Uživatelský software v operačním systému GNU/Linux

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský software v operačním systému GNU/Linux"

Transkript

1 U N I V E R Z I TA PA L A C K É H O V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Mgr. Miroslav Novotný 2. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Informatika učitelství pro ZŠ Uživatelský software v operačním systému GNU/Linux Závěrečná písemná práce Vedoucí závěrečné písemné práce: Mgr. Jan Kubrický Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou písemnou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedených pramenů, literatury a elektronických zdrojů. V Konici dne 20. března 2013 Mgr. Miroslav Novotný

3 Obsah 1 Úvod Popis systému Prostředí operačního systému Linux Emulace a virtualizace Možnosti emulace a virtualizace DOSBox Virtual Box Wine Charakteristika Wine Instalace Wine Konfigurace Wine Winetricks Praktické aplikace Internet Explorer Bakaláři Výukové programy Terasoft Didakta BSP multimedia Závěr Použité zdroje informací...30

4 1 Úvod K volbě tématu této práce mě především vedla moje preference svobodného softwaru spojená s postem učitele informatiky na základní škole a současně na gymnáziu. Navíc zastávám funkci koordinátora ICT a správce školní sítě. Mám tedy na problematiku využívání svobodného softwaru náhled z více směrů. Jednak z pohledu učitele, který se na používaný software dívá především didakticky, jednak z pozice ICT koordinátora, který mimo jiné dohlíží na licence k softwaru používanému ve škole, s čímž souvisí i otázka finanční náročnosti. A za třetí se na problematiku dívám z pohledu správce sítě, čili z hlediska technického. Pokud jde o nasazení svobodného softwaru v instituci tedy přesněji nasazení softwaru se svobodnou licencí mám na mysli situaci, kdy svobodný je jak operační systém, tak aplikace. V současnosti tomuto stavu odpovídá nejčastěji nasazení GNU/Linux a příslušného aplikačního softwaru, většinou obsaženého přímo v distribuci nebo jejích komunitních repozitářích. V praxi se často řeší otázky celkových nákladů při srovnání použití Windows vs. Linux, či další hlediska při použití Linuxu místo Windows. Tímto problémem se zabývá hodně zdrojů, např. [1]. Tato práce řeší podmnožinu této problematiky, kdy jsme již rozhodnuti Linux použít, shledali jsme vhodnými mnohé nativní aplikace, ale vyvstala před námi potřeba použití (byť třeba jen jediné) aplikace určené pro Windows. Předkládaná práce se snaží ukázat možný přístup k problematice, jak provozovat windowsové aplikace pod Linuxem. Je členěna na dvě části. V první části můžeme nalézt přehled možností, které se nám nabízejí, chceme-li v Linuxu provozovat ne-nativní aplikace. Obsah této části je upřen především na hlavní objekt mé práce API wrapper Wine. Druhá část práce je praktická, neboť je zde na konkrétních případech aplikací předvedeno, jak lze postupovat. Jednotlivé případy byly mnou odzkoušeny, takže u uvedených aplikací bude uvedeno i posouzení funkčnosti a vhodnosti dané aplikace. Výběr praktických aplikací byl přizpůsoben školnímu prostředí - a to jak pro potřeby výuky (např. výukové programy), tak pro nevýukové potřeby škol (např. software Bakaláři). Hlavním cílem mé práce je souhrn poznatků pro použití software Wine pod operačním systémem GNU/Linux a následně praktická aplikace těchto poznatků. Praktická aplikace spočívá v testování chování vybraných windowsových programů při jejich provozu pomocí Wine. Při testech bude hodnocena funkčnost a uživatelská použitelnost vybraných programů. 4

5 2 Popis systému 2.1 Prostředí operačního systému Linux Pokud se řekne Linux, myslí se tím většinou celý operační systém, i když striktně bychom měli pojmem Linux označovat jádro (kernel) původně dílo Linuse Torvaldse. To, co dostane uživatel, je linuxový kernel spolu se systémovými nástroji a velkým množstvím aplikací souhrnně v tzv. linuxové distribuci. Linux a většina software pro něj se řadí do kategorie svobodného software, též označovaného jako open source software. Svobodné licence (nejčastěji nějaká varianta GNU/GPL) totiž vyžadují, aby byl spolu se softwarem šířen i zdrojový kód odtud pojem open source. Správný název by tedy byl GNU/Linux. Toto označení jednak vyjadřuje fakt, že se jedná o svobodný software, a také fakt, že Linux je jenom jádro, ne celý systém. Tohoto striktního označení se dnes drží zejména komunita vydávající distribuci Debian. Většinou se ale setkáme s jistým zjednodušením, kdy se pojem Linux používá pro celý operační systém. Pokud bude v této práci použit pojem Linux, bude tím míněno totéž operační systém, postavený na linuxovém jádru. Pro potřeby této práce uvádím popis linuxového operačního systému v rozsahu, který se dotýká samotné problematiky spouštění aplikací napsaných pro Windows. Proto zde budou uvedeny z oblasti správy a údržby systému jen ty oblasti, které se této problematiky bezprostředně dotýkají. Výchozím bodem bude stav, kdy máme nainstalovaný a zprovozněný systém a hodláme řešit potřebu spouštění windowsových aplikací. Systém Windows se instaluje vždy s grafickým interpretem. Uživatel nemá možnost instalace bez grafického interpretu ani možnost výběru mezi více grafickými interprety. V Linuxu tyto možnosti máme. Instalace pouze s řádkovým interpretem se používá zejména u serverů, kde grafický interpret není třeba a často není ani žádoucí. I zde máme na výběr mezi interprety nejčastěji se ale používá řádkový interpret BASH. Na pracovní stanici se prakticky vždy používá grafický interpret, nicméně práci v řádkovém interpretu se ani zde zcela nevyhneme. Grafický interpret (grafické prostředí) se v systémech unixového typu řeší pomocí softwaru X Window System, zkráceně též X11 nebo též prostě X. Nad X11 se spouští samotné grafické uživatelské rozhraní (GUI). X11 obsahuje i jednoduchého správce oken (window manager), jednotlivá GUI ale často používají svého vlastního správce oken. Důsledkem této filozofie je skutečnost, že uživatel na unixových systémech, tedy i na Linuxu, 5

