ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem)."

Transkript

1 Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha č.4: Anketa mezi ţáky se SPU Příloha č.5: Seznam tabulek a grafů

2 Příloha č. 1 ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Práce s počítačem Charakteristika: Informatika je jeden z novějších předmětů, který reaguje na současné i přepokládané poţadavky společnosti. Základem je práce s počítačem, jehoţ ovládání je stejně důleţité jako čtení a psaní. Poskytuje ţákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém ţivotě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy. Rozvíjí intelektuální schopnosti ţáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku a také manuální zručnost. V předmětu informatika si ţáci osvojují klíčové kompetence tak, jak je definuje RVP ZV. Ţáky chceme naučit: Základní informace o hardware počítače včetně údrţby Základní typy software a jejich určení, zásady bezpečnosti dat Pustit počítač a zvolit konkrétní program k řešení zadané ho problému Pracovat v grafických programech rastrových i vektorových Vytvořit prezentaci na dané téma Pracovat v textovém i tabulkovém editoru Pouţívat Internet k získávání informací, předávání informací (tvorba www) i ke komunikaci prostřednictvím u a různých dalších moţností Vyuţívat programy a aplikace jako zdroj vlastního sebevzdělávání Pracovat s multimediálními soubory včetně jejich tvorby a editace Logicky uvaţovat a stanovovat jednoduché algoritmy ke stanovení postupu při řešení různých zadání Očekávané výstupy z RVP: 2. stupeň VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

3 ţák ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závaţnost a vzájemnou návaznost ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ ţák ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a vyuţívá vhodných aplikací uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji zpracuje a prezentuje na uţivatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

4 Příloha č. 2 Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Český jazyk TS Český jazyk 1 Pravopis TS Český jazyk 2 Jazykové rozbory TS Český jazyk 3 Diktáty TS Český jazyk 4 Pravopisná cvičení Alík Můj první slabikář pro děti od 5 do 8 let Didakta Diktáty 1 Zábavná čeština v ZOO pro děti od 2. do 7. třídy ZŠ Diktáty s piráty pro děti od 2. do 7. třídy ZŠ. PON Škola Český jazyk Chytré dítě Slabikář, který mluví Chytré dítě - Čítanka Sarsoft Akční čeština Matematika TS Matematika pro prvňáčky 1 TS Matematika pro ročník Alík - Veselá matematika pro děti od 6 do 9 let Matematika na Divokém západě pro děti od 2. třídy ZŠ Matematika Cesta do Chytré Lhoty Chytré dítě Matematika 1 Chytré dítě matematika 2+3 Chytré dítě matematika 4+5 Langmaster Matematika M1, M2 Langmaster Matematika S1, S2 Cizí jazyk Terasoft Angličtina 1-5 Terasoft Němčina 1-5 Chytré dítě English Chytré dítě Dictionary Langmaster Angličtina pro děti

5 Langmaster Angličtina Zak s wordgames Příloha č.3

6 Rozhovor s učiteli 2. stupně Uveďte, prosím, počet let Vaší pedagogické praxe. Jaká je Vaše aprobace? Máte vzdělání v oblasti speciální pedagogiky (VŠ, školení, kurzy)? Připravujete se speciálně pro práci se ţáky se SPU? Jak? Jak pracujete se 6áky se SPU během vyučovací hodiny? Jste tolerantní při hodnocení těchto ţáků? Spolupracujete s rodiči ţáků? Jak? Spolupracujete s odbornými zařízeními? Jaký máte postoj k integraci ţáků se SPU? Vyuţívání počítače při práci se ţáků se SPU? Jak často je vyuţíváte, popř. proč nevyuţíváte? Které z těchto moţností vyuţíváte: výukové programy on-line programy internet Jaký je zájem ţáků o práci na PC? Vyuţíváte interaktivní tabuli? Jak často ji vyuţíváte, popř. proč ji nevyuţíváte? Jaký způsob vyuţíváte: vaše vlastní přípravy výukové programy internet Vidíte zájem ţáků o práci s interaktivní tabulí? Dosáhnete vyuţitím techniky při výuce vyšší efektivity? V čem spatřujete negativa pozitiva práce s moderní technikou? Vyuţíváte Vy sami moderní techniku pro přípravu na výuku? Příloha č. 4

