VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 -

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, PASEKA 200 tel , IČO mail: Ředitelka: Mgr. Jana Knápková Zřizovatel: Obec Paseka, Paseka č.p. 17 a) Charakteristika školy Základní škola v Pasece byla ve školním roce 2005/2006 organizována jako trojtřídní s celkovým počtem 51 žáků, a to: I. třída 1. a 3. ročník 17 žáků (6 + 11) II. třída 2. ročník 13 žáků III. třída 4. a 5. ročník 21 žáků (12 + 9) V I. třídě ve spojeném 1. a 3. ročníku vypomáhala ve výuce asistentka pedagoga (mzdové náklady hrazeny ze státního rozpočtu). Na škole pracovalo jedno oddělení školní družiny s 25 žáky. Všechny třídy jsou umístěny v hlavní budově školy, obsazeny jsou tři, čtvrtá volná je určena po celý školní rok k výuce hudební výchovy, výtvarné výchovy a praktických činností (je vedena jako hudebna), byla využívána při samostatné práci v I. třídě (činnost probíhala za asistence AP pod vedením TU) a je rovněž využívána k mimoškolní zájmové činnosti schází se zde kroužek dramatický, pěvecký, výtvarný Dovedné ruce, výtvarný pro mladší žáky Broučkovo malování, probíhá zde výuka náboženství. Je vybavena hudební skříní, v níž je umístěn barevný televizor s videopřehrávačem, nově i DVD přihrávač, gramofon a CD-přehrávač a hudební nosiče. Učebna je vybavena keyboardem, houslemi a dostatečným množstvím doprovodných hudebních nástrojů. K využití v kmenových třídách jsou i dva klavíry, - 2 -

3 elektronické klávesy, kytara a zobcová flétna dle možností a schopností vyučujících. V budově školy je tělocvična (cvičebna), jež je určena k výuce tělesné výchovy, ke sportovní činnosti školní družiny a je rovněž využívána k zájmové činnosti v obci během celého týdne: tělovýchovný kroužek pro mladší dívky, cvičení pro mladší a starší ženy, cvičení mladších žáků TJ Sokol Paseka. Vybavení školy ICT je na velmi dobré úrovni. V počítačové učebně je žáky nejen ve výuce, ale i v rámci přestávkových aktivit, doučování a při schůzkách zájmového kroužku Základy výpočetní techniky využíváno celkem 5 počítačů všechny jsou připojeny k internetu. Bohužel rychlost připojení je stále velmi nízká a omezuje práci na všech PC současně. Navýšení rychlosti by mělo proběhnout během podzimu Další počítače mohou děti využívat přímo ve třídách v přízemí (vyučující Mgr. Eva Kvítková celkem 3, vyučující Mgr. Jana Navrátilová celkem 2) a ve školní družině (Jitka Adolfová celkem 2). Pro další školní rok plánujeme obnovu starších PC a dokoupení nových (repasovaných PC). Škola využívá možnosti čerpat účelové prostředky SIPVZ a finanční prostředky zřizovatele k nákupu výukových programů určených pro školní počítačovou síť. Byly pořízeny tyto programy: TS Výuka informatiky I. (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Kreslení pro děti (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Přírodověda 3 živočichové a rostliny v ČR (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Přírodověda 4 žijí s námi (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Český jazyk 1 pravopis (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Angličtina 1 (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) - 3 -

4 TS Angličtina 2 (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Dětský koutek 4 (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Dětský koutek 5 (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) (Pozn. Služba OPTIMUM čtvrtletní předplatné celkové správy školní počítačové sítě firmou AutoCont OnLine, a.s. v rámci této služby měla škola možnost pořídit zdarma 10 výukových SW od firmy TERASOFT. Služba byla hrazena z účelových prostředků SIPVZ a z finančních prostředků zřizovatele). Žákům školy byl zprostředkován výhodný nákup školních registrovaných programů firmy TERASOFT pro užití na domácích počítačích v ceně 200 Kč/výukové CD. Další programy, které jsou škole nabízeny k bezplatnému vyzkoušení jsou v průběhu školního roku testovány a v případě, že vyučující o ně projeví zájem, jsou postupně dokupovány. Škola velmi dobře spolupracuje s obcí zřizovatelem základní školy. Obec všestranně podporuje nákup kvalitních učebních pomůcek, snaží se zajišťovat ve spolupráci se zaměstnanci školy estetické a bezpečné prostředí, členové zastupitelstva navštěvují prostory školy a ve spolupráci s vyučujícími vytváří rozpočet na nákup opotřebovaného školního nábytku, doplňků a školních pomůcek. Dle hygienických požadavků vyhlášky MZ ČR č. 108/2001 Sb. jsme během hlavních školní prázdnin rekonstruovali hygienické zařízení pro chlapce i dívky v přízemí hlavní školní budovy umyvadla jsou vybavena pákovými bateriemi s teplou i studenou vodou. Současně byly opraveny i prosakující odpady, které byly pravděpodobně jednou z příčin stoupajícího vlhka ve stěnách budovy. Dalším krokem k odstranění vlhka z přízemí budovy by mělo být provedení drenáže kolem budovy ze strany od potoka a z boku školy v dalším rozpočtovém období. Rezervní fond využití hospodářského výsledku z kalendářního roku

