PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 20. PROSINCI 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 20. PROSINCI 2013"

Transkript

1 PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 20. PROSINCI ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Tyto prodejní a dodací podmínky platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi společnostmi skupiny Archer Daniels Midland uvedenými v článku 1.1 (dále jen ADM ) a odběratelem (dále jen Odběratel ) na prodej a dodávku zboží od ADM (dále jen Zboží ). Článek 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost ADM: ADM International Sàrl, Rolle, Švýcarská konfederace; ADM Hamburg Aktiengesellschaft, Hamburg, Spolková republika Německo; ADM Beteiligungsgesellschaft mbh, Hamburg, Spolková republika Německo; Archer Daniels Midland Europe B.V., Koog aan de Zaan, Nizozemsko; Archer Daniels Midland Erith Ltd., Erith, Anglie; Pura Foods Ltd, Purfleet, Anglie, Archer Daniels Midland (UK) Ltd, Erith, Anglie; ADM Trading (UK) Ltd, Erith, Anglie; Société Industrielle des Oléagineux, Saint-Laurent Blangy, Francie, a jejich dceřiné společnosti. 1.2 Výhradní aplikace. Tam, kde je v potvrzení objednávky ADM uveden odkaz na standardní oborové podmínky, jsou tyto podmínky řídicí. S výhradou výše uvedeného bere Odběratel na vědomí, že veškeré stávající i budoucí kupní smlouvy na Zboží se budou řídit těmito Prodejními a dodacími podmínkami (dále jen Podmínky ), s vyloučením všech ostatních podmínek. Jakékoliv samostatné kupní podmínky Odběratele společnost ADM výslovně nebere na vědomí. Totéž platí i pro prodejní podmínky obchodních zástupců. 1.3 Předmět smlouvy. Předmět smlouvy zahrnuje písemné potvrzení objednávky společností ADM a zároveň tyto Podmínky. Pokud dojde k rozporu mezi těmito Podmínkami a jakýmikoliv zvláštními podmínkami, na které odkazuje písemné potvrzení objednávky, budou rozhodující zvláštní podmínky. Jakákoliv vedlejší ústní ujednání podléhají písemnému potvrzení ze strany společnosti ADM. To, že Odběratel nevrátí podepsané písemné potvrzení objednávky společnosti ADM, nebude mít dopad na platnost podmínek uvedených výše i dále v těchto Podmínkách. Článek 2 Dodávání 2.1 Rozsah povinnosti dodávat Zboží. Dodávka bude provedena v rámci sjednané dodací lhůty, v termínu vybraném společností ADM. V případech, kdy je dodávka rozložena do několika měsíců, budou jednotlivé částečné dodávky zboží realizovány v měsíčních intervalech o přibližně stejných částech, nebude-li sjednáno jinak. Společnost ADM bude povinna realizovat dodávky pouze v rámci své stávající kapacity a při zvážení předchozích objednávek zadaných jinými odběrateli. Společnost bude oprávněna provádět částečné dodávky. Pokud bude ve stejnou dobu zpracováváno několik smluv se stejným předmětem a dodací lhůtou, určí společnost ADM posloupnost plnění dle svého uvážení. Společnost ADM bude oprávněna dodat zboží v kvalitě odpovídající jejímu vlastnímu, avšak vždy pod podmínkou, že toto zboží bude v každém ohledu v minimálně stejné nebo vyšší kvalitě. V případě dodávky z výroby (ex production) přijme Odběratel dodávku podle výrobních podmínek dodávajícího závodu ADM. Dodávka může být realizována z jiných míst, než jsou místa uvedená ve smlouvě, a to na základě vzájemného zúčtování jakýchkoliv rozdílů v dopravném. 2.2 Dodávka třetím stranám. Dodávka třetím stranám, zvláště pak dopravcům, bude provedena pouze tehdy, pokud bude žádost doplněna i o osvědčení o odbavení zboží, vydané jménem dodávajícího závodu ADM, žádost a osvědčení o odbavení si budou přesně odpovídat, pokud co se týká množství, a žádost bude uvádět příslušné číslo smlouvy a odkaz na náklad. 2.3 Dodací lhůta. Při stanovení dodací lhůty bude pojem okamžitě znamenat do tří (3) pracovních dnů (v případě lodní přepravy do pěti (5) pracovních dnů) a pojem urychleně bude znamenat do deseti (10) pracovních dnů. Den, kdy byla uzavřena smlouva o prodeji, není do výše uvedeného výpočtu zahrnut. Pro účely těchto Podmínek bude pracovní den znamenat jakýkoliv den od pondělí do pátku, vyjma zákonem stanovených a obvyklých státních svátků v místě nakládky či přepravy. 1

