WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: $ -crage. -LuKe.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe."

Transkript

1 MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR HŘEJIIVÝCH BGM TTAAKKÉÉ VV TTOMTTO ČČÍ ÍÍSSLLEE: :»»RROLLEEPPLLAAYY PPŘŘÍ ÍÍBBĚĚHH,,,»»JJOKKEERR»»FFAANNAARRTTSS

2 Kdo na tom maka Aneta Chromcová -crage Petr Najman -LuKe Martin Kostka -perthorn žena 19 let muž 18 let muž (nejspíš) 17 let redaktorka Lady Tanee, pomocná ruka redaktor Joker, pomocná ruka šéfredaktor Hlavní téma (Seeker), Sageworm a další kontakt : Děkujeme za dopisy pište co Vás napadne WANTED again hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: $ podílení na vyvoji Early Bapha

3 Nic dobrého tohle září Začala škola, hnusné počasí, čím dál tmavější příroda. Spěje to akorát tak ke špatné náladě, myšlenkám o osamělosti a slabším chvilkám. Babí léto nikde a tak jediný únik od toho všeho, který Vám poradím je nějaký ten úchylně-zábavný večer s přáteli u kryglu zlatavé tekutiny :). Na mně se teda hned po konci Srpna začaly hroutit jedna špatná zpráva za druhou ale tu co pocítilo nejvíce z nás byl konec hraní na rebornu několika známých tváří a to v čele se samotným Kennym. Těm, co neví o čem je řeč asi nemá cenu něco vysvětlovat Duchovnímu otci serveru přejeme aby odpočíval v pokoji :) a Kocourkovi aby mu z Rebornu někdo neudělal kocourkov. Ale zanechme smutné zprávy a vraťme se do přítomnosti i když ne tak docela. V tomto čísle se ohlédneme za slunečnými dny letního srazu s krátkým fotoreportem, stejně jako s pěknými letními BMG. Probereme zajímavé statistiky o MMORPG hrách v pokračování tématu minulého Bapha, posuneme se v ději příběhu o mladém Gilmerovi a mnoho dalšího Doufejme, že jestě nepřichází zima a že si sluníčka do příchodu ledové pokrývky užijeme. Stejně tak doufejme, že vrtkavý osud těchto několika málo amatérsky psaných stránek bude pokračovat a vy se brzy dočkáte speciálních dvojitých vydání. Tedy jen pokud si to přejete. obsah -tema MMORPG 4 -novinky -kultura hot news 7 BGM + 2 ND SUMMER FEST 10 Lady tanee 7 LEGENDA O GILMEROVI 12 FANARTS 14 FUNNY 16 V PRISTIM CISLE + komiks 16

