, Robert Divisek Co nového v korporátní Compliance června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal Více o programu a online přihlášky Změna programu vyhrazena. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Duben 2015, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah

AUDITOR 9/2011. Výbor pro účetní výkaznictví aneb co je nového v českém účetnictví Výbor pro účetní výkaznictví má dva podvýbory: Obsah AUDITOR 9/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Změny v českém účetním standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku (Lenka Rückerová)...

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST IV. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 1. 1. Název Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. 2. Definice

Více