DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01"

Transkript

1 1

2 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, identifikační číslo: právní forma: obecně prospěšná společnost předmět činnosti: poskytování obecně prospěšné služby spočívající v zajištění komplexní péče o seniory umístěné v domově datum zápisu: zakladatel: CORBADA a.s. Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51 vklady do vlastního jmění: ,12,- Kč organizace zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně oddíl 0, vložka identifikace služby druh reg. služby: domov pro seniory datum registrace: identifikátor služby: cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením kapacita zařízení: 75 zahájení činnosti: kontakty: telefon: web: statutární a kontrolní orgány Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: V roce 2013 byla zapsána do obchodního rejstříku změna čísla popisného, zároveň neproběhly žádné změny v obsazení správní a dozorčí rady. statutární zástupce: ředitel Bc. Jiří Vondráček, Luční 1062,58001 Havlíčkův Brod Členové správní rady ke dni : Předseda: Radek Vávra Členka: Ing. Zuzana Pešková Člen: Bc. Vítězslav Schrek Členové dozorčí rady ke dni : Předseda: Ing. Karel Vávra Člen: Mgr. Ivana Sládková Člen: Mgr. Stanislava Prokešová 2

3 2. Slovo úvodem Rok 2013 byl prvním rokem plně obsazeného domova. Obsazení lůžek dosáhlo celoročně v průměru 97,4%, v prosinci bylo 100%. Poprvé máme srovnatelné údaje o tom, jak se zařízení chová při celoročně plném stavu, jaká je energetická i personální náročnost, protože pomalý náběh umisťování klientů v roce předchozím tyto údaje zkresloval. Mohli jsme z těchto údajů vycházet při dialogu s partnery. Se Statutárním městem Jihlava jsme porovnávali vstupy a výstupy při přípravě rozpočtu na rok 2014, s Krajem Vysočina jsme vedli velmi podrobná analytická srovnání při projednávání možností dofinancování. Dobrali jsme se společně k některým i pro ně novým poznatkům, například, že srovnávat lze pouze zařízení na stejné technologické úrovni vzhledem k zatížení revizními a provozními povinnostmi (zabezpečení, klimatizace apod.). Na základě těchto analýz jsme společně vytvořili srovnávací graf. Krajská zařízení byla hodnocena průměrem. Dům pro seniory v Proseči-Obořiště disponuje srovnatelnou kapacitou, ale ne technickou vybaveností, takže toto srovnání může být spíše orientační. Můžeme z těchto údajů také spolehlivěji vycházet při hledání úspor. Například jsme nalezli odběratele - lihovar, který si na svoje náklady odváží bioodpad z kuchyně, za jehož likvidaci jsme platili, což představuje úspory ve výši cca ročně. Velmi zodpovědně posuzujeme každý výdaj, abychom výdajovou stránku co nejvíce omezili. Například jsme si vlastními silami uklidili kuchyň po zákonem předepsaném malování, čímž jsme ušetřili podle nacenění úklidové firmy bezmála Kč. Sehnali jsme 3

