Aa (accepted) akceptováno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aa (accepted) akceptováno"

Transkript

1 abolition Aa (accepted) akceptováno a priori apriorní A1 v nejlepším stavu; vynikající kvality (nejvyšší třídní ohodnocení) ~ ship loď ve výborném stavu (podle Lloydova lodního rejstříku) (poj.) a.a. (always afloat) vždy na vodě (doložka ve smlouvě) (dop.) AAA (triple A) nejvyšší zařazení cenných papírů; nejvyšší rating banky A.A.I.A. (Associate of the Association of International Accountants) člen Asociace mezinárodních účetních AAR (against all risks) proti všem rizikům (poj.); (average annual return) průměrný roční výnos ABA (American Bankers Association) Americké sdružení bankéřů (US); (American Bar Association) Americká advokátní komora (US) abandon opustit; přenechat; vzdát se vlastnického práva (práv.); vzít zpět (žalobu) ~ a claim vzdát se nároku ~ a trial přerušit soudní proces ~ an action vzdát soudní případ ~ the defence vzdát se zastupování obžalovaného abandoned nedobytný (pohledávka); opuštěný ~ goods nepřijaté zboží ~ parcel nepřijatý balík ~ property majetek bez vlastníka abandonment abandon; opuštění, upuštění (od žaloby); přenechání; vzdání se vlastnického práva (práv.) ~ clause doložka abandonu (poj., dop.) ~ of an action odstoupení od žaloby ~ of an option vzdání se opce ~ of a property right vzdání se vlastnického práva ~ of the goods to the Exchequer (BR) přenechání zboží ve prospěch státu abate snížit, srazit, zmenšit; zrušit (práv.) ~ a punishment zrušit trest action ~s řízení se přerušuje abatement rabat (zvl. daně), snížení, srážka z ceny, zmenšení allow an ~ poskytnout rabat no ~ bez jakékoliv srážky (na ceně) without any ~ or deduction bez jakékoliv srážky n. slevy ~ distribution rozdělení rabatu ~ of action zastavení žaloby ~ of punishment zrušení trestu ~ of purchase price snížení kupní ceny abbr. (abbreviation) zkratka abbreviated zkrácený ~ dialling zkrácená volba ~ document zkrácený dokument ~ information zkrácená informace abbreviation zkratka ABC analysis analýza ABC (v řízení zásob) ABC curve Lorenzova křivka, ABC křivka abdicate abdikovat, vzdát se; zříci se (odpovědnosti) ~ the responsibility vzdát se odpovědnosti abduction únos (bez úmyslu požadovat výkupné) abductor únosce abet (sth) napomáhat (čemu) aid and ~ a crime napomáhat zločinu ~ in a crime navádět k trestné činnosti, podněcovat ke zločinu ABI (Advanced Boundary Information) message předběžná informační zpráva o přeletu hranice abide dodržet, držet se, řídit se ~ by a law řídit se zákonem ~ by legal regulations dodržovat právní předpisy ~ by rules řídit se pravidly ability schopnost, způsobilost; zručnost acquire the ~ to do sth získat schopnost dělat co to the best of one s abilities podle svých nejlepších schopností ~ test test schopností, zkouška schopnosti ~ to compete schopnost konkurovat, schopnost soutěže ~ to compete on world markets schopnost konkurovat na světových trzích ~ to deliver schopnost dodávat ~ to ensure quality schopnost zajistit kvalitu ~ to establish relationships schopnost navázat vztahy (obchodní) ~ to innovate schopnost inovace ~ to pay platební schopnost, solventnost ~ to repay a debt schopnost splatit dluh ~ to teamwork schopnost týmové práce ~ to work práceschopnost, pracovní schopnost, pracovní způsobilost ~ to work in team schopnost týmové práce able schopný ~ to compete konkurenceschopný, schopný konkurence become able to compete stát se konkurenceschopným remain able to compete zůstat konkurenceschopný ~ to draw bills schopný vystavovat směnky ~ to pay schopný platit, solventní ~ to vote oprávněný volit ~ to work práceschopný abnegation popírání abnormal abnormální, mimořádný, neobvyklý; nadměrný; nenormální ~ capital movement neobvyklý pohyb kapitálu ~ end zhroucení systému (výp.) ~ price relationship nenormální cenová relace ~ profit mimořádný zisk ~ risk abnormální riziko ~ stock development nadnormativní vývoj zásob ~ termination abnormální ukončení programu abnormally abnormálně ~ low tender abnormálně nízká nabídka aboard na palubě, na palubu ~ a plane na palubu letadla ~ a ship na palubu lodi abode bydliště (form.) of no fixed ~ bez trvalého bydliště abolish odstranit, zrušit (zákon, instituci) ~ charges zrušit dávky ~ controls on pay zrušit regulaci mezd a platů ~ current constraints and prohibitions zrušit existující omezení a zákazy ~ duties zrušit cla, zrušit povinnosti ~ measures zrušit opatření ~ qualifying periods (EU) zrušit lhůty pro přístup abolition odstranění, zrušení ~ of discrimination zrušení diskriminace ~ of double taxation zamezení dvojího zdanění ~ of obstacles zrušení překážek ~ of property seizure zrušení zabavení majetku ~ of restrictions odstranění omezení 9

