POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Zuzana HORECKÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav ŽALIO Znojmo, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Pohledávky a závazky jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne Zuzana HORECKÁ

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Ladislavu Žaliovi za cenné rady a připomínky při zpracování této práce.

4

5

6 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek a závazků účetní jednotky. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a charakterizovány jednotlivé účty, které se týkají zúčtovacích vztahů. Je zaměřena především na pohledávky a závazky z obchodního styku. Popisuje jejich vznik, účtování a zánik. Jsou zde také rozebírány pohledávky po lhůtě splatnosti, tvorba opravných položek k těmto pohledávkám a jejich odpisy. V praktické části jsou uvedeny základní informace o vybraném podniku a rozbor jeho pohledávek a závazků. Dále je v práci provedena analýza podniku související s pohledávkami a závazky. Klíčová slova: pohledávky, závazky, zúčtovací vztahy, pohledávky po lhůtě splatnosti ABSTRACT This bachelor thesis is occupied oneself by question of claims and obligations of accounting entity. In theoretic part are explained basic fundamentals and characterized single accounts which are concern debtors and creditors. This work is aim mainly on claims and obligations from commercial relation. It describes their rise, accounting and extinction. There are analyzing claims after payback period, creation of corrective entries to this claims and their taxes depreciation too. In practical part are written basic information about select company and dissection his claims and obligations. Than in this work is carried out analyze of company which is connected with claims and obligations. Keys words: claims, obligations, debtors and creditors, claims after payback period

7 OBSAH ÚVOD...8 CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST PRÁVNÍ ÚPRAVA OBECNÁ ČÁST POHLEDÁVKY Oceňování pohledávek Účtování pohledávek ZÁVAZKY Účtování závazků ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zúčtování daní a dotací Pohledávky ke společníkům a sdružení Závazky ke společníkům a sdružení Jiné pohledávky a závazky Přechodné účty aktiv a pasiv Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování SMĚNKY JAKO PLATEBNÍ PROSTŘEDEK DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Rezervy Bankovní úvěry Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek a pohledávka INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZÁNIK POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Odpis pohledávky do nákladů Opravné položky k pohledávkám PRAKTICKÁ ČÁST TEDOM s. r. o Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Historie společnosti Kvalita Vývoz Orgány společnosti a společníci Zaměstnanci Pohledávky a závazky Vykazování pohledávek a závazků v rozvaze Pohledávky za odběrateli...38

8 Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky z obchodní vztahů Pohledávky a závazky podniku v cizí měně Zúčtování se zaměstnanci Dotace Úvěry Rezervy Odložený daňový závazek a pohledávka Finanční analýza podniku Výsledek hospodaření Likvidita podniku Zadluženost Ukazatele aktivity PRAKTICKÉ PŘÍKLADY...60 ZÁVĚR...64 POUŽITÉ ZDROJE...66 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ...67 SEZNAM ZKRATEK...69 SEZNAM PŘÍLOH...70

