Pružnost, pevnost, plasticita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pružnost, pevnost, plasticita"

Transkript

1 Pružnost, pevnost, plasticita Pracovní verze výukového skripta. února 018 c Milan Jirásek, Vít Šmilauer, Jan Zeman České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mechaniky Thákurova Praha 6

2 Kapitola 6 Pružnoplastický prut 6.1 Pracovní diagramy pro jednoosé namáhání Komentář: Začátek je převzat ze skripta PPMA, je potřeba sladit odkazy a překreslit obrázky. Také doladit značení M pl apod., nebo 0 a f Y. Na obr. 6. je ukázka pracovních diagramů pro jednoosé namáhání několika skupin materiálů. Všimněte si, že v jednotlivých grafech jsou použita velmi rozdílná měřítka. Na obr. 6.a jsou výsledky jednoosých tahových zkoušek pro různé druhy oceli a některé další kovy. Relativní protažení vynášená na vodorovné ose nabývají hodnot až do 0,5, jde tedy o skutečně velké deformace. Proto jsou počáteční větve všech pracovních diagramů téměř svislé. Ve skutečnosti i v počátečním stadiu zatěžování se vzorky deformují, ale pouze pružně. Hodnoty pružné deformace jsou maximálně několik promile a v daném měřítku nejsou vůbec patrné. Tím spíš vynikne rozdíl mezi počáteční pružnou odezvou a pozdějším pružnoplastickým chováním, při kterém vznikají skutečně velké plastické deformace. Dříve či později však ve všech případech dojde k porušení vzorku. Materiály mající schopnost se výrazně deformovat a přitom stále přenášet napětí se nazývají tažné, v opačném případě říkáme, že jsou křehké. Pevností rozumíme největší napětí, které je materiál schopen při daném typu namáhání např. tahem, tlakem, nebo smykem) přenést. Z grafů na obr. 6.ab je mimo jiné vidět, že v rámci určité skupiny příbuzných materiálů mají vyšší tažnost obvykle materiály s nižší pevností, i když se samozřejmě najdou výjimky. Na obr. 6.b jsou výsledky jednoosých tahových zkoušek pro různé typy polymerů. Relativní protažení zde také nabývají vysokých hodnot až do 0,, ale protože jsou tyto materiály mnohem poddajnější než kovy mají nižší modul pružnosti), jsou počáteční pružné části pracovních diagramů jasně patrné. Pro kovy i polymery je velmi zřetelně oddělena počáteční pružná odezva od pozdější pružnoplastické, během které deformace výrazně narůstají, zatímco napětí roste jen zvolna, případně zůstává téměř konstantní a před porušením v některých případech mírně klesá. Velmi odlišné je chování betonu, znázorněné pomocí výsledků jednoosé tahové a tlakové zkoušky na obr. 6.cd. V tahu je odezva lineárně pružná až téměř po vrchol pracovního diagramu a následuje zprvu velmi prudký a později pozvolnější pokles napětí za vzrůstající deformace. V tlaku jsou odchylky od linearity ve vzestupné části pracovního diagramu výraznější a přechod do sestupné části plynulejší, nicméně i zde je pokles napětí po vyčerpání pevnosti zřetelný. Za povšimnutí stojí i řádový rozdíl mezi tahovou a tlakovou pevností. V porovnání s kovy a polymery je beton pochopitelně mnohem křehčí a hodnoty relativního protažení se pohybují v řádu tisícin. Komentář: Tady vhodně okomentovat pracovní diagram a zjednodušit 115

3 116 KAPITOLA 6. PRUŽNOPLASTICKÝ PRUT Tahové napětí [MPa] Tahové napětí [MPa] Relativní deformace ε [ 10 3 ] Relativní deformace ε [ 10 3 ] a) b) Obrázek 6.1: Pracovní diagram pro betonářskou ocel B500B s mezí kluzu 500 MPa a). Idealizace pomocí pružno-plastického diagramu b). [MPa] 1,0 epoxid vinylester polyester polyamid a) 0,5 polyetylen polypropylen polystyren 0,0 0,0 0,05 0,10 0,15 0,0 ε[1] b) [MPa] 4 3 ε[0,001] ,0 0,1 0, 0,3 0,4 0,5 ε[0,001] [MPa] c) d) 40 Obrázek 6.: Pracovní diagramy pro jednosou napjatost: a) kovy, b) polymery, c) beton v tahu, d) beton v tlaku. řešení následujícího příkladu. PŘÍKLAD 6.1 Pro ideálně pružnoplastický model charakterizovaný modulem pružnosti E = 00 GPa a mezí kluzu 0 = 00 MPa určíme vývoj napětí odpovídající předepsanému vývoji deformace podle obr. 6.4a. V první fázi daného zatěžovacího programu se ideálně pružnoplastický model chová jako pružina s modulem pružnosti E. Dokud totiž je napětí přenášené ideálně plas-

4 6.1. PRACOVNÍ DIAGRAMY PRO JEDNOOSÉ NAMÁHÁNÍ E ε 0 ε Obrázek 6.3: Pracovní diagram pro ideálně pružnoplastický materiál. a) b) c) d) Obrázek 6.4: a) Předepsaný vývoj deformace, b) odpovídající vývoj plastické deformace, c) odpovídající vývoj napětí, d) odpovídající pracovní diagram ideálně pružnoplastického modelu. tickým článkem menší než mez kluzu, zůstává tento článek neaktivní a celý model se chová jako lineárně pružný. Jinými slovy, platí ε p = 0, ε e = ε a = Eε e = Eε. Mezní pružná deformace, která omezuje oblast lineárního chování modelu, je určena poměrem meze kluzu a modulu pružnosti, který budeme v dalším textu označovat jako ε 0 = 0 E = 00 MPa 00 GPa = ) V počátečním intervalu [0,5] s se tedy model chová jako lineárně pružný, hodnota de-