4 MMORPG M as s iv e- Mu ltip la yer On lin e Ro le- Pla y G am es, ta k t o je tém a v h ern ím p rů my s lu č ím d á l v íc e po pu lá rn í. Je ště př ed p ár le t y se p rv ní RPG d očk a ly n ev íd an éh o ú spěc hu ( Dia blo, Atlan t is, W ar cr af t, Ne ve rwin t er Nig h t s, Du ng eon Sie ge, F ina l Fa nt a sy, G ot h ic, M igh t an d Ma g ic, Br án y Sk elda lu). A co s i po d po jm em Role - Play m áme pře ds ta v it? J e to vlas tně úp lné s žit í s p os ta vo u. J is tě jste s i něk d y v mlád í v yt v áře li nějak é př ed st a vy o pří bě zí c h, p sa li jste do br odr u žn é r om án y, kre s lili jste a ma tér s ké k omik s y ne bo js te s i je n ně ja k ou zá p le tk u u pra v ov a li v hlavě a ř í ka li jst e s i co vš ec hn o b y m oh lo bý t jina k k dy by hlav ní hrd in a h oro rov é ho s ní mk u ne př em ýš lel jako so be c, kd y ž u tí k á z d o upět e krv e lačný ch pří še r a ro zh o d ne s e za c h rá n it s vo u již před em m rt vo u k ama rá dk u. Ne! on b lb e c tam p o le ze, ab y s i za h r á l na h rd in u, p od í vá s e jak vra žd í ji a p a k se ú mor né h od in y vá lí ve v las tn í k rv i a s tř ev ec h. No n ec ha l js em s e tr oc hu u né st, a le jis tě ví te c o my s lí m, kd yb y to t iž ž á dn ý ro le- play n a s vě tě n ee xis t o v al, n ee xis t o va ly b y a n i kn ih y, f ilmy, hr y (t ud í ž i r a gna ro k a m y by ch om n eb y li zá v is lí), nee xis t o v a l by a n i te nt o člá ne k, pro t o že au toři b y mo h li p s át ta k jed ině uče bn ic e f y zik y a m o žn á a n i to n e, kd y ž s i v e zm e me ja ko pří k la d gr av it ačn í s ílu, kt erá způsobila m ilió n y s mr te lný ch zr a ně ní a vlast ně za n ic n emů že, t ud í ž k d y ž n a n i př íš tě b ud et e na dá v at a b ud et e se s gra v it a cí c h tí t so ud it, b er te v ú v ahu, že je zc e la ne v in ná. Pokud znáte hry na hrdiny (ať už fantasy, historické, moderní, sci-fi, cyber nebo postapokalyptické), kdy se ocitáte se svým druhým já ve fiktivním světě spolu s ostatními hráči a na vaše postavy dohlíží člověk, znající pravidla daného světa, má m takové tušení, že dál nemusíte číst :). Ty hry na hrdiny (Dračí Doupě, Dungeons & Dragons, FATE, Fallout PnP, Shadowrun, teoreticky i LARP ) jsou totiž v překladu RPG (že už jste to někde slyšeli? :-D) V těchto hrách totiž jednáte a zodpovídáte za osud své postavičky a čím víc se jí dostáváte pod kůži, tím je to víc vzrušující, reálnější a víc vás to baví. Když necháme hry na hrdiny být a přejdeme k počítačovým hrám, jedná se prakticky o to samé, jen odpadne člověk, který se stará o chod hry a splňování pravidel, a vaši společníci nejsou lidé z masa a kostí ale skripty v jazyce dané počítačové hry Přestože hry na hrdiny v realitě jsou mnohem zábavnější, realističtější a mají své kouzlo díky vaši představivosti, je mnohem pohodlnější, než se scházet s přáteli zapnout počítač/konzoli a už nikdy nevycházet na denní světlo :). Jak jsem již zmínil spousta her se dočkala velkého úspěchu, spousta ani zdaleka tak velkého jako by si zasloužila. Jenže lidská touha je nekonečná a čím víc toho máte, tím více jste rozmazlení. A tak se začaly objevovat hry s možností více hráčů, později se ukázal internet jako skvělá příležitost a začaly vznikat první MMORPG... spousta lidí v tom uviděla možnost k útěku z reálného života. Nečekané že? Na jednu stranu obří vývoj herní technologie, na stranu druhou hrozné následky na rozvoj lidských osobností. Moje vize je taková, že si v budoucnosti nasadíte pár čidel napojených na síť na tělo a budete se procházet další realitou, nerozeznatelnou od skutečnosti a jen různé programy vás přenesou do fantazií jakých budete chtít. Vraťme se ale do reality a k Ragnaroku. Víte jak si RO vede na světové scéně? A jak si vedlo před pár lety? Víte, že nebýt WoW ka, Lineage a podobných ptákovin, které jsou prakticky dost podobné mohl by být Ragnarok Online stále jedním z nejlepších MMORPG na světě? Bohužel a bohudík jde vývoj stále dál a dál, s tím mnoho neuděláme. A ať se vám to zdá sebebláznivější, za pár let si budeme říkat, jak mohl někdo ptákovinu jako WoW vůbec instalovat, neříkáte-li si to už teď. :-D 4

5 MMORPG Ne jdř ív e se p od ív ejme n a g ra f p la t ičů úč tů k e h rám ( po do tý ká m, že s e jed ná o o f ic. účty, t ud í ž v e zm e me -li v úv ah u fr ee se rv er y, pr iv á tn í s er ver y a n eleg á ln í s er v er y, b ud ou t a čí s la m no he m v y š ší ). Krá sně je v idě t jak se za p o s led ní ch 1 0 let zv ý š ila p op tá vk a. Ragn aro k n emě l zr o vn a ne jle p ší p ro pa ga c i a ta k se k ně mu hr áč i přidá v ali p ost u pně, a v ša k č ás t ná ru st u od r ok u cca do ro ku je ta k é je ho zá s luh ou. Dál e gra f ro zdělení h er, MMO G průmy sl u: Drtivýc h 94,2 % za bí ra jí F an ta s y RPG. Dalším n e jvět ší m k o nk ur en tem js o u a ž Sci-fi hr y - RPG se s u per hr diny s 3, 7 % Dál e js ou to s pol eč en sk é hr y a o s ta tn í, kt eré za bír a jí n a tr hu 1,9 %. No a p ou hý c h 0, 2 % cel éh o tr hu z a bí ra jí b o jo vé bl bo sti a s tř ílečk y, c o ž je do cel a zvl áš tn í, kd y ž si v e z me t e, k olik t ur na jů s e u n ás v tě ch to F PS h rá ch k on á a k olik lidí je h ra je. 5

