Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS."

Transkript

1 Vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech 2018/2019 Mgr. Martin Krause, DiS.

2 Vzdělávací soustava České republiky

3 VZDĚLÁVÁNÍ - VŠEOBECNÁ SESTRA -

4 Vzdělávání v ošetřovatelství Specializační Kvalifikační Celoživotní Vzdělávání v ošetřovatelství

5 1) Kvalifikační vzdělávání vzdělání vedoucí k získání kvalifikace Vysoké školy, Bc. obor: Všeobecná sestra zakončení: Státní závěrečná zkouška 3-leté studium; bakalářské programy Vyšší odborné školy, DiS. obor: Diplomovaná všeobecná sestra zakončení: absolutorium 3-leté studium VOŠ tzv. 4+1 obor: Diplomovaná všeobecná sestra zakončení: absolutorium nejméně jeden rok (praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra) přijmutí do vyššího než prvního ročníku vzdělání Zákon č. 201/2017 Sb.

6 1) Kvalifikační vzdělávání VŠ Mgr. či PhDr. vysokoškolské studium ve studijních programech a studijních oborech psychologie péče o nemocné; pedagogika ošetřovatelství; pedagogika péče o nemocné; péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů na SZŠ studium nejpozději zahájeno v akademickém roce 2003/2004 Studium již není realizováno. VOŠ DiS. 3-leté studium oboru diplomovaná dětská sestra či diplomovaná sestra pro psychiatrii na VOŠ studium nejpozději zahájeno ve školním roce 2003/2004 Původní SZŠ studijní obor všeobecná sestra na SZŠ studium nejpozději zahájeno ve školním roce 2003/2004 Původní SZŠ studijní obor zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na SZŠ studium nejpozději zahájeno ve školním roce 1996/1997 VOŠ DiS. studijní obor diplomovaná porodní asistentka na VOŠ studium nejpozději zahájeno ve školním roce 2003/2004 Zákon č. 201/2017 Sb.

7 Všeobecná sestra ukončená VŠ, VOŠ či VOŠ tzv. 4+1 v daném oboru vysoká škola prezenční a kombinovaná výuka teoretická a praktická výuka představuje minimálně hodin praktická výuka představuje hodin související legislativa vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků novelizace vyhláška č. 391/2017 Sb. v souladu se zákonem č. 201/2017 Sb. vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání novelizace vyhláška č. 470/2017 Sb. vyhláška č. 3/2016 Sb.

8 Všeobecná sestra studijní program vyhláška č. 470/2017 Sb. 3 odst. 2 Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti, které umožní vykonávat činnosti stanovené zvláštním právním předpisem, a znalosti a dovednosti a) v etice zdravotnického povolání v oboru, b) v administrativních činnostech ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace, c) v organizaci a řízení zdravotních služeb, d) v základech podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně prevence nozokomiálních nákaz, e) v první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, f) v právních souvislostech poskytování zdravotní péče v oboru, g) v základech řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb a v zajištění bezpečí pacientů, h) v komunikaci s pacientem a osobami jemu blízkými. Česko, 2017

9 Všeobecná sestra studijní program vyhláška č. 470/2017 Sb. a)... teoretickou výuku poskytující znalosti z věd, které tvoří základ potřebný pro poskytování všeobecné ošetřovatelské péče, a která zahrnuje znalosti 1. z odborné latinské terminologie, anatomie, fyziologie, farmakologie, patologické fyziologie, patologie, mikrobiologie a epidemiologie, biofyziky, biochemie, genetiky, hematologie a transfuzního lékařství, klinické propedeutiky, základů radiační ochrany, ochrany veřejného zdraví včetně prevence nemocí, včasné diagnózy nemocí, o vztahu mezi zdravotním stavem, fyzickým a sociálním prostředím pacienta a o jeho chování, ze zdravotní výchovy, motivace a edukace ke zdravému životnímu stylu a základní znalosti o zdravotnických prostředcích a manipulaci s nimi, 2. v ošetřovatelství a klinických oborech, a to v historii, charakteru a etice ošetřovatelství, v obecných zásadách péče o zdraví, komunitní péči, ošetřovatelství ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, chirurgii, ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, neurologii, pediatrii, péči o matku a novorozence, gynekologii, psychiatrii, onkologii a hematoonkologii, otorinolaryngologii, oftalmologii, dermatovenerologii, infekčním lékařství, k péči o staré lidi a geriatrii, k paliativní péči, k intenzivní péči, léčebně rehabilitační péči a dietetice, Česko, 2017

