Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember me? Have you got...? Where do you live?) Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Komentář - předvede scénku s kamarádem 1

2 ZV Základní vzdělávání Konverzační fráze poskytne základní informace - poskytne základní informace o místě a času - vyžádá si a podá jednoduchou informaci s v yužitím osvojené gramatiky a slovní zásoby předvede nákup, objednávku jídla - předvede jednoduchý nákup, objednávku v restauraci, cukrárně vyjadří se plynule - k danému tématu se vyjadřuje přiměřeně plynule - konverzační fráze (Nice to meet you, Can I speak to?) - konverzační otázky (Where do you live?, When were you born?, What time is it?, In what time?) - konverzační obraty (What do you like? Can I help you?, Can I have, How much is?, Here you are.) Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mezilidské vztahy Komentář - rozhovor, scénka 2

3 ZV Základní vzdělávání Hodiny vyjádří čas - celé hodiny (It s ten o clock.) - půl, čtvrt (It s half past nine. Itś quarter to seven. It s quarter past two.) - ostatní časové údaje (It s ten past six.) K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference 3

4 ZV Základní vzdělávání Další slovní zásoba použije známá slova píše správně známá slova - píše správně slova slovní zásoby známých tematických okruhů - školní prostředí, méně obvyklé sporty a zvířata, povolání, umění, historie - pravopis osvojených slov Anglický jazyk Anglický jazyk Komentář - využije počítačový program Flyers a AJ Terasoft 3 4

5 ZV Základní vzdělávání Sloveso can předvede nákup, objednávku jídla - předvede jednoduchý nákup, objednávku v restauraci, cukrárně - sloveso can (Can I have..., Can you play... I can/ I can t..) Poznávání lidí Mezilidské vztahy Anglický jazyk Anglický jazyk 5

6 ZV Základní vzdělávání Sloveso can Komentář - scénka Číslovky počítá do číslovky do 100 Matematika Matematika Komentář - jednoduché matematické příklady 6

7 ZV Základní vzdělávání Souhlas a nesouhlas vyjádří souhlas a nesouhlas - vyjádří souhlas a nesouhlas - vytvoření a vyjádření souhlasu a nesouhlasu Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komentář - rozhovor 7

8 ZV Základní vzdělávání Užití předložek a příslovcí užije předložky a příslovce ve větách - předložky místa (on top of the cupboard, between the desk and the chair, behind the door, next to the wardrobe) - předložky směru (get on, off, into, out of, up, down, through, around) - příslovce (quickly, carefully, slowly, loudly) 8

9 ZV Základní vzdělávání Správné čtení čte nahlas plynule - čte plynule nahlas texty přiměřené obtížnosti se známou slovní zásobou - správně vyslovuje - pochopí jednoduchý text porozumí textu na letáku, v časopise - hlasité čtení s pochopením a důrazem na výslovnost K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Komentář - čte komiksové příběhy a články v učebnici 9

10 ZV Základní vzdělávání Poslech textu poslouchá s porozuměním texty a konverzaci - poslouchá texty, nahrávky k učebnici a konverzaci přiměřené obtížnosti - rozumí textům, číslům, nahrávkám - porozumění slyšenému Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Komentář - poslouchá kazety, CD k učebnici - využije počítačové programy Movers, Flyers a AJ Terasoft 2 a 3 - sleduje dva anglicky mluvící kamarády, učitele s kamarádem apod. 10

11 ZV Základní vzdělávání Ústní a písemná reprodukce a obměna textu reprodukuje a obměňuje texty - reprodukuje a obměňuje texty a konverzaci ústně i písemně při zachování významu - porozumění textu - důležité informace z textu - dokončení textu Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference MEDIÁLNÍ Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Komentář - dokončí text, příběh dle vlastní fantazie 11

12 ZV Základní vzdělávání Jednoduché otázky a tvoření záporu formuluje jednoduché otázky a odpovědi - ústně i písemně formuluje jednoduché otázky a odpovídá na ně - využití záporu sloves to be a to have got - využití pomocného slovesa do (Do you like...? Where does he live?) Komentář - rozhovor 12

13 ZV Základní vzdělávání Poskytnutí informací formuluje jednoduché otázky a odpovědi - ústně i písemně formuluje jednoduché otázky a odpovídá na ně použije známá slova - poskytnutí informací o rodině, cestě, počasí, oblíbených věcech, zvířatech, lidech, jídlu, oblečení, o předmětech ve škole a zálibách Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Informatika Informatika 13

14 ZV Základní vzdělávání Jednoduchý dopis píše správně známá slova - píše správně slova slovní zásoby známých tematických okruhů napíše dopis - sestaví a napíše jednoduchý popis - sestavení dopisu přiměřené obtížnosti - , SMS přiměřeného rozsahu a obtížnosti Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference Lidské vztahy MEDIÁLNÍ Stavba mediálních sdělení Vlastivěda Vlastivěda Komentář - např. dopis z prázdnin 14

