INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131. Mendelova 131, Benešov. Identifikátor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131. Mendelova 131, 256 01 Benešov. Identifikátor: 600 006 689"

Transkript

1 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, Benešov Identifikátor: Termín konání inspekce: únor a 2. březen 2007 Čj. Signatura ČŠI-334/07-02 bb1za510

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Vyšší odborná /dále VOŠ/ a Střední zemědělská škola /dále SZeŠ/ Benešov, Mendlova 131, sdružuje Střední zemědělskou školu (kapacita 340 žáků), Vyšší odbornou školu (kapacita 100 studentů), Domov mládeže (kapacita 70 lůžek) a Školní jídelnu (kapacita 350 stravovaných). K 30. září 2006 se ve VOŠ ve studijním oboru N/002 Zemědělské podnikání ve čtyřech skupinách vzdělávalo 97 studentů a v SZeŠ ve studijních oborech M/001 Agropodnikání a M/001 Zahradnictví ve 12 třídách 313 žáků, ve školní jídelně bylo vykázáno 348 strávníků. K datu inspekce bylo ve VOŠ vzděláváno 73 studentů, v SZeŠ 310 žáků, ve školní jídelně bylo stravováno 342 strávníků, kapacita domova mládeže byla v obou termínech plně využita. Vrámci doplňkové činnosti má škola povoleno pořádání kurzů a přednášek, provozování autoškoly, hostinskou činnost, ubytovací služby, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví, rostlinnou a živočišnou výrobu. Zřizovatelem je Středočeský kraj, Zborovská 11, , Praha 5. V současné době ve škole pracuje 52 pedagogických pracovníků, kteří mají celkem 40,5 pracovních úvazků. Jako právnická osoba je oprávněna provádět školení úrovně Z a P v rámci v rámci realizace projektu PI Informační gramotnost. Získala Certifikát České společnosti pro kybernetiku a informatiku (dále ČSKI) o akreditaci místnosti, SW platformy pro European Computer Driving Licence (dále ECDL) testování. V rámci smlouvy uzavřené s Ministerstvem zemědělství byla zařazena do trvalé vzdělávací sítě. Zajišťuje odborné vzdělávání, obecné poradenství a osvětu, a to v rámci šíření poznatků, mj. Plán II. etapy realizace státní informační politiky ve vzdělávání. Stala se také cvičnou školou Vysoké školy zemědělské v Praze. Škola je národním koordinátorem pro Českou republiku pro jednání s Asociaci EUROPEA Association of Agricultural Education in Europe. PŘEDMĚT INSPEKCE Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zaměření inspekční činnosti: 1. Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání 2. Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií (ICT) na výuku a učení 3. Další zjištění v souladu s odst. 4 zákona 561/2004 Sb. INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ 1. Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání Škola předložila zřizovací listiny včetně dodatků a rozhodnutí MŠMT a Krajského úřadu Středočeského kraje o zápisech změn do školského rejstříku. Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení, její sídlo, identifikační číslo, právní forma, identifikační údaje týkající se zřizovatele, místa vzdělávání, obory a formy vzdělávání jsou uvedeny v souladu se skutečností. Jméno a příjmení ředitele školy a jméno a příjmení osoby, která vykonává činnost statutárního orgánu, není ve zřizovací listině uvedeno. Ředitelka školy předložila potvrzení ve funkci ředitelky Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, - 2 -

