POHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční)"

Transkript

1 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 1 OHLEDÁVKY opravné položky konkursní (insolvenční) Ing. Ivana ilařová 1rávní východiska Celá problematika je právně řešena v 8 ZoR, kde jsou stanoveny především podmínky pro tvorbu rezerv. V 2 odst. 2 ZoR jsou taxativně vymezeny pohledávky, ke kterým nelze tvořit žádné zákonné opravné položky, a to ani pokud je dlužník v insolvenčním řízení. Daňová uznatelnost zákonných opravných položek (při splnění podmínek ZoR) je řešena v 24 odst. 2 písm. i) ZD. Oblast tvorby zákonných opravných položek je velmi ovlivněna insolvenčním zákonem, který stanoví způsob přihlášení pohledávek insolvenčnímu soudu. Zákon o rezervách 2ostup včetně příkladů a zaúčtování Dlužník v insolvenčním řízení je pro věřitele nepříjemnou záležitostí, neboť šance na podíl z výtěžku konkursní podstaty jsou zpravidla malé (pravděpodobně dluží i jiným dodavatelům, také státu, zaměstnancům, bankám). Správně ošetřená pohledávka za dlužníkem v insolvenčním řízení Dlužník v insolvenčním řízení

2 str. 2 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) Kdy opravnou položku nevytvoříme však může přinést určité daňové zvýhodnění. Nástrojem k tomuto zvýhodnění je možnost tvorby zákonné opravné položky k pohledávce za úpadcem (tj. dlužníkem v insolvenčním řízení) až do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky. Rozvahovou hodnotou pohledávky tj. základnou pro výpočet až 100% opravné položky je u vlastní pohledávky jmenovitá hodnota pohledávky, u pohledávky nabyté postoupením pak pořizovací cena. Nutnou podmínkou daňové optimalizace v této oblasti je: 1. respektování okruhu pohledávek, ke kterým zákonná opravná položka nemůže být vytvářena, 2. včasné přihlášení pohledávky u insolvenčního soudu, 3. sledování případného popření pohledávky v insolvenčním řízení. očínaje rokem 2008 existuje v praxi souběh zákona o konkursu a vyrovnání a insolvenčního zákona. Je tomu tak proto, že řízení započatá podle zákona o konkursu a vyrovnání budou podle tohoto zákona také ukončena. V dalším textu se proto budeme souběžně zabývat oběma zákony, větší důraz však bude kladen na insolvenční zákon. odle zákona o konkursu a vyrovnání řízení totiž již pouze dobíhají, jejich počet bude klesat. Zákon o rezervách v 2 stanoví výčet pohledávek, ke kterým není možné vytvářet žádné zákonné opravné položky. Jde o pohledávky vzniklé z titulu: úvěrů a půjček, ručení, záloh, smluvních sankcí (pokut, úroků a poplatků

3 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 3 z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů), cenných papírů a ostatních investičních instrumentů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti. Dále pak není možné tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám: o kterých nebylo účtováno ve výnosech, které nebyly zahrnuty do základu daně z příjmů, které byly nabyty bezúplatně. Opravné položky také nelze tvořit k souboru pohledávek. Na rozdíl od tvorby zákonných opravných položek podle 8a ZoR, kdy věřitel nesmí tvořit opravné položky k pohledávkám za předpokladu, že má k dlužníkovi současně splatné závazky a neprovede vzájemný zápočet pohledávek a závazků, v případě tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení toto pravidlo neplatí. ozor však na případy, kdy pohledávka přihlášena k insolvenčnímu soudu nakonec není a věřitel hodlá postupovat podle 8a tam již zmíněné pravidlo o nemožnosti tvorby opravné položky kvůli splatným závazkům platí. Je tedy možné, že primárně zamýšlíme tvorbu opravné položky podle 8 ZoR, což ale podle vývoje situace změníme na tvorbu opravné položky podle 8a ZoR. řestože půjde stále o stejnou pohledávku, podmínky vyžadované ZoR jsou odlišné. odobně také funguje pravidlo spojených osob. Zatímco v případě postupu podle 8a není možné tvořit zákonné opravné položky, pokud v době Existence splatných závazků není překážkou Existence spojených osob není překážkou