6 MMORPG G ra f obl íb en os ti na a si js ké m t r hu. Mu Online (t eč k a na z ačá tk u ro ku ) je k u po divu v ze mí c h vy c há ze jí c íh o slunce d os t ne po pul árn í. L eg en d of Mir II ( žlut á) si v edl a c h víli do bř e. No a ma si vně vš e ch ny př e válcoval Rag nar o k ( Fialová ) š k od a že gra f n ep o kračuje až do ro k u 200 8, mo ž ná by js me b yli pře kv ap eni. Z a z mí n k u s na d s to jí W orld of W arc ra ft, (s větle zelená ), kt er á už z ro v na mo c n ep atř í me zi asiat y o blíb en é MMO RPG. Dal ší g ra f uv ád í v koli ka let e ch hr a jí t y to hr y ž e ny a v kolika mu ži. A dle t oh ot o gr af u h ra jí že ny hry ví ce, k dy ž js ou z a da né /v da né, ne ž z a s v ob od na, z t oh o vy plývá, ž e js o u st ále z ad an é, n eb o se pře s tá va jí po st up ně p ar tne ro vi věno va t a ra dši hr a jo u : D Martin Kostka 6

7 Hot news M ám e po pr á zd n in á ch, a n i js me s e n en ad á li. Začí ná se o ch lazo v at, začíná p ad at lis t í h olt ná m ko nčí lét o a v e do vý loh o b ch odů začína jí ně ja c í š ílen ci r v át vá nočn í v ý zd o bu. J a k je to s e žh a v ý m i no v in kam i, k ter é ná š Ba ph ík n os í s něk o lik amě s íčn ím zp o žděním? : D Př ed ev š í m s e ná m n a s er ver u d ík y nu dí c í m s e q ue s t ma k erů m p o ma lu al e ji s tě z ačal y ob je vo v at něk te ré z ne jn o vě jš í ch č epiče k. V tomt o v yd án í do k on ce r ec en z u je me v s ek ci La dy T an ee d vě z nich. Pr o ma xi má l ní z e vláky, k te rý m u ž n es tačí a ni GW ani Pv P zpr ov o znil Kocour e k zp át k y Ca p tur e th e Flag ma pk u. ÚTÓÓ Ó K! Chr oc ht Z as e toli k se t oh o z a t en mě s íc neu dál o... Při byl a mo ž n os t do hlíže t na t o k olik k do z abil po t vůr e k v guildhu nt ec h, n a CP s e n á m o b je vil v ylepše ný v ý pis itemů (i mi mo ka fr u). No a začal y se n á m n a se rv er u ob je v ov at n o vá G M, v důsled ku toh o ž e n á m t ať ka o de šel d o důch od u. *s ob * o to m al e v íc e př íš tě. Martin Kostka Fashion-gears Gangster Scarf nový módní výstřelek,aneb čepka co vas rychle přivede na buben (teda aspoň ty normální ne moc majetné :D) Q u es tik n a tu hle č epičk u ná m u dělal Me fist, wa h asi k ne vi co s p enězi : D a n ebo vy tu nel ov al z elinář st ví :D. J ak u ž ná m b yl o na po věz en o qu es tik z ačí ná v ho sp odě v mo r ro c u žá dn á ji n á zn á má ne ž a s sa s sinsk a ta m n e ní. Je n c o ve jd et e k b ar u uvi dí te něja ko u ná s tě nk u, pr okli ká te ( je ště ze je t o če s ky : D i n e cizojaz yčn í z nalci ma jí mo ž n o st). Z ji s tí te ž e js t e p o sláni d o gildy r ou gu, ta m s e jd e te d o dru hé ho p at ra a p o ke cá te s Rigoro s e m, ten vá s po šle do Rek en be r c or po ra tion, kt er á se n a ch áz í na se v eru Li ch th alzen u, t a m s e jd et e do 2 p at ra p ro jd et e k ole m p a r ura du jí c í ch a u vidíte p oc ho du jí c íh o st rá ž ce, sinov e v cloa ku nep ro jd ou b ud ou vy ho ze ni, a ni ba ck slide, s print, sn ap, s had o w l ea p a žá dn é po do bn é blbo s ti vá m n ep omů ž o u ( do s tan et e s e ta m al e li stina ne bu de r ea go va t). Nebu de me v ás připr av o va t o pře k vap en í a n ap o ví me po u ze t o, a by js te dlou ho a v yt rv ale sl ed o vali st rá žn éh o s tr o ch ou logi ky a štěst í k olem něj s tihne te pr oběh no ut, pr okli ke jt e s tul d o ku d se va m v ch at o kně ne z obr a zí ze s t e si přeče tli listinu a mů ž e te s e vr áti t za Rigoro se m. Pokud n e ma te wa rpi k ta k s e za s pěk ně pro jd e te, p o ke cá te d os t ane t e fiktivní o d mě nu a v rá tite se z pět d o ho spůd k y k ná s tě nc e. T a Vá m s dělí, že Kiksni v as sa s sinks é gildě sh án í něja k é ho ši k ov né ho z abi já k a. 7