5 118 KAPITOLA 6. PRUŽNOPLASTICKÝ PRUT formace v pružném článku ε e je rovna celkové deformaci ε a plastická deformace ε p zůstává nulová. V čase t = 5 s je celkové napětí rovno 5 s) = 0 = 00 MPa a plastická deformace ε p 5 s) = 0. Tento stav označujeme v grafech vynesených na obr. 6.4 symbolem A. Jakmile hodnota deformace přestoupí mezní elastickou hodnotu ε 0, dojde k aktivaci ideálně plastického článku. Protože v obou článcích modelu je stejné napětí a ideálně plastický článek přenese pouze napětí odpovídající mezi kluzu 0, musí zůstat deformace v elastickém článku rovna ε 0. Zbylá část deformace ε ε 0 pak odpovídá deformaci ideálně plastického článku. V intervalu [5,10] s se tedy nijak nemění stav pružného článku, veškerá změna deformace se odehrává v plastickém článku a model se chová plasticky. V čase t = 10 s, který je označen na obr. 6.4 jako B, je tedy celkové napětí rovno 10 s) = 0 = 00 MPa, elastická deformace ε e 10 s) je stále rovna ε 0 a plastická deformace je ε p 10 s) = ε10 s) ε e 10 s) = ε 0 ε 0 = ε 0 = ) V čase t = 10 s dochází ke změně charakteru zatěžovacího procesu. Zatímco v intervalu [0,10] s deformace rostla docházelo k protahování), v rozmezí 100 s naopak klesá dochází ke zkracování). V okamžiku, kdy začne deformace klesat, dojde ke zkrácení pružiny a tím pádem i k poklesu napětí a k deaktivaci ideálně plastického článku. Hodnota plastické deformace se nadále nemění a pokles celkové deformace se projeví zkrácením pružiny ε e. Formálně vývoj pružné deformace a napětí popíšeme vztahy ε e t) = εt) ε p 10 s) = ε 0 4 t ) 10 ε 0 = ε 0 t) = Eε e t) = 0 ) 3 t 5 3 t ) 5 6.3) 6.4) K aktivaci ideálně plastického článku v tlaku dojde v okamžiku, kdy napětí nabude hodnoty 0. Odpovídající čas určíme z poslední rovnice: 0 = 0 3 t ) t = 0 s 6.5) 5 Odpovídající hodnota elastické deformace je ε e 0 s) = ε 0. V časovém intervalu [10,0] s se model chová jako lineárně pružný. Na rozdíl od počáteční fáze zatěžovacího programu ale model vykazuje nenulovou počáteční deformaci ε p, která se projeví ve vztahu mezi napětím a deformací např. v čase t = 15 s je celková deformace nulová, hodnota napětí je ale 0 ). Proto toto chování označujeme jako pružné odtížení. Konci pružného odtěžování odpovídá na obr. 6.4 značka C. V čase t = 0 s se opět aktivuje ideálně plastický článek a deformace v elastickém článku ε e zůstává v průběhu dalšího tlakového zatěžování rovna ε 0. Vývoj plastické deformace je popsán funkcí ε p t) = εt) ε e 0 s) = ε 0 t ) ε 0 = ε 0 5 t ), 6.6) 10 5 Na konci tohoto intervalu, v čase t = 30 s odpovídajícím bodu D, je hodnota plastické deformace ε p 30 s) = ε 0. Hodnota napětí zůstává v časovém rozmezí 030 s na záporné mezi kluzu 0. Jedná se tedy opět o fázi plastického přetváření, tentokrát v tlaku.

6 6.. PRUŽNOPLASTICKÉ PŘETVÁŘENÍ PRŮŘEZU ZA OHYBU 119 V čase t = 30 s dochází znovu ke změně znaménka rychlosti deformace a z tlakového namáhání přecházíme postupně do tahového. Stejně jako v čase t = 10 s i v tomto případě dojde k vypnutí ideálně plastického členu a tedy k zapnutí pružiny. Probíhá elastické odtěžování, při kterém je vývoj pružné deformace a napětí popsán funkcemi ε e t) = εt) ε p 30 s) = ε 0 4 t ) 10 ε 0 = ε 0 t) = Eε e t) = 0 ) 7 t 5 7 t ) 5 6.7) 6.8) Dosazením do posledního vztahu vidíme, že v čase t = 40 s bude hodnota napětí 40 s) = 0, elastické odtěžování tedy trvá do konce uvažovaného zatěžovacího programu, označeného jako stav E. 6. Pružnoplastické přetváření průřezu za ohybu PŘÍKLAD 6. Pružnoplastická analýza obdélníkového průřezu namáhaného ohybem. Zkoumáme vývoj napětí v obdélníkovém průřezu, ve kterém postupně vzrůstá ohybový moment M. Už v článku 3..1 jsme vysvětlili, že jedním z důsledků předpokladu o zachování rovinnosti průřezu je lineární rozdělení poměrného protažení po průřezu, popsané v případě jednoduchého ohybu kolem osy y rovnicí 3.38). Poměrné protažení tedy lze vyjádřit jako εx,z) = κx) z, kde κ je křivost. V tomto příkladu se soustředíme na jediný průřez, a proto nebudeme závislost veličin ε a κ na podélné souřadnici x vyznačovat. Pro lineárně pružný materiál je z) = Eεz) = Eκz, takže i napětí je po průřezu rozděleno lineárně a integrací jeho součinu se souřadnicí z vypočítáme ohybový moment k ose y: h/ M = z z)da = b Eκz dz = Ebh3 h/ 1 κ 6.9) A Získali jsme samozřejmě známý vztah mezi momentem a křivostí, M = EIκ, kde I je obecně moment setrvačnosti průřezu k ose y a pro obdélník se vypočte jako I = bh 3 /1. b h y T h e z 0 M = M el M el < M < M pl M = M pl Obrázek 6.5: Pružnoplastická analýza obdélníkového průřezu: rozložení napětí a) v mezním pružném stavu, b) v obecném pružnoplastickém stavu a c) v mezním plastickém stavu šedá oblast označuje zplastizovanou část průřezu) 0 0 Hookeův zákon = Eε ovšem platí pouze, dokud napětí nepřekročí mez kluzu 0. Meze kluzu bude poprvé dosaženo v krajních vláknech, viz obr. 6.5a. Dojde k tomu při

