Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí"

Transkript

1 Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února

2 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních center v Plzeňském kraji Hlavní aktivity sítě ENVIC: bezplatné poradenství pro veřejnost, obce, školy a podnikatele v oblasti životního prostředí všeobecné environmentální poradenství (kam s odpady, jak poznám ekologicky šetrný výrobek, jak se postarat o nalezeného živočicha, jak postavit pasivní dům) poradenské místo pro Operační program Životní prostředí poradenské místo pro Zelenou úsporám vzdělávací akce (výstavy, besedy, přednášky, vycházky) 2

3 Informační centra (IC) sítě ENVIC IC Plzeň IC Spálené Poříčí IC Klatovy IC Domažlice IC Kladruby IC Plasy IC Radnice 3

4 RPIM ENVIC Síť ENVIC provozuje Regionální poradenská a informační místa pro Operační program Životní prostředí (RPIM) pro prioritní osy: RPIM ENVIC nabízí bezplatnou asistenci při tvorbě projektového záměru a příloh požadovaných k žádosti o dotaci z OP Životní prostředí 4

5 Služby nabízené RPIM posouzení financovatelnosti projektového záměru z OP ŽP podpora při hledání optimálního technického a technologického řešení, které odpovídá parametrům programu asistenci při tvorbě zadání pro zpracovatele projektové dokumentace a odborných posudků asistence při zpracování rozpočtu projektu, kontrolu způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu konzultace obsahu a formy povinných příloh požadovaných k žádosti o dotaci poradenství s vyplňováním formuláře žádosti o dotaci v elektronickém prostředí BENE-FILL organizace školení pro žadatele 5

6 Operační program Životní prostředí přes 5 miliard EUR z evropských fondů na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí rozdělen do 7 oblastí, tzv. prioritních os: 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 3. Udržitelné využívání zdrojů energie 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 6

7 Plán výzev OP ŽP pro rok 2011 Aktuální verze plánu výzev je dostupná na Do (prioritní osa 2) Přechod na vytápění zemním plynem, plynofikace Rekonstrukce spalovacích a nespalovacích zdrojů s cílem snížení emisí Únor březen 2011 (prioritní osy 1, 4 a 6) Protipovodňová opatření Nakládání s odpady, likvidace starých ekologických zátěží Péče o přírodu a krajinu Březen duben 2011 (prioritní osa 3) Obnovitelné zdroje energie Zateplování veřejných budov spojené s výměnou zdroje tepla Září - říjen 2011 (prioritní osa 7) Pomůcky a materiály pro ekologické poradenství a vzdělávání Říjen - listopad 2011 (prioritní osa 3) Zateplování veřejných budov pouze v případě dostatku finančních prostředků! 7

8 Kontakty Činnost RPIM koordinuje: ENVIC, o.s. prioritní osy 1, 2, 3 Prešovská 8, Plzeň tel: Úhlava, o.p.s. prioritní osa 4 Kapitána Jaroše 94 tel.: Obrátit se na nás můžete osobně, telefonicky či em. Více informací na 8

9 Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února

10 Přehled programů Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Programy MZeč , č Ekologické projekty Plzeňského kraje Pravidla Plzeňského kraje pro poskytování finančních prostředků pro oblast ochrany vod a zásobování pitnou vodou 10

11 Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní V rámci oblasti podpory Snížení znečištění z komunálních zdrojů jsou dotace poskytovány na: výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV, výstavbu, rekonstrukci a dostavbu kanalizací. V rámci oblasti podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody jsou dotace poskytovány na: výstavbu a intenzifikaci úpraven vod a zdrojů pitné vody, výstavbu a rekonstrukci vodovodů. 11

12 Operační program Životní prostředí Dotace je určena pro aglomerace nad 2000 EO. V současnosti je v případě kanalizací a ČOV omezeno na ty aglomerace, které jsou vymezeny v dokumentu Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod dle směrnice č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod jako nevyřešené. V Plzeňském kraji se jedná o aglomerace Horní Bříza, Nýřany, Plzeň, Starý Plzenec, Strašice, Třemošná, Tlučná, Vejprnice, Šťáhlavy. Aktualizace strategie financování je dostupná na 12

13 Operační program Životní prostředí Dotace je určena pro obce pod 2000 EO, které leží na území se zvláštní ochranou: jsou na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti, včetně jejich ochranných pásem, v jejich katastrálním území je evidována lokalita NATURA 2000, jsou na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v jejich katastrálním území se nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů. Ověření ochranných pásem je možné provést ve spolupráci s RPIM ENVIC, popř. na a V tomto případě se musí jednat o komplexní řešení zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Projekt musí mít prokazatelný pozitivní přínos na vodní režim daného chráněného území. 13

