Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1

2 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 Modřany 2. Základní škola Rakovského v Praze Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání hodnocení realizace ŠVP Od 1. září 2008 Základní škola Rakovského v Praze 12 vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku na I. stupni a 6.,7. a 8. ročníku na II. stupni podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Třetí rok vzdělávání dětí podle našeho vzdělávacího programu potvrdil, že tento program je zatím optimální. Od 1. třídy je zařazená výuka angličtiny. Děti se prostřednictvím hry, říkadel, písniček seznamují se základy cizího jazyka, učí se správnou výslovnost. Ve druhém ročníku se na znalosti dětí navázalo a začala práce s učebnicí. V ostatních předmětech k výrazným změnám v obsahu učiva nedošlo, protože paní učitelky pracovaly moderními metodami již v předchozích letech. Od šesté třídy žáci volí volitelný předmět. Zodpovědně hodnotit vlastní vzdělávací program Učení pro život bude možné až po prověření ve všech ročnících. K 1. září 2008 přešly na Základní školu Rakovského v Praze 12 dvě třídy s alternativním vzdělávacím programem Montessori. Učební program těchto tříd vychází ze školního vzdělávacího programu Učení pro život, ale metodicky zachovávají formy práce Montessori. vzdělávací program počet tříd počet žáků Základní škola 6 95 waldorfská škola montessori škola 2 32 začít spolu zdravá škola Učení pro život Jazykové vzdělávání počet učitelů cizích jazyků 8 počet učitelů přepočtený k v členění podle vyučovaných jazyků 2,77 počet odborně kvalifikovaných učitelů jazyků v členění podle vyučovaných jazyků v % 62,5 % počet učitelů, kteří zahájili studium k získání odb. kvalifikace v roce 2008/09 3, 2 pokračují vyučované cizí jazyky : Aj ročník Nj ročník Frj ročník rodilí mluvčí : k rozšíření možností seznámit se s cizím jazykem prostřednictvím rodilého mluvčího ano Aj - kroužek Montessori 2

3 Frj v rámci vyučování odborná jazyková učebna : ne využívání počítačových výukových jazykových programů : ano Terasoft nabídka jazykové výuky (kroužků) mimo vyučování : ano Aj ročník 5. Realizace školních. projektů Mezinárodní projekt v rámci programu Sokrates Comenius : Voda, pramen života a poznání (Francie, Španělsko, Švédsko, ČR celkem 7 škol). Jednacím jazykem byla angličtina a francouzština. Trvání : 3 roky ( ) projekt Policie ČR Ajax (2. a 3. třídy) Advent poslední 4 týdny před Vánocemi se děti seznamují s tradicemi a zvyky kolem Vánoc Výtvarné projekty tématicky zaměřené k ročním dobám, příp. významným kalendářním dnům. Projekty v jednotlivých předmětech tématicky zaměřené k vybranému učivu. 6. Volitelné a nepovinné předměty a) volitelné předměty: Německý jazyk, francouzský jazyk, sportovní hry (chlapci, dívky), výtvarné činnosti, etická výchova, počítače žáci II. stupně (6. 9. třída) 2 b) nepovinné předměty: biblické vyučování, sborový zpěv 1 7. ICT Pravidelně v hodinách informatiky v rámci našeho školního vzdělávacího programu Nepravidelně ve všech naukových předmětech od třídy Pravidelná mimoškolní činnost kroužek počítačů od třídy Škola má zakoupené programy Terasoft, které stále doplňuje podle potřeby a zájmu. 8. Pedagogičtí pracovníci, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 (podle zákona 563/2004 Sb.,) kvalifikace kvalifikovaní nekvalifikovaní % pracovníci pracovníci % I. stupeň II. stupeň 11 84,6 2 15,4 vychovatelé Celkem 24 85,7 4 14,3 3

