Multimediální výukové programy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multimediální výukové programy"

Transkript

1 Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Multimediální výukové programy Jiří Dostál Olomouc

2 1 Multimediální a interaktivní výukové programy ve vzdělávání Tradiční model výuky je stále více ovlivňován využíváním moderních technologií, v poslední době zejména využíváním multimediálních a interaktivních objektů sdílených prostřednictvím tabletů, interaktivních tabulí, velkoformátových dotykových displejů či notebooků. Vzdělávací technologie jsou dnes konstruovány tak, že se dokáží adaptivně přizpůsobit aktuálním potřebám žákům (viz např. Kostolányová, Šarmanová, Takács, 2011). Jsou zřetelné projevy konektivistických přístupů aktivita a zejména interaktivita účastníků vzdělávání, propojování znalostí do uzlů (celků), zdrojem učení není pouze člověk ale i edukační prostředky a nástroje, důraz na schopnost učit se než na výsledky učení, vědění se vytváří v procesu učení aj., (viz Starkey, 2012; Baker, 2012). To, že se staly počítače spolu s různorodými periferiemi v kontextu konektivizmu integrální součástí vzdělávání, je již skutečností, která odráží potřeby současné informační společnosti. Začleňování moderních technologií do vzdělávání se nevyhýbá žádné úrovni, jelikož uplatnění nacházejí v mateřských školách (Hamplová, Dostál, 2012), na prvním i druhém stupni základních škol, stejně tak jsou ale využívány i na středních a jiných školách. Taktéž nejsou známy objektivní překážky, které by zcela bránily využívání počítačů v některém z vyučovacích předmětů, tzn., že lze úspěšně předpokládat jejich využití při výuce přírodopisu, zeměpisu, technické výchovy, tak i např. chemie, hudební nebo výtvarné výchovy. Je ovšem zřejmé a nezpochybnitelné, že ve všech předmětech nelze využívat počítače ve stejné míře. K tomu, aby se mohli žáci aktivně učit, je nutné ze strany učitele vytvářet vhodné situace s využitím aktivizačních prostředků. Moderní vzdělávací technologie jsou schopny uvedené zajistit. Z technologického hlediska se může jednat o rozsáhlé systémy pro studium plně distančního charakteru, pracující s využitím sofistikovaných nástrojů pro zajištění kooperativního učení, ale naopak z druhého úhlu pohledu může jít jen o podporu prezenční výuky realizované v tradičním pojetí. Moderní vzdělávací technologie poskytují řadu příležitostí pro realizaci efektivnějšího učení, avšak za podmínky účinné aktivizace žáků, což platí pro tradiční výuku i výuku s využitím interaktivní tabule, která má řadu specifik. Možnosti aktivizace studentů, tj. učících se jedinců, jsou různorodé, a nelze je vázat pouze na výukové interaktivní prezentace, které již nesou konkrétní vzdělávací obsah. Aktivizačně může působit komunikace mezi pedagogem, učební činnosti, vzdělávací prostředí. Primárním cílem aktivizace je přeměna pasivních žáků v bezprostřední účastníky učení (Kotrba, Lacina, 2007), avšak aktivizace se vtahuje i k vyučujícímu. Aktivitou žáků se rozumí zvýšená, intenzivní činnost, a to jednak na základě vnitřních sklonů, spontánních zájmů, emocionálních pohnutek a životních potřeb, jednak na základě uvědomělého úsilí (Maňák, 1998). Může se projevovat v mnoha podobách např. aktivita poznávací, fyzická, technická, umělecká, sportovní, apod. a je zřetelné, že ne všechny souvisí s využíváním interaktivních tabulí při výuce, resp. se nedají takto navozovat. Pokud hovoříme o aktivizačních metodách, vymezují se jako postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovně-vzdělávacích cílů dosahovalo hlavně na základě vlastní učební práce žáků, přičemž důraz se klade na myšlení a řešení problémů (Maňák, Švec, 2003). Z hlediska výchovně vzdělávacího procesu a dosahování stanovených cílů je podstatná aktivita vnitřní, neboť vychází z vlastních zdrojů osobnosti, ze zájmu žáků, z jejich postojů a přesvědčení. Tu může být v některých případech obtížné iniciovat 2

3 a nasměrovat požadovaným směrem, a proto má učitel široké pole možností při aktivizaci vnější. Pozor je však třeba dát na aktivitu zdánlivou, předstíranou a formální, která je výchovně neúčinná. V souvislosti s využíváním interaktivních tabulí se vyskytuje i pasivita studentů, což je protiklad aktivity. Takový stav je nežádoucí a je třeba ho eliminovat, k čemuž mohou interaktivní tabule účinně napomoci. Lze je považovat za jeden z předpokladů úspěšné aktivizace žáků. Dlouhodobě se ve vzdělávání setkáváme s pojmem didaktický prostředek, na který je možné nahlížet z širšího nebo užšího hlediska. Při širším chápání jsou didaktické prostředky všechna média, které má učitel k dispozici na dosahování vytyčených výukových cílů (Průcha a kol., 2004). Jsou pracovními nástroji pedagoga v řízení, usměrňování a regulaci výuky. Jinak řečeno, jak uvádí Z. Kalhous a O. Obst (Kalhous, Obst, 2002), v didaktice rozumíme prostředkem vše, čeho učitel a studenti mohou využívat k dosažení výukových cílů. Mezi didaktické prostředky lze tedy zařadit veškerá média, jako jsou metody výuky, vyučovací formy, didaktické zásady, dosažení dílčího cíle, ale i vizuální či auditivní techniku, učební prostory, učební pomůcky, LMS, informační a komunikační technologie, aj. Je žádoucí se zabývat zkoumáním i aplikací nejvhodnějších moderních metod, forem, učebních pomůcek a technických prostředků k dosažení vytýčených vzdělávacích cílů, se kterými by měli být žáci vnitřně ztotožněni. Vnímání, jako základ pro aktivní podobu výuky, je jeden ze základních psychických procesů při poznávání okolní skutečnosti. Jedná se o poznávací proces, kterým zachycujeme to, co v přítomném okamžiku působí na naše smyslové orgány (Čáp, 1997). Je prvopočátkem, vstupní branou, jíž vchází do paměti studenta jeho veškerá individuální zkušenost. Student může toto učivo vnímat různými smyslovými receptory, kterými jsou zejména receptory zrakové, sluchové, hmatové aj. Obecně se uvádí, že člověk získává 80 % informací zrakem, 12 % informací sluchem, 5 % informací hmatem a 3 % ostatními smysly, ovšem v tradiční škole není tento fakt vždy respektován a rozložení je následující: 12 % informací je získáváno zrakem, 80 % informací sluchem, 5 % hmatem a 3 % ostatními smysly, viz např. R. Binder (Binder, 1981). Kvalitní digitální výukový objekt by měl být navržen tak, aby aktivizoval více smyslů žáka. Tato aktivizace přispívá k efektivnějšímu uložení informací do paměti, protože lidé vnímají informace více smysly současně. Poznání žáka může vycházet buď z bezprostřední zkušenosti zkoumáním skutečnosti, nebo zprostředkovaně z poznání jiných téže skutečnost, kteří ji bezprostředně za pomocí smyslových receptorů zkoumali v minulosti. Jestliže proces učení vychází z poznání jiných a poznatky jsou předávány pouze slovně, hovoříme o tzv. verbálním učení. V krajním případě, kdy je výuka vedena pouze verbálně, si student osvojuje poznatky prostřednictvím pojmů. Je však žádoucí, aby student měl takovou úroveň vědomostí, aby si byl schopen nové pojmy osvojit. Tento proces značně záleží na úrovni myšlení studenta a na jeho předchozí smyslové zkušenosti. Rovněž se v této souvislosti zvyšuje riziko nesprávného pochopení osvojovaných pojmů, na což negativně působí i fakt, že se studenti učí z poznání jiných. Ve výchově a vzdělávání by měla hrát významnou roli nezprostředkovaná životní zkušenost, kterou by vychovávaní mohli projít a vlastní činnost. Z tohoto pohledu tedy v nejideálnějším případě probíhá výchovně vzdělávací proces v prostředí, které je jeho obsahem nebo jemu blízké a jsou realizovány skutečné postupy, které jsou předmětem vzdělávání. Je zapotřebí umožnit vychovávaným být při tom (Kovaliková, 3

