ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok

2 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Základní údaje Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun, náměstí Republiky 3, Lochovice Identifikátor zařízení IČ Bankovní spojení /0300 Telefon/fax , , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Lochovice Adresa zřizovatele Lochovice 77, Lochovice Vedoucí pracovníci Mgr. Ivana Eklová ředitelka školy Mgr. Jana Ženíšková zástupce ředitele Jitka Ernestová vedoucí školní družiny Alena Kasalová vedoucí učitelka MŠ Ivana Masaryková vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti základního školství pro předškolní výchovu a povinnou školní docházku dětí obce Lochovice a případně dalších obcí regionu. 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Základní škola IZO Mateřská škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Komentář ředitele školy Základní škola a Mateřská Lochovice je úplná základní škola, měla udělenu výjimku z počtu žáků v souladu s odst zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Od byla navýšena kapacita v mateřské škole na 81 dětí. Základní školu navštěvovalo v letošním školním roce 146 žáků v 9 třídách, z toho 66 dívek. Kromě místních žáků navštěvovali školu ještě žáci dojíždějící ze šesti okolních obcí Libomyšl, Lhotka, Netolice, Radouš, Hořovice. Do školy nastupují silnější populační ročníky, ale velká migrace žáků v průběhu roku je způsobena dočasným pobytem rodin z Azylového domu sv. Josefa pro matku/otce s dětmi v tísni. 2

3 Školní rok: 2013 /2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem do 20 let let let let let a více let celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem základní učební obor úplné střední vysokoškolské celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje Nesplňuje Celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy vychovatel Učitel MŠ celkem Přehled pracovníků podle aprobovanosti Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání statutární orgán ředitelka školy 1,00 32 VŠ R - Hv zástupce statutárního zástupce Řš 1,00 21 VŠ ročník orgánu výchovný poradce učitelka - 1,00 15 VŠ ročník učitelka - 1,00 2 VŠ - učitelka koordinátor ŠVP 1,00 22 VŠ ročník vedoucí MS 1. stupně učitelka - 1,00 3 VŠ Čj - psychologie učitelka - 1,00 2 VŠ - 3

4 Pedagogičtí Funkce Úvazek Roků ped. Stupeň Aprobace pracovníci praxe vzdělání učitelka vedoucí MS 1,00 6 VŠ - 2.stupně koordinátor sociálně pat. jevů učitelka koordinátor ICT 1,00 12 VŠ Č - D učitelka koordinátor 1,00 12 VŠ M - Ch EVVO učitelka - 1,00 29 VŠ Př základy zem. výroby učitelka - 1,00 3 VŠ Čj - D učitelka 0,32 2 VŠ (Bc) - vychovatelka ŠD vedoucí vychov. 1,00 32 SŠ - vychovatelka ŠD - 0,6 6 VŠ (Bc) - učitelka MŠ vedoucí učitelka 1,00 33 SŠ - učitelka MŠ - 1,00 31 SŠ - učitelka MŠ - 1,00 34 SŠ - učitelka MŠ - 1,00 2 SŠ - Učitelka MŠ - 0,25 1 VŠ (Bc) Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Stupeň vzdělání Úvazek hospodářka SŠ 0,50 mzdová účetní SŠ 0,25 školník UO 0,63 uklízečka UO 1,00 uklízečka ZŠ 1,00 vedoucí školní jídelny SŠ 1,00 kuchařka UO 1,00 kuchařka UO 1,00 kuchařka SŠ 0,88 uklízečka UO 1,00 uklízečka UO 0,75 topič SŠ 0, Trvání pracovního poměru u organizace Doba trvání Počet zaměstnanců do 5 let 4 do 10 let 8 do 15 let 8 do 20 let 8 Celkem 28 4

5 Komentář ředitele školy V základní škole dochází každým rokem k obměně pedagogického sboru z důvodu čerpání rodičovské dovolené 4 pedagogických pracovníků. Jeden pedagogický pracovník dokončil studium ke splnění kvalifikačních požadavků vychovatelství. Jeden pedagogický pracovník dokončil studium v bakalářském studijním programu vychovatelství. Jeden pedagogický pracovník studuje ve studijním programu koordinátor ICT. 5

