POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Zuzana HORECKÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav ŽALIO Znojmo, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Pohledávky a závazky jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne Zuzana HORECKÁ

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Ladislavu Žaliovi za cenné rady a připomínky při zpracování této práce.

4

5

6 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek a závazků účetní jednotky. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a charakterizovány jednotlivé účty, které se týkají zúčtovacích vztahů. Je zaměřena především na pohledávky a závazky z obchodního styku. Popisuje jejich vznik, účtování a zánik. Jsou zde také rozebírány pohledávky po lhůtě splatnosti, tvorba opravných položek k těmto pohledávkám a jejich odpisy. V praktické části jsou uvedeny základní informace o vybraném podniku a rozbor jeho pohledávek a závazků. Dále je v práci provedena analýza podniku související s pohledávkami a závazky. Klíčová slova: pohledávky, závazky, zúčtovací vztahy, pohledávky po lhůtě splatnosti ABSTRACT This bachelor thesis is occupied oneself by question of claims and obligations of accounting entity. In theoretic part are explained basic fundamentals and characterized single accounts which are concern debtors and creditors. This work is aim mainly on claims and obligations from commercial relation. It describes their rise, accounting and extinction. There are analyzing claims after payback period, creation of corrective entries to this claims and their taxes depreciation too. In practical part are written basic information about select company and dissection his claims and obligations. Than in this work is carried out analyze of company which is connected with claims and obligations. Keys words: claims, obligations, debtors and creditors, claims after payback period

7 OBSAH ÚVOD...8 CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST PRÁVNÍ ÚPRAVA OBECNÁ ČÁST POHLEDÁVKY Oceňování pohledávek Účtování pohledávek ZÁVAZKY Účtování závazků ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zúčtování daní a dotací Pohledávky ke společníkům a sdružení Závazky ke společníkům a sdružení Jiné pohledávky a závazky Přechodné účty aktiv a pasiv Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování SMĚNKY JAKO PLATEBNÍ PROSTŘEDEK DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Rezervy Bankovní úvěry Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek a pohledávka INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZÁNIK POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Odpis pohledávky do nákladů Opravné položky k pohledávkám PRAKTICKÁ ČÁST TEDOM s. r. o Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Historie společnosti Kvalita Vývoz Orgány společnosti a společníci Zaměstnanci Pohledávky a závazky Vykazování pohledávek a závazků v rozvaze Pohledávky za odběrateli...38

8 Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky z obchodní vztahů Pohledávky a závazky podniku v cizí měně Zúčtování se zaměstnanci Dotace Úvěry Rezervy Odložený daňový závazek a pohledávka Finanční analýza podniku Výsledek hospodaření Likvidita podniku Zadluženost Ukazatele aktivity PRAKTICKÉ PŘÍKLADY...60 ZÁVĚR...64 POUŽITÉ ZDROJE...66 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ...67 SEZNAM ZKRATEK...69 SEZNAM PŘÍLOH...70

