1 Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní údaje o škole"

Transkript

1 Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace Zařazení do sítě škol zařazena do sítě škol, pod č.j. : 52/ Název zřizovatele Město Prachatice Součásti školy Školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka : Mgr. Hana Bolková Statutární zástupkyně : Mgr. Renata Sýkorová Účetní : Bc. Helena Jilečková Hospodářka : Jana Holčíková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 630 Školní družina 190 Školní jídelna ZŠ 800

2 Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,3 61 a více let ,4 celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,5 střední výuční list ,2 střední - maturitní zkouška úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské ,3 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,5 školy učitel druhého stupně základní ,1 školy učitel náboženství ,2 vychovatel ,7 pedagog volného času asistent pedagoga ,5 trenér celkem ,0 2.4 Aprobovanost výuky ( kvalifikovanost) a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100/90 Cizí jazyk 22 Matematika 100/90 Prvouka 100 Přírodověda 90/70 Vlastivěda 90/70 Hudební výchova 80 Výtvarná výchova 80 Pracovní činnosti 80 Tělesná výchova 80/70 Volitelné předměty - Nepovinné předměty 100

3 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 81 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 70 Dějepis 83 Výchova k občanství 100 Hudební výchova 86 Výtvarná výchova 0 Člověk a svět práce 45 Tělesná výchova 40/80 Nepovinné předměty 100 Pohybová výchova 0 Výchova ke zdraví 0 Inform. a kom.techn. 0 Volitelné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti

4 jméno a příjmení aprobace Funkce, učí ve školním roce Hana Bolková 1.st., Nj Ředitelka, Informační a kom.techn., Vp- MV koordinátorka ICT Jarmila Brůžková M - PČ M, PVP informatika Jaroslava Burešová R - Nj Nj, Rv, Dě,Pč Lubomír Dvořák 1.st. 1.st., TV, PVP - SH, koordinátor BOZP Věra Eichlerová 1. st. 1. st. Jaroslav Frnoch Tv Tv, I.st.- Tv, Vkz, PoV, Pč, PVP Eva Gajdošová Č - Dě Č, Dě, Božena Hronová 1.st. 1.st.-Tv, Tv, Pvp Kc, Př Jana Klímová R - Ov Školní preventistka,ov, Aj, VkO Helena Klimešová Aj - Rj Aj Kristina Kratochvílová Př- Ch Př Alena Křišťanová 1.st. 1.st. Václav Kural Fy - Pč FY, Pč, PVP Tč, Sh Erik Lorenc SŠ Tv Marie Mrázová M - Ch M, Ch, PVP - SPř Dana Mustacová 1.st. 1.st. Veronika Nebeská SŠ AJ Lenka Rolínková 1.st. 1.st. Renata Sýkorová 1.st. Zástupkyně ředitelky, Vv, Pvp Vv, koordinátorka ICT Hana Šimková Č - Hv Č, Hv, PVP - MV Eliška Špatná 1.st. 1.st., Eva Šťastná 1.st. 1.st., Školní preventistka Eva Švecová 1.st. 1.st. Dana Vávrová R - Ze výchovná poradkyně, Ze, Aj, Pov, VkZ Vladimíra Zimmermannová 1.st. 1.st., Pvp-vv, Vv Eva Rathovská SPgš- předškolní vzd. ŠD Hana Kůrková SPgš- vychovatelství ŠD Martina Schneiderová SPgš- vychovatelství, učitelka I.st., II.st. ŠD, I. st. I.pol. Pč, Prv, Hv, Pov. VV, Vl., VV II.st. II.pol.- zástup za MD Lenka Škopková SPgš- vychovatelství. Asistentka pedagoga Helena Brychová SPgŠ Zástup za asistentku pedagoga Renata Švehlová SPgŠ Asistentka pedagoga Klára Kněžková SOŠ Zástup za asistentku pedagoga Lenka Hanžlová Externí vyučující náboženství Lucie Váňová Př-TV Tv, Př., Pvp SPř, od Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

