Kapitálová přiměřenost bank

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitálová přiměřenost bank"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Kapitálová přiměřenost bank Bakalářská práce Autor: Adriana Blažková, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Pavlína Mazancová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Ústí nad Labem dne

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí bakalářské práce paní Ing. Pavlíně Mazancové, za odborné vedení a udělování cenných rad při zpracování práce.

4 Anotace Bakalářská práce pojednává o kapitálové přiměřenosti bank a jejím vývoji. První část práce obsahuje základní deskripci problematiky Basilejských pravidel Basel I, II a III. V druhé části je zaměření na jejich implementaci a dopady na vybranou obchodní banku v České republice a její mateřskou banku v zahraničí. Klíčová slova Kapitálová přiměřenost, Basel I, Basel II, Basel III Annotation Bachelor's thesis deals with the capital adequacy of banks and its development. The first part contains a description of the basic problems of Basel I, II and III. The second part focuses on the implementation and impact of the selected commercial bank in the Czech Republic and its parent banks abroad. Key words Capital adequacy, Basel I, Basel II, Basel III

5 Obsah Úvod Vývoj kapitálové přiměřenosti Banka pro mezinárodní platby Basel I Cíle Výpočet kapitálové přiměřenosti Zhodnocení Basel I Basel II Cíle Princip tří pilířů Výpočet kapitálové přiměřenosti Rozdíl mezi Basel I. a Basel II Basel III Obsah Basel III Opatření na makro úrovni Bezpečnostní polštář Capital conservation buffer Proticyklický polštář Counter cyclical capital buffer Opatření na mikro úrovni Standardy likvidity Pákový poměr - Leverage ratio Oblast kvalitativního řízení bank Systémově významné instituce Zhodnocení Basel III Analýza a aplikace pravidel kapitálové přiměřenosti v konkrétní bance Pravidla kapitálové přiměřenosti v ČR Vývoj kapitálové přiměřenosti v ČR Basel II a ČR Basel III a ČR Česká spořitelna

6 5.2.1 Představení společnosti Vývoj kapitálové přiměřenosti Aplikace Basel II do ČS Basel III a ČS Erste group Představení společnosti Vývoj kapitálové přiměřenosti Erste Group a Basel II Erste Group a Basel III Závěr Seznam použité literatury Internetové zdroje Právní předpisy Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů

7 Úvod Bankovní sektor je nejdynamičtěji se rozvíjející sektor národního hospodářství. Bezchybné fungování bankovnictví je důležité pro celý rozvoj ekonomiky státu. Současná ekonomická krize je nezvratným důkazem toho, jak dalece může nestabilita bankovního sektoru otřást světovou ekonomikou. Jedním ze základních nástrojů bankovní regulace a současně významným ukazatelem stability banky je kapitálová přiměřenost, která představuje minimální kapitálovou výši, kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti bankovních obchodů udržovat. Zvyšování kapitálové přiměřenosti znamená vyšší bezpečnost pro klienty, ale také snižování zisku banky. Cílem této práce je vývoj a analýza pravidel kapitálové přiměřenosti bank a studie aplikace těchto pravidel na vybrané obchodní bance v ČR a zahraničí. První části práce obsahuje deskripci vývoje pravidel kapitálové přiměřenosti a jejich rozvoj v podobě Basilejských dohod pro kapitálovou přiměřenost, které jsou nazývány Basel I, Basel II a Basel III. V druhé části práce jsem se zaměřila ze začátku na vývoj kapitálové přiměřenosti v České republice z důvodu nastínění právního rámce pro kapitálovou přiměřenost a dopady implementace v ČR. Pro samotnou aplikaci a studii pravidel kapitálové přiměřenosti do obchodní banky jsem se rozhodla pro Českou spořitelnu, a. s. a její mateřskou společnost Erste Group. U každé banky je znázorněn vývoj kapitálové přiměřenosti, dopady implementace či případně jak se banky přizpůsobily a jakými nástroji. Zvláště u České spořitelny jsem se zaměřila implementaci Basel II a jejího přístupu k měření úvěrového rizika. Práce byla zpracovávána metodou vyhledávání informací za pomoci knižních publikací a internetových zdrojů. Následně byla provedena analýza vyhledaných informací a zpracování do kapitol případně grafické znázornění řešené problematiky s následným komentářem. 7

8 1 Vývoj kapitálové přiměřenosti Do poloviny 70. let minulého století nebyla činnost mezinárodních institucí regulována na mezinárodní úrovni. V této době začínaly banky postupně rozšiřovat své mezinárodní aktivity, což přimělo jednotlivé národní regulátory finančních institucí úžeji spolupracovat a koordinovat svoji činnost. Velmi rychle došlo k poznání, že struktura, stupeň vývoje a kontroly finančních a bankovních systémů se v jednotlivých zemích podstatně odlišují. V každé zemi byly jiné podmínky pro poskytování úvěrů a pro vstup subjektů na finanční a kapitálové trhy. Vývojem kapitálové přiměřenosti a stanovením mezinárodních pravidel se začala zabývat Banka pro mezinárodní platby (BIS Bank for International Settlements). K tomuto účelu založila útvar s názvem Basilejský výbor bankovního dohledu 1, který pracoval na vytvoření obecně platných regulatorních pravidel, jedná se o formulaci pravidel obezřetného bankovního podnikání pro zajištění stability, likvidity a důvěryhodnosti bankovního systému. Smyslem pravidel kapitálové přiměřenosti je zajistit stabilitu bankovního systému. Dostatečná kapitálová vybavenost banky předurčuje k tomu, aby banka byla schopna překonat nepříznivé výsledky hospodaření. Při případném vykázání ztráty naakumulovaný kapitál umožní ztrátu absorbovat a zamezit krachu banky. 2 Z hlediska oceňování banky má, kapitálová přiměřenost význam zejména z toho důvodu, že dodržení tohoto ukazatele bankou může vyžadovat příděl z vytvořeného zisku po zdanění, a tím snížení dividendového potenciálu banku. 3 V rámci EU byla kapitálová přiměřenost upravena v roce 1989 dvěma direktivami: Direktiva 89/299/ECC o vlastních zdrojích vymezuje kapitál banky a Direktiva 89/647/ECC o solventním poměru definuje rizikové váhy jednotlivých aktiv. 1 Založen v roce 1974 centrálními bankami zemí skupiny G10, působí při bance pro mezinárodní platby. 2 HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 84 s. ISBN POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, xvii, 285 s. ISBN

