Aa (accepted) akceptováno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aa (accepted) akceptováno"

Transkript

1 abolition Aa (accepted) akceptováno a priori apriorní A1 v nejlepším stavu; vynikající kvality (nejvyšší třídní ohodnocení) ~ ship loď ve výborném stavu (podle Lloydova lodního rejstříku) (poj.) a.a. (always afloat) vždy na vodě (doložka ve smlouvě) (dop.) AAA (triple A) nejvyšší zařazení cenných papírů; nejvyšší rating banky A.A.I.A. (Associate of the Association of International Accountants) člen Asociace mezinárodních účetních AAR (against all risks) proti všem rizikům (poj.); (average annual return) průměrný roční výnos ABA (American Bankers Association) Americké sdružení bankéřů (US); (American Bar Association) Americká advokátní komora (US) abandon opustit; přenechat; vzdát se vlastnického práva (práv.); vzít zpět (žalobu) ~ a claim vzdát se nároku ~ a trial přerušit soudní proces ~ an action vzdát soudní případ ~ the defence vzdát se zastupování obžalovaného abandoned nedobytný (pohledávka); opuštěný ~ goods nepřijaté zboží ~ parcel nepřijatý balík ~ property majetek bez vlastníka abandonment abandon; opuštění, upuštění (od žaloby); přenechání; vzdání se vlastnického práva (práv.) ~ clause doložka abandonu (poj., dop.) ~ of an action odstoupení od žaloby ~ of an option vzdání se opce ~ of a property right vzdání se vlastnického práva ~ of the goods to the Exchequer (BR) přenechání zboží ve prospěch státu abate snížit, srazit, zmenšit; zrušit (práv.) ~ a punishment zrušit trest action ~s řízení se přerušuje abatement rabat (zvl. daně), snížení, srážka z ceny, zmenšení allow an ~ poskytnout rabat no ~ bez jakékoliv srážky (na ceně) without any ~ or deduction bez jakékoliv srážky n. slevy ~ distribution rozdělení rabatu ~ of action zastavení žaloby ~ of punishment zrušení trestu ~ of purchase price snížení kupní ceny abbr. (abbreviation) zkratka abbreviated zkrácený ~ dialling zkrácená volba ~ document zkrácený dokument ~ information zkrácená informace abbreviation zkratka ABC analysis analýza ABC (v řízení zásob) ABC curve Lorenzova křivka, ABC křivka abdicate abdikovat, vzdát se; zříci se (odpovědnosti) ~ the responsibility vzdát se odpovědnosti abduction únos (bez úmyslu požadovat výkupné) abductor únosce abet (sth) napomáhat (čemu) aid and ~ a crime napomáhat zločinu ~ in a crime navádět k trestné činnosti, podněcovat ke zločinu ABI (Advanced Boundary Information) message předběžná informační zpráva o přeletu hranice abide dodržet, držet se, řídit se ~ by a law řídit se zákonem ~ by legal regulations dodržovat právní předpisy ~ by rules řídit se pravidly ability schopnost, způsobilost; zručnost acquire the ~ to do sth získat schopnost dělat co to the best of one s abilities podle svých nejlepších schopností ~ test test schopností, zkouška schopnosti ~ to compete schopnost konkurovat, schopnost soutěže ~ to compete on world markets schopnost konkurovat na světových trzích ~ to deliver schopnost dodávat ~ to ensure quality schopnost zajistit kvalitu ~ to establish relationships schopnost navázat vztahy (obchodní) ~ to innovate schopnost inovace ~ to pay platební schopnost, solventnost ~ to repay a debt schopnost splatit dluh ~ to teamwork schopnost týmové práce ~ to work práceschopnost, pracovní schopnost, pracovní způsobilost ~ to work in team schopnost týmové práce able schopný ~ to compete konkurenceschopný, schopný konkurence become able to compete stát se konkurenceschopným remain able to compete zůstat konkurenceschopný ~ to draw bills schopný vystavovat směnky ~ to pay schopný platit, solventní ~ to vote oprávněný volit ~ to work práceschopný abnegation popírání abnormal abnormální, mimořádný, neobvyklý; nadměrný; nenormální ~ capital movement neobvyklý pohyb kapitálu ~ end zhroucení systému (výp.) ~ price relationship nenormální cenová relace ~ profit mimořádný zisk ~ risk abnormální riziko ~ stock development nadnormativní vývoj zásob ~ termination abnormální ukončení programu abnormally abnormálně ~ low tender abnormálně nízká nabídka aboard na palubě, na palubu ~ a plane na palubu letadla ~ a ship na palubu lodi abode bydliště (form.) of no fixed ~ bez trvalého bydliště abolish odstranit, zrušit (zákon, instituci) ~ charges zrušit dávky ~ controls on pay zrušit regulaci mezd a platů ~ current constraints and prohibitions zrušit existující omezení a zákazy ~ duties zrušit cla, zrušit povinnosti ~ measures zrušit opatření ~ qualifying periods (EU) zrušit lhůty pro přístup abolition odstranění, zrušení ~ of discrimination zrušení diskriminace ~ of double taxation zamezení dvojího zdanění ~ of obstacles zrušení překážek ~ of property seizure zrušení zabavení majetku ~ of restrictions odstranění omezení 9

