1 Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Základní údaje o škole"

Transkript

1 Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace Zařazení do sítě škol zařazena do sítě škol, pod č.j. : 52/ Název zřizovatele Město Prachatice Součásti školy Školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka : Mgr. Hana Bolková Statutární zástupkyně : Mgr. Renata Sýkorová Účetní : Bc. Helena Jilečková Hospodářka : Jana Holčíková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 630 Školní družina 190 Školní jídelna ZŠ 800

2 Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,3 61 a více let ,4 celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,5 střední výuční list ,2 střední - maturitní zkouška úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské ,3 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,5 školy učitel druhého stupně základní ,1 školy učitel náboženství ,2 vychovatel ,7 pedagog volného času asistent pedagoga ,5 trenér celkem ,0 2.4 Aprobovanost výuky ( kvalifikovanost) a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 100/90 Cizí jazyk 22 Matematika 100/90 Prvouka 100 Přírodověda 90/70 Vlastivěda 90/70 Hudební výchova 80 Výtvarná výchova 80 Pracovní činnosti 80 Tělesná výchova 80/70 Volitelné předměty - Nepovinné předměty 100

3 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33 Matematika 81 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 70 Dějepis 83 Výchova k občanství 100 Hudební výchova 86 Výtvarná výchova 0 Člověk a svět práce 45 Tělesná výchova 40/80 Nepovinné předměty 100 Pohybová výchova 0 Výchova ke zdraví 0 Inform. a kom.techn. 0 Volitelné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti

4 jméno a příjmení aprobace Funkce, učí ve školním roce Hana Bolková 1.st., Nj Ředitelka, Informační a kom.techn., Vp- MV koordinátorka ICT Jarmila Brůžková M - PČ M, PVP informatika Jaroslava Burešová R - Nj Nj, Rv, Dě,Pč Lubomír Dvořák 1.st. 1.st., TV, PVP - SH, koordinátor BOZP Věra Eichlerová 1. st. 1. st. Jaroslav Frnoch Tv Tv, I.st.- Tv, Vkz, PoV, Pč, PVP Eva Gajdošová Č - Dě Č, Dě, Božena Hronová 1.st. 1.st.-Tv, Tv, Pvp Kc, Př Jana Klímová R - Ov Školní preventistka,ov, Aj, VkO Helena Klimešová Aj - Rj Aj Kristina Kratochvílová Př- Ch Př Alena Křišťanová 1.st. 1.st. Václav Kural Fy - Pč FY, Pč, PVP Tč, Sh Erik Lorenc SŠ Tv Marie Mrázová M - Ch M, Ch, PVP - SPř Dana Mustacová 1.st. 1.st. Veronika Nebeská SŠ AJ Lenka Rolínková 1.st. 1.st. Renata Sýkorová 1.st. Zástupkyně ředitelky, Vv, Pvp Vv, koordinátorka ICT Hana Šimková Č - Hv Č, Hv, PVP - MV Eliška Špatná 1.st. 1.st., Eva Šťastná 1.st. 1.st., Školní preventistka Eva Švecová 1.st. 1.st. Dana Vávrová R - Ze výchovná poradkyně, Ze, Aj, Pov, VkZ Vladimíra Zimmermannová 1.st. 1.st., Pvp-vv, Vv Eva Rathovská SPgš- předškolní vzd. ŠD Hana Kůrková SPgš- vychovatelství ŠD Martina Schneiderová SPgš- vychovatelství, učitelka I.st., II.st. ŠD, I. st. I.pol. Pč, Prv, Hv, Pov. VV, Vl., VV II.st. II.pol.- zástup za MD Lenka Škopková SPgš- vychovatelství. Asistentka pedagoga Helena Brychová SPgŠ Zástup za asistentku pedagoga Renata Švehlová SPgŠ Asistentka pedagoga Klára Kněžková SOŠ Zástup za asistentku pedagoga Lenka Hanžlová Externí vyučující náboženství Lucie Váňová Př-TV Tv, Př., Pvp SPř, od Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

