VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA 2013

2

3 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační servis svazek 36 Výroční zpráva za rok 2012 Praha, květen 2013

4

5 Obsah Úvod 5 1 Fondy Budování fondu Doplňování informačních zdrojů Zpracování informačních zdrojů Zlatý fond českého ekonomického myšlení Revize a vyřazování fondů Informační systémy Elektronické informační zdroje Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům a federativní vyhledávání Webové stránky CIKS a spravované webové aplikace Webové stránky VŠE Open Access a Knihovna VŠE Aleph Služby Služby knihovní sítě Oborové knihovnicko-informační služby Grantová a rozvojová činnost Projekt MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení čtvrtá etapa Připravované projekty Národní a mezinárodní spolupráce Národní spolupráce Mezinárodní spolupráce Tabulky a přílohy 36 3

6

7 Úvod Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) spolu s Knihovnou Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (Knihovna FM) tvoří základ knihovní sítě školy a ve většině činností spolu úzce spolupracují. Výroční zpráva proto kromě souhrnného přehledu o činnosti CIKS obsahuje také informace o aktivitách Knihovny FM. Činnost knihoven je podrobně popsána v jednotlivých kapitolách a dokumentována v přílohové části zprávy. V úvodu jsou proto pouze výběrově zmíněny některé aktivity, přesahující rámec běžné hlavní činnosti. Předplacená služba pro federativní vyhledávání SerialsSolutions 360Search byla na základě nabídky provozovatele bez navýšení ceny nahrazena službou nové generace (tzv. Discovery službou) SerialsSolutions Summon. Discovery služba, obsahující centrální index dat, umožňuje rychlejší a přesnější vyhledávání s deduplikací shodných záznamů a snazším zpřesňováním výsledků pomocí faset. V průběhu prázdnin byl proveden upgrade systému Aleph na verzi 21. Vyšší verze systému znamenala nejen změny ve všech hlavních skupinách činností knihovníků, ale i rozšíření funkcí webového rozhraní pro uživatele. V oblasti webové prezentace školy v roce 2012 pokračovala integrace WWW stránek školy, fakult a kateder. Bylo sjednoceno přihlašování uživatelů k různým WWW aplikacím a stránkám na ověřování proti studijnímu systému ISIS, upraveno bylo i rozhraní pro správu stránek fakult a kateder. Server byl ve spolupráci s VC migrován na silnější hardware a byl zakoupen nový systém pro zveřejňování veřejných zakázek E-ZAK. WWW stránky kateder a fakult byly rozšířeny v návaznosti na požadavky vycházející z provozu těchto stránek. Hlavními rozšířeními jsou: doplnění modulu na kurzy celoživotního vzdělávání, doplnění šablon stránek pro další typy obsahu, propojení literatury ke kurzům s ISISem, úprava přihlašování na chráněné stránky a rozšíření o databázi absolventů, možnost odběru novinek em a možnost publikování anket. Nově se v roce 2012 podařilo zpřístupnit uživatelům první české elektronické knihy. Prostřednictvím služby ereading.cz mají uživatelé na základě prvotní registrace knihy volně přístupné, bez omezení počtu stažení i počtu vlastních zařízení, a také i po ukončení studia. Nabídka elektronických informačních zdrojů byla obohacena o databázi Henry Stewart Talks The Marketing & Management Collection, obsahující více než 650 audiovizuálních přednášek s tematikou managementu a marketingu, vhodných i pro využití ve výuce. Digitální knihovna VŠE, obsahující zejména digitalizované mnohdy zapomenuté tituly ekonomické literatury publikované před rokem 1948, byla v rámci řešení projektu programu VISK 7 doplněna o další díla, mající vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení. V roce 2012 byl dokončen upgrade systému Kramerius na verzi K4 a pro interní i externí zájemce je nyní k dispozici více než 350 dokumentů ve výborné kvalitě, splňující kritéria Národní knihovny ČR. Další díla jsou dostupná na stránkách virtuální knihovny Bibliotheca Economica, která je výsledkem spolupráce Národohospodářské fakulty a CIKS. Celkem je tak zpřístupněno téměř 500 stěžejních děl ekonomů předchozích generací. Značně využívány a oceňovány byly v roce 2012 vzdělávací materiály pro podporu informační gramotnosti a citační etiky (nová citační norma ČSN ISO 690:2011), zveřejněné na WWW stránkách CIKS. Studenti využívali informační materiály, často kladené otázky i formulář na stránkách knihovny, pomocí kterého mohou položit libovolný dotaz k problematice 5