4 počet všech vychovatelů, kteří zahájili v roce 2008/09 studium k získání odb. kvalifikace: 0 počet všech učitelů, kteří zahájili v roce 2008/09 studium k získání odb. kvalifikace: 1 9. Věková struktura pedagogických pracovníků věk počet (fyzické osoby) k méně než a více Průměrný věk ped. pracovníků 44,2 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet uč. Tvořivá škola Aj 1 Montessori prezentace učebních pomůcek 1 Prezentace nových učebních pomůcek Nj 1 Český jazyk Výtvarná výchova Národní galerie 1 Anglický jazyk JARO 2 OPPA jazyk. kurzy Aj 3 Supervize pro metodiky prevence Prahy 12 1 Výchovné poradenství UK Praha 1 M.R.K.E.V. 1 MFF UK Praha Heuréka - fyzika 1 ČEZ Př, Fy, ekologie 1 PřF UK Praha vzdělávací exkurze a semináře pro přírodopis Počet zapsaných žáků pro školní rok 2009/2010 a odkladů školní docházky na školní rok 2009/2010 počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd pro školní rok 2009/2010 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/

5 13. Hodnocení činnosti školních družin a klubů počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub n. podobné zařízení pro žáky 2.st 0 0 Ranní družina ano Školní družina má vypracovaný vlastní vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího plánu. Úkolem školní družiny je zastoupit rodinu a rodinné zázemí v době, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání. Svým vybavením a činnostmi by měla proto vytvářet vhodné podněty k seberealizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Navíc se pobyt dětí ve školní družině významným způsobem podílí na smysluplném využití jejich volného času. Rozvrh činnosti je stanoven tak, aby splňoval požadavky duševní hygieny, zároveň by měl vyhovovat dětem a respektovat věkové a individuální zvláštnosti. Tomu odpovídá rozdělení dětí do oddělení školní družiny podle jejich věku. Zaměstnání dětí ve školní družině lze rozdělit do několika okruhů aktivit : - rekreační (pohybové aktivity) - odpočinkové (klidné hry, četba, vyprávění ) - sebeobslužné (upevňování hygienických a kulturních návyků) - příprava na vyučování (domácí úkoly) - veřejně prospěšná činnost (výchova k dobrovolné práci bez zisku) - zájmové (uspokojuje touhu dítěte po seberealizaci a kreativitě) Ve školním roce připravily vychovatelky pro děti celkem 10 projektů. Dětmi byly vnímány velice dobře, děti se aktivně zapojovaly a podílely se na jejich realizaci. Největší zájem byl o sportovní soutěže a taneční diskotéky. S menším nadšením děti přistupovaly k soutěžím, kde musely zapojit vlastní fantazii. Stanovené cíle vychovatelky úspěšně plní. Zúčastňují se téměř všech akcí pořádaných školou, navíc pro družinové děti připravují akce samostatné. Rodiče jsou s prostředím, činností školní družiny velice spokojeni. 14. Poradenské služby školy spolupráce s PPP Modřany, Barunčina školní psycholog akce poradny pro VP výběr VP dle stávajících problémů v regionu sjednání spec. vyšetření žáků se SPU a chováním realizace nápravy vývojových poruch učení a chování zprostředkování vyšetření žáků 9. roč. profesionální orientace, pomoc při výběru středních škol poradenská pomoc pro děti i rodiče pomoc při řešení drogové problematiky pro děti a jejich rodiče spolupráce s Policií ČR spolupráce s Městskou policií řešení negativních jevů ve škole krádeže, vandalismus 5