2 2.4 Nabídkové řízení. Společnost ADM bude oprávněna kdykoliv dle svého uvážení nabídnout Zboží během dodací lhůty. Oznámení o nabídkovém řízení nebo o dodávce bude podáno minimálně pět (5) pracovních dnů před plánovaným datem přepravy. 2.5 Objednávka přepravy. Odběratel musí vystavit objednávku na přepravu nejméně pět (5) pracovních dnů před stanoveným datem dodání. Pokud Odběratel neudělí proveditelné pokyny k přepravě do pěti (5) pracovních dnů (v případě okamžitého dodání do dvou (2) pracovních dnů) od nabídkového řízení, bude společnost ADM oprávněna po uplynutí doby odkladu uvedené v bodu 2.6 (i) požadovat konkrétní plnění a nárokovat odškodnění za prodlení v plnění, (ii) odstoupit od smlouvy nebo od její dosud nesplněné části a kdykoliv požadovat odškodnění nebo (iii) požadovat odškodnění namísto plnění nebo případně platbu proti předložení vlastní dodejky nebo proti dodejce vystavené vedoucím skladu. Jestliže Odběratel nevystaví proveditelnou objednávku na přepravu do stanoveného data, bude Zboží určené pro Odběratele uloženo na náklady Odběratele a na jeho riziko v prostorách ADM nebo v prostorách třetí strany; společnost ADM bude oprávněna odložit dodávku o stejný počet pracovních dnů, o jaký byl Odběratel v prodlení, a to navíc k přiměřené době pro učinění příslušných opatření. Společnost ADM bude rovněž oprávněna uplatnit práva uvedená výše v souvislosti s objednávkami na vyžádání, pokud Odběratel nevystaví proveditelnou objednávku na přepravu do konce dodací lhůty. 2.6 Doba odkladu. Doby odkladu stanovené dle bodu 2.5 budou představovat (i) minimálně dva (2) pracovní dny v případě prodeje s okamžitým dodáním, (ii) minimálně tři (3) pracovní dny v případě prodeje, u něhož je dodací lhůta delší než okamžitě až do lhůty urychleně (včetně), (iii) minimálně tři (3) pracovní dny v případě prodeje šrotu s dodací lhůtou delší než urychleně a minimálně pět (5) pracovních dnů pro ostatní prodeje s dodací lhůtou delší než urychleně. 2.7 Odhad náhrady škod. Pokud bude společnost ADM požadovat odškodnění namísto plnění dle bodu 2.5, může v případě, že je to v souladu s místním právem, provést odhad takové škody, mimo jiné prostřednictvím prodeje ( Selbshilfeverkauf ) nebo stanovením ceny ( Preisfeststellung ) třetí stranou (například makléřem). Referenčním datem pro stanovení ceny bude první (1.) pracovní den po uplynutí doby odkladu. 2.8 Prodlení v dodávce. Společnost ADM vynaloží maximální úsilí, aby dodržela sjednaná data a termíny dodávek. Společnost ADM však bude povinnosti dodržet smluvní data a termíny zproštěna, pokud nastanou okolnosti, ať již v tuzemsku nebo v zahraničí, které podstatným způsobem brání plnění (dále jen podstatná překážka plnění ). Za podstatné překážky plnění budou považovány veškeré obtíže bez ohledu na jejich povahu, oblast a segment dodacího řetězce, v němž k nim došlo, jako působení vyšší moci a přírodních živlů (například povodně nebo nízký stav vody, led, prodlení při sklizni a/nebo její ztráta apod.), vývozní a dovozní omezení, problémy při zajišťování komodit, narušení provozu (například selhání strojního vybavení, požár apod.), stávky nebo jiné podobné akce, stav nouze nebo obtíže při nakládce a přepravě. 2.9 Důsledky prodlení v dodávce. Pokud dojde ke vzniku podstatné překážky plnění podle bodu 2.8, bude společnost ADM oprávněna (i) odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností bez náhrady škod nebo (ii) prodloužit sjednanou dodací lhůtu o dobu trvání takové překážky a dobu nezbytnou k provedení úprav výrobních plánů v důsledku takového prodlení, a to až o pět (5) měsíců (dále jen prodloužená lhůta ). Společnost ADM bude mít právo, však nikoliv povinnost, dodat v rámci prodloužené lhůty zboží odpovídající zboží smluvně sjednanému nebo nahradit neprovedenou dodávku zbožím třetí strany s podobnou hodnotou. Po uplynutí prodloužené lhůty může být