VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 -

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, PASEKA 200 tel , IČO mail: Ředitelka: Mgr. Jana Knápková Zřizovatel: Obec Paseka, Paseka č.p. 17 a) Charakteristika školy Základní škola v Pasece byla ve školním roce 2005/2006 organizována jako trojtřídní s celkovým počtem 51 žáků, a to: I. třída 1. a 3. ročník 17 žáků (6 + 11) II. třída 2. ročník 13 žáků III. třída 4. a 5. ročník 21 žáků (12 + 9) V I. třídě ve spojeném 1. a 3. ročníku vypomáhala ve výuce asistentka pedagoga (mzdové náklady hrazeny ze státního rozpočtu). Na škole pracovalo jedno oddělení školní družiny s 25 žáky. Všechny třídy jsou umístěny v hlavní budově školy, obsazeny jsou tři, čtvrtá volná je určena po celý školní rok k výuce hudební výchovy, výtvarné výchovy a praktických činností (je vedena jako hudebna), byla využívána při samostatné práci v I. třídě (činnost probíhala za asistence AP pod vedením TU) a je rovněž využívána k mimoškolní zájmové činnosti schází se zde kroužek dramatický, pěvecký, výtvarný Dovedné ruce, výtvarný pro mladší žáky Broučkovo malování, probíhá zde výuka náboženství. Je vybavena hudební skříní, v níž je umístěn barevný televizor s videopřehrávačem, nově i DVD přihrávač, gramofon a CD-přehrávač a hudební nosiče. Učebna je vybavena keyboardem, houslemi a dostatečným množstvím doprovodných hudebních nástrojů. K využití v kmenových třídách jsou i dva klavíry, - 2 -

3 elektronické klávesy, kytara a zobcová flétna dle možností a schopností vyučujících. V budově školy je tělocvična (cvičebna), jež je určena k výuce tělesné výchovy, ke sportovní činnosti školní družiny a je rovněž využívána k zájmové činnosti v obci během celého týdne: tělovýchovný kroužek pro mladší dívky, cvičení pro mladší a starší ženy, cvičení mladších žáků TJ Sokol Paseka. Vybavení školy ICT je na velmi dobré úrovni. V počítačové učebně je žáky nejen ve výuce, ale i v rámci přestávkových aktivit, doučování a při schůzkách zájmového kroužku Základy výpočetní techniky využíváno celkem 5 počítačů všechny jsou připojeny k internetu. Bohužel rychlost připojení je stále velmi nízká a omezuje práci na všech PC současně. Navýšení rychlosti by mělo proběhnout během podzimu Další počítače mohou děti využívat přímo ve třídách v přízemí (vyučující Mgr. Eva Kvítková celkem 3, vyučující Mgr. Jana Navrátilová celkem 2) a ve školní družině (Jitka Adolfová celkem 2). Pro další školní rok plánujeme obnovu starších PC a dokoupení nových (repasovaných PC). Škola využívá možnosti čerpat účelové prostředky SIPVZ a finanční prostředky zřizovatele k nákupu výukových programů určených pro školní počítačovou síť. Byly pořízeny tyto programy: TS Výuka informatiky I. (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Kreslení pro děti (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Přírodověda 3 živočichové a rostliny v ČR (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Přírodověda 4 žijí s námi (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Český jazyk 1 pravopis (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Angličtina 1 (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) - 3 -

4 TS Angličtina 2 (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Dětský koutek 4 (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) TS Dětský koutek 5 (pořízeno v rámci služby OPTIMUM) (Pozn. Služba OPTIMUM čtvrtletní předplatné celkové správy školní počítačové sítě firmou AutoCont OnLine, a.s. v rámci této služby měla škola možnost pořídit zdarma 10 výukových SW od firmy TERASOFT. Služba byla hrazena z účelových prostředků SIPVZ a z finančních prostředků zřizovatele). Žákům školy byl zprostředkován výhodný nákup školních registrovaných programů firmy TERASOFT pro užití na domácích počítačích v ceně 200 Kč/výukové CD. Další programy, které jsou škole nabízeny k bezplatnému vyzkoušení jsou v průběhu školního roku testovány a v případě, že vyučující o ně projeví zájem, jsou postupně dokupovány. Škola velmi dobře spolupracuje s obcí zřizovatelem základní školy. Obec všestranně podporuje nákup kvalitních učebních pomůcek, snaží se zajišťovat ve spolupráci se zaměstnanci školy estetické a bezpečné prostředí, členové zastupitelstva navštěvují prostory školy a ve spolupráci s vyučujícími vytváří rozpočet na nákup opotřebovaného školního nábytku, doplňků a školních pomůcek. Dle hygienických požadavků vyhlášky MZ ČR č. 108/2001 Sb. jsme během hlavních školní prázdnin rekonstruovali hygienické zařízení pro chlapce i dívky v přízemí hlavní školní budovy umyvadla jsou vybavena pákovými bateriemi s teplou i studenou vodou. Současně byly opraveny i prosakující odpady, které byly pravděpodobně jednou z příčin stoupajícího vlhka ve stěnách budovy. Dalším krokem k odstranění vlhka z přízemí budovy by mělo být provedení drenáže kolem budovy ze strany od potoka a z boku školy v dalším rozpočtovém období. Rezervní fond využití hospodářského výsledku z kalendářního roku