9 ÚVOD S pohledávkami a závazky se setkávají všechny podnikatelské subjekty. Každá účetní jednotka totiž nakupuje a prodává své výrobky, zboží nebo služby. Nejčastěji se u podnikatelských subjektů vyskytují pohledávky a závazky z obchodních vztahů. Jedná se o prodej na fakturu, kdy dodavatel za poskytnuté plnění vystaví fakturu svému zákazníkovi s určitou dobou splatnosti a tím mu umožní odklad platby, poskytne mu tzv. obchodní úvěr. Naopak odběratel účtuje o faktuře přijaté. Je pro něj výhodné nakupovat výrobky nebo služby tímto způsobem, protože je může již využívat, aniž by za ně musel ihned zaplatit. Někteří dodavatelé poskytují svým odběratelům při okamžité úhradě faktury slevu (skonto), záleží tedy na podniku jestli se mu tato možnost vyplatí, zda má dostatek volných peněžních prostředků na okamžitou úhradu nebo je pro něj výhodnější počkat do data splatnosti. Výše a rychlost splácení pohledávek má vliv na likviditu dodavatele. V současné době představuje platební neschopnost jeden z vážných ekonomických problémů, který ovlivňuje finanční zdraví podniku. Každá společnost by proto měla mít přehledný systém řízení pohledávek. Pohledávky by měly být pod neustálou kontrolou již od okamžiku svého vzniku. Před problémovými pohledávkami se může podnikatelský subjekt zabezpečit už před jejich vznikem. Jedná se o zjišťování informací o budoucích, ale i stálých obchodních partnerech, důsledné zpracování obchodních smluv nebo jištění pohledávek zajišťovacími instrumenty. Někdy ani tato opatření nepomohou a dodavatelé svůj závazek neuhradí, podniku tak vznikají pohledávky po splatnosti. Měl by tedy učinit příslušné kroky k jejich vymáhání. Pokud dojde k úhradě pohledávky po lhůtě splatnosti, může firma požadovat zaplacení penále, za nedodržení termínu. Stává se však, že dlužník svůj dluh neuhradí. Aby účetnictví věrně a poctivě zobrazovalo skutečnost, jsou k pohledávkám po splatnosti tvořeny opravné položky. 8

10 Podniku nevznikají pohledávky a závazky pouze k obchodním partnerům, ale i k ostatním subjektům. Musí účtovat o svých vztazích vůči zaměstnancům, společníkům, k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění nebo státu z důvodu placení daní. 9

11 CÍL PRÁCE A METODIKA CÍL PRÁCE Cíl bakalářské práce spočívá ve vysvětlení základních pojmů týkajících se pohledávek a závazků, v popisu jednotlivých účtů, které souvisí s touto problematikou. Bude vysvětleno účtování běžných účetních případů v podniku. Také se zaměřím na pohledávky po lhůtě splatnosti. Jaký je jejich účetní dopad na výsledek hospodaření a daňový vliv na základ daně z příjmů právnických osob. Pokusím se nastínit některé možnosti, jak předcházet vzniku těchto pohledávek. Dále bude provedena analýza pohledávek a závazků vybraného podniku. METODIKA Bakalářská práce se skládá ze dvou na sebe navazujících částí, teoretické a praktické. Nejprve jsem si nastudovala potřebné informace, které jsem získala z odborné literatury, právních předpisů a internetových zdrojů. Tyto poznatky jsem využila především při psaní teoretické části. Druhá kapitola této práce se týkala praktické části. Pro ni jsem využila poskytnuté podklady i veřejně dostupné informace o podniku. Na základě těchto podkladů jsem provedla analýzu pohledávek a závazků. Pro lepší přehlednost a srozumitelnost textu jsem v práci používala tabulky, grafy a obrázky. 10

12 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA Pohledávky a závazky upravují tyto předpisy: a) zákony: Zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví 24, odst. 2, 6, 7, 25, odst. 1 písm. g, 25, odst. 3, 27 oceňování pohledávek a závazků 30 inventarizace pohledávek a závazků Zákon č. 586 / 1992 Sb., o daních z příjmů 24 daňová uznatelnost odpisu pohledávek a opravných položek Zákon č. 593 / 1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 8, 8a, 8b, 8c daňová uznatelnost odpisu pohledávek a opravných položek b) vyhláška: Vyhláška č. 500 / 2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563 / 1991 Sb., zákona o účetnictví 10, 11 (pohledávky), 17, 18 (závazky) vymezení pohledávek a závazků z hlediska účetní závěrky 60 oceňování pohledávek a závazků c) české účetní standardy: ČÚS č. 005 Opravné položky ČÚS č. 006 Kurzové rozdíly ČÚS č. 010 Zvláštní operace s pohledávkami ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy [1, s. 91] 11