2 abort abort nedokončit, přerušit; selhat; ukončit (předčasně, náhle); ztroskotat ~ed payment transaction abnormálně ukončená platební transakce abortive neúspěšný, nezdařený ~ attempt nezdařený pokus about asi, přibližně; kolem his debts amount to ~ CZK 500,000 jeho dluhy dosahují přibližně částky Kč ~ turn obrat o 180 stupňů above nad; přes; shora uvedený ~-average nadprůměrný ~ mentioned výše uvedený ~ par nad nominále, nad nominální hodnotu (burz.), nad pari ~ the general pay scale nadtarifní ~ the line costs náklady nad čarou abridge zkrátit, zmenšit abridged zkrácený, zmenšený ~ balance sheet zkrácená rozvaha ~ prospectus užší prospekt ~ text zkrácený text ~ version zkrácená verze abroad do ciziny, do zahraničí; v cizině, v zahraničí abrogate anulovat, prohlásit za neplatné (práv.), zrušit; odejmout; odstranit ~ a derogation zrušit výjimku ~ a provision zrušit ustanovení ~ an agreement anulovat smlouvu, zrušit dohodu abrogation anulování, odvolání zákonného nařízení, zrušení zákona, odstranění ~ of an agreement anulování smlouvy ABS (American Bureau of Shipping) Americká lodní komise (US) abscond skrývat se před spravedlností (práv.) ~ with receipts uprchnout i s tržbou absence absence, nepřítomnost, neúčast; neexistence be sentenced in ~ být odsouzen v nepřítomnosti excuse sb s ~ omluvit čí nepřítomnost in my ~ za mé nepřítomnosti in the ~ of a will v případě neexistence poslední vůle ~ calendar kalendář nepřítomnosti ~ category typ nepřítomnosti ~ class třída nepřítomnosti ~ counting class třída výplaty nemocenské (zaměstnanci) ~ counting rule pravidlo výplaty nemocenské (zaměstnanci) ~ data informace o nepřítomnosti v zaměstnání ~ from work pracovní absence, absence v zaměstnání, nepřítomnost v zaměstnání ~ modifier modifikátor dat o nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ of agreement between the parties neexistence dohody mezi dvěma stranami ~ of an opinion absence stanoviska ~ of competition in a market neexistence konkurence na trhu ~ of evidence nedostatek důkazů ~ of evidence to the contrary nedostatek důkazů o opaku ~ of mind nepozornost ~ of protection nedostatek ochrany ~ of quorum neschopnost usnášet se ~ of reason neexistence důvodu ~ of the accused nepřítomnost obžalovaného ~ of the defendant nepřítomnost obžalovaného ~ payment výplata nemocenské (zaměstnanci) ~ period období nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ quota kvóta nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ through sickness absence pro nemoc, nepřítomnost pro nemoc ~ time doba nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ type druh nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ valuation vyhodnocení nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ with leave omluvená absence ~ without leave neomluvená absence absent nepřítomný be ~ without leave neomluveně chybět absentee absentér; nezvěstný (osoba u soudu) ~ rate procento absence absenteeism absentérství, neomluvená nepřítomnost v zaměstnání, nemocnost ~ rate procento celkové absence absolute absolutní, úplný; bezpodmínečný ~ advantage absolutní výhoda ~ amount absolutní částka ~ discount absolutní sleva ~ figure absolutní částka ~ income hypothesis hypotéza absolutního důchodu ~ majority absolutní většina, nadpoloviční většina ~ minority absolutní menšina ~ number absolutní číslo ~ ownership absolutní vlastnictví ~ price administration cenový diktát ~ probability úplná pravděpodobnost ~ scarcity absolutní vzácnost ~ threshold absolutní práh ~ total commitments absolutní celkový závazek (platební) ~ value absolutní hodnota absolutely absolutně, bezpodmínečně, úplně, zcela ~ crucial zcela rozhodující ~ essential bezpodmínečně nutný absolution zproštění viny, zproštění závazku absolve osvobodit, zbavit, zprostit ~ of the blame zprostit viny absorb absorbovat; nést; odčerpat; převzít ~ profit odčerpat zisk ~ the costs absorbovat náklady; převzít náklady ~ the losses absorbovat ztráty; převzít ztráty absorbability schopnost absorpce absorbed absorbovaný absorption absorpce ~ approach absorpční přístup ~ costing absorpční kalkulace, kalkulace plných nákladů ~ costing method metoda absorpční kalkulace, metoda kalkulace plných nákladů absorptive absorpční ~ capacity of the market absorpční schopnost trhu abstain (from sth) zdržet se (čeho) ~ from present consumption zdržet se současné spotřeby ~ from voting zdržet se hlasování abstention upuštění; zdržení se ~ from voting zdržení se hlasování abstract abstrakt, excerpt, výpis, výtah; přehled; abstraktní have an ~ made nechat si udělat výpis ~ from the land register výpis z pozemkové knihy ~ labor (US) abstraktní práce ~ labour (BR) abstraktní práce ~ of a document abstrakt dokumentu ~ of customer accounts výpis z účtů odběratelů ~ of statistics statistický přehled ~ of the balance sheet výpis z rozvahy ~ of the trade register výpis z obchodního rejstříku ~ of title výpis z pozemkové knihy; lustrace ~ of vendor accounts výpis z účtů dodavatelů abstractive report souhrnná zpráva abundance bohatství (množství), hojnost, nadbytek, přebytek ~ of cash přebytek hotovosti ~ of money nadbytek peněz 10

