PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 20. PROSINCI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 20. PROSINCI 2013"

Transkript

1 PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SKUPINY ADM VE ZNĚNÍ PLATNÉM K 20. PROSINCI ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Tyto prodejní a dodací podmínky platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi společnostmi skupiny Archer Daniels Midland uvedenými v článku 1.1 (dále jen ADM ) a odběratelem (dále jen Odběratel ) na prodej a dodávku zboží od ADM (dále jen Zboží ). Článek 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost ADM: ADM International Sàrl, Rolle, Švýcarská konfederace; ADM Hamburg Aktiengesellschaft, Hamburg, Spolková republika Německo; ADM Beteiligungsgesellschaft mbh, Hamburg, Spolková republika Německo; Archer Daniels Midland Europe B.V., Koog aan de Zaan, Nizozemsko; Archer Daniels Midland Erith Ltd., Erith, Anglie; Pura Foods Ltd, Purfleet, Anglie, Archer Daniels Midland (UK) Ltd, Erith, Anglie; ADM Trading (UK) Ltd, Erith, Anglie; Société Industrielle des Oléagineux, Saint-Laurent Blangy, Francie, a jejich dceřiné společnosti. 1.2 Výhradní aplikace. Tam, kde je v potvrzení objednávky ADM uveden odkaz na standardní oborové podmínky, jsou tyto podmínky řídicí. S výhradou výše uvedeného bere Odběratel na vědomí, že veškeré stávající i budoucí kupní smlouvy na Zboží se budou řídit těmito Prodejními a dodacími podmínkami (dále jen Podmínky ), s vyloučením všech ostatních podmínek. Jakékoliv samostatné kupní podmínky Odběratele společnost ADM výslovně nebere na vědomí. Totéž platí i pro prodejní podmínky obchodních zástupců. 1.3 Předmět smlouvy. Předmět smlouvy zahrnuje písemné potvrzení objednávky společností ADM a zároveň tyto Podmínky. Pokud dojde k rozporu mezi těmito Podmínkami a jakýmikoliv zvláštními podmínkami, na které odkazuje písemné potvrzení objednávky, budou rozhodující zvláštní podmínky. Jakákoliv vedlejší ústní ujednání podléhají písemnému potvrzení ze strany společnosti ADM. To, že Odběratel nevrátí podepsané písemné potvrzení objednávky společnosti ADM, nebude mít dopad na platnost podmínek uvedených výše i dále v těchto Podmínkách. Článek 2 Dodávání 2.1 Rozsah povinnosti dodávat Zboží. Dodávka bude provedena v rámci sjednané dodací lhůty, v termínu vybraném společností ADM. V případech, kdy je dodávka rozložena do několika měsíců, budou jednotlivé částečné dodávky zboží realizovány v měsíčních intervalech o přibližně stejných částech, nebude-li sjednáno jinak. Společnost ADM bude povinna realizovat dodávky pouze v rámci své stávající kapacity a při zvážení předchozích objednávek zadaných jinými odběrateli. Společnost bude oprávněna provádět částečné dodávky. Pokud bude ve stejnou dobu zpracováváno několik smluv se stejným předmětem a dodací lhůtou, určí společnost ADM posloupnost plnění dle svého uvážení. Společnost ADM bude oprávněna dodat zboží v kvalitě odpovídající jejímu vlastnímu, avšak vždy pod podmínkou, že toto zboží bude v každém ohledu v minimálně stejné nebo vyšší kvalitě. V případě dodávky z výroby (ex production) přijme Odběratel dodávku podle výrobních podmínek dodávajícího závodu ADM. Dodávka může být realizována z jiných míst, než jsou místa uvedená ve smlouvě, a to na základě vzájemného zúčtování jakýchkoliv rozdílů v dopravném. 2.2 Dodávka třetím stranám. Dodávka třetím stranám, zvláště pak dopravcům, bude provedena pouze tehdy, pokud bude žádost doplněna i o osvědčení o odbavení zboží, vydané jménem dodávajícího závodu ADM, žádost a osvědčení o odbavení si budou přesně odpovídat, pokud co se týká množství, a žádost bude uvádět příslušné číslo smlouvy a odkaz na náklad. 2.3 Dodací lhůta. Při stanovení dodací lhůty bude pojem okamžitě znamenat do tří (3) pracovních dnů (v případě lodní přepravy do pěti (5) pracovních dnů) a pojem urychleně bude znamenat do deseti (10) pracovních dnů. Den, kdy byla uzavřena smlouva o prodeji, není do výše uvedeného výpočtu zahrnut. Pro účely těchto Podmínek bude pracovní den znamenat jakýkoliv den od pondělí do pátku, vyjma zákonem stanovených a obvyklých státních svátků v místě nakládky či přepravy. 1

