OBSAH. Obsah 2. Únosnost 3. Životnost 4 5. Mazání 6 7. Montáž 8 9. Lineární vedení HG Lineární vedení MG 18 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Obsah 2. Únosnost 3. Životnost 4 5. Mazání 6 7. Montáž 8 9. Lineární vedení HG 10 17. Lineární vedení MG 18 23"

Transkript

1 10 Li pr Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 011 P neá rofil alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL2010 Pehled ární lovo mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem dnabíz ved out bylypelivp hybnéúdaje. m. w enýcht den tyí ekontrolován Vyhrazujeme typ ís ny,pestovšak siprávozm z knemžeme nyv. dol.cz

2 OBSAH Obsah 2 Únosnost 3 Životnost 45 Mazání 67 Montáž 89 LineárnívedeníHG 1017 LineárnívedeníMG

3 Lineární vedení Únosnost Statická únosnost Statická únosnost se používá pro volbu lineárních vedení, která pracují s velmi nízkou rychlostí, jsou zatžována v klidu nebo jsou vystavena velkým rázm pi dynamickém namáhání. Statická únosnost lineárního vedení C 0 je definována jako statické zatížení, které vyvolá ve stykové ploše mezi obžnou drahou a nejvíce zatíženým valivým tlesem tlak, pi kterém nastává trvalá deformace o velikosti 0,0001 násobku prmru kuliky. Hodnoty statické únosnosti jsou uvedeny v tabulkách. Maximální statické zatížení, které psobí na lineární vedení nesmí být vyšší než základní statická únosnost. Pípustný statický moment Statické momenty MX a MY a MZ jsou definovány jako momenty, které pi momentovém zatížení vozíku psobí ve stedu stykové plochy a zpsobí tlak, kterému odpovídá trvalá deformace 0,0001 násobku prmru kuliky. X Y Z Statický bezpenostní koeficient f - statický bezpenostní koeficient C 0 - statická únosnost (N) M 0 - pípustný statický moment (N/mm) P - statické ekvivalentní zatížení (N) M - statický ekvivalentní moment (N/mm) Zatížení f normální 1,25-3,0 rázy a vibrace 3,0-5,0 Dynamická únosnost Dynamická únosnost se používá pro uložení, které pracuje pod zatížením za pohybu. Dynamická únosnost je vyjádena jako zatížení u kterého je velikost a smr konstantní a pi nmž lineární vedení dosáhne životnosti definované jako m dráhy pojezdu. Hodnoty dynamické únosnosti jsou uvedeny v tabulkách. 3

4 Lineární vedení Životnost Jmenovitá životnost Trvanlivost profilového vedení je definována jako vzdálenost, kterou urazí vozík, než se projeví první píznaky únavy materiálu. Bylo však zjištno, že shodná vedení, která pracovala za naprosto stejných podmínek, mohou dosahovat rzné životnosti. Z toho dvodu je základní životnost použita jako smrná hodnota pro stanovení pedpokládané životnosti profilového vedení. Jmenovitá životnost je celková vzdálenost chodu, již dosáhne nebo pekroí 90% naprosto stejných vedení v dostaten velké skupin bez prvních píznak únavy materiálu. Výpoet jmenovité životnosti Životnost lineárního vedení je možné vypoítat tím pesnji a spolehlivji, ím podrobnji známe provozní podmínky a parametry. Jmenovitou životnost lze vypoítat podle následujícího vzorce. L - jmenovitá životnost (m) C - dynamická únosnost (N) P - dynamické ekvivalentní zatížení Na jmenovitou životnost mají znaný vliv okolní faktory jako jsou tvrdost obžné dráhy, teplota lineárního vedení a druh zatížení. Vztah mezi tmito faktory je vyjáden v rovnici: L - jmenovitá životnost (m) C - dynamická únosnost (N) P - dynamické ekvivalentní zatížení (N) f h - koeficient tvrdosti f t - koeficient teploty f w - koeficient zatížení Koeficient tvrdosti - f h Tvrdost obžných drah profilového vedení je 58 HRC. Pro tuto hodnotu platí koeficient tvrdosti f h = 1. Pokud je hodnota tvrdosti obžných drah jiná, mní se odpovídajícím zpsobem i hodnota koeficientu tvrdosti.. 4

5 Lineární vedení Životnost Koeficientteplotyf t Pokudteplotaprostedí,vekterémprofilovévedenípracuje,pekroíteplotu100 C,mníseodpovídajícímzpsobemihodnota koeficientuteploty. Koeficient zatížení - f w Zatížení psobící na vedení s profilovými tyemi se skládá z vnjších a vnitních sil, vyvolaných zmnami zrychlení, velkými rázy a vibracemi. Práv vibrace je velmi obtížné kvantifikovat a pi výpotu ekvivalentního dynamického zatížení by se zatížení psobící na vozík mlo vynásobit koeficientem f w. Druh zatížení Pojezdová rychlost f w Bez ráz a vibrací v < 15 m/min 1-1,2 Malé rázy 15 m/min < v < 60 m/min 1,2-1,5 Normální zatížení 60 m/min < v < 120 m/min 1,5-2,0 S rázy a vibracemi v > 120 m/min 2,0-3,5 Výpoet životnosti v hodinách - L h L h = L h - životnost (h) L - jmenovitá životnost (m) P - dynamické ekvivalentní zatížení (N) v - rychlost (m/min) C - dynamická únosnost (N) 5