14 Operační program Životní prostředí Omezující podmínky: Předkládané projekty musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje (tzv. PRVKÚK). Aktuální znění PRVKÚK Plzeňského kraje je dostupné na V případě kanalizací a ČOV může být podpořen pouze projekt, u kterého náklady na jednoho připojeného ekvivalentního obyvatele nepřesáhnou částku 130 tis. Kč. Dotaci není možné získat na individuální čištění vod u jednotlivých nemovitostí, na výstavbu a rekonstrukci dešťové kanalizace a na zasíťování dosud nezastavěných pozemků. Projekty zahrnující pouhou rekonstrukci oddílné nebo jednotné kanalizace, případně ČOV, nebyly v posledních výzvách podporovány. Výstavba jednotné kanalizace je přijatelná jen, pokud je prokazatelně zdůvodněna vhodnost tohoto řešení. 14

15 Operační program Životní prostředí Výše dotace: Dotace může dosáhnout až 90 % způsobilých výdajů, konkrétní výše dotace je stanovena na základě finanční analýzy. Minimální způsobilé výdaje jsou stanoveny na částku 5 mil. Kč. Způsobilí žadatelé: O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí a podnikatelské subjekty z více jak 50 % vlastněné obcemi, které vlastní a zajišťují provoz vodohospodářské infrastruktury. 15

16 Operační program Životní prostředí Aktuální stav čerpání prostředků: K vyčerpáno cca 98 % finančních prostředků určených na čištění odpadních vod a cca 40 % na zásobování pitnou vodou. Další výzva bude patrně vyhlášena až po vyhodnocení veřejných zakázek u již podpořených projektů. Na rok 2011 zatím není žádná výzva plánována. Harmonogram výzev je dostupný na Více informací o programu na Individuální konzultace projektových záměrů zajišťuje bezplatně RPIM ENVIC. 16

17 Operační program Životní prostředí Ukázkový projekt dostavba kanalizace a výstavba kořenové ČOV v obci Cep Obec v Jihočeském kraji, cca 200 obyvatel, Na území obce zasahuje CHKO Třeboňsko. Podpořeno v rámci I. výzvy OP ŽP, realizace v roce Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Výše dotace: Kč (90 % ze způsobilých výdajů) 17

18 Program rozvoje venkova Podopatření III Obnova a rozvoj vesnic, záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Dotace poskytovány na: výstavba ČOV, výstavba kanalizací, výstavba úpraven vod a zdrojů pitné vody, výstavba vodovodů. Dotace je určena pro obce do 2000 EO, které se nenacházejí na území vyžadující zvláštní ochranu. 18

19 Program rozvoje venkova Omezující podmínky: Může být podpořen pouze projekt, u kterého náklady na jednoho připojeného ekvivalentního obyvatele nepřesáhnou částku 100 tis. Kč. Z dotace je možné hradit jen náklady spojené s výstavbou na katastrálním území obce do 2000 EO. Akce musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK). Výše dotace: Dotace může dosáhnout až 90 % způsobilých výdajů. Způsobilí žadatelé: O dotaci mohou žádat obce a svazky obcí. 19

20 Program rozvoje venkova Harmonogram výzev: Na rok 2011 je plánována výzva na říjen Přesný termín je možné sledovat na dokumenty_ke_stazeni%2feafrd%2f pdf Více informací o programu na stránkách Státního zemědělského a intervenčního fondu - 20

21 Programy Ministerstva zemědělství Podprogram Dotace jsou určeny na: výstavbu vodovodů včetně souvisejících vodárenských objektů, výstavba a rekonstrukce úpraven vody. Podprogram Dotace jsou určeny na: výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV v obcích nad obyvatel, včetně případné výstavby hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů, dostavbu kanalizačních systémů minimálně pro 200 EO v obcích, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV, zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do existujících sběrných kanalizačních systémů v aglomeracích pod EO, kde dochází k vypouštění odpadních vod bez předchozího čištění. 21

22 Program Ministerstva zemědělství Přidělování dotace: Zařazení akce do Seznamu akcí programu Akce zařazené do seznamu jsou každoročně MZe a jednotlivými kraji posuzovány z pohledu regionálních priorit. K podpoře jsou vybrány prioritní akce, u kterých je zajištěno min. 10% spolufinancování ze strany příslušného kraje. Investoři vybraných akcí jsou následně osloveni s návrhem konkrétních podmínek realizace. Program je pro nové zájemce o zápis do seznamu již uzavřen! (Mezní termín podání žádosti o zařazení do seznamu byl do ) 22