4 str. 4 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) vzniku pohledávky (ne v době přihlášení pohledávky insolvenčnímu soudu) věřitel a dlužník byli spojenými osobami, u insolvenčních opravných položek toto není na závadu. ozor však na případy, kdy pohledávka přihlášena insolvenčnímu soudu nakonec není a věřitel dále se postupuje podle 8a ZoR tam již zmíněné pravidlo platí a musíme zkoumat vztah věřitele a dlužníka k datu vzniku pohledávky. Akciová společnost poskytla dceřiné s. r. o. na základě smlouvy poradenské služby za Kč (včetně DH). Na dceřinou společnost insolvenční soud prohlásil konkurs a mateřská a. s. ve lhůtě stanovené soudem pohledávku přihlásila. Účtování v a. s.: Text Částka (Kč) MD D Vznik pohledávky z titulu poskytnutí služby a 343 Tvorba 100% opravné položky Skutečnost, že osoby dlužníka a věřitele jsou spojené, není podstatná. okud mateřská společnost a. s. zvládne včas přihlásit pohledávku insolvenčnímu soudu, bude možné tvořit zákonnou 100% opravnou položku. Akciová společnost ukončila účast v dceřiné s. r. o. dohodou a na základě toho jí vznikl nárok na vypořádací podíl ve výši Kč. S. r. o. jakožto dlužník na základě svého předlužení na sebe vyhlásila konkurs, do kterého a. s. svoji pohledávku řádně a včas přihlásila. Účtování v a. s.: Text Částka (Kč) MD D Vznik pohledávky z titulu vypořádacího podílu

5 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 5 Výnos na účtu 668 není součástí základu daně, neboť jde o výnos zdaněný zvláštní sazbou daně. Z tohoto důvodu se k této řádně a včas přihlášené pohledávce nesmí vytvářet zákonná opravná položka a to ani podle 8, ani podle 8a ZoR. Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení lze vytvářet pouze za předpokladu, že byly přihlášeny u insolvenčního soudu. Lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí soudu nesmí být kratší než 30 dní a delší než 2 měsíce. Ve skutečnosti ale existují tři lhůty pro přihlášení pohledávek: a. první začíná běžet okamžikem vyhlášení insolvenčního řízení (do 2 hodin po návrhu) už od tohoto okamžiku je možné přihlašovat pohledávky, b. druhá začíná běžet od nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku (tato lhůta je stanovena v rozpětí 30 dnů až 2 měsíců podle konkrétního rozhodnutí soudu), c. třetí lhůta přichází v úvahu tehdy, pokud spojí soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení pak činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů. ro účely tvorby zákonné opravné položky podle 8 ZoR není podstatné, kterou lhůtu si věřitel pro přihlášení pohledávek vybere. V současné době se často stává, že věřitelé nečekají, až se pohledávka stane nevymahatelnou, a předem se starají o zajištění svých pohledávek. Jedním ze způsobu zajištění pohledávky je zajišťovací směnka. O této zajišťovací směnce se v účetnictví neúčtuje, vede se pouze na podrozvahových účtech řihlášení pohledávky řihlašujeme insolvenčnímu soudu opravdu pohledávku?

