VYBAVENÍ ŠKOLY A PROJEKTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBAVENÍ ŠKOLY A PROJEKTY"

Transkript

1 VYBAVENÍ ŠKOLY A PROJEKTY Český jazyk Ve sbírce jazyka českého najdeme několik nástěnných plakátů (Vyjmenovaná slova, Přehled vzorů podstatných jmen ), diskety firmy Terasoft (Čárka v souvětí, Čárka ve větě jednoduché, Druhy vedlejších vět, Podstatná jména, Přídavná jména, Slovesa, Větné členy), Větné rozbory CD ROM Terasoft Diktáty. Postrádáme nástěnné plakáty s učivem skladby, CD s literárními ukázkami, videokazety s dokumenty o autorech literárních děl. Olympiády a soutěže v jazyce českém: Olympiáda v českém jazyce pravidelně se zúčastňují žáci 8. a 9. ročníků (postup do obvodního kola) Pražské poetické setkání (dříve Pražské vajíčko) má na naší škole dlouholetou tradici. Tuto soutěž v recitaci pořádáme pro ročník (i někteří učitelé se mohou pyšnit diplomem z této soutěže). Úspěšní recitátoři postupují do obvodního kola. Staň se spisovatelem literární soutěž vyhlašovaná Místním úřadem Městské části Praha 13. Posíláme vybrané příspěvky z I. a II. stupně. Dva roky vycházel školní časopis Spektrum, nyní se tajná dětská redakce pokouší vydávat svůj časopis. Cizí jazyky Výuka probíhá v šesti jazykových učebnách (4 anglického jazyka, 2 německého jazyka). V specializovaných učebnách žáci mohou používat gramatické mapy, tabulky a plakáty (většinou vlastní výroby), magnetofony, audiokazety pro všechny ročníky, učebnice a Teacher s books, 150 dvoujazyčných slovníčků, videokazeta Windows on Britain, CD s vánočními koledami, mapičky Fiests and Families. Každý učitel angličtiny i někteří žáci odebírají časopisy R+R a Ufin. Dějepis Kabinet a učebna dějepisu obsahuje mapy k jednotlivým historickým událostem a jednotlivým historickým obdobím od pravěku až po 20. století. Dále obsahuje několik

2 videokazet se středověkou tematikou, videokazety k moderním dějinám a ke stejnému tématu i dvd. Kromě již zmiňovaného obsahuje promítací folie - pravěk a starověk. Problémem ale je, že v současné době není v učebně dějepisu funkční televize a není zde ani video, z toho důvodu je používání videokazet komplikováno nuceným přesunem do jiné učebny, kde se tyto pomůcky nacházejí. Doufáme, že v budoucnosti se situace zlepší a přispěje tak k ještě kvalitnější výuce. Pravidelně se účastníme Dějepisné olympiády, která je pořádána Domem dětí a mládeže. Dále soutěže Za tajemstvím Pražského hradu pořádanou Správou Pražského hradu. V budoucnosti bychom se chtěli pokusit o vytvoření školní soutěže spojené s poznáváním pražských památek a o častější zařazení miniprojektů s příslušnou tematikou. Občanská výchova Pro občanskou výchovu nejsou speciální pomůcky ani vybavení kombinuje pomůcky dějepisné a materiály využívané také v rodinné výchově. K dispozici je vhodná literatura v knihovně školy. Zeměpis Učebna zeměpisu splňuje základní požadavky pro výuku tohoto předmětu. Učebna je vybavena promítacím plátnem, ovládacím pultem, televizí s DVD přehrávačem. Učebna zeměpisu je propojena se zeměpisným kabinetem, kde jsou uloženy potřebné pomůcky k výuce (mapy, globusy, časopisy ). Zbytek pomůcek nepotřebných bezprostředně k výuce, je uložen v zeměpisném skladu, který je umístěn na stejném patře jako učebna s kabinetem. Zeměpisný kabinet (sklad) je vybaven adekvátně k výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy. Jsou zde uloženy mapy (obecně-zeměpisné, politické) světadílů, Česka, oceánů, globusy a další pomůcky (materiál k diaprojektoru, malé obrazové mapky, ad.). Celkově je sbírka ve velmi dobrém stavu. V rámci výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ mají žáci možnost zapojit se do různých soutěží, olympiád a projektů pořádaných MŠMT ČR či školou nebo jinými institucemi. Každoročně se žáci naší školy zapojují do Zeměpisné olympiády, kterou tvoří dvě kategorie (6., 7. ročník a 8., 9. ročník). Probíhá v říjnu a listopadu a dva nejúspěšnější žáci z každé kategorie postupují do obvodního kola pořádaným DDM Praha 5.