2 abort abort nedokončit, přerušit; selhat; ukončit (předčasně, náhle); ztroskotat ~ed payment transaction abnormálně ukončená platební transakce abortive neúspěšný, nezdařený ~ attempt nezdařený pokus about asi, přibližně; kolem his debts amount to ~ CZK 500,000 jeho dluhy dosahují přibližně částky Kč ~ turn obrat o 180 stupňů above nad; přes; shora uvedený ~-average nadprůměrný ~ mentioned výše uvedený ~ par nad nominále, nad nominální hodnotu (burz.), nad pari ~ the general pay scale nadtarifní ~ the line costs náklady nad čarou abridge zkrátit, zmenšit abridged zkrácený, zmenšený ~ balance sheet zkrácená rozvaha ~ prospectus užší prospekt ~ text zkrácený text ~ version zkrácená verze abroad do ciziny, do zahraničí; v cizině, v zahraničí abrogate anulovat, prohlásit za neplatné (práv.), zrušit; odejmout; odstranit ~ a derogation zrušit výjimku ~ a provision zrušit ustanovení ~ an agreement anulovat smlouvu, zrušit dohodu abrogation anulování, odvolání zákonného nařízení, zrušení zákona, odstranění ~ of an agreement anulování smlouvy ABS (American Bureau of Shipping) Americká lodní komise (US) abscond skrývat se před spravedlností (práv.) ~ with receipts uprchnout i s tržbou absence absence, nepřítomnost, neúčast; neexistence be sentenced in ~ být odsouzen v nepřítomnosti excuse sb s ~ omluvit čí nepřítomnost in my ~ za mé nepřítomnosti in the ~ of a will v případě neexistence poslední vůle ~ calendar kalendář nepřítomnosti ~ category typ nepřítomnosti ~ class třída nepřítomnosti ~ counting class třída výplaty nemocenské (zaměstnanci) ~ counting rule pravidlo výplaty nemocenské (zaměstnanci) ~ data informace o nepřítomnosti v zaměstnání ~ from work pracovní absence, absence v zaměstnání, nepřítomnost v zaměstnání ~ modifier modifikátor dat o nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ of agreement between the parties neexistence dohody mezi dvěma stranami ~ of an opinion absence stanoviska ~ of competition in a market neexistence konkurence na trhu ~ of evidence nedostatek důkazů ~ of evidence to the contrary nedostatek důkazů o opaku ~ of mind nepozornost ~ of protection nedostatek ochrany ~ of quorum neschopnost usnášet se ~ of reason neexistence důvodu ~ of the accused nepřítomnost obžalovaného ~ of the defendant nepřítomnost obžalovaného ~ payment výplata nemocenské (zaměstnanci) ~ period období nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ quota kvóta nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ through sickness absence pro nemoc, nepřítomnost pro nemoc ~ time doba nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ type druh nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ valuation vyhodnocení nepřítomnosti (v zaměstnání) ~ with leave omluvená absence ~ without leave neomluvená absence absent nepřítomný be ~ without leave neomluveně chybět absentee absentér; nezvěstný (osoba u soudu) ~ rate procento absence absenteeism absentérství, neomluvená nepřítomnost v zaměstnání, nemocnost ~ rate procento celkové absence absolute absolutní, úplný; bezpodmínečný ~ advantage absolutní výhoda ~ amount absolutní částka ~ discount absolutní sleva ~ figure absolutní částka ~ income hypothesis hypotéza absolutního důchodu ~ majority absolutní většina, nadpoloviční většina ~ minority absolutní menšina ~ number absolutní číslo ~ ownership absolutní vlastnictví ~ price administration cenový diktát ~ probability úplná pravděpodobnost ~ scarcity absolutní vzácnost ~ threshold absolutní práh ~ total commitments absolutní celkový závazek (platební) ~ value absolutní hodnota absolutely absolutně, bezpodmínečně, úplně, zcela ~ crucial zcela rozhodující ~ essential bezpodmínečně nutný absolution zproštění viny, zproštění závazku absolve osvobodit, zbavit, zprostit ~ of the blame zprostit viny absorb absorbovat; nést; odčerpat; převzít ~ profit odčerpat zisk ~ the costs absorbovat náklady; převzít náklady ~ the losses absorbovat ztráty; převzít ztráty absorbability schopnost absorpce absorbed absorbovaný absorption absorpce ~ approach absorpční