Charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školy"

Transkript

1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení ákladní škola Přelouč, asarykovo náměstí je úplná základní škola a spádová škola pro děti z okolních vesnic. Je umístěna v centru města, dostupná z autobusových zastávek pro všechny spoje. Ve škole je vzděláváno okolo 440 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků. Areál školy tvoří dvě budovy. Hlavní budova čp. 45 (původní stará přeloučská škola) slouží potřebám 2. stupně, sídlí zde ředitelství, kancelář školy a kabinety. Učebny 1. stupně jsou umístěny v budově čp. 50 v těsné blízkosti hlavní budovy. Obě budovy disponují kmenovými třídami a odbornými učebnami pro výuku výchov, jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a přírodopisu. Ve škole jsou dvě počítačové učebny s interaktivní tabulí, které jsou využívány nejen k výuce volitelného předmětu informatika, ale i v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů, především jazyků. Jedna z těchto učeben byla financována z projektu Nadace ČE v hodnotě ,-Kč. V učebnách je 13 interaktivních tabulí, interaktivní učebnice f. raus, interaktivní programy f. Terasoft, darem od ČSOB jsme získali 20 počítačů, 4 interaktivní tabule jsou z projektu EU - peníze školám. Tělesná výchova má k dispozici tělocvičnu, posilovnu s kvalitním vybavením a prostor s pingpongovým stolem. Pro výuku atletiky a míčových her škola může využívat městský sportovní areál a novou sportovní halu. Školní družina má 4 oddělení s kapacitou 110 žáků. Je umístěna ve třech samostatných místnostech s dobrým materiálním vybavením a počítači a čtvrté, nové oddělení je ve třídě. a příznivého počasí využívá školní dvorek upravený pro sportovní vyžití dětí (prolézačky, koše na basketbal, pískoviště, slunečníky atd.). Pro trávení volného času žáků je vybavena keramická dílna (hrnčířský kruh, keramická pec), žáci mohou pracovat v osmnácti různých zájmových útvarech zaměřených na sport, cizí jazyk, doučování z matematiky a českého jazyka. Školní knihovna s interaktivní tabulí slouží žákům v pravidelných půjčovních časech a je využívána nejen pro výuku literární výchovy ve všech ročnících. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, 25 učitelů včetně výchovného poradce a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený, převažují ženy. Většina pedagogů je středního věku, mají vysokoškolské vzdělání, jeden z učitelů má vzdělání bakalářské, vysokoškolské vzdělání si doplňuje. Kvalifikaci pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mají téměř všichni učitelé 1. stupně a 2 učitelé českého jazyka 2. stupně. Na 1. stupni je též kvalifikovaný pedagog se specializací na logopedii. Na 2. stupni chybí aprobovaní učitelé pro zeměpis a tělesnou výchovu. I přesto je ale výuka těchto předmětů kvalitně zajištěna stálými učiteli. cizích jazyků zde probíhá výuka anglického a německého jazyka aprobovanými nebo rekvalifikovanými učiteli. 3

