ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok

2 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Základní údaje Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, náměstí Republiky 3, Lochovice Identifikátor zařízení IČ Bankovní spojení /0300 Telefon/fax , , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Lochovice Adresa zřizovatele Lochovice 77, Lochovice Vedoucí pracovníci Mgr. Ivana Eklová ředitelka školy Mgr. Jana Ženíšková zástupce ředitele Jitka Ernestová vedoucí školní družiny Alena Kasalová vedoucí učitelka MŠ Ivana Masaryková vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti základního školství pro předškolní výchovu a povinnou školní docházku dětí obce Lochovice a případně dalších obcí regionu. 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola IZO Mateřská škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Komentář ředitele školy Základní škola a Mateřská Lochovice je úplná základní škola, měla udělenu výjimku z počtu žáků v souladu s odst zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Od byla navýšena kapacita v mateřské škole na 81 dětí. Základní školu navštěvovalo v letošním školním roce 146 žáků v 9 třídách, z toho 66 dívek. Kromě místních žáků navštěvovali školu ještě žáci dojíždějící ze šesti okolních obcí Libomyšl, Lhotka, Netolice, Radouš, Hořovice. Do školy nastupují silnější populační ročníky, ale velká migrace žáků v průběhu roku je způsobena dočasným pobytem rodin z Azylového domu sv. Josefa pro matku/otce s dětmi v tísni. 2

3 Školní rok: 2013 /2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem do 20 let let let let let a více let celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem základní učební obor úplné střední vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje Nesplňuje Celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel Učitel MŠ celkem Přehled pracovníků podle aprobovanosti Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání statutární orgán ředitelka školy 1,00 32 VŠ R - Hv zástupce statutárního zástupce Řš 1,00 21 VŠ ročník orgánu výchovný poradce učitelka - 1,00 15 VŠ ročník učitelka - 1,00 2 VŠ - učitelka koordinátor ŠVP 1,00 22 VŠ ročník vedoucí MS 1. stupně učitelka - 1,00 3 VŠ Čj - psychologie učitelka - 1,00 2 VŠ - 3

4 Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání učitelka vedoucí MS 1,00 6 VŠ - 2.stupně koordinátor sociálně pat. jevů učitelka koordinátor ICT 1,00 12 VŠ Č - D učitelka koordinátor 1,00 12 VŠ M - Ch EVVO učitelka - 1,00 29 VŠ Př základy zem. výroby učitelka - 1,00 3 VŠ Čj - D učitelka 0,32 2 VŠ (Bc) - vychovatelka ŠD vedoucí vychov. 1,00 32 SŠ - vychovatelka ŠD - 0,6 6 VŠ (Bc) - učitelka MŠ vedoucí učitelka 1,00 33 SŠ - učitelka MŠ - 1,00 31 SŠ - učitelka MŠ - 1,00 34 SŠ - učitelka MŠ - 1,00 2 SŠ - Učitelka MŠ - 0,25 1 VŠ (Bc) Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň vzdělání Úvazek hospodářka SŠ 0,50 mzdová účetní SŠ 0,25 školník UO 0,63 uklízečka UO 1,00 uklízečka ZŠ 1,00 vedoucí školní jídelny SŠ 1,00 kuchařka UO 1,00 kuchařka UO 1,00 kuchařka SŠ 0,88 uklízečka UO 1,00 uklízečka UO 0,75 topič SŠ 0, Trvání pracovního poměru u organizace Doba trvání Počet zaměstnanců do 5 let 4 do 10 let 8 do 15 let 8 do 20 let 8 Celkem 28 4

5 Komentář ředitele školy V základní škole dochází každým rokem k obměně pedagogického sboru z důvodu čerpání rodičovské dovolené 4 pedagogických pracovníků. Jeden pedagogický pracovník dokončil studium ke splnění kvalifikačních požadavků vychovatelství. Jeden pedagogický pracovník dokončil studium v bakalářském studijním programu vychovatelství. Jeden pedagogický pracovník studuje ve studijním programu koordinátor ICT. 5

