Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školy"

Transkript

1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení ákladní škola Přelouč, asarykovo náměstí je úplná základní škola a spádová škola pro děti z okolních vesnic. Je umístěna v centru města, dostupná z autobusových zastávek pro všechny spoje. Ve škole je vzděláváno okolo 440 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků. Areál školy tvoří dvě budovy. Hlavní budova čp. 45 (původní stará přeloučská škola) slouží potřebám 2. stupně, sídlí zde ředitelství, kancelář školy a kabinety. Učebny 1. stupně jsou umístěny v budově čp. 50 v těsné blízkosti hlavní budovy. Obě budovy disponují kmenovými třídami a odbornými učebnami pro výuku výchov, jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a přírodopisu. Ve škole jsou dvě počítačové učebny s interaktivní tabulí, které jsou využívány nejen k výuce volitelného předmětu informatika, ale i v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů, především jazyků. Jedna z těchto učeben byla financována z projektu Nadace ČE v hodnotě ,-Kč. V učebnách je 13 interaktivních tabulí, interaktivní učebnice f. raus, interaktivní programy f. Terasoft, darem od ČSOB jsme získali 20 počítačů, 4 interaktivní tabule jsou z projektu EU - peníze školám. Tělesná výchova má k dispozici tělocvičnu, posilovnu s kvalitním vybavením a prostor s pingpongovým stolem. Pro výuku atletiky a míčových her škola může využívat městský sportovní areál a novou sportovní halu. Školní družina má 4 oddělení s kapacitou 110 žáků. Je umístěna ve třech samostatných místnostech s dobrým materiálním vybavením a počítači a čtvrté, nové oddělení je ve třídě. a příznivého počasí využívá školní dvorek upravený pro sportovní vyžití dětí (prolézačky, koše na basketbal, pískoviště, slunečníky atd.). Pro trávení volného času žáků je vybavena keramická dílna (hrnčířský kruh, keramická pec), žáci mohou pracovat v osmnácti různých zájmových útvarech zaměřených na sport, cizí jazyk, doučování z matematiky a českého jazyka. Školní knihovna s interaktivní tabulí slouží žákům v pravidelných půjčovních časech a je využívána nejen pro výuku literární výchovy ve všech ročnících. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, 25 učitelů včetně výchovného poradce a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený, převažují ženy. Většina pedagogů je středního věku, mají vysokoškolské vzdělání, jeden z učitelů má vzdělání bakalářské, vysokoškolské vzdělání si doplňuje. Kvalifikaci pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mají téměř všichni učitelé 1. stupně a 2 učitelé českého jazyka 2. stupně. Na 1. stupni je též kvalifikovaný pedagog se specializací na logopedii. Na 2. stupni chybí aprobovaní učitelé pro zeměpis a tělesnou výchovu. I přesto je ale výuka těchto předmětů kvalitně zajištěna stálými učiteli. cizích jazyků zde probíhá výuka anglického a německého jazyka aprobovanými nebo rekvalifikovanými učiteli. 3