8 Fashion-gears Ma d e by Vilem T ell T ak se t a m t ed y v yd át e, Kiksni Vá m p ov í, že ma t e na jit Gilgame š e c hlap í ka n a z abití, kt er ý s e ale za ma s k ov al ja k o golem a popře je Vám ho dně z d aru, při hled án í. Půjde te o ma k u v ý š a doleva, k d e se t o je n h e mž í g olemy, Hod ně štěs t í při hl ed án í; ). Až n a jd et e a za bi je te Gilgu (ni c pří je mn é h o) v rá tí te d o gildy as sa s sinů, o zn á mí t e s vůj ús pě ch, do st an et e opět fi kti vní od mě n u a z a se se v rá tí te z a ná s tě nk ou d o mo r ro cu. T a Vám s děl í, ž e je d na b abičk a hled á p o mo c ní k a, a že se n ac há z í v Mor ro c r uins. Ta k si o pě t u děláte mali nk ý v ýlet. Babičku Sheall u n a jd et e v křo ví u je zí rk a ( nv m p r oč z ro vn a ta m, al e ho ši ra dši s e dr žt e zp át k y, v zpo meňte si na s t ar ou Kro páčko vo u z Ka meňák u ;) ). Mno ta k ba bč a Vás p ož ád á o přinese ní p ár dr ob nos t í na ma r me l á du, t a kž e si vyž ád á 50 0 x g re en a pple, 5 00 x ap ple, 300 x a pple jui ce, 10 x u nri pe a pple, 5 golden a pple a 1 x AO A. Ma d e by Mr s. Kro pa c ko va Mn o dl e ingr ediencí t o v yp ad á, že b ud e ja h od ov a ;). Mn o jinak t y hle ma lič ko sti v á s vy jd o u h m o dha de m p o ku d na ku p je te př e s me r ch a ta k cc a n a 3, 3 me g a p o ku d ov še m n e ma t e AO A s c ho va né v ka fřě. Je n, ab y z a to t a ma r me láda st ála ;). J en c o jí d on es et e po ža do va né ingr edien c e, na bí dn e se b abča, že vá m z a o d mě nu u děl á š á te k, al e po ža du je 10 re d s ca rf u. Až je přines et e upl et e Vám ga ng s ter sc ar f. T ahl e věcička přidá v á +5 AT K a p o ku d ji má r o ug e či s tal ke r na s obě dá v á ša n ci n a Sl yn e ss. Hu nt er Ha t je d a lš í z n o v ýc h č ep ič e k, kt erá přiš la n a Reb or n v e st e jn ou c hv í li ja ko G a ng st er Scar f. Sty lově ze lená če p ka, av ša k může ji v yr ob it je n ar ch er c las s. Cop a k vů be c um í? Kr omě to ho, že v y pa dá d obře >.< zv y šu je út ok na Bru te m on st ra o 1 0%, d á le f y zic k ý ú to k n a DemiHuma n mo ns tr a o 5 % a př id á va LUK +1. Q u es tí k ne n í za s t ak n áročný. O běhá t e si par NPC za bi jet e pá r k o nd orů a p a k ma lý b on bo né k v e for mě G r yf on a. A ani ne n í za s t ak n áročný na itemy c ož js ou b uc ke t h at (1 ) no kdo ma š těs tí na slotov an í mu ž e n ak ou pit n e slot u NPC a pa k ut ra tí něja ký ten mi lion při sloto vá ní a n eb o st rá ví něja k ý te n ča se k v Biolabu v pr vn ím p a tře a b ud e s e pře ta ho v at s o s ta tní mi h račí o Re mo v e ry. Zelená a b ílá b ar va js o u sn ad no d os tu pn é na t rh u za p ár ti s íc. Cact u s ne edle t a ky n en í ta k ov ý p ro blém. Fa bricy a G olde n hai r je mo ž n é h un tit spol eč ně ve tře tí m p atře v Ge ff en u. 8

9 Fashion-gears Sloto vo u s aint r ob u je mo ž n é, že při h un te ní b uc k et h a t za bi jet e se m t a m něja k éh o Er en da a b ud et e mi štěs t í ja ko já, ž e v á m p ad ne i ta Sa nitka, n eb o p o ku d trá vi te č as v by alanu na o be au ne a n eb o opět u tr at ít e u NPC cc a 50 k a pa k s e po ku s ít e n a slot o va t ne ní t o za s t ak d ra hé je n po tř eb u jet e 30 0 tisíc a 5 s t eelu. Dál e ber et y t y pa da jí č a st o v Rach elu pr o ty kd o ta m t ra v í opět d os ti ča s u a ne bo d o st up né běž ně n a tr hu. A p ak už je n zb ý va jí Gr een La ce, b uď má t e t rpělivos t a s kočí te si n a W or mt aily, ne bo u děl át e par r ay dri c hu nt u, k de ma te ja ko o d mě n y ta mi n g gift se ty a n eb o si o de qui pí te s v é pe ty ^^. Takže když to shrnem cenově pro majetné, ale netpělivé se tato čepka vyšplhá na hodnotu kolem 3,8 mega. A pro ty trpělivé a nemajetné chvíli huntění, takže je teď už jen na Vás či se do questíku pustíte a nebo ne. GL při huntění. Proč sakra všichni musíme čumět na jednu stranu? Aneta Chromcová 9