2 2.4 Nabídkové řízení. Společnost ADM bude oprávněna kdykoliv dle svého uvážení nabídnout Zboží během dodací lhůty. Oznámení o nabídkovém řízení nebo o dodávce bude podáno minimálně pět (5) pracovních dnů před plánovaným datem přepravy. 2.5 Objednávka přepravy. Odběratel musí vystavit objednávku na přepravu nejméně pět (5) pracovních dnů před stanoveným datem dodání. Pokud Odběratel neudělí proveditelné pokyny k přepravě do pěti (5) pracovních dnů (v případě okamžitého dodání do dvou (2) pracovních dnů) od nabídkového řízení, bude společnost ADM oprávněna po uplynutí doby odkladu uvedené v bodu 2.6 (i) požadovat konkrétní plnění a nárokovat odškodnění za prodlení v plnění, (ii) odstoupit od smlouvy nebo od její dosud nesplněné části a kdykoliv požadovat odškodnění nebo (iii) požadovat odškodnění namísto plnění nebo případně platbu proti předložení vlastní dodejky nebo proti dodejce vystavené vedoucím skladu. Jestliže Odběratel nevystaví proveditelnou objednávku na přepravu do stanoveného data, bude Zboží určené pro Odběratele uloženo na náklady Odběratele a na jeho riziko v prostorách ADM nebo v prostorách třetí strany; společnost ADM bude oprávněna odložit dodávku o stejný počet pracovních dnů, o jaký byl Odběratel v prodlení, a to navíc k přiměřené době pro učinění příslušných opatření. Společnost ADM bude rovněž oprávněna uplatnit práva uvedená výše v souvislosti s objednávkami na vyžádání, pokud Odběratel nevystaví proveditelnou objednávku na přepravu do konce dodací lhůty. 2.6 Doba odkladu. Doby odkladu stanovené dle bodu 2.5 budou představovat (i) minimálně dva (2) pracovní dny v případě prodeje s okamžitým dodáním, (ii) minimálně tři (3) pracovní dny v případě prodeje, u něhož je dodací lhůta delší než okamžitě až do lhůty urychleně (včetně), (iii) minimálně tři (3) pracovní dny v případě prodeje šrotu s dodací lhůtou delší než urychleně a minimálně pět (5) pracovních dnů pro ostatní prodeje s dodací lhůtou delší než urychleně. 2.7 Odhad náhrady škod. Pokud bude společnost ADM požadovat odškodnění namísto plnění dle bodu 2.5, může v případě, že je to v souladu s místním právem, provést odhad takové škody, mimo jiné prostřednictvím prodeje ( Selbshilfeverkauf ) nebo stanovením ceny ( Preisfeststellung ) třetí stranou (například makléřem). Referenčním datem pro stanovení ceny bude první (1.) pracovní den po uplynutí doby odkladu. 2.8 Prodlení v dodávce. Společnost ADM vynaloží maximální úsilí, aby dodržela sjednaná data a termíny dodávek. Společnost ADM však bude povinnosti dodržet smluvní data a termíny zproštěna, pokud nastanou okolnosti, ať již v tuzemsku nebo v zahraničí, které podstatným způsobem brání plnění (dále jen podstatná překážka plnění ). Za podstatné překážky plnění budou považovány veškeré obtíže bez ohledu na jejich povahu, oblast a segment dodacího řetězce, v němž k nim došlo, jako působení vyšší moci a přírodních živlů (například povodně nebo nízký stav vody, led, prodlení při sklizni a/nebo její ztráta apod.), vývozní a dovozní omezení, problémy při zajišťování komodit, narušení provozu (například selhání strojního vybavení, požár apod.), stávky nebo jiné podobné akce, stav nouze nebo obtíže při nakládce a přepravě. 2.9 Důsledky prodlení v dodávce. Pokud dojde ke vzniku podstatné překážky plnění podle bodu 2.8, bude společnost ADM oprávněna (i) odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností bez náhrady škod nebo (ii) prodloužit sjednanou dodací lhůtu o dobu trvání takové překážky a dobu nezbytnou k provedení úprav výrobních plánů v důsledku takového prodlení, a to až o pět (5) měsíců (dále jen prodloužená lhůta ). Společnost ADM bude mít právo, však nikoliv povinnost, dodat v rámci prodloužené lhůty zboží odpovídající zboží smluvně sjednanému nebo nahradit neprovedenou dodávku zbožím třetí strany s podobnou hodnotou. Po uplynutí prodloužené lhůty může být smlouva na žádost kterékoliv ze stran zrušena. Pokud se bude před uplynutím prodloužené lhůty kterékoliv ze stran jevit pokračování smlouvy jako nedůvodné, může tato strana od smlouvy odstoupit nebo ji ukončit. Společnost ADM bude Odběratele informovat o délce trvání prodloužené lhůty. Článek 3 Nakládka a balení 3.1 Právo volby společnosti ADM. V případě absence jakéhokoliv ustanovení na straně Odběratele bude společnost ADM oprávněna si zvolit trasu a prostředky dopravy Zboží. Společnost ADM přitom přiměřeně vezme do úvahy zájmy Odběratele. Společnost ADM nezaručuje, že bude vždy zvolen nejlevnější prostředek dopravy. 3.2 Přeprava dodávek po železnici. Pokud bude Zboží přepravováno po železnici, bude společnost ADM oprávněna realizovat dodávku na vlastní adresu Odběratele poté, co o tom Odběratele informuje. 2

