MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Vypracovala: Bc. Kateřina Havlíková 1

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně na základě svých zkušeností a s použitím uvedené odborné literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. 2

3 Děkuji Prof. PhDr. Marii Vítkové, CSc. Za její přístup a za odborné vedení mé práce. 3

4 Obsah Úvod Teoretická východiska Okruh žáků se souběžným postižením více vadami Mentální retardace Dětská mozková obrna Dětská mozková obrna jako kombinované postižení 11 2 Vzdělávání žáků se souběžným postiženími více vadami Legislativní rámec Základní škola speciální Cíle, úkoly a principy vzdělávání žáků s více vadami Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Základní škola speciální Jihlava Pedagogické a materiální zajištění vzdělávání Speciálně pedagogické metody a postupy Školní vzdělávací program ZŠS Jihlava Škola dobrého startu Vzdělávací strategie u žáků se středním mentálním postižením Výzkumný projekt Cíl, výzkumné teze, metody a techniky Charakteristika projektů školy Kazuistiky Závěry šetření Závěr. 65 Shrnutí.. 66 Summary.. 66 Seznam použité literatury

5 Úvod Základní škola speciální v Jihlavě vzdělává žáky s mentálním postižením, s lékařskou diagnózou autismus a se souběžným postižením více vadami. Je pilotní školou pro ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (dále RVP ZŠS) a od školního roku 2008/2009 vzdělává své žáky podle školního vzdělávacího programu Škola dobrého startu. V této práci chci využít svoje zkušenosti nejen se vzděláváním těchto žáků, ale také s vypracováváním školního vzdělávacího programu a s jeho aplikací přímo v praxi. Cílem diplomové práce a výzkumného projektu je zejména uvést, jak je náplň RVP ZŠS realizována v praxi, důraz je kladen na průřezová témata. Jelikož pedagogové mnoha základních škol speciálních v této době vypracovávají své školní vzdělávací programy, mohou zde získat ověřené zkušenosti a poznatky. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole jsou uvedena teoretická východiska práce, poskytuje stručný přehled o podstatě jednotlivých diagnóz, s nimiž se nejčastěji můžeme setkat u žáků vzdělávaných v základních školách speciálních. V druhé kapitole je popsána problematika vzdělávání těchto žáků z pohledu legislativy a pedagogiky. Jsou zde uvedeny cíle, úkoly a principy, jež musí být dodržovány při edukačním procesu jedinců se souběžným postižením více vadami. Je zde také popsána struktura a náplň RVP ZŠS. V třetí kapitole je popsána Základní škola speciální Jihlava, její personální i materiální vybavení, metody a terapie které jsou zde využívány a zejména je zde shrnuta podstata a obsah školního vzdělávacího programu Škola dobrého startu. Ve výzkumném projektu, který je uveden ve čtvrté kapitole, jsou popsány projekty, jimiž tato škola realizuje průřezová témata. Přínos těchto projektů pro rozvoj žáků je ověřován ve třech kazuistikách. Diplomová práce a výzkumný projekt je zpracován monografickou procedurou s využitím metody kvalitativního výzkumu. Ke zpracování byly použity tyto techniky: analýza odborné literatury, analýza školních dokumentů, analýza osobních dokumentů, pozorování, rozhovor, introspekce a kazuistiky. 5

6 1 Teoretická východiska 1.1 Okruh žáků se souběžným postižením více vadami V odborné literatuře bývá cílová skupina žáků se souběžným postižením více vadami nazývána také termíny osoby/žáci s kombinovaným postižením/vadami, s těžkým zdravotním postižením, s vícenásobným postižením. Podle závažnosti jednotlivých diagnóz může jejich kombinace zásadně působit na celý proces utváření osobnosti a socializaci. Zároveň má tento faktor zásadní vliv na vzdělávání dítěte. Závažnost jednotlivých postižení a to, které z nich je dominantní, určuje výběr správného způsobu edukace. Můžeme uvést tři skupiny žáků s více vadami. První je skupina žáků, kde je společným znakem mentální retardace, druhou je skupina tvořící kombinaci vad tělesných, smyslových a vad řeči, kde specifickou kategorii tvoří žáci hluchoslepí a třetí skupinou jsou žáci s poruchami autistického spektra. (srov. Bartoňová, M., Vítková, M. 2007, Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. 2007, Černá, M. 2008). Za těžké kombinované postižení je považováno spojení různých druhů postižení (např. tělesné a mentální postižení, zrakové postižení). Závažnost postižení rozhoduje o docházce do určité speciální školy. Těžké kombinované postižení je komplexní narušení vztahů na základě různého poškození dimenzí osobnosti (např. těžké tělesné poškození může vzhledem k nedostatku vyplývajících zkušeností vést ke kognitivním vývojovým opožděním). Děti, žáci s těžkým kombinovaným postižením, nedosáhnou srovnatelné vývojové úrovně intaktních dětí. Vývojové úrovně se pohybují od jednoho roku až do šesti měsíců v různých oblastech motoriky, kognice, emoce, komunikace a sociálního chování (Vítková, M., 2004). 1.2 Mentální retardace Určitý stupeň deficitu rozumových schopností bývá součástí diagnóz většiny žáků s těžším postižením více vadami. Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného defektu rozumových schopností. Postižení je definováno jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70 % normy), přestože byl takový jedinec přijatelným způsobem výchovně stimulován. Nízká úroveň inteligence bývá spojena se snížením či změnou dalších schopností a odlišnostmi ve struktuře osobnosti. (Vágnerová, M. 2000, s. 6