6 může narazit na různá GUI a systém se tedy vizuálně může jevit v různých případech dosti odlišně. Nejčastější grafická prostředí jsou: KDE K Desktop Environment. Prostředí vizuálně podobné MS Windows. Má bohaté možnosti přizpůsobení jak funkčnosti, tak vzhledu. Balík KDE obsahuje i hodně aplikačního softwaru, který je dobře integrován do prostředí. Tyto aplikace lze nainstalovat i do jiných GUI, stačí spolu s nimi nainstalovat i QT knihovny. GNOME toto GUI je vytvořeno s důrazem na jednoduchost ovládání i pro méně zkušené uživatele, kdy pokročilejší funkce jsou skryty, aby uživatele nemátly. Tento fakt je občas kritizován. GNOME využívá knihovny GTK, které byly původně vytvořeny pro grafický editor GIMP. UNITY rozhraní vytvořené společností Canonical, která jej používá ve své distribuci Ubuntu. Podobně jako GNOME je zaměřeno na jednoduchost a přímočarost, navíc s ohledem na možnost použití dotykového displeje. UNITY je poměrně novátorské rozhraní a dělí uživatele v podstatě na dvě skupiny: jedni jej uznávají, druzí nikoliv. Xfce, LXDE tato GUI uvádím pohromadě, neboť mají podobné vlastnosti i vzhled. Jedná se o lehká prostředí s nízkými nároky na výkon hardwaru. Používají se buď na starších strojích a nebo je používají uživatelé, kteří preferují graficky jednoduché a svižné prostředí bez zbytečných okras. Vzhledově jsou tato prostředí velmi podobná Windows 2000, nebo spíše Windows XP s nabídkou Start přepnutou do klasického provedení. Hardwarová náročnost již byla zmíněna u prostředí Xfce a LXDE. Oproti těmto prostředím jsou prostředí KDE, GNOME a UNITY graficky propracovaná, s většími nároky na výkon hardwaru. Aby veškerý výpočetní výkon neležel na bedrech procesoru, používá se grafická akcelerace pomocí procesoru na grafické kartě. Pro všechny dostupné grafické efekty je nutno mít na grafické kartě funkční 3D akceleraci. Je to situace podobná jako u grafického systému Windows Aero, použitého ve Windows Vista a Windows 7. Pro naše potřeby není důležité, jaké GUI z uvedených budeme používat. Osobně preferuji prostředí KDE, proto většina screenshootů bude provedena v KDE. 2.2 Emulace a virtualizace Možnosti emulace a virtualizace Tato problematika je široká od špičkových profesionálních řešení až po řešení pro běžné uživatele doma či ve školách. Přidržím se druhé varianty. 6

7 Emulace znamená napodobení funkcí jiného zařízení či softwaru tak, aby v určitém systému (architektuře) bylo možno provozovat zařízení či software určené pro jiný systém. Pro naši problematiku je podstatná softwarová emulace. V [2] je emulace uváděna jako speciální případ virtualizace. Konkrétně emulace softwarová vytvoří v hostitelském systému podmínky, aby spouštěné aplikaci (která je určena pro jiný systém) poskytla kompatibilní prostředí a služby, a to takovým způsobem, aby tato byla schopna běhu. Podle výše zmíněného [2] je virtualizace chápána jako obecnější, nadřazený případ. Obecně vzato, virtualizace je široký pojem. Pro potřeby naší problematiky se omezíme na virtualizaci za účelem spouštění aplikací určených pro jiný než hostitelský operační systém. V tomto případě půjde o windowsových aplikací na Linuxu. Jak uvádí [3], virtualizace se v zásadě dělí na dvě řešení: Virtuální server (VS) v jednom operačním systému je spuštěno více samostatných serverů. Virtuální stroj (Virtual machine, VM) na jednom počítači může být spuštěno více operačních systémů v různých virtuálních strojích. Na hostitelském počítači je nainstalován software na správu virtuálních strojů virtual monitor. Virtuální servery běží na jednom kernelu hostitelského systému a jsou od sebe odděleny na úrovni procesů. Pokud máme zůstat v rámci naší problematiky, z uvedené dvojice možností pro nás připadá v úvahu druhá možnost. V tom případě je situace následující. V hostitelském (host) systému je nainstalován virtualizační software (virtual monitor), kterým se vytvoří virtuální stroj emulující určitý hardware a do tohoto virtuálního stroje se nainstaluje požadovaný hostovaný (guest) operační systém, ve kterém lze spouštět potřebné aplikace. Výhody tohoto řešení jsou: Na rozdíl od emulace (jak bude popsáno dále) zde nejsou žádná softwarová omezení, protože z hlediska hostovaného operačního systému se virtuální stroj jeví jako fyzický stroj. Uživatel má k dispozici plnou funkčnost systému. Může pracovat s plným oprávněním, aniž by ohrozil hostitelský systém. Toto je velmi výhodné pro pokusy, testování softwaru či výuku Naproti tomu nevýhody jsou následující: Pokud potřebujeme hostovaný systém pouze pro spouštění určité aplikace, je spouštění a běh virtuálního stroje pouze z tohoto důvodu poněkud těžkopádným řešením. Někdy není zcela snadné či pohodlné sdílení dat mezi hostitelským a hostovaným 7

