THE EFFECT OF THE CAST/ MSPI, HINFI, RSAI GENE AND INTERACTION BETWEEN CAST AND RYR1 GENES ON QUALITATIVE TRAITS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THE EFFECT OF THE CAST/ MSPI, HINFI, RSAI GENE AND INTERACTION BETWEEN CAST AND RYR1 GENES ON QUALITATIVE TRAITS"

Transkript

1 THE EFFECT OF THE CAST/ MSPI, HINFI, RSAI GENE AND INTERACTION BETWEEN CAST AND RYR1 GENES ON QUALITATIVE TRAITS Kluzáková E., Dvořáková V., Stupka R., Šprysl M., Čítek J., Okrouhlá M., Brzobohatý L. Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic Abstract The aim of this study was performed association analyses between polymorphims of calpastatin identified with HinfI, MspI and RsaI restriction endonucleases in pigs and meat quality characteristics and also interaction between CAST and RYR1 genes. The investigations were conducted on 470 pigs. Some meat quality characteristics, electic conductivity, temperature, ph and drip loss were determined. Statistically significant influence of CAST/ HinfI genotype on electic conductivity (P < 0,001) were found. Moreover, the results of CAST/MspI show similar effect on this tait. Moreover, it was found the interaction between CAST/MspI and RYR1 on drip loss (P< 0,04). Key Words: pig, CAST, RYR1, polymorphism, allele, qualitative traits V současné době je konzumenty požadována vysoká kvalita vepřového masa. Ta je podmíněna složitým komplexem znaků, které jsou závislé na druhu, genetickém pozadí, metabolických procesech (antemortem), proteinových komplexech ve svalech, vlivu životního prostředí atd. (Ciobanu et al., 2004). Mezi důležité faktory ovlivňující kvalitu vepřového masa patří řada kandidátních/příčinných genů, jako je například kandidátní gen calpastatin (CAST) či příčinný gen ryandinového receptoru (RYR1). Ty ovlivňují senzorické a fyzikální ukazatele, mezi které řadíme např. vzhled, barva, chuť, obsah tuku, textura, ph, elektrická vodivost a teplota. Ernst et al., (1998) lokalizovali prasečí CAST na chomozonu 2 a identifikovali tři polymorfismy pomocí restrikčních enzymů MspI, HinfI, RsaI. Gen má 30 exonů a je dlouhý přes 160 kb (databáze Ensembl). Gen CAST ovlivňuje calpain systém prostřednictvím zejména dvou enzymů a to µ-calpain a m-calpain. Tento komplex ovlivňuje rozklad svalových bílkovin v období post mortálních změn (Kristen et al., 2002). Navíc calpanin proteázy mají důležitý vliv na výměnu látek ve svalu (Melody et al., 2004). Asociační studie genu CAST, RYR1 a kvalitativními znaky jatečné hodnoty u prasat publikovala řada autorů. Ciobanu et al. (2004) nalezli statisticky průkazný vliv calpastinu na řadu kvalitativních ukazatelů masa, jako je křehkost a šťavnatost masa. Krzęcio et al. (2008, 2005) uvádějí významný vliv genu CAST/RsaI na kvalitu masa a s tím spojené fyzikální hodnoty a to na ph a elektrickou vodivost. Mezi další autory, kteří provedli asociační studii u genu CAST a kvalitativními znaky jatečné hodnoty patří například Kurył et al. (2003) či Koćwin-Polsiadła et al. (2003). Koćwin-Polsiadła et al. (2003) provedli asociační st ud ii s cíle m p r o zko u ma t i nterakce mezi polymorfismem genu ČÁST pomocí restrikčních enzymů MspI, HinfI, RsaI a genem RYR1 na kvalitu vepřového masa. Autoři uvádějí, že nalezli statisticky průkazné interakce mezi genem CAST a RYR1 na hodnotu ph 45 (CAST/RsaI x RYR1) a odkap (CAST/ HinfI x RYR1). Cílem této práce bylo provést genotypování u tří polymorfismů genu CAST/ MspI, HinfI, RsaI a genu RYR1, provést asociační analýzu genu CAST při zahrnutí vlivu genu RYR1 a otestovat případné interakce mezi těmito geny na kvalitativní ukazatele jatečné hodnoty prasat. Materiál a metodika Na pokusné testační stanici Katedry speciální zootechniky ČZU v Praze byly provedeny testace jatečných prasat u následujících kombinací kříženců: (BUxL)x(PNxBO) 36 prasat, (BUxL)x(BOxPN) 64 prasat, (BUxL)x(BOxD) 72 prasat, (BUxL)xPIC 36 prasat, (BUxL)xPN prasat, PICxFH 62 prasat, BUxL 23 prasat a jednoho plemene BU 22 prasat (celkem 470 prasat). Prasata byla naskladněna v živé hmotnosti 30 kg a poražena v cca 108 kg živé hmotnosti. Výživa u všech jatečných prasat v testu probíhala podle norem potřeby živin (Šimeček et al., 2000) ad-libitně (324 ks) a dávkovaně (146 ks). Při porážce byl proveden běžný jatečný rozbor (Walsta a Mercus, 1995) a odebrána krev. Po poražení zvířete byly zjištěny následující hodnotící ukazatelé: elektrická vodivost v MLLT (musculuc longissimus lumborum et thoracis) a MS (muculus semimembranosus ) (přístrojem LATKA,50 minut post mortem) v ms -1, teplota (pomocí vpichového ph metru 330i v MLLT v místě posledního hrudního obratle) v o C, 28