3 Přírodopis Odborná učebna přírodopisu, kde probíhá především výuka tohoto předmětu, ale též dle potřeby výuka fyziky a chemie, splňuje základní požadavky pro frontální výuku uvedených předmětů včetně demonstrace přírodnin, pokusů, měření a pozorování přírodních jevů. Statické žákovské stoly jsou standardně vybaveny připojením k elektrické síti, plynu a rozvodu vody. Žáci plně využívají při praktických úkolech dostatečné množství umyvadel (10) s teplou i studenou vodou, čímž jsou zajištěny základní hygienické požadavky pro práci s biologickým materiálem, příp. pro fyzikální a méně náročné chemické pokusy (chybí zde digestoř). Učebna je vybavena též promítacím plátnem, zpětným projektorem a ovládacím pultem pro zobrazovací techniku, závěsným televizorem a videorekordérem. Jsou zde tradičně umístěny hrnkové rostliny, sloužící nejen jako součást estetické výchovy, ale též k přímé výuce. Péči o ně zajišťují žáci. Učebna postrádá počítač spojený s dataprojektorem pro moderní, názornější a poutavější výuku. Učebna je propojena s přípravnou a následně přírodovědným kabinetem, které tak vytváří vyučujícím bezprostřední zázemí pro realizaci teoretické i praktické části výuky. Odpadá tak problém související s přenášením pomůcek do jiných, různě vzdálených učeben. Přípravna je vybavena velkým laboratorním pultem, který též umožňuje podle potřeby připojení ke zdroji elektřiny, plynu a vody. Jsou zde uloženy žákovské mikroskopy, pomůcky k mikroskopování, mikroskopická technika, stereomikroskop, žákovské preparační soupravy, základní chemické sklo, diaprojektor se skromnou sadou diapozitivů, videokazety a knihovna s biologickou a ekologickou tématikou. Přírodovědný kabinet je vzhledem ke stáří školy poměrně slušně vybaven. Jsou zde uloženy sbírky přírodnin (dermoplastické preparáty, osteologický materiál, trvalé mikroskopické preparáty, herbáře, ulity a lastury, horniny a minerály a paleontologický materiál) a obrazový materiál (nástěnné výukové tabule, obrazové atlasy, srovnávací atlasy a klíče k určování organismů). Většina sbírek byla pořízena v letech a je ve velmi dobrém stavu. Přírodniny jsou využívány téměř každou vyučovací hodinu a žáci na ně reagují pozitivně. S mnohými mohou též sami manipulovat, vždy však pod dohledem a se svolením vyučujícího. Kabinet postrádá sbírky hmyzu, resp. bezobratlých živočichů a dermoplastické preparáty ryb, obojživelníků a plazů. K terénní výuce přírodopisu je hojně využíváno nejbližší okolí školy. Velice cenné území Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí poskytuje možnost seznámit žáky