10 Všeobecná sestra studijní program vyhláška č. 470/2017 Sb. 3. v sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v základech filozofie, sociologie, obecné psychologie, v psychologii zdraví a nemoci, vývojové psychologii, základech pedagogiky a edukace, právních předpisech ve vztahu k sociální problematice, základech ekonomie, informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu a praxe založené na důkazech, b) praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v ošetřovatelství ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, chirurgii, ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, neurologii, péči o děti a pediatrii, péči o matku a novorozence, gynekologii, psychiatrii, onkologii a hematoonkologii, otorinolaryngologii, oftalmologii, dermatovenerologii, infekčnímu lékařství, k péči o seniory a geriatrii, paliativní péči, intenzivní péči a komunitní péči a dále dovednosti a znalosti umožňující podílet se na praktickém výcviku zdravotnických pracovníků a zkušenosti z práce s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví; tyto dovednosti se získávají pod přímým vedením kvalifikovaných všeobecných sester nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Praktické vyučování může, kromě míst uvedených v 3 odst. 5, probíhat také ve vlastním sociálním prostředí pacienta a v zařízení sociálních služeb poskytujícím zdravotní péči. Česko, 2017

11 Výkon povolání všeobecné sestry 5 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. (po novelizaci 201/2017 Sb.) Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na: preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči. Zákon č. 201/2017 Sb.

12 2 ) Specializační vzdělávání vzdělání vedoucí k získávání specializace prohlubuje všeobecnou kvalifikaci zdravotnického pracovníka patří do formy celoživotního vzdělávání specifika ošetřovatelské péče v různých klinických oborech zakončení: atestační zkouška

13 Specializační vzdělávání dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. (novela č. 164/2018 Sb.) vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky: Všeobecná sestra Bod Obory specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů 1 Intenzivní péče Sestra pro intenzivní péči 2 Perioperační péče Sestra pro perioperační péči 3 Intenzivní péče v pediatrii Dětská sestra pro intenzivní péči 4 Ošetřovatelská péče v interních oborech Sestra pro péči v interních oborech 5 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech Sestra pro péči v chirurgických oborech 6 Ošetřovatelská péče v psychiatrii Sestra pro péči v psychiatrii 7 Perfuziologie Perfuziolog 8 Transfuzní služba Sestra pro péči v transfuzní službě 9 Domácí péče a hospicová péče Sestra pro domácí a hospicovou péči

14 Specializační vzdělávání dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. (novela č. 164/2018 Sb.) 18. Zdravotničtí pracovníci uvedení v 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Bod Obory specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů 1 Organizace a řízení ve zdravotnictví Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví * Perfuziologie: Specializační vzděláváním se zdravotničtí pracovníci připraví pro specifickou problematiku vedení mimotělního oběhu a systémů pro podporu selhávajícího srdce, případně ostatních orgánů.

15 3) Celoživotní vzdělávání celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky Zákon č. 201/2017 Sb.

16 3) Celoživotní vzdělávání formy celoživotního vzdělání a) specializační vzdělávání (akreditovaná zařízení) b) certifikované kurzy (akreditovaná zařízení) c) inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti; inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí odborné způsobilosti, mohou pořádat také poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy v příslušném oboru (akreditovaná zařízení) d) odborné stáže v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a dovednosti (akreditovaná zařízení) e) účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích (může zajistit poskytovatel zdravotních služeb) f) publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, vypracování standardu nebo nového postupu (může zajistit poskytovatel zdravotních služeb) g) e-learningový kurz (může zajistit poskytovatel zdravotních služeb) h) samostatné studium odborné literatury (může zajistit poskytovatel zdravotních služeb) Zákon č. 201/2017 Sb.

17 3) Celoživotní vzdělávání (2) Za celoživotní vzdělávání se pro účely tohoto zákona považuje také studium navazujících studijních programů. Navazujícím studijním programem se pro účely tohoto zákona rozumí akreditovaný doktorský studijní obor, akreditovaný magisterský nebo akreditovaný bakalářský studijní obor nebo studijní obor vyšší odborné školy, který je zdravotnického zaměření nebo svým zaměřením úzce souvisí s odborností příslušného zdravotnického pracovníka a je absolvován po předchozím získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. (3) Celoživotní vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až d) uskutečňují akreditovaná zařízení; ostatní formy celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 mohou zabezpečovat poskytovatelé zdravotních služeb nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně právnických osob v působnosti jiných resortů než ministerstva. 5) O účasti v jednotlivých formách celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až e) pořadatel vydá potvrzení. Pořadatel celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. c) až e) vede evidenci účastníků celoživotního vzdělávání jím organizovaného a na základě žádosti ministerstva, popřípadě pověřené organizace, poskytne údaje z této evidence. Zákon č. 201/2017 Sb.

18 Vysokoškolské vzdělání v ošetřovatelství prof. doc. habilitační řízení PhDr. Ph.D. 3 4 roky forma P/K disertační práce rigorózní řízení rigorózní práce státní rigorózní zkouška Bc. Mgr. 3 roky forma P/K bakalářská práce 2 roky forma P/K diplomová práce

19 Doplňující informace: Všeobecná sestra a další odborná způsobilost zdravotnický záchranář ( 18 odst. 2 zákona) (2) Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra podle 5 a specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči a byl členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech praktická sestra ( 21b odst. 1 písm. e) e) 6 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo 3 ročníků na vyšší odborné škole v oboru diplomovaná všeobecná sestra dětská sestra ( 5a odst. 1 písm. c) c) studia v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky, byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání, Zákon č. 201/2017 Sb.

