Finanční majetek podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční majetek podniku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 30. dubna 2012 Eva Doleţalová

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat vedoucí své diplomové práce Mgr. Aleně Klumparové za pomoc a odborné vedení při zpracování této práce.

4 Anotace práce Tématem diplomové práce je finanční majetek podniku. Jako cíl jsem si vytýčila charakterizovat dvě základní skupiny finančního majetku peněţní prostředky a cenné papíry a ukázat jejich účtování na názorných příkladech. Teoretické poznatky budu aplikovat na účtování finančního majetku vybrané účetní jednotky. V teoretické části jsou kapitoly věnovány peněţním prostředků, druhům cenných papírů, jejich oceňování, účtování a vykazování. Praktická část obsahuje postupy spojené s účtováním peněţních prostředků a cenných papírů ve vybrané účetní jednotce. Klíčová slova peněţní prostředky, cenné papíry, akcie, dluhopisy, účtování Annotation The subject of the thesis is the financial assets of the company. The aim is to characterize two main groups of financial assets funds and securities and to give some illustrative examples of their accounting. Desribed theoretical knowledge will be applied in the financial assets of the selected entity. In the theoretical part individual chapters are devoted to funds, kinds of securities, valuation, accounting and reportig of securities. The practical part icludes procedures associated with accounting of funds and securities in the selected entity. Keywords funds, securities, shares, bonds, accounting

5 Obsah Úvod... 6 Zvolené metody zpracování... 7 Teoretická část Finanční majetek Peněţní prostředky Pokladna a ceniny Bankovní účty Druhy cenných papírů Legislativní normy upravující cenné papíry Česká legislativa Mezinárodní legislativa pro oblast finančního majetku Členění a druhy cenných papírů Oceňování cenných papírů Oceňování cenných papírů při pořízení Oceňování cenných papírů k datu účetní závěrky Oceňování cenných papírů při úbytku Přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů Oceňování cenných papírů podle IFRS Účtování a vykazování cenných papírů Účtování dluhových cenných papírů Účtování krátkodobých dluhových cenných papírů Účtování dlouhodobých dluhových cenných papírů Účtování směnek Účtování majetkových cenných papírů Účtování krátkodobého majetkového cenného papíru Účtování dlouhodobých majetkových cenných papírů Praktická část Peněţní prostředky Cenné papíry Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých zkratek Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam příloh

6 Úvod Důvodů, které mne vedly k výběru tématu mé diplomové práce Finanční majetek podniku, bylo více. Byla to za prvé skutečnost, ţe pracuji jako účetní řadu let a oblast finančního majetku je mi blízká. Za druhé, v posledních třech letech je náplní mé práce v jedné tuzemské akciové společnosti mimo jiného i účtování o cenných papírech. V neposlední řadě bych si ráda tvorbou této práce rozšířila své znalosti z uvedené oblasti. Cílem mé práce je nejprve seznámení s finančním majetkem z teoretického hlediska a zjištěné teoretické poznatky následně aplikovat u konkrétní účetní jednotky a pokusit se zjistit, zda tato postupuje při účtování správně. Ve své práci se nejprve věnuji hlavním skupinám finančního majetku peněţním prostředkům a cenným papírům, a to jak z teoretické, tak praktické části. U peněţních prostředků uvádím jejich druhy, stručný popis a jejich účtování v účetních jednotkách. U cenných papírů nejprve popisuji základní právní normy s nimi související, a to jak české, tak IFRS. Dále uvádím jejich druhy, z nichţ kaţdý alespoň ve stručnosti popisuji a některým, coţ jsou především akcie a dluhopisy, věnuji bliţší popisu. V dalších dvou kapitolách se věnuji oceňování a účtování cenných papírů. Účtování cenných papírů dělím na dvě hlavní podkapitoly, a to účtování majetkových a dluhových cenných papírů v jejich dělení na krátkodobé a dlouhodobé. V praktické části uvádím postupy oceňování a účtování finančního majetku v konkrétní společnosti, která má pro účely této práce fiktivní název. Jelikoţ společnost, z jejíchţ dat čerpám, podle mezinárodních účetních standardů nevykazuje, praktická část bude naznačovat běţné postupy účtování finančního majetku podle českých standardů. 6

