Charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školy"

Transkript

1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, vybavení ákladní škola Přelouč, asarykovo náměstí je úplná základní škola a spádová škola pro děti z okolních vesnic. Je umístěna v centru města, dostupná z autobusových zastávek pro všechny spoje. Ve škole je vzděláváno okolo 440 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků. Areál školy tvoří dvě budovy. Hlavní budova čp. 45 (původní stará přeloučská škola) slouží potřebám 2. stupně, sídlí zde ředitelství, kancelář školy a kabinety. Učebny 1. stupně jsou umístěny v budově čp. 50 v těsné blízkosti hlavní budovy. Obě budovy disponují kmenovými třídami a odbornými učebnami pro výuku výchov, jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a přírodopisu. Ve škole jsou dvě počítačové učebny s interaktivní tabulí, které jsou využívány nejen k výuce volitelného předmětu informatika, ale i v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů, především jazyků. Jedna z těchto učeben byla financována z projektu Nadace ČE v hodnotě ,-Kč. V učebnách je 13 interaktivních tabulí, interaktivní učebnice f. raus, interaktivní programy f. Terasoft, darem od ČSOB jsme získali 20 počítačů, 4 interaktivní tabule jsou z projektu EU - peníze školám. Tělesná výchova má k dispozici tělocvičnu, posilovnu s kvalitním vybavením a prostor s pingpongovým stolem. Pro výuku atletiky a míčových her škola může využívat městský sportovní areál a novou sportovní halu. Školní družina má 4 oddělení s kapacitou 110 žáků. Je umístěna ve třech samostatných místnostech s dobrým materiálním vybavením a počítači a čtvrté, nové oddělení je ve třídě. a příznivého počasí využívá školní dvorek upravený pro sportovní vyžití dětí (prolézačky, koše na basketbal, pískoviště, slunečníky atd.). Pro trávení volného času žáků je vybavena keramická dílna (hrnčířský kruh, keramická pec), žáci mohou pracovat v osmnácti různých zájmových útvarech zaměřených na sport, cizí jazyk, doučování z matematiky a českého jazyka. Školní knihovna s interaktivní tabulí slouží žákům v pravidelných půjčovních časech a je využívána nejen pro výuku literární výchovy ve všech ročnících. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, 25 učitelů včetně výchovného poradce a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený, převažují ženy. Většina pedagogů je středního věku, mají vysokoškolské vzdělání, jeden z učitelů má vzdělání bakalářské, vysokoškolské vzdělání si doplňuje. Kvalifikaci pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mají téměř všichni učitelé 1. stupně a 2 učitelé českého jazyka 2. stupně. Na 1. stupni je též kvalifikovaný pedagog se specializací na logopedii. Na 2. stupni chybí aprobovaní učitelé pro zeměpis a tělesnou výchovu. I přesto je ale výuka těchto předmětů kvalitně zajištěna stálými učiteli. cizích jazyků zde probíhá výuka anglického a německého jazyka aprobovanými nebo rekvalifikovanými učiteli. 3

