Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně aktuálně > Daně krátce > Zdanění jednatelů nerezidentů Ekonomika aktuálně > Zálohy na podíl na zisku. Účtování zajišťovacích směnek Podnikové poradenství aktuálně > Znalecké posudky aneb jak se vyznat ve zkratkách Rödl & Partner Intern > Akce / Připravujeme pro Vás: duben červen 2015 Zdroj: archiv Rödl & Partner > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Martin Švéda, Rödl & Partner Praha Úvodem > Zákonná povinnost zakládání dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu. Činnost, která je mezi tuzemskými podnikateli zvláště neoblíbená, a možná i proto často opomíjená. Řada podnikatelů považuje tuto zákonnou povinnost za další administrativní zátěž a mnozí též za zdroj informací o své firmě, které jen neradi zveřejňují a dávají tak na odiv konkurenci. Opomíjená je ovšem zcela neprávem. Je založena zákonem a za její nedodržování hrozí citelné postihy. Pojďme se na povinnost zakládání zákonem určených dokumentů do sbírky listin veřejného rejstříku (dále jen povinnost zakládat listiny ) podívat nejprve z hlediska právní úpravy. Povinnost zakládat listiny do sbírky listin (u obchodních korporací vedené rejstříkovým soudem) již déle než rok s účinností od 1. ledna 2014 nově upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen ZVR ). Navazuje tak na dřívější úpravu v obchodním zákoníku, od níž se jen málo liší. Jednou z odlišností současné a minulé právní úpravy je ovšem zpřísnění sankcí za neplnění povinnosti zakládat listiny. Podstatou této právně celkem jednoduché povinnosti je skutečnost, že zákon ukládá obchodním korporacím a dalším určeným subjektům povinnost zakládat do sbírky listin určité přesně vymezené dokumenty, zejména zakladatelské dokumenty, stanovy, rozhodnutí o volbě/jmenování/ukončení funkce členů orgánů, výroční zprávy, účetní závěrky, znalecké posudky. Zejména povinnost zakládání účetních závěrek se pak setkává s největší nevolí a nezájmem podnikatelů. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu ČR v roce 2010 nezveřejnilo účetní závěrku nebo výroční zprávu dokonce 81 procent povinných subjektů. 1

2 Právo aktuálně Nebudeme rozebírat důvody a smysl povinnosti zakládat listiny, zaměříme se spíše na některá rizika spojená s jejím neplněním a na hrozící sankce. Subjekt, který je stíhán povinností zakládat listiny a tuto povinnost nesplní, může být sankcionován pokutou, jejíž maximální výše byla zvýšena z 20 tisíc na 100 tisíc korun. Důvodem zvýšení sankce podle zákonodárce je snaha přimět povinné subjekty ke splnění povinnosti. Je samozřejmě diskutabilní, zda takto zvýšená pokuta bude dostatečně citelná. Ale zákonodárce vymyslel i další a výraznější finanční postih, k tomu viz další sankce níže. Předpokladem uložení pokuty je marná výzva k dodatečnému splnění povinnosti. Pokud ani po uložení pokuty subjekt výzvě nevyhoví, může být pokuta uložena opakovaně. Naopak pokud povinný subjekt výzvě vyhoví až po uložení pokuty, může mu být pokuta prominuta. Proti rozhodnutí o uložení pokuty je samozřejmě možné se odvolat, jsou-li k takovému odvolání věcně relevantní důvody. Porušení povinností zakládat listiny je také přestupkem podle 24 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona o přestupcích, který říká, že přestupku se dopustí ten, kdo [ ] poruší povinnost [ ] uložit listinu do sbírky listin [ ]. Zde může být odpovědné fyzické osobě uložena jako sankce pokuta až do výše 50 tisíc nebo jí může být uložen zákaz činnosti do jednoho roku. Pohybujeme se však stále v řádu desítek tisíc korun, což pro některé podnikatele nemusí být nadále dostatečně motivující. Zákonodárce proto upravil v zákoně další sankci, která už může opravdu bolet. Nesplnění