7 Zvolené metody zpracování V teoretické části práce budu údaje čerpat z odborné literatury a dalších dostupných zdrojů. Tyto zdroje jsou vyjmenované v seznamu literatury. Jedná se jednak o odborné publikace související s finančním majetkem podniku jak z pohledu legislativního, tak ekonomického (zahrnujícího oceňování, účtování a vykazování finančního majetku) a jednak o oficiální internetové stránky související s danou problematikou. Vybrala jsem si je na základě kladných zkušeností z minulosti. V praktické části budou údaje čerpány ze společnosti, jejíţ název je pro účely této práce fiktivní. Tento přístup u praktické části byl zvolen jako jediný moţný v rámci mých moţností. Teoretická část 1. Finanční majetek Finanční majetek dělíme na dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobý je takový, u něhoţ má účetní jednotka při jeho pořízení záměr drţet ho po dobu delší neţ 12 po sobě jdoucích měsíců. Znamená to, ţe předpokládá, ţe z jeho dlouhodobého drţení poplynou uţitky např. ve formě úroků, dividend, práv na ovládání, podíl na likvidačním zůstatku atd. Úrok je cena za půjčení kapitálu z pohledu toho, kdo půjčuje vlastní kapitál, se jedná o výnos odměnu za to, ţe nemohl po určitou dobu disponovat svým kapitálem a vyuţívat jej pro svou vlastní potřebu, z pohledu toho, kdo si půjčuje kapitál, se jedná o náklad platba za to, ţe měl moţnost po určitou dobu pouţívat cizí kapitál pro svou vlastní potřebu. Úrok lze definovat také jako částku, kterou je povinen zaplatit dluţník věřiteli z jeho pohledávky určitým procentem z dluţné částky za určité období (úroky z prodlení jako zákonný důsledek prodlení se splněním peněţitého závazku nebo jeho části). Dividenda je podíl akcionáře na čistém zisku společnosti, který se v zásadě stanoví jako poměr jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě všech akcionářů 1. Dlouhodobým finančním majetkem obecně jsou 1 BŘEZINOVÁ, Hana; MUNZAR, Vladimír. Účetnictví I. 3. vyd. Praha: Institut Svazu účetních, str. 244 ISBN citace 7

8 cenné papíry a podíly, dlouhodobé půjčky a úvěry majetkově propojeným subjektům, vklady tichého společníka do jiné společnosti a dlouhodobé vklady na bankovních účtech. Krátkodobý finanční majetek účetní jednotka drţí po dobu maximálně jednoho roku. Předpokládá, ţe jí bude přinášet uţitky ve formě úroků či zisků z jeho prodeje a dalším důvodem jeho drţení je zajištění chodu podniku (např. úhrada závazků). Jedna z moţných forem finančního majetku jsou peněţní prostředky, které mohou být drţeny v hotovosti v pokladně nebo na bankovních účtech. V rozvaze mohou být vykazovány jak jako krátkodobý tak i jako dlouhodobý majetek. Pokud má účetní jednotka nedostatek peněţních prostředků, můţe je získat prostřednictvím úvěru od banky nebo výpomocí od jiné osoby, pak se jedná o finanční závazek. Další formou finančního majetku jsou ceniny jedná se o krátkodobý finanční majetek, který lze rychle přeměnit na peníze (je vysoce likvidní). Patří sem např. kolky, dálniční známky, stravenky či jízdenky na městskou hromadnou dopravu. Konečný stav mohou být jak krátkodobým, tak i dlouhodobým finančním majetkem a jejich forma můţe být listinná či zaknihovaný cenný papír. Více se cenným papírům budu věnovat v dalších kapitolách své práce. Detailně popíši jejich druhy, způsoby oceňování, účtování a vykazování. V následujícím obrázku je znázornění finančního majetku v rozvaze: Obrázek 1: Finanční majetek v rozvaze Rozvaha Aktiva Pasiva I. Dlouhodobý majetek I. Vlastní kapitál 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobý finanční majetek II. Oběžná aktiva II. Cizí zdroje 1. Zásoby 1. Rezervy 2. Pohledávky 2. Závazky 3. Finanční majetek krátkodobý 3. Bankovní úvěry a výpomoci III. Časové rozlišení II. Časové rozlišení Zdroj: BŘEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Účetnictví I., s.243 8

