Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1

2 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 Modřany 2. Základní škola Rakovského v Praze Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání hodnocení realizace ŠVP Od 1. září 2008 Základní škola Rakovského v Praze 12 vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku na I. stupni a 6.,7. a 8. ročníku na II. stupni podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Třetí rok vzdělávání dětí podle našeho vzdělávacího programu potvrdil, že tento program je zatím optimální. Od 1. třídy je zařazená výuka angličtiny. Děti se prostřednictvím hry, říkadel, písniček seznamují se základy cizího jazyka, učí se správnou výslovnost. Ve druhém ročníku se na znalosti dětí navázalo a začala práce s učebnicí. V ostatních předmětech k výrazným změnám v obsahu učiva nedošlo, protože paní učitelky pracovaly moderními metodami již v předchozích letech. Od šesté třídy žáci volí volitelný předmět. Zodpovědně hodnotit vlastní vzdělávací program Učení pro život bude možné až po prověření ve všech ročnících. K 1. září 2008 přešly na Základní školu Rakovského v Praze 12 dvě třídy s alternativním vzdělávacím programem Montessori. Učební program těchto tříd vychází ze školního vzdělávacího programu Učení pro život, ale metodicky zachovávají formy práce Montessori. vzdělávací program počet tříd počet žáků Základní škola 6 95 waldorfská škola montessori škola 2 32 začít spolu zdravá škola Učení pro život Jazykové vzdělávání počet učitelů cizích jazyků 8 počet učitelů přepočtený k v členění podle vyučovaných jazyků 2,77 počet odborně kvalifikovaných učitelů jazyků v členění podle vyučovaných jazyků v % 62,5 % počet učitelů, kteří zahájili studium k získání odb. kvalifikace v roce 2008/09 3, 2 pokračují vyučované cizí jazyky : Aj ročník Nj ročník Frj ročník rodilí mluvčí : k rozšíření možností seznámit se s cizím jazykem prostřednictvím rodilého mluvčího ano Aj - kroužek Montessori 2

3 Frj v rámci vyučování odborná jazyková učebna : ne využívání počítačových výukových jazykových programů : ano Terasoft nabídka jazykové výuky (kroužků) mimo vyučování : ano Aj ročník 5. Realizace školních. projektů Mezinárodní projekt v rámci programu Sokrates Comenius : Voda, pramen života a poznání (Francie, Španělsko, Švédsko, ČR celkem 7 škol). Jednacím jazykem byla angličtina a francouzština. Trvání : 3 roky ( ) projekt Policie ČR Ajax (2. a 3. třídy) Advent poslední 4 týdny před Vánocemi se děti seznamují s tradicemi a zvyky kolem Vánoc Výtvarné projekty tématicky zaměřené k ročním dobám, příp. významným kalendářním dnům. Projekty v jednotlivých předmětech tématicky zaměřené k vybranému učivu. 6. Volitelné a nepovinné předměty a) volitelné předměty: Německý jazyk, francouzský jazyk, sportovní hry (chlapci, dívky), výtvarné činnosti, etická výchova, počítače žáci II. stupně (6. 9. třída) 2 b) nepovinné předměty: biblické vyučování, sborový zpěv 1 7. ICT Pravidelně v hodinách informatiky v rámci našeho školního vzdělávacího programu Nepravidelně ve všech naukových předmětech od třídy Pravidelná mimoškolní činnost kroužek počítačů od třídy Škola má zakoupené programy Terasoft, které stále doplňuje podle potřeby a zájmu. 8. Pedagogičtí pracovníci, odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009 (podle zákona 563/2004 Sb.,) kvalifikace kvalifikovaní nekvalifikovaní % pracovníci pracovníci % I. stupeň II. stupeň 11 84,6 2 15,4 vychovatelé Celkem 24 85,7 4 14,3 3