3 3.3 Přeprava dodávek lodí. Společnosti ADM nevzniká odpovědnost, pokud plavidlo sjednané pro přepravu dodávky není k dispozici v případě, že lodní společnost již uzavřela v souvislosti s plavidlem jinou dohodu. 3.4 Doba nakládky. Zboží bude naloženo v rámci pracovní doby podle specifikace společnosti ADM. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s prodlením při nakládce, za které společnost ADM nenese odpovědnost, jako například prodlení při nakládání zboží a náklady na dopravu, ponese Odběratel. V ostatních případech platí příslušné, čas od času sjednané, dodací podmínky. 3.5 Příjem Zboží ze strany Odběratele. Pokud bude Zboží nakládáno na vozidla poskytnutá Odběratelem, bude nakládka realizována během pracovní doby určené společností ADM v souladu s provozními podmínkami, a pokud to bude nutné, také v několika směnách. Pokud Odběratel nebude moci poskytnout svůj vlastní tým pro účely nakládky v souladu s provozními podmínkami, vynasnaží se společnost ADM sestavit tým odborníků, kteří budou pro tyto účely k dispozici na náklady Odběratele. Nakládka na plavidlo bude realizována v souladu s místní praxí. 3.6 Příjem Zboží třetími stranami. Pokud bude Zboží jménem Odběratele přijato třetí stranou (zejména dopravcem nebo speditérem), budou nákladní listy/dodací listy vystavené na řad nebo žirované in bianco předány na žádost společnosti ADM. 3.7 Převzetí rizika. Riziko u Zboží při přepravě ponese Odběratel, pokud nebude stanoveno jinak v příslušných dodacích podmínkách. Jakákoliv odpovědnost společnosti ADM v důsledku nevhodného balení či nakládání zaniká, jakmile Odběratel nebo třetí strana přijmou Zboží bez výhrad. 3.8 Vhodné dopravní prostředky. Pokud nebude stanoveno jinak v příslušných dodacích podmínkách, bude Odběratel odpovědný za poskytnutí vhodných dopravních prostředků v době převzetí Zboží. Dopravní prostředky budou považovány za vhodné pouze tehdy, pokud splňují všechny zákonné požadavky a jakékoliv jiné předpisy platné v době nakládky, a to po celou dobu přepravy i během vykládky. Společnost ADM je oprávněna odmítnout dopravní prostředek, který se zdá být nevhodný, a realizovat přepravu dopravními prostředky třetí strany na náklady Odběratele. Článek 4 Kvalita, váha, odběr vzorků 4.1 Neexistence záruky vlastností. Zboží dodané společností ADM bude vykazovat kvalitu vhodnou pro obchodování. Má se za to, že záruka specifické vlastnosti bude platit pouze tehdy, pokud na ni společnost ADM poskytne výslovnou písemnou záruku. Další informace získáte v případných specifikacích daného produktu. 4.2 Vzorky. Pokud bude Zboží prodáváno na základě vzorků, bude takový vzorek pouze reprezentativní. Neposkytuje se žádná záruka, že Zboží bude odpovídat danému vzorku. 4.3 Povolené kolísání váhy. Společnost ADM nemusí dosáhnout nebo může překročit sjednaný objem o 5 %, přičemž z toho 2 % budou účtována ve smluvní ceně a další až 3 % v den dodání. Společnost ADM stanoví objem Zboží závazně pro obě strany za použití metod, které pro tyto účely běžně používá. Na základě předchozí konzultace se společností ADM se může Odběratel spolu s oprávněným zástupcem zúčastnit postupu při stanovení objemu Zboží. 4.4 Pravidla platná pro odběr vzorků. Vzorky budou odebírány pouze v místě expedice příslušným odborným pracovníkem a na žádost a náklady Odběratele. Odběratel bude společnost ADM o žádosti o odběr vzorků informovat včas, nejpozději v době vystavení objednávky na přepravu. 4.5 Rozhodující povaha odběru vzorků. Pokud dojde k odebrání vzorku, bude tento odběr rozhodující pro stanovení kvality Zboží. Ve všech ostatních případech budou rozhodující vzorky odebrané v dodávajícím závodě ADM. Článek 5 Oznámení vad zboží 5.1 Povinnost provést kontrolu a oznámení. Příjemce je povinen pečlivě provést kontrolu Zboží bezprostředně předtím, než je přijme či potvrdí jeho příjem. Pokud dojde ke vzniku nároku, musí o tom být společnost ADM okamžitě písemně nebo faxem informována s podrobným popisem důvodů. Předmětné Zboží musí být ponecháno na místě v přepravních boxech, aby společnost ADM mohla posoudit, zda je nárok oprávněný. 5.2 Náhradní dodávka. Pokud bude nárok oprávněný a řádně uplatněný během dané lhůty, bude společnost ADM oprávněna nejprve vzít zpět vadné Zboží a nahradit je zbožím odpovídajícím smlouvě. Pokud se společnosti ADM nepodaří provést náhradní dodávku, může Odběratel snížit kupní cenu. 3

