ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok

2 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Základní údaje Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, náměstí Republiky 3, Lochovice Identifikátor zařízení IČ Bankovní spojení /0300 Telefon/fax , , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Lochovice Adresa zřizovatele Lochovice 77, Lochovice Vedoucí pracovníci Mgr. Ivana Eklová ředitelka školy Mgr. Jana Ženíšková zástupce ředitele Jitka Ernestová vedoucí školní družiny Alena Kasalová vedoucí učitelka MŠ Ivana Masaryková vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti základního školství pro předškolní výchovu a povinnou školní docházku dětí obce Lochovice a případně dalších obcí regionu. 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola IZO Mateřská škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Komentář ředitele školy Základní škola a Mateřská Lochovice je úplná základní škola, měla udělenu výjimku z počtu žáků v souladu s odst zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Od byla navýšena kapacita v mateřské škole na 81 dětí. Základní školu navštěvovalo v letošním školním roce 146 žáků v 9 třídách, z toho 66 dívek. Kromě místních žáků navštěvovali školu ještě žáci dojíždějící ze šesti okolních obcí Libomyšl, Lhotka, Netolice, Radouš, Hořovice. Do školy nastupují silnější populační ročníky, ale velká migrace žáků v průběhu roku je způsobena dočasným pobytem rodin z Azylového domu sv. Josefa pro matku/otce s dětmi v tísni. 2

3 Školní rok: 2013 /2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem do 20 let let let let let a více let celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem základní učební obor úplné střední vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje Nesplňuje Celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel Učitel MŠ celkem Přehled pracovníků podle aprobovanosti Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání statutární orgán ředitelka školy 1,00 32 VŠ R - Hv zástupce statutárního zástupce Řš 1,00 21 VŠ ročník orgánu výchovný poradce učitelka - 1,00 15 VŠ ročník učitelka - 1,00 2 VŠ - učitelka koordinátor ŠVP 1,00 22 VŠ ročník vedoucí MS 1. stupně učitelka - 1,00 3 VŠ Čj - psychologie učitelka - 1,00 2 VŠ - 3

4 Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání učitelka vedoucí MS 1,00 6 VŠ - 2.stupně koordinátor sociálně pat. jevů učitelka koordinátor ICT 1,00 12 VŠ Č - D učitelka koordinátor 1,00 12 VŠ M - Ch EVVO učitelka - 1,00 29 VŠ Př základy zem. výroby učitelka - 1,00 3 VŠ Čj - D učitelka 0,32 2 VŠ (Bc) - vychovatelka ŠD vedoucí vychov. 1,00 32 SŠ - vychovatelka ŠD - 0,6 6 VŠ (Bc) - učitelka MŠ vedoucí učitelka 1,00 33 SŠ - učitelka MŠ - 1,00 31 SŠ - učitelka MŠ - 1,00 34 SŠ - učitelka MŠ - 1,00 2 SŠ - Učitelka MŠ - 0,25 1 VŠ (Bc) Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň vzdělání Úvazek hospodářka SŠ 0,50 mzdová účetní SŠ 0,25 školník UO 0,63 uklízečka UO 1,00 uklízečka ZŠ 1,00 vedoucí školní jídelny SŠ 1,00 kuchařka UO 1,00 kuchařka UO 1,00 kuchařka SŠ 0,88 uklízečka UO 1,00 uklízečka UO 0,75 topič SŠ 0, Trvání pracovního poměru u organizace Doba trvání Počet zaměstnanců do 5 let 4 do 10 let 8 do 15 let 8 do 20 let 8 Celkem 28 4

5 Komentář ředitele školy V základní škole dochází každým rokem k obměně pedagogického sboru z důvodu čerpání rodičovské dovolené 4 pedagogických pracovníků. Jeden pedagogický pracovník dokončil studium ke splnění kvalifikačních požadavků vychovatelství. Jeden pedagogický pracovník dokončil studium v bakalářském studijním programu vychovatelství. Jeden pedagogický pracovník studuje ve studijním programu koordinátor ICT. 5