5 byl použit na výměnu nevyhovujících oken v prostorách sociálního zařízení ve výši Kč. V průběhu hlavních školních prázdnin byl instalován do tříd, sborovny a kanceláře další nábytek pro účelné uložení školních pomůcek v celkové hodnotě Kč ( a Kč zúčtování rezervního fondu). Přidělené finanční prostředky na investice byly využity dle stanoveného rozpočtu rekonstrukce WC pro žáky školy Kč. Rozsáhlá rekonstrukce výrazně přispěla k celkovému zlepšení školních prostor. Dobrá spolupráce je rozvíjena i s Mateřskou školou Paseka. Pravidelné návštěvy budoucích prvňáčků v hodinách 1. ročníku, pořádání společných kulturních představení, alespoň jedenkrát ročně jsou pozvány všechny děti na pásmo pohádek a písniček nacvičených žáky školy. Ředitelka ZŠ se zúčastnila třídní schůzky v MŠ, kde měli rodiče žáků pozvaných k zápisu do 1. ročníku možnost zeptat se na provoz a organizaci školy, školní družiny i školní jídelny, na výukové i organizační plány školy. Příští schůzka s rodiči budoucích prvňáčků bude uskutečněna již přímo ve škole, aby rodiče měli možnost poznat celkové prostředí školní budovy. Pedagogičtí pracovníci obou zařízeních spolupracovali na bezproblémovém přestupu dětí ze školky do školy. Dvakrát byl uskutečněn společný sběr starého papíru vzhledem k tomu, že se sběr starého papíru stává tradicí v obci a žáci školy mezi sebou soupeří o co nejvíce nasbíraných kilogramů a jsou rovněž vhodně motivováni k této soutěži věcnými cenami i pravidelnými exkurzemi, které pro ně škola připravuje, získala naše škola vynikající 2. místo v Olomouckém kraji a finanční částku na nákup rehabilitačních míčů (overbalů) pro každého žáka ve třídě. Tímto nákupem jsme se mohli bezproblémově zapojit do projektu Krajské hygienické stanice v Olomouci zdravé sezení využívání v overbalů v ZŠ - předcházení vadného držení těla žáků

6 Ředitelka školy Mgr. Jana Knápková, asistentka pedagoga Dagmar Kocurková a provozní zaměstnanec Zdeněk Knápek jsou rovněž členy Kulturní komise Obce Paseka a spolupořádájí s ostatními členy komise kulturní a sportovní akce pro děti, mládež i dospělé v obci. Současně jsou poskytovány pro tyto akce po dohodě se starostou obce panem Jiřím Blažkem školní prostory i tělovýchovné pomůcky. Na pořádání vybraných a organizačně náročných akcí se podílela i další členka pedagogického sboru učitelka Mgr. Eva Kvítková např. Stezka mladých svišťů. Tradiční akce Bezpečnostně branný den se zúčastnili i ostatní zaměstnanci školy pedagogové i provozní zaměstnanci. Žáci jsou o akcích pravidelně informováni formou plakátu a hlášení v obecním rozhlase. Zážitky a dojmy mohou žáci vyjadřovat formou výtvarných prací, které jsou těmito akcemi motivovány. Akce Kulturní komise pro děti pořádané ve spolupráci se školou: - září Stezkou mladých svišťů, drakiáda - říjen koncert vážné hudby v kostele sv. Kunhuty v Pasece (varhany, zpěv, umělecký přednes) - listopad Halloween diskotéka Radia Rubi - prosinec tradiční Mikulášská nadílka, Vánoční hra betlémská představení olomouckého divadla v kostele sv. Kunhuty v Pasece, - únor karneval, - duben Bezpečnostně branný den, vítaní jara Beltine, - květen kácení máje, Učitelé mají možnost využívat nejen ve výuce odbornou literaturu a zajímavé didaktické materiály z učitelské knihovny, které jsou stále podle - 6 -