6 Školní rok: 2013 /2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací program Zařazené ročníky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta za poznáním Učební plán školy Předmět Český jazyk Anglický j Německý j Matematika Svět člověka Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská v Vých. k zdr Hudební v Výtvarná v Praktické č Tělesná v IKT Volit. před Celkem Volitelné předměty 1. Seminář z přírodopisu 2. Informatika 3. Mediální výchova 4. Sportovně turistický seminář 5. Domácnost 6. Konverzace v Aj 7. Čtenářské hrátky 8. Čeština slovem a písmem 6

7 3.3 Zájmové kroužky Název kroužku Počet zařazených žáků Rybářský 10 Angličtina hravě 10 Angličtina hrou 13 Výtvarný 10 Pohybový 11 Taekwondo 5 Hra na hudební nástroj 6 Historické tance 10 Komentář ředitele školy V rámci zapojení do projektu EU OPVK byly pro žáky 1. a 2. stupně vytvořeny 2 volitelné předměty se zaměřením na čtenářskou gramotnost formou individualizace. (Čtenářské hrátky, Čeština slovem a písmem.) Tyto volitelné předměty jsou nabízeny především žákům s SVP. V 7. a v 9 ročníku jsou nabídnuty dle ŠVP volitelné předměty v časové dotaci 3 hodin na každého žáka. V 8. ročníku byl zaveden povinný předmět německý jazyk v časové dotaci 3 hodin týdně dle ŠVP. Třídní učitelé pracovali na portfoliích svých žáků. Zařadily do nich práce, které vystihují pokrok žáka. Tato portfolia jsou žákům předána při ukončení docházky na škole. Třídní učitelé na 2. stupni také pracovali na portfoliích svých žáků. Práce v těchto třídách je ale náročnější, protože učitelé musí získávat práce i od všech ostatních vyučujících, kteří v těchto třídách vyučují. Do portfolií se zařazují například i diplomy ze sportovních a jiných soutěží. Zájmové útvary ve škole vedou pedagogičtí pracovníci, rodiče a zástupci sportovních oddílů a občanských sdružení. Škola organizuje volnočasové aktivity ve spolupráci se SZUŠ s.r.o. Schola musica Stella Maris, s Domečkem Hořovice, s Farní charitou Beroun. 7

8 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) ano ano ne ano ne ano ano ne ne celkem ano 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů Žáci nově přijati do vyšších ročníků základní školy Ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy Typ školy Počet přijatých žáků osmileté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 3 střední škola 7 střední odborné učiliště 7 konzervatoř Žáci cizinci Kategorie cizinců Občané Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo EU trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků celkem 1 0 8

9 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování Třída Uspokojivé chování Neuspokojivé chování celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Třída Hodnocení klasifikačním stupněm Hodnocení slovní Kombinace slovního hodnocení a klasifikačního stupně celkem

10 5.4 Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky Třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída Pochybnosti o správnosti Opravné zkoušky hodnocení celkem

11 5.7 Opakování ročníku Třída Žák neprospěl Žák nemohl být hodnocen Žák měl vážné zdravotní důvody Žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem Počet omluvených/neomluvených hodin Třída Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , , , , , celkem , ,18 Komentář ředitele školy V průběhu školního roku byli přijati do 1. ročníku dva žáci, do 2. ročníku šest žáků, do 3. ročníku tři žáci, do 4. ročníku dva žáci, do 5. ročníku jeden žák, do 6. ročníku jedna žákyně, do 7. ročníku jedna žákyně, do 9. ročníku jedna žákyně (studující v USA). Jeden žák obdržel druhý stupeň z chování za hrubé porušování školního řádu. Jedna žákyně byla hodnocena kombinovaným hodnocením na základě žádosti rodinného zástupce. Tři žáci neprospěli s nedostatečnými znalostmi, opakují ročník. 11