2 Pedagogický sbor se průběžně věnuje dalšímu vzdělávání v různých organizacích (NIV, CCV apod.). Školení je zaměřeno na práci s interaktivními pomůckami, na nové verze programu SART, efektivní výukové metody a management. Většina učitelů byla zapojena do projektu EU peníze školám. V současné době jsme zapojeni v projektu: Pracujeme s novými technologiemi, učitelé se budou vzdělávat v práci s tablety a novými výukovými programy. Kladem naší školy je stabilní pedagogický sbor, dobrá komunikace mezi učiteli a zákonnými zástupci. Část učitelů se věnuje nad rámec svých povinností zájmovým útvarům, což je veřejností velmi ceněno. Učitelé úzce spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou. louhodobé projekty, spolupráce s jinými subjekty Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty se neustále rozvíjí. ákonní zástupci žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů SRŠ, schází se dvakrát ročně. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. ákonní zástupci se vyjadřují k aktuálním problémům a rozhodují o finančních příspěvcích zákonných zástupců. Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce s mateřskými školkami. ěti předškolního věku jsou zvány na prohlídku školy spojenou s praktickou výukou tělesné výchovy, hudební výchovy, ručních prací (keramiky) a PC. V prosinci se pravidelně koná en otevřených dveří. Škola umožňuje uskutečňování náborových aktivit rozličných oborů UŠ formou individuálních pohovorů. Pravidelně navštěvujeme vystoupení žáků základní umělecké školy. ěstská knihovna každoročně pořádá výukové programy pro jednotlivé ročníky, které se staly součástí našich vyučovacích hodin a vhodně doplňují učivo projekt Pasování na čtenáře, Knížka pro prvňáčka. Úzce spolupracujeme s pobočkou pedagogicko-psychologické poradny, pravidelně dostáváme zprávy o žácích s vývojovými poruchami učení a chování. louhodobou tradici má spolupráce s omem dětí a mládeže Přelouč, který nabízí širokou škálu zájmových činností, zve naše žáky na prohlídku vánočních a velikonočních výstav, na šachový turnaj. Volnočasové aktivity především pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin zajišťuje Jakub klub a Volant - NP, které pomáhají při doučování žáků a bližšímu kontaktu s rodinami. Ve sportovní oblasti je výrazná spolupráce s přeloučskými oddíly kopané, rugby a oddíly Sokola. Projekty: Recyklohraní Asekol Praha, Knížka pro prvňáčka ěstská knihovna Přelouč, avedení logopedických služeb v Pardubickém kraji CCV Pce, Normální je nekouřit Krajská hygienická stanice Pardubice, Veselé zoubky - Praha, Geovědy vzdělávání ped. pracovníků v geovědních oborech - Vodní zdroje Chrudim, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání s GY a SOŠ Přelouč, avádění moderních trendů do výuky potravinářské chemie SPŠP Pardubice. Několik let spolupracujeme s občanským sdružením Život dětem. obře se vyvíjí spolupráce s Charitou města Přelouče. Každoročně první týden v lednu se žáci osmých a devátých tříd účastní akce Tříkrálová sbírka. O dění ve škole se veřejnost dovídá z regionálního měsíčníku Rošt, na vývěsce před hlavní budovou a na webových stránkách a ze pravodaje. 4

3 Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců města, učitelů a zákonných zástupců na základě zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od Charakteristika žáků Počet chlapců Počet dívek Celkem 1. stupeň stupeň Celkem Počet tříd 18 (10 + 8) Průměrný počet žáků ve třídě 1. stupeň 22,9 2. stupeň 26,3 počet žáků se zdravotním postižením 5 počet žáků v péči dysl. asistentky 2 počet žáků s mentálním postižením 1 Kromě žáků z Přelouče tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí (okolo 50 %). noho dětí pochází z velmi nepodnětného rodinného prostředí. V posledních letech se u nás vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Od jsou integrovaní žáci ze Š praktické. louhodobě pracujeme s žáky zdravotně postiženými. Vytváříme jim optimální podmínky pro výchovu a vzdělání. Každý integrovaný žák, který je v péči dyslektické asistentky, má vypracovaný vzdělávací program, jenž je aktualizován a doplňován na základě spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Nadaní žáci se účastní poznávacích přírodovědných soutěží, jazykových, matematických a tělovýchovných soutěží. 5

4 Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce se zákonnými zástupci je na dobré úrovni (účast na třídních schůzkách od 50 % %). Na začátku každého školního roku se do všech rodin dostává Školní zpravodaj, který obsahuje všechny důležité informace, které by měli zákonní zástupci znát. Během školního roku se pravidelně konají 2 třídní schůzky a 1 konzultace. ákonní zástupci mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Stálé konzultační hodiny má i výchovný poradce. ákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím vývěsky před školní budovou, příspěvků v přeloučském měsíčníku Rošt a také na internetových stránkách dostupných na adrese V lednu 2006 byla ustavena Školská rada, kde jsou zástupci zákonných zástupců, učitelů a města. Tím se spolupráce se zákonnými zástupci opět prohlubuje. Školní družina Školní družina je umístěna v budově 1. stupně základní školy, kde s dětmi pracují čtyři vychovatelky. V činnosti školní družiny je kladen důraz na rozvoj zájmů dětí, kvalitní odpočinek a relaxaci při spontánních a rekreačních činnostech. noho žáků navštěvuje kroužky sportovní kroužek (florbal), kroužek ovedné ruce (využití školní kuchyňky), kroužek anglického jazyka, kroužek aerobiku. Každoročně jsou pořádány soutěže mezi Š v Přelouči (vybíjená, florbal), v závěru školního roku se žáci účastní výletů. 6