smlouva na žádost kterékoliv ze stran zrušena. Pokud se bude před uplynutím prodloužené lhůty kterékoliv ze stran jevit pokračování smlouvy jako nedůvodné, může tato strana od smlouvy odstoupit nebo ji ukončit. Společnost ADM bude Odběratele informovat o délce trvání prodloužené lhůty. Článek 3 Nakládka a balení 3.1 Právo volby společnosti ADM. V případě absence jakéhokoliv ustanovení na straně Odběratele bude společnost ADM oprávněna si zvolit trasu a prostředky dopravy Zboží. Společnost ADM přitom přiměřeně vezme do úvahy zájmy Odběratele. Společnost ADM nezaručuje, že bude vždy zvolen nejlevnější prostředek dopravy. 3.2 Přeprava dodávek po železnici. Pokud bude Zboží přepravováno po železnici, bude společnost ADM oprávněna realizovat dodávku na vlastní adresu Odběratele poté, co o tom Odběratele informuje. 2

3 3.3 Přeprava dodávek lodí. Společnosti ADM nevzniká odpovědnost, pokud plavidlo sjednané pro přepravu dodávky není k dispozici v případě, že lodní společnost již uzavřela v souvislosti s plavidlem jinou dohodu. 3.4 Doba nakládky. Zboží bude naloženo v rámci pracovní doby podle specifikace společnosti ADM. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s prodlením při nakládce, za které společnost ADM nenese odpovědnost, jako například prodlení při nakládání zboží a náklady na dopravu, ponese Odběratel. V ostatních případech platí příslušné, čas od času sjednané, dodací podmínky. 3.5 Příjem Zboží ze strany Odběratele. Pokud bude Zboží nakládáno na vozidla poskytnutá Odběratelem, bude nakládka realizována během pracovní doby určené společností ADM v souladu s provozními podmínkami, a pokud to bude nutné, také v několika směnách. Pokud Odběratel nebude moci poskytnout svůj vlastní tým pro účely nakládky v souladu s provozními podmínkami, vynasnaží se společnost ADM sestavit tým odborníků, kteří budou pro tyto účely k dispozici na náklady Odběratele. Nakládka na plavidlo bude realizována v souladu s místní praxí. 3.6 Příjem Zboží třetími stranami. Pokud bude Zboží jménem Odběratele přijato třetí stranou (zejména dopravcem nebo speditérem), budou nákladní listy/dodací listy vystavené na řad nebo žirované in bianco předány na žádost společnosti ADM. 3.7 Převzetí rizika. Riziko u Zboží při přepravě ponese Odběratel, pokud nebude stanoveno jinak v příslušných dodacích podmínkách. Jakákoliv odpovědnost společnosti ADM v důsledku nevhodného balení či nakládání zaniká, jakmile Odběratel nebo třetí strana přijmou Zboží bez výhrad. 3.8 Vhodné dopravní prostředky. Pokud nebude stanoveno jinak v příslušných dodacích podmínkách, bude Odběratel odpovědný za poskytnutí vhodných dopravních prostředků v době převzetí Zboží. Dopravní prostředky budou považovány za vhodné pouze tehdy, pokud splňují všechny zákonné požadavky a jakékoliv jiné předpisy platné v době nakládky, a to po celou dobu přepravy i během vykládky. Společnost ADM je oprávněna odmítnout dopravní prostředek, který se zdá být nevhodný, a realizovat přepravu dopravními prostředky třetí strany na náklady Odběratele. Článek 4 Kvalita, váha, odběr vzorků 4.1 Neexistence záruky vlastností. Zboží dodané společností ADM bude vykazovat kvalitu vhodnou pro obchodování. Má se za to, že záruka specifické vlastnosti bude platit pouze tehdy, pokud na ni společnost ADM poskytne výslovnou písemnou záruku. Další informace získáte v případných specifikacích daného produktu. 4.2 Vzorky. Pokud bude Zboží prodáváno na základě vzorků, bude takový vzorek pouze reprezentativní. Neposkytuje se žádná záruka, že Zboží bude odpovídat danému vzorku. 4.3 Povolené kolísání váhy. Společnost ADM nemusí dosáhnout nebo může překročit sjednaný objem o 5 %, přičemž z toho 2 % budou účtována ve smluvní ceně a další až 3 % v den dodání. Společnost ADM stanoví objem Zboží závazně pro obě strany za použití metod, které pro tyto účely běžně používá. Na základě předchozí konzultace se společností ADM se může Odběratel spolu s oprávněným zástupcem zúčastnit postupu při stanovení objemu Zboží. 