7 10 KAPITOLA 6. PRUŽNOPLASTICKÝ PRUT Obrázek 6.6: Pružnoplastická analýza obdélníkového průřezu: graf závislosti mezi momentem a křivostí plná čára) a jeho bilineární aproximace čárkovaná). Komentář: Obrázek předěláme do latexu, místo M 0 bude M el, místo κ 0 bude κ el. křivosti κ el = 0 /Eh, spočtené z podmínky h/) = Eκ el h/ = 0. Průřez přitom přenáší mezní elastický moment M el = 1 1 Ebh3 κ el = 1 6 bh 0 = W el ) kde W el = bh /6 je elastický průřezový modul. Při dalším vzrůstu křivosti se při horním a dolním okraji průřezu vytvoří plastické oblasti, ve kterých je napětí na mezi kluzu v tahu dole) a v tlaku nahoře), viz obr. 6.5b. Ve střední části průřezu je stále napětí pod mezí kluzu, materiál se chová lineárně pružně a napětí je zde rozděleno lineárně. Označíme-li výšku pružné oblasti h e, můžeme z podmínky εh e /) = κh e / = ε 0 = 0 /E najít závislost této výšky na křivosti. Dostáváme h e = 0 /Eκ, takže výška pružné oblasti je nepřímo úměrná křivosti a pro křivost rostoucí nade všechny meze se blíží nule. Každé hodnotě h e mezi h a nulou odpovídá pružnoplastický stav průřezu s rozdělením napětí podle obr. 6.5b a odpovídající ohybový moment vypočteme jako M = he/ he/ z h/ z z)dydz = b z 0 )dz b z 0 dz b z 0 dz = h/ h e/ h e h e/ h e b 0 6 b h h e 3h h ) e 0 = b 0 = bh 0 1 h e h 6.11) A = b 0 h h e 8 Při růstu křivosti κ se výška pružné oblasti h e blíží k nule a moment přenášený průřezem se asymptoticky blíží k hodnotě M pl = 1 4 bh 0 6.1) která představuje mezní plastický moment. Odpovídající rozdělení napětí v mezním plastickém stavu průřezu je vykresleno na obr. 6.5c. Již zmíněný vztah h e = 0 /Eκ mezi výškou pružné oblasti h e a křivostí κ platí pro stavy mezi mezním elastickým a mezním plastickým. V mezním elastickém stavu je h e = h a κ = κ el, takže platí h = 0 /Eκ el. Poměr h e /h je tedy roven poměru κ el /κ a vyjádření momentu podle 6.11) můžeme přepsat jako vztah mezi momentem a křivostí, ) M = M pl 1 κ el 3κ 6.13)

8 6.. PRUŽNOPLASTICKÉ PŘETVÁŘENÍ PRŮŘEZU ZA OHYBU 11 Graf závislosti mezi momentem a křivostí v celém rozsahu možných hodnot je vynesen na obr Rozeznáváme zde počáteční přímou část, popsanou vztahem M = EIκ a odpovídající pružnému chování celého průřezu, a navazující nelineární část, popsanou vztahem 6.13) a odpovídající postupné plastifikaci až po vytvoření plastického kloubu, ve kterém již moment nemůže růst. Pro účely mezní plastické analýzy ohýbaných konstrukcí má zásadní význam pojem mezního plastického momentu, což je maximální moment, který v nepřítomnosti normálové síly daný průřez z ideálně pružnoplastického materiálu přenese. Tento moment lze vždy vyjádřit jako M pl = 0 W pl 6.14) kde 0 je mez kluzu, charakterizující materiál, a W pl je plastický průřezový modul, závislý na tvaru a rozměrech průřezu. Jak vyplývá z předcházejícího příkladu, pro obdélníkový průřez o šířce b a výšce h je tento modul dán vzorcem W pl = 1 4 bh 6.15) Při postupném pružnoplastickém přetváření ohýbaného průřezu dochází k rozvoji plastické oblasti nejen v průřezu samotném, ale i v jeho blízkém okolí. Výsledný plastický kloub není omezen na jediný průřez, ale je to prostorový útvar o určité nenulové délce ve směru osy prutu. Přesný tvar a rozměry plastického kloubu by bylo možno podrobně vyšetřovat, ale z hlediska analýzy celé konstrukce tyto detaily zpravidla nejsou podstatné. Proto si zjednodušeně představíme, že plastický kloub vzniká pouze v průřezu s maximálním ohybovým momentem a okolní materiál zůstává v pružném stavu. Navíc zanedbáme i skutečnost, že vztah mezi ohybovým momentem a křivostí je při pružnoplastickém chování průřezu po překročení mezního pružného momentu nelineární a příslušná ohybová tuhost se postupně snižuje. Místo toho budeme předpokládat, že se odchylka od lineárně pružného chování projeví až při dosažení mezního plastického momentu, po kterém začne křivost prutu v daném průřezu neomezeně narůstat a ohybový moment zůstává konstantní. Skutečný nelineární vztah mezi momentem a křivostí tedy přibližně nahradíme idealizovaným bilineárním modelem, podobně jako jsme takovým modelem aproximovali nelineární vztah mezi napětím a deformací na úrovni materiálového bodu. Toto zjednodušení vede k určitým nepřesnostem ve tvaru vypočteného pracovního diagramu na úrovni konstrukce, ale mezní hodnotu zatížení vedoucí k plastickému kolapsu nijak neovlivní. Komentář: Konec části převzaté ze skripta PPMA, je potřeba vhodně napojit následující příklad. PŘÍKLAD 6.3 Pro dvojose symetrický průřez ve tvaru I o rozměrech podle obr. 6.7a vypočtěte mezní pružný moment M el, pružnoplastický moment při zplastizování obou pásnic M ep a mezní plastický moment M pl při ohybu okolo vodorovné osy y. Vykreslete průběhy normálového napětí. Mez kluzu v tahu i v tlaku je f Y = 30 MPa. Řešení: Až po dosažení mezního pružného momentu je normálové napětí po výšce rozloženo lineárně a platí veškeré vztahy odvozené pro pružný ohyb. Vzhledem k symetrii průřezu podle vodorovné osy je extrémní tlakové napětí v horních vláknech v absolutní hodnotě stejně velké jako extrémní tahové napětí v dolních vláknech. Mezního pružného stavu průřezu je dosaženo v okamžiku, kdy toto napětí dosáhne meze kluzu. Příslušný