8 systémem. Při instalaci do virtuálního stroje musíme dodržovat licenční podmínky. To znamená, že v případě operačního systému Windows jako hostovaného systému musíme mít zakoupenu licenci. V případě použití pouhého emulátoru jsou jeho vlastnosti po stránce výhod a nevýhod prakticky inverzní. Emulátor má následující výhody: Adresářová struktura emulátoru je vytvořena přímo v adresářové struktuře hostitelského systému. Z toho plyne, že sdílení dat mezi hostitelským systémem a aplikací běžící v emulátoru je snadné. Emulátor se nainstaluje jako běžná aplikace do systému a je připraven k použití. Není třeba spouštění žádného hostovaného operačního systému před spouštěním aplikace. Emulátor pouze vytváří prostředí vhodné pro běh dané aplikace. Není to operační systém a tudíž nejsme licenčně vázáni k výrobci operačního systému, jehož prostředí emulujeme. (Pokud nepoužijeme pro běh aplikace části systému např. knihovny, které podléhají licenci.) Naproti uvedenému jsou nevýhody emulátoru oproti plnohodnotnému operačnímu systému: Oproti plnohodnotně nainstalovanému systému jsou funkce emulátoru omezeny, často je emulátor přímo optimalizován pro určitý typ aplikací (např. hry). Tvůrce emulátoru zveřejňuje seznam aplikací, u kterých byla ověřena funkčnost či nefunkčnost. Předmětem této práce je spouštění aplikací v emulátoru, virtualizace je uvedena jen pro nástin problematiky. Dále bude představen emulátor DOSBox, virtualizační software Virtual Box a jako poslední software Wine. V případě Wine se nejedná o čistý emulátor, ale především je hlavním předmětem této práce. Proto bude probrán v širším záběru DOSBox Jak název napovídá, slouží k emulaci prostředí systému MS-DOS. V [4] jsou uvedeny základní vlastnosti tohoto emulátoru. Emuluje pro aplikace prostředí MS-DOSu běžícím na procesoru 286/386 v reálném nebo chráněném režimu. DOSBox je zaměřen především na podporu starých DOSových her, v [4] je mimo jiné uveden i soupis podporovaných her. Z toho vyplývá, že je kladen důraz na emulaci starého hardwaru potřebného pro hry: zvukové karty, myši, joysticky a dále emulace modemového spojení, spojení po sériovém portu, či síťové spojení pomocí emulace IPX/SPX protokolu. Kromě her je samozřejmě možno 8

9 spouštět i jiný software. DOSBox je tak dobrá volba, pokud potřebujeme spouštět staré DOSové aplikace. Z hlediska výpočetního výkonu je DOSBox neefektivní. Uvádí se, že pro hostitelský počítač s procesorem Pentium 4 (3 GHz) je emulovaný výkon přibližně na úrovni procesoru Pentium. Tato vlastnost je ale mnohdy výhodou, neboť jinak bývá problém s neschopností běhu starých DOSových aplikací na rychlých procesorech (tzv. chyba 200 dělení nulou). DOSBox je postaven na SDL knihovnách, což umožňuje jeho portování na různé platformy: Windows, Linux, MacOS, BSD, BeOS a další. Práce s programem probíhá v příkazové řádce. Na zdrojové wiki [4] je podrobná dokumentace, zde bych jako příklad práce s programem uvedl pouze nejčastější činnost, a to připojení adresáře jako virtuálního disku DOSBoxu. Po spuštění DOSBoxu se objeví následující okno s příkazovým řádkem a stručnými základními instrukcemi (obr. 1). Je vytvořen disk Z:, který slouží jako systémový pro DOSBox. Stačí již jen připojit adresář s aplikacemi jako disk pod požadovaným písmenem (nejčastěji C:). Připojení se děje příkazem mount, podobně jako v unixových systémech. Syntaxe příkazu je např.: mount c ~/dos-apps Zároveň stojí za připomenutí, že písmeno disku se v příkazu píše bez dvojtečky. Zbylá část příkazu je adresář, který se připojuje jako disk. Po jeho připojení je možno pracovat v DOSovské příkazové řádce nebo použít pro zvýšení komfortu některý dobový souborový manažer (M602, Norton Commander, apod.) Obr. 1: Úvodní obrazovka DOSBoxu Obr. 2: Textový editor T602 v DOSBoxu Pro rychlou nápovědu slouží příkaz intro. Pokud nás zajímá konkrétní příkaz, napíšeme např. intro mount. Funkčnost je tedy podobná jako u příkazu man v Linuxu. Na obr. 2 je jako ukázka běh textového editoru T602. 9

10 2.2.3 Virtual Box Virtual Box je virtualizační software, který je v současnosti vyvíjený za podpory společnosti Oracle pod licencí GNU/GPL. Je multiplatformní, podporovány jsou hostitelské operační systémy Windows (XP a novější), většina linuxových distribucí, Mac OSX, Solaris a Open Solaris. Výčet hostovaných operačních systémů je obsáhlý, a proto je uveden na [5], odkud jsou čerpány i ostatní informace o Virtual Boxu. Umožňuje vytváření virtuálních strojů, jejich správu a spouštění. Podporuje řadu formátů virtuálních strojů a virtuálních pevných disků (podrobnosti v [5]). Virtual Box je podobný MS Virtual PC Má některé zajímavé vlastnosti, např. dobrou podporu USB zařízení, sdílené složky (snadný přenos souborů mezi hostitelským a hostovaným systémem). Zajímavá a praktická vlastnost je Seamless Mode (bezešvý mód), kdy jsou okna hostovaného systému včleněna do prostředí hostitelského systému (obr. 3). Tato práce je sice věnována spouštění windowsových aplikací po Linuxem pomocí softwaru Wine, ale Seamless Mode Virtual Boxu může být poslední (a vcelku vhodná) záchrana v případě že námi požadovanou aplikaci nelze spustit pod Wine. Musíme ovšem vlastnit licenci k Windows. Obr. 3: Windows XP v Seamless Mode v OpenSUSE 12.1 (prostředí KDE) 10

