Příloha Č. 5 - Příloha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha Č. 5 - Příloha"

Transkript

1 MÚZO Praha, S.r.O. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: čas: Příloha Č. 5 - Příloha IČO: organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Senetářov 74 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) K datu uzávěrky není znám okamžik, ke kterému se ukončí činnost účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Během účetního období nebyly měněny žádné účetní metody. I.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Informace o používaných účetnlch metodách: 1. Účtováni zásob: 1.1. U materiálu je používán způsob účtování B. Přitom veškerý materiál je nakupován až v okamžiku spotřeby a nikdy není pořizován na sklad O zbožl nebylo v daném období účtováno. 2. Účtování cenin: Veškeré ceniny (jednalo se výhradně o poštovní známky) byly nakupovány vždy až v okamžiku jejich spotřeby. 3. Účtování kurzových rozdílů: V uvedeném období nebylo účtováno o cizích měnách. 4. Účtování dlouhodobého majetku 4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Odpisovaný DNM: Majetek s pořizovací cenou nad Kč je účetně odpisován po dobu odhadnuté předpokládané životnosti. Způsob odpisování rovnoměrný Drobný DNM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od 1OOO.-Kčdo Kč Dlouhodobý hmotný majetek Odpisovaný DHM: Majetek s pořizovací cenou nad Kč je účetně odpisován po dobu odhadnuté předpokládané životnosti. Způsob odpisováni rovnoměrný Drobný DHM: Zařazen majetek s pořizovací cenou od Kč do Kč Účtování nevyfakturovaných dodávek Všechny známé do doby účetní závěrky nevyfakturované dodávky jsou účtovány do nákladů prostřednictvím dohadných účtů ve výši stanovené kvalifikovaným odhadem. Způsob stanovení je vždy popsán v příslušném zaúčtovávaclrn dokladu. lřr\ '7<:{\,,)I 00'7

2 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictvi JA Datum tisku: čas: IČO: organizace: Mateřská škola Senetářov, akr. Blansko, přisp, org. Právní forma: přispěvková organizace Sídlo: Senetářov 74 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písmo a) zákona (TEXT) Nejsou známy žádné důležité skutečnosti ke konci rozvahového dne, které by bylo nutno zdůraznit. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písmo b) zákona (TEXT) Nejsou známy žádné nejisté podmínky či situace, která by existovaly ke konci rozvahového dne, které by mohly měnit významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. A.S. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) V daném období bez obsahu. A.9. Informace podle 66 odst. S (TEXT) V daném období bez obsahu. rřn 7~()? 11107

3 MÚZO Praha, S.f.O. - PC výkaznictví JA U Datum tisku: ) 2 čas: Příloha Č. 5 - Příloha ZÁKLADNi IČO: organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přisp. org. Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Senetářov Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČíSLO A TEXT) 0.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČíSLO A TEXT) 0.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČíSLO A TEXT) Netýká se nás Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČíSLO A TEXT) 0.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČíSLO A TEXT) INetýká se nás Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČíSLO A TEXT) 0.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČíSLO A TEXT) ~ ~ \J J Š 4)1~ L~'ll J. :.. \}, f V'r\L 1J ~bll' ~1.Q~ I)J~ f'i ~ 1\ Obec Senetářov <...\1 L Senetářov 116,ř,'C~OOf)37203 [ČO

4 . 0"1. I.V. -. '-'" Y}I\.C1L.III"LVl JI"\r.)U Datum tisku: čas: IČO: organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přisp. org. Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Senetářov 74 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa A.10. Informace podle 4 odst. 8 písmo d) zákona Položka Účet Číslo Stav k 1.1. Stav k I Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu z AÚ k účtu 40x 01 x z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek 02 x z toho na: výzkum a vývoj 03 x vzdělávání pracovníků 04 x informatiku 05 x individuální transfery na jmenovité akce 06 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek z AÚ k účtu 40x 07 x Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků z AÚ k účtu 40x 08 x Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu z AÚ k účtu 67x 09 x z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele z AÚ k účtu 67x 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přijaté transfery na neinvestiční náklady související s financováním programů ISPROFIN od z AÚ k účtu 67x 14 x přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele z AÚ k účtu 67x 15 x Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků z AÚ k účtu 67x 16 x Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory z AÚ účt.skup x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí z AÚ k účtu 6xx 18 x Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků z AÚ k účtu 67x 19 x Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů 20 x Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 21 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu účet Poskytnuté návratné finančni výpomoci mezi rozpočty - obcí účet ČO strana Datum tisku: čas: 11.19

