VYBAVENÍ ŠKOLY A PROJEKTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBAVENÍ ŠKOLY A PROJEKTY"

Transkript

1 VYBAVENÍ ŠKOLY A PROJEKTY Český jazyk Ve sbírce jazyka českého najdeme několik nástěnných plakátů (Vyjmenovaná slova, Přehled vzorů podstatných jmen ), diskety firmy Terasoft (Čárka v souvětí, Čárka ve větě jednoduché, Druhy vedlejších vět, Podstatná jména, Přídavná jména, Slovesa, Větné členy), Větné rozbory CD ROM Terasoft Diktáty. Postrádáme nástěnné plakáty s učivem skladby, CD s literárními ukázkami, videokazety s dokumenty o autorech literárních děl. Olympiády a soutěže v jazyce českém: Olympiáda v českém jazyce pravidelně se zúčastňují žáci 8. a 9. ročníků (postup do obvodního kola) Pražské poetické setkání (dříve Pražské vajíčko) má na naší škole dlouholetou tradici. Tuto soutěž v recitaci pořádáme pro ročník (i někteří učitelé se mohou pyšnit diplomem z této soutěže). Úspěšní recitátoři postupují do obvodního kola. Staň se spisovatelem literární soutěž vyhlašovaná Místním úřadem Městské části Praha 13. Posíláme vybrané příspěvky z I. a II. stupně. Dva roky vycházel školní časopis Spektrum, nyní se tajná dětská redakce pokouší vydávat svůj časopis. Cizí jazyky Výuka probíhá v šesti jazykových učebnách (4 anglického jazyka, 2 německého jazyka). V specializovaných učebnách žáci mohou používat gramatické mapy, tabulky a plakáty (většinou vlastní výroby), magnetofony, audiokazety pro všechny ročníky, učebnice a Teacher s books, 150 dvoujazyčných slovníčků, videokazeta Windows on Britain, CD s vánočními koledami, mapičky Fiests and Families. Každý učitel angličtiny i někteří žáci odebírají časopisy R+R a Ufin. Dějepis Kabinet a učebna dějepisu obsahuje mapy k jednotlivým historickým událostem a jednotlivým historickým obdobím od pravěku až po 20. století. Dále obsahuje několik

2 videokazet se středověkou tematikou, videokazety k moderním dějinám a ke stejnému tématu i dvd. Kromě již zmiňovaného obsahuje promítací folie - pravěk a starověk. Problémem ale je, že v současné době není v učebně dějepisu funkční televize a není zde ani video, z toho důvodu je používání videokazet komplikováno nuceným přesunem do jiné učebny, kde se tyto pomůcky nacházejí. Doufáme, že v budoucnosti se situace zlepší a přispěje tak k ještě kvalitnější výuce. Pravidelně se účastníme Dějepisné olympiády, která je pořádána Domem dětí a mládeže. Dále soutěže Za tajemstvím Pražského hradu pořádanou Správou Pražského hradu. V budoucnosti bychom se chtěli pokusit o vytvoření školní soutěže spojené s poznáváním pražských památek a o častější zařazení miniprojektů s příslušnou tematikou. Občanská výchova Pro občanskou výchovu nejsou speciální pomůcky ani vybavení kombinuje pomůcky dějepisné a materiály využívané také v rodinné výchově. K dispozici je vhodná literatura v knihovně školy. Zeměpis Učebna zeměpisu splňuje základní požadavky pro výuku tohoto předmětu. Učebna je vybavena promítacím plátnem, ovládacím pultem, televizí s DVD přehrávačem. Učebna zeměpisu je propojena se zeměpisným kabinetem, kde jsou uloženy potřebné pomůcky k výuce (mapy, globusy, časopisy ). Zbytek pomůcek nepotřebných bezprostředně k výuce, je uložen v zeměpisném skladu, který je umístěn na stejném patře jako učebna s kabinetem. Zeměpisný kabinet (sklad) je vybaven adekvátně k výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy. Jsou zde uloženy mapy (obecně-zeměpisné, politické) světadílů, Česka, oceánů, globusy a další pomůcky (materiál k diaprojektoru, malé obrazové mapky, ad.). Celkově je sbírka ve velmi dobrém stavu. V rámci výuky zeměpisu na 2. stupni ZŠ mají žáci možnost zapojit se do různých soutěží, olympiád a projektů pořádaných MŠMT ČR či školou nebo jinými institucemi. Každoročně se žáci naší školy zapojují do Zeměpisné olympiády, kterou tvoří dvě kategorie (6., 7. ročník a 8., 9. ročník). Probíhá v říjnu a listopadu a dva nejúspěšnější žáci z každé kategorie postupují do obvodního kola pořádaným DDM Praha 5.

