Vlastní hodnocení školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy Škola: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Adresa: Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov, Identifikátor školy: Termín vlastního hodnocení: školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 V Pelhřimově dne 30. listopadu 2010

2 Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důleţitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsaţených v předchozím vlastním hodnocení. 1. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy ţákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání ţáků a studentů e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 2. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace ţáků b) rozhovory s pedagogy, ţáky a rodiči c) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování d) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.) e) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu ţáků na vyšší stupeň školy apod.)

3 f) vnější statistické ukazatele (demografické faktory) g) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) Použitá hodnotící škála: 1 - výborná úroveň 2 - dobrá úroveň 3 - dostatečná úroveň 4 - nedostatečná úroveň 3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Vliv personálních podmínek na vzdělávání Škola disponuje kvalitním pedagogickým sborem, kde je výrazným pozitivem vyváţenost muţů a ţen. Samozřejmě viděno optikou českého školství. Přínosem je i dostatečný podíl mladších pedagogů, kteří jsou věkově bliţší ţáků školy a lépe chápou jejich problémy a zájmy. V letech nebyl problém kvalifikovaně obsadit pozici učitelů jakéhokoli předmětu. Ţeny: 70% Muţi: 30 % Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: Do 35 let let let 6 nad 55 let 8 Materiální a prostorové podmínky vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické Prostředky Celé tříleté období hodnocení se odehrávalo ve znamení intenzivních jednání mezi školou a zřizovatelem ohledně řešení potřeb školy. Problémem je prodej hotelu, vybudování nové kotelny, modernizace vybavení, výměna oken a radiátorů. Důleţitým úkolem je renovace zařízení ubytovny a školní jídelny. Školu je potřeba neustále modernizovat. V tomto období byla vyměněna okna v budově školy, byly částečně vyměněny radiátory, došlo k modernizaci vestibulu školy. Částečně se podařilo propojit místnosti školy místní i vnější komunikační sítí. Stav prostor naší školy je na dobré úrovní, ale je třeba neustále obnovovat zařízení i prostory, tak aby se dobrá úroveň udrţela i pro další období. Rozvoj ekonomických zdrojů Škola hospodaří se státní dotací, vybranou úplatou za vzdělávání (školné) a prostředky z vedlejší hospodářské činnosti (provozování ubytovny, pronájem učeben, gastronomické akce). Dotace je určena podle normativního rozpisu krajský úřad. Škola se snaţí maximálně

4 rozvíjet vedlejší hospodářskou činnost. Škola se snaţí udrţet školné na stejné úrovni, vzhledem k ekonomickým podmínkám rodin v regionu. Podmínky ke vzdělávání jsou hodnoceny jako dobré. Hodnocení: PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Plánování, motivace a hodnocení Plánování a bezprostřední příprava pedagogického procesu jsou promyšlené a vedené v předepsané pedagogické dokumentaci. Na období pololetí je stanoven plán práce (harmonogram) se všemi akcemi školy. Stanovené pedagogické cíle v individuálních učebních plánech respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Učitelé vhodně navozují a vyuţívají přirozené pedagogické situace. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou ţákům prostor pro svobodné rozhodování, moţnost volby a respektují jejich spontánnost. Učitelé motivují ţáky soutěţemi a vhodným výběrem pedagogických metod. Důleţitou sloţkou vzdělávání je spolupráce s rodiči ţáků. Velký důraz je kladen na hodnocení a vlastní sebehodnocení ţáků. Ţáci jsou pravidelně slovně hodnoceni a rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání. Pomocí hospitací je učitelům poskytována reflexe jejich pedagogické práce. Hodnocení: PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ Přístup k informacím a jejich přenos Škola má vytvořený systém přístupu k informacím, které od ní ţádají rodiče, ţáci, veřejnost a nadřízené orgány. Veřejnost je informována zveřejněnými směrnicemi ředitele školy o postupu při jejich poskytování a při řešení stíţností. Škola je zapojena do systému ISO 2009, který je aplikován ve všech zařízeních systému. Zdroje informací: internetová ţákovská kníţka, nástěnky, internetové stránky (informace o akcích pořádaných školou, důleţité dokumenty, výroční zprávy, zprávy o vlastním hodnocení, směrnice, informace o pedagogickém sboru apod.), osobní kontakt s pedagogy a vedením školy. Škola prezentuje svoji činnost v tisku a na internetových informačních serverech a vyuţívá sociální sítě Facebook. Vztahy se zřizovatelem Vztahy se zřizovatelem má škola standardní.