9 1.1 Banka pro mezinárodní platby 4 Banka pro mezinárodní platby (Bank of International Settlements - BIS) je mezinárodní organizací, která podporuje mezinárodní finanční spolupráci a stabilitu a slouží jako banka pro centrální banky. Nepodléhá žádné vládě ani vnitrostátní autoritě. Úzce spolupracuje s Mezinárodním měnovým fondem a Skupinou Světové banky. Jedná se o nejstarší finanční mezinárodní organizaci a vznikla v roce 1930 na základě Haagské dohody a jejími zakládajícími členy byly centrální banky Německa, Belgie, Francie, Velké Británie, Itálie a konsorcium japonských a amerických bank. Sídlo této banky je v Basileji a její dvě pobočky jsou umístěny v Hongkongu a Mexiku. V současné době má 60 členů. Cílem je snaha přispívat k rozvoji mezi centrálními bankami a vytváření příznivých podmínek pro mezinárodní finanční operace, zajištění měnové a finanční stability. Mezi hlavní činnosti patří funkce banka centrálních bank, zejména v oblasti spolupráce při řízení jejich devizových rezerv, centrum mezinárodního ekonomického a měnového výzkumu, centrum mezinárodní měnové spolupráce a zprostředkovatel při uzavírání mezinárodní finančních dohod. Obrázek 1 - Členové BIS, Zdroj BIS.org 4 ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 322 s. Expert (Grada). ISBN

10 2 Basel I. Dokument nesoucí název International convergence of capital measurement and capital standards, nám známý pod pojmem Basel I., podepsaný v roce 1988 guvernéry centrálních bank G-10, začal upravovat měření finančních rizik. Byl vytvořen především pro bankovní aktivity zemí G-10, ale byl přijat i mnoha dalšími zeměmi včetně České republiky. Tato dohoda vstoupila v platnost Tato dohoda se stala důležitým milníkem na cestě k posílení struktury mezinárodního finančního systému. Roku 1995 přistoupil BCBS k aktualizaci pravidel a to tím, že byl přidán požadavek na kapitál vůči tržnímu riziku. Změna vstoupila v platnost o rok později. Důvodem pro vznik tohoto dodatku byla skutečnost, že banky se kromě poskytování úvěrů začínaly stále více věnovat i obchodování na vlastní účet. Původně se zaměřoval pouze na úvěrové riziko a kapitálový požadavek byl stanoven na 8%. Aktiva banky byla rozčleněna do pěti kategorií, podle kterých byly přiřazeny jednotlivé rizikové váhy, které se pohybují v rozmezí 0 100%, v určitých případech 150% či až 200%. V rámci intervalu 0 100% se zpravidla používají váhy 0, 20, 35, 50 a 100%. Rizikovost se většinou odvíjí od ohodnocení prostřednictvím ratingu, podle důvěryhodnosti a kvality úvěrovaných subjektů, kvality zajištění, lhůt splatnosti apod. 5 Pohledávky vůči centrálním bankám, vládám a mezinárodním organizacím se zpravidla hodnotí rizikovou vahou 0%. Rizikovější subjekty jako podniky, banky, pojišťovny, kolektivní investoři, fyzické osoby s sebou nesou vyšší míru rizika než nulovou. 5 ČERNOHORSKÝ, Jan a Petr TEPLÝ. Základy financí. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 227 s. ISBN

11 2.1 Cíle posílit zdraví a stabilitu mezinárodního bankovního systému zajistit mezinárodní konvergenci regulací kapitálové přiměřenosti bank s mezinárodní aktivitou zabránit bankám podstupovat nadměrná úvěrová rizika a učinit regulační kapitál citlivější na rozdíly v rizicích jednotlivých bank zvýšit motivaci pro držení likvidních a nízkorizikových aktiv snížit konkurenční nerovnost tak, aby banky s nízkou kapitálovou přiměřeností nemohly provádět vyšší rozsah bankovních činností a bankám se silným kapitálovým zázemím přebírat klienty 11

12 2.2 Výpočet kapitálové přiměřenosti Regulatorní kapitál (kapitál pro potřeby kapitálové přiměřenosti) Regulatorní kapitál se skládá pouze ze dvou složek a to Tier 1 a Tier 2. Rozvrstvení kapitálu vyjadřuje schopnost jednotlivých vrstev ke krytí ztrát. 6 Obrázek 2 - Dělení kapitálu k , Zdroj Centrální bankovnictví, Revenda Zbyněk Tier 1 (Jádrový kapitál) Představuje nejkvalitnější složku regulatorního kapitálu. 7 Část kapitálu banky, představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, povinné rezervní fondy, splacené emisní ážio, ostatní rezervní fondy ze zisku (bez účelově vytvořených), zisk ve schvalovacím řízení snížený o předpokládané dividendy, zisk běžného období snížený o předpokládané dividendy a snížený o odečitatelné položky, nerozdělený zisk z předchozích období po zdanění. 6 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1999, 481 s. ISBN ČESKO. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Česká národní banka: ČNB [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 Tier 2 (dodatkový kapitál) Tvořený rezervami až do výše 1,25% rizikově vážených aktiv bankovního portfolia, podřízeným dluhem 8 a maximálně do výše 50% Tier 1 a ostatními kapitálovými fondy Vzorec pro výpočet kapitálové přiměřenosti Obrázek 3 - Vzorec pro výpočet, Zdroj - ČNB * 0,08 0,08 Kapitál přesně vymezený kapitál banky stanovený pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti Kapitálový požadavek A a B Kapitálové požadavky A a B vyjadřují minimální výši kapitálu, kterou musí banka držet vzhledem k rizikové struktuře svých obchodů, aby splňovala minimální úroveň kapitálové přiměřenosti, která je požadována. Kapitálový požadavek A Představuje kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia = 0,08 * součin rizikově vážených aktiv bankovního portfolia Pod pojem bankovní portfolio jsou řazeny veškerá aktiva, která souvisejí s klasickým bankovnictvím a nákupem cenných papírů, které nejsou předmětem obchodování. Úvěry, půjčky, vklady, dluhopisy, akcie, podílové listy (pouze takové, které jsou drženy do doby jejich splatnosti, nejsou předmětem obchodu), záruky a deriváty. 8 Forma bankou emitovaného dluhopisu, bankou přijatého úvěru či vkladu od jiného věřitele. Musí splňovat základní podmínky musí být převeden na účet banky, nesmí být zajištěn, musí mít splatnost nejméně 5 let, nesmí být odmítnutý ČNB apod. 13

14 Kapitálový požadavek B Kapitálový požadavek B se vztahuje k úvěrovému riziku obchodního portfolia, riziku angažovanosti obchodního portfolia, obecnému úrokovému a akciovému riziku, měnovému a komoditním riziku = součet rizikově vážených aktiv obchodního portfolia Obchodní portfolio představuje cenné papíry, které banka nakoupila za účelem zisku z jejich prodeje či jiných ziskových důvodů. Finanční nástroje a komoditní instrumenty držené za účelem jejich obchodování a dosažení zisku v krátkodobém horizontu. 14

15 2.3 Zhodnocení Basel I Basel I se povedlo vytvořit globální standard v oblasti rizik. V řadě zemí přispěl ke zlepšení stability bankovního sektoru. S postupem času docházelo k růstu sofistikovanosti bankovních obchodů, jež jednoduchý rámec Basel I již nestačil postihnout. Jednoduchost sebou přinášela i nedostatky v podobě nedostatečného zohlednění rizikovosti aktiv a také nepokrytí veškerých rizik. Došlo k prudkému rozvoji nejrůznějších zajišťovacích technik pomocí derivátových obchodů a v důsledku toho i k rozvoji nových produktů. 15