povinnosti zakládat listiny je totiž i správním deliktem dle 37a) odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví, kde je uvedeno, že účetní jednotka [ ] se dopustí správního deliktu tím, že [ ] nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu [ ]. Zde může být uložena pokuta až do výše 3 procent hodnoty aktiv daného subjektu celkem, což může být částka až v milionech korun i více. Je nasnadě, že v době poloprázdné státní kasy může nastat doba, kdy tyto sankce začnou být ukládány ve zvýšené míře. Dlužno podotknout, že nesplnění povinnosti zakládat listiny je celkem snadno zjistitelné a těžko obhajitelné, a proto hrozba uložení takové sankce může být více než reálná. Kromě peněžitých sankcí pak povinným subjektům hrozí i další postih. Zejména je zde zpřísněná sankce za neplnění povinností dle 104 ZVR (neuposlechnutí výzvy), kterou je možnost rejstříkového soudu i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací, a to za podmínky, neplníli zapsaná osoba povinnosti opakovaně nebo může-li mít takové neplnění závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem. Rejstříkový soud musí samozřejmě zapsanou osobu na tyto následky upozornit a poskytnout jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Podmínkou však není opakované ukládání pořádkové pokuty. Zrušení obchodní korporace a její nařízená likvidace tak může nastat i jen na základě opakovaného nesplnění povinnosti zakládat listiny bez uložení pokuty. Podmínka hrozby závažných důsledků pro třetí osoby je pak splněna nezaložením účetní závěrky či výroční zprávy vždy. Dále je ještě třeba poukázat na jedno související osobní riziko pro statutární orgány subjektů, které neplní povinnost zakládat listiny. Za právnickou osobu plní zákonem dané povinnosti členové statutárních orgánů. Pokud tedy dojde k neplnění, platí u těchto osob vyvratitelná právní domněnka, že porušují péči řádného hospodáře ( 159 odst. 1 občanského zákoníku). Důkazní břemeno k případnému vyvracení této domněnky pak nese onen člen statutárního orgánu osobně. Negativním následkem v osobní sféře dotčených osob pak může být povinnost nahradit vzniklou škodu ( 53 zákona o obchodních korporacích) a též možnost rozhodnutí o vyloučení z funkce člena statutárního orgánu ( 65 zákona o obchodních korporacích). Nejzávažnějším následkem pro statutární orgán pak může být spáchání trestného činu podle ustanovení 254 trestního zákona, který stanoví trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákazu činnosti pro toho, kdo [ ] jiného omezí nebo ohrozí na právech tím, že bez zbytečného odkladu [ ] neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona povinen. Tato již opravdu citelná sankce může postihnout jednatele nebo členy představenstva obchodní korporace, i když zde by se muselo jednat o opravdu prokázané omezení nebo ohrožení cizích práv. Závěrem lze konstatovat, že právní úprava povinnosti zakládat listiny a též sankce za neplnění této povinnosti doznaly změn, a to směrem ke zpřísnění. Lze očekávat, že soudy a státní orgány se začnou touto problematikou zabývat. Doporučujeme proto tuto povinnost nebrat na lehkou váhu a přes občasnou nechuť k jejímu naplnění, zejména pak z řad koncernových vlastníků, považujeme za potřebné a žádoucí tuto povinnost řádně a včas plnit, a nevystavovat tak obchodní korporace a jejich orgány zbytečným negativním následkům. Vaše kontaktní osoba: JUDr. Martin Švéda advokát / Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Vydání: Duben 2015 Daně krátce Kde je skutečné sídlo? V souvislosti s novým tiskopisem pro účely registrace k dani z přidané hodnoty vydalo generální finanční ředitelství upozornění k problematice skutečného sídla. Zde se připomíná, že skutečným