7 146). Mentální retardace není nemoc, nýbrž stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, které v sobě zahrnují: schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost přizpůsobovat se požadavkům svého okolí. Postižení, jež vzniká v průběhu vývoje jedince, je obvykle provázeno poruchou adaptace, tj. sníženou schopností orientovat se ve vlastním prostředí. Tato narušená adaptabilita souvisí m.j. se zpomaleným a zaostávajícím vývojem, s omezenými vzdělávacími možnostmi a s omezenou sociální přizpůsobivostí. Jednotlivé příznaky se vyskytují v náhodných seskupeních nebo jednotlivě, mohou mít i různou intenzitu (srov. Pipeková, J. 2006, Černá, M. 2008) Příčiny vzniku mentální retardace jsou různorodé, mohou se vyskytnout již v prenatálním období, v perinatálním nebo postnatálním. V období prenatálním jsou to příčiny genetické, dědičné (hereditální) či působení toxických látek. V průběhu porodu jsou to nejčastěji hypoxie až asfyxie, předčasný porod, překotný porod, přenošenost, klešťový porod, vícečetné těhotenství, mechanické poškození mozku, nízká porodní hmotnost, hyperbilirubinémie. V postnatálním období jsou příčiny vzniku mentální retardace velice různorodé, od nádorových onemocnění, intoxikací, úrazů až po silné deprivace aj. Úroveň mentální retardace se uvádí v přepočtu inteligenčního kvocientu (IQ), kdy hodnota 100 je brána jako průměr. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) označuje mentální retardace kódem F IQ odpovídá lehké mentální retardaci, IQ středně těžké mentální retardaci, IQ těžké mentální retardaci a IQ pod 20 hluboké mentální retardaci. Vyskytují se i případy, kdy je nemožné úroveň rozumových schopností vzhledem k přidruženým postižením či k nedostatku informací vyjádřit pomocí tohoto inteligenčního kvocientu, u těchto jedinců se pak uvádí jiná nebo nespecifikovaná mentální retardace. (Valenta, M., Müller, O. 2003) 1.3 Dětská mozková obrna Dětská mozková obrna (DMO) představuje jakýkoli stupeň pohybového postižení (od málo patrného až po úplnou bezmocnost) a je podmíněna poškozením nezralého mozku během jeho vývoje. Projevuje se variabilními poruchami koordinace a síly svalové činnosti, tedy poruchami držení těla a jeho motoriky. Společně s lehkou mozkovou dysfunkcí, mentální retardací, autismem a epileptickou encefalopatií patří mezi neurovývojová postižení motorického rozvoje dítěte, jež nastávají v důsledku postižení vývoje mozku během 7