9 2. Peněžní prostředky Jak jsem naznačila v první kapitole, finanční majetek ve formě peněţních prostředků, neboli peněz, lze rozdělit do třech následujících skupin 2 : peníze v hotovosti (pokladna) ceniny peníze v bezhotovostní formě (tj. na bankovním účtu) Pokladna a ceniny Peníze v hotovosti a ceniny se oceňují jmenovitou hodnotou, coţ je částka, která je uvedená na příslušném druhu majetku, hodnota, kterou konkrétně zastupuje 3. O penězích v hotovosti se účtuje v rámci druhé účtové třídy, konkrétně ve skupině 2.1-Peníze. Při sestavování účetní závěrky se jejich stav vykazuje v rozvaze v poloţce C.IV.1. Peníze. Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb 4., Hlavy II, 12 tato poloţka rozvahy obsahuje peníze v pokladně a ceniny, popř. peníze na cestě, které se k této poloţce také vztahují. Dále je tato problematika popsána v Českém účetním standardu 5 číslo 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Podle tohoto standardu se účtuje o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů, o stavu a pohybu šeků a o stavu a pohybu poukázek v rámci skupiny 21-Peníze. Pokladní doklady, pokladní kniha Evidence pohybů v pokladně se provádí na základě příjmového nebo výdajového pokladního dokladu. Před zachycením těchto pohybů v účetnictví je nezbytné provést věcnou a formální kontrolu prvotních dokladů, tj. dokladů, na základě nichţ se vystaví příjmový či výdajový pokladní doklad. Neexistuje li prvotní doklad, provádí se formální kontrola náleţitostí příjmového či výdajového pokladního dokladu. Zkontrolované pokladní doklady se pak 2 STROUHAL, Jiří.; ŢIDLICKÁ, Renata; KNAPOVÁ, Bohuslava. Účetnictví 2009 Velká kniha příkladů. 1. vyd. Brno: Computer Press, str.143, ISBN BŘEZINOVÁ, Hana; MUNZAR, Vladimír. Účetnictví I. 3. vyd. Praha: Institut Svazu účetních, str.246, ISBN citace 4 Vyhláška č. 500/2002 Sb. (dále jen Vyhl500), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZÚ), ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 5 České účetní standardy pro podnikatele (dále jen ČÚS), které obsahují základní postupy účtování a bliţší vysvětlení některých ustanovení ZÚ i Vyhl500 9

10 zanesou do pokladní knihy, která slouţí pokladníkovi jako pomocná evidence a dále pak má význam při kontrole účetních zápisů a při inventarizaci. Smyslem jejího vedení je stálý přehled o stavu a pohybu pokladní hotovosti. Její formát se můţe v různých podnicích lišit, vhodné je vést ji např. jako tabulku: Tabulka 1 Možný vzor pokladní knihy Číslo dokladu Vyplaceno/ Datum přijato Text Příjem Výdej Zůstatek Zdroj: vlastní práce autora Neexistuje speciální právní předpis, který by upravoval vedení pokladny, proto je vhodné pro vedení pokladny vytvořit interní směrnici, která by měla obsahovat zejména: - osoby oprávněné a jejich podpisové vzory, - limit hotovosti, - způsob evidence, - u valutové pokladny moţnost pouţití valut, apod. Zaměstnanci, kteří mají právo disponovat s pokladnou, musí mít podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti, která má vţdy písemnou formu (jinak je neplatná). Na základě hmotné odpovědnosti pokladník odpovídá plně za moţné pokladní schodky. Zproštěn odpovědnosti můţe být jen tehdy, kdy se prokáţe, ţe pokladní schodek vznikl bez jeho zavinění. Inventura pokladny Je doporučováno kontrolovat alespoň jednou za měsíc konečný zůstatek na účtu pokladny v účetnictví se stavem v pokladní knize. Podle zákona o účetnictví je povinnost provádět fyzickou inventuru jednou za rok, a to k poslednímu dni účetního období. Fyzickou inventuru pokladní hotovosti je ovšem vhodné provádět častěji a její časový harmonogram by měl být uveden v interní směrnici. Výsledkem inventury můţe být přebytek (stav hotovosti v pokladně je vyšší neţ stav v účetnictví) či schodek (stav hotovosti v pokladně je oproti účetnímu stavu niţší). Pokud pokladník neprokáţe, ţe schodek nezavinil, je mu tento 10