přístup ~ costing absorpční kalkulace, kalkulace plných nákladů ~ costing method metoda absorpční kalkulace, metoda kalkulace plných nákladů absorptive absorpční ~ capacity of the market absorpční schopnost trhu abstain (from sth) zdržet se (čeho) ~ from present consumption zdržet se současné spotřeby ~ from voting zdržet se hlasování abstention upuštění; zdržení se ~ from voting zdržení se hlasování abstract abstrakt, excerpt, výpis, výtah; přehled; abstraktní have an ~ made nechat si udělat výpis ~ from the land register výpis z pozemkové knihy ~ labor (US) abstraktní práce ~ labour (BR) abstraktní práce ~ of a document abstrakt dokumentu ~ of customer accounts výpis z účtů odběratelů ~ of statistics statistický přehled ~ of the balance sheet výpis z rozvahy ~ of the trade register výpis z obchodního rejstříku ~ of title výpis z pozemkové knihy; lustrace ~ of vendor accounts výpis z účtů dodavatelů abstractive report souhrnná zpráva abundance bohatství (množství), hojnost, nadbytek, přebytek ~ of cash přebytek hotovosti ~ of money nadbytek peněz 10

3 acceptance abundant bohatý, hojný ~ supply bohatá nabídka abuse zneužití; zneužít ~ the dominant position zneužít dominantního postavení ~ the power zneužít moci ~ the power as a public official zneužít pravomoci veřejného činitele ~ of a dominant position zneužití dominantního postavení na trhu ~ of advertising zneužití reklamy ~ of ATM s (automated teller machines) zneužití bankomatů ~ of authority zneužití pravomoci, zneužití úřední moci ~ of cheque and payment cards (BR) zneužití šekových a platebních karet ~ of confidence zneužití důvěry ~ of data zneužití dat, zneužití osobních údajů ~ of law zneužití práva ~ of mark zneužití značky ~ of power zneužití moci, zneužití pravomoci ~ of voting rights zneužití hlasovacího práva abused zneužívaný abusive podezřelý ~ financial practices podezřelé finanční praktiky a/c (account) konto, účet ACA (Accession Compensatory Amount) (EU) přístupová vyrovnávací částka, vyrovnávací částka při přijetí; (Associate of the Institute of Chartered Accountants) člen Institutu autorizovaných účetních (BR) academic akademický pracovník vysoké školy; akademický, vědecký ~ council vědecká rada ~ degree akademická hodnost, akademický titul ~ recognition akademické uznání ~ title akademický titul ~ year akademický rok academy akademie ~ of sciences akademie věd ACAS (Advisory Conciliation and Arbitration Service) (BR) Poradní, smírčí a arbitrážní služba acc (accepted) přijatý; přijal (bank.) ACC (Area Control Centre) oblastní středisko řízení accede (form.) (to sth) souhlasit (s čím), přistoupit (na co) ~ to a request přistoupit na žádost ~ to office nastoupit do funkce accelerate přidat (plyn) (dop.); urychlit, zrychlit accelerated urychlený, zrychlený ~ amortization zrychlená amortizace ~ cost recovery system (A.C.R.S.) metoda zrychleného odpisování (US), systém zrychleného odpisování (US) ~ delivery urychlené dodání ~ depreciation zrychlený odpis ~ development urychlený rozvoj ~ method zrychlená metoda ~ tariff elimination urychlené odbourávání cel ~ vocational training odborné rychlokurzy accelerating zrychlující se ~ inflation zrychlující se inflace acceleration urychlení, zrychlení ~ clause doložka zrychlení ~ of inflation urychlení inflace ~ of reforms urychlení reforem ~ premium progresivní prémie accelerator akcelerátor, urychlovač ~ principle akcelerační princip accept akceptovat, přijmout, převzít ~ a banknote (zejm. BR) přijmout bankovku ~ a bill (zejm. US) přijmout bankovku ~ a bill of exchange akceptovat směnku, přijmout směnku ~ a proposal přijmout návrh ~ an application přijmout žádost ~ an obligation přijmout závazek ~ an offer přijmout nabídku ~ an offer of employment přijmout nabídku zaměstnání ~ an order převzít objednávku, přijmout objednávku ~ full liability převzít plné ručení ~ goods převzít zboží ~ on presentation akceptovat při předložení ~ payment přijmout platbu ~ responsibility přijmout odpovědnost ~ responsibility for the damage ručit za náhradu škody ~ under reserve přijmout s výhradou acceptability přijatelnost, vhodnost, únosnost ~ constant konstanta přijatelných vzorků acceptable přijatelný, vhodný, únosný ~ quality level (AQL) přijatelná úroveň jakosti ~ reason přijatelný důvod acceptance akcept (směnky), akceptace; ohlas (veřejný); přejímka, převzetí (zboží); přijetí, přijmutí; akceptační; přejímací