OBSAH. Obsah 2. Únosnost 3. Životnost 4 5. Mazání 6 7. Montáž 8 9. Lineární vedení HG Lineární vedení MG 18 23

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Obsah 2. Únosnost 3. Životnost 4 5. Mazání 6 7. Montáž 8 9. Lineární vedení HG 10 17. Lineární vedení MG 18 23"

Transkript

1 10 Li pr Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 011 P neá rofil alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL2010 Pehled ární lovo mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem dnabíz ved out bylypelivp hybnéúdaje. m. w enýcht den tyí ekontrolován Vyhrazujeme typ ís ny,pestovšak siprávozm z knemžeme nyv. dol.cz

2 OBSAH Obsah 2 Únosnost 3 Životnost 45 Mazání 67 Montáž 89 LineárnívedeníHG 1017 LineárnívedeníMG

3 Lineární vedení Únosnost Statická únosnost Statická únosnost se používá pro volbu lineárních vedení, která pracují s velmi nízkou rychlostí, jsou zatžována v klidu nebo jsou vystavena velkým rázm pi dynamickém namáhání. Statická únosnost lineárního vedení C 0 je definována jako statické zatížení, které vyvolá ve stykové ploše mezi obžnou drahou a nejvíce zatíženým valivým tlesem tlak, pi kterém nastává trvalá deformace o velikosti 0,0001 násobku prmru kuliky. Hodnoty statické únosnosti jsou uvedeny v tabulkách. Maximální statické zatížení, které psobí na lineární vedení nesmí být vyšší než základní statická únosnost. Pípustný statický moment Statické momenty MX a MY a MZ jsou definovány jako momenty, které pi momentovém zatížení vozíku psobí ve stedu stykové plochy a zpsobí tlak, kterému odpovídá trvalá deformace 0,0001 násobku prmru kuliky. X Y Z Statický bezpenostní koeficient f - statický bezpenostní koeficient C 0 - statická únosnost (N) M 0 - pípustný statický moment (N/mm) P - statické ekvivalentní zatížení (N) M - statický ekvivalentní moment (N/mm) Zatížení f normální 1,25-3,0 rázy a vibrace 3,0-5,0 Dynamická únosnost Dynamická únosnost se používá pro uložení, které pracuje pod zatížením za pohybu. Dynamická únosnost je vyjádena jako zatížení u kterého je velikost a smr konstantní a pi nmž lineární vedení dosáhne životnosti definované jako m dráhy pojezdu. Hodnoty dynamické únosnosti jsou uvedeny v tabulkách. 3

4 Lineární vedení Životnost Jmenovitá životnost Trvanlivost profilového vedení je definována jako vzdálenost, kterou urazí vozík, než se projeví první píznaky únavy materiálu. Bylo však zjištno, že shodná vedení, která pracovala za naprosto stejných podmínek, mohou dosahovat rzné životnosti. Z toho dvodu je základní životnost použita jako smrná hodnota pro stanovení pedpokládané životnosti profilového vedení. Jmenovitá životnost je celková vzdálenost chodu, již dosáhne nebo pekroí 90% naprosto stejných vedení v dostaten velké skupin bez prvních píznak únavy materiálu. Výpoet jmenovité životnosti Životnost lineárního vedení je možné vypoítat tím pesnji a spolehlivji, ím podrobnji známe provozní podmínky a parametry. Jmenovitou životnost lze vypoítat podle následujícího vzorce. L - jmenovitá životnost (m) C - dynamická únosnost (N) P - dynamické ekvivalentní zatížení Na jmenovitou životnost mají znaný vliv okolní faktory jako jsou tvrdost obžné dráhy, teplota lineárního vedení a druh zatížení. Vztah mezi tmito faktory je vyjáden v rovnici: L - jmenovitá životnost (m) C - dynamická únosnost (N) P - dynamické ekvivalentní zatížení (N) f h - koeficient tvrdosti f t - koeficient teploty f w - koeficient zatížení Koeficient tvrdosti - f h Tvrdost obžných drah profilového vedení je 58 HRC. Pro tuto hodnotu platí koeficient tvrdosti f h = 1. Pokud je hodnota tvrdosti obžných drah jiná, mní se odpovídajícím zpsobem i hodnota koeficientu tvrdosti.. 4

5 Lineární vedení Životnost Koeficientteplotyf t Pokudteplotaprostedí,vekterémprofilovévedenípracuje,pekroíteplotu100 C,mníseodpovídajícímzpsobemihodnota koeficientuteploty. Koeficient zatížení - f w Zatížení psobící na vedení s profilovými tyemi se skládá z vnjších a vnitních sil, vyvolaných zmnami zrychlení, velkými rázy a vibracemi. Práv vibrace je velmi obtížné kvantifikovat a pi výpotu ekvivalentního dynamického zatížení by se zatížení psobící na vozík mlo vynásobit koeficientem f w. Druh zatížení Pojezdová rychlost f w Bez ráz a vibrací v < 15 m/min 1-1,2 Malé rázy 15 m/min < v < 60 m/min 1,2-1,5 Normální zatížení 60 m/min < v < 120 m/min 1,5-2,0 S rázy a vibracemi v > 120 m/min 2,0-3,5 Výpoet životnosti v hodinách - L h L h = L h - životnost (h) L - jmenovitá životnost (m) P - dynamické ekvivalentní zatížení (N) v - rychlost (m/min) C - dynamická únosnost (N) 5

