1 Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní údaje o škole"

Transkript

1 Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace Zařazení do sítě škol zařazena do sítě škol, pod č.j. : 52/ Název zřizovatele Město Prachatice Součásti školy Školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka : Mgr. Hana Bolková Statutární zástupkyně : Mgr. Renata Sýkorová Účetní : Bc. Helena Jilečková Hospodářka : Jana Holčíková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 630 Školní družina 190 Školní jídelna ZŠ 800

2 Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,3 61 a více let ,4 celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,5 střední výuční list ,2 střední - maturitní zkouška úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské ,3 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,5 školy učitel druhého stupně základní ,1 školy učitel náboženství ,2 vychovatel ,7 pedagog volného času asistent pedagoga ,5 trenér celkem ,0 2.4 Aprobovanost výuky ( kvalifikovanost) a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100/90 Cizí jazyk 22 Matematika 100/90 Prvouka 100 Přírodověda 90/70 Vlastivěda 90/70 Hudební výchova 80 Výtvarná výchova 80 Pracovní činnosti 80 Tělesná výchova 80/70 Volitelné předměty - Nepovinné předměty 100

3 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 81 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 70 Dějepis 83 Výchova k občanství 100 Hudební výchova 86 Výtvarná výchova 0 Člověk a svět práce 45 Tělesná výchova 40/80 Nepovinné předměty 100 Pohybová výchova 0 Výchova ke zdraví 0 Inform. a kom.techn. 0 Volitelné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti

4 jméno a příjmení aprobace Funkce, učí ve školním roce Hana Bolková 1.st., Nj Ředitelka, Informační a kom.techn., Vp- MV koordinátorka ICT Jarmila Brůžková M - PČ M, PVP informatika Jaroslava Burešová R - Nj Nj, Rv, Dě,Pč Lubomír Dvořák 1.st. 1.st., TV, PVP - SH, koordinátor BOZP Věra Eichlerová 1. st. 1. st. Jaroslav Frnoch Tv Tv, I.st.- Tv, Vkz, PoV, Pč, PVP Eva Gajdošová Č - Dě Č, Dě, Božena Hronová 1.st. 1.st.-Tv, Tv, Pvp Kc, Př Jana Klímová R - Ov Školní preventistka,ov, Aj, VkO Helena Klimešová Aj - Rj Aj Kristina Kratochvílová Př- Ch Př Alena Křišťanová 1.st. 1.st. Václav Kural Fy - Pč FY, Pč, PVP Tč, Sh Erik Lorenc SŠ Tv Marie Mrázová M - Ch M, Ch, PVP - SPř Dana Mustacová 1.st. 1.st. Veronika Nebeská SŠ AJ Lenka Rolínková 1.st. 1.st. Renata Sýkorová 1.st. Zástupkyně ředitelky, Vv, Pvp Vv, koordinátorka ICT Hana Šimková Č - Hv Č, Hv, PVP - MV Eliška Špatná 1.st. 1.st., Eva Šťastná 1.st. 1.st., Školní preventistka Eva Švecová 1.st. 1.st. Dana Vávrová R - Ze výchovná poradkyně, Ze, Aj, Pov, VkZ Vladimíra Zimmermannová 1.st. 1.st., Pvp-vv, Vv Eva Rathovská SPgš- předškolní vzd. ŠD Hana Kůrková SPgš- vychovatelství ŠD Martina Schneiderová SPgš- vychovatelství, učitelka I.st., II.st. ŠD, I. st. I.pol. Pč, Prv, Hv, Pov. VV, Vl., VV II.st. II.pol.- zástup za MD Lenka Škopková SPgš- vychovatelství. Asistentka pedagoga Helena Brychová SPgŠ Zástup za asistentku pedagoga Renata Švehlová SPgŠ Asistentka pedagoga Klára Kněžková SOŠ Zástup za asistentku pedagoga Lenka Hanžlová Externí vyučující náboženství Lucie Váňová Př-TV Tv, Př., Pvp SPř, od Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