4 počet všech vychovatelů, kteří zahájili v roce 2008/09 studium k získání odb. kvalifikace: 0 počet všech učitelů, kteří zahájili v roce 2008/09 studium k získání odb. kvalifikace: 1 9. Věková struktura pedagogických pracovníků věk počet (fyzické osoby) k méně než a více Průměrný věk ped. pracovníků 44,2 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet uč. Tvořivá škola Aj 1 Montessori prezentace učebních pomůcek 1 Prezentace nových učebních pomůcek Nj 1 Český jazyk Výtvarná výchova Národní galerie 1 Anglický jazyk JARO 2 OPPA jazyk. kurzy Aj 3 Supervize pro metodiky prevence Prahy 12 1 Výchovné poradenství UK Praha 1 M.R.K.E.V. 1 MFF UK Praha Heuréka - fyzika 1 ČEZ Př, Fy, ekologie 1 PřF UK Praha vzdělávací exkurze a semináře pro přírodopis Počet zapsaných žáků pro školní rok 2009/2010 a odkladů školní docházky na školní rok 2009/2010 počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd pro školní rok 2009/2010 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/

5 13. Hodnocení činnosti školních družin a klubů počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub n. podobné zařízení pro žáky 2.st 0 0 Ranní družina ano Školní družina má vypracovaný vlastní vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího plánu. Úkolem školní družiny je zastoupit rodinu a rodinné zázemí v době, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání. Svým vybavením a činnostmi by měla proto vytvářet vhodné podněty k seberealizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Navíc se pobyt dětí ve školní družině významným způsobem podílí na smysluplném využití jejich volného času. Rozvrh činnosti je stanoven tak, aby splňoval požadavky duševní hygieny, zároveň by měl vyhovovat dětem a respektovat věkové a individuální zvláštnosti. Tomu odpovídá rozdělení dětí do oddělení školní družiny podle jejich věku. Zaměstnání dětí ve školní družině lze rozdělit do několika okruhů aktivit : - rekreační (pohybové aktivity) - odpočinkové (klidné hry, četba, vyprávění ) - sebeobslužné (upevňování hygienických a kulturních návyků) - příprava na vyučování (domácí úkoly) - veřejně prospěšná činnost (výchova k dobrovolné práci bez zisku) - zájmové (uspokojuje touhu dítěte po seberealizaci a kreativitě) Ve školním roce připravily vychovatelky pro děti celkem 10 projektů. Dětmi byly vnímány velice dobře, děti se aktivně zapojovaly a podílely se na jejich realizaci. Největší zájem byl o sportovní soutěže a taneční diskotéky. S menším nadšením děti přistupovaly k soutěžím, kde musely zapojit vlastní fantazii. Stanovené cíle vychovatelky úspěšně plní. Zúčastňují se téměř všech akcí pořádaných školou, navíc pro družinové děti připravují akce samostatné. Rodiče jsou s prostředím, činností školní družiny velice spokojeni. 14. Poradenské služby školy spolupráce s PPP Modřany, Barunčina školní psycholog akce poradny pro VP výběr VP dle stávajících problémů v regionu sjednání spec. vyšetření žáků se SPU a chováním realizace nápravy vývojových poruch učení a chování zprostředkování vyšetření žáků 9. roč. profesionální orientace, pomoc při výběru středních škol poradenská pomoc pro děti i rodiče pomoc při řešení drogové problematiky pro děti a jejich rodiče spolupráce s Policií ČR spolupráce s Městskou policií řešení negativních jevů ve škole krádeže, vandalismus 5