6 Lineární vedení Mazání Spolehlivá funkce lineárního vedení je zajištna pouze tehdy, když dostatené množství maziva zabrání styku kov na kov mezi valivými tlesy a obžnými drahami. Tím mazivo nejen snižuje tení,ale i chrání povrchy proti korozi. Je možné mazat plastickým mazivem i olejem. Mazací vlastnosti plastických maziv a olej se s asem v dsledku mechanického namáhání a stárnutí zhoršují. Proto je nutné pravideln použité nebo zneištné mazivo doplovat nebo obnovovat. Po montáži lineárního vedení musí být provedeno první promazání. Potom doporuujeme pravidelné mazání podle tabulky. Pomocí adaptéru pro mazání lze napojit vozík na centrální mazací systém. Potebné mazací množství pro první promazání a intervaly pro domazávání jsou uvedeny v tabulce. Pro normální provozní podmínky platí intervaly uvedené v tabulce 1. Je-li lineární vedení montováno svisle, na stranu nebo s kolejnicí nahoe a vozíky dole, je teba zvýšit množství maziva cca o 50%. U aplikací se zdvihem menším než je dvojnásobek délky vozíku, je teba mazat na obou koncích vozíku. Pokud je zdvih menší než 0,5x délka vozíku, ml by se vozík mazat na obou stranách a pitom je teba s vozíkem nkolikrát projet dráhu odpovídající dvojnásobku délky vozíku. Tabulka 1 Velikost Množství plastického maziva pi uvedení do provozu (g) Množství plastického maziva pi domazávání (g) Interval domazávání (km) pi zatížení 0,10 C dyn 7 0,3 0,5 0, ,3 0,5 0, ,5 0,8 0, ,8 1,1 0, ,1 1,4 0, ,6 2,1 0, ,4 3,0 1, ,1 5,0 2, ,6 6,5 3, ,1 7,1 3, ,0 9,0 4,1 140 Mazání plastickým mazivem Pro mazání plastickým mazivem doporuujeme mazivo dle DIN Pro normální zatížení - K2K Pro vyšší zatížení (C/P < 15) KP2K, tída konzistence NGLI 2 dle DIN Doporuené plastické mazivo: o o o o o BEACON EP1 - ESSO Staburags NBU8EP - KLUBER Isoflex Special - KLUBER Multifak EP1 - TEXACO Paragon EP1 - DEA 6

7 Lineární vedení Mazání Mazání olejem Množství pro první mazání a domazávání jsou uvedena v tabulce 2. Množství pro následné doplnní oleje je teba aplikovat v rámci jednoho mazacího impulsu. Pokud není možné dané množství oleje aplikovat v rámci jednoho impulsu, lze je aplikovat po nkolika dílích dávkách. Mezi jednotlivými impulsy by však mla být dodržena asová prodleva sekund. Interval pro domazávání olejem bývá 50% intervalu pro domazávání plastickým mazivem. Tabulka 2 Velikost První mazání a domazávání (cm 3 ) 7 0,2 9 0,2 12 0,3 15 0,5 20 0,8 25 0,9 30 1,2 35 1,3 45 2,5 55 4,0 65 6,5 Uvedení do provozu Lineární vedení je dodáváno v zakonzervovaném stavu. Množství plastického maziva ve vozíku nemusí odpovídat množství pro první naplnní. Plastické mazivo má ve skladovaných vozících pedevším ochranný charakter. Proto doporuujeme mazivo doplnit. Po doplnní maziva je teba nkolikrát projet vozíkem dráhu odpovídající trojnásobku délky vozíku. Uvedený postup zopakovat ješt dvakrát. 7

8 Lineární vedení Montáž Obrázky ukazují tyi zpsoby montáže, které jsou v praxi považovány za nejvhodnjší. 8

9 Lineární vedení Montáž Správný montážní postup a istota pi montáži mají zásadní význam pro optimální funkci lineárního vedení. 9

10 Lineární vedení HG Konstrukce Profilové lineární vedení ady HG se tymi vodícími dráhami pro kuliky je dimenzováno pro vyšší zatížení a tuhost. Toho je dosaženo díky optimalizaci kruhového oblouku obžné dráhy a její konstrukcí. Optimalizovaná konstrukce systému obhu kuliek zaruuje lehký chod lineárních vedení. Vozíky jsou vybaveny lištou, která zabrauje vypadnutí kuliek z obžné dráhy. 10

11 Lineární vedení HG Typy vozík a kolejnic Vozíky provedení Vysoký vozík HGH CA - krátký HGH HA - dlouhý Vozík s pírubou HGW CC - krátký HGW HC - dlouhý Kolejnice provedení Uchycení shora HGR R Uchycení zdola HGR T 11

12 Lineární vedení HG Specifikace systému, píklad pro objednání Vozík HGW25CCZAC. HG typ W provedení, W-pírubový vozík, H-vysoký vozík 25 velikost 25 C typ, C-krátký, H-dlouhý C upevnní, A-shora,C-shora i zespodu ZA pedptí ZA, Z0 C tída pesnosti C, H Kolejnice HGR25R1200C. HG typ R kolejnice 25 velikost 25 R typ, R-uchycení shora, T-uchycení zdola 1200 délka kolejnice v mm C tída pesnosti C, H 12

