Vlastní hodnocení školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy Škola: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Adresa: Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov, Identifikátor školy: Termín vlastního hodnocení: školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 V Pelhřimově dne 30. listopadu 2010

2 Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důleţitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsaţených v předchozím vlastním hodnocení. 1. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy ţákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání ţáků a studentů e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 2. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace ţáků b) rozhovory s pedagogy, ţáky a rodiči c) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování d) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.) e) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu ţáků na vyšší stupeň školy apod.)

3 f) vnější statistické ukazatele (demografické faktory) g) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) Použitá hodnotící škála: 1 - výborná úroveň 2 - dobrá úroveň 3 - dostatečná úroveň 4 - nedostatečná úroveň 3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Vliv personálních podmínek na vzdělávání Škola disponuje kvalitním pedagogickým sborem, kde je výrazným pozitivem vyváţenost muţů a ţen. Samozřejmě viděno optikou českého školství. Přínosem je i dostatečný podíl mladších pedagogů, kteří jsou věkově bliţší ţáků školy a lépe chápou jejich problémy a zájmy. V letech nebyl problém kvalifikovaně obsadit pozici učitelů jakéhokoli předmětu. Ţeny: 70% Muţi: 30 % Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: Do 35 let let let 6 nad 55 let 8 Materiální a prostorové podmínky vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické Prostředky Celé tříleté období hodnocení se odehrávalo ve znamení intenzivních jednání mezi školou a zřizovatelem ohledně řešení potřeb školy. Problémem je prodej hotelu, vybudování nové kotelny, modernizace vybavení, výměna oken a radiátorů. Důleţitým úkolem je renovace zařízení ubytovny a školní jídelny. Školu je potřeba neustále modernizovat. V tomto období byla vyměněna okna v budově školy, byly částečně vyměněny radiátory, došlo k modernizaci vestibulu školy. Částečně se podařilo propojit místnosti školy místní i vnější komunikační sítí. Stav prostor naší školy je na dobré úrovní, ale je třeba neustále obnovovat zařízení i prostory, tak aby se dobrá úroveň udrţela i pro další období. Rozvoj ekonomických zdrojů Škola hospodaří se státní dotací, vybranou úplatou za vzdělávání (školné) a prostředky z vedlejší hospodářské činnosti (provozování ubytovny, pronájem učeben, gastronomické akce). Dotace je určena podle normativního rozpisu krajský úřad. Škola se snaţí maximálně

4 rozvíjet vedlejší hospodářskou činnost. Škola se snaţí udrţet školné na stejné úrovni, vzhledem k ekonomickým podmínkám rodin v regionu. Podmínky ke vzdělávání jsou hodnoceny jako dobré. Hodnocení: PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Plánování, motivace a hodnocení Plánování a bezprostřední příprava pedagogického procesu jsou promyšlené a vedené v předepsané pedagogické dokumentaci. Na období pololetí je stanoven plán práce (harmonogram) se všemi akcemi školy. Stanovené pedagogické cíle v individuálních učebních plánech respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Učitelé vhodně navozují a vyuţívají přirozené pedagogické situace. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou ţákům prostor pro svobodné rozhodování, moţnost volby a respektují jejich spontánnost. Učitelé motivují ţáky soutěţemi a vhodným výběrem pedagogických metod. Důleţitou sloţkou vzdělávání je spolupráce s rodiči ţáků. Velký důraz je kladen na hodnocení a vlastní sebehodnocení ţáků. Ţáci jsou pravidelně slovně hodnoceni a rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání. Pomocí hospitací je učitelům poskytována reflexe jejich pedagogické práce. Hodnocení: PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ Přístup k informacím a jejich přenos Škola má vytvořený systém přístupu k informacím, které od ní ţádají rodiče, ţáci, veřejnost a nadřízené orgány. Veřejnost je informována zveřejněnými směrnicemi ředitele školy o postupu při jejich poskytování a při řešení stíţností. Škola je zapojena do systému ISO 2009, který je aplikován ve všech zařízeních systému. Zdroje informací: internetová ţákovská kníţka, nástěnky, internetové stránky (informace o akcích pořádaných školou, důleţité dokumenty, výroční zprávy, zprávy o vlastním hodnocení, směrnice, informace o pedagogickém sboru apod.), osobní kontakt s pedagogy a vedením školy. Škola prezentuje svoji činnost v tisku a na internetových informačních serverech a vyuţívá sociální sítě Facebook. Vztahy se zřizovatelem Vztahy se zřizovatelem má škola standardní.