5 2.7 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 5 11,4 do 10 let 1 2,3 do 15 let 4 9,1 do 20 let 6 13,6 nad 20 let 28 63,6 celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 3

6 Komentář ředitele školy: Školní rok jsme zahájili s 30 pedagogy a 14 provozními zaměstnanci. I v tomto školním roce docházelo k personálním změnám. Na místo učitelky I. stupně nastoupila paní Mgr. Dana Mustacová, která v naší škole již učila a nyní obsadila volné místo po paní učitelce Mgr. Miroslavě Maříkové, která odešla do starobního důchodu. Na I. stupni v září začínalo 10 plně aprobovaných kvalifikovaných pedagogů jako třídní učitelé. Pro pokrytí všech hodin, které bylo nutno odučit v rámci učebního plánu ( 8 tříd podle ŠVP, 2 třídy podle osnov Základní školy) na I. stupni učili i neaprobovaní nebo nekvalifikovaní učitelé cizí jazyk paní Nebeská ( 6 hodin týdně), některé výchovy, prvouku, přírodovědu a vlastivědu (14 hodin) paní Schneiderová, která vyučovala ve třídě paní učitelky Hronové, ta zastupovala za MD základy tělesné výchovy na II.stupni. Na I. stupni také vyučoval Mgr. Frnoch základy tělesné výchovy, tento pedagog je plně aprobovaný, ale nekvalifikovaný pro I.st. Jsme rádi, že zástup za MD paní učitelky Váňové do převzala kvalifikovaná a aprobovaná učitelka přírodopisu paní Mgr. Kratochvílová. I v tomto školním roce matematiku na II.stupni vyučovala již jako důchodkyně paní Mgr. Brůžková, přesto matematika nebyla vyučována plně kvalifikovaně 5 hodin v 6. třídě dobíral Mgr. Kural. Výuka cizích jazyků je téměř z 90% vyučována aprobovanými pedagogy, pouze 6 hodin učila paní Nebeská, která má středoškolské vzdělání. Všichni vyučující cizích jazyků se dále vzdělávají. Kvalifikaci pro výuku cizích jazyků měly 2 pedagožky. Předměty zeměpis a dějepis ( 5 hodin) dobírala aprobovaná, avšak nekvalifikovaná Mgr. Burešová. Čtyři hodiny základů tělesné výchovy vyučoval nový kolega Erik Lorenc, který svá studia ještě nedokončil. Přivítali jsme ochotu některých pedagogů kvalifikovaných pro I. st. a ŠD, že byli ochotni vyučovat některé předměty na II.stupni jednalo se o volitelné předměty mediální výchovu a sportovní hry, výtvarnou, tělesnou a hudební výchovu odešla na mateřskou dovolenou paní Mgr. Věra Eichlerová a jako zástup převzala její úvazek paní Martina Schneiderová, která dobírala některé hodiny na I. stupni a zároveň na částečný úvazek pracovala v školní družině. Paní Schneiderová je studentkou Pedagogické fakulty UK Praha - aprobace pro I.stupeň a svá studia brzy dokončí. Úvazek paní Schneiderové převzala kvalifikovaná asistentka pedagoga paní Škopková. Na její místo nastoupila paní Klára Kněžková. Dne se vrátila po mateřské dovolené Mgr. Váňová, která začala vyučovat přírodopis, základy tělesné výchovy a seminář přírodopisu. Paní Kratochvílové bylo nabídnuto místo asistentky pedagoga u integrovaného žáka místo paní Kněžkové, která zatím nemá pedagogické vzdělání. Zároveň bylo možné, aby ve své třídě 4.A více hodin učila paní učitelka Mgr. Hronová, která do té doby zastupovala předmět základy tělesné výchovy za Mgr. Váňovou. Za dlouhodobě nemocnou asistentku pedagoga paní Švehlovou zastupovala paní Helena Brychová. Na úseku školní družiny nedošlo k žádným změnám jsou zde zaměstnány tři vychovatelky, které nemají plný úvazek z důvodu překročení limitu pracovníků. Za paní Schneiderovou převzala v II. pololetí 3. oddělení školní družiny paní Škopková (viz. výše). Ve škole bylo jako nepovinný předmět vyučováno náboženství externí pracovnicí paní Mgr. Lenkou Hanžlovou. Na provozním úseku nedošlo k výrazným změnám jako zástup za MD pracuje nadále uklizečka paní Lešková, ve školní jídelně jsme v tomto školní roce přijímaly zástupy za dvě dlouhodobě nemocné pracovnice. Jako účetní se již zapracovala paní Helena Jilečková, která vyhrála v minulém školním roce konkurs, dokončila svá studia a stala se bakalářkou. Paní Jilečková převzala agendu mzdové účetní, která již jako starobní důchodkyně odešla na zasloužený odpočinek.