12 Školní rok: 2013 / 2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Pracovník Počet hospitací Ředitel školy 17 Zástupce ředitele školy 9 Ostatní pracovníci vzájemné náslechy 20 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti objevuje se ve všech hodinách objevuje se pouze v některých hodinách v hodinách se neobjevuje Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání ano - - vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků - ano - konkretizace cílů ve sledované výuce - ano - návaznost probíraného učiva na předcházející ano - - témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem - ano - účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické ano - - techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin ano - - sledování a plnění stanovených cílů - ano - podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou ano ano - ano - účelnost výuky frontální, skupinové a ano - - individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a - ano - jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod - ano - respektování individuálního tempa, možnost ano - - relaxace žáků vhodná forma kladení otázek - ano - Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku - ano - propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) - ano - 12

13 využívání zkušeností žáků ano - - vliv hodnocení na motivaci žáků ano - - využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace - ano - Interakce a komunikace motivující klima třídy ano - - akceptování stanovených pravidel komunikace ano - - mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, ano - - argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci ano - - vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům ano - - dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení ano - - respektování individuálních schopností žáků - ano - využívání vzájemného hodnocení a - ano - sebehodnocení žáků ocenění pokroku ano - - zdůvodnění hodnocení žáků učitelem - ano - vhodnost využitých metod hodnocení žáků - ano - učitelem využití klasifikačního řádu ano

14 Školní rok: 2013 / 2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Zvýšení profesionality managementu školy Management školy Počet pracovníků Cena (v Kč) Vzděláváme pro budoucnost 1 0 Pracovně právní záležitosti NIQUES 2 0 Jazykové vzdělávání v Aj celkem Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh školení Počet pracovníků cena Vychovatelství 1 0 celkem Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh školení Počet pracovníků Cena (v Kč) Koordinace v oblasti informačních a 1 0 komunikačních technologií Vychovatelství rozšiřující studium 1 0 celkem Studium k prohlubování odborné kvalifikace Jazykové vzdělávání Počet pracovníků Cena (v Kč) Roční jazykový kurz v Aj ( EU OPVK) celkem Inkluzívní vzdělávání Počet pracovníků Cena (v Kč) Dny prevence celkem

15 Specializované programy Počet pracovníků Cena (v Kč) (podle předmětů) Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení (EU OPVK) Metody a formy podporující přírodovědnou gramotnost (EU OPVK) Podpora matematické gramotnosti (EU OPVK) Prezentační programy ve školní výuce (EU OPVK) Finanční gramotnost v kostce (EU OPVK) Roztoky a výpočtové úlohy v chemii (EU OPVK) Jazyková propedeutika 1 0 celkem Ostatní programy Počet pracovníků Cena (v Kč) Učitel 21. století 13 0 (EU OPVK) Schůzka výchovných poradců 1 0 Vyhodnocování efektivnosti praxe ŠVP Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí doškolení NIQUES 1 0 celkem Komentář ředitele školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo dle celoročního plánu DVPP. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávali v rámci projektu EU OPVK Vzdělání pro konkurenceschopnost. Byli jsme zapojeni do dvou projektů Šablony (workshopy a semináře byly vybírány dle jednotlivých šablon), Učitel 21. století (podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti kutikulární reformy). Jeden pedagogický pracovník pokračoval ve studiu koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jeden pedagogický pracovník splnil kvalifikační předpoklady k vychovatelství, jeden pedagogický pracovník ukončil bakalářské studium vychovatelství. Ve školním roce 2013/2014 bylo vyčleněno Kč, z toho z projektu EU OPVK Kč. 15