4 Časový limit pro tyto nároky je jeden (1) rok od doručení Zboží, a to i když jsou možné vady zjištěny až později. 5.3 Zpracování a opětovná dodávka. Před zahájením zpracování stanoví Odběratel, zda je dodávané Zboží vhodné k určenému účelu, zejména pro účely dalšího zpracování. Jakmile dojde k úpravě nebo zpracování Zboží, jeho smíchání či kombinaci s jinými materiály, má se za to, že Odběratel souhlasí s tím, že Zboží odpovídá smlouvě. Jakýkoliv záruční nárok zejména nárok na odškodnění bude poté vyloučen. To platí rovněž ve vztahu k opětovné dodávce Zboží z původního místa dodávky. Článek 6 Odpovědnost 6.1 Rozsah odpovědnosti. Pokud dojde k jakémukoliv porušení povinnosti bez ohledu na to, zda takové porušení vyplývá z předsmluvní, smluvní nebo nesmluvní povinnosti bude společnost ADM odpovědná pouze za odškodnění a náhradu nákladů v případě úmyslné či hrubé nedbalosti, s výhradou jakýchkoliv dalších smluvních nebo zákonných odkládacích podmínek ve vztahu k odpovědnosti. Společnost ADM v žádném případě nenese odpovědnost za jakéhokoliv škody způsobené pověřenými agenty. 6.2 Omezení odpovědnosti. Vyjma případů úmyslného jednání je odpovědnost společnosti ADM omezena na ztrátu či škodu, které bylo možno předvídat v době uzavření smlouvy, a to do maximální výše rovnající se kupní ceně sjednané se společností ADM. Odpovědnost společnosti ADM za ztrátu či škodu způsobenou prodlením je omezena na maximální částku ve výši 5 % z kupní ceny sjednané se společností ADM. 6.3 Následná ztráta či škoda. Vyjma případů úmyslného jednání je vyloučena odpovědnost za nepřímou a následnou ztrátu nebo škodu, zejména ušlý zisk. 6.4 Časové omezení. Veškeré nároky na odškodnění uplatněné proti společnosti ADM zaniknou nejpozději jeden rok poté, co bylo Zboží dodáno Odběrateli; v případě vzniku odpovědnosti z občansko-právního deliktu od data obeznámení se s daným případem nebo od data hrubého zanedbání s ohledem na okolnosti podporující nárok a totožnost osoby odpovědné za odškodnění. Přednost bude mít jakákoliv kratší promlčecí doba. 6.5 Započtení ze strany společnosti ADM. Odběratel souhlasí s tím, že společnost ADM může částku rovnající se jakýmkoliv peněžním prostředkům nebo jinému závazku dlužnému ze strany Odběratele nebo kteréhokoliv člena skupiny Odběratele společnosti ADM započíst proti jakékoliv částce nebo jinému závazku dlužnému ze strany společnosti ADM Odběrateli. Článek 7 Ceny a platební podmínky 7.1 Zvýšení cen. Společnost ADM je oprávněna se zpětnou platností navýšit cenu tak, aby odrážela dodatečné primární náklady, jak jsou například vyšší odvody nebo náklady na energie či vyšší pojistné, popřípadě prostředky na úhradu výdajů v tíživých situacích (například v případě povodně/nízkého stavu vody nebo ledu). 7.2 Úhrada dopravného. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, například v příslušných dodacích podmínkách, ponese Odběratel veškeré dodatečné náklady na dopravu i specifické náklady na balení nad rámec standardního balení, vedlejší výdaje, veřejné srážky a celní poplatky. 7.3 Daně. Všechny dohodnuté ceny jsou uváděny bez jakékoliv daně, tj. stávající daň z energie a daň z přidané hodnoty, jakož i veškeré další příslušné daně a poplatky hradí Odběratel navíc k dohodnutým cenám. 7.4 Nové závazky. Pokud bude společnosti ADM po uzavření dílčí smlouvy zákonným předpisem nebo úředním nařízením uložena jakákoliv další nebo nová povinnost, která ovlivňuje smluvní podmínky, budou její důsledky a další náklady tvořit součást takové smlouvy a Odběratel je vůči společnosti ADM převezme. 7.5 Neposkytnutí slevy. V případě dodávek Zboží podléhajícího dani, odvodům nebo obdobným poplatkům bude příslušná částka daně nebo odvodu zaplacena netto, tj. bez poskytnutí slevy. 7.6 Směnky a šeky. Směnky a šeky budou akceptovány pouze na základě plnění a v případě směnek pouze tehdy, bude-li úhrada směnkou dohodnuta smluvně. Pokud byla dohodnuta úhrada směnkou, musí být směnky zaslané společností ADM Odběrateli vráceny společnosti ADM bezplatně do sedmi dnů od data expedice, opatřené rubopisem s akceptací a s domicilem banky. Slevy a směnečné poplatky budou stejně jako úrok z prodlení vždy splatné okamžitě. 7.7 Datum splatnosti. I bez zaslání upomínky se má za to, že Odběratel je v prodlení, pokud 4

