Vlastní hodnocení školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy"

Transkript

1 Vlastní hodnocení školy Škola: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Adresa: Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov, Identifikátor školy: Termín vlastního hodnocení: školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 V Pelhřimově dne 30. listopadu 2010

2 Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důleţitosti, b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech, c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření, d) účinnost opatření obsaţených v předchozím vlastním hodnocení. 1. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy ţákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání ţáků a studentů e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 2. Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace ţáků b) rozhovory s pedagogy, ţáky a rodiči c) výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování d) písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.) e) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu ţáků na vyšší stupeň školy apod.)

3 f) vnější statistické ukazatele (demografické faktory) g) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) Použitá hodnotící škála: 1 - výborná úroveň 2 - dobrá úroveň 3 - dostatečná úroveň 4 - nedostatečná úroveň 3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Vliv personálních podmínek na vzdělávání Škola disponuje kvalitním pedagogickým sborem, kde je výrazným pozitivem vyváţenost muţů a ţen. Samozřejmě viděno optikou českého školství. Přínosem je i dostatečný podíl mladších pedagogů, kteří jsou věkově bliţší ţáků školy a lépe chápou jejich problémy a zájmy. V letech nebyl problém kvalifikovaně obsadit pozici učitelů jakéhokoli předmětu. Ţeny: 70% Muţi: 30 % Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: Do 35 let let let 6 nad 55 let 8 Materiální a prostorové podmínky vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické Prostředky Celé tříleté období hodnocení se odehrávalo ve znamení intenzivních jednání mezi školou a zřizovatelem ohledně řešení potřeb školy. Problémem je prodej hotelu, vybudování nové kotelny, modernizace vybavení, výměna oken a radiátorů. Důleţitým úkolem je renovace zařízení ubytovny a školní jídelny. Školu je potřeba neustále modernizovat. V tomto období byla vyměněna okna v budově školy, byly částečně vyměněny radiátory, došlo k modernizaci vestibulu školy. Částečně se podařilo propojit místnosti školy místní i vnější komunikační sítí. Stav prostor naší školy je na dobré úrovní, ale je třeba neustále obnovovat zařízení i prostory, tak aby se dobrá úroveň udrţela i pro další období. Rozvoj ekonomických zdrojů Škola hospodaří se státní dotací, vybranou úplatou za vzdělávání (školné) a prostředky z vedlejší hospodářské činnosti (provozování ubytovny, pronájem učeben, gastronomické akce). Dotace je určena podle normativního rozpisu krajský úřad. Škola se snaţí maximálně

4 rozvíjet vedlejší hospodářskou činnost. Škola se snaţí udrţet školné na stejné úrovni, vzhledem k ekonomickým podmínkám rodin v regionu. Podmínky ke vzdělávání jsou hodnoceny jako dobré. Hodnocení: PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Plánování, motivace a hodnocení Plánování a bezprostřední příprava pedagogického procesu jsou promyšlené a vedené v předepsané pedagogické dokumentaci. Na období pololetí je stanoven plán práce (harmonogram) se všemi akcemi školy. Stanovené pedagogické cíle v individuálních učebních plánech respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Učitelé vhodně navozují a vyuţívají přirozené pedagogické situace. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou ţákům prostor pro svobodné rozhodování, moţnost volby a respektují jejich spontánnost. Učitelé motivují ţáky soutěţemi a vhodným výběrem pedagogických metod. Důleţitou sloţkou vzdělávání je spolupráce s rodiči ţáků. Velký důraz je kladen na hodnocení a vlastní sebehodnocení ţáků. Ţáci jsou pravidelně slovně hodnoceni a rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání. Pomocí hospitací je učitelům poskytována reflexe jejich pedagogické práce. Hodnocení: PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ Přístup k informacím a jejich přenos Škola má vytvořený systém přístupu k informacím, které od ní ţádají rodiče, ţáci, veřejnost a nadřízené orgány. Veřejnost je informována zveřejněnými směrnicemi ředitele školy o postupu při jejich poskytování a při řešení stíţností. Škola je zapojena do systému ISO 2009, který je aplikován ve všech zařízeních systému. Zdroje informací: internetová ţákovská kníţka, nástěnky, internetové stránky (informace o akcích pořádaných školou, důleţité dokumenty, výroční zprávy, zprávy o vlastním hodnocení, směrnice, informace o pedagogickém sboru apod.), osobní kontakt s pedagogy a vedením školy. Škola prezentuje svoji činnost v tisku a na internetových informačních serverech a vyuţívá sociální sítě Facebook. Vztahy se zřizovatelem Vztahy se zřizovatelem má škola standardní.