6 Školní rok: 2013 /2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta za poznáním Učební plán školy Předmět Český jazyk Anglický j Německý j Matematika Svět člověka Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská v Vých. k zdr Hudební v Výtvarná v Praktické č Tělesná v IKT Volit. před Celkem Volitelné předměty 1. Seminář z přírodopisu 2. Informatika 3. Mediální výchova 4. Sportovně turistický seminář 5. Domácnost 6. Konverzace v Aj 7. Čtenářské hrátky 8. Čeština slovem a písmem 6

7 3.3 Zájmové kroužky Název kroužku Počet zařazených žáků Rybářský 10 Angličtina hravě 10 Angličtina hrou 13 Výtvarný 10 Pohybový 11 Taekwondo 5 Hra na hudební nástroj 6 Historické tance 10 Komentář ředitele školy V rámci zapojení do projektu EU OPVK byly pro žáky 1. a 2. stupně vytvořeny 2 volitelné předměty se zaměřením na čtenářskou gramotnost formou individualizace. (Čtenářské hrátky, Čeština slovem a písmem.) Tyto volitelné předměty jsou nabízeny především žákům s SVP. V 7. a v 9 ročníku jsou nabídnuty dle ŠVP volitelné předměty v časové dotaci 3 hodin na každého žáka. V 8. ročníku byl zaveden povinný předmět německý jazyk v časové dotaci 3 hodin týdně dle ŠVP. Třídní učitelé pracovali na portfoliích svých žáků. Zařadily do nich práce, které vystihují pokrok žáka. Tato portfolia jsou žákům předána při ukončení docházky na škole. Třídní učitelé na 2. stupni také pracovali na portfoliích svých žáků. Práce v těchto třídách je ale náročnější, protože učitelé musí získávat práce i od všech ostatních vyučujících, kteří v těchto třídách vyučují. Do portfolií se zařazují například i diplomy ze sportovních a jiných soutěží. Zájmové útvary ve škole vedou pedagogičtí pracovníci, rodiče a zástupci sportovních oddílů a občanských sdružení. Škola organizuje volnočasové aktivity ve spolupráci se SZUŠ s.r.o. Schola musica Stella Maris, s Domečkem Hořovice, s Farní charitou Beroun. 7

8 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) ano ano ne ano ne ano ano ne ne celkem ano 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů Žáci nově přijati do vyšších ročníků základní školy Ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Typ školy Počet přijatých žáků osmileté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 3 střední škola 7 střední odborné učiliště 7 konzervatoř Žáci cizinci Kategorie cizinců Občané Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo EU trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků celkem 1 0 8

9 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Třída Uspokojivé chování Neuspokojivé chování celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Třída Hodnocení klasifikačním stupněm Hodnocení slovní Kombinace slovního hodnocení a klasifikačního stupně celkem

10 5.4 Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída Pochybnosti o správnosti Opravné zkoušky hodnocení celkem

11 5.7 Opakování ročníku Třída Žák neprospěl Žák nemohl být hodnocen Žák měl vážné zdravotní důvody Žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem Počet omluvených/neomluvených hodin Třída Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , celkem , ,18 Komentář ředitele školy V průběhu školního roku byli přijati do 1. ročníku dva žáci, do 2. ročníku šest žáků, do 3. ročníku tři žáci, do 4. ročníku dva žáci, do 5. ročníku jeden žák, do 6. ročníku jedna žákyně, do 7. ročníku jedna žákyně, do 9. ročníku jedna žákyně (studující v USA). Jeden žák obdržel druhý stupeň z chování za hrubé porušování školního řádu. Jedna žákyně byla hodnocena kombinovaným hodnocením na základě žádosti rodinného zástupce. Tři žáci neprospěli s nedostatečnými znalostmi, opakují ročník. 11