6 Školní rok: 2013 /2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta za poznáním Učební plán školy Předmět Český jazyk Anglický j Německý j Matematika Svět člověka Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská v Vých. k zdr Hudební v Výtvarná v Praktické č Tělesná v IKT Volit. před Celkem Volitelné předměty 1. Seminář z přírodopisu 2. Informatika 3. Mediální výchova 4. Sportovně turistický seminář 5. Domácnost 6. Konverzace v Aj 7. Čtenářské hrátky 8. Čeština slovem a písmem 6

7 3.3 Zájmové kroužky Název kroužku Počet zařazených žáků Rybářský 10 Angličtina hravě 10 Angličtina hrou 13 Výtvarný 10 Pohybový 11 Taekwondo 5 Hra na hudební nástroj 6 Historické tance 10 Komentář ředitele školy V rámci zapojení do projektu EU OPVK byly pro žáky 1. a 2. stupně vytvořeny 2 volitelné předměty se zaměřením na čtenářskou gramotnost formou individualizace. (Čtenářské hrátky, Čeština slovem a písmem.) Tyto volitelné předměty jsou nabízeny především žákům s SVP. V 7. a v 9 ročníku jsou nabídnuty dle ŠVP volitelné předměty v časové dotaci 3 hodin na každého žáka. V 8. ročníku byl zaveden povinný předmět německý jazyk v časové dotaci 3 hodin týdně dle ŠVP. Třídní učitelé pracovali na portfoliích svých žáků. Zařadily do nich práce, které vystihují pokrok žáka. Tato portfolia jsou žákům předána při ukončení docházky na škole. Třídní učitelé na 2. stupni také pracovali na portfoliích svých žáků. Práce v těchto třídách je ale náročnější, protože učitelé musí získávat práce i od všech ostatních vyučujících, kteří v těchto třídách vyučují. Do portfolií se zařazují například i diplomy ze sportovních a jiných soutěží. Zájmové útvary ve škole vedou pedagogičtí pracovníci, rodiče a zástupci sportovních oddílů a občanských sdružení. Škola organizuje volnočasové aktivity ve spolupráci se SZUŠ s.r.o. Schola musica Stella Maris, s Domečkem Hořovice, s Farní charitou Beroun. 7

8 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) ano ano ne ano ne ano ano ne ne celkem ano 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů Žáci nově přijati do vyšších ročníků základní školy Ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Typ školy Počet přijatých žáků osmileté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 3 střední škola 7 střední odborné učiliště 7 konzervatoř Žáci cizinci Kategorie cizinců Občané Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo EU trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků celkem 1 0 8

9 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Třída Uspokojivé chování Neuspokojivé chování celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Třída Hodnocení klasifikačním stupněm Hodnocení slovní Kombinace slovního hodnocení a klasifikačního stupně celkem

10 5.4 Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída Pochybnosti o správnosti Opravné zkoušky hodnocení celkem

11 5.7 Opakování ročníku Třída Žák neprospěl Žák nemohl být hodnocen Žák měl vážné zdravotní důvody Žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem Počet omluvených/neomluvených hodin Třída Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , celkem , ,18 Komentář ředitele školy V průběhu školního roku byli přijati do 1. ročníku dva žáci, do 2. ročníku šest žáků, do 3. ročníku tři žáci, do 4. ročníku dva žáci, do 5. ročníku jeden žák, do 6. ročníku jedna žákyně, do 7. ročníku jedna žákyně, do 9. ročníku jedna žákyně (studující v USA). Jeden žák obdržel druhý stupeň z chování za hrubé porušování školního řádu. Jedna žákyně byla hodnocena kombinovaným hodnocením na základě žádosti rodinného zástupce. Tři žáci neprospěli s nedostatečnými znalostmi, opakují ročník. 11