4 1995). Zde má však elektronická podpora vzdělávání zdánlivě nedostatky, jak bude dále rozvedeno. Poznávání skutečnosti jejím bezprostředním zkoumáním a vnímáním má pro školní podmínky jistá omezení. S ohledem na reálné možnosti výuky, čili nejen v souvislosti s interaktivními tabulemi, je téměř nemožné provádět výuku vždy ve skutečném prostředí nebo realizovat skutečné postupy a proto je z pochopitelných důvodů snahou skutečné prostředí a postupy co nejrealističtěji žákům přiblížit. Náhradu je možné provádět různými způsoby na několika stupních abstrakce. Interaktivní tabule jsou při zprostředkovávání přímé zkušenosti limitovány svou principiální podstatou, avšak lze využívat vizualizační prostředky, jako jsou modely, filmy, fotografie, animace, symboly atp., které jsou schopné napomoci uplatňovat princip názornosti. Správně navržený didaktický model obsahuje podstatné prvky shodné se skutečností, což umožňuje plnohodnotné zkoumání modelu, naproti tomu nepodstatné lze omezit či zcela odebrat. Opomíjení nepodstatných znaků se provádí vzhledem k účelu, ke kterému má model sloužit. Modely mají důležité místo v těch případech, kdy skutečný předmět je buď příliš složitý, zatím co model je jednoduchý, přehledný, zachycující a podtrhující hlavní zkoumané rysy skutečného objektu, či vlivem provedení vcelku těžko pozorovatelný. Tvorba výukových interaktivních prezentací úzce souvisí s uplatňováním zásady názornosti. Zásada názornosti je z dnešního pohledu jedním ze základních pedagogických principů moderního vzdělávání a to i zprostředkovaného pomocí informačních a komunikačních technologií. Uplatňuje se v nejrozmanitějších formách na všech úrovních vzdělávání. Na názornost je možné pohlížet z filozofického, psychologického či pedagogického hlediska, přičemž zde se podrobněji zaměříme pouze na pedagogicko-didaktická hlediska. Zásadu názornosti lze ve vzdělávání realizovat řadou didaktických postupů s využitím různorodých materiálních i nemateriálních didaktických prostředků. Právě v oblasti materiálních didaktických prostředků dochází v poslední době k expanzivnímu rozvoji. Chceme-li definovat zásadu názornosti, lze východisko nalézt v publikaci J. Ondráčka (Ondráček, 1971), který uvádí, že zásada názornosti vyjadřuje požadavek, aby učitel při vyučování vedl žáky k vytváření i zobecňování představ bezprostředním vnímáním nebo zobrazováním předmětů a jevů skutečnosti, k osvojování zákonitostí přírodních a společenských jevů manipulacemi s věcmi i smyslovým poznáváním objektivní reality distančními analyzátory. Tato definice se však jeví jako jednostranná a příliš opticky zaměřená, jelikož názornost zahrnuje daleko více než pouhé smyslové vnímání skutečnosti. Je to, jak uvádí J. Jůva (Jůva, 1966), syntetický výsledek soustavného záměrného pozorování, při jehož vzniku hrají úlohu dosavadní představy i elementární myšlenkové operace srovnání, analýza a syntéza. Do názornosti je nutné při zprostředkování (prezentaci) nového učiva zahrnovat kromě přímého pozorování skutečnosti a jejího obrazu i využití dosavadní zásoby studentových představ, např. lze prostřednictvím elektronické studijní opory zprostředkovat výklad učiva, který nebude doprovázen reálnými učebními pomůckami či zobrazeními skutečností, ale bude se opírat o představy žáků, které byly vytvořeny v minulosti a studenti si je pouze v procesu učení vybavují. Je zřetelné, že i přesto, že nejsou využity žádné reálné materiální pomůcky, může být tento výklad velmi názorný. Podle toho, zda při názorném vyučování vycházíme z přímého pozorování reálných předmětů či jejich zobrazení nebo z již existujících představ uchovaných ve 4