2 ph 45 (pomocí vpichového ph metru 330i v MLLT v místě posledního hrudního obratle), odkap (procentuální podíl hmotnosti odkapané masové šťávy z celkové hmotnosti vzorku za 24 hodin při teplotě 4 a 6 o C) v procentech. Po odebrání byla krev ošetřena chemickou látkou EDETA a následně byla izolována vysokomolekulární DNA. Pro genotypování genu CAST byly převzaty primery od Ernst et al. (1998). Byla vytvořena reakční směs (25µl) o obsahu: 100 ng genomické DNA, standard PCR buffer, 1,5 mm MgCl 2, 200 µm od každého dntp, 10 pmol primery, 2% DMSO a 1,0 U LA DNA polymerase (Top Bio, Praha, ČR). Podmínky cyklování: 2 min při 95 ºC, následovalo 32 cyků: 95 ºC (1 min), 58,5 ºC (1 min), 68 ºC (1 min) a závěrečná elongace 68 C (7 min). PCR produkt byl štěpen třemi restrikčními enzymy a byly získány fragmenty o přibližné délce MspI (~C -760/ D -370), HinfI (~A -790/B -500) a RsaI (~E -360/F -250). Výsledky byly vyhodnoceny matematicko-statistickým programem SAS (9.1 institute) procedurou GLM. Byl použit model, který zahrnoval následující fixní efekty: kombinaci křížence, pohlaví a výživu, jako kovarianta byla použita hmotnost jatečně upraveného těla. Y ijklmn =µ +a i b j +c k +d l +e m +βx n + e ijklmn Y ijkmn = znak jatečné hodnoty; µ = celkový průměr; a i = vliv genotypu genu CAST (i = 1, 2, 3); b j = vliv genotypu genu RYR1 (j = 1, 2, 3); c k = vliv kombinace křížence (k=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); d l = vliv pohlaví (l = 1, 2); e m = vliv výživy (m = 1, 2); β = regresní koeficient na hmotnost JUT; X n = hmotnost JUT zvířete n; e ijklmn = náhodná chyba. Výsledky a diskuze Byly získány fragmenty genu CAST očekávané délky: MspI (neštěpená alela C , štěpená alela D ), HinfI (neštěpená alela A , štěpená alela B ), RsaI (neštěpená alela E , štěpená alela F ) a fragmenty genu RYR1 (neštěpená alela T a štěpená alela C ). V předkládané studii byla vytvořena asociační analýza mezi genem CAST u tří polymorfismů a genem RYR1 a mezi těmito geny bylo provedeno vyhodnocení vlivu zmíněných genů a jejich interakcí. V asociační analýze byl nalezen vliv genu CAST na elektrickou vodivost. Statisticky průkazný vliv byl nalezen mezi