6 přednášky a besedy pro žáky I. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence osobní bezpečnosti a dopravní výchovy přednášky a besedy pro žáky II. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence negativních projevů mládeže ve společnosti a jejich právní důsledky pro pachatele ukázky zásahů policistů při řešení kriminálního činu pro I. stupeň seznámení s projektem Policie ČR Ajaxův zápisník pro děti z 2.a 3. tříd spolupráce se sociálním odborem spolupráce s MÚ Praha 12 Odbor péče o děti a mládež dr. Jochová, kurátoři spolupráce s rodiči konzultační činnost, pohovory, výchovné komise při řešení výchovných problémů, poradenská činnost při volbě povolání pro děti i rodiče, zprostředkování kontaktů na příslušné odborníky spolupráce s dalšími objekty Středisko výchovné péče pro děti a mládež Modřany, komunitní centrum KROK, pracovní úřady. Se střediskem výchovné péče spolupracuje škola i jako základní škola pro vzdělávání dětí umístěných z různých důvodů na přechodné pobyty do tohoto zařízení. Jejich svěřenci jsou na 6 týdnů zařazováni do vhodných tříd, kde je jim věnována našimi učiteli jak vzdělávací, tak výchovná péče. Dalším okruhem spolupráce je také odborná pomoc při řešení problémových situací jednotlivých dětí, případně celých tříd. Pracovníci komunitního centra KROK pomáhají škole při řešení problémů dětí se začleněním do třídního kolektivu, pomáhají radou v oblasti sociální komunikace a jiné. Mgr. Romana Zemanová se ve funkci výchovné poradkyně velmi osvědčila. Pro tuto funkci není plně kvalifikovaná, na Ped. fakultě UK Praha úspěšně ukončila 1. rok studia výchovného poradenství, ve studiu pokračuje. V letošním školním roce se spolupodílela na řešení výchovných problémů (pohovory se žáky, účast na jednáních výchovné komise). Spolupracovala s třídními učitelkami 9. tříd na umístění žáků na střední školy a střední odborná učiliště. Svou spolupráci zaměřila i na třídní učitele a rodiče žáků I. stupně. Pro příští školní rok je potřeba i nadále tuto spolupráci rozvíjet. 15. Spolupráce s rodiči společné akce o slavnostní zahájení nového školního roku 1. třídy o Slavnost Slabikáře den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků za konci měsíce října, kdy děti dostávají první učebnici Slabikář o Vánoční akademie kulturní program připravený dětmi ze všech ročníků pro rodičovskou veřejnost o Slavnost Prvního vysvědčení každoroční slavnostní předávání prvního vysvědčení dětem v prvních třídách za účasti jejich rodinných příslušníků, starších spolužáků, představitelů MČ Praha 12 (JUDr. H. Chudomelová) a regionálního tisku o Velikonoční jarmark, velikonoční dílny pro rodiče žáků školy a pro děti a jejich rodiče z mateřských škol o slavnostní vyřazení žáků 9. tříd za přítomnosti rodinných příslušníků, pedagogů a žáků 1. tříd o třídní schůzky v rámci programu Montessori tvoří pravidelné dílny pro rodiče a děti o Montessori - společné setkání rodičů, žáků, pedagogů a vedení školy na závěr školního roku 6

7 SRPŠ (nebo jiná forma sdružení rodičů a přátel školy) ano Pravidelné setkávání zástupců rodičů jednotlivých tříd s vedením školy v termínech třídních schůzek (4krát ročně) třídní schůzky, počet tř. schůzek za rok, možnost jiné formy pravidelného setkávání s rodiči než tř. schůzky (konzultace apod.) ano o třídní schůzky se konají ve 4 termínech během školního roku o konzultace pro rodiče a děti ve stanoveném termínu 4krát ročně o individuální konzultační hodiny pedagogů 1 hodina týdně. Tento čas je vymezen jak pro děti, které potřebují pomoc, tak i pro rodiče, kteří mají zájem konzultovat problém s některými vyučujícími mimo stanovené třídní schůzky nebo konzultace možnost zúčastnit se výuky ano o program Montessori téměř neomezená možnost přístupu rodičů i subjektů do vyučování o základní škola po domluvě s vyučujícím další o participace rodičů na školních výletech a exkurzích o účelové sponzorské dary jednotlivým třídám (materiální pomoc) 16. Spolupráce s MŠ, kurzy pro předškoláky Základní škola pravidelně zve děti MTŠ Pejevové, Krouzova, Levského, Pastelka : o na ukázkové hodiny pro budoucí školáky o na výstavy dětských prací o workshop odpolední program pro předškoláky a jejich rodiče realizovaný vyučujícími I. stupně 17. Spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce - specifika zahraniční spolupráce (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce) PPP Modřany Proxima sociale občanské sdružení Modřany o byla uzavřená smlouva o realizaci preventivního programu v 8. a 9. ročnících o škola získala finanční prostředky z grantu Magistrátu hl. m. Prahy Zdravé město Praha 2009 MÚ Praha 12 odbor sociálních věcí a zdravotnictví (kurátoři) MÚ Praha 12 Modřanské noviny Pedagogická fakulta UK Praha možnost praxe studentů učitelských oborů této fakulty Střední pedagogické školy možnost povinné praxe vychovatelek ŠD ČSOP KONIKLEC tématicky zaměřené interaktivní programy, soutěže pro všechny věkové kategorie Ekocentrum Podhoubí tématicky zaměřené interaktivní programy pro děti přednášky, exkurze 7

