Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 je zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších změn. VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1

2 1. Základní údaje o školském zařízení 1.1. Základní údaje o zařízení Název zařízení Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Adresa zařízení Liběchov, Rumburská 54 IČ Identifikátor zařízení Bankovní spojení /0100 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma Název zřizovatele Vedení zařízení Přehled hlavní činnosti zařízení (podle zřizovací listiny) příspěvková organizace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Šárka Sochůrková, ředitelka Mgr. Irena Hroňková, zástupkyně ředitelky Bc. Luboš Randák, vedoucí vychovatel Ing. Jan Paleček, vedoucí ekonomicko-provozního úseku Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen 13 zákona č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších změn a 16, 44 a 119 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání obtížně vychovatelných dětí a mládeže s potřebou zvýšené výchovné péče s povinnou základní školní docházkou. Poskytuje základní vzdělání žákům v základní škole, kde jsou žáci vzděláváni podle školních vzdělávacích programů zpracovaných na základě RVP ZV a RVP ZV LMP, poskytuje stravování dětem a žákům ve školní jídelně. Organizace, ve smyslu 119 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Součásti zařízení součásti zařízení IZO kapacita třídy, rodinné skupiny Základní škola žáků 3 Dětský domov se školou dětí 5 Školní jídelna stravovaných 1.3. Přehled oborů vzdělávání kód C/ B/01 obor vzdělávání Základní škola Základní škola speciální VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2

3 2. Personální údaje K plnění úkolů zaměstnává zařízení pedagogické a nepedagogické pracovníky dle příslušných právních předpisů Základní údaje o pracovnících zařízení ke dni Fyzicky Přepočteno Celkový počet zaměstnanců 35 35,5 z toho pedagogických z toho nepedagogických 13 13,5 Z pedagogických učitelé / ředitelka 4/1 4/1 vychovatelé / vedoucí vychovatel 8 / 1 8/1 etoped 1 1 školní psycholog 1 1 asistenti pedagoga 6 6 Z nepedagogických administrativní pracovníci/vedoucí 2 / 1 2/1 sociální pracovník 1 1 kuchařky/vedoucí kuchyně 2/1 1,5/1 údržbář/řidič 1/1 1/1 uklízečka 2,5 2,5 skladnice 0,5 0, Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 3

4 2.4. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem učitel I. stupně základní školy učitel II. stupně základní školy speciální pedagog vychovatel školní psycholog asistent pedagoga etoped celkem Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků , , Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let do 10 let 8 23 do 15 let 3 8 do 20 let 1 3 nad 20 let 4 12 celkem , Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 5 Komentář ředitelky zařízení: Všichni nově přijatí pedagogičtí pracovníci absolvovali před přijetím do pracovního poměru psychologické vyšetření na zjištění psychické způsobilosti dle vyhlášky č. 60/2006 Sb.. Všichni pracovníci absolvovali povinná periodická a vstupní školení BOZP a referentské zkoušky k používání služebních vozidel. Nově se pedagogičtí pracovníci účastnili supervizí. VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 4

5 3. Vzdělávací program školy Základní škola je součástí zařízení, pro děti se závažnými poruchami chování, které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZV, pro 2. stupeň zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZV-LMP, pro 2. stupeň zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZŠ speciální zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. 3.2 Učební plán školy Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZV, pro 2. stupeň Předmět 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova v občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Ruský jazyk volitelný předmět Dramatická výchova volitelný předmět Povinná časová dotace: Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZV-LMP, pro 2. stupeň Předmět 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 5

6 Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Povinná časová dotace: Školní vzdělávací program Výchovou k vědomostem ZŠ speciální Vzdělávací obor 2. stupeň 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Povinná časová dotace: Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků dramatická výchova 15 název kroužku počet zařazených žáků fotografický 2 osobnostní a soc. výchovy Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. 4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 4.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění 19 DD se školou 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 6

7 4.2. Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním ano částečně ne znevýhodněním individuální nebo skupinovou péči ano 0 0 přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě ano 0 0 odpovídající metody a formy práce ano 0 0 specifické učebnice a materiály ano 0 0 pravidelná komunikace a zpětnou vazbu ano 0 0 spolupráce se školním psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky ano Charakteristiky jednotlivých tříd Charakteristika třídy Ročník 6., 7. Počet žáků na začátku školního roku 4 Počet žáků na konci školního roku 8 Počet integrovaných žáků 0 Počet žáků cizinců 0 Počet nově příchozích žáků 5 Počet žáků přemístěných do jiného zařízení 1 Počet žáků umístěných z jiného zařízení 3 Počet žáků se zrušenou ústavní výchovou 0 Počet žáků se zrušeným předběžným opatřením 1 Počet žáků přemístěných do výchovného ústavu 1 Počet žáků přijatých do SOŠ, SOU 0 Charakteristika třídy Ročník 7., 8. Počet žáků na začátku školního roku 4 Počet žáků na konci školního roku 7 Počet integrovaných žáků 0 Počet žáků cizinců 0 Počet nově příchozích žáků 5 Počet žáků přemístěných do jiného zařízení 0 Počet žáků umístěných z jiného zařízení 3 Počet žáků se zrušenou ústavní výchovou 2 Počet žáků se zrušeným předběžným opatřením 0 Počet žáků přemístěných do výchovného ústavu 2 Počet žáků přijatých do SOŠ, SOU 4 I. A II. A Charakteristika třídy Ročník 6., 7., 8., 9. Počet žáků na začátku školního roku 4 Počet žáků na konci školního roku 0 Počet integrovaných žáků 0 Počet žáků cizinců 0 Počet nově příchozích žáků 0 Počet žáků přemístěných do jiného zařízení 2 Počet žáků umístěných z jiného zařízení 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/ II. B