sídlem osoby povinné k dani se rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti. Ve svém sídle by měla být osoba povinná k dani pro správce daně plynule kontaktní, dohledatelná, poskytující z tohoto místa požadovanou součinnost za účelem výkonu řádné správy daní a umožňující výkon zákonných pravomocí (například umožnění průběhu daňové kontroly). Skutečné sídlo se přitom může lišit od údaje formálně zapsaného do veřejných rejstříků. Liší-li se formálně zapsané sídlo osoby povinné k dani od sídla skutečného, je osoba zaregistrovaná před platností nového formuláře (do 1. ledna 2015) povinna nahlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře Oznámení o změně registračních údajů. Nově registrované subjekty tuto skutečnost řádně uvádí v rámci nového formuláře. V případě nenahlášení skutečného sídla může správce daně přistoupit k uložení sankce za porušení povinností při správě daní (až do výše 500 tis. Kč) nebo rozhodnout o nespolehlivosti plátce či dokonce přistoupit k samotnému zrušení registrace k DPH. Uvedené platí zejména v případech, pokud nenahlášení skutečného sídla vede k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně. takové podání správcem daně považováno za vadné a daňovému subjektu byla vyměřena pokuta ve výši 2 tis. Kč. Pro povinné elektronické podávání tedy nebylo možné využít dodatečného e-tiskopisu dle 71 odst. 3 daňového řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový přístup v podávání daňových přiznání, Finanční správa se rozhodla zmírnit tyto podmínky a po dobu přechodného období roku 2015 umožnila daňovým subjektům učinit vybraná podání datovou zprávou i bez elektronického podpisu, podle 71 odst. 3 daňového řádu. To znamená, že daňový subjekt musí v zákonné lhůtě 5 dnů od podání nepodepsané datové zprávy potvrdit správci daně toto podání předepsaným způsobem (například e-tiskopisem, ústně do protokolu, písemně). > Zdanění jednatelů nerezidentů Milan Mareš, Rödl & Partner Brno Úvodem > Dne 17. prosince 2014 byl k problematice zdanění jednatelů nerezidentů zveřejněn závěr koordinačního výboru, který má odstranit pochybnosti, jež mohly vzniknout při aplikaci 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 31. prosince Zmírněny podmínky pro daňové přiznání elektronicky Finanční správa zveřejnila informaci, ve které zpřesnila podmínky pro povinné podávání daňových přiznání v elektronické podobě. Nově bude správcem daně po přechodné období roku 2015 akceptováno i podání bez zaručeného elektronického podpisu s dodatečným potvrzením takzvaným e-tiskopisem. Od 1. ledna 2015 je daňový subjekt povinen podávat veškerá tvrzení a hlášení pouze v elektronické podobě předepsaným způsobem podle 72 odst. 4 daňového řádu. Týká se subjektů, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Pokud daňový subjekt učinil podání jiným způsobem (například formou nepodepsané datové zprávy), bylo Od 1. ledna 2014 došlo u zdaňování jednatelů k zásadní změně, která se týkala zdaňování jednatelů, kteří jsou daňovými nerezidenty. Příjmy jednatelů nerezidentů už nejsou zařazeny podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Od 1. ledna 2014 patří jejich příjmy z výkonu funkce do 22 odst. 1 písm. g) tohoto zákona. Jedná se tedy o příjem dle 6 odst. 1 písm. c), který musí být zdaněn srážkovou daní 15procentní dle 36 odst. 1 písm. a). Dle 194 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je jednatel statutárním orgánem. Určí-li společenská smlouva, že více jednatelů je kolektivním orgánem dle 194 odst. 2 tohoto zákona, pak každý z těchto jednatelů se stává členem statutárního orgánu. Nový občanský zákoník, který vstoupil v účinnost od 1. ledna 2014, považuje jednatele za člena statutárního orgánu. Kdybychom ovšem vyšli z úvahy obecně uznávaného poměru 3