6 přednášky a besedy pro žáky I. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence osobní bezpečnosti a dopravní výchovy přednášky a besedy pro žáky II. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence negativních projevů mládeže ve společnosti a jejich právní důsledky pro pachatele ukázky zásahů policistů při řešení kriminálního činu pro I. stupeň seznámení s projektem Policie ČR Ajaxův zápisník pro děti z 2.a 3. tříd spolupráce se sociálním odborem spolupráce s MÚ Praha 12 Odbor péče o děti a mládež dr. Jochová, kurátoři spolupráce s rodiči konzultační činnost, pohovory, výchovné komise při řešení výchovných problémů, poradenská činnost při volbě povolání pro děti i rodiče, zprostředkování kontaktů na příslušné odborníky spolupráce s dalšími objekty Středisko výchovné péče pro děti a mládež Modřany, komunitní centrum KROK, pracovní úřady. Se střediskem výchovné péče spolupracuje škola i jako základní škola pro vzdělávání dětí umístěných z různých důvodů na přechodné pobyty do tohoto zařízení. Jejich svěřenci jsou na 6 týdnů zařazováni do vhodných tříd, kde je jim věnována našimi učiteli jak vzdělávací, tak výchovná péče. Dalším okruhem spolupráce je také odborná pomoc při řešení problémových situací jednotlivých dětí, případně celých tříd. Pracovníci komunitního centra KROK pomáhají škole při řešení problémů dětí se začleněním do třídního kolektivu, pomáhají radou v oblasti sociální komunikace a jiné. Mgr. Romana Zemanová se ve funkci výchovné poradkyně velmi osvědčila. Pro tuto funkci není plně kvalifikovaná, na Ped. fakultě UK Praha úspěšně ukončila 1. rok studia výchovného poradenství, ve studiu pokračuje. V letošním školním roce se spolupodílela na řešení výchovných problémů (pohovory se žáky, účast na jednáních výchovné komise). Spolupracovala s třídními učitelkami 9. tříd na umístění žáků na střední školy a střední odborná učiliště. Svou spolupráci zaměřila i na třídní učitele a rodiče žáků I. stupně. Pro příští školní rok je potřeba i nadále tuto spolupráci rozvíjet. 15. Spolupráce s rodiči společné akce o slavnostní zahájení nového školního roku 1. třídy o Slavnost Slabikáře den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků za konci měsíce října, kdy děti dostávají první učebnici Slabikář o Vánoční akademie kulturní program připravený dětmi ze všech ročníků pro rodičovskou veřejnost o Slavnost Prvního vysvědčení každoroční slavnostní předávání prvního vysvědčení dětem v prvních třídách za účasti jejich rodinných příslušníků, starších spolužáků, představitelů MČ Praha 12 (JUDr. H. Chudomelová) a regionálního tisku o Velikonoční jarmark, velikonoční dílny pro rodiče žáků školy a pro děti a jejich rodiče z mateřských škol o slavnostní vyřazení žáků 9. tříd za přítomnosti rodinných příslušníků, pedagogů a žáků 1. tříd o třídní schůzky v rámci programu Montessori tvoří pravidelné dílny pro rodiče a děti o Montessori - společné setkání rodičů, žáků, pedagogů a vedení školy na závěr školního roku 6

7 SRPŠ (nebo jiná forma sdružení rodičů a přátel školy) ano Pravidelné setkávání zástupců rodičů jednotlivých tříd s vedením školy v termínech třídních schůzek (4krát ročně) třídní schůzky, počet tř. schůzek za rok, možnost jiné formy pravidelného setkávání s rodiči než tř. schůzky (konzultace apod.) ano o třídní schůzky se konají ve 4 termínech během školního roku o konzultace pro rodiče a děti ve stanoveném termínu 4krát ročně o individuální konzultační hodiny pedagogů 1 hodina týdně. Tento čas je vymezen jak pro děti, které potřebují pomoc, tak i pro rodiče, kteří mají zájem konzultovat problém s některými vyučujícími mimo stanovené třídní schůzky nebo konzultace možnost zúčastnit se výuky ano o program Montessori téměř neomezená možnost přístupu rodičů i subjektů do vyučování o základní škola po domluvě s vyučujícím další o participace rodičů na školních výletech a exkurzích o účelové sponzorské dary jednotlivým třídám (materiální pomoc) 16. Spolupráce s MŠ, kurzy pro předškoláky Základní škola pravidelně zve děti MTŠ Pejevové, Krouzova, Levského, Pastelka : o na ukázkové hodiny pro budoucí školáky o na výstavy dětských prací o workshop odpolední program pro předškoláky a jejich rodiče realizovaný vyučujícími I. stupně 17. Spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce - specifika zahraniční spolupráce (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce) PPP Modřany Proxima sociale občanské sdružení Modřany o byla uzavřená smlouva o realizaci preventivního programu v 8. a 9. ročnících o škola získala finanční prostředky z grantu Magistrátu hl. m. Prahy Zdravé město Praha 2009 MÚ Praha 12 odbor sociálních věcí a zdravotnictví (kurátoři) MÚ Praha 12 Modřanské noviny Pedagogická fakulta UK Praha možnost praxe studentů učitelských oborů této fakulty Střední pedagogické školy možnost povinné praxe vychovatelek ŠD ČSOP KONIKLEC tématicky zaměřené interaktivní programy, soutěže pro všechny věkové kategorie Ekocentrum Podhoubí tématicky zaměřené interaktivní programy pro děti přednášky, exkurze 7