4 sponzora, pivovar Rebel, díky jehož daru slunečníků v ceně necelých Kč jsme mohli zprovoznit terasu i v letních parnech. Přeskupením organizace práce v kuchyni a výchovou vlastního člověka výhledově ušetříme na mzdových nákladech kolem Kč. Věříme, že i díky tomuto přístupu se daří udržet reálný hospodářský výsledek v černých číslech. Účetně sice opticky vykazujeme bezmála dvoumilionový schodek, ale ten tvoří především velmi vysoké odpisy a časově rozložené náklady na nákup DDHM. Bez uplatnění těchto nákladů by výsledek hospodaření činil Kč, nicméně považujeme za prozíravější pro budoucnost odpisování nyní neodkládat. Rok 2013 také ukázal, že organizační změny, které jsme provedli a zkušebně odzkoušeli koncem roku 2012, mají svá opodstatnění a potvrdila se v praxi jako ekonomicky i organizačně výhodná. Externí zpracování mezd po počátečním slaďování komunikace a softwarů všech zúčastněných funguje dobře, rovněž celodenní provoz recepce se ukázal jako nesmírně obohacující nejen pro život klientů, ale i pro jejich bezpečí a komfort. Ceníme si také toho, že i při úsporném přístupu jsme dokázali udržet mzdovou úroveň na hladině srovnatelné s okolními zařízeními. Vrací se nám to nejen v téměř nulové fluktuaci zaměstnanců, ale především v jejich přístupu, přijetí našeho společného úkolu za vlastní a ochotě se na něm svým dílkem podílet. Zdárně jsme také obstáli z pohledu plnění povinností vůči státu a klientům. V průběhu roku jsme podstoupili dvě kontroly Krajské hygienické stanice. V kuchyni neshledala žádných výhrad a pouze doporučila učinit kontrolní měření pro výdej chlazených salátů. Výhrada v pečovatelském sektoru o povinných pravidelných testech myček na podložní mísy je sice diskutabilní, protože výrobce se s hygieniky pře o určení technologie a té naší se podle jeho dobrozdání povinnost testů netýká, nicméně přesto jsme pro klid svědomí tuto podmínku doplnili. Jiné výhrady nebyly shledány. Také bez závad proběhla kontrola VZP, kde se nám navíc podařilo vyjednat vyšší limit úhrad provedených úkonů. Lékařce MUDr. Vosáhlové pak kontrolovala KHS stav proočkovanosti mezi klienty, opět k úplné spokojenosti. Také jsme v roce 2013 zkompletovali a předali podklady k ukončení kontroly MPSV na čerpání investičních prostředků. Výsledek této kontroly zatím není znám. V roce 2013 jsme neřešili ani jednu stížnost ze strany klienta. I stabilizace lékařské péče v osobě MUDr. Vosáhlové a spolupráci při dotažení procesu jejího osamostatnění s naší klientelou v roce 2013 považujeme za velký úspěch a nezbytný předpoklad pro poskytování sociální služby na nejvyšší úrovni. Koncem roku jsme umožnili nezávislému pozorovateli, studentce Střední sociální školy v Jihlavě, aby v rámci své školní práce provedla anonymní průzkum spokojenosti klientů s poskytovanou službou viz příloha. Také jsme provedli anketní šetření v řadách zaměstnanců, zaměřené na jejich vnímání pracovních podmínek, kolektivu, komunikace s nadřízenými apod. Výsledky obou akcí ukazují, že se nám daří v domově vytvořit a udržovat harmonické a přátelské prostředí pro klidné důstojné soužití i efektivní práci lidí. 4

5 K získání sounáležitosti pracovníků také pomáhá systém průběžného vzdělávání. I zde jsme v roce 2013 dojednali možnou úsporu, takže v roce následujícím budeme moci využít prostřednictvím programu agentury LINET s.r.o grantové podpory Evropské unie k pokrytí části nákladů na povinné vzdělávání zaměstnanců ve výši přibližně Kč. K uklidnění zřejmě také přispělo, že jsme úspěšně vyřešili nepříjemnou záležitost se ztrátami peněz, která nás trápila od jara do podzimu. Kromě systému pečetění trezorků na pokojích hlavně odchodem člověka, k němuž směřovaly nitky a indicie velmi pracného pátrání. Policie sice případ kvůli nedostatku důkazů odložila bez označení pachatele, nicméně máme informace, že podobné i horší svízele zažili všichni zaměstnavatelé, u nichž zmíněná osoba pracovala. Velkým krokem ke zviditelnění v očích veřejnosti bylo rozšíření kapacity a důraz na rozvoj webových stránek jejichž obsahu věnujeme hodně času a úsilí. Snažíme se, aby odrážely život domova, byly obsahově transparentní, informativní, pestré a přitažlivé a umožnily nahlédnout do programu klientů, možností, nabídek stejně jako do potřebných dokumentů. Máme na ně velmi pozitivní ohlasy. Tyto kladné poznatky nám jako majáčky pomáhají na cestě za realizací naší vize. Samozřejmě potkáváme i nezdary a špatné zkušenosti. Například se nám nepodařilo přesvědčit Nadaci Olgy Havlové o příspěvek na terapeutické pomůcky ve výši Kč. Také žádost do programu Plníme přání seniorům o příspěvek na potřebný druhý motomed nebyla vyslyšena. Při reálném pohledu však máme za to, že pozitiv je dostatek, abychom si mohli myslet, že jsme v roce 2013 šli správným směrem. Petr Kubíček vedoucí provozního úseku. 3. Vize: Chceme se stát poskytovatelem sociální služby, jehož jméno bude pro Jihlavany synonymem klidného, bezpečného a harmonického domova pro prožití důstojného a plnohodnotného stáří. 4. Poslání a cíle 4.1. Posláním - sociální služby domov pro seniory Domova Stříbrné Terasy je zajištění podpory nezávislosti a soběstačnosti klientům a umožnění prožití aktivního a důstojného stáří. Veškerá činnost personálu směřuje k podpoře a zachování kontaktů s rodinou, přáteli a veřejností, k vytvoření domácího prostředí a atmosféry s respektováním individuálních potřeb klienta Cílem 5