15 ZV Základní vzdělávání Stručný popis popíše člověka, zvíře, věc - popis osoby, zvířete, věci - využití sloves to be a to have got a slovní zásoby vlastností, barev, tvarů a velikostí Komentář - nakreslí popisovanou osobu, zvíře, věc Jednoduché básničky a písničky recituje a zpívá - recituje zpaměti jednoduché říkanky či básničky - dbá na správnou výslovnost - zazpívá jednoduché písničky - básničky - říkanky - písničky Kreativita K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference 15

16 ZV Základní vzdělávání Jednoduché básničky a písničky Dny v týdnu, měsíce v roce vyjmenuje dny, měsíce - vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference Anglický jazyk Matematika Přírodověda Matematika Přírodověda Anglický jazyk Komentář - porovná názvy měsíců s jinými jazyky (čeština, slovenština) 16

17 ZV Základní vzdělávání Dny v týdnu, měsíce v roce Minulý čas sloves to be a to have got vyjádří minulost - vyjádří minulost pomocí slovesa to be a to have got - tvoří minulý čas u používaných významových sloves - otázka a zápor (Where were you? I was/ I wasn t... Did she have...? She had/ She didn t have...) Anglický jazyk Anglický jazyk 17

18 ZV Základní vzdělávání Minulý čas pravidelných sloves vyjádří minulost - vyjádří minulost pomocí slovesa to be a to have got - tvoří minulý čas u používaných významových sloves - minulý čas u pravidelných sloves (want - wanted, walk - walked, rain - rained) 18

19 ZV Základní vzdělávání Minulý čas nepravidelných sloves tvoří minulý čas nepravidelných sloves, otázku a zápor - tvoří minulý čas u nepravidelných sloves - minulý čas u často používaných nepravidelných sloves (come - came, see - saw, give - gave) - otázka a zápor (Did he see that house? Yes, he did./ No, he, didn t.) 19

20 ZV Základní vzdělávání Práce se slovy a slovníkem pracuje se slovy - vyhledá slova v textu použije slovník - použije dvojjazyčný slovník - hledání a vytváření synonym, antonym - práce se slovníkem K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Komentář - využije obrázkový slovník, abecední slovník, slovník učebnice 20

21 ZV Základní vzdělávání Reálie hovoří o ČR, VB, USA - jednoduše hovoří o ČR, Praze, Velké Británii, USA a New Yorku - základní údaje o ČR, VB, USA, Praze, Londýně, New Yorku - děti a mládež v Evropě a ve světě, jejich zvyky, styl života Poznávání lidí DEMOKRATICKÉHO OBČANA Vlastivěda Vlastivěda Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané MULTIKULTURNÍ Kulturní diference Lidské vztahy ENVIRONMENTÁLNÍ Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí 21

22 ZV Základní vzdělávání Reálie Komentář - zajímavosti, porovnání - vypracuje referát Budoucí čas prostý vyjádří budoucnost - popíše své plány v blízké budoucnosti - využije budoucí čas - využití budoucího času prostého (Will you find a map? Yes, I will. No I will not (won t). Where will he go? He will go to Germany by plane.) - plány na prázdniny (What will you do on holiday?) Anglický jazyk Anglický jazyk 22

23 ZV Základní vzdělávání Budoucí čas prostý Vyjádření budoucnosti pomocí going to vyjádří budoucnost pomocí going to - to be going to... (I m going to go to the theatre.) Komentář - rozhovor 23

24 ZV Základní vzdělávání R: Stupňování přídavných jmen stupňuje přídavná jména - druhý a třetí stupeň přídavných jmen (big - bigger - the biggest, expensive - more expensive - the most expensive) Anglický jazyk Anglický jazyk 24

25 ZV Základní vzdělávání R: Podmiňovací způsob slovesný používá podmiňovací způsob - podmiňovací způsob (What would you like? I d like to...) 25

26 ZV Základní vzdělávání R: Nepravidelné množné číslo podstatných jmen použije nepravidelné množné číslo - man - men, woman - women, foot - feet, tooth - teeth, mouse - mice, child - children R: Rozšiřující slovní zásoba použije známá slova píše správně známá slova - píše správně slova slovní zásoby známých tematických okruhů - knihy, věda, vesmír, planety Komentář - využije počítačové programy 26