8 Počet žáků se zrušenou ústavní výchovou 0 Počet žáků se zrušeným předběžným opatřením 0 Počet žáků přemístěných do výchovného ústavu 1 Počet žáků přijatých do SOŠ, SOU 0 6. Hodnocení žáků 6.1. Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním I. A II. A II. B celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování I. A 0 2 II. A 0 4 II. B 0 0 celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm I. A II. A II. B celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele I. A 0 1 II. A 0 1 II. B 0 0 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele I. A II. A II. B celkem VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 8

9 6.6. Komisionální přezkoušení žáků 6.7. Opakování ročníku třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení I. A 0 0 II. A 0 0 II. B 0 0 celkem 0 0 třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky I. A II. A II. B celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. A , ,12 II. A , ,42 II. B celkem Příprava žáků na ukončení povinné školní docházky Příprava žáků na ukončení povinné školní docházky: - systematická informační činnost výchovného poradce je významná pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy na povolání žáků - koordinace informační činnosti třídních učitelů a poskytování metodické pomoci výchovného poradce při dlouhodobé profesionální orientaci žáků odpovídající jejich zájmům - informování rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců o možnostech výběru středních škol, SOU popřípadě doporučení dalšího VÚ s vhodným učebním oborem, poskytování individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení problémů v otázkách týkajících se další volby povolání - rozhovory s vycházejícími dětmi, u kterých současně končí ÚV nebo které budou dočasně umístěny mimo ústav (u rodičů), zaměřené na možná úskalí, problémy s přechodem z chráněného prostředí zařízení do běžného života - následná podpora a pomoc žákům, kteří opustí naše zařízení. 8. Školní akce ve školním roce 2012/ Akce školy Období Místo konání Název akce Počet zúčastněných žáků Praha Neviditelné výstavy Mladá Boleslav Muzeum Škoda - exkurze Praha Divadelní představení DDŠ Liběchov Mikulášská nadílka Kladno Hornické muzeum - exkurze 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 9

10 8.2. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce Počet žáků Výsledek, umístění Materiálně-technické podmínky vzdělávání Prostředí, prostory a vybavení školy Učebny - třídy Odborné pracovny Dílny a pozemky Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou komentář 5 tříd PC učebna, školní kuchyňka, specializovaná učebna s interaktivní tabulí 1 školní dílna pracovní vyučování pozemky tělocvična, venkovní hřiště Vybavení vhodným a hygienicky schváleným školním nábytkem Vybavení odpovídá potřebám žáků, požadavkům učitelů a realizaci vzdělávacích programů Vybavení odpovídá potřebám žáků, požadavkům učitelů a realizaci vzdělávacích programů, učebnice se schvalovací doložkou MŠMT ICT 9 počítačů, všechny počítače mají rychlé připojení k internetu, televize, video, DVD 10. Úsek výchovy a mimoškolní činnosti Charakteristika Úsek výchovy a mimoškolní činnosti zajišťuje péči o děti v nepřetržitém celoročním provozu. Zařízení realizuje intervenční a reedukační programy pro děti s problémovým chováním a poruchami chování, nejčastěji ve věku druhého stupně základního vzdělávání (tj. ve věku let). Výchovná práce se opírá o jednotné týmové působení pedagogických pracovníků a je zaměřená na naplňování základních úkolů zařízení v oblasti edukační a terapeutické, o činnosti cílené na rozvoj osobnosti dítěte, posilování jeho sociálních kompetencí, zvnitřnění adaptivních vzorců jednání a vzdělávání v duchu daných kulturně společenských norem. Dále se výchova zabývá případnou nápravou deficitů v behaviorálním a afektivním projevu dětí, nápravou poruch chování, rozvojem sociálních dovedností a nápravou specifických vývojových poruch učení a chování. Činnost rodinných skupin se řídila Ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2012/2013 a z něj vycházejících týdenních programů výchovně vzdělávací činnosti. Závaznými dokumenty jsou Vnitřní a organizační řád DDŠ Základní cíle Cílem výchovné práce je vytvoření stabilního prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a zájmům každého dítěte. Součástí výchovné práce je i snaha naučit dítě sebeobsluze a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní popř. ochranné výchovy mohlo úspěšně integrovat do společnosti. Cílem resocializace dětí v zařízení je jedinec schopný samostatného rozhodování a jednání v rámci akceptovaných společenských norem. Školní vzdělávací program pro domov vydává ředitelka DDŠ. Základním dokumentem majícím určit základní problémy dítěte je program rozvoje osobnosti dítěte, který slouží k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu naplňování účelu ústavní výchovy, popř. ochranné výchovy. Vychovatelé zajišťují realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte, vedou o něm záznamy, pravidelně měsíčně jej vyhodnocují v programu Evix. V součinnosti s etopedem jej aktualizují se stanovením postupných reálně dosažitelných cílů - dbají na povzbuzování, citlivé hodnocení, vhodně přijímaná výchovná opatření. VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