5 Charakteristika školního vzdělávacího programu aměření školy otto: Učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být. škola nemá specifické zaměření, vychází ze vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V a bude usilovat o jejich kvalitní naplnění u dětí chceme podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivních prožitků, získání sebevědomí, rozvíjení myšlení a sebehodnocení chceme učit žáky postojům, znalostem a dovednostem, které budou moci uplatňovat v běžném životě vést žáky ke zdravému životnímu stylu a zájmu o životní prostředí vést žáky k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních vést žáky k dodržování stanovených pravidel (Školní řád, pravidla slušného chování, dopravní výchova) podle možností zavádět do výuky nové efektivní metody výuky (skupinová práce, kooperace, činností učení ) věnovat pozornost výuce cizích jazyků (život v EU) učit žáky pracovat s různými zdroji informací vést žáky k samostatnému využívání komunikačních a informačních technologií počítáme s integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd všestranný rozvoj osobnosti je podporován činností školní družiny formou zájmových kroužků chceme podporovat nadané žáky (pohybové, hudební, pracovní, jazykové, výtvarné) 7

6 Výchovné a vzdělávací strategie ákladní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout tak základ všeobecného vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Klíčové kompetence neexistují vedle sebe izolovaně, ale navzájem se různě prolínají. Kompetence, které jsou považovány v etapě základního vzdělávání za klíčové, jsou podrobněji rozvedeny v tabulce: Klíčové kompetence Žák: Strategie: kompetence k učení kompetence k řešení problémů poznává cíl učení, jeho smysl a získává pozitivní vztah k němu samostatně pozoruje a porovnává výsledky učení hledá různá řešení úkolů, své řešení se snaží obhájit vyhledává a třídí získané informace, které dále využívá k dalšímu rozšiřování vědomostí, znalostí a dovedností kriticky hodnotí své výsledky a zdokonaluje své učení řeší zajímavé úkoly zúčastňuje se různých soutěží podle svých zájmů snaží se používat základní termíny probíraného učiva rozpozná problém vyhledá informace a roztřídí je objevuje varianty řešení prezentuje své názory obhajuje zvolený způsob a aplikuje na další případy podílí se na všech fázích řešení učíme žáky postupně vyhledávat informace a pracovat s nimi do výuky zařazujeme různé didaktické pomůcky je umožněna práce s výukovými programy na PC učivo probíráme tak, aby si žák mohl uvědomit, jaký styl mu vyhovuje učitel usměrňuje žákovu pozornost na důležité jevy podněcujeme ho k realizaci vlastních nápadů podporujeme účast žáků na různých soutěžích a olympiádách během výuky jsou žákům předkládány k řešení problémy přiměřené jejich věku učí se podle svých schopností stavět se k problému otevřeně učitelé kladou důraz na 8