5 vědomí studentů, na nichž budujeme svůj výklad, rozlišujeme názorné vyučování přímé a nepřímé. J. Skalková (Skalková, 1999) též užívá termínů předmětná (vnější) a slovně obrazná (vnitřní) názornost. Předmětnou názorností uvažuje vytváření systémů představ a pojmů na základě bezprostředního vnímání reálných předmětů nebo kreseb, fotografií, map, schémat aj. Slovně obrazná názornost je podle Skalkové založena na slovním popisu jevů, příkladů, na líčení situací, událostí. Živé učitelovo slovo se významně uplatňuje především tehdy, může-li se odvolávat i na předchozí zkušenosti studentů. Zásadu názornosti nelze vztahovat pouze k poznávání skutečnosti, ale i k rozvoji dovedností, návyků a postojů. Za zdůraznění stojí taktéž myšlenka F. Jiránka (Jiránek, 1961), který uvádí: když hovoříme v souvislosti s názorným vyučováním o účinnosti učebních pomůcek, často se omezujeme pouze na rozumovou, intelektuální oblast jejich působení; sledujeme, jak dokáží studentům vštěpit vědomosti, dovednosti a návyky, zapomínáme však na to, že pomůcka požaduje od studenta samostatnou činnost, a tím současně působí i na volní a citovou oblast. Pomáhá vytvářet postoje, zájmy, nadšení, obdiv a vyvolává celkovou aktivitu studenta. Je třeba si taktéž uvědomit, že názor je pouze základ a východisko našeho poznání, ale velmi podstatný je rovněž rozvoj obrazotvornosti a zejména pak myšlení, které je na vrcholu poznávacích procesů. Prvky pro zvýšení názornosti je nutné správně didakticky zakomponovat, zejména není vhodná jejich příliš nadměrná aplikace. Jakmile se předkládá příliš názoru, přílišná konkrétnost vyučování brání studentům chápat a rozumět teoretickým problémům a brání jim konkrétní poznatky zevšeobecňovat (Hapala, 1965). Může tak být zpomalován rozvoj abstraktního myšlení a přínos učebních pomůcek pro výuku je v tomto případě paradoxně kontraproduktivní. Názornost nelze vztahovat pouze k učebním pomůckám, bylo by to jednostranné a nesprávné. Tradiční výuka může být vysoce názorná i bez pomůcek, např. je-li opřena o představy získané v minulosti anebo bezprostředním stykem s věcmi nebo jevy, atp. (Palouš, 1971), v případě využívání interaktivních tabulí jsou však učební pomůcky nezbytností, neboť je na nich založen. Cílem proč názornosti využíváme, je zejména snadnější osvojení učiva studenty. Jak uvádí M. Nakonečný (Nakonečný, 1998), názorný materiál se zapamatovává lépe než abstraktní, což je nutné zohlednit při tvorbě studijních opor. Jak již bylo uvedeno, podle toho, zda při názorném vyučování vycházíme z přímého pozorování skutečných předmětů, jejich modelů a obrazů nebo z již existujících představ ve vědomí studentů, na nichž budujeme svůj výklad, lze rozlišovat názorné vyučování přímé a nepřímé (Jůva, 1966). Názornost aktivizuje výchovně vzdělávací práci, rozvíjí pozorovací schopnosti, zájem a zvídavost studentů a zároveň umožňuje spojovat studovanou látku s praxí, se životem. Vizualizační prostředky, jako jsou simulace, modely atp., ve výuce podporují názornost a umožňují vysoce efektivní učení. Umožňují vnášet do výuky vedle verbálních aktivit i aktivity, jako jsou pozorování a samostatná činnost, učivo je tak lépe osvojeno. Vizuálie mají, jak uvádí Spousta, V., řadu potencí a funkcí, mezi něž se řadí i funkce aktivizační, která je dosud pedagogicky nedoceněna, zejména pro svou schopnost mobilizovat vnímání (a vnímavost), myšlení, pozornost a soustředěnost, zvyšovat jejich intenzitu a žákovu akceschopnost a celkovou duševní připravenost. Vizuálie podmiňují vznik určité pracovní nebo zájmové činnosti a podílejí se na jejím průběhu. Kognitivně-regulační potenci vizuálií lze spatřovat v jejich schopnosti podporovat a řídit psychické procesy (především poznávací vnímání, pozorování, myšlení, kódování, a dekódování vizualizovaného sdělení atd.), probouzet a usměrňovat 5

6 pozornost na podstatu problému, usnadňovat a řídit orientaci v něm, a tím ovlivňovat řešení problému (Spousta, 2010). V souvislosti s vizuáliemi, kam patří i obrazy, je však v souladu s M. Klodnerem (Klodner, 1999) třeba zmínit že tyto jsou brány jako datové celky, které dokážeme zobrazit, okopírovat, ale dále o nich mnoho nevíme. Téměř je nelze z hlediska informačního popsat, jelikož jejich vnímání je vysoce subjektivní, nelze odhadnout, jak budou působit na příjemce a jaké jsou mechanismy tohoto působení. To je nutné uvažovat i ve vzdělávání, jelikož stejné zobrazení nemusí být shodně chápáno. 2 Vybrané prostředky aktivizace žáků Aktivizace žáka, který se má vzdělávat prostřednictvím elektronických materiálů ve značné míře souvisí s designem uživatelského rozhraní, jeho prostorovým uspořádáním a interakčními možnostmi. I přesto této oblasti není, na rozdíl od zahraničí (např. Zhang, Zhan, Du, 2010) věnována dostatečná pozornost, zejména reliabilní výzkum na národní úrovni se v této oblasti v podstatě nerealizuje a vychází se z dílčích zkušeností (jako výjimku lze uvést např. práce Sedláček, 2006; Hájek, 2003). I proto jsou mnohá vzdělávací prostředí naprosto odlišná. Je zřetelná neznalost pedagogické účinnosti jednotlivých vzdělávacích prostředí v souvislosti s osvojováním znalostí a rozvojem dovedností. Uživatelské rozhraní vzdělávacích systémů je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují úspěšnost a použitelnost daného systému. V současné době se má uživatel možnost setkat s následujícími uživatelskými rozhraními: textové uživatelské rozhraní CUI (Character User Interface), grafické uživatelské rozhraní GUI (Graphical User Interface), multimediální rozhraní (v současné době chápané zejména jako rozšíření GUI o nové typy prezentací, resp. vstupu dat), rozhraní typu virtuální realita (jehož skutečné možnosti se dnes stále ještě hledají). (Buchalcevová, Drbohlav, 1999) Na základě analýzy vzdělávacích prostředí, ale i didaktických počítačových programů využívaných při vzdělávání studentů a dále obecně publikovaných poznatků, lze vymezit základní pedagogické požadavky, které by měly splňovat: musí být motivační, nesmí vzdělávaného odpuzovat u uživatele musí být vzbuzen a dále podporován zájem o činnost s výukovým programem, musí navozovat pocit bezpečí uživatel se nesmí dostat do situace, ve které by byl stresován či pociťoval strach, jednoduchost a intuitivnost v ovládání uživatel nesmí přemýšlet nad ovládáním, svoboda/kontrola - uživatel se může dopustit chyby, a pro tyto případy potřebuje zřetelnou únikovou cestu, aby se mohl vrátit zpět do normálu (nesmí při tom procházet soustavou složitých dialogů), méně je někdy více - informace zobrazené na obrazovce by v daném čase neměly obsahovat informace, které jsou pro danou akci irelevantní nebo nejsou pro uživatele nezbytně nutné (každá informační jednotka je v konkurenci s těmi 6