5 2.7 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 5 11,4 do 10 let 1 2,3 do 15 let 4 9,1 do 20 let 6 13,6 nad 20 let 28 63,6 celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 6 odchody 3

6 Komentář ředitele školy: Školní rok jsme zahájili s 30 pedagogy a 14 provozními zaměstnanci. I v tomto školním roce docházelo k personálním změnám. Na místo učitelky I. stupně nastoupila paní Mgr. Dana Mustacová, která v naší škole již učila a nyní obsadila volné místo po paní učitelce Mgr. Miroslavě Maříkové, která odešla do starobního důchodu. Na I. stupni v září začínalo 10 plně aprobovaných kvalifikovaných pedagogů jako třídní učitelé. Pro pokrytí všech hodin, které bylo nutno odučit v rámci učebního plánu ( 8 tříd podle ŠVP, 2 třídy podle osnov Základní školy) na I. stupni učili i neaprobovaní nebo nekvalifikovaní učitelé cizí jazyk paní Nebeská ( 6 hodin týdně), některé výchovy, prvouku, přírodovědu a vlastivědu (14 hodin) paní Schneiderová, která vyučovala ve třídě paní učitelky Hronové, ta zastupovala za MD základy tělesné výchovy na II.stupni. Na I. stupni také vyučoval Mgr. Frnoch základy tělesné výchovy, tento pedagog je plně aprobovaný, ale nekvalifikovaný pro I.st. Jsme rádi, že zástup za MD paní učitelky Váňové do převzala kvalifikovaná a aprobovaná učitelka přírodopisu paní Mgr. Kratochvílová. I v tomto školním roce matematiku na II.stupni vyučovala již jako důchodkyně paní Mgr. Brůžková, přesto matematika nebyla vyučována plně kvalifikovaně 5 hodin v 6. třídě dobíral Mgr. Kural. Výuka cizích jazyků je téměř z 90% vyučována aprobovanými pedagogy, pouze 6 hodin učila paní Nebeská, která má středoškolské vzdělání. Všichni vyučující cizích jazyků se dále vzdělávají. Kvalifikaci pro výuku cizích jazyků měly 2 pedagožky. Předměty zeměpis a dějepis ( 5 hodin) dobírala aprobovaná, avšak nekvalifikovaná Mgr. Burešová. Čtyři hodiny základů tělesné výchovy vyučoval nový kolega Erik Lorenc, který svá studia ještě nedokončil. Přivítali jsme ochotu některých pedagogů kvalifikovaných pro I. st. a ŠD, že byli ochotni vyučovat některé předměty na II.stupni jednalo se o volitelné předměty mediální výchovu a sportovní hry, výtvarnou, tělesnou a hudební výchovu odešla na mateřskou dovolenou paní Mgr. Věra Eichlerová a jako zástup převzala její úvazek paní Martina Schneiderová, která dobírala některé hodiny na I. stupni a zároveň na částečný úvazek pracovala v školní družině. Paní Schneiderová je studentkou Pedagogické fakulty UK Praha - aprobace pro I.stupeň a svá studia brzy dokončí. Úvazek paní Schneiderové převzala kvalifikovaná asistentka pedagoga paní Škopková. Na její místo nastoupila paní Klára Kněžková. Dne se vrátila po mateřské dovolené Mgr. Váňová, která začala vyučovat přírodopis, základy tělesné výchovy a seminář přírodopisu. Paní Kratochvílové bylo nabídnuto místo asistentky pedagoga u integrovaného žáka místo paní Kněžkové, která zatím nemá pedagogické vzdělání. Zároveň bylo možné, aby ve své třídě 4.A více hodin učila paní učitelka Mgr. Hronová, která do té doby zastupovala předmět základy tělesné výchovy za Mgr. Váňovou. Za dlouhodobě nemocnou asistentku pedagoga paní Švehlovou zastupovala paní Helena Brychová. Na úseku školní družiny nedošlo k žádným změnám jsou zde zaměstnány tři vychovatelky, které nemají plný úvazek z důvodu překročení limitu pracovníků. Za paní Schneiderovou převzala v II. pololetí 3. oddělení školní družiny paní Škopková (viz. výše). Ve škole bylo jako nepovinný předmět vyučováno náboženství externí pracovnicí paní Mgr. Lenkou Hanžlovou. Na provozním úseku nedošlo k výrazným změnám jako zástup za MD pracuje nadále uklizečka paní Lešková, ve školní jídelně jsme v tomto školní roce přijímaly zástupy za dvě dlouhodobě nemocné pracovnice. Jako účetní se již zapracovala paní Helena Jilečková, která vyhrála v minulém školním roce konkurs, dokončila svá studia a stala se bakalářkou. Paní Jilečková převzala agendu mzdové účetní, která již jako starobní důchodkyně odešla na zasloužený odpočinek.