12 Školní rok: 2013 / 2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Pracovník Počet hospitací Ředitel školy 17 Zástupce ředitele školy 9 Ostatní pracovníci vzájemné náslechy 20 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti objevuje se ve všech hodinách objevuje se pouze v některých hodinách v hodinách se neobjevuje Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání ano - - vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků - ano - konkretizace cílů ve sledované výuce - ano - návaznost probíraného učiva na předcházející ano - - témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem - ano - účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické ano - - techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin ano - - sledování a plnění stanovených cílů - ano - podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou ano ano - ano - účelnost výuky frontální, skupinové a ano - - individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a - ano - jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod - ano - respektování individuálního tempa, možnost ano - - relaxace žáků vhodná forma kladení otázek - ano - Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku - ano - propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) - ano - 12

13 využívání zkušeností žáků ano - - vliv hodnocení na motivaci žáků ano - - využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace - ano - Interakce a komunikace motivující klima třídy ano - - akceptování stanovených pravidel komunikace ano - - mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, ano - - argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci ano - - vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům ano - - dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení ano - - respektování individuálních schopností žáků - ano - využívání vzájemného hodnocení a - ano - sebehodnocení žáků ocenění pokroku ano - - zdůvodnění hodnocení žáků učitelem - ano - vhodnost využitých metod hodnocení žáků - ano - učitelem využití klasifikačního řádu ano

14 Školní rok: 2013 / 2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Zvýšení profesionality managementu školy Management školy Počet pracovníků Cena (v Kč) Vzděláváme pro budoucnost 1 0 Pracovně právní záležitosti NIQUES 2 0 Jazykové vzdělávání v Aj celkem Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh školení Počet pracovníků cena Vychovatelství 1 0 celkem Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh školení Počet pracovníků Cena (v Kč) Koordinace v oblasti informačních a 1 0 komunikačních technologií Vychovatelství rozšiřující studium 1 0 celkem Studium k prohlubování odborné kvalifikace Jazykové vzdělávání Počet pracovníků Cena (v Kč) Roční jazykový kurz v Aj ( EU OPVK) celkem Inkluzívní vzdělávání Počet pracovníků Cena (v Kč) Dny prevence celkem

15 Specializované programy Počet pracovníků Cena (v Kč) (podle předmětů) Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení (EU OPVK) Metody a formy podporující přírodovědnou gramotnost (EU OPVK) Podpora matematické gramotnosti (EU OPVK) Prezentační programy ve školní výuce (EU OPVK) Finanční gramotnost v kostce (EU OPVK) Roztoky a výpočtové úlohy v chemii (EU OPVK) Jazyková propedeutika 1 0 celkem Ostatní programy Počet pracovníků Cena (v Kč) Učitel 21. století 13 0 (EU OPVK) Schůzka výchovných poradců 1 0 Vyhodnocování efektivnosti praxe ŠVP Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí doškolení NIQUES 1 0 celkem Komentář ředitele školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo dle celoročního plánu DVPP. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávali v rámci projektu EU OPVK Vzdělání pro konkurenceschopnost. Byli jsme zapojeni do dvou projektů Šablony (workshopy a semináře byly vybírány dle jednotlivých šablon), Učitel 21. století (podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti kutikulární reformy). Jeden pedagogický pracovník pokračoval ve studiu koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jeden pedagogický pracovník splnil kvalifikační předpoklady k vychovatelství, jeden pedagogický pracovník ukončil bakalářské studium vychovatelství. Ve školním roce 2013/2014 bylo vyčleněno Kč, z toho z projektu EU OPVK Kč. 15

16 Školní rok: 2013/ 2014 Zpracovatel: Mgr. Šárka Vašíková 8. ICT standard a plán Pracovní stanice v ZŠ - počet Standard Skutečnost Plán ICT Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 11 stanic / 16 stanic/ žáků 148 žáků Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 2 stanice / 14 stanic/ - učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 100 žáků 148 žáků Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 4 stanice/ 17 stanic/ - pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 100 žáků 148 žáků Počet pracovních stanic celkem - 47 Pracovní stanice v ZŠ technické parametry Počet Starší 5 let 14 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT 33 Lokální počítačová síť (LAN) školy Standard ICT Skutečnost Plán Počet přípojných míst wifi v po- - čítačové učebně, ve sborovně Sdílení dat Ano Ano (zčásti, disk - L, P) Sdílení prostředků Ano Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano (zčásti) Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano (zčásti) Ano Bezpečnost dat Ano Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano Služba Hodnota Skutečnost Plán Rychlost Vysokorychlostní ANO - Agregace Nejvýše 1:10 1:10 Veřejné IP adresy Ano Ano Ano Neomezený přístup na internet Ano Ano Ano QoS (vzdálená správa) Ano Ano Ano Antivir Ano Ano Ano 16