7 ostatními, takže může snižovat viditelnost a zřejmý význam ostatních informací 1 ). Uživatelská rozhraní moderních vzdělávacích programů i interaktivních učebnic jsou již realizována pouze jako grafická. Při komunikaci se studentem, ale i učitelem lze použít různé metody grafické interakce, které ve všeobecně platné rovině uvádí M. Šperka (Šperka, 2009): natahování, pružné čáry, obdélníky, elipsy (stretch, rubber [bend, line, rectangle, circle, pyramid]), skicování, kreslení (sketch), modifikování (manipulate), tvarování - tvorba tvarů. Dále se používají operace, které při didaktických aplikacích působí aktivizačně: ukaž (pointing), ukaž a klepni (point and click), ukaž a vyber (point and select), ukaž a nalep (cut and paste), přetáhni a pusť (drag and drop), označ objekt, roluj objekt (scrolling). Při práci s okny se používají i následující operace: zmenšování a zvětšování oken, posouvání oken, změna fokusu, ikonifikování. Při evaluaci navržených uživatelských rozhraní je nutné zohledňovat následující kritéria formulovaných jako otázky: Bude uživatel vědět, které ovládací akce mají/mohou být konány? Bude uživatel vědět, které ovládací prvky jsou jednotlivým akcím přiřazeny? Jestliže se požadovaná akce provede, bude rozumět zpětné vazbě? Lze uvést, že uživatelské rozhraní musí splňovat následující zásady (Palloff, Pratt, 2001): být plně funkční, nabízet potřebné funkce pro realizaci účinného učení, být uživatelsky jednoduché pro všechny zúčastněné a jednoduché na ovládání, být uživatelsky přátelské, vizuálně atraktivní. Výsledné rozhraní moderního vzdělávacího prostředí by mělo respektovat následující parametry: 1 HCI - Existuje dokonalé uživatelské rozhraní? Dostupné na: 7

8 interaktivita rozhraní musí být schopné reagovat na pokyny, provádět akce a poskytovat adekvátní zpětnou vazbu uživateli, přehlednost objekty a prvky aktuálně zobrazené na obrazovce musí uživateli poskytovat dobrou orientaci, to však platí i pro systém jako celek, ne jen aktuální zobrazení, průhlednost ovládání by mělo byt snadné a reakce systému intuitivně předvídatelné, srozumitelnost obsažené pojmy by měly být uživatelům známé, kontinuita rozhraní by mělo být minimálně v základních rysech konstantní pro celý systém, empatie v uživateli by mělo rozhraní vyvolávat pocit, že bylo vytvořeno přímo s ohledem na jeho potřeby, pomoc uživatel by nikdy neměl mít pocit, že je bez pomoci. Je zřetelné, že parametry vzdělávacích prostředí a výukových programů musí vycházet z potřeb a specifik uživatelů, tj. především studentů a učitele. V řadě případů nelze vytvořit univerzálně optimální systém a proto je žádoucí tvorba systémů adaptabilních a flexibilně se přizpůsobujících. Více v obecné rovině touto problematikou řeší Human-Computer Interaction (HCI), což je disciplína, která se zabývá hodnocením, návrhem a implementací s člověkem komunikujících interaktivních počítačových systémů (Zaphiris, Ang, 2009). Jak uvádí B. Fialová (Fialová, 2007) lidé se učí lépe, jestliže se cítí lidsky propojeni s jinými lidmi. Dobré učení je hluboce sociální a jakékoli distanční vzdělávání musí navrhnout způsoby, jak včlenit mezilidský kontakt, pocit intimity a důvěry do výchovně-vzdělávacího procesu. To reflektuje koncept e-learning komunity a interface design by měl poskytovat dostatek funkcí pro takovou interakci. Stejně jako pro interakci mezi učitelem a studenty by měl být ve virtuálním prostředí poskytován funkčně rozdělený prostor (akademická diskuze, organizační otázky apod.) i studenti by měli mít možnost se setkávat online k řešení různých problémů. Mohou se týkat školy (různých projektů, úkolů, organizačních otázek, předávání materiálů atp.), ale mohou být i rázu více osobního. Přispěje k lepší orientaci v kurzu, když budou témata oddělena a prostor pro komunikaci takto funkčně rozlišen. Názvy různých diskuzí pak mohou být zvoleny tak, aby byli pro účastníky blízké (studovna, úschovna, café apod.). (Fialová, 2007) Vhodnými aktivizačními prostředky při využití elektronické podpory vzdělávání mohou být simulace a modelování. Při nich je studována jakákoliv věc 2, která může být představována jakýmkoliv předmětem či jevem za účelem jejího pochopení. To velmi úzce souvisí se vzděláváním, avšak zde musí být modely zákonitě didaktizované, tj. přizpůsobené zákonitostem a možnostem poznávání těch, kteří je studují. Podstatou modelování ve smyslu výzkumné techniky je náhrada zkoumaného systému jeho modelem (přesněji: systémem, který jej modeluje), jejímž cílem je získat pomocí pokusů s modelem informaci o původním zkoumaném systému. (Křivý, Kindler, 2001) Podle toho, zda je při modelování zanedbáván či uvažován čas hovoříme o statických či dynamických systémech. V případě, že jsou studovány dynamické systémy, jedná se o simulaci. V obecné rovině nelze z hlediska teorie názornosti 2 Věc je chápána ve filozofickém pojetí. 8

9 jednoznačně určit, zda je didakticky hodnotnější studium statických či dynamických systému. V souvislosti s modelováním je vždy nutné brát na zřetel, že studovaný model je vždy zjednodušením, tj. abstrakcí reality, jinak řečeno, je s ohledem na realitu nedokonalý. Nedokonalosti jsou však z pohledu studia marginální a zanedbatelné. Simulace lze využít při výuce jakéhokoliv předmětu, nezáleží na tom, zda je technicky, přírodovědně či humanitně zaměřen. Využitím modelování a simulace ve vzdělávání se zabývali např. J. Hrbáček (Hrbáček, 2008), Č. Serafín (Serafín, 2009), M. Bílek, J. Rychtera a P. Skalická (Bílek, Rychtera, Skalická, 2010). Z hlediska didaktických možností na významu nabývají vzdálené internetové laboratoře, které jsou založeny na tom, že je realizován skutečný pokus odděleně od studujícího a ten ho prostřednictvím ovládacího webového rozhraní přes počítačovou síť ovládá, experimentuje a měří relevantní data. Oborově nejsou pokusy nijak limitovány, může se jednat o experiment chemický, fyzikální, technický atp. LABORATOŘ REÁLNÝ EXPERIMENT INTERNET INTERNET INTERNET Obrázek Vzdálená laboratoř - princip. Vedle vzdálených laboratoří existují i virtuální laboratoře, avšak jak uvádějí J. Lisalová a F. Lustig (Lisalová, Lustig, 2004), někdy jsou dokonce pod vzdálené 9