6 str. 6 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) Jaké pohledávky lze insolvenčnímu soudu přihlásit ozdní přihlášení pohledávky Operace předcházející tvorbu zákonné opravné položky a vykazuje v příloze účetní závěrky. okud dochází k uplatnění této směnky v insolvenčním řízení (věřitel dá přednost uplatnění směnky před uplatněním pohledávky samé), není možné k pohledávce tvořit zákonné opravné položky, neboť není k insolvenčnímu soudu přihlášena. Opravnou položku k zajišťovací směnce také není možné tvořit. řihlásit je možné pohledávku splatnou, ale i nesplatnou, pohledávku vázanou na podmínku. řihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí a exekucí. řihláška pohledávky má na běh promlčecí lhůty stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění u soudu a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Na pohledávky přihlášené po uplynutí této lhůty není možné vytvářet zákonné opravné položky podle 8 ZoR. Neexistuje tedy žádná další šance (na rozdíl od doby platnosti zákona o konkursu a vyrovnání) situaci zachránit a opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenci vytvořit podle 8. V případě nepopření existence pohledávky je možné využít tvorbu podle 8a ZoR. oté, co došlo k platnému přihlášení pohledávky insolvenčnímu soudu, je třeba ještě vyřešit: a. přepočet pohledávky v cizí měně, b. dodržení správného a jediného období tvorby zákonné opravné položky. ohledávka v cizí měně musí být podle 175 insolvenčního zákona přepočítána na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou dříve, podle

7 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY K povinnému zrušení opravných položek dochází v případě, kdy: pohledávka je sice ve lhůtě přihlášena, ale následně je účinně popřena insolvenčním správčást 4 ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 7 kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Náklady a výnosy z kursových rozdílů vzniklých podle 175 insolvenčního zákona jsou součástí základu daně vzniklého z účetního výsledku hospodaření. Jediným obdobím, ve kterém je možné platně a v souladu se zákonem vytvořit zákonnou opravnou položku, je období, za které se podává daňové přiznání, v němž byly pohledávky insolvenčnímu soudu přihlášeny. Nelze tedy pohledávku přihlásit insolvenčnímu soudu např. v roce 2011 a opravnou položku vytvořit až v roce Tvorba by pak byla v roce 2012 daňově neúčinným nákladem pro porušení podmínek zákona. Situaci není možné zachránit ani podáním dodatečného daňového přiznání na rok 2011, neboť v roce 2011 nebylo o tvorbě zákonné opravné položky účtováno, což je podmínkou zákona. ohledávky jsou převoditelným aktivem, je možné je postoupit kdykoliv. okud se však postupuje pohledávka, která byla původním věřitelem přihlášena do konkursu, pak: prodávající musí zrušit vytvořenou insolvenční opravnou položku podle 8 ZoR, protože ztrácí podkladové aktivum, kupující tuto opravnou položku již nevytvoří, protože se nemůže vrátit do období, kdy byla pohledávka do konkursu či insolvenčnímu soudu přihlášena. rávě toto období je však jediným, ve kterém je možné konkursní opravnou položku tvořit. Opravná položka k nakoupené pohledávce za dlužníkem v insolvenčním řízení Zrušení opravné položky

8 str. 8 ři práci s pohledávkami za dlužníky v insolvenčním řízení se často kombinují zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám se zákonnou opravnou položkou a následně po ukončení končást 4 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) opření existence pohledávky Kombinace metod daňového zvýhodnění cem, věřitelem nebo dlužníkem, pokud jim insolvenční zákon toto právo přiznává ( 190 insolvenčního zákona); v tomto případě buď vůbec nesmí dojít k tvorbě opravné položky, nebo pokud již byla vytvořena, musí být zrušena, došlo k částečnému či plnému uspokojení pohledávky na základě rozvrhu v případě konkursu nebo plnění reorganizačního plánu, je ukončeno insolvenční řízení, došlo k prodeji či vkladu pohledávky. V případě, že pominou důvody pro existenci opravné položky k pohledávce za dlužníky v insolvenčním řízení, je možné snížit opravnou položku na úroveň opravných položek k nepromlčeným pohledávkám ( 8a ZoR). Řešení tohoto poněkud neurčitého stavu stanoví 8 odst. 3 ZoR. Od tohoto případu použití 8a ZoR je však třeba odlišit situaci, kdy insolvenční správce popře pohledávku, ke které byla již v minulém zdaňovacím období vytvořena 100% zákonná konkursní opravná položka z titulu včasného přihlášení pohledávky. K popření dochází téměř ve všech případech z důvodu popření existence pohledávky. Akceptováním připomínek o neexistenci pohledávky, spornosti její hodnoty nebo osoby dlužníka a věřitele ztratil poplatník právo tuto pohledávku daňově řešit. K pohledávce takto zpochybněné nemohou existovat žádné zákonné opravné položky, a pokud jsou z minulosti vytvořeny, musí být zrušeny.