5 Ředitel školy pravidelně zřizovatele informuje o aktivitách školy a o jejích potřebách. Spolupráce s rodiči, kultura školy, klima, vztahy, komunikace Škola se snaţí být maximálně otevřenou a vstřícnou institucí. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které odcházejí ze školy dopisy, maily, výroční zprávy, pozvánky. Při propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny hlavně na základní školy. Zjistili jsme, ţe stále větší mnoţství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení škol sledují webové stránky, navštíví často několik škol a organizací, neţ se rozhodnou pro tu konkrétní. Snaţíme se o neustálé zlepšování komunikace s rodiči i mezi sebou navzájem. Vztahy mezi vyučujícími jsou jimi samými hodnoceny jako velice dobré. Prezentace školy na veřejnosti Přehlídky středních škol - listopad 2008, 2009, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava Den otevřených dveří - pracovní dílny pro ţáky 9. tříd - listopad - ukázky výsledků vzdělávání pro veřejnost Další významné aktivity školy: V průběhu 3 let bylo zajištěno celkem 185 gastronomických akcí z nichţ nejrozsáhlejší a nejvýznamnější: Chirurgické dny - areál kulturního domu města Pelhřimov osob. Kvalita I - systémový projekt - Nová závěrečná zkouška - práce v týmu pro přípravu nového modelu závěrečných zkoušek a praktické ověřování jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2007/2008 v oboru vzdělání H/002 kuchař -číšník pro pohostinství. Tento projekt pokračoval i v dalších letech. Hodnocení: 1

6 6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ, UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2007/2008 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: z toho sníţená průměrn absence na třída ţáků hodnocení V P 5 N známka Ch prospěch ý ţáka celkem neomluv. třídní učitel H2A PaedDr. Pilná Jana H3B Mgr. Carva Ondřej H3A Mgr. Mrázková Jitka 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava 1.B (2+0) Peštová Jaroslava H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 3.B (1+0) Novotná Jarmila H1A Mgr. Pohan Stanislav H1B Ing. Floriánová Iva NS Ing. Dvořák Jiří Michal 2.B (2+0) Ing. Vítek Luděk H4.A Jirásková Cleofe 2.A Mgr. Nováková Ludmila Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: z toho sníţená průměrn absence na třída ţáků hodnocení V P 5 N známka Ch prospěch ý ţáka celkem neomluv. třídní učitel H2A PaedDr. Pilná Jana H3A Mgr. Mrázková Jitka H3B (1+0) Mgr. Carva Ondřej 2.B (1+0) Ing. Vítek Luděk H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 1.B (1+0) Peštová Jaroslava 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava H1B Ing. Floriánová Iva 3.B Novotná Jarmila H1A Mgr. Pohan Stanislav 2.A Mgr. Nováková Ludmila H4.A Jirásková Cleofe NS Ing. Dvořák Jiří Michal Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

7 Souhrnná statistika tříd maturita zpracováno dne: z toho sníţená průměrn třída ţáků V P 5 N třídní hodnocení známka Ch prospěch ý učitel H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 3.B Novotná Jarmila 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava H4.A Jirásková Cleofe Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