13 Lineární vedení HG Pesnost, tolerance, pedptí Tídy pesnosti Velikost systému Tolerance výšky H Standardní pesnost C Tolerance šíky N Rozptyl výšky H* Rozptyl šíky N* Tolerance výšky H Vysoká pesnost H Tolerance šíky N Rozptyl výšky H* Rozptyl šíky N* HG15, HG20 ±0,1 ±0,1 0,02 0,02 ±0,03 ±0,03 0,010 0,010 HG25, HG30, HG35 ±0,1 ±0,1 0,02 0,03 ±0,04 ±0,04 0,015 0,015 HG45, HG55 ±0,1 ±0,1 0,03 0,03 ±0,05 ±0,05 0,015 0,020 HG65 ±0,1 ±0,1 0,03 0,03 ±0,07 ±0,07 0,020 0,025 * Pípustná odchylka míry pi použití více vozík na jedné kolejnici Tolerance rovnobžnosti Délka kolejnice (mm) C (µm) Tída pesnosti H (µm) Pedptí Tída pedptí Pedptí Použití Píklad ZA Z0 0,05 0,07 C Vysoká pesnost Obrábcí centra, NC soustruhy Standardní (stední) pedptí mící technika 0 0,02 C Konstantní zatížení Dopravní technika, balící stroje Lehké pedptí rázy, menší pesnost svaovací automaty C = dynamická únosnost 13

14 Lineární vedení HG Kolejnice HGR Kolejnice Kolejnice jsou dodávány v délkách dle požadavk zákazníka. Vzdálenost konce kolejnice od prvního montážního otvoru E se musí pohybovat v rozmezí hodnot E 1/2 min a E 1/2 max. Pokud zákazník neurí jinak, jsou oba konce symetrické. L - celková délka kolejnice (mm) n - poet montážních otvor P - rozte montážních otvor (mm) E 1/2 - vzdálenost od stedu posledního montážního otvoru ke konci kolejnice (mm) Maximální délky kolejnice Velikost kolejnice HGR15 HGR20 HGR25 HGR30 HGR35 HGR45 HGR55 HGR65 Rozte otvor P Koncová rozte E , E1/2min E1/2max Max. délka Utahovací moment (Nm) Utahovací moment pro pipevovací šrouby dle DIN

15 Lineární vedení HG Kolejnice HGR Provedení HGR-R, pro montáž shora i ze spodu Typ Rozmry (mm) Hmotnost W R H R D Šroub h d P E (kg/m) HGR15R 15 15,0 7,5 M4x16 5,3 4, ,0 1,45 HGR20R 20 17,5 9,5 M5x16 8,5 6, ,0 2,21 HGR25R 23 22,0 11 M6x20 9,0 7, ,0 3,21 HGR30R 28 26,0 14 M8x25 12,0 9, ,0 4,47 HGR35R 34 29,0 14 M8x25 12,0 9, ,0 6,30 HGR45R 45 38,0 20 M12x35 17,0 14, ,5 10,41 HGR55R 53 44,0 23 M14x45 20,0 16, ,0 15,08 HGR65R 63 53,0 26 M16x50 22,0 18, ,0 21,18 Provedení HGR-T,pro montáž ze spodu Typ W R H R Rozmry (mm) S h P E Hmotnost (kg/m) HGR15T 15 15,0 M ,0 1,48 HGR20T 20 17,5 M ,0 2,29 HGR25T 23 22,0 M ,0 3,35 HGR30T 28 26,0 M ,0 4,67 HGR35T 34 29,0 M ,0 6,51 HGR45T 45 38,0 M ,5 10,87 HGR55T 53 44,0 M ,0 15,67 HGR65T 63 53,0 M ,0 21,73 15

16 Lineární vedení HGH HGH-CA I HGH-HA Objednací íslo Montážní rozmry Rozmry (mm) Únosnost (N) dyn. stat. Statický moment (Nm) H H1 N W B B1 C L1 L G Mxl T H2 H3 C C0 Mx My Mz (kg) Hmotnost vozíku HGH15CA 28 4,3 9, ,4 61,4 5,3 M4x5 6 8,5 9, ,18 HGH20CA 36 50,5 75, , , ,0 M5x HGH20HA 50 65,2 90, ,39 HGH25CA , , , ,0 83,0 12,0 M6x HGH25HA 50 78,6 103, ,69 HGH30CA 40 70,0 97, , ,0 M8x10 8,5 9,5 13,8 HGH30HA 60 93,0 120, ,16 HGH35CA , , ,0 112,4 12,0 M8x12 10, ,6 HGH35HA ,8 138, ,92 HGH45CA 60 97,0 138, , , ,9 M10x ,5 30,5 HGH45HA ,8 169, ,61 HGH55CA , ,7 165,7 12,9 M12x18 17, ,38 HGH55HA ,8 203, ,49 HGH65CA ,2 198, , ,9 M16x HGH65HA ,6 257, ,82 16

17 Lineární vedení HGW HGW-CC I HGW-HC Montážní Únosnost (N) Hmotnost Rozmry (mm) Statický moment (Nm) rozmry dyn. stat. vozíku H H1 N W B B1 C L1 L G M T T1 T2 H2 H3 C C0 Mx My Mz (kg) Objednací íslo HGW15CC 24 4,3 16, , ,4 61,4 5,3 M5 6,0 8,9 6,95 4,5 5, ,17 HGW20CC 50,5 75, , ,6 21, , ,0 M6 8,0 10,0 9,50 6,0 7,0 HGW20HC 65,2 90, ,52 HGW25CC 36 5,5 23, , ,0 83,0 12,0 M8 8,0 14,0 10,00 6,0 9, ,78 HGW25HC 78,6 103, ,80 HGW30CC 70,0 97, , ,0 31, , ,0 M10 8,5 16,0 10,00 6,5 10,8 HGW30HC 93,0 120, ,44 HGW35CC 48 7,5 33, , ,0 112,4 12,0 M10 10,1 18,0 13,00 9,0 19, ,03 HGW35HC 105,8 138, ,06 HGW45CC 97,0 138, , ,5 37, , ,9 M12 15,1 22,0 15,00 8,5 30,5 HGW45HC 128,8 169, ,69 HGW55CC 70 13,0 43, , ,7 165,7 12,9 M14 17,5 26,5 17,00 12,0 29, ,38 HGW55HC 155,8 203, ,96 HGW65CC 144,2 198, , ,0 53, , ,9 M16 25,0 37,5 23,00 15,0 15,0 HGW65HC 203,6 257, ,89 17