9 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 9 kurzu s úplným či částečným odpisem pohledávky. Řešení těchto kombinací si ukážeme na příkladu. Společnost eviduje pohledávku ve jmenovité hodnotě Kč s lhůtou splatnosti 15. dubna Jde o pohledávku, u níž nedošlo k zahájení soudního řízení s dlužníkem. K rozvahovému dni 31. prosince 2010 společnost vytvořila zákonnou 20% opravnou položku ve výši Kč, k rozvahovému dni 31. prosince 2011 již nebylo možné v tvorbě opravné položky pokračovat, nicméně dříve vytvořená opravná položka nebyla (a nemusela být) zrušena. Dne 17. ledna 2012 byl na společnost dlužníka prohlášen konkurs jako způsob řešení jeho insolvence. Společnost jakožto věřitel svoji pohledávku insolvenčnímu soudu přihlásila dne 10. února Insolvenční správce oprávněnost této pohledávky nepopřel. Společnost věřitele vytvořila zákonnou opravnou položku až do výše 100 %, tedy dotvořila v roce 2012 zákonnou opravnou položku ve výši Kč. Dne 9. byl konkurs ukončen a společnosti byla na základě rozvrhového usnesení uhrazena část pohledávky ve výši Kč. Rok Tvorba opravné položky Stav opravné položky 558/391 (Kč) (Kč) % (20 %) (80 %) Účtování podle výsledků insolvenčního řízení o částečné úhradě pohledávky z konkursní podstaty v roce 2012: oložka Částka (Kč) MD D Stav účtu Stav účtu

10 str. 10 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) 1. Částečná úhrada pohledávky Odpis neuhrazené části pohledávky Zúčtování opravné položky Jednorázový odpis V tomto případě se použije ustanovení 24 odst. 2 písm. y) ZD. Do daňově účinných nákladů lze uznat odpis pohledávky ve výši vytvořené zákonné opravné položky. V tomto případě to znamená v roce 2012 daňově účinný náklad na účtu 546 ve výši Kč, proti němuž stojí záporný náklad ze zúčtování opravné položky ve výši Kč. oužití opravných položek není povinné. Jejich tvorba je právem, ale ne povinností věřitele. okud by věřitel vůbec nevyužil možnosti tvorby opravných položek, přestože by pohledávku insolvenčnímu soudu řádně přihlásil, mohl by využít možnosti jednorázového daňově účinného odpisu neuhrazené části pohledávky při ukončení konkursu [ 24 odst. 2 písm. y) bod 2. ZD]. Daňově účinný odpis pohledávek je vázán na řadu podmínek samostatně se tímto okruhem problémů zabýváme v OHLEDÁVKY daňový odpis. Navazujeme na předchozí příklad: oložka Částka (Kč) MD D Stav účtu Částečná úhrada pohledávky Odpis neuhrazené části pohledávky

11 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 11 Následující tabulka slouží k porovnání daňových dopadů do základu daně při použití zákonné opravné položky a bez jejího využití: oložka Zákonná opravná položka tvořena netvořena Výnos při vystavení faktury Tvorba opravné položky Odpis pohledávky do daňových nákladů Zvýšení základu daně po rozpuštění opravné položky Celkem základ daně Na základě předcházející tabulky se na první pohled zdají opravné položky zbytečné, protože konečný efekt je stejný. Neméně důležité je však i časové uplatnění nákladů. V případě tvorby opravných položek je možné náklady uplatnit dříve již při přihlášení pohledávky do konkursu. Bez tvorby opravné položky se náklad uplatní až při ukončení insolvenčního řízení v závislosti na jeho výsledcích. I vzhledem k zatím snižující se sazbě daně z příjmů O se tedy tvorba zákonných opravných položek vyplatí. Tvorba zákonné opravné položky je nástrojem daňové optimalizace pokud se mi v roce přihlášení pohledávky daňově nehodí tvorba zákonné opravné položky, například z důvodů vykázání daňové ztráty, kterou účetní jednotka nechce prohlubovat, není tvorba zákonné opravné položky povinná. Lze počítat s vyšším daňově účinným nákladem v momentě, kdy insolvenční řízení skončí a pohledávka bude uspokojena pouze zčásti. Kde se však rozhodovat nemůžeme, je období, ve kterém zákonnou opravnou položku podle 8