against ~ proti akceptaci, proti přijetí for ~ k akceptaci, pro přijetí gain ~ získat přijetí on ~ při akceptaci, při převzetí, při přijetí present for ~ předložit k akceptaci procure ~ of a bill of exchange opatřit akceptaci směnky, získat akcept směnky refuse ~ of a bill of exchange odmítnout akceptaci směnky refuse ~ of a letter odmítnout převzít dopis ~ account směnečný účet ~ agreement akceptační dohoda ~ bill of exchange akceptační směnka ~ constant konstanta přijetí nabídek ~ credit směnečný úvěr ~ criterion kritérium pro schválení ~ decision rozhodnutí o přijetí ~ document doklad o přijetí ~ duty povinnost odběru ~ factor činitel rozhodující o přijetí, faktor rozhodující o přijetí ~ house akceptační dům ~ indicator znak přijetí ~ inspection vstupní kontrola ~ interval období do přijetí směnky ~ ledger směnečný lhůtník ~ liability akceptační závazek ~ number počet přijatých ~ of a bill of exchange akceptace směnky ~ of a foreign bill of exchange akcept cizí směnky (zahraniční) ~ of a gift přijetí daru ~ of an application přijetí přihlášky, přijetí žádosti ~ of an estate převzetí dědictví ~ of an inheritance přijetí dědictví ~ of an offer přijetí nabídky (práv.) ~ of an order příjem objednávky, příjem zakázky ~ of conditions přijetí podmínek ~ of foreign exchange akceptace valuty ~ of products akceptace výrobků (na trhu) ~ of reinsurance převzetí zajištění ~ of retrocession převzetí retrocese ~ of security for trade on the public market přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu ~ of services performed převzetí výkonu; převzetí dodávky (služeb) ~ of shares přijetí akcií ~ percentage sazba pro přijetí 11

4 acceptance ~ posting zaúčtování přijetí ~ register směnečný lhůtník ~ sampling inspection namátková vstupní kontrola ~ sampling inspection by lot namátková vstupní kontrola podle dávky ~ terms přejímací podmínky ~ test akceptační test, přejímací kontrola, přejímací test, přejímací zkouška ~ threshold práh akceptace (přejímaného zboží) ~ value hodnota přejímaného zboží accepted přijatý; všeobecně přijímaný (za správný); běžný ~ draft přijatá směnka ~ entry sheet akceptovaný formulář pro evidenci výkonových dat ~ special stock přijatá zvláštní zásoba ~ value akceptovaná hodnota accepting přijímání; akceptační ~ and transmitting instructions přijímání a předávání pokynů ~ controller přebírající řídící letového provozu ~ house akceptační banka, akceptační bankovní dům; akceptační místo ~ unit přebírající stanoviště acceptor akceptant (směnky) ~ supra protest akceptant (směnky) po protestaci access přístup; přírůstek (čeho); vyvolat (data z počítače) Access only Dopravní obsluze vjezd povolen (dop.) ~ data vyvolat data (z paměti počítače) deny ~ odmítnout přístup Except for Access Dopravní obsluze vjezd povolen (dop.) gain ~ získat přístup ~ authority oprávnění k přístupu, právo přístupu, zmocnění k přístupu ~ authorization přístupové oprávnění ~ control kontrola přístupu ~ control system systém kontroly přístupu ~ deficit deficit přístupu ~ depth hloubka přístupu (výp.) ~ line přípojka (telefonní, datová) ~ method přístupová metoda ~ network přístupová síť (účastnická) ~ number běžné číslo ~ of wealth přírůstek majetku ~ path přístupová cesta (výp.) ~ protection ochrana proti neoprávněnému přístupu ~ rate četnost přístupu ~ road přístupová cesta (komunikace) ~ routine přístupová rutina ~ sequence pořadí přístupu ~ time vybavovací čas, vybavovací doba (výp.) ~ to přístup na ~ to an overbooked flight nástup na překnihovaný let ~ to directory enquiry services in other Member States (EU) přístup k informačním službám o telefonních číslech v jiných členských zemích ~ to documents přístup k dokladům ~ to education přístup ke vzdělání ~ to intra-community air routes (EU) přístup na letové tratě ve Společenství ~ to markets přístup na trhy ~ to operator services in other Member States (EU) přístup ke službám obsluhovatelky v jiných členských zemích ~ to the warehouse přístup do skladu accessibility dostupnost, přístupnost accessible dosažitelný, dostupný, přístupný be freely ~ být volně přístupný make sth ~ zpřístupnit co accession nastoupení (do úřadu); přírůstek (do majetku); přistoupení, přistupování ~ of a new Member State to the European Union přistoupení nového člena k EU ~ to the EU přistoupení k EU ~ to the treaty přistoupení ke smlouvě (mezinárodní) Accession Compensatory