7 potřeb a zájmů vyučujících dokupovány, spolupracují rovněž s dalšími pedagogy v regionu a vyměňují si s nimi již vyzkoušené náměty, nápady a pomůcky do výuky, vyučující si rovněž vyměňují didaktické materiály a nápady, které si vytvořili v průběhu školního roku. Ve výuce mají možnost využívat pro samostatnou práci žáků bohatou nabídku volných listů s cvičeními určenými pro rozmnožení vyučující mají volný přístup ke kopírování, pokud je přítomen správce školní sítě, pak i k tiskárně, která je připojena k PC školní sítě Indoš. Na škole je i žákovská knihovna, která je průběžně doplňována a je dostatečně zásobena tituly pro mimočítankovou četbu. Ve spolupráci s dodavatelem učebnic panem Vitoulem je pravidelně pořádána výstavka nových učebnic, zajímavé tituly jsou zakoupeny jako doplňková pomůcka pro vyučující, některé nové řady učebnic byly objednány pro nový školní rok pro všechny žáky, aby byla zajištěna kontinuita vzdělávaní se spádovými školami v Dlouhé Loučce, v Újezdě i v Uničově. Vedlejší budova je spojena s hlavní spojovací přístavbou, v níž jsou šatny žáků. Ve vedlejší budově je umístěna výdejna stravy a školní jídelna, prostorná místnost školní družiny. Žáci při přechodu na oběd a do školní družiny neopustí budovu školy, čímž je zajištěna jejich bezpečnost. Obědy jsou dováženy ze ŠJ v Dlouhé Loučce. Během školního roku se zde stravovalo průměrně 45 žáků a 7 zaměstnanců školy. Provoz školní družiny byl denně od do hod. V družině jsou umístěny dva počítače určené pro hraní her, jež pomáhají dětem vhodně relaxovat v době předem vymezené, a v rámci technických možností počítače i některé výukové programy, na něž má škola zakoupenu multilicenci. Hlavní činnost školní družiny je zaměřena na rozvíjení výtvarných a sportovních - 7 -

8 dovedností dětí, na častý pobyt na čerstvém vzduchu v okolí školy i obce. Ve školní družině mohou pobývat i žáci nepřihlášení do ŠD, kteří čekají po vyučování na zahájení činnosti zájmového kroužku (do hod.), pokud není překročena povolená kapacita dětí v družině, tj. 25 dětí. Vzhledem k velkému zájmu o pobyt ve školní družině bude po dohodě se zřizovatelem a jeho prostřednictvím podána žádost o navýšení kapacity ŠD na 30 dětí, což umožňuje nejen vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb., ale i prostorové možnosti ŠD dané vyhláškou. Na škole pracovalo celkem 7 zaměstnanců (do zaměstnanců), a to: 5 pedagogických pracovníků a 2 provozní zaměstnanci. 1. října 2005 odešla do důchodu školnice paní H. Provazová. Na její místo nastoupil zaměstnanec pan Zdeněk Knápek a jeho úvazek uklizeče převzala paní S. Bednářová jako další (vedlejší) pracovní poměr. I v tomto školním roce pracovala na škole a vypomáhala ve třídě se spojenými ročníky AP Dagmar Kocurková. Funkce AP byla schválena Krajským úřadem v Olomouci na základě žádosti o integraci žáka 3. ročníku a tudíž finanční náklady spojené s tímto pracovním místem byly plně pokryty finančními prostředky státního rozpočtu. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou pro výkon své funkce kvalifikováni. Plán práce školy byl ve všech bodech splněn. Navíc byly v průběhu školního roku do plánu školy zařazeny dva projektové dny, které se setkaly s velmi příznivým přijetím ze stran žáků i rodičů. V prosinci jsme uspořádali ve spolupráci s některými maminkami projektový den s názvem Nastává adventní čas. Žáci pracovali ve smíšených skupinách a měli si možnost během dopoledne vyzkoušet pečení vánočních perníků, výrobu adventních věnců a papírového betlému, tradiční vánoční a předvánoční zvyky, naučili se společnou vánoční písničku, která byla součástí vystoupení všech žáků - 8 -

