Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1

2 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 Modřany 2. Základní škola Rakovského v Praze Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání hodnocení realizace ŠVP Od 1. září 2008 Základní škola Rakovského v Praze 12 vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku na I. stupni a 6.,7. a 8. ročníku na II. stupni podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Třetí rok vzdělávání dětí podle našeho vzdělávacího programu potvrdil, že tento program je zatím optimální. Od 1. třídy je zařazená výuka angličtiny. Děti se prostřednictvím hry, říkadel, písniček seznamují se základy cizího jazyka, učí se správnou výslovnost. Ve druhém ročníku se na znalosti dětí navázalo a začala práce s učebnicí. V ostatních předmětech k výrazným změnám v obsahu učiva nedošlo, protože paní učitelky pracovaly moderními metodami již v předchozích letech. Od šesté třídy žáci volí volitelný předmět. Zodpovědně hodnotit vlastní vzdělávací program Učení pro život bude možné až po prověření ve všech ročnících. K 1. září 2008 přešly na Základní školu Rakovského v Praze 12 dvě třídy s alternativním vzdělávacím programem Montessori. Učební program těchto tříd vychází ze školního vzdělávacího programu Učení pro život, ale metodicky zachovávají formy práce Montessori. vzdělávací program počet tříd počet žáků Základní škola 6 95 waldorfská škola montessori škola 2 32 začít spolu zdravá škola Učení pro život Jazykové vzdělávání počet učitelů cizích jazyků 8 počet učitelů přepočtený k v členění podle vyučovaných jazyků 2,77 počet odborně kvalifikovaných učitelů jazyků v členění podle vyučovaných jazyků v % 62,5 % počet učitelů, kteří zahájili studium k získání odb. kvalifikace v roce 2008/09 3, 2 pokračují vyučované cizí jazyky : Aj ročník Nj ročník Frj ročník rodilí mluvčí : k rozšíření možností seznámit se s cizím jazykem prostřednictvím rodilého mluvčího ano Aj - kroužek Montessori 2

3 Frj v rámci vyučování odborná jazyková učebna : ne využívání počítačových výukových jazykových programů : ano Terasoft nabídka jazykové výuky (kroužků) mimo vyučování : ano Aj ročník 5. Realizace školních. projektů Mezinárodní projekt v rámci programu Sokrates Comenius : Voda, pramen života a poznání (Francie, Španělsko, Švédsko, ČR celkem 7 škol). Jednacím jazykem byla angličtina a francouzština. Trvání : 3 roky ( ) projekt Policie ČR Ajax (2. a 3. třídy) Advent poslední 4 týdny před Vánocemi se děti seznamují s tradicemi a zvyky kolem Vánoc Výtvarné projekty tématicky zaměřené k ročním dobám, příp. významným kalendářním dnům. Projekty v jednotlivých předmětech tématicky zaměřené k vybranému učivu. 6. Volitelné a nepovinné předměty a) volitelné předměty: Německý jazyk, francouzský jazyk, sportovní hry (chlapci, dívky), výtvarné činnosti, etická výchova, počítače žáci II. stupně (6. 9. třída) 2 b) nepovinné předměty: biblické vyučování, sborový zpěv 1 7. ICT Pravidelně v hodinách informatiky v rámci našeho školního vzdělávacího programu Nepravidelně ve všech naukových předmětech od třídy Pravidelná mimoškolní činnost kroužek počítačů od třídy Škola má zakoupené programy Terasoft, které stále doplňuje podle potřeby a zájmu. 8. Pedagogičtí pracovníci, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 (podle zákona 563/2004 Sb.,) kvalifikace kvalifikovaní nekvalifikovaní % pracovníci pracovníci % I. stupeň II. stupeň 11 84,6 2 15,4 vychovatelé Celkem 24 85,7 4 14,3 3