18 Lineární vedení MG Konstrukce Miniaturní profilové lineární vedení ady MG je malé lehké vedení vhodné pro malé pístroje. Profil obžné dráhy kolejnice umožuje zachytávat zatížení ve všech smrech. Kolejnice a vozíky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Kuliky jsou zajištny proti vypadnutí ochranným drátem. MGN MGW 18

19 Lineární vedení MG Pesnost, tolerance, pedptí Tídy pesnosti Pesnost Standardní C Vysoká H Výšková tolerance H ±0,04 ±0,020 Šíková tolerance N ±0,04 ±0,025 Výškový rozptyl H * 0,03 0,015 Šíkový rozptyl N * 0,03 0,02 * Dovolené rozmrové odchylky pi použití více vozík na jedné kolejnici Tolerance rovnobžnosti Délka kolejnice Tída pesnosti (mm) C (µm) H (µm) Pedptí Tída pedptí Pedptí Tída pesnosti ZA Z0 C = dynamická únosnost 0,02 C lehké pedptí 0 velmi lehké pedptí C, H C, H 19

20 Lineární vedení MG Specifikace systému, píklad pro objednání Vozík MGN12CZ1H MGN typ 12 velikost C typ, C-krátký, H-dlouhý Z1 pedptí Z1, Z0 H tída pesnosti C, H Kolejnice MGNR12R1000H MGN typ R kolejnice 12 velikost R1000 délka kolejnice v mm H tída pesnosti C, H 20

21 Lineární vedení MG Délky kolejnic Kolejnice jsou dodávány v délkách dle požadavk zákazníka. Vzdálenost konce kolejnice od prvního montážního otvoru E se musí pohybovat v rozmezí hodnot E 1/2 min a E 1/2 max. Pokud zákazník neurí jinak, jsou oba konce symetrické. L - celková délka kolejnice (mm) n - poet montážních otvor P - rozte montážních otvor (mm) E 1/2 - vzdálenost od stedu posledního montážního otvoru ke konci kolejnice (mm) Velikost kolejnice MGNR7 MGNR9 MGNR12 MGNR15 MGWR7 MGWR9 MGWR12 MGWR15 Rozte otvor P Koncová rozte E E1/2min E1/2 max Max. délka

22 Lineární vedení MGN MGN-C I MGN-H Zatížení (N) Hmotnost Objednací Montážní rozmry Rozmry (mm) Statický moment (Nm) dyn. stat. vozíku íslo vozíku H H 1 N W B B 1 C L 1 L G Gn Mxl H 2 C C 0 Mo Mx My (g) MGN7C 8 13,5 22, ,8 2,9 2, ,5 5, ,5 - Ø0,8 M2x2,5 1,5 10 2,0 5, ,5 - Ø0,8 M3x3 1,8 MGN7H MGN9H 16 29,9 39, , ,0 21,8 19,0 30, ,8 4,9 4,9 15 MGN9C MGN12C 15 21,7 34, , ,0 18,9 14,0 28, ,0 7,5 7, ,0 7, ,5 - Ø0,8 M3x3,5 2,5 MGN12H 20 32,4 45, ,0 37,0 37,0 54 MGN15C 20 26,7 42, ,0 22,0 22, ,0 8, ,5 4,5 GN3S M3x4 3,0 MGN15H 25 43,4 58, ,0 59,0 59,0 92 Objednací íslo Rozmry Hmotnost Šroub kolejnice W (kg/m) R H R D h d P E MGN7R 7 4,8 4,2 2,3 2,4 15 5,0 M2x6 0,22 MGN9R 9 6,5 6,0 3,5 3,5 20 7,5 M3x8 0,38 MGN12R 12 8,0 6,0 4,5 3, ,0 M3x8 0,65 MGN15R 15 10,0 6,0 4,5 3, ,0 M3x10 1,06 22

23 Lineární vedení MGW MGW-C I MGW-H Zatížení (N) Hmotnost Objednací Montážní rozmry Rozmry (mm) Statický moment (Nm) dyn. stat. vozíku íslo vozíku H H 1 N W B B 1 C L 1 L G Gn Mxl H 2 C C 0 Mo Mx My (g) MGW7C 10,0 21,0 31, ,0 7,3 7, ,9 5, Ø0,9 M3x3 1, , Ø1,0 M3x3 2,4 MGW7H MGW9H 23 3,5 24,0 38,5 50, , ,8 55,6 41,0 34,7 34, ,9 15,8 15,8 29 MGW9C MGW12C 15,0 31,3 46, ,5 12, ,5 71,7 39,3 28,3 28, ,9 19,3 19, , Ø1,8 M3x3,6 2,8 MGW12H 28,0 45,6 60, ,7 58,5 58,5 103 MGW15C 20,0 38,0 54, ,2 57,8 57, , ,5 5,2 GN3S M4x4,2 3,2 MGW15H 35,0 57,0 73, ,8 125,0 125,0 215 Objednací íslo Rozmry Hmotnost Šroub kolejnice W (kg/m) R W B H R D h d P E MGW7R 14-5,2 6 3,2 3, M3x6 0,51 MGW9R 18-7,0 6 4,5 3, M3x8 0,91 MGW12R 24-8,5 8 4,5 4, M4x8 1,49 MGW15R ,5 8 4,5 4, M4x10 2,86 23