9 ÚVOD S pohledávkami a závazky se setkávají všechny podnikatelské subjekty. Každá účetní jednotka totiž nakupuje a prodává své výrobky, zboží nebo služby. Nejčastěji se u podnikatelských subjektů vyskytují pohledávky a závazky z obchodních vztahů. Jedná se o prodej na fakturu, kdy dodavatel za poskytnuté plnění vystaví fakturu svému zákazníkovi s určitou dobou splatnosti a tím mu umožní odklad platby, poskytne mu tzv. obchodní úvěr. Naopak odběratel účtuje o faktuře přijaté. Je pro něj výhodné nakupovat výrobky nebo služby tímto způsobem, protože je může již využívat, aniž by za ně musel ihned zaplatit. Někteří dodavatelé poskytují svým odběratelům při okamžité úhradě faktury slevu (skonto), záleží tedy na podniku jestli se mu tato možnost vyplatí, zda má dostatek volných peněžních prostředků na okamžitou úhradu nebo je pro něj výhodnější počkat do data splatnosti. Výše a rychlost splácení pohledávek má vliv na likviditu dodavatele. V současné době představuje platební neschopnost jeden z vážných ekonomických problémů, který ovlivňuje finanční zdraví podniku. Každá společnost by proto měla mít přehledný systém řízení pohledávek. Pohledávky by měly být pod neustálou kontrolou již od okamžiku svého vzniku. Před problémovými pohledávkami se může podnikatelský subjekt zabezpečit už před jejich vznikem. Jedná se o zjišťování informací o budoucích, ale i stálých obchodních partnerech, důsledné zpracování obchodních smluv nebo jištění pohledávek zajišťovacími instrumenty. Někdy ani tato opatření nepomohou a dodavatelé svůj závazek neuhradí, podniku tak vznikají pohledávky po splatnosti. Měl by tedy učinit příslušné kroky k jejich vymáhání. Pokud dojde k úhradě pohledávky po lhůtě splatnosti, může firma požadovat zaplacení penále, za nedodržení termínu. Stává se však, že dlužník svůj dluh neuhradí. Aby účetnictví věrně a poctivě zobrazovalo skutečnost, jsou k pohledávkám po splatnosti tvořeny opravné položky. 8

10 Podniku nevznikají pohledávky a závazky pouze k obchodním partnerům, ale i k ostatním subjektům. Musí účtovat o svých vztazích vůči zaměstnancům, společníkům, k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění nebo státu z důvodu placení daní. 9

11 CÍL PRÁCE A METODIKA CÍL PRÁCE Cíl bakalářské práce spočívá ve vysvětlení základních pojmů týkajících se pohledávek a závazků, v popisu jednotlivých účtů, které souvisí s touto problematikou. Bude vysvětleno účtování běžných účetních případů v podniku. Také se zaměřím na pohledávky po lhůtě splatnosti. Jaký je jejich účetní dopad na výsledek hospodaření a daňový vliv na základ daně z příjmů právnických osob. Pokusím se nastínit některé možnosti, jak předcházet vzniku těchto pohledávek. Dále bude provedena analýza pohledávek a závazků vybraného podniku. METODIKA Bakalářská práce se skládá ze dvou na sebe navazujících částí, teoretické a praktické. Nejprve jsem si nastudovala potřebné informace, které jsem získala z odborné literatury, právních předpisů a internetových zdrojů. Tyto poznatky jsem využila především při psaní teoretické části. Druhá kapitola této práce se týkala praktické části. Pro ni jsem využila poskytnuté podklady i veřejně dostupné informace o podniku. Na základě těchto podkladů jsem provedla analýzu pohledávek a závazků. Pro lepší přehlednost a srozumitelnost textu jsem v práci používala tabulky, grafy a obrázky. 10

12 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 PRÁVNÍ ÚPRAVA Pohledávky a závazky upravují tyto předpisy: a) zákony: Zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví 24, odst. 2, 6, 7, 25, odst. 1 písm. g, 25, odst. 3, 27 oceňování pohledávek a závazků 30 inventarizace pohledávek a závazků Zákon č. 586 / 1992 Sb., o daních z příjmů 24 daňová uznatelnost odpisu pohledávek a opravných položek Zákon č. 593 / 1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 8, 8a, 8b, 8c daňová uznatelnost odpisu pohledávek a opravných položek b) vyhláška: Vyhláška č. 500 / 2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563 / 1991 Sb., zákona o účetnictví 10, 11 (pohledávky), 17, 18 (závazky) vymezení pohledávek a závazků z hlediska účetní závěrky 60 oceňování pohledávek a závazků c) české účetní standardy: ČÚS č. 005 Opravné položky ČÚS č. 006 Kurzové rozdíly ČÚS č. 010 Zvláštní operace s pohledávkami ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy [1, s. 91] 11