10 laboratoře zahrnuty i pouhé databáze experimentů, či sledování, resp. i jenom záznamy experimentů kamerou atp., což není správné. Vzdálená laboratoř a virtuální laboratoř není totéž. V případě vzdálené laboratoře jsou získané údaje reálné, jelikož byly získány na skutečném zařízení. Vzdáleně ovládané laboratoře mají oproti tradičním následující výhody: volný přístup do laboratoře (kdykoliv, odkudkoliv), experimentátor nepotřebuje žádné fyzikální pomůcky, experiment lze několikrát opakovat, uživatelé pracují s reálnými měřicími přístroji; naměřená data jsou reálná, nehrozí nebezpečí zranění při práci s nebezpečnými přístroji, lze použít jako domácí přípravu na klasické školní laboratorní praktikum, moderní přístup = zvýšený zájem studentů, úspora času pro učitele, rychlé grafické zpracování naměřených hodnot (Látal, 2012). SOFTWAROVĚ SIMULOVANÝ EXPERIMENT INTERNET INTERNET INTERNET Obrázek Virtuální laboratoř - princip. 10

11 Pozoruhodné výsledky výzkumného šetření přináší práce F. Látala (Látal, 2011). Ukázalo se, že četnosti fyzikálních pokusů ve výuce na SŠ jsou často velmi nízké a využití internetu ve výuce fyziky není častým jevem. 92 % studentů také uvedlo, že se ve výuce fyziky na SŠ nikdy nesetkali s vzdáleně ovládanými experimenty. Z další otázky ovšem vyplynulo, že by studenti přivítali tento typ pokusů ve výuce fyziky na SŠ. Nemělo by však být cílem nahradit nebo vytlačit klasické školní pokusy prostřednictvím vzdáleně ovládaných experimentů. Samotný proces učení je založen na aktivní účasti studentů, jejichž zapojení je podpořeno dynamickými simulacemi reálných jevů, týmovou prací (skutečnou i virtuální), veřejnými prezentacemi a obhajobou dosažených výsledků; vše probíhá buď v reálné přítomnosti, nebo teleprezenci (Lustigová, Mechlová, Malčík, Lustig, 2009). Možnost propojení reálně probíhajícího děje s počítačem umožňuje podstatně lépe proniknout do podstaty demonstrovaného děje a získání většího rozsahu údajů o sledovaném ději (Lepil, 2010). 3 Vybrané příklady využitelného software pro vzdělávání na základních školách. V následujícím textu budou prezentovány vybrané příklady multimediálních výukových programů využitelných při výuce na základních školách. Vycházeno je z údajů uváděných distributorem společností (Terasoft). Školství je oblastí, kde je využíván nejen výukový software. Běžně se setkáváme s kancelářskými programy (Word, Excel, PowerPoint), školními informačními systémy (evidence známek, tisk vysvědčení, evidence knih školní knihovny, evidence majetku, evidence docházky), editory školních vzdělávacích programů aj. aplikačním softwarem. Avšak s pomocí některých výše uvedených programů lze vytvářet učební pomůcky (např. výukové prezentace, učební texty aj.). Pojem výukový software bývá užíván nepřesně a do této kategorie bývá zařazován i software, který jím ve skutečnosti není - např. součástí školního počítače může být MS Word, který lze využít při přípravě na výuku anebo přímo ve výuce (když se s ním žáci učí pracovat), ten však nelze zařadit mezi výukový software. Podobně je tomu u školních informačních systémů, které jsou přímo pro školství vytvářeny, avšak nemají přímou souvislost s výukou a nejsou schopny plnit didaktické funkce. Proto jím budeme rozumět pouze software podle následujícího vymezení: Výukový software je jakékoliv programové vybavení počítače, které je určeno k výukovým účelům a dokáže plnit alespoň některou z didaktických funkcí. V uvedeném pojetí odpovídá pojem výukový software pojmu didaktický software, a dále mezi nimi nebudeme rozlišovat. Při využívání počítače ve vzdělávání a výchově se lze setkat i s pojmem edukační software (Educational software), který je v anglické literatuře často užívaným. Edukační software je jakékoliv programové vybavení počítače, které je předurčeno pro využití v situacích, kdy dochází k rozvoji osobnosti jedince. 11

12 Komplet "Angličtina a čeština pro ZŠ" TS Angličtina pro školáky 1-5 je v současnosti nejrozšířenějším a nejpoužívanějším programem pro výuku angličtiny na školách v ČR. Tyto programy svým obsahem plně pokrývají výuku angličtiny na ZŠ. Jsou však vhodné nejen pro žáky základních a středních škol, ale i pro všechny ostatní, kteří si chtějí zlepšit svou angličtinu na úrovni začátečníků až středně pokročilých studentů. Mezi hlavní přednosti těchto titulů patří především podpora nejpoužívanějších učebnic a unikátní rozsah procvičované látky. Programy umožňují i nastavení podle používané učebnice. Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky. S pomocí tiskového modulu si lze snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. TS Český jazyk 1 Pravopis je zaměřen na efektivní procvičování pravopisných jevů na úrovni ZŠ. V tomto díle jsou probírána tato témata: vyjmenovaná slova, přídavná jména, podstatná jména, velká písmena, druhy slov, pravopis s/z, pravopis ě, shoda přísudku s podmětem a spodoba. Některé části lze využít již od 2. třídy ZŠ. Pro opakování látky jej mohou využít i středoškolští studenti. TS Český jazyk 2 Jazykové rozbory procvičuje větné rozbory, větné členy, mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, druhy vedlejších vět, psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí. Všechny části programu obsahují možnost nastavení parametrů, které umožňují individuálně přizpůsobit program znalostem a věku. Díky této možnosti mohou jeden program využívat děti již od 3. třídy ZŠ až po maturanty při závěrečném opakování ve 4. ročníku gymnázia. TS Český jazyk 3 - Diktáty se zabývá procvičováním pravopisných jevů v diktátech. Na CD je obsaženo více než 300 diktátů (cca doplňovaných jevů). Jednotlivé diktáty jsou rozděleny podle vhodnosti použití v jednotlivých ročnících. CD 12

