OBSAH. Obsah 2. Únosnost 3. Životnost 4 5. Mazání 6 7. Montáž 8 9. Lineární vedení HG Lineární vedení MG 18 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Obsah 2. Únosnost 3. Životnost 4 5. Mazání 6 7. Montáž 8 9. Lineární vedení HG 10 17. Lineární vedení MG 18 23"

Transkript

1 10 Li pr Kata Všechn ruitza souvislo MIDO 011 P neá rofil alog yúdajevtom apípadnéneú ostistechnick OL2010 Pehled ární lovo mtokatalogub úplnéneboch kýmpokrokem dnabíz ved out bylypelivp hybnéúdaje. m. w enýcht den tyí ekontrolován Vyhrazujeme typ ís ny,pestovšak siprávozm z knemžeme nyv. dol.cz

2 OBSAH Obsah 2 Únosnost 3 Životnost 45 Mazání 67 Montáž 89 LineárnívedeníHG 1017 LineárnívedeníMG

3 Lineární vedení Únosnost Statická únosnost Statická únosnost se používá pro volbu lineárních vedení, která pracují s velmi nízkou rychlostí, jsou zatžována v klidu nebo jsou vystavena velkým rázm pi dynamickém namáhání. Statická únosnost lineárního vedení C 0 je definována jako statické zatížení, které vyvolá ve stykové ploše mezi obžnou drahou a nejvíce zatíženým valivým tlesem tlak, pi kterém nastává trvalá deformace o velikosti 0,0001 násobku prmru kuliky. Hodnoty statické únosnosti jsou uvedeny v tabulkách. Maximální statické zatížení, které psobí na lineární vedení nesmí být vyšší než základní statická únosnost. Pípustný statický moment Statické momenty MX a MY a MZ jsou definovány jako momenty, které pi momentovém zatížení vozíku psobí ve stedu stykové plochy a zpsobí tlak, kterému odpovídá trvalá deformace 0,0001 násobku prmru kuliky. X Y Z Statický bezpenostní koeficient f - statický bezpenostní koeficient C 0 - statická únosnost (N) M 0 - pípustný statický moment (N/mm) P - statické ekvivalentní zatížení (N) M - statický ekvivalentní moment (N/mm) Zatížení f normální 1,25-3,0 rázy a vibrace 3,0-5,0 Dynamická únosnost Dynamická únosnost se používá pro uložení, které pracuje pod zatížením za pohybu. Dynamická únosnost je vyjádena jako zatížení u kterého je velikost a smr konstantní a pi nmž lineární vedení dosáhne životnosti definované jako m dráhy pojezdu. Hodnoty dynamické únosnosti jsou uvedeny v tabulkách. 3

4 Lineární vedení Životnost Jmenovitá životnost Trvanlivost profilového vedení je definována jako vzdálenost, kterou urazí vozík, než se projeví první píznaky únavy materiálu. Bylo však zjištno, že shodná vedení, která pracovala za naprosto stejných podmínek, mohou dosahovat rzné životnosti. Z toho dvodu je základní životnost použita jako smrná hodnota pro stanovení pedpokládané životnosti profilového vedení. Jmenovitá životnost je celková vzdálenost chodu, již dosáhne nebo pekroí 90% naprosto stejných vedení v dostaten velké skupin bez prvních píznak únavy materiálu. Výpoet jmenovité životnosti Životnost lineárního vedení je možné vypoítat tím pesnji a spolehlivji, ím podrobnji známe provozní podmínky a parametry. Jmenovitou životnost lze vypoítat podle následujícího vzorce. L - jmenovitá životnost (m) C - dynamická únosnost (N) P - dynamické ekvivalentní zatížení Na jmenovitou životnost mají znaný vliv okolní faktory jako jsou tvrdost obžné dráhy, teplota lineárního vedení a druh zatížení. Vztah mezi tmito faktory je vyjáden v rovnici: L - jmenovitá životnost (m) C - dynamická únosnost (N) P - dynamické ekvivalentní zatížení (N) f h - koeficient tvrdosti f t - koeficient teploty f w - koeficient zatížení Koeficient tvrdosti - f h Tvrdost obžných drah profilového vedení je 58 HRC. Pro tuto hodnotu platí koeficient tvrdosti f h = 1. Pokud je hodnota tvrdosti obžných drah jiná, mní se odpovídajícím zpsobem i hodnota koeficientu tvrdosti.. 4