13 1.2 OBECNÁ ČÁST Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky) patří k nejdůležitější oblasti podnikových financí. Základem pro členění pohledávek a závazků je jejich struktura a členění v rozvaze. Důležitým kritériem pro jejich členění v účetnictví je doba jejich splatnosti. Za krátkodobé pohledávky a závazky se považují ty pohledávky a závazky, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok, zatímco za dlouhodobé se považují pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než jeden rok [2, s. 156]. Pohledávky vykazujeme jako majetek podniku (aktiva). Závazky pak jako cizí zdroje (pasiva). Účetní jednotky účtují na základě směrné účtové osnovy, která určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin. Syntetické účty pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření si volí účetní jednotka sama. Účetní případy jsou zaznamenány v deníku (z hlediska časového chronologicky), v hlavní knize (z hlediska věcného systematicky), v knihách analytických účtů (podrobně rozvádějí zápisy hlavní knihy). Evidenci pohledávek najdeme v knize vydaných faktur (tj. knize pohledávek) a evidenci závazků v knize došlých faktur (tj. knize závazků). Kniha pohledávek a závazků obsahuje určité náležitosti, mezi které patří okamžik vzniku pohledávky nebo závazku, číslo dokladu, text, částka, den splatnosti, úhrada (den / doklad). Pohledávky a závazky evidujeme v knize pohledávek a závazků především na základě přijatých a vydaných faktur, dále pak na základě bankovních výpisů, příjmových a výdajových pokladních dokladů a vnitřních účetních dokladů. Každá účetní jednotka musí vést přesnou evidenci o svých pohledávkách a závazcích. Proto vede k syntetickým účtům, na nichž tyto pohledávky a závazky sleduje, podrobnou analytickou evidenci. Podle počtu dokladů (přijatých a vydaných faktur, resp. dalších dokladů) je tato evidence organizována různým způsobem. Většinou se zřizuje 12

14 pro každého dlužníka a věřitele samostatný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo) udává výši pohledávky nebo dluhu. Soubor těchto analytických účtů na se nazývá saldokonto [1, s. 92]. V účetnictví podnikatelského subjektu nelze v zásadě kompenzovat pohledávky a závazky. Výjimku tvoří pouze vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do jednoho roku [1, s. 92]. 1.3 POHLEDÁVKY Pohledávku můžeme charakterizovat jako právo fyzické nebo právnické osoby (věřitele) požadovat na druhé osobě (dlužníkovi) plnění vzniklé z určitého závazku. Věřitel má právo vymáhat v době splatnosti pohledávku, dlužník má povinnost toto plnění uskutečnit, tj. uspokojit pohledávku [3, s. 125]. Pohledávka vzniká na základě hmotné nebo nehmotné dodávky a zaniká vyrovnáním závazku dlužníkem OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK Oceňování pohledávek upravuje 25 ZoÚ. Oceňují se třemi způsoby: Jmenovitou hodnotou (historickou cenou) cenou při vzniku pohledávky, tj. částkou uvedenou na faktuře. Pořizovací cenou u pohledávek nabytých za úplatu nebo vkladem. Součástí této ceny jsou i náklady, které s pořízením souvisejí, např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, odměny právníkům nebo provize. 13

15 Reálnou hodnotou částkou, za kterou by se pohledávka mohla prodat mezi znalými a ochotnými stranami při transakcích za obvyklých podmínek. Oceňování touto hodnotou je upraveno v 27 ZoÚ. Jedná se o zvláštní režim oceňování pohledávek ke dni roční účetní závěrky [4, s. 72]. Oceňování souboru pohledávek V některých případech nastávají situace, kdy společnost pořídí soubor pohledávek za pevnou, dohodnutou cenu. Tento soubor zpravidla obsahuje pohledávky s různou mírou pravděpodobnosti jejich splacení. Současné účetní předpisy neumožňují, aby takové pohledávky byly oceněny jako soubor, tzn. pouze jednou cenou. Smluvní cena za soubor pohledávek se musí rozdělit na jednotlivé pohledávky, kde rozpočtovou základnou bude nominální hodnota jednotlivých pohledávek ze souboru [5, s. 197] ÚČTOVÁNÍ POHLEDÁVEK Pro účtování pohledávek (krátkodobých i dlouhodobých) je určena především 3. účtová třída. Účtujeme o nich však i v 0. účtové třídě a 1. účtové třídě. 0. účtová třída a) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek Do účtové skupiny 05 účtujeme o poskytnutých zálohách na dlouhodobý nehmotný majetek, na dlouhodobý hmotný majetek a na dlouhodobý finanční majetek. b) Poskytnuté dlouhodobé půjčky Účtová skupina 06 zahrnuje tyto účty pohledávek: Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv, Ostatní půjčky. 1. účtová třída ve skupině 15 účtujeme o poskytnutých zálohách na materiál, zvířata a zboží. 14