13 1.2 OBECNÁ ČÁST Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky) patří k nejdůležitější oblasti podnikových financí. Základem pro členění pohledávek a závazků je jejich struktura a členění v rozvaze. Důležitým kritériem pro jejich členění v účetnictví je doba jejich splatnosti. Za krátkodobé pohledávky a závazky se považují ty pohledávky a závazky, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok, zatímco za dlouhodobé se považují pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než jeden rok [2, s. 156]. Pohledávky vykazujeme jako majetek podniku (aktiva). Závazky pak jako cizí zdroje (pasiva). Účetní jednotky účtují na základě směrné účtové osnovy, která určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin. Syntetické účty pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření si volí účetní jednotka sama. Účetní případy jsou zaznamenány v deníku (z hlediska časového chronologicky), v hlavní knize (z hlediska věcného systematicky), v knihách analytických účtů (podrobně rozvádějí zápisy hlavní knihy). Evidenci pohledávek najdeme v knize vydaných faktur (tj. knize pohledávek) a evidenci závazků v knize došlých faktur (tj. knize závazků). Kniha pohledávek a závazků obsahuje určité náležitosti, mezi které patří okamžik vzniku pohledávky nebo závazku, číslo dokladu, text, částka, den splatnosti, úhrada (den / doklad). Pohledávky a závazky evidujeme v knize pohledávek a závazků především na základě přijatých a vydaných faktur, dále pak na základě bankovních výpisů, příjmových a výdajových pokladních dokladů a vnitřních účetních dokladů. Každá účetní jednotka musí vést přesnou evidenci o svých pohledávkách a závazcích. Proto vede k syntetickým účtům, na nichž tyto pohledávky a závazky sleduje, podrobnou analytickou evidenci. Podle počtu dokladů (přijatých a vydaných faktur, resp. dalších dokladů) je tato evidence organizována různým způsobem. Většinou se zřizuje 12

14 pro každého dlužníka a věřitele samostatný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto analytických účtů na se nazývá saldokonto [1, s. 92]. V účetnictví podnikatelského subjektu nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do jednoho roku [1, s. 92]. 1.3 POHLEDÁVKY Pohledávku můžeme charakterizovat jako právo fyzické nebo právnické osoby (věřitele) požadovat na druhé osobě (dlužníkovi) plnění vzniklé z určitého závazku. Věřitel má právo vymáhat v době splatnosti pohledávku, dlužník má povinnost toto plnění uskutečnit, tj. uspokojit pohledávku [3, s. 125]. Pohledávka vzniká na základě hmotné nebo nehmotné dodávky a zaniká vyrovnáním závazku dlužníkem OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK Oceňování pohledávek upravuje 25 ZoÚ. Oceňují se třemi způsoby: Jmenovitou hodnotou (historickou cenou) cenou při vzniku pohledávky, tj. částkou uvedenou na faktuře. Pořizovací cenou u pohledávek nabytých za úplatu nebo vkladem. Součástí této ceny jsou i náklady, které s pořízením souvisejí, např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, odměny právníkům nebo provize. 13

15 Reálnou hodnotou částkou, za kterou by se pohledávka mohla prodat mezi znalými a ochotnými stranami při transakcích za obvyklých podmínek. Oceňování touto hodnotou je upraveno v 27 ZoÚ. Jedná se o zvláštní režim oceňování pohledávek ke dni roční účetní závěrky [4, s. 72]. Oceňování souboru pohledávek V některých případech nastávají situace, kdy společnost pořídí soubor pohledávek za pevnou, dohodnutou cenu. Tento soubor zpravidla obsahuje pohledávky s různou mírou pravděpodobnosti jejich splacení. Současné účetní předpisy neumožňují, aby takové pohledávky byly oceněny jako soubor, tzn. pouze jednou cenou. Smluvní cena za soubor pohledávek se musí rozdělit na jednotlivé pohledávky, kde rozpočtovou základnou bude nominální hodnota jednotlivých pohledávek ze souboru [5, s. 197] ÚČTOVÁNÍ POHLEDÁVEK Pro účtování pohledávek (krátkodobých i dlouhodobých) je určena především 3. účtová třída. Účtujeme o nich však i v 0. účtové třídě a 1. účtové třídě. 0. účtová třída a) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek Do účtové skupiny 05 účtujeme o poskytnutých zálohách na dlouhodobý nehmotný majetek, na dlouhodobý hmotný majetek a na dlouhodobý finanční majetek. b) Poskytnuté dlouhodobé půjčky Účtová skupina 06 zahrnuje tyto účty pohledávek: Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv, Ostatní půjčky. 1. účtová třída ve skupině 15 účtujeme o poskytnutých zálohách na materiál, zvířata a zboží. 14