8 Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2008/2009

9

10 Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2009/2010

11

12 Z výsledků vyplývá, ţe se dařilo udrţet trend úspěšnosti z hlediska výsledného hodnocení ţáků školy. Procento těch, kteří nedokončí studiu je zanedbatelné. Hlavně v oborech hotelnictví a turismus a kuchař číšník, popř. cukrář, nebo podnikání. V případě vyšší odborné školy je 100% úspěšnost z hlediska absolutoria. Bohuţel ne všichni studenti ukončí obor management hotelového provozu a to z důvodu, ţe školu předčasně opustí nabídka práce, přechod na vysokou školu apod. V rámci opatření sníţení absence se dařilo sníţit počet těch, kteří musí konat dodatkové nebo opravné zkoušky. Základním mottem vzdělávání na naší škole: Čím lepší docházka na vyučování, tím lepší výsledky ve vzdělávání. Tomuto cíle je podřízena veškerá snaha a cíl se daří naplňovat. Hodnocení: ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Řízení školy, personální práce Z hlediska řízení školy vycházel management školy z dokumentu Koncepce rozvoje školy na období let Závěry tohoto dokumentu se dařilo naplňovat. Další vzdělávání pracovníků. Zhodnocení stavu. Na škole pracuje 26 pedagogických pracovníků ve funkci učitel, 5 pedagogických pracovníků ve funkci učitel odborného výcviku. Z toho jsou 4 externí pracovníci. 1 ředitel školy 1 zástupce pro teoretické vyučování 1 zástupce pro praktické vyučování Ředitel školy a zástupce pro teoretické vyučování splňují kritéria odborné kvalifikace podle zák. 563/ Zástupce pro praktické vyučování vyučuje učební a odbornou praxi. Splňuje kritéria podle zák. 563/ odstavec 2 b) bez přípravy v oblasti pedagogického vzdělání. Z kmenových zaměstnanců splňuje 19 zaměstnanců předepsané vzdělání, 2 zaměstnanci nesplňují pedagogické vzdělání na příslušný stupeň, 1 zaměstnanec nesplňuje odborné vzdělání, ale splňuje pedagogické. V roce 2007/2008 dokončily doplňkové studium Ing. Zuzana Farková a Ing. Iva Floriánová na VŠ J. A. Komenského Praha. Další vzdělávání bylo rozděleno do tří okruhů.

13 A) Odborné vzdělávání pro všechny pracovníky, které organizovala škola B) Vzdělávání v oblasti jazyků C) Vzdělávání v programu UNIV 2 D) Vzdělávání organizované jinými subjekty ad A). V této oblasti proběhlo školení HAACCP. Tohoto školení se zúčastnili všichni pracovníci. Další školení bylo v souvislosti s přípravou školního vzdělávacího programu pro obor Hotelnictví H/01. Následně pro další obory. Školení k nové formě maturity a ZZ. Všichni pracovníci byli kaţdoročně proškolení k bezpečnosti práce a protipoţární ochraně. ad B) Ve školním roce 2006/07 ukončili učitelé kurz Brána jazyků. Pokračování tohoto projektu zajišťovalo NIDV Jihlava, tohoto pokračování se zúčastnili tři vyučující. Dalšího kurzu pro výuky jazyka anglického pořádaného PC Jihlava se zúčastnil jeden vyučující. ad C) Probíhá program UNIV2, školení pracovníků v návaznosti na další vzdělávání v oblasti gastronomie ad D). Další vzdělávání probíhalo přes PC Jihlava popř. odbočku v Pelhřimově apod. V jednotlivých letech proběhly tyto vzdělávací akce: rok 2007/08 Pracovník Místo konání Druh vzdělávání Ing. Floriánová PC Jihlava/Pelhřimov JA Mgr. Chalupová Ing. Valentová Praha Eko daňová reforma Ing. Zíková Mgr. Fenárová NIDV Jihlava JA pí Jirásková Mgr. Fenárová PC Tábor JA Ing. Floriánová pí Jirásková PaedDr. Říha Kladsko u M.L. Ekologie a turistika Mgr. Čekalová Mgr. Mrázková OA Jihlava JN Psaní a jeho rozvoj ke státní maturitě Mgr. Chalupová Vzděl. centrum Jihlava Prevence, diagnostika a vyšetřování školní šikany Mgr. Kuchař SOU Friedová Pelhřimov Školní matrika v programu Bakalář Mgr. Capák Ing. Zajačikovská pí Vlčková Mgr. Pohan VOŠ a SPŠ Praha M Svět financí ve středoškolské matematikce Mgr. Kuchař Vzděl. centrum Jihlava Aplikace školského zákona v praxi Mgr. Capák Vzděl. centrum Jihlava Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ rok 2008/09 1.pololetí 24.září 2008 Psaní a jeho rozvoj ke státní maturitě Mgr.Čekalová Mgr.Mrázková