4 počet všech vychovatelů, kteří zahájili v roce 2008/09 studium k získání odb. kvalifikace: 0 počet všech učitelů, kteří zahájili v roce 2008/09 studium k získání odb. kvalifikace: 1 9. Věková struktura pedagogických pracovníků věk počet (fyzické osoby) k méně než a více Průměrný věk ped. pracovníků 44,2 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet uč. Tvořivá škola Aj 1 Montessori prezentace učebních pomůcek 1 Prezentace nových učebních pomůcek Nj 1 Český jazyk Výtvarná výchova Národní galerie 1 Anglický jazyk JARO 2 OPPA jazyk. kurzy Aj 3 Supervize pro metodiky prevence Prahy 12 1 Výchovné poradenství UK Praha 1 M.R.K.E.V. 1 MFF UK Praha Heuréka - fyzika 1 ČEZ Př, Fy, ekologie 1 PřF UK Praha vzdělávací exkurze a semináře pro přírodopis Počet zapsaných žáků pro školní rok 2009/2010 a odkladů školní docházky na školní rok 2009/2010 počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd pro školní rok 2009/2010 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/

5 13. Hodnocení činnosti školních družin a klubů počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub n. podobné zařízení pro žáky 2.st 0 0 Ranní družina ano Školní družina má vypracovaný vlastní vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího plánu. Úkolem školní družiny je zastoupit rodinu a rodinné zázemí v době, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání. Svým vybavením a činnostmi by měla proto vytvářet vhodné podněty k seberealizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Navíc se pobyt dětí ve školní družině významným způsobem podílí na smysluplném využití jejich volného času. Rozvrh činnosti je stanoven tak, aby splňoval požadavky duševní hygieny, zároveň by měl vyhovovat dětem a respektovat věkové a individuální zvláštnosti. Tomu odpovídá rozdělení dětí do oddělení školní družiny podle jejich věku. Zaměstnání dětí ve školní družině lze rozdělit do několika okruhů aktivit : - rekreační (pohybové aktivity) - odpočinkové (klidné hry, četba, vyprávění ) - sebeobslužné (upevňování hygienických a kulturních návyků) - příprava na vyučování (domácí úkoly) - veřejně prospěšná činnost (výchova k dobrovolné práci bez zisku) - zájmové (uspokojuje touhu dítěte po seberealizaci a kreativitě) Ve školním roce připravily vychovatelky pro děti celkem 10 projektů. Dětmi byly vnímány velice dobře, děti se aktivně zapojovaly a podílely se na jejich realizaci. Největší zájem byl o sportovní soutěže a taneční diskotéky. S menším nadšením děti přistupovaly k soutěžím, kde musely zapojit vlastní fantazii. Stanovené cíle vychovatelky úspěšně plní. Zúčastňují se téměř všech akcí pořádaných školou, navíc pro družinové děti připravují akce samostatné. Rodiče jsou s prostředím, činností školní družiny velice spokojeni. 14. Poradenské služby školy spolupráce s PPP Modřany, Barunčina školní psycholog akce poradny pro VP výběr VP dle stávajících problémů v regionu sjednání spec. vyšetření žáků se SPU a chováním realizace nápravy vývojových poruch učení a chování zprostředkování vyšetření žáků 9. roč. profesionální orientace, pomoc při výběru středních škol poradenská pomoc pro děti i rodiče pomoc při řešení drogové problematiky pro děti a jejich rodiče spolupráce s Policií ČR spolupráce s Městskou policií řešení negativních jevů ve škole krádeže, vandalismus 5