2 Pedagogický sbor se průběžně věnuje dalšímu vzdělávání v různých organizacích (NIV, CCV apod.). Školení je zaměřeno na práci s interaktivními pomůckami, na nové verze programu SART, efektivní výukové metody a management. Většina učitelů byla zapojena do projektu EU peníze školám. V současné době jsme zapojeni v projektu: Pracujeme s novými technologiemi, učitelé se budou vzdělávat v práci s tablety a novými výukovými programy. Kladem naší školy je stabilní pedagogický sbor, dobrá komunikace mezi učiteli a zákonnými zástupci. Část učitelů se věnuje nad rámec svých povinností zájmovým útvarům, což je veřejností velmi ceněno. Učitelé úzce spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou. louhodobé projekty, spolupráce s jinými subjekty Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty se neustále rozvíjí. ákonní zástupci žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů SRŠ, schází se dvakrát ročně. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. ákonní zástupci se vyjadřují k aktuálním problémům a rozhodují o finančních příspěvcích zákonných zástupců. Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce s mateřskými školkami. ěti předškolního věku jsou zvány na prohlídku školy spojenou s praktickou výukou tělesné výchovy, hudební výchovy, ručních prací (keramiky) a PC. V prosinci se pravidelně koná en otevřených dveří. Škola umožňuje uskutečňování náborových aktivit rozličných oborů UŠ formou individuálních pohovorů. Pravidelně navštěvujeme vystoupení žáků základní umělecké školy. ěstská knihovna každoročně pořádá výukové programy pro jednotlivé ročníky, které se staly součástí našich vyučovacích hodin a vhodně doplňují učivo projekt Pasování na čtenáře, Knížka pro prvňáčka. Úzce spolupracujeme s pobočkou pedagogicko-psychologické poradny, pravidelně dostáváme zprávy o žácích s vývojovými poruchami učení a chování. louhodobou tradici má spolupráce s omem dětí a mládeže Přelouč, který nabízí širokou škálu zájmových činností, zve naše žáky na prohlídku vánočních a velikonočních výstav, na šachový turnaj. Volnočasové aktivity především pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin zajišťuje Jakub klub a Volant - NP, které pomáhají při doučování žáků a bližšímu kontaktu s rodinami. Ve sportovní oblasti je výrazná spolupráce s přeloučskými oddíly kopané, rugby a oddíly Sokola. Projekty: Recyklohraní Asekol Praha, Knížka pro prvňáčka ěstská knihovna Přelouč, avedení logopedických služeb v Pardubickém kraji CCV Pce, Normální je nekouřit Krajská hygienická stanice Pardubice, Veselé zoubky - Praha, Geovědy vzdělávání ped. pracovníků v geovědních oborech - Vodní zdroje Chrudim, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání s GY a SOŠ Přelouč, avádění moderních trendů do výuky potravinářské chemie SPŠP Pardubice. Několik let spolupracujeme s občanským sdružením Život dětem. obře se vyvíjí spolupráce s Charitou města Přelouče. Každoročně první týden v lednu se žáci osmých a devátých tříd účastní akce Tříkrálová sbírka. O dění ve škole se veřejnost dovídá z regionálního měsíčníku Rošt, na vývěsce před hlavní budovou a na webových stránkách a ze pravodaje. 4

3 Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců města, učitelů a zákonných zástupců na základě zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od Charakteristika žáků Počet chlapců Počet dívek Celkem 1. stupeň stupeň Celkem Počet tříd 18 (10 + 8) Průměrný počet žáků ve třídě 1. stupeň 22,9 2. stupeň 26,3 počet žáků se zdravotním postižením 5 počet žáků v péči dysl. asistentky 2 počet žáků s mentálním postižením 1 Kromě žáků z Přelouče tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí (okolo 50 %). noho dětí pochází z velmi nepodnětného rodinného prostředí. V posledních letech se u nás vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Od jsou integrovaní žáci ze Š praktické. louhodobě pracujeme s žáky zdravotně postiženými. Vytváříme jim optimální podmínky pro výchovu a vzdělání. Každý integrovaný žák, který je v péči dyslektické asistentky, má vypracovaný vzdělávací program, jenž je aktualizován a doplňován na základě spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Nadaní žáci se účastní poznávacích přírodovědných soutěží, jazykových, matematických a tělovýchovných soutěží. 5