7 Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / ŠVP ZV - Přes duhový most za vzděláním Učební plán školy Vzdělávací program Základní škola Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2, s platností od Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk 7 Cizí jazyk 3 Matematika 5 Prvouka Přírodověda 4 Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 2 Praktické činnosti 1 Tělesná výchova 2 Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty 25

8 3.2.2 Učební plán ŠVP Přes duhový most za vzděláním- I. stupeň Oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Obor Český jazyk a literatura RVP hodiny předmět ŠVP hodiny min.+dispon. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5.r. 38 Český jazyk 41 = D Cizí jazyk 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova 22 Matematika 22 = D 4 5 4,5 4,5 4 1 Informační a komunikační technologie 2 = D 0 0 0,5 0, Prvouka Vlastivěda ,5 1,5 Přírodověda ,5 1,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a zdraví 0 Pohybová výchova 5 = D Člověk a svět práce Disponibilní hodinová dotace Celkem hodin v ročníku Tělesná výchova Člověk a svět práce 10 Tělesná výchova Pracovní výchova Čj 6 h, ICT 1h, M 2 Poh.v. 5h 118 = D ročníková maxima

9 3.2.3 Učební plán ŠVP Přes duhový most za vzděláním- II. stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 6.r 7.r 8.r 9.r dis. celkem součet Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura (15+2) komunikace Anglický jazyk Německý jazyk 29(27+2) 29 Matematika a její Matematika (15+3) aplikace 18(15+3) 18 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis (21+4) 25 Člověk a společnost Výchova k občanství Informační a kom. technolgie Dějepis (12+2) 14 Člověk a svět práce Člověk a svět práce (3+2) 5 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Základy tělesné výchovy Pohybová výchova Sportovní hry-vol.,fot., (10+1) 11 Volitelný předmět Volitelný předmět pvp (4+6) 10 celkem Volitelné předměty Komunikace v AJ Mediální výchova Seminář z přírodopisu Praktika z výtvarné výchovy Fotbalová přípravka Kondiční cvičení Sportovní hry Technické činnosti Fotbalová příprava Regenerace Informatika Nepovinné předměty Náboženství 1 Osobnostní a sociální výchova 1 Sborový zpěv 1 Fotbalová přípravka 2

10 3.3 Nepovinné předměty, volitelné předměty, zájmové kroužky Název nepovinného předmětu počet zařazených žáků OSV třídnické hodiny 322 náboženství 17 angličtina jako 2.cizí jazyk 11 sborový zpěv 22 fotbalová příprava 8 Název volitelného předmětu počet zařazených žáků Informatika 14 Mediální výchova 18 Mediální výchova 11 Sportovní výchova - sportovní hry 22 Sportovní výchova - sportovní hry 18 Sportovní výchova - sportovní hry 19 Sportovní výchova - regenerace 18 Sportovní výchova - regenerace 16 Sportovní výchova - regenerace 11 Sportovní výchova fotbalová příprava 17 Sportovní výchova - fotbalová příprava 18 Sportovní výchova - fotbalová příprava 19 Technické činnosti 16 Kondiční cvičení 10 Praktika z výtvarné výchovy 18 Praktika z výtvarné výchovy 15 Seminář z přírodopisu 21 Seminář z přírodopisu 20 Seminář z přírodopisu 20 Komunikace v anglickém jazyce 18 Zájmové útvary ve školním roce 2010/ 2011 název zájmového útvaru počet zařazených žáků Anglický jazyk pro tř. 17 Sportovní hry r. 12 Sportovní hry 11 Rybolovná technika 11 Rybářský 7 Píšťalka hra na flétnu 7 Výtvarný 16 Informatika 14 Baletní studio Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