16 3 Basel II. Basel II je druhá z Basilejských dohod, které představují doporučení pro bankovní právo a regulaci Basilejského výboru pro bankovní dohled. Někdy také označována jako Nová basilejská kapitálová dohoda (New Basel Capital Accord). Na počátku roku 2003 byl další vývoj Basel II ovlivněn postojem USA, které požadovaly komplexní přepracování kapitálového požadavku spojeného s provozním rizikem. Pravidla byla přijata v polovině roku 2004 po relativně dlouhých diskuzích, trvajících více než šest let a její implementaci do roku Předpisy dohody se neomezují pouze na formulaci nových povinností směřující ke kapitálové přiměřenosti, ale také se zabývají povinnostmi regulátora při bankovním dohledu a rozsahem zveřejňovaných informací bankami. Tyto tři kapitoly dohody Basel II společně vytvářejí princip tří pilířů. 3.1 Cíle mezinárodně jednotný systém podpora bezpečnosti a stability finančního sektoru zlepšení konkurence schopnosti kapitálové požadavky odpovídající rizikům zohlednění všech rizik uznání interních bankovních metod hodnocení rizika posílení bankovního dohledu a trhu sjednocení nástrojů regulace ovlivňující kapitál sjednocení interních postupů bank při řízení rizika 16

17 3.2 Princip tří pilířů Obrázek 4 - Pilíře Basel II Zdroj Pilíř: Kapitálový požadavek (Minimum Capital Requirement) Tento pilíř upravuje pravidla pro výpočet požadovaného kapitálu, stanovuje metody pro měření rizik a pokrývá úvěrové, tržní a provozní riziko. Při výpočtu kapitálového požadavku je nutné vzít v úvahu všechny tři druhy rizik. Kapitálovou přiměřeností se pak rozumí výše regulatorního kapitálu dělená celkovým kapitálovým požadavkem. Minimální výše kapitálové přiměřenosti je stanovena na 8%. 9 Úvěrové (kreditní) riziko je riziko ztráty banky vyplývající ze selhání smluvní strany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, na základě které se banka stala věřitelem smluvní strany. V oblasti úvěrového rizika mají banky pro výpočet rizika dvě metody a to standardizovaný přístup a IRB přístup. Tržní rizika vznikají v důsledku kolísání směnných kurzů, úrokových sazeb, kurzů akcií a komodit. Spojeny jsou s obchodními transakcemi s denní tvorbou kurzů, ale také i s tradičním bankovním obchodem. 10 Operační riziko je riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku porušení či nenaplnění právní normy. 9 Slovník pojmů: Úvěrové riziko. In: Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/u.html 10 Slovník pojmů: Operační riziko. In: Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/o.html 17

18 Pilíř: Aktivity bankovního dohledu (Supervisory Review Process) Definuje práva a povinnosti národních úřadů pro dohled. V České republice je to Česká národní banka, která je vybavena množstvím informačních práv, regulačních a sankčních pravomocí. Regulátor by se měl řídit klíčovými principy dohledu uvedenými v publikacích BCBS Core Principles for Effective Banking Supervision a Core Principles Methodology. Jedním z nejdůležitějších úkolů bankovního dohledu je kontrola spolehlivosti a prediktivní účinnosti interních bankovních metod měření rizika. Posiluje dohlížecí pravomoci a na základě posouzení rizikového profilu stanovuje regulátor limit kapitálové přiměřenosti jednotlivých bank. Obrázek 5 - Cyklus bankovního dohledu ČR, Zdroj ČNB 18

19 Pilíř: Tržní disciplína (Market Discipline) Tržní disciplínou se rozumí zveřejňování relevantních ukazatelů rizik. Pro každou banku platí povinnost informovat a dokumentovat, jak měří své riziko, jak její rizikový profil vypadá a kolik vlastního kapitálu v poměru k přijatým rizikům drží v rezervě. Posiluje požadavky na poskytování informací tak, aby měla veřejnost dostatek informací o rizikovosti bank a finančních institucí. Informace zveřejňované podle Basel II by měly být zveřejňovány na stejném místě jako povinně zveřejňované účetní informace, neměly by s nimi být v rozporu, měly by být v souladu s legislativou týkající se citlivých údajů a na rozdíl od účetních informací nemusí být ověřené externím auditorem. 19

20 3.3 Výpočet kapitálové přiměřenosti C regulatorní kapitál (složen z Tier 1, Tier 2 a Tier 3 kapitál na pokrytí tržních rizik) RVA rizikově vážená aktiva úvěrového rizika KP TR kapitálové požadavky k tržním rizikům počítaným stejně jako v původní koncepci KP OR nový kapitálový požadavek k operačnímu riziku Metody výpočtu úvěrového rizika a) Standardní metoda Založena na měření úvěrového rizika podle fixních rizikových vah na základě ratingu externích agentur. Použití externích ratingových agentur podléhá schválení regulátora. Také ostatní rizikové charakteristiky jsou schváleny regulátorem. 11 Obrázek 6 - Rizikové váhy, Zdroj Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví 11 CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví Praha: Ekopress, 2002 str. 159 ISBN

21 b) IRB metoda Expozice se v rámci IRB přístupu třídí do šesti kategorií: podniky, suverenity (státy, jejich centrální banky, veřejnoprávní instituce a multilaterální banky), banky a ostatní finanční instituce, drobná klientela, specializované úvěrové expozice, akcie a majetkové účasti. 12 Základními rizikovými prvky, s nimiž IRB přístup pracuje, jsou: - Pravděpodobnost selhání (Probability of Default, PD) - pravděpodobnost, že dlužník nedostojí svým závazkům během sledovaného období - Expozice při selhání (Exposure at Default, EAD) - celkové množství aktiv, které jsou vystaveny riziku v případě, že dlužník nedostojí svým závazkům - Míra ztráty při selhání (Loss Given Default, LGD) - podíl aktiv ztracených v případě, že nastane selhání, vyjadřuje se v %. - D. Doba splatnosti (Maturity, M) - zpravidla nominální doba splatnosti, která se měří v letech Základní IRB metoda může při měření úvěrového rizika protistrany použít vlastní interní odhady pro stanovení pravděpodobnosti selhání klienta a ostatní rizikové charakteristiky jsou stanoveny regulátorem. Pokročilá IRB metoda umožňuje bankám stanovit velikost rizikových charakteristik dle vlastních výpočtů. Používání vlastních modelů výpočtu podléhá schválení ze strany regulátora. Přechod na tento přístup je povolen pro banky s robustním interním systémem řízení rizik a propracovaným systémem sběru dat. 12 Autorské články a rozhovory: Regulatorní a modelový přístup k úvěrovému riziku v bance. In: Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 3.4 Rozdíl mezi Basel I. a Basel II. Basel I. bankovní dohled jednostranně zaměřen na kapitálovou přiměřenost kapitálové požadavky se stanovují k úvěrovému a tržnímu riziku jednotný způsob stanovení kapitálových požadavků rizikové váhy a tedy výše kapitálového požadavku k úvěrovému riziku závisí na typu klienta minimální rozsah uznatelného zajištění možnost uplatnění vlastních modelů měření rizik pro výpočet kapitálového požadavku pouze u tržního rizika banky nejsou motivovány k lepšímu řízení rizik nižší náklady spojené s administrativou výpočtu kapitálových požadavků Basel II. tři pilíře bankovního dohledu: kapitálová přiměřenost, proces dohledu, uveřejňování informací kapitálové požadavky se stanovují k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku více metod pro stanovení kapitálového požadavku k jednotlivým rizikům rizikové váhy a tedy výše kapitálového požadavku k úvěrovému riziku závisí na rizikovosti klienta výrazné rozšíření uznatelného zajištění možnost uplatnění vlastních modelů měření rizik pro výpočet kapitálového požadavku navíc u úvěrového a operačního rizika banky jsou motivovány k lepšímu řízení rizik, neboť tak mohou dosáhnout nižších kapitálových požadavků podstatně vyšší náklady spojené s administrativou výpočtu kapitálových požadavků 13 Tabulka 1 - Rozdíl mezi Basel I. a Basel II., Zdroj Řízení obchodních bank, Kašparovská Vlasta 13 KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, xix, 89 s. ISBN

