Vlastní hodnocení školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy Škola: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Adresa: Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov, Identifikátor školy: Termín vlastního hodnocení: školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 V Pelhřimově dne 30. listopadu 2010

2 Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důleţitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsaţených v předchozím vlastním hodnocení. 1. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy ţákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání ţáků a studentů e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 2. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace ţáků b) rozhovory s pedagogy, ţáky a rodiči c) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování d) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.) e) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu ţáků na vyšší stupeň školy apod.)

3 f) vnější statistické ukazatele (demografické faktory) g) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) Použitá hodnotící škála: 1 - výborná úroveň 2 - dobrá úroveň 3 - dostatečná úroveň 4 - nedostatečná úroveň 3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Vliv personálních podmínek na vzdělávání Škola disponuje kvalitním pedagogickým sborem, kde je výrazným pozitivem vyváţenost muţů a ţen. Samozřejmě viděno optikou českého školství. Přínosem je i dostatečný podíl mladších pedagogů, kteří jsou věkově bliţší ţáků školy a lépe chápou jejich problémy a zájmy. V letech nebyl problém kvalifikovaně obsadit pozici učitelů jakéhokoli předmětu. Ţeny: 70% Muţi: 30 % Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: Do 35 let let let 6 nad 55 let 8 Materiální a prostorové podmínky vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické Prostředky Celé tříleté období hodnocení se odehrávalo ve znamení intenzivních jednání mezi školou a zřizovatelem ohledně řešení potřeb školy. Problémem je prodej hotelu, vybudování nové kotelny, modernizace vybavení, výměna oken a radiátorů. Důleţitým úkolem je renovace zařízení ubytovny a školní jídelny. Školu je potřeba neustále modernizovat. V tomto období byla vyměněna okna v budově školy, byly částečně vyměněny radiátory, došlo k modernizaci vestibulu školy. Částečně se podařilo propojit místnosti školy místní i vnější komunikační sítí. Stav prostor naší školy je na dobré úrovní, ale je třeba neustále obnovovat zařízení i prostory, tak aby se dobrá úroveň udrţela i pro další období. Rozvoj ekonomických zdrojů Škola hospodaří se státní dotací, vybranou úplatou za vzdělávání (školné) a prostředky z vedlejší hospodářské činnosti (provozování ubytovny, pronájem učeben, gastronomické akce). Dotace je určena podle normativního rozpisu krajský úřad. Škola se snaţí maximálně

4 rozvíjet vedlejší hospodářskou činnost. Škola se snaţí udrţet školné na stejné úrovni, vzhledem k ekonomickým podmínkám rodin v regionu. Podmínky ke vzdělávání jsou hodnoceny jako dobré. Hodnocení: PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Plánování, motivace a hodnocení Plánování a bezprostřední příprava pedagogického procesu jsou promyšlené a vedené v předepsané pedagogické dokumentaci. Na období pololetí je stanoven plán práce (harmonogram) se všemi akcemi školy. Stanovené pedagogické cíle v individuálních učebních plánech respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Učitelé vhodně navozují a vyuţívají přirozené pedagogické situace. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou ţákům prostor pro svobodné rozhodování, moţnost volby a respektují jejich spontánnost. Učitelé motivují ţáky soutěţemi a vhodným výběrem pedagogických metod. Důleţitou sloţkou vzdělávání je spolupráce s rodiči ţáků. Velký důraz je kladen na hodnocení a vlastní sebehodnocení ţáků. Ţáci jsou pravidelně slovně hodnoceni a rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání. Pomocí hospitací je učitelům poskytována reflexe jejich pedagogické práce. Hodnocení: PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ Přístup k informacím a jejich přenos Škola má vytvořený systém přístupu k informacím, které od ní ţádají rodiče, ţáci, veřejnost a nadřízené orgány. Veřejnost je informována zveřejněnými směrnicemi ředitele školy o postupu při jejich poskytování a při řešení stíţností. Škola je zapojena do systému ISO 2009, který je aplikován ve všech zařízeních systému. Zdroje informací: internetová ţákovská kníţka, nástěnky, internetové stránky (informace o akcích pořádaných školou, důleţité dokumenty, výroční zprávy, zprávy o vlastním hodnocení, směrnice, informace o pedagogickém sboru apod.), osobní kontakt s pedagogy a vedením školy. Škola prezentuje svoji činnost v tisku a na internetových informačních serverech a vyuţívá sociální sítě Facebook. Vztahy se zřizovatelem Vztahy se zřizovatelem má škola standardní.