11 Komentář ředitele školy Ve školním roce se vyučovalo podle osnov Základní škola pouze v 5.ročníku. Podle vlastního ŠVP, který jsme nazvali Přes duhový most za vzděláním, se vyučovalo v 1., 2., 3. a 4. ročníku a na II.stupni. Tento dokument byl i v tomto školním roce pracovním materiálem a vedení školy se snažilo motivovat pedagogy k naplňování hlavních cílů ŠVP, což je utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a zavádění strategií, které vedou k naplnění tohoto cíle. Do učebního plánu školy jsme zavedli v tomto šk.roce další nový nepovinný předmět ( angličtina jako 2.cizí jazyk) kromě sborového zpěvu, fotbalové přípravy a náboženství jsme již druhým rokem zařadili do rozvrhu nepovinný předmět Osobnostní a sociální výchova, uskutečňovanou formou třídnických hodin. Tento předmět jsme zavedli jako výstup projektu OPVK Začleňování průřezových témat do výuky. Třídnické hodiny jsou zařazovány ve všech ročnících jednu hodinu týdně. Probíhají pod vedením třídních učitelů. Začlenění třídnických hodin vychází z výchovných cílů a potřeb žáků, např. vzájemné poznávání, mapování vztahů ve třídě, prevence šikany. Prostřednictvím motivačních her, diskusí, vyjadřováním vlastního názoru i zpracováním dotazníků rozvíjíme sociální dovednosti naslouchání, komunikace, sebepoznávání, empatie, řešení konfliktů a podobně. Při třídnických hodinách si žáci sami vytvářejí pravidla, která se postupně stávají přirozenou součástí školního klimatu. Žáci jsou schopni je uplatňovat i samostatně. Může to představovat velký přínos pro jejich další osobní a profesní růst. Předmět třídnická hodina směřuje k: navození pozitivních vztahů mezi dětmi upevnění pocitu sounáležitosti s třídou u jednotlivých dětí profilování dané třídy v rámci školy podpora základních životních hodnot u jednotlivých dětí stanovení hodnot dané třídy podpora komunikačních rámců přijatých třídou a pedagogem trénování tolerance a akceptace sebe i druhých nácvik empatie nácvik řešení problémů-aplikování v přímém životě třídy respektování demokracie prevence sociálně patologických jevů utváření a tmelení kolektivu potlačení role pedagoga a upřednostnění role leadera třídy zprůhlednění žádoucích osobních postojů třídního učitele iniciování rodičů dětí ke spolupráci s třídním učitelem Na II. stupni bylo nutné přistoupit na dělení hodin informatiky v 6. a 7. třídě, z důvodu nedostatečné kapacity učebny a z důvodu větší naplněnosti těchto tříd. Tyto hodiny se dělily s hudební výchovou, proto přibyly zároveň hodiny hudební výchovy. Navíc se musely odučit 4 hodiny. Ve škole se v tomto školním roce vyučovaly dva povinné cizí jazyky anglický ( třída 225 žáků) a německý (3. 9.třída 36žáků). Na I.stupni se učilo 123 žáků v 9 anglických skupinách, což je 13,6 žáků na jednu skupinu. V 5. třídě je jedna skupina německého jazyka, která měla 9 žáků do této skupiny je začleněn integrovaný žák a tato menší naplněnost pomáhá při individuálním přístupu k tomuto žákovi. Na II.stupni bylo 102 žáků rozděleno do 7 anglických skupin, což je průměrně 14,5 žáka na jednu skupinu. Na II. stupni pracovalo 27 žáků ve dvou německých skupinách. I nadále se snažíme zachovat trend menší naplněnosti jazykových skupin, což významně napomáhá větší kvalitě výuky, především pak s důrazem na komunikaci v cizím jazyce. Bohužel i z naší školy se vytrácí zájem o studium německého jazyka, v příštím školním roce očekáváme, že bude ve škole pouze 25 žáků, kteří se budou učit německy. Ve třetí třídě nabízíme oba jazyky, ale upozorňujeme rodiče, že při přechodu dítěte na jinou školu, nemusí být výuka německého jazyka zabezpečena. Do budoucna je také třeba zvážit, zda škola ve svém ŠVP rozhodla dobře v tom, že druhý cizí jazyk je nabízen jako volitelný předmět. Již několik let se do něj žáci nehlásí a rodiče se také na základě dotazníkového průzkumu vyjádřili, že nemají zájem o německý jazyk ani jako o povinný předmět. Pro žáky, kteří přecházejí na střední školy s výukou obou jazyků, je v tomto směru náš učební plán nevýhodný.