16 Školní rok: 2013/ 2014 Zpracovatel: Mgr. Šárka Vašíková 8. ICT standard a plán Pracovní stanice v ZŠ - počet Standard Skutečnost Plán ICT Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 11 stanic / 16 stanic/ žáků 148 žáků Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 2 stanice / 14 stanic/ - učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 100 žáků 148 žáků Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 4 stanice/ 17 stanic/ - pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 100 žáků 148 žáků Počet pracovních stanic celkem - 47 Pracovní stanice v ZŠ technické parametry Počet Starší 5 let 14 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT 33 Lokální počítačová síť (LAN) školy Standard ICT Skutečnost Plán Počet přípojných míst wifi v po- - čítačové učebně, ve sborovně Sdílení dat Ano Ano (zčásti, disk - L, P) Sdílení prostředků Ano Ano Ano Připojení do internetu Ano Ano (zčásti) Ano Komunikace mezi uživateli Ano Ano (zčásti) Ano Bezpečnost dat Ano Ano Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Ano Služba Hodnota Skutečnost Plán Rychlost Vysokorychlostní ANO - Agregace Nejvýše 1:10 1:10 Veřejné IP adresy Ano Ano Ano Neomezený přístup na internet Ano Ano Ano QoS (vzdálená správa) Ano Ano Ano Antivir Ano Ano Ano 16

17 Prezentační a grafická technika Standard ICT Skutečnost Plán Datový projektor 1,5 1 - Dotyková tabule Tiskárny - 4 Obnova Kopírovací stroj Skener - 2 Obnova Další ukazatele Standard ICT Skutečnost Plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky 100 MB 100 MB - Uložení dat na přenosné médium (flashdisk) vždy Vždy po kontrole Vždy po kontrole Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Vždy dostupné Vždy dostupné Vždy dostupné Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové Ano Ano Ano prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a Vždy možná Aplikace - službu internetu, které škola určí WinGuard Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ano Ano, částečně Ano, částečně Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Ano V každé učebně - Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Standard ICT Skutečnost Plán Operační systém Windows XP Obnova Professional, Windows 7 Professional Antivirový program Multilicence AVG 2014 Textový editor Multilicence MS Word 2010 Tabulkový editor Multilicence MS Excel 2010 Editor prezentací Multilicence MS PowerPoint 2010 Grafický editor - rastrová grafika Multilicence Malování Grafický editor - vektorová grafika Freeware PhotoFiltre Webový prohlížeč Multilicence Freeware MS Explorer, Mozilla, Google Editor webových stránek Multilicence WordPress Klient elektronické pošty Multilicence Outlook 2010 pro pedagogy 17

18 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Programy odborného zaměření: Standard ICT Skutečnost Plán Terasoft Český jazyk 3 Multilicence Ano Terasoft Český jazyk 4 Multilicence Ano Terasoft Multilicence Ano Terasoft Matematika pro prvňáčky Multilicence Ano Terasoft Přírodověda 3 Multilicence Ano Terasoft Edison Multilicence Ano Přijímací zkoušky z matematiky na SŠ Multilicence Ano Pachner rostliny kolem Multilicence Ano Langmaster lexikon Multilicence Ano Multimediální encyklopedie městské Multilicence Ano památkové rezervace DigArt Korunovační klenoty Multilicence Ano DigArt Minerály Multilicence Ano KOD Erby Multilicence Ano Prvouka pro prvňáčky Svět kolem nás, Multilicence Ano Nová škola (program na interaktivní tabuli) Prvouka pro druháky Svět kolem nás, Multilicence Ano Nová škola (program na interaktivní tabuli) Matematika (program na interaktivní Multilicence Ano tabuli) Biologie člověka (program na interaktivní Multilicence Ano tabuli) Přístup na Licence do roku 2014 Správa Pražského hradu - Karel IV. --- Shareware Komentář ředitele školy Počítačová učebna odpovídá standardu vybavení škol. Díky zapojení školy do projektu EU OPVK Vzdělání pro konkurenceschopnost Šablony jsme si mohli zakoupit interaktivní tabuli do učebny 1. stupně (celkem je škola vybavena 4 interaktivními tabulemi). Dle dlouhodobého plánu bychom chtěli přejít k bezdrátovému připojení v celé škole, postupnému přestupu do operačního systému Windows 8.1, zakoupit výukové tablety pro žáky a interaktivní tabule do tříd. 18