4 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně na dani dle 35ba tohoto zákona, splní-li podmínku úhrnu příjmu v České republice minimálně ve výši 90 procent celosvětových příjmů. Vaše kontaktní osoba: Zdroj: archiv Rödl & Partner speciality (lex specialis), zvláštní úprava má přednost před normou obecnější, řídili bychom se dle definice jednatele, která je uvedena v zákoně o obchodních společnostech a družstvech. Důvodová zpráva k sněmovnímu tisku č. 252 ovšem uvádí, že už od 1. ledna 2014 musíme považovat jednatele za člena orgánu právnické osoby dle 151 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o legislativně technické zpřesnění potvrzující obecnou právní úpravu orgánů právnických osob v novém občanském zákoníku ( 151 a násl. NOZ), která vychází z pojetí, že i jednoosobový orgán právnické osoby má člena. Změna v zákoně o daních z příjmů od roku 2015 Aby nedocházelo k pochybnostem, jestli se jedná o příjem jednatele nerezidenta podle 22 odst.1 písm. b) nebo 22 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, byl v novele zákona o daních z příjmů v 6 odst. 1 písm. c) vypuštěn bod 2 týkající se odměny orgánu právnické osoby. Od 1. ledna 2015 je tedy jednoznačné, že odměna jednatele nerezidenta bude příjmem dle 22 odst. 1 písm. g) tohoto zákona. Na tento příjem musí být uplatněna srážková daň ve výši 15 procent dle 36 odst. 1 a) zákona o daních z příjmů, včetně zachování postupu dle 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů při výpočtu základu daně se připočte k příjmu ze závislé činnosti částka odpovídající povinnému pojistnému. Rozdíl mezi příjmem jednatele rezidenta a jednatele nerezidenta Jak už bylo uvedeno, příjem jednatele nerezidenta podléhá zdanění srážkovou daní. Změna, která nastala od 1. ledna 2014, má za následek, že u zdanění příjmů jednatele nerezidenta není aplikováno solidární zvýšení daně ve výši dle 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jednatel nerezident má možnost si podat za zdaňovací období daňové přiznání, kde uvede příjem, na který je použita srážková daň, jak je uvedeno v 36 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona o daních z příjmů. Pokud této možnosti využije, může si uplatnit základní slevu na poplatníka a další slevy Ing. Milan Mareš daňový poradce / Senior Associate Tel.: > Zálohy na podíl na zisku. Účtování zajišťovacích směnek David Trytko, Rödl & Partner Praha Úvodem > Obezřetnost při vyplácení záloh na podíl na zisku je na místě. Jak se na tuto problematiku dívá německá legislativa? Probíhající auditorská sezóna přináší problematiku přijatých směnek jako zajišťovacího instrumentu. Zálohy na podíl na zisku Období před koncem kalendářního roku některé společnosti věnují přípravě nadcházející účetní závěrky. Loni se nově vyskytla skupina firem, která tento čas věnovala sestavování a ověřování mezitímní účetní závěrky pro účely stanovení výše zálohy na podíl na zisku. Problematiku záloh rozebírá příspěvek v minulém vydání. Proto se nabízí navázat na něj a ve zkratce přiblížit okolnosti a zkušenosti ze sousedního Německa. V této souvislosti rovněž odkazujeme na článek Milana Zeleného a Petra Kříže s názvem Účetní zobrazení záloh na podíly na zisku, uveřejněný jako diskuse v časopise Auditor 9/2014 z , který tuto problematiku rozebírá se zřetelem na anglosaský pohled na účetnictví. Německé účetní předpisy v porovnání s US GAAP a IFRS kladou mnohem větší důraz na zachování kapitálové podstaty společnosti. Zálohami na podíl na zisku se rozumí platby společníkům s ohledem na s vysokou pravděpodobností očekávaný (téměř jistý), ale ještě neschválený výsledek 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Duben 