11 10.3. Důvody umístění dětí v zařízení Děti jsou do zařízení umisťovány prostřednictvím Diagnostického ústavu v Dobřichovicích na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově, resp. předběžného opatření. Důvodem umístění jsou speciální vzdělávací potřeby dítěte, obvykle v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou poruchy chování, ohrožení sociálně patologickými jevy útěky z domova, záškoláctví, zkušenosti s OPL, předčasný sexuální život, šikana, delikventní jednání, děti převážně s hyperkinetickou poruchou chování, včetně dětí s neurotickými symptomy, emočně nejistých, úzkostných, depresivních, hypersenzitivních, děti s výrazně disharmonickým vývojem osobnosti disociálního charakteru, agresivní, impulzivní, zvýšeně dráždivé, narušený vztah ke vzdělání či k okolí, popř. nevhodné rodinné prostředí či silně narušené vztahy v rodině, dalšími problémy jsou např. výchovné problémy vzniklé patologickým rodinným prostředím, nezvládnutým vztahem s rodiči nebo pěstouny, stykem s nevhodnými kamarády (členství v závadových partách). Konkrétní obraz dítěte většinou tvoří kombinace výše uvedeného Zhodnocení činnosti úseku výchovy a mimoškolní činnosti ve školním roce 2012/2013 Programy rozvoje osobnosti dětí jsou základním dokumentem majícím určit základní problémy dítěte a slouží k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu naplňování účelu ústavní, popř. ochranné výchovy, které jsou pravidelně měsíčně vyhodnocovány a aktualizovány se stanovením postupných reálných cílů. Ve školním roce 2012/2013 byl kladen důraz především na maximální organizaci a obsahovou náplň činnosti rodinných skupin, trvalá pozornost byla věnována týdenním plánům výchovně vzdělávací činnosti. Výchovný systém je založený na pedagogickém taktu, pozitivním přístupu, korektním jednání, spravedlivém hodnocení, vstřícnosti a jasném formulování požadavků, kladné motivaci. Jsou postupně zaváděny nové, progresivní metody práce založené na terapeutickém přístupu a na vztahu s dítětem. Trvalá pozornost byla věnována vytváření příznivého klimatu zařízení - otevřenost, jasná pravidla, důslednost, sdílná atmosféra, tolerance, klidná atmosféra bez unáhlených rozhodnutí, vytváření vztahu důvěry pedagog dítě, ale i vychovatel učitel. Příprava na vyučování probíhala denně (mimo pátek a sobotu) v pevně stanoveném čase (denní režim) na rodinných skupinách ve spolupráci s vychovatelem. Za přípravu na vyučování je zodpovědné dítě a vychovatel ve službě, který mu s jejím splněním aktivně pomáhá. Úloha vychovatele při přípravě dětí je aktivní, ne pouze dozorová, vychovatel dětem při plnění úkolů a učení pomáhá, vysvětluje, kontroluje. Pracovní aktivity zahrnují povinné skupinové pracovní aktivity v areálu zařízení (zahrada, budovy), jsou součástí terapeutického působení tím, že vychovatelé vlastním příkladem učí děti cíleně různé pracovní činnosti, poskytují jim zpětnou vazbu a ujasňují smysl práce pro rozvoj osobnosti člověka i jeho další kvalitní uplatnění ve společnosti i rodině. Život v rodinných skupinách vede děti k odpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí, samostatnost v hygieně, péči o osobní věci, praní a žehlení prádla, úklid svých pokojů a rodinných skupin, vaření příprava jednodušších jídel, vytváření kladného vztahu k zařízení a k jeho vybavení. Rodinné skupiny si vytváří prostředí, kde se děti cítit dobře, s vlastní výzdobou pokojů, kde mají k dispozici vlastní uzamykatelný stolek, kde je respekt k soukromí a individuálním přáním dětí. Pravidelně jsou dětem nabízeny pestré zájmové činnosti, při kterých dochází k přirozenému prolínání dětí z různých rodinných skupin. Prioritou jsou sportovní a pohybové aktivity, u emočně labilních jedinců je preferován rozvoj základních dovedností nesoutěžní nekontaktní formou (plavání, posilování, cykloturistika, běh na lyžích, bruslení ). Rodinné skupiny si obdobně jako v rodině zajišťovaly stravování, zejména svačiny a večeře o víkendech. VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

