DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01"

Transkript

1 1

2 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, identifikační číslo: právní forma: obecně prospěšná společnost předmět činnosti: poskytování obecně prospěšné služby spočívající v zajištění komplexní péče o seniory umístěné v domově datum zápisu: zakladatel: CORBADA a.s. Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51 vklady do vlastního jmění: ,12,- Kč organizace zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně oddíl 0, vložka identifikace služby druh reg. služby: domov pro seniory datum registrace: identifikátor služby: cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením kapacita zařízení: 75 zahájení činnosti: kontakty: telefon: web: statutární a kontrolní orgány Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: V roce 2013 byla zapsána do obchodního rejstříku změna čísla popisného, zároveň neproběhly žádné změny v obsazení správní a dozorčí rady. statutární zástupce: ředitel Bc. Jiří Vondráček, Luční 1062,58001 Havlíčkův Brod Členové správní rady ke dni : Předseda: Radek Vávra Členka: Ing. Zuzana Pešková Člen: Bc. Vítězslav Schrek Členové dozorčí rady ke dni : Předseda: Ing. Karel Vávra Člen: Mgr. Ivana Sládková Člen: Mgr. Stanislava Prokešová 2

3 2. Slovo úvodem Rok 2013 byl prvním rokem plně obsazeného domova. Obsazení lůžek dosáhlo celoročně v průměru 97,4%, v prosinci bylo 100%. Poprvé máme srovnatelné údaje o tom, jak se zařízení chová při celoročně plném stavu, jaká je energetická i personální náročnost, protože pomalý náběh umisťování klientů v roce předchozím tyto údaje zkresloval. Mohli jsme z těchto údajů vycházet při dialogu s partnery. Se Statutárním městem Jihlava jsme porovnávali vstupy a výstupy při přípravě rozpočtu na rok 2014, s Krajem Vysočina jsme vedli velmi podrobná analytická srovnání při projednávání možností dofinancování. Dobrali jsme se společně k některým i pro ně novým poznatkům, například, že srovnávat lze pouze zařízení na stejné technologické úrovni vzhledem k zatížení revizními a provozními povinnostmi (zabezpečení, klimatizace apod.). Na základě těchto analýz jsme společně vytvořili srovnávací graf. Krajská zařízení byla hodnocena průměrem. Dům pro seniory v Proseči-Obořiště disponuje srovnatelnou kapacitou, ale ne technickou vybaveností, takže toto srovnání může být spíše orientační. Můžeme z těchto údajů také spolehlivěji vycházet při hledání úspor. Například jsme nalezli odběratele - lihovar, který si na svoje náklady odváží bioodpad z kuchyně, za jehož likvidaci jsme platili, což představuje úspory ve výši cca ročně. Velmi zodpovědně posuzujeme každý výdaj, abychom výdajovou stránku co nejvíce omezili. Například jsme si vlastními silami uklidili kuchyň po zákonem předepsaném malování, čímž jsme ušetřili podle nacenění úklidové firmy bezmála Kč. Sehnali jsme 3

4 sponzora, pivovar Rebel, díky jehož daru slunečníků v ceně necelých Kč jsme mohli zprovoznit terasu i v letních parnech. Přeskupením organizace práce v kuchyni a výchovou vlastního člověka výhledově ušetříme na mzdových nákladech kolem Kč. Věříme, že i díky tomuto přístupu se daří udržet reálný hospodářský výsledek v černých číslech. Účetně sice opticky vykazujeme bezmála dvoumilionový schodek, ale ten tvoří především velmi vysoké odpisy a časově rozložené náklady na nákup DDHM. Bez uplatnění těchto nákladů by výsledek hospodaření činil Kč, nicméně považujeme za prozíravější pro budoucnost odpisování nyní neodkládat. Rok 2013 také ukázal, že organizační změny, které jsme provedli a zkušebně odzkoušeli koncem roku 2012, mají svá opodstatnění a potvrdila se v praxi jako ekonomicky i organizačně výhodná. Externí zpracování mezd po počátečním slaďování komunikace a softwarů všech zúčastněných funguje dobře, rovněž celodenní provoz recepce se ukázal jako nesmírně obohacující nejen pro život klientů, ale i pro jejich bezpečí a komfort. Ceníme si také toho, že i při úsporném přístupu jsme dokázali udržet mzdovou úroveň na hladině srovnatelné s okolními zařízeními. Vrací se nám to nejen v téměř nulové fluktuaci zaměstnanců, ale především v jejich přístupu, přijetí našeho společného úkolu za vlastní a ochotě se na něm svým dílkem podílet. Zdárně jsme také obstáli z pohledu plnění povinností vůči státu a klientům. V průběhu roku jsme podstoupili dvě kontroly Krajské hygienické stanice. V kuchyni neshledala žádných výhrad a pouze doporučila učinit kontrolní měření pro výdej chlazených salátů. Výhrada v pečovatelském sektoru o povinných pravidelných testech myček na podložní mísy je sice diskutabilní, protože výrobce se s hygieniky pře o určení technologie a té naší se podle jeho dobrozdání povinnost testů netýká, nicméně přesto jsme pro klid svědomí tuto podmínku doplnili. Jiné výhrady nebyly shledány. Také bez závad proběhla kontrola VZP, kde se nám navíc podařilo vyjednat vyšší limit úhrad provedených úkonů. Lékařce MUDr. Vosáhlové pak kontrolovala KHS stav proočkovanosti mezi klienty, opět k úplné spokojenosti. Také jsme v roce 2013 zkompletovali a předali podklady k ukončení kontroly MPSV na čerpání investičních prostředků. Výsledek této kontroly zatím není znám. V roce 2013 jsme neřešili ani jednu stížnost ze strany klienta. I stabilizace lékařské péče v osobě MUDr. Vosáhlové a spolupráci při dotažení procesu jejího osamostatnění s naší klientelou v roce 2013 považujeme za velký úspěch a nezbytný předpoklad pro poskytování sociální služby na nejvyšší úrovni. Koncem roku jsme umožnili nezávislému pozorovateli, studentce Střední sociální školy v Jihlavě, aby v rámci své školní práce provedla anonymní průzkum spokojenosti klientů s poskytovanou službou viz příloha. Také jsme provedli anketní šetření v řadách zaměstnanců, zaměřené na jejich vnímání pracovních podmínek, kolektivu, komunikace s nadřízenými apod. Výsledky obou akcí ukazují, že se nám daří v domově vytvořit a udržovat harmonické a přátelské prostředí pro klidné důstojné soužití i efektivní práci lidí. 4