11 2.3 Wine Charakteristika Wine Software Wine je hlavním objektem této práce. Podle [6] je název Wine akronym: Wine Is Not an Emulator. Je označován jako vrstva zajišťující kompatibilitu a schopnost běhu windowsových aplikací na některých operačních systémech odpovídajících standardu POSIX. Konkrétně jsou uváděny: Linux, Mac OSX, BSD a Solaris. Místo toho, aby Wine simuloval vnitřní logickou strukturu Windows, jako to dělají virtuální stroje nebo klasické emulátory, Wine překládá volání Windows API přímo za běhu aplikace na volání POSIXová. Z hlediska efektivity a výpočetního výkonu se dosahuje příznivějších poměrů než při emulaci nebo virtualizaci. Další výhodou je čistá integrace windowsové aplikace do hostitelského prostředí, jak je uvedeno v [6]. Tato metoda se někdy označuje jako API wrapper (obálka). Jak už bylo řečeno, Wine sice není emulátor, ale svou povahou má blíže k emulátoru než k virtuálnímu stroji. S tím souvisí i jedna vlastnost pro emulátory typická: Není zaručen zdárný běh jakékoliv aplikace, byť na skutečném systému Windows běží bez problému. Na [6] je databáze otestovaných aplikací ohledně funkčnosti pod Wine. Praxe ukazuje, že vývoj Wine je docela dynamický, což je bezesporu dobře. Bohužel se však mohou z tohoto důvodu vyskytnout regrese, kdy novější verze Wine může (spíše výjimečně) přinést i nefunkčnost aplikace, která v předešlé verzi byla funkční. Pokud uživatel není zrovna fanoušek do testování funkčnosti různých aplikací, pravděpodobně využívá Wine k běhu jedné či několika málo aplikací. Pak ovšem, pokud se stávající verze wine jeví jako bezproblémová, není třeba za každou cenu instalovat novou verzi. Wine je svobodný software, šířený pod licencí GNU/LGPL. Asi polovina kódu je tvořena komunitou dobrovolníků, zbytek je sponzorován komerčními subjekty, zejména společností CodeWeavers. Tato společnost prodává produkt CrossOver, což je v podstatě Wine konfigurovaný a optimalizovaný zejména pro běh důležitých aplikací typu MS Office apod. Dále například existuje placený produkt Cedega, který je odnož (fork) Wine z doby, kdy ještě nepodléhal svobodné licenci GNU/LGPL. Tento produkt je zaměřen na hry. Hlavní úsilí jeho tvůrců se napíná do implementace herních technologií, zejména DirectX. Následující části se budou zabývat podrobnější specifikací, instalací a konfigurací Wine. Struktura POSIXových systémů je v mnoha rysech obdobná, proto většina informací bude mít všeobecnou platnost. Veškeré praktické postupy pro účely této práce však probíhaly na této konfiguraci: 11

12 počítač: AMD Athlon 64 X (2,1 GHz), 4 GB RAM, Nvidia GeForce 7300GT systém: linuxová distribuce OpenSUSE bit, grafické prostředí KDE v4.8.5 Wine: verze (stable) Proto screenshooty a některé informace budou poplatné uvedené konfiguraci. Oproti jiným linuxovým distribucím budou rozdíly minimální, největší rozdíly budou ve způsobu instalace. Kromě svého, výše uvedeného systému, provozuji Wine ještě v zaměstnání na distribuci Ubuntu. Zde se mi potvrdilo výše zmíněné: jediný viditelnější rozdíl je ve způsobu instalace Instalace Wine Instalace Wine probíhá obdobně jako instalace jiné aplikace na Linuxu. Doby, kdy uživatel musel stáhnout zdrojové kódy a pro svůj systém si aplikaci zkompilovat a poté nainstalovat, jsou už dávno pryč. Kompilace se používá ve speciálních případech, například při optimalizaci aplikací na určitý hardware. V případě desktopu si vystačíme s kompilovanými hotovými binárními balíčky. Balíčky dané aplikace při instalaci vyžadují často další balíčky, tyto balíčky mohou vyžadovat další, atd. Jedná se o tzv. závislosti balíčků. Uživatel mohl tak být postaven do situace, kdy pracně sehnal balíček (popř. si ho zkompiloval) a při instalaci byl dotázán na další balíček, atd.. Proto bylo vhodnější si závislosti instalovaného balíčku zjistit a nachystat si potřebné balíčky předem. Toto byl jeden z prvků, které Linux činily pro běžné uživatele poněkud uživatelsky nepřívětivým. Dnes prakticky všechny linuxové distribuce, které se snaží být přívětivé pro uživatele, používají pro instalaci a aktualizaci softwaru tzv. repozitáře. Repozitář je adresář se zkompilovanými balíčky. Většinou je umístěný na webu, ale jako repozitář je možné připojit i lokální adresář s balíčky vlastními. Uživatel nemusí procházet repozitáře ručně. Má k dispozici správce balíčků, který kontroluje verze balíčků obsažených v repozitářích a verze balíčků nainstalovaných v systému a přehledně je zobrazuje včetně verzí. Může také automaticky nabízet aktualizace v případě výskytu vyšší verze. Po vybrání balíčku k instalaci nebo aktualizaci si správce balíčků ověří závislosti a zajistí případné stažení požadovaných dalších balíčků. Po potvrzení uživatelem dojde ke stažení balíčků, instalaci a patřičné konfiguraci systému a je hotovo. Díky tomu, že repozitáře jsou velmi obsáhlé, pro běžného uživatele prakticky vymizel problém se závislostmi balíčků. Pomocí repozitářů se instaluje nebo aktualizuje v systému prakticky všechno. Od kernelu, jaderných modulů a ovladačů až po nejposlednější aplikaci. Veškerý software je tak spravován jednotně a centrálně, což je pro uživatele velmi komfortní. 12

13 Každá linuxová distribuce používá určitý balíčkovací systém a svého správce balíčků. OpenSUSE používá balíčkovací systém RPM a jako správce balíčků je použit modul Správce programů, který je součástí ovládacího centra YAST (obr. 4). K dispozici je ještě Zypper, což je správce pro příkazový řádek. Ve Správci programů se zobrazují balíčky ze všech repozitářů, které máme připojeny (obr. 5). Častá je situace, kdy daný software (v tomto případě wine) je obsažen v hlavním repozitáři distribuce a zároveň je možnost připojit si komunitní repozitář zaměřený výhradně na daný software. Zde jsou pak většinou novější a častěji aktualizované verze. Tato možnost v OpenSUSE existuje. Máme tak na výběr mezi různými verzemi Wine. Občas se stává i to, že balíčky v různých repozitářích jsou zkompilovány s různými parametry a software má pak odlišnou podporu různých funkcionalit. S tímto jsem se ale u Wine nesetkal. Pro potřeby této práce byla použita verze z hlavního repozitáře distribuce. Ve stejné době byla v repozitáři Vývojové verze Wine k dispozici verze Obr. 4: Ovládací centrum YAST v OpenSUSE 13