4.4 Pravidla platná pro odběr vzorků. Vzorky budou odebírány pouze v místě expedice příslušným odborným pracovníkem a na žádost a náklady Odběratele. Odběratel bude společnost ADM o žádosti o odběr vzorků informovat včas, nejpozději v době vystavení objednávky na přepravu. 4.5 Rozhodující povaha odběru vzorků. Pokud dojde k odebrání vzorku, bude tento odběr rozhodující pro stanovení kvality Zboží. Ve všech ostatních případech budou rozhodující vzorky odebrané v dodávajícím závodě ADM. Článek 5 Oznámení vad zboží 5.1 Povinnost provést kontrolu a oznámení. Příjemce je povinen pečlivě provést kontrolu Zboží bezprostředně předtím, než je přijme či potvrdí jeho příjem. Pokud dojde ke vzniku nároku, musí o tom být společnost ADM okamžitě písemně nebo faxem informována s podrobným popisem důvodů. Předmětné Zboží musí být ponecháno na místě v přepravních boxech, aby společnost ADM mohla posoudit, zda je nárok oprávněný. 5.2 Náhradní dodávka. Pokud bude nárok oprávněný a řádně uplatněný během dané lhůty, bude společnost ADM oprávněna nejprve vzít zpět vadné Zboží a nahradit je zbožím odpovídajícím smlouvě. Pokud se společnosti ADM nepodaří provést náhradní dodávku, může Odběratel snížit kupní cenu. 3

4 Časový limit pro tyto nároky je jeden (1) rok od doručení Zboží, a to i když jsou možné vady zjištěny až později. 5.3 Zpracování a opětovná dodávka. Před zahájením zpracování stanoví Odběratel, zda je dodávané Zboží vhodné k určenému účelu, zejména pro účely dalšího zpracování. Jakmile dojde k úpravě nebo zpracování Zboží, jeho smíchání či kombinaci s jinými materiály, má se za to, že Odběratel souhlasí s tím, že Zboží odpovídá smlouvě. Jakýkoliv záruční nárok zejména nárok na odškodnění bude poté vyloučen. To platí rovněž ve vztahu k opětovné dodávce Zboží z původního místa dodávky. Článek 6 Odpovědnost 6.1 Rozsah odpovědnosti. Pokud dojde k jakémukoliv porušení povinnosti bez ohledu na to, zda takové porušení vyplývá z předsmluvní, smluvní nebo nesmluvní povinnosti bude společnost ADM odpovědná pouze za odškodnění a náhradu nákladů v případě úmyslné či hrubé nedbalosti, s výhradou jakýchkoliv dalších smluvních nebo zákonných odkládacích podmínek ve vztahu k odpovědnosti. Společnost ADM v žádném případě nenese odpovědnost za jakéhokoliv škody způsobené pověřenými agenty. 6.2 Omezení odpovědnosti. Vyjma případů úmyslného jednání je odpovědnost společnosti ADM omezena na ztrátu či škodu, které bylo možno předvídat v době uzavření smlouvy, a to do maximální výše rovnající se kupní ceně sjednané se společností ADM. Odpovědnost společnosti ADM za ztrátu či škodu způsobenou prodlením je omezena na maximální částku ve výši 5 % z kupní ceny sjednané se společností ADM. 6.3 Následná ztráta či škoda. Vyjma případů úmyslného jednání je vyloučena odpovědnost za nepřímou a následnou ztrátu nebo škodu, zejména ušlý zisk. 6.4 Časové omezení. Veškeré nároky na odškodnění uplatněné proti společnosti ADM zaniknou nejpozději jeden rok poté, co bylo Zboží dodáno Odběrateli; v případě vzniku odpovědnosti z občansko-právního deliktu od data obeznámení se s daným případem nebo od data hrubého zanedbání s ohledem na okolnosti podporující nárok a totožnost osoby odpovědné za odškodnění. Přednost bude mít jakákoliv kratší promlčecí doba. 6.5 Započtení ze strany společnosti ADM. Odběratel souhlasí s tím, že společnost ADM může částku rovnající se jakýmkoliv peněžním prostředkům nebo jinému závazku dlužnému ze strany Odběratele nebo kteréhokoliv člena skupiny Odběratele společnosti ADM započíst proti jakékoliv částce nebo jinému závazku dlužnému ze strany společnosti ADM Odběrateli. Článek 7 Ceny a platební podmínky 7.1 Zvýšení cen. Společnost ADM je oprávněna se zpětnou platností navýšit cenu tak, aby odrážela dodatečné primární náklady, jak jsou například vyšší odvody nebo náklady na energie či vyšší pojistné, popřípadě prostředky na úhradu výdajů v tíživých situacích (například v případě povodně/nízkého stavu vody nebo ledu). 7.2 Úhrada dopravného. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, například v příslušných dodacích podmínkách, ponese Odběratel veškeré dodatečné náklady na dopravu i specifické náklady na balení nad rámec standardního balení, vedlejší výdaje, veřejné srážky a celní poplatky. 7.3 Daně. Všechny dohodnuté ceny jsou uváděny bez jakékoliv daně, tj. stávající daň z energie a daň z přidané hodnoty, jakož i veškeré další příslušné daně a poplatky hradí Odběratel navíc k dohodnutým cenám. 7.4 Nové závazky. Pokud bude společnosti ADM po uzavření dílčí smlouvy zákonným předpisem nebo úředním nařízením uložena jakákoliv další nebo nová povinnost, která ovlivňuje smluvní podmínky, budou její důsledky a další náklady tvořit součást takové smlouvy a Odběratel je vůči společnosti ADM převezme. 7.5 Neposkytnutí slevy. V případě dodávek Zboží podléhajícího dani, odvodům nebo obdobným poplatkům bude příslušná částka daně nebo odvodu zaplacena netto, tj. bez poskytnutí slevy. 7.6 Směnky a šeky. Směnky a šeky budou akceptovány pouze na základě plnění a v případě směnek pouze tehdy, bude-li úhrada směnkou dohodnuta smluvně. Pokud byla dohodnuta úhrada směnkou, musí být směnky zaslané společností ADM Odběrateli vráceny společnosti ADM bezplatně do sedmi dnů od data expedice, opatřené rubopisem s akceptací a s domicilem banky. Slevy a směnečné poplatky budou stejně jako úrok z prodlení vždy splatné okamžitě. 7.7 Datum splatnosti. I bez zaslání upomínky se má za to, že Odběratel je v prodlení, pokud 4

5 neprovede platbu při splatnosti, s výjimkou případů, kdy neprodleně doloží, že není za prodlení s platbou odpovědný. 7.8 Úrok z prodlení. Případný úrok z prodlení může být účtován ve výši 12 %. Společnost ADM může dále vymáhat nároky na náhradu dalších ztrát nebo škody. 7.9 Započtení, zadržovací právo. Zadržení platby nebo její započtení Odběratelem je povoleno pouze tehdy, pokud jsou protipohledávky nesporné nebo pokud o nich s konečnou platností rozhodl soud Neexistence oprávnění k inkasu. Zástupci nebo zaměstnanci společnosti ADM nejsou oprávněni inkasovat jakékoliv platby bez konkrétního písemného pověření. Článek 8 Celní poplatky, zahraniční obchod a spotřební daň 8.1 Spotřební daň. Následující se vztahuje na Zboží, které podléhá spotřební dani (je-li Zboží určeno k použití jako pohonná hmota nebo palivo k vytápění): před jakoukoliv dodávkou Zboží bude Odběratel společnost ADM informovat o zamýšleném použití Zboží, které má být dodáno, a to prostřednictvím vzoru objednávky (Kundenabruf), pokud společnost ADM Odběrateli takový vzor poskytla, nebo pokud společnost ADM Odběrateli takový vzor neposkytla, jiným způsobem písemně, faxem či elektronicky. Odběratel dále společnosti ADM poskytne veškeré informace a dokumenty požadované společností ADM za účelem dodržení zákonů a předpisů týkajících se spotřební daně. V případě dodávky Zboží podléhajícího spotřební dani bude Odběratel povinen dodržovat všechny příslušné zákony a nařízení. V případě dodávky Zboží, u něhož byla daňová povinnost odložena, bude Odběratel zejména povinen takové Zboží neprodleně po jeho dodání zaregistrovat ve svém daňovém skladu. Odběratel společnost ADM na její první žádost odškodní a ochrání před jakýmkoliv nárokem na spotřební daň nebo jiné platby vyplývající z porušení závazků podle tohoto bodu 8.1 Odběratelem. 8.2 Celní a vývozní předpisy. Pokud bude společnost ADM podle smlouvy dovážet pro Odběratele Zboží na celní území Evropského společenství, je Odběratel povinen dodržovat příslušné celní zákony a předpisy. Odběratel dále společnosti ADM poskytne veškeré informace a dokumenty nezbytné k tomu, aby mohla společnost ADM dodržovat příslušné zákony a předpisy. V případě, že má Odběratel v úmyslu používat Zboží jako palivo k vytápění pro technické nebo průmyslové účely a požadovat zvláštní zacházení podle celních zákonů, je bez ohledu na jiné své závazky podle tohoto bodu 8.2 povinen společnost ADM o této skutečnosti včas písemně informovat. V takových případech Odběratel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých celních povolení nezbytných k propuštění dodaného Zboží do volného oběhu pro zvláštní použití. V případech, kdy sám Odběratel nebo jím určená třetí strana vyváží Zboží z celního území Evropského společenství, je Odběratel rovněž povinen dodržovat veškeré příslušné vývozní předpisy, zejména předpisy Evropského společenství, jednotlivých členských států Evropské unie a Spojených států amerických. Odběratel společnost ADM na její první žádost odškodní a ochrání před jakýmkoliv nárokem na clo nebo jiné platby vyplývající z porušení závazků podle tohoto bodu 8.2 Odběratelem. 