5 Lineární vedení Životnost Koeficientteplotyf t Pokudteplotaprostedí,vekterémprofilovévedenípracuje,pekroíteplotu100 C,mníseodpovídajícímzpsobemihodnota koeficientuteploty. Koeficient zatížení - f w Zatížení psobící na vedení s profilovými tyemi se skládá z vnjších a vnitních sil, vyvolaných zmnami zrychlení, velkými rázy a vibracemi. Práv vibrace je velmi obtížné kvantifikovat a pi výpotu ekvivalentního dynamického zatížení by se zatížení psobící na vozík mlo vynásobit koeficientem f w. Druh zatížení Pojezdová rychlost f w Bez ráz a vibrací v < 15 m/min 1-1,2 Malé rázy 15 m/min < v < 60 m/min 1,2-1,5 Normální zatížení 60 m/min < v < 120 m/min 1,5-2,0 S rázy a vibracemi v > 120 m/min 2,0-3,5 Výpoet životnosti v hodinách - L h L h = L h - životnost (h) L - jmenovitá životnost (m) P - dynamické ekvivalentní zatížení (N) v - rychlost (m/min) C - dynamická únosnost (N) 5

6 Lineární vedení Mazání Spolehlivá funkce lineárního vedení je zajištna pouze tehdy, když dostatené množství maziva zabrání styku kov na kov mezi valivými tlesy a obžnými drahami. Tím mazivo nejen snižuje tení,ale i chrání povrchy proti korozi. Je možné mazat plastickým mazivem i olejem. Mazací vlastnosti plastických maziv a olej se s asem v dsledku mechanického namáhání a stárnutí zhoršují. Proto je nutné pravideln použité nebo zneištné mazivo doplovat nebo obnovovat. Po montáži lineárního vedení musí být provedeno první promazání. Potom doporuujeme pravidelné mazání podle tabulky. Pomocí adaptéru pro mazání lze napojit vozík na centrální mazací systém. Potebné mazací množství pro první promazání a intervaly pro domazávání jsou uvedeny v tabulce. Pro normální provozní podmínky platí intervaly uvedené v tabulce 1. Je-li lineární vedení montováno svisle, na stranu nebo s kolejnicí nahoe a vozíky dole, je teba zvýšit množství maziva cca o 50%. U aplikací se zdvihem menším než je dvojnásobek délky vozíku, je teba mazat na obou koncích vozíku. Pokud je zdvih menší než 0,5x délka vozíku, ml by se vozík mazat na obou stranách a pitom je teba s vozíkem nkolikrát projet dráhu odpovídající dvojnásobku délky vozíku. Tabulka 1 Velikost Množství plastického maziva pi uvedení do provozu (g) Množství plastického maziva pi domazávání (g) Interval domazávání (km) pi zatížení 0,10 C dyn 7 0,3 0,5 0, ,3 0,5 0, ,5 0,8 0, ,8 1,1 0, ,1 1,4 0, ,6 2,1 0, ,4 3,0 1, ,1 5,0 2, ,6 6,5 3, ,1 7,1 3, ,0 9,0 4,1 140 Mazání plastickým mazivem Pro mazání plastickým mazivem doporuujeme mazivo dle DIN Pro normální zatížení - K2K Pro vyšší zatížení (C/P < 15) KP2K, tída konzistence NGLI 2 dle DIN Doporuené plastické mazivo: o o o o o BEACON EP1 - ESSO Staburags NBU8EP - KLUBER Isoflex Special - KLUBER Multifak EP1 - TEXACO Paragon EP1 - DEA 6