12 Školní rok: 2013 / 2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Pracovník Počet hospitací Ředitel školy 17 Zástupce ředitele školy 9 Ostatní pracovníci vzájemné náslechy 20 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti objevuje se ve všech hodinách objevuje se pouze v některých hodinách v hodinách se neobjevuje Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání ano - - vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků - ano - konkretizace cílů ve sledované výuce - ano - návaznost probíraného učiva na předcházející ano - - témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem - ano - účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické ano - - techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin ano - - sledování a plnění stanovených cílů - ano - podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou ano ano - ano - účelnost výuky frontální, skupinové a ano - - individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a - ano - jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod - ano - respektování individuálního tempa, možnost ano - - relaxace žáků vhodná forma kladení otázek - ano - Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku - ano - propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) - ano - 12

13 využívání zkušeností žáků ano - - vliv hodnocení na motivaci žáků ano - - využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace - ano - Interakce a komunikace motivující klima třídy ano - - akceptování stanovených pravidel komunikace ano - - mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, ano - - argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci ano - - vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům ano - - dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení ano - - respektování individuálních schopností žáků - ano - využívání vzájemného hodnocení a - ano - sebehodnocení žáků ocenění pokroku ano - - zdůvodnění hodnocení žáků učitelem - ano - vhodnost využitých metod hodnocení žáků - ano - učitelem využití klasifikačního řádu ano

14 Školní rok: 2013 / 2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Zvýšení profesionality managementu školy Management školy Počet pracovníků Cena (v Kč) Vzděláváme pro budoucnost 1 0 Pracovně právní záležitosti NIQUES 2 0 Jazykové vzdělávání v Aj celkem Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh školení Počet pracovníků cena Vychovatelství 1 0 celkem Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh školení Počet pracovníků Cena (v Kč) Koordinace v oblasti informačních a 1 0 komunikačních technologií Vychovatelství rozšiřující studium 1 0 celkem Studium k prohlubování odborné kvalifikace Jazykové vzdělávání Počet pracovníků Cena (v Kč) Roční jazykový kurz v Aj ( EU OPVK) celkem Inkluzívní vzdělávání Počet pracovníků Cena (v Kč) Dny prevence celkem

15 Specializované programy Počet pracovníků Cena (v Kč) (podle předmětů) Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení (EU OPVK) Metody a formy podporující přírodovědnou gramotnost (EU OPVK) Podpora matematické gramotnosti (EU OPVK) Prezentační programy ve školní výuce (EU OPVK) Finanční gramotnost v kostce (EU OPVK) Roztoky a výpočtové úlohy v chemii (EU OPVK) Jazyková propedeutika 1 0 celkem Ostatní programy Počet pracovníků Cena (v Kč) Učitel 21. století 13 0 (EU OPVK) Schůzka výchovných poradců 1 0 Vyhodnocování efektivnosti praxe ŠVP Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí doškolení NIQUES 1 0 celkem Komentář ředitele školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo dle celoročního plánu DVPP. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávali v rámci projektu EU OPVK Vzdělání pro konkurenceschopnost. Byli jsme zapojeni do dvou projektů Šablony (workshopy a semináře byly vybírány dle jednotlivých šablon), Učitel 21. století (podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti kutikulární reformy). Jeden pedagogický pracovník pokračoval ve studiu koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jeden pedagogický pracovník splnil kvalifikační předpoklady k vychovatelství, jeden pedagogický pracovník ukončil bakalářské studium vychovatelství. Ve školním roce 2013/2014 bylo vyčleněno Kč, z toho z projektu EU OPVK Kč. 15