5 Ředitel školy pravidelně zřizovatele informuje o aktivitách školy a o jejích potřebách. Spolupráce s rodiči, kultura školy, klima, vztahy, komunikace Škola se snaţí být maximálně otevřenou a vstřícnou institucí. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které odcházejí ze školy dopisy, maily, výroční zprávy, pozvánky. Při propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny hlavně na základní školy. Zjistili jsme, ţe stále větší mnoţství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení škol sledují webové stránky, navštíví často několik škol a organizací, neţ se rozhodnou pro tu konkrétní. Snaţíme se o neustálé zlepšování komunikace s rodiči i mezi sebou navzájem. Vztahy mezi vyučujícími jsou jimi samými hodnoceny jako velice dobré. Prezentace školy na veřejnosti Přehlídky středních škol - listopad 2008, 2009, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava Den otevřených dveří - pracovní dílny pro ţáky 9. tříd - listopad - ukázky výsledků vzdělávání pro veřejnost Další významné aktivity školy: V průběhu 3 let bylo zajištěno celkem 185 gastronomických akcí z nichţ nejrozsáhlejší a nejvýznamnější: Chirurgické dny - areál kulturního domu města Pelhřimov osob. Kvalita I - systémový projekt - Nová závěrečná zkouška - práce v týmu pro přípravu nového modelu závěrečných zkoušek a praktické ověřování jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2007/2008 v oboru vzdělání H/002 kuchař -číšník pro pohostinství. Tento projekt pokračoval i v dalších letech. Hodnocení: 1

6 6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ, UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2007/2008 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: z toho sníţená průměrn absence na třída ţáků hodnocení V P 5 N známka Ch prospěch ý ţáka celkem neomluv. třídní učitel H2A PaedDr. Pilná Jana H3B Mgr. Carva Ondřej H3A Mgr. Mrázková Jitka 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava 1.B (2+0) Peštová Jaroslava H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 3.B (1+0) Novotná Jarmila H1A Mgr. Pohan Stanislav H1B Ing. Floriánová Iva NS Ing. Dvořák Jiří Michal 2.B (2+0) Ing. Vítek Luděk H4.A Jirásková Cleofe 2.A Mgr. Nováková Ludmila Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: z toho sníţená průměrn absence na třída ţáků hodnocení V P 5 N známka Ch prospěch ý ţáka celkem neomluv. třídní učitel H2A PaedDr. Pilná Jana H3A Mgr. Mrázková Jitka H3B (1+0) Mgr. Carva Ondřej 2.B (1+0) Ing. Vítek Luděk H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 1.B (1+0) Peštová Jaroslava 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava H1B Ing. Floriánová Iva 3.B Novotná Jarmila H1A Mgr. Pohan Stanislav 2.A Mgr. Nováková Ludmila H4.A Jirásková Cleofe NS Ing. Dvořák Jiří Michal Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

7 Souhrnná statistika tříd maturita zpracováno dne: z toho sníţená průměrn třída ţáků V P 5 N třídní hodnocení známka Ch prospěch ý učitel H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 3.B Novotná Jarmila 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava H4.A Jirásková Cleofe Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