7 kompetence komunikativní kompetence sociální a personální problémů (plánování, realizace, hodnocení) rozumí všem komunikačním prostředkům vyjadřuje se souvisle a kultivovaně vlastními slovy vhodně argumentuje a adekvátně reaguje učí se naslouchat jiným snaží se umět spolupracovat ve skupině poskytuje pomoc druhým umí o pomoc požádat pravidla hledá společně s ostatními (za vedení učitele), a tím ovlivňuje kvalitu práce respektuje názory druhých, sám se zapojuje do diskuse využívá zkušeností jiných, a tím se učí týmové práci odmítá špatné vztahy mezi žáky a dodržuje společně dohodnutá pravidla postupně si vytváří kladnou propojení s praxí zapojení do soutěží národní hodnotící zkouška v 5. a 9. ročníku učíme žáky vyhledávat informace v městské knihovně, na internetu podporujeme řešení úkolů pomocí počítače povzbuzujeme žáky, aby přispívali do regionálního časopisu Rošt jsou vedeni ke zhodnocení kulturních a sportovních akcí školy jsou vedeni k přípravě akcí pro mateřské školy a na závěr školního roku pro 9. ročníky při skupinové práci se snažíme prezentovat zpracovaný úkol jsou vedeni k tomu, aby úkol obhájili a vhodnou formou prezentovali svůj vlastní názor (referáty) zařazujeme práci ve skupinách vysvětlujeme výhody vzájemné pomoci učíme žáky vyslechnout názor jiných a zapojovat se do diskuse žáci jsou vedeni k respektování společně dohodnutých pravidel chování a k odmítání negativních jevů mezi sebou podporujeme samostatné vyjadřování názoru, a tím žákům zvyšujeme sebedůvěru 9

8 kompetence občanské kompetence pracovní představu o sobě samém, a tím si zvyšuje sebedůvěru respektuje a sám dodržuje zákony a společenské normy chápe potřeby ostatních lidí, získává schopnost empatie odmítá fyzické a psychické násilí přiměřeně svému věku reaguje v krizových situacích seznamuje se nejen s našimi lidovými tradicemi a kulturou, ale i se světovým kulturním dědictvím seznamuje se se zásadními ekologickými problémy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky hodnotí výsledky své práce z hlediska kvality, hospodárnosti a využitelnosti zúčastňuje se praktických exkurzí v zájmových útvarech získává podněty pro svou profesní orientaci učíme žáky pracovat ve skupinách učíme je nést důsledky svého chování žáci jsou vedeni k zodpovědnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podporujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům učíme žáky chápat ekologické souvislosti a respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí seznamujeme žáky s bezpečností práce učíme je rozpoznávat různé druhy materiálů, jejich vlastnosti a způsoby zpracování vedeme žáky k práci s různými nástroji učíme je plnit své povinnosti a závazky učíme je hodnotit výsledky své práce a obhajovat je organizujeme odborné a praktické exkurze organizujeme návštěvy divadel a kin pestrou nabídkou zájmových kroužků podněcujeme zájem o profesní orientaci 10

9 abezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobě nemocní, zdravotně oslabení) a žáci se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání takto postižených žáků vyžaduje spolupráci školy, žáka, zákonných zástupců i školského poradenského zařízení. Vycházíme ze zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 73/2005 Sb. a RVP V, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení Žáci s těmito problémy jsou na naší škole integrováni v běžných třídách. Se souhlasem zákonných zástupců jsou posláni do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření. Všichni žáci 1. stupně, kteří mají diagnostikovanou VPU jsou pak zařazeni do péče vyškolených asistentek. Náprava probíhá před i po vyučování v rozsahu 30 minut jednou týdně. ákonní zástupci mohou být přítomni korekci, ta probíhá individuálně nebo v malých skupinách. Každý žák má individuální plán. Při klasifikaci těchto žáků (i z 2. stupně) přihlížíme k VPU a hodnotíme je s tolerancí. K reedukaci se využívají speciální pomůcky a texty. Pro dosažení dobrých výsledků uplatňujeme spolupráci třídního učitele, asistentek a zákonných zástupců. o tohoto procesu jsou zapojeni i ostatní zúčastnění učitelé a výchovný poradce. ákonní zástupci jsou poradnou informováni o způsobu domácí přípravy, mohou se kdykoliv obrátit s dotazy k tomuto problému na příslušného asistenta. Při individuální nápravě s dyslektickým asistentem žáci využívají řadu pomůcek např. barevné kostky s písmeny, pomůcky na měkčení, obrázkové abecedy, nejrůznější skládanky, čtecí okénka, píšťalky, bzučáky. ůležitou pomůckou jsou speciální pracovní sešity. Čítanka pro dyslektiky I, II, III, IV, nakladatelství Tobiáš Pracovní sešity k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I, II, nakladatelství Tobiáš Cvičení pro dyslektiky (vydaly PPP Praha, Olomouc) Korekce vývojových dyslexií I ákladní soubor čtenářských tabulek pro analyticko-syntetickou metodu nácviku čtení, nakladatelství Augusta Korekce vývojových dyslexií II Rozšiřující soubor čtenářských tabulek s progresivními prvky nácviku čtení nakladatelství Augusta Čtenářské tabulky pro dyslektiky I VI V době obrovského rozvoje techniky se však v každodenní práci nejlépe osvědčují drobné a nenápadné pomůcky, které si pedagogové vyrábějí sami a užívají je při práci s žáky. 11

