PŘÍ L o H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍ L o H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti"

Transkript

1 I PŘÍ L o H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Archlebov, Archlebov, Obec, IČ: ses aven k : za obdob': 12/20 v Kč, s přesností na dvě dese~inná místa /IA.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.!ia.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona * V současné účetní závěrce změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu. * Změny v účtování pořizování DM - účet 901 se převedl na účet 401 a 403. V r se zdroje krytí netvoří. * Změna účtování DM pořízeného bezúplatně 04x(02x)/401. * Zásadní změna v účtování nákladů (účt.tř.5) a výnosů (účt.tř.6). * Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů (účet 572). * Přijaté dotace do výnosů (účet 67x).!IA. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona * Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům 377 nebo 378. * Účetní jednotka o opravných položkách neúčtovala. * Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji. * Účetní jednotka k rezervy netvořila. * Účetní jednotka k časově rozlišovala - zálohy na el.energii a plyn. * Účetní jednotka k o kurzových rozdílech neúčtovala. * Účetní jednotka metodu oceňování souboru majetku k nepoužila. * Účetní a finanční výkazy - jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb.

2 A.4.Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů POLOŽKA Číslo Název Syntetický účet OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P. I. Majetek účetní jednotky :. iný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný d ouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek 903 P.. Odepsané pohledávky a závazky Odepsané poh edávky Odepsané závazky 9 2 P.I. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.poh1.z důvodu Úp1.užívání majetku jinou osobou Dlouh.podm.pohled.z důvodu Úp1.užívání majetku jin.osobou KLpodm.poh1.z duvodu živ. aj.j.osobou na zák.sal.o výp. 923 t Q1.podm. poh. z ď vodu ží v. rnaj. j.osobou na zák1. snl. o výp Krátk.podm.poh1.z duvodu užívání majetku j.osobou z j.dův Dlouh.podm.poh1.z důvodu užíván' majetku j.osobou z j.duv. 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krá k. podmín. pohledáv y ze smluv o prodej i dlouh.majetku 93' h.podmín.pohledávky ze srn uv o prodej' d ouh.maje ku Krá kodobé podmíněné poh edávky z jiných srn uv 933 ~. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93~ 5. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU louhodobé podmín. pohledávky ze vz ahu k prostředkum EU Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztah k jiným zdrojíd Dlouhodobé podmín. poh edávky ze vztahu k. iným zdrojíd Krátkodobé podm'n.úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmín. úhrady pohledávek z při jatých zajištění 945 KLpodmín.pohledávky ze scud.sporů.správ.rizeni a j.říz D.podmín. pohledávky ze soud. sporu, správ.řízení a j.ři z Os a ní krá kodobá podm:něná aktiva 949 H. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P. V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z easi ngových srn uv hodobé podmíněné závazky z easi gových sml v Krá k.podm.záv.z duvodu úp.užívání ciz.maj.na zák'.j.dův, Dl. podm. záv. z důvodu úp1. uží vání ciz. maj. na zákl. j.duvodu Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zák1.sml.o výpuj D1.podm.záv.z duvodu užívání ciz.maj.na zád.snl.e výpuj. 966 Kr.podm.záv.z důvodu už'vání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 967.podm.záv.z duvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968 P.Vl. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku Krá kodobé podmíněné závazky z jiných srn uv D ouhodobé pod,íněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k pros ředkíd EU Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k pros ředkům EU KLpodm.záv.vyp1.z.práv.př.a da.čin.moci zák.,výk.,soud D1.podm.záv.vypl.z.práv.př.a da.čin.moci zák.,výk.,soud Krá kodobé podmí ěné závazky z posky nutých zajištění 981 O. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění KLpodmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení D1.podmín.závazky ze sotd.spcrů.správ.řlzeni a jin.řízení Os atní krátkodobá podmíněná pasiva 985 J. Os at í dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P. V. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum / / 4.00 / / / / Okamžik sestavení:

3 A.S.Informace podle 18 odst.1 písm.c) zákona PO'OŽKA ázev Stav k Spl.závazky pojistného na soc.zabezp.a pňsp.na st.pelitilu.zaaěst. Splatné závazky veřej ného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů / / / /

4 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm.a} zákona / A.7. Informace podle 19 odst.5 písm.b} zákona Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly. /IA.a. Informace podle 66 odst.6 Účetní jednotka ke dni podala jeden návrh na vklad do katastru nemovitosti. A.9. Informace podle 66 odst. a