8 těhotenství, při porodu a v prvních měsících života (Komárek, V., Zumrová, A. 2000, Vítková, M. 2006). V. Komárek a A. Zumrová (2000) uvádějí, že z každého jednoho tisíce narozených dětí je dvě až pět dětí postiženo dětskou mozkovou obrnou. S těmito dětmi se proto můžeme kdykoliv v našem životě setkat. Jejich edukace má svá specifika a probíhá buď ve speciálních školách nebo prostřednictvím integrace v běžných školách. Příčiny dětské mozkové obrny Předporodní příčiny (prenatální) v tomto období se za původce považuje jakákoli infekční nemoc matky během těhotenství, přičemž nejnebezpečnější je pro embryo první trimestr. Během něho může dojít k zánětu mozku vyvíjejícího se zárodku, a tedy k jeho následnému poškození. Nejčastěji jsou to chřipka, infekční žloutenka, syfilis, případně různé záněty. (Kraus, J., Šandera, O. 1975). Dalším nepříznivým vlivem může být krvácení během těhotenství, které může způsobit nedostatečné zásobování plodu kyslíkem a může tak vést k poškození mozku. Vývoj mozku dítěte mohou také nepříznivě ovlivňovat narkotika, používaná při operacích, nebo rentgenové paprsky. Avšak za jednu z nejdůležitějších příčin dětské mozkové obrny je považována nedonošenost. Nedonošené dítě má křehké krevní vlásečnice a nevyvinuté cévní stěny a tudíž je u něj mnohonásobně zvýšeno nebezpečí krvácení do mozku při nevyvinuté krevní srážlivosti. Nedonošené dítě je také mnohem více ohroženo infekcemi. Naproti tomu přenošenost je také jednou z příčin poškození mozku plodu. Při přenášení se totiž snižuje sycení krve plodu kyslíkem a tak vzniká nepoměr mezi nároky na kyslík a jeho dodávkou. (Kraus, J. 2005) Příčiny porodní (perinatální) tyto příčiny se považují za nejvýznamnější faktory vzniku DMO u dítěte. Nejčastější ohrožující situace nastává při dlouhotrvajícím (protrahovaném) porodu, během něhož dochází k rozdílům v tlacích mezi porodními cestami a dělohou. Je-li hlavička již v porodních cestách a tělo plodu ještě v děloze, krev se v hlavičce hromadí a může tak dojít ke krvácení do mozku a také k jeho špatnému zásobování kyslíkem. (Kraus, J., Šandera, O. 1975) K dalšímu závažnému rizikovému faktoru pro vznik dětské mozkové obrny patří asfyxie novorozence. Jedná se o podmíněné selhání dodávky kyslíku, takže novorozenec musí být kříšen. Odborníci uvádějí, že čím déle je dítě kříšeno, tím je poškození, a tudíž i postižení, větší. Mezi další příčiny vzniku dětské mozkové obrny patří porod pánevním koncem, při němž může dojít k nitrolebečnímu poranění a krvácení, a také klešťový porod, avšak tato metoda už se dnes v porodnicích téměř nepoužívá. Nepříznivý vliv 8

9 může mít také novorozenecká žloutenka, předčasný odtok plodové vody, abnormální porody plodu a císařský řez. ( Kraus, J. 2005) Příčiny poporodní (postnatální) také jakákoliv onemocnění novorozenců a kojenců v prvních dvanácti měsících jeho života mohou zapříčinit vznik dětské mozkové obrny. Bývají to především zánětlivá onemocnění centrálního nervového systému a jeho plen, mezi něž patří záněty mozku a mozkových blan. (Šlapal, R. 2002) Formy dětské mozkové obrny (DMO) Spastická forma DMO Spastická forma tvoří asi 60 % všech DMO (Komárek, V., Zumrová, A. 2000, s. 83). Dělí se podle lokalizace postižení na spastickou diparézu, hemiparézu a kvadruparézu. Spastická diparéza jedná se o poškození dolní poloviny těla. Charakteristické je zvýšené napětí (spasticita) svalů dolních končetin. Nemožnost natažení bérců v kolenou vede k chůzi s ohnutými koleny. Nohy jsou většinou slabší, chůze je možná převážně s oporou, u těžších forem dítě nezvládne chůzi vůbec. Dolní končetiny bývají také méně vyvinuty, takže je nápadný nepoměr mezi vzrůstem trupu a dolních končetin k normální délce trupu jsou dolní končetiny krátké. Prsty u rukou bývají neobratné, ale hrubá motorika bývá dobrá. (Stehlík, A., 1977) Vývoj diparetické chůze ztěžuje nůžkovité postavení dolních končetin, předklánění pánve a trupu. Tyto děti chodí po špičkách nebo po hřbetní a zevní ploše nártu. Vzhledem k tomu, že diparetická forma DMO vzniká poškozením mozku především v oblasti jeho kmene a mozková kůra tedy zpravidla není zasažena, inteligence dětí postižena nebývá a při vytvoření podmínek mohou zvládnout jak základní, tak vyšší vzdělání. (Kraus, J., Šandera, O. 1975) Spastická hemiparéza u tohoto typu postihne svalové napětí jednu polovinu těla pravou nebo levou a často výrazněji na dolní končetině. Ruka s prsty je někdy ohnuta dolů, palec bývá přitažen k dlani. (Stehlík, A. 1977) Kraus a Šandera (1975) uvádějí, že postižené končetiny jsou slabší a zpravidla kratší. Zkrácení může být nepatrné, ale také může dosáhnout až několika centimetrů. Také příslušná polovina obličeje bývá menší. Při chůzi dítě napadá na postiženou končetinu a došlapuje na špičku, horní končetinu přitom drží strnule bez souhybu. Tato forma vzniká poškozením jedné mozkové polokoule. Až u 30 % těchto dětí je zvýšené riziko epilepsie (Komárek, V., Zumrová, A. 2000). M. Vítková uvádí, že při postižení pravé hemisféry kognitivní kapacita těchto dětí bývá nejčastěji subnormální (průměrné IQ 90) s převahou verbální složky, v případě postižení levé hemisféry asi polovina dětí v podstatě nejeví žádné známky kognitivní poruchy, u druhé poloviny dětí bývá inteligence snížena 9