9 školy na tradičním vánočním koncertě u vánočního stromu. Druhý projektový den proběhl 21. dubna, kdy jsme všem žákům školy připomněli Den země. Každý třídní kolektiv uklidil jeden přidělený prostor v obci (školní hřiště, hřiště u koupaliště, okolí školy, lesní cesta ke studánce), zasadil si třídní stromek na hřišti. Na závěr se všichni žáci školy zúčastnili chemického pokusu rozbor přinesených vzorků školy. Stejně tak byly plněny i učební osnovy a tematické plány jednotlivých ročníků a předmětů, minimální preventivní program školy i výuka Ochrany člověka při mimořádných situacích (povinná hodinová dotace 6 hodin ve školním roce/ročníků). b) Přehled učebních plánů Ve školním roce 2003/2004 probíhala výuka ve všech ročnících podle učebních dokumentů Základní škola č. j /96-2. Ve 4. a 5. ročníku se vyučovalo cizímu jazyku angličtině. V ročníku byl opět zaveden nepovinný předmět - náboženství 1 h/týdně. Výuka probíhala pod vedením Mgr. Martiny Orságové pod dohledem pana faráře Holuši. Paní Mgr. M. Orságové byla udělena Kanonická mise pověření k vyučování náboženství na ZŠ s platností na jeden školní rok. V 2. a 3. ročníku probíhal povinný plavecký výcvik (duben-červen). Škola v přírodě se ve školním roce 2005/2006 konala v termínu od 12. do 16. září 2005 (5 pracovních dní). Vyučování se zúčastnilo 37 žáků (1. 5. ročníku) z celkového počtu 51 žáků (13 žáků bylo ze zdravotních důvodů - 9 -

10 omluveno a zúčastnili se celotýdenního vyučování ve škole pod vedením p. vychovatelky J Adolfové). Pedagogický dozor zajišťovali 4 pedagogičtí pracovníci školy, Mgr. Jana Knápková (vedoucí ŠvP), Mgr. Jana Navrátilová, Mgr. Eva Kvítková, a asistentka pedagoga D. Kocurková, která vykonávala současně funkci zdravotníka, během týdne ji v této funkci vystřídala paní Věra Sivková (maminka žákyně 2. ročníku, zdravotní sestra Nemocnice Šternberk), neboť paní Kocurková musela odjet na seminář do Brna rekvalifikační seminář k doplnění kvalifikace AP. Cíl výuky ŠvP stmelit nově vzniklé třídní kolektivy, zapojit do nich nové žáky (1. ročníku), rozvíjet získané vědomosti z prvouky, přírodovědy a vlastivědy a ochrany životního prostředí v praxi, byl splněn, pobyt na ŠvP byl dětmi, pedagogy i panen starostou Jiřím Blažkem, který nás v průběhu ŠVP navštívil a strávil s námi několik hodin hodnocen velmi kladně. Získané poznatky byly využívány v průběhu školního roku ve výuce prvouky, vlastivědy a přírodovědy podle tematických plánů v jednotlivých ročnících. Ve škole byla nainstalována nástěnka s fotografiemi z pobytu, výtvarnými a slohovými pracemi žáků pro rodiče žáků i ostatní návštěvy školy, znovu byla ŠVP připomenuta spolu s dalšími fotografiemi a pracemi žáků vzniklými během školního roku při příležitosti oslav založení obce PASEKA 680 LET 2. září 2006 na velké výstavce v Kulturním domě v Pasece, kde ji měli možnost zhlédnout všichni občané obce i návštěvníci oslav

11 c) Údaje o pedagogických pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti: jméno a zařazení kvalifikace praxe Mgr. Jana Knápková, ředitelka školy, TU v 1. ročníku Mgr. Jana Navrátilová, TU ve 4. a 5. ročníku Mgr. Eva Kvítková, TU v 2. ročníku Jitka Adolfová, vychovatelka ŠD Dagmar Kocurková Učitelka 2. st. (ČJ, OV) a speciální pedagog (výchovné poradenství) Učitelka 1. st. ZŠ Učitelka 1. Stupně, Vychovatelství pro MŠ a ZŠ (SpgŠ) Vychovatelka (SpgŠ) Zdravotní sestra (SZŠ), AP 13 let 4 roky 27 let 19 let 11 let 2 roky d) Provozní zaměstnanci školy zařazení jméno úvazek Školnice Helena Provazová 1 (do ) Školník Zdeněk Knápek 1 (od ) Pracovnice obchodního provozu výdej obědů, uklizečka s mytím oken Sylva Bednářová 0,3 0,3 e) Zápis k povinné školní docházce a přijetí do 1. ročníku Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 20. ledna K zápisu se dostavilo 10 žáků z celkového počtu 10 pozvaných žáků. Jednomu žáku byl povolen na základě žádosti zákonných zástupců odklad školní docházky a do 1. ročníku bylo přijato celkem 9 žáků