10 BGM Ve složce, kde máte Ragnarok, najděte složku BGM, označte si pouze skladby - čísla, které chcete (ctrl+levá myš) a zaposlouchejte se do skvělé tématické hudby ;). 16- Pomalá melancholická hudba z Labyrinth Forestu 17- Skvělé, rytmické a lehce exotické BGMko ze Sunken Ship 24- Opuštěné písečné pláně Sogratské pouště 26,30- Veselé písničky travnatých polí 35,38,42- Underground hudba (orc field, sfinga, glast heim) 45- Exotické BGMko skalnatého jihu - Assassinské gildy 46- Husí kůži nahánějící song z rozlehlých chodeb ant hellu 48- Další zchlazující song z Orc dungeonu 50- Pěkný, tématický a hlavně pohodový 61- BGMko ledově chladných podzemí hodinové věže 65- Moooc pěkná písnička, jedna z typických songů pro hry dálného východu. 67- Song rychlejší, než sračka 72- Juperos theme 74- Gonryun theme 78- Další exotický nářez (visuté lávky pod Umbalou) 82- Meeeow, meeow, meow meo w ^. ^ už se chytáte? :D 87- Další z krásných songů, rozlehlé opuštěné pláně a doly 93- Hugel theme? 96- Ice cavern 101- Ujetý song, další typický výtvor zemí vycházejícího slunce 106- Podzemní komplex, plný žhavé lávy a doupěte tajné organizace Dost zvláštní BGM 110- Hrůzu nahánějící hudba z Odinova chrámu 111- Nameless ve dne 114- Moscovia theme ^. ^ 116- Opuštěný Moscovia field 125- Drums of war 127- Zvláštní, mystické BGMko 2 nd summer REBORN fest Už cestou domů z Brna jsem přemýšlel co napíšu za recenzi, místo které teď píšu tyto slova. Ano řeknu Vám to na rovinu, přemýšlel jsem tak intenzivně, že jsem usnul a celou cestu se se mnou táhly sny typu: jak foťáku narostou nožičky a já ho hledám po celém vlaku, procházející se druhohorní ještěr mezi sedadly apod. Teď už ani nevím jestli byla realita, když se porouchal vagón ale to je vedlejší. Příště si tu tequilu v takovém stavu dávat nebudu :) Jelikož to byl můj první sraz, nemůžu objektivně zhodnotit jak to dopadlo a tak zveřejním kladné hodnocení i kritiku. Martin Kostka 10

11 2nd summer REBORN fest Ce l o u d o b u jse m p o t ká va l l idi, o kt e r ých jse m a n i n e vě d ěl, že e xi st u jí a o d myšl e n ky, že je RO si n gl e pl a ye r s b o t a ma jse m u p u st i l ( al e sp oň z čá sti ). Ne ví m ja k b ych p o p sa l t o, že jse m se n ě ko li kr á t vál el smí ch y p o st ol e n e jsp í š t a k, že jse m se n ě ko li kr át vál el smí ch y p o st o l e. O so b n ě jse m p o zn a l h n ed n ě koli k su p e r li d í, kte r é b ych mó ó ó c r á d vid ěl zn o vu. Ud ěl ali js me 3 E mp t y Bo t t l y. T e ď b ych se vě n o va l t é kri ti ce : Ce l o u d o b u jse m p o t ká va l l idi, o kt er ých jse m n e vě d ěl, že e xi st u jí : ). Mo c li d í mn ě n e p o zn á val o, n a t o ž p o zdr a vi t, co ž n e n í zro vn a př í je mn é, kd yž vy ví t e kd o je t e n d r uh ý. Vě t ši n u ni cků js e m za p o mn ě l ( s mo u skl e r ó zo u n i c n o vé h o). Ro zbila se mi vo d n i ce a o te c, kt e r ý zko u ma l f o t ky se mn ě p t a l p r o č jse m t o u kl í zel : D ( kd yž p ře ce n e b yla mo je ;) ) Př e st o vše ch n o b yl sr a zí k je d n a z n e jl e p jší ch a kci če k, kte r é jse m za ži l. ( Mo žn á t a ky p r o t o, že jse m mě l n a r o zd íl o d ji n d y p e n í ze ). Ně co jse m za sl e chl, že d al ší sr a z b y mě l b ýt n a li st op a d no u vi d í me. 8 ) Mart i n K os t k a 11