7 Lineární vedení Mazání Mazání olejem Množství pro první mazání a domazávání jsou uvedena v tabulce 2. Množství pro následné doplnní oleje je teba aplikovat v rámci jednoho mazacího impulsu. Pokud není možné dané množství oleje aplikovat v rámci jednoho impulsu, lze je aplikovat po nkolika dílích dávkách. Mezi jednotlivými impulsy by však mla být dodržena asová prodleva sekund. Interval pro domazávání olejem bývá 50% intervalu pro domazávání plastickým mazivem. Tabulka 2 Velikost První mazání a domazávání (cm 3 ) 7 0,2 9 0,2 12 0,3 15 0,5 20 0,8 25 0,9 30 1,2 35 1,3 45 2,5 55 4,0 65 6,5 Uvedení do provozu Lineární vedení je dodáváno v zakonzervovaném stavu. Množství plastického maziva ve vozíku nemusí odpovídat množství pro první naplnní. Plastické mazivo má ve skladovaných vozících pedevším ochranný charakter. Proto doporuujeme mazivo doplnit. Po doplnní maziva je teba nkolikrát projet vozíkem dráhu odpovídající trojnásobku délky vozíku. Uvedený postup zopakovat ješt dvakrát. 7

8 Lineární vedení Montáž Obrázky ukazují tyi zpsoby montáže, které jsou v praxi považovány za nejvhodnjší. 8

9 Lineární vedení Montáž Správný montážní postup a istota pi montáži mají zásadní význam pro optimální funkci lineárního vedení. 9

10 Lineární vedení HG Konstrukce Profilové lineární vedení ady HG se tymi vodícími dráhami pro kuliky je dimenzováno pro vyšší zatížení a tuhost. Toho je dosaženo díky optimalizaci kruhového oblouku obžné dráhy a její konstrukcí. Optimalizovaná konstrukce systému obhu kuliek zaruuje lehký chod lineárních vedení. Vozíky jsou vybaveny lištou, která zabrauje vypadnutí kuliek z obžné dráhy. 10

11 Lineární vedení HG Typy vozík a kolejnic Vozíky provedení Vysoký vozík HGH CA - krátký HGH HA - dlouhý Vozík s pírubou HGW CC - krátký HGW HC - dlouhý Kolejnice provedení Uchycení shora HGR R Uchycení zdola HGR T 11

12 Lineární vedení HG Specifikace systému, píklad pro objednání Vozík HGW25CCZAC. HG typ W provedení, W-pírubový vozík, H-vysoký vozík 25 velikost 25 C typ, C-krátký, H-dlouhý C upevnní, A-shora,C-shora i zespodu ZA pedptí ZA, Z0 C tída pesnosti C, H Kolejnice HGR25R1200C. HG typ R kolejnice 25 velikost 25 R typ, R-uchycení shora, T-uchycení zdola 1200 délka kolejnice v mm C tída pesnosti C, H 12

13 Lineární vedení HG Pesnost, tolerance, pedptí Tídy pesnosti Velikost systému Tolerance výšky H Standardní pesnost C Tolerance šíky N Rozptyl výšky H* Rozptyl šíky N* Tolerance výšky H Vysoká pesnost H Tolerance šíky N Rozptyl výšky H* Rozptyl šíky N* HG15, HG20 ±0,1 ±0,1 0,02 0,02 ±0,03 ±0,03 0,010 0,010 HG25, HG30, HG35 ±0,1 ±0,1 0,02 0,03 ±0,04 ±0,04 0,015 0,015 HG45, HG55 ±0,1 ±0,1 0,03 0,03 ±0,05 ±0,05 0,015 0,020 HG65 ±0,1 ±0,1 0,03 0,03 ±0,07 ±0,07 0,020 0,025 * Pípustná odchylka míry pi použití více vozík na jedné kolejnici Tolerance rovnobžnosti Délka kolejnice (mm) C (µm) Tída pesnosti H (µm) Pedptí Tída pedptí Pedptí Použití Píklad ZA Z0 0,05 0,07 C Vysoká pesnost Obrábcí centra, NC soustruhy Standardní (stední) pedptí mící technika 0 0,02 C Konstantní zatížení Dopravní technika, balící stroje Lehké pedptí rázy, menší pesnost svaovací automaty C = dynamická únosnost 13