2015 hospodaření jako součást vlastního kapitálu společnosti. Proto hlavní omezení při výplatě záloh neleží v základních účetních předpisech v německém obchodním zákoníku ale v ustanoveních zákona o společnostech s ručením omezeným (GmbH-Gesetz), která se vztahují na neohrožení kapitálové podstaty společnosti. Vyplatit zálohu na podíl na zisku je možné za předpokladu, že odpovídá očekávané výši zisku. V případě, kdy společníci rozhodli o vyšší částce zálohy, než je později generovaný zisk, jedná se podle německého občanského zákoníku o jejich neoprávněné obohacení na úkor společnosti. Proto nepřekvapuje, že společníci mají povinnost zálohu převyšující zisk vrátit. Obzvláště svízelná situace nastává u společníků, a to včetně zástupců mateřské společnosti, kteří jsou zároveň jednateli společnosti, protože u nich reálně hrozí naplnění skutkové podstaty porušení péče správného hospodáře. A to i přesto, že byla sestavena mezitímní účetní závěrka a vypracován sofistikovaný finanční plán včetně vývoje tvorby zisku. Ty ale mohou být účelově zkresleny. Mezitímní účetní závěrka proto nemusí být v tomto případě podle názorů německé odborné veřejnosti dostačující. V současnosti existuje v této oblasti celá řada judikátů. V nich německé soudy řeší zpravidla neoprávněnost výplaty, povinnost část neoprávněně vyplácené zálohy vracet, jejich vykázání při vrácení zpět společnosti a podobně. Za zmínku v této souvislosti stojí a námi doporučována je okolnost, ke které soud zpravidla přihlíží: po výplatě záloh na podíl na zisku by měla být zachována kapitálová podstata společnosti, ať se již jedná o dostatečnou výši základního kapitálu, ostatních kapitálových fondů, fondů ze zisku a podobně. Zachování kapitálové podstaty společnosti je natolik důležité, že zálohy u akciové společnosti povoleny nejsou. Tento postoj lze názorně vystihnout představou, jak komplikované, často až nemožné, může být vymáhání zálohy na dividendu od desetitisíce drobných akcionářů. Proto lze závěrem relevantním i pro české účetní jednotky dále doporučit, že vedle zachování kapitálové podstaty společnosti by jedním z kritérií a podmínek při rozhodování o výši záloh na podíl na zisku mělo být posouzení bonity příjemce a schopnosti či jen ochoty část záloh vrátit zpět. Směnky jako zajišťovací instrument V rámci sestavování účetní závěrky a jejího ověřování bývá také často velmi obtížné stanovit odpovídající výši opravných položek na pohledávky. Obzvláště to platí pro odběratele, kteří již delší dobu své pohledávky řádně nehradí, ale ještě neexistuje dostatečně vysoká pravděpodobnost zahájení insolvenčního řízení. Společnosti mívají v podobných případech k dispozici takzvanou blankosměnku. Kdy a za jakých okolností o ní účtovat? Zdali vůbec? V této souvislosti často kladená otázka. Historicky má směnka především funkci platební. S tou se lze v současné běžné účetní praxi setkat výjimečně. Častější je její funkce zajišťovací. Tuto skutečnost je potřeba na začátku účtování rozlišit. Závisí na ní účetní řešení. Zákon směnečný a šekový zmiňuje jen směnku vlastní a cizí. Zajišťovací směnku nezná. Rozdělení na platební a zajišťovací je určováno jejich zamýšleným účelem. Ten může být upraven smluvně, což důrazně doporučujeme. Směnka platební je přijata věřitelem na místo okamžité úhrady a uplatní se v daný čas a na daném místě předložením k proplacení. Směnka zajišťovací je jejím opakem. Je výstavci, pokud nenastane mimořádná situace, tj. pokud je závazek řádně a včas splacen, vrácena a ten ji zpravidla zničí. Zajišťovací směnka slouží jako náhradní řešení při uspokojování pohledávky, pokud nedojde k její řádné úhradě. Vycházíme z právního názoru, že tak souběžně existuje zaúčtovaná pohledávka a