13 je proto vhodné pro děti již od 2. ročníku ZŠ. Většina diktátů pro vyšší ročníky tvoří diktáty použité při přijímacích zkouškách na gymnázia a ostatní SŠ. TS Český jazyk 4 Pravopisná cvičení je zaměřen na procvičování a zdokonalování pravopisných znalostí. Jednotlivé pravopisné jevy jsou procvičovány ve větách nebo v tematicky zaměřených souvislých textech. Velmi vhodné rovněž pro žáky se specifickými poruchami učení a pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ. TS Český jazyk 5 - Přijímací zkoušky z českého jazyka je určen zejména pro žáky ročníku, které mimořádně efektivním způsobem připraví na úspěšné složení přijímací zkoušky z českého jazyka na všech typech středních škol. Je pro ně připraveno 1800 rozmanitých úkolů rozdělených do 6 oblastí. Svým obsahem a rozsahem CD kompletně pokrývá učivo základní školy, jehož zvládnutí je nezbytné k úspěšnému složení přijímací zkoušky na SŠ. Komplet "Přírodověda hrou" V tomto programu se děti zábavnou formou seznámí s rostlinami, živočichy, houbami, nerosty a horninami, s nimiž se nejčastěji setkají ve volné přírodě. Výukovou část doplňují hry a soutěže, které zábavnou formou upevní znalosti dětí. Nejnovější díl edice je věnovaný živočichům a rostlinám, s nimiž se můžeme setkat ve svém okolí, nebo si je prohlédnout v zoologické či botanické zahradě. Obsahuje velké množství kvalitních fotografií a ilustrací, které přiblíží dětem popisované organismy natolik, že po úspěšném zvládnutí programu již nebudou mít problém s jejich poznáváním ani ve skutečnosti. Komplet "Výuka biologie a chemie pro 2. stupeň ZŠ" 13

14 TS Botanika 1 - vybrané čeledi dvouděložných rostlin je interaktivní výukový program, který podrobně seznamuje s nejdůležitějšími čeleděmi dvouděložných rostlin. CD určitě zaujme nejen studenty přírodopisu a biologie 2. stupně ZŠ a gymnázií. Vzhledem k výjimečnému množství zajímavých informací, nádherných ilustrací a fotografií je tento titul vhodný i pro všechny ostatní zájemce a obdivovatele bohatého světa našich i cizokrajných rostlin. TS Botanika 2 - dvouděložné byliny, keře a stromy navazuje na TS Botaniku I a dokončuje ucelený přehled dvouděložných bylin, keřů a stromů. Na CD jsou zařazeny i kapitoly tematicky zaměřené na hospodářsky významné rostliny a na nejznámější cizokrajné rostliny. Samostatné kapitoly jsou věnovány léčivým a jedovatým rostlinám. Vzhledem k rozsahu a způsobu zpracování nemá tento titul na českém i světovém trhu prakticky konkurenci. TS Biologie - Tajemný svět hmyzu se zaměřuje na druhově a početně nejbohatší třídu živočišné říše - třídu hmyzu. Děti poznají mnoho nového a zajímavého z tajuplného světa hmyzu. Naučí se rozpoznat jednotlivé představitele třídy hmyzu, seznámí se nejen se zajímavostmi z jejich života, ale poznají i význam hmyzu pro člověka. Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémata a videa zvyšují přitažlivost programu. TS Chemie 1 - Názvosloví anorganické chemie je prvním dílem z řady programů určených pro výuku chemie na ZŠ zaměřený na problematiku chemického názvosloví. Výuková část názorným způsobem vysvětluje zásady tvorby názvů a vzorců chemických sloučenin. Testovací část důkladně prověří vědomosti získané ve výukové části. Skutečnost, že v této části se vzorce či názvy nevybírají z připravených možností, ale samostatně se sestavují, činí tento program světově naprosto unikátním. Užitnou hodnotu programu dále zvyšuje implementovaný tiskový modul pro snadnou tvorbu pracovních listů. "Artopedia 3" - Galerie světového malířství Artopedia 3 je mimořádně rozsáhlá galerie obsahující nejznámější a nejslavnější díla světového malířství. Celkem na tomto DVD-ROM naleznete přes barevných obrazů ve vysokém rozlišení celkem od 2167 malířů, čemuž tedy může jen velmi těžko konkurovat jiný obdobný náš nebo zahraniční projekt. Artopedia 3 zachycuje známé obrazy od středověkých ikon a oltářů, bohatý odkaz italské renesance, období baroka, klasicismu a romantismu a samozřejmě nechybí ani moderní tvorba současnosti. Artopedia 3 přináší nově chronologii slavných obrazů, obrazy pod drobnohledem a možnost nastavitelné automatické projekce obrazů. Několikanásobně rozšířena byla 14

15 také část Příběhy a postavy v malířství, ve které naleznete 40 biblických a 30 mytologických témat. Nově je také zařazena podrobná časová osa se znázorněním života a období tvorby jednotlivých autorů. Prohlídku galerie dokresluje podmanivý hudební doprovod z daného slohového období. Součástí encyklopedie je také textová část obsahující stručný přehled historie světového malířství po jednotlivých slohových etapách s hypertextovými odkazy k příslušným autorům. Z této encyklopedie získáte ucelený přehled a znalosti o uměleckém odvětví, které po staletí vytvářely stovky velkých i menších tvůrců, o odvětví, které je součástí obecné vzdělanosti každého z nás. Komplet výukových programů pro 2. stupeň ZŠ Výukové programy Terasoft již delší dobu zaujímají dominantní postavení na trhu výukového software pro školy. V současnosti je využívají prakticky všechny základní školy a řada škol středních. Uvnitř kompletu výukových programů pro 2. stupeň ZŠ nalezneme obsah těchto sedmi CD titulů: Dějepis, Zeměpis, Chemie, Biologie, Matematika + zeměpis 2, Tajemný svět hmyzu a Sexuální výchova. Dějepis - tento titul z edice Celá rodina milionářem spojuje vzdělávání se zábavou. Formou podobnou populárním televizním soutěžím je možno si procvičit znalosti dějepisu. Všechny čtyři typy soutěží vynikají pestrostí a dramatičností. Na tomto CD naleznete velmi rozsáhlou obsahovou náplň, která zahrnuje dějiny od pravěku až do současnosti. Kromě textových otázek zde naleznete i otázky doplněné ilustracemi a fotografiemi. Pro rozšíření možností využití při výuce obsahuje program i tiskový modul. Tajemný svět hmyzu - na tomto CD-ROMu se přeneseme do druhově a početně nejbohatší třídy živočišné říše - do říše hmyzu. Naučíte se poznávat jednotlivé představitele tohoto tajuplného světa. Seznámíte se nejen se zajímavostmi z jejich života, ale poznáte i význam hmyzu pro člověka. Stovky nádherných fotografií, kresby, 15