20 Doplňující informace: Všeobecná sestra a další odborná způsobilost ošetřovatel ( 36 odst. 1 písm. h) h) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol sanitář ( 42 odst. 2 písm. c) c) 3 ročníků denního studia nebo 4 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra nebo 2 ročníků čtyřletého denního studia nebo 3 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra nebo 1 ročníku dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia nebo nástavbového studia pro absolventy středních škol na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra nebo porodní asistentka Zákon č. 201/2017 Sb.

21 Doplňující informace: Praktická sestra nezařazuje se do vzdělávání sester dříve: Zdravotnický asistent novela zákona č. 201/2017 Sb. Zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnický asistent podle 29 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání praktická sestra podle 21b zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. související legislativa vyhláška č. 55/2011 Sb. (ve znění vyhlášky č. 391/2017 Sb.)

22 Doplňující informace: Praktická sestra Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním a) střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra, b) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019, c) akreditovaného kvalifikačního kurzu praktická sestra po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle 36, d) akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický asistent po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle 36, pokud akreditovaný kvalifikační kurz byl zahájen do konce roku 2018, nebo e) 6 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo 3 ročníků na vyšší odborné škole v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Zákon č. 201/2017 Sb.

23 Doplňující informace: Praktická sestra (2) Odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání a) zdravotnického záchranáře podle 18, nebo b) porodní asistentky podle 6. (3) Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se praktická sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na: preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči. Zákon č. 201/2017 Sb.

24 Všeobecná sestra versus zdravotnický asistent Všeobecná sestra Zdravotnický asistent Praktická sestra 3 roky 4 roky 4 roky nejméně hodin teoretické a praktické výuky z toho hodin praxe nejméně 900 hodin praktické výuky nejméně 500 hodin teoretické výuky nejméně 1200 h praktické výuky, nejméně 700 hodin teoretické výuky nejméně 600 hodin praktického vyučování Vyhláška č. 470/2017 Sb.

25 Praktická sestra a cizina Slovenská republika příprava na vznik oboru Praktická sestra nedoporučení EFN Slovensko následovalo nevhodného českého příkladu a zavádí praktickou sestru. Evropská federace sesterských asociací proti tomuto kroku ostře protestovala. Dopis vyjadřující podporu ze strany generálního tajemníka EFN Paula De Reaveho viz.

26 VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ-

27 Vzdělávání v oboru Zdravotnický záchranář Specializační Kvalifikační Celoživotní Vzdělávání - Zdravotnický záchranář -

28 1) Kvalifikační vzdělávání vzdělání vedoucí k získání kvalifikace Vysoké školy studijní program: Specializace ve zdravotnictví studijní obor: Zdravotnický záchranář titul: Bc zakončení: Státní závěrečná zkouška, 3-leté studium bakalářské programy Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuječinnost v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné, léčebné a diagnostické péči Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Zákon č. 201/2017 Sb.

29 1) Kvalifikační vzdělávání Vyjádření KZ ZZSČR

30 1) Kvalifikační vzdělávání Studium již není realizováno. Vyšší odborné školy studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář titul: DiS. zakončení: absolutorium 3-leté studium pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019 SZŠ obor: zdravotnický záchranář pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999 Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra podle 5 a specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči a byl členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech. Zákon č. 201/2017 Sb.

31 2 ) Specializační vzdělávání vzdělání vedoucí k získávání specializace prohlubuje všeobecnou kvalifikaci zdravotnického pracovníka patří do formy celoživotního vzdělávání zakončení: atestační zkouška optimální délka specializačního vzdělávání měsíců

32 Specializační vzdělávání dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. (novela č. 164/2018 Sb.) vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky: Zdravotnický záchranář Bod Obory specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů 1 Urgentní medicína 2 Perfuziologie Perfuziolog Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu 18. Zdravotničtí pracovníci uvedení v 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Bod Obory specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů 1 Organizace a řízení ve zdravotnictví Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví

33 Specializační vzdělání Urgentní medicína ZZS HMP Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu rozsah kurzu v podmínkách ZZSHMP: 652 h více kompetencí než zdravotnický záchranář viz přednáška Kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků

34 3) Celoživotní vzdělávání celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky Zákon č. 201/2017 Sb.

35 3) Celoživotní vzdělávání formy celoživotního vzdělání a) specializační vzdělávání (akreditovaná zařízení) b) certifikované kurzy (akreditovaná zařízení) c) inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti; inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí odborné způsobilosti, mohou pořádat také poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy v příslušném oboru (akreditovaná zařízení) d) odborné stáže v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a dovednosti (akreditovaná zařízení) e) účast na školicích akcích, konferencích, kongresech a sympoziích (může zajistit poskytovatel zdravotních služeb) f) publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, vypracování standardu nebo nového postupu (může zajistit poskytovatel zdravotních služeb) g) e-learningový kurz (může zajistit poskytovatel zdravotních služeb) h) samostatné studium odborné literatury (může zajistit poskytovatel zdravotních služeb) Zákon č. 201/2017 Sb.