6 - poskytované sociální služby je: - podpořit soběstačnost klienta, chránit jeho soukromí a uplatňování práva na svobodné rozhodování, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím, rodinou, přáteli a jeho spokojenost s nabízenými službami, - společně s klienty v rámci individuálního plánu rozvoje službu plánovat tak, aby co nejvíce splňovala potřeby a osobní cíle včetně zpracování a vyhodnocení adaptačního programu po nástupu klienta do domova a dalšího individuálního plánování služby prostřednictvím klíčových pracovníků, - podporovat zvyšování soběstačnosti klientů prostřednictvím individuální nabídky ošetřovatelsko-rehabilitačních a aktivizačních programů, - umožnit klientům vyjadřovat se k veškerému dění v domově a podílet se na tvorbě jídelníčku, - poskytovat odbornou a bezpečnou zdravotně sociální péči, zprostředkovat péči o duchovní potřeby klientů Cílová skupina - osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - osoby, jejichž chování nenarušuje práva ostatních klientů a v důsledku svého zdravotního stavu nevyžadují péči poskytovanou v domovech se zvláštním režimem. Klienty jsou zpravidla občané z Jihlavy, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotní postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Věková struktura - dospělí let, kteří splňují podmínky pro přiznání invalidního důchodu - senioři nad 64 let 4.4. Organizace neposkytuje služby - osobám, které patří do cílové skupiny sociální služby domov se zvláštním režimem, - osobám s těžkou závislostí na alkoholu, - agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí, - osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty), psychicky nemocným osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotním zařízení, - osobám s TBC v akutním stadiu, - občanům s infekčním a parazitárními chorobami ve stádiích, kdy nemocný může být zdrojem onemocnění, - osobám, které trpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty (např. Alzheimerovou nemocí) Zásady poskytovaných služeb - respektování práv, potřeb klienta, možnost volby. Umožnit klientovi vyjadřovat se k veškerému dění v domově, - úcta k člověku, chápání a vnímání klienta jako jednotlivce. Podporování a uspokojování jeho individuálních potřeb a aktivit, - jednání s ohledem na individuální potřeby klientů, - podporování vzájemné důvěry, ohleduplnosti, respektu, úcty, partnerství, 6

7 - flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby klientů týmová práce, - vzájemná důvěra a tolerance, - dodržování Listiny základních práv a svobod, - budování nezávislosti klienta na službě, - zprostředkování péči o duchovní potřeby klientů Služba obsahuje tyto základní činnosti: - poskytování ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální služba domov pro seniory se poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně v souladu s ustanovením 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v účinném znění, tj. ošetřovatelská a rehabilitační péče prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, nebo případně ve specializovaných zařízeních. vypracovala Bc. Petra Slavíková Rychlá - vedoucí sociálně aktivizačního úseku 5. Život v domově 5.1.Poskytovaná služba Klientům Domova Stříbrné Terasy (dále jen domov ) je poskytována sociální služba domov pro seniory. Tato pobytová služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ( 49,zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře uživatele. DST je zařízení otevřeného typu. Sociálně aktivizační úsek se skládá ze 3 pracovnic, včetně vedoucí tohoto úseku. Pod tento úsek spadá práce s vyškolenými dobrovolníky. V roce 2013 dobrovolníci u klientů v domově strávili 350,5 hodiny Průběh služby S každým novým klientem je vypracován Vstupní plán péče, který je v průběhu poskytování sociální služby měněn dle individuálních potřeb klienta. Průběh poskytování služby je průběžně zaznamenáván a hodnocen. V průběhu roku bylo potřeba změnit systém poskytování aktivizačních činností, které byly převážně v dopoledních hodinách a skupinové. Z důvodu omezených možností a schopností klientů navštěvovat skupinové aktivity byla 7

8 aktivizační činnost v tomto roce zaměřována individuálně (například trénink kognitivních funkcí, předčítání, cvičení horních končetin, míčkování, poslech hudby, dechová gymnastika, nácvik pohybových stereotypů, podporu komunikace). Individuální i skupinová aktivizace je upravována tematicky dle přání klientů. I v tomto roce se klienti těšili na aktivizační činnosti skupinové jako Holky v akci, Narozeninovou party (1x/měsíc), ranní cvičení, cvičení se šátky Přišla mezi nás nová kadeřnice s praxi z práce se seniory, což se velmi pozitivně odrazilo při poskytování služby a s níž jsou klienti spokojeni. Do domova přibyly andulky, které zpočátku byly pouze součástí výstavy, kterou pro klienty připravil náš pan kuchař, nicméně staly se tak oblíbenými, že v domově zůstaly a klienti se z nich mohou těšit každý den. Chov je zajištěn sponzorsky. Cvičení Čtení v kapli 5.3. Co se u nás událo? V roce 2013 se uskutečnilo mnoho akcí pro klienty, například vystoupení dětí z MŠ / s Mateřskou školou Na Stoupách uzavřena písemná spolupráce/ a studentů ze základních a středních škol, spolupráce i s Vyšší odbornou školou sociální na realizaci projektu (uskutečněné akce dle výběru klientů Čaj o páté/2013/, Návštěva ZOO a návštěva divadla proběhne v roce následujícím), klienti mohli vyzkoušet Axmanovu techniku, oslava velikonoc v domově s připravenou akcí na Zelený čtvrtek, nechybělo již tradiční Čarodějnické víření, čtení na pokračování v kapli (vybrané knihy klienty - Káju Maříka), klienty oblíbené podzimní dekorace s aranžérkou, dechovka Seniorek, hudební vystoupení skupiny Triola, hudební vystoupení Matěje Koláře, Pěškotours a rotopedtours, kreslení s ak. mal. panem Bulantem (naším klientem), výstava obrazů našich klientů, Mikuláš, vystoupení hudebního sdružení Gymnázia Jihlava, Vánoce Štědrý den a večer s živou hudbou a slavnostní, oslava Silvestra a přivítání nového roku 2014 a další. 5.4.kalendárium Kalendárium 2013 Významná data v zařízení / Program klientů Vzdělávání Péče o imobilní klienty Vystoupení ZŠ Jungmannova Volby Vzdělávání Pohybové aktivity ve stáří Návštěva premiéra Petra Nečase 8