Lineární vedení s oběhovými kuličkami

Lineární vedení s oběhovými kuličkami Lineární vedení s oběhovými kuličkami Obsah Obsah Vedení HG - popis 125 Přesnost vedení HG 127 Profilové kolejnice HGR 128 Vozíky vysoké HGH 130 Vozíky přírubové HGW 131 Miniaturní vedení MG - popis 132

Více

Lineární vedení Typ MG

Lineární vedení Typ MG 1.2 Miniaturní lineární vedení 1.2.1 Vlastnosti typu MGN 1. Malé, lehké, vhodné pro malé stroje 2. Kolejnice a vozíky z nerezavějící oceli 3. Gotický profil oběžné dráhy umožňuje zatížení ve všech směrech

Více

inteligence v pohybu lineární vedení

inteligence v pohybu lineární vedení inteligence v pohybu lineární vedení 1 WWW.HIWIN.CZ LINEÁRNÍ VEDENÍ Všeobecné informace TYP HG, EG TYP Q1 TYP MG/TM TYP WE TYP RG TYP PG Brzdy lineárního vedení 3/8 9/32 33/41 42/5 51/57 58/73 74/81 82/9

Více

intelligence in MOTiOn lineární vedení WWW.HiWin.CZ

intelligence in MOTiOn lineární vedení WWW.HiWin.CZ intelligence in MOTiOn lineární vedení 1 WWW.HiWin.CZ lineární vedení všeobecné informace TYP HG, eg TYP MG/TM TYP We TYP rg TYP PG Brzdy lineárního vedení 3/8 9/32 33/41 42/49 5/65 66/74 74/82 1 WWW.HiWin.CZ

Více

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth Údržba Zvlášt na odkrytovaných kolejnicích se mže usazovat špína. Aby se udržela funknost tsnní a krycího pásku, musí se takovéto zneištní pravideln odstraovat. Proto provete dvakrát za den, nejpozdjí

Více

www.midol.cz info@midol.cz

www.midol.cz info@midol.cz 10 Ku Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 018 P ulik alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL2010 Pehled ky mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem dnabíz bylypelivp hybnéúdaje. m. w enýcht ekontrolován

Více

INTELLIGENCE IN MOTION LINEÁRNÍ VEDENÍ

INTELLIGENCE IN MOTION LINEÁRNÍ VEDENÍ INTELLIGENCE IN MOTION LINEÁRNÍ VEDENÍ 1 WWW.HIWIN.CZ LINEÁRNÍ VEDENÍ Všeobecné informace TYP HG, EG TYP MG/PM TYP WE TYP RG TYP PG Brzdy lineárního vedení 3/8 9/32 33/41 42/49 5/65 66/73 74/82 1 WWW.HIWIN.CZ

Více

info@midol.cz www.midol.cz

info@midol.cz www.midol.cz To Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 014 P oler alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL20 Pehled ran mtokatalogu úplnéneoch kýmpokrokem dnaíz níp ylypelivp hynéúdaje. m. w enýcht pou ekontrolován Vyhrazujeme

Více

Obsah US 3 USNU 4 UF 5 GF 6 GL 7 GL F2 D2(D3) 8 GL F4 D2 9 GL F5 D2(D3) 10 GLP F7 D7 11 GLG 12 UK 13 GM 14 GP 15 17 GV 18.

Obsah US 3 USNU 4 UF 5 GF 6 GL 7 GL F2 D2(D3) 8 GL F4 D2 9 GL F5 D2(D3) 10 GLP F7 D7 11 GLG 12 UK 13 GM 14 GP 15 17 GV 18. 10 Vo Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 012 P olno alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL2010 Pehled ob mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem dnabíz žky bylypelivp hybnéúdaje. m. w enýcht y ekontrolován

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

Obsah. Rolničkové vedení Systém V Vodící rolny VW...20 Čepy MVB...20 Kolejnice VR... 21 Příklad montáže a výpočty...22

Obsah. Rolničkové vedení Systém V Vodící rolny VW...20 Čepy MVB...20 Kolejnice VR... 21 Příklad montáže a výpočty...22 Obsah Rolny S jednořadým ložiskem LR... 4 S dvouřadým ložiskem LR... 5 S jehličkovými ložisky KR... 7 Vodící rolny s vodící drážkou R... 8 Čepy pro vodící rolny RC... 9 Rolničkové vedení s L kolejnicí

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 RD 82 202/2002-12 1 Lineární technika firmy Bosch Rexroth kuličková kolejnicová vedení válečková kolejnicová vedení

Více

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy NOVINKA Rolničkové vedení Vozíky Kolejnice Nerezové provedení Vodicí systémy Technická specifikace Lineární rolničkové vedení typu nabízí jednoduché a ekonomicky výhodné řešení lineárních posuvů pro lehká

Více

Lineární vedení s profilovou tyčí LLT

Lineární vedení s profilovou tyčí LLT Lineární vedení s profilovou tyčí LLT Obsah Značka SKF znamená v současné době víc než kdy dříve a dokáže také poskytnout víc i vám, našim váženým zákazníkům. SKF si udržuje vedoucí postavení ve světě

Více

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJZ Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

NOVINKA. Rolničkové vedení ELF. Rolničkové vedení ELF

NOVINKA. Rolničkové vedení ELF. Rolničkové vedení ELF NOVINKA Rolničkové vedení Rolničkové vedení Technická specifikace Kolejnice s kalenými tyčemi S Vodící kolejnice rolničkového lineárního vedení S jsou konstrukčně sestaveny z vodicích tyčí zasazených v

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 117 Příklad montáže 118 Vodící rolny 119 Čepy rolen 120 Vodící kolejnice 121 Montážní rozměry 122 Montáž a provoz 124 Výpočty 125 116 Lineární vedení

Více

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. 2031.70. Příklad montáže: *202.19. Vodící sloupky *2022.19. *2021.46. * 202.19. *2022.25. *2021.43.