12 legenda o gilmerovi Flin se snažil vyškrábat ze všech sil na lávku, kterou nevědomky rozhoupal, div mu nevypadla pochodeň. Klid držím tě řekl pomalu Arzach, tahající robustního Flina za košili nahoru a podal svou pochodeň za ním stojícímu Gilmerovi. Lávka se přestala houpat a Arzach se pomalu i se zátěží merchanta zvedal až si klekl. Fline, cos přes ty prázdniny žral? začal se rozčilovat Arzach. Drž hubu a vytáhni mně. Pobavená skupinka stojící vzadu jen pozorovala jak se ti dva mají rádi, kvůli úzké lávce jim nemohli jinak pomoct. Doprdele ty seš ale tlustý prase. Pokračoval Arzach a tahal Flina. Ty tupče, jestli mi tu novou košili roztrhneš tak poznáš jak vypadá moje sekera zblízka. Sotva to merchant dořekl začaly mu odpadávat knoflíky jeden po druhém. Rychle ho chyť za ruku. Vykřikla Annis. To už ale Arzach nestihl, jen zase skočil na lávku a pozoroval, jak se Flin z košile vysmekl, na poslední chvíli se chytil za dolů visící rukáv hadru, který ještě před chvílí připomínal luxusní kupeckou košili. Ty idiote, začal zase Flin Jestli to nepůjde sešít tak No tak se pusť ty chytráku, trháš to jen svou vahou. Flin zmlkl. Vyhoupnu tě na vedlejší lávku, bude to lepší, než bych tě tahal nahoru. Tak se i stalo a Flin dopadl s cárem košile a sotva hořící pochodní na vzdálenou desku. Druhý kus košile zůstal Arzachovi v ruce, nenápadně si z boty vytáhl dýku a zuřivě rozřezal cár hadru na něco, co by se snad dalo použít jedině s násadou od smetáku. Za chvíli je doběhl udýchaný Spark, radši se ani neptal co dělá Flin na úplně jiné lávce. Cesta se vlekla a profesorova silueta v dálce se vůbec nepřibližovala O prázdninách jsem se trochu informovala co budeme letos ve škole dělat. Přerušila dlouhé ticho Annis. A měli by jsme několik dnů strávit v Payonských a Albertských lesích, navštívit Payon a nejspíš i východ Sogratské pouště. Dokončila acolytka. Tak to bude docela zajímavý rok, přidal se Gilmer. Těšíš se na Payon Divo? Jasně, na lukostřelectví jsem trénovala už dost dlouho. Ty bys Gilmere už měl taky přemýšlet o svém zaměření, snad nechceš být celý život novic. Hm zabručel tiše Gilmer. Nech ho Divo, nemá kam spěchat a pracovat na sobě může i bez přestupu na povolání. Zastal se ho Spark Vždyť jsem mu jen řekla Že by se sebou něco měl dělat? Sakra tak jsem to nemyslela, přestaň Sparku. Doprčic to bolí. ozvalo se zepředu. Co se děje? optal se Spark. 12

13 legenda o gilmerovi Arzach má něco s nohou, špatně došlápl na propadliště, informoval Gilmer o situaci. Možná ji má zlomenou, Annis potřebujeme tě vepředu. Diva se opatrně otočila dozadu, chytily se s Annis za ruce a zaklonily se každá dozadu, aby zabíraly na lávce nejméně místa a pomalu se otáčely. Ne, že mně pustíš, rozplácnutá na zemi mezi hromadou Fabre bych nevypadala zrovna hezky. zavtipkovala Diva.Po chvíli už byla Annis mezi Divou a Gilmerem. Mám ti tu udělat stojku nebo něco takového? Ne, jen se nehýbej. řekla acolytka a chytila Gilmera kolem pasu, přitiskla se k němu a udělala s ním rychlou otočku kolem své osy, takže se dostala až ke zraněnému Ninjovi. Příště se radši soustřeďte na cestu, řekl Gilmer. Máme ještě nejméně půlku před sebou. Ono by to šlo lépe kdyby se třeba Annis dala na povolání mouchy, okřídlené nymfy, ďáblice, nebo lesní víly. Provokoval Divu dál Spark. Mohla by tam s náma po jednom odletět. Diva zrudla, a otočila se dozadu, protože teď už mezi ní a Sparkem nikdo nebyl a začala vytahovat něco z boční kapsy. Tenhle bič mám připravený do budoucna, kdy se ze mě stane skvělá tanečnice. Ale jestli chceš vyzkoušet jak to s ním umím už teď, tak pokračuj. Naštvaně zakřičela novicka a práskla s bičem do prostoru. Spark se zastyděl a něco omluvného si zamumlal pod nosem. Annis zatím šikovně vyléčila Arzachovy rány a pokračovalo se v cestě. Nikdo si ani nevšiml, že na ně Flin nepočkal a klidně si po své cestě pochodoval sám. Zbytek cesty už nikdo ani nepromluvil No to vám to teda trvalo bando, znuděně vypadlo z Thomase dosud čekajícího v cíli. Flin už tady se mnou nějakou chvíli je a čekáme jen na vás. Arzach měl nějakou sprostou připomínku ale radši jen hodil po merchantovi jeho rozcupovaný zbytek košile. Vidím, že všichni došli v pořádku s pochodněmi. Nenechal se profesor vyrušit. To je dobře, neboť vás teď teleportuji do katakomb, každého na jiné místo. pokračoval Thomas a odemykal při svém proslovu další z kovových vrat, které byly cílem jejich dnešního dosavadního výkonu. Je mi jedno, jestli se nějak dokážete zkontaktovat a najít, ale cílem vaší výpravy je pro vaši úroveň celkem silná příšera, nacházející se uprostřed celého labyrintu. Jinak všechny chodby samozřejmě nejsou prázdné a bezpečné, takže doporučuji opatrnost. Vešli přes železnou branku, porostlou mechem do úzké kamenné chodby, Thomas za nimi zamknul a na jednoho po druhém použil fly wing. Sotva Gilmer procitnul na úplně jiném místě, ležící na zemi, byť chodba vypadala stejně, uslyšel vzdálený ženský křik. to be continued :) Martin Kostka 13