16 nákresy, schémata a videa zvyšují přitažlivost programu. Důležitou součástí programu je i rozsáhlá encyklopedie. Sexuální výchova - tento CD-ROM se zabývá velmi potřebnou problematikou, o které se však zatím s dětmi většinou nehovoří. Program poutavou a srozumitelnou formou podává informace o anatomii a funkci pohlavních orgánů, menstruačním cyklu, problematice dospívání a sexuálním chování. Velký důraz je kladen na otázku plánovaného rodičovství, podrobně jsou probrány antikoncepční metody, období vzniku nového života, těhotenství a porod. Na závěr jsou zařazeny informace o pohlavně přenosných chorobách a sexuálních deviacích s důrazem na zásady bezpečného chování. Důležitou součástí programu je i rozsáhlá encyklopedie. Zeměpis - zeměpisné programy na tomto CD jsou určeny k procvičování orientace na mapách Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie, Evropy a České republiky. Na jednotlivých mapách jsou procvičovány odděleně: státy, hlavní města, důležitá města a přírodní útvary jako např. moře, řeky, pohoří, nížiny... Program umožňuje zvolit si pouze ty objekty, jejichž znalost je požadována. Matematika - jde o výběr matematických programů, které jsou zaměřeny na nejdůležitější části učiva. Obsažené programy: Pythagorova věta, Převody jednotek, Fyzikální převody jednotek, Celá čísla, Desetinná čísla, Procenta I, Procenta II, Matematika pro prvňáčky, Malá násobilka a Násobilka. Chemie - obsahuje vybrané partie z anorganické chemie pro ZŠ a SŠ. Biologie - na tomto CD najdete dva tituly určené pro výuku biologie: Biologie člověka a Zoologie. Programy ze zoologie seznámí děti zábavnou formou s nejdůležitějšími představiteli obratlovců. Program je rozdělen do čtyř oddílů: savci, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci. Programy z cyklu Biologie člověka jsou zaměřeny na procvičování anatomických znalostí v těchto oblastech: soustava opěrná a pohybová, soustava oběhová, dýchací a trávicí, soustava vylučovací, řídící a rozmnožovací. TS Angličtina 1-5 Nová řada programů TS Angličtina pro školáky je v současnosti nejrozšířenějším a nejpoužívanějším programem pro výuku angličtiny na školách v ČR. Tento komplet svým obsahem plně pokrývá výuku angličtiny na ZŠ. Je však vhodný nejen pro žáky základních a středních škol, ale i pro všechny ostatní, kteří si chtějí zlepšit svou angličtinu na úrovni začátečníků až středně pokročilých studentů. Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky. Program umožňuje i nastavení podle používané učebnice. 16

17 Slovní zásoba programu je na úrovni pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Angličtina pro ročník ZŠ - Zahálková, Angličtina pro ročník ZŠ - Lacinová, Project 1, 2, 3, 4 a Project Plus, Project English 1, 2 a 3, Chatterbox 1 a 2). Slovní zásoba je procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice. K dispozici je i zábavné procvičování některých v praxi často používaných slovíček, která jsou rozdělena celkem do 77 tematických okruhů (např. rodina, město, popis osob, potraviny, stromy, počasí, USA, evropské státy, oblečení, vesmír, sport...). Každé slovíčko je pro snadné zapamatování doplněno ilustrativním obrázkem. Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro děti je připraveno 82 interaktivně zpracovaných kreslených témat (např. módní přehlídka, denní program, hračky, svátky, sporty, oblíbená místa, povolání, nadpřirozené bytosti...), pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky, pohádky a příběhy. Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět. V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky. Celkem je zařazeno 166 gramatických jevů, např. přivlastňování, použití some a any, přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas pomocných, pravidelných i nepravidelných sloves, budoucí čas, předpřítomný čas, používání správných předložek, trpný rod v různých časech, porovnávání, přirovnávání, stupňování a mnoho dalších gramatických jevů). Velmi žádaným vylepšením této nové řady je tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné kombinace. Zařazena je i možnost vytisknutí pracovního listu se správným řešením. A samozřejmě nechybí ani výslovnostní moduly. Jejich pravidelným používáním se velmi rychle zlepšuje nejen vlastní výslovnost ale i schopnost porozumění projevu rodilých mluvčích. Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími. TS Němčina 1-4 Nová řada programů TS Němčina pro školáky je v současnosti nejrozšířenějším a nejpoužívanějším programem pro výuku němčiny na školách v ČR. Nyní máte možnost zakoupit si první čtyři díly v cenově výhodném balení. Tento komplet svým obsahem pokrývá první čtyři roky výuky němčiny na ZŠ. Je však vhodný nejen pro žáky základních a středních škol, ale i pro všechny ostatní, kteří si chtějí zlepšit svou němčinu na úrovni začátečníků až středně pokročilých studentů. Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky. Program umožňuje nastavení podle používané učebnice. Slovní 17

18 zásoba programu je na úrovni pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Nová Němčina 1 a 2, Němčina pro ročník základní školy (Maroušková), Heute haben wir Deutsch 1, 2 a 3, Wer? Wie? Was? 1, 2 a 3, Das Deutschmobil 1, 2 a 3). Slovní zásoba je procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice. K dispozici je i zábavné procvičování některých v praxi často používaných slovíček, která jsou rozdělena do 67 tematických okruhů (např. kancelář, město, zahrada, hromadná doprava, u moře, na prázdninách, na venkově, pohádky, ovoce a zelenina, sport, zaměstnání, potraviny, rozvrh hodin...). Každé slovíčko je pro snadné zapamatování doplněno ilustrativním obrázkem. Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro děti je připraveno 64 interaktivně zpracovaných kreslených témat (např. pozdravy, rodina, sourozenci, měsíce, prázdniny, módní přehlídka, dárky, záliby, povolání, roční období, denní program...), pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky a jednoduché příběhy. Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět. V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky. Celkem je zařazeno 127 gramatických jevů (např. skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen, časování pravidelných i nepravidelných sloves v přítomném čase např. können, fahren, nehmen, essen, müssen, skloňování zájmena wer, předložky a jejich vazby, perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, préteritum způsobových sloves a mnoho dalších gramatických jevů). V samostatném modulu je procvičováno množné číslo podstatných jmen. Velmi žádaným vylepšením této nové řady je i tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřená na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné kombinace. Pro snadnou kontrolu je zařazena možnost vytisknutí pracovního listu se správným řešením. A samozřejmě nechybí ani výslovnostní moduly. Jejich pravidelným používáním se velmi rychle zlepšuje nejen vlastní výslovnost ale i schopnost porozumění projevu rodilých mluvčích. Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími. TS Komplet výukových programů pro 1. stupeň ZŠ Výukové multimediální programy Terasoft patří k nejoblíbenějším programům na školách v ČR. V současnosti je využívají prakticky všechny základní školy a řada škol středních. Všechny tyto tituly jsou registrovány na evaluačním webu MŠMT a zpracovány v souladu s osnovami. S touto sadou si dítě velmi snadno vylepší školní výsledky nebo dožene zameškanou látku. Uvnitř naleznete tyto čtyři samostatně prodávané CD tituly: Matematika 1-4, Český jazyk 1 (Pravopis), Přírodověda 1 a Dětské grafické studio. 18