Amount (ACA) (EU) přístupová vyrovnávací částka, vyrovnávací částka při přijetí Accession Partnership (EU) přístupové partnerství accessories doplňkový artikl, příslušenství accessory doplněk (zařízení); spolupachatel; doplňkový, přídavný; spoluvinný; vedlejší ~ after the fact přechovávač (práv.) ~ charges vedlejší náklady ~ income doplňkový důchod, vedlejší důchod ~ penalty doplňkový trest ~ plant pobočný závod ~ to the embezzlement of funds spolupachatel zpronevěry peněz accident havárie, nehoda, neštěstí; úraz (poj.); náhoda (nepřítomnost záměru); událost avoid an ~ zabránit nehodě by ~ náhodou cause an ~ způsobit nehodu meet with an ~ utrpět nehodu, utrpět úraz ~ annuity invalidní důchod ~ at work pracovní úraz ~ benefits plnění pojišťovny při úrazu ~ caused by a third party nehoda zaviněná třetí stranou ~ due to one s own fault úraz vlastním zaviněním ~-free beznehodový ~ insurance úrazové pojištění ~ insurance company úrazová pojišťovna ~ insurance tariff sazba úrazového pojištění ~ on the way to work úraz na cestě do nebo ze zaměstnání ~ prevention prevence nehodovosti, úrazová prevence ~ procedures sheet pokyny pro případ úrazu ~ rate nehodovost, úrazovost ~ report hlášení o nehodě, hlášení o úrazu ~ report form formulář hlášení o nehodě ~ rider úrazové připojištění ~ victim poškozený (při nehodě) accidental náhodný, neúmyslný, nezaviněný ~ or intentional náhodný nebo záměrný ~ damage neúmyslně zaviněná škoda ~ death smrt následkem úrazu, smrtelný úraz ~ killing zabití jako následek nehody ~ loss nezaviněný úbytek acclamation aklamace, otevřené hlasování elected by ~ zvolený aklamací nominate by ~ nominovat na základě aklamace voted by ~ zvolený aklamací accommodate ubytovat; vypomoci (finančně); prokázat laskavost (form.); (to sth) přizpůsobit se (čemu) accommodating kulantní, ochotný, úslužný; výhodný accommodation ubytování; nocleh; výpomoc; zápůjčka; přizpůsobení provide ~ poskytnout nocleh, poskytnout ubytování ~ address adresa pro poštovní zásilky ~ bill směnka z dobré vůle ~ bill of lading akomodační konosament ~ capacity lůžková kapacita ~ check (US) akomodační šek ~ cheque (BR) akomodační šek ~ costs náklady na ubytování ~ draft směnka z dobré vůle ~ facility možnost ubytování; ubytovací zařízení 12

5 account ~ income příjmy z ubytování ~ in private houses ubytování v soukromí ~ of differences urovnání rozporů ~ party směnečný ručitel (kdo podepíše směnku z dobré vůle) ~ rent diferenční renta ~ requirements potřeba bydlení ~ services ubytovací služby ~ train lokálka (US) (dop.) ~ unit bytová jednotka accommodations ubytování ~ accounting vyúčtování za ubytování, zúčtování za ubytování ~ costs náklady na ubytování accompanied opatřený ~ by certificate opatřený osvědčením accompaniment doprovod; příloha, obloha (pokrmu) in the ~ of sb v doprovodu koho accompany doprovázet, doprovodit accompanying doprovodný, průvodní ~ document průvodní doklad, průvodní dokument, průvodní listina ~ inspection doprovodná zkouška ~ letter průvodní dopis ~ list doprovodný seznam ~ sheet doprovodný list accomplice spolupachatel, spoluviník accomplish dokonat, dokončit; plnit; vykonat (a završit) the crime is ~ed trestní čin je dokonán accomplished dokonaný, dokončený ~ act dokonaný čin ~ fact vykonaná skutečnost accomplishment dokonání ~ of a crime dokonání trestného činu accord dohoda, smlouva; soulad, shoda; udělit; sladit; poskytnout, propůjčit ~ an advantage poskytnout výhodu be ~ed most favoured nation treatment požívat nejvyšších výhod (mezinárodně) ~ legal capacity přiznat právní způsobilost ~ priority treatment zabývat se přednostně ~ the same treatment poskytnout stejný režim zacházení ~ and satisfaction plnění místo placení (práv.) accordance soulad in ~ with sth v souladu s čím accordant souhlasný account (a/c) účet, konto; zdůvodnění; vyúčtování; zdůvodnit; (for sth) zodpovídat (za co), vysvětlit (co); (to sb for sth) účtovat, vyúčtovat (komu co) adjust an ~ upravit zůstatek na účtu agree an ~ odsouhlasit účet allocate to an ~ zaúčtovat na účet as per ~ podle účtu balance an ~ vyrovnat zůstatek na účtu be in ~ with a bank mít účet u banky block an ~ blokovat účet call sb to ~ volat koho k odpovědnosti cancel an ~ zrušit účet carry to a new ~ převést na nový účet carry to an ~ převést na účet charge an ~ with a sum připsat částku na vrub účtu charge off an ~ odepsat z účtu check an ~ ověřit účet