36 3) Celoživotní vzdělávání (2) Za celoživotní vzdělávání se pro účely tohoto zákona považuje také studium navazujících studijních programů. Navazujícím studijním programem se pro účely tohoto zákona rozumí akreditovaný doktorský studijní obor, akreditovaný magisterský nebo akreditovaný bakalářský studijní obor nebo studijní obor vyšší odborné školy, který je zdravotnického zaměření nebo svým zaměřením úzce souvisí s odborností příslušného zdravotnického pracovníka a je absolvován po předchozím získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. (3) Celoživotní vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až d) uskutečňují akreditovaná zařízení; ostatní formy celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 mohou zabezpečovat poskytovatelé zdravotních služeb nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně právnických osob v působnosti jiných resortů než ministerstva. 5) O účasti v jednotlivých formách celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až e) pořadatel vydá potvrzení. Pořadatel celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. c) až e) vede evidenci účastníků celoživotního vzdělávání jím organizovaného a na základě žádosti ministerstva, popřípadě pověřené organizace, poskytne údaje z této evidence. Zákon č. 201/2017 Sb.

37 Zdravotnický záchranář ukončená VŠ či VOŠ (2018/2019) standardní dobu studia nejméně 3 roky z toho praktické vyučování činí nejméně hodin související legislativa vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků novelizace vyhláška č. 391/2017 Sb. v souladu se zákonem č. 201/2017 Sb. vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání novelizace vyhláška č. 470/2017 Sb. vyhláška č. 3/2016 Sb.

38 Doplňující informace: Zdravotnický záchranář a další odborná způsobilost všeobecná sestra ( 5 odst. 1 písm. c) c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání praktická sestra ( 21b odst. 2 písm. a) dětská sestra ( 5a odst. 1 písm. c) c) studia v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky, byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání, nebo Zákon č. 201/2017 Sb.

39 Doplňující informace: Zdravotnický záchranář a další odborná způsobilost ošetřovatel ( 36 odst. 1 písm. h) g) 4 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole, h) 3 ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol řidič zdravotnické dopravní služby ( 40 odst. 2 písm. b) sanitář ( 42 odst. 2 písm. b) b) 2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů nebo příslušného vzdělávacího oboru na vyšší odborné zdravotnické škole, Zákon č. 201/2017 Sb.

40 Zdravotnický záchranář studijní program vyhláška č. 470/2017 Sb. 3 odst. 2 Studium v programech uvedených v odstavci 1 poskytuje znalosti a dovednosti, které umožní vykonávat činnosti stanovené zvláštním právním předpisem, a znalosti a dovednosti a) v etice zdravotnického povolání v oboru, b) v administrativních činnostech ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace, c) v organizaci a řízení zdravotních služeb, d) v základech podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně prevence nozokomiálních nákaz, e) v první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, f) v právních souvislostech poskytování zdravotní péče v oboru, g) v základech řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb a v zajištění bezpečí pacientů, h) v komunikaci s pacientem a osobami jemu blízkými. Česko, 2017

41 Zdravotnický záchranář studijní program vyhláška č. 470/2017 Sb....a) teoretickou výuku poskytující znalosti v 1. oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování neodkladné zdravotní péče a ošetřovatelské péče, a která zahrnuje znalosti z odborné latinské terminologie, anatomie, fyziologie, patologické fyziologie, patologie, epidemiologie a mikrobiologie, biofyziky, biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, toxikologie, klinické propedeutiky, farmakologie, ze základních znalostí o zdravotnických prostředcích a manipulaci s nimi, základů radiologie včetně základů radiační ochrany, z ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotní výchovy, 2. ošetřovatelství, klinických oborech a dalších specifických oblastech souvisejících s poskytováním neodkladné péče, a to v urgentní a válečné medicíně, v poskytování přednemocniční neodkladné péče při mimořádných událostech a krizových situacích, integrovaném záchranném systému, práci ve zdravotnickém operačním středisku, anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, neodkladné péči při akutních a kritických stavech, v ošetřovatelství ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství a dalším lékařským oborům, zejména k internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii včetně závislostí na návykových látkách, péči o staré lidi a geriatrii, k paliativní péči, komunitní péči, léčebně rehabilitační péči,... Česko, 2017

42 Zdravotnický záchranář studijní program vyhláška č. 470/2017 Sb. 3. sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v obecné a vývojové psychologii, v psychologii zdraví a nemoci, základech právní problematiky v oblasti zdravotních a sociálních služeb, v telekomunikačních technologiích, základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu, b) praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v přednemocniční neodkladné péči, v situacích charakteristických pro urgentní a válečnou medicínu, mimořádné události a krizové situace v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, v instruktážích k poskytování laické první pomoci včetně instruktáží na dálku, v řidičských a navigačních dovednostech a dalších fyzických dovednostech nutných pro práci v záchranné zdravotnické službě a ošetřovatelství, a to především ve vztahu k praktickému lékařství, zubnímu lékařství, internímu lékařství, chirurgii, neurologii, pediatrii, gynekologii a porodnictví, psychiatrii včetně zvládání agresivního pacienta, péči o staré lidi a geriatrii, k paliativní péči, resuscitaci a intenzivní péči, komunitní péči, léčebně rehabilitační péči; praktické vyučování probíhá ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího zejména přednemocniční neodkladnou péči, akutní lůžkovou péči intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, dále ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče v oboru interní lékařství, chirurgie a na pracovištích ostatních složek integrovaného záchranného systému... Česko, 2017