5 byl použit na výměnu nevyhovujících oken v prostorách sociálního zařízení ve výši Kč. V průběhu hlavních školních prázdnin byl instalován do tříd, sborovny a kanceláře další nábytek pro účelné uložení školních pomůcek v celkové hodnotě Kč ( a Kč zúčtování rezervního fondu). Přidělené finanční prostředky na investice byly využity dle stanoveného rozpočtu rekonstrukce WC pro žáky školy Kč. Rozsáhlá rekonstrukce výrazně přispěla k celkovému zlepšení školních prostor. Dobrá spolupráce je rozvíjena i s Mateřskou školou Paseka. Pravidelné návštěvy budoucích prvňáčků v hodinách 1. ročníku, pořádání společných kulturních představení, alespoň jedenkrát ročně jsou pozvány všechny děti na pásmo pohádek a písniček nacvičených žáky školy. Ředitelka ZŠ se zúčastnila třídní schůzky v MŠ, kde měli rodiče žáků pozvaných k zápisu do 1. ročníku možnost zeptat se na provoz a organizaci školy, školní družiny i školní jídelny, na výukové i organizační plány školy. Příští schůzka s rodiči budoucích prvňáčků bude uskutečněna již přímo ve škole, aby rodiče měli možnost poznat celkové prostředí školní budovy. Pedagogičtí pracovníci obou zařízeních spolupracovali na bezproblémovém přestupu dětí ze školky do školy. Dvakrát byl uskutečněn společný sběr starého papíru vzhledem k tomu, že se sběr starého papíru stává tradicí v obci a žáci školy mezi sebou soupeří o co nejvíce nasbíraných kilogramů a jsou rovněž vhodně motivováni k této soutěži věcnými cenami i pravidelnými exkurzemi, které pro ně škola připravuje, získala naše škola vynikající 2. místo v Olomouckém kraji a finanční částku na nákup rehabilitačních míčů (overbalů) pro každého žáka ve třídě. Tímto nákupem jsme se mohli bezproblémově zapojit do projektu Krajské hygienické stanice v Olomouci zdravé sezení využívání v overbalů v ZŠ - předcházení vadného držení těla žáků

6 Ředitelka školy Mgr. Jana Knápková, asistentka pedagoga Dagmar Kocurková a provozní zaměstnanec Zdeněk Knápek jsou rovněž členy Kulturní komise Obce Paseka a spolupořádájí s ostatními členy komise kulturní a sportovní akce pro děti, mládež i dospělé v obci. Současně jsou poskytovány pro tyto akce po dohodě se starostou obce panem Jiřím Blažkem školní prostory i tělovýchovné pomůcky. Na pořádání vybraných a organizačně náročných akcí se podílela i další členka pedagogického sboru učitelka Mgr. Eva Kvítková např. Stezka mladých svišťů. Tradiční akce Bezpečnostně branný den se zúčastnili i ostatní zaměstnanci školy pedagogové i provozní zaměstnanci. Žáci jsou o akcích pravidelně informováni formou plakátu a hlášení v obecním rozhlase. Zážitky a dojmy mohou žáci vyjadřovat formou výtvarných prací, které jsou těmito akcemi motivovány. Akce Kulturní komise pro děti pořádané ve spolupráci se školou: - září Stezkou mladých svišťů, drakiáda - říjen koncert vážné hudby v kostele sv. Kunhuty v Pasece (varhany, zpěv, umělecký přednes) - listopad Halloween diskotéka Radia Rubi - prosinec tradiční Mikulášská nadílka, Vánoční hra betlémská představení olomouckého divadla v kostele sv. Kunhuty v Pasece, - únor karneval, - duben Bezpečnostně branný den, vítaní jara Beltine, - květen kácení máje, Učitelé mají možnost využívat nejen ve výuce odbornou literaturu a zajímavé didaktické materiály z učitelské knihovny, které jsou stále podle - 6 -