10 Logopedická péče ětem s vadami výslovnosti (nejčastěji dyslálií) je věnována pravidelná individuální péče jednou týdně po dobu minut. Tuto možnost využívají od 1. ročníku až do doby odstranění vady řeči. Nejčastěji bývá náprava ukončena v průběhu nebo na konci 1. ročníku, některým žákům je věnována péče ještě ve 2. ročníku. Těm zákonným zástupcům, kteří projeví zájem o nápravu již při zapsání dítěte do 1. třídy, je vyhověno. Při nápravě se využívá fonetických a mluvních her, aby se kromě výslovnosti rozvíjela i slovní zásoba a mluvní pohotovost. K upevnění správného mluveného projevu se využívá vhodných logopedických říkadel a didaktických her spojených s velkým množstvím obrazového materiálu. Využívá se i mechanických pomůcek, např. vibrátor. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě nemocní a žáci s lehčími zdravotními poruchami. Tito žáci jsou vzdělávání formou individuální integrace do běžných tříd. Při jejich vzdělávání se pedagogové opírají o pomoc zákonných zástupců, PPP, SPC, lékařů aj. Během vzdělávacího procesu jsou uplatňována zdravotní hlediska a individuální potřeby žáka. Při hodnocení se zohledňuje druh, stupeň a míra znevýhodnění. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Tuto skupinu tvoří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Největším problémem je nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Při práci s těmito dětmi je třeba soustředit se nejen na osvojení českého jazyka, seznámení se s novým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale v souladu se školským zákonem jim umožnit budování jejich vlastní identity, která vychází z jejich mateřského prostředí. Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí je třeba v případě potřeby vypracovat individuální vzdělávací plán, zajistit skupině novou či individuální péči, zajistit vhodné učebnice a pomůcky, uvážlivě volit metody a formy práce, případně snížit počet žáků ve třídě či využít pomoc asistenta pedagoga, důležitá je rovněž spolupráce s rodinou a pohodové prostředí ve škole. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných působ výuky mimořádně nadaných žáků vychází z principu individualizace a vnitřní diferenciace. Pro tyto žáky budou vypracovány individuální vzdělávací plány a bude jim umožněna účast ve výuce některých předmětů se staršími spolužáky. Nadaní žáci řeší v hodinách (především matematiky) náročnější úkoly, učí se je řešit samostatně, spolupracovat a pomáhat spolužákům méně nadaným, jsou pověřováni vedením pracovní skupiny. Vhodným způsobem jsou zapojováni do různých činností v hodině: mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat písně, předvádět obtížné cviky v tělesné výchově. Nadaní žáci reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, ve sportovních oddílech města i kraje. Účastní se soutěží: Perníkový slavík, okrskový turnaj v košíkové, turnaje v kopané a malé kopané (conald s Cup, Coca- Cola Cup), Kinder Olympiáda. 12

11 ačlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována formou integrace do vyučovacích předmětů. ařazení všech průřezových témat a jejich okruhů je přehledně zpracováno v tabulce. Bližší integrace je uvedena v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita I I 13

12 Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Sociální rozvoj Poznávání lidí ezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice orální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát I ormy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 14

13 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané ultikulturní výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ ultikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 15

14 Environmentální výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy ákladní podmínky života CH CH Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí CH CH ediální výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení I Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení ungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 16

15 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předmět 1. stupeň Č Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk atematika a její aplikace atematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková povinná časová dotace Č disponibilní časová dotace 17