5 Ředitel školy pravidelně zřizovatele informuje o aktivitách školy a o jejích potřebách. Spolupráce s rodiči, kultura školy, klima, vztahy, komunikace Škola se snaţí být maximálně otevřenou a vstřícnou institucí. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které odcházejí ze školy dopisy, maily, výroční zprávy, pozvánky. Při propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny hlavně na základní školy. Zjistili jsme, ţe stále větší mnoţství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení škol sledují webové stránky, navštíví často několik škol a organizací, neţ se rozhodnou pro tu konkrétní. Snaţíme se o neustálé zlepšování komunikace s rodiči i mezi sebou navzájem. Vztahy mezi vyučujícími jsou jimi samými hodnoceny jako velice dobré. Prezentace školy na veřejnosti Přehlídky středních škol - listopad 2008, 2009, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava Den otevřených dveří - pracovní dílny pro ţáky 9. tříd - listopad - ukázky výsledků vzdělávání pro veřejnost Další významné aktivity školy: V průběhu 3 let bylo zajištěno celkem 185 gastronomických akcí z nichţ nejrozsáhlejší a nejvýznamnější: Chirurgické dny - areál kulturního domu města Pelhřimov osob. Kvalita I - systémový projekt - Nová závěrečná zkouška - práce v týmu pro přípravu nového modelu závěrečných zkoušek a praktické ověřování jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2007/2008 v oboru vzdělání H/002 kuchař -číšník pro pohostinství. Tento projekt pokračoval i v dalších letech. Hodnocení: 1

6 6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ, UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2007/2008 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: z toho sníţená průměrn absence na třída ţáků hodnocení V P 5 N známka Ch prospěch ý ţáka celkem neomluv. třídní učitel H2A PaedDr. Pilná Jana H3B Mgr. Carva Ondřej H3A Mgr. Mrázková Jitka 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava 1.B (2+0) Peštová Jaroslava H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 3.B (1+0) Novotná Jarmila H1A Mgr. Pohan Stanislav H1B Ing. Floriánová Iva NS Ing. Dvořák Jiří Michal 2.B (2+0) Ing. Vítek Luděk H4.A Jirásková Cleofe 2.A Mgr. Nováková Ludmila Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: z toho sníţená průměrn absence na třída ţáků hodnocení V P 5 N známka Ch prospěch ý ţáka celkem neomluv. třídní učitel H2A PaedDr. Pilná Jana H3A Mgr. Mrázková Jitka H3B (1+0) Mgr. Carva Ondřej 2.B (1+0) Ing. Vítek Luděk H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 1.B (1+0) Peštová Jaroslava 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava H1B Ing. Floriánová Iva 3.B Novotná Jarmila H1A Mgr. Pohan Stanislav 2.A Mgr. Nováková Ludmila H4.A Jirásková Cleofe NS Ing. Dvořák Jiří Michal Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

7 Souhrnná statistika tříd maturita zpracováno dne: z toho sníţená průměrn třída ţáků V P 5 N třídní hodnocení známka Ch prospěch ý učitel H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 3.B Novotná Jarmila 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava H4.A Jirásková Cleofe Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

