Aa (accepted) akceptováno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aa (accepted) akceptováno"

Transkript

1 abolition Aa (accepted) akceptováno a priori apriorní A1 v nejlepším stavu; vynikající kvality (nejvyšší třídní ohodnocení) ~ ship loď ve výborném stavu (podle Lloydova lodního rejstříku) (poj.) a.a. (always afloat) vždy na vodě (doložka ve smlouvě) (dop.) AAA (triple A) nejvyšší zařazení cenných papírů; nejvyšší rating banky A.A.I.A. (Associate of the Association of International Accountants) člen Asociace mezinárodních účetních AAR (against all risks) proti všem rizikům (poj.); (average annual return) průměrný roční výnos ABA (American Bankers Association) Americké sdružení bankéřů (US); (American Bar Association) Americká advokátní komora (US) abandon opustit; přenechat; vzdát se vlastnického práva (práv.); vzít zpět (žalobu) ~ a claim vzdát se nároku ~ a trial přerušit soudní proces ~ an action vzdát soudní případ ~ the defence vzdát se zastupování obžalovaného abandoned nedobytný (pohledávka); opuštěný ~ goods nepřijaté zboží ~ parcel nepřijatý balík ~ property majetek bez vlastníka abandonment abandon; opuštění, upuštění (od žaloby); přenechání; vzdání se vlastnického práva (práv.) ~ clause doložka abandonu (poj., dop.) ~ of an action odstoupení od žaloby ~ of an option vzdání se opce ~ of a property right vzdání se vlastnického práva ~ of the goods to the Exchequer (BR) přenechání zboží ve prospěch státu abate snížit, srazit, zmenšit; zrušit (práv.) ~ a punishment zrušit trest action ~s řízení se přerušuje abatement rabat (zvl. daně), snížení, srážka z ceny, zmenšení allow an ~ poskytnout rabat no ~ bez jakékoliv srážky (na ceně) without any ~ or deduction bez jakékoliv srážky n. slevy ~ distribution rozdělení rabatu ~ of action zastavení žaloby ~ of punishment zrušení trestu ~ of purchase price snížení kupní ceny abbr. (abbreviation) zkratka abbreviated zkrácený ~ dialling zkrácená volba ~ document zkrácený dokument ~ information zkrácená informace abbreviation zkratka ABC analysis analýza ABC (v řízení zásob) ABC curve Lorenzova křivka, ABC křivka abdicate abdikovat, vzdát se; zříci se (odpovědnosti) ~ the responsibility vzdát se odpovědnosti abduction únos (bez úmyslu požadovat výkupné) abductor únosce abet (sth) napomáhat (čemu) aid and ~ a crime napomáhat zločinu ~ in a crime navádět k trestné činnosti, podněcovat ke zločinu ABI (Advanced Boundary Information) message předběžná informační zpráva o přeletu hranice abide dodržet, držet se, řídit se ~ by a law řídit se zákonem ~ by legal regulations dodržovat právní předpisy ~ by rules řídit se pravidly ability schopnost, způsobilost; zručnost acquire the ~ to do sth získat schopnost dělat co to the best of one s abilities podle svých nejlepších schopností ~ test test schopností, zkouška schopnosti ~ to compete schopnost konkurovat, schopnost soutěže ~ to compete on world markets schopnost konkurovat na světových trzích ~ to deliver schopnost dodávat ~ to ensure quality schopnost zajistit kvalitu ~ to establish relationships schopnost navázat vztahy (obchodní) ~ to innovate schopnost inovace ~ to pay platební schopnost, solventnost ~ to repay a debt schopnost splatit dluh ~ to teamwork schopnost týmové práce ~ to work práceschopnost, pracovní schopnost, pracovní způsobilost ~ to work in team schopnost týmové práce able schopný ~ to compete konkurenceschopný, schopný konkurence become able to compete stát se konkurenceschopným remain able to compete zůstat konkurenceschopný ~ to draw bills schopný vystavovat směnky ~ to pay schopný platit, solventní ~ to vote oprávněný volit ~ to work práceschopný abnegation popírání abnormal abnormální, mimořádný, neobvyklý; nadměrný; nenormální ~ capital movement neobvyklý pohyb kapitálu ~ end zhroucení systému (výp.) ~ price relationship nenormální cenová relace ~ profit mimořádný zisk ~ risk abnormální riziko ~ stock development nadnormativní vývoj zásob ~ termination abnormální ukončení programu abnormally abnormálně ~ low tender abnormálně nízká nabídka aboard na palubě, na palubu ~ a plane na palubu letadla ~ a ship na palubu lodi abode bydliště (form.) of no fixed ~ bez trvalého bydliště abolish odstranit, zrušit (zákon, instituci) ~ charges zrušit dávky ~ controls on pay zrušit regulaci mezd a platů ~ current constraints and prohibitions zrušit existující omezení a zákazy ~ duties zrušit cla, zrušit povinnosti ~ measures zrušit opatření ~ qualifying periods (EU) zrušit lhůty pro přístup abolition odstranění, zrušení ~ of discrimination zrušení diskriminace ~ of double taxation zamezení dvojího zdanění ~ of obstacles zrušení překážek ~ of property seizure zrušení zabavení majetku ~ of restrictions odstranění omezení 9