23 4 Basel III. Světová regulace v oblasti bankovního kapitálu, která měla kromě jiného bránit i morálnímu hazardu bank, nedokázala zabránit globální ekonomické krizi, naopak podle řady odborníků přispěla k jejímu prohloubení. Nástupcem Basel II., který má časový náběh postupně od roku 2013 do roku Důvodem vzniku byla finanční krize, které se projevila od pádu americké banky Lehman Brothers v roce Dalším důvody pro zavedení nových a zdokonalení starých pravidel bylo obcházení stanovených pravidel, vysoce riziková aktiva neuváděna v bilancích bank a držení nižší úrovně kapitálu než je skutečná riziková expozice. Cílem tohoto konceptu bylo vybudovat silný a odolný bankovní systém jako základ trvale udržitelného ekonomického růstu, zlepšení odolnosti bank v krizových situacích prostřednictvím zpřísnění požadavků na kapitálovou přiměřenost ale také na kvalitativní prvky řízení bank a v neposledním případě zvýšení disciplinovanosti bank. 4.1 Obsah Basel III. a) opatření na mikro úrovni - zdokonalení na základě nových poznatků v oblasti kapitálové přiměřenosti - zahrnutí leverage ratio (ukazatel zadluženosti) - zahrnutí standardů likvidity - oblast kvalitativního řízení bank b) opatření na makro úrovni - proticyklický kapitálový polštář - bezpečnostní polštář 23

24 4.2 Opatření na makro úrovni Bezpečnostní polštář Capital conservation buffer Banka je povinna vytvořit bezpečnostní polštář ve výši 2,5% z rizikově vážených aktiv a musí být ve formě CET 1. Získaný kapitál může banka využít ke krytí ztráty, což však znamená omezení možnosti výplaty zisku (dividendy). Tento polštář si klade za cíl zamezit vyplácení relativně vysokých dividend v průběhu krizí. Toto vede k tzv. konzervačnímu efektu, kdy při nedostatečné výši bezpečnostního polštáře bude zisk v bance zakonzervován Proticyklický polštář Counter cyclical capital buffer 14 Cílem je ochránit bankovní sektor před obdobím nadměrného úvěrového růstu, které je zpravidla spojeno právě s nárůstem systémového rizika. Banky tak budou v časech příznivého ekonomického vývoje vytvářet dle stanovených pravidel kapitálovou rezervu, která se bude moci použít v období recese a bude tak tlumit propad úvěrové nabídky. Výše proticyklického polštáře může být stanovena od 0 až po 2,5% rizikově vážených aktiv a musí mít kvalitu kapitálu CET 1. V plné účinnosti bude toto opatření opět od roku Autorské články a rozhovory: Polštář, který nepasuje. In: Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2012/cl_12_120102_gersl_seidler_euro.h tml 24

25 Celkové kapitálové požadavky podle Basel III 15 Obrázek 7 - Kapitálové požadavky podle Basel III, Zdroj Accenture.com Komentář ke grafu Graf znázorňuje vývoj jednotlivých částí kapitálu stanovených dle Basel II až po požadavky na kapitál dle Basel III v roce Vývoj CET 1 z původního požadavku 2% na hodnotu 4,5%. Navyšování bude probíhat postupně, zvýšení na 3,5% bylo stanoveno k , přičemž zvýšení na 4% od a k má být dosaženo hodnoty 4,5%. Zavedení kapitálových polštářů je promítnuto od ve výši 0,625% (roční hodnota) jak pro konzervační kapitálový polštář, tak i pro proticyklický polštář. Konečná hodnota těchto ukazatelů je stanovena na 2,5% od Accenture-Basel-III-Handbook. In: Accenture [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.accenture.com/sitecollectiondocuments/pdf/accenture-basel-iii-handbook.pdf 25

26 4.3 Opatření na mikro úrovni Standardy likvidity Finanční krize poukázala na nedostatky v řízení likvidity bank. Basilejská komise si od zavedení obou výše uvedených ukazatelů slibuje zajištění stabilnějšího bankovního prostředí. Banky budou nuceny držet v zásobě vysoce kvalitní aktiva, která budou moci rychle přeměnit na peněžní prostředky a díky tomu budou mít k dispozici dostatek hotovosti k pokrytí svých peněžních výdajů. Ukazatel krytí likvidity - Liquidity coverage ratio První z ukazatelů likvidity je zaměřen především na krátké období. Tento ukazatel vyžaduje, aby instituce držely dostatečné množství vysoce likvidních aktiv k pokrytí čistého peněžního odlivu v průběhu krátkého stresového období (30 dní). Plné zavedení je plánováno na rok Obrázek 8 - Výpočet ukazatele krytí likviditou, Zdroj Accenture.com Vysoce likvidní aktiva (High quality liquid assets) můžeme rozdělit do dvou skupin a to likvidní aktiva 1. stupně (Level 1 assets) a 2. stupně (Level 2 assets). Mezi likvidní aktiva 1. stupně řadíme hotovost, vládní dluhopisy a dluhopisy centrálních bank, které se vyznačují extrémně vysokou likviditou a úvěrovou kvalitou. Tyto aktiva mohou tvořit maximálně 60% a jejich hodnota není snižována. Likvidní aktiva 2. stupně tvoří především méně kvalitní dluhopisy s nižší likviditou a mohou tvořit maximálně 40% a jejich hodnota může být snížena minimálně o 15%. 16 Accenture-Basel-III-Handbook. In: Accenture [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.accenture.com/sitecollectiondocuments/pdf/accenture-basel-iii-handbook.pdf 26