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Obsah Technický popis 105 Vodící kolejnice 90

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky ECO s pohonem ozubeným m Charakteristika ECO Lineární jednotky (moduly) ECO nabízí cenově výhodnou, ekonomickou variantu lineárních posuvů při zachování vysokých požadavků na technické

Více

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy.

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 2/2014 Nahrazuje TP.4/2011. Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej Bezen 2014 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového podkladu 1.2

Více

HSR (třída přesnosti Ct)

HSR (třída přesnosti Ct) Debutuje cenově výhodný typ lineárního vedení (třída i Ct) Nově jsme přidali cenově výhodnou řadu dobře zavedených modelů HSR. Optimální pro trh méně náročných lineárních vodičů jako jsou transportní systémy!

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Vodící a podpůrné rolny

Vodící a podpůrné rolny Vodící a podpůrné rolny ø d I 120 R R E ø D Es ø D Es ø d I E ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L Obr. 1 Obr. 2 Vodící rolny C106 E106 C208 E208 C208R E208R C210 E210 C312 E312 C316

Více

FBW2560R/3590XR/50110XR

FBW2560R/3590XR/50110XR NOVÉ Řada Slide Pack (ploché vedení) z nerezové oceli FBW2560R/3590XR/50110XR CATALO No.338CZ Slide Pack (ploché vedení) Řada z nerezové oceli FBW Montážní deska (SUS304) Kuličky (SUS440C) Vedení kuliček

Více

Lineární moduly s kolej. vedením a kuličkovým šroubem

Lineární moduly s kolej. vedením a kuličkovým šroubem Lineární moduly s kolej. vedením a kuličkovým šroubem Přesnost modulů Označení 40 86 pojezdové [mm] Opakovaná přesnost [mm] Přesnost [mm] Rovnoběžnost vedení [mm] Rozběhový moment [Nmm] ±0,003 0,020 0,010

Více

Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No.

Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No. Lineární jednotka Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností KR CTLOG No. 09-6CZ Obsah Konstrukce a vlastnosti (viz str. ) Rovnoměrné

Více

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE STANDARDNÍ SORTIMENT Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) F 506 Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. +120 +100-40 Číslo stránky 5.7 4.1 F 87 Vodicí

Více

Obsah. Lineární vedení. Index. 12. Popis jednotlivých sérií. 1. Charakteristiky lineárních vedení. 9. Příklad výpočtu PMI. PMI lineárních vedení

Obsah. Lineární vedení. Index. 12. Popis jednotlivých sérií. 1. Charakteristiky lineárních vedení. 9. Příklad výpočtu PMI. PMI lineárních vedení ineární vedení ineární vedení TY STRANA Index Obsah ineární vedení Technická část rodukty TY STRANA 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 1 11 11 11 12 12 13 14 15 18 19 1. Charakteristiky lineárních vedení MI Schéma rozdělení

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

Mazací technika 4.1. Kulové maznice 4.2. Trychtýřové maznice 4.7. Ploché maznice 4.9. Sady maznic a příslušenství Zátky 4.12

Mazací technika 4.1. Kulové maznice 4.2. Trychtýřové maznice 4.7. Ploché maznice 4.9. Sady maznic a příslušenství Zátky 4.12 Strana Kulové maznice.2 Trychtýřové maznice.7 Ploché maznice.9 Sady maznic a příslušenství.10 Zátky.12 Odvzdušňovací zátky.1 Olejoznaky.16 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Kulové maznice

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

drylin Nerezová ocel Samomaznost Teplotní odolnost do +250 C Korozivzdornost Chemická odolnost Krátká dodací doba pro standardní díly

drylin Nerezová ocel Samomaznost Teplotní odolnost do +250 C Korozivzdornost Chemická odolnost Krátká dodací doba pro standardní díly drylin Samomaznost Teplotní odolnost do +250 C Korozivzdornost Chemická odolnost Krátká doba pro standardní díly 1129 drylin Strojní součásti z nerezové i musí odolat i velmi náročným podmínkám. Vysoké

Více

intelligence in MOtiOn KŘÍŽOVÁ VÁleČKOVÁ ložiska 09

intelligence in MOtiOn KŘÍŽOVÁ VÁleČKOVÁ ložiska 09 intelligence IN MOTION KŘÍŽOVÁ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA 09 WWW.HIWIN.CZ KŘÍŽOVÁ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA Vlastnosti Typy Přesnost Výpočty Uložení Montáž Specifikace 4/5 6/7 7/10 11/12 13 14/15 16/22 09 WWW.HIWIN.CZ

Více

Hole Dozer Holesaws. P.2 of 2

Hole Dozer Holesaws. P.2 of 2 P.1 of 2 Holesaws P.2 of 2 Kruhové pilky - Vyšší standard ezání! Features Nejnovjší technologie pro maximální výkon. Konstrukce zubu konstrukce s nerovnomrným potem zub 4-6 na Tpi s pozitivním úhlem zubu

Více

LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Vestavná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Vestavná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO LMK 5 Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 40 mbar do 0... 0 bar Výstupní signály vodi: 4... 0 ma vodi: 0 0 ma / 0 0 V jiné po dohod Pednosti

Více

Jednotky s vedením ELFR, bez pohonu

Jednotky s vedením ELFR, bez pohonu technické údaje Všeobecné údaje přímočará vedení bez pohonů s volně pohyblivými saněmi vedení je určeno jako opora silám a momentům v úlohách s více osami zvýšená torzní tuhost nižší chvění při dynamickém