16 1.4 ZÁVAZKY Závazky (dluhy) vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit ve formě peněžních prostředků, dodat zboží, poskytnout službu nebo jiné plnění svým věřitelům. Závazek vzniká přijetím hmotné nebo nehmotné dodávky od věřitele a zaniká vyrovnáním dluhu ÚČTOVÁNÍ ZÁVAZKŮ O závazcích účtujeme ve 3. účtové třídě, kde jsou zachyceny krátkodobé závazky, a ve 4. účtové třídě, kde jsou zachyceny dlouhodobé závazky. O krátkodobých závazcích účtujeme také ve 2. účtové třídě: 231 Krátkodobé bankovní úvěry. Jedná se o přijaté bankovní úvěry, které jsou splatné do 1 roku. 232 Eskontní úvěry. Účtují se zde úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky nebo jiné cenné papíry, které převzala banka k inkasu do doby jejich splatnosti [1, s. 76]. 1.5 ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Zúčtovací vztahy jsou vztahy účetní jednotky k jiným subjektům. Tyto vztahy můžeme rozdělit na vnitřní, které vznikají uvnitř podniku (pohledávky a závazky vůči zaměstnancům), a vnější, které má podnik k okolí (pohledávky za odběrateli, závazky vůči dodavatelům). Pohledávky a závazky vznikají z časového nesouladu mezi vykonáním dodávky a jejich splacením. Účtová třída 3 zahrnuje pohledávky a závazky z obchodních vztahů, zúčtování se zaměstnanci a institucemi, zúčtování daní a dotací, pohledávky a závazky ke společníkům, jiné pohledávky, přechodné účty aktiv a pasiv, opravnou položku k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. Již jsem se zmínila, že účetní jednotka si zvolí 15

17 sama jednotlivé účty účtové osnovy, musí však dodržovat předpisem stanovené účetní skupiny, proto je v příloze uvedena vzorová účtová osnova POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ K účtování pohledávek z obchodních vztahů je určena skupina 31. Jsou zde zachyceny dlouhodobé i krátkodobé pohledávky za odběrateli. 311 Odběratelé. Pohledávky, které firmě vznikají při dodání zboží nebo služeb odběrateli. Na tento účet se neúčtuje o pohledávkách směnečných. Účtuje se zde o pohledávkách krátkodobých i dlouhodobých, proto musí být tento účet analyticky rozlišen. Pokud má podnik pouze několik stálých zákazníků, používá analytické účty i k rozlišení pohledávek za jednotlivými odběrateli. Příklad analytického rozlišení: Krátkodobé pohledávky z obchodního styku Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku Zaúčtování provádíme na základě vystavených faktur (MD 311, DAL 60x, jestliže je firma plátce DPH účtujeme ještě DAL 343). Pokud se doba splatnosti dlouhodobé pohledávky nebo závazku změní na krátkodobou nebo naopak, pohledávka se už nepřeúčtovává na jiný syntetický nebo analytický účet. V rozvaze budou pohledávky, které mají v okamžiku sestavení účetní závěrky dobu splatnosti kratší než jeden rok, označeny jako krátkodobé a pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok jako dlouhodobé. 312 Směnky k inkasu. Na tomto účtu se účtuje o příjmu směnek cizích, směnek cizích na vlastní řad a směnek vlastních od odběratelů a jiných dlužníků. 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry. Účtují se zde pohledávky za směnky (i jiné cenné papíry) předané bance k eskontu. 16