9 1 KAPITOLA 6. PRUŽNOPLASTICKÝ PRUT a) b) c) d) MPa -30 MPa N 1 =0,69 MN N =0,76 MN -30 MPa N 1 =0,69 MN N 3 =0,55 MN 400 mm T Neutrální osa M el =0,344 MNm M elpl =0,363 MNm M pl =0,400 MNm mm [mm] 30 MPa z =133,3 z 1 =10 30 MPa N =0,76 MN N 1 =0,69 MN MPa N 3 =0,55 MN N 1 =0,69 MN Obrázek 6.7: Vývoj normálového napětí v ohýbaném průřezu tvaru I při postupné plastizaci. ohybový moment vypočteme podle 3.43). Úpravou a dosazením dostáváme I y = 1 0,15 0,44 3 0,138 0,4 3) m 4 = 3, m ) 1 M el = f Y I y z d = 30 3, , MNm = 344 knm 6.17) Rozložení napětí v mezním pružném stavu je vyneseno na obr. 6.7b. Při dalším zvyšování ohybového momentu začnou vznikat poblíž horních a dolních vláken plastické oblasti. Vzhledem k symetrii průřezu podle vodorovné osy prochází neutrální osa i nadále těžištěm. Rozložení napětí při plném zplastizování obou pásnic je vyneseno na obr. 6.7c. Jsou zde také naznačeny čtyři síly, které představují výslednice napětí v dolní pásnici, tažené části stojiny tj. pod neutrální osou), tlačené části stojiny nad neutrální osou) a v horní pásnici. Výsledný pružnoplastický moment M ep získáme sečtením momentů jednotlivých sil k těžišťové ose y. Vzhledem k symetrii stačí vyčíslit příspěvky sil N 1 a N a vynásobit je dvěma: M ep = N 1 z 1 N z ) = 0,69 0,10 0,76 0,1333) MNm = 363 knm 6.18) I po zplastizování pásnic může ohybový moment růst a plastické oblasti se pak šíří shora i zdola do stojiny. Mezního plastického momentu je dosaženo, pokud pružná oblast kolem neutrální osy zcela vymizí, celá oblast pod neutrální osou je zplastizována v tahu a celá oblast nad neutrální osou je zplastizována v tlaku. Neutrální osa stále prochází těžištěm. Rozložení napětí v mezním plastickém stavu průřezu je vyneseno na obr. 6.7d. Mezní plastický moment lze vyčíslit jako M pl = N 1 z 1 N 3 z 3 ) = 0,69 0,10 0,55 0,1) MNm = 400 knm 6.19) PŘÍKLAD 6.4 Pro průřez ve tvaru T o rozměrech podle obr. 6.8a vypočtěte následující významné hodnoty ohybového momentu při ohybu okolo vodorovné osy y): 1. mezní pružný moment M el,

10 6.. PRUŽNOPLASTICKÉ PŘETVÁŘENÍ PRŮŘEZU ZA OHYBU 13. pružnoplastický moment při zplastizování horních vláken M ep1, 3. pružnoplastický moment při zplastizování horní pásnice M ep, 4. mezní plastický moment M pl. Pro všechny tyto případy vykreslete odpovídající průběhy normálového napětí. Mez kluzu v tahu i v tlaku je f Y = 30 MPa mm -114 MPa 1 N =65 kn M el =119 knm T Těžišťová osa N.O. r =133 r 5 =177 r 1 =19 r 4 =37 r 3 = MPa N 1 =560 kn N 3 =96 kn M ep =197 knm N 4 =146 kn N 5 =575 kn 30 MPa 30 MPa mm 1 Neutráln osa T Těžišťová osa r 1 =19 r 3 =94-30 MPa r 4 =156 r 3 =6 N 1 =690 kn N =104 kn M ep =07 knm N 3 =104 kn N 4 =690 kn r 1 =19 r =8-30 MPa N 1 =690 kn N =07 kn M pl =1 knm r 3 =118 N 3 =897 kn [mm] 30 MPa 30 MPa Obrázek 6.8: Vývoj normálového napětí v ohýbaném průřezu tvaru T při postupné plastizaci. Řešení: Mezní pružný stav: 1 I y = 0,15 0,0 3 0,4 0,01 3) ) 0,01 T z ) A 1 0, T z ) A 1 m 4 = = 1, m 4 6.0) M el = f Y I y z d = 30 1, ,808 MNm = 119 knm 6.1)