12 str. 12 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) ZoR budeme tvořit. Zde nemáme na výběr a jedinou možností je tvorba v roce přihlášení pohledávky insolvenčnímu soudu. okud tuto možnost nevyužijeme, tvorba konkursní opravné položky k této pohledávce již v dalších obdobích není možná. oněkud odlišná situace by nastala, pokud by k 15. červnu 2011 byl na dlužníka prohlášen konkurs jako způsob řešení insolvence, který by byl následně 15. února 2012 zrušen pro nedostatek majetku dlužníka a věřitel by měl vytvořené opravné položky v maximálně možné míře. Jmenovitá hodnota pohledávky činí Kč, je splatná 15. dubna 2009 a insolvenčnímu soudu byla řádně a včas ve lhůtě stanovené soudem přihlášena dne 13. července Rok Tvorba opravné položky Stav opravné položky % 558/391 (Kč) (Kč) (20 %) (80 %) Účtování o zrušení konkursu z důvodu nedostatku majetku dlužníka k 15. únoru 2012: oložka Částka (Kč) MD D Stav účtu Stav účtu Odpis celé hodnoty pohledávky Zúčtování opravné položky I v tomto případě se použije ustanovení 24 odst. 2 písm. y) ZD. Do daňově účinných nákladů lze jedno-

13 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 13 rázově odepsat pohledávku, pokud byl na dlužníka zrušen konkurs z důvodu nedostatku majetku dlužníka a pohledávka byla do konkursu řádně přihlášena. V tomto případě to znamená v roce 2012 daňově účinný náklad na účtu 546 ve výši Kč, proti tomu stojí záporný náklad ze zúčtování opravné položky ve výši Kč. 3Vztah k ostatním daním Lze konstatovat, že pokud je součástí ocenění pohledávky i DH, vztahuje se možnost tvorby opravných položek i na tuto část hodnoty pohledávky. Stejně tak, pokud je daňově účinný odpis pohledávky, zahrnuje se do její hodnoty i částka DH. Hodnota DH je součástí jmenovité hodnoty pohledávky. Mnohem složitější vazbou je možnost vystavování insolvenčního opravného daňového dokladu v případě prohlášení konkursu na dlužníka. Věřitel v tomto případě v účetnictví nesnižuje hodnotu pohledávky o DH, na kterou je vystaven opravný daňový doklad, ale účtuje tuto částku do výnosů. Tento fakt zachování hodnoty pohledávky je velmi důležitý. okud hodnota pohledávky zůstává konstantní, nebude se měnit v souvislosti s vystavením insolvenčního daňového dokladu ani výše zákonné opravné položky. Vztah k DH

14 str. 14 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) 4ozor na časté chyby! Vzhledem k množství podmínek, které je nutno v této oblasti splnit, se chyby vyskytují velmi často: Největším úskalím praxe je včasné přihlášení pohledávky k insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu. Bez včasného přihlášení pohledávky není možné s konkursní opravnou položkou pracovat jako s daňově účinným nákladem. Ačkoliv v textu jsou uvedeny tři časové lhůty pro přihlášení pohledávky, prakticky máme již jen jedinou možnost a jedinou lhůtu pro přihlášení pohledávky, a to lhůtu stanovenou v rozhodnutí soudu. okud tuto lhůtu nestihneme, jde o situaci velmi přehlednou. Zákonné opravné položky podle 8 ZoR nemohou k předmětné pohledávce existovat, ani být nově vytvořeny. K častým chybám vede také snaha zjistit ještě před tvorbou opravné položky, zdali insolvenční správce či jiná oprávněná osoba účinně nepopřela předmětnou pohledávku v konkursním řízení. ak může dojít k tomu, že opravná položka bude chybně tvořena až v následujícím zdaňovacím období, nikoliv v období, ve kterém byla pohledávka k insolvenčnímu soudu přihlášena. Jde o porušení zákona a o vytvoření daňově neúčinného nákladu. okud již je opravná položka vytvořena, nezbývá než čekat na závěr konkursu, ze kterého vyplývá výsledek insolvenčního řízení. ak je třeba bezodkladně zrušit opravnou položku a v návaznosti na výsledky konkursu naložit s pohledávkou. Neuhrazená část pohledávky se odepíše do nákladů.