14 Obr. 5: Správce programů s nainstalovaným software Wine Konfigurace Wine Wine jako takový není software, který musí uživatel ručně spouštět před spuštěním samotné aplikace (tak jako u klasického emulátoru např. DOSBoxu). Wine při instalaci nakonfiguruje systém tak, že spustitelné windowsové soubory (.exe) jsou zasociovány tak, že si při pokusu o spuštění zavolají Wine. Tak to platí při spouštění z některého grafického správce souborů v mém případě z Dolphinu nebo Krusaderu. V případě spouštění aplikace pomocí příkazového řádku je třeba specifikovat, že jde o Wine. V podstatě spouštíme Wine, jehož parametrem je windowsová aplikace. Např.: wine ~/downloads/setup.exe Předtím, než pod Wine spustíme první aplikaci, musí proběhnou konfigurace prostředí Wine. Konfigurační utilitu můžeme spustit kdykoliv příkazem winecfg. Objeví se následující okno (obr. 6): 14

15 Toto okno se objeví i v případě, kdy máme čerstvou instalaci wine a pokusíme se spustit nějakou windows aplikaci. Aby bylo možno se v konfiguraci orientovat, je třeba si ujasnit souborovou strukturu Wine. Pokud se pro názornost přidržíme představy, že Wine jsou jakási Windows, pak jejich instalační složka je ~/.wine Pro úplnost dodávám, že vlnovka značí domovský adresář uživatele a tečka v názvu značí, že adresář je skrytý. Z hlediska Linuxu Obr. 6: Konfigurace Wine je tedy adresář.wine pouze jeden z mnoha adresářů v profilu daného uživatele. Pokud si do prostředí Wine uživatel nainstaluje nějaký windowsový software, ostatní uživatele to nijak neovlivní a ani se to nedozví. Celé prostředí Wine je tedy pro každého uživatele v Linuxu jiné a oddělené. Adresář.wine se vytvoří při prvním spuštění Konfigurace Wine. Adresářová struktura Wine je následující: ~/.wine/ -dosdevices c: ->../drive_c z: -> / -drive_c Program Files Program Files (x86) users windows system.reg userdef.reg user.reg Adresář dosdevices obsahuje pouze několik symbolických linků (odkazů), odkazujících na adresáře v linuxové struktuře. Slouží k mapování diskových jednotek pod písmeny, jak je to běžné ve Windows. Link c: vede na adresář../drive_c, který obsahuje známé adresáře Windows, Program Files, Users. Adresář Users obsahuje adresář uživatele, kde jsou položky jako Plocha, Dokumenty, apod. opět pouze jako linky na příslušné adresáře v linuxové struktuře uživatele. Soubory.reg jsou obdoba registrů ve Windows. 15

16 Jednotlivé karty okna Konfigurace Wine (obr. 6) mají následující význam: Programy zde se nastavuje, jak se má Wine tvářit, kterou verzi Windows má předstírat. Je možné zadat i pro jednotlivé aplikace individuálně. Knihovny v případě, že aplikace má problém s knihovnou, určí se zde, zda použít vestavěné knihovny Wine nebo dodané zvenčí. Obraz zde se nastavují možnosti integrace Windows oken do linuxového desktopu. Zde je možno vyhradit pro windowsové aplikace virtuální desktop a zadat mu rozměry. Někdy toto může vyřešit problémy s grafikou. Začlenění do pracovní plochy zde je možné nainstalovat motiv vzhledu oken, jinak bude použit vzhled podobný Windows Dále je zde možno měnit namapování složek Plocha, Dokumenty, apod do Wine. Disky zde se provádí již zmíněné mapování adresářů pod písmenka disků. C: je neměnné (namapované na ~/.wine/drive_c). Ostatní písmena je možno editovat. Např. flashdisk mám jako D: namapovaný na /media/jmenovkadisku, Zvuk možnost otestování zvukového výstupu, popř. konfigurace. Pokud není problém se zvukem, všechny položky je lépe ponechat na System default. V praxi je někdy vhodné mít více instalací Windows. Například tvůrce webových stránek testuje svoje dílo v různých prohlížečích a může si do jedné instance Wine nainstalovat Internet Explorer 7 a do jiné instance Internet Explorer 8 a mít je v případě potřeby spuštěné oba současně. Tato možnost se nazývá instalace aplikací do wine lahví (bottles). Základní lahev je adresář.wine. Ostatní lahve mají svoje adresáře, svoje nastavení. Na vytváření a správu lahví existuje i utilita s grafickým rozhraním WIBOM (Wine Bottles Manager). Je popsána v [7]. Všechny operace, které program nabízí, se ale dají snadno vykonat i ručně pomocí příkazového řádku. Všechny operace s lahvemi se vykonávají za pomoci příkazu WINEPREFIX. Kompletní zápis je: WINEPREFIX=cesta k složce wine lahve Tento výraz se předřazuje běžnému příkazu. Pokud nepoužijeme WINEPREFIX, pracuje se vždy automaticky s výchozí lahví.wine Např. winecfg založí (pokud již neexistuje) výchozí wine lahev.wine WINEPREFIX=/home/franta/.wine_ie7 winecfg 16