5 Ředitel školy pravidelně zřizovatele informuje o aktivitách školy a o jejích potřebách. Spolupráce s rodiči, kultura školy, klima, vztahy, komunikace Škola se snaţí být maximálně otevřenou a vstřícnou institucí. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které odcházejí ze školy dopisy, maily, výroční zprávy, pozvánky. Při propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny hlavně na základní školy. Zjistili jsme, ţe stále větší mnoţství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení škol sledují webové stránky, navštíví často několik škol a organizací, neţ se rozhodnou pro tu konkrétní. Snaţíme se o neustálé zlepšování komunikace s rodiči i mezi sebou navzájem. Vztahy mezi vyučujícími jsou jimi samými hodnoceny jako velice dobré. Prezentace školy na veřejnosti Přehlídky středních škol - listopad 2008, 2009, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava Den otevřených dveří - pracovní dílny pro ţáky 9. tříd - listopad - ukázky výsledků vzdělávání pro veřejnost Další významné aktivity školy: V průběhu 3 let bylo zajištěno celkem 185 gastronomických akcí z nichţ nejrozsáhlejší a nejvýznamnější: Chirurgické dny - areál kulturního domu města Pelhřimov osob. Kvalita I - systémový projekt - Nová závěrečná zkouška - práce v týmu pro přípravu nového modelu závěrečných zkoušek a praktické ověřování jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2007/2008 v oboru vzdělání H/002 kuchař -číšník pro pohostinství. Tento projekt pokračoval i v dalších letech. Hodnocení: 1

6 6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ, UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2007/2008 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: z toho sníţená průměrn absence na třída ţáků hodnocení V P 5 N známka Ch prospěch ý ţáka celkem neomluv. třídní učitel H2A PaedDr. Pilná Jana H3B Mgr. Carva Ondřej H3A Mgr. Mrázková Jitka 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava 1.B (2+0) Peštová Jaroslava H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 3.B (1+0) Novotná Jarmila H1A Mgr. Pohan Stanislav H1B Ing. Floriánová Iva NS Ing. Dvořák Jiří Michal 2.B (2+0) Ing. Vítek Luděk H4.A Jirásková Cleofe 2.A Mgr. Nováková Ludmila Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2007/08 zpracováno dne: z toho sníţená průměrn absence na třída ţáků hodnocení V P 5 N známka Ch prospěch ý ţáka celkem neomluv. třídní učitel H2A PaedDr. Pilná Jana H3A Mgr. Mrázková Jitka H3B (1+0) Mgr. Carva Ondřej 2.B (1+0) Ing. Vítek Luděk H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 1.B (1+0) Peštová Jaroslava 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava H1B Ing. Floriánová Iva 3.B Novotná Jarmila H1A Mgr. Pohan Stanislav 2.A Mgr. Nováková Ludmila H4.A Jirásková Cleofe NS Ing. Dvořák Jiří Michal Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

7 Souhrnná statistika tříd maturita zpracováno dne: z toho sníţená průměrn třída ţáků V P 5 N třídní hodnocení známka Ch prospěch ý učitel H4.B Mgr. Čekalová Jarmila 3.B Novotná Jarmila 3.A Mgr. Dvořáková Jaroslava H4.A Jirásková Cleofe Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