3 acceptance abundant bohatý, hojný ~ supply bohatá nabídka abuse zneužití; zneužít ~ the dominant position zneužít dominantního postavení ~ the power zneužít moci ~ the power as a public official zneužít pravomoci veřejného činitele ~ of a dominant position zneužití dominantního postavení na trhu ~ of advertising zneužití reklamy ~ of ATM s (automated teller machines) zneužití bankomatů ~ of authority zneužití pravomoci, zneužití úřední moci ~ of cheque and payment cards (BR) zneužití šekových a platebních karet ~ of confidence zneužití důvěry ~ of data zneužití dat, zneužití osobních údajů ~ of law zneužití práva ~ of mark zneužití značky ~ of power zneužití moci, zneužití pravomoci ~ of voting rights zneužití hlasovacího práva abused zneužívaný abusive podezřelý ~ financial practices podezřelé finanční praktiky a/c (account) konto, účet ACA (Accession Compensatory Amount) (EU) přístupová vyrovnávací částka, vyrovnávací částka při přijetí; (Associate of the Institute of Chartered Accountants) člen Institutu autorizovaných účetních (BR) academic akademický pracovník vysoké školy; akademický, vědecký ~ council vědecká rada ~ degree akademická hodnost, akademický titul ~ recognition akademické uznání ~ title akademický titul ~ year akademický rok academy akademie ~ of sciences akademie věd ACAS (Advisory Conciliation and Arbitration Service) (BR) Poradní, smírčí a arbitrážní služba acc (accepted) přijatý; přijal (bank.) ACC (Area Control Centre) oblastní středisko řízení accede (form.) (to sth) souhlasit (s čím), přistoupit (na co) ~ to a request přistoupit na žádost ~ to office nastoupit do funkce accelerate přidat (plyn) (dop.); urychlit, zrychlit accelerated urychlený, zrychlený ~ amortization zrychlená amortizace ~ cost recovery system (A.C.R.S.) metoda zrychleného odpisování (US), systém zrychleného odpisování (US) ~ delivery urychlené dodání ~ depreciation zrychlený odpis ~ development urychlený rozvoj ~ method zrychlená metoda ~ tariff elimination urychlené odbourávání cel ~ vocational training odborné rychlokurzy accelerating zrychlující se ~ inflation zrychlující se inflace acceleration urychlení, zrychlení ~ clause doložka zrychlení ~ of inflation urychlení inflace ~ of reforms urychlení reforem ~ premium progresivní prémie accelerator akcelerátor, urychlovač ~ principle akcelerační princip accept akceptovat, přijmout, převzít ~ a banknote (zejm. BR) přijmout bankovku ~ a bill (zejm. US) přijmout bankovku ~ a bill of exchange akceptovat směnku, přijmout směnku ~ a proposal přijmout návrh ~ an application přijmout žádost ~ an obligation přijmout závazek ~ an offer přijmout nabídku ~ an offer of employment přijmout nabídku zaměstnání ~ an order převzít objednávku, přijmout objednávku ~ full liability převzít plné ručení ~ goods převzít zboží ~ on presentation akceptovat při předložení ~ payment přijmout platbu ~ responsibility přijmout odpovědnost ~ responsibility for the damage ručit za náhradu škody ~ under reserve přijmout s výhradou acceptability přijatelnost, vhodnost, únosnost ~ constant konstanta přijatelných vzorků acceptable přijatelný, vhodný, únosný ~ quality level (AQL) přijatelná úroveň jakosti ~ reason přijatelný důvod acceptance akcept (směnky), akceptace; ohlas (veřejný); přejímka, převzetí (zboží); přijetí, přijmutí; akceptační; přejímací against ~ proti akceptaci, proti přijetí for ~ k akceptaci, pro přijetí gain ~ získat přijetí on ~ při akceptaci, při převzetí, při přijetí present for ~ předložit k akceptaci procure ~ of a bill of exchange opatřit akceptaci směnky, získat akcept směnky refuse ~ of a bill of exchange odmítnout akceptaci směnky refuse ~ of a letter odmítnout převzít dopis ~ account směnečný účet ~ agreement akceptační dohoda ~ bill of exchange akceptační směnka ~ constant konstanta přijetí nabídek ~ credit směnečný úvěr ~ criterion kritérium pro schválení ~ decision rozhodnutí o přijetí ~ document doklad o přijetí ~ duty povinnost odběru ~ factor činitel rozhodující o přijetí, faktor rozhodující o přijetí ~ house akceptační dům ~ indicator znak přijetí ~ inspection vstupní kontrola ~ interval období do přijetí směnky ~ ledger směnečný lhůtník ~ liability akceptační závazek ~ number počet přijatých ~ of a bill of exchange akceptace směnky ~ of a foreign bill of exchange akcept cizí směnky (zahraniční) ~ of a gift přijetí daru ~ of an application přijetí přihlášky, přijetí žádosti ~ of an estate převzetí dědictví ~ of an inheritance přijetí dědictví ~ of an offer přijetí nabídky (práv.) ~ of an order příjem objednávky, příjem zakázky ~ of conditions přijetí podmínek ~ of foreign exchange akceptace valuty ~ of products akceptace výrobků (na trhu) ~ of reinsurance převzetí zajištění ~ of retrocession převzetí retrocese ~ of security for trade on the public market přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu ~ of services performed převzetí výkonu; převzetí dodávky (služeb) ~ of shares přijetí akcií ~ percentage sazba pro přijetí 11