11 předepsán k úhradě. Stav v pokladně v ţádném případě nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy. Nejčastější pokladní případy a jejich účtování O pohybech v pokladně se účtuje na účtu č. 211-Pokladna. Úbytek pokladní hotovosti je zachycen na straně Dal (D), a to na základně pokladního výdajového dokladu (PVD). Příjem do pokladny se zachycuje na straně Má Dáti (MD) na základě pokladního příjmového dokladu (PPD). Níţe uvádím účetní případy, které se mohou často vyskytovat v souvislosti s pokladnou. Př. Pokladník přijal do pokladny hotovost, která byla vybrána z bankovního účtu ve výši ,-. Tento případ zvýší stav pokladní hotovosti a sníţí stav bankovního účtu. PPD Převod z banky , Př. Převod hotovosti na bankovní účet ve výši ,-. PVD Vklad hotovosti do banky , Př. Z pokladny byla vyplacena záloha zaměstnanci na provozní výdaje ve výši ,-. PVD Záloha zaměstnanci , Př. Nákup spotřebního materiálu za 5 000,-. PVD Nákup spotřebního materiálu , Př. Při inventarizaci pokladny (fyzické přepočítání bankovek a mincí) se zjistilo, ţe skutečný stav (25 000,-) je niţší neţ stav v účetnictví (26 000,-). Schodek byl předepsán pokladníkovi k úhradě. PVD Schodek pokladní hotovosti 1 000, Př. Pokladník uhradil schodek pokladní hotovosti ve výši 1 000,-. PPD Úhrada schodku pokladníkem 1 000,

12 Př. Při inventarizaci pokladny byl zjištěný skutečný stav (25 500,-) vyšší neţ stav v účetnictví (25 000,-). PPD Přebytek pokladní hotovosti 500, Valutová pokladna V případě, ţe účetní jednotka pouţívá valuty, je nutné, aby v interním předpisu stanovila kurz, kterým bude přepočítávat valuty na korunovou hodnotu. Cizí měna se přepočítává na korunovou hodnotu: 1) K okamţiku pohybu peněz Účetní jednotka můţe pouţít: a) aktuální denní kurz vyhlášený Českou národní bankou (dále ČNB), b) kurz, za který byly valuty nakoupeny či prodány, c) pevný kurz. Při pouţití aktuálního denního kurzu si účetní jednotka můţe určit, zda bude pouţívat kurz vyhlášený ČNB na tento den ve 14,15 hod., nebo kurz z předcházejícího dne (toto je praktičtější, jelikoţ je moţné účtovat na základě touho kurzu hned ráno při zahájení účtování). Pouţití pevného kurzu znamená pouţít jeden kurz na delší časové období. Toto upravuje 24 odst. 7 ZÚ pevný kurz se stanoví interním předpisem účetní jednotky na pevně stanovenou dobu, která nesmí přesáhnout účetní období. Kurz je stanoven na základě kurzu vyhlašovaného ČNB k 1. dni období, na které je pevný kurz pouţíván. Moţnost stanovení pevného kurzu se však nevztahuje na všechny účetní jednotky 6. Při vedení valutové pokladny se částky do pokladní knihy zapisují v cizí měně, do účetnictví se účtuje přepočtená hodnota. Kurzové rozdíly se zúčtují k danému dni. 2) Přepočtení valut ke konci účetního období K poslednímu dni účetního období se zjistí fyzický stav valutové pokladny a tato hodnota se přepočítá denní kurzem ČNB. K tomuto dni se také zúčtují zjištěné kurzové rozdíly 6 Moţnost stanovení pevného kurzu se nevztahuje na: účetní jednotky, které k výkonu své činnosti potřebují bankovní licenci, povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu, povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu, povolení působit jako druţstevní záloţna, povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění a dále se moţnost pouţití pevného kurzu nevztahuje na ČNB, Českou kancelář pojistitelů a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky. 12