2 abort abort nedokončit, přerušit; selhat; ukončit (předčasně, náhle); ztroskotat ~ed payment transaction abnormálně ukončená platební transakce abortive neúspěšný, nezdařený ~ attempt nezdařený pokus about asi, přibližně; kolem his debts amount to ~ CZK 500,000 jeho dluhy dosahují přibližně částky Kč ~ turn obrat o 180 stupňů above nad; přes; shora uvedený ~-average nadprůměrný ~ mentioned výše uvedený ~ par nad nominále, nad nominální hodnotu (burz.), nad pari ~ the general pay scale nadtarifní ~ the line costs náklady nad čarou abridge zkrátit, zmenšit abridged zkrácený, zmenšený ~ balance sheet zkrácená rozvaha ~ prospectus užší prospekt ~ text zkrácený text ~ version zkrácená verze abroad do ciziny, do zahraničí; v cizině, v zahraničí abrogate anulovat, prohlásit za neplatné (práv.), zrušit; odejmout; odstranit ~ a derogation zrušit výjimku ~ a provision zrušit ustanovení ~ an agreement anulovat smlouvu, zrušit dohodu abrogation anulování, odvolání zákonného nařízení, zrušení zákona, odstranění ~ of an agreement anulování smlouvy ABS (American Bureau of Shipping) Americká lodní komise (US) abscond skrývat se před spravedlností (práv.) ~ with receipts uprchnout i s tržbou absence absence, nepřítomnost, neúčast; neexistence be sentenced in ~ být odsouzen v nepřítomnosti excuse sb s ~ omluvit čí nepřítomnost in my ~ za mé nepřítomnosti in the ~ of a will v případě neexistence poslední vůle ~ calendar kalendář nepřítomnosti ~ category typ nepřítomnosti ~ class třída nepřítomnosti ~ counting class třída výplaty nemocenské (zaměstnanci) ~ counting rule pravidlo výplaty nemocenské (zaměstnanci) ~ data informace o nepřítomnosti v zaměstnání ~ from work pracovní absence, absence v zaměstnání, nepřítomnost v zaměstnání ~ modifier modifikátor dat o nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ of agreement between the parties neexistence dohody mezi dvěma stranami ~ of an opinion absence stanoviska ~ of competition in a market neexistence konkurence na trhu ~ of evidence nedostatek důkazů ~ of evidence to the contrary nedostatek důkazů o opaku ~ of mind nepozornost ~ of protection nedostatek ochrany ~ of quorum neschopnost usnášet se ~ of reason neexistence důvodu ~ of the accused nepřítomnost obžalovaného ~ of the defendant nepřítomnost obžalovaného ~ payment výplata nemocenské (zaměstnanci) ~ period období nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ quota kvóta nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ through sickness absence pro nemoc, nepřítomnost pro nemoc ~ time doba nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ type druh nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ valuation vyhodnocení nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ with leave omluvená absence ~ without leave neomluvená absence absent nepřítomný be ~ without leave neomluveně chybět absentee absentér; nezvěstný (osoba u soudu) ~ rate procento absence absenteeism absentérství, neomluvená nepřítomnost v zaměstnání, nemocnost ~ rate procento celkové absence absolute absolutní, úplný; bezpodmínečný ~ advantage absolutní výhoda ~ amount absolutní částka ~ discount absolutní sleva ~ figure absolutní částka ~ income hypothesis hypotéza absolutního důchodu ~ majority absolutní většina, nadpoloviční většina ~ minority absolutní menšina ~ number absolutní číslo ~ ownership absolutní vlastnictví ~ price administration cenový diktát ~ probability úplná pravděpodobnost ~ scarcity absolutní vzácnost ~ threshold absolutní práh ~ total commitments absolutní celkový závazek (platební) ~ value absolutní hodnota absolutely absolutně, bezpodmínečně, úplně, zcela ~ crucial zcela rozhodující ~ essential bezpodmínečně nutný absolution zproštění viny, zproštění závazku absolve osvobodit, zbavit, zprostit ~ of the blame zprostit viny absorb absorbovat; nést; odčerpat; převzít ~ profit odčerpat zisk ~ the costs absorbovat náklady; převzít náklady ~ the losses absorbovat ztráty; převzít ztráty absorbability schopnost