Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2012/2171 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2012/2172 1) provedla rozpočtové opatření č. 54 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtové opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2173 složení ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města Třince v roce 2012 dle přednesu. usnesením č. 2012/2174 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby Příprava a dovoz obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec Strana 1 (celkem 14)

2 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby Příprava a dovoz obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na služby Příprava a dovoz obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec Komise Ing. Ivo Kantor Mgr. Alena Textorisová Mgr. Ivo Kaleta Ing. Libor Jasiński Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Věra Pindurová PhDr. Milada Hejmejová Ing. Daniel Fojcik Mgr.Ewa Sniegonová 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení. usnesením č. 2012/2175 o navýšení ceny na zajištění technického dozoru staveb Chodník kolem I/11 Třinec Kanadský les Tyrská, Rekonstrukce Mánesovy ulice v Třinci a Mateřská škola Tyra č. p. 80 oprava střechy o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 2012/02/088/No ze dne na zajištění technického dozoru staveb Chodník kolem I/11 Třinec Kanadský les Tyrská, Rekonstrukce Mánesovy ulice v Třinci a Mateřská škola Tyra č. p. 80 oprava střechy mezi městem Třinec a firmou 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenského 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2176 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na komplexní zajištění zadávacího řízení a administraci projektu ve vztahu k poskytovateli dotace veřejné zakázky Rekonstrukce knihovny v Třinci takto: 1. ProFaktum, s. r. o., Střelniční 252/6, Český Těšín IČ McGreen, a. s., Štefánkova 18/25, Praha 5 IČ Strana 2 (celkem 14)

3 2) rozhodla uzavřít mandátní smlouvu č. 2012/02/173/No na komplexní zajištění zadávacího řízení a administraci projektu ve vztahu k poskytovateli dotace veřejné zakázky Rekonstrukce knihovny v Třinci mezi městem Třinec a firmou ProFaktum, s. r. o., se sídlem ve městě Český Těšín, Střelniční 252/6, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2177 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby s názvem Poskytování pojišťovacích služeb pro město Třinec 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na služby s názvem Poskytování pojišťovacích služeb pro město Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akci Poskytování pojišťovacích služeb pro město Třinec Komise Ing. Ivo Kantor Mgr. Alena Textorisová Mgr. Ivo Kaleta Ing. Libor Jasiński Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Věra Pindurová PhDr. Milada Hejmejová Ing. Daniel Fojcik Mgr. Ewa Sniegonová 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2178 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/125/Ku ze dne mezi městem Třinec a firmou D 5, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Průmyslová 1026, PSČ , IČ , o snížení ceny díla ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2179 o rozšíření rozsahu díla stavby Mateřská škola Tyra 80 oprava střechy 2) rozhodla o navýšení díla stavby Mateřská škola Tyra 80 oprava střechy o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/091/Ku ze dne na stavbu Mateřská škola Tyra 80 oprava střechy mezi městem Třinec a firmou Milan Holec stavební firma, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nábřežní 1029, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 14)

4 usnesením č. 2012/2180 v rámci stavby Vodovod Třinec Karpentná, lokalita Na Úbočí uzavřít smlouvu č. 2012/02/170/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č. st. 163 v katastrálním území Karpentná, obec Třinec, mezi městem Třinec a paní K. B., bytem Třinec, panem J. H., bytem Třinec a paní H. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2181 v rámci stavby Bezpečnostní prvky na silnici E 75 I/11 v Třinci o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování a užívání zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a zemního kabelového vedení světelného signalizačního zařízení, včetně provádění údržby a oprav na pozemcích parc. č. 2081/1 v katastrálním území Lyžbice a 1384/1 v katastrálním území Nebory, mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem ve městě Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ , za jednorázovou úhradu Kč + DPH ve výši stanovené zákonem 2) rozhodla v rámci stavby Bezpečnostní prvky na silnici E 75 I/11 v Třinci uzavřít smlouvu č. 2012/02/172/Li o zřízení věcného břemene mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem ve městě Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ , za jednorázovou úhradu Kč + DPH ve výši stanovené zákonem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2182 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/161/Ku ze dne mezi městem Třinec a firmou ELTODO dopravní systémy, s. r. o., se sídlem ve městě Praha, Novodvorská 1010/14, PSČ , IČ , o navýšení ceny díla a posunutí termínu předání jednotlivých součástí plnění o dva týdny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2183 stanovisko města Třince k dokumentaci pro stavební povolení stavby Silnice I/11 Oldřichovice, most ev. č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2184 uzavřít dodatky k Dohodám o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění obalových odpadů: 1. Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2002/01/040 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec, , IČ Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2003/01/009 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s., se sídlem Průmyslová 715, Třinec, , IČ Strana 4 (celkem 14)