14 (Hueber Verlag - OA Jihlava) 21.říjen 2008 Prevence, diagnostika a vyšetřování školní šikany Mgr.Chalupová (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 7.listopad 2008 Školní matrika v programu Bakaláři Mgr.Kuchař Mgr.Capák, (SOU Friedova Pelhřimov) Ing.Zajačikovská pí Vlčková 19.listopad 2008 Svět financí ve středoškolské matematice Mgr.Pohan (VOŠ a SPŠ Praha) 25.listopad 2008 Aplikace školského zákona v praxi Mgr.Kuchař (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 3.prosinec 2008 Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ Mgr.Capák (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 29.leden 2009 Kurz první pomoci pro dospělé Mgr.Chalupová (DDM Pelhřimov) 2.pololetí únor 2009 Účetní uzávěrka a daňové novinky Ing.Mgr.Zíková Ing.Valentová (Stohl Praha) 18.březen 2009 Seminář pro učitele AJ Mgr.Fenárová Mgr.Chalupová (ZŠ Otokara Březiny a OUP) Ing.Florianová pí Jirásková 24.březen Profesní průprava ZŘŠ - 1. seminář Mgr. Capák (NIDV Jihlava) 3.duben 2009 Pasti na teenagery Mgr.Chalupová PaedDr.Pilná (NIDV Jihlava) 15.duben 2009 Kreativní metody pro vyučující JN Mgr.Vacková Mgr.Mrázková (NIDV Jihlava) Mgr.Čekalová duben 2009 Školení koordinátorů ŠVP S1 Mgr.Capák duben 2009 (NIDV Jihlava) 28. duben 2009 Profesní průprava ZŘŠ - 2.a 3.seminář Mgr. Capák 4. květen 2009 (NIDV Jihlava) 4.-5.květen 2009 Školení koordinátorů ŠVP Mgr.Kuchař PaedDr.Pilná květen 2009 (NIDV Jihlava) 11. květen 2009 Profesní průprava ZŘŠ - 4. a 5.seminář Mgr. Capák

15 28.květen 2009 (NIDV Jihlava) 11.červen 2009 Finanční gramotnost II. Ing.Mgr.Zíková (NIDV Jihlava) Ing.Iva Valentová 15.červen 2009 Školení KROK k nové maturitě - Management školy Mgr.Kuchař a nová maturita (NIDV Jihlava) Mgr.Capák rok 2009/ DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD pís.mzk.cjl (Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD pís.mzk.aj (Fenárová + Florianová) školení EKO Pe (Valentová) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD PP MZk.CJL (Capák, Čekalová, Pilná) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD ústní.mzk.cjl (Capák, Čekalová, Pilná) Únor 2010 školení NIDV HOD CJL ústních MZ (Čekalová, Capák, Pilná, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.nj (Čekalová, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.aj (Fenárová, Florianová) seminář NIDV Jak učit o komunismu (Chalupová + Pilná) Minikonference pro učitele AJ (ZŠ O. Březiny Jihlava) - Fenárová, Florianová Seminář UNIV 2 - pedagogické projektování (VT1) - Kopáček, Capák, Dvořák, Dvořáková, Chalupová, Kopáčková, Malečková, Peštová, Picková, Pilná, Vítek, Zíková DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.nj (čekalová, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.aj Fenárová + Florianová) Vzdělávací centrum ČR Jihlava - Právo ve škole (Chalupová) INFOA International s.r.o. - Seminář pro učitele RJ (Fenárová) Duben červen školení ZAD k NM (Chalupová, Valentová, Pohan, Dvořák, Carva) + Příprava na MAG 10 přípravné kurzy ŘŠ a ŠMK + HOD a ZAD DVPP k Nové maturitě - Studium managementu škol + Studium školních maturitních komisařů (Capák) e-learning Květen - červen Kelly Jirásková HOD ústních zk. AJ (e-learning)+ červen prezenční školení IA pro vedení školy k ISO (Klánovice) Školení ISO před IA pan Pořízka 8.9. prezenční školení ŠMK v Jihlavě Capák (OA) školení k nové maturitě NIDV JI Kutilová HOD NJ prezenční školení k NM HOD PP z NJ Kutilová (Prezenční) Září - říjen 2010 školení k NM HOD ÚZ Chalupová (e-learning) DVPP k Nové maturitě NIDV JI HOD PP NM Kutilová (prezenční) DVPP k Nové maturitě NIDV JI HOD ústní Zk. NM Kutilová (prezenční) Hodnocení: 1 2