8 Úvod citování a od specializovaného oborového knihovníka získat em odpověď ke konkrétnímu problému. Spolu s přednáškami pracovníků knihovny se tak jedná o velmi důležitý prvek prevence neúmyslného plagiátorství. Personální situace CIKS byla v roce 2012 poměrně stabilní a hlavní činnost i rozvojové a odborné aktivity probíhaly bez větších problémů. Poděkování si proto zaslouží všichni stávající pracovníci, kteří se na nich podíleli. 6

9 1 Fondy Knihovní a informační fondy VŠE jsou tematicky profilovány v souladu s akreditovanými studijními programy a vědecko-výzkumnými záměry fakult a ostatních součástí školy. Jsou budovány podle informačních potřeb uživatelů z řad vyučujících, zaměstnanců a studentů VŠE a s přihlédnutím k funkci CIKS jako veřejné knihovny, specializované na ekonomické vědy a související obory. Fondy VŠE zahrnují zhruba 430 tisíc svazků neperiodických publikací i vázaných periodik, z toho knihovních jednotek je v současné době zpracováno v elektronickém katalogu Aleph (tab. A.1.1). Aktuální stav knihovnami a pracovišti v Praze skutečně vlastněných zpracovaných knihovních jednotek je , rozdíl oproti celkově zpracovanému stavu tvoří jednotky vyřazené a ztracené. Část fondů CIKS je přístupná ve volném výběru ve studovnách (tab. A.1.2), většina je však umístěna ve skladech CIKS (na Žižkově, Jižním Městě a Točné). Převážná část fondů Knihovny FM v Jindřichově Hradci je naopak dostupná ve volném výběru ve studovnách. Knihovní fondy pořízené z prostředků fakult a dalších útvarů VŠE jsou umístěny na jednotlivých pracovištích (tab. A.1.3). Jejich dostupnost je pro uživatele omezená a závisí na výpůjčním režimu daného pracoviště (omezení se netýká meziknihovní výpůjční služby). Výjimkou je Chris Tame Library, publikace z tohoto fondu se objednávají standardně prostřednictvím webového rozhraní knihovního systému a půjčují ve výpůjčním protokole knihovny Žižkov. 1.1 Budování fondu Cílem budování fondu je zajišťování informačních zdrojů pro studenty, pedagogické pracovníky, zaměstnance i odbornou veřejnost a jejich zpřístupňování prostřednictvím Souborného katalogu. Informační zdroje získávané nákupem, výměnou nebo darem jsou posuzovány již na vstupu při akvizici neperiodických a periodických dokumentů. Přihlíží se k informační gesci CIKS, zaměření studijních programů a k současnému stavu fondu. 1.2 Doplňování informačních zdrojů Zajišťování informačních zdrojů Při získávání potřebné studijní literatury jsme stejně jako v předchozích letech vycházeli z potřeb akreditovaných studijních programů, z doporučení vyučujících, studentů, ale i zástupců RAKISu. V roce 2012 byly z rozpočtu CIKS hrazeny pouze publikace pro knihovnu (Žižkov, Jižní Město). Skripta vydávaná nakladatelstvím Oeconomica byla poskytnuta do fondu na základě interní dohody, další multiplikáty v případě potřeby pak dokoupeny z rozpočtu CIKS. Knihy a periodika umístěné na jednotlivých pracovištích VŠE byly nakupovány především z grantových prostředků, v menší míře i z rozpočtů kateder. Nákupy na pracoviště jsou vždy na základě konkrétních požadavků grantových řešitelů a vyučujících. 7

