Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu."

Transkript

1 USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. usnesením č. 2012/2171 zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2012/2172 1) provedla rozpočtové opatření č. 54 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtové opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) vzala na vědomí výkaz o plnění rozpočtu města Třince k po provedené konsolidaci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2173 složení ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města Třince v roce 2012 dle přednesu. usnesením č. 2012/2174 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby Příprava a dovoz obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec Strana 1 (celkem 14)

2 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby Příprava a dovoz obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na služby Příprava a dovoz obědů pro zaměstnance města Třinec zařazené do Městského úřadu Třinec Komise Ing. Ivo Kantor Mgr. Alena Textorisová Mgr. Ivo Kaleta Ing. Libor Jasiński Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Věra Pindurová PhDr. Milada Hejmejová Ing. Daniel Fojcik Mgr.Ewa Sniegonová 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení. usnesením č. 2012/2175 o navýšení ceny na zajištění technického dozoru staveb Chodník kolem I/11 Třinec Kanadský les Tyrská, Rekonstrukce Mánesovy ulice v Třinci a Mateřská škola Tyra č. p. 80 oprava střechy o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru investic 2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 2012/02/088/No ze dne na zajištění technického dozoru staveb Chodník kolem I/11 Třinec Kanadský les Tyrská, Rekonstrukce Mánesovy ulice v Třinci a Mateřská škola Tyra č. p. 80 oprava střechy mezi městem Třinec a firmou 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenského 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2176 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na komplexní zajištění zadávacího řízení a administraci projektu ve vztahu k poskytovateli dotace veřejné zakázky Rekonstrukce knihovny v Třinci takto: 1. ProFaktum, s. r. o., Střelniční 252/6, Český Těšín IČ McGreen, a. s., Štefánkova 18/25, Praha 5 IČ Strana 2 (celkem 14)

3 2) rozhodla uzavřít mandátní smlouvu č. 2012/02/173/No na komplexní zajištění zadávacího řízení a administraci projektu ve vztahu k poskytovateli dotace veřejné zakázky Rekonstrukce knihovny v Třinci mezi městem Třinec a firmou ProFaktum, s. r. o., se sídlem ve městě Český Těšín, Střelniční 252/6, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2177 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby s názvem Poskytování pojišťovacích služeb pro město Třinec 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na služby s názvem Poskytování pojišťovacích služeb pro město Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na akci Poskytování pojišťovacích služeb pro město Třinec Komise Ing. Ivo Kantor Mgr. Alena Textorisová Mgr. Ivo Kaleta Ing. Libor Jasiński Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Ing. Věra Pindurová PhDr. Milada Hejmejová Ing. Daniel Fojcik Mgr. Ewa Sniegonová 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2178 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/125/Ku ze dne mezi městem Třinec a firmou D 5, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Průmyslová 1026, PSČ , IČ , o snížení ceny díla ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2179 o rozšíření rozsahu díla stavby Mateřská škola Tyra 80 oprava střechy 2) rozhodla o navýšení díla stavby Mateřská škola Tyra 80 oprava střechy o částku Kč (bez DPH), částka bude kryta z rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3) rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/091/Ku ze dne na stavbu Mateřská škola Tyra 80 oprava střechy mezi městem Třinec a firmou Milan Holec stavební firma, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nábřežní 1029, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 14)