Více

Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351

Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351 ada 240 Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351 Použití Ventil s tsným uzavením pro kapaliny, plyny a páru podle DIN - nebo ANSI - norem Jmenovitá svtlost DN 15 až DN 100 ½ až _4 Jmenovitý tlak PN 10 až

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ

FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ FINWORX KOSOČTVERCOVÁ FRÉZA FRÉZA S VÝMĚNNÝMI DESTIČKAMI KOSOČTVEREC SE 4 BŘITY DVOJNÁSOBNĚ ÚSPORNÝ F INWORX - to je

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

C Transportní a upínací přípravky

C Transportní a upínací přípravky A Vodicí sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodicí prvky E Přesné díly F Pružiny Šroubové, talířové, plynové a polyuretanové, pružinové a distanční jednotky

Více

Obsah. Obsah. Typ MF 543. Typ BMF s otvory pro ukotvení 543. Typ MF_SS nerezové 544. Typ MFS 545. Nivelační podstavce 547.

Obsah. Obsah. Typ MF 543. Typ BMF s otvory pro ukotvení 543. Typ MF_SS nerezové 544. Typ MFS 545. Nivelační podstavce 547. Podstavce strojů Obsah Obsah Typ MF 543 Typ BMF s otvory pro ukotvení 543 Typ MF_SS nerezové 544 Typ MFS 545 Nivelační podstavce 547 Silenbloky 548 542 Podstavce strojů Vydání 2007 Tiskové chyby, rozměrové

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806 UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U

Více

Paralelní chapadla HGPM, micro

Paralelní chapadla HGPM, micro miniaturizovaná a optimalizovaná pro montáž mnohostranná a variabilní 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1/-1 hlavní údaje G6: G8: G9: s vyrovnáním zdvihu se svěrným uchycením s upevněním přírubou Všeobecné

Více

1 ČELNÍ PŘEVODOVKY VŠEOBECNÉHO UŽITÍ OBECNÝ POPIS OZNAČOVÁNÍ PŘEVODOVEK VÝBĚR VELIKOSTI PŘEVODOVKY..4

1 ČELNÍ PŘEVODOVKY VŠEOBECNÉHO UŽITÍ OBECNÝ POPIS OZNAČOVÁNÍ PŘEVODOVEK VÝBĚR VELIKOSTI PŘEVODOVKY..4 OBSAH 1 ČELNÍ PŘEVODOVKY VŠEOBECNÉHO UŽITÍ....3 1.1 OBECNÝ POPIS... 3 1.2 OZNAČOVÁNÍ PŘEVODOVEK.3 1.3 VÝBĚR VELIKOSTI PŘEVODOVKY..4 1.3.1 Základní metodika 4 1.3.2 Hodnoty součinitele provozu SF 4 1.3.3

Více

Všeobecně. Diagramy nosností válečků 1. Tabulky osových roztečí poháněných válečků 2. Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků 2

Všeobecně. Diagramy nosností válečků 1. Tabulky osových roztečí poháněných válečků 2. Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků 2 I. I. Všeobecně Stránka Diagramy nosností válečků 1 Tabulky osových roztečí poháněných válečků 2 Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků 2 Provedení nosných válečků 3 Osy a ochranné kloboučky

Více

Osy s lineárním motorem řady HN a HG

Osy s lineárním motorem řady HN a HG HN HG Osy s lineárním motorem řady HN a HG Nekompromisní a vysoce dynamická lineární osa HN s pevnou základnou-integrována a připravena k použití. Kompaktní a precizní vedení, i absolutní měřící systém

Více

Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce

Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce Vodicí jednotky EGF, pro elektrické válce Vodicí jednotky EGF, pro elektrické válce Všeobecné údaje Vodicí jednotky EGF se používají při velkých krouticích momentech k pojištění elektrických válců proti

Více

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory Obsah Lineární jednotky MTJ a MRJ přehled...3 MTJ 40, MRJ 40...8 MTJ 65, MRJ 65...10 MTJ 80, MRJ 80...12 MTJ 110, MRJ 110...14 MTV přehled...17 MTV 65...20 MTJ ECO přehled...23 MTJ 40 ECO...26 MTJZ přehled...29

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 6/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec 2012 Maurer Ondej OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

Mazací návod pro lineární vedení

Mazací návod pro lineární vedení Mazací návod pro lineární vedení 1 HIWIN s.r.o. - V1.2011 HIWIN s.r.o. Kaštanová 34 Tel. +420 548528238 e-mail: info@hiwin.cz CZ-620 00 Brno Fax +420 548220223 www.hiwin.cz Tento mazací návod je chráněn

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1 PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA Příměrná pravítka dle DIN 874-1 Úchylky rovinnosti jsou stanoveny podle vzorců: třída přesnosti 00: 1+ L µm 10 třída přesnosti 0: 2+ L µm třída přesnosti 1: 4+ L µm 60 třída přesnosti

Více

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR ROVINNÉ BRUSKY Řada AHR SLOUPOVÉ ROVINNÉ BRUSKY Charakteristika Brusky pro přesné broušení na plocho pro široké průmyslové využití, opravy, výrobu forem a nástrojů. Optimalizovaná struktura - hlavní části

Více

DryLin SHT - lineární posuvné stoly

DryLin SHT - lineární posuvné stoly - lineární posuvné stoly +90º 40º Lineární posuvné, bezúdržbové, s během nasucho, pracují s pouzdry iglidur a jsou dostupné v rozmanitých konfiguracích včetně různých kombinací šroubů, uložení a materiálů