7 Anketa Zakrouţkuj vhodnou odpověď: 1 Na počítači ve škole pracuji rád. ano ne někdy 2 Pracuji rád na interaktivní tabuli. ano ne někdy 3 Rozumím zadání úkolu. ano ne někdy 4 Při řešení úkolu jsem úspěšný, daří se mi. ano ne někdy 5 Učení s počítačem(tabulí) mám raději, neţ běţně ve třídě. ano ne někdy 6 S počítačem (tabulí) se vše naučím snadněji. ano ne někdy 7 Chtěl bych se s počítačem (tabulí) učit častěji. ano ne někdy 8 Oznámkuj známkami 1-5, jak oblíbenou máš práci na počítači: - s výukovým programem (např. Terasoft) - s pouţitím internetu (vyhledávání informací) - psaní textu (diktát, slohová práce) - poslechová cvičení (např. poslech cizojazyčného textu) - vytváření prezentací 9. Na počítači se učím i doma. ano ne někdy 10. Zakrouţkuj, jak se učíš: - výukové programy - internet - psaní textu - poslechy (cizojazyčné texty, písně, filmy) - vytváření prezentací 11. Uveď, do kterého předmětu se takto učíš: Chceš uvést něco, co se ti na počítačích a interaktivní tabuli líbí, nebo co ti vadí?... Příloha č.5

8 Seznam tabulek a grafů: Tabulka č.1 Oblíbenost práce s osobním počítačem Tabulka č.2 Oblíbenost práce na interaktivní tabuli Tabulka č.3 Porozumění zadaným úkolům Tabulka č.4 Úspěšnost řešení úkolů z pohledu ţáků Tabulka č.5 Převaha oblíbenosti výuky s výpočetní technikou nad klasickými metodami u ţáků se SPU Tabulka č.6 Efektivita při vyuţití moderní techniky k učení Tabulka č.7 Poptávka po častějším pouţívání moderních technologií Tabulka č.8 Různé moţností vzdělávání moderními technologiemi pouţívané ve školním prostředí a jejich hodnocení dětmi Tabulka č.9 Pouţívání osobních počítačů k domácí přípravě ţáků Tabulka č.10 Vyuţívané moţnosti počítačů v domácím prostředí Tabulka č.11 Domácí příprava dětí na počítačích do školních předmětů Graf č.1 Oblíbenost práce na osobním počítači Graf č.2 Oblíbenost pouţívání interaktivní tabule u ţáků se SPU Graf č.3 Porozumění zadaným úkolům Graf č.4 Úspěšnost řešení úkolů z pohledu ţáků Graf č.5 Poměr obliby výuky s technikou a výuky běţnými metodami Graf č.6 Efektivita při výuce s moderní technikou Graf č.7 Poptávka po větší frekvenci vyuţívání moderních technologií Graf č.8 Pouţívání počítačů k domácí přípravě Graf č.9 Domácí příprava ţáků na počítačích Graf č. 10 Příprava ţáků do školních předmětů na počítači

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY 5. Učební osnovy Učební osnovy jsou zpracovány samostatně pro kaţdý povinný předmět, který je zařazen do učebního plánu Gymnázia Nymburk. Osnovy se skládají ze dvou základních částí: textová část tabulková

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

kovář a zámečník, pasíř

kovář a zámečník, pasíř Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Studničkova 260 Č.j.: 768/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice Školní vzdělávací program obor vzdělání název ŠVP 18-20 - M/01 Informační technologie Informační technologie Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice - 1 -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí. Platnost dokumentu od 1. 9. 2007-1 -

Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí. Platnost dokumentu od 1. 9. 2007-1 - Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí Platnost dokumentu od 1. 9. 2007-1 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Škola

Více