14 Lineární vedení HG Kolejnice HGR Kolejnice Kolejnice jsou dodávány v délkách dle požadavk zákazníka. Vzdálenost konce kolejnice od prvního montážního otvoru E se musí pohybovat v rozmezí hodnot E 1/2 min a E 1/2 max. Pokud zákazník neurí jinak, jsou oba konce symetrické. L - celková délka kolejnice (mm) n - poet montážních otvor P - rozte montážních otvor (mm) E 1/2 - vzdálenost od stedu posledního montážního otvoru ke konci kolejnice (mm) Maximální délky kolejnice Velikost kolejnice HGR15 HGR20 HGR25 HGR30 HGR35 HGR45 HGR55 HGR65 Rozte otvor P Koncová rozte E , E1/2min E1/2max Max. délka Utahovací moment (Nm) Utahovací moment pro pipevovací šrouby dle DIN

15 Lineární vedení HG Kolejnice HGR Provedení HGR-R, pro montáž shora i ze spodu Typ Rozmry (mm) Hmotnost W R H R D Šroub h d P E (kg/m) HGR15R 15 15,0 7,5 M4x16 5,3 4, ,0 1,45 HGR20R 20 17,5 9,5 M5x16 8,5 6, ,0 2,21 HGR25R 23 22,0 11 M6x20 9,0 7, ,0 3,21 HGR30R 28 26,0 14 M8x25 12,0 9, ,0 4,47 HGR35R 34 29,0 14 M8x25 12,0 9, ,0 6,30 HGR45R 45 38,0 20 M12x35 17,0 14, ,5 10,41 HGR55R 53 44,0 23 M14x45 20,0 16, ,0 15,08 HGR65R 63 53,0 26 M16x50 22,0 18, ,0 21,18 Provedení HGR-T,pro montáž ze spodu Typ W R H R Rozmry (mm) S h P E Hmotnost (kg/m) HGR15T 15 15,0 M ,0 1,48 HGR20T 20 17,5 M ,0 2,29 HGR25T 23 22,0 M ,0 3,35 HGR30T 28 26,0 M ,0 4,67 HGR35T 34 29,0 M ,0 6,51 HGR45T 45 38,0 M ,5 10,87 HGR55T 53 44,0 M ,0 15,67 HGR65T 63 53,0 M ,0 21,

16 Lineární vedení HGH HGH-CA I HGH-HA Objednací íslo Montážní rozmry Rozmry (mm) Únosnost (N) dyn. stat. Statický moment (Nm) H H1 N W B B1 C L1 L G Mxl T H2 H3 C C0 Mx My Mz (kg) Hmotnost vozíku HGH15CA 28 4,3 9, ,4 61,4 5,3 M4x5 6 8,5 9, ,18 HGH20CA 36 50,5 75, , , ,0 M5x HGH20HA 50 65,2 90, ,39 HGH25CA , , , ,0 83,0 12,0 M6x HGH25HA 50 78,6 103, ,69 HGH30CA 40 70,0 97, , ,0 M8x10 8,5 9,5 13,8 HGH30HA 60 93,0 120, ,16 HGH35CA , , ,0 112,4 12,0 M8x12 10, ,6 HGH35HA ,8 138, ,92 HGH45CA 60 97,0 138, , , ,9 M10x ,5 30,5 HGH45HA ,8 169, ,61 HGH55CA , ,7 165,7 12,9 M12x18 17, ,38 HGH55HA ,8 203, ,49 HGH65CA ,2 198, , ,9 M16x HGH65HA ,6 257, ,