5 K získání sounáležitosti pracovníků také pomáhá systém průběžného vzdělávání. I zde jsme v roce 2013 dojednali možnou úsporu, takže v roce následujícím budeme moci využít prostřednictvím programu agentury LINET s.r.o grantové podpory Evropské unie k pokrytí části nákladů na povinné vzdělávání zaměstnanců ve výši přibližně Kč. K uklidnění zřejmě také přispělo, že jsme úspěšně vyřešili nepříjemnou záležitost se ztrátami peněz, která nás trápila od jara do podzimu. Kromě systému pečetění trezorků na pokojích hlavně odchodem člověka, k němuž směřovaly nitky a indicie velmi pracného pátrání. Policie sice případ kvůli nedostatku důkazů odložila bez označení pachatele, nicméně máme informace, že podobné i horší svízele zažili všichni zaměstnavatelé, u nichž zmíněná osoba pracovala. Velkým krokem ke zviditelnění v očích veřejnosti bylo rozšíření kapacity a důraz na rozvoj webových stránek jejichž obsahu věnujeme hodně času a úsilí. Snažíme se, aby odrážely život domova, byly obsahově transparentní, informativní, pestré a přitažlivé a umožnily nahlédnout do programu klientů, možností, nabídek stejně jako do potřebných dokumentů. Máme na ně velmi pozitivní ohlasy. Tyto kladné poznatky nám jako majáčky pomáhají na cestě za realizací naší vize. Samozřejmě potkáváme i nezdary a špatné zkušenosti. Například se nám nepodařilo přesvědčit Nadaci Olgy Havlové o příspěvek na terapeutické pomůcky ve výši Kč. Také žádost do programu Plníme přání seniorům o příspěvek na potřebný druhý motomed nebyla vyslyšena. Při reálném pohledu však máme za to, že pozitiv je dostatek, abychom si mohli myslet, že jsme v roce 2013 šli správným směrem. Petr Kubíček vedoucí provozního úseku. 3. Vize: Chceme se stát poskytovatelem sociální služby, jehož jméno bude pro Jihlavany synonymem klidného, bezpečného a harmonického domova pro prožití důstojného a plnohodnotného stáří. 4. Poslání a cíle 4.1. Posláním - sociální služby domov pro seniory Domova Stříbrné Terasy je zajištění podpory nezávislosti a soběstačnosti klientům a umožnění prožití aktivního a důstojného stáří. Veškerá činnost personálu směřuje k podpoře a zachování kontaktů s rodinou, přáteli a veřejností, k vytvoření domácího prostředí a atmosféry s respektováním individuálních potřeb klienta Cílem 5