4 usnesením č. 2012/2180 v rámci stavby Vodovod Třinec Karpentná, lokalita Na Úbočí uzavřít smlouvu č. 2012/02/170/Li o právu provést stavbu na pozemku parc. č. st. 163 v katastrálním území Karpentná, obec Třinec, mezi městem Třinec a paní K. B., bytem Třinec, panem J. H., bytem Třinec a paní H. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2181 v rámci stavby Bezpečnostní prvky na silnici E 75 I/11 v Třinci o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování a užívání zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a zemního kabelového vedení světelného signalizačního zařízení, včetně provádění údržby a oprav na pozemcích parc. č. 2081/1 v katastrálním území Lyžbice a 1384/1 v katastrálním území Nebory, mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem ve městě Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ , za jednorázovou úhradu Kč + DPH ve výši stanovené zákonem 2) rozhodla v rámci stavby Bezpečnostní prvky na silnici E 75 I/11 v Třinci uzavřít smlouvu č. 2012/02/172/Li o zřízení věcného břemene mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem ve městě Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ , IČ , za jednorázovou úhradu Kč + DPH ve výši stanovené zákonem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2182 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/161/Ku ze dne mezi městem Třinec a firmou ELTODO dopravní systémy, s. r. o., se sídlem ve městě Praha, Novodvorská 1010/14, PSČ , IČ , o navýšení ceny díla a posunutí termínu předání jednotlivých součástí plnění o dva týdny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2183 stanovisko města Třince k dokumentaci pro stavební povolení stavby Silnice I/11 Oldřichovice, most ev. č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2184 uzavřít dodatky k Dohodám o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění obalových odpadů: 1. Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2002/01/040 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec, , IČ Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2003/01/009 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a. s., se sídlem Průmyslová 715, Třinec, , IČ Strana 4 (celkem 14)

5 3. Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2003/01/018 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností WALMARK, a. s., se sídlem Oldřichovice 44, Třinec, , IČ Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2003/01/022 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností Slévárny Třinec, a. s., se sídlem Průmyslová 1001, Třinec, , IČ Dodatek č. 4 k Dohodě č. 2003/01/024 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností Vesuvius Solar Crucible, s. r. o., se sídlem Konská 740, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2004/01/007 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností REFRASIL, s. r. o., se sídlem Průmyslová 720, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2004/01/018 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností STEELTEC CZ, s. r. o., se sídlem Průmyslová 700, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2005/01/009 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem Kaštanová 268, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2005/01/011 uzavřené dne mezi městem Třinec a společností KERN, s. r. o., se sídlem Konská 741, Třinec, , IČ Dodatek č. 3 k Dohodě č. 2008/01/014/Kb uzavřené dne mezi městem Třinec a společností DONGWON CZ, s. r. o., se sídlem Konská 745, Třinec, , IČ a to ve znění návrhů předložených prostřednictvím příloh č přednesu. usnesením č. 2012/2185 organizaci Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ul. Lidická č. p. 541, PSČ , IČ , předložení žádosti o poskytnutí podpory Ministerstva kultury ČR z programu Kulturní aktivity na projekt v roce 2013 Umění vidět, umění zažít. usnesením č. 2012/2186 uzavřít kupní smlouvu č. 2012/12/017/Kr mezi městem Třinec a společností JaGa, spol. s r. o., se sídlem v Praze 8, Gdaňská 656, PSČ , IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1552, zastoupenou JUDr. Martinem Zavázalem, jednatelem společnosti, jejímž předmětem je dodávka vyprošťovacího nářadí Holmatro, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2187 o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši Kč Strana 5 (celkem 14)

6 2) rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 2012/12/018/Kr mezi městem Třinec a Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ , IČ zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2188 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kv na části pozemku parc. č. 736 v k. ú. Karpentná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/458/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 2) rozhodla a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení nadzemního a zemního kabelové vedení NN včetně pojistkových skříní na části pozemku parc. č. 15/60 v k. ú. Nebory a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 60 Kč/m², min. 600 Kč včetně DPH b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/459/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2189 uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu č. 2012/05/418/By mezi městem Třinec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ , IČ , jejímž obsahem bude závazek města Třince strpět výkon stavebníkova práva na provedení stavby opravy mostu ev. č v rámci stavby pod názvem Sil. I/11 Oldřichovice, most ev. č , na pozemku parc. č. 1081/9 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, ve znění dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2190 zveřejnit záměr města směnit pozemky parc. č. 2466/3, 2466/5 a 2470/6 o celkové výměře 358 m 2 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za pozemky parc. č. 2470/16, 2470/1 o celkové výměře 345 m 2 a část pozemku parc. č. 2470/5 v rozsahu dle přiloženého snímku (výměra bude upřesněna GP) v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví společnosti CPI BYTY, a. s., se sídlem Praha, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude uhrazen za odhadní cenu. usnesením č. 2012/2191 1) vzala na vědomí přijatou nabídku společnosti Denas Energy, s. r. o., se sídlem Ostrava, Hradní 27/37, PSČ , IČ , na pronájem nebytových prostorů o celkové výměře 51,56 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za cenu dle Ceníku jako nabídku jedinou Strana 6 (celkem 14)