11 14 KAPITOLA 6. PRUŽNOPLASTICKÝ PRUT Stav, ve kterém právě začínají plastizovat horní vlákna: Délku zplastizované části od spodních vláken označíme x a vzdálenost N.O. od spodních vláken k. 0,4 x N3 = f y 0,0 N1 = f y 0,15 0,0 1 0,0 ) 0,4 x N = f 0,0 0,15 0,0 y ) N 4 0,4 x ,0 0,4 x 1 ) 6.) 6.3) 6.4) = f y 0,4 x 0,01 6.5) N 5 = f y 0,01 x 6.6) N 1 N N 3 N 4 N 5 = 0 6.7) x = 0,08 m 6.8) k = x 0,4 x = 0,314 m 6.9) r 3 = T z 0,0 r 1 = T z 0,0 r = T z 0,0 3 0,4 k 0,0 3 r 4 = 0,4 T z x 0,4 x 3 = 0,19 m 6.30) = 0,133 m 6.31) = 0,091 m 6.3) = 0,037 m 6.33) r 5 = 0,4 T z 1 x = 0,177 m 6.34) M ep1 = N 1 r 1 N r N 3 r 3 N 4 r 4 N 5 r 5 = = 560 0, , , , ,177) knm = = 197 knm 6.35) Výpočet polohy neutrální osy pro stav, kdy je zplastizována celá pásnice. Délku zplastizované části od spodních vláken označíme x a vzdálenost N.O. od spodních vláken k. N = f y N 1 = f y 0,15 0,0 6.36) 0,4 x) 1 0, ) N 3 = N 6.38) N 4 = f y x 0, ) N 1 N N 3 N 4 = ) k = x 0,4 x x = 0,5 m 6.41) = 0,35 m 6.4)

12 6.3. PRUŽNOPLASTICKÉ PŘETVÁŘENÍ PRŮŘEZU ZA KOMBINACE OHYBU S TAHEM NEBO TLA r 1 = T z 0,0 r = T z 0,0 0,4 x 3 r 3 = 0,4 T z x 0,4 x 3 r 4 = 0,4 T z x = 0,19 m 6.43) = 0,094 m 6.44) = 0,006 m 6.45) = 0,156 m 6.46) M ep = N 1 r 1 N r N 3 r 3 N 4 r 4 = = 690 0, , , ,156) knm = 07 knm 6.47) Výpočet polohy neutrální osy pro mezní plastický stav. Vzdálenost N.O. od spodních vláken označíme k. N1 = f y 0,15 0,0 6.48) N = f y 0,4 k 0,0) 0, ) N 3 = f y k 0, ) N1 N N 3 = ) k = 0,35 m 6.5) r 1 = T z 0,0 = 0,19 m 6.53) r = T z 0,0 0,4 k = 0,08 m 6.54) r 3 = 0,4 T z k = 0,118 m 6.55) M pl = N 1 r 1 N r N 3 r 3 = = 690 0, , ,118) knm = = 1 knm 6.56) 6.3 Pružnoplastické přetváření průřezu za kombinace ohybu s tahem nebo tlakem Výpočet Michala Šmejkala, týkající se mezních plastických stavů pro průřez tvaru T o rozměrech podle obr. 6.8a. T z je vzdálenost těžiště od horních vláken. 1) Výpočet pro neutrální osu procházející stojinou. E z je vzdálenost neutrální osy

13 16 KAPITOLA 6. PRUŽNOPLASTICKÝ PRUT b a) b b) h y T N.O. T.O. h r r - N - N h y T N.O. T.O. h r r - 0 N - N 0 z z Obrázek 6.9: Rozložení napětí v obdélníkovém průřezu namáhaném kombinací ohybového momentu a normálové síly: a) jeden z mezních pružných stavů, b) jeden z mezních plastických stavů 0 - M M el a) b) c) M M - M pl - M pl M el pružné stavy -N el N el - -M el N -N pl N pl N -M el - -M pl - -M pl -N pl N pl N pružnoplastické stavy Obrázek 6.10: Interakční diagramy pro obdélníkový průřez namáhaný kombinací ohybového momentu a normálové síly: a) mezní pružné stavy a odpovídající rozložení napětí po průřezu, b) mezní plastické stavy a odpovídající rozložení napětí po průřezu, c) kompletní interakční diagram s vyznačením stavů odpovídajících různým kombinacím vnitřních sil. M max,el M M el a) b) M M max M pl -N el -M el Mmin,el N el N -N pl -M pl Mmin N pl N Obrázek 6.11: Interakční diagramy pro průřez tvaru T namáhaný kombinací ohybového momentu a normálové síly: a) mezní pružné stavy, b) mezní plastické stavy. od spodních vláken. N 1 = A 1 f y 6.57) N = 0,4 E z) 0,01 f y 6.58) N 3 = E z 0,01 f y 6.59) N = N 1 N N ) 6.61) r 1 = T z 0,01 6.6) r = T z 0,0 0,4 E z r 3 = 0,4 T z E z 6.63) 6.64)