5 3. Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2003/01/018 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností WALMARK, a. s., se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, , IČ Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2003/01/022 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností Slévárny Třinec, a. s., se sídlem Průmyslová 1001, Třinec, , IČ Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2003/01/024 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností Vesuvius Solar Crucible, s. r. o., se sídlem Konská 740, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2004/01/007 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností REFRASIL, s. r. o., se sídlem Průmyslová 720, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2004/01/018 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností STEELTEC CZ, s. r. o., se sídlem Průmyslová 700, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2005/01/009 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem Kaštanová 268, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2005/01/011 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností KERN, s. r. o., se sídlem Konská 741, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2008/01/014/Kb uzavřené dne mezi městem Třinec a společností DONGWON CZ, s. r. o., se sídlem Konská 745, Třinec, , IČ a to ve znění návrhů předložených prostřednictvím příloh č přednesu. usnesením č. 2012/2185 organizaci Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ul. Lidická č. p. 541, PSČ , IČ , předložení žádosti o poskytnutí podpory Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity na projekt v roce 2013 Umění vidět, umění zažít. usnesením č. 2012/2186 uzavřít kupní smlouvu č. 2012/12/017/Kr mezi městem Třinec a společností JaGa, spol. s r. o., se sídlem v Praze 8, Gdaňská 656, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1552, zastoupenou JUDr. Martinem Zavázalem, jednatelem společnosti, jejímž předmětem je dodávka vyprošťovacího nářadí Holmatro, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2187 o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši Kč Strana 5 (celkem 14)

6 2) rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 2012/12/018/Kr mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ , IČ zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2188 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kv na části pozemku parc. č. 736 v k. ú. Karpentná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/458/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 2) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení nadzemního a zemního kabelové vedení NN včetně pojistkových skříní na části pozemku parc. č. 15/60 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/459/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2189 uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/418/By mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , jejímž obsahem bude závazek města Třince strpět výkon stavebníkova práva na provedení stavby opravy mostu ev. č v rámci stavby pod názvem Sil. I/11 Oldřichovice, most ev. č , na pozemku parc. č. 1081/9 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, ve znění dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2190 zveřejnit záměr města směnit pozemky parc. č. 2466/3, 2466/5 a 2470/6 o celkové výměře 358 m 2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za pozemky parc. č. 2470/16, 2470/1 o celkové výměře 345 m 2 a část pozemku parc. č. 2470/5 v rozsahu dle přiloženého snímku (výměra bude upřesněna GP) v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví společnosti CPI BYTY, a. s., se sídlem Praha, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude uhrazen za odhadní cenu. usnesením č. 2012/2191 1) vzala na vědomí přijatou nabídku společnosti Denas Energy, s. r. o., se sídlem Ostrava, Hradní 27/37, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů o celkové výměře 51,56 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za cenu dle Ceníku jako nabídku jedinou Strana 6 (celkem 14)

7 2) rozhodla a) pronajmout společnosti Denas Energy, s. r. o., se sídlem Ostrava, Hradní 27/37, PSČ , IČ , nebytové prostory o celkové výměře 51,56 m², tj. místnost č. 12 ve výměře 3,45 m², místnost č. 13 ve výměře 19,55 m² a místnost č. 14 ve výměře 28,56 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení skladů pro příjem a distribuci zboží za cenu dle Ceníku na dobu neurčitou ode dne b) uzavřít nájemní smlouvu 2012/05/450/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2192 a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manž. F. K. a J. K., bytem Třinec, a bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní T. M., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2012/05/436,437/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2193 doplnit užší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti 1+2, případně větší o žadatele ze seznamu uchazečů, a to: 1. paní K. F., bytem Třinec 2. paní M. B.-M., bytem Třinec 3. pan M. C., bytem Třinec 4. pan M. B., bytem Třinec 5. pan A. P., bytem Třinec 6. paní M. P., bytem Třinec 7. paní N. F., bytem Třinec 8. pan T. S., bytem Třinec 9. paní L. K., bytem Třinec 10. pan R. K., bytem Třinec 11. paní B. R., bytem Třinec 12. paní M. M., bytem Třinec 13. paní A. M., bytem Třinec. Strana 7 (celkem 14)