10 nejčastěji do pásma lehké mentální retardace (průměrné IQ 65) bez rozdílu mezi verbální a názorovou složkou (in Pipeková, J. 2006, s ). Spastická kvadruparéza u této formy postihuje spastické napětí všechny končetiny. Může být dvojího typu. V prvním případě může jít o diparetickou formu s rozšířením spasticity a paréz i na horní končetiny, v druhém případě jde o oboustranné postižení, přičemž horní končetiny jsou těžce postižené a dolní končetiny trochu méně výrazně. U tohoto typu DMO bývá prognóza nejméně příznivá. (Stehlík, A. 1977) Spastická hemiparéza oboustranná příčinou je rozsáhlé poškození mozku v obou polokoulích. Postiženy jsou všechny končetiny a proto patří tato forma mezi nejtěžší. Většinou však bývá jedna polokoule více postižená než druhá, takže i postižení končetin jedné strany je výraznější. Hybnost končetin je výrazně omezena a postižený bývá převážně odkázán na pomoc druhých, má sníženou inteligenci a zvýšené riziko výskytu epilepsie. (Kraus, J., Šandera, O. 1975) Nespastické formy DMO Dyskineticko-dystonická forma tato forma postihuje asi 20 % dětí s dětskou mozkovou obrnou. Je způsobena poškozením podkorových center. Projevuje se špatně ovládanou hybností, jedná se vlastně o sérii nepotlačitelných pohybů, které postihují končetiny, trup, hlavu i mluvidla. Tyto pohyby se objevují spontánně, v klidu, nebo se dají provokovat různými podněty, např. náhlým zvukem, bolestivým podnětem nebo polekáním. (Komárek, V., Zumrová, A. 2000) Mimovolní pohyby se zpravidla zvýrazňují a zmnožují při chtěných pohybech, ruší provedení chtěného pohybu a někdy jej mohou přímo znemožnit. Poté se zvyšuje svalové napětí jako důsledek úsilí, které člověk s DMO vyvíjí ve snaze pohyb ovládnout. Záškuby v obličeji vytvářejí nejrůznější grimasy, nemocný se různě pošklebuje, mohou se objevovat masky smíchu, zlosti, pláče, které však neodpovídají aktuálnímu duševnímu stavu postiženého. U některých případů dyskinetické formy se naopak mimovolní pohyby nevyjadřují vůbec, nebo pouze ojediněle. Pohyby a mimika jsou celkově chudé, řeč je monotónní a pomalá. (Kraus, J., Šandera, O. 1975) Inteligence bývá velmi dobrá, ale děti ji pro problémy s vyjadřováním obtížně uplatňují. (Komárek, V., Zumrová, A. 2000) Hypotonická forma - tato forma je vázána na raný věk dítěte, a to do tří až čtyř let. Později přechází do jiných forem, například do spastické DMO. (Novotná, M., Kremličková, M. 1997) Hypotonická forma se projevuje snížením svalového napětí. V důsledku toho mají postižené děti větší rozsah pohybů v kloubech. Dítě můžeme snadno svinout do klubíčka, 10

11 nebo mu horní končetiny ovinout kolem krku. Pokud dítě chodí, chůze je nejistá, vrávoravá, kroky jsou nestejné s úchylkami do stran. Objevuje se zde často značná porucha v duševním vývoji a v důsledku toho není prognóza příliš dobrá. Tito lidé bývají zřídka schopni žít samostatně. (Kraus, J., Šandera, O. 1975). Někteří autoři, zde B. Kapounek a A. Kapounek (1989), přiřazují k dětské mozkové obrně i lehkou mozkovou dysfunkci. Tato je brána jako lehčí poškození mozku. 1.4 Dětská mozková obrna jako kombinované postižení U žáků vzdělávaných ve speciálních školách somatopedického typu bývá onemocnění dětskou mozkovou obrnou často kombinováno s dalšími poškozeními, nejčastěji s mentálním postižením, poruchami řeči, zraku a sluchu. Častá je také epilepsie. Poruchy řečových a komunikačních schopností J. Jankovský (2001) uvádí, že poruchy řeči mohou být centrálního původu, například vývojová dysfázie (alálie), což je zamezený vývoj řeči, nebo afázie (přerušený vývoj řeči ztráta již vyvinuté řeči). Dále se zmiňuje o poruchách expresivní složky řeči. Velmi častou je dyslalie (špatná artikulace hlásek), anartrie (neschopnost artikulovat) a dysartrie (artikulace je téměř nesrozumitelná). Podle J. Jankovského (2001) mají děti s logopedickými vadami přidruženými k DMO nepříznivou prognózu nápravy těchto řečových a komunikačních vad. Poruchy řečových a komunikačních schopností v důsledku motorického postižení popisuje J. Klenková (2000, 2006). Jako příčiny odchylek ve vývoji řeči a vzniku komunikačních vad u dětí s DMO uvádí zejména: zaostávání orálních reflexů, hypersenzibilita nebo hyposenzibilita v ústní oblasti, neschopnost realizovat při pití rytmické, sací a polykací pohyby, těžké narušení polykacích pohybů, narušená koordinace čelisti, rtů a jazyka při žvýkání a polykání. (Klenková, J. 2000, s. 44) Dále uvádí, že typické pro děti s mozkovou obrnou je neschopnost správné tvorby jednotlivých hlásek následkem spasticity nebo nepotlačitelných pohybů jazyka, rtů a dolní čelisti. (Klenková, J. 2000, 2006, Bytešníková, I., Horáková, R. Klenková, J., 2007) Vágnerová, Hadj Moussová to je dobře napsané? a Štech (1993, s. 77) upozorňují, že je nezbytné dbát na rozlišení rozsahu poškození expresivní a receptivní složky řeči, protože 11