4 Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce se zákonnými zástupci je na dobré úrovni (účast na třídních schůzkách od 50 % %). Na začátku každého školního roku se do všech rodin dostává Školní zpravodaj, který obsahuje všechny důležité informace, které by měli zákonní zástupci znát. Během školního roku se pravidelně konají 2 třídní schůzky a 1 konzultace. ákonní zástupci mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Stálé konzultační hodiny má i výchovný poradce. ákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím vývěsky před školní budovou, příspěvků v přeloučském měsíčníku Rošt a také na internetových stránkách dostupných na adrese V lednu 2006 byla ustavena Školská rada, kde jsou zástupci zákonných zástupců, učitelů a města. Tím se spolupráce se zákonnými zástupci opět prohlubuje. Školní družina Školní družina je umístěna v budově 1. stupně základní školy, kde s dětmi pracují čtyři vychovatelky. V činnosti školní družiny je kladen důraz na rozvoj zájmů dětí, kvalitní odpočinek a relaxaci při spontánních a rekreačních činnostech. noho žáků navštěvuje kroužky sportovní kroužek (florbal), kroužek ovedné ruce (využití školní kuchyňky), kroužek anglického jazyka, kroužek aerobiku. Každoročně jsou pořádány soutěže mezi Š v Přelouči (vybíjená, florbal), v závěru školního roku se žáci účastní výletů. 6

5 Charakteristika školního vzdělávacího programu aměření školy otto: Učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být. škola nemá specifické zaměření, vychází ze vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V a bude usilovat o jejich kvalitní naplnění u dětí chceme podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivních prožitků, získání sebevědomí, rozvíjení myšlení a sebehodnocení chceme učit žáky postojům, znalostem a dovednostem, které budou moci uplatňovat v běžném životě vést žáky ke zdravému životnímu stylu a zájmu o životní prostředí vést žáky k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních vést žáky k dodržování stanovených pravidel (Školní řád, pravidla slušného chování, dopravní výchova) podle možností zavádět do výuky nové efektivní metody výuky (skupinová práce, kooperace, činností učení ) věnovat pozornost výuce cizích jazyků (život v EU) učit žáky pracovat s různými zdroji informací vést žáky k samostatnému využívání komunikačních a informačních technologií počítáme s integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd všestranný rozvoj osobnosti je podporován činností školní družiny formou zájmových kroužků chceme podporovat nadané žáky (pohybové, hudební, pracovní, jazykové, výtvarné) 7

6 Výchovné a vzdělávací strategie ákladní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout tak základ všeobecného vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Klíčové kompetence neexistují vedle sebe izolovaně, ale navzájem se různě prolínají. Kompetence, které jsou považovány v etapě základního vzdělávání za klíčové, jsou podrobněji rozvedeny v tabulce: Klíčové kompetence Žák: Strategie: kompetence k učení kompetence k řešení problémů poznává cíl učení, jeho smysl a získává pozitivní vztah k němu samostatně pozoruje a porovnává výsledky učení hledá různá řešení úkolů, své řešení se snaží obhájit vyhledává a třídí získané informace, které dále využívá k dalšímu rozšiřování vědomostí, znalostí a dovedností kriticky hodnotí své výsledky a zdokonaluje své učení řeší zajímavé úkoly zúčastňuje se různých soutěží podle svých zájmů snaží se používat základní termíny probíraného učiva rozpozná problém vyhledá informace a roztřídí je objevuje varianty řešení prezentuje své názory obhajuje zvolený způsob a aplikuje na další případy podílí se na všech fázích řešení učíme žáky postupně vyhledávat informace a pracovat s nimi do výuky zařazujeme různé didaktické pomůcky je umožněna práce s výukovými programy na PC učivo probíráme tak, aby si žák mohl uvědomit, jaký styl mu vyhovuje učitel usměrňuje žákovu pozornost na důležité jevy podněcujeme ho k realizaci vlastních nápadů podporujeme účast žáků na různých soutěžích a olympiádách během výuky jsou žákům předkládány k řešení problémy přiměřené jejich věku učí se podle svých schopností stavět se k problému otevřeně učitelé kladou důraz na 8