7 Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Základní škola - č.j / ŠVP ZV - Přes duhový most za vzděláním Učební plán školy Vzdělávací program Základní škola Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2, s platností od Ročník Minimum Předmět ročník Český jazyk 7 Cizí jazyk 3 Matematika 5 Prvouka Přírodověda 4 Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 2 Praktické činnosti 1 Tělesná výchova 2 Volitelné předměty Disponibilní dotace *) Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty 25

8 3.2.2 Učební plán ŠVP Přes duhový most za vzděláním- I. stupeň Oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Obor Český jazyk a literatura RVP hodiny předmět ŠVP hodiny min.+dispon. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5.r. 38 Český jazyk 41 = D Cizí jazyk 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova 22 Matematika 22 = D 4 5 4,5 4,5 4 1 Informační a komunikační technologie 2 = D 0 0 0,5 0, Prvouka Vlastivěda ,5 1,5 Přírodověda ,5 1,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a zdraví 0 Pohybová výchova 5 = D Člověk a svět práce Disponibilní hodinová dotace Celkem hodin v ročníku Tělesná výchova Člověk a svět práce 10 Tělesná výchova Pracovní výchova Čj 6 h, ICT 1h, M 2 Poh.v. 5h 118 = D ročníková maxima

9 3.2.3 Učební plán ŠVP Přes duhový most za vzděláním- II. stupeň Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 6.r 7.r 8.r 9.r dis. celkem součet Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura (15+2) komunikace Anglický jazyk Německý jazyk 29(27+2) 29 Matematika a její Matematika (15+3) aplikace 18(15+3) 18 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis (21+4) 25 Člověk a společnost Výchova k občanství Informační a kom. technolgie Dějepis (12+2) 14 Člověk a svět práce Člověk a svět práce (3+2) 5 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Základy tělesné výchovy Pohybová výchova Sportovní hry-vol.,fot., (10+1) 11 Volitelný předmět Volitelný předmět pvp (4+6) 10 celkem Volitelné předměty Komunikace v AJ Mediální výchova Seminář z přírodopisu Praktika z výtvarné výchovy Fotbalová přípravka Kondiční cvičení Sportovní hry Technické činnosti Fotbalová příprava Regenerace Informatika Nepovinné předměty Náboženství 1 Osobnostní a sociální výchova 1 Sborový zpěv 1 Fotbalová přípravka 2

10 3.3 Nepovinné předměty, volitelné předměty, zájmové kroužky Název nepovinného předmětu počet zařazených žáků OSV třídnické hodiny 322 náboženství 17 angličtina jako 2.cizí jazyk 11 sborový zpěv 22 fotbalová příprava 8 Název volitelného předmětu počet zařazených žáků Informatika 14 Mediální výchova 18 Mediální výchova 11 Sportovní výchova - sportovní hry 22 Sportovní výchova - sportovní hry 18 Sportovní výchova - sportovní hry 19 Sportovní výchova - regenerace 18 Sportovní výchova - regenerace 16 Sportovní výchova - regenerace 11 Sportovní výchova fotbalová příprava 17 Sportovní výchova - fotbalová příprava 18 Sportovní výchova - fotbalová příprava 19 Technické činnosti 16 Kondiční cvičení 10 Praktika z výtvarné výchovy 18 Praktika z výtvarné výchovy 15 Seminář z přírodopisu 21 Seminář z přírodopisu 20 Seminář z přírodopisu 20 Komunikace v anglickém jazyce 18 Zájmové útvary ve školním roce 2010/ 2011 název zájmového útvaru počet zařazených žáků Anglický jazyk pro tř. 17 Sportovní hry r. 12 Sportovní hry 11 Rybolovná technika 11 Rybářský 7 Píšťalka hra na flétnu 7 Výtvarný 16 Informatika 14 Baletní studio Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