5 Jložka \ Účet Číslo Stav k 1.1. Stav k Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu účet Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu účet Přijaté návratné finančni výpomoci mezi rozpočty - od obce účet Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů účet Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů účet Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu účet Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem účet Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí účet Krátkodobé bankovni úvěry tuzemské účet Krátkodobé bankovní úvěry zahranični účet Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku účet Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí účet Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské účet Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční účet Směnky k úhradě tuzemské účet Směnky k úhradě zahraniční účet Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské účet Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční účet Vydané dluhopisy tuzemské účet Vydané dluhopisy zahraniční účet Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské účet Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční účet Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské účet Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční účet Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem z AÚ úč.063,253, z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků z AÚ úč.253 a komunální dluhopisy územních samosprávných celků z účtu ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů z AÚ ÚČ.063,253, \, I Okamžik sestaveni: Podpisový záznam: Králová Miluše 4~ r- V 1V ~ŠťL~a CL ~ Yn1J111] ČO 7502!897 LV l;.~(l~v) Q\t\~ C\V1l' Q'L. Q~ flo~1 l\v\t Ai. Q~ ~Q11 t r~sqv:j~ív\ ~,\ I '\\ I I I,,',('t10thV\~\\.\ (Jh ~N~ 'PrlS1np strana 2 ~'L.a~fl.OA'L - ki Q ~ ~Jn1 Obec Senetářoi Senetářov 1í S OI(>CZO()f)~7?:'~' Datum tisku 11 O??O ''1 ""n. 11,,,

6 _ ~ v....,. a '"'.J~II.""lVI Jr\~U Datum tisku: čas: IČO: organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právní fonna: příspěvková organizace Sídlo: Senetářov 74 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa A.5. Informace podle 18 odst. 1 písmo c) zákona Položka Číslo Stav k 1.1. Stav k Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orqánů \I ' r l í) \J ~~t ~~(lj t~r, ~'Lu~ 1}~1 SIL, 10'\' \Íl d.. ~1\ 1.Vn \ 'J ~. ) _V/L('lLrV' (tj {~II'5J~'t,\ "{'Jl~f\ i\~i (11\llt\~ rf'.t~?,,~ 1 Vl ti 1Jh. - /1 ~.01. ~Jn~ Obec Senetářov \ Senetářov 116 (\ nlř,:czooo~72r~ ČO strana Datum tisku: čas: 11.18

7 MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JA U Datum tiskli: čas: ZÁKLADNi IČO: organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přisp. org. Právní forma: přispěvková organizace Sídlo: Senetářov 74 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky FOND KULTURNíCH A SOCIÁLNíCH POTŘEB Člslo v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Stav k A.I. Počáteční stav fondu A.II. Tvorba fondu Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 3. Peněžní a jiné dary určené do fondu A.III. Užití fondu Půjčky na bytové účely 2. Stravování Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu REZERVNí FOND (PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) Číslo Stav k Počáteční stav fondu Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba Čerpáni fondu I D.IV. 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání Konečný stav fondu INVESTiČNí FOND (PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) Číslo F.I. Počáteční stav fondu F.II. Tvorba fondu 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investični příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu 1. Financování investičních potřeb F.IV. Konečný stav fondu Stav k V U'';ll.I1V ~\~II' S ll ~~'1 ~ ti,i ~~ C" 'LC1 l. ~1.~1I))t!l, _ ~I L1 bec Senetářo 7906 Senetářov 116 ""ř: r.zoon~7203

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5 Sumář příloh Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Kalendářní den 31.12.2013 Druh účetní jednotky OSS Poddruh účetní jedn. Příloha účetní závěrky - část A.4. Běžné účetní období Minulé účetní období P.I.

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Blatnička, 163 69671 Blatnička, Obec, IČ:00488518 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více