5 neprovede platbu při splatnosti, s výjimkou případů, kdy neprodleně doloží, že není za prodlení s platbou odpovědný. 7.8 Úrok z prodlení. Případný úrok z prodlení může být účtován ve výši 12 %. Společnost ADM může dále vymáhat nároky na náhradu dalších ztrát nebo škody. 7.9 Započtení, zadržovací právo. Zadržení platby nebo její započtení Odběratelem je povoleno pouze tehdy, pokud jsou protipohledávky nesporné nebo pokud o nich s konečnou platností rozhodl soud Neexistence oprávnění k inkasu. Zástupci nebo zaměstnanci společnosti ADM nejsou oprávněni inkasovat jakékoliv platby bez konkrétního písemného pověření. Článek 8 Celní poplatky, zahraniční obchod a spotřební daň 8.1 Spotřební daň. Následující se vztahuje na Zboží, které podléhá spotřební dani (je-li Zboží určeno k použití jako pohonná hmota nebo palivo k vytápění): před jakoukoliv dodávkou Zboží bude Odběratel společnost ADM informovat o zamýšleném použití Zboží, které má být dodáno, a to prostřednictvím vzoru objednávky (Kundenabruf), pokud společnost ADM Odběrateli takový vzor poskytla, nebo pokud společnost ADM Odběrateli takový vzor neposkytla, jiným způsobem písemně, faxem či elektronicky. Odběratel dále společnosti ADM poskytne veškeré informace a dokumenty požadované společností ADM za účelem dodržení zákonů a předpisů týkajících se spotřební daně. V případě dodávky Zboží podléhajícího spotřební dani bude Odběratel povinen dodržovat všechny příslušné zákony a nařízení. V případě dodávky Zboží, u něhož byla daňová povinnost odložena, bude Odběratel zejména povinen takové Zboží neprodleně po jeho dodání zaregistrovat ve svém daňovém skladu. Odběratel společnost ADM na její první žádost odškodní a ochrání před jakýmkoliv nárokem na spotřební daň nebo jiné platby vyplývající z porušení závazků podle tohoto bodu 8.1 Odběratelem. 8.2 Celní a vývozní předpisy. Pokud bude společnost ADM podle smlouvy dovážet pro Odběratele Zboží na celní území Evropského společenství, je Odběratel povinen dodržovat příslušné celní zákony a předpisy. Odběratel dále společnosti ADM poskytne veškeré informace a dokumenty nezbytné k tomu, aby mohla společnost ADM dodržovat příslušné zákony a předpisy. V případě, že má Odběratel v úmyslu používat Zboží jako palivo k vytápění pro technické nebo průmyslové účely a požadovat zvláštní zacházení podle celních zákonů, je bez ohledu na jiné své závazky podle tohoto bodu 8.2 povinen společnost ADM o této skutečnosti včas písemně informovat. V takových případech Odběratel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých celních povolení nezbytných k propuštění dodaného Zboží do volného oběhu pro zvláštní použití. V případech, kdy sám Odběratel nebo jím určená třetí strana vyváží Zboží z celního území Evropského společenství, je Odběratel rovněž povinen dodržovat veškeré příslušné vývozní předpisy, zejména předpisy Evropského společenství, jednotlivých členských států Evropské unie a Spojených států amerických. Odběratel společnost ADM na její první žádost odškodní a ochrání před jakýmkoliv nárokem na clo nebo jiné platby vyplývající z porušení závazků podle tohoto bodu 8.2 Odběratelem. 8.3 Embarga. Společnosti ADM bude smlouvu plnit pod podmínkou, že to nebude v rozporu s žádnými národními ani mezinárodní pravidly týkajícími se legislativy upravující zahraniční obchod ani s žádnými embargy a/nebo jinými sankcemi. Článek 9 Práva společnosti ADM 9.1 Odmítnutí plnění. Společnost ADM může odmítnout plnění smlouvy, pokud: (i) bude Odběratel v prodlení s přijetím dodávky nebo provedením platby podle smlouvy nebo jakékoliv jiné dohody uzavřené se společností ADM; (ii) (iii) (iv) vzniknou pochybnosti ohledně solventnosti Odběratele a jeho ochoty provést platbu; společnost Odběratele je v likvidaci nebo je převedena na soutěžitele společnosti ADM; nebo dojde k překročení úvěrového limitu v rámci pojištění úvěru společnosti ADM na dodávku Zboží. V takových případech bude společnost ADM rovněž oprávněna požadovat od Odběratele platbu předem ve lhůtě stanovené v bodu 2.6 nebo poskytnutí bankovní záruky dohodnuté se společností ADM. Po uplynutí této lhůty může společnost ADM odstoupit od smlouvy nebo její dosud nesplněné části, aniž by jí vznikla jakákoliv odpovědnost za škody. V případě podle bodu (i) výše se společné a nerozdílné nároky 5