5 2.7 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 5 11,4 do 10 let 1 2,3 do 15 let 4 9,1 do 20 let 6 13,6 nad 20 let 28 63,6 celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 3

6 Komentář ředitele školy: Školní rok jsme zahájili s 30 pedagogy a 14 provozními zaměstnanci. I v tomto školním roce docházelo k personálním změnám. Na místo učitelky I. stupně nastoupila paní Mgr. Dana Mustacová, která v naší škole již učila a nyní obsadila volné místo po paní učitelce Mgr. Miroslavě Maříkové, která odešla do starobního důchodu. Na I. stupni v září začínalo 10 plně aprobovaných kvalifikovaných pedagogů jako třídní učitelé. Pro pokrytí všech hodin, které bylo nutno odučit v rámci učebního plánu ( 8 tříd podle ŠVP, 2 třídy podle osnov Základní školy) na I. stupni učili i neaprobovaní nebo nekvalifikovaní učitelé cizí jazyk paní Nebeská ( 6 hodin týdně), některé výchovy, prvouku, přírodovědu a vlastivědu (14 hodin) paní Schneiderová, která vyučovala ve třídě paní učitelky Hronové, ta zastupovala za MD základy tělesné výchovy na II.stupni. Na I. stupni také vyučoval Mgr. Frnoch základy tělesné výchovy, tento pedagog je plně aprobovaný, ale nekvalifikovaný pro I.st. Jsme rádi, že zástup za MD paní učitelky Váňové do převzala kvalifikovaná a aprobovaná učitelka přírodopisu paní Mgr. Kratochvílová. I v tomto školním roce matematiku na II.stupni vyučovala již jako důchodkyně paní Mgr. Brůžková, přesto matematika nebyla vyučována plně kvalifikovaně 5 hodin v 6. třídě dobíral Mgr. Kural. Výuka cizích jazyků je téměř z 90% vyučována aprobovanými pedagogy, pouze 6 hodin učila paní Nebeská, která má středoškolské vzdělání. Všichni vyučující cizích jazyků se dále vzdělávají. Kvalifikaci pro výuku cizích jazyků měly 2 pedagožky. Předměty zeměpis a dějepis ( 5 hodin) dobírala aprobovaná, avšak nekvalifikovaná Mgr. Burešová. Čtyři hodiny základů tělesné výchovy vyučoval nový kolega Erik Lorenc, který svá studia ještě nedokončil. Přivítali jsme ochotu některých pedagogů kvalifikovaných pro I. st. a ŠD, že byli ochotni vyučovat některé předměty na II.stupni jednalo se o volitelné předměty mediální výchovu a sportovní hry, výtvarnou, tělesnou a hudební výchovu odešla na mateřskou dovolenou paní Mgr. Věra Eichlerová a jako zástup převzala její úvazek paní Martina Schneiderová, která dobírala některé hodiny na I. stupni a zároveň na částečný úvazek pracovala v školní družině. Paní Schneiderová je studentkou Pedagogické fakulty UK Praha - aprobace pro I.stupeň a svá studia brzy dokončí. Úvazek paní Schneiderové převzala kvalifikovaná asistentka pedagoga paní Škopková. Na její místo nastoupila paní Klára Kněžková. Dne se vrátila po mateřské dovolené Mgr. Váňová, která začala vyučovat přírodopis, základy tělesné výchovy a seminář přírodopisu. Paní Kratochvílové bylo nabídnuto místo asistentky pedagoga u integrovaného žáka místo paní Kněžkové, která zatím nemá pedagogické vzdělání. Zároveň bylo možné, aby ve své třídě 4.A více hodin učila paní učitelka Mgr. Hronová, která do té doby zastupovala předmět základy tělesné výchovy za Mgr. Váňovou. Za dlouhodobě nemocnou asistentku pedagoga paní Švehlovou zastupovala paní Helena Brychová. Na úseku školní družiny nedošlo k žádným změnám jsou zde zaměstnány tři vychovatelky, které nemají plný úvazek z důvodu překročení limitu pracovníků. Za paní Schneiderovou převzala v II. pololetí 3. oddělení školní družiny paní Škopková (viz. výše). Ve škole bylo jako nepovinný předmět vyučováno náboženství externí pracovnicí paní Mgr. Lenkou Hanžlovou. Na provozním úseku nedošlo k výrazným změnám jako zástup za MD pracuje nadále uklizečka paní Lešková, ve školní jídelně jsme v tomto školní roce přijímaly zástupy za dvě dlouhodobě nemocné pracovnice. Jako účetní se již zapracovala paní Helena Jilečková, která vyhrála v minulém školním roce konkurs, dokončila svá studia a stala se bakalářkou. Paní Jilečková převzala agendu mzdové účetní, která již jako starobní důchodkyně odešla na zasloužený odpočinek.