27 Celkový čistý peněžní odtok (Total net liquidity outflows) se vypočítá jako celkový peněžní odtok snížení o peněžní přítok v daném stresovém období. Peněžní přítoky jsou omezeny 75% peněžních odtoků. Ukazatel čistého stabilního financování - Net stable funding ratio Ukazatel čistého stabilní financování směřuje k dlouhodobému horizontu a je založen na tom, že nutí banky financovat své dlouhodobé obchody stabilními zdroji. Udává poměr mezi použitelnými stabilními zdroji a požadovanými stabilními zdroji. Předpokládá se, že po monitorovacím období od roku 2012 bude zaveden od roku 2018 limit pro jeho hodnotu ve výši 100 %. Za použitelné zdroje bereme pasivní zdroje banky vážené dle jejich splatnosti (základní kapitál, termínované vklady). Na druhou stranu požadované zdroje jsou aktiva vážená jejich splatností. 27

28 4.3.2 Pákový poměr - Leverage ratio Pákový poměr se zavádí jako alternativa ke kapitálové přiměřenosti, která zamezuje velkému nárůstu bilance a podrozvahy. Požadavek na poměr mezi původním kapitálem a celkovou expozicí rozvahových a podrozvahových aktiv bude alespoň 3 %. Tento poměr se sleduje již od roku 2011, avšak může ještě dojít ke kalibraci prozatím stanoveného 3% limitu v průběhu testování. Konečná platnost se očekává od roku Limit na pákový poměr směřuje především na investiční banky, které jsou považovány za jednoho z viníků finanční krize. Pákový poměr lze určit pomocí následujícího vzorce: = Kapitál Tier 1 / Expozice (aktiva + podrozvaha) > 3 % Oblast kvalitativního řízení bank Zavedení nových pravidel pro obecné principy řízení rizik, pro řízení likvidity, pro oblasti stresového testování a oblast odměňování. Tato oblast regulace je již platná od Regulace odměňování založena na principu souladu odměňování s efektivním řízením rizik, prevencí nadměrného podstupování rizik a zajištění schopnosti instituce posilovat kapitál. Vede k nutnosti nastavení kvantitativních a kvalitativních kritérií výkonnosti jednotlivců, útvarů i celé bankovní společnosti. Kvantitativní kritéria musí být založena na rizikově očištěné výkonnosti včetně zohlednění likvidity. Principy odměňování nesmějí podněcovat k podstupování nadměrného rizika v krátkodobém horizontu. Proto se hodnocení výkonnosti manažerů a obchodníků provádí i zpětně a výplata případných bonusů se rozkládá do budoucího času. Z variabilních odměn bude alespoň 40 % oddáleno postupně po dobu tří let a 50% výplaty musí být v nepeněžních nástrojích za účelem případné potřeby posílení kapitálových zdrojů. 28

29 4.3.4 Systémově významné instituce V originálním znění Systematically important financial institutions, zkracováno na SIFIs. Cílem této regulace je předejít pádu takových institucí, které jsou významné pro chod bankovního sektoru a jejichž zhroucení by mohlo znamenat pád celého finančního systému. V případě pádu této instituce bude SIFIs mít připraven postupy, jak minimalizovat dopady. V červenci roku 2011 byl vydán dokument s názvem 17 Systémově významné banky: Metodologie hodnocení a dodatečný požadavek k absorbování ztráty, který stanovil pravidla pro určení takových institucí a kroky k jejich ochraně. Mezi hlavní opatření patří zavedení dalšího kapitálového požadavku, častější a důkladnější dohled takových institucí, vytvoření pravidel pro postupy v případě úpadku takové instituce či vybudování tržního systému robustního vůči problémům SIFIs. Určení těchto institucí a konkretizace jednotlivých pravidel by měla proběhnout do roku Polštář pro systémové riziko Důvodem zavedení tohoto polštáře je riziko, které přinášejí tyto instituce, vzhledem k tomu, že mají vysoký význam pro finanční systémy a jejich stabilitu a jak již bylo zmíněno jejich zhroucení by mohlo znamenat pád celého systému. Velikost polštáře je stále prodiskutovávána, ale očekává se, že jeho výše bude stanovena mezi 0 3% rizikově vážených aktiv. Polštář by měl být kryt z kapitálu Tier 1. Pro globálně významnější instituce se předpokládá stanovení vyššího polštáře pro systémové riziko. 17 Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement 29

30 4.4 Zhodnocení Basel III Basel III představuje další zvyšování komplexnosti již tak složité regulace. Je stále problematičtější odhadnout vzájemnou provázanost a dopady včetně možností regulatorních arbitráží. Spíše než na retailové produkty bude mít Basel III dopady na bankovní produkty v oblasti exportního financování (trade finance). Obrázek 9 - Basel II vs. Basel III Zdroj BIS, Bank of England Komentář k obrázku V Basel III je především kladen větší důraz na požadavky na kmenový Tier 1 kapitál, který je navýšen o 2,5% a snížení požadavků na Tier 2 o 2%. Důvodem je zdůraznění váhy vlastního kapitálu, který je nejvhodnější pro vyrovnávání ztrát. Stále je však držena kapitálová přiměřenost ve výši 8%, která je doplněna proticyklickým kapitálovým polštářem ve výši 2,5 % a bezpečnostním polštářem také ve výši 2,5 %. Výše kapitálových polštářů bude postupně do roku 2019 navyšována až do konečné výše, tedy do uvedených 2,5%. Banky by měli docílit celkové kapitálové přiměřenosti 13% po započtení kapitálových polštářů. 30

31 5 Analýza a aplikace pravidel kapitálové přiměřenosti v konkrétní bance 5.1 Pravidla kapitálové přiměřenosti v ČR V České republice jsou pravidla kapitálové přiměřenosti platná od na základě Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků. Udržovat kapitálovou přiměřenost v minimální výši nebylo k tomuto datu závazné pro všechny banky, bylo umožněno postupovat následujícími způsoby: banky založené před 1. lednem 1990 a jejich kapitálová přiměřenost alespoň 6,25 % k a k dosažení 8%, pokud by dosáhli stanovených 8% dříve, už nesměli klesnout pod požadovanou úroveň banky založené po 1. lednu 1990 měli povoleno držet kapitálovou přiměřenosti ve výši 5% do k 1. lednu 1997 je vyžadována kapitálová přiměřenosti ve výši 8 % pro všechny banky Nejvýznamnějším dokumentem je vyhláška České národní banky č. 123/ 2007 Sb. ze dne 15. května, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, která stanovuje postupy bankovních subjektů při výpočtu ukazatele kapitálové přiměřenosti. 31