18 314 Poskytnuté provozní zálohy. Na tomto účtu evidujeme jako pohledávky zaplacené provozní zálohy na služby od dodavatelů. Zálohu zaúčtujeme na základě bankovního výpisu o zaplacení zálohy. Je rozdílné účtovat o poskytnutých zálohách u plátce DPH a u neplátce. U neplátce DPH se zaúčtuje zaplacení zálohy (314 / 221), po přijetí faktury za služby (518 / 321) se provede zúčtování se zálohovou fakturou (321 / 314 nebo / - 321) a nakonec se uhradí rozdíl mezi zálohou a fakturou. U plátce DPH záleží na tom, zda bude záloha poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění nebo v jiném měsíci než bude uskutečněno zdanitelné plnění. Pokud je záloha zaplacena ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění, účtování se provede následujícím způsobem: zaplacení zálohy (314 / 221) FAP (cena služeb bez DPH 518 / 321, DPH z celkové hodnoty 343 / 321) odečet zaplacené zálohy (- 314 / - 321). Když je záloha poskytnuta v jiném měsíci než bude uskutečněno zdanitelné plnění, má dodavatel povinnost vystavit daňový doklad na zaplacenou zálohu. Účetní jednotka zaúčtuje přijetí DD (343 / 314) a po přijetí faktury provede odečet DPH ze zálohy (- 343 / - 321). 315 Ostatní pohledávky. Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy [6] ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ K účtování závazků z obchodních vztahů slouží účtová skupina 32. Jsou zde zachyceny krátkodobé závazky vůči dodavatelům. 321 Dodavatelé. Na tento účet se účtují krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Účtuje se zde především o závazcích, které účetní jednotce vznikají z titulu neuhrazených přijatých faktur za DHM a DNM, materiál, zboží nebo služby. Neúčtuje se sem o závazcích směnečných. Stejně jako u pohledávek i zde používáme analytické účty. 17

19 322 Směnky k úhradě. Účtují se zde krátkodobé směnky vlastní a akceptované směnky cizí použité k úhradě závazku vůči dodavateli. Směnky mají v tomto případě funkci platebního prostředku Přijaté provozní zálohy. Účtuje se zde o závazku, který vznikl přijetím peněžních prostředků od odběratelů na budoucí plnění (provedení prací, poskytnutí služeb nebo dodání zboží). Přijaté provozní zálohy neovlivňují hospodářský výsledek. Rozdílně se účtuje o přijatých zálohách u plátce DPH a neplátce DPH. Neplátce DPH účtuje o přijetí zálohy (221 / 324), po vystavení faktury (311 / 60x) provede zúčtování zálohy (324 / 311 nebo / - 324) a na základě bankovního výpisu zaúčtuje doplatek faktury (221 / 311). Plátce DPH je podle zákona o DPH ( 21, odst. 1) povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Z toho vyplývá, že plátci DPH mají povinnost odvádět DPH i z přijatých záloh, přestože ještě nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění (např. dodávky zboží, výrobků, služeb). Do 15 dnů se musí vystavit daňový doklad, na základě kterého si druhá strana odečte DPH [1, s. 94]. Účtování se provede následujícím způsobem: přijetí zálohy (221 / 324) vystavení DD (324 / 343) FAV (cena bez DPH 311 / 60x, DPH 311 / 343) odečet přijaté zálohy bez DPH (- 311 / - 324) odečet DPH ze zálohy (- 311 / - 343). 325 Ostatní závazky. Účtuje se zde o ostatních krátkodobých závazcích jako jsou například uplatněné reklamace odběratelů ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI V účtové skupině 33 jsou zachyceny nejen závazky a pohledávky vůči zaměstnancům, ale také k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 331 Zaměstnanci. Na tomto účtu jsou zachyceny závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, případně k jiným fyzickým osobám 18