8.3 Embarga. Společnosti ADM bude smlouvu plnit pod podmínkou, že to nebude v rozporu s žádnými národními ani mezinárodní pravidly týkajícími se legislativy upravující zahraniční obchod ani s žádnými embargy a/nebo jinými sankcemi. Článek 9 Práva společnosti ADM 9.1 Odmítnutí plnění. Společnost ADM může odmítnout plnění smlouvy, pokud: (i) bude Odběratel v prodlení s přijetím dodávky nebo provedením platby podle smlouvy nebo jakékoliv jiné dohody uzavřené se společností ADM; (ii) (iii) (iv) vzniknou pochybnosti ohledně solventnosti Odběratele a jeho ochoty provést platbu; společnost Odběratele je v likvidaci nebo je převedena na soutěžitele společnosti ADM; nebo dojde k překročení úvěrového limitu v rámci pojištění úvěru společnosti ADM na dodávku Zboží. V takových případech bude společnost ADM rovněž oprávněna požadovat od Odběratele platbu předem ve lhůtě stanovené v bodu 2.6 nebo poskytnutí bankovní záruky dohodnuté se společností ADM. Po uplynutí této lhůty může společnost ADM odstoupit od smlouvy nebo její dosud nesplněné části, aniž by jí vznikla jakákoliv odpovědnost za škody. V případě podle bodu (i) výše se společné a nerozdílné nároky 5

6 všech společností ADM vůči Odběrateli stávají okamžitě splatnými, a to i tehdy, pokud byly za tímto účelem vystaveny směnky nebo šeky nebo došlo k odložení platby. 9.2 Platba předem. Společnost ADM je oprávněna kdykoliv požadovat platbu předem proti oznámení o doručení Zboží procleného k nakládce. 9.3 Postoupení. Smluvní strana, společnost ADM, je oprávněna postoupit bez souhlasu Kupujícího či bez oznámení daného Kupujícímu a) veškeré smluvní práva a povinnosti společnosti v rámci skupiny Archer Daniels Midland Group, včetně mimo jiné společností ADM uvedených v čl. 1.1, a b) veškeré nároky na obdržení plateb na základě jakékoliv smlouvy s Kupujícím společnosti v rámci skupiny Archer Daniels Midland Group, včetně mimo jiné společností ADM uvedených v čl. 1.1, nebo třetí osobě.. Článek 10 Výhrada vlastnictví 10.1 Výhrada vlastnictví. Veškeré dodané Zboží (dále jen Zboží podléhající výhradě vlastnictví ) zůstává ve vlastnictví společnosti ADM až do doby, než budou splněny všechny nároky, včetně jakýchkoliv budoucích nebo podmíněných nároků vyplývajících ze smluv uzavřených zároveň nebo k pozdějšímu datu Vlastnictví zpracovaného Zboží. Zachování výhrady vlastnictví podle bodu 10.1 bude i nadále pokračovat u Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví, u něhož probíhá úprava nebo zpracování. V případě, že Odběratel Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví zpracovává, kombinuje nebo přidává do směsí jiné materiály, je společnost ADM oprávněna požadovat spoluvlastnictví takového nového produktu v poměru fakturační hodnoty Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví k hodnotě dalších použitých materiálů. Pokud v důsledku kombinování nebo míchání dojde k zániku vlastnictví společnosti ADM, postupuje tímto Odběratel vlastnický titul k novým produktům nebo materiálům v rozsahu fakturační hodnoty Zboží podléhající výhradě vlastnictví a bude tyto produkty nebo materiály zdarma pro společnost ADM skladovat. Zboží následně spoluvlastněné společností ADM bude považováno za Zboží podléhající výhradě vlastnictví podle bodu 9.1 výše Další prodej Odběratelem. Odběratel může Zboží podléhající výhradě vlastnictví dále prodávat, zpracovávat nebo míchat s jinými materiály pouze v rámci