11 Komentář ředitele školy Ve školním roce se vyučovalo podle osnov Základní škola pouze v 5.ročníku. Podle vlastního ŠVP, který jsme nazvali Přes duhový most za vzděláním, se vyučovalo v 1., 2., 3. a 4. ročníku a na II.stupni. Tento dokument byl i v tomto školním roce pracovním materiálem a vedení školy se snažilo motivovat pedagogy k naplňování hlavních cílů ŠVP, což je utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a zavádění strategií, které vedou k naplnění tohoto cíle. Do učebního plánu školy jsme zavedli v tomto šk.roce další nový nepovinný předmět ( angličtina jako 2.cizí jazyk) kromě sborového zpěvu, fotbalové přípravy a náboženství jsme již druhým rokem zařadili do rozvrhu nepovinný předmět Osobnostní a sociální výchova, uskutečňovanou formou třídnických hodin. Tento předmět jsme zavedli jako výstup projektu OPVK Začleňování průřezových témat do výuky. Třídnické hodiny jsou zařazovány ve všech ročnících jednu hodinu týdně. Probíhají pod vedením třídních učitelů. Začlenění třídnických hodin vychází z výchovných cílů a potřeb žáků, např. vzájemné poznávání, mapování vztahů ve třídě, prevence šikany. Prostřednictvím motivačních her, diskusí, vyjadřováním vlastního názoru i zpracováním dotazníků rozvíjíme sociální dovednosti naslouchání, komunikace, sebepoznávání, empatie, řešení konfliktů a podobně. Při třídnických hodinách si žáci sami vytvářejí pravidla, která se postupně stávají přirozenou součástí školního klimatu. Žáci jsou schopni je uplatňovat i samostatně. Může to představovat velký přínos pro jejich další osobní a profesní růst. Předmět třídnická hodina směřuje k: navození pozitivních vztahů mezi dětmi upevnění pocitu sounáležitosti s třídou u jednotlivých dětí profilování dané třídy v rámci školy podpora základních životních hodnot u jednotlivých dětí stanovení hodnot dané třídy podpora komunikačních rámců přijatých třídou a pedagogem trénování tolerance a akceptace sebe i druhých nácvik empatie nácvik řešení problémů-aplikování v přímém životě třídy respektování demokracie prevence sociálně patologických jevů utváření a tmelení kolektivu potlačení role pedagoga a upřednostnění role leadera třídy zprůhlednění žádoucích osobních postojů třídního učitele iniciování rodičů dětí ke spolupráci s třídním učitelem Na II. stupni bylo nutné přistoupit na dělení hodin informatiky v 6. a 7. třídě, z důvodu nedostatečné kapacity učebny a z důvodu větší naplněnosti těchto tříd. Tyto hodiny se dělily s hudební výchovou, proto přibyly zároveň hodiny hudební výchovy. Navíc se musely odučit 4 hodiny. Ve škole se v tomto školním roce vyučovaly dva povinné cizí jazyky anglický ( třída 225 žáků) a německý (3. 9.třída 36žáků). Na I.stupni se učilo 123 žáků v 9 anglických skupinách, což je 13,6 žáků na jednu skupinu. V 5. třídě je jedna skupina německého jazyka, která měla 9 žáků do této skupiny je začleněn integrovaný žák a tato menší naplněnost pomáhá při individuálním přístupu k tomuto žákovi. Na II.stupni bylo 102 žáků rozděleno do 7 anglických skupin, což je průměrně 14,5 žáka na jednu skupinu. Na II. stupni pracovalo 27 žáků ve dvou německých skupinách. I nadále se snažíme zachovat trend menší naplněnosti jazykových skupin, což významně napomáhá větší kvalitě výuky, především pak s důrazem na komunikaci v cizím jazyce. Bohužel i z naší školy se vytrácí zájem o studium německého jazyka, v příštím školním roce očekáváme, že bude ve škole pouze 25 žáků, kteří se budou učit německy. Ve třetí třídě nabízíme oba jazyky, ale upozorňujeme rodiče, že při přechodu dítěte na jinou školu, nemusí být výuka německého jazyka zabezpečena. Do budoucna je také třeba zvážit, zda škola ve svém ŠVP rozhodla dobře v tom, že druhý cizí jazyk je nabízen jako volitelný předmět. Již několik let se do něj žáci nehlásí a rodiče se také na základě dotazníkového průzkumu vyjádřili, že nemají zájem o německý jazyk ani jako o povinný předmět. Pro žáky, kteří přecházejí na střední školy s výukou obou jazyků, je v tomto směru náš učební plán nevýhodný.