7 2) rozhodla a) pronajmout společnosti Denas Energy, s. r. o., se sídlem Ostrava, Hradní 27/37, PSČ , IČ , nebytové prostory o celkové výměře 51,56 m², tj. místnost č. 12 ve výměře 3,45 m², místnost č. 13 ve výměře 19,55 m² a místnost č. 14 ve výměře 28,56 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za účelem zřízení skladů pro příjem a distribuci zboží za cenu dle Ceníku na dobu neurčitou ode dne b) uzavřít nájemní smlouvu 2012/05/450/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2192 a) poskytnout souhlas k vzájemné výměně bytů ve vlastnictví města Třince, a to bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manž. F. K. a J. K., bytem Třinec, a bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemkyní je paní T. M., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvy č. 2012/05/436,437/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2193 doplnit užší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti 1+2, případně větší o žadatele ze seznamu uchazečů, a to: 1. paní K. F., bytem Třinec 2. paní M. B.-M., bytem Třinec 3. pan M. C., bytem Třinec 4. pan M. B., bytem Třinec 5. pan A. P., bytem Třinec 6. paní M. P., bytem Třinec 7. paní N. F., bytem Třinec 8. pan T. S., bytem Třinec 9. paní L. K., bytem Třinec 10. pan R. K., bytem Třinec 11. paní B. R., bytem Třinec 12. paní M. M., bytem Třinec 13. paní A. M., bytem Třinec. Strana 7 (celkem 14)

8 usnesením č. 2012/2194 zveřejnit záměr města prodat pozemek parc. č. 1085/10, trvalý travní porost, o výměře 102 m 2 a část pozemku parc. č. 1085/2, trvalý travní porost, o výměře 7 m 2 sloučenou do pozemku parc. č. 1085/10 v k. ú. Tyra a obci Třinec dle GP č /2011 ze dne předem určenému zájemci, společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ , IČ , vlastníkovi vodárenského zařízení umístěného na těchto pozemcích, za odhadní cenu. usnesením č. 2012/2195 a) udělit souhlas k podnájmu městského bytu o velikosti 1+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, jehož nájemci jsou manž. E. J. a V. J., bytem Třinec, pro paní K. H., bytem Třinec, a to na dobu 1 roku b) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - Dohoda o podmínkách souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu č. 2012/05/406/Ul/D1, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2196 poskytnout slevu z měsíčního nájemného paní A. S. a panu M. M., oba bytem Třinec, k bytu o velikosti 2+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemcích parc. č. st. 2423/1, 2424, 2425 a 2426 v k. ú. a obci Třinec, ve výši 30 %, a to od do doby ukončení topné sezony, tj usnesením č. 2012/2197 a) prominout poplatek z prodlení paní A. L., bytem Třinec, související s užíváním bytu v témže domě ve výši 100 %, tj Kč b) uzavřít dohodu o prominutí dluhu č. 2012/05/452/Kw ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2198 a) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince a prominout smluvní pokutu Kč paní M. T., bytem Třinec, za pozdní úhradu nájemného během poslední doby nájmu b) prodloužit nájemní smlouvu č. 2006/05/166/Za ze dne k nájmu bytu o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 825 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní M. T., bytem Třinec, do Strana 8 (celkem 14)

9 usnesením č. 2012/2199 1) doporučila zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2012/05/453/Kw mezi městem Třinec a paní M. S., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu č. 1 ve 22 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2012/05/454/Kw mezi městem Třinec a paní J. Z., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu č. 12 ve 37 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2012/05/455/Kw mezi městem Třinec a manžely A. S. a J. S., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu č. 5 ve 44 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) doporučila zastupitelstvu města uzavřít Dohodu o uznání dluhu a splátkách k jeho úhradě č. 2012/05/456/Kw mezi městem Třinec a paní M. C., bytem Třinec, na dlužnou částku spojenou s užíváním bytu č. 1 ve 27 měsíčních splátkách, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2200 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu L. D., bytem Třinec, na dobu 3 měsíců, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč před podpisem nájemní smlouvy jako zálohy na úplatu za postoupenou pohledávku města Třince, kterou má město Třinec za dlužníkem D. F., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) návrhu na usnesení b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/438/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem D. F., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájmu, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2011, vše včetně příslušenství pohledávek, a nákladech soudního řízení, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2012, jež bude vyčíslen ke dni , panu L. D., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2012/05/439/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy jako zálohy na úplatu za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem G. P., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 4) usnesení žadatelům v tomto pořadí: Strana 9 (celkem 14)