6 Lineární vedení Mazání Spolehlivá funkce lineárního vedení je zajištna pouze tehdy, když dostatené množství maziva zabrání styku kov na kov mezi valivými tlesy a obžnými drahami. Tím mazivo nejen snižuje tení,ale i chrání povrchy proti korozi. Je možné mazat plastickým mazivem i olejem. Mazací vlastnosti plastických maziv a olej se s asem v dsledku mechanického namáhání a stárnutí zhoršují. Proto je nutné pravideln použité nebo zneištné mazivo doplovat nebo obnovovat. Po montáži lineárního vedení musí být provedeno první promazání. Potom doporuujeme pravidelné mazání podle tabulky. Pomocí adaptéru pro mazání lze napojit vozík na centrální mazací systém. Potebné mazací množství pro první promazání a intervaly pro domazávání jsou uvedeny v tabulce. Pro normální provozní podmínky platí intervaly uvedené v tabulce 1. Je-li lineární vedení montováno svisle, na stranu nebo s kolejnicí nahoe a vozíky dole, je teba zvýšit množství maziva cca o 50%. U aplikací se zdvihem menším než je dvojnásobek délky vozíku, je teba mazat na obou koncích vozíku. Pokud je zdvih menší než 0,5x délka vozíku, ml by se vozík mazat na obou stranách a pitom je teba s vozíkem nkolikrát projet dráhu odpovídající dvojnásobku délky vozíku. Tabulka 1 Velikost Množství plastického maziva pi uvedení do provozu (g) Množství plastického maziva pi domazávání (g) Interval domazávání (km) pi zatížení 0,10 C dyn 7 0,3 0,5 0, ,3 0,5 0, ,5 0,8 0, ,8 1,1 0, ,1 1,4 0, ,6 2,1 0, ,4 3,0 1, ,1 5,0 2, ,6 6,5 3, ,1 7,1 3, ,0 9,0 4,1 140 Mazání plastickým mazivem Pro mazání plastickým mazivem doporuujeme mazivo dle DIN Pro normální zatížení - K2K Pro vyšší zatížení (C/P < 15) KP2K, tída konzistence NGLI 2 dle DIN Doporuené plastické mazivo: o o o o o BEACON EP1 - ESSO Staburags NBU8EP - KLUBER Isoflex Special - KLUBER Multifak EP1 - TEXACO Paragon EP1 - DEA 6

7 Lineární vedení Mazání Mazání olejem Množství pro první mazání a domazávání jsou uvedena v tabulce 2. Množství pro následné doplnní oleje je teba aplikovat v rámci jednoho mazacího impulsu. Pokud není možné dané množství oleje aplikovat v rámci jednoho impulsu, lze je aplikovat po nkolika dílích dávkách. Mezi jednotlivými impulsy by však mla být dodržena asová prodleva sekund. Interval pro domazávání olejem bývá 50% intervalu pro domazávání plastickým mazivem. Tabulka 2 Velikost První mazání a domazávání (cm 3 ) 7 0,2 9 0,2 12 0,3 15 0,5 20 0,8 25 0,9 30 1,2 35 1,3 45 2,5 55 4,0 65 6,5 Uvedení do provozu Lineární vedení je dodáváno v zakonzervovaném stavu. Množství plastického maziva ve vozíku nemusí odpovídat množství pro první naplnní. Plastické mazivo má ve skladovaných vozících pedevším ochranný charakter. Proto doporuujeme mazivo doplnit. Po doplnní maziva je teba nkolikrát projet vozíkem dráhu odpovídající trojnásobku délky vozíku. Uvedený postup zopakovat ješt dvakrát. 7

8 Lineární vedení Montáž Obrázky ukazují tyi zpsoby montáže, které jsou v praxi považovány za nejvhodnjší. 8

9 Lineární vedení Montáž Správný montážní postup a istota pi montáži mají zásadní význam pro optimální funkci lineárního vedení. 9

10 Lineární vedení HG Konstrukce Profilové lineární vedení ady HG se tymi vodícími dráhami pro kuliky je dimenzováno pro vyšší zatížení a tuhost. Toho je dosaženo díky optimalizaci kruhového oblouku obžné dráhy a její konstrukcí. Optimalizovaná konstrukce systému obhu kuliek zaruuje lehký chod lineárních vedení. Vozíky jsou vybaveny lištou, která zabrauje vypadnutí kuliek z obžné dráhy. 10

11 Lineární vedení HG Typy vozík a kolejnic Vozíky provedení Vysoký vozík HGH CA - krátký HGH HA - dlouhý Vozík s pírubou HGW CC - krátký HGW HC - dlouhý Kolejnice provedení Uchycení shora HGR R Uchycení zdola HGR T 11