absorpce absorbed absorbovaný absorption absorpce ~ approach absorpční přístup ~ costing absorpční kalkulace, kalkulace plných nákladů ~ costing method metoda absorpční kalkulace, metoda kalkulace plných nákladů absorptive absorpční ~ capacity of the market absorpční schopnost trhu abstain (from sth) zdržet se (čeho) ~ from present consumption zdržet se současné spotřeby ~ from voting zdržet se hlasování abstention upuštění; zdržení se ~ from voting zdržení se hlasování abstract abstrakt, excerpt, výpis, výtah; přehled; abstraktní have an ~ made nechat si udělat výpis ~ from the land register výpis z pozemkové knihy ~ labor (US) abstraktní práce ~ labour (BR) abstraktní práce ~ of a document abstrakt dokumentu ~ of customer accounts výpis z účtů odběratelů ~ of statistics statistický přehled ~ of the balance sheet výpis z rozvahy ~ of the trade register výpis z obchodního rejstříku ~ of title výpis z pozemkové knihy; lustrace ~ of vendor accounts výpis z účtů dodavatelů abstractive report souhrnná zpráva abundance bohatství (množství), hojnost, nadbytek, přebytek ~ of cash přebytek hotovosti ~ of money nadbytek peněz 10

3 acceptance abundant bohatý, hojný ~ supply bohatá nabídka abuse zneužití; zneužít ~ the dominant position zneužít dominantního postavení ~ the power zneužít moci ~ the power as a public official zneužít pravomoci veřejného činitele ~ of a dominant position zneužití dominantního postavení na trhu ~ of advertising zneužití reklamy ~ of ATM s (automated teller machines) zneužití bankomatů ~ of authority zneužití pravomoci, zneužití úřední moci ~ of cheque and payment cards (BR) zneužití šekových a platebních karet ~ of confidence zneužití důvěry ~ of data zneužití dat, zneužití osobních údajů ~ of law zneužití práva ~ of mark zneužití značky ~ of power zneužití moci, zneužití pravomoci ~ of voting rights zneužití hlasovacího práva abused zneužívaný abusive podezřelý ~ financial practices podezřelé finanční praktiky a/c (account) konto, účet ACA (Accession Compensatory Amount) (EU) přístupová vyrovnávací částka, vyrovnávací částka při přijetí; (Associate of the Institute of Chartered Accountants) člen Institutu autorizovaných účetních (BR) academic akademický pracovník vysoké školy; akademický, vědecký ~ council vědecká rada ~ degree akademická hodnost, akademický titul ~ recognition akademické uznání ~ title akademický titul ~ year akademický rok academy akademie ~ of sciences akademie věd ACAS (Advisory Conciliation and Arbitration Service) (BR) Poradní, smírčí a arbitrážní služba acc (accepted) přijatý; přijal (bank.) ACC (Area Control Centre) oblastní středisko řízení accede (form.) (to sth) souhlasit (s čím), přistoupit (na co) ~ to a request přistoupit na žádost ~ to office nastoupit do funkce accelerate přidat (plyn) (dop.); urychlit, zrychlit accelerated urychlený, zrychlený ~ amortization zrychlená amortizace ~ cost recovery system (A.C.R.S.) metoda zrychleného odpisování (US), systém zrychleného odpisování (US) ~ delivery urychlené dodání ~ depreciation zrychlený odpis ~ development urychlený rozvoj ~ method zrychlená metoda ~ tariff elimination urychlené odbourávání cel ~ vocational training odborné rychlokurzy accelerating zrychlující se ~ inflation zrychlující se inflace acceleration urychlení, zrychlení ~ clause doložka zrychlení ~ of inflation urychlení inflace ~ of reforms urychlení reforem ~ premium progresivní prémie accelerator akcelerátor, urychlovač ~ principle akcelerační princip accept akceptovat, přijmout, převzít ~ a banknote (zejm. BR) přijmout bankovku ~ a bill (zejm. US) přijmout bankovku ~ a bill of exchange akceptovat směnku, přijmout směnku ~ a proposal přijmout návrh ~ an application přijmout žádost ~ an obligation přijmout závazek ~ an offer přijmout nabídku ~ an offer of employment přijmout nabídku zaměstnání ~ an order převzít objednávku, přijmout objednávku ~ full liability převzít plné ručení ~ goods převzít zboží ~ on presentation akceptovat při předložení ~ payment přijmout platbu ~ responsibility přijmout odpovědnost ~ responsibility for the damage ručit za náhradu škody ~ under reserve přijmout s výhradou acceptability přijatelnost, vhodnost, únosnost ~ constant konstanta přijatelných vzorků acceptable přijatelný, vhodný, únosný ~ quality level (AQL) přijatelná úroveň jakosti ~ reason přijatelný důvod acceptance akcept (směnky), akceptace; ohlas (veřejný); přejímka, převzetí (zboží); přijetí, přijmutí; akceptační; přejímací against ~ proti akceptaci, proti přijetí for ~ k akceptaci, pro přijetí gain ~ získat přijetí on ~ při akceptaci, při převzetí, při přijetí present for ~ předložit k akceptaci procure ~ of a bill of exchange opatřit akceptaci směnky, získat akcept směnky refuse ~ of a bill of exchange odmítnout akceptaci směnky refuse ~ of a letter odmítnout převzít dopis ~ account směnečný účet ~ agreement akceptační dohoda ~ bill of exchange akceptační směnka ~ constant konstanta přijetí nabídek ~ credit směnečný úvěr ~ criterion kritérium pro schválení ~ decision rozhodnutí o přijetí ~ document doklad o přijetí ~ duty povinnost odběru ~ factor činitel rozhodující o přijetí, faktor rozhodující o přijetí ~ house akceptační dům ~ indicator znak přijetí ~ inspection vstupní kontrola ~ interval období do přijetí směnky ~ ledger směnečný lhůtník ~ liability akceptační závazek ~ number počet přijatých ~ of a bill of exchange akceptace směnky ~ of a foreign bill of exchange akcept cizí směnky (zahraniční) ~ of a gift přijetí daru ~ of an application přijetí přihlášky, přijetí žádosti ~ of an estate převzetí dědictví ~ of an inheritance přijetí dědictví ~ of an offer přijetí nabídky (práv.) ~ of an order příjem objednávky, příjem zakázky ~ of conditions přijetí podmínek ~ of foreign exchange akceptace valuty ~ of products akceptace výrobků (na trhu) ~ of reinsurance převzetí zajištění ~ of retrocession převzetí retrocese ~ of security for trade on the public market přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu ~ of services performed převzetí výkonu; převzetí dodávky (služeb) ~ of shares přijetí akcií ~ percentage sazba pro přijetí 11

4 acceptance ~ posting zaúčtování přijetí ~ register směnečný lhůtník ~ sampling inspection namátková vstupní kontrola ~ sampling inspection by lot namátková vstupní kontrola podle dávky ~ terms přejímací podmínky ~ test akceptační test, přejímací kontrola, přejímací test, přejímací zkouška ~ threshold práh akceptace (přejímaného zboží) ~ value hodnota přejímaného zboží accepted přijatý; všeobecně přijímaný (za správný); běžný ~ draft přijatá směnka ~ entry sheet akceptovaný formulář pro evidenci výkonových dat ~ special stock přijatá zvláštní zásoba ~ value akceptovaná hodnota accepting přijímání; akceptační ~ and transmitting instructions přijímání a předávání pokynů ~ controller přebírající řídící letového provozu ~ house akceptační banka, akceptační bankovní dům; akceptační místo ~ unit přebírající stanoviště acceptor akceptant (směnky) ~ supra protest akceptant (směnky) po protestaci access přístup; přírůstek (čeho); vyvolat (data z počítače) Access only Dopravní obsluze vjezd povolen (dop.) ~ data vyvolat data (z paměti počítače) deny ~ odmítnout přístup Except for Access Dopravní obsluze vjezd povolen (dop.) gain ~ získat přístup ~ authority oprávnění k přístupu, právo přístupu, zmocnění k přístupu ~ authorization přístupové oprávnění ~ control kontrola přístupu ~ control system systém kontroly přístupu ~ deficit deficit přístupu ~ depth hloubka přístupu (výp.) ~ line přípojka (telefonní, datová) ~ method přístupová metoda ~ network přístupová síť (účastnická) ~ number běžné číslo ~ of wealth přírůstek majetku ~ path přístupová cesta (výp.) ~ protection ochrana proti neoprávněnému přístupu ~ rate četnost přístupu ~ road přístupová cesta (komunikace) ~ routine přístupová rutina ~ sequence pořadí přístupu ~ time vybavovací čas, vybavovací doba (výp.) ~ to přístup na ~ to an overbooked flight nástup na překnihovaný let ~ to directory enquiry services in other Member States (EU) přístup k informačním službám o telefonních číslech v jiných členských zemích ~ to documents přístup k dokladům ~ to education přístup ke vzdělání ~ to intra-community air routes (EU) přístup na letové tratě ve Společenství ~ to markets přístup na trhy ~ to operator services in other Member States (EU) přístup ke službám obsluhovatelky v jiných členských zemích ~ to the warehouse přístup do skladu accessibility dostupnost, přístupnost accessible dosažitelný, dostupný, přístupný be freely ~ být volně přístupný make sth ~ zpřístupnit co accession nastoupení (do úřadu); přírůstek (do majetku); přistoupení, přistupování ~ of a new Member State to the European Union přistoupení