12 při poškození motorické koordinace mluvidel: tyto děti mohou dobře rozumět, ale velmi špatně a nesrozumitelně mluví. Vady zraku Děti s DMO nedovedou zaměřit zrak na jeden podnět ze skupiny a ostatních si nevšímat, při pozorování obrázků těkají zrakem a nepostřehnou podrobnosti, které umožňují pochopení smyslu obrázku, při čtení nedokážou sledovat text. Při postižení okcipitálních laloků dochází k poruchám zrakové analýzy složitějších tvarů. Dítě obtížně analyzuje části obrázku a nezvládne syntézu. Jednou z nejčastějších poruch je šilhání. Při šilhání nejsou předozadní osy obou očí při pohledu rovnoběžné oční koule jsou v asymeterickém postavení. Avšak u DMO nejde o toto klasické vadné postavení očí, ale o poruchy mozku, spočívající v neschopnosti jedince řídit současně pohyby obou očních koulí. (Kraus, J., Šandera, O. 1975, Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. 2007) Epilepsie Četnost výskytu epilepsie u jedinců s DMO je uváděna v různých studiích odlišně, pohybuje se mezi 15 až 55 %. (Kraus, J. 2005). Epilepsii můžeme považovat za významný činitel komplikující život a zdraví dětí a dospělých s DMO, zejména pokud se jedná o kvadruparetickou formu. U této formy se epilepsie vyskytuje u % případů, u hemiparetické formy u %, u diparéz u % a u dyskinetické formy u 25 % případů. Vzhledem k mimovolním pohybům u dětí s DMO není diagnostika epilepsie snadná. Tito jedinci nemívají pouze jeden typ záchvatu, epilepsie se u nich projevuje různými typy. (Kraus, J. 2005) Důsledky tohoto onemocnění na jedince s DMO mohou být velice závažné. U kontinuálních parciálních záchvatů může docházet ke ztrátám jednotlivých motorických schopností, objevuje se také zvýšená zátěž kognitivní složky osobnosti. Časté jsou také poruchy chování a problémy v sociální oblasti celé rodiny. Jak uvádí J. Kraus (2005), dítě s postižením hybnosti vyvolává u okolí pocity sympatií, pokud je však přidružena epilepsie, okolí je vystrašeno rizikem ztráty života a tak je rodině s takovýmto dítětem nabízena pomoc v mnohem menší míře. Shrnutí Dětská mozková obrna i mentální retardace mají mnoho příčin. Dělíme je na prenatální, perinatální a postnatální. Při výskytu více zdravotních či tělesných postižení najednou 12

13 hovoříme o kombinovaném postižení nebo také o souběžném postižení více vadami. Nejčastěji se setkáváme s kombinací dětské mozkové obrny s mentální retardací, s poruchami řečových a komunikačních schopností, s vadami zraku a s epilepsií. 13