12 Lineární vedení HG Specifikace systému, píklad pro objednání Vozík HGW25CCZAC. HG typ W provedení, W-pírubový vozík, H-vysoký vozík 25 velikost 25 C typ, C-krátký, H-dlouhý C upevnní, A-shora,C-shora i zespodu ZA pedptí ZA, Z0 C tída pesnosti C, H Kolejnice HGR25R1200C. HG typ R kolejnice 25 velikost 25 R typ, R-uchycení shora, T-uchycení zdola 1200 délka kolejnice v mm C tída pesnosti C, H 12

13 Lineární vedení HG Pesnost, tolerance, pedptí Tídy pesnosti Velikost systému Tolerance výšky H Standardní pesnost C Tolerance šíky N Rozptyl výšky H* Rozptyl šíky N* Tolerance výšky H Vysoká pesnost H Tolerance šíky N Rozptyl výšky H* Rozptyl šíky N* HG15, HG20 ±0,1 ±0,1 0,02 0,02 ±0,03 ±0,03 0,010 0,010 HG25, HG30, HG35 ±0,1 ±0,1 0,02 0,03 ±0,04 ±0,04 0,015 0,015 HG45, HG55 ±0,1 ±0,1 0,03 0,03 ±0,05 ±0,05 0,015 0,020 HG65 ±0,1 ±0,1 0,03 0,03 ±0,07 ±0,07 0,020 0,025 * Pípustná odchylka míry pi použití více vozík na jedné kolejnici Tolerance rovnobžnosti Délka kolejnice (mm) C (µm) Tída pesnosti H (µm) Pedptí Tída pedptí Pedptí Použití Píklad ZA Z0 0,05 0,07 C Vysoká pesnost Obrábcí centra, NC soustruhy Standardní (stední) pedptí mící technika 0 0,02 C Konstantní zatížení Dopravní technika, balící stroje Lehké pedptí rázy, menší pesnost svaovací automaty C = dynamická únosnost 13

14 Lineární vedení HG Kolejnice HGR Kolejnice Kolejnice jsou dodávány v délkách dle požadavk zákazníka. Vzdálenost konce kolejnice od prvního montážního otvoru E se musí pohybovat v rozmezí hodnot E 1/2 min a E 1/2 max. Pokud zákazník neurí jinak, jsou oba konce symetrické. L - celková délka kolejnice (mm) n - poet montážních otvor P - rozte montážních otvor (mm) E 1/2 - vzdálenost od stedu posledního montážního otvoru ke konci kolejnice (mm) Maximální délky kolejnice Velikost kolejnice HGR15 HGR20 HGR25 HGR30 HGR35 HGR45 HGR55 HGR65 Rozte otvor P Koncová rozte E , E1/2min E1/2max Max. délka Utahovací moment (Nm) Utahovací moment pro pipevovací šrouby dle DIN

15 Lineární vedení HG Kolejnice HGR Provedení HGR-R, pro montáž shora i ze spodu Typ Rozmry (mm) Hmotnost W R H R D Šroub h d P E (kg/m) HGR15R 15 15,0 7,5 M4x16 5,3 4, ,0 1,45 HGR20R 20 17,5 9,5 M5x16 8,5 6, ,0 2,21 HGR25R 23 22,0 11 M6x20 9,0 7, ,0 3,21 HGR30R 28 26,0 14 M8x25 12,0 9, ,0 4,47 HGR35R 34 29,0 14 M8x25 12,0 9, ,0 6,30 HGR45R 45 38,0 20 M12x35 17,0 14, ,5 10,41 HGR55R 53 44,0 23 M14x45 20,0 16, ,0 15,08 HGR65R 63 53,0 26 M16x50 22,0 18, ,0 21,18 Provedení HGR-T,pro montáž ze spodu Typ W R H R Rozmry (mm) S h P E Hmotnost (kg/m) HGR15T 15 15,0 M ,0 1,48 HGR20T 20 17,5 M ,0 2,29 HGR25T 23 22,0 M ,0 3,35 HGR30T 28 26,0 M ,0 4,67 HGR35T 34 29,0 M ,0 6,51 HGR45T 45 38,0 M ,5 10,87 HGR55T 53 44,0 M ,0 15,67 HGR65T 63 53,0 M ,0 21,73 15

16 Lineární vedení HGH HGH-CA I HGH-HA Objednací íslo Montážní rozmry Rozmry (mm) Únosnost (N) dyn. stat. Statický moment (Nm) H H1 N W B B1 C L1 L G Mxl T H2 H3 C C0 Mx My Mz (kg) Hmotnost vozíku HGH15CA 28 4,3 9, ,4 61,4 5,3 M4x5 6 8,5 9, ,18 HGH20CA 36 50,5 75, , , ,0 M5x HGH20HA 50 65,2 90, ,39 HGH25CA , , , ,0 83,0 12,0 M6x HGH25HA 50 78,6 103, ,69 HGH30CA 40 70,0 97, , ,0 M8x10 8,5 9,5 13,8 HGH30HA 60 93,0 120, ,16 HGH35CA , , ,0 112,4 12,0 M8x12 10, ,6 HGH35HA ,8 138, ,92 HGH45CA 60 97,0 138, , , ,9 M10x ,5 30,5 HGH45HA ,8 169, ,61 HGH55CA , ,7 165,7 12,9 M12x18 17, ,38 HGH55HA ,8 203, ,49 HGH65CA ,2 198, , ,9 M16x HGH65HA ,6 257, ,82 16