17 Lineární vedení HGW HGW-CC I HGW-HC Montážní Únosnost (N) Hmotnost Rozmry (mm) Statický moment (Nm) rozmry dyn. stat. vozíku H H1 N W B B1 C L1 L G M T T1 T2 H2 H3 C C0 Mx My Mz (kg) Objednací íslo HGW15CC 24 4,3 16, , ,4 61,4 5,3 M5 6,0 8,9 6,95 4,5 5, ,17 HGW20CC 50,5 75, , ,6 21, , ,0 M6 8,0 10,0 9,50 6,0 7,0 HGW20HC 65,2 90, ,52 HGW25CC 36 5,5 23, , ,0 83,0 12,0 M8 8,0 14,0 10,00 6,0 9, ,78 HGW25HC 78,6 103, ,80 HGW30CC 70,0 97, , ,0 31, , ,0 M10 8,5 16,0 10,00 6,5 10,8 HGW30HC 93,0 120, ,44 HGW35CC 48 7,5 33, , ,0 112,4 12,0 M10 10,1 18,0 13,00 9,0 19, ,03 HGW35HC 105,8 138, ,06 HGW45CC 97,0 138, , ,5 37, , ,9 M12 15,1 22,0 15,00 8,5 30,5 HGW45HC 128,8 169, ,69 HGW55CC 70 13,0 43, , ,7 165,7 12,9 M14 17,5 26,5 17,00 12,0 29, ,38 HGW55HC 155,8 203, ,96 HGW65CC 144,2 198, , ,0 53, , ,9 M16 25,0 37,5 23,00 15,0 15,0 HGW65HC 203,6 257, ,

18 Lineární vedení MG Konstrukce Miniaturní profilové lineární vedení ady MG je malé lehké vedení vhodné pro malé pístroje. Profil obžné dráhy kolejnice umožuje zachytávat zatížení ve všech smrech. Kolejnice a vozíky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Kuliky jsou zajištny proti vypadnutí ochranným drátem. MGN MGW 18

19 Lineární vedení MG Pesnost, tolerance, pedptí Tídy pesnosti Pesnost Standardní C Vysoká H Výšková tolerance H ±0,04 ±0,020 Šíková tolerance N ±0,04 ±0,025 Výškový rozptyl H * 0,03 0,015 Šíkový rozptyl N * 0,03 0,02 * Dovolené rozmrové odchylky pi použití více vozík na jedné kolejnici Tolerance rovnobžnosti Délka kolejnice Tída pesnosti (mm) C (µm) H (µm) Pedptí Tída pedptí Pedptí Tída pesnosti ZA Z0 C = dynamická únosnost 0,02 C lehké pedptí 0 velmi lehké pedptí C, H C, H 19

20 Lineární vedení MG Specifikace systému, píklad pro objednání Vozík MGN12CZ1H MGN typ 12 velikost C typ, C-krátký, H-dlouhý Z1 pedptí Z1, Z0 H tída pesnosti C, H Kolejnice MGNR12R1000H MGN typ R kolejnice 12 velikost R1000 délka kolejnice v mm H tída pesnosti C, H 20

21 Lineární vedení MG Délky kolejnic Kolejnice jsou dodávány v délkách dle požadavk zákazníka. Vzdálenost konce kolejnice od prvního montážního otvoru E se musí pohybovat v rozmezí hodnot E 1/2 min a E 1/2 max. Pokud zákazník neurí jinak, jsou oba konce symetrické. L - celková délka kolejnice (mm) n - poet montážních otvor P - rozte montážních otvor (mm) E 1/2 - vzdálenost od stedu posledního montážního otvoru ke konci kolejnice (mm) Velikost kolejnice MGNR7 MGNR9 MGNR12 MGNR15 MGWR7 MGWR9 MGWR12 MGWR15 Rozte otvor P Koncová rozte E E1/2min E1/2 max Max. délka