43 DALŠÍ INFORMACE NOVELA ZÁKONA č. 201/2017 Sb.

44 Novela zákona č. 201/2017 Sb. zrušeno novelou zákona č. 201/2017 Sb. Průkaz odbornosti zrušeno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zrušeno po se nevydávají a neprodlužují platnosti vydaných osvědčení ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zrušeno a náhrada - Národní registr zdravotnických pracovníků 1url.cz/vtgkO

45 Novela zákona č. 201/2017 Sb. změna názvu povolání zdravotnického asistenta na praktickou sestru a umožnění výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti změna názvu povolání logopeda na logopeda ve zdravotnictví, povolání masér a nevidomý a slabozraký masér na maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví povolání řidič dopravy nemocných a raněných nařidiče zdravotnické dopravní služby zrušení některých zdravotnických povolání biotechnický asistent, dezinfektor a laboratorní pracovník nově stanovená zdravotnická povolání 5a dětská sestra 21c behaviorální analytik 21d terapeut tradiční čínské medicíny 21e specialista tradiční čínské medicíny 29 asistent behaviorálního analytika 29a behaviorální technik 1url.cz/vtgkO

46 Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka odborná způsobilost získání odborné způsobilosti či uznání způsobilosti zdravotní způsobilost doložení lékařským posudkem doklad o bezúhonnosti bezúhonnost (nesmí být pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb doložit vždy před zahájením zdravotnického povolání výpis z Rejstříku trestů či dokladem od státu Zákon č. 201/2017 Sb.

47 Výkon povolání novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zůstává zachován výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý výkon povolání pod odborným dohledem výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí výkon povolání pod přímým vedením výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Přímé vedení může vykonávat také lékař, zubní lékař, farmaceut, klinický psycholog nebo klinický logoped v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání; rozsah těchto činností stanoví prováděcí právní předpis Zákon č. 201/2017 Sb.

48 1url.cz/vtgkO Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 5 Všeobecná sestra 5a Dětská sestra 6 Porodní asistentka 7 Ergoterapeut 8 Radiologický asistent 9 Zdravotní laborant 10 Zdravotně-sociální pracovník 11 Optometrista 12 Ortoptista absolvent bakalářského studijního oboru po prokázání 1 roku výkonu povolání 13 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 14 Ortotik-protetik 15 Nutriční terapeut 16 Zubní technik 17 Dentální hygienistka 18 Zdravotnický záchranář 19 Farmaceutický asistent 20 Biomedicínský technik 21 Radiologický technik 21a Adiktolog 21b Praktická sestra (Zdravotnický asistent) 21c Behaviorální analytik 21d Terapeut tradiční čínské medicíny 21e Specialista tradiční čínské medicíny Fyzioterapeut 24 a) absolvent Mgr., Bc. studia nebo VOŠ po prokázání 1 roku výkonu povolání b) absolvent SZŠ po prokázání 10ti let výkonu povolání

49 Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem 22 Psycholog ve zdravotnictví 23 Logoped ve zdravotnictví 29 Asistent behaviorálního analytika 29a Behaviorální technik 30 Laboratorní asistent 31 Ortoticko-protetický technik 32 Nutriční asistent 33 Asistent zubního technika 35 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby 36 Ošetřovatel 37 Masér ve zdravotnictví / Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví 39 Zubní instrumentářka 40 Řidič zdravotnické dopravní služby 41 Autoptický laborant 42 Sanitář 1url.cz/vtgkO

50 Doplňující informace: Přerušení výkonu zdravotnického povolání (1) Získaná odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a odborná způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka zůstává přerušením výkonu povolání nedotčena. (2) Za přerušení výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka se považuje pro účely tohoto zákona i výkon povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka v rozsahu nižším, než je jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby souhrnně ze všech základních pracovněprávních vztahů, kde je druhem vykonávané práce povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka. (3) Pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník přerušil výkon povolání na dobu, která za posledních 7 letčinila v celkovém součtu více než 6 let, je povinen se bezodkladně po skončení přerušení výkonu povolání doškolit v rozsahu nejméně 60 pracovních dnů na pracovišti poskytovatele zdravotních služeb, poskytujícího zdravotní služby v oboru povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka. Doškolení probíhá pod vedením zdravotnického pracovníka způsobilého pracovat bez odborného dohledu, který vydá o průběhu a ukončení doškolení potvrzení. Zákon č. 201/2017 Sb.

51 Doplňující informace: Přerušení výkonu zdravotnického povolání (4) Doškolení probíhá jako celodenní průprava v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době. Doškolení může probíhat i jako rozvolněná příprava v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby; celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. (5) Poskytovatel zdravotních služeb, u kterého doškolení probíhá, vede pro potřeby doškolení dokumentaci o docházce. Zákon č. 201/2017 Sb.