8 Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2008/2009

9

10 Hodnocení studijních výsledků a docházky školní rok 2009/2010

11

12 Z výsledků vyplývá, ţe se dařilo udrţet trend úspěšnosti z hlediska výsledného hodnocení ţáků školy. Procento těch, kteří nedokončí studiu je zanedbatelné. Hlavně v oborech hotelnictví a turismus a kuchař číšník, popř. cukrář, nebo podnikání. V případě vyšší odborné školy je 100% úspěšnost z hlediska absolutoria. Bohuţel ne všichni studenti ukončí obor management hotelového provozu a to z důvodu, ţe školu předčasně opustí nabídka práce, přechod na vysokou školu apod. V rámci opatření sníţení absence se dařilo sníţit počet těch, kteří musí konat dodatkové nebo opravné zkoušky. Základním mottem vzdělávání na naší škole: Čím lepší docházka na vyučování, tím lepší výsledky ve vzdělávání. Tomuto cíle je podřízena veškerá snaha a cíl se daří naplňovat. Hodnocení: ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Řízení školy, personální práce Z hlediska řízení školy vycházel management školy z dokumentu Koncepce rozvoje školy na období let Závěry tohoto dokumentu se dařilo naplňovat. Další vzdělávání pracovníků. Zhodnocení stavu. Na škole pracuje 26 pedagogických pracovníků ve funkci učitel, 5 pedagogických pracovníků ve funkci učitel odborného výcviku. Z toho jsou 4 externí pracovníci. 1 ředitel školy 1 zástupce pro teoretické vyučování 1 zástupce pro praktické vyučování Ředitel školy a zástupce pro teoretické vyučování splňují kritéria odborné kvalifikace podle zák. 563/ Zástupce pro praktické vyučování vyučuje učební a odbornou praxi. Splňuje kritéria podle zák. 563/ odstavec 2 b) bez přípravy v oblasti pedagogického vzdělání. Z kmenových zaměstnanců splňuje 19 zaměstnanců předepsané vzdělání, 2 zaměstnanci nesplňují pedagogické vzdělání na příslušný stupeň, 1 zaměstnanec nesplňuje odborné vzdělání, ale splňuje pedagogické. V roce 2007/2008 dokončily doplňkové studium Ing. Zuzana Farková a Ing. Iva Floriánová na VŠ J. A. Komenského Praha. Další vzdělávání bylo rozděleno do tří okruhů.

13 A) Odborné vzdělávání pro všechny pracovníky, které organizovala škola B) Vzdělávání v oblasti jazyků C) Vzdělávání v programu UNIV 2 D) Vzdělávání organizované jinými subjekty ad A). V této oblasti proběhlo školení HAACCP. Tohoto školení se zúčastnili všichni pracovníci. Další školení bylo v souvislosti s přípravou školního vzdělávacího programu pro obor Hotelnictví H/01. Následně pro další obory. Školení k nové formě maturity a ZZ. Všichni pracovníci byli kaţdoročně proškolení k bezpečnosti práce a protipoţární ochraně. ad B) Ve školním roce 2006/07 ukončili učitelé kurz Brána jazyků. Pokračování tohoto projektu zajišťovalo NIDV Jihlava, tohoto pokračování se zúčastnili tři vyučující. Dalšího kurzu pro výuky jazyka anglického pořádaného PC Jihlava se zúčastnil jeden vyučující. ad C) Probíhá program UNIV2, školení pracovníků v návaznosti na další vzdělávání v oblasti gastronomie ad D). Další vzdělávání probíhalo přes PC Jihlava popř. odbočku v Pelhřimově apod. V jednotlivých letech proběhly tyto vzdělávací akce: rok 2007/08 Pracovník Místo konání Druh vzdělávání Ing. Floriánová PC Jihlava/Pelhřimov JA Mgr. Chalupová Ing. Valentová Praha Eko daňová reforma Ing. Zíková Mgr. Fenárová NIDV Jihlava JA pí Jirásková Mgr. Fenárová PC Tábor JA Ing. Floriánová pí Jirásková PaedDr. Říha Kladsko u M.L. Ekologie a turistika Mgr. Čekalová Mgr. Mrázková OA Jihlava JN Psaní a jeho rozvoj ke státní maturitě Mgr. Chalupová Vzděl. centrum Jihlava Prevence, diagnostika a vyšetřování školní šikany Mgr. Kuchař SOU Friedová Pelhřimov Školní matrika v programu Bakalář Mgr. Capák Ing. Zajačikovská pí Vlčková Mgr. Pohan VOŠ a SPŠ Praha M Svět financí ve středoškolské matematikce Mgr. Kuchař Vzděl. centrum Jihlava Aplikace školského zákona v praxi Mgr. Capák Vzděl. centrum Jihlava Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ rok 2008/09 1.pololetí 24.září 2008 Psaní a jeho rozvoj ke státní maturitě Mgr.Čekalová Mgr.Mrázková