7 potřeb a zájmů vyučujících dokupovány, spolupracují rovněž s dalšími pedagogy v regionu a vyměňují si s nimi již vyzkoušené náměty, nápady a pomůcky do výuky, vyučující si rovněž vyměňují didaktické materiály a nápady, které si vytvořili v průběhu školního roku. Ve výuce mají možnost využívat pro samostatnou práci žáků bohatou nabídku volných listů s cvičeními určenými pro rozmnožení vyučující mají volný přístup ke kopírování, pokud je přítomen správce školní sítě, pak i k tiskárně, která je připojena k PC školní sítě Indoš. Na škole je i žákovská knihovna, která je průběžně doplňována a je dostatečně zásobena tituly pro mimočítankovou četbu. Ve spolupráci s dodavatelem učebnic panem Vitoulem je pravidelně pořádána výstavka nových učebnic, zajímavé tituly jsou zakoupeny jako doplňková pomůcka pro vyučující, některé nové řady učebnic byly objednány pro nový školní rok pro všechny žáky, aby byla zajištěna kontinuita vzdělávaní se spádovými školami v Dlouhé Loučce, v Újezdě i v Uničově. Vedlejší budova je spojena s hlavní spojovací přístavbou, v níž jsou šatny žáků. Ve vedlejší budově je umístěna výdejna stravy a školní jídelna, prostorná místnost školní družiny. Žáci při přechodu na oběd a do školní družiny neopustí budovu školy, čímž je zajištěna jejich bezpečnost. Obědy jsou dováženy ze ŠJ v Dlouhé Loučce. Během školního roku se zde stravovalo průměrně 45 žáků a 7 zaměstnanců školy. Provoz školní družiny byl denně od do hod. V družině jsou umístěny dva počítače určené pro hraní her, jež pomáhají dětem vhodně relaxovat v době předem vymezené, a v rámci technických možností počítače i některé výukové programy, na něž má škola zakoupenu multilicenci. Hlavní činnost školní družiny je zaměřena na rozvíjení výtvarných a sportovních - 7 -

8 dovedností dětí, na častý pobyt na čerstvém vzduchu v okolí školy i obce. Ve školní družině mohou pobývat i žáci nepřihlášení do ŠD, kteří čekají po vyučování na zahájení činnosti zájmového kroužku (do hod.), pokud není překročena povolená kapacita dětí v družině, tj. 25 dětí. Vzhledem k velkému zájmu o pobyt ve školní družině bude po dohodě se zřizovatelem a jeho prostřednictvím podána žádost o navýšení kapacity ŠD na 30 dětí, což umožňuje nejen vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb., ale i prostorové možnosti ŠD dané vyhláškou. Na škole pracovalo celkem 7 zaměstnanců (do zaměstnanců), a to: 5 pedagogických pracovníků a 2 provozní zaměstnanci. 1. října 2005 odešla do důchodu školnice paní H. Provazová. Na její místo nastoupil zaměstnanec pan Zdeněk Knápek a jeho úvazek uklizeče převzala paní S. Bednářová jako další (vedlejší) pracovní poměr. I v tomto školním roce pracovala na škole a vypomáhala ve třídě se spojenými ročníky AP Dagmar Kocurková. Funkce AP byla schválena Krajským úřadem v Olomouci na základě žádosti o integraci žáka 3. ročníku a tudíž finanční náklady spojené s tímto pracovním místem byly plně pokryty finančními prostředky státního rozpočtu. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou pro výkon své funkce kvalifikováni. Plán práce školy byl ve všech bodech splněn. Navíc byly v průběhu školního roku do plánu školy zařazeny dva projektové dny, které se setkaly s velmi příznivým přijetím ze stran žáků i rodičů. V prosinci jsme uspořádali ve spolupráci s některými maminkami projektový den s názvem Nastává adventní čas. Žáci pracovali ve smíšených skupinách a měli si možnost během dopoledne vyzkoušet pečení vánočních perníků, výrobu adventních věnců a papírového betlému, tradiční vánoční a předvánoční zvyky, naučili se společnou vánoční písničku, která byla součástí vystoupení všech žáků - 8 -