14 FANARTs V tomto Baphíkovi Vám představíme pouze 3 povedená dílka a do budoucna se snad můžete těšit na mnohem více. Mimo to tímto okamžikem vyhlašujeme soutěž o hodnotné ceny (v RO), díky toho se vaše kresba může dostat do brzkých vydání a možná i vyhrát. Napravo Assasin se Sakkatem a maskou. Hodně pěkný a propracovaný náčrtek. Šátek, chrániče a vůbec celý equip je fakt solidní:) Nalevo vidíme tentokrát lehce svlečenou Emi Isuzu, Vice-presidentku z anime názvem Tenjho Tenge. Emi to vážně sluší jen s těma kudličkama ^^ No a zde už máme první výtvor hráče na Rebornu. Obrázek je kreslen bez předlohy a její autorku můžeme znát pod nicky Ageku nebo Ayumi. Obrázek má jméno Orchid Mist. Soutěž :: : Vydáním tohoto Bapha vyhlašuje naše redakce soutěž o nejhezčí anime/manga kresbu roku 2008 v okolí Rebornu. Podmínky jsou jednoduché: vyhodnocují se dvě kategorie (ruční kresba / PC kresba). Každý soutěžící má možnost poslat dva obrázky (z každé kategorie jeden). Vyhodnocení soutěže bude probíhat kolem 15. listopadu, kdy plánujeme vydání Listopadového vydání Early Bapha. První cena je 500k tisíc zeny, druhá cena je 5 Ygg. Berry a třetí je 10 Dead Branch. Každý zúčastněný získává vejce Peta (dle umístění). Ceny jsou pro obě kategorie stejné. Autor nejlepšího obrázku získává Blue Hairband. Obrázky nám posílejte na mailovou adresu redakce: 14 Martin Kostka

15 Funny Co ještě (ne)víte, aneb zajímavosti z okolního světa. Nebudeme to s tím Ragnarokem přehánět :) Jídlo v konzervách bylo poprvé vyráběno pro vojáky Britského námořnictva v roce Zajímavé však je, že první otvírák na konzervy spatřil světlo světa až po roce Colgate začal jako první prodávat zubní pastu v tubě. Dříve se prodávala ve sklenicích. První tanky vyrobila Británie během 1. světové války. Název TANK byl použit proto, že nic neznamená a Němci tak nemohli poznat, o jaký druh zbraně se jedná. Elektrické křeslo vynalezl zubař. 40 procent světového denního tisku se tiskne na papír z kanadských lesů. První pouliční telefonní automaty nebyly na mince, ale stál vedle nich výběrčí, kterému se platilo. Automaty přijímající peníze se objevily v roce Barbie a Ken jsou pojmenováni po dětech zakladatelů firmy Mattel. Ovocné jogurty vymyslela v roce 1933 nedávno zaniklá Radlická mlékárna. Taneční droga extáze vznikla jako přípravek na hubnutí na počátku 20. století. V roce 1590, za vlády papeže Urbana VII., byl vydán první celosvětový zákaz kouření na veřejných místech. První protialkoholní záchytná stanice na světě byla založena v Československu. Největší rukopisná kniha světa, tzv. Kodex Giga, pochází z Čech. Americké město Lititz v Pensylvánii založili v roce 1756 příslušníci Moravské církve. Město bylo pojmenováno podle hradu Litice v obci Litice nad Orlicí. Čtyři kilometry pod antarktickým ledovcem je jezero Vostok staré 35 milionů let. Staroměstský orloj byl v 18. století málem sešrotován. Vinylové LP (long-playing record) vymyslel Peter Carl Goldmark v roce Thomas Alva Edison je držitelem více než 1300 patentů po celém světě. První CD začaly vyrábět japonské a holandské firmy v roce Ledový čaj se poprvé podával během světové výstavy v Saint Louis. Nikdo totiž v létě nechtěl pít horký anglický čaj. Udělá-li rozhodčí při japonském zápas sumo chybu, požádá z uctivosti o odchod do důchodu. Petr Najman Napište nám dopis, nápady, dojmy a vůbec všechno co Vás napadne. Pokud to bude v našich silách, zodpovíme dotazy, uděláme reportáž na přání a uspokojíme veškeré čtenářovy choutky :). Pokud by jste dostali chuť občas se o něco podrobněji zajímat a sepsat k tomu pár řádků, podílet se na vzhledu nebo se prostě nějak zapojit do redakce Early Bapha, můžete dostat s trochou štěstí příležitost, napište nám. 15