10 1 Fondy Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci má samostatnou akvizici a fond je průběžně doplňován v souladu s profilem fakulty Akvizice neperiodických publikací Nákup Nákup publikací z rozpočtu CIKS i z grantových prostředků a prostředků jednotlivých pracovišť probíhal relativně rovnoměrně během celého roku. Ke konci roku došlo v souvislosti s přidělením mimořádných prostředků na fakulty k nárůstu nákupů především zahraniční literatury. Výše nákupu z rozpočtu CIKS byla relativně stabilní. Všechny objednávky na nákup knih jsme od začátku roku 2012 vytvářeli i v účetním systému školy (IFIS), testovací provoz z konce roku 2011 se změnil na rutinní využití. Způsob podávání žádanek a vyřizování faktur se během roku nezměnil. Při nákupech českých publikací jsme ve většině případů využívali e-shopů. Při nákupech zahraničních publikací jsme objednávali především u stávajících dodavatelů, podařilo se však navázat spolupráci i s novými dodavateli. Průběžně jsme objednávali i z vyzkoušeného zahraničního e-shopu. Koncem roku jsme objednali a zakoupili licenci k užití několika českých knih v elektronické podobě. Vzhledem ke zvýšenému objemu nákupů v závěru roku byly knihy zpracovávány i začátkem roku Celkově byly v roce 2012 zakoupeny publikace za Kč. Podrobnější členění finančních prostředků je uvedeno v tab. A.3.1. Dary V roce 2012 jsme nejen na základě smluv získali dary od ustáleného okruhu pravidelných dárců: OECD, ILO, EU, OSN, Národní knihovna. Nezanedbatelnou část darovaných dokumentů jsme dostali od studentů či absolventů naší školy, od učitelů z VŠE a z ostatních vysokých škol. Mezi další významné dárce patří např. CEP a Národohospodářský ústav J. Hlávky. Mimořádnými dárci byla nakladatelství Management Press a Professional Publishing. V roce 2012 přibylo do fondu knihovny 995 knihovních jednotek v hodnotě vyčíslené na Kč. Seznam dárců včetně finančního vyjádření hodnoty daru je uveden v příloze I Akvizice periodik Objednávky periodik v tištěné i elektronické podobě jsou zajišťovány centrálně oddělením časopisů v CIKS nejen pro studovny a knihovny, ale i pro katedry a další pracoviště VŠE. Výjimkou je Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, která má samostatný rozpočet a vlastní akvizici. Veškeré údaje o periodikách na VŠE (včetně elektronických na CD) a jejich dostupnosti je možné zjistit v Souborném katalogu VŠE 1. Do katalogu jsou průběžně doplňovány i údaje o titulech získaných v průběhu roku darem nebo výměnou