7 kompetence komunikativní kompetence sociální a personální problémů (plánování, realizace, hodnocení) rozumí všem komunikačním prostředkům vyjadřuje se souvisle a kultivovaně vlastními slovy vhodně argumentuje a adekvátně reaguje učí se naslouchat jiným snaží se umět spolupracovat ve skupině poskytuje pomoc druhým umí o pomoc požádat pravidla hledá společně s ostatními (za vedení učitele), a tím ovlivňuje kvalitu práce respektuje názory druhých, sám se zapojuje do diskuse využívá zkušeností jiných, a tím se učí týmové práci odmítá špatné vztahy mezi žáky a dodržuje společně dohodnutá pravidla postupně si vytváří kladnou propojení s praxí zapojení do soutěží národní hodnotící zkouška v 5. a 9. ročníku učíme žáky vyhledávat informace v městské knihovně, na internetu podporujeme řešení úkolů pomocí počítače povzbuzujeme žáky, aby přispívali do regionálního časopisu Rošt jsou vedeni ke zhodnocení kulturních a sportovních akcí školy jsou vedeni k přípravě akcí pro mateřské školy a na závěr školního roku pro 9. ročníky při skupinové práci se snažíme prezentovat zpracovaný úkol jsou vedeni k tomu, aby úkol obhájili a vhodnou formou prezentovali svůj vlastní názor (referáty) zařazujeme práci ve skupinách vysvětlujeme výhody vzájemné pomoci učíme žáky vyslechnout názor jiných a zapojovat se do diskuse žáci jsou vedeni k respektování společně dohodnutých pravidel chování a k odmítání negativních jevů mezi sebou podporujeme samostatné vyjadřování názoru, a tím žákům zvyšujeme sebedůvěru 9

8 kompetence občanské kompetence pracovní představu o sobě samém, a tím si zvyšuje sebedůvěru respektuje a sám dodržuje zákony a společenské normy chápe potřeby ostatních lidí, získává schopnost empatie odmítá fyzické a psychické násilí přiměřeně svému věku reaguje v krizových situacích seznamuje se nejen s našimi lidovými tradicemi a kulturou, ale i se světovým kulturním dědictvím seznamuje se se zásadními ekologickými problémy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky hodnotí výsledky své práce z hlediska kvality, hospodárnosti a využitelnosti zúčastňuje se praktických exkurzí v zájmových útvarech získává podněty pro svou profesní orientaci učíme žáky pracovat ve skupinách učíme je nést důsledky svého chování žáci jsou vedeni k zodpovědnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podporujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům učíme žáky chápat ekologické souvislosti a respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí seznamujeme žáky s bezpečností práce učíme je rozpoznávat různé druhy materiálů, jejich vlastnosti a způsoby zpracování vedeme žáky k práci s různými nástroji učíme je plnit své povinnosti a závazky učíme je hodnotit výsledky své práce a obhajovat je organizujeme odborné a praktické exkurze organizujeme návštěvy divadel a kin pestrou nabídkou zájmových kroužků podněcujeme zájem o profesní orientaci 10