6 přednášky a besedy pro žáky I. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence osobní bezpečnosti a dopravní výchovy přednášky a besedy pro žáky II. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence negativních projevů mládeže ve společnosti a jejich právní důsledky pro pachatele ukázky zásahů policistů při řešení kriminálního činu pro I. stupeň seznámení s projektem Policie ČR Ajaxův zápisník pro děti z 2.a 3. tříd spolupráce se sociálním odborem spolupráce s MÚ Praha 12 Odbor péče o děti a mládež dr. Jochová, kurátoři spolupráce s rodiči konzultační činnost, pohovory, výchovné komise při řešení výchovných problémů, poradenská činnost při volbě povolání pro děti i rodiče, zprostředkování kontaktů na příslušné odborníky spolupráce s dalšími objekty Středisko výchovné péče pro děti a mládež Modřany, komunitní centrum KROK, pracovní úřady. Se střediskem výchovné péče spolupracuje škola i jako základní škola pro vzdělávání dětí umístěných z různých důvodů na přechodné pobyty do tohoto zařízení. Jejich svěřenci jsou na 6 týdnů zařazováni do vhodných tříd, kde je jim věnována našimi učiteli jak vzdělávací, tak výchovná péče. Dalším okruhem spolupráce je také odborná pomoc při řešení problémových situací jednotlivých dětí, případně celých tříd. Pracovníci komunitního centra KROK pomáhají škole při řešení problémů dětí se začleněním do třídního kolektivu, pomáhají radou v oblasti sociální komunikace a jiné. Mgr. Romana Zemanová se ve funkci výchovné poradkyně velmi osvědčila. Pro tuto funkci není plně kvalifikovaná, na Ped. fakultě UK Praha úspěšně ukončila 1. rok studia výchovného poradenství, ve studiu pokračuje. V letošním školním roce se spolupodílela na řešení výchovných problémů (pohovory se žáky, účast na jednáních výchovné komise). Spolupracovala s třídními učitelkami 9. tříd na umístění žáků na střední školy a střední odborná učiliště. Svou spolupráci zaměřila i na třídní učitele a rodiče žáků I. stupně. Pro příští školní rok je potřeba i nadále tuto spolupráci rozvíjet. 15. Spolupráce s rodiči společné akce o slavnostní zahájení nového školního roku 1. třídy o Slavnost Slabikáře den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků za konci měsíce října, kdy děti dostávají první učebnici Slabikář o Vánoční akademie kulturní program připravený dětmi ze všech ročníků pro rodičovskou veřejnost o Slavnost Prvního vysvědčení každoroční slavnostní předávání prvního vysvědčení dětem v prvních třídách za účasti jejich rodinných příslušníků, starších spolužáků, představitelů MČ Praha 12 (JUDr. H. Chudomelová) a regionálního tisku o Velikonoční jarmark, velikonoční dílny pro rodiče žáků školy a pro děti a jejich rodiče z mateřských škol o slavnostní vyřazení žáků 9. tříd za přítomnosti rodinných příslušníků, pedagogů a žáků 1. tříd o třídní schůzky v rámci programu Montessori tvoří pravidelné dílny pro rodiče a děti o Montessori - společné setkání rodičů, žáků, pedagogů a vedení školy na závěr školního roku 6

7 SRPŠ (nebo jiná forma sdružení rodičů a přátel školy) ano Pravidelné setkávání zástupců rodičů jednotlivých tříd s vedením školy v termínech třídních schůzek (4krát ročně) třídní schůzky, počet tř. schůzek za rok, možnost jiné formy pravidelného setkávání s rodiči než tř. schůzky (konzultace apod.) ano o třídní schůzky se konají ve 4 termínech během školního roku o konzultace pro rodiče a děti ve stanoveném termínu 4krát ročně o individuální konzultační hodiny pedagogů 1 hodina týdně. Tento čas je vymezen jak pro děti, které potřebují pomoc, tak i pro rodiče, kteří mají zájem konzultovat problém s některými vyučujícími mimo stanovené třídní schůzky nebo konzultace možnost zúčastnit se výuky ano o program Montessori téměř neomezená možnost přístupu rodičů i subjektů do vyučování o základní škola po domluvě s vyučujícím další o participace rodičů na školních výletech a exkurzích o účelové sponzorské dary jednotlivým třídám (materiální pomoc) 16. Spolupráce s MŠ, kurzy pro předškoláky Základní škola pravidelně zve děti MTŠ Pejevové, Krouzova, Levského, Pastelka : o na ukázkové hodiny pro budoucí školáky o na výstavy dětských prací o workshop odpolední program pro předškoláky a jejich rodiče realizovaný vyučujícími I. stupně 17. Spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce - specifika zahraniční spolupráce (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce) PPP Modřany Proxima sociale občanské sdružení Modřany o byla uzavřená smlouva o realizaci preventivního programu v 8. a 9. ročnících o škola získala finanční prostředky z grantu Magistrátu hl. m. Prahy Zdravé město Praha 2009 MÚ Praha 12 odbor sociálních věcí a zdravotnictví (kurátoři) MÚ Praha 12 Modřanské noviny Pedagogická fakulta UK Praha možnost praxe studentů učitelských oborů této fakulty Střední pedagogické školy možnost povinné praxe vychovatelek ŠD ČSOP KONIKLEC tématicky zaměřené interaktivní programy, soutěže pro všechny věkové kategorie Ekocentrum Podhoubí tématicky zaměřené interaktivní programy pro děti přednášky, exkurze 7