close an ~ uzavřít účet conduct an ~ vést účet credit an ~ připsat ve prospěch účtu current ~ běžný účet, kontokorent debit an ~ připsat na vrub účtu debit an ~ with a sum připsat částku na vrub účtu discharge an ~ vyrovnat účet draw up an ~ sestavit účet enter in an ~ zaúčtovat na účet for a third ~ na cizí účet, na účet třetí strany ~ for profit zapříčinit zisk freeze an ~ obstavit účet give full ~ of one s business zveřejnit finanční situaci podniku have a current ~ with a bank mít běžný účet u banky initial an ~ parafovat účet maintain an ~ udržovat účet no ~ účet neexistuje on ~ na účet on current ~ na běžný účet on joint ~ na společný účet on one s own ~ na vlastní účet ~ one s expenditures vyúčtovat své výdaje open an ~ with a bank otevřít si účet v bance operate on own ~ podnikat na vlastní účet overdraw an ~ přečerpat účet pay an amount on ~ zaplatit částku na účet pay into the ~ poukázat na účet place on ~ účtovat na účet, zaúčtovat na účet put down to one s ~ připsat na čí účet remit to the ~ poukázat na účet render an ~ předložit účet (z čeho) settle an ~ vyrovnat účet, zaplatit účet stop an ~ zablokovat účet, zastavit platby z účtu submit a detailed statement of ~ předložit detailní vyúčtování take ~ of sth brát co na vědomí taking into ~ the financial position s přihlédnutím k finanční situaci to the credit of our ~ ve prospěch našeho účtu transfer money to an ~ převést peníze na účet verify an ~ ověřit účet wind up an ~ zrušit účet withdraw money from an ~ vybrat peníze z účtu, vyzvednout peníze z účtu ~ abbreviation zkrácený název účtu ~ activity pohyb na účtu ~ allocation přiřazení účtu ~ allocation key klíč pro přiřazení účtu ~ analysis analýza účtu ~ assignment předkontace, přiřazení účtu, účtovací předpis ~ assignment block blok předkontace, blok pro přiřazení účtů ~ assignment category typ předkontace, typ přiřazení účtu ~ assignment distribution rozdělení předkontace, rozdělení přiřazení účtu ~ assignment element prvek předkontace, prvek přiřazení účtu ~ assignment field pole předkontace, pole účtovacího předpisu ~ assignment group skupina předkontace, skupina pro přiřazování účtů ~ assignment indicator znak předkontace, znak přiřazení účtu ~ assignment item předkontovaná položka, položka s přiřazeným účtem ~ assignment key klíč předkontace, klíč pro automatické přiřazení účtu ~ assignment maintenance údržba automatického přiřazování účtů ~ assignment model vzor pro automatické přiřazení účtu ~ assignment number číslo předkontace, číslo účtovacího předpisu ~ assignment object předmět předkontace ~ assignment of requirements předkontace potřeb ~ assignment procedure postup při předkontaci ~ assignment receiver příjemce přiřazení účtu ~ assignment regulation předpis pro přiřazení účtu 13

6 account ~ assignment screen obrazovka pro automatické přiřazování účtů ~ assignment share podíl automatického přiřazování účtů ~ assignment sheet list pro automatické přiřazování účtů ~ assignment stamp razítko pro účtovací předpis ~ assignment string řetězec pro automatické přiřazování účtů ~ assignment table tabulka pro automatické přiřazování účtů, tabulka pro automatické vyhledání účtu ~ assignment type typ přiřazení účtu ~ authorization oprávnění k zacházení s účty ~ balance stav na účtu, zůstatek na účtu ~ balance interest calculation úročení zůstatků na účtech ~-based po účtech ~-based Profitability Analysis analýza hospodářského výsledku po účtech, analýza zisku po účtech ~ block zablokování účtu ~ blocking blokování účtů ~ book účetní kniha ~ cancellation zrušení účtu ~ card zákaznická karta ~ category třída účtů ~ category reference reference pro účetní třídu ~ characteristic vlastnost účtu ~ class účtová třída ~ clearing párování na účtech, párování otevřených položek na účtech ~ coding předkontace ~ coding assignment přiřazení kódování účtu ~ comparison porovnání účtů ~ connection propojení účtů ~ control řízení účtu ~ control indicator znak nastavení parametrů účtů ~ currency měna účtu ~ deposit vklad na účtu ~ details technické detaily účtu ~ determination automatické nalezení účtu ~ determination key ovlivňující veličina ~ determination procedure proces vyhledání účtu ~ determination type způsob vyhledání účtu ~ direct debiting odúčtování z účtu (na základě písemného zmocnění) ~ display zobrazení účtů ~ dunning level stupeň upomínání na účtu ~ entry položka účtu ~ error chyba na