17 založí (pokud již neexistuje) wine lahev.wine_ie7 pro uživatele franta. Adresář s lahví se může jmenovat libovolně, pouze je vhodné použít tečku, aby byl skrytý. Dále je vhodné volit pro přehlednost název adreáře ve tvaru.wine_něco. Pozor, Linux, stejně jako ostatní unixové systémy, je case-senzitivní. Výraz WINEPREFIX musí být zapsán velkými písmeny. Příklad spuštění programu ve výchozí lahvi: wine iesetup.exe Příklad spuštění programu v lahvi.wine_ie7: WINEPREFIX=/home/franta/.wine_ie7 wine iesetup.exe Další důvod pro používání Wine lahví je určitý způsob zabezpečení instalace vybrané aplikace před nechtěnými zásahy uživatele. Je třeba si uvědomit, že každá Wine lahev je umístěna v domovském adresáři uživatele, a proto k ní má uživatel plný přístup. Pokud je třeba provozovat pod Wine aplikaci, na jejíž funkčnosti záleží, je vhodné tuto aplikaci nainstalovat do zvláštní lahve. Filozofie tohoto přístupu spočívá ve faktu, že běžný uživatel neovládá práci s příkazovým řádkem. Pokud si opatří nějaký windowsový instalátor a spustí ho poklepem myši v grafickém prostředí, poběží tento ve výchozí Wine lahvi (.wine). Tímto způsobem může uživatel pracovat s různými soubory, které si například postahuje z internetu. Wine lahev je pak nakonfigurována vším možným, včetně malwaru a virů. Pokud je potřeba pod Wine provozovat aplikaci, na jejíž funkci záleží, není optimální, běží-li ve výchozí lahvi spolu se vším ostatním, co si uživatel (i nevědomky) nainstaloval. Pokud by chtěl uživatel nainstalovat program do vyhrazené Wine lahve, musel by spustit konzoli (příkazový řádek) a tam použít parametr WINEPREFIX spolu s názvem adresáře příslušné Wine lahve. Použití konzole, znalost problematiky Wine lahví to jsou předpoklady, které méně zkušený uživatel splňuje s malou mírou pravděpodobnosti. Pokud jsou aplikace nainstalované do různých láhví, uživatel se tuto skutečnost vůbec nedoví, pokud se po ní nebude pídit. Na ploše nebo v nabídce aplikací bude mít patřičné ikony a vůbec nemusí mít ponětí o tom, že je spouští z různých lahví. Tato myšlenka se objevila v souvislosti s problematikou, uvedenou v [8]. Tento příklad bude uveden v praktické části této práce, konkrétně se bude jednat o instalaci programu Bakaláři na linuxovou stanici. Bakaláři, jakožto windowsová aplikace na linuxovém desktopu jsou typický příklad, kdy si aplikace zasluhuje instalaci do samostatné lahve. 17

18 V [9] je doporučeno pro každou významnější aplikaci vytvořit vlastní Wine láhev. Ostatně touto cestou jde i CrossOver - komerční varianta Wine Winetricks Winetricks není aplikace, je to jenom skript, který se používá pro zjednodušení práce při doinstalovávání runtime knihoven a jiného podpůrného software do Wine. Postupně se nabídka rozrůstala o konkrétní software pro Windows, dnes je ve Winetricks např. i podsekce hry. Winetricks se většinou nainstaluje spolu s Wine. Pokud by bylo potřeba, je možné jej stáhnout z Pro správnou funkci Winetricks je třeba ještě balíček cabextract. Po spuštění se objeví jednoduché okno, kde lze potřebné volby naklikat. Mně se jako efektivnější jevila práce v příkazovém řádku, tudíž budu dále popisovat práci s winetricks v konzoli. Pro zobrazení nápovědy stačí napsat: winetricks -h Vypíše se seznam parametrů, se kterými lze skript spustit. Pro moje potřeby byly nejužitečnější volby: winetricks dlls list Vypíše všechny podporované položky (runtime knihovny, DirectX, patří sem ale např. i Internet Explorer, apod.). winetricks list-installed Vypíše nainstalované položky. V případě vybrané položky proběhne stažení a instalace následovně: winetricks položka V případě instalace do oddělené láhve se použije WINEPREFIX: WINEPREFIX=~/.wine-něco winetricks položka Konkrétní případy použití Winetricks budou uvedeny v praktické části. 18

19 3 Praktické aplikace 3.1 Internet Explorer Je nepravděpodobné, že by uživatel Linuxu preferoval Internet Explorer (IE) jako výchozí prohlížeč k běžnému prohlížení webu. Pokud ale tvoří webové stránky, měl by svoje dílo testovat ve všech rozšířených prohlížečích. V případě Internet Exploreru to platí zvláště, protože chování tohoto prohlížeče je oproti prohlížečům založeným na jádře Gecko (Mozilla), Webkit (Chrome, Safari, Konqueror) či Presto (Opera) mírně odlišné. Často je potřeba optimalizovat kód speciálně pro IE. Z vlastní praxe vím, že pokud vytvořím validní kód a bude bezproblémový např. ve Firefoxu, odchylky zobrazení na ostatních ne-ie prohlížečích budou žádné nebo nepodstatné. Navíc díky značnému rozšíření Windows XP je stále hodně přístupů na web z IE 8, který oproti IE 9 nepodporuje některé funkce, např. v CSS. Proto je vhodné testovat i funkčnost starších verzí IE oproti IE 9. Při pokusu instalace Internet Exploreru pomocí Wine jsem narazil na tři problémy, které způsobily, že v podstatě musím konstatovat, že instalace IE pomocí Wine je problematická. I. Winetricks nabízí k instalaci IE6, IE7 a IE8. Postupoval jsem podle [10], kde jsou informace totožné s mnoha podobnými informačními zdroji. Použil jsem vyhrazený prefix (láhev) pro tuto instalaci, správně jsem nastavil architekturu stroje pomocí příkazu WINEARCH. Celý příkaz potom vypadal následovně: Vytvoření prefixu (lahve): WINEPREFIX=~/.wine32ie7 WINEARCH=win32 winecfg Instalace: WINEPREFIX=~/.wine32ie7 WINEARCH=win32 winetricks ie7 Předstíraný restart Windows : wineboot -r Následně spuštění: WINEPREFIX=~/.wine32ie7 WINEARCH=win32 wine 'C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore' Program se spustil, nicméně po několika sekundách nahlásil chybu a došlo k ukončení. Nepomohla ani aktivace virtuálního desktopu v nastavení Wine. Pravděpodobně je funkčnost velmi závislá na verzi Wine. Ostatně to že situace není jednoduchá, vyplývá ze záznamu v databázi testovaných aplikací Wine [11]. Je možné, že na jiné konfiguraci bude funkčnost lepší, nicméně nemohu toto řešení označit za funkční. II. Instalace IE pod Wine porušuje licenční ujednání k programu. Jak jsem se sám 19