8 Ve školním roce 2005/2006 se nám podařilo najít partnery pro nový mezinárodní projekt v rámci Comenius Project. Koordinátorem projektu : Voda, pramen života a poznání byla francouzská základní škola v Saint Genies de Malgoire. Dalšími partnery byly školy ze Švédska a Španělska. Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnila celkem 3 společná setkání Praha, Los Palacios u Sevilly a závěrečné setkání v St. Genies. Zahraničních setkání se zúčastnily vždy dvě kolegyně ze školy. Tento rok byl závěrečným rokem projektu. Na závěrečném setkání se kromě zástupců jednotlivých participujících škol zúčastnili také žáci těchto škol. První rok spolupráce vyvrcholil na jaře v Praze. Díky šíři, bohatosti, pestrosti tohoto tématu se mohly aktivně zapojit všechny ročníky ve všech vyučovacích předmětech. Výstupem celoroční práce byla prezentace výsledků jednotlivých tříd a předmětů na výstavě v prostorách školy. Ve spolupráci a za výrazné podpory pana senátora PhDr. Grulicha byl vydán sborník, na kterém se podílely děti všech zúčastněných škol. K úspěšné organizaci vernisáže na naší škole přispěli i studenti se svými pedagogy ze Střední školy pohostinství a stravování Smolkova. Druhý rok mezinárodní spolupráce byl uzavřen na základní škole v Madridu výstavou trojrozměrných modelů zhotovených opět dětmi jednotlivých škol. Některé z modelů našich žáků tvoří dosud stálou součást výzdoby školy Rakovského. Výstupem třetího roku závěrečného je společná prezentace projektu na DVD. Jmenovaný projekt Voda, pramen života a poznání je již druhým mezinárodním projektem, do něhož se Základní škola Rakovského v Praze 12 zapojila. Účast na tomto projektu potvrdila naši zkušenost, že máme šikovné a tvořivé děti a pedagogy. I v tomto projektu navzdory jazykovému handicapu (francouzština není náš mateřský jazyk) jsme byli rovnocennými partnery ostatních škol. Podobné formy spolupráce jsou vždy přínosné z hlediska motivace, obohacení znalostí jazykových, rozšíření tvůrčích podnětů a sociální komunikace nejen dětí, ale i vyučujících. Z těchto důvodů budeme usilovně hledat další příležitost k zapojení do nové mezinárodní spolupráce. 18. Další výchovně vzdělávací aktivity, mimoškolní aktivity nabídka mimoškolních aktivit (divadelní soubor, školní sbor, kroužky atd.) o kroužky na I. i II. stupni, i v rámci školní družiny (nabídka se řídí zájmem dětí) o v zájmu rozšíření nabídky škola přibrala ke spolupráci Agenturu Kroužky o kroužky vedené pedagogy školy : výtvarný kroužek, aerobik, sportovní hry, míčové hry, Šikulík, anglický jazyk (dvě věkové skupiny), průpravná cvičení, řemesla, šití a vyšívání o sborový zpěv na I. stupni o Agentura Kroužky florbal 2 skupiny, počítače, divadlo a dramatika (I. pololetí) komunitní centrum apod. ne výjezdy - v rámci projektového týdne (ozdravné pobyty) 9 zúčastněných tříd školy v přírodě ne lyžařské kurzy - počet zúčastněných tříd 2 výjezdy do zahraničí ne výměnné pobyty ne další o v rámci mezinárodního projektu Voda, pramen života a poznání 2 žáci na závěrečném setkání v St. Genies 8