16 1.4 ZÁVAZKY Závazky (dluhy) vyjadřují povinnost účetní jednotky uhradit ve formě peněžních prostředků, dodat zboží, poskytnout službu nebo jiné plnění svým věřitelům. Závazek vzniká přijetím hmotné nebo nehmotné dodávky od věřitele a zaniká vyrovnáním dluhu ÚČTOVÁNÍ ZÁVAZKŮ O závazcích účtujeme ve 3. účtové třídě, kde jsou zachyceny krátkodobé závazky, a ve 4. účtové třídě, kde jsou zachyceny dlouhodobé závazky. O krátkodobých závazcích účtujeme také ve 2. účtové třídě: 231 Krátkodobé bankovní úvěry. Jedná se o přijaté bankovní úvěry, které jsou splatné do 1 roku. 232 Eskontní úvěry. Účtují se zde úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky nebo jiné cenné papíry, které převzala banka k inkasu do doby jejich splatnosti [1, s. 76]. 1.5 ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Zúčtovací vztahy jsou vztahy účetní jednotky k jiným subjektům. Tyto vztahy můžeme rozdělit na vnitřní, které vznikají uvnitř podniku (pohledávky a závazky vůči zaměstnancům), a vnější, které má podnik k okolí (pohledávky za odběrateli, závazky vůči dodavatelům). Pohledávky a závazky vznikají z časového nesouladu mezi vykonáním dodávky a jejich splacením. Účtová třída 3 zahrnuje pohledávky a závazky z obchodních vztahů, zúčtování se zaměstnanci a institucemi, zúčtování daní a dotací, pohledávky a závazky ke společníkům, jiné pohledávky, přechodné účty aktiv a pasiv, opravnou položku k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. Již jsem se zmínila, že účetní jednotka si zvolí 15

17 sama jednotlivé účty účtové osnovy, musí však dodržovat předpisem stanovené účetní skupiny, proto je v příloze uvedena vzorová účtová osnova POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ K účtování pohledávek z obchodních vztahů je určena skupina 31. Jsou zde zachyceny dlouhodobé i krátkodobé pohledávky za odběrateli. 311 Odběratelé. Pohledávky, které firmě vznikají při dodání zboží nebo služeb odběrateli. Na tento účet se neúčtuje o pohledávkách směnečných. Účtuje se zde o pohledávkách krátkodobých i dlouhodobých, proto musí být tento účet analyticky rozlišen. Pokud má podnik pouze několik stálých zákazníků, používá analytické účty i k rozlišení pohledávek za jednotlivými odběrateli. Příklad analytického rozlišení: Krátkodobé pohledávky z obchodního styku Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku Zaúčtování provádíme na základě vystavených faktur (MD 311, DAL 60x, jestliže je firma plátce DPH účtujeme ještě DAL 343). Pokud se doba splatnosti dlouhodobé pohledávky nebo závazku změní na krátkodobou nebo naopak, pohledávka se už nepřeúčtovává na jiný syntetický nebo analytický účet. V rozvaze budou pohledávky, které mají v okamžiku sestavení účetní závěrky dobu splatnosti kratší než jeden rok, označeny jako krátkodobé a pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok jako dlouhodobé. 312 Směnky k inkasu. Na tomto účtu se účtuje o příjmu směnek cizích, směnek cizích na vlastní řad a směnek vlastních od odběratelů a jiných dlužníků. 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry. Účtují se zde pohledávky za směnky (i jiné cenné papíry) předané bance k eskontu. 16