17 Lineární vedení HGW HGW-CC I HGW-HC Montážní Únosnost (N) Hmotnost Rozmry (mm) Statický moment (Nm) rozmry dyn. stat. vozíku H H1 N W B B1 C L1 L G M T T1 T2 H2 H3 C C0 Mx My Mz (kg) Objednací íslo HGW15CC 24 4,3 16, , ,4 61,4 5,3 M5 6,0 8,9 6,95 4,5 5, ,17 HGW20CC 50,5 75, , ,6 21, , ,0 M6 8,0 10,0 9,50 6,0 7,0 HGW20HC 65,2 90, ,52 HGW25CC 36 5,5 23, , ,0 83,0 12,0 M8 8,0 14,0 10,00 6,0 9, ,78 HGW25HC 78,6 103, ,80 HGW30CC 70,0 97, , ,0 31, , ,0 M10 8,5 16,0 10,00 6,5 10,8 HGW30HC 93,0 120, ,44 HGW35CC 48 7,5 33, , ,0 112,4 12,0 M10 10,1 18,0 13,00 9,0 19, ,03 HGW35HC 105,8 138, ,06 HGW45CC 97,0 138, , ,5 37, , ,9 M12 15,1 22,0 15,00 8,5 30,5 HGW45HC 128,8 169, ,69 HGW55CC 70 13,0 43, , ,7 165,7 12,9 M14 17,5 26,5 17,00 12,0 29, ,38 HGW55HC 155,8 203, ,96 HGW65CC 144,2 198, , ,0 53, , ,9 M16 25,0 37,5 23,00 15,0 15,0 HGW65HC 203,6 257, ,89 17

18 Lineární vedení MG Konstrukce Miniaturní profilové lineární vedení ady MG je malé lehké vedení vhodné pro malé pístroje. Profil obžné dráhy kolejnice umožuje zachytávat zatížení ve všech smrech. Kolejnice a vozíky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Kuliky jsou zajištny proti vypadnutí ochranným drátem. MGN MGW 18

19 Lineární vedení MG Pesnost, tolerance, pedptí Tídy pesnosti Pesnost Standardní C Vysoká H Výšková tolerance H ±0,04 ±0,020 Šíková tolerance N ±0,04 ±0,025 Výškový rozptyl H * 0,03 0,015 Šíkový rozptyl N * 0,03 0,02 * Dovolené rozmrové odchylky pi použití více vozík na jedné kolejnici Tolerance rovnobžnosti Délka kolejnice Tída pesnosti (mm) C (µm) H (µm) Pedptí Tída pedptí Pedptí Tída pesnosti ZA Z0 C = dynamická únosnost 0,02 C lehké pedptí 0 velmi lehké pedptí C, H C, H 19

20 Lineární vedení MG Specifikace systému, píklad pro objednání Vozík MGN12CZ1H MGN typ 12 velikost C typ, C-krátký, H-dlouhý Z1 pedptí Z1, Z0 H tída pesnosti C, H Kolejnice MGNR12R1000H MGN typ R kolejnice 12 velikost R1000 délka kolejnice v mm H tída pesnosti C, H 20

21 Lineární vedení MG Délky kolejnic Kolejnice jsou dodávány v délkách dle požadavk zákazníka. Vzdálenost konce kolejnice od prvního montážního otvoru E se musí pohybovat v rozmezí hodnot E 1/2 min a E 1/2 max. Pokud zákazník neurí jinak, jsou oba konce symetrické. L - celková délka kolejnice (mm) n - poet montážních otvor P - rozte montážních otvor (mm) E 1/2 - vzdálenost od stedu posledního montážního otvoru ke konci kolejnice (mm) Velikost kolejnice MGNR7 MGNR9 MGNR12 MGNR15 MGWR7 MGWR9 MGWR12 MGWR15 Rozte otvor P Koncová rozte E E1/2min E1/2 max Max. délka