4 s geologickou minulostí, vznikem údolí a významnými společenstvy organismů vázaných na vápence a možnostmi ochrany přírody (zvláště chráněná území). V rámci výuky přírodopisu mají žáci 2. stupně možnost zapojit se do nejrůznějších soutěží, předmětových olympiád, a projektů, organizovaných MŠMT ČR, školou či jinými institucemi. Každoročně se žáci v hojném počtu zapojují do školních kol předmětové soutěže Biologická olympiáda, která je rozdělena do 2 věkových kategorií (kategorie D 6. a 7. ročník a kategorie C 8. a 9. ročník). Probíhá v březnu a dva nejúspěšnější řešitelé pak postupují do obvodních kol, pořádaných DDM pro Prahu 5. V poměrně silné konkurenci žáků gymnázií se naši žáci umísťují obvykle v lepší polovině soutěžících. Každoročně se naši žáci účastní též soutěže Zelená stezka Zlatý list, která je zaměřena na přírodu a její ochranu. Organizuje ji ČSOP a v posledních letech je místem jejího konání bývalé koupaliště u Klukovic v nedalekém Prokopském údolí. Vyučující přírodopisu v rámci zabezpečení zajímavosti výuky a jejího rozšíření spolupracuje s Přírodovědnou stanicí hlavního města Prahy, Střediskem ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově, s pracovníky Fakulty lesnické a environmentální ČZU (např. arboretum v Kostelci nad Černými lesy), využívá výukové programy sdružení TEREZA (nevládní nezisková organizace) a oddělení osvěty a výchovy ZOO Praha a Přírodovědeckou fakultou UK Praha. Matematika Jedna třída je zařízena jako učebna matematiky. Vybavení učebny matematiky - soupravy krychliček, drátěné modely těles, názorné zlomky, topografická souprava, kalkulačky, soubory nástěnných tabulí s naznačenými algoritmy matematických operací, tabulky s geometrickými tvary a zobrazenými tělesy doplněné o vzorce pro výpočty, sady trojúhelníků, pravítek, úhloměrů a kružidel pro demonstraci na tabuli, možnost využití videa a zpětného projektoru, zatím chybí vhodný počítačový program pro žáky 2. stupně. V učitelské knihovně jsou k dispozici i jiné řady učebnic matematiky a sbírek než ty, se kterými pracují žáci. Přesto je vhodné uvažovat o zakoupení jiné řady učebnic pro všechny žáky (řady doplněné o pracovní sešity placené žáky). Soutěže: matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan.

5 Fyzika, chemie Odborná učebna fyziky a chemie je zařízena pro 42 žáků. Disponuje klasickou černou tabulí i bílou tabulí pro lihové fixy, výkonnou digestoří pro provádění chemických pokusů, rozvodem plynu a nízkonapěťové elektřiny (t. č. vyřazeno z provozu z bezpečnostních důvodů). Mimo to je zde vystaveno několik poutavých obrazových tabulí. Vybavení kabinetu chemie a laboratoře je dostačující - žáci mají k dispozici laboratorní soupravy SIL, které obsahují veškeré pomůcky potřebné k pokusům. Momentálně potřebujeme doplnit jen rychloběžné teploměry a postupně doplňovat spotřebované chemikálie (ph papírky, spotřební sklo, ). Soutěže: chemická soutěž pro žáky 9. tříd, soutěž "Voda známá a neznámá". V kabinetě fyziky je shromážděna rozsáhlá sbírka pomůcek pro výuku fyziky. Především se jedná o celou řadu stavebnic zaměřených na rozličné oblasti fyziky (Mechanika I, Mechanika II, Elektronika I, Elektronika II, Optika; celkem 66 kusů!) a o základní měřicí přístroje (váhy, odměrné válce, délková měřidla, siloměry, voltmetry a ampérmetry). Dále je zde uskladněno množství obrazových tabulí. Velmi efektní položkou je Van der Graafův generátor, u dětí obzvláště oblíbený. Kabinet pro 1. stupeň Kabinet pro 1. stupeň nabízí pomůcky pro 1. až 5. ročník a to zejména pro předměty Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Sbírka českého jazyka obsahuje velké množství nástěnných obrazů s tématy: Tabule psacího písma, Abeceda, Slabiky a slova, Vyjmenovaná slova, Slovní druhy, Tvoření slov, Vzory podstatných jmen, Skloňování přídavných jmen a zájmen, Věta a větná skladba. Kromě nástěnných obrazů ve sbírce najdeme také Kartotéky slov, Abecední soubory, Živé abecedy nebo kostky pro výuku měkkých a tvrdých souhlásek. V kabinetu se nachází i malá sbírka pomůcek do anglického jazyka soubory A4 pro anglický jazyk a dále nástěnné obrazy Basic English I, II, III a IV. Sbírka matematiky obsahuje zejména pomůcky pro praktické využití v hodinách, které usnadňují matematickou představivost žáků. Jsou to počítadla, číselné osy, modely těles, tečky a číslice, číselné řady, soubory figurek pro množiny, karty součtů a rozdílů, tabulky spojů pro sčítání a odčítání, ale také nástěnné obrazy matematických pojmů a matematických představ.