8 Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2008/2009

9

10 Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2009/2010

11

12 Z výsledků vyplývá, ţe se dařilo udrţet trend úspěšnosti z hlediska výsledného hodnocení ţáků školy. Procento těch, kteří nedokončí studiu je zanedbatelné. Hlavně v oborech hotelnictví a turismus a kuchař číšník, popř. cukrář, nebo podnikání. V případě vyšší odborné školy je 100% úspěšnost z hlediska absolutoria. Bohuţel ne všichni studenti ukončí obor management hotelového provozu a to z důvodu, ţe školu předčasně opustí nabídka práce, přechod na vysokou školu apod. V rámci opatření sníţení absence se dařilo sníţit počet těch, kteří musí konat dodatkové nebo opravné zkoušky. Základním mottem vzdělávání na naší škole: Čím lepší docházka na vyučování, tím lepší výsledky ve vzdělávání. Tomuto cíle je podřízena veškerá snaha a cíl se daří naplňovat. Hodnocení: ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Řízení školy, personální práce Z hlediska řízení školy vycházel management školy z dokumentu Koncepce rozvoje školy na období let Závěry tohoto dokumentu se dařilo naplňovat. Další vzdělávání pracovníků. Zhodnocení stavu. Na škole pracuje 26 pedagogických pracovníků ve funkci učitel, 5 pedagogických pracovníků ve funkci učitel odborného výcviku. Z toho jsou 4 externí pracovníci. 1 ředitel školy 1 zástupce pro teoretické vyučování 1 zástupce pro praktické vyučování Ředitel školy a zástupce pro teoretické vyučování splňují kritéria odborné kvalifikace podle zák. 563/ Zástupce pro praktické vyučování vyučuje učební a odbornou praxi. Splňuje kritéria podle zák. 563/ odstavec 2 b) bez přípravy v oblasti pedagogického vzdělání. Z kmenových zaměstnanců splňuje 19 zaměstnanců předepsané vzdělání, 2 zaměstnanci nesplňují pedagogické vzdělání na příslušný stupeň, 1 zaměstnanec nesplňuje odborné vzdělání, ale splňuje pedagogické. V roce 2007/2008 dokončily doplňkové studium Ing. Zuzana Farková a Ing. Iva Floriánová na VŠ J. A. Komenského Praha. Další vzdělávání bylo rozděleno do tří okruhů.

13 A) Odborné vzdělávání pro všechny pracovníky, které organizovala škola B) Vzdělávání v oblasti jazyků C) Vzdělávání v programu UNIV 2 D) Vzdělávání organizované jinými subjekty ad A). V této oblasti proběhlo školení HAACCP. Tohoto školení se zúčastnili všichni pracovníci. Další školení bylo v souvislosti s přípravou školního vzdělávacího programu pro obor Hotelnictví H/01. Následně pro další obory. Školení k nové formě maturity a ZZ. Všichni pracovníci byli kaţdoročně proškolení k bezpečnosti práce a protipoţární ochraně. ad B) Ve školním roce 2006/07 ukončili učitelé kurz Brána jazyků. Pokračování tohoto projektu zajišťovalo NIDV Jihlava, tohoto pokračování se zúčastnili tři vyučující. Dalšího kurzu pro výuky jazyka anglického pořádaného PC Jihlava se zúčastnil jeden vyučující. ad C) Probíhá program UNIV2, školení pracovníků v návaznosti na další vzdělávání v oblasti gastronomie ad D). Další vzdělávání probíhalo přes PC Jihlava popř. odbočku v Pelhřimově apod. V jednotlivých letech proběhly tyto vzdělávací akce: rok 2007/08 Pracovník Místo konání Druh vzdělávání Ing. Floriánová PC Jihlava/Pelhřimov JA Mgr. Chalupová Ing. Valentová Praha Eko daňová reforma Ing. Zíková Mgr. Fenárová NIDV Jihlava JA pí Jirásková Mgr. Fenárová PC Tábor JA Ing. Floriánová pí Jirásková PaedDr. Říha Kladsko u M.L. Ekologie a turistika Mgr. Čekalová Mgr. Mrázková OA Jihlava JN Psaní a jeho rozvoj ke státní maturitě Mgr. Chalupová Vzděl. centrum Jihlava Prevence, diagnostika a vyšetřování školní šikany Mgr. Kuchař SOU Friedová Pelhřimov Školní matrika v programu Bakalář Mgr. Capák Ing. Zajačikovská pí Vlčková Mgr. Pohan VOŠ a SPŠ Praha M Svět financí ve středoškolské matematikce Mgr. Kuchař Vzděl. centrum Jihlava Aplikace školského zákona v praxi Mgr. Capák Vzděl. centrum Jihlava Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ rok 2008/09 1.pololetí 24.září 2008 Psaní a jeho rozvoj ke státní maturitě Mgr.Čekalová Mgr.Mrázková