3 Benešov, Mendelova 131. Kapacity všech součástí školy byly dodrženy, jednotky výkonu byly vykázány v souladu se skutečností. O provedení změn v zápisu do školského rejstříku bylo požádáno ve stanoveném termínu. Lhůty pro odstranění nedostatků nebyly v minulém období stanoveny. Předložené dokumenty potvrzují formální náležitosti právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení. Údaje v nich uvedené byly v souladu se skutečností. 2. Hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií na výuku a učení 1) Vedení školy Rozvoj oblasti informační technologie /dále ICT/ je ve škole velmi sledovanou oblastí. Střednědobý plán rozvoje ICT vypracovaný ředitelkou školy obsahuje jednak vize materiálního a personálního rozvoje, ale i plánované nároky na úroveň ICT dovedností absolventů školy. Škola podporuje tvorbu vlastních výukových materiálů s využíváním ICT techniky. V plánu dalšího vzdělávání na školní rok 2006/2007 je deklarována podpora růstu kvalifikace ICT dovedností pedagogů pro využití především ve výuce v jiných předmětech než ve výpočetní technice. Každoročně aktualizovaný plán ICT je pravidelně vyhodnocován. Rozvojové programy SIPVZ (Statní informační politiky ve vzdělávání) škola využívá ve všech oblastech (školení, nákup softwaru i hardwaru). V materiálu Tisková zpráva projektu ze dne 11. ledna 2007 jsou vyhodnoceny dopady využívání prostředků ICT na výuku. Je zde konstatováno, že vyučující 11 předmětů již pravidelně využívají prezentační techniku a k tomuto datu byl vypracován výukový materiál na 168 hodin. Vyhodnocováním dopadu využívání výukového softwaru se zabývala i závěrečná porada maturitních komisí dne 2. června Ředitelka školy a její zástupci vlastní certifikáty o proškolení v oblasti ICT, počítač využívají k řídící práci. Počítačová gramotnost vyučujících je pro vedení školy samozřejmostí, proškolení pedagogů v oblasti ICT je pro něj stálou prioritou. V Kriteriích pro přiznání osobního ohodnocení není využívání ICT prostředků ve výuce explicitně uvedeno. Plánování a koncepční kroky pro zařazení ICT do výuky jsou standardní. 2) Podmínky vzdělávání Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami svybavením (15, 16) pracovních stanic. V sedmi učebnách je možné využívat napevno umístěný dataprojektor ve spojení s počítačem. Celkem je ve škole 80 počítačových stanic, z toho 70 se stálým přístupem na Internet. V počítačových učebnách je k dispozici 31, v ostatních učebnách 21, pro pedagogické pracovníky k přípravě výuky 14, pro administrativní pracovníky 14 počítačů. Každý pracovní den je ve škole vdobě od 7 do 20 hodin otevřeno studijní informační centrum, kde mají žáci k dispozic šest počítačových stanic se stálým připojením na Internet. Žákům i pedagogům je tak umožněn běžný přístup k informačním zdrojům. Počítače jsou vybaveny operačními systémy Windows XP, případně Windows 98 (tři počítače Windows 95), MS Office 2003, Office 2000 a i Office 97, antivirovým programem AVAST, výukovým softwarem: Drogy - smrtelné nebezpečí, El. učebnice literatury, CorelDRAW 9, Zoner Callisto, Toner photo Studio 7, Adobe Photoshop, Terasoft - český jazyk, LANGMaster - cizí jazyky, chemie, fyziky, matematika, dějepis, zeměpis. Oblast odborných předmětů je zastoupena tímto softwarem: Agronom 3.0, Účetnictví Ježek software, Sadovnická projekce, Databáze okrasné dřeviny, Atlas listnatých dřevin Arborius a Coniferia, Moje zahrada, Hospodářský registr, Optimalizace výživy zvířat, Evidence půdy, Výživa zvířat. Počítačová síť školy je spravována interním pracovníkem