8 Ve školním roce 2005/2006 se nám podařilo najít partnery pro nový mezinárodní projekt v rámci Comenius Project. Koordinátorem projektu : Voda, pramen života a poznání byla francouzská základní škola v Saint Genies de Malgoire. Dalšími partnery byly školy ze Švédska a Španělska. Ve školním roce 2008/2009 se uskutečnila celkem 3 společná setkání Praha, Los Palacios u Sevilly a závěrečné setkání v St. Genies. Zahraničních setkání se zúčastnily vždy dvě kolegyně ze školy. Tento rok byl závěrečným rokem projektu. Na závěrečném setkání se kromě zástupců jednotlivých participujících škol zúčastnili také žáci těchto škol. První rok spolupráce vyvrcholil na jaře v Praze. Díky šíři, bohatosti, pestrosti tohoto tématu se mohly aktivně zapojit všechny ročníky ve všech vyučovacích předmětech. Výstupem celoroční práce byla prezentace výsledků jednotlivých tříd a předmětů na výstavě v prostorách školy. Ve spolupráci a za výrazné podpory pana senátora PhDr. Grulicha byl vydán sborník, na kterém se podílely děti všech zúčastněných škol. K úspěšné organizaci vernisáže na naší škole přispěli i studenti se svými pedagogy ze Střední školy pohostinství a stravování Smolkova. Druhý rok mezinárodní spolupráce byl uzavřen na základní škole v Madridu výstavou trojrozměrných modelů zhotovených opět dětmi jednotlivých škol. Některé z modelů našich žáků tvoří dosud stálou součást výzdoby školy Rakovského. Výstupem třetího roku závěrečného je společná prezentace projektu na DVD. Jmenovaný projekt Voda, pramen života a poznání je již druhým mezinárodním projektem, do něhož se Základní škola Rakovského v Praze 12 zapojila. Účast na tomto projektu potvrdila naši zkušenost, že máme šikovné a tvořivé děti a pedagogy. I v tomto projektu navzdory jazykovému handicapu (francouzština není náš mateřský jazyk) jsme byli rovnocennými partnery ostatních škol. Podobné formy spolupráce jsou vždy přínosné z hlediska motivace, obohacení znalostí jazykových, rozšíření tvůrčích podnětů a sociální komunikace nejen dětí, ale i vyučujících. Z těchto důvodů budeme usilovně hledat další příležitost k zapojení do nové mezinárodní spolupráce. 18. Další výchovně vzdělávací aktivity, mimoškolní aktivity nabídka mimoškolních aktivit (divadelní soubor, školní sbor, kroužky atd.) o kroužky na I. i II. stupni, i v rámci školní družiny (nabídka se řídí zájmem dětí) o v zájmu rozšíření nabídky škola přibrala ke spolupráci Agenturu Kroužky o kroužky vedené pedagogy školy : výtvarný kroužek, aerobik, sportovní hry, míčové hry, Šikulík, anglický jazyk (dvě věkové skupiny), průpravná cvičení, řemesla, šití a vyšívání o sborový zpěv na I. stupni o Agentura Kroužky florbal 2 skupiny, počítače, divadlo a dramatika (I. pololetí) komunitní centrum apod. ne výjezdy - v rámci projektového týdne (ozdravné pobyty) 9 zúčastněných tříd školy v přírodě ne lyžařské kurzy - počet zúčastněných tříd 2 výjezdy do zahraničí ne výměnné pobyty ne další o v rámci mezinárodního projektu Voda, pramen života a poznání 2 žáci na závěrečném setkání v St. Genies 8