9 školy na tradičním vánočním koncertě u vánočního stromu. Druhý projektový den proběhl 21. dubna, kdy jsme všem žákům školy připomněli Den země. Každý třídní kolektiv uklidil jeden přidělený prostor v obci (školní hřiště, hřiště u koupaliště, okolí školy, lesní cesta ke studánce), zasadil si třídní stromek na hřišti. Na závěr se všichni žáci školy zúčastnili chemického pokusu rozbor přinesených vzorků školy. Stejně tak byly plněny i učební osnovy a tematické plány jednotlivých ročníků a předmětů, minimální preventivní program školy i výuka Ochrany člověka při mimořádných situacích (povinná hodinová dotace 6 hodin ve školním roce/ročníků). b) Přehled učebních plánů Ve školním roce 2003/2004 probíhala výuka ve všech ročnících podle učebních dokumentů Základní škola č. j /96-2. Ve 4. a 5. ročníku se vyučovalo cizímu jazyku angličtině. V ročníku byl opět zaveden nepovinný předmět - náboženství 1 h/týdně. Výuka probíhala pod vedením Mgr. Martiny Orságové pod dohledem pana faráře Holuši. Paní Mgr. M. Orságové byla udělena Kanonická mise pověření k vyučování náboženství na ZŠ s platností na jeden školní rok. V 2. a 3. ročníku probíhal povinný plavecký výcvik (duben-červen). Škola v přírodě se ve školním roce 2005/2006 konala v termínu od 12. do 16. září 2005 (5 pracovních dní). Vyučování se zúčastnilo 37 žáků (1. 5. ročníku) z celkového počtu 51 žáků (13 žáků bylo ze zdravotních důvodů - 9 -

10 omluveno a zúčastnili se celotýdenního vyučování ve škole pod vedením p. vychovatelky J Adolfové). Pedagogický dozor zajišťovali 4 pedagogičtí pracovníci školy, Mgr. Jana Knápková (vedoucí ŠvP), Mgr. Jana Navrátilová, Mgr. Eva Kvítková, a asistentka pedagoga D. Kocurková, která vykonávala současně funkci zdravotníka, během týdne ji v této funkci vystřídala paní Věra Sivková (maminka žákyně 2. ročníku, zdravotní sestra Nemocnice Šternberk), neboť paní Kocurková musela odjet na seminář do Brna rekvalifikační seminář k doplnění kvalifikace AP. Cíl výuky ŠvP stmelit nově vzniklé třídní kolektivy, zapojit do nich nové žáky (1. ročníku), rozvíjet získané vědomosti z prvouky, přírodovědy a vlastivědy a ochrany životního prostředí v praxi, byl splněn, pobyt na ŠvP byl dětmi, pedagogy i panen starostou Jiřím Blažkem, který nás v průběhu ŠVP navštívil a strávil s námi několik hodin hodnocen velmi kladně. Získané poznatky byly využívány v průběhu školního roku ve výuce prvouky, vlastivědy a přírodovědy podle tematických plánů v jednotlivých ročnících. Ve škole byla nainstalována nástěnka s fotografiemi z pobytu, výtvarnými a slohovými pracemi žáků pro rodiče žáků i ostatní návštěvy školy, znovu byla ŠVP připomenuta spolu s dalšími fotografiemi a pracemi žáků vzniklými během školního roku při příležitosti oslav založení obce PASEKA 680 LET 2. září 2006 na velké výstavce v Kulturním domě v Pasece, kde ji měli možnost zhlédnout všichni občané obce i návštěvníci oslav

11 c) Údaje o pedagogických pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti: jméno a zařazení kvalifikace praxe Mgr. Jana Knápková, ředitelka školy, TU v 1. ročníku Mgr. Jana Navrátilová, TU ve 4. a 5. ročníku Mgr. Eva Kvítková, TU v 2. ročníku Jitka Adolfová, vychovatelka ŠD Dagmar Kocurková Učitelka 2. st. (ČJ, OV) a speciální pedagog (výchovné poradenství) Učitelka 1. st. ZŠ Učitelka 1. Stupně, Vychovatelství pro MŠ a ZŠ (SpgŠ) Vychovatelka (SpgŠ) Zdravotní sestra (SZŠ), AP 13 let 4 roky 27 let 19 let 11 let 2 roky d) Provozní zaměstnanci školy zařazení jméno úvazek Školnice Helena Provazová 1 (do ) Školník Zdeněk Knápek 1 (od ) Pracovnice obchodního provozu výdej obědů, uklizečka s mytím oken Sylva Bednářová 0,3 0,3 e) Zápis k povinné školní docházce a přijetí do 1. ročníku Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 20. ledna K zápisu se dostavilo 10 žáků z celkového počtu 10 pozvaných žáků. Jednomu žáku byl povolen na základě žádosti zákonných zástupců odklad školní docházky a do 1. ročníku bylo přijato celkem 9 žáků