genem CAST/HinfI a elktickou vodivostí v MLLT. Stejný trend byl nalezen i u elektrické vodivosti MS (statisticky neprůkazné) (tab. 1). Podobné výsledky byly nalezeny u mutace CAST/MspI, kde u alely C byly zjištěny nejvyšší hodnoty elektrické vodivosti v MLLT i MS. Navíc u odkapu masové šťávy byla nalezena statisticky průkazná interakce mezi mutací CAST/MspI a genem RYR1, přičemž u jedinců s alelou C byly naměřeny nejvyšší hodnoty u teploty a odkapu a naopak nejnižší hodnota u ph 45 (statisticky neprůkazné) (tab. 2). Tedy z tabulky 2 vyplývá, že nejhorší kvalitativní ukazatele vepřového masa budou mít jedinci s genotypem CC. Dále z této asociační studie vyplynul výrazný vliv příčinné mutace genu RYR1 na elektrickou vodivost v MLLT, ph 45 a odkap (tab. 2). Naopak mezi mutací CAST/RsaI u znaku charakterizující kvalitu masa nebyl nalezen žádný statistický průkazný vliv. Pouze byl nalezen trend alely E na vyšší hodnoty elektrické vodivosti v MLLT a MS (tab. 3). Tento fakt si vysvětlujeme nízkou frekvencí četnosti genotypu EE oproti genotypu AA u mutace CAST/HinfI a genotypu CC u mutace CAST/MspI (tab. 1, 2, 3). K podobým závěrům vlivu genu CAST na kvalitativní znaky vepřového masa došli autoři Koćwin-Polsiadła et al. (2003), kde interakce mezi genem CAST a genem RYR1 byly statisticky významné u ph 45 (CAST/RsaI x RYR1) a u odkapu (CAST/HinfI x RYR1). Také Krzęcio et al. (2008) uvádějí, že gen CAST/RsaI má významný vliv na kvalitu vepřového masa, a to na ph a elektrickou vodivost. To potvrzují další práce Koćwin-Polsiadła et al. (2003) a Krzęcio et al. (2005, 2008). Tabulka 1. Asociační analýza mezi genem CAST/HinfI a genem RYR1 a vybranými znaky kvality masa AA AB BB CAST/HinfI RYR1 CAST/HinfI RYR1 Evml (ms) 6,35 (26) A 4,36 (101) B 4,47 (131) B 0,0012 0,24 0,31 Evms (ms) 4,45 (26) 3,98 (101) 3,89 (131) 0,58 0,24 0,31 t ( o C) 33,55 (25) 35,07 (104) 34,72 (135) 0,43 0,23 0,51 ph 45 6,39 (26) 6,49 (95) 6,49 (115) 0,75 0,32 0,21 Odkap (%) 11,11(14) 11,48 (39) 11,89 (27) 0,64 0,14 0,48 Evml elektrická vodivost v musculus longissimus lumborum et thoracis, Evms elektrická vodivost v muculus semimembranosus, A,B diference mezi skupinami - P<0,