8 Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2008/2009

9

10 Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2009/2010

11

12 Z výsledků vyplývá, ţe se dařilo udrţet trend úspěšnosti z hlediska výsledného hodnocení ţáků školy. Procento těch, kteří nedokončí studiu je zanedbatelné. Hlavně v oborech hotelnictví a turismus a kuchař číšník, popř. cukrář, nebo podnikání. V případě vyšší odborné školy je 100% úspěšnost z hlediska absolutoria. Bohuţel ne všichni studenti ukončí obor management hotelového provozu a to z důvodu, ţe školu předčasně opustí nabídka práce, přechod na vysokou školu apod. V rámci opatření sníţení absence se dařilo sníţit počet těch, kteří musí konat dodatkové nebo opravné zkoušky. Základním mottem vzdělávání na naší škole: Čím lepší docházka na vyučování, tím lepší výsledky ve vzdělávání. Tomuto cíle je podřízena veškerá snaha a cíl se daří naplňovat. Hodnocení: ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Řízení školy, personální práce Z hlediska řízení školy vycházel management školy z dokumentu Koncepce rozvoje školy na období let Závěry tohoto dokumentu se dařilo naplňovat. Další vzdělávání pracovníků. Zhodnocení stavu. Na škole pracuje 26 pedagogických pracovníků ve funkci učitel, 5 pedagogických pracovníků ve funkci učitel odborného výcviku. Z toho jsou 4 externí pracovníci. 1 ředitel školy 1 zástupce pro teoretické vyučování 1 zástupce pro praktické vyučování Ředitel školy a zástupce pro teoretické vyučování splňují kritéria odborné kvalifikace podle zák. 563/ Zástupce pro praktické vyučování vyučuje učební a odbornou praxi. Splňuje kritéria podle zák. 563/ odstavec 2 b) bez přípravy v oblasti pedagogického vzdělání. Z kmenových zaměstnanců splňuje 19 zaměstnanců předepsané vzdělání, 2 zaměstnanci nesplňují pedagogické vzdělání na příslušný stupeň, 1 zaměstnanec nesplňuje odborné vzdělání, ale splňuje pedagogické. V roce 2007/2008 dokončily doplňkové studium Ing. Zuzana Farková a Ing. Iva Floriánová na VŠ J. A. Komenského Praha. Další vzdělávání bylo rozděleno do tří okruhů.

13 A) Odborné vzdělávání pro všechny pracovníky, které organizovala škola B) Vzdělávání v oblasti jazyků C) Vzdělávání v programu UNIV 2 D) Vzdělávání organizované jinými subjekty ad A). V této oblasti proběhlo školení HAACCP. Tohoto školení se zúčastnili všichni pracovníci. Další školení bylo v souvislosti s přípravou školního vzdělávacího programu pro obor Hotelnictví H/01. Následně pro další obory. Školení k nové formě maturity a ZZ. Všichni pracovníci byli kaţdoročně proškolení k bezpečnosti práce a protipoţární ochraně. ad B) Ve školním roce 2006/07 ukončili učitelé kurz Brána jazyků. Pokračování tohoto projektu zajišťovalo NIDV Jihlava, tohoto pokračování se zúčastnili tři vyučující. Dalšího kurzu pro výuky jazyka anglického pořádaného PC Jihlava se zúčastnil jeden vyučující. ad C) Probíhá program UNIV2, školení pracovníků v návaznosti na další vzdělávání v oblasti gastronomie ad D). Další vzdělávání probíhalo přes PC Jihlava popř. odbočku v Pelhřimově apod. V jednotlivých letech proběhly tyto vzdělávací akce: rok 2007/08 Pracovník Místo konání Druh vzdělávání Ing. Floriánová PC Jihlava/Pelhřimov JA Mgr. Chalupová Ing. Valentová Praha Eko daňová reforma Ing. Zíková Mgr. Fenárová NIDV Jihlava JA pí Jirásková Mgr. Fenárová PC Tábor JA Ing. Floriánová pí Jirásková PaedDr. Říha Kladsko u M.L. Ekologie a turistika Mgr. Čekalová Mgr. Mrázková OA Jihlava JN Psaní a jeho rozvoj ke státní maturitě Mgr. Chalupová Vzděl. centrum Jihlava Prevence, diagnostika a vyšetřování školní šikany Mgr. Kuchař SOU Friedová Pelhřimov Školní matrika v programu Bakalář Mgr. Capák Ing. Zajačikovská pí Vlčková Mgr. Pohan VOŠ a SPŠ Praha M Svět financí ve středoškolské matematikce Mgr. Kuchař Vzděl. centrum Jihlava Aplikace školského zákona v praxi Mgr. Capák Vzděl. centrum Jihlava Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ rok 2008/09 1.pololetí 24.září 2008 Psaní a jeho rozvoj ke státní maturitě Mgr.Čekalová Mgr.Mrázková