18 314 Poskytnuté provozní zálohy. Na tomto účtu evidujeme jako pohledávky zaplacené provozní zálohy na služby od dodavatelů. Zálohu zaúčtujeme na základě bankovního výpisu o zaplacení zálohy. Je rozdílné účtovat o poskytnutých zálohách u plátce DPH a u neplátce. U neplátce DPH se zaúčtuje zaplacení zálohy (314 / 221), po přijetí faktury za služby (518 / 321) se provede zúčtování se zálohovou fakturou (321 / 314 nebo / - 321) a nakonec se uhradí rozdíl mezi zálohou a fakturou. U plátce DPH záleží na tom, zda bude záloha poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění nebo v jiném měsíci než bude uskutečněno zdanitelné plnění. Pokud je záloha zaplacena ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění, účtování se provede následujícím způsobem: zaplacení zálohy (314 / 221) FAP (cena služeb bez DPH 518 / 321, DPH z celkové hodnoty 343 / 321) odečet zaplacené zálohy (- 314 / - 321). Když je záloha poskytnuta v jiném měsíci než bude uskutečněno zdanitelné plnění, má dodavatel povinnost vystavit daňový doklad na zaplacenou zálohu. Účetní jednotka zaúčtuje přijetí DD (343 / 314) a po přijetí faktury provede odečet DPH ze zálohy (- 343 / - 321). 315 Ostatní pohledávky. Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy [6] ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ K účtování závazků z obchodních vztahů slouží účtová skupina 32. Jsou zde zachyceny krátkodobé závazky vůči dodavatelům. 321 Dodavatelé. Na tento účet se účtují krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Účtuje se zde především o závazcích, které účetní jednotce vznikají z titulu neuhrazených přijatých faktur za DHM a DNM, materiál, zboží nebo služby. Neúčtuje se sem o závazcích směnečných. Stejně jako u pohledávek i zde používáme analytické účty. 17

19 322 Směnky k úhradě. Účtují se zde krátkodobé směnky vlastní a akceptované směnky cizí použité k úhradě závazku vůči dodavateli. Směnky mají v tomto případě funkci platebního prostředku Přijaté provozní zálohy. Účtuje se zde o závazku, který vznikl přijetím peněžních prostředků od odběratelů na budoucí plnění (provedení prací, poskytnutí služeb nebo dodání zboží). Přijaté provozní zálohy neovlivňují hospodářský výsledek. Rozdílně se účtuje o přijatých zálohách u plátce DPH a neplátce DPH. Neplátce DPH účtuje o přijetí zálohy (221 / 324), po vystavení faktury (311 / 60x) provede zúčtování zálohy (324 / 311 nebo / - 324) a na základě bankovního výpisu zaúčtuje doplatek faktury (221 / 311). Plátce DPH je podle zákona o DPH ( 21, odst. 1) povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Z toho vyplývá, že plátci DPH mají povinnost odvádět DPH i z přijatých záloh, přestože ještě nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění (např. dodávky zboží, výrobků, služeb). Do 15 dnů se musí vystavit daňový doklad, na základě kterého si druhá strana odečte DPH [1, s. 94]. Účtování se provede následujícím způsobem: přijetí zálohy (221 / 324) vystavení DD (324 / 343) FAV (cena bez DPH 311 / 60x, DPH 311 / 343) odečet přijaté zálohy bez DPH (- 311 / - 324) odečet DPH ze zálohy (- 311 / - 343). 325 Ostatní závazky. Účtuje se zde o ostatních krátkodobých závazcích jako jsou například uplatněné reklamace odběratelů ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI V účtové skupině 33 jsou zachyceny nejen závazky a pohledávky vůči zaměstnancům, ale také k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 331 Zaměstnanci. Na tomto účtu jsou zachyceny závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, případně k jiným fyzickým osobám 18