10 1. manž. M. R. a L. R., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu spol. CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy 2. panu J. M. a panu P. M., bytem Třinec b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/440/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za paní G. P., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, vyúčtování služeb za r. 2011, vše včetně příslušenství pohledávek, a to za částku ve výši Kč, žadatelům v tomto pořadí: 1. manž. M. R. a L. R., bytem Třinec, za podmínky ukončení nájemního vztahu k bytu spol. CPI BYTY, a. s., a to nejpozději do 4 měsíců od uzavření nájemní smlouvy 2. panu J. M. a panu P. M., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2012/05/441/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2201 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 v domě v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, panu T. M., bytem Třinec, na dobu 3 měsíců, za podmínky odevzdání stávajícího bytu b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/434/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2202 zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku níže uvedené pozemky v k. ú. Nebory a obci Třinec předem určenému zájemci, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ , zastoupenému na základě plné moci společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, IČ , jako investorovi stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice, na dobu její výstavby: pozemek p. č. 1621/90 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 223 m 2 pozemek p. č. 1621/33 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 560 m 2 pozemek p. č. 1621/54 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 545 m 2 pozemek p. č. 1621/71 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 527 m 2 pozemek p. č. 1622/23 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 411 m 2 pozemek p. č. 1622/14 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 201 m 2 2) rozhodla zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 1483/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 82 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec předem určenému zájemci, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ , zastoupenému na základě plné moci společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, IČ , jako investorovi stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice SO 130 Přeložka silnice III/4681, km 9,736 a SO 813 Vegetační úpravy, na dobu její výstavby. Strana 10 (celkem 14)

11 usnesením č. 2012/2203 a) pronajmout plochu o výměře cca 200 x 150 cm na čelní straně objektu č. p. 110 na ul. Jablunkovské v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 720 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., se sídlem Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ , IČ , za účelem umístění elektronického informačního panelu s jízdními řády na dobu neurčitou ode dne , minimálně na dobu 5 let, za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok s tím, že úhrada za spotřebovanou elektrickou energii půjde k tíži města Třince b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2012/05/353/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2012/2204 zveřejnit záměr města směnit část pozemku parc. č. 1450/1 orná půda o výměře 49 m 2 nově označenou jako parc. č. 1450/17 dle GP č /2011 ze dne v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví pana M. K., bytem Třinec, za pozemek parc. č ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 475 m 2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za podmínky předložení výpisu z katastru nemovitostí, dle kterého pan M. K. bude vlastníkem pozemků parc. č a 1449 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků bude uhrazen za cenu 30 Kč/m 2. usnesením č. 2012/2205 doplnit nájemní smlouvu na pronájem městských bytů o nové odstavce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2206 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch města Třince spočívající v přeložce veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1848/3, 1849/1 a 1849/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec ve spoluvlastnictví pana M. W., bytem Třinec, a paní Ž. W., bytem Třinec, v rámci stavby Silnice I/11 Nebory Oldřichovice jako stavebního objektu označeného v projektové dokumentaci stavby SO 448 Přeložka venkovního vedení VO v km 9,500 9,600 v rozsahu vymezeném v GP č /2011 ze dne Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč dle znaleckého posudku č. 2011/VB/Ol-041/S.I-11/IN ze dne , zpracovaného Ing. Pavlem Krämerem, Ostrava-Výškovice, Nováčkova 29, kterou investor stavby, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, , IČ , uhradí panu M. W. a paní Ž. W. b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena č. 2012/05/465/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 11 (celkem 14)