32 5.1.1 Vývoj kapitálové přiměřenosti v ČR Obrázek 10 - Vývoj kapitálové přiměřenosti v ČR Zdroj ČNB Komentář ke grafu Graf zachycuje vývoj kapitálové přiměřenosti v ČR od září 2007 až březen Banky v roce 2010 posílily kapitálové vybavení na historicky nejvyšší hodnotu a to především formou nerozdělených zisků. Koncem roku 2010 činila celková kapitálová přiměřenost 15,5 % a v březnu 2011 pak 15,6 %. Vysoké kapitálové vybavení přispělo k udržení indexu bankovní stability Basel II a ČR Pozitivní přínosy Pozitivním přínosem Basel II byl přechod od hrubého stanovování rizik k pokročilejším a formálně propracovanějším modelům, aktivní řízení rizik bankami, zvýšení transparentnosti bankovní sektoru či pokrytí všech rizik souvisejících s bankovní činností. Basel II neopomněl ani bankovní klienty, pro něž lze spatřit pozitivní přínos, v případě ohodnocení nižší rizikovou váhou, což znamená možnost poskytnutí levnějších zdrojů. 32

33 Negativní přínosy a vlivy provázející implementaci Koncept Basel II si na druhou stranu získal i mnoho kritiků. Nejdiskutovanějším problémem bylo procyklické působení na ekonomiky, které vychází z nelineární úměry mezi bonitou klienta a kapitálovým požadavkem k úvěrovému riziku. Při vzestupné fází hospodářského cyklu se zvyšuje bonita klientů a kapitálové požadavky se snižují, což zvyšuje úvěrovou expanzi a přehřívání ekonomiky a naopak při sestupné fázi se bonita klientů zhoršuje, zvyšují se kapitálové požadavky a to přispívá k ochlazování ekonomiky úvěrovou restrikcí. Dalším negativním vlivem pro bankovní subjekty a také pro orgány bankovního dohledu bylo zvýšení nákladů v oblasti vývoje nových informačních systémů, kvalifikace a školení zaměstnanců a samotná implementace do systému. Dále se Basel II nezabývá se likviditou, která se ukázala v průběhu finanční krize jako kritický faktor pro finanční zdraví bank Basel III a ČR Vzhledem k silně obezřetnému a konzervativnímu přístupu managementu "českých" bank je výchozí pozice pro vstřebání regulatorních změn oproti eurozóně velmi dobrá. Podstatným faktorem je však dopad nové regulace na mateřské banky v zahraničí, který může pak sekundárně ovlivnit bankovní sektor v České republice v důsledku skupinového řízení kapitálu, likvidity a rizik. Postupné zavádění regulace může vést k požadavku trhu splňovat již dříve pravidla nové regulace. Neexistuje analýza, která by dokazovala větší obezřetnost bank a menší náchylnost ke krizi, pokud jsou odměny vypláceny se zpožděním a v nepeněžních instrumentech. Vytvoření a zavedení nových pravidel odměňování v bankách bude náročným administrativním úkolem, který si zřejmě vyžádá i rozsáhlé úpravy informačních technologií v oblasti odměňování. ČNB byla proti zavedení těchto pravidel. V konečném důsledku náklady na změny ponesou jak klienti, tak akcionáři. V návaznosti na situaci v bankovních sektorech a zvýšené regulatorní požadavky vznikají obavy z tzv. deleveragingu. Strach, že banky budou snižovat rizikově vážená aktiva prodejem aktiv či omezením úvěrování a v návaznosti na hospodářství země, obava, že nedostupnost externích zdrojů pro financování výroby omezí již taky slabý hospodářský růst. 33

34 5.2 Česká spořitelna Představení společnosti Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 651 poboček a provozuje více než 1509 bankomatů a platbomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry. Spolu s 11 dceřinými společnosti nabízí komplexní finanční servis všem skupinám klientů - stavební spoření, penzijní připojištění, životní i neživotní pojištění, leasing, factoring, realitní služby či on-line investování. Česká spořitelna je transparentní a otevřenou společností. Proto již dlouhodobě veřejnost pravidelně otevřeně informujeme o aktuálním dění v bance i v dceřiných společnostech včetně finančních výsledků. Česká spořitelna tak dlouhodobě patří mezi informačně nejvstřícnější společnosti. Vizí České spořitelny je 18 Česká spořitelna je Bankou první volby pro všechny skupiny klientů. Díky prvotřídním výkonům našich zaměstnanců poskytujeme špičkové poradenství, podporu a služby našim klientům. Díky špičkovému poradenství, podpoře a službám našim klientům, zajišťujeme nadprůměrné výnosy našim akcionářům. Díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům vytváříme podnětné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům pomáháme v rozvoji společnosti, v níž působíme. 18 Kariéra. In: Česká spořitelna [online] [cit ]. Dostupné z: 34

35 5.2.2 Vývoj kapitálové přiměřenosti Vývoj kapitálové přiměřenosti Vývoj kapitálové přiměřenosti Graf 1 - Vývoj od roku v ČS Zdroj oficiální stránky České spořitelny, graf vlastní zpracování Komentář ke grafu Graf znázorňuje vývoj kapitálové přiměřenosti České spořitelny od roku 2007 do roku Vybrané období zachycuje vývoj po implementaci Basel II v návaznosti na zdůraznění výchozí pozice pro přijmutí Basel III. Nejdůležitějšími roky, které jsou zachyceny ve vývoji a stojí za zmínění je rok 2012, kdy činila kapitálová přiměřenost 16%, což bylo velmi pozitivním ukazatelem, který stavěl a staví Českou spořitelnu na velmi silnou pozici v oblasti kapitálu a likvidity a dále rok 2013, kdy přichází další zvýšení kapitálové přiměřenosti na 17,7 %, který byl způsoben růstem nerozděleného zisku. 35

36 5.2.3 Aplikace Basel II do ČS Pro praktický příklad aplikace Basel II do systému České spořitelny, jsem se rozhodla o ukázku na přístupu k měření úvěrového rizika. Česká spořitelna využívá interních metod k měření úvěrového rizika a praktikuje přístup typu IRB, při kterém si parametry rizik banka zjišťuje sama a u kterého je zapotřebí soubor dat nejméně za tři roky. Toto rozhodnutí učinila mateřská společnost Erste Bank a vztahuje se na všechny banky ve skupině Erste Group. Při měření rizika jsou rozhodující tři parametry a těmi jsou pravděpodobnost nesplácení úvěru, ztráta v případě nesplácení a výše úvěrové pohledávky při nesplácení. Pro správnou aplikaci metod a měření rizika u klientů, jsou klienti rozčleněni do různých segmentů, ke kterým banka přistupuje odlišným způsobem. Segmentace klientů Obrázek 11 - Segmentace klientů dle Basel II, Zdroj Česká spořitelna Předpisy jsou založeny na principu, že pro úvěry v segmentu Retail je nutné držet v rezervě méně kapitálových zdrojů než pro podnikové úvěry. Důvodem je nižší riziko, které vyplývá z větší diverzifikace a nižších úvěrů. Za určitých podmínek nahlížejí na malé a střední podniky se závazkem nižším než 1 milion eur jako na soukromé osoby a tak na úvěry pro tyto podniky udržují nižší kapitálové rezervy. 36