14 6.3. PRUŽNOPLASTICKÉ PŘETVÁŘENÍ PRŮŘEZU ZA KOMBINACE OHYBU S TAHEM NEBO TLA ) Výpočet pro neutrální osu procházející pásnicí. E z je vzdálenost neutrální osy od spodního okraje pásnice. N 1 = 0,0 E z) 0,15 f y 6.68) N = E z 0,15 f y 6.69) N 3 = A f y 6.70) N = N 1 N N ) r 1 = T z 0,0 E z r = T z 0,0 E z r 3 = 0,4 T z 0,4 6.7) 6.73) 6.74) 6.75) 6.76) M = N 1 r 1 N r N 3 r )

15 18 KAPITOLA 6. PRUŽNOPLASTICKÝ PRUT

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli

Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli Přednáška 06 Nepružné chování materiálu Ideálně pružnoplastický model Plastická analýza průřezu ohýbaného prutu Mezní plastický stav konstrukce Plastický kloub Interakční diagram N, M Příklady Copyright

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Přetváření a porušování materiálů

Přetváření a porušování materiálů Přetváření a porušování materiálů Přetváření a porušování materiálů 1. Viskoelasticita 2. Plasticita 3. Lomová mechanika 4. Mechanika poškození Přetváření a porušování materiálů 2. Plasticita 2.1 Konstitutivní

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady Teorie plasticity VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady 1. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD NA TAH ŘEŠENÍ DLE DOVOLENÝCH NAMÁHÁNÍ

Více

Pružnost a pevnost. 6. přednáška 7. a 14. listopadu 2017

Pružnost a pevnost. 6. přednáška 7. a 14. listopadu 2017 Pružnost a pevnost 6. přednáška 7. a 14. listopadu 17 Popis nepružnéo cování materiálu 1) epružné cování experimentální výsledky ) epružné cování jednoducé modely 3) Pružnoplastický oyb analýza průřezu

Více

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14 Pružnost a pevnost zimní semestr 2013/14 Organizace předmětu Přednášející: Prof. Milan Jirásek, B322 Konzultace: pondělí 10:00-10:45 nebo dle dohody E-mail: Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz Webové stránky předmětu:

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli

Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli Přednáška 06 epružné chování materiálu Ideálně pružnoplastický model Plastická analýza průřezu ohýbaného prutu Mezní plastický stav konstrukce Plastický kloub Interakční diagram, M Příklady Copyright (c)

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016 Pružnost a pevnost 2. přednáška, 10. října 2016 Prut namáhaný jednoduchým ohybem: rovnoměrně ohýbaný prut nerovnoměrně ohýbaný prut příklad výpočet napětí a ohybu vliv teplotních měn příklad nerovnoměrné

Více

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c ) 3.3 Řešené příklady Příklad 1: Pro nosník na obrázku vyšetřete a zakreslete reakce, T (x) a M(x). Dále určete M max a proveďte dimenzování pro zadaný průřez. Dáno: a = 0.5 m, b = 0.3 m, c = 0.4 m, d =

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

1. Úvod do pružnosti a pevnosti 1. Úvod do pružnosti a pevnosti Mechanika je nejstarší vědní obor a její nedílnou součástí je nauka o pružnosti a pevnosti. Pružností nazýváme schopnost pevných těles získat po odstranění vnějších účinků

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku . lekce Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku Obsah. Základní pojmy Vnitřní síly napětí. Základní reologické modely technických materiálů 3.3 Elementární reologické modely creepu

Více

Téma 2 Napětí a přetvoření

Téma 2 Napětí a přetvoření Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Téma 2 Napětí a přetvoření Deformace a posun v tělese Fzikální vztah mezi napětími a deformacemi, Hookeův zákon, fzikální konstant a pracovní diagram

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA I

PRUŽNOST A PLASTICITA I Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Základní rovnice popisující napěťově-deformační chování materiálu při jednoosém namáhání jsou Hookeův zákon a Poissonův zákon. σ = E ε odtud lze vyjádřit také poměrnou

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE PROGRAMU...

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE PROGRAMU... Obsah 1. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE PROGRAMU... 2 1.1. OBECNÉ... 2 1.2. OVLÁDÁNÍ... 2 1.3. PRŮŘEZ A VYZTUŽENÍ... 3 1.4. MATERIÁLY... 7 1.4.1. Beton... 7 1.4.2. Výztuž... 11 1.5. POSOUZENÍ A VÝSTUP... 13 2. ZPŮSOB

Více

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2 Číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.36/ 02.0066 Autor Pavel Florík Předmět Mechanika Téma Složená namáhání normálová : Tah (tlak) a ohyb 2 Metodický pokyn výkladový text s ukázkami Namáhání v tahu a ohybu Příklad

Více

Prizmatické prutové prvky zatížené objemovou změnou po výšce průřezu (teplota, vlhkost, smrštění )

Prizmatické prutové prvky zatížené objemovou změnou po výšce průřezu (teplota, vlhkost, smrštění ) 1 Prizmatické prutové prvky zatížené objemovou změnou po výšce průřezu (teplota, vlhkost, smrštění ) 1. Rozšířený Hookeův zákon pro jednoosou napjatost Základním materiálovým vztahem lineární teorie pružnosti

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Předpjatý beton 1. část - úvod Obsah: Podstata předpjatého

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

Obr. 1: Skutečný pracovní diagram betonu pro výpočet účinků zatížení.