6 všech společností ADM vůči Odběrateli stávají okamžitě splatnými, a to i tehdy, pokud byly za tímto účelem vystaveny směnky nebo šeky nebo došlo k odložení platby. 9.2 Platba předem. Společnost ADM je oprávněna kdykoliv požadovat platbu předem proti oznámení o doručení Zboží procleného k nakládce. 9.3 Postoupení. Smluvní strana, společnost ADM, je oprávněna postoupit bez souhlasu Kupujícího či bez oznámení daného Kupujícímu a) veškeré smluvní práva a povinnosti společnosti v rámci skupiny Archer Daniels Midland Group, včetně mimo jiné společností ADM uvedených v čl. 1.1, a b) veškeré nároky na obdržení plateb na základě jakékoliv smlouvy s Kupujícím společnosti v rámci skupiny Archer Daniels Midland Group, včetně mimo jiné společností ADM uvedených v čl. 1.1, nebo třetí osobě.. Článek 10 Výhrada vlastnictví 10.1 Výhrada vlastnictví. Veškeré dodané Zboží (dále jen Zboží podléhající výhradě vlastnictví ) zůstává ve vlastnictví společnosti ADM až do doby, než budou splněny všechny nároky, včetně jakýchkoliv budoucích nebo podmíněných nároků vyplývajících ze smluv uzavřených zároveň nebo k pozdějšímu datu Vlastnictví zpracovaného Zboží. Zachování výhrady vlastnictví podle bodu 10.1 bude i nadále pokračovat u Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví, u něhož probíhá úprava nebo zpracování. V případě, že Odběratel Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví zpracovává, kombinuje nebo přidává do směsí jiné materiály, je společnost ADM oprávněna požadovat spoluvlastnictví takového nového produktu v poměru fakturační hodnoty Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví k hodnotě dalších použitých materiálů. Pokud v důsledku kombinování nebo míchání dojde k zániku vlastnictví společnosti ADM, postupuje tímto Odběratel vlastnický titul k novým produktům nebo materiálům v rozsahu fakturační hodnoty Zboží podléhající výhradě vlastnictví a bude tyto produkty nebo materiály zdarma pro společnost ADM skladovat. Zboží následně spoluvlastněné společností ADM bude považováno za Zboží podléhající výhradě vlastnictví podle bodu 9.1 výše Další prodej Odběratelem. Odběratel může Zboží podléhající výhradě vlastnictví dále prodávat, zpracovávat nebo míchat s jinými materiály pouze v rámci své běžné obchodní činnosti a pouze tehdy, není-li v prodlení. Zástavní práva a převod vlastnického titulu jako zajištění nejsou povoleny. Pokud dojde k odložení platby kupní ceny zákazníkem, podrží si Odběratel vlastnický titul ke Zboží podléhající výhradě vlastnictví vůči zákazníkovi za stejných podmínek, které při zachování vlastnického titulu ke Zboží uplatňuje společnost ADM. Odběratel nicméně není povinen si rovněž podržet titul ve vztahu k nárokům vůči svému zákazníkovi, které vzniknou v budoucnu Postoupení a inkaso pohledávek. V případě dalšího prodeje Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví tímto Odběratel postupuje společnosti ADM jako zajištění nároky na částky splatné ve prospěch Odběratele z takového dalšího prodeje tam, kde je společnost ADM spoluvlastníkem Zboží podléhající výhradě vlastnictví, v poměru ke spoluvlastnickým právům společnosti ADM. Totéž platí i pro jiné nároky nahrazující Zboží podléhající výhradě vlastnictví nebo jinak vyplývající ve vztahu k němu, jako jsou například pojistné nároky nebo nároky z občanskoprávního deliktu v případě ztráty nebo zničení. Společnost ADM tímto odvolatelně pověřuje Odběratele, aby pohledávky postoupené společnosti ADM inkasoval svým vlastním jménem a na účet společnosti ADM. Společnost ADM může toto pověření k inkasu odvolat pouze v případě realizace Oznamovací povinnost. V případě zabavení Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví jakoukoliv třetí stranou, zejména obstavením, je Odběratel povinen takovou třetí stranu neprodleně informovat o vlastnickém právu společnosti ADM ke Zboží a vyrozumět společnost ADM tak, aby mohla uplatnit svá vlastnická práva. Pokud nebude třetí strana schopna nahradit společnosti ADM právní náklady, které jí v této souvislosti vznikly, bude za úhradu takových nákladů odpovědný Odběratel Případ realizace. Pokud společnost ADM odstoupí od smlouvy v důsledku porušení jakýchkoliv podmínek smlouvy ze strany Odběratele, zejména v případě opožděných plateb, má společnost ADM právo požadovat vrácení Zboží podléhajícího výhradě vlastnictví Uvolnění. Pokud to bude požadováno, společnost ADM dle vlastního uvážení uvolní Zboží podléhající výhradě vlastnictví nebo jakékoliv položky či nároky, které je nahrazují, pokud jejich hodnota přesáhne výši zajištěných nároků o více než 50 %. 6