9 Senior Axmanova technika HT Vizual - pomůcky pro osoby se zrak. onemocněním Vzdělávání - První pomoc Zelený čtvrtek - připomínka tradic Vzdělávání SP - Ochrana práv osob Čarodějnický rej Projekt studentů Gymnázia JI společná tvorba klientů se studenty MŠ Na Stoupách Návštěva bývalých zaměstnanců Tesly Návštěva zastupitelek Vzdělávání - Personální standardy Porada zaměstnanců s vedením Vzdělávání - Příprava na inspekci v sociálních službách Vzdělávání - Komunikace se seniory Vzdělávání - Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou Vzdělávání - Provozní standardy, příprava na inspekci Čaj o páté - projekt studentky VOŠ sociální Jihlava MŠ Na Stoupách - tvořivé dílny Hudební vystoupení - TRIOLA Tanečky - vystoupení klientů Týden sociálních služeb V. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb Podzimní dekorace s aranžérkou Vzdělávání - Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb Ukončení projektu Rotopedtours Vzdělávání zaměstnanců - workshop - Úvod do supervize Vzdělávání - Péče o pečující Mikuláš Taneční vystoupení MŠ Na Stoupách - tvořivé dílny Vánoční čas projekt studentky VOŠ sociální Jihlava Čaj o páté Seniorek - hudební vystoupení Porada zaměstnanců s vedením Vystoupení hudební skupiny Gymnázia Jihlava Hudební vystoupení - flétny Návštěva primátora Města Jihlavy Hudební vystoupení Triola Hudební vystoupení - Matěj Kolář Silvestr 9

10 Axmanova technika Zelený čtvrtek Jak to bylo? Čarodějnické víření 2013 Odpoledne s jihlavskými gymnazisty hudební vystoupení TRIOLA 5.5. Spolupráce Sociálně aktivizační úsek spolupracuje na základě písemných dohod s již zmiňovanou MŠ Na Stoupách, s Dobrovolnickým centrem při Oblastní Charitě Jihlava, s Dobrovolnickým centrem při Centru pro rodinu Jihlava, v rámci uskutečnění praxí studentů s Vyšší odbornou školou sociální Jihlava a s Vysokými školami se studijním programem v oblasti sociální práce. vypracovala Bc. Petra Slavíková Rychlá - vedoucí sociálně aktivizačního úseku 10

11 6. stravovací provoz Domov seniorů Stříbrné Terasy poskytuje celodenní stravu pro obyvatele domova a obědy pro zaměstnance domova a cizí strávníky. Domov seniorů má 75 klientů. Obědy pro zaměstnance připravujeme v počtu cca 25 a pro 4 cizí strávníky. Celodenní strava je rozdělena do 5 jídel, což představuje snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a u diabetiků i II. večeře. Stravování klientů v domově je přizpůsobeno jejich potřebám, kromě racionální stravy připravujeme dietu diabetickou, šetřící, diabetickou/šetřící a dietu při antikoagulační léčbě. Při potřebách klientů poskytujeme mechanicky upravenou stravu (MUS) např. krájenou, mletou, mixovanou stravu. Klienti domova pro seniory se stravují v jídelně, která je umístěná v přízemí budovy. Klientům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou stravovat v jídelně, je strava podávána na pokojích pomocí termotabletů. V domově probíhá 1krát do měsíce stravovací komise, kde se schvalují jídelníčky a řeší se připomínky klientů ohledně stravy. Klienti mohou vyslovit přání, na co by měli chuť a následně jsou tato jídla do jídelníčku zařazena. Stravní jednotka: 90 Kč/den Režie: 70 Kč/den Přehled spotřeby za rok 2013 klienti Norma: ,00 Kč Skutečnost: ,50 Kč Rozdíl: 5,50 Kč Přehled spotřeby za rok 2013 ZAM,CIZ Norma: ,00 Kč Skutečnost: ,23 Kč Rozdíl: 28,77 Kč Pracovníci kuchyně připravují kvalitní, vyváženou, chutnou a pestrou stravu. Přejeme dobrou chuť. vypracovala Markéta Hažmuková DiS - vedoucí stravovacího provozu 11