2 Pedagogický sbor se průběžně věnuje dalšímu vzdělávání v různých organizacích (NIV, CCV apod.). Školení je zaměřeno na práci s interaktivními pomůckami, na nové verze programu SART, efektivní výukové metody a management. Většina učitelů byla zapojena do projektu EU peníze školám. V současné době jsme zapojeni v projektu: Pracujeme s novými technologiemi, učitelé se budou vzdělávat v práci s tablety a novými výukovými programy. Kladem naší školy je stabilní pedagogický sbor, dobrá komunikace mezi učiteli a zákonnými zástupci. Část učitelů se věnuje nad rámec svých povinností zájmovým útvarům, což je veřejností velmi ceněno. Učitelé úzce spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou. louhodobé projekty, spolupráce s jinými subjekty Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty se neustále rozvíjí. ákonní zástupci žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů SRŠ, schází se dvakrát ročně. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. ákonní zástupci se vyjadřují k aktuálním problémům a rozhodují o finančních příspěvcích zákonných zástupců. Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce s mateřskými školkami. ěti předškolního věku jsou zvány na prohlídku školy spojenou s praktickou výukou tělesné výchovy, hudební výchovy, ručních prací (keramiky) a PC. V prosinci se pravidelně koná en otevřených dveří. Škola umožňuje uskutečňování náborových aktivit rozličných oborů UŠ formou individuálních pohovorů. Pravidelně navštěvujeme vystoupení žáků základní umělecké školy. ěstská knihovna každoročně pořádá výukové programy pro jednotlivé ročníky, které se staly součástí našich vyučovacích hodin a vhodně doplňují učivo projekt Pasování na čtenáře, Knížka pro prvňáčka. Úzce spolupracujeme s pobočkou pedagogicko-psychologické poradny, pravidelně dostáváme zprávy o žácích s vývojovými poruchami učení a chování. louhodobou tradici má spolupráce s omem dětí a mládeže Přelouč, který nabízí širokou škálu zájmových činností, zve naše žáky na prohlídku vánočních a velikonočních výstav, na šachový turnaj. Volnočasové aktivity především pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin zajišťuje Jakub klub a Volant - NP, které pomáhají při doučování žáků a bližšímu kontaktu s rodinami. Ve sportovní oblasti je výrazná spolupráce s přeloučskými oddíly kopané, rugby a oddíly Sokola. Projekty: Recyklohraní Asekol Praha, Knížka pro prvňáčka ěstská knihovna Přelouč, avedení logopedických služeb v Pardubickém kraji CCV Pce, Normální je nekouřit Krajská hygienická stanice Pardubice, Veselé zoubky - Praha, Geovědy vzdělávání ped. pracovníků v geovědních oborech - Vodní zdroje Chrudim, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání s GY a SOŠ Přelouč, avádění moderních trendů do výuky potravinářské chemie SPŠP Pardubice. Několik let spolupracujeme s občanským sdružením Život dětem. obře se vyvíjí spolupráce s Charitou města Přelouče. Každoročně první týden v lednu se žáci osmých a devátých tříd účastní akce Tříkrálová sbírka. O dění ve škole se veřejnost dovídá z regionálního měsíčníku Rošt, na vývěsce před hlavní budovou a na webových stránkách a ze pravodaje. 4

3 Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců města, učitelů a zákonných zástupců na základě zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od Charakteristika žáků Počet chlapců Počet dívek Celkem 1. stupeň stupeň Celkem Počet tříd 18 (10 + 8) Průměrný počet žáků ve třídě 1. stupeň 22,9 2. stupeň 26,3 počet žáků se zdravotním postižením 5 počet žáků v péči dysl. asistentky 2 počet žáků s mentálním postižením 1 Kromě žáků z Přelouče tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí (okolo 50 %). noho dětí pochází z velmi nepodnětného rodinného prostředí. V posledních letech se u nás vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Od jsou integrovaní žáci ze Š praktické. louhodobě pracujeme s žáky zdravotně postiženými. Vytváříme jim optimální podmínky pro výchovu a vzdělání. Každý integrovaný žák, který je v péči dyslektické asistentky, má vypracovaný vzdělávací program, jenž je aktualizován a doplňován na základě spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Nadaní žáci se účastní poznávacích přírodovědných soutěží, jazykových, matematických a tělovýchovných soutěží. 5