své běžné obchodní činnosti a pouze tehdy, není-li v prodlení. Zástavní práva a převod vlastnického titulu jako zajištění nejsou povoleny. Pokud dojde k odložení platby kupní ceny zákazníkem, podrží si Odběratel vlastnický titul ke Zboží podléhající výhradě vlastnictví vůči zákazníkovi za stejných podmínek, které při zachování vlastnického titulu ke Zboží uplatňuje společnost ADM. Odběratel nicméně není povinen si rovněž podržet titul ve vztahu k nárokům vůči svému zákazníkovi, které vzniknou v budoucnu Postoupení a inkaso pohledávek. V případě dalšího prodeje Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví tímto Odběratel postupuje společnosti ADM jako zajištění nároky na částky splatné ve prospěch Odběratele z takového dalšího prodeje tam, kde je společnost ADM spoluvlastníkem Zboží podléhající výhradě vlastnictví, v poměru ke spoluvlastnickým právům společnosti ADM. Totéž platí i pro jiné nároky nahrazující Zboží podléhající výhradě vlastnictví nebo jinak vyplývající ve vztahu k němu, jako jsou například pojistné nároky nebo nároky z občanskoprávního deliktu v případě ztráty nebo zničení. Společnost ADM tímto odvolatelně pověřuje Odběratele, aby pohledávky postoupené společnosti ADM inkasoval svým vlastním jménem a na účet společnosti ADM. Společnost ADM může toto pověření k inkasu odvolat pouze v případě realizace Oznamovací povinnost. V případě zabavení Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví jakoukoliv třetí stranou, zejména obstavením, je Odběratel povinen takovou třetí stranu neprodleně informovat o vlastnickém právu společnosti ADM ke Zboží a vyrozumět společnost ADM tak, aby mohla uplatnit svá vlastnická práva. Pokud nebude třetí strana schopna nahradit společnosti ADM právní náklady, které jí v této souvislosti vznikly, bude za úhradu takových nákladů odpovědný Odběratel Případ realizace. Pokud společnost ADM odstoupí od smlouvy v důsledku porušení jakýchkoliv podmínek smlouvy ze strany Odběratele, zejména v případě opožděných plateb, má společnost ADM právo požadovat vrácení Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví Uvolnění. Pokud to bude požadováno, společnost ADM dle vlastního uvážení uvolní Zboží podléhající výhradě vlastnictví nebo jakékoliv položky či nároky, které je nahrazují, pokud jejich hodnota přesáhne výši zajištěných nároků o více než 50 %. 6

7 Článek 11 Závěrečná ustanovení 11.1 Místo plnění. Místem plnění pro dodávku a platbu bude sídlo smluvní společnosti ADM Příslušné právo. Smlouva se bude řídit hmotným právem Švýcarské konfederace. Uplatnění Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží se vylučuje Jurisdikce. Jakékoliv spory vyplývající ze smluv, na které se vztahují tyto Podmínky, nebo vzniklé v souvislosti s nimi, budou řešeny výhradně soudy majícími jurisdikci pro místo sídla smluvní společnosti ADM. Společnost ADM může rovněž zahájit řízení proti Odběrateli před příslušným soudem majícím jurisdikci pro místo sídla Odběratele Oddělitelnost. Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se kdykoliv stane neplatným, nebude tím ovlivněna platnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. V takovém případě bude předmětné ustanovení nahrazeno ustanovením s obdobným hospodářským účinkem, jaký strany zamýšlely Písemná forma. Změny těchto Podmínek, včetně tohoto ustanovení ohledně písemné formy, nebudou účinné, pokud nebudou provedeny písemně. 7

8 2. ČÁST ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Následující zvláštní podmínky se vztahují na prodej a dodávku konkrétních kategorií Zboží. V případě rozporu mezi všeobecnými podmínkami uvedenými v 1. části a zvláštními podmínkami uvedenými níže platí tyto zvláštní podmínky. Článek 1 Šrot Následující zvláštní podmínky se vztahují na prodej šrotu: 1.1 Úhrada za kvalitu. Úroveň vlhkosti a obsah přírodních cizích materiálů nepředstavují samostatný základ pro nároky. U sójového šrotu platí následující výjimka: Základ pro úhradu za kvalitu ve vztahu k vlhkosti bude činit 14 % v období od 