6 - poskytované sociální služby je: - podpořit soběstačnost klienta, chránit jeho soukromí a uplatňování práva na svobodné rozhodování, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím, rodinou, přáteli a jeho spokojenost s nabízenými službami, - společně s klienty v rámci individuálního plánu rozvoje službu plánovat tak, aby co nejvíce splňovala potřeby a osobní cíle včetně zpracování a vyhodnocení adaptačního programu po nástupu klienta do domova a dalšího individuálního plánování služby prostřednictvím klíčových pracovníků, - podporovat zvyšování soběstačnosti klientů prostřednictvím individuální nabídky ošetřovatelsko-rehabilitačních a aktivizačních programů, - umožnit klientům vyjadřovat se k veškerému dění v domově a podílet se na tvorbě jídelníčku, - poskytovat odbornou a bezpečnou zdravotně sociální péči, zprostředkovat péči o duchovní potřeby klientů Cílová skupina - osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - osoby, jejichž chování nenarušuje práva ostatních klientů a v důsledku svého zdravotního stavu nevyžadují péči poskytovanou v domovech se zvláštním režimem. Klienty jsou zpravidla občané z Jihlavy, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotní postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Věková struktura - dospělí let, kteří splňují podmínky pro přiznání invalidního důchodu - senioři nad 64 let 4.4. Organizace neposkytuje služby - osobám, které patří do cílové skupiny sociální služby domov se zvláštním režimem, - osobám s těžkou závislostí na alkoholu, - agresivním osobám, ohrožujícím sebe i okolí, - osobám s těžkým smyslovým postižením (nutný posudek specialisty), psychicky nemocným osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotním zařízení, - osobám s TBC v akutním stadiu, - občanům s infekčním a parazitárními chorobami ve stádiích, kdy nemocný může být zdrojem onemocnění, - osobám, které trpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty (např. Alzheimerovou nemocí) Zásady poskytovaných služeb - respektování práv, potřeb klienta, možnost volby. Umožnit klientovi vyjadřovat se k veškerému dění v domově, - úcta k člověku, chápání a vnímání klienta jako jednotlivce. Podporování a uspokojování jeho individuálních potřeb a aktivit, - jednání s ohledem na individuální potřeby klientů, - podporování vzájemné důvěry, ohleduplnosti, respektu, úcty, partnerství, 6

7 - flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby klientů týmová práce, - vzájemná důvěra a tolerance, - dodržování Listiny základních práv a svobod, - budování nezávislosti klienta na službě, - zprostředkování péči o duchovní potřeby klientů Služba obsahuje tyto základní činnosti: - poskytování ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální služba domov pro seniory se poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně v souladu s ustanovením 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v účinném znění, tj. ošetřovatelská a rehabilitační péče prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, nebo případně ve specializovaných zařízeních. vypracovala Bc. Petra Slavíková Rychlá - vedoucí sociálně aktivizačního úseku 5. Život v domově 5.1.Poskytovaná služba Klientům Domova Stříbrné Terasy (dále jen domov ) je poskytována sociální služba domov pro seniory. Tato pobytová služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ( 49,zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře uživatele. DST je zařízení otevřeného typu. Sociálně aktivizační úsek se skládá ze 3 pracovnic, včetně vedoucí tohoto úseku. Pod tento úsek spadá práce s vyškolenými dobrovolníky. V roce 2013 dobrovolníci u klientů v domově strávili 350,5 hodiny Průběh služby S každým novým klientem je vypracován Vstupní plán péče, který je v průběhu poskytování sociální služby měněn dle individuálních potřeb klienta. Průběh poskytování služby je průběžně zaznamenáván a hodnocen. V průběhu roku bylo potřeba změnit systém poskytování aktivizačních činností, které byly převážně v dopoledních hodinách a skupinové. Z důvodu omezených možností a schopností klientů navštěvovat skupinové aktivity byla 7

8 aktivizační činnost v tomto roce zaměřována individuálně (například trénink kognitivních funkcí, předčítání, cvičení horních končetin, míčkování, poslech hudby, dechová gymnastika, nácvik pohybových stereotypů, podporu komunikace). Individuální i skupinová aktivizace je upravována tematicky dle přání klientů. I v tomto roce se klienti těšili na aktivizační činnosti skupinové jako Holky v akci, Narozeninovou party (1x/měsíc), ranní cvičení, cvičení se šátky Přišla mezi nás nová kadeřnice s praxi z práce se seniory, což se velmi pozitivně odrazilo při poskytování služby a s níž jsou klienti spokojeni. Do domova přibyly andulky, které zpočátku byly pouze součástí výstavy, kterou pro klienty připravil náš pan kuchař, nicméně staly se tak oblíbenými, že v domově zůstaly a klienti se z nich mohou těšit každý den. Chov je zajištěn sponzorsky. Cvičení Čtení v kapli 5.3. Co se u nás událo? V roce 2013 se uskutečnilo mnoho akcí pro klienty, například vystoupení dětí z MŠ / s Mateřskou školou Na Stoupách uzavřena písemná spolupráce/ a studentů ze základních a středních škol, spolupráce i s Vyšší odbornou školou sociální na realizaci projektu (uskutečněné akce dle výběru klientů Čaj o páté/2013/, Návštěva ZOO a návštěva divadla proběhne v roce následujícím), klienti mohli vyzkoušet Axmanovu techniku, oslava velikonoc v domově s připravenou akcí na Zelený čtvrtek, nechybělo již tradiční Čarodějnické víření, čtení na pokračování v kapli (vybrané knihy klienty - Káju Maříka), klienty oblíbené podzimní dekorace s aranžérkou, dechovka Seniorek, hudební vystoupení skupiny Triola, hudební vystoupení Matěje Koláře, Pěškotours a rotopedtours, kreslení s ak. mal. panem Bulantem (naším klientem), výstava obrazů našich klientů, Mikuláš, vystoupení hudebního sdružení Gymnázia Jihlava, Vánoce Štědrý den a večer s živou hudbou a slavnostní, oslava Silvestra a přivítání nového roku 2014 a další. 5.4.kalendárium Kalendárium 2013 Významná data v zařízení / Program klientů Vzdělávání Péče o imobilní klienty Vystoupení ZŠ Jungmannova Volby Vzdělávání Pohybové aktivity ve stáří Návštěva premiéra Petra Nečase 8