13 (kurzová ztráta na stranu MD účtu 563-Kurzové ztráty, kurzový zisk na stranu D účtu 663- Kurzové zisky). Př. Účetní jednotka pouţívá k přepočtu cizí měny denní kurz vyhlašovaný ČNB. K poslednímu dni účetního období byl zjištěný stav valutové pokladny ve výši 420,- EUR, kurz ČNB činil 25,80 Kč/EUR. Konečný zůstatek na účtu 211-Valutová pokladna činil ,- Kč. Rozdíl ve výši 134,- Kč se zaúčtuje jako kurzová ztráta. PVD Kurzový rozdíl - ztráta 134, Omezení plateb v hotovosti Od roku 2004 je účinný zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Tento zákon nařizuje provádět operace, které převyšují hodnotu EUR, pouze bezhotovostně. Týká se to osob se sídlem v ČR (navzájem) a osob, které mají sídlo v ČR a platí osobě se sídlem v zahraničí. Toto opatření se nevztahuje na platby pojistného, cla, daní a poplatků. U plateb znějících na jinou měnu, neţ je EURO, je nutné přepočítat platby směnným kurzem platným ke dni platby, přičemţ do limitu se započítávají veškeré transakce uskutečněné v daném dni. Ceniny Typickými příklady cenin jsou kolky, známky (poštovní a dálniční), stravenky, karty (např. telefonní nebo CCS karty) apod. Ceniny tvoří součást krátkodobého finančního majetku do chvíle, kdy jsou vydány do spotřeby (tj. kdy se pouţijí), tudíţ se na ně nahlíţí jako na formu peněz. Stravenky, neboli poukázky na jídlo, jsou velmi oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Dle zákona o daních z příjmů, 24 odst. 2 písm. j bodu 4 si ovšem daňově můţe podnik uznat pouze 55% ze jmenovité hodnoty stravenky. Dalším benefitem, v poslední době dosti oblíbeným a rozšířeným, jsou poukázky na různé volnočasové aktivity (sport, kultura, dovolená v zahraničí apod.), či poukázky na jinou formu podpory zdraví (na nákup v lékárně apod). Účtování cenin Příjem nakoupených cenin se účtuje na MD účtu 213-Ceniny, jejich úbytek, tj. výdej do spotřeby, na stranu D. 13

14 V následujícím textu uvádím časté účetní případy v oblasti účtování cenin (označení VÚD znamená vnitřní účetní doklad ). Př. Účetní jednotka nakoupila kolky a poštovní známky a zaplatila za ně hotově 1 200,-. Dále bylo ořízeno 200 ks poukázek do fitcentra v hodnotě celkem v hodnotě ,- (taktéţ platba v hotovosti) a 2000 ks poukázek na stravování v nominální hodnotě 80,-/ks, celkem v hodnotě ,- (z toho částka 4 800,- byla provizí za nakoupené stravenky, které byly zaplaceny přes dodavatelskou fakturu). PVD Nákup kolků a poštovních známek 1 200, PVD Nákup poukázek , Faktura Nákup stravenek , Př. Do spotřeby byly vydány poštovní známky v hodnotě celkem 500,- a zaměstnancům bylo vydáno 100 ks poukázek do fitcentra celkem v hodnotě ,-. VÚD Spotřeba poštovních známek 500, VÚD Výdej poukázek zaměstnancům , Př. Bylo vydáno 400 ks stravenek celkem v hodnotě ,-, přičemţ účetní jednotka zaúčtuje 55% na účet nákladů (zbytek si hradí zaměstnanci, tato částka byla strţena z čisté mzdy). VÚD Výdej stravenek zaměstnancům , VÚD Výdej stravenek zaměstnancům , Bankovní účty 7 Běžné účty Bankovní účty účetní jednotky zřizují na základě smlouvy o běţném účtu (její úprava je obsaţená v Obchodním zákoníku 8, třetí části, ). Její forma musí být vţdy písemná. V této smlouvě se banka zavazuje pro účetní jednotku zřídit účet v určité měně, na který 7 STROUHAL, Jiří.; ŢIDLICKÁ, Renata; KNAPOVÁ, Bohuslava. Účetnictví 2009 Velká kniha příkladů. 1. vyd. Brno: Computer Press, str , ISBN Zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dále jen ObchZ. 14