4 acceptance ~ posting zaúčtování přijetí ~ register směnečný lhůtník ~ sampling inspection namátková vstupní kontrola ~ sampling inspection by lot namátková vstupní kontrola podle dávky ~ terms přejímací podmínky ~ test akceptační test, přejímací kontrola, přejímací test, přejímací zkouška ~ threshold práh akceptace (přejímaného zboží) ~ value hodnota přejímaného zboží accepted přijatý; všeobecně přijímaný (za správný); běžný ~ draft přijatá směnka ~ entry sheet akceptovaný formulář pro evidenci výkonových dat ~ special stock přijatá zvláštní zásoba ~ value akceptovaná hodnota accepting přijímání; akceptační ~ and transmitting instructions přijímání a předávání pokynů ~ controller přebírající řídící letového provozu ~ house akceptační banka, akceptační bankovní dům; akceptační místo ~ unit přebírající stanoviště acceptor akceptant (směnky) ~ supra protest akceptant (směnky) po protestaci access přístup; přírůstek (čeho); vyvolat (data z počítače) Access only Dopravní obsluze vjezd povolen (dop.) ~ data vyvolat data (z paměti počítače) deny ~ odmítnout přístup Except for Access Dopravní obsluze vjezd povolen (dop.) gain ~ získat přístup ~ authority oprávnění k přístupu, právo přístupu, zmocnění k přístupu ~ authorization přístupové oprávnění ~ control kontrola přístupu ~ control system systém kontroly přístupu ~ deficit deficit přístupu ~ depth hloubka přístupu (výp.) ~ line přípojka (telefonní, datová) ~ method přístupová metoda ~ network přístupová síť (účastnická) ~ number běžné číslo ~ of wealth přírůstek majetku ~ path přístupová cesta (výp.) ~ protection ochrana proti neoprávněnému přístupu ~ rate četnost přístupu ~ road přístupová cesta (komunikace) ~ routine přístupová rutina ~ sequence pořadí přístupu ~ time vybavovací čas, vybavovací doba (výp.) ~ to přístup na ~ to an overbooked flight nástup na překnihovaný let ~ to directory enquiry services in other Member States (EU) přístup k informačním službám o telefonních číslech v jiných členských zemích ~ to documents přístup k dokladům ~ to education přístup ke vzdělání ~ to intra-community air routes (EU) přístup na letové tratě ve Společenství ~ to markets přístup na trhy ~ to operator services in other Member States (EU) přístup ke službám obsluhovatelky v jiných členských zemích ~ to the warehouse přístup do skladu accessibility dostupnost, přístupnost accessible dosažitelný, dostupný, přístupný be freely ~ být volně přístupný make sth ~ zpřístupnit co accession nastoupení (do úřadu); přírůstek (do majetku); přistoupení, přistupování ~ of a new Member State to the European Union přistoupení nového člena k EU ~ to the EU přistoupení k EU ~ to the treaty přistoupení ke smlouvě (mezinárodní) Accession Compensatory Amount (ACA) (EU) přístupová vyrovnávací částka, vyrovnávací částka při přijetí Accession Partnership (EU) přístupové partnerství accessories doplňkový artikl, příslušenství accessory doplněk (zařízení); spolupachatel; doplňkový, přídavný; spoluvinný; vedlejší ~ after the fact přechovávač (práv.) ~ charges vedlejší náklady ~ income doplňkový důchod, vedlejší důchod ~ penalty doplňkový trest ~ plant pobočný závod ~ to the embezzlement of funds spolupachatel zpronevěry peněz accident havárie, nehoda, neštěstí; úraz (poj.); náhoda (nepřítomnost záměru); událost avoid an ~ zabránit nehodě by ~ náhodou cause an ~ způsobit nehodu meet with an ~ utrpět nehodu, utrpět úraz ~ annuity invalidní důchod ~ at work pracovní úraz ~ benefits plnění pojišťovny při úrazu ~ caused by a third party nehoda zaviněná třetí stranou ~ due to one s own fault úraz vlastním zaviněním ~-free beznehodový ~ insurance úrazové pojištění ~ insurance company úrazová pojišťovna ~ insurance tariff sazba úrazového pojištění ~ on the way to work úraz na cestě do nebo ze zaměstnání ~ prevention prevence nehodovosti, úrazová prevence ~ procedures sheet pokyny pro případ úrazu ~ rate nehodovost, úrazovost ~ report hlášení o nehodě, hlášení o úrazu ~ report form formulář hlášení o nehodě ~ rider úrazové připojištění ~ victim poškozený (při nehodě) accidental náhodný, neúmyslný, nezaviněný ~ or intentional náhodný nebo záměrný ~ damage neúmyslně zaviněná škoda ~ death smrt následkem úrazu, smrtelný úraz ~ killing zabití jako následek nehody ~ loss nezaviněný úbytek acclamation aklamace, otevřené hlasování elected by ~ zvolený aklamací nominate by ~ nominovat na základě aklamace voted by ~ zvolený aklamací accommodate ubytovat; vypomoci (finančně); prokázat laskavost (form.); (to sth) přizpůsobit se (čemu) accommodating kulantní, ochotný, úslužný; výhodný accommodation ubytování; nocleh; výpomoc; zápůjčka; přizpůsobení provide ~ poskytnout nocleh, poskytnout ubytování ~ address adresa pro poštovní zásilky ~ bill směnka z dobré vůle ~ bill of lading akomodační konosament ~ capacity lůžková kapacita ~ check (US) akomodační šek ~ cheque (BR) akomodační šek ~ costs náklady na ubytování ~ draft směnka z dobré vůle ~ facility možnost ubytování; ubytovací zařízení 12