9 Senior Axmanova technika HT Vizual - pomůcky pro osoby se zrak. onemocněním Vzdělávání - První pomoc Zelený čtvrtek - připomínka tradic Vzdělávání SP - Ochrana práv osob Čarodějnický rej Projekt studentů Gymnázia JI společná tvorba klientů se studenty MŠ Na Stoupách Návštěva bývalých zaměstnanců Tesly Návštěva zastupitelek Vzdělávání - Personální standardy Porada zaměstnanců s vedením Vzdělávání - Příprava na inspekci v sociálních službách Vzdělávání - Komunikace se seniory Vzdělávání - Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou Vzdělávání - Provozní standardy, příprava na inspekci Čaj o páté - projekt studentky VOŠ sociální Jihlava MŠ Na Stoupách - tvořivé dílny Hudební vystoupení - TRIOLA Tanečky - vystoupení klientů Týden sociálních služeb V. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb Podzimní dekorace s aranžérkou Vzdělávání - Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb Ukončení projektu Rotopedtours Vzdělávání zaměstnanců - workshop - Úvod do supervize Vzdělávání - Péče o pečující Mikuláš Taneční vystoupení MŠ Na Stoupách - tvořivé dílny Vánoční čas projekt studentky VOŠ sociální Jihlava Čaj o páté Seniorek - hudební vystoupení Porada zaměstnanců s vedením Vystoupení hudební skupiny Gymnázia Jihlava Hudební vystoupení - flétny Návštěva primátora Města Jihlavy Hudební vystoupení Triola Hudební vystoupení - Matěj Kolář Silvestr 9

10 Axmanova technika Zelený čtvrtek Jak to bylo? Čarodějnické víření 2013 Odpoledne s jihlavskými gymnazisty hudební vystoupení TRIOLA 5.5. Spolupráce Sociálně aktivizační úsek spolupracuje na základě písemných dohod s již zmiňovanou MŠ Na Stoupách, s Dobrovolnickým centrem při Oblastní Charitě Jihlava, s Dobrovolnickým centrem při Centru pro rodinu Jihlava, v rámci uskutečnění praxí studentů s Vyšší odbornou školou sociální Jihlava a s Vysokými školami se studijním programem v oblasti sociální práce. vypracovala Bc. Petra Slavíková Rychlá - vedoucí sociálně aktivizačního úseku 10

11 6. stravovací provoz Domov seniorů Stříbrné Terasy poskytuje celodenní stravu pro obyvatele domova a obědy pro zaměstnance domova a cizí strávníky. Domov seniorů má 75 klientů. Obědy pro zaměstnance připravujeme v počtu cca 25 a pro 4 cizí strávníky. Celodenní strava je rozdělena do 5 jídel, což představuje snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a u diabetiků i II. večeře. Stravování klientů v domově je přizpůsobeno jejich potřebám, kromě racionální stravy připravujeme dietu diabetickou, šetřící, diabetickou/šetřící a dietu při antikoagulační léčbě. Při potřebách klientů poskytujeme mechanicky upravenou stravu (MUS) např. krájenou, mletou, mixovanou stravu. Klienti domova pro seniory se stravují v jídelně, která je umístěná v přízemí budovy. Klientům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou stravovat v jídelně, je strava podávána na pokojích pomocí termotabletů. V domově probíhá 1krát do měsíce stravovací komise, kde se schvalují jídelníčky a řeší se připomínky klientů ohledně stravy. Klienti mohou vyslovit přání, na co by měli chuť a následně jsou tato jídla do jídelníčku zařazena. Stravní jednotka: 90 Kč/den Režie: 70 Kč/den Přehled spotřeby za rok 2013 klienti Norma: ,00 Kč Skutečnost: ,50 Kč Rozdíl: 5,50 Kč Přehled spotřeby za rok 2013 ZAM,CIZ Norma: ,00 Kč Skutečnost: ,23 Kč Rozdíl: 28,77 Kč Pracovníci kuchyně připravují kvalitní, vyváženou, chutnou a pestrou stravu. Přejeme dobrou chuť. vypracovala Markéta Hažmuková DiS - vedoucí stravovacího provozu 11