Obr. 1: Skutečný pracovní diagram betonu pro výpočet účinků zatížení. Moje bakalářská práce je zaměřena na momentovou únosnost železobetonových průřezů. Cílem práce je zjistit vliv různých faktorů a předpokladů výpočtu na moment únosnosti železobetonového obdélníkového průřezu.

Více

MODEL ZATLAČOVANÉHO HŘEBÍKU

MODEL ZATLAČOVANÉHO HŘEBÍKU MODEL ZATLAČOVANÉHO HŘEBÍKU MODEL OF DRIVEN NAIL Petr Frantík Abstrakt Článek pojednává o dynamickém nelineárním modelu hřebíku zatlačovaného do dřeva a studii závislosti výsledku simulace na rychlosti

Více

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KLENEB Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží 1 Úvod Při rekonstrukcích památkově chráněných a historických budov se často setkáváme

Více

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY . cvičení PRŮŘEZOVÉ CHRKTERISTIKY Poznámka Pojem průřezu zavádíme u prutových konstrukčních prvků. Průřez je rovinný obrazec, který vznikne myšleným řezem vedeným kolmo k podélné ose nedeformovaného prutu,

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.9 Plasticita a creep Vliv teploty na chování materiálu 1. Teplotní roztažnost L = L α T ( x) dl 2. Závislost modulu pružnosti na teplotě: Modul pružnosti při

Více

Téma 12, modely podloží

Téma 12, modely podloží Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení

Více

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK Deformace elastomerových ložisek při zatížení Z hodnot naměřených deformací elastomerových ložisek v jednotlivých měřících místech (jednotlivé snímače deformace) byly

Více

Nelineární problémy a MKP

Nelineární problémy a MKP Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)

Více

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!! Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci jméno: stud. skupina: příjmení: pořadové číslo: datum: Materiály: Lepené lamelové dřevo třídy GL 36h : norma ČSN EN 1194 (najít si hodnotu modulu

Více

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Libor Kasl 1, Alois Materna 2 SROVNÁNÍ VÝPOČETNÍCH MODELŮ DESKY VYZTUŽENÉ TRÁMEM Libor Kasl 1, Alois Materna 2 Abstrakt Příspěvek se zabývá modelováním desky vyztužené trámem. Jsou zde srovnány různé výpočetní modely model s prostorovými

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze

Více

Pružnoplastická analýza

Pružnoplastická analýza Pružnost a pevnost 132PRPE Přednášk Pružnoplastická analýa Nepružné cování materiálů. Pružnoplastický a plastický stav průřeu oýbanýc prutů. Mení plastická analýa nosníku. Petr Kabele České vsoké učení

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE Obrázek 1: Volba souřadnicového systému Pole posunutí, deformace, napětí v materiálovém bodě {u} = { u v w } T (1) Obecně 9 složek pole napětí lze uspořádat do matice [3x3] -

Více

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu Měření modulu pružnosti Úkol : 1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu Pomůcky : - Měřící zařízení s indikátorovými hodinkami - Mikrometr - Svinovací metr

Více

7 Lineární elasticita

7 Lineární elasticita 7 Lineární elasticita Elasticita je schopnost materiálu pružně se deformovat. Deformace ideálně elastických látek je okamžitá (časově nezávislá) a dokonale vratná. Působí-li na infinitezimální objemový

Více

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1 Porušení hornin Předpoklady pro popis mechanických vlastností hornin napjatost masivu je včase a prostoru proměnná nespojitosti jsou určeny pevnostními charakteristikami prostředí horniny ovlivňuje rychlost

Více

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce Stř ední škola stavební Jihlava Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce 20. Prostý ohb Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablon registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Přednáška 03 Diferenciální rovnice ohybu prutu Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Schwedlerovy věty Rovnováha na segmentech prutu Clebschova metoda integrace Příklady Copyright (c) 011 Vít Šmilauer

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak. 00001 Definujte mechanické napětí a uved te jednotky. 00002 Definujte normálové napětí a uved te jednotky. 00003 Definujte tečné (tangenciální, smykové) napětí a uved te jednotky. 00004 Definujte absolutní

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝ ROZPĚTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský

Více

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku 1. Úlohy a cíle teorie plasticity chopnost tuhých těles deformovat se působením vnějších sil a po odnětí těchto sil nabývat původního tvaru a rozměrů se nazývá pružnost. 1.1 Plasticita, pracovní diagram

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Nauka o materiálu Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze kluzu R e, odpovídající

Více

K výsečovým souřadnicím

K výsečovým souřadnicím 3. cvičení K výsečovým souřadnicím Jak již bylo řečeno, výsečové souřadnice přiřazujeme bodům na střednici otevřeného průřezu, jejich soustava je dána pólem B a výsečovým počátkem M 0. Velikost výsečové

Více

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Příklad oboustranně vetknutý nosník Příklad oboustranně vetknutý nosník výpočet podle viskoelasticity: 4 L fˆ L w, t J t, t 384I 0 průhyb uprostřed co se změní v případě, fˆ že se zatížení M mění x t v čase? x Lx L H t t0 1 fl ˆ M fˆ 0,

Více

Kapitola 4. Tato kapitole se zabývá analýzou vnitřních sil na rovinných nosnících. Nejprve je provedena. Každý prut v rovině má 3 volnosti (kap.1).