4 Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce se zákonnými zástupci je na dobré úrovni (účast na třídních schůzkách od 50 % %). Na začátku každého školního roku se do všech rodin dostává Školní zpravodaj, který obsahuje všechny důležité informace, které by měli zákonní zástupci znát. Během školního roku se pravidelně konají 2 třídní schůzky a 1 konzultace. ákonní zástupci mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Stálé konzultační hodiny má i výchovný poradce. ákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím vývěsky před školní budovou, příspěvků v přeloučském měsíčníku Rošt a také na internetových stránkách dostupných na adrese V lednu 2006 byla ustavena Školská rada, kde jsou zástupci zákonných zástupců, učitelů a města. Tím se spolupráce se zákonnými zástupci opět prohlubuje. Školní družina Školní družina je umístěna v budově 1. stupně základní školy, kde s dětmi pracují čtyři vychovatelky. V činnosti školní družiny je kladen důraz na rozvoj zájmů dětí, kvalitní odpočinek a relaxaci při spontánních a rekreačních činnostech. noho žáků navštěvuje kroužky sportovní kroužek (florbal), kroužek ovedné ruce (využití školní kuchyňky), kroužek anglického jazyka, kroužek aerobiku. Každoročně jsou pořádány soutěže mezi Š v Přelouči (vybíjená, florbal), v závěru školního roku se žáci účastní výletů. 6

5 Charakteristika školního vzdělávacího programu aměření školy otto: Učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být. škola nemá specifické zaměření, vychází ze vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V a bude usilovat o jejich kvalitní naplnění u dětí chceme podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivních prožitků, získání sebevědomí, rozvíjení myšlení a sebehodnocení chceme učit žáky postojům, znalostem a dovednostem, které budou moci uplatňovat v běžném životě vést žáky ke zdravému životnímu stylu a zájmu o životní prostředí vést žáky k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních vést žáky k dodržování stanovených pravidel (Školní řád, pravidla slušného chování, dopravní výchova) podle možností zavádět do výuky nové efektivní metody výuky (skupinová práce, kooperace, činností učení ) věnovat pozornost výuce cizích jazyků (život v EU) učit žáky pracovat s různými zdroji informací vést žáky k samostatnému využívání komunikačních a informačních technologií počítáme s integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd všestranný rozvoj osobnosti je podporován činností školní družiny formou zájmových kroužků chceme podporovat nadané žáky (pohybové, hudební, pracovní, jazykové, výtvarné) 7

6 Výchovné a vzdělávací strategie ákladní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout tak základ všeobecného vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Klíčové kompetence neexistují vedle sebe izolovaně, ale navzájem se různě prolínají. Kompetence, které jsou považovány v etapě základního vzdělávání za klíčové, jsou podrobněji rozvedeny v tabulce: Klíčové kompetence Žák: Strategie: kompetence k učení kompetence k řešení problémů poznává cíl učení, jeho smysl a získává pozitivní vztah k němu samostatně pozoruje a porovnává výsledky učení hledá různá řešení úkolů, své řešení se snaží obhájit vyhledává a třídí získané informace, které dále využívá k dalšímu rozšiřování vědomostí, znalostí a dovedností kriticky hodnotí své výsledky a zdokonaluje své učení řeší zajímavé úkoly zúčastňuje se různých soutěží podle svých zájmů snaží se používat základní termíny probíraného učiva rozpozná problém vyhledá informace a roztřídí je objevuje varianty řešení prezentuje své názory obhajuje zvolený způsob a aplikuje na další případy podílí se na všech fázích řešení učíme žáky postupně vyhledávat informace a pracovat s nimi do výuky zařazujeme různé didaktické pomůcky je umožněna práce s výukovými programy na PC učivo probíráme tak, aby si žák mohl uvědomit, jaký styl mu vyhovuje učitel usměrňuje žákovu pozornost na důležité jevy podněcujeme ho k realizaci vlastních nápadů podporujeme účast žáků na různých soutěžích a olympiádách během výuky jsou žákům předkládány k řešení problémy přiměřené jejich věku učí se podle svých schopností stavět se k problému otevřeně učitelé kladou důraz na 8