8 usnesením č. 2012/2194 zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1085/10, trvalý travní porost, o výměře 102 m 2 a část pozemku parc. č. 1085/2, trvalý travní porost, o výměře 7 m 2 sloučenou do pozemku parc. č. 1085/10 v k. ú. Tyra a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne předem určenému zájemci, společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , vlastníkovi vodárenského zařízení umístěného na těchto pozemcích, za odhadní cenu. usnesením č. 2012/2195 a) udělit souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manž. E. J. a V. J., bytem Třinec, pro paní K. H., bytem Třinec, a to na dobu 1 roku b) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - Dohoda o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2012/05/406/Ul/D1, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2196 poskytnout slevu z měsíčního nájemného paní A. S. a panu M. M., oba bytem Třinec, k bytu o velikosti 2+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemcích parc. č. st. 2423/1, 2424, 2425 a 2426 v k. ú. a obci Třinec, ve výši 30 %, a to od do doby ukončení topné sezony, tj usnesením č. 2012/2197 a) prominout poplatek z prodlení paní A. L., bytem Třinec, související s užíváním bytu v témže domě ve výši 100 %, tj Kč b) uzavřít dohodu o prominutí dluhu č. 2012/05/452/Kw ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2198 a) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout smluvní pokutu Kč paní M. T., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2006/05/166/Za ze dne k nájmu bytu o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 825 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní M. T., bytem Třinec, do Strana 8 (celkem 14)

9 usnesením č. 2012/2199 1) doporučila zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2012/05/453/Kw mezi městem Třinec a paní M. S., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu č. 1 ve 22 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2012/05/454/Kw mezi městem Třinec a paní J. Z., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu č. 12 ve 37 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2012/05/455/Kw mezi městem Třinec a manžely A. S. a J. S., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu č. 5 ve 44 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) doporučila zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2012/05/456/Kw mezi městem Třinec a paní M. C., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu č. 1 ve 27 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2200 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu L. D., bytem Třinec, na dobu 3 měsíců, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč před podpisem nájemní smlouvy jako zálohy na úplatu za postoupenou pohledávku města Třince, kterou má město Třinec za dlužníkem D. F., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) návrhu na usnesení b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/438/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem D. F., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájmu, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2011, vše včetně příslušenství pohledávek, a nákladech soudního řízení, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2012, jež bude vyčíslen ke dni , panu L. D., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2012/05/439/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy jako zálohy na úplatu za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem G. P., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 4) usnesení žadatelům v tomto pořadí: Strana 9 (celkem 14)

10 1. manž. M. R. a L. R., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu spol. CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy 2. panu J. M. a panu P. M., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/440/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za paní G. P., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, vyúčtování služeb za r. 2011, vše včetně příslušenství pohledávek, a to za částku ve výši Kč, žadatelům v tomto pořadí: 1. manž. M. R. a L. R., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu spol. CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy 2. panu J. M. a panu P. M., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2012/05/441/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2201 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu T. M., bytem Třinec, na dobu 3 měsíců, za podmínky odevzdání stávajícího bytu b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/434/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2202 zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku níže uvedené pozemky v k. ú. Nebory a obci Třinec předem určenému zájemci, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ , zastoupenému na základě plné moci společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, IČ , jako investorovi stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice, na dobu její výstavby: pozemek p. č. 1621/90 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 223 m 2 pozemek p. č. 1621/33 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 560 m 2 pozemek p. č. 1621/54 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 545 m 2 pozemek p. č. 1621/71 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 527 m 2 pozemek p. č. 1622/23 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 411 m 2 pozemek p. č. 1622/14 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 201 m 2 2) rozhodla zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 1483/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 82 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec předem určenému zájemci, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ , zastoupenému na základě plné moci společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, IČ , jako investorovi stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice SO 130 Přeložka silnice III/4681, km 9,736 a SO 813 Vegetační úpravy, na dobu její výstavby. Strana 10 (celkem 14)