9 abezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobě nemocní, zdravotně oslabení) a žáci se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání takto postižených žáků vyžaduje spolupráci školy, žáka, zákonných zástupců i školského poradenského zařízení. Vycházíme ze zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 73/2005 Sb. a RVP V, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení Žáci s těmito problémy jsou na naší škole integrováni v běžných třídách. Se souhlasem zákonných zástupců jsou posláni do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření. Všichni žáci 1. stupně, kteří mají diagnostikovanou VPU jsou pak zařazeni do péče vyškolených asistentek. Náprava probíhá před i po vyučování v rozsahu 30 minut jednou týdně. ákonní zástupci mohou být přítomni korekci, ta probíhá individuálně nebo v malých skupinách. Každý žák má individuální plán. Při klasifikaci těchto žáků (i z 2. stupně) přihlížíme k VPU a hodnotíme je s tolerancí. K reedukaci se využívají speciální pomůcky a texty. Pro dosažení dobrých výsledků uplatňujeme spolupráci třídního učitele, asistentek a zákonných zástupců. o tohoto procesu jsou zapojeni i ostatní zúčastnění učitelé a výchovný poradce. ákonní zástupci jsou poradnou informováni o způsobu domácí přípravy, mohou se kdykoliv obrátit s dotazy k tomuto problému na příslušného asistenta. Při individuální nápravě s dyslektickým asistentem žáci využívají řadu pomůcek např. barevné kostky s písmeny, pomůcky na měkčení, obrázkové abecedy, nejrůznější skládanky, čtecí okénka, píšťalky, bzučáky. ůležitou pomůckou jsou speciální pracovní sešity. Čítanka pro dyslektiky I, II, III, IV, nakladatelství Tobiáš Pracovní sešity k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I, II, nakladatelství Tobiáš Cvičení pro dyslektiky (vydaly PPP Praha, Olomouc) Korekce vývojových dyslexií I ákladní soubor čtenářských tabulek pro analyticko-syntetickou metodu nácviku čtení, nakladatelství Augusta Korekce vývojových dyslexií II Rozšiřující soubor čtenářských tabulek s progresivními prvky nácviku čtení nakladatelství Augusta Čtenářské tabulky pro dyslektiky I VI V době obrovského rozvoje techniky se však v každodenní práci nejlépe osvědčují drobné a nenápadné pomůcky, které si pedagogové vyrábějí sami a užívají je při práci s žáky. 11

10 Logopedická péče ětem s vadami výslovnosti (nejčastěji dyslálií) je věnována pravidelná individuální péče jednou týdně po dobu minut. Tuto možnost využívají od 1. ročníku až do doby odstranění vady řeči. Nejčastěji bývá náprava ukončena v průběhu nebo na konci 1. ročníku, některým žákům je věnována péče ještě ve 2. ročníku. Těm zákonným zástupcům, kteří projeví zájem o nápravu již při zapsání dítěte do 1. třídy, je vyhověno. Při nápravě se využívá fonetických a mluvních her, aby se kromě výslovnosti rozvíjela i slovní zásoba a mluvní pohotovost. K upevnění správného mluveného projevu se využívá vhodných logopedických říkadel a didaktických her spojených s velkým množstvím obrazového materiálu. Využívá se i mechanických pomůcek, např. vibrátor. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě nemocní a žáci s lehčími zdravotními poruchami. Tito žáci jsou vzdělávání formou individuální integrace do běžných tříd. Při jejich vzdělávání se pedagogové opírají o pomoc zákonných zástupců, PPP, SPC, lékařů aj. Během vzdělávacího procesu jsou uplatňována zdravotní hlediska a individuální potřeby žáka. Při hodnocení se zohledňuje druh, stupeň a míra znevýhodnění. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Tuto skupinu tvoří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Největším problémem je nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Při práci s těmito dětmi je třeba soustředit se nejen na osvojení českého jazyka, seznámení se s novým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale v souladu se školským zákonem jim umožnit budování jejich vlastní identity, která vychází z jejich mateřského prostředí. Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí je třeba v případě potřeby vypracovat individuální vzdělávací plán, zajistit skupině novou či individuální péči, zajistit vhodné učebnice a pomůcky, uvážlivě volit metody a formy práce, případně snížit počet žáků ve třídě či využít pomoc asistenta pedagoga, důležitá je rovněž spolupráce s rodinou a pohodové prostředí ve škole. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných působ výuky mimořádně nadaných žáků vychází z principu individualizace a vnitřní diferenciace. Pro tyto žáky budou vypracovány individuální vzdělávací plány a bude jim umožněna účast ve výuce některých předmětů se staršími spolužáky. Nadaní žáci řeší v hodinách (především matematiky) náročnější úkoly, učí se je řešit samostatně, spolupracovat a pomáhat spolužákům méně nadaným, jsou pověřováni vedením pracovní skupiny. Vhodným způsobem jsou zapojováni do různých činností v hodině: mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat písně, předvádět obtížné cviky v tělesné výchově. Nadaní žáci reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, ve sportovních oddílech města i kraje. Účastní se soutěží: Perníkový slavík, okrskový turnaj v košíkové, turnaje v kopané a malé kopané (conald s Cup, Coca- Cola Cup), Kinder Olympiáda. 12