3 Přírodopis Odborná učebna přírodopisu, kde probíhá především výuka tohoto předmětu, ale též dle potřeby výuka fyziky a chemie, splňuje základní požadavky pro frontální výuku uvedených předmětů včetně demonstrace přírodnin, pokusů, měření a pozorování přírodních jevů. Statické žákovské stoly jsou standardně vybaveny připojením k elektrické síti, plynu a rozvodu vody. Žáci plně využívají při praktických úkolech dostatečné množství umyvadel (10) s teplou i studenou vodou, čímž jsou zajištěny základní hygienické požadavky pro práci s biologickým materiálem, příp. pro fyzikální a méně náročné chemické pokusy (chybí zde digestoř). Učebna je vybavena též promítacím plátnem, zpětným projektorem a ovládacím pultem pro zobrazovací techniku, závěsným televizorem a videorekordérem. Jsou zde tradičně umístěny hrnkové rostliny, sloužící nejen jako součást estetické výchovy, ale též k přímé výuce. Péči o ně zajišťují žáci. Učebna postrádá počítač spojený s dataprojektorem pro moderní, názornější a poutavější výuku. Učebna je propojena s přípravnou a následně přírodovědným kabinetem, které tak vytváří vyučujícím bezprostřední zázemí pro realizaci teoretické i praktické části výuky. Odpadá tak problém související s přenášením pomůcek do jiných, různě vzdálených učeben. Přípravna je vybavena velkým laboratorním pultem, který též umožňuje podle potřeby připojení ke zdroji elektřiny, plynu a vody. Jsou zde uloženy žákovské mikroskopy, pomůcky k mikroskopování, mikroskopická technika, stereomikroskop, žákovské preparační soupravy, základní chemické sklo, diaprojektor se skromnou sadou diapozitivů, videokazety a knihovna s biologickou a ekologickou tématikou. Přírodovědný kabinet je vzhledem ke stáří školy poměrně slušně vybaven. Jsou zde uloženy sbírky přírodnin (dermoplastické preparáty, osteologický materiál, trvalé mikroskopické preparáty, herbáře, ulity a lastury, horniny a minerály a paleontologický materiál) a obrazový materiál (nástěnné výukové tabule, obrazové atlasy, srovnávací atlasy a klíče k určování organismů). Většina sbírek byla pořízena v letech a je ve velmi dobrém stavu. Přírodniny jsou využívány téměř každou vyučovací hodinu a žáci na ně reagují pozitivně. S mnohými mohou též sami manipulovat, vždy však pod dohledem a se svolením vyučujícího. Kabinet postrádá sbírky hmyzu, resp. bezobratlých živočichů a dermoplastické preparáty ryb, obojživelníků a plazů. K terénní výuce přírodopisu je hojně využíváno nejbližší okolí školy. Velice cenné území Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí poskytuje možnost seznámit žáky