16 8. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝCH ZDROJŮ Rok 2008 byl 16. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost však byla přesunuta z hotelu Rekrea (jehoţ činnost byla ukončena na restauraci k a ubytování na hotelu k ) na ubytování v části nevyuţitého domova mládeţe. V podnikatelské činnosti jsme tedy dosáhli pouze obratu tis Kč, coţ je o 4 637tis Kč méně neţ v roce 2007, o tis menší neţ v roce Celkový propad proti vyrovnanému roku 2005 tak dosáhl sníţení o tis Kč. Nepříznivý vývoj z let 2006, 2007 a 2008 byl způsoben hospodařením v podnikatelské sféře a měl by se v roce 2009 zastavit vzhledem k uzavření hotelu REKREA. Celková ztráta společnosti dosáhla v roce 2008 výše tis. Kč a je způsobena právě ztrátou Hotelu REKREA. Přesto, ţe došlo ke sníţení počtu ţáků, v hospodaření ŠKOLY byla ztráta v příjmech na dotacích a školném nahrazena trţbami za gastroakce a ubytováním podnikatelských subjektů v nevyuţité části domova mládeţe, takţe její hospodaření v konečné bilanci bylo vyrovnané a v souladu s podnikatelským záměrem. Rok 2009 byl 17. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost byla zaměřena na vyuţití prostor Domova mládeţe pro ubytování v jeho nevyuţité části. Celkem jsme dosáhli obratu tis. Kč, coţ je o 3979 tis. méně neţ v roce Sníţení příjmové části v návaznosti na předchozí roky (o 4 637tis. Kč méně neţ v roce 2007, o tis. menší neţ v roce 2006) dosáhlo částky proti vyrovnanému roku Nepříznivý vývoj z let 2006, 2007,2008 a 2009 byl způsoben demografickým vývojem, kdy se nepodařilo zajistit potřebný počet ţáků a sníţení přijaté dotace se nepodařilo nahradit hospodařením v podnikatelské sféře. Ztráta společnosti v roce 2009 ve výši 1449 tis. tak odráţí skutečnost, ţe i kdyţ se náklady na provoz školy se podařilo sníţit o tis. Kč, toto sníţení nestačilo zajistit vytvoření zisku. Rok 2010 byl 18. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost byla zaměřena především na vyuţití prostor Domova mládeţe pro komerční ubytování v jeho nevyuţité části. Rok 2010 bude od roku 2005 poprvé ukončen s vyrovnaným hospodařením. Snaha nahradit část chybějících příjmů vyuţitím části Domova mládeţe k provozování ubytovny je také úspěšná. Velkým přínosem je i sníţením výše nájmu ze strany zřizovatele. Předcházející dlouhodobá ztráta ve svém důsledku způsobila platební neschopnost ve druhé polovině roku 2009, kdy musely být sjednány splátkové kalendáře na úhradu sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2010 ve výši tis. Kč a pro rok 2011ve výši 506 tis. I přesto, ţe nebylo jednoduché udrţet v roce 2010 stabilní finanční tok, podařilo se závazky z výše uvedených splátkových kalendářů včas uhradit. Celkový obrat tis. Kč bude sice o tis. niţší neţ v roce 2009, ale výše uvedenými opatřeními se daří sníţit náklady o tis. Kč a tím zajistit vyrovnanost ekonomiky

17 Vzhledem k ekonomickým podmínkám je vzdělávání na dobré úrovni. Daří se plnit všechny potřebné ukazatele z hlediska koncepčního rozvoje. Škola je na dobré úrovni a vychová schopné odborníky z hlediska gastronomie. Hodnocení: 1 2 Přílohy: Nedílnou součástí vlastního hodnocení školy je: Koncepce rozvoje školy na období let V Pelhřimově dne 30 listopadu 2010 Mgr. Josef Kuchař ředitel školy

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Zpráva z vlastního hodnocení školy

Zpráva z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola: Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Adresa: Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02 Identifikátor školy: 600 089 045 Termín vlastního hodnocení:

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 153/98-3407 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: ad4vs201 Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Střední odborná škola gastronomická

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101894/98-3400 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7hs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Střední odborné učiliště společného stravování SČMSD

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 E. Valenty 52, 796 03 Prostějov Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. pro školní rok 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 808/08-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 808/08-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 808/08-01 Střední škola gastronomie a hotel. služeb, s.r.o. Adresa: Mrkvičkova 2, 163 00 Praha 6 - Řepy Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Identifikátor školy: 600 037 151 Termín

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více