20 (kromě závazků ke společníkům ze závislé činnosti) a jejich zúčtování. Zúčtovací a výplatní listina je analytickou evidencí k účtu 521 Mzdové náklady. Podle ní se vyhotoví vnitřní účetní doklad, který je účetním dokladem pro účtování mezd a zdravotního a sociální pojištění zaměstnanců dané účetní jednotky [7]. Položky, které snižují závazek vůči zaměstnancům, se účtují na stranu MD. Mezi tyto položky patří: srážky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti, penzijní připojištění, spoření, výživné atd. 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům. Různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů [6]. 335 Pohledávky za zaměstnanci. Zaměstnavateli vznikají pohledávky za zaměstnanci, pokud zaměstnanci poskytne zálohu na nákup materiálu, na služební cestu nebo pokud je zaměstnanci předepsána k náhradě škoda, kterou způsobil na majetku zaměstnavatele. 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Ve prospěch tohoto účtu se účtují závazky ze závislé činnosti zaměstnanců i účetní jednotky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Na vrub účtu se účtují nároky na nemocenské dávky. Sociální a zdravotní pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Pro lepší přehled o tom, kolik se má odvést na SZ a kolik na ZP, se kromě syntetických účtů používají i účty analytické (např Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění) ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se účtuje zejména o vztazích vůči finančním orgánům z titulu daňových povinností účetních jednotek, ať už z hlediska daňového poplatníka, nebo plátce daně. Dále se zde účtuje o dotacích z veřejných rozpočtů [5, s. 236]. 341 Daň z příjmů. Účetní jednotka, jako daňový poplatník, má povinnost účtovat na tento účet o dani z příjmů. Na vrub účtu se účtuje o zaplacených daňových 19

21 zálohách (MD 341 / DAL 221), které poplatník platí během roku. Ve prospěch účtu se pak účtuje daňový závazek za zdaňovací období, který je pro účetní jednotku zároveň nákladem zaúčtování MD 591 (Daň z příjmů z běžné činnosti splatná), 593 (Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná) / DAL Ostatní přímé daně. Na tomto účtu se účtuje o daních z příjmů ze závislé činnosti, které účetní jednotka jako plátce daně odvádí za zaměstnance (poplatníky), a o srážkové dani při výplatě dividend. 343 Daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je nepřímá daň, která se neplatí přímo, ale je zahrnuta v ceně materiálu, zboží nebo služeb. Při nákupu, tj. na vstupu, má plátce daně nárok na odpočet DPH, proto ji eviduje jako pohledávku za finančním úřadem (MD 343). Při prodeji, tj. na výstupu, musí plátce k ceně svých výkonů připočítat DPH, která se účtuje jako závazek k finančnímu úřadu (DAL 343). Plátce daně sestavuje čtvrtletně nebo měsíčně (podle obratu) daňové přiznání, ve kterém zjistí celkovou výši daňového závazku nebo daňové pohledávky. 345 Ostatní daně a poplatky. Na tomto účtu účtujeme o spotřebních daních (z minerálních olejů, tabákových výrobků, líhu, piva, vína a meziproduktů), dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ale také o soudních a správních poplatcích nebo clu. 346 Dotace ze státního rozpočtu, 347 Ostatní dotace. Dotace jsou nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního rozpočtu (účet 346) nebo z obecních a městských rozpočtů (účet 347) na přesně vymezený účel [1, s. 123]. Rozlišujeme dva druhy dotací: Dotace k úhradě nákladů (provozní dotace) jsou určeny na úhradu provozních nákladů. Nárok na dotaci se účtuje na stranu MD 346, 347 a DAL 648 Ostatní provozní výnosy. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (investiční dotace) snižují vstupní cenu pořizovaného dlouhodobého majetku (účtování MD 346, 347 a DAL 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku). 20