12 Ředitelka zařízení zřídila jako svůj poradní orgán odborný tým ve složení vedoucí vychovatel, vedoucí učitel, etoped, školní psycholog, školní metodik prevence, sociální pracovník a praktická sestra - zdravotnice k řešení výchovných, vzdělávacích, sociálně právních a zdravotních činností v zařízení. Odborný tým aktivně pracoval na zohlednění výchovných a zdravotních potřeb dětí ve spolupráci s odborníky (pediatr, pedopsychiatr, diagnostický ústav, pedagogicko-psychologická poradna). V rámci speciálně pedagogické a etopedické činnosti provádí etoped náročné nápravné a reedukační činnosti s dětmi se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami s tvorbou a uplatňováním nových speciálně pedagogických a psychoterapeutických metod, zaměřených na odstraňování nebo alespoň zmírnění závažných poruch chování. Hlavní metodou zvolenou pro tyto účely je především speciálně pedagogický, psychoterapeutický, empatický, nereduktivní a nedirektivní rozhovor s využitím dalších podpůrných psychoterapeutických metod jako jsou dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie. Individuální psychoterapie prováděná školním psychologem je otevřená aktuálním potřebám dětí s důrazem na řešení jejich každodenních problémů a potřebu vytvoření náhledu na vlastní otevřenou budoucnost. V letošním školním roce byla využívána pracovna etopeda a školního psychologa. Jedná se o pracovny určené právě pro účely individuální psychoterapie a krizové intervence dětí umístěných v zařízení. V rámci etopedických a terapeutických aktivit se zde s dětmi provádějí pravidelné individuální konzultace, konkrétně zaměřené na jejich specifické potřeby, jako jsou například zklidnění, odbourávání úzkostí a traumat, posilování pocitu jistoty a bezpečí, které směřují k sebeuvědomění dítěte. Skupinové komunitní uspořádání v zařízení vedené školním psychologem usiluje o podporu speciálně pedagogického a terapeutického úsilí. Vytváří příznivé podmínky pro rozvoj dětí, vede k rozvoji jejich osobnosti a usiluje o omezení nežádoucích jevů v chování. Skupinová komunitní setkání se konají na jednotlivých rodinných skupinách. Programem skupinových komunit se školním psychologem a večerních kruhů s vychovatelem je především zhodnocení aktuálního dění v zařízení, včetně potřebných reflexí, sebereflexí, řešení otázek vzájemného soužití členů skupiny i pedagogických pracovníků. V rámci pravidelných skupinových komunit se děti zpravidla vyjadřují k problémům, které je tíží. Otevírá se zde prostor pro vyjádření vlastního názoru, děti se učí naslouchat, komunikovat, vyslechnout názor druhého a postupně získávají náhled na sebe sama. Edukativní skupinové komunity jsou zaměřeny na různá vzdělávací témata a navazují tak na RVP (sexuální výchova, výchova k rodičovství, volba povolání, protidrogová prevence, šikana, problematika menšin, multikulturní výchova atd.). Pondělní hodnocení je součástí denního režimu, kdy za přítomnosti všech rodinných skupin, hodnotí příslušný vychovatel a třídní učitel jmenovitě každé dítě, které sdělí svůj názor na své hodnocení. Vedoucí vychovatel (vedoucí učitel) navrhuje ředitelce zařízení na pondělní poradě odborného týmu příslušná opatření ve výchově (výchovná opatření) na základě předloženého hodnocení dětí za uplynulý týden. Při hodnocení je nutné individuálně specifikovat hlavní problém dítěte aktuální prioritu, která je v průběhu týdne zvlášť sledována a hodnocena. Dítě je hodnoceno vychovatelem za chování a vystupování, pracovní činnosti, udržování čistoty a pořádku, osobní hygienu, přípravu na vyučování, aktivní zapojení do zájmové činnosti. Třídním učitelem je dítě hodnoceno za prospěch, aktivitu a chování ve škole. Pondělní hodnocení dětí vede ředitelka zařízení (v době její nepřítomnosti zástupce ředitelky), která po zhodnocení dítěte příslušnými pedagogickými pracovníky a sdělení názoru dítěte na své hodnocení zařadí dítě do příslušného hodnotícího stupně, popř. sdělí dítěti udělená opatření ve výchově (výchovná opatření). Pondělního hodnocení se účastní vedoucí vychovatel, vedoucí učitel, etoped, školní psycholog a sociální pracovník. Cílem pondělního hodnocení je i posilování vlastní kultury zařízení. Jedná se jak o běžné denní aktivity, tak o tradice, rituály a společné oslavy důležitých životních událostí v životě dětí. Tím se v rámci zařízení vytvářejí a podporují podmínky pro vznik určité pospolitosti, tedy podmínky vytvářející pocit sounáležitosti, ztotožnění a společné účasti jako nezbytných pocitů sociálního naplnění. VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