12 7. ošetřovatelsko - pečovatelský úsek O ošetřovatelskou péči se stará v nepřetržitém provozu 16 pečovatelek. Jedna pečovatelka je zařazena výhradně na ranní směnu, má největší přehled o klientech. Zdravotní péči zajišťuje 9 zdravotních sester s registrací (přepočteno na úvazky 8,5), pracují zcela samostatně. V této skupině je 6 sester pracujících v nepřetržitém provozu, vrchní a staniční sestra (zejména administrativní činnost a odborné zdravotní výkony) a jedna zdrav. sestra na částečný úvazek, která poskytuje ošetřovatelskou rehabilitaci. Lékařskou péči zajišťují: Praktický lékař s ordinací v domově každé úterý od 8-15 hod - MUDr. Svatava Vosáhlová Psychiatr, psycholog dochází do domova 1x měsíčně - MUDr. Kateřina Michutová Ortoped - dochází do domova dle potřeby - MUDr. Jiří Vosáhlo Oční lékař nám zajišťoval péči v přilehlém areálu Lékařského domu - MUDr. Jaromír Havlásek Rovněž stomatologickou péči našim klientům poskytují stomatologové v Lékařském domě včetně protetiky. Diabetolog - klienty v případě potřeby dovážíme - MUDr. Věra Zahradníková Ostatní odbornou péči nám poskytuje Nemocnice Jihlava, s níž byla navázána velmi dobrá spolupráce stejně jako s jihlavskou pobočkou Českého červeného kříže, který obstarává dopravu klientů na vyšetření. Některá odborná vyšetření už využíváme i specialistů v sousedním lékařském domě. Výbornou spolupráci jsme navázali též s biologickou a hematologickou laboratoří IFCOR Jihlava, která zajišťuje odvoz a rozbory biologického materiálu od klientů. Do nemocnice Jihlava vozíme ke sterilizaci nástroje a převazový materiál. vypracovala : Ing. Monika Kolářová - ekonom ve spolupráci s vrchní sestrou Janou Michnovou a staniční sestrou Danielou Střechovou 12

13 8. Statistické údaje A. obložnost lůžek za rok Počet klientů 71,90 70,39 72,03 72,50 71,48 72,83 72,90 74,29 74,23 74,35 74,60 75,00 Kapacita 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Obložnost (%) 95,87 93,86 96,04 96,67 95,31 97,11 97,20 99,05 98,98 99,14 99,47 100,00 B. věková pásma Průměrný věk klientů: 84,6 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 33 nad 96 let 3 13

14 C. úhrady od klientů Úhrady od klientů - nyní máme v aktuální klientele pouze tři klienty, kterým nebyl na základě rozhodnutí ÚP přiznán příspěvek na péči. U klientů, kdy ještě není příspěvek na péči, probíhá správní řízení Úřadu práce. Evidujeme pouze sedm klientů, kteří nemají na plnou úhradu pobytu, čímž měsíčně přicházíme o ,- Kč Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální Celkem klientů: 75 úhrada je - plná: 34 (45%) Průměrná úhrada ,53 Kč klienta: - plná včetně doplatku smluvně: 35 (47%) - snížená s neuhrazenou částí: 6 (8%) D. Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 5 (7%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 7 (9%) 5,6 (1%) II (středně těžká závislost) 22 (2%) 88,0 (19%) III (těžká závislost) 28 (38%) 224,0 (47%) IV (úplná závislost) 13 (17%) 156,0 (33%) Celkem: ,6 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle počtu klientů E. stravovací část - spotřeba a stravovací normy za rok Skutečnost 200,45 183,40 212,92 204,81 208,99 202,93 214,52 213,89 206,89 213,32 205,24 203,22 Norma 200,90 184,14 212,56 205,81 207,65 200,58 213,21 213,56 206,18 213,40 206,76 205,86 Rozdíl 0,45 0,74-0,36 1,00-1,34-2,35-1,31-0,33-0,71 0,08 1,52 2,64 Od poč. roku 0,45 1,19 0,83 1,83 0,49-1,86-3,17-3,50-4,21-4,13-2,61 0,03 Hodnoty jsou v tisících Kč 14