5 account ~ income příjmy z ubytování ~ in private houses ubytování v soukromí ~ of differences urovnání rozporů ~ party směnečný ručitel (kdo podepíše směnku z dobré vůle) ~ rent diferenční renta ~ requirements potřeba bydlení ~ services ubytovací služby ~ train lokálka (US) (dop.) ~ unit bytová jednotka accommodations ubytování ~ accounting vyúčtování za ubytování, zúčtování za ubytování ~ costs náklady na ubytování accompanied opatřený ~ by certificate opatřený osvědčením accompaniment doprovod; příloha, obloha (pokrmu) in the ~ of sb v doprovodu koho accompany doprovázet, doprovodit accompanying doprovodný, průvodní ~ document průvodní doklad, průvodní dokument, průvodní listina ~ inspection doprovodná zkouška ~ letter průvodní dopis ~ list doprovodný seznam ~ sheet doprovodný list accomplice spolupachatel, spoluviník accomplish dokonat, dokončit; plnit; vykonat (a završit) the crime is ~ed trestní čin je dokonán accomplished dokonaný, dokončený ~ act dokonaný čin ~ fact vykonaná skutečnost accomplishment dokonání ~ of a crime dokonání trestného činu accord dohoda, smlouva; soulad, shoda; udělit; sladit; poskytnout, propůjčit ~ an advantage poskytnout výhodu be ~ed most favoured nation treatment požívat nejvyšších výhod (mezinárodně) ~ legal capacity přiznat právní způsobilost ~ priority treatment zabývat se přednostně ~ the same treatment poskytnout stejný režim zacházení ~ and satisfaction plnění místo placení (práv.) accordance soulad in ~ with sth v souladu s čím accordant souhlasný account (a/c) účet, konto; zdůvodnění; vyúčtování; zdůvodnit; (for sth) zodpovídat (za co), vysvětlit (co); (to sb for sth) účtovat, vyúčtovat (komu co) adjust an ~ upravit zůstatek na účtu agree an ~ odsouhlasit účet allocate to an ~ zaúčtovat na účet as per ~ podle účtu balance an ~ vyrovnat zůstatek na účtu be in ~ with a bank mít účet u banky block an ~ blokovat účet call sb to ~ volat koho k odpovědnosti cancel an ~ zrušit účet carry to a new ~ převést na nový účet carry to an ~ převést na účet charge an ~ with a sum připsat částku na vrub účtu charge off an ~ odepsat z účtu check an ~ ověřit účet close an ~ uzavřít účet conduct an ~ vést účet credit an ~ připsat ve prospěch účtu current ~ běžný účet, kontokorent debit an ~ připsat na vrub účtu debit an ~ with a sum připsat částku na vrub účtu discharge an ~ vyrovnat účet draw up an ~ sestavit účet enter in an ~ zaúčtovat na účet for a third ~ na cizí účet, na účet třetí strany ~ for profit zapříčinit zisk freeze an ~ obstavit účet give full ~ of one s business zveřejnit finanční situaci podniku have a current ~ with a bank mít běžný účet u banky initial an ~ parafovat účet maintain an ~ udržovat účet no ~ účet neexistuje on ~ na účet on current ~ na běžný účet on joint ~ na společný účet on one s own ~ na vlastní účet ~ one s expenditures vyúčtovat své výdaje open an ~ with a bank otevřít si účet v bance operate on own ~ podnikat na vlastní účet overdraw an ~ přečerpat účet pay an amount on ~ zaplatit částku na účet pay into the ~ poukázat na účet place on ~ účtovat na účet, zaúčtovat na účet put down to one s ~ připsat na čí účet remit to the ~ poukázat na účet render an ~ předložit účet (z čeho) settle an ~ vyrovnat účet, zaplatit účet stop an ~ zablokovat účet, zastavit platby z účtu submit a detailed statement of ~ předložit detailní vyúčtování take ~ of sth brát co na vědomí taking into ~ the financial position s přihlédnutím k finanční situaci to the credit of our ~ ve prospěch našeho účtu transfer money to an ~ převést peníze na účet verify an ~ ověřit účet wind up an ~ zrušit účet withdraw money from an ~ vybrat peníze z účtu, vyzvednout peníze z účtu ~ abbreviation zkrácený název účtu ~ activity pohyb na účtu ~ allocation přiřazení účtu ~ allocation key klíč pro přiřazení účtu ~ analysis analýza účtu ~ assignment předkontace, přiřazení účtu, účtovací předpis ~ assignment block blok předkontace, blok pro přiřazení účtů ~ assignment category typ předkontace, typ přiřazení účtu ~ assignment distribution rozdělení předkontace, rozdělení přiřazení účtu ~ assignment element prvek předkontace, prvek přiřazení účtu ~ assignment field pole předkontace, pole účtovacího předpisu ~ assignment group skupina předkontace, skupina pro přiřazování účtů ~ assignment indicator znak předkontace, znak přiřazení účtu ~ assignment item předkontovaná položka, položka s přiřazeným účtem ~ assignment key klíč předkontace, klíč pro automatické přiřazení účtu ~ assignment maintenance údržba automatického přiřazování účtů ~ assignment model vzor pro automatické přiřazení účtu ~ assignment number číslo předkontace, číslo účtovacího předpisu ~ assignment object předmět předkontace ~ assignment of requirements předkontace potřeb ~ assignment procedure postup při předkontaci ~ assignment receiver příjemce přiřazení účtu ~ assignment regulation předpis pro přiřazení účtu 13