7 kompetence komunikativní kompetence sociální a personální problémů (plánování, realizace, hodnocení) rozumí všem komunikačním prostředkům vyjadřuje se souvisle a kultivovaně vlastními slovy vhodně argumentuje a adekvátně reaguje učí se naslouchat jiným snaží se umět spolupracovat ve skupině poskytuje pomoc druhým umí o pomoc požádat pravidla hledá společně s ostatními (za vedení učitele), a tím ovlivňuje kvalitu práce respektuje názory druhých, sám se zapojuje do diskuse využívá zkušeností jiných, a tím se učí týmové práci odmítá špatné vztahy mezi žáky a dodržuje společně dohodnutá pravidla postupně si vytváří kladnou propojení s praxí zapojení do soutěží národní hodnotící zkouška v 5. a 9. ročníku učíme žáky vyhledávat informace v městské knihovně, na internetu podporujeme řešení úkolů pomocí počítače povzbuzujeme žáky, aby přispívali do regionálního časopisu Rošt jsou vedeni ke zhodnocení kulturních a sportovních akcí školy jsou vedeni k přípravě akcí pro mateřské školy a na závěr školního roku pro 9. ročníky při skupinové práci se snažíme prezentovat zpracovaný úkol jsou vedeni k tomu, aby úkol obhájili a vhodnou formou prezentovali svůj vlastní názor (referáty) zařazujeme práci ve skupinách vysvětlujeme výhody vzájemné pomoci učíme žáky vyslechnout názor jiných a zapojovat se do diskuse žáci jsou vedeni k respektování společně dohodnutých pravidel chování a k odmítání negativních jevů mezi sebou podporujeme samostatné vyjadřování názoru, a tím žákům zvyšujeme sebedůvěru 9

8 kompetence občanské kompetence pracovní představu o sobě samém, a tím si zvyšuje sebedůvěru respektuje a sám dodržuje zákony a společenské normy chápe potřeby ostatních lidí, získává schopnost empatie odmítá fyzické a psychické násilí přiměřeně svému věku reaguje v krizových situacích seznamuje se nejen s našimi lidovými tradicemi a kulturou, ale i se světovým kulturním dědictvím seznamuje se se zásadními ekologickými problémy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky hodnotí výsledky své práce z hlediska kvality, hospodárnosti a využitelnosti zúčastňuje se praktických exkurzí v zájmových útvarech získává podněty pro svou profesní orientaci učíme žáky pracovat ve skupinách učíme je nést důsledky svého chování žáci jsou vedeni k zodpovědnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podporujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům učíme žáky chápat ekologické souvislosti a respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí seznamujeme žáky s bezpečností práce učíme je rozpoznávat různé druhy materiálů, jejich vlastnosti a způsoby zpracování vedeme žáky k práci s různými nástroji učíme je plnit své povinnosti a závazky učíme je hodnotit výsledky své práce a obhajovat je organizujeme odborné a praktické exkurze organizujeme návštěvy divadel a kin pestrou nabídkou zájmových kroužků podněcujeme zájem o profesní orientaci 10

9 abezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobě nemocní, zdravotně oslabení) a žáci se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání takto postižených žáků vyžaduje spolupráci školy, žáka, zákonných zástupců i školského poradenského zařízení. Vycházíme ze zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 73/2005 Sb. a RVP V, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení Žáci s těmito problémy jsou na naší škole integrováni v běžných třídách. Se souhlasem zákonných zástupců jsou posláni do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření. Všichni žáci 1. stupně, kteří mají diagnostikovanou VPU jsou pak zařazeni do péče vyškolených asistentek. Náprava probíhá před i po vyučování v rozsahu 30 minut jednou týdně. ákonní zástupci mohou být přítomni korekci, ta probíhá individuálně nebo v malých skupinách. Každý žák má individuální plán. Při klasifikaci těchto žáků (i z 2. stupně) přihlížíme k VPU a hodnotíme je s tolerancí. K reedukaci se využívají speciální pomůcky a texty. Pro dosažení dobrých výsledků uplatňujeme spolupráci třídního učitele, asistentek a zákonných zástupců. o tohoto procesu jsou zapojeni i ostatní zúčastnění učitelé a výchovný poradce. ákonní zástupci jsou poradnou informováni o způsobu domácí přípravy, mohou se kdykoliv obrátit s dotazy k tomuto problému na příslušného asistenta. Při individuální nápravě s dyslektickým asistentem žáci využívají řadu pomůcek např. barevné kostky s písmeny, pomůcky na měkčení, obrázkové abecedy, nejrůznější skládanky, čtecí okénka, píšťalky, bzučáky. ůležitou pomůckou jsou speciální pracovní sešity. Čítanka pro dyslektiky I, II, III, IV, nakladatelství Tobiáš Pracovní sešity k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I, II, nakladatelství Tobiáš Cvičení pro dyslektiky (vydaly PPP Praha, Olomouc) Korekce vývojových dyslexií I ákladní soubor čtenářských tabulek pro analyticko-syntetickou metodu nácviku čtení, nakladatelství Augusta Korekce vývojových dyslexií II Rozšiřující soubor čtenářských tabulek s progresivními prvky nácviku čtení nakladatelství Augusta Čtenářské tabulky pro dyslektiky I VI V době obrovského rozvoje techniky se však v každodenní práci nejlépe osvědčují drobné a nenápadné pomůcky, které si pedagogové vyrábějí sami a užívají je při práci s žáky. 11