22 1.5.5 POHLEDÁVKY KE SPOLEČNÍKŮM A SDRUŽENÍ V účtové skupině 35 se účtuje o pohledávkách za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva. 351 Pohledávky ovládající a řídící osoba, 352 Pohledávky podstatný vliv. Účtuje se zde např. o poskytnutých půjčkách podnikům ve skupině, které spolu s účetní jednotkou tvoří konsolidovaný celek. 353 Pohledávky za upsaný základní kapitál. Účtují se zde pohledávky ke společníkům za nesplacené vklady do ZK. 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty. Účtuje se zde o předpisu ztráty k náhradě společníkům (typické u obchodních společností). 355 Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva. Na tomto účtu se účtuje např. o poskytnutých půjčkách společníkům od společnosti. 356 Pohledávky k účastníkům sdružení. Účtujeme zde o pohledávkách k účastníkům sdružení ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM A SDRUŽENÍ O závazcích ke společníkům, k účastníkům sdružení a členům družstva se účtuje v účtové skupině Závazky ovládající a řídící osoba, 362 Závazky podstatný vliv. Účtuje se zde např. o přijatých půjčkách od podniků ve skupině, které spolu s účetní jednotkou tvoří konsolidovaný celek. 21

23 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku. Účtují se zde závazky ke společníkům ve výši jejich podílů na zisku společnosti nebo družstva. 365 Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva. Účtují se zde např. krátkodobé závazky z půjček od společníků obchodní společnosti [6]. 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtuje o závazcích ke společníkům z pracovně právních vztahů. 367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů. Účtuje se zde o závazcích, které účetní jednotce vznikly jako akcionáři nebo společníkovi v jiné obchodní společnosti, za dosud nesplacené CP nebo vklady. 368 Závazky k účastníkům sdružení. Účtuje se zde o závazcích k účastníkům sdružení JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Jiné pohledávky a závazky jsou evidovány v účtové skupině 37. Účtuje se zde především o pohledávkách z prodeje podniku (371), o závazcích při koupi podniku (372), o pohledávkách a závazcích z pevných termínových operací (373), o pohledávkách z pronájmu (374), o pohledávkách z vydaných dluhopisů (375), o nakoupených opcích (376), o prodaných opcích (377), o jiných pohledávkách (378) jako je např. pohledávka za pojišťovnou při náhradě škody, o jiných závazcích (379) jako jsou závazky vůči celním orgánům z titulu vyměřeného cla a DPH, popř. spotřební daně PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV O časovém rozlišení se účtuje v účtové třídě 38. Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení, aby zjistila správný HV za příslušné účetní období, protože často dochází 22

24 k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního období. Rozeznáváme časové rozlišení v užším pojetí a širším pojetí. Časové rozlišení v užším pojetí pro časové rozlišení v užším pojetí musí být splněny současně následující 3 podmínky: - účel vynaložené částky, - přesná částka, - období, ke kterému se částka vztahuje [1, s. 153]. Účty časového rozlišení v užším pojetí: 381 Náklady příštích období. Jedná se o výdaje běžného období, které souvisí zcela nebo alespoň z části s hospodářskými operacemi příštích období [1, s. 153]. Patří sem např. nájemné placené dopředu (včetně finančního leasingu). 382 Komplexní náklady příštích období. Komplexní náklady příštích období nelze, na rozdíl od nákladů příštích období, vztáhnout k jedinému nákladovému účtu 5. účtové třídy. Musí být proto sledovány ve vztahu k účelu jejich vynaložení. Jako komplexní náklady příštích období bývají účtovány např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, časově rozlišované náklady na technický rozvoj apod. [1, s. 155] 383 Výdaje příštích období. Účtuje se zde o závazcích, které již vznikly, ale dosud se neuskutečnil výdaj. Typickým příkladem je případ nájemného placeného pozadu [1, s. 156]. 384 Výnosy příštích období. Jedná se o částky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů v dalších obdobích. Patří sem například předem přijaté nájemné, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné apod. [1, s. 157] 385 Příjmy příštích období. Účtuje se zde o částkách, které nebyly ke dni uzavírání účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního období. Jedná se zejména o výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění [1, s. 158]. 23