15 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 15 I tak jednoduchá situace, jako je inkaso celé či části hodnoty pohledávky, může způsobit chybu, pokud nerozpustíme alikvotní podíl vytvořené zákonné opravné položky. U tvorby konkursní opravné položky k nakoupeným pohledávkám je třeba zkoumat, zda přihlášení pohledávky proběhlo v roce úplatného převodu a také zda pohledávka byla při svém vzniku účtována do výnosů, které se staly součástí základu daně. okud by tomu tak nebylo, nebylo by možné splnit podmínku tvorby opravné položky v roce přihlášení pohledávky insolvenčnímu soudu. okud je nakoupená pohledávka již do konkursu přihlášena, není možné konkursní opravnou položku u kupujícího vytvořit. rotože tvorba opravné položky není povinná, nelze se jejího uznání domáhat dodatečně např. při daňové kontrole. okud opravná položka nebyla v kontrolovaném období vytvořena a zaúčtována, přestože věřitel splnil všechny podmínky pro její existenci, nezbývá než konstatovat, že svého práva nevyužil. V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost okruhu pohledávek, ke kterým není možné tvořit zákonné opravné položky, a to ani v případě prohlášení konkursu na dlužníka a při včasném přihlášení pohledávky. Bez podrobného seznámení s tímto okruhem pohledávek je velmi pravděpodobná neoprávněná tvorba opravných položek. V souvislosti s eventuálním vystavením insolvenčního opravného daňového dokladu je třeba dbát na přesné účtování hodnoty DH a nedopustit v této souvislosti snížení hodnoty pohledávky ani hodnoty opravné položky.

16 str. 16 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) 5Daňová optimalizace V prvé řadě je nutné připomenout, že daňovou optimalizací je především využití zákonné opravné položky. Základ daně je možné optimalizovat sledováním úpadců a včasným přihlašováním pohledávek. K tomu je ovšem nezbytné: sledovat prohlášení insolvence na dlužníky jinými věřiteli, popřípadě se stát navrhovatelem insolvence (cesta ke 100% opravné položce), řádně přihlásit své pohledávky k insolvenčnímu soudu, i když je sám věřitel navrhovatelem insolvence, striktně dodržet lhůty pro přihlášení pohledávek k insolvenčnímu soudu stanovené rozhodnutím soudu (nutná podmínka pro tvorbu až 100% opravných položek), u přihlášených pohledávek sledovat zrušené konkursy na jejich dlužníky pro nedostatek majetku (možnost jednorázového odpisu pohledávek). Daňově optimalizační je skutečnost, že konkursní opravné položky lze tvořit i k takovým pohledávkám, k nimž není možné tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám. Jde konkrétně o pohledávky mezi spojenými osobami a mezi osobami blízkými. Konkursní opravná položka je tedy jediným prostředkem daňové optimalizace těchto pohledávek. Konkursní opravné položky je možné tvořit k pohledávkám vlastním, za dodržení všech podmínek i k nakoupeným.