13 Celoročně v zařízení pracuje spoluspráva dětí, která je významným prvkem komunitního modelu práce. Je zásadně důležitá pro nastolení ozdravných změn ve skupinových normách a postojích. Uvádí do praxe jeden z principů komunity aktivní podíl dětí na výchově a vzdělávání. Činnost spolusprávy dětí slouží především k tomu, aby se děti mohly více podílet na činnostech probíhajících v zařízení, zejména v oblasti výchovné činnosti. Rovněž slouží k tomu, aby se řešily problémy, o kterých se děti na komunitě nechtějí vyjadřovat, popřípadě mají určité zábrany hovořit o nich přede všemi. Děti současně cítí angažovanost a zvyšují se jejich sociální dovednosti. Prací ve spolusprávě se děti zároveň učí naslouchání, mluvenému projevu, týmové spolupráci, společnému řešení problémů. Práce pro spolusprávu posiluje u dětí emoční inteligenci a pocit sebedůvěry. Aktivita spolusprávy dětí vyžaduje, aby se scházela a řešila smysluplné úkoly Zdravotní péče a zdravotní prevence 1) Zařízení poskytuje a zabezpečuje umístěným dětem plnou zdravotní péči včetně odborného lékařského vyšetření. Odpovědnou pracovnicí v oblasti zdravotní péče ve vztahu k dětem je praktická sestra zdravotnice zařízení, která: - zajišťuje preventivní zdravotní péči (zubní, oční, praktické) a očkování, - zajišťuje odborná zdravotní vyšetření smluvními lékaři, - zajišťuje a organizuje péči o nemocné děti dle pokynů lékaře, - zprostředkovává ambulantní pedopsychiatrickou péči, - kontroluje hygienický režim v zařízení, - kontroluje plnění sanitárního plánu kuchyňského provozu, - vede knihu medikace, zajišťuje a organizuje podávání léků dětem, - pravidelně každý den provádí kontrolu pořádku a hygieny na pokojích a sociálních zařízeních dětí, - dbá na dodržování léčebného režimu dětí, které onemocněly či těch, které mají trvalou medikaci, - vede příslušnou zdravotní dokumentaci dětí, - provádí kontroly a doplňování lékárniček na jednotlivých pracovištích, včetně přenosných. 2) Po dobu pobytu v zařízení je dětem poskytována preventivní a léčebná péče. Zařízení a registrující praktický lékař pro děti a dorost uzavřeli dohodu o zajištění léčebné péče dětí v zařízení. 3) Nároky na péči vyplývající ze zdravotních specifik dětí musí vedoucí vychovatel zohledňovat při personálním zajištění a při sestavování rodinných skupin. 4) Se zdravotnicí spolupracují a jsou ve vymezených oblastech zdravotní péče odpovědní pedagogičtí pracovníci, kteří respektují její pokyny Sociální péče Do úzkého odborného týmu zařízení patří i sociální pracovník, který je nepedagogickým pracovníkem a vykonává činnosti spojené s přijetím, přemístěním a propouštěním dětí, zakládá a vede kompletní dokumentaci dětí, zajišťuje osobní doklady dětí, zabezpečuje spolupráci se soudy, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí a Diagnostickým ústavem Dobřichovice. Řeší záležitosti spojené se sociální situací dítěte. Je klíčovým pracovníkem zařízení pro kontakt a spolupráci s rodiči dítěte. Sleduje další vývoj rodinného prostředí dítěte. Podporuje kontakt a pravidelné pobyty dítěte v rodině. Vyřizuje žádosti o pobyt dítěte mimo zařízení. Podporuje návrat dítěte do původní rodiny, případně podává podnět k nalezení vhodné pěstounské rodiny. Těsně spolupracuje se školním psychologem, etopedem i ostatními odbornými pracovníky zařízení. Zajišťuje návštěvy pracovnic OSPOD v zařízení, kdy s etopedem poskytují informace ze života dítěte v zařízení. Rodinám poskytuje konzultace a poradenství. V oblasti náhradní rodinné péče zpracovává sociální pracovník podklady a dokumentaci vhodných dětí a v zařízení vykonává funkci koordinátora celého procesu kontaktů vybraných zájemců o svěření dítěte do budoucí péče Kroužky v zařízení ve školním roce 2012/2013 Kroužky v zařízení - pracují pod vedením vychovatelů vaření, péče o koně, sportovní (kopaná, nohejbal, volejbal, lehká atletika), plavání, turistický, tenisový, vytrvalostní (posilování, cyklistika, běh na lyžích), stolní tenis. VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