25 Časové rozlišení v širším pojetí používá se tehdy pokud není známa některá z podmínek časového rozlišení v užším pojetí [1, s. 153]. Typickými účty časového rozlišení v širším pojetí jsou dohadné účty a rezervy. Účty časového rozlišení v širším pojetí: 388 Dohadné účty aktivní, 389 Dohadné účty pasivní. Dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného období, avšak není dosud přesně známa jejich velikost [1, s. 159]. Účet 388 použije účetní jednotka např. k zaúčtování pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události, kdy ještě nebyla poskytnuta pojistná náhrada a pokud pojišťovna do konce účetního období nepotvrdila výši náhrady. Účet 389 se používá k zaúčtování závazků jako jsou nevyfakturované dodávky materiálu, zboží, plynu, elektrické energie OPRAVNÁ POLOŽKA K ZÚČTOVACÍM VZTAHŮM A VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ Do účtové skupiny 39 se zahrnuje opravná položka k pohledávkám (účet 391), vnitřní zúčtování (účet 395) a spojovací účet při sdružení (účet 398). 1.6 SMĚNKY JAKO PLATEBNÍ PROSTŘEDEK Směnka je cenný papír vyhotovený ve formě předepsané zákonem č. 191 / 1950 Sb., směnečným a šekovým, jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek. Směnky jsou oblíbeným platebním prostředkem, díky řadě výhod (snadná vymahatelnost směnečného dluhu, obchodovatelnost směnky, možnost předání směnky bance k eskontu). 24

26 Směnky k inkasu evidují se na účtu 256 Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti. Na tomto účtu zůstanou až do uhrazení pohledávky dlužníkem. Rozdíl mezi částkou uvedenou na směnce a nominální hodnotou pohledávky, který zaplatí odběratel při splatnosti, je úrok (DAL 662 Úroky). Eskont směnky pokud majitel směnky potřebuje získat peněžní prostředky dříve, než je datum splatnosti směnky, může směnku postoupit bance k eskontu. Banka směnku odkoupí za nižší částku než je její nominální hodnota (diskont) a účetní jednotka tak získá eskontní úvěr, který eviduje na účtu 232 Eskontní úvěry. Rozdíl mezi nominální hodnotou směnky a částkou připsanou na účet se zaúčtuje do nákladů na stranu MD účtu 562 Úroky [1, s. 104]. Směnky k úhradě na účtu 322 Směnky k úhradě se účtuje o krátkodobých směnkách ve funkci úvěrového platebního prostředku z hlediska dlužníka (o dlouhodobých směnkách se účtuje na účtu 478 Dlouhodobé směnky k úhradě). Rozdíl mezi směnečnou částkou a nominální hodnotou závazku se zaúčtuje do nákladů (562 Úroky). 1.7 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky jsou zachyceny ve 4. účtové třídě v účtových skupinách Jedná se o závazky účetní jednotky, jejichž doba splatnosti je delší než 1 rok REZERVY Rezervy vytváří účetní jednotka ke krytí očekávaných výdajů v budoucnu. Jsou pro účetní jednotku nákladem (552 / 451 nebo 554 / 459), při jejich čerpání dochází ke snížení nákladů. Rozlišujeme zákonné a ostatní rezervy. Zákonné rezervy (451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů) mohou být tvořeny podle ZoR pouze na opravy DHM, který je ve vlastnictví účetní jednotky a jehož doba odpisování je 5 a více let. Jsou daňově uznatelným nákladem. Rezerva nesmí být tvořena na jedno zdaňovací období. Lze ji tvořit 25

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 30/2015 Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje tvorbu a používání opravných položek. 1.2. Směrnice

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více