14 (Hueber Verlag - OA Jihlava) 21.říjen 2008 Prevence, diagnostika a vyšetřování školní šikany Mgr.Chalupová (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 7.listopad 2008 Školní matrika v programu Bakaláři Mgr.Kuchař Mgr.Capák, (SOU Friedova Pelhřimov) Ing.Zajačikovská pí Vlčková 19.listopad 2008 Svět financí ve středoškolské matematice Mgr.Pohan (VOŠ a SPŠ Praha) 25.listopad 2008 Aplikace školského zákona v praxi Mgr.Kuchař (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 3.prosinec 2008 Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ Mgr.Capák (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Jihlava) 29.leden 2009 Kurz první pomoci pro dospělé Mgr.Chalupová (DDM Pelhřimov) 2.pololetí únor 2009 Účetní uzávěrka a daňové novinky Ing.Mgr.Zíková Ing.Valentová (Stohl Praha) 18.březen 2009 Seminář pro učitele AJ Mgr.Fenárová Mgr.Chalupová (ZŠ Otokara Březiny a OUP) Ing.Florianová pí Jirásková 24.březen Profesní průprava ZŘŠ - 1. seminář Mgr. Capák (NIDV Jihlava) 3.duben 2009 Pasti na teenagery Mgr.Chalupová PaedDr.Pilná (NIDV Jihlava) 15.duben 2009 Kreativní metody pro vyučující JN Mgr.Vacková Mgr.Mrázková (NIDV Jihlava) Mgr.Čekalová duben 2009 Školení koordinátorů ŠVP S1 Mgr.Capák duben 2009 (NIDV Jihlava) 28. duben 2009 Profesní průprava ZŘŠ - 2.a 3.seminář Mgr. Capák 4. květen 2009 (NIDV Jihlava) 4.-5.květen 2009 Školení koordinátorů ŠVP Mgr.Kuchař PaedDr.Pilná květen 2009 (NIDV Jihlava) 11. květen 2009 Profesní průprava ZŘŠ - 4. a 5.seminář Mgr. Capák

15 28.květen 2009 (NIDV Jihlava) 11.červen 2009 Finanční gramotnost II. Ing.Mgr.Zíková (NIDV Jihlava) Ing.Iva Valentová 15.červen 2009 Školení KROK k nové maturitě - Management školy Mgr.Kuchař a nová maturita (NIDV Jihlava) Mgr.Capák rok 2009/ DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD pís.mzk.cjl (Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD pís.mzk.aj (Fenárová + Florianová) školení EKO Pe (Valentová) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD PP MZk.CJL (Capák, Čekalová, Pilná) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD ústní.mzk.cjl (Capák, Čekalová, Pilná) Únor 2010 školení NIDV HOD CJL ústních MZ (Čekalová, Capák, Pilná, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.nj (Čekalová, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.aj (Fenárová, Florianová) seminář NIDV Jak učit o komunismu (Chalupová + Pilná) Minikonference pro učitele AJ (ZŠ O. Březiny Jihlava) - Fenárová, Florianová Seminář UNIV 2 - pedagogické projektování (VT1) - Kopáček, Capák, Dvořák, Dvořáková, Chalupová, Kopáčková, Malečková, Peštová, Picková, Pilná, Vítek, Zíková DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.nj (čekalová, Mrázková) DVPP k Nové maturitě - NIDV Jihlava pro HOD úst.mzk.aj Fenárová + Florianová) Vzdělávací centrum ČR Jihlava - Právo ve škole (Chalupová) INFOA International s.r.o. - Seminář pro učitele RJ (Fenárová) Duben červen školení ZAD k NM (Chalupová, Valentová, Pohan, Dvořák, Carva) + Příprava na MAG 10 přípravné kurzy ŘŠ a ŠMK + HOD a ZAD DVPP k Nové maturitě - Studium managementu škol + Studium školních maturitních komisařů (Capák) e-learning Květen - červen Kelly Jirásková HOD ústních zk. AJ (e-learning)+ červen prezenční školení IA pro vedení školy k ISO (Klánovice) Školení ISO před IA pan Pořízka 8.9. prezenční školení ŠMK v Jihlavě Capák (OA) školení k nové maturitě NIDV JI Kutilová HOD NJ prezenční školení k NM HOD PP z NJ Kutilová (Prezenční) Září - říjen 2010 školení k NM HOD ÚZ Chalupová (e-learning) DVPP k Nové maturitě NIDV JI HOD PP NM Kutilová (prezenční) DVPP k Nové maturitě NIDV JI HOD ústní Zk. NM Kutilová (prezenční) Hodnocení: 1 2