16 Školní rok: 2013/ 2014 Zpracovatel: Mgr. Šárka Vašíková 8. ICT standard a plán Pracovní stanice v ZŠ - počet Standard Skutečnost Plán ICT Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 11 stanic / 16 stanic/ žáků 148 žáků Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 2 stanice / 14 stanic/ - učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 100 žáků 148 žáků Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 4 stanice/ 17 stanic/ - pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 100 žáků 148 žáků Počet pracovních stanic celkem - 47 Pracovní stanice v ZŠ technické parametry Počet Starší 5 let 14 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT 33 Lokální počítačová síť (LAN) školy Standard ICT Skutečnost Plán Počet přípojných míst wifi v po- - čítačové učebně, ve sborovně Sdílení dat Ano Ano (zčásti, disk - L, P) Sdílení prostředků Ano Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano (zčásti) Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano (zčásti) Ano Bezpečnost dat Ano Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano Služba Hodnota Skutečnost Plán Rychlost Vysokorychlostní ANO - Agregace Nejvýše 1:10 1:10 Veřejné IP adresy Ano Ano Ano Neomezený přístup na internet Ano Ano Ano QoS (vzdálená správa) Ano Ano Ano Antivir Ano Ano Ano 16

17 Prezentační a grafická technika Standard ICT Skutečnost Plán Datový projektor 1,5 1 - Dotyková tabule Tiskárny - 4 Obnova Kopírovací stroj Skener - 2 Obnova Další ukazatele Standard ICT Skutečnost Plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky 100 MB 100 MB - Uložení dat na přenosné médium (flashdisk) vždy Vždy po kontrole Vždy po kontrole Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Vždy dostupné Vždy dostupné Vždy dostupné Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové Ano Ano Ano prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a Vždy možná Aplikace - službu internetu, které škola určí WinGuard Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ano Ano, částečně Ano, částečně Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Ano V každé učebně - Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Standard ICT Skutečnost Plán Operační systém Windows XP Obnova Professional, Windows 7 Professional Antivirový program Multilicence AVG 2014 Textový editor Multilicence MS Word 2010 Tabulkový editor Multilicence MS Excel 2010 Editor prezentací Multilicence MS PowerPoint 2010 Grafický editor - rastrová grafika Multilicence Malování Grafický editor - vektorová grafika Freeware PhotoFiltre Webový prohlížeč Multilicence Freeware MS Explorer, Mozilla, Google Editor webových stránek Multilicence WordPress Klient elektronické pošty Multilicence Outlook 2010 pro pedagogy 17

18 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Programy odborného zaměření: Standard ICT Skutečnost Plán Terasoft Český jazyk 3 Multilicence Ano Terasoft Český jazyk 4 Multilicence Ano Terasoft Multilicence Ano Terasoft Matematika pro prvňáčky Multilicence Ano Terasoft Přírodověda 3 Multilicence Ano Terasoft Edison Multilicence Ano Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ Multilicence Ano Pachner rostliny kolem Multilicence Ano Langmaster lexikon Multilicence Ano Multimediální encyklopedie městské Multilicence Ano památkové rezervace DigArt Korunovační klenoty Multilicence Ano DigArt Minerály Multilicence Ano KOD Erby Multilicence Ano Prvouka pro prvňáčky Svět kolem nás, Multilicence Ano Nová škola (program na interaktivní tabuli) Prvouka pro druháky Svět kolem nás, Multilicence Ano Nová škola (program na interaktivní tabuli) Matematika (program na interaktivní Multilicence Ano tabuli) Biologie člověka (program na interaktivní Multilicence Ano tabuli) Přístup na Licence do roku 2014 Správa Pražského hradu - Karel IV. --- Shareware Komentář ředitele školy Počítačová učebna odpovídá standardu vybavení škol. Díky zapojení školy do projektu EU OPVK Vzdělání pro konkurenceschopnost Šablony jsme si mohli zakoupit interaktivní tabuli do učebny 1. stupně (celkem je škola vybavena 4 interaktivními tabulemi). Dle dlouhodobého plánu bychom chtěli přejít k bezdrátovému připojení v celé škole, postupnému přestupu do operačního systému Windows 8.1, zakoupit výukové tablety pro žáky a interaktivní tabule do tříd. 18