7 Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / ŠVP ZV - Přes duhový most za vzděláním Učební plán školy Vzdělávací program Základní škola Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2, s platností od Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk 7 Cizí jazyk 3 Matematika 5 Prvouka Přírodověda 4 Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 2 Praktické činnosti 1 Tělesná výchova 2 Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty 25

8 3.2.2 Učební plán ŠVP Přes duhový most za vzděláním- I. stupeň Oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Obor Český jazyk a literatura RVP hodiny předmět ŠVP hodiny min.+dispon. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5.r. 38 Český jazyk 41 = D Cizí jazyk 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova 22 Matematika 22 = D 4 5 4,5 4,5 4 1 Informační a komunikační technologie 2 = D 0 0 0,5 0, Prvouka Vlastivěda ,5 1,5 Přírodověda ,5 1,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a zdraví 0 Pohybová výchova 5 = D Člověk a svět práce Disponibilní hodinová dotace Celkem hodin v ročníku Tělesná výchova Člověk a svět práce 10 Tělesná výchova Pracovní výchova Čj 6 h, ICT 1h, M 2 Poh.v. 5h 118 = D ročníková maxima

9 3.2.3 Učební plán ŠVP Přes duhový most za vzděláním- II. stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 6.r 7.r 8.r 9.r dis. celkem součet Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura (15+2) komunikace Anglický jazyk Německý jazyk 29(27+2) 29 Matematika a její Matematika (15+3) aplikace 18(15+3) 18 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis (21+4) 25 Člověk a společnost Výchova k občanství Informační a kom. technolgie Dějepis (12+2) 14 Člověk a svět práce Člověk a svět práce (3+2) 5 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Základy tělesné výchovy Pohybová výchova Sportovní hry-vol.,fot., (10+1) 11 Volitelný předmět Volitelný předmět pvp (4+6) 10 celkem Volitelné předměty Komunikace v AJ Mediální výchova Seminář z přírodopisu Praktika z výtvarné výchovy Fotbalová přípravka Kondiční cvičení Sportovní hry Technické činnosti Fotbalová příprava Regenerace Informatika Nepovinné předměty Náboženství 1 Osobnostní a sociální výchova 1 Sborový zpěv 1 Fotbalová přípravka 2