12 Bylo otevřeno 20 skupin volitelných předmětů, tento rekordní počet skupin ve své rozmanitosti kopíruje zájmy žáků naší školy. Již tradičně na 1. místě převládají předměty sportovního zaměření. Bylo jich otevřeno 10. Je potěšitelné, že přetrval zájem o přírodovědný seminář, kdy jsme mohli otevřít tři skupiny. Mediální výchova je mezi žáky také oblíbená, byly otevřeny 2 skupiny. Tyto dva volitelné předměty jsou výsledkem grantového projektu OPVK Začlenění průřezových témat do výuky a jsme rádi, že škola naplňuje udržitelnost projektu prostřednictvím právě těchto předmětů. Poklesl zájem o informatiku byla otevřena pouze 1 skupina. I nadále byl značný zájem o praktika z výtvarné výchovy, technické činnosti a komunikaci v cizím jazyce. Jedním z cílů našeho ŠVP je naplňovat profilaci školy na sport, zdravý životní styl a díky předmětům Výchova ke zdraví, Pohybová výchova a právě volitelným předmětům se daří tento cíl plnit, možná trochu i na úkor výuky cizích jazyků. I z tohoto důvodu jsme v tomto školním roce otevřeli jednu skupinu nepovinného předmětu angličtina jako 2. cizí jazyk, do kterého se mohli přihlásit žáci nad rámec učebního plánu, daného ve školním vzdělávacím programu. Se zmenšujícími se požadavky pro přijetí žáků na střední školy ( nevyžadují se přijímací zkoušky na většině škol) poklesl také zájem o volitelné předměty seminář z matematiky a českého jazyka. Již určitou tradicí se stalo začlenění hodin jógy do učebního plánu školy na I.stupni. V době cvičení jógy má vyučující polovinu třídy a poté se děti v průběhu téže hodiny vystřídají. Toto cvičení děti velmi baví a díky vlastnímu ŠVP ho můžeme zařazovat do profilového předmětu Pohybová výchova. Tradičně škola otevřela zájmové útvary. V tomto školním roce pouze 9, což je pokles o 3 oproti minulému školnímu roku. I když tyto zájmové útvary nabízí velmi pestrý obsah od uměleckého přes sportovní až k přírodovědnému, je zájem o tyto kroužky opět nižší. Zůstal kroužek anglického jazyka pro nejmenší žáky, který je dobrou průpravou pro nadcházející povinnou výuku. Bohužel se v tomto školním roce nepodařilo otevřít kroužek dramatický a do budoucna vidím nutnost začlenit dramatickou výchovu více do vzdělávacího procesu. Bohužel stále klesá zájem žáků II. stupně o jakékoliv zájmové útvary, ačkoliv jim byly nabízeny především sportovní, nevyužili nabídky a tyto kroužky nebyly otevřeny. Žáci i v tomto školním roce mohli využívat nabídky centra volného času Céčka a 3 kroužků DDM, které měly své pravidelné schůzky v naší škole. Školní rok: 2010 / Počty žáků Zpracovatel: Hana Bolková