11 usnesením č. 2012/2203 a) pronajmout plochu o výměře cca 200 x 150 cm na čelní straně objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., se sídlem Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ , IČ , za účelem umístění elektronického informačního panelu s jízdními řády na dobu neurčitou ode dne , minimálně na dobu 5 let, za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok s tím, že úhrada za spotřebovanou elektrickou energii půjde k tíži města Třince b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/353/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2204 zveřejnit záměr města směnit část pozemku parc. č. 1450/1 orná půda o výměře 49 m 2 nově označenou jako parc. č. 1450/17 dle GP č /2011 ze dne v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví pana M. K., bytem Třinec, za pozemek parc. č ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 475 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za podmínky předložení výpisu z katastru nemovitostí, dle kterého pan M. K. bude vlastníkem pozemků parc. č a 1449 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude uhrazen za cenu 30 Kč/m 2. usnesením č. 2012/2205 doplnit nájemní smlouvu na pronájem městských bytů o nové odstavce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2206 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1848/3, 1849/1 a 1849/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve spoluvlastnictví pana M. W., bytem Třinec, a paní Ž. W., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako stavebního objektu označeného v projektové dokumentaci stavby SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500 9,600 v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2011/VB/Ol-041/S.I-11/IN ze dne , zpracovaného Ing. Pavlem Krämerem, Ostrava-Výškovice, Nováčkova 29, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, , IČ , uhradí panu M. W. a paní Ž. W. b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/465/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 11 (celkem 14)

12 usnesením č. 2012/2207 uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/464/St mezi městem Třinec a firmou HAMROZI, s. r. o., se sídlem Třinec, ul. Polní 411, PSČ , IČ , na akci Rekonstrukce rozvodů vody ve 23 bytech obytného domu č. p na ul. Havlíčkově v Třinci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2208 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení Integrované výjezdové centrum Třinec 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení Integrované výjezdové centrum Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je ekonomická výhodnost nabídky (celková nabídková cena váha 60%, dodací lhůta váha 40%) 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení Integrované výjezdové centrum Třinec Komise Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Rafał Zawadzki Ing. arch. Boris Petrov Ing. Daniel Fojcik Ing. Štěpán Rainisch Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ewa Sniegonová Ing. Věra Pindurová Alexandra Lipowská Mgr. Tomáš Jakubík 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 odst. 3 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení. usnesením č. 2012/2209 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, , Ostrava, IČ , zastoupenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady, a městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, , Třinec, IČ , zastoupeným RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 12 (celkem 14)

13 usnesením č. 2012/2210 a) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Vytvoření interaktivního informačního systému sociálních služeb města Třince do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci vyhlášené výzvy č. 97 b) zajištění finančních prostředků na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje města Třince, na který bude požadována dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory GG Podpora procesů plánování sociálních služeb. Realizace projektu je plánována v roce 2013 a Výše dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu, což představuje Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na Kč. usnesením č. 2012/2211 o uzavření Smlouvy o partnerství č. 2012/08/065/Ra za účelem spolupráce na udržitelnosti projektu Komunitní centrum Borek mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , zastoupeným Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) souhlasila s podnájmem nebytových prostor na adrese Staré město 323, Třinec a pozemku, které má město pronajaté od CPI BYTY, a. s., dle smlouvy T 2012/11/NP a T 2012/12/NP pro občanské sdružení Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , s účinností od ) rozhodla o uzavření Smlouvy č. 2012/08/066/Ra o podnájmu nebytových prostor mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , zastoupeným Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla o uzavření Smlouvy č. 2012/08/067/Ra o podnájmu pozemku mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , zastoupeným Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2212 v rámci projektu Plaveme prsa dne od do hodin o bezplatném vstupu na krytý bazén pro účastníky akce 2) uložila viz ÚKOLY 3) schválila občanskému sdružení Klub Marie použití znaku města Třince v propagační kampani a na svých webových stránkách. Strana 13 (celkem 14)

14 usnesením č. 2012/2213 s platností od schválit změnu příplatku za vedení ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, a schválit změnu příplatku za vedení a změnu zvláštního příplatku zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2214 revokovat usnesení č. 2005/1558 ze 43. schůze Rady města Třince konané dne ) doporučila jako podklad pro rozhodnutí Drážního úřadu, se sídlem Nerudova 1, Olomouc, změnit název nové železniční zastávky v Třinci na Třinec centrum (Trzyniec Centrum). RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2012/ /59 řediteli STaRS postupovat dle bodu 1) tohoto usnesení. Zodp.: ředitel příspěvkové organizace STaRS Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ivo Kaleta STAROSTKA MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 14 (celkem 14)

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města Příbora. z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012

Rada města Příbora. z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012 55/1 Program schůze RM 55/1/1 Schválila program 55. schůze Rady města Příbora. 55/2 Kontrola

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 5 / 2015 konané dne 7.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více