10 3.3 Nepovinné předměty, volitelné předměty, zájmové kroužky Název nepovinného předmětu počet zařazených žáků OSV třídnické hodiny 322 náboženství 17 angličtina jako 2.cizí jazyk 11 sborový zpěv 22 fotbalová příprava 8 Název volitelného předmětu počet zařazených žáků Informatika 14 Mediální výchova 18 Mediální výchova 11 Sportovní výchova - sportovní hry 22 Sportovní výchova - sportovní hry 18 Sportovní výchova - sportovní hry 19 Sportovní výchova - regenerace 18 Sportovní výchova - regenerace 16 Sportovní výchova - regenerace 11 Sportovní výchova fotbalová příprava 17 Sportovní výchova - fotbalová příprava 18 Sportovní výchova - fotbalová příprava 19 Technické činnosti 16 Kondiční cvičení 10 Praktika z výtvarné výchovy 18 Praktika z výtvarné výchovy 15 Seminář z přírodopisu 21 Seminář z přírodopisu 20 Seminář z přírodopisu 20 Komunikace v anglickém jazyce 18 Zájmové útvary ve školním roce 2010/ 2011 název zájmového útvaru počet zařazených žáků Anglický jazyk pro tř. 17 Sportovní hry r. 12 Sportovní hry 11 Rybolovná technika 11 Rybářský 7 Píšťalka hra na flétnu 7 Výtvarný 16 Informatika 14 Baletní studio Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

11 Komentář ředitele školy Ve školním roce se vyučovalo podle osnov Základní škola pouze v 5.ročníku. Podle vlastního ŠVP, který jsme nazvali Přes duhový most za vzděláním, se vyučovalo v 1., 2., 3. a 4. ročníku a na II.stupni. Tento dokument byl i v tomto školním roce pracovním materiálem a vedení školy se snažilo motivovat pedagogy k naplňování hlavních cílů ŠVP, což je utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a zavádění strategií, které vedou k naplnění tohoto cíle. Do učebního plánu školy jsme zavedli v tomto šk.roce další nový nepovinný předmět ( angličtina jako 2.cizí jazyk) kromě sborového zpěvu, fotbalové přípravy a náboženství jsme již druhým rokem zařadili do rozvrhu nepovinný předmět Osobnostní a sociální výchova, uskutečňovanou formou třídnických hodin. Tento předmět jsme zavedli jako výstup projektu OPVK Začleňování průřezových témat do výuky. Třídnické hodiny jsou zařazovány ve všech ročnících jednu hodinu týdně. Probíhají pod vedením třídních učitelů. Začlenění třídnických hodin vychází z výchovných cílů a potřeb žáků, např. vzájemné poznávání, mapování vztahů ve třídě, prevence šikany. Prostřednictvím motivačních her, diskusí, vyjadřováním vlastního názoru i zpracováním dotazníků rozvíjíme sociální dovednosti naslouchání, komunikace, sebepoznávání, empatie, řešení konfliktů a podobně. Při třídnických hodinách si žáci sami vytvářejí pravidla, která se postupně stávají přirozenou součástí školního klimatu. Žáci jsou schopni je uplatňovat i samostatně. Může to představovat velký přínos pro jejich další osobní a profesní růst. Předmět třídnická hodina směřuje k: navození pozitivních vztahů mezi dětmi upevnění pocitu sounáležitosti s třídou u jednotlivých dětí profilování dané třídy v rámci školy podpora základních životních hodnot u jednotlivých dětí stanovení hodnot dané třídy podpora komunikačních rámců přijatých třídou a pedagogem trénování tolerance a akceptace sebe i druhých nácvik empatie nácvik řešení problémů-aplikování v přímém životě třídy respektování demokracie prevence sociálně patologických jevů utváření a tmelení kolektivu potlačení role pedagoga a upřednostnění role leadera třídy zprůhlednění žádoucích osobních postojů třídního učitele iniciování rodičů dětí ke spolupráci s třídním učitelem Na II. stupni bylo nutné přistoupit na dělení hodin informatiky v 6. a 7. třídě, z důvodu nedostatečné kapacity učebny a z důvodu větší naplněnosti těchto tříd. Tyto hodiny se dělily s hudební výchovou, proto přibyly zároveň hodiny hudební výchovy. Navíc se musely odučit 4 hodiny. Ve škole se v tomto školním roce vyučovaly dva povinné cizí jazyky anglický ( třída 225 žáků) a německý (3. 9.třída 36žáků). Na I.stupni se učilo 123 žáků v 9 anglických skupinách, což je 13,6 žáků na jednu skupinu. V 5. třídě je jedna skupina německého jazyka, která měla 9 žáků do této skupiny je začleněn integrovaný žák a tato menší naplněnost pomáhá při individuálním přístupu k tomuto žákovi. Na II.stupni bylo 102 žáků rozděleno do 7 anglických skupin, což je průměrně 14,5 žáka na jednu skupinu. Na II. stupni pracovalo 27 žáků ve dvou německých skupinách. I nadále se snažíme zachovat trend menší naplněnosti jazykových skupin, což významně napomáhá větší kvalitě výuky, především pak s důrazem na komunikaci v cizím jazyce. Bohužel i z naší školy se vytrácí zájem o studium německého jazyka, v příštím školním roce očekáváme, že bude ve škole pouze 25 žáků, kteří se budou učit německy. Ve třetí třídě nabízíme oba jazyky, ale upozorňujeme rodiče, že při přechodu dítěte na jinou školu, nemusí být výuka německého jazyka zabezpečena. Do budoucna je také třeba zvážit, zda škola ve svém ŠVP rozhodla dobře v tom, že druhý cizí jazyk je nabízen jako volitelný předmět. Již několik let se do něj žáci nehlásí a rodiče se také na základě dotazníkového průzkumu vyjádřili, že nemají zájem o německý jazyk ani jako o povinný předmět. Pro žáky, kteří přecházejí na střední školy s výukou obou jazyků, je v tomto směru náš učební plán nevýhodný.