15 F. analýza nákladů Náklady na lůžko v Kč ročně měsíčně Bez odpisů S odpisy % osobních nákladů DSST z celkových nákladů ponížených o odpisy 0,57% % odpisy DSST z celkových nákladů 0,20% G. Průměrné mzdy pracovník soc. sociální pracovník manuálně pracující SZP THP služeb Průměrné mzda DSST v roce měsíčně ročně průměrné osobní náklad na lůžko DSST (hrubá mzda) průměrné osobní náklad na lůžko DSST (superhrubá mzda) pracovník soc.služeb sociální pracovník manuálně pracující SZP THP zaměstnanci na lůžko 0,21 0,04 0,16 0,11 0,05 vypracovala : Ing. Monika Kolářová ekonom 15

16 9. Základní ekonomický přehled Organizace hospodařila v roce 2013 se ztrátou Kč. Oproti roku 2012, kdy byla ztráta Kč, si tedy zhoršila výsledek hospodaření o Kč. Hospodaření organizace zatěžují významné odpisy, které tvoří 20% celkových nákladů. Zároveň zatěžuje účetní hospodaření postupné umořování nákladů, které byly v letech 2011 a 2012 vynaloženy na nákup DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku). Pro rok 2013 byla uplatněna poměrná část DDHM v částce tis. Kč. V příjmové stránce klesly meziročně dotace o 24%, číselně vyjádřeno z tis. na tis. Kč. Důvodem poklesu je, že dotace Kraje Vysočina a MPSV bylo v roce 2012 mimořádně navýšena pro dofinancování postupného obsazování domova sociálně potřebnými klienty, kdy plná obsazenost domova byla dosažena až v polovině července Celkový obrat výnosů z prodeje služeb se meziročně zvýšil o 16%. V úhradách od klientů za pobyt a stravu při setrvání stejných úhrad jako v roce 2012 se vybralo o 12% více, číselně vyjádřeno tis tis. Příjem z příspěvku na péči stoupl dokonce o 20 % více, než tomu bylo v roce 2012 (číselně tis. a tis.), což značně odráží zhoršující se zdravotní stav klientely. Díky jednáním se zdravotní pojišťovnou se podařilo vyjednat i vyšší limit na výplatu zdravotních výkonů. Tržby od zdravotních pojišťoven se tedy v roce 2013 zvýšily o celých 28% (číselně tis. a tis.) 9.1. Personální obsazení: Pracovník v sociálních službách: 16/17 (po dobu 6 měsíců) Zdravotní sestra (včetně vrchní a staniční): 9 přepočtený stav: 8,5 Kuchař: 3 Pomocný kuchař: 4 Pradlena, švadlena: 2 Údržba: 2 přepočtený stav: 1,5 Recepční: 2 Nepedagogický pracovník: 2 Vedoucí sociálně aktivizačního úseku: 1 THP: 4 Celkem: 46 (přepočtený stav 45) Během roku 2013 organizace zaměstnávala 4 zaměstnance, na jejichž mzdu pobírala dotační příspěvek z Úřadu práce, Gastroakademie a Tyflocentra respektive z Evropského sociálního fondu. Zaměstnankyně Tyflocentra pracovaly jako pracovnice v přímé péči v projektu Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením, obě zaměstnankyně po dobu 6 měsíčního částečného pracovního úvazku byly pro domov velkou oporou, vzhledem k pouze omezeným finančním možnostem, nebylo v možnostech organizace, zaměstnankyně dále zaměstnávat. Zaměstnanci kuchyně pracujícím v projektu Náš společný cíl - zaměstnání 16

17 byla prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou. A zaměstnankyni pracující v projektu Mladá šance byla též prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou na pozici asistent/personalista. V roce 2013 evidujeme ve stavu zaměstnanců jednu zaměstnankyni na mateřské a následně rodičovské dovolené. Odešlo 8 zaměstnanců Přijato 6 zaměstnanců V roce 2013 bylo uzavřeno 14 dohod o provedení práce. Nejvíce s pracovníky v přímé péči - 11 dohod. Náklady na dohody o provedení práce meziročně stouply o 37%. Vrchní sestra odůvodňuje velký nárůst v dohodách zhoršujícím se zdravotním stavem klientů, kteří byli přijati jako mobilní nebo částečně imobilní. Průběžně žádáme o navýšení PnP při změně zdrav. stavu klientů, ale podle nových kritérií nelze dosáhnout 4st i když jsou zcela imobilní, ale jsou orientovaní časem, místem a osobou. Rovněž za pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny a řádnou dovolenou pracovníků v přímé péči je nutný zástup, aby byla klientům poskytnuta potřebná péče. V prosinci roku 2013 ukončila pracovní poměr dohodou zaměstnankyně na pozici kuchařky. Došlo k reorganizaci směnných provozů ostatních zaměstnanců kuchyně a byl ponížen stav o jednoho kuchaře. Předpokládaná úspora mzdových nákladů 210 tis. ročně. organizační schéma aktuální příloha č.1 17