4 s geologickou minulostí, vznikem údolí a významnými společenstvy organismů vázaných na vápence a možnostmi ochrany přírody (zvláště chráněná území). V rámci výuky přírodopisu mají žáci 2. stupně možnost zapojit se do nejrůznějších soutěží, předmětových olympiád, a projektů, organizovaných MŠMT ČR, školou či jinými institucemi. Každoročně se žáci v hojném počtu zapojují do školních kol předmětové soutěže Biologická olympiáda, která je rozdělena do 2 věkových kategorií (kategorie D 6. a 7. ročník a kategorie C 8. a 9. ročník). Probíhá v březnu a dva nejúspěšnější řešitelé pak postupují do obvodních kol, pořádaných DDM pro Prahu 5. V poměrně silné konkurenci žáků gymnázií se naši žáci umísťují obvykle v lepší polovině soutěžících. Každoročně se naši žáci účastní též soutěže Zelená stezka Zlatý list, která je zaměřena na přírodu a její ochranu. Organizuje ji ČSOP a v posledních letech je místem jejího konání bývalé koupaliště u Klukovic v nedalekém Prokopském údolí. Vyučující přírodopisu v rámci zabezpečení zajímavosti výuky a jejího rozšíření spolupracuje s Přírodovědnou stanicí hlavního města Prahy, Střediskem ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově, s pracovníky Fakulty lesnické a environmentální ČZU (např. arboretum v Kostelci nad Černými lesy), využívá výukové programy sdružení TEREZA (nevládní nezisková organizace) a oddělení osvěty a výchovy ZOO Praha a Přírodovědeckou fakultou UK Praha. Matematika Jedna třída je zařízena jako učebna matematiky. Vybavení učebny matematiky - soupravy krychliček, drátěné modely těles, názorné zlomky, topografická souprava, kalkulačky, soubory nástěnných tabulí s naznačenými algoritmy matematických operací, tabulky s geometrickými tvary a zobrazenými tělesy doplněné o vzorce pro výpočty, sady trojúhelníků, pravítek, úhloměrů a kružidel pro demonstraci na tabuli, možnost využití videa a zpětného projektoru, zatím chybí vhodný počítačový program pro žáky 2. stupně. V učitelské knihovně jsou k dispozici i jiné řady učebnic matematiky a sbírek než ty, se kterými pracují žáci. Přesto je vhodné uvažovat o zakoupení jiné řady učebnic pro všechny žáky (řady doplněné o pracovní sešity placené žáky). Soutěže: matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan.

5 Fyzika, chemie Odborná učebna fyziky a chemie je zařízena pro 42 žáků. Disponuje klasickou černou tabulí i bílou tabulí pro lihové fixy, výkonnou digestoří pro provádění chemických pokusů, rozvodem plynu a nízkonapěťové elektřiny (t. č. vyřazeno z provozu z bezpečnostních důvodů). Mimo to je zde vystaveno několik poutavých obrazových tabulí. Vybavení kabinetu chemie a laboratoře je dostačující - žáci mají k dispozici laboratorní soupravy SIL, které obsahují veškeré pomůcky potřebné k pokusům. Momentálně potřebujeme doplnit jen rychloběžné teploměry a postupně doplňovat spotřebované chemikálie (ph papírky, spotřební sklo, ). Soutěže: chemická soutěž pro žáky 9. tříd, soutěž "Voda známá a neznámá". V kabinetě fyziky je shromážděna rozsáhlá sbírka pomůcek pro výuku fyziky. Především se jedná o celou řadu stavebnic zaměřených na rozličné oblasti fyziky (Mechanika I, Mechanika II, Elektronika I, Elektronika II, Optika; celkem 66 kusů!) a o základní měřicí přístroje (váhy, odměrné válce, délková měřidla, siloměry, voltmetry a ampérmetry). Dále je zde uskladněno množství obrazových tabulí. Velmi efektní položkou je Van der Graafův generátor, u dětí obzvláště oblíbený. Kabinet pro 1. stupeň Kabinet pro 1. stupeň nabízí pomůcky pro 1. až 5. ročník a to zejména pro předměty Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Sbírka českého jazyka obsahuje velké množství nástěnných obrazů s tématy: Tabule psacího písma, Abeceda, Slabiky a slova, Vyjmenovaná slova, Slovní druhy, Tvoření slov, Vzory podstatných jmen, Skloňování přídavných jmen a zájmen, Věta a větná skladba. Kromě nástěnných obrazů ve sbírce najdeme také Kartotéky slov, Abecední soubory, Živé abecedy nebo kostky pro výuku měkkých a tvrdých souhlásek. V kabinetu se nachází i malá sbírka pomůcek do anglického jazyka soubory A4 pro anglický jazyk a dále nástěnné obrazy Basic English I, II, III a IV. Sbírka matematiky obsahuje zejména pomůcky pro praktické využití v hodinách, které usnadňují matematickou představivost žáků. Jsou to počítadla, číselné osy, modely těles, tečky a číslice, číselné řady, soubory figurek pro množiny, karty součtů a rozdílů, tabulky spojů pro sčítání a odčítání, ale také nástěnné obrazy matematických pojmů a matematických představ.