12 Bylo otevřeno 20 skupin volitelných předmětů, tento rekordní počet skupin ve své rozmanitosti kopíruje zájmy žáků naší školy. Již tradičně na 1. místě převládají předměty sportovního zaměření. Bylo jich otevřeno 10. Je potěšitelné, že přetrval zájem o přírodovědný seminář, kdy jsme mohli otevřít tři skupiny. Mediální výchova je mezi žáky také oblíbená, byly otevřeny 2 skupiny. Tyto dva volitelné předměty jsou výsledkem grantového projektu OPVK Začlenění průřezových témat do výuky a jsme rádi, že škola naplňuje udržitelnost projektu prostřednictvím právě těchto předmětů. Poklesl zájem o informatiku byla otevřena pouze 1 skupina. I nadále byl značný zájem o praktika z výtvarné výchovy, technické činnosti a komunikaci v cizím jazyce. Jedním z cílů našeho ŠVP je naplňovat profilaci školy na sport, zdravý životní styl a díky předmětům Výchova ke zdraví, Pohybová výchova a právě volitelným předmětům se daří tento cíl plnit, možná trochu i na úkor výuky cizích jazyků. I z tohoto důvodu jsme v tomto školním roce otevřeli jednu skupinu nepovinného předmětu angličtina jako 2. cizí jazyk, do kterého se mohli přihlásit žáci nad rámec učebního plánu, daného ve školním vzdělávacím programu. Se zmenšujícími se požadavky pro přijetí žáků na střední školy ( nevyžadují se přijímací zkoušky na většině škol) poklesl také zájem o volitelné předměty seminář z matematiky a českého jazyka. Již určitou tradicí se stalo začlenění hodin jógy do učebního plánu školy na I.stupni. V době cvičení jógy má vyučující polovinu třídy a poté se děti v průběhu téže hodiny vystřídají. Toto cvičení děti velmi baví a díky vlastnímu ŠVP ho můžeme zařazovat do profilového předmětu Pohybová výchova. Tradičně škola otevřela zájmové útvary. V tomto školním roce pouze 9, což je pokles o 3 oproti minulému školnímu roku. I když tyto zájmové útvary nabízí velmi pestrý obsah od uměleckého přes sportovní až k přírodovědnému, je zájem o tyto kroužky opět nižší. Zůstal kroužek anglického jazyka pro nejmenší žáky, který je dobrou průpravou pro nadcházející povinnou výuku. Bohužel se v tomto školním roce nepodařilo otevřít kroužek dramatický a do budoucna vidím nutnost začlenit dramatickou výchovu více do vzdělávacího procesu. Bohužel stále klesá zájem žáků II. stupně o jakékoliv zájmové útvary, ačkoliv jim byly nabízeny především sportovní, nevyužili nabídky a tyto kroužky nebyly otevřeny. Žáci i v tomto školním roce mohli využívat nabídky centra volného času Céčka a 3 kroužků DDM, které měly své pravidelné schůzky v naší škole. Školní rok: 2010 / Počty žáků Zpracovatel: Hana Bolková