22 Lineární vedení MGN MGN-C I MGN-H Zatížení (N) Hmotnost Objednací Montážní rozmry Rozmry (mm) Statický moment (Nm) dyn. stat. vozíku íslo vozíku H H 1 N W B B 1 C L 1 L G Gn Mxl H 2 C C 0 Mo Mx My (g) MGN7C 8 13,5 22, ,8 2,9 2, ,5 5, ,5 - Ø0,8 M2x2,5 1,5 10 2,0 5, ,5 - Ø0,8 M3x3 1,8 MGN7H MGN9H 16 29,9 39, , ,0 21,8 19,0 30, ,8 4,9 4,9 15 MGN9C MGN12C 15 21,7 34, , ,0 18,9 14,0 28, ,0 7,5 7, ,0 7, ,5 - Ø0,8 M3x3,5 2,5 MGN12H 20 32,4 45, ,0 37,0 37,0 54 MGN15C 20 26,7 42, ,0 22,0 22, ,0 8, ,5 4,5 GN3S M3x4 3,0 MGN15H 25 43,4 58, ,0 59,0 59,0 92 Objednací íslo Rozmry Hmotnost Šroub kolejnice W (kg/m) R H R D h d P E MGN7R 7 4,8 4,2 2,3 2,4 15 5,0 M2x6 0,22 MGN9R 9 6,5 6,0 3,5 3,5 20 7,5 M3x8 0,38 MGN12R 12 8,0 6,0 4,5 3, ,0 M3x8 0,65 MGN15R 15 10,0 6,0 4,5 3, ,0 M3x10 1,06 22

23 Lineární vedení MGW MGW-C I MGW-H Zatížení (N) Hmotnost Objednací Montážní rozmry Rozmry (mm) Statický moment (Nm) dyn. stat. vozíku íslo vozíku H H 1 N W B B 1 C L 1 L G Gn Mxl H 2 C C 0 Mo Mx My (g) MGW7C 10,0 21,0 31, ,0 7,3 7, ,9 5, Ø0,9 M3x3 1, , Ø1,0 M3x3 2,4 MGW7H MGW9H 23 3,5 24,0 38,5 50, , ,8 55,6 41,0 34,7 34, ,9 15,8 15,8 29 MGW9C MGW12C 15,0 31,3 46, ,5 12, ,5 71,7 39,3 28,3 28, ,9 19,3 19, , Ø1,8 M3x3,6 2,8 MGW12H 28,0 45,6 60, ,7 58,5 58,5 103 MGW15C 20,0 38,0 54, ,2 57,8 57, , ,5 5,2 GN3S M4x4,2 3,2 MGW15H 35,0 57,0 73, ,8 125,0 125,0 215 Objednací íslo Rozmry Hmotnost Šroub kolejnice W (kg/m) R W B H R D h d P E MGW7R 14-5,2 6 3,2 3, M3x6 0,51 MGW9R 18-7,0 6 4,5 3, M3x8 0,91 MGW12R 24-8,5 8 4,5 4, M4x8 1,49 MGW15R ,5 8 4,5 4, M4x10 2,86 23

Lineární vedení Typ MG

Lineární vedení Typ MG 1.2 Miniaturní lineární vedení 1.2.1 Vlastnosti typu MGN 1. Malé, lehké, vhodné pro malé stroje 2. Kolejnice a vozíky z nerezavějící oceli 3. Gotický profil oběžné dráhy umožňuje zatížení ve všech směrech

Více

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth Údržba Zvlášt na odkrytovaných kolejnicích se mže usazovat špína. Aby se udržela funknost tsnní a krycího pásku, musí se takovéto zneištní pravideln odstraovat. Proto provete dvakrát za den, nejpozdjí

Více

www.midol.cz info@midol.cz

www.midol.cz info@midol.cz 10 Ku Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 018 P ulik alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL2010 Pehled ky mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem dnabíz bylypelivp hybnéúdaje. m. w enýcht ekontrolován

Více

inteligence v pohybu lineární vedení

inteligence v pohybu lineární vedení inteligence v pohybu lineární vedení 1 WWW.HIWIN.CZ LINEÁRNÍ VEDENÍ Všeobecné informace TYP HG, EG TYP Q1 TYP MG/TM TYP WE TYP RG TYP PG Brzdy lineárního vedení 3/8 9/32 33/41 42/5 51/57 58/73 74/81 82/9

Více

intelligence in MOTiOn lineární vedení WWW.HiWin.CZ

intelligence in MOTiOn lineární vedení WWW.HiWin.CZ intelligence in MOTiOn lineární vedení 1 WWW.HiWin.CZ lineární vedení všeobecné informace TYP HG, eg TYP MG/TM TYP We TYP rg TYP PG Brzdy lineárního vedení 3/8 9/32 33/41 42/49 5/65 66/74 74/82 1 WWW.HiWin.CZ

Více

info@midol.cz www.midol.cz

info@midol.cz www.midol.cz To Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 014 P oler alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL20 Pehled ran mtokatalogu úplnéneoch kýmpokrokem dnaíz níp ylypelivp hynéúdaje. m. w enýcht pou ekontrolován Vyhrazujeme

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

Obsah. Rolničkové vedení Systém V Vodící rolny VW...20 Čepy MVB...20 Kolejnice VR... 21 Příklad montáže a výpočty...22

Obsah. Rolničkové vedení Systém V Vodící rolny VW...20 Čepy MVB...20 Kolejnice VR... 21 Příklad montáže a výpočty...22 Obsah Rolny S jednořadým ložiskem LR... 4 S dvouřadým ložiskem LR... 5 S jehličkovými ložisky KR... 7 Vodící rolny s vodící drážkou R... 8 Čepy pro vodící rolny RC... 9 Rolničkové vedení s L kolejnicí

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 RD 82 202/2002-12 1 Lineární technika firmy Bosch Rexroth kuličková kolejnicová vedení válečková kolejnicová vedení

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. 2031.70. Příklad montáže: *202.19. Vodící sloupky *2022.19. *2021.46. * 202.19. *2022.25. *2021.43.