9 19. Prezentace školy kulturní vystoupení školy - Vánoční akademie reprezentace školy na akcích organizovaných MČ Praha 12 - Antifetfest účast na olympiádách, soutěžích, festivalech o olympiáda v českém jazyce 1. místo v obvodním kole (termín pražského kola se shodoval s termínem přijímacího řízení na střední školy. Vítězka se proto nemohla v dalším kole zúčastnit. o školní kolo Dějepisné olympiády o školní kolo recitační soutěže I. a II. stupeň o aktivně se děti zapojily do všech sportovních soutěží pořádaných na našem obvodě, na medailových pozicích se neumístily o stolní tenis Den otevřených dveří ano o program Montessori otevřený program pro rodičovskou veřejnost průběžně o 1. třídy a výuka angličtiny Komunitní centrum (apod.) ne Škola pod vedením Mgr. K. Novotné (aprobace výtvarná výchova) vydává každoročně kalendář sestavený z výtvarných prací našich žáků. Kalendář na rok 2008 tvořily fotografie trojrozměrných modelů vyrobených našimi žáky v rámci mezinárodního projektu Voda, pramen života a poznání. 20. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, grantových řízeních, projektech Mezinárodní projekt Comenius Sokrates Voda, pramen života a poznání, projekt v rámci EU EUR ano Program Zdravé město Praha 2008 projekt Prevence pro svobodný život - oblast specifické primární prevence. Cílem prevence v rámci tohoto programu jsou žáci 8. a 9. tříd základní školy ,- Kč ano Prevence sociálně patologických jevů na základních školách ve 4., 5., 6. a 7.ročních ,- Kč ano Grant rekonstrukce povrchu venkovních sportovišť za 30 % spoluúčasti MČ Praha ,- Kč ano Grant rekonstrukce vnitřních povrchů tělocvičen za 30 % spoluúčasti MČ Praha ,- Kč ano Projekt Ajax dlouhodobý projekt Policie ČR určený pro žáky 2. a 3. tříd. Finanční zatížení nese plně Policie ČR. Projekt Adopce na dálku ve spolupráci s Humanistickým centrem Narovinu adoptovali žáci školy v roce 2006 chlapce v Keni Patrick Orwa. Děti formou sbírek a sběru papíru hradí jeho náklady na školné a pomůcky. 9