12 f) Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo zdejší školu celkem 51 žáků. Všichni žáci na konci školního roku prospěli. ročník prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo celkem žáků Žáci 5. ročníku se zúčastnili projektu Scio srovnávací testy žáků 5. ročníku základních škol: SCIO žáci byli hodnoceni jednotlivě, ve třídě se projevily výrazné rozdíly v úspěšnosti, což potvrdilo i závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení. SCIO Úspěšnost žáků v % ZŠ Paseka (9 ž.) Celkový počet žáků v daném souboru % 79-60% 59-40% 39-20% 19-0% Český jazyk Matematika Obecné studijní předpoklady Celkové postavení školy je v pásu průměrného výsledku matematika průměrný percentil 42, český jazyk průměrný percentil 48, obecně studijní předpoklady průměrný percentil 48 (pozn. Průměrný výsledek je v rozmezí od 30 do 70 průměrný percentil). Novinkou v testování v tomto školním roce je podrobná zpráva individuálně pro každého žáka, z nichž vyplývá, že 3 žáci z 9 testovaných mají výsledky i

13 nadprůměrné v rámci všech testovaných ZŠ, a to Kateřina Kuhnová v ČJ, Jan Gajdoš v ČJ, M i obecně studijních předpokladech, Ondřej Přidal v ČJ, v obecně studijních předpokladech, v M je vysoce nadprůměrný. Ze souhrnné zprávy společné pro všechny školy rovněž vyplývá, že málotřídní školy se v testování umístili lépe než malé školy, které mají většinou v každém ročníku pouze jednu třídu. I v malé obci lze pracovat v obdobných podmínkách jako ve velké např. zaměřením se na využití počítačů ve výuce, a tím přitáhnout více nadaných dětí, které pak mohou táhnout i ostatní spolužáky. Další tabulky a rozbory jsou součástí této zprávy viz příloha. g) Údaje o mimoškolních a dalších aktivitách školy Témata školního minimálního preventivního programu vyučující zařazovaly podle tematických plánu pravidelně do výuky a jejich plnění bylo pravidelně kontrolováno. Školní knihovna byla obohacena knihami pro společnou četbu ve třídách R. Daniel Velká i malá dobrodružství. Dále škola dostala darem od nakladatelství Vltava-Labe-Press, a.s. 4 knižní tituly po 20 ks pro společnou četbu, a to knihy: Ostrov pokladů, dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna, Pollyanna. V rámci přestávkových aktivit měli žáci možnost využívat počítačovou učebnu, stavebnice a hry ve třídách. Někteří žáci (převážně chlapci) využívali určených prostor na chodbě ke hře minifotbal. V rámci mimoškolních aktivit byla opět bohatá nabídka zájmových kroužků vedených převážně pracovníky školy, prostory školy využívaly i další zájmové a tělovýchovné organizace v obci. Ve školním roce 2005/2006 pracovaly na škole tyto zájmové kroužky:

14 Den v týdnu HODINA Název zájmového kroužku Pondělí Dovedné ruce výtvarný kroužek pro starší žáky Úterý Náboženství nepovinný předmět Pěvecký kroužek Tělovýchovný kroužek -aerobic Středa Dramatický kroužek Čtvrtek Anglická konverzace žáci 2. ročníku Broučkovo malování výtvarný kroužek pro ml. žáky Anglická konverzace žáci 3. ročníku Pátek Základy práce s PC Dramatický vedoucí Mgr. Jana Knápková - ředitelka Pěvecký vedoucí Mgr. Jana Navrátilová - učitelka Tělovýchovný vedoucí Jitka Adolfová vychovatelka ŠD Dovedné ruce vedoucí Dagmar Kocurková, AP Broučkovo malování vedoucí Dagmar Kocurková, AP Základy práce s PC vedoucí Mgr. Jana Knápková ředitelka Anglická konverzace vedoucí Mgr. Eva Kvítková učitelka (Od pololetí byla vzhledem ke změnám platným od , kdy byla zavedena povinná výuka angličtiny od 3. ročníku, rozšířena nabídka zájmových kroužků o anglickou konverzaci pro 2. ročník, aby byli i tito žáci připraveni na nový vyučovací předmět i tento zájmový kroužek vedla Mgr. Eva Kvítková.) Náboženství Mgr. Martina Orságová Reedukace integrovaného žáka vedení Mgr. Eva Kvítková Během školního roku navštívili žáci školy spolu s dětmi z MŠ v Pasece i samostatně tyto kulturní akce: Kouzelnické přestavení vystoupení v tělocvičně školy Jak šel Honza do světa vystoupení loutkového divadla pro mladší žáky (1. a 2. ročníku) v MŠ Kašpárkovy čertoviny návštěva divadelního představení v divadle v Šumperku