22 Lineární vedení MGN MGN-C I MGN-H Zatížení (N) Hmotnost Objednací Montážní rozmry Rozmry (mm) Statický moment (Nm) dyn. stat. vozíku íslo vozíku H H 1 N W B B 1 C L 1 L G Gn Mxl H 2 C C 0 Mo Mx My (g) MGN7C 8 13,5 22, ,8 2,9 2, ,5 5, ,5 - Ø0,8 M2x2,5 1,5 10 2,0 5, ,5 - Ø0,8 M3x3 1,8 MGN7H MGN9H 16 29,9 39, , ,0 21,8 19,0 30, ,8 4,9 4,9 15 MGN9C MGN12C 15 21,7 34, , ,0 18,9 14,0 28, ,0 7,5 7, ,0 7, ,5 - Ø0,8 M3x3,5 2,5 MGN12H 20 32,4 45, ,0 37,0 37,0 54 MGN15C 20 26,7 42, ,0 22,0 22, ,0 8, ,5 4,5 GN3S M3x4 3,0 MGN15H 25 43,4 58, ,0 59,0 59,0 92 Objednací íslo Rozmry Hmotnost Šroub kolejnice W (kg/m) R H R D h d P E MGN7R 7 4,8 4,2 2,3 2,4 15 5,0 M2x6 0,22 MGN9R 9 6,5 6,0 3,5 3,5 20 7,5 M3x8 0,38 MGN12R 12 8,0 6,0 4,5 3, ,0 M3x8 0,65 MGN15R 15 10,0 6,0 4,5 3, ,0 M3x10 1,

23 Lineární vedení MGW MGW-C I MGW-H Zatížení (N) Hmotnost Objednací Montážní rozmry Rozmry (mm) Statický moment (Nm) dyn. stat. vozíku íslo vozíku H H 1 N W B B 1 C L 1 L G Gn Mxl H 2 C C 0 Mo Mx My (g) MGW7C 10,0 21,0 31, ,0 7,3 7, ,9 5, Ø0,9 M3x3 1, , Ø1,0 M3x3 2,4 MGW7H MGW9H 23 3,5 24,0 38,5 50, , ,8 55,6 41,0 34,7 34, ,9 15,8 15,8 29 MGW9C MGW12C 15,0 31,3 46, ,5 12, ,5 71,7 39,3 28,3 28, ,9 19,3 19, , Ø1,8 M3x3,6 2,8 MGW12H 28,0 45,6 60, ,7 58,5 58,5 103 MGW15C 20,0 38,0 54, ,2 57,8 57, , ,5 5,2 GN3S M4x4,2 3,2 MGW15H 35,0 57,0 73, ,8 125,0 125,0 215 Objednací íslo Rozmry Hmotnost Šroub kolejnice W (kg/m) R W B H R D h d P E MGW7R 14-5,2 6 3,2 3, M3x6 0,51 MGW9R 18-7,0 6 4,5 3, M3x8 0,91 MGW12R 24-8,5 8 4,5 4, M4x8 1,49 MGW15R ,5 8 4,5 4, M4x10 2,

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN

Elektrické řetězové kladkostroje Série CLW & CLN Elektrické řetězové kladkostroje érie CLW & CLN Zkušenosti a Know-how od Podem Podemcrane vyvinul na základě zkušeností s lanovými kladkostroji a know-how západoevropských partnerů řadu elektrických řetězových

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

TELESKOPICKÉ KRYTY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ HENNLICH KRYTOVÁNÍ TELESKOPICKÉ KRYTY ROBUSTNÍ KONSTRUKCE DOKONALE OCHRÁNÍ STROJ PROTI HRUBÉMU MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ OCHRANA STROJŮ I V NEJNÁROČNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY VHODNÉMU KONSTRUKČNÍMU