15 budou přijímány peněţní prostředky, budou z něj i vypláceny a dále budou prováděny jiné transakce (na účet a z účtu). Smlouva o běţném účtu dle ObchZ obsahuje tyto náleţitosti: firmu, název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo osoby fyzické. Dále můţe smlouva o běţném účtu obsahovat: osoby oprávněné k nakládání s peněţními prostředky na účtu a jakým způsobem, způsob stanovení nebo výši úrokové sazby, období splatnosti úroků, které banka platí majiteli účtu (ze zůstatku peněţních prostředků), lhůty, ve kterých banka oznámí majiteli účtu pohyby na účtu (přijaté vklady a platby, uskutečněné výplaty a platby) a zůstatek na účtu, způsob stanovení nebo výši úplaty a způsob platby, kterou majitel účtu provede ve prospěch banky (jedná se o bankovní poplatky, které jsou sjednávány podle ceníku banky). Smlouva o běţném účtu můţe být vypovězena kdykoliv a výpověď musí být vţdy písemná. Smlouva zaniká okamţikem doručení výpovědi bance. Banka vypořádá všechny pohledávky a závazky týkající se účtu a účet zruší. Zůstatek peněţních prostředků buď majiteli vyplatí, nebo ho převede na účet osoby, kterou majitel určil. Účetní jednotky většinou zakládají své účty pro moţnost bezhotovostního inkasa pohledávek od odběratelů a pro bezhotovostní úhradu závazků. Vkladové účty Vkladové účty účetní jednotky zakládají s cílem zvýšit výši peněţních prostředků. Uskutečňují jednorázové vklady na účet, ze kterého nelze uskutečňovat platební styk (tzn. inkasovat od odběratelů a platit dodavatelům). Takové vklady mohou být úročeny fixní nebo variabilní úrokovou sazbou, mohou být sjednané jako krátkodobé (splatnost obvykle do třech měsíců) nebo střednědobé či dlouhodobé. V okamţiku splatnosti krátkodobých vkladů jsou připsány i úroky (tudíţ u krátkodobých vkladů jde o jednorázové připsání úroků), kdeţto u středně- a dlouhodobých se provádí čtvrtletní nebo pololetní úročení. Vkladový účet účetní jednotky zřizují na základě smlouvy o vkladovém účtu, která je upravena v ObchZ, části třetí,

16 U podnikatelských subjektů jsou populární i jednorázové jednodenní vklady (tzv. overnight deposita), kdy je zůstatek peněţních prostředků na běţném účtu převeden na jednodenní vklad a další den jsou peněţní prostředky připsány zpět na účet i s úroky. Používání platební karty Ke svému běţnému účtu obvykle účetní jednotka obvykle získá i platební kartu. Karty mohou být: debetní účetní jednotky pomocí této karty platí z vlastních prostředků, kreditní platí se z úvěru, který je účetní jednotce po určité období poskytnut bezúročně. Nejznámějšími asociacemi platebních karet jsou VISA (Visa, Inc., neboli Visa International Service Association jde o nadnárodní společnost se sídlem ve Spojených státech amerických, která provozuje největší světovou síť elektronických plateb, správu plateb mezi finančními institucemi, obchodníky, spotřebiteli a podniky), či MasterCard (plným jménem MasterCard Worldwide, nadnárodní společnost sídlící ve Spojených státech amerických, která se v roce 2006 se stala veřejně obchodovatelnou akciovou společností). Běžný účet v cizí měně (devizový účet) Při přepočtu deviz na domácí měnu můţe účetní jednotka pouţít pevný kurz ( 24 odst. 7 ZU) nebo denní kurz. K rozvahovému dni účetní jednotka vţdy pouţije kurz ČNB. Vzniklé kurzové rozdíly jsou pak účtovány výsledkově. Účtování na bankovních účtech O pohybech na bankovním účtu se účtuje na účtu č. 221 Bankovní účty. Příjmy peněţních prostředků se zapíší na stranu MD, úbytky na stranu D. Dokladem pro zaúčtování těchto pohybů je výpis z bankovního účtu (dále jen VBÚ). Účtování o pohybech na bankovním účtu uvádím níţe v typických účetních případech. Př. Na bankovní účet byla připsána částka odběratelské faktury ve výši ,-. Faktura dodavateli byla uhrazena ve výši ,-. VBÚ Úhrada faktury od odběratele ,