14 2 Vzdělávání žáků se souběžným postiženími více vadami 2.1 Legislativní rámec Proces edukace započatý v rodině (za podpory střediska rané péče nebo speciálně pedagogického centra) pokračuje většinou v mateřské škole nebo ve speciální mateřské škole, popřípadě v přípravném stupni základní školy speciální a vrcholí nástupem do základní školy, nejčastěji do základní školy speciální. Možnosti vzdělávat děti/žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami včetně snahy zajistit všem žákům kvalitní podporu při aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků jsou legislativně zakotveny v zákonech a vyhláškách. Současná legislativa vychází ze zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jeho novely č. 49/2009 Sb. a návazných vyhlášek č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Podle 3 odst. 10 vyhlášky 73/2005 Sb. se děti/žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, souběžným postižením? více vadami nebo s poruchami autistického spektra mohou vzdělávat formou individuální integrace, formou skupinové integrace, ve škole speciální (samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením), kombinací forem. Tato norma také stanovuje, že žák se souběžným postižením více vadami patří mezi žáky se zdravotním postižením, kteří společně s žáky se zdravotním znevýhodněním a žáky se sociálním znevýhodněním tvoří skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci jsou pak předmětem speciálně pedagogické intervence jak v běžných školách, tak ve speciálních školách. Školský zákon č. 561/2004 Sb. v 48 uvádí, že žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a autismem mají právo se vzdělávat v základní škole speciální. Podle 8 odst. 10 vyhlášky 73/2005 Sb. se děti se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami nebo autismem mohou připravovat na vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální jeden až tři roky (srov. novelu školského zákona č. 49/2009 Sb.). 8 této vyhlášky mimo jiné uvádí, že pro stanovení formy a obsahu speciálního vzdělávání žáka a míry podpůrných opatření je určující rozsah speciálních vzdělávacích potřeb žáka; speciální vzdělávání a podpůrná opatření, doporučení školským poradenským zařízením zabezpečuje škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením; 14

15 ve třídách určených pro žáky s těžkým zdravotním postižením mohou souběžně působit tři pedagogičtí pracovníci, z toho jeden asistent pedagoga; pro přípravu na vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem, lze při základní škole zřídit přípravný stupeň základní školy speciální. 2.2 Základní škola speciální Co nejlepšímu rozvoji schopností, dovedností, znalostí a samostatnosti těžce zdravotně postižených žáků napomáhá tým odborníků s kvalitním materiálním zázemím v základní škole speciální. Vzdělávání v základní škole speciální je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, s psychickými zvláštnostmi, zejména s nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Vzhledem k těmto nedostatkům žáci nemohou zvládat požadavky základního vzdělání, ale jsou schopni osvojit si základy vzdělání. Ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojují základní vědomosti a dovednosti, vytvářejí si návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života. Vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností a osvojování přiměřených poznatků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní potřeby a vykonávat jednoduché pracovní činnosti. Rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků je založené na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. (Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Základní škola speciální, 2008, s. 11). Aby byla edukace u těžce tělesně postižených žáků úspěšná, je nezbytná simulace podmínek, které se co nejvíce blíží konkrétním životním situacím. Jedním ze základních specifických přístupů při vzdělávání je celistvost a orientace na praktické jednání. Cvičení musí být zasazena do určitého smysluplného a srozumitelného rámce, aby byly zachovány rozpoznatelné souvislosti vzhledem k reálné životní situaci. V neposlední řadě je nezbytné vytvoření optimálních podmínek přátelská atmosféra, klidné a nestresující prostředí, poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci atp. 15

16 2.3 Cíle, úkoly a principy vzdělávání žáků s více vadami Dle D. Opatřilové (2005) jde při edukaci jedinců s tělesným postižením v obecné rovině o optimální rozvoj osobnosti, při němž musí být respektovány individuální zvláštnosti a rozvoj speciálních výchovně vzdělávacích potřeb vyplývajících z postižení. Dále je to dosažení žádoucí úrovně vzdělanosti, vychovanosti a maximálního stupně jejich socializace. M. Vítková uvádí, že žáci s těžkým postižením jsou individuální osobnosti a tvoří příliš heterogenní skupinu na to, aby mohli být zachyceni jednotnou definicí, popř. podporováni jednotnými opatřeními. Pedagog je tedy stále v situaci, že musí hledat nové neznámé (výukové) cesty a být při edukaci kreativní. Je to úkol namáhavý, ale zajímavý. (2001, s. 13). Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (2008) klade tyto specifické cíle edukace: Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. Znamená to usnadnit verbální popřípadě neverbální dorozumívání s okolím využíváním všech dostupných systémů a forem komunikace např. počítačů, systémů augmentativní a alternativní komunikace. Pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i pracovním životě. Vést žáky k osvojení sebeobslužných činností a základních pracovních dovedností a návyků na takové úrovni, aby je byli schopni využít v občanském životě a při plnění požadavků podporovaného zaměstnání nebo chráněných dílen. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení. Vést žáky k ustálenému postupu osvojování dovedností a návyků, dbát na jeho dodržování formou průběžné pozitivní motivace. Podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů. Podporou názorného myšlení a úzkého sepětí s realitou vytvářet stereotypy chování pro uplatnění v konkrétních životních situacích. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vést žáky ke schopnosti reálného pohledu na svou osobu i na osoby ve svém nejbližším okolí, porozumět chování a činnostem druhých, umožnit jim zažít uspokojení z výsledků společné práce. Připravovat žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Rozvíjet u žáků schopnost vyjádřit své požadavky a potřeby, podporovat rozvoj jejich samostatnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, jednání, prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě. Zajišťovat žákům dostatek příležitostí k získávání zkušeností v činnostech, které je uspokojují a přinášejí jim radost, umožnit jim podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách. Učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných. Vytvářet a upevňovat poznatky a dovednosti v péči o zdraví, v oblasti osobního 16