pouze v evidenci vedená či vhodněji na podrozvaze vykázaná blankosměnka. Směnka platební je v účetnictví vykazována a je o ní účtováno jako o cenném papíru (účtové skupiny 06x a 25x podle doby splatnosti či účelu držení) nebo o platebním prostředku (31x s rozdělením podle krátkodobého či dlouhodobého charakteru). Z pohledu zákona směnečného a šekového by měla splňovat všechny náležitosti směnky (označení, bezpodmínečný příkaz hradit, splatnost, místo, podpis apod.) Blankosměnka, jako dokument s často mnoha prázdnými místy, plnohodnotnou směnkou zatím není. Z jejího obsahu je však zřejmé, že se v budoucnosti směnkou stát může. Jediný údaj, který musí obsahovat, je alespoň jeden podpis. Vyplněním všech prázdných míst blankosměnky - náležitostí směnky podle směnečného a šekového zákona se z účetního pohledu zatím nic nemění. Nadále je účetní jednotkou považována za zajišťovací instrument. Současně existuje a je vykazována pohledávka, kterou směnka (pouze) zajišťuje. I uplatněním u odběratele se v první fázi vykázání pohledávky nemění. A to ani v případě, je-li odběratel žalován a směnka je vymáhána v rámci zkráceného soudního řízení. Nadále plní funkci zajišťovací. Jiná bude situace, když se ze směnky zajišťovací stane směnka platební. Obtížné je ale určit okamžik, kdy se tak děje. Zjevné je to u takzvaného eskontu směnek (s postoupením směnky), kdy banka poskytne eskontní úvěr v případě, že věřitel, tedy dodavatel, potřebuje peněžní prostředky ještě před úhradou odběratelem. Splacení eskontního úvěru se účtuje po obdržení avíza od banky o úhradě směnky dlužníkem. Pokud dlužník směnku neuhradí, banka ji vrací a poskytnutý eskontní úvěr je třeba zaplatit: platební účel směnky je v tomto případě diskutabilní. Celkově lze oblast směnečného práva z pohledu účetní profese posuzovat jako komplikovanou a vyžadující hluboké znalosti směnečného práva. Například jinak neproblematická poznámka na směnce "nikoliv na řad" zamezuje její postoupení (jedná se o takzvanou rektasměnku). Proto doporučujeme v případě pochybností či nejasností danou záležitost konzultovat s odborníkem. 5

6 Ekonomika aktuálně / Podnikové poradenství aktuálně Závěrem Tento příspěvek měl pomoci nahlédnout do úskalí dvou odlišných, ale stejně komplikovaných účetních rozhodování: opatrnosti při rozhodování o výši záloh na podíl na zisku a účtování zajišťovacích směnek. Obě oblasti mají také často společného jmenovatele v tomto případě auditora, který v úzkém kontaktu s finančním vedením řeší a posuzuje složitou účetní situaci. Tato problematika bude zcela jistě námětem pro detailnější diskusi nad konkrétním řešením. Vaše kontaktní osoba: Ing. David Trytko vedoucí auditorského týmu / Associate Partner Tel.: > Znalecké posudky aneb jak se vyznat ve zkratkách Jaroslav Chovanec, Zdeněk Benda Rödl & Partner Brno Úvodem > V naprosté většině znaleckých posudků v oboru ekonomika ceny a odhady se zpracovatel odvolává na pojmy IVSC, TEGoVA, EVS, případně se ohání členstvím v ČKOM. Co znamenají jednotlivé zkratky, jaké vztahy jsou mezi nimi a proč se na ně zpracovatelé posudků odvolávají? IVSC (The International Valuation Standards Committee) Vznikla v 70. letech minulého století a je nezávislou celosvětovou mezinárodní neziskovou organizací, která se podílí na tvorbě a publikaci mezinárodních oceňovacích standardů IVS International Valuation Standards. K jejím dalším úkolům patří zejména harmonizace IVS, se zohledněním specifičnosti jednotlivých zemí. Během svého působení publikovala IVSC osm standardů IVS a v roce 2011 bylo vydáno nové aktualizované znění. Tyto standardy, které však nejsou závaznými předpisy, jsou souhrnem mezinárodně uznávaných zásad, postupů a doporučení pro praxi každého