12 Bylo otevřeno 20 skupin volitelných předmětů, tento rekordní počet skupin ve své rozmanitosti kopíruje zájmy žáků naší školy. Již tradičně na 1. místě převládají předměty sportovního zaměření. Bylo jich otevřeno 10. Je potěšitelné, že přetrval zájem o přírodovědný seminář, kdy jsme mohli otevřít tři skupiny. Mediální výchova je mezi žáky také oblíbená, byly otevřeny 2 skupiny. Tyto dva volitelné předměty jsou výsledkem grantového projektu OPVK Začlenění průřezových témat do výuky a jsme rádi, že škola naplňuje udržitelnost projektu prostřednictvím právě těchto předmětů. Poklesl zájem o informatiku byla otevřena pouze 1 skupina. I nadále byl značný zájem o praktika z výtvarné výchovy, technické činnosti a komunikaci v cizím jazyce. Jedním z cílů našeho ŠVP je naplňovat profilaci školy na sport, zdravý životní styl a díky předmětům Výchova ke zdraví, Pohybová výchova a právě volitelným předmětům se daří tento cíl plnit, možná trochu i na úkor výuky cizích jazyků. I z tohoto důvodu jsme v tomto školním roce otevřeli jednu skupinu nepovinného předmětu angličtina jako 2. cizí jazyk, do kterého se mohli přihlásit žáci nad rámec učebního plánu, daného ve školním vzdělávacím programu. Se zmenšujícími se požadavky pro přijetí žáků na střední školy ( nevyžadují se přijímací zkoušky na většině škol) poklesl také zájem o volitelné předměty seminář z matematiky a českého jazyka. Již určitou tradicí se stalo začlenění hodin jógy do učebního plánu školy na I.stupni. V době cvičení jógy má vyučující polovinu třídy a poté se děti v průběhu téže hodiny vystřídají. Toto cvičení děti velmi baví a díky vlastnímu ŠVP ho můžeme zařazovat do profilového předmětu Pohybová výchova. Tradičně škola otevřela zájmové útvary. V tomto školním roce pouze 9, což je pokles o 3 oproti minulému školnímu roku. I když tyto zájmové útvary nabízí velmi pestrý obsah od uměleckého přes sportovní až k přírodovědnému, je zájem o tyto kroužky opět nižší. Zůstal kroužek anglického jazyka pro nejmenší žáky, který je dobrou průpravou pro nadcházející povinnou výuku. Bohužel se v tomto školním roce nepodařilo otevřít kroužek dramatický a do budoucna vidím nutnost začlenit dramatickou výchovu více do vzdělávacího procesu. Bohužel stále klesá zájem žáků II. stupně o jakékoliv zájmové útvary, ačkoliv jim byly nabízeny především sportovní, nevyužili nabídky a tyto kroužky nebyly otevřeny. Žáci i v tomto školním roce mohli využívat nabídky centra volného času Céčka a 3 kroužků DDM, které měly své pravidelné schůzky v naší škole. Školní rok: 2010 / Počty žáků Zpracovatel: Hana Bolková