Více

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům Datový list Snímač síly Série RF-I (160 kn 4000 kn) Výhody/Použití Třída přesnosti 0,05 Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení Obzvláště odolný

Více

Mini saně DGSC technické údaje

Mini saně DGSC technické údaje Všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití nejmenší jednotka vedených saní (šířka 8 mm), která umožňuje vysokou hustotu montáže přesné vedení v kuličkovém vedení s klecí umožňuje přesnou linearitu/ rovnoběžnost

Více

Vodící tyče a kuličková pouzdra

Vodící tyče a kuličková pouzdra Vodící tyče a kuličková pouzdra Vodící tyče a kuličková pouzdra Obsah Kuličková pouzdra typ KH 9 Kuličková pouzdra typ UBM 10 Kuličková pouzdra typ LME 11 Kuličková pouzdra otevřená typ UB-OP 12 Kuličková

Více

D a t o v ý l i s t. S n í m ač síly. S é r i e K. ( 4 k N k N ) Výhody/Použití. Varianty. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku

D a t o v ý l i s t. S n í m ač síly. S é r i e K. ( 4 k N k N ) Výhody/Použití. Varianty. Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku D a t o v ý l i s t S n í m ač síly S é r i e K ( k N 6 3 0 k N ) Výhody/Použití Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku Hermeticky těsný Necitlivý vůči změně působení síly Neomezená mez únavy při

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO LMK 8 Rozsahy od 0... 40 cmh O do 0... 00 mh O Výstupní signály vodi: 4 0 ma vodi: 0 0 V jiné po dohod Pednosti prmr,5

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Obsah Obsah 3 Deformační zatížení 4 Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková matice FSE 7 Kuličková

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku

DRŽÁKY PŘÍPOJNIC. Počet přípojnic na fázi. Kód výrobku DRŽÁKY PŘÍPOJNIC systém je určen pro stavbu se jmenovitým proudem do 5000 A a jmenovitým dynamickým proudem do 240 ka tělo držáku je vyrobeno z vysoce odolného termosetu na bázi polyesterových kompozitů

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel α ochranný úhel α ochranný úhel α 1. Použití Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji

Více

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO HYDRAULIKU PNEUMATIKU A MAZÁNÍ P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ PNEUMATIKA NOVINKY Pneumatické válce řady P1D dle norem ISO/VDMA Průměry pístu: 32-125 mm dle norem ISO a VDMA Tlak max. 10

Více

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy.

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 1/2012 Zpracoval: František Kadlec ervenec 2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE POWER CHUCKS http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+40 583 41 057, fax +40 583 450 364 95 SILOVÁ SKLÍČIDLA

Více

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KM 0058/04 Vydání: 11/04 Strana: 1 Stran: 3 Kruhové objímky spiro (dále jen objímky) jsou určeny k zavěšování kruhového potrubí sk. I, potrubí spira a flexo hadic v horizontální

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Otočné přívody pro tlakový olej, stlačený vzduch

Otočné přívody pro tlakový olej, stlačený vzduch Otočné přívody pro tlakový olej, stlačený vzduch Technické údaje o výrobcích Otočné přívody pro tlakový olej, jednokanálové 0086-010-velikost-160 9.03.00 Otočné přívody pro tlakový olej, dvoukanálové 0088-226/326-velikost-010040

Více

Bolt securing system

Bolt securing system Systém jištění šroubových spojů Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli Vhodné i pro obzvlášť náročné provozní podmínky Zaručuje maximální bezpečnost Řešení pro profesionály Systém NORD LOCK je založen na principu

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

DUM 09 téma: Kusovník

DUM 09 téma: Kusovník DUM 09 téma: Kusovník ze sady: 01 tematický okruh sady: Kreslení výkres sestavení ze šablony: 04_Technická dokumentace Ureno pro :1. roník vzdlávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika 18-20-M/01 Informaní

Více

SV615 Pojistný ventil

SV615 Pojistný ventil Strana 1 z 5 TI-P316-01 CH Vydání 11 Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 SV615 Pojistný ventil Popis SV615 je plnozdvižný pojistný ventil s plnou dýzou. Je vhodný pro páru, vzduch, inertní průmyslové plyny

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

KLUZNÁ POUZDRA KU - POPIS MATERIÁLU KU - VLASTNOSTI TŘENÍ OPOTŘEBENÍ MAZÁNÍ

KLUZNÁ POUZDRA KU - POPIS MATERIÁLU KU - VLASTNOSTI TŘENÍ OPOTŘEBENÍ MAZÁNÍ KLUZNÁ POUZDRA KU KU - POPIS MATERIÁLU Materiál KU tvoří ocelový podklad, na který je nanesená vrstva pórovitého cínového bronzu CuSn10 o síle cca 0,25 mm Do této kostry je naválcovaná směs polytetrafluoretylenu

Více

Kola z litiny s nákolkem

Kola z litiny s nákolkem Série: SPK Kola z litiny s 400-3500 kg 180-220 HB -100 C - +600 C Kola série SPK: z robustní šedé litiny od Ø 125 mm (bez ) s mazničkou, nákolek a pojezdová plocha jsou přesoustruženy, pojezdová plocha

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná kuličková ložiska SKF Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná ložiska SKF Navržené pro trvale udržitelný rozvoj Každým dnem je stále patrnější nutnost šetřit energií,

Více

MODULÁRNÍ DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ

MODULÁRNÍ DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ MODULÁRNÍ DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Modulární dávkovače ZVM jsou mazacím prvkem dvoupotrubního mazacího systému, který slouží k dávkování maziva do jednotlivých mazaných míst. Dávkovače jsou aplikovány

Více