5 A.I0.Informace podle 4 odst.8 písm.d) zákona Úče Stav k J Do)ce ce ke na dlouhodobý majetek ze státního rozpočt AÓ v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj 3 vzdělávání pracovníku 4 informatiku 5 indi viduální dotace na jmenovité akce 6 Při ja é prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek AÓ Přij.do ace celkem na dl.maj.z rozpočtu územ.samospráv.ce ků AÓ Při jaté příspěvky a dotace ze státního rozpočt A' 67 9 z oho: při jaté příspěvky na provoz od zřizova ele AÚ 67 O z toho na: výzkum a vývoj vzděláván' pracovníků 12 informatiku 13 př.dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.visprofin AÚ př. prostředky na výzkum a vývoj od posk. j.než zřiz. AÚ Př. prostředky na výzkum a vývoj z rozpoč u úz. samospr. celků AÚ Přij.prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účel.podpory AÚ ÚS Při jaté prostředky na provoz ze zahraní čí AÚ Př.pí' sp. a dct.celke na provoz z rozpoč u úz. samospr. ce ků AÚ Při j. příspěvky a dotace na provoz z rozpočt s átních fondů AÚ Při j. dotace ce kem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 21 Poskyt. návratné f' nančn' výpomoci mezi rozpočty-kraj.' řadu SÚ Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí SÚ Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-ze st.rozpočtu SÚ Při j. návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od kraj. úřadu SÚ Přijaté návratné finanční výpomoci mez' rozpočty-od obce SÚ Pí' j. návratné finanční výpomoc' mezi rozpočty-od stáuondů SÚ Při j. návra. finanční výpomoci mez' rozpočty-od os. veř. rozp. SÚ Pos.přechodné výpomoci přísp. organizac' m-org. s oho státu SÚ Poskyt. přechodné výpomoci přísp.organizacím-krajským 'řadem SÚ Poskytnuté přechodné výpomoci pí' sp. orqanitaci m-obcí SÚ Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské SÚ Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční SÚ Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku SÚ Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí SÚ Ostatní krátkodobé závazky (. nanční výpomoci) tuzemské SÚ Ostat í krá kodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční SÚ S ěnky k úhradě uze ské S Směnky k 'hradě zahraniční SÚ D ouhodobé bankovní úvěry tuzemské SÚ / D ouhodobé bankovní úvěry zahraničn' SÚ 45 4 Vydané dluhopisy tuzemské SÓ Vydané dluhopisy zahraniční SÚ Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské SÚ Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční SÚ Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské SÚ Os atní dlouhodobé závazky zahraniční SÚ Nakoupené d uhopisy a směnky k inkasu ce ke AÚ 063,253 a z toho: krátk.d uhopisy a směnky úz. samospr.ce k' AÚ 253 a komuná1n' d hopisy územních samosprávných celků AÚ ostat.dluhopisya veř. směnky rozpočtů AÚ 063,253 a Okamžik sestavení: ll Podpisový záznam:,)/rt-// f / I 1. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č.22,23,29 pří ohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační s ožky stát vykazují též stavy údajů podpoložek č.48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpo ožek č.22 až 51 pí' ohy úče n' závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpo ožek č.1 až 9,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 pí' ohy účetní závěrky. Stav položky UO vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky Ul vykazují úze ní samosprávné celky, příspěvkové organizace,

6 stá ' :0 dy a organizační složky stá u. v. 'četní jedno ka uvede' nformace o stavu položek ve dvou s oupcích, v prvním sloupci k 1. ednu, ve druhém s oupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni. /

7 Číslo Po ožka Název Syntetický účet Stav k Stav k 31.12,11 B,1. Poskytnut' úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B,2, pojčky cenných papíru zajištěné převodem peněí. prostředk o 364 B.3, Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nák pem 364 B, 4o Nák p akt' va se současně sjednaným zpě ným prodejem 364

8 c. PO~ Číslo c..2 C.3 U C.5 C.6 ŽKA Název Krát.podm.poh edávky ze vztahu k rezp.prostiedlůa-nerávr. louh.pcda. pohledávky ze vztahu k rozp. pros ředkílm- enávr. Krát.podm.poh edávky ze vz ahu k rozp.pros ředlů -návrat. D ouh.podm.pohledávky ze vztahu k rozp.prcstředke-náerat. Pod íněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředtůa Rozpočtované prostředky Stav k Stav k /