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Obsah Technický popis 105 Vodící kolejnice 90

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

FBW2560R/3590XR/50110XR

FBW2560R/3590XR/50110XR NOVÉ Řada Slide Pack (ploché vedení) z nerezové oceli FBW2560R/3590XR/50110XR CATALO No.338CZ Slide Pack (ploché vedení) Řada z nerezové oceli FBW Montážní deska (SUS304) Kuličky (SUS440C) Vedení kuliček

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No.

Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No. Lineární jednotka Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností KR CTLOG No. 09-6CZ Obsah Konstrukce a vlastnosti (viz str. ) Rovnoměrné

Více

Obsah. Lineární vedení. Index. 12. Popis jednotlivých sérií. 1. Charakteristiky lineárních vedení. 9. Příklad výpočtu PMI. PMI lineárních vedení

Obsah. Lineární vedení. Index. 12. Popis jednotlivých sérií. 1. Charakteristiky lineárních vedení. 9. Příklad výpočtu PMI. PMI lineárních vedení ineární vedení ineární vedení TY STRANA Index Obsah ineární vedení Technická část rodukty TY STRANA 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 1 11 11 11 12 12 13 14 15 18 19 1. Charakteristiky lineárních vedení MI Schéma rozdělení

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351

Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351 ada 240 Pneumatický uzavírací ventil Typ 3351 Použití Ventil s tsným uzavením pro kapaliny, plyny a páru podle DIN - nebo ANSI - norem Jmenovitá svtlost DN 15 až DN 100 ½ až _4 Jmenovitý tlak PN 10 až

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

Všeobecně. Diagramy nosností válečků 1. Tabulky osových roztečí poháněných válečků 2. Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků 2

Všeobecně. Diagramy nosností válečků 1. Tabulky osových roztečí poháněných válečků 2. Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků 2 I. I. Všeobecně Stránka Diagramy nosností válečků 1 Tabulky osových roztečí poháněných válečků 2 Diagram zátěže článkových řetězů u akumulačních válečků 2 Provedení nosných válečků 3 Osy a ochranné kloboučky

Více

FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ

FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ FINWORX NÁSTROJOVÉ SYSTÉMY OPTIMALIZACE PROCESU PORADENSTVÍ PRO STRATEGII FRÉZOVÁNÍ FINWORX KOSOČTVERCOVÁ FRÉZA FRÉZA S VÝMĚNNÝMI DESTIČKAMI KOSOČTVEREC SE 4 BŘITY DVOJNÁSOBNĚ ÚSPORNÝ F INWORX - to je

Více

C Transportní a upínací přípravky

C Transportní a upínací přípravky A Vodicí sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodicí prvky E Přesné díly F Pružiny Šroubové, talířové, plynové a polyuretanové, pružinové a distanční jednotky

Více

Obsah. Obsah. Typ MF 543. Typ BMF s otvory pro ukotvení 543. Typ MF_SS nerezové 544. Typ MFS 545. Nivelační podstavce 547.

Obsah. Obsah. Typ MF 543. Typ BMF s otvory pro ukotvení 543. Typ MF_SS nerezové 544. Typ MFS 545. Nivelační podstavce 547. Podstavce strojů Obsah Obsah Typ MF 543 Typ BMF s otvory pro ukotvení 543 Typ MF_SS nerezové 544 Typ MFS 545 Nivelační podstavce 547 Silenbloky 548 542 Podstavce strojů Vydání 2007 Tiskové chyby, rozměrové

Více

Osy s lineárním motorem řady HN a HG

Osy s lineárním motorem řady HN a HG HN HG Osy s lineárním motorem řady HN a HG Nekompromisní a vysoce dynamická lineární osa HN s pevnou základnou-integrována a připravena k použití. Kompaktní a precizní vedení, i absolutní měřící systém

Více

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 6/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec 2012 Maurer Ondej OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory Obsah Lineární jednotky MTJ a MRJ přehled...3 MTJ 40, MRJ 40...8 MTJ 65, MRJ 65...10 MTJ 80, MRJ 80...12 MTJ 110, MRJ 110...14 MTV přehled...17 MTV 65...20 MTJ ECO přehled...23 MTJ 40 ECO...26 MTJZ přehled...29

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Mazací návod pro lineární vedení

Mazací návod pro lineární vedení Mazací návod pro lineární vedení 1 HIWIN s.r.o. - V1.2011 HIWIN s.r.o. Kaštanová 34 Tel. +420 548528238 e-mail: info@hiwin.cz CZ-620 00 Brno Fax +420 548220223 www.hiwin.cz Tento mazací návod je chráněn