13 4.1 Počty žáků školy počty žáků - stav ke konci školního roku, včetně nově přijatých 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy třída počet žáků výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A 15 NE 1.B 19 NE 2.A 17 NE 2.B 16 NE 3.A 17 NE 3.B 23 NE 4.A 22 NE 4.B 15 NE 5.A 24 NE 5.B 27 NE 6.A 26 NE 7.A 28 NE 8.A 22 NE 8.B 16 NE 9.A 19 NE 9.B 16 NE celkem počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy od ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 4 střední odborná škola 24 střední odborné učiliště konzervatoř 0 Škola v zahraničí Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem 0 0 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti

14 Komentář ředitele školy První školní den přišlo do školy 329 žáků, o 14 méně než v předchozím roce. V průběhu školního roku se přihlásilo do školy 5 žáků a 12 žáků odešlo, stav žáků ke konci školního roku byl tedy 322 žáků. Do prvních tříd nastoupilo 34 žáků, což je o 4 žáky méně než v roce předchozím. Otevřely jsme dvě třídy po 15 a 19 žácích. Na druhém stupni vznikla pouze jedna 6. a jedna 7. třída. Na II.stupni je tedy 6.tříd, na I.stupni 10 tříd. Základní docházku ukončilo 38 žáků 35 žáků z 9.ročníku, 3 žáci z 8. ročníku Jedna žákyně z 9. třídy ukončila základní docházku a pokračuje v docházce ve škole v Anglii. Jako v předešlém roce byl podstatně menší zájem o studium na gymnázium hlásili se a byli přijati 4 žáci. Největšímu zájmu se opět těšily střední odborné školy. 33 žáků bylo umístěno v 1. kole přijímacího řízení., 5 žáků ve 2. kole. Na víceleté gymnázium se hlásili 4 žáci, 3 byli přijati.

15 Školní rok:: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída počet prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním I.pol II.pol. I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol. 1.A B A B A B A B A B A A A B A B Celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování I.pol II.pol. I.pol II.pol. 1.A B A B A B A B A B A A A B A B celkem

16 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Způsob vyjádření hodnocení výsledků vzdělávání je ve všech případech klasifikačním stupněm kromě slovního hodnocení z českého a německého jazyka pro jednoho integrovaného žáka z 5. A a jednoho integrovaného žáka z 1.A z matematiky a českého jazyka. 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Pochvala na vysvědčení Obě pololetí Obě pololetí Obě pololetí 1.A B A B A B A B A B A A A B A B celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída Napomenutí třídního Důtka třídního Důtka ředitele školy učitele učitele I.pol. II.po. I.pol. II. pol. I.pol. II. pol. 1.A B A B A B A B A B A A A B A B