17 Prezentační a grafická technika Standard ICT Skutečnost Plán Datový projektor 1,5 1 - Dotyková tabule Tiskárny - 4 Obnova Kopírovací stroj Skener - 2 Obnova Další ukazatele Standard ICT Skutečnost Plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky 100 MB 100 MB - Uložení dat na přenosné médium (flashdisk) vždy Vždy po kontrole Vždy po kontrole Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Vždy dostupné Vždy dostupné Vždy dostupné Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové Ano Ano Ano prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a Vždy možná Aplikace - službu internetu, které škola určí WinGuard Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ano Ano, částečně Ano, částečně Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Ano V každé učebně - Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Standard ICT Skutečnost Plán Operační systém Windows XP Obnova Professional, Windows 7 Professional Antivirový program Multilicence AVG 2014 Textový editor Multilicence MS Word 2010 Tabulkový editor Multilicence MS Excel 2010 Editor prezentací Multilicence MS PowerPoint 2010 Grafický editor - rastrová grafika Multilicence Malování Grafický editor - vektorová grafika Freeware PhotoFiltre Webový prohlížeč Multilicence Freeware MS Explorer, Mozilla, Google Editor webových stránek Multilicence WordPress Klient elektronické pošty Multilicence Outlook 2010 pro pedagogy 17

18 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Programy odborného zaměření: Standard ICT Skutečnost Plán Terasoft Český jazyk 3 Multilicence Ano Terasoft Český jazyk 4 Multilicence Ano Terasoft Multilicence Ano Terasoft Matematika pro prvňáčky Multilicence Ano Terasoft Přírodověda 3 Multilicence Ano Terasoft Edison Multilicence Ano Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ Multilicence Ano Pachner rostliny kolem Multilicence Ano Langmaster lexikon Multilicence Ano Multimediální encyklopedie městské Multilicence Ano památkové rezervace DigArt Korunovační klenoty Multilicence Ano DigArt Minerály Multilicence Ano KOD Erby Multilicence Ano Prvouka pro prvňáčky Svět kolem nás, Multilicence Ano Nová škola (program na interaktivní tabuli) Prvouka pro druháky Svět kolem nás, Multilicence Ano Nová škola (program na interaktivní tabuli) Matematika (program na interaktivní Multilicence Ano tabuli) Biologie člověka (program na interaktivní Multilicence Ano tabuli) Přístup na Licence do roku 2014 Správa Pražského hradu - Karel IV. --- Shareware Komentář ředitele školy Počítačová učebna odpovídá standardu vybavení škol. Díky zapojení školy do projektu EU OPVK Vzdělání pro konkurenceschopnost Šablony jsme si mohli zakoupit interaktivní tabuli do učebny 1. stupně (celkem je škola vybavena 4 interaktivními tabulemi). Dle dlouhodobého plánu bychom chtěli přejít k bezdrátovému připojení v celé škole, postupnému přestupu do operačního systému Windows 8.1, zakoupit výukové tablety pro žáky a interaktivní tabule do tříd. 18