14 (Hueber Verlag - OA Jihlava) 21.říjen 2008 Prevence, diagnostika a vyšetřování školní šikany Mgr.Chalupová (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 7.listopad 2008 Školní matrika v programu Bakaláři Mgr.Kuchař Mgr.Capák, (SOU Friedova Pelhřimov) Ing.Zajačikovská pí Vlčková 19.listopad 2008 Svět financí ve středoškolské matematice Mgr.Pohan (VOŠ a SPŠ Praha) 25.listopad 2008 Aplikace školského zákona v praxi Mgr.Kuchař (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 3.prosinec 2008 Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ Mgr.Capák (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 29.leden 2009 Kurz první pomoci pro dospělé Mgr.Chalupová (DDM Pelhřimov) 2.pololetí únor 2009 Účetní uzávěrka a daňové novinky Ing.Mgr.Zíková Ing.Valentová (Stohl Praha) 18.březen 2009 Seminář pro učitele AJ Mgr.Fenárová Mgr.Chalupová (ZŠ Otokara Březiny a OUP) Ing.Florianová pí Jirásková 24.březen Profesní průprava ZŘŠ - 1. seminář Mgr. Capák (NIDV Jihlava) 3.duben 2009 Pasti na teenagery Mgr.Chalupová PaedDr.Pilná (NIDV Jihlava) 15.duben 2009 Kreativní metody pro vyučující JN Mgr.Vacková Mgr.Mrázková (NIDV Jihlava) Mgr.Čekalová duben 2009 Školení koordinátorů ŠVP S1 Mgr.Capák duben 2009 (NIDV Jihlava) 28. duben 2009 Profesní průprava ZŘŠ - 2.a 3.seminář Mgr. Capák 4. květen 2009 (NIDV Jihlava) 4.-5.květen 2009 Školení koordinátorů ŠVP Mgr.Kuchař PaedDr.Pilná květen 2009 (NIDV Jihlava) 11. květen 2009 Profesní průprava ZŘŠ - 4. a 5.seminář Mgr. Capák

15 28.květen 2009 (NIDV Jihlava) 11.červen 2009 Finanční gramotnost II. Ing.Mgr.Zíková (NIDV Jihlava) Ing.Iva Valentová 15.červen 2009 Školení KROK k nové maturitě - Management školy Mgr.Kuchař a nová maturita (NIDV Jihlava) Mgr.Capák rok 2009/ DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD pís.mzk.cjl (Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD pís.mzk.aj (Fenárová + Florianová) školení EKO Pe (Valentová) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD PP MZk.CJL (Capák, Čekalová, Pilná) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD ústní.mzk.cjl (Capák, Čekalová, Pilná) Únor 2010 školení NIDV HOD CJL ústních MZ (Čekalová, Capák, Pilná, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.nj (Čekalová, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.aj (Fenárová, Florianová) seminář NIDV Jak učit o komunismu (Chalupová + Pilná) Minikonference pro učitele AJ (ZŠ O. Březiny Jihlava) - Fenárová, Florianová Seminář UNIV 2 - pedagogické projektování (VT1) - Kopáček, Capák, Dvořák, Dvořáková, Chalupová, Kopáčková, Malečková, Peštová, Picková, Pilná, Vítek, Zíková DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.nj (čekalová, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.aj Fenárová + Florianová) Vzdělávací centrum ČR Jihlava - Právo ve škole (Chalupová) INFOA International s.r.o. - Seminář pro učitele RJ (Fenárová) Duben červen školení ZAD k NM (Chalupová, Valentová, Pohan, Dvořák, Carva) + Příprava na MAG 10 přípravné kurzy ŘŠ a ŠMK + HOD a ZAD DVPP k Nové maturitě - Studium managementu škol + Studium školních maturitních komisařů (Capák) e-learning Květen - červen Kelly Jirásková HOD ústních zk. AJ (e-learning)+ červen prezenční školení IA pro vedení školy k ISO (Klánovice) Školení ISO před IA pan Pořízka 8.9. prezenční školení ŠMK v Jihlavě Capák (OA) školení k nové maturitě NIDV JI Kutilová HOD NJ prezenční školení k NM HOD PP z NJ Kutilová (Prezenční) Září - říjen 2010 školení k NM HOD ÚZ Chalupová (e-learning) DVPP k Nové maturitě NIDV JI HOD PP NM Kutilová (prezenční) DVPP k Nové maturitě NIDV JI HOD ústní Zk. NM Kutilová (prezenční) Hodnocení: 1 2