16 To be continued A je to tady. Říjen, svátek dušiček, jinak také známý jako Hallowe en a s ním i speciální dvojité vydání Early Bapha! Můžete se těšit na 28 stran skvělého čtení, včetně článku o Halloweenu, psaného celou redakcí. Hlavní témata budou rovnou dvě a to GameMasteři - článek i o historii Rebornu se dvěmi interview a a to druhé bude překvapení, máte se každopádně na co těšit. Také nás čeká pokračování komiksu už na celou stránku a slibuju, že tentokrát se už pohneme i v příběhu o Gilmerovi Bapho tým

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ květen 2011 2. ročník 7. číslo Jak se vaří Superstar Tanec uprostřed betonu Upíři - fakta nebo fikce? téma čísla MÚZOVÁNÍ ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Milý čtenáři, jaro pomalu finišuje, voda v rybníce

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

IDENTITA. Odvaha odlišovat se. Rozhovor: Rozálie Kohoutová. Žít v jiném těle. březen 2012 3. ročník 11. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

IDENTITA. Odvaha odlišovat se. Rozhovor: Rozálie Kohoutová. Žít v jiném těle. březen 2012 3. ročník 11. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ březen 2012 3. ročník 11. číslo Žít v jiném těle Odvaha odlišovat se Rozhovor: Rozálie Kohoutová téma čísla IDENTITA ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Milý čtenáři, sníh z hor pomalu ustupuje, ve městech

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Rudolf KRAUTSCHNEIDER: NEMÁM ŽÁDNÉ PROTOŽE

Rudolf KRAUTSCHNEIDER: NEMÁM ŽÁDNÉ PROTOŽE JAK ZAČÍT S PARA- GLIDINGEM? VENDÉE GLOBE PRO AUGUINA NEJKRÁSNĚJŠÍ VLNA NA SVĚTĚ DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník I. Číslo 2/97 Cena 18 Kč / 22 Sk Rudolf KRAUTSCHNEIDER: NEMÁM ŽÁDNÉ

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

Večerníček rozzářil. oči dětí v nemocnici. Nový sportovní přístav strana 8. Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12

Večerníček rozzářil. oči dětí v nemocnici. Nový sportovní přístav strana 8. Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 6 Večerníček rozzářil Petra Janů musí nabírat hodně sil! strana 7 Nový sportovní přístav strana 8 Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12 Fejeton Pomníčky u cest strana

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Tygr a Tom a jiné povídky pro chlapce Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Copy: by NewStarCenter Copy: by Duotisk Překlad: Jurica Jaroslav Jazyková úprava: Novotná Ida

Více

CO NEMÁM, TO NEPOTŘEBUJI

CO NEMÁM, TO NEPOTŘEBUJI HOROLEZENÍ V HIMALÁJÍCH BLOK MATERIÁLŮ ALJAŠŠTÍ MUSHEŘI OPĚT ZOPAKOVALI SLAVNÉ SERUM RUN LETNÍ SURVIVALOVÝ ZZ PROBĚHL V BUDISLAVI Jiří Havel je takřka renesanční osobností outdoorové scény u nás. Původně

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí Blbec k večeři v Plzni Při srážce s blbcem se může rozsvítit i tzv. inteligentovi. Přesto si raději dvakrát rozmyslete, než někoho prohlá síte za blbce. Může se vám stát, tak ja ko v této bláznivé komedii,

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

První elektronická aukce energií

První elektronická aukce energií 2. 9. 2013 9 2013 Ročník: 13 www.hubnetesmilanem.cz více na straně 3 Člověk v popředí zájmu Podle údajů Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falcko a Kelheim chybí v jejím okrese již v letošním roce

Více

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ GÖRAN KROPP A JEHO SWEDEN EVEREST SOLO SNOWBOARD DISCIPLÍNA S FENOME- NÁLNÍM NÁSTUPEM NAMIBIE RADY PŘED CESTOU Jaký byl průběh tvého posledního závodu? Sikkimský rododendronový ultrama raton jsem nejen

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více