19 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Jitka Ernestová 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek Celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Školní družina je součástí budovy základní školy. K dispozici jsou 2 herny, jedna třída, šatna a sociální zařízení. K zájmové činnosti je využívána tělocvična a počítačová učebna, kuchyňka. V rámci finančních možností se snažíme zlepšovat prostředí ve školní družině. 9.3 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací program Školní družina má zpracovaný svůj ŠVP - Kdo si hraje, nezlobí. Činnosti jsou zaměřeny převážně na relaxaci, odpočinek dětí a přípravu na vyučování. 9.4 Aktivity školní družiny Akce pro děti Akce pro rodiče Akce pro veřejnost diskotéka karneval spolupráce s MŠ celoroční družinová soutěž výtvarné soutěže výtvarná výstava v Hořovicích podzimní minivýstava jarmark mikulášská diskotéka dětský karneval vystoupení slavnostním rozsvěcování vánočního stromku na statku v Lochovicích Komentář ředitele školy Školní družina má zpracovaný celoroční plán, který je v průběhu školního roku aktualizován. Dle vnitřního řádu jsou přijímáni převážně žáci 1. stupně, ale je k dispozici také žákům 2. stupně. Provozní doba je každý den 6.00 hod hod. Měsíční poplatek za školní družinu byl stanoven na 80 Kč. 19

20 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) zdravotní postižení 6 Individuální integrace v rámci třídy (Žákům je nabídnuta 1x týdně individuální pomoc, náprava SPU formou nepovinných předmětů: na 1.stupni Čtenářské hrátky, na 2. stupni Čeština slovem a písmem) Individuální vzdělávací plán ano zdravotní znevýhodnění 1 možnost doučování ano sociální znevýhodnění 1 vypracován vyrovnávací plán ano 10.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou Třída Rozšířená výuka předmětů Počet žáků celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku Přeřazení mimořádně nadaného žáka do Počet vyššího ročníku z - třídy do - třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a Ano částečně ne zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy - - X uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky Žákovi je umožněno používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami X - - X - - X - - X X - 20

21 působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby - - X spolupráce s rodiči X - - spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - X - Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Ano částečně ne individuální nebo skupinovou péče X - - přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě X - - odpovídající metody a formy práce X - - specifické učebnice a materiály X - - pravidelná komunikace a zpětná vazba X - - spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky X - - Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky X - - Komentář Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni na žádost rodičů podle individuálně vzdělávacího plánu, který na začátku školního roku sestavuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími. Na plnění plánu se podílejí zákonní zástupci žáka. Plán je pravidelně vyhodnocován minimálně 2x ve školním roce (na konci každého pololetí, popřípadě dle potřeby žáka). V rámci EU OPVK byly vytvořeny dva předměty Čtenářské hrátky (pro žáky na 1. stupni) Čeština slovem a písmem (pro žáky na 2. stupni), kde byla žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umožněna 1x týdně individuální pomoc v předmětu český jazyk. Na základě psychologického vyšetření vykonala žákyně 4. ročníku již v loňském školním roce rozdílovou zkoušku z anglického jazyka a tento předmět navštěvovala společně s žáky 5. ročníku. Žákyně 9. ročníku cizinec (studovala v USA). Ve škole není žádný žák tělesně postižený. 21

22 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 11. Akce školy (projekty, výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Projekty školy Projekty třídní a předmětové Poznávací zájezdy Plavecký výcvik Lyžařský výcvik Zahraniční výjezdy Škola v přírodě 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník budoucí prvňáčci ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 2. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 9. ročník ročník Slavnosti slabikáře Noc s knihou dokořán Recyklohraní DOD pro rodiče budoucích prvňáčků Zdravé zuby Ekopolis Odznak zdatnosti Před prvním zvoněním TAK TIK: matem. dopis. soutěž Pohádkový domeček V. Klimtové Výstava květin a ovoce Čechova stodola Zimní besídka Prokopská štola Příbram Div. Představení - Kladno Dýňová farma Návštěva div. představení Betlémy - Karlštejn Kult. představení Písnička pro draka Beseda s policií ČR Němčina nekouše Židovské muzeum Praha Beseda s policií ČR Úřad práce Veletrh celoživotního vzdělávání Kult. představení Divadlo nekouše 8. ročník 16 Buzuluk Komárov ročník 42 Výuka probíhá pod odborným vedením plavecké školy Kapka ročník 9 Jizerské hory Smržovka penzion Červená Karkulka ročník 15 Anglie ročník 25 Cheznovice u Rokycan Typ akce Ekologický týden Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) ročník 137 Akce zaměřená na ochranu člověka za mimořádných a krizových situací 22