4 Proškolení pedagogů v oblasti ovládání počítače je zajišťováno průběžně. V počtu získaných certifikátů osvědčujících základní proškolení pedagogů v oblasti ICT se škola pohybuje nad hranicí požadovaného standardu 75%, (dosud 41 pedagogických pracovníků). Velká část vyučujících absolvovala i kurzy pokročilých uživatelů. Pět učitelů je zároveň lektory ve výuce základních případně pokročilých uživatelů ICT. Velikosti učeben a počet stanic v případě výuky nedělených tříd neumožňují individuální výuku jednoho žáka na jedné počítačové stanici. Oblast podmínek vzdělávání je standardní. 3) Průběh vzdělávání Vyučující mají možnost využívat prezentační techniku (počítač ve spojení s dataprojektorem) v sedmi učebnách. Podle potřeby je tato využívána (biologie, český jazyk, cizí jazyky, odborné předměty, chov koní aj.). Počítačové učebny jsou využívány pouze pro některé odborné předměty a pro předmět odborná praxe. Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů počítačové učebny využívají minimálně. Tvorbou výukových materiálů s využíváním ICT techniky (převážně prezentační) se vyučující zabývají podle svého zájmu a potřeby. Podle aktuálního rozvrhu byly učebny výpočetní techniky pro potřeby výuky využívány čtyřmi předměty (motorová vozidla, právní nauka, sadovnické kreslení a sadovnictví a květinářství). V rámci inspekční činnosti byla školou vybrána a inspekcí sledována výuka s využitím prezentační techniky (základy mechanizace, květinářství, chov koní a jezdectví) a s využitím počítačové učebny a programů Výživa zvířat v předmětu cvičení chovu zvířat a Smysly koně v předmětu chov koní. Vyučující v průběhu sledované výuky účelně a promyšleně využívali možnosti prezentační techniky a možnosti individualizace práce na počítačích. Využívání prezentačních technik ve výuce je standardní, počítačových učeben mimo výuku předmětů ICT s rezervami. Vedení sledované výuky bylo příkladné. 3. Další zjištění 1) Informační systém školy Oblast informovanosti mezi zaměstnanci školy se opírá o Celoroční pracovní plán na školní rok 2006/2007, který byl předložen a projednán na úvodní pedagogické radě 1. září Dále o plánovaná a pravidelně uskutečňovaná jednání pedagogické rady (jedenkrát za měsíc). Porada vedení školy je uskutečňována ve dvou skupinách jedenkrát týdně. Zaměstnanci školy mají možnost informace získávat na vnitřním serveru školy. Nejaktuálnější a okamžité změny jsou prezentovány na nástěnkách v prostorách školy. Škola se prezentuje na webových stránkách Rodičům, veřejnosti, zájemcům o informace je zde prezentováno velké množství informací o škole i řada ových adres umožňujících kontakty a spolupráci. Informace pro žáky a studenty jsou také zveřejňovány na webových stránkách školy. Zde mají možnost podávat informace týkající se konkrétní výuky i jednotliví učitelé. V současné době využívají tento přenos informací dva vyučující. Další informace jsou předávány na nástěnkách v prostorách školy, případně přes třídní učitele. Před spuštěním je program na portálu (umožňující informování žáků, případně rodičů, o průběhu vzdělávání v jednotlivých předmětech. Pomocí ových schránek učitelů na školním serveru, je žákům umožněn také individuální písemná komunikace s nimi mimo výuku. V plánu školy je další zkvalitnění informačního systému, mimo jiné i úprava a zlepšení webových stránek

5 Informační systém školy je funkční a je zajišťován standardním způsobem. 2) Školní řád Školní řád SZeŠ Benešov platný od 30. srpna 2006 i Školní řád pro studenty VOŠ v Benešově, ze dne 30. října 2006, byly projednány v jednotlivých pedagogických radách a schváleny příslušnými školskými radami. Ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007 byl pro porušení ustanovení platného Školního řádu SZeŠ Benešov (platný od 31. srpna 2005 do 30. srpna 2006) v souladu s platnou legislativou ze studia vyloučen jeden žák Střední školy. Proti rozhodnutí o vyloučení se odvolal, jeho odvolání bylo Krajským úřadem Středočeského kraje vyhověno. 3) Část praktické výuky Škola poskytuje vzdělávání v Benešově, Mendelova 131, a v Pomněnicích (samostatná hala). Žáci školy na základě uzavřené smlouvy vykonávají praxi na Školním statku, Benešov, Pomněnice 1, který je samostatnou právní osobou. Při vedením školy prováděných kontrolách zjištěné nedostatky byly, dle sdělení ředitelky školy, se statutárním zástupcem výše uvedeného školního statku projednány a část praxí byla přesunuta na jiné pracoviště. Stížnost žáků školy na zaměstnance tohoto školnímu statku byla dopisem z 28. srpna 2006 jeho řediteli postoupena k prošetření. O výsledku šetření nebyla ředitelka školy k datu inspekce informována. Usnesením zastupitelstva Středočeského kraje bylo rozhodnuto o sloučení obou příspěvkových organizací (VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131 a Školního statku, Benešov, Pomněnice 1) a byla vypracována koncepce jeho dalšího využití. V průběhu inspekční činnosti nebyly zjištěny skutečnosti uvedené v anonymní stížnosti. Hodnotící stupnice příklad dobré praxe standardní stav rizikový stav vynikající, příkladné funkční, běžný stav podprůměrný stav, vyžaduje změnu - 5 -