14 10.8. Organizované činnosti a akce výchovy ve školním roce 2012/2013 Organizované činnosti a akce výchovy ve školním roce 2012/2013 jsou uvedeny v příloze Organizované činnosti a akce zařízení v období od do Mimořádné výsledky a úspěchy dětí Název akce Počet Výsledek, umístění dětí 14. ročník přeboru v malé kopané chlapců v zařízeních 5 6. místo náhradní výchovy, Hamr na Jezeře, ročník O pohár v míčovém šestiboji DD a škol, Praha 11, 7 1. místo ročník Hroších her DDŠ,SVP, ZŠ Chrudim, místo ročník Jiříkovský turnaj ve futsalu, Rumburk, místo 40. zimní olympiáda DDŠ a VÚ Horní Mísečky, XIX. ročník turnaje v malé kopané O Jihlavský stříbrný míč, místo, nejlepší střelec turnaje, nejlepší brankář turnaje 5. ročník Memoriálu Luboše Kudly malá kopaná DDŠ 6 2. místo, cena fair play Býchory, ročník Albert Triatlon Tour, Praha Butovice, a 2. místo XXXXI. letní olympiáda chlapců DDŠ ČR Chrastava, x1. místo,1x2.místo, 3x3.místo Stavy dětí v zařízení ve školním roce 2012/2013 Datum Evidenční z toho z toho z toho Fyzický PMZ Útěk Nemocnice stav PO ÚV OV stav Celkový údaj o příchodech a odchodech dětí ve školním roce 2012/2013 počet dětí přišlo do zařízení 7!!! odešlo ze zařízení 19 Komentář ředitelky zařízení: Děti jsou do zařízení umisťovány do celkové kapacity zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení na základě rozhodnutí ředitelky Diagnostického ústavu v Dobřichovicích o umístění dítěte v zařízení. Zařízení tedy nemá žádnou možnost ovlivnit počet umístěných dětí v zařízení a využití jeho kapacity. VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

15 Zařazení dětí dle 2 odst. 10 zákona č. 109/2002 Sb. počet dětí A samostatné přiměřeně věku 0 B samostatné vyžadující občasnou kontrolu 0 C vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 29 D nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 0 E vyžadující intenzivní individuální péči Přemístění dětí do VÚ nebo DD, zrušení PO nebo ÚV Ve školním roce 2012/2013 bylo přemístěno do VÚ nebo do DD Do VÚ, SŠ a ŠJ, Buškovice 4 děti VÚ, SVP, ZŠ, PŠ a ŠJ, Čakovická 51, Praha 9 1 dítě VÚ a ŠJ, Pšov 1 dítě VÚ, SVP, SŠ a ŠJ, Černovice 1 dítě VÚ, SŠ a ŠJ, Hostinné 1 dítě VÚ, SŠ a ŠJ, Terešov 2 děti Ukončení pobytu na základě rozhodnutí DÚ, přemístění do DD Unhošť 2 děti Ve školním roce 2012/2013 bylo zrušeno PO nebo ÚV Ukončení pobytu na základě usnesení soudu o zrušení předběžného opatření 1 dítě Ukončení pobytu na základě rozsudku soudu o zrušení ústavní výchovy 6 dětí Ukončení pobytu na základě zániku ústavní výchovy po dosažení zletilosti 0 dětí Podmínečné ubytování mimo zařízení 0 dětí Komentář ředitelky zařízení: Jedním z kritérií úspěšné sociální rehabilitace je počet dětí, které, ať již na konci školního roku nebo v jeho průběhu, ukončily pobyt v našem zařízení z důvodu soudního rozhodnutí o ukončení ústavní výchovy či pominutí důvodů předběžného opatření. Počet těchto dětí je poměrně vysoký. Tento školní rok bylo ve srovnání s předchozími lety méně dětí přemístěno do výchovných ústavů Materiálně-technické podmínky výchovy Prostředí, prostory a vybavení domova Rodinná skupina Odborné pracovny Dílny a pozemky Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení pokojů Vybavení obývacího pokoje komentář 3 plně vybavené pokoje, obývací pokoj, čajová kuchyňka s lednicí, šatna, koupelna, WC, prádelna s pračkou a žehlicí technikou, pracovna pro vychovatele školní kuchyňka, hudebna, keramická dílna, knihovna, polytechnická dílna 1 školní dílna pracovní vyučování pozemky vyčleněná část zahrady zařízení se záhony pro pěstitelské práce tělocvična, venkovní hřiště, tělocvičné místnosti na každém patře, posilovna Vybavení vhodným a hygienicky schváleným školním nábytkem Válendy, pracovní stoly, židle, noční uzamykatelné stolky, skříně na oblečení Sedací souprava, skříňky, jídelní stůl, židle, TV, DVD, PC Vybavení audiovizuální a výpočetní technikou ICT PC, TV, DVD, CD Zdravotní izolace základní vybavení nábytkem, sociální zařízení, TV Garsoniéry pro chlapce, kteří budou zůstávat v zařízení do ukončení přípravy na povolání VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