23 Typ akce Školní výlety Kulturní představení, koncerty Ekologický den Počet zúčastněných tříd 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník vybraní žáci 8. ročník ročník ročník Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Pohádkový hrad Točník Křivoklátsko naučná stezka Zámek Loučeň interaktivně Muzeum voskových figurín Muzeum voskových figurín Laser game Praha Minigolf Příbram Bowling Žebrák Orlík Trhovky Minigolf Beroun Divadlo Alfa - Plzeň Romeo a Julie Praha Betlém ročník Vývoj rockové hudby ročník 150 Akce zaměřená na ochranu člověka za mimořádných a krizových situací Soutěže 1. ročník 3 Králodvorská koruna pěvecká soutěž ročník 10 Atletická všestrannost ročník 12 Coca cola cup ročník 22 McDonald s Cup okrskové kolo ročník 11 McDonald s Cup okresní kolo ročník 120 Klokan matematická soutěž Olympiády ročník 2 Okresní kolo olympiády v angličtině Akce pořádané školou Prezentace školy na veřejnosti 5. ročník 6 Školní kolo Pythagoriády 5. ročník 3 Okresní kolo Pythagoriády ročník 23 Školní kolo recitační soutěže 7 škol z okresu 40 Okresní kolo recitační soutěže Beroun ročník 150 Mikulášská nadílka 3. ročník 22 Vánoční besídka 1. ročník 14 Slavnosti slabikáře ročník 5 Vystoupení žáků na zámku v Lochovicích ročník 15 Pěvecké vystoupení žáků u vánočního stromečku ročník 137 Vánoční jarmark spojený s vánočním vystoupením žáků a učitelů ZŠ a MŠ 100 Mikulášská diskotéka 3. ročník 20 Vánoční besídka pro rodiče 9. ročník 12 Slavnostní rozloučení v sále OÚ ZŠ a MŠ 100 Karneval 23

24 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Recitační soutěž okresní kolo, jehož jsme pořadatelem místo 2. místo 3. místo Krajské kolo recitační 1 bez umístění soutěže Okresní kolo Pythagoriády 1 1. místo Komentář ředitele školy V letošním školním roce jsme motivovali žáky k výuce anglického jazyka a druhého cizího jazyka němčiny. V rámci anglického jazyka jsme nabídli žákům 1. stupně dva zájmové útvary, žákům 2. stupně volitelný předmět anglický jazyk, účast v okresním kole olympiády a zahraniční výjezd do Anglie. Žáci německého jazyka byli podpořeni projektem Tandem Němčina nekouše. 24

25 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Ing. Jana Karásková 12. Prevence rizikového chování 12.1 Prevence rizikového chování Vzdělávání Školní metodik prevence Dny prevence Pedagogičtí pracovníci školy - Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Napříč všemi předměty, Ov Výchova ke zdravému životnímu stylu Součást předmětu Výchova ke zdraví Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Vz 9 návykové látky předmětů P 6, Ch 9, výchovné předměty Formy a metody působení na žáky, které se Pozitivní příklad, osvěta, informovanost, zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální prioritně prevence u nezatížených žáků chování Organizace prevence Minimální preventivní program Ano (celoroční plány školy) Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik, výskytu rizikového chování Uplatňování forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování Volnočasové aktivity Průběžný screening Schránka důvěry Žákovská rada Osobní konzultace Nabídka konzultačních hodin (priorita okamžitého řešení s TU) Nabídka konzultačních hodin - Literatura, videomateriály, internet, letáky Ano (v článku IV.) Právní povědomí, drogy: třída, Beseda s policií třída Projekt EU Peníze do škol (4 bloky po 4 hodinách): 2. stupeň Šikana: 5. třída 25

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2012-2013 0 Školní rok: 2012 / 2013 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2014-2015 1 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Základní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2013/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více