19 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Jitka Ernestová 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek Celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Školní družina je součástí budovy základní školy. K dispozici jsou 2 herny, jedna třída, šatna a sociální zařízení. K zájmové činnosti je využívána tělocvična a počítačová učebna, kuchyňka. V rámci finančních možností se snažíme zlepšovat prostředí ve školní družině. 9.3 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací program Školní družina má zpracovaný svůj ŠVP - Kdo si hraje, nezlobí. Činnosti jsou zaměřeny převážně na relaxaci, odpočinek dětí a přípravu na vyučování. 9.4 Aktivity školní družiny Akce pro děti Akce pro rodiče Akce pro veřejnost diskotéka karneval spolupráce s MŠ celoroční družinová soutěž výtvarné soutěže výtvarná výstava v Hořovicích podzimní minivýstava jarmark mikulášská diskotéka dětský karneval vystoupení slavnostním rozsvěcování vánočního stromku na statku v Lochovicích Komentář ředitele školy Školní družina má zpracovaný celoroční plán, který je v průběhu školního roku aktualizován. Dle vnitřního řádu jsou přijímáni převážně žáci 1. stupně, ale je k dispozici také žákům 2. stupně. Provozní doba je každý den 6.00 hod hod. Měsíční poplatek za školní družinu byl stanoven na 80 Kč. 19

20 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) zdravotní postižení 6 Individuální integrace v rámci třídy (Žákům je nabídnuta 1x týdně individuální pomoc, náprava SPU formou nepovinných předmětů: na 1.stupni Čtenářské hrátky, na 2. stupni Čeština slovem a písmem) Individuální vzdělávací plán ano zdravotní znevýhodnění 1 možnost doučování ano sociální znevýhodnění 1 vypracován vyrovnávací plán ano 10.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou Třída Rozšířená výuka předmětů Počet žáků celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku Přeřazení mimořádně nadaného žáka do Počet vyššího ročníku z - třídy do - třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a Ano částečně ne zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy - - X uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky Žákovi je umožněno používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami X - - X - - X - - X X - 20

21 působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby - - X spolupráce s rodiči X - - spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - X - Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Ano částečně ne individuální nebo skupinovou péče X - - přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě X - - odpovídající metody a formy práce X - - specifické učebnice a materiály X - - pravidelná komunikace a zpětná vazba X - - spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky X - - Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky X - - Komentář Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni na žádost rodičů podle individuálně vzdělávacího plánu, který na začátku školního roku sestavuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími. Na plnění plánu se podílejí zákonní zástupci žáka. Plán je pravidelně vyhodnocován minimálně 2x ve školním roce (na konci každého pololetí, popřípadě dle potřeby žáka). V rámci EU OPVK byly vytvořeny dva předměty Čtenářské hrátky (pro žáky na 1. stupni) Čeština slovem a písmem (pro žáky na 2. stupni), kde byla žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umožněna 1x týdně individuální pomoc v předmětu český jazyk. Na základě psychologického vyšetření vykonala žákyně 4. ročníku již v loňském školním roce rozdílovou zkoušku z anglického jazyka a tento předmět navštěvovala společně s žáky 5. ročníku. Žákyně 9. ročníku cizinec (studovala v USA). Ve škole není žádný žák tělesně postižený. 21

22 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 11. Akce školy (projekty, výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Projekty školy Projekty třídní a předmětové Poznávací zájezdy Plavecký výcvik Lyžařský výcvik Zahraniční výjezdy Škola v přírodě 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník budoucí prvňáčci ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 2. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 9. ročník ročník Slavnosti slabikáře Noc s knihou dokořán Recyklohraní DOD pro rodiče budoucích prvňáčků Zdravé zuby Ekopolis Odznak zdatnosti Před prvním zvoněním TAK TIK: matem. dopis. soutěž Pohádkový domeček V. Klimtové Výstava květin a ovoce Čechova stodola Zimní besídka Prokopská štola Příbram Div. Představení - Kladno Dýňová farma Návštěva div. představení Betlémy - Karlštejn Kult. představení Písnička pro draka Beseda s policií ČR Němčina nekouše Židovské muzeum Praha Beseda s policií ČR Úřad práce Veletrh celoživotního vzdělávání Kult. představení Divadlo nekouše 8. ročník 16 Buzuluk Komárov ročník 42 Výuka probíhá pod odborným vedením plavecké školy Kapka ročník 9 Jizerské hory Smržovka penzion Červená Karkulka ročník 15 Anglie ročník 25 Cheznovice u Rokycan Typ akce Ekologický týden Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) ročník 137 Akce zaměřená na ochranu člověka za mimořádných a krizových situací 22