15 Stejně jako v loňském roce, pokud se akce konaly mimo obec, si děti hradily pouze vstupné, doprava autobusem byla hrazena z rozpočtu OÚ v Pasece. I nadále raději využíváme možností pořádání kulturních akcí přímo ve škole není narušena výuka, menší finanční náklady. Žáci naší školy secvičili tradiční besídku ke Dni matek, vybraná čísla pořadu byla předvedena i dětem z MŠ v Pasece. Pro rodiče a občany naší obce byla nacvičena žáky školy a členy jednotlivých kroužků tato pásma a představení: Prosinec: Květen: Květen: Tradiční vánoční koncert všech žáků školy pod vánočním stromem u Obecního úřadu v Pasece koledy a verše. Vystoupení dramatického a pěveckého kroužku na tradičním Setkání paseckých důchodců Školní akademie pro maminky našich žáků jako dárek ke Dni matek vystoupili všichni žáci školy, byla uvedena jednotlivá vystoupení všech zájmových kroužků školy pohádka O Otesánkovi, sborové vystoupení pěveckého kroužku, dramatizace anglické písně kroužku Anglické konverzace, rytmická sestava tělovýchovného kroužku a další vystoupení (písničky, scénky a recitace) jednotlivých tříd. Někteří žáci, kteří navštěvují ZUŠ v Uničově, předvedli hru na své hudební nástroje Brian Knápek, žák 2. ročníku, Miroslav Orság. Písničky pěveckého kroužku doprovodila na kytaru paní učitelka Mgr. Jana Navrátilová, pásmo 3. ročníku a dramatizaci anglické písně 3. ročníku Mgr. Eva Kvítková. V tomto školním roce se netradičně střídala vystoupení v českém jazyce i v jazyce anglickém, neboť se se svými

16 Červen: Červen: znalostmi chtěli pochlubit nejen žáci 4. a 5. ročníku, kde byl AJ vyučován, ale i oba kroužky anglické konverzace. Na závěr všechny děti zazpívaly společnou slavnostní píseň a předaly svým maminkám vlastnoručně vyrobené dárky (dárky byly vyrobeny nejen v rámci výuky Vv a Pč, ale i v kroužku Dovedné ruce a Broučkovo malování). Ukázková hodina 1. ročníku pro budoucí prvňáčky. Pásmo dramatického kroužku pro budoucí prvňáčky na slavnostním rozloučení s MŠ na Obecním úřadě v Pasece. Pro všechny žáky školy byly zorganizovány dvě poznávací exkurze během školního roku: Ekologické středisko Sluňákov v Horce nad Moravou žáci se zúčastnili dvou výukových programů ročník téma Voda, ročník téma Les Školní výlet do Vyškova s cílem navštívit místní muzeum a nově vybudovaný ZOOPARK a DINOPARK. Obě exkurze byly dotovány finančními prostředky získanými ze sběru starého papíru. V měsíci červnu se všichni žáci školy zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti ve Šternberku. Starší žáci prošli i teoretickou výukou a dopravními testy (na DDM ve Šternberku 22.5.). K dispozici jsme měli kola, koloběžky a šlapací autíčka a žáci měli možnost vyzkoušet si praktické řešení dopravních situací nejen na světelných křižovatkách, ale i podle dopravního značení. Akce se zúčastnila i pprap.m.vlachová, která názorně předváděla činnost dopravního policisti a udělovala trestné body za dopravní přestupky