16 Komentář ředitelky zařízení: Objekt zařízení prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a z funkčního i estetického hlediska vyhovuje potřebám daného typu školského zařízení. Prostředí a prostory zařízení umožňují provoz koedukovaného školského zařízení a korespondují se stanovenou kapacitou. 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Plán DVPP byl sestaven podle pokynu MŠMT k použití a kontrole účelově vázaných prostředků a rozpočtu organizace na další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd 0 b) Studium pedagogiky 0 c) Studium pro asistenta pedagoga 0 d) Studium pro ředitele škol 0 e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 Studující VŠ UJAK Praha speciální pedagogika PedF UK Praha obor vychovatelství PedF UK Praha speciální pedagogika + etopedie 1 pracovník 2 pracovníci 1 pracovník Komentář ředitelky zařízení: Doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a podpora studia ke splnění kvalifikačních předpokladů je prioritním úkolem zařízení Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 0 b) Studium pro výchovné poradce 0 c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních 0 technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích 0 programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů 0 f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 0 g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Další vzdělávání pedagogických pracovníků 20 pedagogů se zúčastnilo školení BOZP 13 pedagogů se zúčastnilo školení zdravotního minima 6 pedagogů se zúčastnilo školení členů požárních hlídek 1 pedagog se zúčastnil školení Odměňování ve školství 1 pedagog se zúčastnil regionálního informačního setkání NIQES VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

17 9 pedagogů se zúčastnilo školení řidičů 1 pedagog se zúčastnil školení Komunikace s problémovým žákem 1 pedagog se zúčastnil školení Rozvoj dovednosti jak jednat s lidmi a vycházet se žáky 1 pedagog se zúčastnil školení Počítačová kriminalita, kyberšikana 1 pedagog se zúčastnil školení Didaktické hry ve školní družině 1 pedagog se zúčastnil školení Workshop pro vedoucí vychovatele a etopedy 1 pedagog se zúčastnil školení Výcvik metodiků prevence sociálně-patologických jevů 1 pedagog se zúčastnil školení Důstojnost lidské osoby, pozitivní sebehodnocení 2 pedagogové se zúčastnili školení Sebepoškozování a emo styl 1 pedagog se zúčastnil školení Sociální učení workshop 1 pedagog se zúčastnil školení Program Ekoškola sdružení Tereza 1 pedagog se zúčastnil 2x semináře Služba škole k programu Bakalář 1 pedagog se zúčastnil školení Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže 1 pedagog se zúčastnil školení Výtvarný projev a jeho souvislosti s osobností dítěte 1 pedagog se zúčastnil školení Typy teenagerovských subkultur,soc. a vých. aplikace 1 pedagog se zúčastnil školení Současné trendy v edukaci žáků ADHD v ZŠ 1 pedagog se zúčastnil školení Test apercepce ruky 1 pedagog se zúčastnil školení Workshop pro vedoucí vychovatele a etopedy 1 pedagog se zúčastnil školení Psychické trauma 1 pedagog se zúčastnil seminář Rozpravy o institucionální péči 1 pedagog se zúčastnil seminář Vzdělávání dětí, žáků a studentů v problematice domácího násilí 1 pedagog se zúčastnil školení Novela školského zákona a obecná ustanovení školení BOZP 1 pedagog se zúčastnil školení Standardy pro základní vzdělávání 1 pedagog se zúčastnil školení ŠVP změny a realizace ve výuce od pedagog se zúčastnil školení Program Bakalář klasifikace, zápis známek a tisk vys. 10 zaměstnanců seminář Řešení konfliktů ve škole Vzdělávací institut Stč. kraje Samostudium Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících se další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňuje samostudiem. K dalšímu vzdělávání samostudiem přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání ( 24 odst. 7 zákona). Dobu čerpání volna určuje ředitelka zařízení Vzdělávání pedagogických pracovníků v zařízení Vzdělávání pedagogických pracovníků v zařízení Pedagogičtí pracovníci pracují pod pravidelnou, týmovou supervizí, jejímž cílem je, kromě prevence vyhoření a stresu z profese, také získání náhledu, reflexe profesních postojů, dovedností a znalostí, případně jejich doplňování. Přínosem supervize v problematice prevence rizikového chování je její případová forma, kdy má pedagog možnost sdílet s kolegy a supervizorem konkrétní případy ze své praxe. Supervizi provádí odborník přicházející z vnějšího prostředí zařízení. Případové konference o problémových dětech za účasti pracovníků OSPOD. Samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny. Ze závěrečné zprávy o provádění supervize PaedDr. Vladimír Šik: U supervidovaného týmu byl zřejmý postupný vývoj od nedůvěry a obav, až k vnímání může to být užitečné pro naši práci a můžeme zde otevřít co je potřeba řešit. Při práci týmu byly průběžně zařazovány a využívány psychologické a supervizní metody a techniky práce. Aby supervize zmíněného týmu měla charakter efektivní dlouhodobější podpory a zvyšování kompetencí pracovníků, doporučuji další návaznost a pravidelné pokračování. VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