52 REGISTR ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

53 Národní registr zdravotnických pracovníků NRZP zřízení MZČR ke dni na základě zákona č. 372/2011 Sb. klíčový krok v rekonstrukci Národního zdravotnického informačního systému (dále jen NZIS ) základní zdroj referenčních dat ve schválené Národní strategii elektronického zdravotnictví Správcem NRZP je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR spuštění provozu NRZP v měsíci březnu 2018

54 Počty registrovaných osob ( ) Povolání Celkem všeobecná sestra porodní asistentka ergoterapeut radiologický asistent zdravotní laborant zdravotně-sociální pracovník optometrista ortoptista asistent ochrany a podpory veřejného zdraví ortotik protetik nutriční terapeut zubní technik dentální hygienistka zdravotnický záchranář farmaceutický asistent biomedicinský technik radiologický technik klinický psycholog klinický logoped fyzioterapeut radiologický fyzik odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků biomedicinský inženýr odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví a - biotechnický asistent 2 21a - adiktolog a - zrakový terapeut 10 Celkem

55 Počty registrovaných osob (vývoj) Zdravotnické obory Platné registrace Adiktolog 243 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 978 Biomedicínský inženýr 44 Biomedicínský technik 114 Biotechnický asistent 2 Dentální hygienistka 545 Ergoterapeut 949 Farmaceutický asistent 4980 Fyzioterapeut 9372 Klinický logoped 468 Klinický psycholog 934 Nutriční terapeut 1451 Odb. prac. v lab. metodách a v přípravě léč. přípravků 1619 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 240 Optometrista 1069 Ortoptista 120 Ortotik-protetik 171 Porodní asistentka 5883 Radiologický fyzik 115 Radiologický asistent 3411 Radiologický technik 7 Všeobecná sestra Zdravotně-sociální pracovník 610 Zdravotnický záchranář 2830 Zdravotní laborant 8850 Zrakový terapeut 9 Zubní technik 2878 Celkem Počty registrovaných osob v jednotlivých oborech k Zdravotnické obory Platné registrace Adiktolog 273 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 933 Biomedicínský inženýr 42 Biomedicínský technik 145 Biotechnický asistent 2 Dentální hygienistka 610 Ergoterapeut 970 Farmaceutický asistent 5029 Fyzioterapeut 9499 Klinický logoped 477 Klinický psycholog 942 Nutriční terapeut 1538 Odb. prac. v lab. metodách a v přípravě léč. přípravků 1608 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 226 Optometrista 1118 Ortoptista 115 Ortotik-protetik 189 Porodní asistentka 5893 Radiologický fyzik 127 Radiologický asistent 3404 Radiologický technik 9 Všeobecná sestra Zdravotně-sociální pracovník 647 Zdravotnický záchranář 2993 Zdravotní laborant 8870 Zrakový terapeut 9 Zubní technik 2810 Celkem Počty registrovaných osob v jednotlivých oborech k

56 Reakce ČAS

57 SMĚRNICE A DOPORUČENÍ EVROPSKÉ UNIE

58 Směrnice a doporučení EU 60. léta 20. století Rada Evropy (Council of Europe) základní směrnice pro jednotnou kvalifikaci a vzdělávání sester podepsalo 12 evropských států 1972 Štrasburk vyhlášena Evropská dohoda o vzdělávání sester č. 59 (European agreement on instruction and education of nurses oficiální dokument Rady Evropy) platnost dodnes k dokumentu se přihlásila WHO, ICN a Mezinárodní úřadovna práce 1995 Evropská dohoda doplněna o dokument: Role a vzdělávání sester (The role and education of nurses) obsahuje mezinárodní kritéria pro kvalifikační přípravu všeobecné sestry 1989 Komise Evropské unie doporučila, aby sestry byly vzdělávány v 21. století na vysokoškolské úrovni nutnost zákonem stanovit hierarchii vysokoškolského studia, platnost akademického kreditního systému ve všech zemí EU

59 Směrnice a doporučení EU mezinárodní kritéria vyplývající z Evropské strategie vzdělávání sester vytvořené WHO pro kvalifikační přípravu sester, která obsahují tyto požadavky: do kvalifikačního studia mohou být přijímáni uchazeči starší 18 let po dokončení středního vzdělání, studium musí být pouze odborné, délka odborné průpravy je minimálně 3 roky, kdy celkový počet hodin je 4600, teoretická část studia tvoří % výuky a praktická část tvoří minimálně 50 % z celkového studia, specializační studium probíhá až po ukončení kvalifikačního studia, výuka je zaměřena na samostatnost sestry a její odbornost, výuka zahrnuje hodnocení kvality péče a rozvoj kontinuálního vzdělávání, teorie zahrnuje aplikovanou psychologii, sociologii a komunikaci a další, odborná praxe zahrnuje péči o zdravotně znevýhodněné a domácí péči, studium poskytuje dovednosti ve vedení pacienta a jeho rodiny k aktivní účasti a spolupráci, absolvent je připraven nést vyšší odpovědnost a samostatně pracovat v nemocniční i terénní péči.