17 V měsíci lednu proběhl zápis do 1. ročníku, který byl i letos spojen s Dnem otevřených dveří, aby si budoucí žáci i jejich rodiče mohli prohlédnout vybavení i vzhled všech prostor naší školy. Děti si odnášely i drobné dárky, jež pro ně připravili jejich budoucí spolužáci. I v tomto školním roce se naše škola zapojila do akce Školní mléko, Zdravé zuby a Klub mladých čtenářů, diváků a posluchačů nakladatelství Albatros a Fragment. V rámci plnění školního minimálního preventivního programu proběhl ve spolupráci se zdravotní sestrou a asistentkou pedagoga D. Kocurkovou, v ročníku zdravotnický kurz. V měsíci dubnu vyučující zařadily do svých plánů dopravní výchovu. Pravidelné besedy s příslušníky Policie ČR a hasiči HZS v Olomouci byly pro tento školní rok odloženy, neboť žáci měli možnost zúčastnit se Bezpečnostně branného dne a s prací integrovaného záchranného systému se seznámit při praktických ukázkách. V průběhu školního roku se žáci pod vedením svých učitelů i členové výtvarných kroužků školy zúčastnili výtvarných soutěží: Zima výtvarná soutěž vyhlášená DDM v Uničově, Zima v lese výtvarná soutěž vyhlášená Řádem sv. Huberta Všechny výtvarné práce, které vznikaly nejen při příležitosti výtvarných soutěží, ale i v rámci výuky nebo činnosti výtvarných kroužků, sloužily i k pravidelné výzdobě prostor školy

18 Zapojení dětí do dalších soutěží: Matematická soutěž žáků 5. ročníku nejúspěšnější řešitelé školního kola reprezentovali školu v oblastním kole v Uničově : Gajdoš Jan (19,5 b z 21,5 b = úspěšný řešitel), Kuhnová Kateřina (17,5 b = úspěšná řešitelka), Přidal Ondřej (13 b = úspěšný řešitel), Bahounková Martina se zapojili žáci 4. a 5. ročníku a nově i 2. a 3. ročníku do řešení úkolů mezinárodní matematické soutěže Klokan a matematický Cvrček vyhodnocení pouze prostřednictvím internetu se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili ekologické soutěže pořádané DDM v Uničově Zelená stezka (jejich výkony byly hodnoceny velmi kladně bohužel byli nejmladšími účastníky soutěže, což je v celkovém hodnocení v porovnání s ostatními velkými školami diskvalifikovalo) se 4 žáci 4. a 5. ročníku J. Gajdoš, M. Geier, K. Butorová, K. Kuhnová zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže (bez umístění). V rámci environmentální výchovy jsme i nadále zapojeni do projektu M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) podporované MŠMT ČR a realizované Střediskem ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou. Koordinátorem pro ekologickou výchovu ve škole byla jmenována Mgr. Jana Navrátilová, která se za naši školu zúčastnila krajské ekologické konference. V rámci projektu jsou zasílány různé pomůcky, publikace a pozvánky na akce zaměřené na ekologickou výchovu. Ekologickou výchovu na naší škole realizujeme nejen v rámci témat vyučovacích předmětů prvouky a přírodovědy, ale pravidelně ve spolupráci s MŠ v Pasece pořádáme sbírání starého papíru do přistavených kontejnerů firmy CEBA PAPÍR Olomouc. Získané finanční prostředky využíváme ve prospěch dětí např. nákup stavebnic a her určených pro přestávkovou aktivitu žáků, CD s pohádkami pro poslechy ve třídách, podpora zajímavých exkurzí apod

19 V tomto školním roce získala naše škola spolu s mateřskou školou vynikající 2. místo v Olomouckém kraji a finanční částku na nákup rehabilitačních míčů (overbalů) pro každého žáka ve třídě. Tímto nákupem jsme se mohli bezproblémově zapojit do projektu Krajské hygienické stanice v Olomouci zdravé sezení využívání v overbalů v ZŠ - předcházení vadného držení těla žáků. 21. června jsme se zúčastnili zábavného sportovního dopoledne v ZŠ Újezd. Vlastní atletický víceboj již tradiční akci spojenou se zakončením školního roku, kdy mohou všichni žáci zúročit pravidelné tréninky z hodin TV i vlastní aktivity během celého školního roku jsme uskutečnili pro žáky naší školy h) Další vzdělávaní pedagogických pracovníků Název akce Zaměření Účastnil se Počet hodin/dní Základy komunikace v Aj Prohlubování komunikačních dovedností v Aj SIPVZ PI užití multimédií a mediální výchova ve výuce SIPVZ PI grafika a digitální fotografie Dokončení projektu PI Inovace ve výchovně vzdělávacím procesu Tvorba ŠVP na málotřídní škole RVP Tvorba ŠVP na málotřídní škole Výchovné projekty na ZŠ a jejich realizace v ŠVP Získání pokročilých znalostí práce s PC Získání pokročilých znalostí práce s PC Mgr. Jana Navrátilová Eva Kvítková Mgr. J. Knápková Mgr. E. Kvítková Mgr. J. Knápková Celoročně 1h/týden 25 h 25 h Úvod do problematiky Mgr. J. Knápková 5 h Metodika práce, praktický výstup zpracované části ŠVP Inovace ve výchovně vzdělávacím procesuzařazování projektů do výuky/švp Mgr. J. Knápková Mgr. Eva Kvítková 40 h 5 h