17 celkem třída 5.6 Komisionální přezkoušení žáků O komisionální přezkoušení na základě žádosti zákonných zástupců podle odstavce 4) 52 zákona 561/2004 nebylo v tomto školním roce požádáno Opakování ročníku Neprospívajících žáků bylo na konci II. pol. 5 z toho byly 2 žákyně I. stupně, pro jednu žákyni požádali rodiče o opakování ročníků ze zdravotních důvodů, druhá žákyně vykonávala opravné zkoušky, z kterých byla hodnocena nedostatečně a tudíž opakuje 5. ročník. 3 žáci, kteří neprospěli na II.stupni, splnili 9let školní docházky a tedy vyšli ze základní školy. Nevykonávali opravné zkoušky, protože neprospěli z více než dvou předmětů. 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin počet omluvených hodin průměr na žáka třídy I.pololetí průměr na žáka třídy II.pololetí počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I.pol. 1.A ,8 32, B ,53 30, A ,57 27, B ,81 40, A ,33 49, B ,22 27, A ,24 28, B ,47 32, A ,79 32, ,B ,59 37, , A , A ,04 6 0,04 0,18 8.A , ,91 8.B , ,37 4,81 9.A ,05 91, ,8 0,47 9.B ,75 celkem ,63 51, ,235 0,44 průměr na žáka třídy II.pol.

18 Komentář ředitele školy: V tomto školním roce došlo k výraznému poklesu neprospívajících žáků o 7 oproti minulému školnímu roku. Neprospívajících žáků bylo na konci II. pol. 5 z toho byly 2 žákyně I. stupně, pro jednu žákyni požádali rodiče o opakování ročníků ze zdravotních důvodů, druhá žákyně vykonávala opravné zkoušky, z kterých byla hodnocena nedostatečně a tudíž opakuje 5. ročník. 3 žáci, kteří neprospěli na II.stupni, splnili 9 let školní docházky a tedy vyšli ze základní školy. Nevykonávali opravné zkoušky, protože neprospěli z více než dvou předmětů. Tito 3 žáci měli již delší dobu problémy s prospěchem a veškerá snaha učitelů pomoci jim se míjela účinkem. Žáci měli problémy s kázní a neomluvenou absencí. Byla jim také například nabízena pomoc s vypracováním absolventských prací, bohužel nabídku nevyužili a tyto práce tito tři žáci nevypracovali. 61,6 % žáků prospělo s vyznamenáním. Pedagogové hodnotí podle předem stanovených pravidel, která vycházejí z cílů vedoucích k naplňování ŠVP. Vedení školy klade důraz na co nejpestřejší škálu hodnocení s důrazem na to, že každý žák může být úspěšný. Snažíme se využívat sebehodnocení žáků pomocí portfólií, kam si žáci zakládají své práce, které potom sami hodnotí, nebo pomocí sebehodnotících archů, případně zápisů symboly do žákovské knížky, či záznamníčku. I nadále škola důsledně řeší výchovné problémy žáků. Byly svolávány výchovné komise ( více viz. kapitola 10) a škola řešila problémy žáků i v rámci Odboru sociálních věcí Města Prachatice. Nejen při pedagogických radách se hodnotilo nevhodné chování žáků, které bylo v rozporu se školním řádem jednalo se především o vandalství, hrubé vyjadřování namířené proti spolužákům a v některých případech i proti učitelům. Často docházelo i k nerespektování pokynů pedagogů. Pedagogům při jejich hodnocení napomáhají jasná pravidla, se kterými jsou žáci předem seznamováni jedná se např. o pravidla na zapomínání domácích úkolů, pomůcek a žákovských knížek do žákovských knížek a do třídních knih jsou prováděny záznamy, které jsou poté vyhodnocovány a jsou přijímána nejrůznější výchovná opatření. Pro hodnocení vandalství využívala škola především alternativních trestů to znamená, že žáci po vyučování vykonali práci pro školu ( většinou takovou, která byla nápravou jejich vandalství). Za nejčastější porušování pravidel se i tomto školním roce dá považovat nedbalá domácí příprava zapomínání úkolů a pomůcek, vyrušování při vyučování, za pozdní příchody do školy, za neomluvenou absenci ( snížený stupeň z chování). Snížený stupeň z chování byl také po projednání na pedagogické radě udělen ve dvou případech za velmi hrubé chování ke spolužákům, jeden chlapec se také choval velmi hrubě k dospělým osobám. Tyto případy byly řešeny v součinnosti s OSPOD Prachatice. Na druhou stranu vedení školy podporuje pozitivní hodnocení žáků jako kladné motivace bylo využíváno několika stupňů pochvaly - do ŽK, třídního učitele, ředitelky školy a na vysvědčení. Je potěšitelné, že pedagogové v daleko větší míře využívají této kladné motivace v tomto školním roce narostl počet pochval třídního učitele o 31. Zároveň hodnotíme nejlepšího sportovce a žáky, kteří reprezentují školu v olympiádách nejúspěšněji, navrhujeme na ocenění soutěže okresního formátu Talent okresu. Jeden žák byl v této soutěži oceněn. Žáci byli velmi úspěšní v soutěžích z českého jazyka, dějepisu a zeměpisu účastnili se okresních, krajských kol. Škola se snaží pracovat tímto způsobem s talentovanými žáky. V tomto školním roce jsme vyhodnotili také nejúspěšnějšího žáka v historii školy Lukáše Kuneše.