19 Matematika pro ročník ZŠ - tento titul je určen všem školáčkům, kteří se chtějí nebo potřebují procvičit a zdokonalit v matematice. Učivo rozdělené do 13 modulů je zpracováno v souladu s osnovami. Jednotlivé typy příkladů je možno procvičovat samostatně nebo zvolit pohádkovou variantu. Odměnou pro děti za úspěšné řešení příkladů jsou příběhy s vtipnými obrázky a animacemi. Všechny příběhy a komentáře svým nezaměnitelným stylem namluvil Martin Dejdar. Menší děti zde naleznou klasické české pohádky, starší školáci i detektivní příběhy či dobrodružství robota Toma. Na CD naleznete mnoho příkladů na pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení. Zařazeny jsou příklady zaměřené na orientaci na číselné ose, zaokrouhlování čísel, rozklady čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel, příklady se závorkami a další důležité partie učiva matematiky prvního stupně ZŠ. Na CD naleznete i tiskový modul, který umožňuje tisk všech typů úloh v programu obsažených. Český jazyk 1 (Pravopis) - tento titul je určen k zábavnému a velmi efektivnímu procvičování pravopisných jevů. Obsahuje asi doplňovaných jevů v 9 okruzích. Tématy jednotlivých programů jsou ty gramatické jevy, ve kterých se nejčastěji chybuje a jejichž zvládnutí je pro správný pravopis naprosto nutné. V programu jsou použity postupně se odkrývající motivační obrázky vztahující se k probíranému tématu. Při chybné odpovědi se objeví vhodně zvolená nápověda, která i objasní, proč odpověď není správná. Naopak po správné odpovědi následuje zdůvodnění doplňovaného jevu. Možnost nastavení parametrů umožní program velmi snadno přizpůsobit znalostem dítěte. Na CD nechybí ani tiskový modul s rozsáhlou databází vhodných výrazů, který je určen pro velmi jednoduché vytváření pracovních listů. Nechybí ani možnost vytisknutí doplněných pracovních listů. Přírodověda 1 (Rostliny a houby) - tento CD-ROM uvede děti do tajů světa rostlin. Naučí děti poznávat rostliny a houby, se kterými se setkají ve svém okolí nebo na vycházkách do přírody. Přitažlivou formou se naučí pojmenovat např. luční, vodní nebo zahradní rostliny, seznámí se také s nejdůležitějšími obilninami i plevely, budou umět pojmenovat nejznámější jehličnaté a listnaté stromy a keře i nejdůležitější druhy hub. Dozví se také mnoho dalších zajímavostí ze světa rostlin např. jak rostliny dýchají, jakým způsobem získávají výživu, seznámí se i se stavbou rostlinného těla. Na děti čekají také omalovánky, doplňovačky, úkoly z každodenního života dětí a samozřejmě nechybí ani animované hry. Své znalosti si děti mohou ověřit v encyklopedii a mohou si i zkusit vyplnit připravené pracovní listy. Obsahově odpovídá tento titul výuce prvouky a přírodovědy a je zpracován v souladu se schválenými osnovami, proto také dokáže plně zastoupit rodiče v přípravě dítěte na vyučování. Dětské grafické studio - tento titul je určen pro všechny tvořivé děti. S tímto programem si snadno vytvoří svoje vlastní samolepky, vystřihovánky, plakáty, transparenty, kalendáře nebo obrázkové knížky. Program nabízí jednoduché i složitější funkce pro úpravu obrázků a vkládání textu, spoustu připravených obrázků k vložení i vymalování. Ovládání programu je mimořádně intuitivní a snadné, proto s ním nebudou mít žádné problémy ani ti nejmenší. 19

20 Začínáme s... Začínáme s angličtinou - moje první slova je multimediální interaktivní program pro výuku angličtiny. Je mimořádně vhodný i pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst. Každé slovíčko je totiž nakresleno. Rozsah slovní zásoby programu odpovídá přibližně prvnímu roku výuky na školách. Tento zábavný titul poskytuje širokou a pestrou slovní zásobu. I malé děti se s jeho pomocí velmi rychle naučí svá první anglická slůvka. A vy budete mile překvapeni rychlým pokrokem svých dětí. Začínáme s angličtinou - už rozumím anglicky je český multimediální interaktivní program pro výuku angličtiny především pro děti. Program volně navazuje na titul Začínáme s angličtinou - moje první slova. S tímto CD mohou opět pracovat také malé děti, které ještě neumějí číst. Hlavním cílem tohoto produktu je naučit děti pohotově reagovat na jednoduché otázky kladené rodilým mluvčím a orientovat se v jednoduchých modelových situacích. Začínáme s češtinou - můj první slabikář je multimediální titul věnovaný všem předškoláčkům a prvňáčkům. Program je velmi vhodný i pro dyslektiky. Tento slabikář je výjimečný tím, že mluví. Vyniká krásnou grafikou, intuitivním ovládáním, kvalitním namluvením, originálními básničkami a interaktivitou. Mimořádnou úlohu hrají četné motivační prvky. Děti si mohou zvolit zcela individuální tempo učení, při kterém je eliminován jakýkoliv stres. Významným motivačním prvkem jsou dětem blízké pohádkové postavy, jejichž prostřednictvím dostává uživatel zpětnou vazbu o správnosti svého řešení. Začínáme s češtinou - vyjmenovaná slova je multimediální interaktivní program pro výuku českého jazyka, který je určen dětem od 3. třídy ZŠ. Na CD naleznete postrach všech třeťáků - vyjmenovaná slova. V programu jsou použity postupně se odkrývající motivační obrázky vztahující se k tématu. Při chybné odpovědi se objeví vhodně zvolená nápověda, která i objasní, proč odpověď není správná. Naopak po správné odpovědi následuje zdůvodnění doplňovaného jevu. Možnost nastavení parametrů umožní program velmi snadno přizpůsobit znalostem dítěte. Je tedy možno procvičovat i např. jenom vyjmenovaná slova po B. Pro rodiče, kteří se doma připravují 20

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Materiální didaktické prostředky

Materiální didaktické prostředky Materiální didaktické prostředky doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více