13 4.1 Počty žáků školy počty žáků - stav ke konci školního roku, včetně nově přijatých 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy třída počet žáků výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A 15 NE 1.B 19 NE 2.A 17 NE 2.B 16 NE 3.A 17 NE 3.B 23 NE 4.A 22 NE 4.B 15 NE 5.A 24 NE 5.B 27 NE 6.A 26 NE 7.A 28 NE 8.A 22 NE 8.B 16 NE 9.A 19 NE 9.B 16 NE celkem počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy od ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 4 střední odborná škola 24 střední odborné učiliště konzervatoř 0 Škola v zahraničí Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem 0 0 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti

14 Komentář ředitele školy První školní den přišlo do školy 329 žáků, o 14 méně než v předchozím roce. V průběhu školního roku se přihlásilo do školy 5 žáků a 12 žáků odešlo, stav žáků ke konci školního roku byl tedy 322 žáků. Do prvních tříd nastoupilo 34 žáků, což je o 4 žáky méně než v roce předchozím. Otevřely jsme dvě třídy po 15 a 19 žácích. Na druhém stupni vznikla pouze jedna 6. a jedna 7. třída. Na II.stupni je tedy 6.tříd, na I.stupni 10 tříd. Základní docházku ukončilo 38 žáků 35 žáků z 9.ročníku, 3 žáci z 8. ročníku Jedna žákyně z 9. třídy ukončila základní docházku a pokračuje v docházce ve škole v Anglii. Jako v předešlém roce byl podstatně menší zájem o studium na gymnázium hlásili se a byli přijati 4 žáci. Největšímu zájmu se opět těšily střední odborné školy. 33 žáků bylo umístěno v 1. kole přijímacího řízení., 5 žáků ve 2. kole. Na víceleté gymnázium se hlásili 4 žáci, 3 byli přijati.

15 Školní rok:: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída počet prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním I.pol II.pol. I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol. 1.A B A B A B A B A B A A A B A B Celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování I.pol II.pol. I.pol II.pol. 1.A B A B A B A B A B A A A B A B celkem

16 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Způsob vyjádření hodnocení výsledků vzdělávání je ve všech případech klasifikačním stupněm kromě slovního hodnocení z českého a německého jazyka pro jednoho integrovaného žáka z 5. A a jednoho integrovaného žáka z 1.A z matematiky a českého jazyka. 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Pochvala na vysvědčení Obě pololetí Obě pololetí Obě pololetí 1.A B A B A B A B A B A A A B A B celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída Napomenutí třídního Důtka třídního Důtka ředitele školy učitele učitele I.pol. II.po. I.pol. II. pol. I.pol. II. pol. 1.A B A B A B A B A B A A A B A B

17 celkem třída 5.6 Komisionální přezkoušení žáků O komisionální přezkoušení na základě žádosti zákonných zástupců podle odstavce 4) 52 zákona 561/2004 nebylo v tomto školním roce požádáno Opakování ročníku Neprospívajících žáků bylo na konci II. pol. 5 z toho byly 2 žákyně I. stupně, pro jednu žákyni požádali rodiče o opakování ročníků ze zdravotních důvodů, druhá žákyně vykonávala opravné zkoušky, z kterých byla hodnocena nedostatečně a tudíž opakuje 5. ročník. 3 žáci, kteří neprospěli na II.stupni, splnili 9let školní docházky a tedy vyšli ze základní školy. Nevykonávali opravné zkoušky, protože neprospěli z více než dvou předmětů. 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin počet omluvených hodin průměr na žáka třídy I.pololetí průměr na žáka třídy II.pololetí počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I.pol. 1.A ,8 32, B ,53 30, A ,57 27, B ,81 40, A ,33 49, B ,22 27, A ,24 28, B ,47 32, A ,79 32, ,B ,59 37, , A , A ,04 6 0,04 0,18 8.A , ,91 8.B , ,37 4,81 9.A ,05 91, ,8 0,47 9.B ,75 celkem ,63 51, ,235 0,44 průměr na žáka třídy II.pol.