19 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Mgr. Hana Bolková 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 25 Zástupce ředitele školy 10 Ostatní pracovníci 16 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků + (objevuje se ve všech hodinách) konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben + vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost + relaxace žáků vhodná forma kladení otázek (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) + Málo využíváno výukových programů Často převažuje role učitele

20 Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku + propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) + využívání zkušeností žáků + vliv hodnocení na motivaci žáků + využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + osobní příklad pedagoga + Interakce a komunikace klima třídy + akceptování stanovených pravidel + komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, + argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, + příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností žáků + využívání vzájemného hodnocení a +velmi málo sebehodnocení žáků ocenění pokroku + zdůvodnění hodnocení žáků učitelem + vhodnost využitých metod hodnocení žáků + učitelem využití klasifikačního řádu + Komentář ředitele školy: Průběh vzdělávání byl sledován při hospitacích, při diskusi s učiteli, při rozhovorech. Byl vytvořen plán hospitací pro školní rok. Každý měsíc byly dopředu stanoveny cíle hospitací a prostřednictvím nástěnky byli pedagogové informováni o termínu a cíli hospitace. Ředitelka školy vykonala měsíčně v průměru 2,5 hospitace a kromě jedné vyučující byla na hospitacích u všech pedagogů, včetně praktikantky. Další hospitace prováděla zástupkyně ředitelky a i v tomto školním roce probíhaly vzájemné hospitace mezi pedagogy. Postřehy z hospitací, které popisují průběh vzdělávání : Odborně je vyučování vedeno na vysoké úrovni Často nebyla dobře promyšlena stavba hodiny žáci nebyli seznamováni s cílem, ke kterému by měli v průběhu hodiny dojít a na závěr zhodnotit míru dosažení cíle, chybělo krátké opakování, návaznost na předchozí výuku a naplánované činnosti se nestihly vždy v plné míře, závěr hodiny byl často chaotický, nebyl čas na zhodnocení Ve většině hodin na I.stupni se využívalo prožitkového učení, činnosti se často střídaly, byly zařazovány relaxační chvilky V 1.třídách paní učitelky u dětí pečlivě upevňovaly správné pracovní návyky, využívaly všech příležitostí pro rozvíjení sociální kompetence budování klimatu třídy, dodržování pravidel, děti se učily poděkovat, poprosit, v případě potřeby poskytnout pomoc, nebo o ní požádat Velmi zřídka se používají vhodné strategie k dosahování klíčových kompetencí Kladně se dá hodnotit rozvoj čtenářské gramotnosti, která byla některými pedagogy zařazována nejen do hodin českého jazyka, bohužel mezi učiteli stále nejsou běžně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Přes duhový most za vzděláním

Přes duhový most za vzděláním Přes duhový most za vzděláním Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Prachatice, Národní 1018 Obsah: Obsah 2 I. Identifikační údaje 4 II. Charakteristika školy, dlouhodobé projekty,

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více