60 Směrnice a doporučení EU další dokument Oborové směrnice pro ošetřovatelství týká se pouze všeobecných sester praktická a teoretická výuka má být vyvážená, koordinovaná + podmínka vykonávání praxe v domácí péči směrnice č. 77/452/EHS uznání formálních kvalifikací všeobecných sester směrnice č. 77/453/EHS koordinace právních a administrativních ustanovení, teoretická a praktická výuka má být koordinována; klinická výuka má být na nemocničních odděleních včetně ošetřovatelské péče v domácnosti

61 Boloňský proces, Mnichovská deklarace viz přednáška: Mezinárodní aktivity směřující k transformaci ošetřovatelství

62 Směrnice EU pro SPECIALIZAČNÍ STUDIUM oficiálně stanovený program schválený akreditační komisí studium probíhá v odpovídající instituci instituce má vlastní pedagogický sbor před přijetím má sestra alespoň 1 rok praxe výběr studujících podléhá přijímacímu řízení délka studia min.12 měsíců nebo 720 hodin minimálně 50 % praxe ve specializačním oboru absolvování studia získání diplomu sestry specialistky se podle oborů organizují v profesní sesterské organizaci nejčastější specializační obory ve světě komunitní rodinná sestra, psychiatrická sestra, komunitní psychiatrická sestra sestra pro péči o matku a dítě, sestra pro akutní medicínu, sestra pro práci na OP sále, geriatrická sestra, onkologická sestra

63 LEGISLATIVA

64 Legislativa zákony Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Zákonč. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě

65 Legislativa vyhlášky Vyhláška č. 391/2017, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. Vyhláška č. 3/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb. Vyhláška č. 137/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

66 Legislativa nařízení vlády Nařízení vlády č. 164/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

67 Použitá literatura ARCHALOUSOVÁ, Alexandra a kol. Ošetřovatelská péče: úvod do oboru ošetřovatelství pro studující všeobecného a zubního lékařství. Praha: Karolinum, ISBN ČESKO. Nařízení vlády č. 31 ze dne 11. ledna 2010, o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. In: Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 10, s ISSN ČESKO. Vyhláška č. 129 ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. In: Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 46, s ISSN ČESKO. Vyhláška č. 2 ze dne 21. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 1, s. 7. ISSN ČESKO. Vyhláška č. 364 ze dne 15. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2015, částka 155, s ISSN ČESKO. Vyhláška č. 39 ze dne 11. ledna 2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 8, s ISSN ČESKO. Vyhláška č. 4 ze dne 17. prosince 2009, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 1, s ISSN ČESKO. Vyhláška č. 55, ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 20, s ISSN ČESKO. Zákon č. 105 ze dne 25. března 2011, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 40, s ISSN

68 Použitá literatura ČESKO. Zákon č. 105 ze dne 25. března 2011, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 40, s ISSN ČESKO. Zákon č. 372 ze dne 6. listopadu 2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 131, s ISSN ČESKO. Zákon č. 96 ze dne 4. února 2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 30, s ISSN MZČR. Věstník částky 9 ze září Metodické opatření Koncepce ošetřovatelství. In: Věstník MZČR. 2004, částka 9, s PLEVOVÁ, Ilona a kol. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, ISBN STAŇKOVÁ, Marta. České ošetřovatelství 1. Koncepce českého ošetřovatelství. Základní terminologie. Brno: IDVPZ, ISBN STAŇKOVÁ, Marta. Základy teorie ošetřovatelství: Učební texty pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Karolinum, ISBN ŠAMÁNKOVÁ, Marie Základy ošetřovatelství. Praha: Karolinum, ISBN WHO. Nurses and Midwives for Health: WHO European Strategy for Nursing and Midwifery Education, Section 9. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, ISBN WHO. Nurses and Midwives for Health: WHO European Strategy for Nursing and Midwifery Education, Section 1 8. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, ISBN

69 DĚKUJI ZA POZORNOST

Vzdělávání v ošetřovatelství

Vzdělávání v ošetřovatelství Certifikovaný kurz: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (2017) Repetitorium teorie ošetřovatelství Vzdělávání v ošetřovatelství Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Vzdělávací

Více

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR

LÉKAŘI A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR I A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ RADEK POLICAR ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ Numerus clausus Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 8.9.2017 X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017 Sb., ze dne 8.6.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují.

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují. Strana 5652 Sbírka zákonů č. 470 / 2017 470 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 1 z 8 29.08.2018 8:38 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31

Více

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21041/2017-1 Úplné znění Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 (platí od 1. 97. 2017 do 31. 8. 2017) o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících

Více

HLAVA I Obecná ustanovení

HLAVA I Obecná ustanovení 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí ze dne 11. ledna 2010 jak vyplývá ze změn provedených

Více

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ

SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ SETKÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ 7.6. 2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KAM KRÁČÍŠ ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLSTVÍ?