10 21. Péče o nadané žáky Škola vytváří podmínky pro nadané žáky zřizováním tříd s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. V případě zájmu rodičů je škola připravena vytvořit individuální vzdělávací program pro nadané dítě. Ve všech, tj. i v běžných třídách pak vyučující podporují nadané žáky volbou přiměřených metod a forem práce, např. skupinovým vyučováním, projektovým vyučováním, samostatnou prací, prací na počítači. Dále volbou a zadáváním domácích úkolů, zapojením do soutěží vědomostních i sportovních. Třídní učitelé doporučují rodičům nadaných žáků zapojení do odpoledních činností, které podporují nadání dětí hra hudební nástroj, sport (ZUŠ, DDM). Na II. stupni základní školy se vyučující s velmi nadanými žáky prakticky nesetkají, neboť tito žáci využívají možnosti přechodu na osmiletá gymnázia. Dosud jsme se na škole nesetkali se žádostí rodičů o přeřazení do vyššího ročníku. 22. Přípravné třídy ano/ne, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy ne Ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 žákyně 1. třídy. Přidělen asistent pedagoga, případné další problémy této žákyně řeší škola v součinnosti s PPP Barunčina, Praha 4 Modřany a pracovnicemi Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 12. K potřebám sociálního začlenění ostatních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je přihlíženo s porozuměním a snahou pomoci od všech pracovníků školy. Dětem je nabízena možnost doučování, rodiče mohou využít individuálních konzultačních hodin třídních i ostatních učitelů, příp. konzultaci s výchovnou poradkyní. Stejným způsobem mohou vyhledat pomoc i u vedení školy kdykoliv po předchozí domluvě. V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. mají rodiče možnost požádat o osvobození nebo snížení úplaty za poskytované školské služby. Této možnosti využili rodiče 1 žákyně. Podané žádosti bylo vyhověno. 23. Počet individuálně integrovaných žáků počet ind. integr. žáků se spec. poruchami učení a chování 9 počet žáků se SPUCH Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Všichni žáci jiné národnosti se v minulých letech velmi dobře zapojovali do jednotlivých třídních kolektivů, snažili se vyrovnat svým českým spolužákům a dařilo se jim to. Velmi často je svojí pílí a houževnatostí dokonce převyšují. Třídní kolektivy je přijímají bez problémů a děti nacházejí ve třídách svoje kamarády. Třídní učitelé nemuseli dosud řešit žádné kázeňské přestupky s rasovým podtextem. Počáteční složitou situaci v komunikaci 10

11 způsobenou jazykovými bariérami díky trpělivé a soustavné péči všech vyučujících a vychovatelek ŠD děti brzy překonaly. Jiná je situace v komunikaci s rodiči těchto dětí, kdy často musí rozhovor překládat samo dítě, anebo doprovázející překladatel. V okamžiku, kdy se tito rodiče s učiteli domluví, jsou rodiče vstřícní, přátelští a spolupráce s nimi je vzorná. Ve školním roce 2008/2009 se objevily první náznaky problémů s nově příchozími cizinci. Proto škola využila nabídky Ministerstva vnitra ČR a zapojila se do programu Podpora integrace cizinců. Škola získala účelovou dotaci na projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12. Projekt bude zrealizován v období září prosinec stát EU počet žáků stát počet žáků Slovensko 1 Rusko 2 Vietnam 19 Ukrajina 11 USA Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy kraj počet žáků Středočeský 5 celkem mimopražských dětí: Environmentální výchova Škola vstoupila do projektu řízeného občanským sdružením TEREZA a jako pilotní škola usilovala o získání titulu Ekoškola. Spolupráce na tomto projektu se sdružením TEREZA skončila, ale škola i nadále pokračuje v zaměření výchovy a vzdělávání dětí ekologickým směrem. Environmentální výchova prolíná všemi předměty od 1. do 9. ročníku. Na I. stupni to je především předmět prvouka, přírodověda a vlastivěda, částečně český jazyk, matematika a výtvarná výchova. Na II. stupni předmět přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, 11