17 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) str. 17 V případech, kdy je výjimečně požadováno zvýšení základu daně např. z důvodu uplatnění slevy na dani, která není převoditelná do následujících zdaňovacích období, je možné nevytvořit konkursní zákonnou opravnou položku, popř. ji vytvořit v nižší sazbě. Tímto krokem si věřitel nijak neuškodí. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že konečný daňový dopad pohledávky prošlé rozvrhovým usnesením je stejný, ať opravnou položku využije či nevyužije. Jde jen o časové hledisko. V případě hrozícího propadnutí slevy na dani jí dá samozřejmě přednost před uplatněním opravné položky. Opravnou položku podle 8 ZoR však již v následujícím období vytvořit nelze, přestože pohledávka je přihlášena. 6Názor pracovníka správce daně ři zpracování konečné podoby textu bylo využito cenných připomínek Ing. Evy Křepelové, která pracuje na Finančním ředitelství v raze. 7Daňové judikáty Z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne čj. 10 Ca 209/ vyplývá, že opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení podle 8 odst. 1 ZoR lze tvořit pouze k pohledávkám přihlášeným u soudu ve lhůtě stanovené usnesením

18 str. 18 DAŇOVÁ OTIMALIZACE RO RÁVNICKÉ OSOBY ohledávky opravné položky konkursní (insolvenční) soudu o prohlášení konkursu. Lhůtu uvedenou v 22 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání lze akceptovat pouze pro splnění podmínek k přihlášení pohledávek, ale nikoliv pro tvorbu opravné položky. Soud ještě dodává: Na situaci, kdy žalobce přihlásil své pohledávky po uplynutí lhůty stanovené soudem, dopadá ustanovení 8a zákona o rezervách, upravující tvorbu opravných položek k nepromlčeným pohledávkám v návaznosti na dobu, která uplynula od splatnosti takových pohledávek. Okolnost, že žalobce u dvou konkrétních pohledávek mohl takto postupovat i v kontrolovaném zdaňovacím období roku 1999, správce daně ve svém rozhodnutí zohlednil. rotože žalobce jako konkurzní věřitel v předmětném konkurzním řízení postupoval způsobem předvídaným v ustanovení 8a odst. 2 zákona o rezervách a řádně a včas činil úkony potřebné k uplatnění svého práva, nemůže být pochyb o tom, že dosáhne i na stoprocentní zákonnou opravnou položku nikoliv ale k pohledávce za dlužníkem v konkurzu, ale k nepromlčené pohledávce, za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynula doba delší než 36 měsíců. Jde o judikát mapující problematiku zákona o konkursu a vyrovnání, nikoliv insolvenčního zákona.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 30/2015 Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje tvorbu a používání opravných položek. 1.2. Směrnice

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Rezervami podle 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Opravné položky 1FU350. Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová

Opravné položky 1FU350. Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová Opravné položky 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová Opravné položky Úvod Opravné položky v účetnictví Opravné položky v daních Příklady Úvod Dočasné snížení hodnoty majetku Daňová účinnost - pouze

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Správce konkurzní podstaty úpadce ELMA THERM spol. s r.o. Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, IČ: 47902485, zaps. v OR u KS v Brně odd. C,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku

Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku Obec Batňovice 542 37 Batňovice č. p. 4 Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu následujících ustanovení:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR: PROVOZ A EKONOMIKA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Konkursní řízení v právní úpravě a praxi Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ivana Hájková Katedra

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Pohledávky a závazky. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Pohledávky a závazky. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Pohledávky a závazky Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Přehled témat Inventarizace pohledávek a závazků Upomínky Ocenění v cizí měně Opravné položky Pohledávky a závazky Pohledávka

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Přednáška 21.3.07 Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel,

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Příloha k účetní závěrce za účetní od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Obecné údaje: Obchodní firma: Sídlo: RENTERA, a.s. Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 IČ: 274 45 992 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 35. schůze dne 20. října 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 35. schůze dne 20. října 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 442 USNESENÍ z 35. schůze dne 20. října 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce ke dni Collegium Marianum Týnská škola s.r.o. Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská škola s.r.o.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí vzorec výpočet uroků z půjčky bez potvrzení., ve znění pozdějších předpisů. prosince 2003 povede účetnictví, zvýší výsledek hospodaření o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více