20 (kromě závazků ke společníkům ze závislé činnosti) a jejich zúčtování. Zúčtovací a výplatní listina je analytickou evidencí k účtu 521 Mzdové náklady. Podle ní se vyhotoví vnitřní účetní doklad, který je účetním dokladem pro účtování mezd a zdravotního a sociální pojištění zaměstnanců dané účetní jednotky [7]. Položky, které snižují závazek vůči zaměstnancům, se účtují na stranu MD. Mezi tyto položky patří: srážky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti, penzijní připojištění, spoření, výživné atd. 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům. Různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů [6]. 335 Pohledávky za zaměstnanci. Zaměstnavateli vznikají pohledávky za zaměstnanci, pokud zaměstnanci poskytne zálohu na nákup materiálu, na služební cestu nebo pokud je zaměstnanci předepsána k náhradě škoda, kterou způsobil na majetku zaměstnavatele. 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Ve prospěch tohoto účtu se účtují závazky ze závislé činnosti zaměstnanců i účetní jednotky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Na vrub účtu se účtují nároky na nemocenské dávky. Sociální a zdravotní pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Pro lepší přehled o tom, kolik se má odvést na SZ a kolik na ZP, se kromě syntetických účtů používají i účty analytické (např Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění) ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se účtuje zejména o vztazích vůči finančním orgánům z titulu daňových povinností účetních jednotek, ať už z hlediska daňového poplatníka, nebo plátce daně. Dále se zde účtuje o dotacích z veřejných rozpočtů [5, s. 236]. 341 Daň z příjmů. Účetní jednotka, jako daňový poplatník, má povinnost účtovat na tento účet o dani z příjmů. Na vrub účtu se účtuje o zaplacených daňových 19

21 zálohách (MD 341 / DAL 221), které poplatník platí během roku. Ve prospěch účtu se pak účtuje daňový závazek za zdaňovací období, který je pro účetní jednotku zároveň nákladem zaúčtování MD 591 (Daň z příjmů z běžné činnosti splatná), 593 (Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná) / DAL Ostatní přímé daně. Na tomto účtu se účtuje o daních z příjmů ze závislé činnosti, které účetní jednotka jako plátce daně odvádí za zaměstnance (poplatníky), a o srážkové dani při výplatě dividend. 343 Daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je nepřímá daň, která se neplatí přímo, ale je zahrnuta v ceně materiálu, zboží nebo služeb. Při nákupu, tj. na vstupu, má plátce daně nárok na odpočet DPH, proto ji eviduje jako pohledávku za finančním úřadem (MD 343). Při prodeji, tj. na výstupu, musí plátce k ceně svých výkonů připočítat DPH, která se účtuje jako závazek k finančnímu úřadu (DAL 343). Plátce daně sestavuje čtvrtletně nebo měsíčně (podle obratu) daňové přiznání, ve kterém zjistí celkovou výši daňového závazku nebo daňové pohledávky. 345 Ostatní daně a poplatky. Na tomto účtu účtujeme o spotřebních daních (z minerálních olejů, tabákových výrobků, líhu, piva, vína a meziproduktů), dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ale také o soudních a správních poplatcích nebo clu. 346 Dotace ze státního rozpočtu, 347 Ostatní dotace. Dotace jsou nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního rozpočtu (účet 346) nebo z obecních a městských rozpočtů (účet 347) na přesně vymezený účel [1, s. 123]. Rozlišujeme dva druhy dotací: Dotace k úhradě nákladů (provozní dotace) jsou určeny na úhradu provozních nákladů. Nárok na dotaci se účtuje na stranu MD 346, 347 a DAL 648 Ostatní provozní výnosy. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (investiční dotace) snižují vstupní cenu pořizovaného dlouhodobého majetku (účtování MD 346, 347 a DAL 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku). 20