12 rodinná a občanská výchova, pracovní činnosti, domácí nauky, částečně český jazyk, cizí jazyky a výtvarná výchova. Žáci se přímo podílejí na sběru druhotných surovin, učí se ekologicky třídit odpad, šetřit přírodním bohatstvím, seznamují se také se zásadami zdravého životního stylu. Součástí celoročního programu jsou projektové dny k dané tématice. Jedním z nich byl celoškolní Den činu. K pravidelným akcím patří exkurze pořádané buď přímo vyučujícími, nebo příslušnými institucemi např. Ekodomov, Ekobat, Ekocom. Škola je úspěšně zapojená do soutěže recyklohraní. Firma Ekolamp uspořádala pro školy z celé republiky internetovou soutěž Zářící talent o logo k recyklaci zářivek. Návrh graficky zpracovaný dvěma žáky naší 9. třídy se umístil rozhodnutím odborné poroty na 2. místě. Školní projekt Hodina pro školu si vytyčil jako cíl aktivní podíl každého žáka všech tříd na zlepšení a udržení čistého a příjemného prostředí ve škole i v okolí školy. Jedna hodina v měsíci byla věnována na úklid. 27. Multikulturní výchova Ve vlastním vzdělávacím programu Učení pro život je téma multikulturní výchovy zařazeno do výuky předmětů od 1. do 9. ročníku Prvouka, Vlastivěda, Český jazyk čtení, Výtvarná výchova, Dějepis, Občanská výchova, Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk. Dále jsou prvky multikulturní výchovy nedílnou součástí preventivního programu školy. Přítomností cizinců v jednotlivých třídách prožívají žáci multikulturní výchovu v praxi. Program Montessori pořádá v pravidelných cyklech projekt Evropský parlament, kde se děti aktivně seznamují s jinými národy a jejich kulturou. Na podporu multikulturní výchovy se škola zapojila do projektu Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců. 28. Prevence sociálně patologických jevů Snižující se počet žáků naší školy se možná nelíbí ekonomům, ale přináší s sebou klidnější prostředí, větší prostor pro individuální práci se žáky a lepší vzájemné poznávání. V uplynulém školním roce jsme nebyli nuceni řešit žádný závažný problém v této oblasti, který by vyžadoval zásah lékaře, Policie ČR, soudu atp. Pomáhají i třídnické hodiny, i když je problém s jejich zařazením do týdenního rozvrhu dětí. Dojíždějícím žákům se nehodí nultá hodina a zájmová činnost blokuje hodiny po vyučování. Snad by vyhovovalo zařazení přímo do rozvrhu hodin. Ve školním roce 2008/2009 jsme nejčastěji řešili jako přestupky proti školnímu řádu: kouření, narůstající hrubost, nekázeň, vandalismus, agresivitu žáků. Uvedené problémy možná souvisejí i s počtem speciálních tříd pro děti se specifickými poruchami učení, kde se sešli i žáci z méně podnětného prostředí a sociálně slabých rodin. Tím se násobily potíže SPU s problémy rodinnými. Také emocionalita a efektivita je vyšší avšak zájem o vyučování nižší. Menší počet žáků ve třídě umožnil situace řešit. Na prvním stupni se třídní učitelky věnují dětem průběžně a na druhém stupni se prevenci nejvíce věnují vyučující Ov, Rv, etiky, Př, Ch. Důraz klademe na vytváření hodnotového systému, snažíme se žáky naučit řešit problémové situace, předcházet nudě, učíme je komunikaci, sebepoznávání a upozorňujeme na koho se 12

13 obrátit v nouzi. První stupeň naší školy dlouhodobě a intenzivně spolupracoval s Policií ČR v kvalitním a pro žáky zdarma organizovaném projektu AJAX. Městská část Praha 12 podporovala prevenci na naší škole v pátém až sedmém ročníku. Využili jsme služeb občanského sdružení Anima. Program proběhl v uvedených ročnících dvakrát v průběhu školního roku. Ve spolupráci s Městkou policií, oddělením prevence se uskutečnily následující přednášky : - 3., 4. a 5. třídy prevence Drogy I třída prevence Šikana - 7. třídy prevence Kriminalita - 8. třídy prevence Drogy II třídy prevence Právní vědomí Dopravní výchovu dětí ze 3. a 4. tříd formou her a soutěží k bezpečnému chování jako účastníků v dopravním provozu připravila dr. Frajerová v projektu BESIPu. Účast 8. ročníků na přednášce MUDr. Radima Uzla. Přednášky byly zaměřeny na osvětu v sexuální oblasti dospívajících. Na závěr každé přednášky MUDr. R. Uzel odpovídal na dotazy dětí. Deváté ročníky docházely v rámci primárně preventivního programu do KC Krok. Po dohodě se žáky jsme objednali dvě témata: Rasismus a xenofobie; Sekty a destruktivní náboženské kulty. Program byl plně hrazen z grantu Praha, zdravé město Spolupráce se zaangažovanými institucemi usnadnila setkání v rámci regionu i celé Prahy. Pravidelně se účastníme Veletrhu volnočasových aktivit v KC 12. Zdařilo se i zapojení do programu Člověk v tísni. 8. a 9. ročníky v rámci přípravy k volbě povolání navštívili veletrh Schola Pragensis. Škola Rakovského pravidelně pořádá výjezdový týden, jehož součástí jsou i aktivity směřované k prevenci sociálně patologických jevů. Ve spolupráci s rodiči přetrvávala, zejména ve vyšších ročnících, neochota připustit si vznikající problém. Zapojení do mimoškolní zájmové činnosti i přes snahu a nabídku školy vázne někdy na financích, někdy na nezájmu dětí. Rovněž tolerance k požívání alkoholu a kouření je v rodinách stále velká. 29. Výchova k udržitelnému rozvoji Tato problematika úzce souvisí a často se překrývá s tématy environmentální výchovy. 30. Hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a s hodnocením a klasifikací žáků upřesněných ve vlastním vzdělávacím programu Učení pro život. Byla vypracována kritéria hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, kterými se řídí všichni vyučující. Při klasifikaci používají učitelé pět klasifikačních stupňů. Pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami používají učitelé také pět klasifikačních stupňů, na písemnou žádost zákonných zástupců mohou být tito žáci klasifikováni slovně. 13