6 K výuce prvouky a přírodovědy slouží množství názorných plakátů s tématy: Vesnice, Nakupujeme, Čas, Moje rodina, Výživa a zdraví, Domácí zvířata, Ovoce, Zelenina, Lidské tělo a Soubory pro prvouku (Ekosystémy lesa, vody, louky, lidských obydlí a pole, Stromy, keře a byliny, Savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby a hmyz). Tyto názorné plakáty jsou v tématech Domácí zvířata, Ovoce a zelenina, Listnaté a jehličnaté stromy a Lidské tělo obohaceny také o žákovské soubory. Ve sbírce pak nalezneme semafory a soubory plakátů pro dopravní výchovu. Z konkrétních výukových pomůcek jsou zde hodiny, váhy, vzorky přírodnin, kalendář, tvary věcí okolo nás a výuková CD Naší přírodou a Rozum do kapsy. K výuce vlastivědy jsou využívány: Mapa světa pro děti, Evropa panoramatická, plakát Naši panovníci a Hymna ČR. Z ostatních pomůcek pak kabinet nabízí především elektrická piana, soubory Orffových nástrojů a zpětné projektory se stolky. Výtvarná výchova Učebna poskytuje žákům polohovací pracovní stoly, které nahrazují malířské stojany, židle, dvě umyvadla, tabule. Naopak chybí stojan na sušení výkresů (tzv. sušák na výkresy), magnetická tabule, diaprojektor (pro přednášky z dějin umění, pro ukázky výtvarných děl), zpětný projektor. Kabinet: pomůcky od žáků všech ročníků se vybírají peníze na pomůcky na začátku školního roku (80 Kč nebo 160 Kč dle počtu vyučovacích hodin Vv týdně). Z těchto peněz škola nakoupí základní pomůcky nezbytné pro výuku (např. čtvrtky, barevné papíry, balicí papíry, tužky, gumy, uhle, rudky, pastely, olejové křídy pro kresbu, barvy, štětce atd.) Hudební výchova V učebně jsou nevhodné pracovní stoly, málo prostoru pro realizaci pohybových činností, chybí umyvadlo. Kabinet - pomůcky: Orffovské hudební nástroje rytmické a melodické, mini orchestr, xylofon, triangl, bubínek, barevné kastaněty atd., dostačující výběr CD vážné hudby. Chybí CD populární hudby, je malý počet učebnic Hv, některé CD k učebnicím Hv jsou poškozeny.

7 Školní knihovna Školní knihovna se dělí na dvě části: a) učitelskou, která čítá přírůstků odborné literatury b) žákovskou, jež obsahuje přírůstků převážně krásné literatury pro děti a mládež Její součástí je sbírka MC, CD a CD-ROM: MC pro výuku Aj, CD pro výuku Hv ( roč.), CD-ROM: Panovníci českých zemí, Skladatelé světové hudby, Hrady a zámky, Architektura v českých zemích, Rozum do kapsy, Čítanka o holocaustu. Kinosál Takto se nazývá místnost s moderní audiovizuální technikou, malým jevištěm a velkým prostorem pro nejrůznější třídní exhibice a diskusní pořady se zajímavými osobnostmi. Tento sál také slouží k promítání tematických filmů, dokumentů či didaktických projektů a rovněž k různým kulturním akcím. Tělesná výchova Soutěže, turnaje: Sportovní soutěže POPRASK (pohár pražských škol) - přespolní běh, malá kopaná, stolní tenis, florbal, basketbal, volejbal, přehazovaná, vybíjená, nohejbal. Ostatní sportovní soutěže: Pohár o starostovu brusli, Mc Donald s Cup, Spolupráce s jinými organizacemi: Spolupráce s SK Motorlet Praha: možnost využití fotbalového hřiště v dopoledních hodinách, specializace výuky pro žáky II. stupně fotbal, oboustranné využití sportovního vybavení a doplňků. Vybavení kabinetů a učeben: Kabinet TV vybaven míči, sportovním náčiním, pomůckami a doplňky Sklad TV - vybaven míči, sportovním náčiním, pomůckami a doplňky Šatny TV - vybaveny sprchami Tělocvična I - standardní vybavení; revize proběhla v březnu 2011 (viz záznamy v kanceláři školy) Tělocvična II - standardní vybavení; revize proběhla v březnu 2011 (viz záznamy v kanceláři