Kapitola 4. Tato kapitole se zabývá analýzou vnitřních sil na rovinných nosnících. Nejprve je provedena. Každý prut v rovině má 3 volnosti (kap.1). Kapitola 4 Vnitřní síly přímého vodorovného nosníku 4.1 Analýza vnitřních sil na rovinných nosnících Tato kapitole se zabývá analýzou vnitřních sil na rovinných nosnících. Nejprve je provedena rekapitulace

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

DVA ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PLASTICITY KOVŮ

DVA ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PLASTICITY KOVŮ Úvod PLASTICITA DVA ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PLASTICITY KOVŮ I. Návrh konstrukce z "mezního stavu Zahrnuje relativně malá plastická přetvoření často stejného řádu jako jsou souběžná elastická přetvoření. Analýza

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

TAH-TLAK. Autoři: F. Plánička, M. Zajíček, V. Adámek R A F=0 R A = F=1500N. (1) 0.59

TAH-TLAK. Autoři: F. Plánička, M. Zajíček, V. Adámek R A F=0 R A = F=1500N. (1) 0.59 Autoři:. Plánička, M. Zajíček, V. Adámek 1.3 Řešené příklady Příklad 1: U prutu čtvercového průřezu o straně h vyrobeného zedvoumateriálů,kterýjezatížensilou azměnou teploty T (viz obr. 1) vyšetřete a

Více

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3. obsah 1 Obsah Zde je uveden přehled jednotlivých kapitol a podkapitol interaktivního učebního textu Pružnost a pevnost. Na tomto CD jsou kapitoly uloženy v samostatných souborech, jejichž název je v rámečku

Více

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1 Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření Metody charakterizace nanomateriálů 1 Základní rozdělení vlastností ZMV Přednáška č. 1 Nejobvyklejší dělení vlastností materiálů v technické

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod. Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

Pevnost v tahu vláknový kompozit

Pevnost v tahu vláknový kompozit Pevnost v tahu vláknový kompozit Obsah přednášky Předpoklady výpočtu pevnosti Stejná tažnost matrice i vlákna (disperze) Tažnější matrice než vlákna Kritické množství vláken Tažnější vlákna než matrice

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním

Více

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Přednáška 0 Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Diferenciální rovnice ohybu prutu Schwedlerovy věty Rovnováha na segmentech prutu Clebschova metoda integrace Vliv teploty na průhyb a křivost prutu Příklady

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška 1. Tahová zkouška Tahová zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 6892-1 (aktualizována v roce 2010) Je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. Zkoušky se realizují na trhacích strojích, kde se zkušební

Více

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Nespojitá vlákna Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vliv nespojitých vláken Zabývejme se nyní uspořádanými nespojitými vlákny ( 1D systém) s tahovým

Více

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

Nespojitá vlákna. Nanokompozity Nespojitá vlákna Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vliv nespojitých vláken Uspořádaná

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA

PRUŽNOST A PLASTICITA PRUŽNOST A PLASTICITA Ing. Vladimíra Michalcová LPH 407/1 tel. 59 732 1348 vladimira.michalcova@vsb.cz http://fast10.vsb.cz/michalcova Povinná literatura http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-plasticita Doporučená

Více

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PRUŽNOST A PEVNOST V PŘÍKLADECH Kvadratický moment II doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED IGIP Ing. Milan Sivera Ing. Richard Klučka

Více

Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti

Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti Cvičení 1 Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti Napjatost v bodě tělesa Napjatost (napěťový stav) v bodě tělesa je množinou obecných napětí ve všech řezech, které lze

Více

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení mikropilotového základu Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA

Více

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE ÚVO O MOELOVÁNÍ V MECHNICE MECHNIK KOMPOZITNÍCH MTERIÁLŮ 2 Přednáška č. 7 Robert Zemčík 1 Zebry normální Zebry zdeformované 2 Zebry normální Zebry zdeformované 3 Zebry normální 4 Zebry zdeformované protažené?

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Přednáška 01 PRPE + PPA Organizace výuky

Přednáška 01 PRPE + PPA Organizace výuky Přednáška 01 PRPE + PPA Organizace výuky Přednášející: Doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., B312 Konzultační hodiny Út 8.30 9.45 St 14.00 15.45, B286, PRPE (Stav. Inženýrství) + PPA (Arch. a stavitelství) přednáška

Více

Vliv relaxace betonu na hodnotu vnitřních sil od sedání podpěry mostu. Lenka Dohnalová

Vliv relaxace betonu na hodnotu vnitřních sil od sedání podpěry mostu. Lenka Dohnalová 1 / 29 Vliv relaxace betonu na hodnotu vnitřních sil od sedání podpěry mostu Lenka Dohnalová ČVUT, fakulta stavební katedra stavební mechaniky zimní semestr 2017/2018 Odborné vedení: prof. Ing. Milan Jirásek,

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Seriál VII.III Deformace, elasticita

Seriál VII.III Deformace, elasticita Výfučtení: Deformace, elasticita Při řešení fyzikálních úloh s tělesy, které se vlivem vnějších sil pohybují nebo sráží, obvykle používáme představu tzv. dokonale tuhého tělesa. Takové těleso se při působení

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Lukáš VRÁBLÍK B 725 konzultace: úterý 8 15 10 email: web: 10 00 lukas.vrablik@fsv.cvut.cz http://concrete.fsv.cvut.cz/~vrablik/ publikace:

Více

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Pevnost kompozitů obecné zatížení Pevnost kompozitů obecné zatížení Osnova Příčná pevnost v tahu Pevnost v tahu pod nenulovým úhlem proti vláknům Podélná pevnost v tlaku Příčná pevnost v tlaku Pevnost vláknových kompozitů - obecně Základní

Více

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5. Kapitola 5 Vnitřní síly přímého šikmého nosníku Pojem šikmý nosník je používán dle publikace [1] pro nosník ležící v souřadnicové rovině xz, který je vůči vodorovné ose x pootočen o úhel α. Pro šikmou

Více