12 7. ošetřovatelsko - pečovatelský úsek O ošetřovatelskou péči se stará v nepřetržitém provozu 16 pečovatelek. Jedna pečovatelka je zařazena výhradně na ranní směnu, má největší přehled o klientech. Zdravotní péči zajišťuje 9 zdravotních sester s registrací (přepočteno na úvazky 8,5), pracují zcela samostatně. V této skupině je 6 sester pracujících v nepřetržitém provozu, vrchní a staniční sestra (zejména administrativní činnost a odborné zdravotní výkony) a jedna zdrav. sestra na částečný úvazek, která poskytuje ošetřovatelskou rehabilitaci. Lékařskou péči zajišťují: Praktický lékař s ordinací v domově každé úterý od 8-15 hod - MUDr. Svatava Vosáhlová Psychiatr, psycholog dochází do domova 1x měsíčně - MUDr. Kateřina Michutová Ortoped - dochází do domova dle potřeby - MUDr. Jiří Vosáhlo Oční lékař nám zajišťoval péči v přilehlém areálu Lékařského domu - MUDr. Jaromír Havlásek Rovněž stomatologickou péči našim klientům poskytují stomatologové v Lékařském domě včetně protetiky. Diabetolog - klienty v případě potřeby dovážíme - MUDr. Věra Zahradníková Ostatní odbornou péči nám poskytuje Nemocnice Jihlava, s níž byla navázána velmi dobrá spolupráce stejně jako s jihlavskou pobočkou Českého červeného kříže, který obstarává dopravu klientů na vyšetření. Některá odborná vyšetření už využíváme i specialistů v sousedním lékařském domě. Výbornou spolupráci jsme navázali též s biologickou a hematologickou laboratoří IFCOR Jihlava, která zajišťuje odvoz a rozbory biologického materiálu od klientů. Do nemocnice Jihlava vozíme ke sterilizaci nástroje a převazový materiál. vypracovala : Ing. Monika Kolářová - ekonom ve spolupráci s vrchní sestrou Janou Michnovou a staniční sestrou Danielou Střechovou 12

13 8. Statistické údaje A. obložnost lůžek za rok Počet klientů 71,90 70,39 72,03 72,50 71,48 72,83 72,90 74,29 74,23 74,35 74,60 75,00 Kapacita 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Obložnost (%) 95,87 93,86 96,04 96,67 95,31 97,11 97,20 99,05 98,98 99,14 99,47 100,00 B. věková pásma Průměrný věk klientů: 84,6 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 33 nad 96 let 3 13

14 C. úhrady od klientů Úhrady od klientů - nyní máme v aktuální klientele pouze tři klienty, kterým nebyl na základě rozhodnutí ÚP přiznán příspěvek na péči. U klientů, kdy ještě není příspěvek na péči, probíhá správní řízení Úřadu práce. Evidujeme pouze sedm klientů, kteří nemají na plnou úhradu pobytu, čímž měsíčně přicházíme o ,- Kč Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální Celkem klientů: 75 úhrada je - plná: 34 (45%) Průměrná úhrada ,53 Kč klienta: - plná včetně doplatku smluvně: 35 (47%) - snížená s neuhrazenou částí: 6 (8%) D. Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 5 (7%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 7 (9%) 5,6 (1%) II (středně těžká závislost) 22 (2%) 88,0 (19%) III (těžká závislost) 28 (38%) 224,0 (47%) IV (úplná závislost) 13 (17%) 156,0 (33%) Celkem: ,6 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle počtu klientů E. stravovací část - spotřeba a stravovací normy za rok Skutečnost 200,45 183,40 212,92 204,81 208,99 202,93 214,52 213,89 206,89 213,32 205,24 203,22 Norma 200,90 184,14 212,56 205,81 207,65 200,58 213,21 213,56 206,18 213,40 206,76 205,86 Rozdíl 0,45 0,74-0,36 1,00-1,34-2,35-1,31-0,33-0,71 0,08 1,52 2,64 Od poč. roku 0,45 1,19 0,83 1,83 0,49-1,86-3,17-3,50-4,21-4,13-2,61 0,03 Hodnoty jsou v tisících Kč 14