6 account ~ assignment screen obrazovka pro automatické přiřazování účtů ~ assignment share podíl automatického přiřazování účtů ~ assignment sheet list pro automatické přiřazování účtů ~ assignment stamp razítko pro účtovací předpis ~ assignment string řetězec pro automatické přiřazování účtů ~ assignment table tabulka pro automatické přiřazování účtů, tabulka pro automatické vyhledání účtu ~ assignment type typ přiřazení účtu ~ authorization oprávnění k zacházení s účty ~ balance stav na účtu, zůstatek na účtu ~ balance interest calculation úročení zůstatků na účtech ~-based po účtech ~-based Profitability Analysis analýza hospodářského výsledku po účtech, analýza zisku po účtech ~ block zablokování účtu ~ blocking blokování účtů ~ book účetní kniha ~ cancellation zrušení účtu ~ card zákaznická karta ~ category třída účtů ~ category reference reference pro účetní třídu ~ characteristic vlastnost účtu ~ class účtová třída ~ clearing párování na účtech, párování otevřených položek na účtech ~ coding předkontace ~ coding assignment přiřazení kódování účtu ~ comparison porovnání účtů ~ connection propojení účtů ~ control řízení účtu ~ control indicator znak nastavení parametrů účtů ~ currency měna účtu ~ deposit vklad na účtu ~ details technické detaily účtu ~ determination automatické nalezení účtu ~ determination key ovlivňující veličina ~ determination procedure proces vyhledání účtu ~ determination type způsob vyhledání účtu ~ direct debiting odúčtování z účtu (na základě písemného zmocnění) ~ display zobrazení účtů ~ dunning level stupeň upomínání na účtu ~ entry položka účtu ~ error chyba na účtu ~ executive pracovník vedoucí klientské účty ~ feature charakteristika účtu ~ figure číslo na účtu ~ final amount konečná částka na účtu ~ for vysvětlit; zdůvodnit; zodpovídat ~ for allocation of funds účet pro alokaci fondů ~ for cashed checks (US) účet pro proplacené šeky ~ for cashed cheques (BR) účet pro proplacené šeky ~ form forma účtů ~ group skupina účtů ~ grouping seskupení účtů ~ grouping code kód pro seskupení účtů ~ history historie účtu ~ holder majitel účtu, vlastník účtu ~ ID identifikační číslo účtu ~ in balance vyrovnaný účet ~ income příjmy na účtu ~ index seznam účtů ~ information informace o účtu ~ interval číselný interval účtů, interval účtů ~ in your name účet znějící na vaše jméno ~ key klíč účtu ~ ledger statement výpis z účetní knihy ~ level úroveň účtu ~ life doba setrvání účtu v systému ~ line item položka účtu ~ maintenance udržování účtů ~ managed on an open item basis účet pro účtování otevřených položek (faktur a plateb) ~ management nastavení technických parametrů účtu, správa účtu ~ management charge poplatek za vedení účtu ~ management duty povinnost vedení účtů ~ manager manažer pro klíčové zákazníky ~ master record kmenový záznam účtu ~ master record update aktualizace kmenového záznamu účtu (výp.) ~ memo poznámka na účtu ~ movement pohyb na účtu ~ name název účtu ~ number číslo konta, číslo účtu ~ number interval interval čísel účtů ~ opening otevření účtu ~ owner majitel účtu ~ payee jen k zúčtování (poznámka na křižovaném šeku) ~ reconciliation sesouhlasení účtů ~ reference reference při zakládání účtu ~-related týkající se účtu ~ rendered předložený účet, vystavený účet (nezaplacený) ~ residence doba setrvání účtu (v systému) ~ search (automatické) vyhledání účtu ~ search table tabulka pro (automatické) vyhledání účtu ~ service poradenství pro zákazníky ~ settlement system zúčtovací systém ~ sheet účetní list ~ short heading zkrácený název v hlavičce účtu ~ sorting třídění účtů ~-specific specifický pro účet ~ specification označení účtu ~ stated uzavřený účet (schválený stranami) ~ statement výpis z účtu ~ statement entry nahrání výpisu z banky do účetního systému ~ statement number číslo výpisu z účtu ~ statements printer tiskárna výpisů z účtů ~ statistics statistika účtů ~ status report zpráva o stavu účtu ~ structure struktura účtů ~ symbol symbol účtu ~ terms obvyklé platební podmínky (v nabídce) ~ to be paid účet k úhradě ~ transfer převod účtu ~ turnover obrat na účtu ~ type typ účtu ~ type life doba platnosti typu účtu ~ with a bank účet u banky accountability (to sb for sth) odpovědnost (komu za co); povinnost skládat účty accountable (to sb) odpovědný (komu); zúčtovatelný ~ advance zúčtovatelná záloha ~ day započitatelný den ~ receipt zúčtovatelná stvrzenka accountancy účetnictví ~ adjustment oprava účetního zápisu (přepsáním) ~ books účetní evidence, účetní knihy ~ firm účetní firma ~ office účtárna accountant účetní accounted for vyúčtovaný 14