17 VBÚ Úhrada faktury od odběratele , Př. Na bankovní účet byla vloţena hotovost ve výši ,-. VBÚ Vklad hotovosti , (Výběr hotovosti z bankovního účtu je účtován na opačné strany uvedených účtů) Př. Na konci měsíce byly z bankovního účtu strţeny poplatky za bankovní sluţby (vedení účtu, vyhotovení výpisů) ve výši 900,- a byly připsány úroky ve výši 20,-. VBÚ Bankovní poplatky 900, VBÚ Připsaný úrok 20, Druhy cenných papírů V kapitole o druzích cenných papírů se pro obecnější představu nejprve zmíním o legislativním rámci upravujícím cenné papíry, dále pak uvedu jejich členění a popíši jejich jednotlivé druhy Legislativní normy upravující cenné papíry Legislativní rámec uvedu jak pro české, tak i pro mezinárodní podmínky, jelikoţ české obchodní společnosti emitující cenné papíry na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie musí pouţít pro účtování a sestavení účetní závěrky standardy IFRS Česká legislativa Mezi základní normy upravující cenné papíry patří: Zákon o cenných papírech (č. 591/1992 Sb.) Dle tohoto zákona jsou cennými papíry akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náloţné listy, skladištní listy a zemědělské skladištní listy. Zákon o cenných papírech vymezuje jejich formu, náleţitosti a podmínky vydávání. Dále tento zákon 9 Blíţe viz část o mezinárodní legislativní úpravě finančního majetku 17

18 obsahuje úpravu smluv o cenných papírech (smlouvy o převodech cenných papírů, obstaravatelské smlouvy). Zákon o dluhopisech (č. 190/2004 Sb.) Zákon obsahuje úpravu dluhopisů vydávaných v České republice. Emitentem dluhopisu můţe být právnická osoba nebo fyzická osoba, která je bankou s místem podnikání na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a která podniká na základě jednotné bankovní licence. Zákon definuje náleţitosti dluhopisů, emisní podmínky a jejich schvalování a zveřejňování. Dále obsahuje dluhopisový program a záleţitosti schůze vlastníků. Samostatně je upraven dohled České národní banky a zvláštní druhy dluhopisů, např.: státní dluhopisy, dluhopisy České národní banky, komunální dluhopisy a hypoteční zástavní listy. Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.) Zákon upravuje problematiku směnek (cizích a vlastních) a šeků. Pro kaţdý instrument zvlášť definuje náleţitosti jako vystavení a formu, dále pak pojmy jako indosament (rubopis), který vymezuje podmínky převodu směnky/šeku, směnečné/šekové rukojemství, (znamenající fakt, ţe za zaplacení ručí další osoba), stejnopisy, podmínky placení a postihy za neplacení, druhy šeku (křiţovaný a k zúčtování), zvláštní ustanovení mezinárodního práva a ustanovení společná pro směnky i šeky. Účtování cenných papírů u podnikatelů 10 je upraveno těmito normami: Zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) (ZÚ) Vyhláškou č. 500/2002 Sb. (Vyhl500), kterou se provádějí některá ustanovení ZU, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Českými účetními standardy pro podnikatele (ČÚS); pro oblast cenných papírů jsou důleţité ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry a podíly, ČÚS č Jedná se o podniky, které nejsou emitenty cenných papírů obchodovaných na burze v rámci Evropské unie, a dále o podniky, které nevykazují podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Pro banky a jiné finanční instituce platí Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZÚ a dále pak ČÚS pro finanční instituce. 18