8 školy) Taneční sál - vybaven zrcadly Herna stolního tenisu - pink-ponkové stoly, pálky, míčky Venkovní tenisový kurt tartanový povrch Venkovní víceúčelové hřiště umělá tráva, asfaltový povrch Venkovní fotbalové hřiště - povrch: umělá tráva Výchova ke zdraví Ve škole je k dispozici série učebnic Rodinná výchova, z nichž vyučující mohou čerpat některá témata, a dva nástěnné obrazy Výživa a Návykové látky. Dále je zde řada videokazet, což je bohužel starší materiál, jež nelze naplno využít. Jako výukový materiál slouží též několik titulů ze školní knihovny. Využívány jsou pracovní listy ze sbírky pracovních listů Výchova ke zdraví a pracovní listy k volbě povolání. Příprava pokrmů Ve cvičné kuchyňce se nacházejí 4 kuchyňské linky s dřezy, dvěma elektrickými sporáky Mora a 2 sklokeramickými sporáky téže značky. Pro stolování jsou zde 4 restaurační stoly se židlemi. Pro přípravu pokrmů jsou k dispozici základní elektrické spotřebiče- 3 šlehače ETA, topinkovač Zannusi, 2 varné konvice Zanussi, sendvičovač Gallet, tyčový mixér Elektrolux, robot Bravo, mixer Eta, dále tlakový hrnec, chladnička Zanussi a pro ohřev pokrmů mikrovlnná trouba Whirlpool. Žáci používají běžné kuchyňské nádobí a náčiní. Informatika Ve škole jsou k dispozici celkem dvě počítačové učebny. Na druhém stupni je v učebně 25 počítačů pro žáky a jeden učitelský počítač. Na prvním stupni je učebna vybavena celkem 19 počítači s odpovídajícím hardwarem i softwarem. Obě učebny slouží nejen v hodinách informatiky, ale i při výuce ostatních předmětů na obou stupních školy. Ve výuce je také hojně využívána Multimediální učebna, vybavená interaktivní tabulí a DVD přehrávačem s televizí.

9 Pěstitelské práce Odborná učebna pěstitelství slouží k výuce tohoto předmětu již asi šestým rokem. Žáky je využívána především k práci s rostlinným materiálem živým i suchým, tj. k pěstování pokojových rostlin, jejich předpěstování, přesazování a aranžování rostlin v rámci tradičních svátků. Hotové výrobky a výpěstky jsou používány k výzdobě interiéru školy a k výsadbě na školní pozemek. Jedná se výhradně o okrasné rostliny. Pro práci na školním pozemku mají žáci k dispozici dostatečné množství pracovního nářadí. Každoročně škola zajišťuje nákup zeminy, hnojiv a nádob na výsadbu rostlin. Školní družina Při naší ZŠ pracuje ŠD pro1.-4. ročník. Celodenní provoz: ráno 6:30-7:40 dále od 11:40 (nebo 12:35) do hodin. Ve 4 odděleních pracují 4 vychovatelky s plnou kvalifikací. Činnost: společný oběd, relaxace, čtení po obědě, odpočinková činnost, vycházky, sportovní aktivity, příprava na vyučování (didaktické hry, soutěže, vycházky, vypracování domácích úkolů). Družinové akce: 1x měsíčně 1 větší akce pro všechna oddělení (Drakiáda, divadlo, vánoční a velikonoční tradice, Den dětí,...) Vybavení ŠD: TV, video, CD přehrávače, stolní hry, stavebnice, Lego, molitanové kostky, koberce, sportovní náčiní pro aktivity venku, dětské časopisy, vybavení na výtvarnou a rukodělnou činnost. Do každého oddělení jsou zavedeny telefony a zvonky. Dvě místnosti jsou vyzdobeny nástěnnými malbami. Týdenní plány činností jsou s předstihem vyvěšovány ve všech odděleních. Po celou dobu provozu ŠD je všem dětem zajištěn pitný režim.

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

ŠKOLA MNOHA PŘÍLEŽITOSTÍ

ŠKOLA MNOHA PŘÍLEŽITOSTÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ŠKOLA MNOHA PŘÍLEŽITOSTÍ Základní školy Uničov, U Stadionu 849 Dokument vstupuje v platnost dnem 31.srpna 2013 Mgr. Milan Žůrek, ředitel školy Obsah 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání JISTOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Platnost dokumentu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (v.01.04), 01.09.2013 Škola - cesta poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více