6 K výuce prvouky a přírodovědy slouží množství názorných plakátů s tématy: Vesnice, Nakupujeme, Čas, Moje rodina, Výživa a zdraví, Domácí zvířata, Ovoce, Zelenina, Lidské tělo a Soubory pro prvouku (Ekosystémy lesa, vody, louky, lidských obydlí a pole, Stromy, keře a byliny, Savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby a hmyz). Tyto názorné plakáty jsou v tématech Domácí zvířata, Ovoce a zelenina, Listnaté a jehličnaté stromy a Lidské tělo obohaceny také o žákovské soubory. Ve sbírce pak nalezneme semafory a soubory plakátů pro dopravní výchovu. Z konkrétních výukových pomůcek jsou zde hodiny, váhy, vzorky přírodnin, kalendář, tvary věcí okolo nás a výuková CD Naší přírodou a Rozum do kapsy. K výuce vlastivědy jsou využívány: Mapa světa pro děti, Evropa panoramatická, plakát Naši panovníci a Hymna ČR. Z ostatních pomůcek pak kabinet nabízí především elektrická piana, soubory Orffových nástrojů a zpětné projektory se stolky. Výtvarná výchova Učebna poskytuje žákům polohovací pracovní stoly, které nahrazují malířské stojany, židle, dvě umyvadla, tabule. Naopak chybí stojan na sušení výkresů (tzv. sušák na výkresy), magnetická tabule, diaprojektor (pro přednášky z dějin umění, pro ukázky výtvarných děl), zpětný projektor. Kabinet: pomůcky od žáků všech ročníků se vybírají peníze na pomůcky na začátku školního roku (80 Kč nebo 160 Kč dle počtu vyučovacích hodin Vv týdně). Z těchto peněz škola nakoupí základní pomůcky nezbytné pro výuku (např. čtvrtky, barevné papíry, balicí papíry, tužky, gumy, uhle, rudky, pastely, olejové křídy pro kresbu, barvy, štětce atd.) Hudební výchova V učebně jsou nevhodné pracovní stoly, málo prostoru pro realizaci pohybových činností, chybí umyvadlo. Kabinet - pomůcky: Orffovské hudební nástroje rytmické a melodické, mini orchestr, xylofon, triangl, bubínek, barevné kastaněty atd., dostačující výběr CD vážné hudby. Chybí CD populární hudby, je malý počet učebnic Hv, některé CD k učebnicím Hv jsou poškozeny.