14 (Hueber Verlag - OA Jihlava) 21.říjen 2008 Prevence, diagnostika a vyšetřování školní šikany Mgr.Chalupová (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 7.listopad 2008 Školní matrika v programu Bakaláři Mgr.Kuchař Mgr.Capák, (SOU Friedova Pelhřimov) Ing.Zajačikovská pí Vlčková 19.listopad 2008 Svět financí ve středoškolské matematice Mgr.Pohan (VOŠ a SPŠ Praha) 25.listopad 2008 Aplikace školského zákona v praxi Mgr.Kuchař (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 3.prosinec 2008 Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ Mgr.Capák (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 29.leden 2009 Kurz první pomoci pro dospělé Mgr.Chalupová (DDM Pelhřimov) 2.pololetí únor 2009 Účetní uzávěrka a daňové novinky Ing.Mgr.Zíková Ing.Valentová (Stohl Praha) 18.březen 2009 Seminář pro učitele AJ Mgr.Fenárová Mgr.Chalupová (ZŠ Otokara Březiny a OUP) Ing.Florianová pí Jirásková 24.březen Profesní průprava ZŘŠ - 1. seminář Mgr. Capák (NIDV Jihlava) 3.duben 2009 Pasti na teenagery Mgr.Chalupová PaedDr.Pilná (NIDV Jihlava) 15.duben 2009 Kreativní metody pro vyučující JN Mgr.Vacková Mgr.Mrázková (NIDV Jihlava) Mgr.Čekalová duben 2009 Školení koordinátorů ŠVP S1 Mgr.Capák duben 2009 (NIDV Jihlava) 28. duben 2009 Profesní průprava ZŘŠ - 2.a 3.seminář Mgr. Capák 4. květen 2009 (NIDV Jihlava) 4.-5.květen 2009 Školení koordinátorů ŠVP Mgr.Kuchař PaedDr.Pilná květen 2009 (NIDV Jihlava) 11. květen 2009 Profesní průprava ZŘŠ - 4. a 5.seminář Mgr. Capák

15 28.květen 2009 (NIDV Jihlava) 11.červen 2009 Finanční gramotnost II. Ing.Mgr.Zíková (NIDV Jihlava) Ing.Iva Valentová 15.červen 2009 Školení KROK k nové maturitě - Management školy Mgr.Kuchař a nová maturita (NIDV Jihlava) Mgr.Capák rok 2009/ DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD pís.mzk.cjl (Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD pís.mzk.aj (Fenárová + Florianová) školení EKO Pe (Valentová) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD PP MZk.CJL (Capák, Čekalová, Pilná) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD ústní.mzk.cjl (Capák, Čekalová, Pilná) Únor 2010 školení NIDV HOD CJL ústních MZ (Čekalová, Capák, Pilná, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.nj (Čekalová, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.aj (Fenárová, Florianová) seminář NIDV Jak učit o komunismu (Chalupová + Pilná) Minikonference pro učitele AJ (ZŠ O. Březiny Jihlava) - Fenárová, Florianová Seminář UNIV 2 - pedagogické projektování (VT1) - Kopáček, Capák, Dvořák, Dvořáková, Chalupová, Kopáčková, Malečková, Peštová, Picková, Pilná, Vítek, Zíková DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.nj (čekalová, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.aj Fenárová + Florianová) Vzdělávací centrum ČR Jihlava - Právo ve škole (Chalupová) INFOA International s.r.o. - Seminář pro učitele RJ (Fenárová) Duben červen školení ZAD k NM (Chalupová, Valentová, Pohan, Dvořák, Carva) + Příprava na MAG 10 přípravné kurzy ŘŠ a ŠMK + HOD a ZAD DVPP k Nové maturitě - Studium managementu škol + Studium školních maturitních komisařů (Capák) e-learning Květen - červen Kelly Jirásková HOD ústních zk. AJ (e-learning)+ červen prezenční školení IA pro vedení školy k ISO (Klánovice) Školení ISO před IA pan Pořízka 8.9. prezenční školení ŠMK v Jihlavě Capák (OA) školení k nové maturitě NIDV JI Kutilová HOD NJ prezenční školení k NM HOD PP z NJ Kutilová (Prezenční) Září - říjen 2010 školení k NM HOD ÚZ Chalupová (e-learning) DVPP k Nové maturitě NIDV JI HOD PP NM Kutilová (prezenční) DVPP k Nové maturitě NIDV JI HOD ústní Zk. NM Kutilová (prezenční) Hodnocení: 1 2