15 F. analýza nákladů Náklady na lůžko v Kč ročně měsíčně Bez odpisů S odpisy % osobních nákladů DSST z celkových nákladů ponížených o odpisy 0,57% % odpisy DSST z celkových nákladů 0,20% G. Průměrné mzdy pracovník soc. sociální pracovník manuálně pracující SZP THP služeb Průměrné mzda DSST v roce měsíčně ročně průměrné osobní náklad na lůžko DSST (hrubá mzda) průměrné osobní náklad na lůžko DSST (superhrubá mzda) pracovník soc.služeb sociální pracovník manuálně pracující SZP THP zaměstnanci na lůžko 0,21 0,04 0,16 0,11 0,05 vypracovala : Ing. Monika Kolářová ekonom 15

16 9. Základní ekonomický přehled Organizace hospodařila v roce 2013 se ztrátou Kč. Oproti roku 2012, kdy byla ztráta Kč, si tedy zhoršila výsledek hospodaření o Kč. Hospodaření organizace zatěžují významné odpisy, které tvoří 20% celkových nákladů. Zároveň zatěžuje účetní hospodaření postupné umořování nákladů, které byly v letech 2011 a 2012 vynaloženy na nákup DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku). Pro rok 2013 byla uplatněna poměrná část DDHM v částce tis. Kč. V příjmové stránce klesly meziročně dotace o 24%, číselně vyjádřeno z tis. na tis. Kč. Důvodem poklesu je, že dotace Kraje Vysočina a MPSV bylo v roce 2012 mimořádně navýšena pro dofinancování postupného obsazování domova sociálně potřebnými klienty, kdy plná obsazenost domova byla dosažena až v polovině července Celkový obrat výnosů z prodeje služeb se meziročně zvýšil o 16%. V úhradách od klientů za pobyt a stravu při setrvání stejných úhrad jako v roce 2012 se vybralo o 12% více, číselně vyjádřeno tis tis. Příjem z příspěvku na péči stoupl dokonce o 20 % více, než tomu bylo v roce 2012 (číselně tis. a tis.), což značně odráží zhoršující se zdravotní stav klientely. Díky jednáním se zdravotní pojišťovnou se podařilo vyjednat i vyšší limit na výplatu zdravotních výkonů. Tržby od zdravotních pojišťoven se tedy v roce 2013 zvýšily o celých 28% (číselně tis. a tis.) 9.1. Personální obsazení: Pracovník v sociálních službách: 16/17 (po dobu 6 měsíců) Zdravotní sestra (včetně vrchní a staniční): 9 přepočtený stav: 8,5 Kuchař: 3 Pomocný kuchař: 4 Pradlena, švadlena: 2 Údržba: 2 přepočtený stav: 1,5 Recepční: 2 Nepedagogický pracovník: 2 Vedoucí sociálně aktivizačního úseku: 1 THP: 4 Celkem: 46 (přepočtený stav 45) Během roku 2013 organizace zaměstnávala 4 zaměstnance, na jejichž mzdu pobírala dotační příspěvek z Úřadu práce, Gastroakademie a Tyflocentra respektive z Evropského sociálního fondu. Zaměstnankyně Tyflocentra pracovaly jako pracovnice v přímé péči v projektu Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením, obě zaměstnankyně po dobu 6 měsíčního částečného pracovního úvazku byly pro domov velkou oporou, vzhledem k pouze omezeným finančním možnostem, nebylo v možnostech organizace, zaměstnankyně dále zaměstnávat. Zaměstnanci kuchyně pracujícím v projektu Náš společný cíl - zaměstnání 16

17 byla prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou. A zaměstnankyni pracující v projektu Mladá šance byla též prodloužena pracovní smlouva na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou na pozici asistent/personalista. V roce 2013 evidujeme ve stavu zaměstnanců jednu zaměstnankyni na mateřské a následně rodičovské dovolené. Odešlo 8 zaměstnanců Přijato 6 zaměstnanců V roce 2013 bylo uzavřeno 14 dohod o provedení práce. Nejvíce s pracovníky v přímé péči - 11 dohod. Náklady na dohody o provedení práce meziročně stouply o 37%. Vrchní sestra odůvodňuje velký nárůst v dohodách zhoršujícím se zdravotním stavem klientů, kteří byli přijati jako mobilní nebo částečně imobilní. Průběžně žádáme o navýšení PnP při změně zdrav. stavu klientů, ale podle nových kritérií nelze dosáhnout 4st i když jsou zcela imobilní, ale jsou orientovaní časem, místem a osobou. Rovněž za pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny a řádnou dovolenou pracovníků v přímé péči je nutný zástup, aby byla klientům poskytnuta potřebná péče. V prosinci roku 2013 ukončila pracovní poměr dohodou zaměstnankyně na pozici kuchařky. Došlo k reorganizaci směnných provozů ostatních zaměstnanců kuchyně a byl ponížen stav o jednoho kuchaře. Předpokládaná úspora mzdových nákladů 210 tis. ročně. organizační schéma aktuální příloha č.1 17