12 usnesením č. 2012/2207 uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/05/464/St mezi městem Třinec a firmou HAMROZI, s. r. o., se sídlem Třinec, ul. Polní 411, PSČ , IČ , na akci Rekonstrukce rozvodů vody ve 23 bytech obytného domu č. p na ul. Havlíčkově v Třinci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2208 vyhlásit veřejnou zakázku dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení Integrované výjezdové centrum Třinec 2) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení Integrované výjezdové centrum Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je ekonomická výhodnost nabídky (celková nabídková cena váha 60%, dodací lhůta váha 40%) 4) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení a hodnocení na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení Integrované výjezdové centrum Třinec Komise Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Rafał Zawadzki Ing. arch. Boris Petrov Ing. Daniel Fojcik Ing. Štěpán Rainisch Náhradníci RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ewa Sniegonová Ing. Věra Pindurová Alexandra Lipowská Mgr. Tomáš Jakubík 5) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle 110 odst. 3 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod bodem 1) tohoto usnesení. usnesením č. 2012/2209 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, , Ostrava, IČ , zastoupenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady, a městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, , Třinec, IČ , zastoupeným RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 12 (celkem 14)

13 usnesením č. 2012/2210 a) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Vytvoření interaktivního informačního systému sociálních služeb města Třince do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci vyhlášené výzvy č. 97 b) zajištění finančních prostředků na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje města Třince, na který bude požadována dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory GG Podpora procesů plánování sociálních služeb. Realizace projektu je plánována v roce 2013 a Výše dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu, což představuje Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na Kč. usnesením č. 2012/2211 o uzavření Smlouvy o partnerství č. 2012/08/065/Ra za účelem spolupráce na udržitelnosti projektu Komunitní centrum Borek mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , zastoupeným Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) souhlasila s podnájmem nebytových prostor na adrese Staré město 323, Třinec a pozemku, které má město pronajaté od CPI BYTY, a. s., dle smlouvy T 2012/11/NP a T 2012/12/NP pro občanské sdružení Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , s účinností od ) rozhodla o uzavření Smlouvy č. 2012/08/066/Ra o podnájmu nebytových prostor mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , zastoupeným Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) rozhodla o uzavření Smlouvy č. 2012/08/067/Ra o podnájmu pozemku mezi městem Třinec a občanským sdružením Bunkr, o. s., Lidická 541, Třinec, IČ , zastoupeným Mgr. Romanem Brzezinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2012/2212 v rámci projektu Plaveme prsa dne od do hodin o bezplatném vstupu na krytý bazén pro účastníky akce 2) uložila viz ÚKOLY 3) schválila občanskému sdružení Klub Marie použití znaku města Třince v propagační kampani a na svých webových stránkách. Strana 13 (celkem 14)

14 usnesením č. 2012/2213 s platností od schválit změnu příplatku za vedení ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace, a schválit změnu příplatku za vedení a změnu zvláštního příplatku zástupkyni statutárního orgánu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2012/2214 revokovat usnesení č. 2005/1558 ze 43. schůze Rady města Třince konané dne ) doporučila jako podklad pro rozhodnutí Drážního úřadu, se sídlem Nerudova 1, Olomouc, změnit název nové železniční zastávky v Třinci na Třinec centrum (Trzyniec Centrum). RADA MĚSTA ULOŽILA U usnesení č. 2012/ /59 řediteli STaRS postupovat dle bodu 1) tohoto usnesení. Zodp.: ředitel příspěvkové organizace STaRS Termín: RMě konaná dne RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ivo Kaleta STAROSTKA MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: Strana 14 (celkem 14)

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 51. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 51. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. května 2012 usnesením č. 2012/1778 program 51. schůze rady města, konané dne 28.05.2012. usnesením č. 2012/1779 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 113. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. března 2014 usnesením č. 2014/4123 1) schválila program 113. schůze rady města, konané dne 17.03.2014. usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2011 usnesením č. 2011/747 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 08.08.2011. usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. července 2015 usnesením č. 2015/786 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 13.07.2015. usnesením č. 2015/787 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. března 2010 usnesením č. 2010/3630 program 71. schůze rady města, konané dne 01.03.2010. usnesením č. 2010/3631 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. listopadu 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: usnesením č. 2010/1 1) jmenovala následující členy hodnotící

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více