oceňovatele. TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations) Je evropskou obdobou IVSC. Sdružuje jednotlivé evropské národní asociace odhadců. Obdobně jako IVSC publikuje standardy pro oceňování majetku. Vyvíjí tlak na jejich zavedení zejména v členských státech EU. Tyto standardy jsou známy pod pojmem EVS European Valuation Standards. V současné době sdružuje tato skupina cca 60 asociací z 33 zemí s více než 70 tisíci členy. IVS (International Valuation Standards) Jedná se o standardy postupně vydávané organizací IVSC od roku Tyto normy jsou průběžně aktualizovány a rozšiřovány. Postupy v nich uvedené jsou sice v současné době používány drtivou většinou zpracovatelů ocenění po celém světě, ale postupy v nich uváděné jsou spíše v obecné rovině a jejich význam spočívá spíše ve vymezení standardů hodnoty. Za hlavní je možno považovat přesnou definici tržní hodnoty a zejména definici, kdy lze výsledek ocenění považovat za tržní hodnotu. EVS (European Valuation Standard) Jsou standardy vydávané organizací TEGoVA, které jsou používány k vyhotovení objektivních tržních odhadů majetku v rámci celé Evropy. Plní významnou úlohu při sjednocování oceňovacích postupů používaných v člen- I laická veřejnost je seznámena s tím, že pro tržní a netržní (například investiční či akviziční) oceňování neplatí prakticky žádné zákonné předpisy. Pouze pro oceňování majetku, práv a závazků pro fiskální účely (úřední hodnota) se oceňovatel musí řídit zákonem č. 151/1997 Sb. v platném znění, a souvisejícími prováděcími předpisy. To však neznamená, že při oceňování lze nerespektovat určitá doporučení a metodiky. Tato doporučení a metodiky pro postup ocenění jsou vytvářeny organizacemi IVSC, TEGoVA a v ČR zejména ČKOM a dalšími profesními sdruženími. Zdroj: archiv Rödl & Partner 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Rödl & Partner Intern Vydání: Duben 2015 > Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, o.s. > Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie při České lékařské společnosti J. E. Purkyně Tato konfederace v současné době zastupuje více než 40 znaleckých ústavů a více než soudních znalců. Zdroj: archiv Rödl & Partner ských zemích TEGoVA a zejména při používání jednotného výkladů pojmů při oceňování majetku. Jsou tvořeny vlastními standardy, směrnicemi a dodatky. Je zřejmé, že i když není pro ocenění majetku v platnosti žádný předpis (s výjimkou již uvedeného úředního ocenění), řídí se zpracovatel ocenění terminologií, pravidly, doporučeními a schválenými metodami vyplývajícími ze standardů IVS a EVS, které jsou publikovány prostřednictvím IVSC, TEGoVA, ČKOM a případně dalšími příslušnými profesními sdruženími. Vaše kontaktní osoba: Ani jeden z výše uvedených standardů však není manuálem, podle kterého lze příslušný majetek ocenit. V České republice je profilována řada komor sdružujících znalce, znalecké ústavy a odhadce. Členem TEGoVA je však pouze Česká komora odhadců majetku (ČKOM), a to od roku ČKOM byla založena v roce 1992 jako profesní sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Jedná se o zájmové, nezávislé a neziskové sdružení podnikatelů (fyzických i právnických osob), podnikajících ( 2 odst. 1 obchodního zákoníku) v oblasti oceňování majetku. Základním posláním ČKOM je zvyšování kvalifikace jejích členů a tím i zvyšování kvality posudků na základě nových poznatků, spolupráce s orgány státní moci, do jejichž působnosti patří oceňování majetku a mezinárodní spolupráce. Členem ČKOM je také znalecký ústav Activities a.s. V České republice existují i další sdružení obdobného charakteru. Každé z těchto profesních sdružení mělo poněkud odlišný výklad standardů IVS a EVS. Tyto rozdíly byly dány především různou