3 Tabulka 2. Asociační analýza mezi genem CAST/MspI a genem RYR1 a vybranými znaky kvality masa CC CD DD CAST/MspI RYR1 CAST/MspI RYR1 Evml (ms) 4,83 (64) 4,40 (163) 4,42 (104) 0,11 <,0001 0,15 Evms (ms) 4,10 (64) 4,03 (163) 3,85 (104) 0,52 0,22 0,97 t ( o C) 35,01 (70) 34,72 (147) 34,04 (107) 0,14 0,64 0,11 ph 45 6,35 (69) 6,37 (137) 6,39 (96) 0,84 0,001 0,90 Odkap (%) 13,32 (32) 10,83 (41) 11,35 (19) 0,07 0,001 0,04 Evml elektrická vodivost v musculuc longissimus lumborum et thoracis, Evms elektrická vodivost v mutulus semimembranosus Tabulka 3. Asociační analýza mezi genem CAST/RsaI a genem RYR1 a vybranými znaky kvality masa EE EF FF CAST/RsaI RYR1 CAST/RsaI RYR1 Evml (ms) 5,55(16) 4,55 (154) 4,83 (40) 0,40 0,001 0,38 Evms (ms) 5,09(16) 4,22 (154) 4,40 (40) 0,61 0,71 0,62 t ( o C) 33,50 (20) 34,67 (158) 34,36 (40) 0,34 0,05 0,17 ph 45 6,33 (20) 6,23(132) 6,28 (36) 0,56 0,63 0,15 Odkap (%) 9,54 (12) 8,83 (38) 10,70(18) 0,52 0,79 0,82 Evml elektrická vodivost v musculuc longissimus lumborum et thoracis, Evms elektrická vodivost v mutulus semimembranosus Závěr Cílem práce bylo provést asociační analýzu mezi genem CAST/MspI, HinfI, RsaI při zahrnutí vlivu genu RYR1 a otestovat případné interakce mezi těmito geny na kvalitativní ukazatele jatečné hodnoty prasat. Z dosažených výsledků je patrné, že byl nalezen statisticky průkazný vliv calpastatinu na kvalitativní ukazatele vepřového masa. Nejvíce průkazné hodnoty byly nelezeny u mutace CAST/HinfI (nejvyšší hodnoty elektrické vodivosti v MLLT a MS, a nejnižší hodnota ph 45 u jedinců s genotypem AA). Podobný trend byl nalezen i mutace CAST/MspI (nejvyšší hodnoty elektrické vodivosti v pečeni a kotletě, teploty včetně odkapu a nejnižší hodnota ph 45 u jedinců s genotypem CC). Naopak nebyl nalezen statistický průkazný vliv mutace CAST/RsaI ani interakce s genem RYR1 (kromě odkapu). Tento skutečnost si vysvětlujeme nízkou četností testovaných genotypů. Přehled literatury CIOBANU DC, BASTIAANSEN JW, LONERGAN SM, THOMSEN H, DEKKERS JC, PLASTOW GS, ROTHSCHILD MF 2004: New alleles in calpastatin gene are associated with meat quality traits in pigs. J Anim Sci 82, ERNST CW, ROBIC A, YERLE M, WANG L, ROTHSCHILD MF 1998: Mapping of calpastatin and three microsatellites to porcine chromosome 2q2.1-q2.4. Anim Genet 29, KOĆWIN-PODSIADŁA M, KURYŁ J, KRZĘCIO E, ZYBERT A, PRZYBYLSKI W 2003: The interaction between calpastatin and RYR1 genes for some pork quality traits. Meat Sci 65, KRISTENSEN L, THERKILDSEN M, RIIS B, SØRENSEN MT, OKSBJERG N, PURSLOW PP, ERTBJERG E 2002: Dietary-induced changes of muscle growth rate in pigs: Effects on in vivo and postmortem muscle proteolysis and meat quality. J Anim Sci 80, KRZĘCIO E, KURYŁ J, KOĆWIN-PODSIADŁA M, MONIN G 2005: Association of calpastatin (CAST/MspI) polymorphism with meat quality parameters of fatteners and its interaction with RYR1 genotypes. J Anim Breed Genet 122, KRZĘCIO E, KOĆWIN-PODSIADŁA M, KURYŁ J, ZYBERT A, SIECZKOWSKA H, ANTOSIK K 2008: The effect of interaction between genotype CAST/RsaI (calpastatin) and MYOG/MspI (myogenin) on carcass and meat quality in pigs free of RYR1 T allele. Meat Sci 80, KURYŁ J, KAPELAŃSKI W, PIERZCHAŁA M, GRAJEWSKA S, BOCIAN M 2003: Preliminary observations on the effect of calpastatin gene (CAST) polymorphism on carcass traits in pigs. Anim Sci Pap Rep 21,