účtu ~ executive pracovník vedoucí klientské účty ~ feature charakteristika účtu ~ figure číslo na účtu ~ final amount konečná částka na účtu ~ for vysvětlit; zdůvodnit; zodpovídat ~ for allocation of funds účet pro alokaci fondů ~ for cashed checks (US) účet pro proplacené šeky ~ for cashed cheques (BR) účet pro proplacené šeky ~ form forma účtů ~ group skupina účtů ~ grouping seskupení účtů ~ grouping code kód pro seskupení účtů ~ history historie účtu ~ holder majitel účtu, vlastník účtu ~ ID identifikační číslo účtu ~ in balance vyrovnaný účet ~ income příjmy na účtu ~ index seznam účtů ~ information informace o účtu ~ interval číselný interval účtů, interval účtů ~ in your name účet znějící na vaše jméno ~ key klíč účtu ~ ledger statement výpis z účetní knihy ~ level úroveň účtu ~ life doba setrvání účtu v systému ~ line item položka účtu ~ maintenance udržování účtů ~ managed on an open item basis účet pro účtování otevřených položek (faktur a plateb) ~ management nastavení technických parametrů účtu, správa účtu ~ management charge poplatek za vedení účtu ~ management duty povinnost vedení účtů ~ manager manažer pro klíčové zákazníky ~ master record kmenový záznam účtu ~ master record update aktualizace kmenového záznamu účtu (výp.) ~ memo poznámka na účtu ~ movement pohyb na účtu ~ name název účtu ~ number číslo konta, číslo účtu ~ number interval interval čísel účtů ~ opening otevření účtu ~ owner majitel účtu ~ payee jen k zúčtování (poznámka na křižovaném šeku) ~ reconciliation sesouhlasení účtů ~ reference reference při zakládání účtu ~-related týkající se účtu ~ rendered předložený účet, vystavený účet (nezaplacený) ~ residence doba setrvání účtu (v systému) ~ search (automatické) vyhledání účtu ~ search table tabulka pro (automatické) vyhledání účtu ~ service poradenství pro zákazníky ~ settlement system zúčtovací systém ~ sheet účetní list ~ short heading zkrácený název v hlavičce účtu ~ sorting třídění účtů ~-specific specifický pro účet ~ specification označení účtu ~ stated uzavřený účet (schválený stranami) ~ statement výpis z účtu ~ statement entry nahrání výpisu z banky do účetního systému ~ statement number číslo výpisu z účtu ~ statements printer tiskárna výpisů z účtů ~ statistics statistika účtů ~ status report zpráva o stavu účtu ~ structure struktura účtů ~ symbol symbol účtu ~ terms obvyklé platební podmínky (v nabídce) ~ to be paid účet k úhradě ~ transfer převod účtu ~ turnover obrat na účtu ~ type typ účtu ~ type life doba platnosti typu účtu ~ with a bank účet u banky accountability (to sb for sth) odpovědnost (komu za co); povinnost skládat účty accountable (to sb) odpovědný (komu); zúčtovatelný ~ advance zúčtovatelná záloha ~ day započitatelný den ~ receipt zúčtovatelná stvrzenka accountancy účetnictví ~ adjustment oprava účetního zápisu (přepsáním) ~ books účetní evidence, účetní knihy ~ firm účetní firma ~ office účtárna accountant účetní accounted for vyúčtovaný 14

7 accrual accounting účetnictví, vedení účetnictví; účetní, účtovací ~ approach způsob účtování ~ archives účetní archiv ~ area účetní oblast ~ assignment number číslo předkontace, číslo přiřazení účtu ~ balance účetní stav, účetní zůstatek ~ base účetní koncept ~ classifications klasifikace účtů ~ clerk účetní ~ convention účetní konvence ~ cost účetní náklady ~ cross-walk účetní můstek ~ data účetní údaje ~ date datum účtování ~ day bilanční den ~ department účtárna ~ difference účetní rozdíl ~ directives law zákon o účetnictví ~ document účetní doklad, účetní dokument ~ duty povinnost vést účetnictví ~ entity účetní jednotka (bilanční) ~ entry účetní položka, účetní transakce, účetní zápis ~ equation vyrovnanost stran rozvahy ~ error účetní chyba ~ estimate účetní odhad ~ exposure účetní riziko ~ for actual costs výsledná kalkulace skutečných nákladů ~ for adjustments účtování přecenění (závazků/pohledávek) ~ for consumption zúčtování spotřeby ~ form účetní forma ~ freeze zablokování účtování ~ group účetní skupina ~ income účetní výnos, účetní zisk ~ lifetime účetní doba životnosti ~ machine účtovací stroj ~ method účetní metoda, způsob vedení účetní evidence ~ mode režim účtování ~ model účetní model ~ month účetní měsíc ~ objective cíl účtování ~ obligation povinnost vedení účetnictví ~ of an advance vyúčtování zálohy ~ officer účetní ~ parameter zúčtovací parametr ~ par value účetní hodnota ~ past