12 f) Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo zdejší školu celkem 51 žáků. Všichni žáci na konci školního roku prospěli. ročník prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo celkem žáků Žáci 5. ročníku se zúčastnili projektu Scio srovnávací testy žáků 5. ročníku základních škol: SCIO žáci byli hodnoceni jednotlivě, ve třídě se projevily výrazné rozdíly v úspěšnosti, což potvrdilo i závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení. SCIO Úspěšnost žáků v % ZŠ Paseka (9 ž.) Celkový počet žáků v daném souboru % 79-60% 59-40% 39-20% 19-0% Český jazyk Matematika Obecné studijní předpoklady Celkové postavení školy je v pásu průměrného výsledku matematika průměrný percentil 42, český jazyk průměrný percentil 48, obecně studijní předpoklady průměrný percentil 48 (pozn. Průměrný výsledek je v rozmezí od 30 do 70 průměrný percentil). Novinkou v testování v tomto školním roce je podrobná zpráva individuálně pro každého žáka, z nichž vyplývá, že 3 žáci z 9 testovaných mají výsledky i

13 nadprůměrné v rámci všech testovaných ZŠ, a to Kateřina Kuhnová v ČJ, Jan Gajdoš v ČJ, M i obecně studijních předpokladech, Ondřej Přidal v ČJ, v obecně studijních předpokladech, v M je vysoce nadprůměrný. Ze souhrnné zprávy společné pro všechny školy rovněž vyplývá, že málotřídní školy se v testování umístili lépe než malé školy, které mají většinou v každém ročníku pouze jednu třídu. I v malé obci lze pracovat v obdobných podmínkách jako ve velké např. zaměřením se na využití počítačů ve výuce, a tím přitáhnout více nadaných dětí, které pak mohou táhnout i ostatní spolužáky. Další tabulky a rozbory jsou součástí této zprávy viz příloha. g) Údaje o mimoškolních a dalších aktivitách školy Témata školního minimálního preventivního programu vyučující zařazovaly podle tematických plánu pravidelně do výuky a jejich plnění bylo pravidelně kontrolováno. Školní knihovna byla obohacena knihami pro společnou četbu ve třídách R. Daniel Velká i malá dobrodružství. Dále škola dostala darem od nakladatelství Vltava-Labe-Press, a.s. 4 knižní tituly po 20 ks pro společnou četbu, a to knihy: Ostrov pokladů, dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna, Pollyanna. V rámci přestávkových aktivit měli žáci možnost využívat počítačovou učebnu, stavebnice a hry ve třídách. Někteří žáci (převážně chlapci) využívali určených prostor na chodbě ke hře minifotbal. V rámci mimoškolních aktivit byla opět bohatá nabídka zájmových kroužků vedených převážně pracovníky školy, prostory školy využívaly i další zájmové a tělovýchovné organizace v obci. Ve školním roce 2005/2006 pracovaly na škole tyto zájmové kroužky:

14 Den v týdnu HODINA Název zájmového kroužku Pondělí Dovedné ruce výtvarný kroužek pro starší žáky Úterý Náboženství nepovinný předmět Pěvecký kroužek Tělovýchovný kroužek -aerobic Středa Dramatický kroužek Čtvrtek Anglická konverzace žáci 2. ročníku Broučkovo malování výtvarný kroužek pro ml. žáky Anglická konverzace žáci 3. ročníku Pátek Základy práce s PC Dramatický vedoucí Mgr. Jana Knápková - ředitelka Pěvecký vedoucí Mgr. Jana Navrátilová - učitelka Tělovýchovný vedoucí Jitka Adolfová vychovatelka ŠD Dovedné ruce vedoucí Dagmar Kocurková, AP Broučkovo malování vedoucí Dagmar Kocurková, AP Základy práce s PC vedoucí Mgr. Jana Knápková ředitelka Anglická konverzace vedoucí Mgr. Eva Kvítková učitelka (Od pololetí byla vzhledem ke změnám platným od , kdy byla zavedena povinná výuka angličtiny od 3. ročníku, rozšířena nabídka zájmových kroužků o anglickou konverzaci pro 2. ročník, aby byli i tito žáci připraveni na nový vyučovací předmět i tento zájmový kroužek vedla Mgr. Eva Kvítková.) Náboženství Mgr. Martina Orságová Reedukace integrovaného žáka vedení Mgr. Eva Kvítková Během školního roku navštívili žáci školy spolu s dětmi z MŠ v Pasece i samostatně tyto kulturní akce: Kouzelnické přestavení vystoupení v tělocvičně školy Jak šel Honza do světa vystoupení loutkového divadla pro mladší žáky (1. a 2. ročníku) v MŠ Kašpárkovy čertoviny návštěva divadelního představení v divadle v Šumperku