18 9.2. příjmová strana: dotace Provozní dotace MPSV kraj Vysočina město Jihlava ÚP Tyflocentrum Gastroakademie poukázána ve čtyřech splátkách poukázána ve dvou splátkách poukázána v měsíčních splátkách projekt Mladá šance projekt Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením projekt Náš společný cíl-zaměstnaní Dotace města Jihlava na úroky z úvěru ,- dotace celkem : Kč Investiční dotace města na krytí závazků vůči firmě Chládek a Tintěra spojených s výstavbou domova seniorů ,- Kč příjmy od zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna ,- Kč Doplatek roku ,- Kč (podle smlouvy s pojišťovnou proběhne vyúčtování oprávněnosti zdravotních výkonů, domov eviduje bodů výkonů zdravotní pojišťovny, které ještě budou domovu 18

19 proplaceny, na rozhodnutí pojišťovny zůstává, zda to bude hodnotou 0,90 za bod nebo výkony nad limit 0,40 za bod)-limit pro rok 2013 byl ,- Kč měsíčně Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ,90 Kč Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ,15 Kč Vojenská zdravotní pojišťovna 4 270,50 Kč Celkem zdravotní pojišťovny: vlastní příjmy: příjmy od klientů za pobyt: příjmy z příspěvku na péči: fakultativní služby: za obědy od zaměstnanců: za obědy od cizích strávníků: vlastní příjmy celkem: Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč dary: V roce 2013 obdržela organizace dary ve finanční i věcné podobě. Všem dárcům patří poděkování. Pokud dárci vysloví souhlas, jsou jejich jména resp. název a sídlo uveřejněny na webových stránkách organizace. věcné dary v celkové hodnotě: ,- Kč finanční dary v celkové hodnotě: ,-Kč Celkem dary ,-Kč zúčtování investičních dotací MPSV a města Jihlava rozdělení podle hmotného majetku Srovnání dotací a odpisů , ,- Grafické srovnání příjmů roku 2012 a významné navýšení je v příjmech od klientů - významným způsobem klesly dotace, kraj Vysočina poskytl na rok 2012 navýšení dotace o Kč na dofinancování sociální služby ve spojitosti s postupným zaplňování domova klienty, částečné navýšení dotace v této spojitosti bylo i u dotace MPSV v roce 2012 (číselně vyjádřeno ,5mil; ,822 mil.) - došlo k nárůstu v tržbách od zdravotních pojišťoven 19

20 Příjmy rok % 24% dotace MPSV dotace kraj dotace město 55% 11% dotace ÚP 6% dotace Gastro ekademie pojišťovny klienti 1% 0% dary 3% Příjmy rok % dotace MPSV 21% dotace kraj 3% dotace město 5% dotace ÚP 65% 5% 0% 1% dotace Gastro ekademie,tyflo pojišťovny klienti dary 20

21 9.3. výdajová strana: osobní náklady: ,- Kč mzdové náklady: ,- Kč z toho DPP: ,- Kč náhrady pracovní neschopnosti: ,- Kč zákonné sociální a zdravotní pojištění: ,- Kč zákonné pojištění odpovědnosti: ,- Kč náklady na obědy pro zaměstnance: ,- Kč potraviny: kancelářský materiál: čistící a prací prostředky: spotřební materiál: OOPP(ochranné pracovní oděvy): lůžkoviny: materiál pro aktivizační činnost: zdravotnický materiál: energie: spotřebované nákupy celkem: spotřeba služby celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč Kč Srovnání nákladů roků 2012 a včetně grafického zobrazení Stručný komentář ke grafům : - položka spotřeba materiálu- v této položce pozorujeme vyrovnané hospodaření- náklady na potraviny se zvýšily o více jak 380 tis. situaci lze vysvětlit neúplnou naplněností domova v první polovině roku 2012 ve srovnání s rokem Do této účetní položky vstupují časově rozlišené náklady na DDHM pořízení v letech 2011a 2012 cca 2 mil ročně. Pokles vidíme v nákupech prádla, OOPP, materiálu pro terapeutické činnosti. Podrobnější rozbor nákladů viz. bod meziročním srovnání významně stouply ceny energií a to zejména v nákladech na dodávku tepla a nákladech spojených s obsluhou energetických zdrojů - obojí dodávka od firmy EXCEL RENOVATIONS s.r.o. a to více než 430 tis. - vzrůst osobních nákladů v roce 2013 je vlivem celoplošného přidání všem zaměstnancům organizace, účelem bylo dorovnání platů do průměrů kraje ve srovnatelných zařízení na jednotlivé profese - ke zvýšení nákladů došlo i v položce služeb a to konktrétně o více jak 130 tis v oblasti revizí; v oblasti dodavatelského praní prádla o 83 tis. v ostatních službách poté nacházíme úplně novou položku díky reorganizace v organizační struktuře a dodavatelské zpracování mezd vyjádřeno číselně téměř 162 tis. K navýšení došlo i v položce nákladů na vzdělávání 21