6 DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Evaluace školy a dlouhodobý záměr rozvoje školy na období , ze dne 29. října Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006, ze dne 29. září Střednědobý plán rozvoje ICT ze dne 10. září Celoroční pracovní plán na školní rok 2006/2007, ze dne 1. září Plán ICT školy na , ze dne 27. ledna ICT plán školy úprava 2006, ze dne 27. ledna Plnění plánu metodika ICT v roce 2005/2006, ze dne 26. září Tisková zpráva projektu ze dne 11. ledna Základní údaje SIPVZ indikátory, ze dne 26. února Osvědčení o absolvování kurzů počítačové gramotnosti v počtu Plán DVVP na školní rok 2006/2007, ze dne 10. listopadu Směrnice ředitelky školy č. 5/2006 plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy, ze dne 10. listopadu Výkaz o střední škole (S8-01) podle stavu k 30. září Výkaz o vyšší odborné škole (S 10-01) podle stavu k 30. září Výkaz o ředitelství škol (R 13-01) podle stavu k 30 září Kriteria pro přiznání osobního ohodnocení jako součást Kolektivní smlouvy, ze dne 1. ledna Zřizovací listina střední zemědělské a rodinné školy Benešov, Mendelova 131, čj /92 240, ze dne 18. prosince Dodatek ke zřizovací listině, čj /94, ze dne 7. prosince 1994, 2. dodatek ke zřizovací listině, čj /96-60, ze dne 5. srpna 1996, Změna zřizovací listiny - Dodatek č. 3, čj /99-21, ze dne 6. ledna 1999, Změna zřizovací listiny - Dodatek č. 4, čj /99-21, ze dne 25. března Zřizovací listina Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Benešov, Mendelova 131, se sídlem: Mendelova 131, Benešov, čj. OŠM/5890/2001, ze dne 6. prosince Změna zřizovací listiny - Dodatek č. 1, čj. OŠMS/5071/2002, ze dne 23. dubna 2002, Změna zřizovací listiny - Dodatek č. 2, čj. 16/2005/ŠKO, ze dne 18. února 2005, včetně přílohy, Změna zřizovací listiny - Dodatek č. 3, čj. 9127/2005/ŠKO, ze dne 17. června 2005, včetně přílohy, Změna zřizovací listiny - Dodatek č. 4, čj /2006/KUSK, ze dne 18. prosince 2006, účinný od 1. dubna Dopis čj /2007/KUSK, ze dne 8. ledna 2007, sloučení příspěvkových organizací Středočeského kraje 22. Protokol o provedení změny, Sine/ , ze dne 10. července Středočeský kraj potvrzení ve funkci ředitelky Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Benešov, Mendelova 131, čj. OŠMS/7018/2002/Mf, ze dne 18. března 2002, s účinností od 1. října

7 24. Středočeský kraj potvrzení ve funkci ředitelky Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Benešov, Mendelova 131, čj. 9261/2005/ŠKO, ze dne 13. května Výpis ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení k čj /04-21, ze dne 23. února Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o zápisu nejvyššího povoleného počtu lůžek u školského zařízení Domov mládeže, jehož činnost vykonává právnická osoba Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, čj. 2771/2006/ŠKO, ze dne 6. února Rozhodnutí MŠMT o zápisu označení druhu/typu školy u školy Střední odborná škola a místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb, jejíž činnost vykonává právnická osoba Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, čj. 6735/06-21, ze dne 28. března Rozhodnutí MŠMT o zápisu oboru vzdělání u školy Střední škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, čj /06-21, ze dne 5. prosince Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o stanovení počtu žáků v jednotlivých povolených oborech súčinností od 1. září 2007, čj /2007/KUSK, ze dne 19. ledna Protokol o provedení změny, čj. Sine/ , ze dne 28. ledna Certifikát MŠMT č / opravňující provádět školení P vrámci realizace projektu PI Informační gramotnost, platnost od 1. července 2003 do 31. srpna Certifikát MŠMT č. 608/2002 II/3 opravňující provádět školení Z v rámci realizace projektu PI Informační gramotnost, platnost do 30. června 2003, ze dne 30. dubna Certifikát MŠMT č / opravňující provádět školení Z v rámci realizace projektu PI Informační gramotnost, platnost na období od 1. září 2004 do 31. října Certifikát MŠMT č / opravňující provádět školení P v rámci realizace projektu PI Informační gramotnost, platnost na období od 1. září 2004 do 31. října Rámcová smlouva o spolupráci uzavřená mezi: Česká republika Ministerstvo zemědělství a Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, ze dne 24. října Potvrzení Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru ze dne 12. října Certifikát ČSKI o akreditaci testovací místnosti pro ECDL testování, ID: CZU0175, ze dne 18. října Certifikát ČSKI o akreditaci SW platformy pro ECDL testování, ID: SW0293, ze dne 18. října Výkaz o školském ubytovacím zařízení Z podle stavu k 31 říjnu Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z podle stavu k 31. říjnu Třídní výkazy k datu inspekce 42. Počty ubytovaných studentů, strávníků a stav studentů VOŠ k Školní řád SZeŠ Benešov platný od 31. srpna