8 Ve školním roce 2005/2006 se nám podařilo najít partnery pro nový mezinárodní projekt v rámci Comenius Project. Koordinátorem projektu : Voda, pramen života a poznání byla francouzská základní škola v Saint Genies de Malgoire. Dalšími partnery byly školy ze Švédska a Španělska. Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnila celkem 3 společná setkání Praha, Los Palacios u Sevilly a závěrečné setkání v St. Genies. Zahraničních setkání se zúčastnily vždy dvě kolegyně ze školy. Tento rok byl závěrečným rokem projektu. Na závěrečném setkání se kromě zástupců jednotlivých participujících škol zúčastnili také žáci těchto škol. První rok spolupráce vyvrcholil na jaře v Praze. Díky šíři, bohatosti, pestrosti tohoto tématu se mohly aktivně zapojit všechny ročníky ve všech vyučovacích předmětech. Výstupem celoroční práce byla prezentace výsledků jednotlivých tříd a předmětů na výstavě v prostorách školy. Ve spolupráci a za výrazné podpory pana senátora PhDr. Grulicha byl vydán sborník, na kterém se podílely děti všech zúčastněných škol. K úspěšné organizaci vernisáže na naší škole přispěli i studenti se svými pedagogy ze Střední školy pohostinství a stravování Smolkova. Druhý rok mezinárodní spolupráce byl uzavřen na základní škole v Madridu výstavou trojrozměrných modelů zhotovených opět dětmi jednotlivých škol. Některé z modelů našich žáků tvoří dosud stálou součást výzdoby školy Rakovského. Výstupem třetího roku závěrečného je společná prezentace projektu na DVD. Jmenovaný projekt Voda, pramen života a poznání je již druhým mezinárodním projektem, do něhož se Základní škola Rakovského v Praze 12 zapojila. Účast na tomto projektu potvrdila naši zkušenost, že máme šikovné a tvořivé děti a pedagogy. I v tomto projektu navzdory jazykovému handicapu (francouzština není náš mateřský jazyk) jsme byli rovnocennými partnery ostatních škol. Podobné formy spolupráce jsou vždy přínosné z hlediska motivace, obohacení znalostí jazykových, rozšíření tvůrčích podnětů a sociální komunikace nejen dětí, ale i vyučujících. Z těchto důvodů budeme usilovně hledat další příležitost k zapojení do nové mezinárodní spolupráce. 18. Další výchovně vzdělávací aktivity, mimoškolní aktivity nabídka mimoškolních aktivit (divadelní soubor, školní sbor, kroužky atd.) o kroužky na I. i II. stupni, i v rámci školní družiny (nabídka se řídí zájmem dětí) o v zájmu rozšíření nabídky škola přibrala ke spolupráci Agenturu Kroužky o kroužky vedené pedagogy školy : výtvarný kroužek, aerobik, sportovní hry, míčové hry, Šikulík, anglický jazyk (dvě věkové skupiny), průpravná cvičení, řemesla, šití a vyšívání o sborový zpěv na I. stupni o Agentura Kroužky florbal 2 skupiny, počítače, divadlo a dramatika (I. pololetí) komunitní centrum apod. ne výjezdy - v rámci projektového týdne (ozdravné pobyty) 9 zúčastněných tříd školy v přírodě ne lyžařské kurzy - počet zúčastněných tříd 2 výjezdy do zahraničí ne výměnné pobyty ne další o v rámci mezinárodního projektu Voda, pramen života a poznání 2 žáci na závěrečném setkání v St. Genies 8