9 19. Prezentace školy kulturní vystoupení školy - Vánoční akademie reprezentace školy na akcích organizovaných MČ Praha 12 - Antifetfest účast na olympiádách, soutěžích, festivalech o olympiáda v českém jazyce 1. místo v obvodním kole (termín pražského kola se shodoval s termínem přijímacího řízení na střední školy. Vítězka se proto nemohla v dalším kole zúčastnit. o školní kolo Dějepisné olympiády o školní kolo recitační soutěže I. a II. stupeň o aktivně se děti zapojily do všech sportovních soutěží pořádaných na našem obvodě, na medailových pozicích se neumístily o stolní tenis Den otevřených dveří ano o program Montessori otevřený program pro rodičovskou veřejnost průběžně o 1. třídy a výuka angličtiny Komunitní centrum (apod.) ne Škola pod vedením Mgr. K. Novotné (aprobace výtvarná výchova) vydává každoročně kalendář sestavený z výtvarných prací našich žáků. Kalendář na rok 2008 tvořily fotografie trojrozměrných modelů vyrobených našimi žáky v rámci mezinárodního projektu Voda, pramen života a poznání. 20. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, grantových řízeních, projektech Mezinárodní projekt Comenius Sokrates Voda, pramen života a poznání, projekt v rámci EU EUR ano Program Zdravé město Praha 2008 projekt Prevence pro svobodný život - oblast specifické primární prevence. Cílem prevence v rámci tohoto programu jsou žáci 8. a 9. tříd základní školy ,- Kč ano Prevence sociálně patologických jevů na základních školách ve 4., 5., 6. a 7.ročních ,- Kč ano Grant rekonstrukce povrchu venkovních sportovišť za 30 % spoluúčasti MČ Praha ,- Kč ano Grant rekonstrukce vnitřních povrchů tělocvičen za 30 % spoluúčasti MČ Praha ,- Kč ano Projekt Ajax dlouhodobý projekt Policie ČR určený pro žáky 2. a 3. tříd. Finanční zatížení nese plně Policie ČR. Projekt Adopce na dálku ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu adoptovali žáci školy v roce 2006 chlapce v Keni Patrick Orwa. Děti formou sbírek a sběru papíru hradí jeho náklady na školné a pomůcky. 9