17 bezpečí a při ochraně před možným sexuálním zneužíváním, vést je k pozitivnímu myšlení, k osvojení režimu podporujícího zdraví. Vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi. Poskytovat dostatek příležitostí k získání zkušeností s jinými lidmi a vést je k poznání a toleranci k odlišnostem různých skupin ve společnosti. (RVP ZŠS, 2008, s. 12) D. Opatřilová (2005, s. 4) uvádí jako hlavní úkoly edukace tyto: optimálně uspokojovat speciálně edukační potřeby kombinovaně postižených; zabezpečit osvojení si stanoveného obsahu edukace v plném rozsahu anebo alespoň jeho podstatných částí; podporovat optimální rozvoj kognitivních procesů a komunikačních předpokladů, schopností a zručností; podporovat optimální rozvoj motoriky, senzoriky; podporovat optimální rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti; podporovat optimální rozvoj emocionality; podporovat osvojování si žádoucích forem chování; podporovat optimální rozvoj adaptačních schopností jako předpokladu pro sociální učení a integraci do společnosti; podporovat proces rozvoje pojmové, praktické, sociální a emocionální integrace; podporovat budování mechanismů autoregulace; podporovat budování co nejvyšší úrovně samostatnosti a nezávislosti; podporovat proces komplexní rehabilitace. Edukace tělesně postižených má také své principy, tj. zákonitosti a pravidla, které je nezbytné dodržovat tak, aby byly dosaženy stanovené edukační cíle. F. Kábele (1993) uvádí tyto zásady: Zásada názornosti je nejdůležitější didaktickou zásadou při vzdělávání tělesně postižených žáků, uskutečňuje se reálným názorem, audiovizuálními pomůckami a exkurzemi. Zásada trvalosti učivo je potřeba probírat zajímavě a důkladně je procvičovat a opakovat, čímž se zmírní vyhasínání podmíněných reflexů, které je u tělesně a zdravotně postižených dětí daleko větší než u intaktní skupiny. Zásada přiměřenosti žáci nesmějí být přetěžováni nadměrnými výklady a úkoly, je nutné předcházet únavě, mít na vědomí křivku výkonnosti. Zásada soustavnosti je nezbytné zvolit takový způsob vyučování a řízení práce žáků, který umožňuje osvojit si vědomosti, dovednosti a návyky v ucelené soustavě. Zásada uvědomělosti žáci by měli být vedeni k tomu, aby si plně uvědomovali smysl a účelnost svého vzdělávání. Zásada aktivity vhodnou motivací a pestrostí školních a mimoškolních aktivit vést žáka k tomu, aby se aktivita stala jeho trvalou vlastností. 17

18 Zásada individuálního přístupu je nezbytné, aby učitel dobře znal své žáky a přistupoval ke každému z nich podle jeho specifických vlastností a možností. M. Renotierová (2003) uvádí tyto zásady při speciálně pedagogickém procesu u tělesně postižených: Zásada reedukace v celém procesu edukace a rehabilitace je nezbytné soustavně rozvíjet veškeré narušené či oslabené orgány a funkce, samozřejmě vzhledem k aktuálnímu stavu. Zásada kompenzace je nutno rozvíjet náhradní činnost v těch případech, kdy již není plně možná reedukace původní funkce. Zásada psychorehabilitace vyjadřuje nutnost celkového působení na celou osobnost postiženého člověka prostřednictvím reedukačních, kompenzačních a psychorehabilitačních postupů tak, aby bylo dosaženo jeho optimální socializace či resocializace. A. Vančová (2001) uvádí následující zásady: Komplexnost a orientace na osobnost kombinované postižení je potřeba chápat a posuzovat jako komplex, neposuzovat projevy izolovaně. Interakce a komunikace vytváření takových komunikačních situací, které vedou k interakci a reciprocitě (vzájemnosti) v nich. Kooperace realizace takové edukace, která nechápe jednotlivce jako pasivního přijímatele edukačních intervencí, ale jako aktivního spolutvůrce edukace. Diferenciace a individualizace respektovat specifické potřeby a individuální zvláštnosti každého konkrétního jednotlivce. Normalizace zabezpečení prolínání se s edukací intaktní populace. 2.4 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Kurikulárním dokumentem vymezujícím vzdělávání žáků se středně těžkou, těžkou mentální retardací a s kombinovanými vadami je Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní školy speciální (dále RVP ZŠS, 2008). Odvíjí se od Národního programu vzdělávání a navazuje na Rámcový vzdělávací plán pro základní vzdělávání a jeho přílohu o vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací (RVP ZV-LMP, 2005). 18