16 8. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝCH ZDROJŮ Rok 2008 byl 16. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost však byla přesunuta z hotelu Rekrea (jehoţ činnost byla ukončena na restauraci k a ubytování na hotelu k ) na ubytování v části nevyuţitého domova mládeţe. V podnikatelské činnosti jsme tedy dosáhli pouze obratu tis Kč, coţ je o 4 637tis Kč méně neţ v roce 2007, o tis menší neţ v roce Celkový propad proti vyrovnanému roku 2005 tak dosáhl sníţení o tis Kč. Nepříznivý vývoj z let 2006, 2007 a 2008 byl způsoben hospodařením v podnikatelské sféře a měl by se v roce 2009 zastavit vzhledem k uzavření hotelu REKREA. Celková ztráta společnosti dosáhla v roce 2008 výše tis. Kč a je způsobena právě ztrátou Hotelu REKREA. Přesto, ţe došlo ke sníţení počtu ţáků, v hospodaření ŠKOLY byla ztráta v příjmech na dotacích a školném nahrazena trţbami za gastroakce a ubytováním podnikatelských subjektů v nevyuţité části domova mládeţe, takţe její hospodaření v konečné bilanci bylo vyrovnané a v souladu s podnikatelským záměrem. Rok 2009 byl 17. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost byla zaměřena na vyuţití prostor Domova mládeţe pro ubytování v jeho nevyuţité části. Celkem jsme dosáhli obratu tis. Kč, coţ je o 3979 tis. méně neţ v roce Sníţení příjmové části v návaznosti na předchozí roky (o 4 637tis. Kč méně neţ v roce 2007, o tis. menší neţ v roce 2006) dosáhlo částky proti vyrovnanému roku Nepříznivý vývoj z let 2006, 2007,2008 a 2009 byl způsoben demografickým vývojem, kdy se nepodařilo zajistit potřebný počet ţáků a sníţení přijaté dotace se nepodařilo nahradit hospodařením v podnikatelské sféře. Ztráta společnosti v roce 2009 ve výši 1449 tis. tak odráţí skutečnost, ţe i kdyţ se náklady na provoz školy se podařilo sníţit o tis. Kč, toto sníţení nestačilo zajistit vytvoření zisku. Rok 2010 byl 18. rokem činnosti naší společnosti s ručením omezeným. I nadále si naše společnost zachovala dvě základní oblasti činnosti oblast výchovně vzdělávací a oblast podnikatelskou. Podnikatelská činnost byla zaměřena především na vyuţití prostor Domova mládeţe pro komerční ubytování v jeho nevyuţité části. Rok 2010 bude od roku 2005 poprvé ukončen s vyrovnaným hospodařením. Snaha nahradit část chybějících příjmů vyuţitím části Domova mládeţe k provozování ubytovny je také úspěšná. Velkým přínosem je i sníţením výše nájmu ze strany zřizovatele. Předcházející dlouhodobá ztráta ve svém důsledku způsobila platební neschopnost ve druhé polovině roku 2009, kdy musely být sjednány splátkové kalendáře na úhradu sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2010 ve výši tis. Kč a pro rok 2011ve výši 506 tis. I přesto, ţe nebylo jednoduché udrţet v roce 2010 stabilní finanční tok, podařilo se závazky z výše uvedených splátkových kalendářů včas uhradit. Celkový obrat tis. Kč bude sice o tis. niţší neţ v roce 2009, ale výše uvedenými opatřeními se daří sníţit náklady o tis. Kč a tím zajistit vyrovnanost ekonomiky

17 Vzhledem k ekonomickým podmínkám je vzdělávání na dobré úrovni. Daří se plnit všechny potřebné ukazatele z hlediska koncepčního rozvoje. Škola je na dobré úrovni a vychová schopné odborníky z hlediska gastronomie. Hodnocení: 1 2 Přílohy: Nedílnou součástí vlastního hodnocení školy je: Koncepce rozvoje školy na období let V Pelhřimově dne 30 listopadu 2010 Mgr. Josef Kuchař ředitel školy

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Zpráva z vlastního hodnocení školy

Zpráva z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola: Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Adresa: Habrmanova 130, Hradec Králové 500 02 Identifikátor školy: 600 089 045 Termín vlastního hodnocení:

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Identifikátor školy: 600 037 151 Termín

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí. Vlastní hodnocení školy

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí. Vlastní hodnocení školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Dukelská 52, 517 42 Doudleby nad Orlicí Vlastní hodnocení školy 2007/2008 až 2009/2010 Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období tří školních

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 808/08-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 808/08-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 808/08-01 Střední škola gastronomie a hotel. služeb, s.r.o. Adresa: Mrkvičkova 2, 163 00 Praha 6 - Řepy Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 Kriteria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena ředitelkou školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více