20 přesvědčil a jak se uvádí i v [10], je v licenčním ujednání v instalátoru IE výslovně stanoveno, že software je uživatel oprávněn použít, jestliže má licenci k patřičné verzi Windows. Jestliže tuto licenci nemá, není oprávněn software instalovat a používat. III. Verzi IE9, která je aktuální, pomocí Wine provozovat nelze. Uvádí to jak [10], tak [11]. V [10] je pro případ IE9 uvedena možnost, která se nabízí v [12]. Microsoft nabízí hotové virtuální disky ve formátu VHD určené pro vytvoření virtuálního stroje v Microsoft VirtualPC. V tomto souboru VHD je zkušební instalace Windows s příslušnou verzí IE. Na stránce je uveden jako účel testování webů na rozdílných verzích IE. Jelikož Virtual BOX plně podporuje formát virtuálních disků VHD, není problém vytvořit virtuální stroj. Tato možnost se mi jeví jako jediná schůdná pro spouštění IE na linuxovém systému. 3.2 Bakaláři Pokud chceme požívat Linux na pracovních stanicích ve školství, narazíme často na aplikace, které potřebujeme a které nemají v oblasti open-source alternativu. Typický příklad je správa školní matriky systémem Bakaláři. Při řešení tohoto problému jsem použil postup uvedený v [8]. Při instalaci Bakalářů na Windows stanici je nutné nejdříve namapovat adresář s Bakaláři na serveru jako síťový disk na stanici. Tento síťový disk je potom použit pro instalaci programu Bakaláři na síťovou stanici. V případě instalace na linuxovou stanici je situace podobná. Ve Wine je třeba namapovat vhodné písmeno disku na adresář na serveru. Wine ale neumožňuje mapovat přímo síťové položky, pouze lokální. Proto je nutno nejdříve obsah serverového adresáře připojit na linuxové stanici do vhodného adresáře. Situace, na které byla vyzkoušena funkčnost Bakalářů pod Linuxem, byla následující: Souborový server se systémem Windows 2003, síťová stanice s nainstalovanou linuxovou distribucí Ubuntu, přesněji řečeno Lubuntu (Ubuntu s lehkým grafickým prostředím LXDE) verze LTS. Prvním krokem je připojení obsahu adresáře na serveru do lokální adresářové struktury Linuxu. Příkaz pro připojování souborových systémů je univerzálně platný mount. Jeho přímé použití by mělo dvě nevýhody. Jednak bychom museli tento příkaz vykonat ručně a komfort dále snižuje fakt, že pro připojení disku potřebujeme mít oprávnění roota. Tato situace se dá řešit použitím su nebo sudo. Pohodlnější je ale provést připojení automaticky při startu systému záznamem do konfiguračního souboru /etc/fstab. V [8] je uveden zápis do fstab v tomto tvaru: 20

21 // /bakalar /mnt/albert/bakalar cifs _netdev,iocharset=utf8,domain=workgroup,credentials=/etc/cifs/cifs_bakalar, gid=bakalari,dir_mode=0770,file_mode= Mnou použitý zápis byl následující: // /Aplikace /mnt/bakalari cifs _netdev,iocharset=utf8,credentials=/etc/cifs/cifs_bakalar,dir_mode=0777,fil e_mode= Některé položky v zápisu jsou proměnlivé případ od případu (IP adresa serveru, názvy adresářů). Další rozdíly vyplývají z faktu, že autor měl linuxový server se Sambou, protože některé stanice měl s Linuxem, některé s Windows. Já jsem měl k dispozici server s Bakaláři pod Windows, tudíž mi stačil na straně stanice samba-klient a server jsem nemusel konfigurovat vůbec. Jak vyplývá z výpisu, připojení se děje protokolem cifs a je použit samostatný soubor s uloženými přístupovými údaji k serveru (položka credentials). Pokud máme menší nároky na bezpečnost, je možno přístupové údaje uvést přímo do zápisu v fstab. Potom použijeme položky username= a password= místo credentials. Dále jsem musel přístupová práva změnit z 770 na 777 pro adresáře a z 660 na 666 pro soubory. Autor doporučuje instalaci Bakalářů do vyhrazené Wine láhve (pod samostatným prefixem). Předpokládejme, že máme výchozí wineprefix (.wine) vytvořen. Vytvoření samostatného prefixu pro Bakaláře se provede: WINEPREFIX=~/.wine_bakalar winecfg Obr. 7: Virtuální desktop ve Wine Obr. 8: Mapování disků Otevře se okno Konfigurace Wine, kde na záložce Obraz je dobré zapnout emulaci 21

22 virtuálního desktopu a nastavit rozlišení nižší, než je rozlišení monitoru (obr. 7). Autor postupu uvádí, že integrace oken není vždy zcela bezproblémová a u Bakalářů se mu virtuální desktop osvědčil. Na záložce disky se nastaví namapování vhodného písmene disku na adresář /mnt/bakalari (obr. 8). Dále je doporučeno doinstalovat do Wine základní fonty a některé knihovny. To se pohodlně provede pomocí WINETRICKS (postupně): WINEPREFIX=~/.wine_bakalar winetricks corefonts WINEPREFIX=~/.wine_bakalar winetricks vb6run WINEPREFIX=~/.wine_bakalar winetricks vcrun6sp6 WINEPREFIX=~/.wine_bakalar winetricks mdac28 Na tomto místě bych připomenul, že v [8] má autor drobnou chybu, kdy v některých příkazech má jako název adresáře.wine_bakalar, v jiných.wine_bakalari. Pokud jsou učiněny předchozí kroky, můžeme přistoupit k instalaci Bakalářů. Autor doporučuje totéž, k čemu jsem v praxi došel také, a to nakopírování obsahu instalačního CD Bakalářů do podadresáře na serveru. Obsah je tak dostupný pohodlně z kterékoliv stanice. V mém případě na linuxovém desktopu je cesta k instalátoru: /mnt/bakalari/install/baka_verze/install/winlocal/inst_lok.exe Celý příkaz pro instalaci Bakalářů na stanici je: WINEPREFIX=~/.wine_bakalar wine /mnt/bakalari/install/baka_verze/install/winlocal/inst_lok.exe Od této chvíle dál instalace postupuje stejně jako na stanici s Windows. Nainstalovaný software Bakaláři na linuxové stanici je na naší škole používán více uživateli převážně z 1. stupně ZŠ zcela bezproblémově, a to včetně tiskových výstupů. Na obr. 9 je screenshoot běžících Bakalářů na stanici s linuxovou distribucí Lubuntu LTS. Jak je vidět, přidržel jsem se doporučení autora [8] použít emulaci virtuálního desktopu. Okno Bakalářů tedy není volně integrováno do linuxového desktopu, ale běží ve virtuálním desktopu Wine. 22