účetní minulost ~ policy účetní politika, účetní pravidla ~ practice účetní praxe ~ practices účetní praktiky ~ price účetní cena ~ principle účetní princip, účetní zásada ~ principles účetní směrnice ~ procedure účetní postup ~ profit účetní zisk ~ rate of return (ARR) účetní míra návratnosti, účetní návratnost (investice) ~ reconciliation účetní konsolidace ~ record účetní záznam ~ records účetní evidence ~-related týkající se účetnictví ~ report účetní výkaz ~ result výsledek zúčtování ~ rule pravidlo pro účtování, účtovací předpis ~ segment účetní segment ~ software software pro účetnictví ~ standard účetní norma, účetní předpis ~ standard type typ účetního předpisu ~ statement účetní výkaz ~ status účetní status ~ summary účetní přehled ~ system účetní soustava, účetní systém ~ technique způsob účtování ~ theory teorie účetnictví ~ transaction účetní případ, účetní transakce ~ treatment účetní řešení ~ variance odchylka mezi plánem a skutečností, odchylka plánu od skutečnosti Accounting Advisory Forum Poradní fórum pro účetnictví Accounting and Monetary Income Committee (AMICO) Výbor pro účetnictví a měnové příjmy (EU) Accounting Regulatory Committee (EU) Regulativní výbor pro účetnictví Accounting Standards Committee (EU) Výbor pro účetní normy Accounting Technical Committee (EU) Technický výbor pro účetnictví accounts účty audit ~ auditovat účty, revidovat účty balance ~ uzavřít účty (před auditem) clear ~ with sb odsouhlasit (si vzájemně) závazky a pohledávky ~ do not reconcile účty nesouhlasí falsify ~ padělat účty keep ~ vést účetnictví, vést účty maintain ~ vést účetnictví, vést účty publish the ~ zveřejnit roční účetní závěrku reconcile ~ odsouhlasovat účty render ~ from sth složit účty (z čeho) ~ administration authorization oprávnění pro práci s účty ~ detailed listing podrobný seznam účtů ~ manager hlavní účetní; manažer pro významné zákazníky ~ payable (A/P) dodavatelé (v účetnictví); účetnictví dodavatelů; účty dodavatelů; účty věřitelů; závazky ~ payable account účet dodavatele ~ payable accounting účetnictví dodavatelů ~ payable and accounts receivable závazky a pohledávky ~ payable clerk účetní z účtárny dodavatelů ~ payable department účtárna dodavatelů ~ payable ledger saldokonto dodavatelů ~ payable remittances úhrada pohledávek dodavatelům, zaplacení pohledávek dodavatelům ~ receivable (A/R) odběratelé (v účetnictví); pohledávky; účetnictví odběratelů; účty dlužníků; účty odběratelů; účty pohledávek ~ receivable account účet odběratele; účet pohledávek ~ receivable accounting účetnictví odběratelů ~ receivable clerk účetní z účtárny odběratelů ~ receivable department účtárna odběratelů ~ receivable ledger saldokonto odběratelů ~ receivable summary ageing report výkaz pohledávek roztříděných podle stáří ~ staff pracovníci účtárny, účetní v účtárně accredit akreditovat; autorizovat accredited akreditovaný, pověřený; autorizovaný, schválený ~ agent autorizovaný zástupce ~ list autorizovaný seznam ~ party pověřená strana ~ person pověřená osoba ~ representative akreditovaný zástupce, jmenovaný představitel accretion narůstání, přírůstek; růst dědického podílu accrual časové rozlišení budoucích nákladů; nárůst (úroků); přírůstek (postupně nahromaděný) ~ and deferral (accrual/deferral) časové rozlišení budoucích výdajů a příjmů 15

Slovník. coacceptance, aval. parcel, package. Clo (stanovené poplatky) Clo (vybrané poplatky)

Slovník. coacceptance, aval. parcel, package. Clo (stanovené poplatky) Clo (vybrané poplatky) Slovník Česky Anglicky Adresa notify notify adress Akceptace acceptance - platebních karet acquiring Akreditiv letter of credit (L/C) - avizovaný advised L/C - datum platnosti expiry date - dokumentární

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, e-mail, internetové stránky

Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, e-mail, internetové stránky NUMBER DOCUMENT TO BE INCLUDED INTO THE DATA ROOM DOKUMENTY K DODÁNÍ DO DATA ROOM A ORGANIZACE, LIDSKÉ ZDROJE A INFORMATIKA A 1 Základní informace o společnosti A 1 1 Written description: Full name and

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 427 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ accountability osobní a institucionální odpovědnost, skládání účtů Vládní politika či koncept řízení, při jejichž uplatňování (1) politici

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více