37 Non-perfoming loans Ne všichni klienti v selhání jsou z pohledu banky ztrátoví, definice selhání podle Basel II je poměrně konzervativní, proto Česká spořitelna (skupina Erste group) vytvořila kategorii Nonperfoming loans. Kategorie je založena na principu, že klienti ve stavu selhání mají (z pohledu banky) různou šanci problémy vyřešit a stav selhání opustit. Při měření kvality je proto vhodné zaměřit se pouze na klienty s reálnou (a potvrzenou) hrozbou ztráty. Obrázek 12 - Dělení klientů v selhání, Zdroj Česká spořitelna V oblasti Retail v případě malého zůstatku po splatnosti na jednom účtu (např. vlivem doúčtování poplatku na účtu, který již klient nepoužívá) mohou být jako selhané označeny i ostatní účty, které jsou spláceny bez potíží (např. hypotéka). Některá portfolia (hlavně drobné pohledávky) jsou navíc řízena produktově nikoli klientsky. Přenos selhání pak neodpovídá úvěrovému procesu. Naopak v oblasti Corporate nelze aplikovat produktový přístup z důvodů jako je rozdílná úprava na rozdíl od privátních klientů, profesionálnější řízení financí podniku a vzhledem k tomu, že standardní součástí smluvní dokumentace jsou tzv. cross default klauzule. 37

38 Typy zajištění pro IRB přístup Zajištění je podle předpisů v závislosti na metodě řízení rizika uznáváno v různém rozsahu. Čím sofistikovanější je použitý přístup, tím je širší spektrum uznatelných typů zajištění. Zajištění se oceňuje podle interních kritérií banky a následně toto ocenění snižuje riziko a tím se následně snižuje základ pro výpočet kapitálové přiměřenosti. Mezi uznatelné typy zajištění pro IRB přístup patří: vklady v hotovosti, státní a bankovní cenné papíry akcie, které jsou zahrnuty některého z hlavních burzovních indexů a akcie, které jsou i mimo burzovní indexy zlato, obytné nemovitosti, komerční nemovitosti konkrétní věcné zástavy, automobily pohledávky z obchodního styku Ratingový proces ČS V rámci ratingového procesu jsou systematickým způsobem zpracovávány informace ohledně podnikatelského vývoje v minulosti, ale také i výhledu do budoucnosti. Zohledňována jsou kritéria jako je velikost firmy, odvětví, ve kterém se firmy pohybuje a skutečnosti o trzích, na kterých firma obchoduje, vzhledem k tomu, že například ve středoevropských zemích jsou rozdílné účetní předpisy (neharmonizované účetnictví IFRS, IAS). Ratingový systém však slouží výhradně k zjišťování bonity klienta. U firemních klientů se rozlišují kvalitativní (soft facts) a kvantitativní kritéria (hard facts). 38

39 Obrázek 13 - Ratingový proces, Zdroj Česká spořitelna Zásady, že čím větší je firma, tím větší význam se připisuje hard facts a čím menším je firma, tím silnější bude vliv soft facts. Pod pojem kvantitativní kritéria se rozumí finanční ukazatele, především jsou sledovány podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě, doba trvání splácení dluhů, rentabilita kapitálu a cash flow. Zjišťují se z posledních tří až pěti ročních uzávěrek. Zjištěné ukazatele popisují finančně-ekonomický stav podniku a jsou vyjádřeny indikátorem bilanční bonity. Soft facts popisují šance, rizika a potenciály. Mezi analyzované faktory patří: management ochota poskytovat informace, logičnost dlouhodobé koncepce, úprava zastupování účetnictví kvalita účetnictví a kvalita plánování produkty a místo podnikání kvalita produktů a kvalita místa podnikání trh a jeho vývoj vývoj konjunktury, vývoj odvětví, pozice na trhu a závislost na zákaznících a dodavatelích speciální rizika ekologická rizika a právní spory platební chování obsluha účtu varovné signály opožděné platby, vlastnické spory a hromadící se zpoždění dodávek Ratingový systém je průběžně inovován a v současné době přizpůsobován novým podmínkám spojených s regulací. Slouží jako základ k co nejobjektivnějšímu rozhodování o úvěru, tvorbě cen úvěru v závislosti na bonitě klienta, ke kalkulaci kapitálového požadavku banky v závislosti na úvěrovém riziku a k řízení úvěrového portfolia. 39

40 Adekvátní cena Stanovení adekvátní ceny úvěru vzhledem k riziku, které je také obsaženo v požadavcích Basel II, je určováno náklady na riziko, refinancování, transakci a zúročení vlastního kapitálu. Stanovení adekvátní ceny znamená, že klienti s dobrou bonitou jsou odměňovány výhodnějšími úrokovými sazbami a na druhou stranu klienti, kteří mají horší bonitu, musí počítat s vyššími úrokovými sazbami, vzhledem k tomu, že riziko musí být vykompenzováno větším objemem rezervního kapitálu. 40

41 5.2.4 Basel III a ČS Vzhledem k tomu, že Basel III je teprve ve fázi implementace v následující kapitole pouze popisuji výchozí situaci připravenosti České spořitelny. Po zavedení pravidel může v České spořitelně vlivem regulatorních opatření dojít k omezení aktivit (nutnost držet likvidní aktiva místo úvěrů) či k jejich zdražení (nutnost posílení kapitálu nerozděleným ziskem plynoucím z poplatků a úroků). Sledovaný ukazatel Hodnota ukazatele Leverage ratio 6,3% Liquidity coverage ratio 200% Net stable funding ratio 145% Capital conservation buffer nesledováno Tabulka 2 - Aktuální stav jednotlivých ukazatelů Zdroj oficiální stránky České spořitelny, tabulka vlastní zpracování Komentář k tabulce Ukazatel Leverage ratio je monitorován v České spořitelně od roku 2011 a jeho požadovaný minimální poměr nebyl dosud stanoven. Likviditní ukazatelé jsou sledováni od roku Ukazatel LCR (Liquidity coverage ratio) má být zaváděn postupně od roku 2015 se stanovenou hodnotou 60% a do roku 2019 by měli banky dosáhnout 100%, s ohledem na tyto skutečnosti Česká spořitelna již splňuje požadovanou minimální hodnotu s výší 200 %. Pro ukazatel NSFR (Net stable funding ratio) stále nebyla stanovena minimální hodnota, které by měli banky dosahovat, tento ukazatel by měl vstoupit v platnost až v roce Vzhledem k tomu, že ukazatel Capital conservation buffer má být zaveden v rozmezí let v České spořitelně neprobíhá prozatím žádné sledování, který by zjišťovalo dopady, které bude mít zavedení na banku. 41