10 Logopedická péče ětem s vadami výslovnosti (nejčastěji dyslálií) je věnována pravidelná individuální péče jednou týdně po dobu minut. Tuto možnost využívají od 1. ročníku až do doby odstranění vady řeči. Nejčastěji bývá náprava ukončena v průběhu nebo na konci 1. ročníku, některým žákům je věnována péče ještě ve 2. ročníku. Těm zákonným zástupcům, kteří projeví zájem o nápravu již při zapsání dítěte do 1. třídy, je vyhověno. Při nápravě se využívá fonetických a mluvních her, aby se kromě výslovnosti rozvíjela i slovní zásoba a mluvní pohotovost. K upevnění správného mluveného projevu se využívá vhodných logopedických říkadel a didaktických her spojených s velkým množstvím obrazového materiálu. Využívá se i mechanických pomůcek, např. vibrátor. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě nemocní a žáci s lehčími zdravotními poruchami. Tito žáci jsou vzdělávání formou individuální integrace do běžných tříd. Při jejich vzdělávání se pedagogové opírají o pomoc zákonných zástupců, PPP, SPC, lékařů aj. Během vzdělávacího procesu jsou uplatňována zdravotní hlediska a individuální potřeby žáka. Při hodnocení se zohledňuje druh, stupeň a míra znevýhodnění. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Tuto skupinu tvoří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Největším problémem je nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Při práci s těmito dětmi je třeba soustředit se nejen na osvojení českého jazyka, seznámení se s novým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale v souladu se školským zákonem jim umožnit budování jejich vlastní identity, která vychází z jejich mateřského prostředí. Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí je třeba v případě potřeby vypracovat individuální vzdělávací plán, zajistit skupině novou či individuální péči, zajistit vhodné učebnice a pomůcky, uvážlivě volit metody a formy práce, případně snížit počet žáků ve třídě či využít pomoc asistenta pedagoga, důležitá je rovněž spolupráce s rodinou a pohodové prostředí ve škole. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných působ výuky mimořádně nadaných žáků vychází z principu individualizace a vnitřní diferenciace. Pro tyto žáky budou vypracovány individuální vzdělávací plány a bude jim umožněna účast ve výuce některých předmětů se staršími spolužáky. Nadaní žáci řeší v hodinách (především matematiky) náročnější úkoly, učí se je řešit samostatně, spolupracovat a pomáhat spolužákům méně nadaným, jsou pověřováni vedením pracovní skupiny. Vhodným způsobem jsou zapojováni do různých činností v hodině: mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat písně, předvádět obtížné cviky v tělesné výchově. Nadaní žáci reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, ve sportovních oddílech města i kraje. Účastní se soutěží: Perníkový slavík, okrskový turnaj v košíkové, turnaje v kopané a malé kopané (conald s Cup, Coca- Cola Cup), Kinder Olympiáda. 12