8 44. Školní řád SZeŠ Benešov platný od 30. srpna Školní řád pro studenty VOŠ v Benešově, ze dne 30. října VOŠ a SZeŠ Benešov - odborné studijní texty - výběr 47. Zápisy z jednání předmětových komisí a vedoucích předmětových komisí ve školním roce 2005/2006 a 2006/ Optimalizace školního hospodářství Pomněnice při VOŠ a SZeŠ Benešov, ze dne 9. února Rozhodnutí o vyloučení, čj. 1443/2005, ze dne 23. listopadu Rozhodnutí o odvolání účastníka řízení, čj. 1008/2006/ŠKO, ze dne 16. ledna Čestné prohlášení ředitelky školy ze dne Dopis ředitelky školy ze dne 28. února Výpis z rejstříku škol a školských zařízení stránky MŠMT ke dni inspekce 54. Informační systém SIPVZ is. e gram. cz/školy - stránky MŠMT ke dni inspekce 55. Webové stránky školy ke dni inspekce 56. Inspekční zpráva ČŠI čj / , sig. ob1fw501 ZÁVĚR Škola vychovává a vzdělává žáky v souladu s vymezením hlavního účelu a předmětu své činnosti. Jednotky výkonu byly vykázány v souladu se skutečností. Vedení školy dlouhodobě řadí využívání ICT ve výuce k prioritám moderního vyučování a koncepčně oblast ICT začleňuje do výchovně vzdělávacího procesu školy. V oblasti materiální došlo od posledním období k výraznému zlepšení možností podpory výuky výpočetní technikou. Příkladem dobré praxe je vytváření vlastních výukových materiálů. Oblast využívání informačních technologií mimo výuku ICT má zajištěny standardní podmínky. Ve škole jsou dvě učebny počítačových stanic, chybí však učebna s kapacitou pro individuální výuku v úplných třídách. Škola je vzdělávacím střediskem v oblasti ICT, většina vyučujících vlastní osvědčení i pokročilých uživatelů, ne všichni však získané dovednosti využívají k intenzivnímu přenosu informací směrem k žákům. Skutečnosti uvedené v anonymní stížnosti týkající se školy nebyly při inspekční činnosti potvrzeny

9 V Příbrami 8. března 2007 razítko Složení inspekčního týmu Inspekční tým Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Jaroslav Černý Členka týmu Mgr. Věra Ritz-Radlinská- Scherlingová J. Černý v.r. V. Scherlingová v.r. Dle 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. ČŠI Příbram 28. října 24, Příbram VII., Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla seznámena s obsahem inspekční zprávy a že jsem převzala její originál. V Benešově 20. března 2007 razítko Titul, jméno a příjmení PaedDr. Bc. Ivana Dobešová Podpis I. Dobešová v.r. ředitelka školy - 9 -

10 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. podacího deníku ČŠI Zřizovatel ČŠI /07-02 Školská rada ČŠI /07-02 Připomínky řediteky školy Datum Čj. podacího deníku ČŠI Text - Připomínky nebyly podány

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-144/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-144/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-144/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 61 385 158 Identifikátor 600 053 377 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-31/11-P. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-31/11-P. Zámecká 1, 335 61 Spálené Poříčí Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-31/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Identifikátor školy: 650 003 551

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Identifikátor školy: 650 003 551 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 650 003 551 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 184/09-01 Název školy: Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Adresa: Štěpánská 22/614, 110 00 Praha

Více