7 Školní knihovna Školní knihovna se dělí na dvě části: a) učitelskou, která čítá přírůstků odborné literatury b) žákovskou, jež obsahuje přírůstků převážně krásné literatury pro děti a mládež Její součástí je sbírka MC, CD a CD-ROM: MC pro výuku Aj, CD pro výuku Hv ( roč.), CD-ROM: Panovníci českých zemí, Skladatelé světové hudby, Hrady a zámky, Architektura v českých zemích, Rozum do kapsy, Čítanka o holocaustu. Kinosál Takto se nazývá místnost s moderní audiovizuální technikou, malým jevištěm a velkým prostorem pro nejrůznější třídní exhibice a diskusní pořady se zajímavými osobnostmi. Tento sál také slouží k promítání tematických filmů, dokumentů či didaktických projektů a rovněž k různým kulturním akcím. Tělesná výchova Soutěže, turnaje: Sportovní soutěže POPRASK (pohár pražských škol) - přespolní běh, malá kopaná, stolní tenis, florbal, basketbal, volejbal, přehazovaná, vybíjená, nohejbal. Ostatní sportovní soutěže: Pohár o starostovu brusli, Mc Donald s Cup, Spolupráce s jinými organizacemi: Spolupráce s SK Motorlet Praha: možnost využití fotbalového hřiště v dopoledních hodinách, specializace výuky pro žáky II. stupně fotbal, oboustranné využití sportovního vybavení a doplňků. Vybavení kabinetů a učeben: Kabinet TV vybaven míči, sportovním náčiním, pomůckami a doplňky Sklad TV - vybaven míči, sportovním náčiním, pomůckami a doplňky Šatny TV - vybaveny sprchami Tělocvična I - standardní vybavení; revize proběhla v březnu 2011 (viz záznamy v kanceláři školy) Tělocvična II - standardní vybavení; revize proběhla v březnu 2011 (viz záznamy v kanceláři

8 školy) Taneční sál - vybaven zrcadly Herna stolního tenisu - pink-ponkové stoly, pálky, míčky Venkovní tenisový kurt tartanový povrch Venkovní víceúčelové hřiště umělá tráva, asfaltový povrch Venkovní fotbalové hřiště - povrch: umělá tráva Výchova ke zdraví Ve škole je k dispozici série učebnic Rodinná výchova, z nichž vyučující mohou čerpat některá témata, a dva nástěnné obrazy Výživa a Návykové látky. Dále je zde řada videokazet, což je bohužel starší materiál, jež nelze naplno využít. Jako výukový materiál slouží též několik titulů ze školní knihovny. Využívány jsou pracovní listy ze sbírky pracovních listů Výchova ke zdraví a pracovní listy k volbě povolání. Příprava pokrmů Ve cvičné kuchyňce se nacházejí 4 kuchyňské linky s dřezy, dvěma elektrickými sporáky Mora a 2 sklokeramickými sporáky téže značky. Pro stolování jsou zde 4 restaurační stoly se židlemi. Pro přípravu pokrmů jsou k dispozici základní elektrické spotřebiče- 3 šlehače ETA, topinkovač Zannusi, 2 varné konvice Zanussi, sendvičovač Gallet, tyčový mixér Elektrolux, robot Bravo, mixer Eta, dále tlakový hrnec, chladnička Zanussi a pro ohřev pokrmů mikrovlnná trouba Whirlpool. Žáci používají běžné kuchyňské nádobí a náčiní. Informatika Ve škole jsou k dispozici celkem dvě počítačové učebny. Na druhém stupni je v učebně 25 počítačů pro žáky a jeden učitelský počítač. Na prvním stupni je učebna vybavena celkem 19 počítači s odpovídajícím hardwarem i softwarem. Obě učebny slouží nejen v hodinách informatiky, ale i při výuce ostatních předmětů na obou stupních školy. Ve výuce je také hojně využívána Multimediální učebna, vybavená interaktivní tabulí a DVD přehrávačem s televizí.

9 Pěstitelské práce Odborná učebna pěstitelství slouží k výuce tohoto předmětu již asi šestým rokem. Žáky je využívána především k práci s rostlinným materiálem živým i suchým, tj. k pěstování pokojových rostlin, jejich předpěstování, přesazování a aranžování rostlin v rámci tradičních svátků. Hotové výrobky a výpěstky jsou používány k výzdobě interiéru školy a k výsadbě na školní pozemek. Jedná se výhradně o okrasné rostliny. Pro práci na školním pozemku mají žáci k dispozici dostatečné množství pracovního nářadí. Každoročně škola zajišťuje nákup zeminy, hnojiv a nádob na výsadbu rostlin. Školní družina Při naší ZŠ pracuje ŠD pro1.-4. ročník. Celodenní provoz: ráno 6:30-7:40 dále od 11:40 (nebo 12:35) do hodin. Ve 4 odděleních pracují 4 vychovatelky s plnou kvalifikací. Činnost: společný oběd, relaxace, čtení po obědě, odpočinková činnost, vycházky, sportovní aktivity, příprava na vyučování (didaktické hry, soutěže, vycházky, vypracování domácích úkolů). Družinové akce: 1x měsíčně 1 větší akce pro všechna oddělení (Drakiáda, divadlo, vánoční a velikonoční tradice, Den dětí,...) Vybavení ŠD: TV, video, CD přehrávače, stolní hry, stavebnice, Lego, molitanové kostky, koberce, sportovní náčiní pro aktivity venku, dětské časopisy, vybavení na výtvarnou a rukodělnou činnost. Do každého oddělení jsou zavedeny telefony a zvonky. Dvě místnosti jsou vyzdobeny nástěnnými malbami. Týdenní plány činností jsou s předstihem vyvěšovány ve všech odděleních. Po celou dobu provozu ŠD je všem dětem zajištěn pitný režim.