9 19. Prezentace školy kulturní vystoupení školy - Vánoční akademie reprezentace školy na akcích organizovaných MČ Praha 12 - Antifetfest účast na olympiádách, soutěžích, festivalech o olympiáda v českém jazyce 1. místo v obvodním kole (termín pražského kola se shodoval s termínem přijímacího řízení na střední školy. Vítězka se proto nemohla v dalším kole zúčastnit. o školní kolo Dějepisné olympiády o školní kolo recitační soutěže I. a II. stupeň o aktivně se děti zapojily do všech sportovních soutěží pořádaných na našem obvodě, na medailových pozicích se neumístily o stolní tenis Den otevřených dveří ano o program Montessori otevřený program pro rodičovskou veřejnost průběžně o 1. třídy a výuka angličtiny Komunitní centrum (apod.) ne Škola pod vedením Mgr. K. Novotné (aprobace výtvarná výchova) vydává každoročně kalendář sestavený z výtvarných prací našich žáků. Kalendář na rok 2008 tvořily fotografie trojrozměrných modelů vyrobených našimi žáky v rámci mezinárodního projektu Voda, pramen života a poznání. 20. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, grantových řízeních, projektech Mezinárodní projekt Comenius Sokrates Voda, pramen života a poznání, projekt v rámci EU EUR ano Program Zdravé město Praha 2008 projekt Prevence pro svobodný život - oblast specifické primární prevence. Cílem prevence v rámci tohoto programu jsou žáci 8. a 9. tříd základní školy ,- Kč ano Prevence sociálně patologických jevů na základních školách ve 4., 5., 6. a 7.ročních ,- Kč ano Grant rekonstrukce povrchu venkovních sportovišť za 30 % spoluúčasti MČ Praha ,- Kč ano Grant rekonstrukce vnitřních povrchů tělocvičen za 30 % spoluúčasti MČ Praha ,- Kč ano Projekt Ajax dlouhodobý projekt Policie ČR určený pro žáky 2. a 3. tříd. Finanční zatížení nese plně Policie ČR. Projekt Adopce na dálku ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu adoptovali žáci školy v roce 2006 chlapce v Keni Patrick Orwa. Děti formou sbírek a sběru papíru hradí jeho náklady na školné a pomůcky. 9