7 accrual accounting účetnictví, vedení účetnictví; účetní, účtovací ~ approach způsob účtování ~ archives účetní archiv ~ area účetní oblast ~ assignment number číslo předkontace, číslo přiřazení účtu ~ balance účetní stav, účetní zůstatek ~ base účetní koncept ~ classifications klasifikace účtů ~ clerk účetní ~ convention účetní konvence ~ cost účetní náklady ~ cross-walk účetní můstek ~ data účetní údaje ~ date datum účtování ~ day bilanční den ~ department účtárna ~ difference účetní rozdíl ~ directives law zákon o účetnictví ~ document účetní doklad, účetní dokument ~ duty povinnost vést účetnictví ~ entity účetní jednotka (bilanční) ~ entry účetní položka, účetní transakce, účetní zápis ~ equation vyrovnanost stran rozvahy ~ error účetní chyba ~ estimate účetní odhad ~ exposure účetní riziko ~ for actual costs výsledná kalkulace skutečných nákladů ~ for adjustments účtování přecenění (závazků/pohledávek) ~ for consumption zúčtování spotřeby ~ form účetní forma ~ freeze zablokování účtování ~ group účetní skupina ~ income účetní výnos, účetní zisk ~ lifetime účetní doba životnosti ~ machine účtovací stroj ~ method účetní metoda, způsob vedení účetní evidence ~ mode režim účtování ~ model účetní model ~ month účetní měsíc ~ objective cíl účtování ~ obligation povinnost vedení účetnictví ~ of an advance vyúčtování zálohy ~ officer účetní ~ parameter zúčtovací parametr ~ par value účetní hodnota ~ past účetní minulost ~ policy účetní politika, účetní pravidla ~ practice účetní praxe ~ practices účetní praktiky ~ price účetní cena ~ principle účetní princip, účetní zásada ~ principles účetní směrnice ~ procedure účetní postup ~ profit účetní zisk ~ rate of return (ARR) účetní míra návratnosti, účetní návratnost (investice) ~ reconciliation účetní konsolidace ~ record účetní záznam ~ records účetní evidence ~-related týkající se účetnictví ~ report účetní výkaz ~ result výsledek zúčtování ~ rule pravidlo pro účtování, účtovací předpis ~ segment účetní segment ~ software software pro účetnictví ~ standard účetní norma, účetní předpis ~ standard type typ účetního předpisu ~ statement účetní výkaz ~ status účetní status ~ summary účetní přehled ~ system účetní soustava, účetní systém ~ technique způsob účtování ~ theory teorie účetnictví ~ transaction účetní případ, účetní transakce ~ treatment účetní řešení ~ variance odchylka mezi plánem a skutečností, odchylka plánu od skutečnosti Accounting Advisory Forum Poradní fórum pro účetnictví Accounting and Monetary Income Committee (AMICO) Výbor pro účetnictví a měnové příjmy (EU) Accounting Regulatory Committee (EU) Regulativní výbor pro účetnictví Accounting Standards Committee (EU) Výbor pro účetní normy Accounting Technical Committee (EU) Technický výbor pro účetnictví accounts účty audit ~ auditovat účty, revidovat účty balance ~ uzavřít účty (před auditem) clear ~ with sb odsouhlasit (si vzájemně) závazky a pohledávky ~ do not reconcile účty nesouhlasí falsify ~ padělat účty keep ~ vést účetnictví, vést účty maintain ~ vést účetnictví, vést účty publish the ~ zveřejnit roční účetní závěrku reconcile ~ odsouhlasovat účty render ~ from sth složit účty (z čeho) ~ administration authorization oprávnění pro práci s účty ~ detailed listing podrobný seznam účtů ~ manager hlavní účetní; manažer pro významné zákazníky ~ payable (A/P) dodavatelé (v účetnictví); účetnictví dodavatelů; účty dodavatelů; účty věřitelů; závazky ~ payable account účet dodavatele ~ payable accounting účetnictví dodavatelů ~ payable and accounts receivable závazky a pohledávky ~ payable clerk účetní z účtárny dodavatelů ~ payable department účtárna dodavatelů ~ payable ledger saldokonto dodavatelů ~ payable remittances úhrada pohledávek dodavatelům, zaplacení pohledávek dodavatelům ~ receivable (A/R) odběratelé (v účetnictví); pohledávky; účetnictví odběratelů; účty dlužníků; účty odběratelů; účty pohledávek ~ receivable account účet odběratele; účet pohledávek ~ receivable accounting účetnictví odběratelů ~ receivable clerk účetní z účtárny odběratelů ~ receivable department účtárna odběratelů ~ receivable ledger saldokonto odběratelů ~ receivable summary ageing report výkaz pohledávek roztříděných podle stáří ~ staff pracovníci účtárny, účetní v účtárně accredit akreditovat; autorizovat accredited akreditovaný, pověřený; autorizovaný, schválený ~ agent autorizovaný zástupce ~ list autorizovaný seznam ~ party pověřená strana ~ person pověřená osoba ~ representative akreditovaný zástupce, jmenovaný představitel accretion narůstání, přírůstek; růst dědického podílu accrual časové rozlišení budoucích nákladů; nárůst (úroků); přírůstek (postupně nahromaděný) ~ and deferral (accrual/deferral) časové rozlišení budoucích výdajů a příjmů 15