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 po X. novele platné od

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 po X. novele platné od 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 po X. novele platné od 1. 9. 2017 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 128 Vládní návrh na vydání zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k

Více

HLAVA I Obecná ustanovení

HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k... - znění dle 284/2018 Sb. 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Systém ASPI - stav k 4.11.2008 do částky 128/2008 Sb. a 29/2008 Sb.m.s. Obsah a text 96/2004 Sb. - poslední stav textu 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek

Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek Je to správná cesta? Mgr. Vladimír Jarušek 25.11.2017 Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních X. novela zákona č. 96/2004 Sb. o NLZP vstoupila v účinnost dne 1.9.2017, jako zákon č. 201/2017

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních Strana 5206 Sbírka zákonů č. 339 / 2008 Částka 109 339 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví č. 203 ze 42. schůze konané dne 3. listopadu 2016 (tisk 880/2)

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro zdravotnictví č. 203 ze 42. schůze konané dne 3. listopadu 2016 (tisk 880/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k... - znění dle 105/11 Sb. 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání

Více

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová

ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE. Jana Pultarová ZDRAVOTNÍ SESTRY V SYSTÉMU DOSTUPNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Jana Pultarová dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ČÁST PRVNÍ

96/2004 Sb. ZÁKON. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ČÁST PRVNÍ 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Co lze očekávat od změny ve vzdělávání sester. Mgr. Erna Mičudová Praha 2018

Co lze očekávat od změny ve vzdělávání sester. Mgr. Erna Mičudová Praha 2018 Co lze očekávat od změny ve vzdělávání sester Mgr. Erna Mičudová Praha 2018 52,9 39,1 15,2 Absolventi na 100 000 obyvatel 2014 2015 2018 nižší počet dětí = nižší počet absolventů budoucnost????? Vývoj

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 880 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 880 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 119 11. funkční období 119 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Částka 72 Sbírka zákonů č. 201 / 2017 Strana 2065 201 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických

Více

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích předmětů/modulů Diplomovaná všeobecná sestra 3-41-N/1

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Denní forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra předmětů/modulů 53-41-N/11

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání

Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání - 1 - Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví

Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Vydávání stanovisek nebo povolení ke studijním programům VŠ pro oblast zdravotnictví Schvalovací proces žádostí MZČR jako uznávací orgán vydává stanoviska pro akreditační řízení programům, které vedou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 10. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 10. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 10. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 333. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 128/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Povolání Kraj Od Medián Do Od Medián Do. Hlavní město Praha Kč Kč Kč Kč Kč Kč Všeobecná sestra Všeobecná sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých

Více

PŘIPRAVOVANÉ SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY S NOVOU LEGISLATIVOU. Jedličková Jaroslava

PŘIPRAVOVANÉ SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY S NOVOU LEGISLATIVOU. Jedličková Jaroslava PŘIPRAVOVANÉ SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY S NOVOU LEGISLATIVOU Jedličková Jaroslava Celoživotní vzdělávání (Z 96/2004 Sb. 53) Specializační vzdělávání Certifikované kurzy Inovační kurzy Odborné stáže Školicí

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor

Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy. Pavel Škvor Specializační vzdělávání pohledem novelizované legislativy Pavel Škvor Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Obory specializace Základní kmen Specializovaný výcvik Vzdělávací programy Přechodná

Více

Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví

Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví Vývoj počtu pracovníků ve zdravotnictví Rok Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Vyplňte, prosím! Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 37 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2012 Health care workers as of 31. 12. 2012 Ve zdravotnictví

Více

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of

Pracovníci ve zdravotnictví k Health care workers as of Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 64 Souhrn Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2011 Health care workers as of 31. 12. 2011 Ve zdravotnictví

Více

N Á V R H ZÁKON. ze dne

N Á V R H ZÁKON. ze dne N Á V R H ZÁKON ze dne o podmínkách výkonu zdravotnických povolání a povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví s výjimkou výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Parlament se usnesl

Více

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících

Více

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického

Více

Současné výzvy ve vzdělávání

Současné výzvy ve vzdělávání Současné výzvy ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Setkání lékařských fakult ČR a SR Brno, hotel Continental, 9. listopadu 2018 Andrea Pokorná Fakta o vzdělávání NLZP v ČR Vysoká škola,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: provedené číslo s účinností dnem Úplné znění VYHLÁŠKA

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: provedené číslo s účinností dnem Úplné znění VYHLÁŠKA Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného

Více

Lékař se specializovanou způsobilostí

Lékař se specializovanou způsobilostí Lékař se specializovanou způsobilostí Lékař se specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání Ministerstva zdravotnictví Č. j.: 29363/2009/VZV Referent: Mgr. Jana Pelcová Tel. číslo: 224 972 851 Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Koncepce českého ošetřovatelství 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS.

Koncepce českého ošetřovatelství 2018/2019. Mgr. Martin Krause, DiS. Koncepce českého ošetřovatelství 2018/2019 Mgr. Martin Krause, DiS. martin.krause@tul.cz Historické okolnosti vzniku koncepce ošetřovatelství první koncepce ošetřovatelství na světě F. Nightingal první

Více

201/2017 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Čl.I

201/2017 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Čl.I 201/2017 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více