22 1.5.5 POHLEDÁVKY KE SPOLEČNÍKŮM A SDRUŽENÍ V účtové skupině 35 se účtuje o pohledávkách za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva. 351 Pohledávky ovládající a řídící osoba, 352 Pohledávky podstatný vliv. Účtuje se zde např. o poskytnutých půjčkách podnikům ve skupině, které spolu s účetní jednotkou tvoří konsolidovaný celek. 353 Pohledávky za upsaný základní kapitál. Účtují se zde pohledávky ke společníkům za nesplacené vklady do ZK. 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty. Účtuje se zde o předpisu ztráty k náhradě společníkům (typické u obchodních společností). 355 Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva. Na tomto účtu se účtuje např. o poskytnutých půjčkách společníkům od společnosti. 356 Pohledávky k účastníkům sdružení. Účtujeme zde o pohledávkách k účastníkům sdružení ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM A SDRUŽENÍ O závazcích ke společníkům, k účastníkům sdružení a členům družstva se účtuje v účtové skupině Závazky ovládající a řídící osoba, 362 Závazky podstatný vliv. Účtuje se zde např. o přijatých půjčkách od podniků ve skupině, které spolu s účetní jednotkou tvoří konsolidovaný celek. 21

23 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku. Účtují se zde závazky ke společníkům ve výši jejich podílů na zisku společnosti nebo družstva. 365 Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva. Účtují se zde např. krátkodobé závazky z půjček od společníků obchodní společnosti [6]. 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtuje o závazcích ke společníkům z pracovně právních vztahů. 367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů. Účtuje se zde o závazcích, které účetní jednotce vznikly jako akcionáři nebo společníkovi v jiné obchodní společnosti, za dosud nesplacené CP nebo vklady. 368 Závazky k účastníkům sdružení. Účtuje se zde o závazcích k účastníkům sdružení JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Jiné pohledávky a závazky jsou evidovány v účtové skupině 37. Účtuje se zde především o pohledávkách z prodeje podniku (371), o závazcích při koupi podniku (372), o pohledávkách a závazcích z pevných termínových operací (373), o pohledávkách z pronájmu (374), o pohledávkách z vydaných dluhopisů (375), o nakoupených opcích (376), o prodaných opcích (377), o jiných pohledávkách (378) jako je např. pohledávka za pojišťovnou při náhradě škody, o jiných závazcích (379) jako jsou závazky vůči celním orgánům z titulu vyměřeného cla a DPH, popř. spotřební daně PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV O časovém rozlišení se účtuje v účtové třídě 38. Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení, aby zjistila správný HV za příslušné účetní období, protože často dochází 22

24 k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního období. Rozeznáváme časové rozlišení v užším pojetí a širším pojetí. Časové rozlišení v užším pojetí pro časové rozlišení v užším pojetí musí být splněny současně následující 3 podmínky: - účel vynaložené částky, - přesná částka, - období, ke kterému se částka vztahuje [1, s. 153]. Účty časového rozlišení v užším pojetí: 381 Náklady příštích období. Jedná se o výdaje běžného období, které souvisí zcela nebo alespoň z části s hospodářskými operacemi příštích období [1, s. 153]. Patří sem např. nájemné placené dopředu (včetně finančního leasingu). 382 Komplexní náklady příštích období. Komplexní náklady příštích období nelze, na rozdíl od nákladů příštích období, vztáhnout k jedinému nákladovému účtu 5. účtové třídy. Musí být proto sledovány ve vztahu k účelu jejich vynaložení. Jako komplexní náklady příštích období bývají účtovány např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, časově rozlišované náklady na technický rozvoj apod. [1, s. 155] 383 Výdaje příštích období. Účtuje se zde o závazcích, které již vznikly, ale dosud se neuskutečnil výdaj. Typickým příkladem je případ nájemného placeného pozadu [1, s. 156]. 384 Výnosy příštích období. Jedná se o částky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů v dalších obdobích. Patří sem například předem přijaté nájemné, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné apod. [1, s. 157] 385 Příjmy příštích období. Účtuje se zde o částkách, které nebyly ke dni uzavírání účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního období. Jedná se zejména o výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění [1, s. 158]. 23