16 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předmět 2. stupeň Č Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk alší cizí jazyk Německý jazyk atematika a její aplikace atematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a společnost ějepis ějepis Výchova k občanství Občanská výchova yzika yzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis eměpis eměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 ½+½ ½+½ Volitelný předmět Celková povinná časová dotace Č disponibilní časová dotace 18

17 Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět český jazyk na 1. stupni integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a doplňujícího vzdělávacího oboru dramatická výchova, proto je časová dotace posílena z disponibilní časové dotace (celkem o 8 hodin). Vyučovací předmět matematika zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru atematika a její aplikace. Ve ročníku je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace (celkem o 4 hodiny). Vyučovací předmět vlastivěda je ve 4. a 5. ročníku posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace (celkem o 2 hodiny). Spolu s předměty prvouka a přírodověda naplňuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. o učiva vzdělávacího oboru atematika a její aplikace byla doplněna problematika desetinných čísel a zlomků (5. ročník). opravní výchova byla zařazena do předmětu prvouka ( ročník), přírodověda (4. ročník), tělesná výchova ( ročník), pracovní činnosti ( ročník). Problematika ochrany člověka za mimořádných událostí byla vložena do prvouky ( ročník) a přírodovědy ( ročník), finanční gramotnost do předmětu přírodověda (5. ročník), do vlastivědy (4. ročník) složky státní obrany. Celková časová dotace na 1. stupni činí 118 hodin. Na 2. stupni byly disponibilními hodinami posíleny předměty: český jazyk ročník 1 hodina, matematika ročník 1 hodina, fyzika 6. ročník 1 hodina, přírodopis 8. ročník 1 hodina, zeměpis 8. ročník 1 hodina, chemie 9. ročník 1 hodina, dějepis 9. ročník 1. Předmět výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni základního vzdělávání v 6. a 9. ročníku. Předmět tělesná výchova je posílen 1 disponibilní časovou dotací v 7. ročníku. V předmětu pracovní činnosti jsou na 2. stupni zařazeny tyto tematické okruhy: práce s technickými materiály, design a konstruování, pěstitelské práce, provoz a údržba domácnosti a příprava pokrmů, v 8. a 9. ročníku je zařazen tematický okruh svět práce. V 8. a 9. ročníku je ½ hodiny čerpáno z disponibilní časové dotace. o vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byl včleněn další cizí jazyk (1 hodina v 6. a 7. ročníku, 2 hodiny v 8. a 9. ročníku). o předmětu přírodopis a zeměpis byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí, předmět výchova ke zdraví byl upraven o bezpečí a zdraví za běžných a mimořádných událostí, o dopravní a sexuální výchovu, tělesná výchova o bezpečí v mimořádných událostech. Občanská výchova nově obsahuje problematiku finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, korupce a obrany státu. Volitelné předměty jsou dotovány celkově 6 hodinami z disponibilní časové dotace. Žádné předměty 2. stupně nejsou vzájemně integrovány. Ve všech ročnících jsou realizována jednotlivá průřezová témata, která jsou začleněna do jednotlivých předmětů. Celková časová dotace na 2. stupni činí 122 hodin. 19

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1 aměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů, z klíčových kompetencí RVP V, z analýzy možností a schopností pedagogického sboru, z požadavků rodičů a tradic školy.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice

Výroční zpráva. Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice Výroční zpráva Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice Obsah: I. ČINNOST ŠKOLY - 2013/2014 a/ Základní údaje o škole b/ Učební plány c/ Přehled pracovníků školy d/ Údaje o přijímání

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání.,,žijeme a tvoříme spolu ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŘEČANY NAD LABEM,ŠKOLNÍ 227

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání.,,žijeme a tvoříme spolu ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŘEČANY NAD LABEM,ŠKOLNÍ 227 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání,,žijeme a tvoříme spolu ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŘEČANY NAD LABEM,ŠKOLNÍ 227 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM Škola pro život Platnost : neomezena Účinnost: od 31.8.2007 Číslo jednací: 310807/Hb-10 Vydal: ředitel školy, Ivan Hába Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více