18 9.2. příjmová strana: dotace Provozní dotace MPSV kraj Vysočina město Jihlava ÚP Tyflocentrum Gastroakademie poukázána ve čtyřech splátkách poukázána ve dvou splátkách poukázána v měsíčních splátkách projekt Mladá šance projekt Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením projekt Náš společný cíl-zaměstnaní Dotace města Jihlava na úroky z úvěru ,- dotace celkem : Kč Investiční dotace města na krytí závazků vůči firmě Chládek a Tintěra spojených s výstavbou domova seniorů ,- Kč příjmy od zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna ,- Kč Doplatek roku ,- Kč (podle smlouvy s pojišťovnou proběhne vyúčtování oprávněnosti zdravotních výkonů, domov eviduje bodů výkonů zdravotní pojišťovny, které ještě budou domovu 18

19 proplaceny, na rozhodnutí pojišťovny zůstává, zda to bude hodnotou 0,90 za bod nebo výkony nad limit 0,40 za bod)-limit pro rok 2013 byl ,- Kč měsíčně Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,90 Kč Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ,15 Kč Vojenská zdravotní pojišťovna 4 270,50 Kč Celkem zdravotní pojišťovny: vlastní příjmy: příjmy od klientů za pobyt: příjmy z příspěvku na péči: fakultativní služby: za obědy od zaměstnanců: za obědy od cizích strávníků: vlastní příjmy celkem: Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč dary: V roce 2013 obdržela organizace dary ve finanční i věcné podobě. Všem dárcům patří poděkování. Pokud dárci vysloví souhlas, jsou jejich jména resp. název a sídlo uveřejněny na webových stránkách organizace. věcné dary v celkové hodnotě: ,- Kč finanční dary v celkové hodnotě: ,-Kč Celkem dary ,-Kč zúčtování investičních dotací MPSV a města Jihlava rozdělení podle hmotného majetku Srovnání dotací a odpisů , ,- Grafické srovnání příjmů roku 2012 a významné navýšení je v příjmech od klientů - významným způsobem klesly dotace, kraj Vysočina poskytl na rok 2012 navýšení dotace o Kč na dofinancování sociální služby ve spojitosti s postupným zaplňování domova klienty, částečné navýšení dotace v této spojitosti bylo i u dotace MPSV v roce 2012 (číselně vyjádřeno ,5mil; ,822 mil.) - došlo k nárůstu v tržbách od zdravotních pojišťoven 19

20 Příjmy rok % 24% dotace MPSV dotace kraj dotace město 55% 11% dotace ÚP 6% dotace Gastro ekademie pojišťovny klienti 1% 0% dary 3% Příjmy rok % dotace MPSV 21% dotace kraj 3% dotace město 5% dotace ÚP 65% 5% 0% 1% dotace Gastro ekademie,tyflo pojišťovny klienti dary 20

21 9.3. výdajová strana: osobní náklady: ,- Kč mzdové náklady: ,- Kč z toho DPP: ,- Kč náhrady pracovní neschopnosti: ,- Kč zákonné sociální a zdravotní pojištění: ,- Kč zákonné pojištění odpovědnosti: ,- Kč náklady na obědy pro zaměstnance: ,- Kč potraviny: kancelářský materiál: čistící a prací prostředky: spotřební materiál: OOPP(ochranné pracovní oděvy): lůžkoviny: materiál pro aktivizační činnost: zdravotnický materiál: energie: spotřebované nákupy celkem: spotřeba služby celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč Kč Srovnání nákladů roků 2012 a včetně grafického zobrazení Stručný komentář ke grafům : - položka spotřeba materiálu- v této položce pozorujeme vyrovnané hospodaření- náklady na potraviny se zvýšily o více jak 380 tis. situaci lze vysvětlit neúplnou naplněností domova v první polovině roku 2012 ve srovnání s rokem Do této účetní položky vstupují časově rozlišené náklady na DDHM pořízení v letech 2011a 2012 cca 2 mil ročně. Pokles vidíme v nákupech prádla, OOPP, materiálu pro terapeutické činnosti. Podrobnější rozbor nákladů viz. bod meziročním srovnání významně stouply ceny energií a to zejména v nákladech na dodávku tepla a nákladech spojených s obsluhou energetických zdrojů - obojí dodávka od firmy EXCEL RENOVATIONS s.r.o. a to více než 430 tis. - vzrůst osobních nákladů v roce 2013 je vlivem celoplošného přidání všem zaměstnancům organizace, účelem bylo dorovnání platů do průměrů kraje ve srovnatelných zařízení na jednotlivé profese - ke zvýšení nákladů došlo i v položce služeb a to konktrétně o více jak 130 tis v oblasti revizí; v oblasti dodavatelského praní prádla o 83 tis. v ostatních službách poté nacházíme úplně novou položku díky reorganizace v organizační struktuře a dodavatelské zpracování mezd vyjádřeno číselně téměř 162 tis. K navýšení došlo i v položce nákladů na vzdělávání 21