19 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Jitka Ernestová 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek Celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Školní družina je součástí budovy základní školy. K dispozici jsou 2 herny, jedna třída, šatna a sociální zařízení. K zájmové činnosti je využívána tělocvična a počítačová učebna, kuchyňka. V rámci finančních možností se snažíme zlepšovat prostředí ve školní družině. 9.3 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací program Školní družina má zpracovaný svůj ŠVP - Kdo si hraje, nezlobí. Činnosti jsou zaměřeny převážně na relaxaci, odpočinek dětí a přípravu na vyučování. 9.4 Aktivity školní družiny Akce pro děti Akce pro rodiče Akce pro veřejnost diskotéka karneval spolupráce s MŠ celoroční družinová soutěž výtvarné soutěže výtvarná výstava v Hořovicích podzimní minivýstava jarmark mikulášská diskotéka dětský karneval vystoupení slavnostním rozsvěcování vánočního stromku na statku v Lochovicích Komentář ředitele školy Školní družina má zpracovaný celoroční plán, který je v průběhu školního roku aktualizován. Dle vnitřního řádu jsou přijímáni převážně žáci 1. stupně, ale je k dispozici také žákům 2. stupně. Provozní doba je každý den 6.00 hod hod. Měsíční poplatek za školní družinu byl stanoven na 80 Kč. 19

20 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) zdravotní postižení 6 Individuální integrace v rámci třídy (Žákům je nabídnuta 1x týdně individuální pomoc, náprava SPU formou nepovinných předmětů: na 1.stupni Čtenářské hrátky, na 2. stupni Čeština slovem a písmem) Individuální vzdělávací plán ano zdravotní znevýhodnění 1 možnost doučování ano sociální znevýhodnění 1 vypracován vyrovnávací plán ano 10.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou Třída Rozšířená výuka předmětů Počet žáků celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku Přeřazení mimořádně nadaného žáka do Počet vyššího ročníku z - třídy do - třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a Ano částečně ne zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy - - X uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky Žákovi je umožněno používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami X - - X - - X - - X X - 20

21 působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby - - X spolupráce s rodiči X - - spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - X - Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Ano částečně ne individuální nebo skupinovou péče X - - přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě X - - odpovídající metody a formy práce X - - specifické učebnice a materiály X - - pravidelná komunikace a zpětná vazba X - - spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky X - - Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky X - - Komentář Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni na žádost rodičů podle individuálně vzdělávacího plánu, který na začátku školního roku sestavuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními vyučujícími. Na plnění plánu se podílejí zákonní zástupci žáka. Plán je pravidelně vyhodnocován minimálně 2x ve školním roce (na konci každého pololetí, popřípadě dle potřeby žáka). V rámci EU OPVK byly vytvořeny dva předměty Čtenářské hrátky (pro žáky na 1. stupni) Čeština slovem a písmem (pro žáky na 2. stupni), kde byla žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umožněna 1x týdně individuální pomoc v předmětu český jazyk. Na základě psychologického vyšetření vykonala žákyně 4. ročníku již v loňském školním roce rozdílovou zkoušku z anglického jazyka a tento předmět navštěvovala společně s žáky 5. ročníku. Žákyně 9. ročníku cizinec (studovala v USA). Ve škole není žádný žák tělesně postižený. 21

22 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Jana Ženíšková 11. Akce školy (projekty, výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Projekty školy Projekty třídní a předmětové Poznávací zájezdy Plavecký výcvik Lyžařský výcvik Zahraniční výjezdy Škola v přírodě 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník budoucí prvňáčci ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 2. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 9. ročník ročník Slavnosti slabikáře Noc s knihou dokořán Recyklohraní DOD pro rodiče budoucích prvňáčků Zdravé zuby Ekopolis Odznak zdatnosti Před prvním zvoněním TAK TIK: matem. dopis. soutěž Pohádkový domeček V. Klimtové Výstava květin a ovoce Čechova stodola Zimní besídka Prokopská štola Příbram Div. Představení - Kladno Dýňová farma Návštěva div. představení Betlémy - Karlštejn Kult. představení Písnička pro draka Beseda s policií ČR Němčina nekouše Židovské muzeum Praha Beseda s policií ČR Úřad práce Veletrh celoživotního vzdělávání Kult. představení Divadlo nekouše 8. ročník 16 Buzuluk Komárov ročník 42 Výuka probíhá pod odborným vedením plavecké školy Kapka ročník 9 Jizerské hory Smržovka penzion Červená Karkulka ročník 15 Anglie ročník 25 Cheznovice u Rokycan Typ akce Ekologický týden Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) ročník 137 Akce zaměřená na ochranu člověka za mimořádných a krizových situací 22