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda. Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO Keramický senzor Pesnost podle IEC 60770: standard: 0,5 % FSO varianta: 0,5 % FSO LMK 8 Rozsahy od 0... 40 cmh O do 0... 00 mh O Výstupní signály vodi: 4 0 ma vodi: 0 0 V jiné po dohod Pednosti prmr,5

Více

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel α ochranný úhel α ochranný úhel α 1. Použití Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji

Více

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům

Výhody/Použití. Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení. Nanejvýš odolný vůči příčným silám a ohybovým momentům Datový list Snímač síly Série RF-I (160 kn 4000 kn) Výhody/Použití Třída přesnosti 0,05 Pro statické i dynamické síly v tahu a tlaku Neomezená mez únavy při ± 100% jmenovitého zatížení Obzvláště odolný

Více

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy.

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 1/2012 Zpracoval: František Kadlec ervenec 2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového

Více

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1 PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA Příměrná pravítka dle DIN 874-1 Úchylky rovinnosti jsou stanoveny podle vzorců: třída přesnosti 00: 1+ L µm 10 třída přesnosti 0: 2+ L µm třída přesnosti 1: 4+ L µm 60 třída přesnosti

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

Mini saně DGSC technické údaje

Mini saně DGSC technické údaje Všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití nejmenší jednotka vedených saní (šířka 8 mm), která umožňuje vysokou hustotu montáže přesné vedení v kuličkovém vedení s klecí umožňuje přesnou linearitu/ rovnoběžnost

Více

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE POWER CHUCKS http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+40 583 41 057, fax +40 583 450 364 95 SILOVÁ SKLÍČIDLA

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 3 Jméno: Jan Datum mení: 10.

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Kola z litiny s nákolkem

Kola z litiny s nákolkem Série: SPK Kola z litiny s 400-3500 kg 180-220 HB -100 C - +600 C Kola série SPK: z robustní šedé litiny od Ø 125 mm (bez ) s mazničkou, nákolek a pojezdová plocha jsou přesoustruženy, pojezdová plocha

Více

STRAE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU

STRAE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU STRAE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU OZNAENÍ POŽADOVANÉHO STRAE A B C D F I I I I I I I I I I I I I pítlak z jedné ( bez ísla) I I I I I I I I I I I I I P naklápcí ložisko z druhé strany I I I I I I I I I I I I X

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná kuličková ložiska SKF Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná ložiska SKF Navržené pro trvale udržitelný rozvoj Každým dnem je stále patrnější nutnost šetřit energií,

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

MODULÁRNÍ DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ

MODULÁRNÍ DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ MODULÁRNÍ DVOUPOTRUBNÍ DÁVKOVAČ POUŽITÍ Modulární dávkovače ZVM jsou mazacím prvkem dvoupotrubního mazacího systému, který slouží k dávkování maziva do jednotlivých mazaných míst. Dávkovače jsou aplikovány

Více

KOMBINOVANÉ TĚSNĚNÍ. Materiál dle

KOMBINOVANÉ TĚSNĚNÍ. Materiál dle VÝHODY VNĚJŠÍHO STŘEDÍCÍHO KROUŽKU KOMBINOVANÉ TĚSNĚNÍ Strana 1 Vnější středící (vodící) kroužek, spirálového těsnění má následující přednosti: zabezpečuje vystředění těsnění v přírubě chrání vlastní těsnící

Více

HSR (třída přesnosti Ct)

HSR (třída přesnosti Ct) Debutuje cenově výhodný typ lineárního vedení (třída i Ct) Nově jsme přidali cenově výhodnou řadu dobře zavedených modelů HSR. Optimální pro trh méně náročných lineárních vodičů jako jsou transportní systémy!

Více

7 Objímky a třmeny. Použití

7 Objímky a třmeny. Použití 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

Obsah. info@midol.cz www.midol.cz MIDOL s.r.o., Hlinky 64/151, 60300 Brno Tel.: 513 033 060, Fax: 227 077 107

Obsah. info@midol.cz www.midol.cz MIDOL s.r.o., Hlinky 64/151, 60300 Brno Tel.: 513 033 060, Fax: 227 077 107 10 Up Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 001 P pína alog yúajevtom apípanéneú ostistechnick OL2010 Pehle ací mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem nabíz loži bylypelivp hybnéúaje. m. w enýcht ska ekontrolován

Více

Otočné přívody pro tlakový olej, stlačený vzduch

Otočné přívody pro tlakový olej, stlačený vzduch Otočné přívody pro tlakový olej, stlačený vzduch Technické údaje o výrobcích Otočné přívody pro tlakový olej, jednokanálové 0086-010-velikost-160 9.03.00 Otočné přívody pro tlakový olej, dvoukanálové 0088-226/326-velikost-010040

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí. We develop the tradition with racing speed. Na nás se můžete spolehnout. You can rely on us.

Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí. We develop the tradition with racing speed. Na nás se můžete spolehnout. You can rely on us. 11.11.2008 9:05 StrÆnka 1 Ohýbané trubky Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí. We develop the tradition with racing speed. EW Na nás se můžete spolehnout. You can rely on us. www.charvat-chs.cz www.charvat-slovakia.sk

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem... 409 Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem... 433 Čtyřbodová ložiska... 451 Dvouřadé vačkové kladky... 463

Více

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Nová nápravová ložiska ZKL Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Abstrakt Příspěvek pojednává o nových železničních ložiskách ZKL pro uložení náprav především

Více

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 12/2007 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

MECHANICKÉ UPÍNACÍ PRVKY RYCHLOUPÍNAČE RUČNÍ A PNEUMATICKÉ

MECHANICKÉ UPÍNACÍ PRVKY RYCHLOUPÍNAČE RUČNÍ A PNEUMATICKÉ MECHANICKÉ UPÍNACÍ PRVKY RYCHLOUPÍNAČE RUČNÍ A PNEUMATICKÉ Novinky 2007-2009 Přehled novinek Mechanické upínací prvky Silový upínač pro vstřikolisy a příslušenství Str. 4-8 Upínací jednotka a upínací mezikus

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Automatická maznice SYSTEM 24 řady LAGE

Automatická maznice SYSTEM 24 řady LAGE Použití SKF SYSTEM 24 LAGE je jednobodová automatická maznice. Je určena pro doplnění maziva do mazacího místa, které je zpravidla domazáváno mazacím lisem. Mazivo je doplňováno ze zásobníku upevněného

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2 IX. DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY Stránka Dopravní kladičky 1 Všesměrové kladičky 2 Vodící kladičky a kotouče, kotouče nárazníkové

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA Frýdecká 201 739 61 T(inec Czech Republic tel.: ++420 558 532 880 tel./fax.: ++420 558 532 882 www.ssktrinec.cz email: info@ssktrinec.cz 1. Úvod DIS HMD

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí Příloha č. 3 Specifikace požadavků na Dodávka mechanického zkušebního trhacího stroje představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní LOGISTIKA SKLADOVACÍ SYSTÉMY Jméno: Jií Hauzer Tída: FS S2B4 Datum:15.12.2005-1 - SKLADOVACÍ SYSTÉMY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podízený

Více

Řada P100AP a P100CP Zapouzdřené tlakové spínače s auto-resetem pro standardní zatížení. Vlastnosti a výhody

Řada P100AP a P100CP Zapouzdřené tlakové spínače s auto-resetem pro standardní zatížení. Vlastnosti a výhody PSC9919 Sekce katalogu Řízení tlaku Informace o výrobku P100 Datum vydání 0703/0703CZ Řada P100AP a P100CP Zapouzdřené tlakové spínače s auto-resetem pro standardní zatížení Ú vod Zapouzdřené tlakové spínače

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích LANOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Volnoběžné spojky. Obsah. Volnoběžné spojky - popis 207 US 209 USNU 210 UF 211 GF 212 GV 213 GL 214 GL F2-D2 (D3) 215 GL F4-D2 216 GL F5-D2 (D3) 217

Volnoběžné spojky. Obsah. Volnoběžné spojky - popis 207 US 209 USNU 210 UF 211 GF 212 GV 213 GL 214 GL F2-D2 (D3) 215 GL F4-D2 216 GL F5-D2 (D3) 217 Obsah - popis 207 US 209 USNU 210 UF 211 GF 212 GV 213 G 214 G F2-D2 (D3) 215 G F4-D2 216 G F5-D2 (D3) 217 GP F7-D7 218 G TR 219 GG 220 GO 221 UK 222 GM 223 GP kroužky 224 GP 226 Montáž a údržba 227 Výpočet

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

ČÁSTI STRO JÚ. 1. svazek

ČÁSTI STRO JÚ. 1. svazek ČÁSTI STRO JÚ. 1. svazek Páté, prepracované vydání Prof. Ing. Dr. Alfred Bolek Prof. Ing. Josef Kochman a kol Kolektiv: Ing. Jan Frohlich, prof. Ing. Stefan Glézl, DrSc., Ing. Jifí Houkal, Ing. Václav

Více

Kuželová ozubená kola

Kuželová ozubená kola Kuželová ozubená kola Standardní provení str. 143 Speciální provení CH str. 147 Kuželová kola DIN 3971 str. 154 Kuželová kola spirálová str. 160 Kuželová kola podle výkresů zákazníka str. 163 Kuželová

Více

Šroub M10 x 50 SN 02 1101.25

Šroub M10 x 50 SN 02 1101.25 3.0 Šroubové spoje Podle úelu mžeme rozdlit šrouby na: Spojovací - pro spojení dvou i více strojních souástí. Pohybové složící ke zmn otáivého pohybu v pohyb posuvný (nap. u soustruh, šroubových zvedák,

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min RSHP5-5 PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 056 10/14 3 Dn 5 mm pmax 3 MPa Qn 500 dm/min Přímočaré šoupátkové rozváděče RSHP5 5 hydraulicky ovládané s možností nouzového ovládání pákou jsou určené k

Více