23 Obr. 9: Bakaláři, běžící na linuxové stanici (Lubuntu LTS) 3.3 Výukové programy Terasoft Software Terasoft patří k velmi rozšířeným výukovým programům na školách. Výrobce vytvořil mnoho titulů, není tedy v mých silách, ani v rozsahu této práce, otestovat větší počet produktů. Pro test byl vybrán titul TS Angličtina hrou I pro 1. stupeň ZŠ. Postup instalace: Vytvoření Wine láhve (založení instance Wine pod vlastním prefixem). WINEPREFIX=~/.wine_terasoft winecfg Spuštění instalátoru z CD. WINEPREFIX=~/.wine_terasoft wine "/media/ts English/setup" Instalátor byl spuštěn z uvedené cesty, protože sem byl systémem připojen disk CD. Uvozovky v adresářové cestě k CD instalátoru byly použity, protože v cestě se vyskytuje mezera. Poté se spustila standardní instalace Terasoft. (obr. 10 a 11) 23

24 Obr. 11: Instalace Terasoft Obr. 10: Instalace Terasoft Po proběhlé instalaci bylo možno program spustit ze systémového spouštěče aplikací, kde instalátor vytvořil spouštěcí ikonu automaticky. (obr. 12) Obr. 12: Spouštěcí ikona Terasoft ve Spouštěči aplikací Program se bez problémů spustil a bezchybně fungoval. (obr. 13) 24

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací

Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací Plzeň 2007 Mgr. Filip Vaculík Zadání

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy

SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy SO FTWA RE NA ÚŘAD EC H a jeho otevřené alternativy Software na úřadech a jeho otevřené alternativy Kolektiv autorů Editoři Odborná korektura Jazyková korektura Sazba Vojtěch Trefný, Irena Šafářová Lukáš

Více

Mandriva Linux 2008.1 CZ

Mandriva Linux 2008.1 CZ Ivan Bíbr Mandriva Linux 2008.1 CZ Instalační a uživatelská příručka Computer Press, a.s. Brno 2008 Mandriva Linux 2008.1 CZ Instalační a uživatelská příručka Ivan Bíbr Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému

MandrakeLinux 9.2. Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2 Instalace a jemný úvod do systému MandrakeLinux 9.2: Instalace a jemný úvod do systému Napsal: Ivan Bíbr, s využitím materiálů firmy MandrakeSoft S.A.,Francie. Odborná korektura: Michal

Více

Praktikum. Část I: Windows. Slezská univerzita v Opavě. Ústav informatiky

Praktikum. Část I: Windows. Slezská univerzita v Opavě. Ústav informatiky Šárka Vavrečková raktikum z operačních systémů Část I: Windows Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 10. října 2014 Anotace: Tento

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Petr Gregor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Debian GNU/Linux instalační

Debian GNU/Linux instalační Debian GNU/Linux instalační příručka Debian GNU/Linux instalační příručka Copyright 2004, 2005, 2006, 2007 tým okolo instalačního programu Debianu Dokument obsahuje návod na instalaci systému Debian GNU/Linux

Více

Abíčko. leden 2003. Sponzorem tohoto čísla je společnost move.cz. Časopis serveru AbcLinuxu.cz. Vychází také na CD ROM jako příloha časopisu:

Abíčko. leden 2003. Sponzorem tohoto čísla je společnost move.cz. Časopis serveru AbcLinuxu.cz. Vychází také na CD ROM jako příloha časopisu: Abíčko Časopis serveru AbcLinuxu.cz leden 2003 Sponzorem tohoto čísla je společnost move.cz Vychází také na CD ROM jako příloha časopisu: Obsah Editoriál 4 Je Linux opravdu zdarma? 5 Úvod.....................................................

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Debian GNU/Linux instalační

Debian GNU/Linux instalační Debian GNU/Linux instalační příručka Debian GNU/Linux instalační příručka Copyright 2004 2010 tým okolo instalačního programu Debianu Dokument obsahuje návod na instalaci systému Debian GNU/Linux 6.0 (kódové

Více

Ubuntu/Debian Linux správce serveru I. příručka školení. Libor Jelínek (Virtage Software)

Ubuntu/Debian Linux správce serveru I. příručka školení. Libor Jelínek (Virtage Software) <ljelinek@virtage.cz> Ubuntu/Debian Linux správce serveru I. příručka školení Libor Jelínek (Virtage Software) Ubuntu/Debian Linux správce serveru I. příručka školení Libor Jelínek (Virtage Software)

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Možnosti využití vyřazených PC

Možnosti využití vyřazených PC UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Možnosti využití vyřazených PC Roman Lupínek Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Využití systémů pro správu požadavků při bezobslužné instalaci stanic Vypracoval: Ondřej Václavů Brno, 5. ledna 2006 Oficiální zadání Cílem práce

Více

Kolektiv autorů. Verze 0.2.0

Kolektiv autorů. Verze 0.2.0 Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon Uživatelská příručka Kolektiv autorů Verze 0.2.0 Obsah 1 Úvod 5 2 Před instalací 8 2.1 Získání instalačního média.................................. 8 2.2 Hardwarové požadavky...................................

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

KOPÍRUJTE SDÍLEJTE POSÍLEJTE TISKNĚTE

KOPÍRUJTE SDÍLEJTE POSÍLEJTE TISKNĚTE KOPÍRUJTE SDÍLEJTE POSÍLEJTE TISKNĚTE Červen 2012 Stáhnout epub Z b av t e s e v i r ů výběrem linuxové distribuce Nenechte si ujít nové číslo GNOME KDE Xfce Obsah TÉMA ČÍSLA Distribuce Desktopová prostředí

Více