18 Komentář ředitele školy: V tomto školním roce došlo k výraznému poklesu neprospívajících žáků o 7 oproti minulému školnímu roku. Neprospívajících žáků bylo na konci II. pol. 5 z toho byly 2 žákyně I. stupně, pro jednu žákyni požádali rodiče o opakování ročníků ze zdravotních důvodů, druhá žákyně vykonávala opravné zkoušky, z kterých byla hodnocena nedostatečně a tudíž opakuje 5. ročník. 3 žáci, kteří neprospěli na II.stupni, splnili 9 let školní docházky a tedy vyšli ze základní školy. Nevykonávali opravné zkoušky, protože neprospěli z více než dvou předmětů. Tito 3 žáci měli již delší dobu problémy s prospěchem a veškerá snaha učitelů pomoci jim se míjela účinkem. Žáci měli problémy s kázní a neomluvenou absencí. Byla jim také například nabízena pomoc s vypracováním absolventských prací, bohužel nabídku nevyužili a tyto práce tito tři žáci nevypracovali. 61,6 % žáků prospělo s vyznamenáním. Pedagogové hodnotí podle předem stanovených pravidel, která vycházejí z cílů vedoucích k naplňování ŠVP. Vedení školy klade důraz na co nejpestřejší škálu hodnocení s důrazem na to, že každý žák může být úspěšný. Snažíme se využívat sebehodnocení žáků pomocí portfólií, kam si žáci zakládají své práce, které potom sami hodnotí, nebo pomocí sebehodnotících archů, případně zápisů symboly do žákovské knížky, či záznamníčku. I nadále škola důsledně řeší výchovné problémy žáků. Byly svolávány výchovné komise ( více viz. kapitola 10) a škola řešila problémy žáků i v rámci Odboru sociálních věcí Města Prachatice. Nejen při pedagogických radách se hodnotilo nevhodné chování žáků, které bylo v rozporu se školním řádem jednalo se především o vandalství, hrubé vyjadřování namířené proti spolužákům a v některých případech i proti učitelům. Často docházelo i k nerespektování pokynů pedagogů. Pedagogům při jejich hodnocení napomáhají jasná pravidla, se kterými jsou žáci předem seznamováni jedná se např. o pravidla na zapomínání domácích úkolů, pomůcek a žákovských knížek do žákovských knížek a do třídních knih jsou prováděny záznamy, které jsou poté vyhodnocovány a jsou přijímána nejrůznější výchovná opatření. Pro hodnocení vandalství využívala škola především alternativních trestů to znamená, že žáci po vyučování vykonali práci pro školu ( většinou takovou, která byla nápravou jejich vandalství). Za nejčastější porušování pravidel se i tomto školním roce dá považovat nedbalá domácí příprava zapomínání úkolů a pomůcek, vyrušování při vyučování, za pozdní příchody do školy, za neomluvenou absenci ( snížený stupeň z chování). Snížený stupeň z chování byl také po projednání na pedagogické radě udělen ve dvou případech za velmi hrubé chování ke spolužákům, jeden chlapec se také choval velmi hrubě k dospělým osobám. Tyto případy byly řešeny v součinnosti s OSPOD Prachatice. Na druhou stranu vedení školy podporuje pozitivní hodnocení žáků jako kladné motivace bylo využíváno několika stupňů pochvaly - do ŽK, třídního učitele, ředitelky školy a na vysvědčení. Je potěšitelné, že pedagogové v daleko větší míře využívají této kladné motivace v tomto školním roce narostl počet pochval třídního učitele o 31. Zároveň hodnotíme nejlepšího sportovce a žáky, kteří reprezentují školu v olympiádách nejúspěšněji, navrhujeme na ocenění soutěže okresního formátu Talent okresu. Jeden žák byl v této soutěži oceněn. Žáci byli velmi úspěšní v soutěžích z českého jazyka, dějepisu a zeměpisu účastnili se okresních, krajských kol. Škola se snaží pracovat tímto způsobem s talentovanými žáky. V tomto školním roce jsme vyhodnotili také nejúspěšnějšího žáka v historii školy Lukáše Kuneše.