9 D.l. Informace o individuálním referenčním množství mléka D.2. Informace o individuální produkční kvótě D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.S. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Účetní jednotka o souboru majetků (účet 032) neúčtovala. D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.7. Výše ocenění lesních porostů Hodnota : D.S. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

10 E.l. Doplňujici informace k položkám rozvahy K po ožce : A. I I. 4. Obec Archlebov přijala v roce 2010 úvěr od ČS ve výši Kč na vybudování hygienického zařízení na víceúčelovém areálu v Archlebově, který je k splacen. Obec Archlebov k splatila úvěr u KB, který byl ve výši 4 mil Kč. Obec Archlebov má zpracovanou PO na kanalizaci a ČOV potřebnou k územnímu řízení ve výši ,-- Kč. Obec Archlebov v roce 2011 vybudovala stavbu "Zpevněná plocha víceúčelového areálu". Na tuto stavbu přijala dotaci z rozpočtu JmK, Program rozvoje venkova ve výši 150,-- Kč. Obci Archlebov byla bezúplatně převedena stavba "Měřiče rychlosti" od OSO Mikroregion Zdánicko v pořizovací hodnotě ,-- Kč. Obec Archlebov podala žádost o dotaci "Regenerace zeleně v obci Archlebov" z Operačního programu ŽP ČR. Obec zakoupila sněhovou frézu za ,-- Kč. Na základě zrněny metodiky účtování byla přeúčtována hodnota majetku, který měl pořizovací hodnotu nižší jak 40,-- Kč z účtu 022 na účet 028. V obci Archlebov byla dokončena obnova katastrálního operátu. Tímto se změnila výměra, účel užívání pozemků a také přibyly nové pozemky. Z tohoto důvodu byla upravena hodnota pozemků ve vlastnictví Obce Archlebov. Obec Archlebov vyplatila finanční dar pro žáky 1.a 2. ročníku Zš Archlebov v celkové výši ,-- Kč. Obec Archlebov přijala neinvestiční dar ve výši 50,-- Kč od firmy Zemagro spol. s r.o. Strážovice.

11 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce : B. I. 2 2.

12 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích

13 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce :

14 F.G. Ostatní fondy POLOŽKA Č' slo Název Stav k 3,12,201 G, I, Počáteční stav fondu UI. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2, Příj Y běž, roku, které nejsou určeny k využ'tí v běž.roce 3, Převody pros ředk' z rozpočtu běhe roku do úč, peněž.fondu G,m, Čerpání fondu UV, Konečný stav fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1-==1 G=. s=ta V=by=================1I POLOŽKA Číslo Název BÉŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO OBDOBÍ MINULÉ G Ġ.l. G. 2. G. 3. G.L G.5. G.6. Stavby By ové domy a bytové jednotky B dovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby // " 87.30/ / / / / O / / / Q/ / ' / / / / / / H. Pozemky POLOŽKA Č' slo ázev BÉŽNÉ OBDOB BRUT~O KOREKCE NE OBDOBÍ M NOLÉ B. H.1. H.2. H.3. H. 4. H. S. Pozemky Stavební pozemky esní pozemky Zahrady, pas tviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ont í pozemky / / / / ~ / / , /

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Blatnička, 163 69671 Blatnička, Obec, IČ:00488518 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Srbice, Nové Srbice 62 41501 Srbice, Obec, IČ:00266591 sestaven k : 31.12.2011 za období: 13/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Skalka, 69 69648 Skalka, Obec, IČ:00636819

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Skalka, 69 69648 Skalka, Obec, IČ:00636819 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Skalka, 69 69648 Skalka, Obec, IČ:00636819 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na

Více

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek obcí Strakonicka, 41 38601 Sousedovice, Obec, IČ:70960402 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč,

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Prostějovičky, Prostějovičky 67 79803 Prostějovičky,, IČ:00288667 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti PLYNOFIK dobrov. svazek obcí, 154 26225 Pičín, Svazek obcí, IČ:70567620 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Březí; IČO 00283070; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Polomí, 20 79855 Polomí, Obec, IČ:00600059 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Hrubá Vrbka; IČO 00284921; 696 73 Hrubá Vrbka 133 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Přítluky, Obecní 11 69104 Přítluky, Obec, IČ:00283550 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice Obec nebo městská

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Čkyně, Čkyně 2 38481 Čkyně, Obec, IČ:00250384 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Nosálov; IČO 00662208; Nosálov 29, 277 35 Nosálov Zatím neurčeno Předmět

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více