4 Melody JL, Lonergan SM, Rowe J, Huiatt TW, Mayes MS, Huff-Lonergan E 2004: Early postmortem b i o c h e m i c i i n f l u e n c e t e n d e r n e s s a n d waterholdingcapacity of free porcine muscles. Journal of Animal Science, 82, SAS â Propriety Software Release 9.01 of the SAS â systém for Microsoft â Windows â. SAS Institute Inc., Cary, NC., ŠIMEČEK K, ZEMAN L, HEGER J 2000: Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro prasata. MZLU v Brně: 124. WALSTRA P, MERKUS GSM 1995: Procedure for assessment of the lean meat percentage as a consequence of the new EU reference dissection method in pig carcass classification. DLO- Research Institute for Animal Science and Health Research Branch, Zeist, The Netherlands, Článek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru MSM

Jitka KUČEROVÁ 1 *, Eva NĚMCOVÁ 2, Miloslava ŠTÍPKOVÁ 2, Irena VRTKOVÁ 3, Josef DVOŘÁK 3, Jan FRELICH 1, Josef BOUŠKA 2, Miroslav MARŠÁLEK 1

Jitka KUČEROVÁ 1 *, Eva NĚMCOVÁ 2, Miloslava ŠTÍPKOVÁ 2, Irena VRTKOVÁ 3, Josef DVOŘÁK 3, Jan FRELICH 1, Josef BOUŠKA 2, Miroslav MARŠÁLEK 1 ORIGINAL PAPER THE INFLUENCE OF MARKERS CSN3 AND ETH10 ON MILK PRODUCTION PARAMETERS IN CZECH PIED CATTLE VLIV MARKERŮ CSN3 A ETH10 NA PARAMETRY MLÉČNÉ UŽITKOVOSTI U ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Jitka KUČEROVÁ

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín Certifikovaná metodika 1G58063 ISBN 978-904348-0-6 Správná hygienická praxe získávání mléka

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

ŠKOLA PRO VŠECHNY VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 79 ŠKOLA PRO VŠECHNY VYHLEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ V RIZIKU PORUCH CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ VĚRA VOJTOVÁ Anotace: Článek představuje pedagogický nástroj pro identifikaci žáků v riziku poruch chování v první fázi

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI

OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI Československá psychologie 2010 / ročník LIV / číslo 1 OSOBNOST JAKO PREDIKTOR OSOBNÍ POHODY V DOSPĚLOSTI MARTINA HŘEBÍČKOVÁ, MAREK BLATNÝ, MARTIN JELÍNEK Psychologický ústav AV ČR, Brno ABSTRACT Personality

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

Potravinárstvo. Petra Čáslavková, Bohuslava Tremlová, Martina Ošťádalová, Martina Eliášová, Jana Pokorná, Pavel Štarha,

Potravinárstvo. Petra Čáslavková, Bohuslava Tremlová, Martina Ošťádalová, Martina Eliášová, Jana Pokorná, Pavel Štarha, Potravinarstvo, vol. 7, Special Issue, March 2013 2013 Potravinarstvo. All rights reserved Available online: 20 March 2013 at www.potravinarstvo.com ISSN 1337-0960 (online) POSOUZENÍ VLIVU PŘÍDAVKU VYBRANÝCH

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Lynchův syndrom v rukách patologa Ondřej Daum 1, Zdeněk Beneš 2, Ladislav Hadravský 1, Jan Stehlík 3, Kateřina Černá 3, Martin Dušek 1,3, Bohuslava Kokošková 1, Michal Michal 1,3 1 Šiklův

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Šárka: Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Více

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství prezentuje výsledky výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR Výzkumné téma: Výzkumná anizace: Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Radek Černý 1,3, Ivo Světlík 1, Michal Fejgl 2,1 1 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Oddělení dozimetrie, Praha 2 Státní ústav radiační

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích*

Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích* DANA HAMPLOVÁ** Sociologický ústav AV ČR, Praha Satisfaction with Life, Happiness, and Family Status in Twenty-one European Countries

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 8 Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Odborná zpráva za rok 2004 Státní zdravotní ústav Praha

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot

Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot Výstup z projektu D601 pro REC ČR Luční společenstva indikátory nutrientů v povodí DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Mgr. Petra

Více

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2012 byl v historii Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) rokem řady změn. Tyto

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu Kypros H. Nicolaides Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu 3 Fetal Medicine Foundation, 2004 137 Harley Street, London WIG 6BG,

Více