13 4.1 Počty žáků školy počty žáků - stav ke konci školního roku, včetně nově přijatých 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy třída počet žáků výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A 15 NE 1.B 19 NE 2.A 17 NE 2.B 16 NE 3.A 17 NE 3.B 23 NE 4.A 22 NE 4.B 15 NE 5.A 24 NE 5.B 27 NE 6.A 26 NE 7.A 28 NE 8.A 22 NE 8.B 16 NE 9.A 19 NE 9.B 16 NE celkem počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy od ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 3 čtyřleté gymnázium 4 střední odborná škola 24 střední odborné učiliště konzervatoř 0 Škola v zahraničí Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem 0 0 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti

14 Komentář ředitele školy První školní den přišlo do školy 329 žáků, o 14 méně než v předchozím roce. V průběhu školního roku se přihlásilo do školy 5 žáků a 12 žáků odešlo, stav žáků ke konci školního roku byl tedy 322 žáků. Do prvních tříd nastoupilo 34 žáků, což je o 4 žáky méně než v roce předchozím. Otevřely jsme dvě třídy po 15 a 19 žácích. Na druhém stupni vznikla pouze jedna 6. a jedna 7. třída. Na II.stupni je tedy 6.tříd, na I.stupni 10 tříd. Základní docházku ukončilo 38 žáků 35 žáků z 9.ročníku, 3 žáci z 8. ročníku Jedna žákyně z 9. třídy ukončila základní docházku a pokračuje v docházce ve škole v Anglii. Jako v předešlém roce byl podstatně menší zájem o studium na gymnázium hlásili se a byli přijati 4 žáci. Největšímu zájmu se opět těšily střední odborné školy. 33 žáků bylo umístěno v 1. kole přijímacího řízení., 5 žáků ve 2. kole. Na víceleté gymnázium se hlásili 4 žáci, 3 byli přijati.

15 Školní rok:: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída počet prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním I.pol II.pol. I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol. 1.A B A B A B A B A B A A A B A B Celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování I.pol II.pol. I.pol II.pol. 1.A B A B A B A B A B A A A B A B celkem

16 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Způsob vyjádření hodnocení výsledků vzdělávání je ve všech případech klasifikačním stupněm kromě slovního hodnocení z českého a německého jazyka pro jednoho integrovaného žáka z 5. A a jednoho integrovaného žáka z 1.A z matematiky a českého jazyka. 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Pochvala na vysvědčení Obě pololetí Obě pololetí Obě pololetí 1.A B A B A B A B A B A A A B A B celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída Napomenutí třídního Důtka třídního Důtka ředitele školy učitele učitele I.pol. II.po. I.pol. II. pol. I.pol. II. pol. 1.A B A B A B A B A B A A A B A B

17 celkem třída 5.6 Komisionální přezkoušení žáků O komisionální přezkoušení na základě žádosti zákonných zástupců podle odstavce 4) 52 zákona 561/2004 nebylo v tomto školním roce požádáno Opakování ročníku Neprospívajících žáků bylo na konci II. pol. 5 z toho byly 2 žákyně I. stupně, pro jednu žákyni požádali rodiče o opakování ročníků ze zdravotních důvodů, druhá žákyně vykonávala opravné zkoušky, z kterých byla hodnocena nedostatečně a tudíž opakuje 5. ročník. 3 žáci, kteří neprospěli na II.stupni, splnili 9let školní docházky a tedy vyšli ze základní školy. Nevykonávali opravné zkoušky, protože neprospěli z více než dvou předmětů. 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin počet omluvených hodin průměr na žáka třídy I.pololetí průměr na žáka třídy II.pololetí počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I.pol. 1.A ,8 32, B ,53 30, A ,57 27, B ,81 40, A ,33 49, B ,22 27, A ,24 28, B ,47 32, A ,79 32, ,B ,59 37, , A , A ,04 6 0,04 0,18 8.A , ,91 8.B , ,37 4,81 9.A ,05 91, ,8 0,47 9.B ,75 celkem ,63 51, ,235 0,44 průměr na žáka třídy II.pol.