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Faktura DKV. Praktická. Funkční. Optimalizovaná pro zákazníky.

Faktura DKV. Praktická. Funkční. Optimalizovaná pro zákazníky. Faktura S řadou inteligen tních funkcí Faktura. Praktická. Funkční. Optimalizovaná pro zákazníky. Velké výhody faktury Přehledné třídění faktur Mnoho podrobných informací Maximální bezpečnost díky nejnovější

Více

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 Konzultace MICHAL POSPÍŠIL Notářský zápis s přímým svolením k vykonatelnosti Klasické zajišťovací instituty Jednou z možností, jak zajistit účinné splnění závazku (např. úvěru,

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00299316 Obec Paseka Paseka čp. 17, 783 97 Paseka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents CZ 9507.01.02 Pilot project on chip-cards DOKUMENT / Document: SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE List of documents ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní Registered and issued the under project steering

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Obsah přednášky. Hodnotový řetězec - 2.část (value chain) Modelovování závazků (budoucích událostí) Smlouva (kontrakt) Plán (schedule)

Obsah přednášky. Hodnotový řetězec - 2.část (value chain) Modelovování závazků (budoucích událostí) Smlouva (kontrakt) Plán (schedule) BPM_0 Obsah přednášky Hodnotový řetězec - 2.část (value chain) Modelovování závazků (budoucích událostí) Smlouva (kontrakt) Plán (schedule) 2 Modifikace zdroje Part Tool «conversion process» Assembly Product

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více