19 Dlouhodobý finanční majetek a ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Mezinárodní legislativa pro oblast finančního majetku 11 Společnosti emitující cenné papíry obchodované na trzích cenných papírů v členských státech Evropské unie musí účtovat a vykazovat podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) - Výbor pro mezinárodní účetní standardy (IASC International Accounting Standards Committee) vznikl v roce 1973 a jeho cílem byla celosvětová harmonizace účetních pravidel a výkazů právě v podobě vydávání mezinárodních účetních standardů. V roce 2001 se IASC proměnil na IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation) a od roku 2010 je název nadace IFRS Foundation (Nadace IFRS). Účetní standardy vydávané do roku 2001 jsou označovány jako IAS, nové standardy vydávané po roce 2002 jsou nazývány IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví). IFRS povaţují za hlavní uţivatele účetních informací investory, tzn., ţe cílem účetního výkaznictví je poskytnutí takových informací o finanční situaci, které jsou relevantní pro rozhodování věřitelů, potenciálních investorů a dalších subjektů. Povinnost pro společnosti kótované na evropských burzách, aby sestavovaly účetní závěrku podle IFRS, vznikla v roce 2002 (v České republice tato povinnost vznikla v roce 2004). Problematice cenných papírů jsou pak věnovány tyto standardy: IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a prezentace (definuje finanční nástroje a aktiva a poţaduje jejich zveřejnění v reálných hodnotách). IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (řeší účtování finančních investic) IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování. Tento standard nahrazuje od roku 2007 standard IAS 30 Zveřejnění v účetních závěrkách bank a obdobných finančních institucí. Cílem IFRS 7 je poskytnout uţivatelům účetních závěrek informace 11 STROUHAL, Jiří. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, str , ISBN

20 o riziku, kterému podnik v rámci finančního instrumentu čelí, a způsoby, kterými tato rizika podnik řídí Členění a druhy cenných papírů Cenný papír vyjadřuje právní nárok jeho majitele na určitá v něm vymezená plnění, ke kterým se emitent cenného papíru zavázal. Členění cenných papírů Cenné papíry můţeme klasifikovat podle různých kritérií: 1) Klasifikace cenných papírů podle podoby 12 A. Zaknihované cenné papíry Tyto cenné papíry nemají fyzickou podstatu, existují pouze v elektronické podobě a jsou vedeny registrem cenných papírů. B. Listinné cenné papíry Cenné papíry v listinné podobě mají fyzickou podstatu, která je zachycena na konkrétním nosiči papíru. Jde tedy o dokument fyzickou listinu. Listinné cenné papíry mohou být ve třech formách: 13 a. cenné papíry na doručitele Cenné papíry na doručitele mají tu výhodu, ţe jsou snadno obchodovatelné a to díky tomu, ţe na této listině není uveden majitel a povaţuje se za něj ten, kdo cenný papír předloţí. Změna se provede sepsáním kupní smlouvy a předáním listiny novému majiteli, čímţ odpadají obtíţe při převodu cenného papíru. Takový cenný papír se téţ označuje jako cirkulační cenný papír. 12 STROUHAL, Jiří. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, str 42 43, ISBN Z hlediska dělení cenných papírů podle formy se sleduje především to, jak je prováděna změna jejich majitelů. 20

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU Otázka: Cenné papíry a účtování, evidence finanačního majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU CENNÉ PAPÍRY

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Vymezení Finanční umístění aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež slouží především

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PRACOVNÍ ZNĚNÍ ZMĚN V PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠKÁCH (platné znění, s vyznačením navrhovaných změn) 502/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, ČÁST PRVNÍ

PRACOVNÍ ZNĚNÍ ZMĚN V PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠKÁCH (platné znění, s vyznačením navrhovaných změn) 502/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ ZNĚNÍ ZMĚN V PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠKÁCH (platné znění, s vyznačením navrhovaných změn) 502/2002 Sb VYHLÁŠKA ze dne 6 listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 563/1991 Sb, o

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více