27 ZV Základní vzdělávání R: Rozšiřující slovní zásoba 27

28 ZV Základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence k učení - stanoví si postupné cíle - čte s porozuměním - čte oblíbené texty - naslouchá s porozuměním jiným - pracuje s textem - snaží se pochopit význam neznámých slov - píše čitelně - píše správně a čitelně jednoduché i složitější věty a souvětí - osvojí si pravopis - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, předpony, přípony atd. - vytváří si zájem o četbu - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - chápe nutnost vzdělávání vzhledem k vykonávání povolání - uvědomuje si význam anglického jazyka - uvědomuje si důležitost znalosti angličtiny pro další působení ve škole, při studiu, při volbě zaměstnání, v samotné profesi i v životě - samostatně najde, vyhledá, doplní správné řešení, odpověď - volí četbu podle vlastního zájmu - orientuje se ve výběru četby - poznatky z četby využívá ve školních činnostech - pracuje s informacemi z tištěných médii - vyhledává a třídí informace z novin, časopisů, knih, encyklopedií - využívá školní knihovnu - pracuje s informacemi ze zvukových a obrazových médií - vyhledává a třídí informace z rozhlasových a televizních stanic - pracuje s informacemi z elektronických médií - vyhledává a třídí informace z internetu, používá počítačový software - využívá jazykové dovednosti v ostatních oblastech vzdělávání - využívá názorné nástěnné přehledy gramatiky - hodnotí svoje výsledky učení - prosadí a obhájí svůj způsob řešení - obhajuje vlastní názor - respektuje názor jiných - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se - zdokonaluje svůj řečový projev - zlepšuje kvalitu svého písemného projevu - kontroluje svůj písemný projev, poučí se z chyb a nedostatků - odstraňuje pravopisné chyby 28

29 ZV Základní vzdělávání Učební zdroje 29

30 ZV Základní vzdělávání Kompetence k řešení problémů - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - zapojí se do školních soutěží - zapojí se do výtvarných, recitačních, pěveckých, ekologických, sportovních a dopravních soutěží - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - využívá různé zdroje informací - posoudí věrohodnost získaných informací - porovná možná řešení problému - četbou získává informace potřebné k řešení zadaných úkolů - rozvíjí intelektové dovednosti a logicky myslí - využívá získaných dovedností k řešení problému - společně se spolužáky kontroluje správnost řešení - osvojuje si pravidla probíraných mluvnických jevů - tvořivě pracuje s textem, se slovy, vytváří významové mapy - zábavnou formou pracuje s textem, se slovy - formou obrázků či významových map znázorňuje vztahy mezi slovy - porovnává různé druhy textů - vytváří scénář - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry 30

31 ZV Základní vzdělávání Kompetence komunikativní - komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - adekvátně verbálně i neverbálně komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - kultivovaně a srozumitelně prezentuje ústně svoje myšlenky - vyjádří se výstižně a souvisle - zdvořile a účelně jedná na veřejnosti - vyřizuje vzkazy, vlastní záležitosti - ve vyjadřování se vyvaruje hanlivým výrazům - obohacuje slovní zásobu - využívá synonyma, opozita a slova příbuzná - vhodně spojuje věty v souvětí - užívá vhodné spojovací výrazy - tvoří souvislý mluvený projev - vypráví souvisle na dané téma - účastní se recitační soutěže - výstižně popíše danou osobu, zvíře, věc - recituje zpaměti básně přiměřené obtížnosti - jednoduše komunikuje v anglickém jazyce - naslouchá projevu druhého - reaguje na projev druhého, klade otázky - využívá různé typy textů a obrazových materiálů - využívá knihy, časopisy, učebnice, obrazové a dětské encyklopedie, slovníky, přehledy - využívá čtení k rozšiřování vlastní slovní zásoby - orientuje se ve stavbě textu - pozná úvod, děj, napětí, zápletku, závěr příběhu - porozumí funkci médií - překládá jednoduchý anglický text - kultivovaně telefonuje - používá počítač, využívá počítačové programy a internet - komunikuje prostřednictvím elektronické pošty - porozumí zvukovým výukovým záznamům - zpívá anglické písně s jednoduchými texty - komunikuje při kooperativní práci - při kooperativní práci ve skupině komunikuje s ostatními žáky - komunikuje s dospělými v běžném životě 31

32 ZV Základní vzdělávání Kompetence sociální a personální - tvořivě kooperuje ve skupině - požádá, poděkuje, je zdvořilý, pomůže - věcně se vyjádří - naslouchá projevu druhých a reaguje na ně Kompetence občanské - využívá školní knihovnu - navštěvuje kulturní zařízení - v rámci možností navštěvuje výchovné koncerty, divadla, kina Kompetence pracovní - přijímá a odpovědně plní zadané úkoly - užívá vizuálně obrazné techniky 32

33 ZV Základní vzdělávání 33

34

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola

Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy nižší stupeň gymnázia. Moje škola Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy nižší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně Základní škola sv. Voršily v Praze Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více