23 Typ akce Školní výlety Kulturní představení, koncerty Ekologický den Počet zúčastněných tříd 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník vybraní žáci 8. ročník ročník ročník Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek) Pohádkový hrad Točník Křivoklátsko naučná stezka Zámek Loučeň interaktivně Muzeum voskových figurín Muzeum voskových figurín Laser game Praha Minigolf Příbram Bowling Žebrák Orlík Trhovky Minigolf Beroun Divadlo Alfa - Plzeň Romeo a Julie Praha Betlém ročník Vývoj rockové hudby ročník 150 Akce zaměřená na ochranu člověka za mimořádných a krizových situací Soutěže 1. ročník 3 Králodvorská koruna pěvecká soutěž ročník 10 Atletická všestrannost ročník 12 Coca cola cup ročník 22 McDonald s Cup okrskové kolo ročník 11 McDonald s Cup okresní kolo ročník 120 Klokan matematická soutěž Olympiády ročník 2 Okresní kolo olympiády v angličtině Akce pořádané školou Prezentace školy na veřejnosti 5. ročník 6 Školní kolo Pythagoriády 5. ročník 3 Okresní kolo Pythagoriády ročník 23 Školní kolo recitační soutěže 7 škol z okresu 40 Okresní kolo recitační soutěže Beroun ročník 150 Mikulášská nadílka 3. ročník 22 Vánoční besídka 1. ročník 14 Slavnosti slabikáře ročník 5 Vystoupení žáků na zámku v Lochovicích ročník 15 Pěvecké vystoupení žáků u vánočního stromečku ročník 137 Vánoční jarmark spojený s vánočním vystoupením žáků a učitelů ZŠ a MŠ 100 Mikulášská diskotéka 3. ročník 20 Vánoční besídka pro rodiče 9. ročník 12 Slavnostní rozloučení v sále OÚ ZŠ a MŠ 100 Karneval 23

24 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Recitační soutěž okresní kolo, jehož jsme pořadatelem místo 2. místo 3. místo Krajské kolo recitační 1 bez umístění soutěže Okresní kolo Pythagoriády 1 1. místo Komentář ředitele školy V letošním školním roce jsme motivovali žáky k výuce anglického jazyka a druhého cizího jazyka němčiny. V rámci anglického jazyka jsme nabídli žákům 1. stupně dva zájmové útvary, žákům 2. stupně volitelný předmět anglický jazyk, účast v okresním kole olympiády a zahraniční výjezd do Anglie. Žáci německého jazyka byli podpořeni projektem Tandem Němčina nekouše. 24

25 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Ing. Jana Karásková 12. Prevence rizikového chování 12.1 Prevence rizikového chování Vzdělávání Školní metodik prevence Dny prevence Pedagogičtí pracovníci školy - Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Napříč všemi předměty, Ov Výchova ke zdravému životnímu stylu Součást předmětu Výchova ke zdraví Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Vz 9 návykové látky předmětů P 6, Ch 9, výchovné předměty Formy a metody působení na žáky, které se Pozitivní příklad, osvěta, informovanost, zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální prioritně prevence u nezatížených žáků chování Organizace prevence Minimální preventivní program Ano (celoroční plány školy) Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik, výskytu rizikového chování Uplatňování forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování Volnočasové aktivity Průběžný screening Schránka důvěry Žákovská rada Osobní konzultace Nabídka konzultačních hodin (priorita okamžitého řešení s TU) Nabídka konzultačních hodin - Literatura, videomateriály, internet, letáky Ano (v článku IV.) Právní povědomí, drogy: třída, Beseda s policií třída Projekt EU Peníze do škol (4 bloky po 4 hodinách): 2. stupeň Šikana: 5. třída 25

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více