7 Článek 11 Závěrečná ustanovení 11.1 Místo plnění. Místem plnění pro dodávku a platbu bude sídlo smluvní společnosti ADM Příslušné právo. Smlouva se bude řídit hmotným právem Švýcarské konfederace. Uplatnění Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží se vylučuje Jurisdikce. Jakékoliv spory vyplývající ze smluv, na které se vztahují tyto Podmínky, nebo vzniklé v souvislosti s nimi, budou řešeny výhradně soudy majícími jurisdikci pro místo sídla smluvní společnosti ADM. Společnost ADM může rovněž zahájit řízení proti Odběrateli před příslušným soudem majícím jurisdikci pro místo sídla Odběratele Oddělitelnost. Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se kdykoliv stane neplatným, nebude tím ovlivněna platnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. V takovém případě bude předmětné ustanovení nahrazeno ustanovením s obdobným hospodářským účinkem, jaký strany zamýšlely Písemná forma. Změny těchto Podmínek, včetně tohoto ustanovení ohledně písemné formy, nebudou účinné, pokud nebudou provedeny písemně. 7

8 2. ČÁST ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Následující zvláštní podmínky se vztahují na prodej a dodávku konkrétních kategorií Zboží. V případě rozporu mezi všeobecnými podmínkami uvedenými v 1. části a zvláštními podmínkami uvedenými níže platí tyto zvláštní podmínky. Článek 1 Šrot Následující zvláštní podmínky se vztahují na prodej šrotu: 1.1 Úhrada za kvalitu. Úroveň vlhkosti a obsah přírodních cizích materiálů nepředstavují samostatný základ pro nároky. U sójového šrotu platí následující výjimka: Základ pro úhradu za kvalitu ve vztahu k vlhkosti bude činit 14 % v období od 16. září do 15. dubna a 13 % v období od 16. dubna do 15. září. Rozhodné budou jakékoliv zvláštní podmínky ohledně vlhkosti uvedené v potvrzení objednávky ADM. V případě, že budou tyto hodnoty překročeny o více než 0,5 % nebo že obsah hrubé vlákniny překročí dohodnutou hodnotu, sníží se kupní cena o počet procent, o který byly dohodnuté hodnoty překročeny. Cena vychází z obsahu bílkovin a tuků stanoveného ve smlouvě. Základem pro kompenzaci případného nižšího obsahu při úhradě bude součet obou hodnot. Úhrada bude provedena v poměru 1: Postup při reklamaci. Reklamace z důvodu obsahu Zboží lze uplatnit pouze na základě odebrání vzorků v souladu s článkem 4 v 1. části. Pokud bude Odběratel požadovat analýzu takového vzorku, zašle jej do laboratoře (akreditované komerční chemické laboratoře v Hamburku nebo Brémách nebo Anstalt des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten či jiné laboratoře, na které se strany dohodnou) do 5 pracovních dnů od obdržení vzorku. V případě, že výsledek rozboru neodpovídá dohodnuté hodnotě, má společnost ADM právo zajistit provedení kontrolní analýzy některou jinou laboratoří z výše uvedených. Pokud rozdíl mezi oběma výsledky nepřesáhne 1 %, bude základ pro úhradu představovat průměrná hodnota obou výsledků. Pokud se výsledky obou analýz výrazně liší, mají obě strany právo si do 8 pracovních dnů od obdržení druhé analýzy vyžádat analýzu třetí. Laboratoř vybere společnost ADM. V takovém případě bude základem pro možné narovnání průměrná hodnota dvou výsledků, které jsou si vzájemně nejblíže. Pokud bude dosaženo narovnání, náklady na všechny analýzy ponese společnost ADM, v opačném případě Odběratel. V případě jiných reklamací, než jsou ty, které jsou uvedeny v bodu 1.2, bude Odběratel společnost ADM informovat faxem ihned po obdržení Zboží a informaci potvrdí písemně s uvedením podrobného popisu důvodů. Pokud byly vzorky odebrány v místě expedice, budou tyto pro vyhodnocení Zboží rozhodující. Odmítnuté Zboží musí být