10 21. Péče o nadané žáky Škola vytváří podmínky pro nadané žáky zřizováním tříd s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. V případě zájmu rodičů je škola připravena vytvořit individuální vzdělávací program pro nadané dítě. Ve všech, tj. i v běžných třídách pak vyučující podporují nadané žáky volbou přiměřených metod a forem práce, např. skupinovým vyučováním, projektovým vyučováním, samostatnou prací, prací na počítači. Dále volbou a zadáváním domácích úkolů, zapojením do soutěží vědomostních i sportovních. Třídní učitelé doporučují rodičům nadaných žáků zapojení do odpoledních činností, které podporují nadání dětí hra hudební nástroj, sport (ZUŠ, DDM). Na II. stupni základní školy se vyučující s velmi nadanými žáky prakticky nesetkají, neboť tito žáci využívají možnosti přechodu na osmiletá gymnázia. Dosud jsme se na škole nesetkali se žádostí rodičů o přeřazení do vyššího ročníku. 22. Přípravné třídy ano/ne, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy ne Ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 žákyně 1. třídy. Přidělen asistent pedagoga, případné další problémy této žákyně řeší škola v součinnosti s PPP Barunčina, Praha 4 Modřany a pracovnicemi Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 12. K potřebám sociálního začlenění ostatních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je přihlíženo s porozuměním a snahou pomoci od všech pracovníků školy. Dětem je nabízena možnost doučování, rodiče mohou využít individuálních konzultačních hodin třídních i ostatních učitelů, příp. konzultaci s výchovnou poradkyní. Stejným způsobem mohou vyhledat pomoc i u vedení školy kdykoliv po předchozí domluvě. V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. mají rodiče možnost požádat o osvobození nebo snížení úplaty za poskytované školské služby. Této možnosti využili rodiče 1 žákyně. Podané žádosti bylo vyhověno. 23. Počet individuálně integrovaných žáků počet ind. integr. žáků se spec. poruchami učení a chování 9 počet žáků se SPUCH Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Všichni žáci jiné národnosti se v minulých letech velmi dobře zapojovali do jednotlivých třídních kolektivů, snažili se vyrovnat svým českým spolužákům a dařilo se jim to. Velmi často je svojí pílí a houževnatostí dokonce převyšují. Třídní kolektivy je přijímají bez problémů a děti nacházejí ve třídách svoje kamarády. Třídní učitelé nemuseli dosud řešit žádné kázeňské přestupky s rasovým podtextem. Počáteční složitou situaci v komunikaci 10

11 způsobenou jazykovými bariérami díky trpělivé a soustavné péči všech vyučujících a vychovatelek ŠD děti brzy překonaly. Jiná je situace v komunikaci s rodiči těchto dětí, kdy často musí rozhovor překládat samo dítě, anebo doprovázející překladatel. V okamžiku, kdy se tito rodiče s učiteli domluví, jsou rodiče vstřícní, přátelští a spolupráce s nimi je vzorná. Ve školním roce 2008/2009 se objevily první náznaky problémů s nově příchozími cizinci. Proto škola využila nabídky Ministerstva vnitra ČR a zapojila se do programu Podpora integrace cizinců. Škola získala účelovou dotaci na projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12. Projekt bude zrealizován v období září prosinec stát EU počet žáků stát počet žáků Slovensko 1 Rusko 2 Vietnam 19 Ukrajina 11 USA Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy kraj počet žáků Středočeský 5 celkem mimopražských dětí: Environmentální výchova Škola vstoupila do projektu řízeného občanským sdružením TEREZA a jako pilotní škola usilovala o získání titulu Ekoškola. Spolupráce na tomto projektu se sdružením TEREZA skončila, ale škola i nadále pokračuje v zaměření výchovy a vzdělávání dětí ekologickým směrem. Environmentální výchova prolíná všemi předměty od 1. do 9. ročníku. Na I. stupni to je především předmět prvouka, přírodověda a vlastivěda, částečně český jazyk, matematika a výtvarná výchova. Na II. stupni předmět přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, 11