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 24. 10. 2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 42 Didakta 11 Holubec 7

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

Seznam pomůcek pro 2. třídu

Seznam pomůcek pro 2. třídu Seznam pomůcek pro 2. třídu Vybavený penál + krátké pravítko, 2 tužky č. 2, fix na tabulku Notýsek Sešit č. 513 10 x + obaly Sešit č. 520 + linkovaná podložka + obaly Notový sešit + obal Látkový pytel

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční Ing.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

IČO: DIČ: Tel: e-mail: 11. 000002/262 pomucky - Cheva c.22,15 Skolni druzina 495,00

IČO: DIČ: Tel: e-mail: 11. 000002/262 pomucky - Cheva c.22,15 Skolni druzina 495,00 1. 000002/261 pomucky - Cheva c.22,15 Skolni druzina 495,00 2. 000002/251 pomucky - garnyz Skolni druzina 130,00 3. 000002/276 pomucky - policka drevena Skolni druzina 93,00 4. 000002/274 pomucky - zaclona

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Pomůcky pro 2.A ročník na šk. r. 2015/2016

Pomůcky pro 2.A ročník na šk. r. 2015/2016 pro 2.A ročník na šk. r. 2015/2016 5krát sešit č. 512, deníček č. 644, tužka č. 2, guma 4krát sešit č. 513, 1krát sešit č. 420, trojúhelník s ryskou Anglický jazyk 1krát sešit č. 513 Člověk a jeho svět

Více

Učebna chemie. Učebna biologie. Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet

Učebna chemie. Učebna biologie. Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet 01 Učebna fyziky 02 Učebna chemie 03 Učebna biologie 04 Učebna Informatiky 05 Ostatní náklady Celková nabídková cena bez DPH Celková nabídková cena

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2015-2016 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Hravá čeština 5 - učebnice 89,00 Kč 99,00 Kč. Hravá čeština 5 - pracovní sešit 89,00 Kč 99,00 Kč

Hravá čeština 5 - učebnice 89,00 Kč 99,00 Kč. Hravá čeština 5 - pracovní sešit 89,00 Kč 99,00 Kč ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 stupeň ZŠ více neţ 14 ks do 14 ks Hravá Slabikář 99,00 Kč 109,00 Kč Hravá Abeceda 65,00 Kč 75,00 Kč Hravá čeština 2 učebnice 89,00 Kč 99,00 Kč Hravá čeština 3 učebnice 89,00

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 Základní škola Opatovice nad Labem Školní 247 Opatovice nad Labem 533 45 Zpracovala: Mgr. Irena 30. 9. 2014 Koordinátorka

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostní zahájení školního roku Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka sděluje rodičům a žákům, že školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017 v osm hodin před budovou školy.

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Potřeby pro žáky prvních tříd

Potřeby pro žáky prvních tříd Potřeby pro žáky prvních tříd ŠKOLNÍ BRAŠNA SEŠITY a ostatní potřeby 2 plnicí pera dle pokynů učitele obaly na učebnice a sešity DO KUFŘÍKU Pv, Vv: 1 svazek špejlí se špičkou slámka 5 kusů bavlněný hadřík

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. ročníku

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více