10 21. Péče o nadané žáky Škola vytváří podmínky pro nadané žáky zřizováním tříd s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. V případě zájmu rodičů je škola připravena vytvořit individuální vzdělávací program pro nadané dítě. Ve všech, tj. i v běžných třídách pak vyučující podporují nadané žáky volbou přiměřených metod a forem práce, např. skupinovým vyučováním, projektovým vyučováním, samostatnou prací, prací na počítači. Dále volbou a zadáváním domácích úkolů, zapojením do soutěží vědomostních i sportovních. Třídní učitelé doporučují rodičům nadaných žáků zapojení do odpoledních činností, které podporují nadání dětí hra hudební nástroj, sport (ZUŠ, DDM). Na II. stupni základní školy se vyučující s velmi nadanými žáky prakticky nesetkají, neboť tito žáci využívají možnosti přechodu na osmiletá gymnázia. Dosud jsme se na škole nesetkali se žádostí rodičů o přeřazení do vyššího ročníku. 22. Přípravné třídy ano/ne, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy ne Ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 žákyně 1. třídy. Přidělen asistent pedagoga, případné další problémy této žákyně řeší škola v součinnosti s PPP Barunčina, Praha 4 Modřany a pracovnicemi Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 12. K potřebám sociálního začlenění ostatních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je přihlíženo s porozuměním a snahou pomoci od všech pracovníků školy. Dětem je nabízena možnost doučování, rodiče mohou využít individuálních konzultačních hodin třídních i ostatních učitelů, příp. konzultaci s výchovnou poradkyní. Stejným způsobem mohou vyhledat pomoc i u vedení školy kdykoliv po předchozí domluvě. V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. mají rodiče možnost požádat o osvobození nebo snížení úplaty za poskytované školské služby. Této možnosti využili rodiče 1 žákyně. Podané žádosti bylo vyhověno. 23. Počet individuálně integrovaných žáků počet ind. integr. žáků se spec. poruchami učení a chování 9 počet žáků se SPUCH Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Všichni žáci jiné národnosti se v minulých letech velmi dobře zapojovali do jednotlivých třídních kolektivů, snažili se vyrovnat svým českým spolužákům a dařilo se jim to. Velmi často je svojí pílí a houževnatostí dokonce převyšují. Třídní kolektivy je přijímají bez problémů a děti nacházejí ve třídách svoje kamarády. Třídní učitelé nemuseli dosud řešit žádné kázeňské přestupky s rasovým podtextem. Počáteční složitou situaci v komunikaci 10

11 způsobenou jazykovými bariérami díky trpělivé a soustavné péči všech vyučujících a vychovatelek ŠD děti brzy překonaly. Jiná je situace v komunikaci s rodiči těchto dětí, kdy často musí rozhovor překládat samo dítě, anebo doprovázející překladatel. V okamžiku, kdy se tito rodiče s učiteli domluví, jsou rodiče vstřícní, přátelští a spolupráce s nimi je vzorná. Ve školním roce 2008/2009 se objevily první náznaky problémů s nově příchozími cizinci. Proto škola využila nabídky Ministerstva vnitra ČR a zapojila se do programu Podpora integrace cizinců. Škola získala účelovou dotaci na projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12. Projekt bude zrealizován v období září prosinec stát EU počet žáků stát počet žáků Slovensko 1 Rusko 2 Vietnam 19 Ukrajina 11 USA Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy kraj počet žáků Středočeský 5 celkem mimopražských dětí: Environmentální výchova Škola vstoupila do projektu řízeného občanským sdružením TEREZA a jako pilotní škola usilovala o získání titulu Ekoškola. Spolupráce na tomto projektu se sdružením TEREZA skončila, ale škola i nadále pokračuje v zaměření výchovy a vzdělávání dětí ekologickým směrem. Environmentální výchova prolíná všemi předměty od 1. do 9. ročníku. Na I. stupni to je především předmět prvouka, přírodověda a vlastivěda, částečně český jazyk, matematika a výtvarná výchova. Na II. stupni předmět přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, 11