16 8. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝCH ZDROJŮ Rok 2008 byl 16. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost však byla přesunuta z hotelu Rekrea (jehoţ činnost byla ukončena na restauraci k a ubytování na hotelu k ) na ubytování v části nevyuţitého domova mládeţe. V podnikatelské činnosti jsme tedy dosáhli pouze obratu tis Kč, coţ je o 4 637tis Kč méně neţ v roce 2007, o tis menší neţ v roce Celkový propad proti vyrovnanému roku 2005 tak dosáhl sníţení o tis Kč. Nepříznivý vývoj z let 2006, 2007 a 2008 byl způsoben hospodařením v podnikatelské sféře a měl by se v roce 2009 zastavit vzhledem k uzavření hotelu REKREA. Celková ztráta společnosti dosáhla v roce 2008 výše tis. Kč a je způsobena právě ztrátou Hotelu REKREA. Přesto, ţe došlo ke sníţení počtu ţáků, v hospodaření ŠKOLY byla ztráta v příjmech na dotacích a školném nahrazena trţbami za gastroakce a ubytováním podnikatelských subjektů v nevyuţité části domova mládeţe, takţe její hospodaření v konečné bilanci bylo vyrovnané a v souladu s podnikatelským záměrem. Rok 2009 byl 17. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost byla zaměřena na vyuţití prostor Domova mládeţe pro ubytování v jeho nevyuţité části. Celkem jsme dosáhli obratu tis. Kč, coţ je o 3979 tis. méně neţ v roce Sníţení příjmové části v návaznosti na předchozí roky (o 4 637tis. Kč méně neţ v roce 2007, o tis. menší neţ v roce 2006) dosáhlo částky proti vyrovnanému roku Nepříznivý vývoj z let 2006, 2007,2008 a 2009 byl způsoben demografickým vývojem, kdy se nepodařilo zajistit potřebný počet ţáků a sníţení přijaté dotace se nepodařilo nahradit hospodařením v podnikatelské sféře. Ztráta společnosti v roce 2009 ve výši 1449 tis. tak odráţí skutečnost, ţe i kdyţ se náklady na provoz školy se podařilo sníţit o tis. Kč, toto sníţení nestačilo zajistit vytvoření zisku. Rok 2010 byl 18. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost byla zaměřena především na vyuţití prostor Domova mládeţe pro komerční ubytování v jeho nevyuţité části. Rok 2010 bude od roku 2005 poprvé ukončen s vyrovnaným hospodařením. Snaha nahradit část chybějících příjmů vyuţitím části Domova mládeţe k provozování ubytovny je také úspěšná. Velkým přínosem je i sníţením výše nájmu ze strany zřizovatele. Předcházející dlouhodobá ztráta ve svém důsledku způsobila platební neschopnost ve druhé polovině roku 2009, kdy musely být sjednány splátkové kalendáře na úhradu sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2010 ve výši tis. Kč a pro rok 2011ve výši 506 tis. I přesto, ţe nebylo jednoduché udrţet v roce 2010 stabilní finanční tok, podařilo se závazky z výše uvedených splátkových kalendářů včas uhradit. Celkový obrat tis. Kč bude sice o tis. niţší neţ v roce 2009, ale výše uvedenými opatřeními se daří sníţit náklady o tis. Kč a tím zajistit vyrovnanost ekonomiky

17 Vzhledem k ekonomickým podmínkám je vzdělávání na dobré úrovni. Daří se plnit všechny potřebné ukazatele z hlediska koncepčního rozvoje. Škola je na dobré úrovni a vychová schopné odborníky z hlediska gastronomie. Hodnocení: 1 2 Přílohy: Nedílnou součástí vlastního hodnocení školy je: Koncepce rozvoje školy na období let V Pelhřimově dne 30 listopadu 2010 Mgr. Josef Kuchař ředitel školy

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Střední školy hotelové a sluţeb Kroměříţ za školní rok 2008/2009 je zpracovaná podle

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-241/15-B. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-241/15-B. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-241/15-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno E-mail právnické osoby integra@integra.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více