18 12. ICT standard a plán Pracovní stanice počet Počet standard ICT skutečnost plán Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků 0,08 0,08 0, Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 2 Novější nevyhovuje standardu ICT 1 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán Sdílení dat Ano Sdílení prostředků Ano Připojení do internetu Ano Komunikace mezi uživateli Ano Bezpečnost dat Ano Personifikovaný přístup k datům Ano Připojení k internetu služba hodnota standard ICT Rychlost 512/128 a 1024/256 Agregace Nejvýše 1:10 Veřejné IP adresy ANO Neomezený přístup na internet ANO Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO QoS (vzdálená správa) ANO Filtrace obsahu ANO Antispam ANO Antivir ANO Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera Prezentační a grafická technika skutečnost plán technika standard ICT skutečnost plán Datový projektor Dotyková tabule Tiskárny Kopírovací stroj VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

19 12.6. Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení standard ICT skutečnost plán Operační systém Win XP Win XP Win XP Antivirový program AVG AVG AVG Textový editor word word word Tabulkový editor excel excel excel Editor prezentací Power Point Power Point Power Point Grafický editor - rastrová grafika Grafický editor - vektorová grafika Webový prohlížeč Chrome Chrome Chrome Editor webových stránek Klient elektronické pošty outlook outlook outlook Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Programy odborného zaměření terasoft sada sada Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti P Vzdělávání poučených uživatelů S Specifické vzdělávání M - Vzdělávání ICT koordinátorů Další ukazatele standard ICT skutečnost plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky Bez omezení Bez omezení Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) ano ano Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ano ano Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

20 13. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Systém prevence sociálně patologických jevů zajišťují všichni zaměstnanci zařízení. Pedagogové se zaměřují na prevenci alkoholismu, kouření a zneužívání návykových látek, na předcházení a potírání projevů šikany, na zvládání afektů u dětí. Školní metodik prevence ve spolupráci s vedením školského zařízení pravidelně na každý školní rok zpracovává MPP a jeho následné vyhodnocení. Dále školní metodik zpracoval Program proti šikanování na základě metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Pedagogičtí pracovníci jsou s programem pravidelně seznamováni na zahajovací pedagogické poradě na začátku školního roku. Krizový plán šikany je k dispozici pedagogickým pracovníkům ve sborovnách a vychovatelnách. Prevence rizikového chování je v zařízení považována za klíčovou a to především ve smyslu pozitivního směřování dětí do budoucna. Na její realizaci se podílí nejen školní metodik prevence, ale všichni pedagogičtí pracovníci zařízení, především odborný tým. Hlavním cílem programu bylo především předcházet či minimalizovat rizikové chování jedinců či celé skupiny. Program prevence byl zaměřený především na problematiku šikany, vztahy v kolektivu, drogy a zdravého životního stylu. Na začátku školního roku bylo provedeno dotazníkové šetření aktuálního stavu. Děti se podílely na vytvoření nástěnky v prostorách školy týkající se prevence rizikového chování na základě: - prostudování odborné literatury, letáků, internetových zdrojů - diskuse o daných tématech + techniky na daná témata - vlastních nápadů dětí a jejich osobité ztvárnění nástěnky. Koncem prvního pololetí byl dětem rozdán anonymní dotazník zaměřený na vztahy mezi dětmi tzv. sociometrie, na základě které se upravil program primární prevence pro další pololetí. Následně probíhala primární prevence, jak v rámci výuky, tak i na domově. Tematické bloky na sebe navazovaly a vzájemně se prolínaly. V rámci výuky byli žáci hravou formou seznámeni s aktuálními tématy rizikového chování (drogová problematika, šikana, záškoláctví, násilí, vztahy v kolektivu, sexuální zneužívání, pohlavní choroby ) V rámci výuky se použily vizuální ukázky, kolektivní hry, práce s naučným materiálem. Do výuky byla zařazena moderní metodická hra pro prevenci rizikového chování. Desková hra se nazývá,,cesta Labyrintem města. Děti měly možnost získat nové informace, rozšířit si své znalosti v dané problematice, zjistit více informací o svých spolužácích. Poznat více sám sebe. Dále byla dětem nabídnuta řada volnočasových aktivit jak ve škole, tak i na domově. Volnočasové aktivity byly nabízené ve formě kroužků či výletů. V zařízení je zřízena schránka důvěry, materiál na nástěnkách zaměřených na prevenci rizikového chování je během roku obměňován a aktualizován. Trvalá pozornost byla věnována problematice šikany, kde zaměstnanci postupují podle speciálně vypracovaného manuálu, motto: Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. VÝROČNÍ ZPRÁVA DDŠ, ZŠ a ŠJ, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva šk. rok 2012/2013. říjen 2013 - 1 -

Výroční zpráva šk. rok 2012/2013. říjen 2013 - 1 - Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543 420 751, 543 420 753, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz Výroční zpráva šk. rok 2012/2013

Více