12 rodinná a občanská výchova, pracovní činnosti, domácí nauky, částečně český jazyk, cizí jazyky a výtvarná výchova. Žáci se přímo podílejí na sběru druhotných surovin, učí se ekologicky třídit odpad, šetřit přírodním bohatstvím, seznamují se také se zásadami zdravého životního stylu. Součástí celoročního programu jsou projektové dny k dané tématice. Jedním z nich byl celoškolní Den činu. K pravidelným akcím patří exkurze pořádané buď přímo vyučujícími, nebo příslušnými institucemi např. Ekodomov, Ekobat, Ekocom. Škola je úspěšně zapojená do soutěže recyklohraní. Firma Ekolamp uspořádala pro školy z celé republiky internetovou soutěž Zářící talent o logo k recyklaci zářivek. Návrh graficky zpracovaný dvěma žáky naší 9. třídy se umístil rozhodnutím odborné poroty na 2. místě. Školní projekt Hodina pro školu si vytyčil jako cíl aktivní podíl každého žáka všech tříd na zlepšení a udržení čistého a příjemného prostředí ve škole i v okolí školy. Jedna hodina v měsíci byla věnována na úklid. 27. Multikulturní výchova Ve vlastním vzdělávacím programu Učení pro život je téma multikulturní výchovy zařazeno do výuky předmětů od 1. do 9. ročníku Prvouka, Vlastivěda, Český jazyk čtení, Výtvarná výchova, Dějepis, Občanská výchova, Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk. Dále jsou prvky multikulturní výchovy nedílnou součástí preventivního programu školy. Přítomností cizinců v jednotlivých třídách prožívají žáci multikulturní výchovu v praxi. Program Montessori pořádá v pravidelných cyklech projekt Evropský parlament, kde se děti aktivně seznamují s jinými národy a jejich kulturou. Na podporu multikulturní výchovy se škola zapojila do projektu Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců. 28. Prevence sociálně patologických jevů Snižující se počet žáků naší školy se možná nelíbí ekonomům, ale přináší s sebou klidnější prostředí, větší prostor pro individuální práci se žáky a lepší vzájemné poznávání. V uplynulém školním roce jsme nebyli nuceni řešit žádný závažný problém v této oblasti, který by vyžadoval zásah lékaře, Policie ČR, soudu atp. Pomáhají i třídnické hodiny, i když je problém s jejich zařazením do týdenního rozvrhu dětí. Dojíždějícím žákům se nehodí nultá hodina a zájmová činnost blokuje hodiny po vyučování. Snad by vyhovovalo zařazení přímo do rozvrhu hodin. Ve školním roce 2008/2009 jsme nejčastěji řešili jako přestupky proti školnímu řádu: kouření, narůstající hrubost, nekázeň, vandalismus, agresivitu žáků. Uvedené problémy možná souvisejí i s počtem speciálních tříd pro děti se specifickými poruchami učení, kde se sešli i žáci z méně podnětného prostředí a sociálně slabých rodin. Tím se násobily potíže SPU s problémy rodinnými. Také emocionalita a efektivita je vyšší avšak zájem o vyučování nižší. Menší počet žáků ve třídě umožnil situace řešit. Na prvním stupni se třídní učitelky věnují dětem průběžně a na druhém stupni se prevenci nejvíce věnují vyučující Ov, Rv, etiky, Př, Ch. Důraz klademe na vytváření hodnotového systému, snažíme se žáky naučit řešit problémové situace, předcházet nudě, učíme je komunikaci, sebepoznávání a upozorňujeme na koho se 12

13 obrátit v nouzi. První stupeň naší školy dlouhodobě a intenzivně spolupracoval s Policií ČR v kvalitním a pro žáky zdarma organizovaném projektu AJAX. Městská část Praha 12 podporovala prevenci na naší škole v pátém až sedmém ročníku. Využili jsme služeb občanského sdružení Anima. Program proběhl v uvedených ročnících dvakrát v průběhu školního roku. Ve spolupráci s Městkou policií, oddělením prevence se uskutečnily následující přednášky : - 3., 4. a 5. třídy prevence Drogy I třída prevence Šikana - 7. třídy prevence Kriminalita - 8. třídy prevence Drogy II třídy prevence Právní vědomí Dopravní výchovu dětí ze 3. a 4. tříd formou her a soutěží k bezpečnému chování jako účastníků v dopravním provozu připravila dr. Frajerová v projektu BESIPu. Účast 8. ročníků na přednášce MUDr. Radima Uzla. Přednášky byly zaměřeny na osvětu v sexuální oblasti dospívajících. Na závěr každé přednášky MUDr. R. Uzel odpovídal na dotazy dětí. Deváté ročníky docházely v rámci primárně preventivního programu do KC Krok. Po dohodě se žáky jsme objednali dvě témata: Rasismus a xenofobie; Sekty a destruktivní náboženské kulty. Program byl plně hrazen z grantu Praha, zdravé město Spolupráce se zaangažovanými institucemi usnadnila setkání v rámci regionu i celé Prahy. Pravidelně se účastníme Veletrhu volnočasových aktivit v KC 12. Zdařilo se i zapojení do programu Člověk v tísni. 8. a 9. ročníky v rámci přípravy k volbě povolání navštívili veletrh Schola Pragensis. Škola Rakovského pravidelně pořádá výjezdový týden, jehož součástí jsou i aktivity směřované k prevenci sociálně patologických jevů. Ve spolupráci s rodiči přetrvávala, zejména ve vyšších ročnících, neochota připustit si vznikající problém. Zapojení do mimoškolní zájmové činnosti i přes snahu a nabídku školy vázne někdy na financích, někdy na nezájmu dětí. Rovněž tolerance k požívání alkoholu a kouření je v rodinách stále velká. 29. Výchova k udržitelnému rozvoji Tato problematika úzce souvisí a často se překrývá s tématy environmentální výchovy. 30. Hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a s hodnocením a klasifikací žáků upřesněných ve vlastním vzdělávacím programu Učení pro život. Byla vypracována kritéria hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, kterými se řídí všichni vyučující. Při klasifikaci používají učitelé pět klasifikačních stupňů. Pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami používají učitelé také pět klasifikačních stupňů, na písemnou žádost zákonných zástupců mohou být tito žáci klasifikováni slovně. 13