11 ačlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována formou integrace do vyučovacích předmětů. ařazení všech průřezových témat a jejich okruhů je přehledně zpracováno v tabulce. Bližší integrace je uvedena v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita I I 13

12 Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Sociální rozvoj Poznávání lidí ezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice orální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát I ormy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 14

13 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané ultikulturní výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ ultikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 15

14 Environmentální výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Ekosystémy ákladní podmínky života CH CH Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí CH CH ediální výchova Tematické okruhy 1. stupeň 2. stupeň Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení I Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení ungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 16

15 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předmět 1. stupeň Č Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk atematika a její aplikace atematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková povinná časová dotace Č disponibilní časová dotace 17

16 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předmět 2. stupeň Č Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk alší cizí jazyk Německý jazyk atematika a její aplikace atematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Člověk a společnost ějepis ějepis Výchova k občanství Občanská výchova yzika yzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis eměpis eměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 ½+½ ½+½ Volitelný předmět Celková povinná časová dotace Č disponibilní časová dotace 18

17 Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět český jazyk na 1. stupni integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a doplňujícího vzdělávacího oboru dramatická výchova, proto je časová dotace posílena z disponibilní časové dotace (celkem o 8 hodin). Vyučovací předmět matematika zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru atematika a její aplikace. Ve ročníku je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace (celkem o 4 hodiny). Vyučovací předmět vlastivěda je ve 4. a 5. ročníku posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace (celkem o 2 hodiny). Spolu s předměty prvouka a přírodověda naplňuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. o učiva vzdělávacího oboru atematika a její aplikace byla doplněna problematika desetinných čísel a zlomků (5. ročník). opravní výchova byla zařazena do předmětu prvouka ( ročník), přírodověda (4. ročník), tělesná výchova ( ročník), pracovní činnosti ( ročník). Problematika ochrany člověka za mimořádných událostí byla vložena do prvouky ( ročník) a přírodovědy ( ročník), finanční gramotnost do předmětu přírodověda (5. ročník), do vlastivědy (4. ročník) složky státní obrany. Celková časová dotace na 1. stupni činí 118 hodin. Na 2. stupni byly disponibilními hodinami posíleny předměty: český jazyk ročník 1 hodina, matematika ročník 1 hodina, fyzika 6. ročník 1 hodina, přírodopis 8. ročník 1 hodina, zeměpis 8. ročník 1 hodina, chemie 9. ročník 1 hodina, dějepis 9. ročník 1. Předmět výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni základního vzdělávání v 6. a 9. ročníku. Předmět tělesná výchova je posílen 1 disponibilní časovou dotací v 7. ročníku. V předmětu pracovní činnosti jsou na 2. stupni zařazeny tyto tematické okruhy: práce s technickými materiály, design a konstruování, pěstitelské práce, provoz a údržba domácnosti a příprava pokrmů, v 8. a 9. ročníku je zařazen tematický okruh svět práce. V 8. a 9. ročníku je ½ hodiny čerpáno z disponibilní časové dotace. o vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byl včleněn další cizí jazyk (1 hodina v 6. a 7. ročníku, 2 hodiny v 8. a 9. ročníku). o předmětu přírodopis a zeměpis byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí, předmět výchova ke zdraví byl upraven o bezpečí a zdraví za běžných a mimořádných událostí, o dopravní a sexuální výchovu, tělesná výchova o bezpečí v mimořádných událostech. Občanská výchova nově obsahuje problematiku finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, korupce a obrany státu. Volitelné předměty jsou dotovány celkově 6 hodinami z disponibilní časové dotace. Žádné předměty 2. stupně nejsou vzájemně integrovány. Ve všech ročnících jsou realizována jednotlivá průřezová témata, která jsou začleněna do jednotlivých předmětů. Celková časová dotace na 2. stupni činí 122 hodin. 19

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice ze dne 26. 8. 2016 (1) Ředitelka školy vydává toto opatření

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více