23 Programy Ministerstva zemědělství Omezující podmínky: V případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce. V případě dostavby kanalizace ke stávající ČOV musí být zajištěno připojení minimálně 200 nových EO. Akce musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK). 23

24 Programy Ministerstva zemědělství Výše dotace: Pokud je žadatelem obec do obyvatel, dotace může dosáhnout až 80 % způsobilých výdajů, pokud tyto nepřekročí 20 mil. Kč. U té části způsobilých výdajů, která přesahuje 20 mil. Kč je dotace poskytována ve výši 65 %. U ostatních žadatelů je maximální výše dotace 65 % ze způsobilých výdajů. Způsobilí žadatelé: O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí a vodohospodářské akciové společnosti z více než 2/3 vlastněné obcemi. Více informací o programu na (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/) 24

25 Ekologické projekty Plzeňského kraje Program 1.1. Podpora projektů zásobování pitnou vodou dotace je poskytována na projektovou dokumentaci pro výstavbu nebo výjimečně rekonstrukci vodovodů pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů, úpraven pitné vody a zdrojů pitné vody. Program 1.2. Podpora projektů kanalizací a čistíren odpadních vod dotace je poskytována na projektovou dokumentaci pro výstavbu nových nebo výjimečně rekonstrukci stávajících kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu a výstavbu, dostavbu, rekonstrukci nebo intenzifikaci ČOV. 25

26 Ekologické projekty Plzeňského kraje Výše dotace: max. 50%, max. 100 tis. Kč Způsobilí žadatelé: O dotaci mohou žádat obce a subjekty vzniklé na základě spolupráce mezi obcemi. Omezující podmínky: Dotace může být poskytnuta na zpracování projektové dokumentace jen k záměru, který je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Žádosti o dotace jsou přijímány obvykle v průběhu ledna/února. Více informací o programu na 26

27 Pravidla Plzeňského kraje Pravidla Plzeňského kraje pro poskytování finančních prostředků pro oblast ochrany vod a zásobování pitnou vodou Dotace jsou poskytovány na: výstavbu, rekonstrukci a modernizaci ČOV a kanalizací, výstavbu a rekonstrukci veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů. 27

28 Pravidla Plzeňského kraje Výše dotace: až 70 % způsobilých výdajů, max. 5 mil. Kč Způsobilí žadatelé: O dotaci mohou žádat obce, svazky obcí a podnikatelské subjekty zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury vlastněné z více než 50 % obcemi. Omezující podmínky: Opatření, na které je žádáno o dotaci, musí být v souladu s PVKÚK Plzeňského kraje. Nelze podpořit zasíťování dosud nezastavěných pozemků. Žádosti o dotace jsou přijímány průběžně. Více informací o programu na (http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=26834) 28

29 Souhrnný přehled dotačních programů Operační program Životní prostředí (www.opzp.cz) Program rozvoje venkova (www.szif.cz) Programy Mze č č (www.eagri.cz) Ekologické projekty (www.kr-plzensky.cz) Pravidla Plzeňského kraje (www.kr-plzensky.cz) Velikost obce Obce nad 2000 EO. Obce pod 2000 EO v území se zvláštní ochranou. Obce pod 2000 EO mimo území se zvláštní ochranou. Zásobování pitnou vodou - bez omezení. ČOV + kanalizace - obce nad 1000 obyvatel. Dostavba kanalizace ke stávající ČOV bez omezení. Náprava vypouštění městských odpadních vod bez předchozího čištění - obce pod 2000 obyvatel. Bez omezení. Bez omezení. Omezující podmínky U kanalizace a ČOV stanoveny max. náklady na řešenou osobu (160 tis. Kč bez DPH). Pouze nová výstavba. Stanoveny max. náklady na řešenou osobu (100 tis. Kč bez DPH). Pouze pro projekty již registrované v Seznamu akcí programu! V případě výstavby nové ČOV musí být zajištěno připojení min 50 % obyvatel. V případě dostavby kanalizace ke stávající ČOV musí být připojeno minimálně 200 nových EO. Získání dotace je podmíněno spolufinancováním Plzeňským krajem. Pouze na projektovou dokumentaci. 29

30 Děkuji za pozornost Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, o.s. Prešovská 8, Plzeň tel.:

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Plzeň, 12. října 2010 Síť ENVIC

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury OPI TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Ministerstvo životního prostředí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více