16 8. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝCH ZDROJŮ Rok 2008 byl 16. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost však byla přesunuta z hotelu Rekrea (jehoţ činnost byla ukončena na restauraci k a ubytování na hotelu k ) na ubytování v části nevyuţitého domova mládeţe. V podnikatelské činnosti jsme tedy dosáhli pouze obratu tis Kč, coţ je o 4 637tis Kč méně neţ v roce 2007, o tis menší neţ v roce Celkový propad proti vyrovnanému roku 2005 tak dosáhl sníţení o tis Kč. Nepříznivý vývoj z let 2006, 2007 a 2008 byl způsoben hospodařením v podnikatelské sféře a měl by se v roce 2009 zastavit vzhledem k uzavření hotelu REKREA. Celková ztráta společnosti dosáhla v roce 2008 výše tis. Kč a je způsobena právě ztrátou Hotelu REKREA. Přesto, ţe došlo ke sníţení počtu ţáků, v hospodaření ŠKOLY byla ztráta v příjmech na dotacích a školném nahrazena trţbami za gastroakce a ubytováním podnikatelských subjektů v nevyuţité části domova mládeţe, takţe její hospodaření v konečné bilanci bylo vyrovnané a v souladu s podnikatelským záměrem. Rok 2009 byl 17. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost byla zaměřena na vyuţití prostor Domova mládeţe pro ubytování v jeho nevyuţité části. Celkem jsme dosáhli obratu tis. Kč, coţ je o 3979 tis. méně neţ v roce Sníţení příjmové části v návaznosti na předchozí roky (o 4 637tis. Kč méně neţ v roce 2007, o tis. menší neţ v roce 2006) dosáhlo částky proti vyrovnanému roku Nepříznivý vývoj z let 2006, 2007,2008 a 2009 byl způsoben demografickým vývojem, kdy se nepodařilo zajistit potřebný počet ţáků a sníţení přijaté dotace se nepodařilo nahradit hospodařením v podnikatelské sféře. Ztráta společnosti v roce 2009 ve výši 1449 tis. tak odráţí skutečnost, ţe i kdyţ se náklady na provoz školy se podařilo sníţit o tis. Kč, toto sníţení nestačilo zajistit vytvoření zisku. Rok 2010 byl 18. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost byla zaměřena především na vyuţití prostor Domova mládeţe pro komerční ubytování v jeho nevyuţité části. Rok 2010 bude od roku 2005 poprvé ukončen s vyrovnaným hospodařením. Snaha nahradit část chybějících příjmů vyuţitím části Domova mládeţe k provozování ubytovny je také úspěšná. Velkým přínosem je i sníţením výše nájmu ze strany zřizovatele. Předcházející dlouhodobá ztráta ve svém důsledku způsobila platební neschopnost ve druhé polovině roku 2009, kdy musely být sjednány splátkové kalendáře na úhradu sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2010 ve výši tis. Kč a pro rok 2011ve výši 506 tis. I přesto, ţe nebylo jednoduché udrţet v roce 2010 stabilní finanční tok, podařilo se závazky z výše uvedených splátkových kalendářů včas uhradit. Celkový obrat tis. Kč bude sice o tis. niţší neţ v roce 2009, ale výše uvedenými opatřeními se daří sníţit náklady o tis. Kč a tím zajistit vyrovnanost ekonomiky

17 Vzhledem k ekonomickým podmínkám je vzdělávání na dobré úrovni. Daří se plnit všechny potřebné ukazatele z hlediska koncepčního rozvoje. Škola je na dobré úrovni a vychová schopné odborníky z hlediska gastronomie. Hodnocení: 1 2 Přílohy: Nedílnou součástí vlastního hodnocení školy je: Koncepce rozvoje školy na období let V Pelhřimově dne 30 listopadu 2010 Mgr. Josef Kuchař ředitel školy

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/08-08 Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Adresa: Vítkov 69, 463 31 Chrastava

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Havlíčkovo gymnázium Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600 011 500 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Identifikátor školy: 600 037 151 Termín

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Vzdělávací koncepce SOU Blatná

Vzdělávací koncepce SOU Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vzdělávací koncepce SOU Blatná 1. Úvod Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 38816 Blatná, ( SOU Blatná ) IČO: 00668079, identifikátor zařízení

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více