1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11"

Transkript

1 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy Zákon o účetnictví a jeho novela Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele České účetní standardy Obchodní zákoník a zákon o přeměnách Vztah zákona o daních z příjmů k účetnictví Vymezení účetních jednotek a základní povinnosti při vedení účetnictví podle zákona o účetnictví Účetní jednotky a vedení podvojného účetnictví podnikatelů Základní povinnosti při vedení podvojného účetnictví Účetní metody, účetní principy a zásady Sankce za porušení ustanovení zákona o účetnictví Účetní období a zdaňovací období Účetní období Zdaňovací období Povinnost vedení účetnictví, otevírání a uzavírání účetních knih a typy účetních závěrek Povinnost vedení účetnictví (vznik a zánik) Otevírání účetních knih Uzavírání účetních knih Typy účetních závěrek a rozvahový den Rozsah vedení účetnictví a účetní knihy Účetní knihy a účtové rozvrhy v soustavě podvojného účetnictví Rozsah vedení účetnictví Účetní záznamy, účetní doklady a další písemnosti Účetní záznamy Účetní doklady Úschova účetních písemností a dalších účetních záznamů Oceňování v účetnictví Obecně Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu (v průběhu roku) Ocenění k rozvahovému dni

2 8. Inventarizace majetku a závazků Pojem inventarizace Periodické a průběžné inventarizace Inventarizační rozdíly...64 II. Účetní metody a postupy účtování při vedení podvojného účetnictví podnikatelů Charakteristika vyhlášky o vedení podvojného účetnictví pro podnikatele Struktura směrné účtové osnovy pro podnikatele podle vyhlášky a účtový rozvrh Členění a formální uspořádání směrné účtové osnovy pro podnikatele Účtový rozvrh účetní jednotky Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení Vlastnické právo a ekonomické vlastnictví dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění dlouhodobého majetku Ocenění pořizovací cenou Ocenění vlastními náklady Ocenění reprodukční pořizovací cenou Pořízení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku Prodej a nákup podniku, nájem podniku Nákup podniku (z pohledu kupujícího) Prodej podniku (z pohledu prodávajícího) Nájem podniku Analytická evidence dlouhodobého majetku Zásoby Obecná část Oceňování zásob Způsoby a postupy účtování zásob Způsob A evidence zásob Způsob B evidence zásob Invetarizace a manka a škody

3 5. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (cenné papíry, podíly a směnky) Klasifikace cenných papírů v účetnictví a jejich zachycení v účtovém rozvrhu Ocenění cenných papírů a obchodních podílů Ocenění cenných papírů a podílů k okamžiku pořízení, resp. nabytí Ocenění cenných papírů a podílů ke konci rozvahového dne Způsob vypořádání rozdílu z ocenění k rozvahovému dni Cenné papíry k obchodování a ostatní (realizovatelné) cenné papíry Vypořádání rozdílu z ocenění ekvivalencí u majetkových účastí Účtování a vykazování výnosů z cenných papírů a podílů Výnosy z majetkových cenných papírů a podílů Výnosy (úroky) z dluhových cenných papírů Praktická část účtování o cenných papírech Směnky Směnky jejich oceňování ke dni nákupu či vystavení směnky a k rozvahovému dni Prodej, resp. postoupení směnek, eskont a úročení Zúčtovací vztahy pohledávky a závazky Obecná část Oceňování pohledávek a závazků Zánik závazků a pohledávek Smluvní pokuty a úroky z prodlení Dohadné účty aktivní a pasivní Odpisy pohledávek a tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti Účetní opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek Základní východiska pro daňový postup při odpisu a tvorbě zákonných opravných položek Odpis pohledávek Tvorba a čerpání zákonných opravných položek k pohledávkám Opravná položka k nepromlčeným pohledávkám za dlužníky v insolvenčním ří zení Tvorba opravných položek k nepromlčeným pohledávkám Vklady pohledávek do dceřiné společnosti Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení Náklady, výnosy a výsledek hospodaření Časové rozlišení nákladů a výnosů Obecná část Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady příštích období (přeplatky nákladů)

4 8. Rezervy Obecná část Zákonné rezervy Účetní rezervy Rezervy na rizika nebo ztráty z podnikání Rezerva na daň z příjmů Rezerva na důchody a obdobné závazky Rezerva na restrukturalizaci Účtování o rezervách Pokles hodnoty majetku Kurzové rozdíly ocenění majetku v cizích měnách Obecná část Druhy používaných kurzů v průběhu účetního období Účtování kurzových rozdílů Účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih Příklady účtování kurzových rozdílů Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění Dotace a jejich účtování Daň z přidané hodnoty Obecná charakteristika DPH a účtování Účtování uskutečněných zdanitelných plnění a záloh Cizí měna při účtování o DPH Finanční leasing hmotného majetku a nájemné (z pohledu nájemce) Účtování v kapitálových společnostech Účtování při vzniku podniku (zakládací náklady) Peněžité a nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností Založení kapitálových společností peněžitými vklady Nepeněžité vklady Zvyšování základního kapitálu u kapitálových obchodních společností Emisní ážio Snižování základního kapitálu Rozdělování zisku akciové společnosti Účtování individuálního podnikatele

5 17. Splatná a odložená daň z příjmů Obecně Splatná daň z příjmů a rezerva na daň z příjmů Odložená daň z příjmů Účtování daně z příjmů ve veřejných obchodních společnostech III. Účetní závěrka a uzavírání účetních knih Uzavírání účetních knih a daň z příjmů Postupy při uzavírání účetních knih Otevírání a uzavírání účetních knih Účetní závěrka Vymezení účetní závěrky, druhy účetních závěrek a rozvahový den Obsah a rozsah řádné účetní závěrky za účetní období roku Rozvaha a výkaz zisků a ztrát Obecné vymezení účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisků a ztrát) a formální pravidla pro jejich sestavování Srovnatelnost za běžné a minulé účetní období v účetních výkazech Účetní výkazy s vazbou položek na účtovou osnovu Sestavení a odevzdání účetní závěrky Audit (ověření) účetní závěrky Výroční zpráva Způsoby zveřejňování údajů z účetní závěrky a z výroční zprávy Příloha k účetní závěrce pro auditované obchodní společnosti a družstva Obecně Obsah a struktura přílohy pro podnikatele Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích (cash flow) Úvod Struktura a členění peněžních toků na činnosti (funkce) Základní struktura peněžních toků Peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Vykazování specifických položek v přehledu o peněžních tocích Metody vykazování peněžních toků z provozní činnosti Zdroj informací cash flow a analytická evidence Souhrnný příklad na přehled o peněžních tocích (nepřímá metoda)

6 4. Konsolidovaná účetní závěrka Obecná část Vymezení konsolidačního celku Konsolidační pravidla Rozdíl po první konsolidaci Metody a systém konsolidace Charakteristika metod konsolidace Metoda plné konsolidace Poměrná metoda konsolidace Metoda ekvivalence Vyloučení vzájemných operací Přílohová část 1. účetnictví (2009) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro podnikatele České účetní standardy pro podnikatele Přílohová část 2. daňové zákony (2009) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Pokyn D Pokyn D Sdělení k Pokynu D Oprava znění bodu 35 k 24 odst. 2 v Pokynu D Oprava znění bodu 15 k 24 odst. 2 a bodu 3 k 25 odst. 1 v Pokynu D Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb Sdělení k zařazování hmotného majetku do odpisových skupin podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 Jana Skálová a kolektiv PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 vychází z platných účetních a daňových předpisů základní principy a vazby podvojného účetnictví řešení praktických příkladů zpracování výkazu cash flow

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více