25 Časové rozlišení v širším pojetí používá se tehdy pokud není známa některá z podmínek časového rozlišení v užším pojetí [1, s. 153]. Typickými účty časového rozlišení v širším pojetí jsou dohadné účty a rezervy. Účty časového rozlišení v širším pojetí: 388 Dohadné účty aktivní, 389 Dohadné účty pasivní. Dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného období, avšak není dosud přesně známa jejich velikost [1, s. 159]. Účet 388 použije účetní jednotka např. k zaúčtování pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události, kdy ještě nebyla poskytnuta pojistná náhrada a pokud pojišťovna do konce účetního období nepotvrdila výši náhrady. Účet 389 se používá k zaúčtování závazků jako jsou nevyfakturované dodávky materiálu, zboží, plynu, elektrické energie OPRAVNÁ POLOŽKA K ZÚČTOVACÍM VZTAHŮM A VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ Do účtové skupiny 39 se zahrnuje opravná položka k pohledávkám (účet 391), vnitřní zúčtování (účet 395) a spojovací účet při sdružení (účet 398). 1.6 SMĚNKY JAKO PLATEBNÍ PROSTŘEDEK Směnka je cenný papír vyhotovený ve formě předepsané zákonem č. 191 / 1950 Sb., směnečným a šekovým, jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek. Směnky jsou oblíbeným platebním prostředkem, díky řadě výhod (snadná vymahatelnost směnečného dluhu, obchodovatelnost směnky, možnost předání směnky bance k eskontu). 24

26 Směnky k inkasu evidují se na účtu 256 Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti. Na tomto účtu zůstanou až do uhrazení pohledávky dlužníkem. Rozdíl mezi částkou uvedenou na směnce a nominální hodnotou pohledávky, který zaplatí odběratel při splatnosti, je úrok (DAL 662 Úroky). Eskont směnky pokud majitel směnky potřebuje získat peněžní prostředky dříve, než je datum splatnosti směnky, může směnku postoupit bance k eskontu. Banka směnku odkoupí za nižší částku než je její nominální hodnota (diskont) a účetní jednotka tak získá eskontní úvěr, který eviduje na účtu 232 Eskontní úvěry. Rozdíl mezi nominální hodnotou směnky a částkou připsanou na účet se zaúčtuje do nákladů na stranu MD účtu 562 Úroky [1, s. 104]. Směnky k úhradě na účtu 322 Směnky k úhradě se účtuje o krátkodobých směnkách ve funkci úvěrového platebního prostředku z hlediska dlužníka (o dlouhodobých směnkách se účtuje na účtu 478 Dlouhodobé směnky k úhradě). Rozdíl mezi směnečnou částkou a nominální hodnotou závazku se zaúčtuje do nákladů (562 Úroky). 1.7 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky jsou zachyceny ve 4. účtové třídě v účtových skupinách Jedná se o závazky účetní jednotky, jejichž doba splatnosti je delší než 1 rok REZERVY Rezervy vytváří účetní jednotka ke krytí očekávaných výdajů v budoucnu. Jsou pro účetní jednotku nákladem (552 / 451 nebo 554 / 459), při jejich čerpání dochází ke snížení nákladů. Rozlišujeme zákonné a ostatní rezervy. Zákonné rezervy (451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů) mohou být tvořeny podle ZoR pouze na opravy DHM, který je ve vlastnictví účetní jednotky a jehož doba odpisování je 5 a více let. Jsou daňově uznatelným nákladem. Rezerva nesmí být tvořena na jedno zdaňovací období. Lze ji tvořit 25

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE VYBRANÉ FIRMY INTERNAL

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více