18 Komentář ředitele školy: V tomto školním roce došlo k výraznému poklesu neprospívajících žáků o 7 oproti minulému školnímu roku. Neprospívajících žáků bylo na konci II. pol. 5 z toho byly 2 žákyně I. stupně, pro jednu žákyni požádali rodiče o opakování ročníků ze zdravotních důvodů, druhá žákyně vykonávala opravné zkoušky, z kterých byla hodnocena nedostatečně a tudíž opakuje 5. ročník. 3 žáci, kteří neprospěli na II.stupni, splnili 9 let školní docházky a tedy vyšli ze základní školy. Nevykonávali opravné zkoušky, protože neprospěli z více než dvou předmětů. Tito 3 žáci měli již delší dobu problémy s prospěchem a veškerá snaha učitelů pomoci jim se míjela účinkem. Žáci měli problémy s kázní a neomluvenou absencí. Byla jim také například nabízena pomoc s vypracováním absolventských prací, bohužel nabídku nevyužili a tyto práce tito tři žáci nevypracovali. 61,6 % žáků prospělo s vyznamenáním. Pedagogové hodnotí podle předem stanovených pravidel, která vycházejí z cílů vedoucích k naplňování ŠVP. Vedení školy klade důraz na co nejpestřejší škálu hodnocení s důrazem na to, že každý žák může být úspěšný. Snažíme se využívat sebehodnocení žáků pomocí portfólií, kam si žáci zakládají své práce, které potom sami hodnotí, nebo pomocí sebehodnotících archů, případně zápisů symboly do žákovské knížky, či záznamníčku. I nadále škola důsledně řeší výchovné problémy žáků. Byly svolávány výchovné komise ( více viz. kapitola 10) a škola řešila problémy žáků i v rámci Odboru sociálních věcí Města Prachatice. Nejen při pedagogických radách se hodnotilo nevhodné chování žáků, které bylo v rozporu se školním řádem jednalo se především o vandalství, hrubé vyjadřování namířené proti spolužákům a v některých případech i proti učitelům. Často docházelo i k nerespektování pokynů pedagogů. Pedagogům při jejich hodnocení napomáhají jasná pravidla, se kterými jsou žáci předem seznamováni jedná se např. o pravidla na zapomínání domácích úkolů, pomůcek a žákovských knížek do žákovských knížek a do třídních knih jsou prováděny záznamy, které jsou poté vyhodnocovány a jsou přijímána nejrůznější výchovná opatření. Pro hodnocení vandalství využívala škola především alternativních trestů to znamená, že žáci po vyučování vykonali práci pro školu ( většinou takovou, která byla nápravou jejich vandalství). Za nejčastější porušování pravidel se i tomto školním roce dá považovat nedbalá domácí příprava zapomínání úkolů a pomůcek, vyrušování při vyučování, za pozdní příchody do školy, za neomluvenou absenci ( snížený stupeň z chování). Snížený stupeň z chování byl také po projednání na pedagogické radě udělen ve dvou případech za velmi hrubé chování ke spolužákům, jeden chlapec se také choval velmi hrubě k dospělým osobám. Tyto případy byly řešeny v součinnosti s OSPOD Prachatice. Na druhou stranu vedení školy podporuje pozitivní hodnocení žáků jako kladné motivace bylo využíváno několika stupňů pochvaly - do ŽK, třídního učitele, ředitelky školy a na vysvědčení. Je potěšitelné, že pedagogové v daleko větší míře využívají této kladné motivace v tomto školním roce narostl počet pochval třídního učitele o 31. Zároveň hodnotíme nejlepšího sportovce a žáky, kteří reprezentují školu v olympiádách nejúspěšněji, navrhujeme na ocenění soutěže okresního formátu Talent okresu. Jeden žák byl v této soutěži oceněn. Žáci byli velmi úspěšní v soutěžích z českého jazyka, dějepisu a zeměpisu účastnili se okresních, krajských kol. Škola se snaží pracovat tímto způsobem s talentovanými žáky. V tomto školním roce jsme vyhodnotili také nejúspěšnějšího žáka v historii školy Lukáše Kuneše.