skladováno odděleně a nesmí být zpracováno, aby mohla společnost ADM určit, zda je reklamace oprávněná. Článek 2 Hnojiva Následující zvláštní podmínky se vztahují na prodej hnojiv, pokud jsou v souladu s jakýmkoliv zvláštními podmínkami uvedenými ve smlouvě: 2.1 Kvalita, váha, odběr vzorků. Kvalita a váha bude konečná v době a na místě expedice podle osvědčení vystaveného (vystavených) nezávislým odborníkem, přičemž náklady nese vývozce. Odběratel má možnost si na vlastní náklady a pro svoji informaci vyžádat společné převážení/odběr vzorků a zapečetění, přičemž společnosti ADM včas oznámí jméno nezávislého odborníka, kterého pro tento účel jmenuje. Pokud bude mezi osvědčeními společnosti ADM a Odběratele rozdíl v jakékoliv kvalitativní specifikaci, bude vzájemně dohodnutou nezávislou laboratoří proveden třetí test. Průměrná hodnota dvou výsledků, které se sobě nejvíce blíží, bude konečná a úhrada bude provedena formou dodatečně vydaného dobropisu. 2.2 Podmínky Incoterms. Platí Mezinárodní pravidla pro výklad obchodních podmínek, vydaná Mezinárodní obchodní komorou (Incoterms 2000) ve znění příležitostných úprav, včetně dodatků platných v době uzavření smlouvy. 2.3 Úrok z prodlení. Úrok z prodlení bude účtován v výši 4 % nad primární sazbu v New Yorku. 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Po dobu trvání obchodních vztahů se na všechny dodávky a služby společnosti EEA Tech spol. s r.o. ( EEA Tech ) a rovněž na budoucí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Účel všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Článek 3 Kalkulace. Článek 4 Platba. Článek 5 Opožděná platba. Článek 6 Dodací lhůta

Článek 3 Kalkulace. Článek 4 Platba. Článek 5 Opožděná platba. Článek 6 Dodací lhůta Všeobecné podmínky prodeje Fosfa, akciová společnost Článek 1 Rozsah použití Není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, uplatní se tyto Všeobecné podmínky prodeje (dále jen VPP ) ve smyslu

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti Commexim Group a.s., se sídlem: Rudných dolů 291, 254 01 Jílové u Prahy, ČR; zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B,vložka 11851

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti ARGO- HYTOS s.r.o., se sídlem Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí, IČ: 47452498,

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Článek 1 Rozsah platnosti 1.1 Společností Doco se v kontextu těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek rozumí společnost Doco International Central

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. sjednané mezi: a, prodávajícím: Kapas s.r.o nám.míru 65/6 792

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DELTA LIGHT CZECH S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují vztahy mezi společností Delta Light Czech s.r.o.,

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti imeon s.r.o.,

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku ( Všeobecné podmínky nebo Obchodní podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku ( Všeobecné podmínky nebo Obchodní podmínky ) Všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku ( Všeobecné podmínky nebo Obchodní podmínky ) společnosti RONAL CR s.r.o., se sídlem na adrese Jičín, Jungmannova 1117, PSČ: 506 01, IČ: 49812106, zapsané

Více

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen "předmětu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků Prodejní obchodní podmínky společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s. 1. Preambule 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, případně

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více