42 5.3 Erste group Představení společnosti Erste Group je jedním z největších evropských poskytovatelů finančních služeb a vedoucí retailová banka ve střední Evropě. Počtem klientů je na prvním místě v oblasti poskytování finančních služeb ve střední Evropě a na druhém místě podle objemu aktiv. Počet klientů Erste Group se od roku 1997 zvýšil z 600 tis. na více než 17 mil. v důsledku expanze banky. Do Erste Group patří Česká spořitelna, Banca Comerciala Romana, Erste Bank Rakousko, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko. Erste Group a její partneři mají silnou tržní pozici v nabídce produktů drobného bankovnictví, ve financování nemovitostí, v obchodě s privátními klienty a ve službách pro malé a střední podniky. Erste Group nabízí svým investorům přístup k jednomu z nejvíce se rozvíjejících regionů s nízkým rizikem, a to díky kvalitnímu a silnému managementu a stabilnímu rakouskému domácímu trhu. 1. října 2002 začala Erste Bank obchodovat své akcie na Burze cenných papírů Praha. Staly se tak prvními zahraničními akciemi, se kterými se na pražské burze obchoduje. Obrázek 14 - Skupina Erste Group, Zdroj Česká spořitelna 42

43 5.3.2 Vývoj kapitálové přiměřenosti 12 Vývoj kapitálové přiměřenosti Vývoj kapitálové přiměřenosti Graf 2 - Vývoj od roku v Erste group Zdroj oficiální stránky Erste Group, graf vlastní zpracování Komentář ke grafu Graf znázorňuje vývoj kapitálové přiměřenosti společnosti Erste Group od roku 2007 do roku Vývoj je v tomto období vzrůstající, tendence pomalého růstu je způsobena různými ekonomickými a finančními podmínkami v zemích, které jsou členem skupiny Erste Group. V roce 2010 je zaznamenám růst o 0,9%, který je zapříčiněn posílením kapitálové základny především díky růstu zisků. Objem vlastního kapitálu vzrostl ve srovnání s koncem roku 2009 o 6,9 % a spolu se stagnujícím růstem úvěrů klesla celková výše rizikově vážených aktiv z 123,9 mld. EUR na 119,8 mld. EUR. Při pohledu na graf stojí za zmínění výše kapitálové přiměřenosti v roce 2012, kdy je zaznamenán růst o 1,8% oproti předchozímu roku. Tento růst je způsoben výrazným nárůstem základního kapitálu na 11,8 mld. EUR a silným poklesem rizikově vážených aktiv o 7,6% na 105,3 mld. EUR. 43

44 5.3.3 Erste Group a Basel II Přijmutí a implementace pravidel regulace Basel II nemělo velký dopad na skupinu Erste Group, kromě segmentů ve kterých došlo ke změnám. V oblasti retailových obchodů se snížila potřeba vlastních prostředků ke krytí úvěrového rizika. Systém vnitřně stanoveného kapitálu (SVSK) V návaznosti na druhý pilíř Basel II byla vytvořena metodologie, která stanovuje jednotný přístup pro řízení kapitálu ve skupině. Tento přístup je zaměřen na: analýzu a sledování rizik finanční skupiny, včetně poskytování reportů, analýzu a sledování kapitálové přiměřenosti finanční skupiny, včetně poskytování reportů, předpověď směru vývoje rizikového profilu skupiny. Metodika stanovuje limit pro maximální rizikovou expozici jednotlivých členů skupiny, který závisí na výši kapitálových zdrojů a na předchozím vývoji rizikovosti banky. 19 Cílem je postupné zdokonalování systému řízení rizikového profilu a kapitálové dostatečnosti skupiny s ohledem na budoucí vývoj a také postupně prosazovat výstupy SVSK v rozhodování a plánování v oblasti obchodních činností a finančního řízení. 19 Výroční zpráva. In: Stavební spořitelna České spořitelny [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.burinka.cz/file/edee/cs/vyrocni-zpravy/sscs-vyrocni-zprava-za-rok-2010.pdf 44

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Basel III: dopad do českého finančního sektoru

Basel III: dopad do českého finančního sektoru Jak Basel III ovlivní podnikatelskou činnost a řízení bank Basel III: dopad do českého finančního sektoru Vladimír Tomšík Česká národní banka 31. květen 2011 Osnova Cíle Basel III Oblasti, které Basel

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. 1 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny 2 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Rizika v činnosti pojišťoven

Rizika v činnosti pojišťoven Rizika v činnosti pojišťoven Pojistně technické riziko Tržní riziko Kreditní riziko Riziko likvidity Operační rizika ALM (Asset-liability matching) rizika Rizika při provozování produktů neživotního pojištění

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Regulace bank v oblasti kapitálu, likvidity a kvality úvěrů. Přednáška kurzu Regulace činnosti bank BIVŠ Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.

Regulace bank v oblasti kapitálu, likvidity a kvality úvěrů. Přednáška kurzu Regulace činnosti bank BIVŠ Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc. Regulace bank v oblasti kapitálu, likvidity a kvality úvěrů Přednáška kurzu Regulace činnosti bank BIVŠ Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Přehled doposud probírané problematiky 1.Finanční trhy a finanční

Více

Řízení rizik - trendy a výzvy

Řízení rizik - trendy a výzvy Řízení rizik - trendy a výzvy Jiří Witzany Praha, 28.dubna 2010 Obsah O společnosti Quantitative Consulting Principy řízení rizik Výzvy a problémy implementace Basel II Poučení z krizového vývoje Basel

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě

Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě Příloha č. 25 Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě 1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik Tyto údaje jsou členěny podle jednotlivých kategorií

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Poměrové a další ukazatele k 31.12.2007 Obchodní firma WEST BROKERS a.s. Sídlo Slovanská 100, 326 00 Plzeň IČ: 648 32 341 Rozvahový den: 31.12.2007 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Rozhodující

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Miroslav Singer. 8. Mezinárodní konference European Governance Corporate Governance. EU efektivní a aktivní globální hráč. Podíl České republiky

Miroslav Singer. 8. Mezinárodní konference European Governance Corporate Governance. EU efektivní a aktivní globální hráč. Podíl České republiky Aktuáln lní vývoj bankovní regulace: názor n ČNB Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 8. Mezinárodní konference European Governance Corporate Governance EU efektivní a aktivní globální hráč.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Základní ukazatele - banky

Základní ukazatele - banky Základní ukazatele - banky I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji bank a poboček zahraničních bank, které poskytují služby v České republice podle zákona č. 21/1991

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance

10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance 10 let sjednoceného dohledu nad finančním trhem v České národní bance Vladimír Tomšík 25. října 2016 Historie Uspořádání dohledu do 1.4.2006 Česká národní banka dohled nad bankami a pobočkami zahraničních

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Skupina cfph Zimní semestr

Skupina cfph Zimní semestr N_RRFS Cvičení 5. Cesta od Basel 1 k~basel 2, hlavní důvody, proč byly navrženy významné změny a jejich obsah, proč bylo zařazeno operační riziko mezi hlavní bankovní rizika, základní rysy druhé basilejské

Více