11 ačlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována formou integrace do vyučovacích předmětů. ařazení všech průřezových témat a jejich okruhů je přehledně zpracováno v tabulce. Bližší integrace je uvedena v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita I I 13

12 Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Sociální rozvoj Poznávání lidí ezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice orální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát I ormy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 14

13 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané ultikulturní výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ ultikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 15

14 Environmentální výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy ákladní podmínky života CH CH Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí CH CH ediální výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení I Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení ungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 16

15 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předmět 1. stupeň Č Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk atematika a její aplikace atematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková povinná časová dotace Č disponibilní časová dotace 17

16 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předmět 2. stupeň Č Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk alší cizí jazyk Německý jazyk atematika a její aplikace atematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a společnost ějepis ějepis Výchova k občanství Občanská výchova yzika yzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis eměpis eměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 ½+½ ½+½ Volitelný předmět Celková povinná časová dotace Č disponibilní časová dotace 18

17 Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět český jazyk na 1. stupni integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a doplňujícího vzdělávacího oboru dramatická výchova, proto je časová dotace posílena z disponibilní časové dotace (celkem o 8 hodin). Vyučovací předmět matematika zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru atematika a její aplikace. Ve ročníku je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace (celkem o 4 hodiny). Vyučovací předmět vlastivěda je ve 4. a 5. ročníku posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace (celkem o 2 hodiny). Spolu s předměty prvouka a přírodověda naplňuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. o učiva vzdělávacího oboru atematika a její aplikace byla doplněna problematika desetinných čísel a zlomků (5. ročník). opravní výchova byla zařazena do předmětu prvouka ( ročník), přírodověda (4. ročník), tělesná výchova ( ročník), pracovní činnosti ( ročník). Problematika ochrany člověka za mimořádných událostí byla vložena do prvouky ( ročník) a přírodovědy ( ročník), finanční gramotnost do předmětu přírodověda (5. ročník), do vlastivědy (4. ročník) složky státní obrany. Celková časová dotace na 1. stupni činí 118 hodin. Na 2. stupni byly disponibilními hodinami posíleny předměty: český jazyk ročník 1 hodina, matematika ročník 1 hodina, fyzika 6. ročník 1 hodina, přírodopis 8. ročník 1 hodina, zeměpis 8. ročník 1 hodina, chemie 9. ročník 1 hodina, dějepis 9. ročník 1. Předmět výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni základního vzdělávání v 6. a 9. ročníku. Předmět tělesná výchova je posílen 1 disponibilní časovou dotací v 7. ročníku. V předmětu pracovní činnosti jsou na 2. stupni zařazeny tyto tematické okruhy: práce s technickými materiály, design a konstruování, pěstitelské práce, provoz a údržba domácnosti a příprava pokrmů, v 8. a 9. ročníku je zařazen tematický okruh svět práce. V 8. a 9. ročníku je ½ hodiny čerpáno z disponibilní časové dotace. o vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byl včleněn další cizí jazyk (1 hodina v 6. a 7. ročníku, 2 hodiny v 8. a 9. ročníku). o předmětu přírodopis a zeměpis byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí, předmět výchova ke zdraví byl upraven o bezpečí a zdraví za běžných a mimořádných událostí, o dopravní a sexuální výchovu, tělesná výchova o bezpečí v mimořádných událostech. Občanská výchova nově obsahuje problematiku finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, korupce a obrany státu. Volitelné předměty jsou dotovány celkově 6 hodinami z disponibilní časové dotace. Žádné předměty 2. stupně nejsou vzájemně integrovány. Ve všech ročnících jsou realizována jednotlivá průřezová témata, která jsou začleněna do jednotlivých předmětů. Celková časová dotace na 2. stupni činí 122 hodin. 19

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více