interpretací těchto standardů, vyplývající zejména z různých výkladů překladu. Aby bylo možné sjednotit metodiku pro oceňování majetku v ČR, byla v roce 2010 ustanovena Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců (KOSZO), jejímiž účastníky jsou: > Asociace znalců a odhadců České republiky, o.s. > Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců > Česká společnost certifikovaných odhadců majetku, o.s. > EVU Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod se sídlem v Hamburku, o.s., Národní skupina České republiky Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D. znalec Tel.: > Akce / Připravujeme pro vás: duben červen 2015 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Duben Zaměstnanec a zdraví 29. dubna 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Eva Blechová, Václav Vlk Transferové ceny z pohledu daní, práva a auditu 30. dubna 2015, sídlo společnosti 1. VOX a.s. Přednáší: Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Pavel Koukal, Petr Tomeš Květen Koncernové vztahy (II) v právních, daňových a účetních souvislostech 27. května 2015, Konferenční centrum U Hájků, Praha Přednáší: Pavel Koukal, Jaroslav Dubský, Miroslav Kocman, Petr Tomeš 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Červen Zaměstnanci a ochrana osobních údajů nové pohledy a přístupy 2. června 2015, Kopule DTIHK Praha Přednáší: Pavel Koukal, Eva Blechová Společenská odpovědnost firem (CSR) 5. června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Miroslav Kocman, Robert Divisek Co nového v korporátní Compliance června 2015, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal Více o programu a online přihlášky Změna programu vyhrazena. -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Duben 2015, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Kontrolní hlášení 2016 Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Ing. Ondřej Havle/ partner, daňový poradce 7. října 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Kontrolní hlášení 2016

Kontrolní hlášení 2016 Kontrolní hlášení 2016 Obsah: 1. Obecně ke kontrolnímu hlášení... 1 2. Právní rámec... 2 3. Kdo podává kontrolní hlášení... 2 4. Kdo není povinen podat kontrolní hlášení... 2 5. Lhůty podání... 2 6. Druhy

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO

Vydáno dne: Datum schválení předsednictvem TA ČR: Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO Vypracoval: JUDr. Martin Kobert Vydáno dne: 27. 7. 2016 Předmět stanoviska: Insolvenční řízení Datum schválení předsednictvem TA ČR: 27. 7. 2016 Pořadí zasedání předsednictva TA ČR: 309. STANOVISKO TECHNOLOGICKÉ

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Bc. Lenka Rigo / daňový poradce 19. srpna 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní údaje musíme mít k dispozici

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Informace GFŘ. Institut nespolehlivé osoby se nevztahuje na porušení povinností vztahujících se ke správě jiných daní, než daně z přidané hodnoty.

Informace GFŘ. Institut nespolehlivé osoby se nevztahuje na porušení povinností vztahujících se ke správě jiných daní, než daně z přidané hodnoty. GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 47484/17/7100-20118-012287 Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce právní I N T E R N Í S D Ě L E N Í Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 8 11. funkční období 8 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 812 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Strana 5334 Sbírka zákonů č. 405 / 2011 Částka 142 405 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 15a odst. 7, 64, 75a odst. 4 a 135 písm. b), d),

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více