nového člena k EU ~ to the EU přistoupení k EU ~ to the treaty přistoupení ke smlouvě (mezinárodní) Accession Compensatory Amount (ACA) (EU) přístupová vyrovnávací částka, vyrovnávací částka při přijetí Accession Partnership (EU) přístupové partnerství accessories doplňkový artikl, příslušenství accessory doplněk (zařízení); spolupachatel; doplňkový, přídavný; spoluvinný; vedlejší ~ after the fact přechovávač (práv.) ~ charges vedlejší náklady ~ income doplňkový důchod, vedlejší důchod ~ penalty doplňkový trest ~ plant pobočný závod ~ to the embezzlement of funds spolupachatel zpronevěry peněz accident havárie, nehoda, neštěstí; úraz (poj.); náhoda (nepřítomnost záměru); událost avoid an ~ zabránit nehodě by ~ náhodou cause an ~ způsobit nehodu meet with an ~ utrpět nehodu, utrpět úraz ~ annuity invalidní důchod ~ at work pracovní úraz ~ benefits plnění pojišťovny při úrazu ~ caused by a third party nehoda zaviněná třetí stranou ~ due to one s own fault úraz vlastním zaviněním ~-free beznehodový ~ insurance úrazové pojištění ~ insurance company úrazová pojišťovna ~ insurance tariff sazba úrazového pojištění ~ on the way to work úraz na cestě do nebo ze zaměstnání ~ prevention prevence nehodovosti, úrazová prevence ~ procedures sheet pokyny pro případ úrazu ~ rate nehodovost, úrazovost ~ report hlášení o nehodě, hlášení o úrazu ~ report form formulář hlášení o nehodě ~ rider úrazové připojištění ~ victim poškozený (při nehodě) accidental náhodný, neúmyslný, nezaviněný ~ or intentional náhodný nebo záměrný ~ damage neúmyslně zaviněná škoda ~ death smrt následkem úrazu, smrtelný úraz ~ killing zabití jako následek nehody ~ loss nezaviněný úbytek acclamation aklamace, otevřené hlasování elected by ~ zvolený aklamací nominate by ~ nominovat na základě aklamace voted by ~ zvolený aklamací accommodate ubytovat; vypomoci (finančně); prokázat laskavost (form.); (to sth) přizpůsobit se (čemu) accommodating kulantní, ochotný, úslužný; výhodný accommodation ubytování; nocleh; výpomoc; zápůjčka; přizpůsobení provide ~ poskytnout nocleh, poskytnout ubytování ~ address adresa pro poštovní zásilky ~ bill směnka z dobré vůle ~ bill of lading akomodační konosament ~ capacity lůžková kapacita ~ check (US) akomodační šek ~ cheque (BR) akomodační šek ~ costs náklady na ubytování ~ draft směnka z dobré vůle ~ facility možnost ubytování; ubytovací zařízení 12

5 account ~ income příjmy z ubytování ~ in private houses ubytování v soukromí ~ of differences urovnání rozporů ~ party směnečný ručitel (kdo podepíše směnku z dobré vůle) ~ rent diferenční renta ~ requirements potřeba bydlení ~ services ubytovací služby ~ train lokálka (US) (dop.) ~ unit bytová jednotka accommodations ubytování ~ accounting vyúčtování za ubytování, zúčtování za ubytování ~ costs náklady na ubytování accompanied opatřený ~ by certificate opatřený osvědčením accompaniment doprovod; příloha, obloha (pokrmu) in the ~ of sb v doprovodu koho accompany doprovázet, doprovodit accompanying doprovodný, průvodní ~ document průvodní doklad, průvodní dokument, průvodní listina ~ inspection doprovodná zkouška ~ letter průvodní dopis ~ list doprovodný seznam ~ sheet doprovodný list accomplice spolupachatel, spoluviník accomplish dokonat, dokončit; plnit; vykonat (a završit) the crime is ~ed trestní čin je dokonán accomplished dokonaný, dokončený ~ act dokonaný čin ~ fact vykonaná skutečnost accomplishment dokonání ~ of a crime dokonání trestného činu accord dohoda, smlouva; soulad, shoda; udělit; sladit; poskytnout, propůjčit ~ an advantage poskytnout výhodu be ~ed most favoured nation treatment požívat nejvyšších výhod (mezinárodně) ~ legal capacity přiznat právní způsobilost ~ priority treatment zabývat se přednostně ~ the same treatment poskytnout stejný režim zacházení ~ and satisfaction plnění místo placení (práv.) accordance soulad in ~ with sth v souladu s čím accordant souhlasný account (a/c) účet, konto; zdůvodnění; vyúčtování; zdůvodnit; (for sth) zodpovídat (za co), vysvětlit (co); (to sb for sth) účtovat, vyúčtovat (komu co) adjust an ~ upravit zůstatek na účtu agree an ~ odsouhlasit účet allocate to an ~ zaúčtovat na účet as per ~ podle účtu balance an ~ vyrovnat zůstatek na účtu be in ~ with a bank mít účet u banky block an ~ blokovat účet call sb to ~ volat koho k odpovědnosti cancel an ~ zrušit účet carry to a new ~ převést na nový účet carry to an ~ převést na účet charge an ~ with a sum připsat částku na vrub účtu charge off an ~ odepsat z účtu check an ~ ověřit účet close an ~ uzavřít účet conduct an ~ vést účet credit an ~ připsat ve prospěch účtu current ~ běžný účet, kontokorent debit an ~ připsat na vrub účtu debit an ~ with a sum připsat částku na vrub účtu discharge an ~ vyrovnat účet draw up an ~ sestavit účet enter in an ~ zaúčtovat na účet for a third ~ na cizí účet, na účet třetí strany ~ for profit zapříčinit zisk freeze an ~ obstavit účet give full ~ of one s business zveřejnit finanční situaci podniku have a current ~ with a bank mít běžný účet u banky initial an ~ parafovat účet maintain an ~ udržovat účet no ~ účet neexistuje on ~ na účet on current ~ na běžný účet on joint ~ na společný účet on one s own ~ na vlastní účet ~ one s expenditures vyúčtovat své výdaje open an ~ with a bank otevřít si účet v bance operate on own ~ podnikat na vlastní účet overdraw an ~ přečerpat účet pay an amount on ~ zaplatit částku na účet pay into the ~ poukázat na účet place on ~ účtovat na účet, zaúčtovat na účet put down to one s ~ připsat na čí účet remit to the ~ poukázat na účet render an ~ předložit účet (z čeho) settle an ~ vyrovnat účet, zaplatit účet stop an ~ zablokovat účet, zastavit platby z účtu submit a detailed statement of ~ předložit detailní vyúčtování take ~ of sth brát co na vědomí taking into ~ the financial position s přihlédnutím k finanční situaci to the credit of our ~ ve prospěch našeho účtu transfer money to an ~ převést peníze na účet verify an ~ ověřit účet wind up an ~ zrušit účet withdraw money from an ~ vybrat peníze z účtu, vyzvednout peníze z účtu ~ abbreviation zkrácený název účtu ~ activity pohyb na účtu ~ allocation přiřazení účtu ~ allocation key klíč pro přiřazení účtu ~ analysis analýza účtu ~ assignment předkontace, přiřazení účtu, účtovací předpis ~ assignment block blok předkontace, blok pro přiřazení účtů ~ assignment category typ předkontace, typ přiřazení účtu ~ assignment distribution rozdělení předkontace, rozdělení přiřazení účtu ~ assignment element prvek předkontace, prvek přiřazení účtu ~ assignment field pole předkontace, pole účtovacího předpisu ~ assignment group skupina předkontace, skupina pro přiřazování účtů ~ assignment indicator znak předkontace, znak přiřazení účtu ~ assignment item předkontovaná položka, položka s přiřazeným účtem ~ assignment key klíč předkontace, klíč pro automatické přiřazení účtu ~ assignment maintenance údržba automatického přiřazování účtů ~ assignment model vzor pro automatické přiřazení účtu ~ assignment number číslo předkontace, číslo účtovacího předpisu ~ assignment object předmět předkontace ~ assignment of requirements předkontace potřeb ~ assignment procedure postup při předkontaci ~ assignment receiver příjemce přiřazení účtu ~ assignment regulation předpis pro přiřazení účtu 13

6 account ~ assignment screen obrazovka pro automatické přiřazování účtů ~ assignment share podíl automatického přiřazování účtů ~ assignment sheet list pro automatické přiřazování účtů ~ assignment stamp razítko pro účtovací předpis ~ assignment string řetězec pro automatické přiřazování účtů ~ assignment table tabulka pro automatické přiřazování účtů, tabulka pro automatické vyhledání účtu ~ assignment type typ přiřazení účtu ~ authorization oprávnění k zacházení s účty ~ balance stav na účtu, zůstatek na účtu ~ balance interest calculation úročení zůstatků na účtech ~-based po účtech ~-based Profitability Analysis analýza hospodářského výsledku po účtech, analýza zisku po účtech ~ block zablokování účtu ~ blocking blokování účtů ~ book účetní kniha ~ cancellation zrušení účtu ~ card zákaznická karta ~ category třída účtů ~ category reference reference pro účetní třídu ~ characteristic vlastnost účtu ~ class účtová třída ~ clearing párování na účtech, párování otevřených položek na účtech ~ coding předkontace ~ coding assignment přiřazení kódování účtu ~ comparison porovnání účtů ~ connection propojení účtů ~ control řízení účtu ~ control indicator znak nastavení parametrů účtů ~ currency měna účtu ~ deposit vklad na účtu ~ details technické detaily účtu ~ determination automatické nalezení účtu ~ determination key ovlivňující veličina ~ determination procedure proces vyhledání účtu ~ determination type způsob vyhledání