19 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Mgr. Hana Bolková 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 25 Zástupce ředitele školy 10 Ostatní pracovníci 16 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků + (objevuje se ve všech hodinách) konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben + vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost + relaxace žáků vhodná forma kladení otázek (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) + Málo využíváno výukových programů Často převažuje role učitele

20 Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku + propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) + využívání zkušeností žáků + vliv hodnocení na motivaci žáků + využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + osobní příklad pedagoga + Interakce a komunikace klima třídy + akceptování stanovených pravidel + komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, + argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, + příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností žáků + využívání vzájemného hodnocení a +velmi málo sebehodnocení žáků ocenění pokroku + zdůvodnění hodnocení žáků učitelem + vhodnost využitých metod hodnocení žáků + učitelem využití klasifikačního řádu + Komentář ředitele školy: Průběh vzdělávání byl sledován při hospitacích, při diskusi s učiteli, při rozhovorech. Byl vytvořen plán hospitací pro školní rok. Každý měsíc byly dopředu stanoveny cíle hospitací a prostřednictvím nástěnky byli pedagogové informováni o termínu a cíli hospitace. Ředitelka školy vykonala měsíčně v průměru 2,5 hospitace a kromě jedné vyučující byla na hospitacích u všech pedagogů, včetně praktikantky. Další hospitace prováděla zástupkyně ředitelky a i v tomto školním roce probíhaly vzájemné hospitace mezi pedagogy. Postřehy z hospitací, které popisují průběh vzdělávání : Odborně je vyučování vedeno na vysoké úrovni Často nebyla dobře promyšlena stavba hodiny žáci nebyli seznamováni s cílem, ke kterému by měli v průběhu hodiny dojít a na závěr zhodnotit míru dosažení cíle, chybělo krátké opakování, návaznost na předchozí výuku a naplánované činnosti se nestihly vždy v plné míře, závěr hodiny byl často chaotický, nebyl čas na zhodnocení Ve většině hodin na I.stupni se využívalo prožitkového učení, činnosti se často střídaly, byly zařazovány relaxační chvilky V 1.třídách paní učitelky u dětí pečlivě upevňovaly správné pracovní návyky, využívaly všech příležitostí pro rozvíjení sociální kompetence budování klimatu třídy, dodržování pravidel, děti se učily poděkovat, poprosit, v případě potřeby poskytnout pomoc, nebo o ní požádat Velmi zřídka se používají vhodné strategie k dosahování klíčových kompetencí Kladně se dá hodnotit rozvoj čtenářské gramotnosti, která byla některými pedagogy zařazována nejen do hodin českého jazyka, bohužel mezi učiteli stále nejsou běžně

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2014/ 2015 Zpracovatel: Mgr. Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2013/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva 2011 2012. Obsah :

Výroční zpráva 2011 2012. Obsah : Výroční zpráva 2011 2012 Obsah : 1. Základní údaje o škole.str.2 2. Personální údaje.str.2 3. Vzdělávací program školy.str.6 4. Počty žáků.str.11 5. Hodnocení žáků.str.12 6. Průběh a výsledky vzdělávání.str.15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více