14 31. Vybavení školy Základní škola Rakovského v Praze 12 postupně zlepšuje úroveň nejen z hlediska vyhovující vybavenosti, ale i z pohledu estetického. Tyto finančně náročné akce se daří realizovat pouze za pochopení a podpory Magistrátu hl. m. Prahy a především Městské části Praha 12. Na základní škole jsou k dispozici 3 tělocvičny. Školní hřiště má škola ve výpůjčce od magistrátu. Na rekonstrukci části těchto sportovišť obdržela škola grant, v době letních prázdnin byly provedeny plánované úpravy. V současné době pracujeme na podání žádosti o nový grant na dokončení rekonstrukce sportovišť. Školní knihovna je přístupná dětem i vyučujícím. Základní škola má vybavené odborné učebny chemie, fyzika, hudebna, počítačová pracovna, kuchyňka pro domácí nauky. 32. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité Základní škola Rakovského v Praze 12 uzavřela již 3. rok vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Název Učení pro život vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, zdravý životní styl a úspěšné zapojení absolventů do veřejného života. Klademe důraz na vyhledávání informací, čtení s porozuměním, práci s textem. Podněcujeme tvořivost žáků, jejich účast v různých soutěžích a olympiádách. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Žáky vedeme k respektování pravidel chování. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi. Je kladen důraz na výchovu ekologicky myslícího jedince, který respektuje požadavky ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Škola je otevřená žákům se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Možnost jejich vzdělávání ale závisí na typu a rozsahu omezení a postižení, škola například nemá bezbariérový přístup k jednotlivým učebnám. Škola je otevřená i žákům mimořádně nadaným. Těmto žákům je připravena nabídnout zvýšenou motivaci k prohlubování základního učiva. Na Základní škole Rakovského v Praze 12 se souběžně vyučují tři výukové programy. Posledním rokem v 4., 5. a 9. třídách dobíhal program Základní škola. V 1. až 3. a v 5. až 8. ročnících učíme podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Nově od rozšířily nabídku pro žáky I. stupně dvě třídy alternativního programu Montessori. Děti i paní učitelky se v novém školním prostředí rychle a dobře aklimatizovaly a staly se nedílnou součástí školního kolektivu. Program Montessori počítá s aktivním podílem rodičů v režimu života jednotlivých tříd. Rodiče Montessori se však dokázali zapojit také do života celé školy. 14

15 Výroční zpráva byla projednána na 1. pedagogické radě dne 1. září Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 21. září V Praze dne 18. září dr. Dana Kotíková ředitelka školy 15

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2007/2008 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více