14 31. Vybavení školy Základní škola Rakovského v Praze 12 postupně zlepšuje úroveň nejen z hlediska vyhovující vybavenosti, ale i z pohledu estetického. Tyto finančně náročné akce se daří realizovat pouze za pochopení a podpory Magistrátu hl. m. Prahy a především Městské části Praha 12. Na základní škole jsou k dispozici 3 tělocvičny. Školní hřiště má škola ve výpůjčce od magistrátu. Na rekonstrukci části těchto sportovišť obdržela škola grant, v době letních prázdnin byly provedeny plánované úpravy. V současné době pracujeme na podání žádosti o nový grant na dokončení rekonstrukce sportovišť. Školní knihovna je přístupná dětem i vyučujícím. Základní škola má vybavené odborné učebny chemie, fyzika, hudebna, počítačová pracovna, kuchyňka pro domácí nauky. 32. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité Základní škola Rakovského v Praze 12 uzavřela již 3. rok vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Název Učení pro život vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, zdravý životní styl a úspěšné zapojení absolventů do veřejného života. Klademe důraz na vyhledávání informací, čtení s porozuměním, práci s textem. Podněcujeme tvořivost žáků, jejich účast v různých soutěžích a olympiádách. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami. Žáky vedeme k respektování pravidel chování. Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi. Je kladen důraz na výchovu ekologicky myslícího jedince, který respektuje požadavky ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Škola je otevřená žákům se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Možnost jejich vzdělávání ale závisí na typu a rozsahu omezení a postižení, škola například nemá bezbariérový přístup k jednotlivým učebnám. Škola je otevřená i žákům mimořádně nadaným. Těmto žákům je připravena nabídnout zvýšenou motivaci k prohlubování základního učiva. Na Základní škole Rakovského v Praze 12 se souběžně vyučují tři výukové programy. Posledním rokem v 4., 5. a 9. třídách dobíhal program Základní škola. V 1. až 3. a v 5. až 8. ročnících učíme podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Nově od rozšířily nabídku pro žáky I. stupně dvě třídy alternativního programu Montessori. Děti i paní učitelky se v novém školním prostředí rychle a dobře aklimatizovaly a staly se nedílnou součástí školního kolektivu. Program Montessori počítá s aktivním podílem rodičů v režimu života jednotlivých tříd. Rodiče Montessori se však dokázali zapojit také do života celé školy. 14

15 Výroční zpráva byla projednána na 1. pedagogické radě dne 1. září Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 21. září V Praze dne 18. září dr. Dana Kotíková ředitelka školy 15

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2. Přesný

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2007/2008 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více