účtu ~ direct debiting odúčtování z účtu (na základě písemného zmocnění) ~ display zobrazení účtů ~ dunning level stupeň upomínání na účtu ~ entry položka účtu ~ error chyba na účtu ~ executive pracovník vedoucí klientské účty ~ feature charakteristika účtu ~ figure číslo na účtu ~ final amount konečná částka na účtu ~ for vysvětlit; zdůvodnit; zodpovídat ~ for allocation of funds účet pro alokaci fondů ~ for cashed checks (US) účet pro proplacené šeky ~ for cashed cheques (BR) účet pro proplacené šeky ~ form forma účtů ~ group skupina účtů ~ grouping seskupení účtů ~ grouping code kód pro seskupení účtů ~ history historie účtu ~ holder majitel účtu, vlastník účtu ~ ID identifikační číslo účtu ~ in balance vyrovnaný účet ~ income příjmy na účtu ~ index seznam účtů ~ information informace o účtu ~ interval číselný interval účtů, interval účtů ~ in your name účet znějící na vaše jméno ~ key klíč účtu ~ ledger statement výpis z účetní knihy ~ level úroveň účtu ~ life doba setrvání účtu v systému ~ line item položka účtu ~ maintenance udržování účtů ~ managed on an open item basis účet pro účtování otevřených položek (faktur a plateb) ~ management nastavení technických parametrů účtu, správa účtu ~ management charge poplatek za vedení účtu ~ management duty povinnost vedení účtů ~ manager manažer pro klíčové zákazníky ~ master record kmenový záznam účtu ~ master record update aktualizace kmenového záznamu účtu (výp.) ~ memo poznámka na účtu ~ movement pohyb na účtu ~ name název účtu ~ number číslo konta, číslo účtu ~ number interval interval čísel účtů ~ opening otevření účtu ~ owner majitel účtu ~ payee jen k zúčtování (poznámka na křižovaném šeku) ~ reconciliation sesouhlasení účtů ~ reference reference při zakládání účtu ~-related týkající se účtu ~ rendered předložený účet, vystavený účet (nezaplacený) ~ residence doba setrvání účtu (v systému) ~ search (automatické) vyhledání účtu ~ search table tabulka pro (automatické) vyhledání účtu ~ service poradenství pro zákazníky ~ settlement system zúčtovací systém ~ sheet účetní list ~ short heading zkrácený název v hlavičce účtu ~ sorting třídění účtů ~-specific specifický pro účet ~ specification označení účtu ~ stated uzavřený účet (schválený stranami) ~ statement výpis z účtu ~ statement entry nahrání výpisu z banky do účetního systému ~ statement number číslo výpisu z účtu ~ statements printer tiskárna výpisů z účtů ~ statistics statistika účtů ~ status report zpráva o stavu účtu ~ structure struktura účtů ~ symbol symbol účtu ~ terms obvyklé platební podmínky (v nabídce) ~ to be paid účet k úhradě ~ transfer převod účtu ~ turnover obrat na účtu ~ type typ účtu ~ type life doba platnosti typu účtu ~ with a bank účet u banky accountability (to sb for sth) odpovědnost (komu za co); povinnost skládat účty accountable (to sb) odpovědný (komu); zúčtovatelný ~ advance zúčtovatelná záloha ~ day započitatelný den ~ receipt zúčtovatelná stvrzenka accountancy účetnictví ~ adjustment oprava účetního zápisu (přepsáním) ~ books účetní evidence, účetní knihy ~ firm účetní firma ~ office účtárna accountant účetní accounted for vyúčtovaný 14

7 accrual accounting účetnictví, vedení účetnictví; účetní, účtovací ~ approach způsob účtování ~ archives účetní archiv ~ area účetní oblast ~ assignment number číslo předkontace, číslo přiřazení účtu ~ balance účetní stav, účetní zůstatek ~ base účetní koncept ~ classifications klasifikace účtů ~ clerk účetní ~ convention účetní konvence ~ cost účetní náklady ~ cross-walk účetní můstek ~ data účetní údaje ~ date datum účtování ~ day bilanční den ~ department účtárna ~ difference účetní rozdíl ~ directives law zákon o účetnictví ~ document účetní doklad, účetní dokument ~ duty povinnost vést účetnictví ~ entity účetní jednotka (bilanční) ~ entry účetní položka, účetní transakce, účetní zápis ~ equation vyrovnanost stran rozvahy ~ error účetní chyba ~ estimate účetní odhad ~ exposure účetní riziko ~ for actual costs výsledná kalkulace skutečných nákladů ~ for adjustments účtování přecenění (závazků/pohledávek) ~ for consumption zúčtování spotřeby ~ form účetní forma ~ freeze zablokování účtování ~ group účetní skupina ~ income účetní výnos, účetní zisk ~ lifetime účetní doba životnosti ~ machine účtovací stroj ~ method účetní metoda, způsob vedení účetní evidence ~ mode režim účtování ~ model účetní model ~ month účetní měsíc ~ objective cíl účtování ~ obligation povinnost vedení účetnictví ~ of an advance vyúčtování zálohy ~ officer účetní ~ parameter zúčtovací parametr ~ par value účetní hodnota ~ past účetní minulost ~ policy účetní politika, účetní pravidla ~ practice účetní praxe ~ practices účetní praktiky ~ price účetní cena ~ principle účetní princip, účetní zásada ~ principles účetní směrnice ~ procedure účetní postup ~ profit účetní zisk ~ rate of return (ARR) účetní míra návratnosti, účetní návratnost (investice) ~ reconciliation účetní konsolidace ~ record účetní záznam ~ records účetní evidence ~-related týkající se účetnictví ~ report účetní výkaz ~ result výsledek zúčtování ~ rule pravidlo pro účtování, účtovací předpis ~ segment účetní segment ~ software software pro účetnictví ~ standard účetní norma, účetní předpis ~ standard type typ účetního předpisu ~ statement účetní výkaz ~ status účetní status ~ summary účetní přehled ~ system účetní soustava, účetní systém ~ technique způsob účtování ~ theory teorie účetnictví ~ transaction účetní případ, účetní transakce ~ treatment účetní řešení ~ variance odchylka mezi plánem a skutečností, odchylka plánu od skutečnosti Accounting Advisory Forum Poradní fórum pro účetnictví Accounting and Monetary Income Committee (AMICO) Výbor pro účetnictví a měnové příjmy (EU) Accounting Regulatory Committee (EU) Regulativní výbor pro účetnictví Accounting Standards Committee (EU) Výbor pro účetní normy Accounting Technical Committee (EU) Technický výbor pro účetnictví accounts účty audit ~ auditovat účty, revidovat účty balance ~ uzavřít účty (před auditem) clear ~ with sb odsouhlasit (si vzájemně) závazky a pohledávky ~ do not reconcile účty nesouhlasí falsify ~ padělat účty keep ~ vést účetnictví, vést účty maintain ~ vést účetnictví, vést účty publish the ~ zveřejnit roční účetní závěrku reconcile ~ odsouhlasovat účty render ~ from sth složit účty (z čeho) ~ administration authorization oprávnění pro práci s účty ~ detailed listing podrobný seznam účtů ~ manager hlavní účetní; manažer pro významné zákazníky ~ payable (A/P) dodavatelé (v účetnictví); účetnictví dodavatelů; účty dodavatelů; účty věřitelů; závazky ~ payable account účet dodavatele ~ payable accounting účetnictví dodavatelů ~ payable and accounts receivable závazky a pohledávky ~ payable clerk účetní z účtárny dodavatelů ~ payable department účtárna dodavatelů ~ payable ledger saldokonto dodavatelů ~ payable remittances úhrada pohledávek dodavatelům, zaplacení pohledávek dodavatelům ~ receivable (A/R) odběratelé (v účetnictví); pohledávky; účetnictví odběratelů; účty dlužníků; účty odběratelů; účty pohledávek ~ receivable account účet odběratele; účet pohledávek ~ receivable accounting účetnictví odběratelů ~ receivable clerk účetní z účtárny odběratelů ~ receivable department účtárna odběratelů ~ receivable ledger saldokonto odběratelů ~ receivable summary ageing report výkaz pohledávek roztříděných podle stáří ~ staff pracovníci účtárny, účetní v účtárně accredit akreditovat; autorizovat accredited akreditovaný, pověřený; autorizovaný, schválený ~ agent autorizovaný zástupce ~ list autorizovaný seznam ~ party pověřená strana ~ person pověřená osoba ~ representative akreditovaný zástupce, jmenovaný představitel accretion narůstání, přírůstek; růst dědického podílu accrual časové rozlišení budoucích nákladů; nárůst (úroků); přírůstek (postupně nahromaděný) ~ and deferral (accrual/deferral) časové rozlišení budoucích výdajů a příjmů 15

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS

APPLICABLE TO CORRESPONDENT BANKS 1 POŠTOVÁ BANKA, a.s., pobočka Česká republika Sokolovská 17 186 00 Prague Czech Republic Telephone: + 421 2/5960 3110 Telefax: + 421 2/5960 2462 E-mail: info@pabk.sk SWIFT: POBNCZPP Valid from: January

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky.

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00272574 Název: Obec Česká Čermná Sídlo: Česká Čermná 128, 549 21 Česká Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace tom,že by byl porušen princip

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00277711 Název: Obec Čermná Sídlo: Čermná čp. 40, 543 77 Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 70951594 DSO Hustířanka Na zátiší 1, 552 11 Velichovky sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více