15 Stejně jako v loňském roce, pokud se akce konaly mimo obec, si děti hradily pouze vstupné, doprava autobusem byla hrazena z rozpočtu OÚ v Pasece. I nadále raději využíváme možností pořádání kulturních akcí přímo ve škole není narušena výuka, menší finanční náklady. Žáci naší školy secvičili tradiční besídku ke Dni matek, vybraná čísla pořadu byla předvedena i dětem z MŠ v Pasece. Pro rodiče a občany naší obce byla nacvičena žáky školy a členy jednotlivých kroužků tato pásma a představení: Prosinec: Květen: Květen: Tradiční vánoční koncert všech žáků školy pod vánočním stromem u Obecního úřadu v Pasece koledy a verše. Vystoupení dramatického a pěveckého kroužku na tradičním Setkání paseckých důchodců Školní akademie pro maminky našich žáků jako dárek ke Dni matek vystoupili všichni žáci školy, byla uvedena jednotlivá vystoupení všech zájmových kroužků školy pohádka O Otesánkovi, sborové vystoupení pěveckého kroužku, dramatizace anglické písně kroužku Anglické konverzace, rytmická sestava tělovýchovného kroužku a další vystoupení (písničky, scénky a recitace) jednotlivých tříd. Někteří žáci, kteří navštěvují ZUŠ v Uničově, předvedli hru na své hudební nástroje Brian Knápek, žák 2. ročníku, Miroslav Orság. Písničky pěveckého kroužku doprovodila na kytaru paní učitelka Mgr. Jana Navrátilová, pásmo 3. ročníku a dramatizaci anglické písně 3. ročníku Mgr. Eva Kvítková. V tomto školním roce se netradičně střídala vystoupení v českém jazyce i v jazyce anglickém, neboť se se svými

16 Červen: Červen: znalostmi chtěli pochlubit nejen žáci 4. a 5. ročníku, kde byl AJ vyučován, ale i oba kroužky anglické konverzace. Na závěr všechny děti zazpívaly společnou slavnostní píseň a předaly svým maminkám vlastnoručně vyrobené dárky (dárky byly vyrobeny nejen v rámci výuky Vv a Pč, ale i v kroužku Dovedné ruce a Broučkovo malování). Ukázková hodina 1. ročníku pro budoucí prvňáčky. Pásmo dramatického kroužku pro budoucí prvňáčky na slavnostním rozloučení s MŠ na Obecním úřadě v Pasece. Pro všechny žáky školy byly zorganizovány dvě poznávací exkurze během školního roku: Ekologické středisko Sluňákov v Horce nad Moravou žáci se zúčastnili dvou výukových programů ročník téma Voda, ročník téma Les Školní výlet do Vyškova s cílem navštívit místní muzeum a nově vybudovaný ZOOPARK a DINOPARK. Obě exkurze byly dotovány finančními prostředky získanými ze sběru starého papíru. V měsíci červnu se všichni žáci školy zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti ve Šternberku. Starší žáci prošli i teoretickou výukou a dopravními testy (na DDM ve Šternberku 22.5.). K dispozici jsme měli kola, koloběžky a šlapací autíčka a žáci měli možnost vyzkoušet si praktické řešení dopravních situací nejen na světelných křižovatkách, ale i podle dopravního značení. Akce se zúčastnila i pprap.m.vlachová, která názorně předváděla činnost dopravního policisti a udělovala trestné body za dopravní přestupky