22 zaměstnanců a nezanedbatelný náklad činí i 24 tis. vynaložený na audit pro MPSV, který je nově od roku 2013 podmínkou vyúčtování přidělené dotace. - položka odpis - účetní odpisy stanoveny u budovy na 360 měsíců, u DHM stanoveny dle zařazení na 36,60,100 měsíců rychlejší odepisování zatěžuje účetní náklady zejména v prvních letech od nákupu majetku náklady roku v Kč Spotřeba materiálu /úč.501/ Spotřeba energie celkem Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/ % 14% 4% 18% 0% Spotřeba materiálu /úč.501/ 7% Spotřeba energie celkem 8% Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ 49% Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/ 22

23 2013 v Kč Spotřeba materiálu /úč.501/ Spotřeba energie celkem Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/ Spotřeba materiálu /úč.501/ 3% Spotřeba energie celkem 0% 20% 16% 7% 0% 8% Cestovné /úč.512/ Ostatní služby /518/ 46% Osobní náklady /sesk. 52/ Daně a poplatky /úč.53/ Odpisy, rezervy a opravné položky /sesk.55/ Finanční náklady /úč.56/ 23

24 Celkové meziroční srovnání nákladů a výnosů v Kč v Kč rok 2012 rok 2013 náklady náklady výnosy výnosy ztráta ztráta rok výnosy náklady rok výnosy náklady 24

25 9.4. majetek: Dlouhodobý majetek - stavba: stav stavby k ,- Kč 9.5. pozemky: Stav pozemků k ,- Kč 9.6. dlouhodobý hmotný majetek: Stav dlouhodobého majetku k ,- Kč 9.7. drobný dlouhodobý majetek: Drobný dlouhodobý majetek nábytek a zařízení domova nakupovaný v rámci výstavby domova v celkové hodnotě ,55 účetně zařazen na účet 381 jako náklady příštích období, stav rozpouštění do nákladů organizace je rozdělen na 4 účetní období rovnoměrně. Oddělený analytickou evidencí vedeme DDHM pořízený z dotace města Jihlava v roce V roce 2013 došlo k dokoupení DDHM převážně z vlastních zdrojů ve výši Kč ( mobilní klimatizace, antidekubitní podložka pro klienty těžší než 120 kg, podpažní chodítka, termo - várnice na nápoje) zařazen na účet 028, automaticky uplatněn celý v nákladech a odepsán. Dlouhodobý majetek celkem: ,- Kč 25

26 Krátkodobý majetek celkem: ,- Kč Materiál na skladě (potraviny): Bankovní účty: Pokladna: Pohledávky: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Kč (zdravotní pojišťovny - nezaplacené vydané faktury za zdravotní výkony) Do krátkodobého majetku je zařazena dotace přiznána statutárním městem Jihlava na základě smlouvy ve znění pozdějších dodatků na krytí jistiny úvěru. 26

27 9.8. závazky: Dodavatelé: Chládek a Tintěra - část úhrady faktury vystavené 2/ ,37.- Kč Chládek a Tintěra - část úhrady faktury vystavené 11/ ,- Kč Celkem závazky vůči dodavatelům : ,37.- Kč Faktury měly investiční charakter, týkaly se výstavby domova seniorů (zpevnění komunikace, výstavba sociálního zařízení na aktivizační místnosti, a další). Závazky byly v roce 2013 vyrovnány z provozních nákladů organizace a částečně z půjčky firma TT Real. V listopadu 2013 byla získána dotace na úhradu těchto závazků od města Jihlavy. Závazky vůči dodavatelům k ,-Kč Zaměstnanci a státní instituce závazek je jen ve výši prosincových mezd, povinných sociálních odvodů, úhrady zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců, které jsou standardně vyplaceny ve výplatním termínu v lednu 2014 jiné závazky : závazky vzniklé vklady pana Ing. Karla Vávry na bankovní účet vedený u KB při transakcích s ukončením účtu, ke kterému nebyly dispoziční práva - pouze Ing. Pešková (správní rada) stav k ,71- Kč Úvěr poskytnutý Českou spořitelnou - čerpání již neprobíhá, úvěr je pravidelně splácen fixní jistinou ve výši ,- Kč měsíčně stav k ,-Kč stav k ,- Kč 9.9. hospodářská činnost Organizace poskytuje hospodářskou činnost v oblasti vaření obědů pro cizí strávníky. Živnostenský list na pohostinství byl vydán již v únoru Obědy organizace poskytuje pracovníkům firem v areálu Jihlavských teras. Cena obědů pro cizí strávníky je stanovena na 61,- Kč (stravní jednotka - 29 Kč; režijní náklady 24 Kč ; zisk - 8 Kč) v Kč hospodářská činnost náklady výnosy zisk náklady výnosy 27

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

70 Sociální rehabilitace

70 Sociální rehabilitace Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 70 Sociální rehabilitace Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více