19 V RVP ZŠS je stanovena základní vzdělávací úroveň, kterou škola musí respektovat při tvorbě vlastních školních vzdělávacích plánů. RVP ZŠS vymezuje podmínky a způsob vzdělávání postižených žáků s ohledem na jejich specifické schopnosti a vlastnosti. Respektuje opoždění celkového psychomotorického vývoje žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Celý proces vzdělávání by měl na konci dovést žáka ke klíčovým kompetencím. Důraz je kladen na využití podpůrných opatření v takovém rozsahu, aby každý žák byl v nejvyšší možné míře připraven na společenské uplatnění, popřípadě na výkon jednoduchých pracovních činností. Dokument je rozdělen na dvě částí. První díl specifikuje vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a druhý díl je zaměřen na vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Klíčové kompetence u žáků se středně těžkým mentálním postižením Kompetence k učení Aby žák získal po ukončení vzdělávání kompetence k učení, musí zvládnout základy trivia, umět zacházet s učebnicemi, měl by být schopen myšlenkové koncentrace na učivo a ovládat alespoň v základních uživatelských dovednostech počítač. Je motivován k dalšímu poznávání a získané informace a zkušenosti je schopen využít v praktickém životě. Kompetence k řešení problémů Na konci vzdělávání je žák schopen dosažené znalosti a dovednosti využívat k řešení konkrétních úkolů a to zejména tak, že čerpá z předchozích zkušeností, které je schopen alespoň částečně vhodně modifikovat na podobné problémy. Ví, jak se vypořádat s neúspěchem a na koho se obrátit, pokud zjistí, že nezvládne vyřešit problém samostatně. Kompetence komunikativní Dosažením těchto kompetencí je žák schopen funkčně komunikovat se svým okolím a využívat komunikaci pro co nejvyšší stupeň své socializace. Umí přiměřeným způsobem sdělit svá přání, pocity a stanoviska a reagovat na informace od druhých lidí. Je schopen zpracovat a využít informace z jednoduchých textů, obrázkových návodů. Při komunikaci s ostatními je schopen vyjádřit svůj názor a tento si vhodně obhájit. Kompetence sociální a personální Žák je schopen zorientovat se v základních osobních vztazích, zapojuje se do společenských aktivit ve svém okolí, při kterých využívá osvojené společenské chování. Umí navazovat vztahy s vrstevníky a je tolerantní vůči ostatním lidem. V běžných situacích dovede rozlišit vhodné, nevhodné a nebezpečné chování a je schopen předvídat následky. 19

20 Kompetence občanské Po dokončení povinné školní docházky má žák zevrubný přehled o základních občanských právech a povinnostech, a o pravidlech života ve společnosti, k jejich dodržování využívá získaných zkušeností. Má povědomí o správném životním stylu a o ochraně životního prostředí. Při řešení náročných situací je schopen řídit se pokyny důvěryhodných osob. Kompetence pracovní Žák je seznámen se základními pracovními návody, postupy a principy a umí je využívat jak při samostatném, tak i při skupinovém plnění jednoduchých úkolů. Chápe hodnotu týmové práce a umí se do ní vhodně zapojit, přičemž respektuje pokyny kompetentních osob a dodržuje bezpečnostní pravidla. Je schopen koncentrovat se na výkon a následně akceptovat hodnocení výsledků. Při všech činnostech dodržuje hygienické návyky. Klíčové kompetence u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Zde je vzhledem k těžkému poškození kognitivních funkcí kladen důraz zejména na klíčové kompetence komunikativní, sociální, personální a pracovní. Kompetence k učení Po získání kompetencí k učení těžce postižený žák rozumí a přiměřeně využívá základní pojmy, znaky, znamení, piktogramy a k jejich osvojení využívá vhodné pomůcky a příklady. Měl by se orientovat v tiskací abecedě. Je schopen imitovat viděné pohyby a jednoduché aktivity. Kompetence k řešení problémů Žák si osvojil vzorce řešení nejjednodušších problémů, využívá schopností imitace a opakování. Přiměřeně reaguje na pokyny a překonává stresové situace. Má přehled o svém okolí a o denním harmonogramu činností. Kompetence komunikativní Těžce postižený žák na konci procesu základního vzdělávání podle svých schopností zvládá vhodnou formu verbální nebo neverbální komunikace, využívá ji při interakci se svým nejbližším okolím, při vyjadřování souhlasu či nesouhlasu, potřeb, emocí a citového rozpoložení. Ovládá základy společenského chování, přiměřeným způsobem zdraví a odpovídá na pozdrav, na oslovení. Kompetence sociální a personální 20

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s e s t ř e d n ě t ě ž k ý m m e n t á ln

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Zámečníková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více