23 Typ akce Školní výlety Kulturní představení, koncerty Ekologický den Počet zúčastněných tříd 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník vybraní žáci 8. ročník ročník ročník Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Pohádkový hrad Točník Křivoklátsko naučná stezka Zámek Loučeň interaktivně Muzeum voskových figurín Muzeum voskových figurín Laser game Praha Minigolf Příbram Bowling Žebrák Orlík Trhovky Minigolf Beroun Divadlo Alfa - Plzeň Romeo a Julie Praha Betlém ročník Vývoj rockové hudby ročník 150 Akce zaměřená na ochranu člověka za mimořádných a krizových situací Soutěže 1. ročník 3 Králodvorská koruna pěvecká soutěž ročník 10 Atletická všestrannost ročník 12 Coca cola cup ročník 22 McDonald s Cup okrskové kolo ročník 11 McDonald s Cup okresní kolo ročník 120 Klokan matematická soutěž Olympiády ročník 2 Okresní kolo olympiády v angličtině Akce pořádané školou Prezentace školy na veřejnosti 5. ročník 6 Školní kolo Pythagoriády 5. ročník 3 Okresní kolo Pythagoriády ročník 23 Školní kolo recitační soutěže 7 škol z okresu 40 Okresní kolo recitační soutěže Beroun ročník 150 Mikulášská nadílka 3. ročník 22 Vánoční besídka 1. ročník 14 Slavnosti slabikáře ročník 5 Vystoupení žáků na zámku v Lochovicích ročník 15 Pěvecké vystoupení žáků u vánočního stromečku ročník 137 Vánoční jarmark spojený s vánočním vystoupením žáků a učitelů ZŠ a MŠ 100 Mikulášská diskotéka 3. ročník 20 Vánoční besídka pro rodiče 9. ročník 12 Slavnostní rozloučení v sále OÚ ZŠ a MŠ 100 Karneval 23

24 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Recitační soutěž okresní kolo, jehož jsme pořadatelem místo 2. místo 3. místo Krajské kolo recitační 1 bez umístění soutěže Okresní kolo Pythagoriády 1 1. místo Komentář ředitele školy V letošním školním roce jsme motivovali žáky k výuce anglického jazyka a druhého cizího jazyka němčiny. V rámci anglického jazyka jsme nabídli žákům 1. stupně dva zájmové útvary, žákům 2. stupně volitelný předmět anglický jazyk, účast v okresním kole olympiády a zahraniční výjezd do Anglie. Žáci německého jazyka byli podpořeni projektem Tandem Němčina nekouše. 24

25 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Ing. Jana Karásková 12. Prevence rizikového chování 12.1 Prevence rizikového chování Vzdělávání Školní metodik prevence Dny prevence Pedagogičtí pracovníci školy - Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Napříč všemi předměty, Ov Výchova ke zdravému životnímu stylu Součást předmětu Výchova ke zdraví Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Vz 9 návykové látky předmětů P 6, Ch 9, výchovné předměty Formy a metody působení na žáky, které se Pozitivní příklad, osvěta, informovanost, zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální prioritně prevence u nezatížených žáků chování Organizace prevence Minimální preventivní program Ano (celoroční plány školy) Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik, výskytu rizikového chování Uplatňování forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování Volnočasové aktivity Průběžný screening Schránka důvěry Žákovská rada Osobní konzultace Nabídka konzultačních hodin (priorita okamžitého řešení s TU) Nabídka konzultačních hodin - Literatura, videomateriály, internet, letáky Ano (v článku IV.) Právní povědomí, drogy: třída, Beseda s policií třída Projekt EU Peníze do škol (4 bloky po 4 hodinách): 2. stupeň Šikana: 5. třída 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více