22 zaměstnanců a nezanedbatelný náklad činí i 24 tis. vynaložený na audit pro MPSV, který je nově od roku 2013 podmínkou vyúčtování přidělené dotace. - položka odpis - účetní odpisy stanoveny u budovy na 360 měsíců, u DHM stanoveny dle zařazení na 36,60,100 měsíců rychlejší odepisování zatěžuje účetní náklady zejména v prvních letech od nákupu majetku náklady roku v Kč Spotřeba materiálu /úč.501/ Spotřeba energie celkem Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/ % 14% 4% 18% 0% Spotřeba materiálu /úč.501/ 7% Spotřeba energie celkem 8% Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ 49% Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/ 22

23 2013 v Kč Spotřeba materiálu /úč.501/ Spotřeba energie celkem Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/ Spotřeba materiálu /úč.501/ 3% Spotřeba energie celkem 0% 20% 16% 7% 0% 8% Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ 46% Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/ 23

24 Celkové meziroční srovnání nákladů a výnosů v Kč v Kč rok 2012 rok 2013 náklady náklady výnosy výnosy ztráta ztráta rok výnosy náklady rok výnosy náklady 24

25 9.4. majetek: Dlouhodobý majetek - stavba: stav stavby k ,- Kč 9.5. pozemky: Stav pozemků k ,- Kč 9.6. dlouhodobý hmotný majetek: Stav dlouhodobého majetku k ,- Kč 9.7. drobný dlouhodobý majetek: Drobný dlouhodobý majetek nábytek a zařízení domova nakupovaný v rámci výstavby domova v celkové hodnotě ,55 účetně zařazen na účet 381 jako náklady příštích období, stav rozpouštění do nákladů organizace je rozdělen na 4 účetní období rovnoměrně. Oddělený analytickou evidencí vedeme DDHM pořízený z dotace města Jihlava v roce V roce 2013 došlo k dokoupení DDHM převážně z vlastních zdrojů ve výši Kč ( mobilní klimatizace, antidekubitní podložka pro klienty těžší než 120 kg, podpažní chodítka, termo - várnice na nápoje) zařazen na účet 028, automaticky uplatněn celý v nákladech a odepsán. Dlouhodobý majetek celkem: ,- Kč 25

26 Krátkodobý majetek celkem: ,- Kč Materiál na skladě (potraviny): Bankovní účty: Pokladna: Pohledávky: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč (zdravotní pojišťovny - nezaplacené vydané faktury za zdravotní výkony) Do krátkodobého majetku je zařazena dotace přiznána statutárním městem Jihlava na základě smlouvy ve znění pozdějších dodatků na krytí jistiny úvěru. 26

27 9.8. závazky: Dodavatelé: Chládek a Tintěra - část úhrady faktury vystavené 2/ ,37.- Kč Chládek a Tintěra - část úhrady faktury vystavené 11/ ,- Kč Celkem závazky vůči dodavatelům : ,37.- Kč Faktury měly investiční charakter, týkaly se výstavby domova seniorů (zpevnění komunikace, výstavba sociálního zařízení na aktivizační místnosti, a další). Závazky byly v roce 2013 vyrovnány z provozních nákladů organizace a částečně z půjčky firma TT Real. V listopadu 2013 byla získána dotace na úhradu těchto závazků od města Jihlavy. Závazky vůči dodavatelům k ,-Kč Zaměstnanci a státní instituce závazek je jen ve výši prosincových mezd, povinných sociálních odvodů, úhrady zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců, které jsou standardně vyplaceny ve výplatním termínu v lednu 2014 jiné závazky : závazky vzniklé vklady pana Ing. Karla Vávry na bankovní účet vedený u KB při transakcích s ukončením účtu, ke kterému nebyly dispoziční práva - pouze Ing. Pešková (správní rada) stav k ,71- Kč Úvěr poskytnutý Českou spořitelnou - čerpání již neprobíhá, úvěr je pravidelně splácen fixní jistinou ve výši ,- Kč měsíčně stav k ,-Kč stav k ,- Kč 9.9. hospodářská činnost Organizace poskytuje hospodářskou činnost v oblasti vaření obědů pro cizí strávníky. Živnostenský list na pohostinství byl vydán již v únoru Obědy organizace poskytuje pracovníkům firem v areálu Jihlavských teras. Cena obědů pro cizí strávníky je stanovena na 61,- Kč (stravní jednotka - 29 Kč; režijní náklady 24 Kč ; zisk - 8 Kč) v Kč hospodářská činnost náklady výnosy zisk náklady výnosy 27

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více