12 rodinná a občanská výchova, pracovní činnosti, domácí nauky, částečně český jazyk, cizí jazyky a výtvarná výchova. Žáci se přímo podílejí na sběru druhotných surovin, učí se ekologicky třídit odpad, šetřit přírodním bohatstvím, seznamují se také se zásadami zdravého životního stylu. Součástí celoročního programu jsou projektové dny k dané tématice. Jedním z nich byl celoškolní Den činu. K pravidelným akcím patří exkurze pořádané buď přímo vyučujícími, nebo příslušnými institucemi např. Ekodomov, Ekobat, Ekocom. Škola je úspěšně zapojená do soutěže recyklohraní. Firma Ekolamp uspořádala pro školy z celé republiky internetovou soutěž Zářící talent o logo k recyklaci zářivek. Návrh graficky zpracovaný dvěma žáky naší 9. třídy se umístil rozhodnutím odborné poroty na 2. místě. Školní projekt Hodina pro školu si vytyčil jako cíl aktivní podíl každého žáka všech tříd na zlepšení a udržení čistého a příjemného prostředí ve škole i v okolí školy. Jedna hodina v měsíci byla věnována na úklid. 27. Multikulturní výchova Ve vlastním vzdělávacím programu Učení pro život je téma multikulturní výchovy zařazeno do výuky předmětů od 1. do 9. ročníku Prvouka, Vlastivěda, Český jazyk čtení, Výtvarná výchova, Dějepis, Občanská výchova, Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk. Dále jsou prvky multikulturní výchovy nedílnou součástí preventivního programu školy. Přítomností cizinců v jednotlivých třídách prožívají žáci multikulturní výchovu v praxi. Program Montessori pořádá v pravidelných cyklech projekt Evropský parlament, kde se děti aktivně seznamují s jinými národy a jejich kulturou. Na podporu multikulturní výchovy se škola zapojila do projektu Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců. 28. Prevence sociálně patologických jevů Snižující se počet žáků naší školy se možná nelíbí ekonomům, ale přináší s sebou klidnější prostředí, větší prostor pro individuální práci se žáky a lepší vzájemné poznávání. V uplynulém školním roce jsme nebyli nuceni řešit žádný závažný problém v této oblasti, který by vyžadoval zásah lékaře, Policie ČR, soudu atp. Pomáhají i třídnické hodiny, i když je problém s jejich zařazením do týdenního rozvrhu dětí. Dojíždějícím žákům se nehodí nultá hodina a zájmová činnost blokuje hodiny po vyučování. Snad by vyhovovalo zařazení přímo do rozvrhu hodin. Ve školním roce 2008/2009 jsme nejčastěji řešili jako přestupky proti školnímu řádu: kouření, narůstající hrubost, nekázeň, vandalismus, agresivitu žáků. Uvedené problémy možná souvisejí i s počtem speciálních tříd pro děti se specifickými poruchami učení, kde se sešli i žáci z méně podnětného prostředí a sociálně slabých rodin. Tím se násobily potíže SPU s problémy rodinnými. Také emocionalita a efektivita je vyšší avšak zájem o vyučování nižší. Menší počet žáků ve třídě umožnil situace řešit. Na prvním stupni se třídní učitelky věnují dětem průběžně a na druhém stupni se prevenci nejvíce věnují vyučující Ov, Rv, etiky, Př, Ch. Důraz klademe na vytváření hodnotového systému, snažíme se žáky naučit řešit problémové situace, předcházet nudě, učíme je komunikaci, sebepoznávání a upozorňujeme na koho se 12

13 obrátit v nouzi. První stupeň naší školy dlouhodobě a intenzivně spolupracoval s Policií ČR v kvalitním a pro žáky zdarma organizovaném projektu AJAX. Městská část Praha 12 podporovala prevenci na naší škole v pátém až sedmém ročníku. Využili jsme služeb občanského sdružení Anima. Program proběhl v uvedených ročnících dvakrát v průběhu školního roku. Ve spolupráci s Městkou policií, oddělením prevence se uskutečnily následující přednášky : - 3., 4. a 5. třídy prevence Drogy I třída prevence Šikana - 7. třídy prevence Kriminalita - 8. třídy prevence Drogy II třídy prevence Právní vědomí Dopravní výchovu dětí ze 3. a 4. tříd formou her a soutěží k bezpečnému chování jako účastníků v dopravním provozu připravila dr. Frajerová v projektu BESIPu. Účast 8. ročníků na přednášce MUDr. Radima Uzla. Přednášky byly zaměřeny na osvětu v sexuální oblasti dospívajících. Na závěr každé přednášky MUDr. R. Uzel odpovídal na dotazy dětí. Deváté ročníky docházely v rámci primárně preventivního programu do KC Krok. Po dohodě se žáky jsme objednali dvě témata: Rasismus a xenofobie; Sekty a destruktivní náboženské kulty. Program byl plně hrazen z grantu Praha, zdravé město Spolupráce se zaangažovanými institucemi usnadnila setkání v rámci regionu i celé Prahy. Pravidelně se účastníme Veletrhu volnočasových aktivit v KC 12. Zdařilo se i zapojení do programu Člověk v tísni. 8. a 9. ročníky v rámci přípravy k volbě povolání navštívili veletrh Schola Pragensis. Škola Rakovského pravidelně pořádá výjezdový týden, jehož součástí jsou i aktivity směřované k prevenci sociálně patologických jevů. Ve spolupráci s rodiči přetrvávala, zejména ve vyšších ročnících, neochota připustit si vznikající problém. Zapojení do mimoškolní zájmové činnosti i přes snahu a nabídku školy vázne někdy na financích, někdy na nezájmu dětí. Rovněž tolerance k požívání alkoholu a kouření je v rodinách stále velká. 29. Výchova k udržitelnému rozvoji Tato problematika úzce souvisí a často se překrývá s tématy environmentální výchovy. 30. Hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a s hodnocením a klasifikací žáků upřesněných ve vlastním vzdělávacím programu Učení pro život. Byla vypracována kritéria hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, kterými se řídí všichni vyučující. Při klasifikaci používají učitelé pět klasifikačních stupňů. Pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami používají učitelé také pět klasifikačních stupňů, na písemnou žádost zákonných zástupců mohou být tito žáci klasifikováni slovně. 13