16. září do 15. dubna a 13 % v období od 16. dubna do 15. září. Rozhodné budou jakékoliv zvláštní podmínky ohledně vlhkosti uvedené v potvrzení objednávky ADM. V případě, že budou tyto hodnoty překročeny o více než 0,5 % nebo že obsah hrubé vlákniny překročí dohodnutou hodnotu, sníží se kupní cena o počet procent, o který byly dohodnuté hodnoty překročeny. Cena vychází z obsahu bílkovin a tuků stanoveného ve smlouvě. Základem pro kompenzaci případného nižšího obsahu při úhradě bude součet obou hodnot. Úhrada bude provedena v poměru 1: Postup při reklamaci. Reklamace z důvodu obsahu Zboží lze uplatnit pouze na základě odebrání vzorků v souladu s článkem 4 v 1. části. Pokud bude Odběratel požadovat analýzu takového vzorku, zašle jej do laboratoře (akreditované komerční chemické laboratoře v Hamburku nebo Brémách nebo Anstalt des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten či jiné laboratoře, na které se strany dohodnou) do 5 pracovních dnů od obdržení vzorku. V případě, že výsledek rozboru neodpovídá dohodnuté hodnotě, má společnost ADM právo zajistit provedení kontrolní analýzy některou jinou laboratoří z výše uvedených. Pokud rozdíl mezi oběma výsledky nepřesáhne 1 %, bude základ pro úhradu představovat průměrná hodnota obou výsledků. Pokud se výsledky obou analýz výrazně liší, mají obě strany právo si do 8 pracovních dnů od obdržení druhé analýzy vyžádat analýzu třetí. Laboratoř vybere společnost ADM. V takovém případě bude základem pro možné narovnání průměrná hodnota dvou výsledků, které jsou si vzájemně nejblíže. Pokud bude dosaženo narovnání, náklady na všechny analýzy ponese společnost ADM, v opačném případě Odběratel. V případě jiných reklamací, než jsou ty, které jsou uvedeny v bodu 1.2, bude Odběratel společnost ADM informovat faxem ihned po obdržení Zboží a informaci potvrdí písemně s uvedením podrobného popisu důvodů. Pokud byly vzorky odebrány v místě expedice, budou tyto pro vyhodnocení Zboží rozhodující. Odmítnuté Zboží musí být skladováno odděleně a nesmí být zpracováno, aby mohla společnost ADM určit, zda je reklamace oprávněná. Článek 2 Hnojiva Následující zvláštní podmínky se vztahují na prodej hnojiv, pokud jsou v souladu s jakýmkoliv zvláštními podmínkami uvedenými ve smlouvě: 2.1 Kvalita, váha, odběr vzorků. Kvalita a váha bude konečná v době a na místě expedice podle osvědčení vystaveného (vystavených) nezávislým odborníkem, přičemž náklady nese vývozce. Odběratel má možnost si na vlastní náklady a pro svoji informaci vyžádat společné převážení/odběr vzorků a zapečetění, přičemž společnosti ADM včas oznámí jméno nezávislého odborníka, kterého pro tento účel jmenuje. Pokud bude mezi osvědčeními společnosti ADM a Odběratele rozdíl v jakékoliv kvalitativní specifikaci, bude vzájemně dohodnutou nezávislou laboratoří proveden třetí test. Průměrná hodnota dvou výsledků, které se sobě nejvíce blíží, bude konečná a úhrada bude provedena formou dodatečně vydaného dobropisu. 2.2 Podmínky Incoterms. Platí Mezinárodní pravidla pro výklad obchodních podmínek, vydaná Mezinárodní obchodní komorou (Incoterms 2000) ve znění příležitostných úprav, včetně dodatků platných v době uzavření smlouvy. 2.3 Úrok z prodlení. Úrok z prodlení bude účtován v výši 4 % nad primární sazbu v New Yorku. 8

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 1. ČERVENCI 2014

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 1. ČERVENCI 2014 NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 1. ČERVENCI 2014 1. ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi členem skupiny společností Archer Daniels

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY společnosti Weyland GmbH, se sídlem Schärding am Inn, A-4780, FN 112207 k (znění červenec 2008) 1. DEFINICE POJMŮ Pro předmětné všeobecné obchodní a prodejní podmínky

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH pro prodej nově vyrobených a použitých předmětů nákupu I. Obecně, rozsah platnosti 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více