20 Matematika a český jazyk hrou Dialogy a hra v rolích Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí dětí Jak učit HV podle RVP a jak tvořit ŠVP Hudební rok v RVP Tóny jara Prohlubování sociálně komunikačních dovedností u dětí ZŠ formou skup.práce Inovace ve výchovně vzdělávacím procesu netradiční formy práce a pomůcky do výuky Inovace ve výchovně vzdělávacím procesu netradiční formy práce Rozvíjení klíč.kompetencí, kooperativní výuka, motivace k práci a učení, hodnocení a sebehodnocení. Práce s metodikou a učebnicí p.daniela, koncept ŠVP HV Hudební dílna zaměřená na aktivizující metody a formy práce Práce se skupinou, prevence sociálně patolog.jevů - šikany Mgr. Eva Kvítková Mgr. Jana Navrátilová Mgr. Eva Kvítková Mgr. Eva Kvítková Mgr. Jana Navrátilová Mgr. J. Navrátilová Mgr. E. Kvítková Mgr. J. Knápková 3 h 2 h 14 h 20 h 5 h 5 výcvik. dnů a 2 supervizní setkání Krabice plné pomůcek Ekologická výchova Mgr. E. Kvítková 4 h Škola pro společný svět Přednášky a praktické činnosti v rámci Krajské konference EVVO Mgr. Jana Navrátilová 8 h Asistent pedagoga Rekvalifikační kurz Dagmar Kocurková 100 h Seminář pro vychovatele Jitka Adolfová 4 h ŠD Seznámení s novými metodami práce ve ŠD i s novou legislativou Mgr. Jana Knápková spolupracovala nejen se speciálními pedagogy a psychology v Olomouci formou pravidelných konzultací a doporučení k vyšetření žáků se specifickými výukovými obtížemi v PPP v Olomouci, ale i s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci probíhala na škole souvislá pedagogická praxe studentky 4. ročníku Učitelství 1. stupně UP v Olomouci probíhala na škole souvislá pedagogická praxe studentky 4. ročníku SPgŠ v Přerově

21 Vychovatelka Jitka Adolfová se pravidelně zúčastňovala metodických sdružení ŠD regionu. U příležitosti Dne učitelů bylo uskutečněno tradiční setkání pedagogických pracovníků s učitelkami-důchodkyněmi naší školy. i) Výsledek inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech června 2006 probíhala na Základní škole v Pasece tematická inspekce zaměřená na výchovu ke zdraví na 1. stupni základní škol vedená inspektory ČŠI, Olomouckého inspektorátu. Předmětem inspekce byla nejen výchova ke zdraví, ale i kontrola vedení povinné dokumentace školy a hospitace u jednotlivých vyučujících převážně v přírodovědných předmětech (M. PRV, PŘ). Na závěr dvoudenní inspekce byla uspořádána neformální schůzka s panem starostou, během níž byl seznámen s výsledkem inspekční činnosti a s hodnocením školy. Základní škola obdržela Inspekční zprávu (k nahlédnutí v ředitelně školy): Pozitivní zjištění: - příznivé prostorové podmínky a organizace vzdělávání umožňují realizaci cílů výchovy ke zdraví a ekologické výchovy - výchova ke zdraví prolíná celým procesem vzdělávání - realizováním programů a akcí ve spolupráci s obcí, zákonnými zástupci a dalšími organizacemi jsou vytvářeny příznivé podmínky pro praktické využití průběžně získaných poznatků a dovedností v oblasti výchovy ke zdraví - příkladná spolupráce školy a obce Negativní zjištění: - absence dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více