19 Školní rok: 2010/2011 Zpracovatel: Mgr. Hana Bolková 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 25 Zástupce ředitele školy 10 Ostatní pracovníci 16 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků + (objevuje se ve všech hodinách) konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na + předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben + vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů + podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a + individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost + relaxace žáků vhodná forma kladení otázek (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) + Málo využíváno výukových programů Často převažuje role učitele

20 Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku + propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) + využívání zkušeností žáků + vliv hodnocení na motivaci žáků + využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + osobní příklad pedagoga + Interakce a komunikace klima třídy + akceptování stanovených pravidel + komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, + argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, + příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností žáků + využívání vzájemného hodnocení a +velmi málo sebehodnocení žáků ocenění pokroku + zdůvodnění hodnocení žáků učitelem + vhodnost využitých metod hodnocení žáků + učitelem využití klasifikačního řádu + Komentář ředitele školy: Průběh vzdělávání byl sledován při hospitacích, při diskusi s učiteli, při rozhovorech. Byl vytvořen plán hospitací pro školní rok. Každý měsíc byly dopředu stanoveny cíle hospitací a prostřednictvím nástěnky byli pedagogové informováni o termínu a cíli hospitace. Ředitelka školy vykonala měsíčně v průměru 2,5 hospitace a kromě jedné vyučující byla na hospitacích u všech pedagogů, včetně praktikantky. Další hospitace prováděla zástupkyně ředitelky a i v tomto školním roce probíhaly vzájemné hospitace mezi pedagogy. Postřehy z hospitací, které popisují průběh vzdělávání : Odborně je vyučování vedeno na vysoké úrovni Často nebyla dobře promyšlena stavba hodiny žáci nebyli seznamováni s cílem, ke kterému by měli v průběhu hodiny dojít a na závěr zhodnotit míru dosažení cíle, chybělo krátké opakování, návaznost na předchozí výuku a naplánované činnosti se nestihly vždy v plné míře, závěr hodiny byl často chaotický, nebyl čas na zhodnocení Ve většině hodin na I.stupni se využívalo prožitkového učení, činnosti se často střídaly, byly zařazovány relaxační chvilky V 1.třídách paní učitelky u dětí pečlivě upevňovaly správné pracovní návyky, využívaly všech příležitostí pro rozvíjení sociální kompetence budování klimatu třídy, dodržování pravidel, děti se učily poděkovat, poprosit, v případě potřeby poskytnout pomoc, nebo o ní požádat Velmi zřídka se používají vhodné strategie k dosahování klíčových kompetencí Kladně se dá hodnotit rozvoj čtenářské gramotnosti, která byla některými pedagogy zařazována nejen do hodin českého jazyka, bohužel mezi učiteli stále nejsou běžně

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

str. 59 Sběr hliníku str. 61 Sběr starého papíru - podzim str. 62 Sběr starého papíru - jaro str. 63

str. 59 Sběr hliníku str. 61 Sběr starého papíru - podzim str. 62 Sběr starého papíru - jaro str. 63 Záklladníí šškolla Prracchattiiccee,, Nárrodníí 1018 Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 1 Obsah výroční zprávy : str. 3 str. 4 str. 7 str. 11 str. 12 str. 17 str. 20 str. 22 str. 24 str. 30 str. 32

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více