17 V měsíci lednu proběhl zápis do 1. ročníku, který byl i letos spojen s Dnem otevřených dveří, aby si budoucí žáci i jejich rodiče mohli prohlédnout vybavení i vzhled všech prostor naší školy. Děti si odnášely i drobné dárky, jež pro ně připravili jejich budoucí spolužáci. I v tomto školním roce se naše škola zapojila do akce Školní mléko, Zdravé zuby a Klub mladých čtenářů, diváků a posluchačů nakladatelství Albatros a Fragment. V rámci plnění školního minimálního preventivního programu proběhl ve spolupráci se zdravotní sestrou a asistentkou pedagoga D. Kocurkovou, v ročníku zdravotnický kurz. V měsíci dubnu vyučující zařadily do svých plánů dopravní výchovu. Pravidelné besedy s příslušníky Policie ČR a hasiči HZS v Olomouci byly pro tento školní rok odloženy, neboť žáci měli možnost zúčastnit se Bezpečnostně branného dne a s prací integrovaného záchranného systému se seznámit při praktických ukázkách. V průběhu školního roku se žáci pod vedením svých učitelů i členové výtvarných kroužků školy zúčastnili výtvarných soutěží: Zima výtvarná soutěž vyhlášená DDM v Uničově, Zima v lese výtvarná soutěž vyhlášená Řádem sv. Huberta Všechny výtvarné práce, které vznikaly nejen při příležitosti výtvarných soutěží, ale i v rámci výuky nebo činnosti výtvarných kroužků, sloužily i k pravidelné výzdobě prostor školy

18 Zapojení dětí do dalších soutěží: Matematická soutěž žáků 5. ročníku nejúspěšnější řešitelé školního kola reprezentovali školu v oblastním kole v Uničově : Gajdoš Jan (19,5 b z 21,5 b = úspěšný řešitel), Kuhnová Kateřina (17,5 b = úspěšná řešitelka), Přidal Ondřej (13 b = úspěšný řešitel), Bahounková Martina se zapojili žáci 4. a 5. ročníku a nově i 2. a 3. ročníku do řešení úkolů mezinárodní matematické soutěže Klokan a matematický Cvrček vyhodnocení pouze prostřednictvím internetu se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili ekologické soutěže pořádané DDM v Uničově Zelená stezka (jejich výkony byly hodnoceny velmi kladně bohužel byli nejmladšími účastníky soutěže, což je v celkovém hodnocení v porovnání s ostatními velkými školami diskvalifikovalo) se 4 žáci 4. a 5. ročníku J. Gajdoš, M. Geier, K. Butorová, K. Kuhnová zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže (bez umístění). V rámci environmentální výchovy jsme i nadále zapojeni do projektu M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) podporované MŠMT ČR a realizované Střediskem ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou. Koordinátorem pro ekologickou výchovu ve škole byla jmenována Mgr. Jana Navrátilová, která se za naši školu zúčastnila krajské ekologické konference. V rámci projektu jsou zasílány různé pomůcky, publikace a pozvánky na akce zaměřené na ekologickou výchovu. Ekologickou výchovu na naší škole realizujeme nejen v rámci témat vyučovacích předmětů prvouky a přírodovědy, ale pravidelně ve spolupráci s MŠ v Pasece pořádáme sbírání starého papíru do přistavených kontejnerů firmy CEBA PAPÍR Olomouc. Získané finanční prostředky využíváme ve prospěch dětí např. nákup stavebnic a her určených pro přestávkovou aktivitu žáků, CD s pohádkami pro poslechy ve třídách, podpora zajímavých exkurzí apod

19 V tomto školním roce získala naše škola spolu s mateřskou školou vynikající 2. místo v Olomouckém kraji a finanční částku na nákup rehabilitačních míčů (overbalů) pro každého žáka ve třídě. Tímto nákupem jsme se mohli bezproblémově zapojit do projektu Krajské hygienické stanice v Olomouci zdravé sezení využívání v overbalů v ZŠ - předcházení vadného držení těla žáků. 21. června jsme se zúčastnili zábavného sportovního dopoledne v ZŠ Újezd. Vlastní atletický víceboj již tradiční akci spojenou se zakončením školního roku, kdy mohou všichni žáci zúročit pravidelné tréninky z hodin TV i vlastní aktivity během celého školního roku jsme uskutečnili pro žáky naší školy h) Další vzdělávaní pedagogických pracovníků Název akce Zaměření Účastnil se Počet hodin/dní Základy komunikace v Aj Prohlubování komunikačních dovedností v Aj SIPVZ PI užití multimédií a mediální výchova ve výuce SIPVZ PI grafika a digitální fotografie Dokončení projektu PI Inovace ve výchovně vzdělávacím procesu Tvorba ŠVP na málotřídní škole RVP Tvorba ŠVP na málotřídní škole Výchovné projekty na ZŠ a jejich realizace v ŠVP Získání pokročilých znalostí práce s PC Získání pokročilých znalostí práce s PC Mgr. Jana Navrátilová Eva Kvítková Mgr. J. Knápková Mgr. E. Kvítková Mgr. J. Knápková Celoročně 1h/týden 25 h 25 h Úvod do problematiky Mgr. J. Knápková 5 h Metodika práce, praktický výstup zpracované části ŠVP Inovace ve výchovně vzdělávacím procesuzařazování projektů do výuky/švp Mgr. J. Knápková Mgr. Eva Kvítková 40 h 5 h