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití

TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití Video TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití www.boschsecuritysystems.cz u u u u u Pevná konstrukce Atraktivní vzhled Univerzální provedení Nastavitelná poloha

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem

Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Návrh optimálního chlazení válce s kalibrem Jindich Petruška, Jaroslav Horský, Lukáš Vavreka FSI VUT v Brn Na píkladu profilového válce poslední stolice pro válcování U-profil je ilustrován postup pi návrhu

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo

Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF. Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Univerzální řešení Polymerová kuličková ložiska SKF Korozní a chemická odolnost Nízká hmotnost a tichý chod Nepotřebují mazivo Polymerová kuličková ložiska SKF pro zvláštní provozní podmínky Polymerová

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

FRENTECH CLAMPING SYSTEM

FRENTECH CLAMPING SYSTEM FRENTECH CLAMPING SYSTEM 2010 Frentech Aerospace s.r.o., Jarní 48, 614 00 Brno, Česká republika mailbox@frentech.eu, www.frentech.eu PŘESNÉ SVĚRÁKY PRO PĚTIOSÉ OBRÁBĚNÍ B B1 D 70 mm 52 mm 12F7 H3 K L 10

Více

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky

Přepravníky lodí. 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky Přepravníky lodí 14-20 stop 22-26 stop Přepravníky pro lodě s pevným kýlem Lodní vozíky 14-20 stop... Přepravníky lodí značky Thule zajišťují maxim Voděodolná ložiska za používání přívěs Podpory bez brzd

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY DESIGN OF STEEL CONSTRUCTION OF THE MEASUREMENT ASSEMBLY FOR STEPLESS SPEED CONTROL OF AN ELECTRIC HOIST Pavel Vraník 1 Anotace:

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D Tecnický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém J-D Montáž oken a dveří v souladu s "Montážní směrnicí RL" Upevňovací systém J-D firmy SFS intec umožňuje

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

REGÁLOVÝ SYSTÉM. Tabulky rozměrů a nosnosti... 35. Sestava 373... 36. Sestava 475... 37. Sestava 577... 38. Posuvný regálový systém...

REGÁLOVÝ SYSTÉM. Tabulky rozměrů a nosnosti... 35. Sestava 373... 36. Sestava 475... 37. Sestava 577... 38. Posuvný regálový systém... Tabulky rozměrů a nosnosti... 35 Sestava 373... 36 Sestava 475... 37 Sestava... 38 Posuvný regálový systém... 40 Vzorové cenové kalkulace... 43 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 33 Rádi

Více

Výroba a prodej tiskařských tamponů

Výroba a prodej tiskařských tamponů Výroba a prodej tiskařských tamponů, ČESKÁ REPUBLIKA Tel./fax: 00420 545 211 239, 3tooling@3tooling.cz, www.3tooling.cz Společnost je nositelem certifikace ISO 9001:2000 tampony - základní informace tampony

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle

polyuretanové výrobky Polyuretanové desky Speciální profily Zábrany proti najetí Polyuretanové ochrany na vidle (PU) je všestranně použitelný materiál Má výborné vlastnosti v oblasti mechanické odolnosti a pružnosti obře se opracovává Odolává oděru Má výborné adhezní vlastnosti a dlouhou životnost Je možné ho použít

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz Kola a kladky pro pekařský průmysl www.3pm.cz Obecné pojmy Produkty uvedené v tomto katalogu jsou navrženy a vyrobeny v souladu se základními evropskými normami pro Kola a kolečka. i uvedené v katalogu

Více

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz

MNOHOSTRANNÉ MAZADLA. www.spreje.cz MNOHOSTRANNÉ MAZADLA MNOHOSTRANNÉ MAZADLO AL-W Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou (klasifikace dle DIN 51 502: KPL 1-2E -25). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např.

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více