14 31. Vybavení školy Základní škola Rakovského v Praze 12 postupně zlepšuje úroveň nejen z hlediska vyhovující vybavenosti, ale i z pohledu estetického. Tyto finančně náročné akce se daří realizovat pouze za pochopení a podpory Magistrátu hl. m. Prahy a především Městské části Praha 12. Na základní škole jsou k dispozici 3 tělocvičny. Školní hřiště má škola ve výpůjčce od magistrátu. Na rekonstrukci části těchto sportovišť obdržela škola grant, v době letních prázdnin byly provedeny plánované úpravy. V současné době pracujeme na podání žádosti o nový grant na dokončení rekonstrukce sportovišť. Školní knihovna je přístupná dětem i vyučujícím. Základní škola má vybavené odborné učebny chemie, fyzika, hudebna, počítačová pracovna, kuchyňka pro domácí nauky. 32. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité Základní škola Rakovského v Praze 12 uzavřela již 3. rok vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Název Učení pro život vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, zdravý životní styl a úspěšné zapojení absolventů do veřejného života. Klademe důraz na vyhledávání informací, čtení s porozuměním, práci s textem. Podněcujeme tvořivost žáků, jejich účast v různých soutěžích a olympiádách. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Žáky vedeme k respektování pravidel chování. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi. Je kladen důraz na výchovu ekologicky myslícího jedince, který respektuje požadavky ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Škola je otevřená žákům se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Možnost jejich vzdělávání ale závisí na typu a rozsahu omezení a postižení, škola například nemá bezbariérový přístup k jednotlivým učebnám. Škola je otevřená i žákům mimořádně nadaným. Těmto žákům je připravena nabídnout zvýšenou motivaci k prohlubování základního učiva. Na Základní škole Rakovského v Praze 12 se souběžně vyučují tři výukové programy. Posledním rokem v 4., 5. a 9. třídách dobíhal program Základní škola. V 1. až 3. a v 5. až 8. ročnících učíme podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Nově od rozšířily nabídku pro žáky I. stupně dvě třídy alternativního programu Montessori. Děti i paní učitelky se v novém školním prostředí rychle a dobře aklimatizovaly a staly se nedílnou součástí školního kolektivu. Program Montessori počítá s aktivním podílem rodičů v režimu života jednotlivých tříd. Rodiče Montessori se však dokázali zapojit také do života celé školy. 14

15 Výroční zpráva byla projednána na 1. pedagogické radě dne 1. září Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 21. září V Praze dne 18. září dr. Dana Kotíková ředitelka školy 15

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2007/2008 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2. Přesný

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více