20 Matematika a český jazyk hrou Dialogy a hra v rolích Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí dětí Jak učit HV podle RVP a jak tvořit ŠVP Hudební rok v RVP Tóny jara Prohlubování sociálně komunikačních dovedností u dětí ZŠ formou skup.práce Inovace ve výchovně vzdělávacím procesu netradiční formy práce a pomůcky do výuky Inovace ve výchovně vzdělávacím procesu netradiční formy práce Rozvíjení klíč.kompetencí, kooperativní výuka, motivace k práci a učení, hodnocení a sebehodnocení. Práce s metodikou a učebnicí p.daniela, koncept ŠVP HV Hudební dílna zaměřená na aktivizující metody a formy práce Práce se skupinou, prevence sociálně patolog.jevů - šikany Mgr. Eva Kvítková Mgr. Jana Navrátilová Mgr. Eva Kvítková Mgr. Eva Kvítková Mgr. Jana Navrátilová Mgr. J. Navrátilová Mgr. E. Kvítková Mgr. J. Knápková 3 h 2 h 14 h 20 h 5 h 5 výcvik. dnů a 2 supervizní setkání Krabice plné pomůcek Ekologická výchova Mgr. E. Kvítková 4 h Škola pro společný svět Přednášky a praktické činnosti v rámci Krajské konference EVVO Mgr. Jana Navrátilová 8 h Asistent pedagoga Rekvalifikační kurz Dagmar Kocurková 100 h Seminář pro vychovatele Jitka Adolfová 4 h ŠD Seznámení s novými metodami práce ve ŠD i s novou legislativou Mgr. Jana Knápková spolupracovala nejen se speciálními pedagogy a psychology v Olomouci formou pravidelných konzultací a doporučení k vyšetření žáků se specifickými výukovými obtížemi v PPP v Olomouci, ale i s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci probíhala na škole souvislá pedagogická praxe studentky 4. ročníku Učitelství 1. stupně UP v Olomouci probíhala na škole souvislá pedagogická praxe studentky 4. ročníku SPgŠ v Přerově

21 Vychovatelka Jitka Adolfová se pravidelně zúčastňovala metodických sdružení ŠD regionu. U příležitosti Dne učitelů bylo uskutečněno tradiční setkání pedagogických pracovníků s učitelkami-důchodkyněmi naší školy. i) Výsledek inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech června 2006 probíhala na Základní škole v Pasece tematická inspekce zaměřená na výchovu ke zdraví na 1. stupni základní škol vedená inspektory ČŠI, Olomouckého inspektorátu. Předmětem inspekce byla nejen výchova ke zdraví, ale i kontrola vedení povinné dokumentace školy a hospitace u jednotlivých vyučujících převážně v přírodovědných předmětech (M. PRV, PŘ). Na závěr dvoudenní inspekce byla uspořádána neformální schůzka s panem starostou, během níž byl seznámen s výsledkem inspekční činnosti a s hodnocením školy. Základní škola obdržela Inspekční zprávu (k nahlédnutí v ředitelně školy): Pozitivní zjištění: - příznivé prostorové podmínky a organizace vzdělávání umožňují realizaci cílů výchovy ke zdraví a ekologické výchovy - výchova ke zdraví prolíná celým procesem vzdělávání - realizováním programů a akcí ve spolupráci s obcí, zákonnými zástupci a dalšími organizacemi jsou vytvářeny příznivé podmínky pro praktické využití průběžně získaných poznatků a dovedností v oblasti výchovy ke zdraví - příkladná spolupráce školy a obce Negativní zjištění: - absence dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy ke zdraví

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více