11 1.2 Doplňování informačních zdrojů U řady tištěných periodik jsou k dispozici i elektronické verze a online přístupy do archivů. V roce 2012 tak bylo v rámci Virtuální ekonomické knihovny Econlib 2 zpřístupněno 92 elektronických titulů (24 českých a 68 zahraničních). Ve studovnách na Žižkově a na Jižním Městě bylo ve volném výběru zpřístupněno 308 titulů časopisů a 9 titulů deníků, další periodika jsou uložena na katedrách a dalších pracovištích VŠE. Celkově bylo v r evidovaných 395 titulů, z toho 149 českých a 246 zahraničních. Dlouhodobě jsou v depozitech CIKS uchovávány pouze vybrané tituly. Nákup Nákup periodik pro pracoviště VŠE umístěná v Praze je zajišťován centrálně, zpravidla formou předplatného vždy na následující rok a je hrazen z prostředků přidělených z rozpočtu školy a z grantů. Celkově bylo v roce 2012 vydáno za nákup periodik Kč, podrobnější členění vynaložených finančních prostředků je uvedeno v tab. A.3.2. Výrazný pokles v objemu nákupu periodik byl způsoben zrušením některých předplácených titulů, které nebyly příliš využívané. Největší objem titulů dodávají na základě výsledků veřejné obchodní soutěže tři společnosti: Dovoz tisku Praha Suweco CZ, s. r. o., EBSCO Information Services, s. r. o., a CZ Press, spol. s r. o. Ostatní tituly CIKS objednává přímo u vydavatelů nebo jiných distributorů. Dary V roce 2012 se opět výrazně snížila hodnota periodik darovaných knihovně. Včetně titulů určených pro rozdání studentům byla vyčíslena na Kč. V roce 2012 téměř ustaly dary periodik EU, která byla dodávána do CIKS zdarma v rámci dohody Evropské komise s Evropskými dokumentačními středisky (EDS). Podrobnější informace o darech jsou uvedeny v příloze I Akvizice elektronických informačních zdrojů Během roku 2012 bylo v CIKS VŠE evidováno celkem 34 elektronických informačních zdrojů (EIZ). S výjimkou 3 zdrojů, které byly dostupné pouze v rámci lokální počítačové sítě, byla jejich naprostá většina zpřístupněna v online režimu s možností dálkového přístupu pomocí ezproxy serveru. Přehled EIZ VŠE, které byly zpřístupněny bez rozdílu celé akademické obci VŠE a ostatním oprávněným uživatelům, tj. nikoliv pouze lokálně např. na určité katedře, je uveden v příloze C.2 včetně jejich stručné charakteristiky. Celkové náklady na zpřístupnění EIZ v roce 2012 činily Kč. Zdroje, dostupné celé akademické obci VŠE a ostatním oprávněným uživatelům, byly hrazeny z rozpočtu CIKS ( Kč), jiných zdrojů VŠE ( Kč) a finančních prostředků Fakulty mezinárodních vztahů ( Kč). Jednorázový nákup čtyř zdrojů pro katedry byl hrazen z finančních prostředků fakult v celkové výši Kč. V nákladech roku 2012 nejsou započítány platby za zpřístupnění obsáhlých databází (EconLit with Full Text, Global Market Information Database, ProQuest Central, EBSCO, Web of Knowledge, ACM Digital Library), které byly formou předplatného uhrazeny již v roce 2011 z finančních prostředků programu MŠMT Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) a povinné finanční spoluúčasti VŠE ve výši Kč

12 1 Fondy 1.3 Zpracování informačních zdrojů Jmenné a věcné zpracování V roce 2012 byly zpracovány katalogizační záznamy pro titulů, což včetně multiplikátů představuje knihovních jednotek. Jednalo se jak o nově získané knihovní jednotky (ať již přímo do fondu CIKS nebo určené jednotlivým katedrám), tak o rekatalogizaci starého fondu knihovny (z centrálního skladu knihovny a staršího fondu uloženého na katedrách). Další částí pokračovalo zpracování fondu Chris Tame Library. Pokračovala též katalogizace většího množství knih z Katedry hospodářských dějin, na jejichž zpracování tato katedra opět finančně přispěla. Pro katalogizaci staršího fondu Katedry hospodářských dějin bylo podobně jako v minulém roce oddělení posíleno o brigádnici se znalostmi katalogizačních pravidel pro jmenný popis. Pokračovalo se i ve zpracovávání fondu bývalého Ústředního ústavu národohospodářského výzkumu, umístěného ve druhém skladu Studijní knihovny Jižní Město. Nevyřazené publikace procházely novým označením signaturami a zaevidováním do knihovního systému. V průběhu léta byla do knihovního systému přímo na Točné vložena první část dosud nezaevidovaných jednotek periodik, které byly identifikovány při revizi fondu periodik v předchozím roce. Nezpracované tituly byly převezeny na Žižkov a prošly běžnou katalogizací. Ve způsobu jmenného zpracování nedošlo v roce 2012 k žádným výrazným změnám. I nadále průběžně probíhala u pokračujících zdrojů (periodické sborníky a ročenky) změna monografických záznamů na záznamy seriálové, čímž se zjednodušuje zpracování nových čísel a zkrátí se tím i jejich cesta k uživateli. V průběhu celého roku také probíhala redakce starších záznamů, odstraňování duplicit a doplňování selekčních údajů. Věcný popis dokumentu byl i v roce 2012 důsledně prováděn podrobnou analýzou dokumentu a využitím rejstříku národních autorit vč. anglických ekvivalentů a podrobnějšího využívání chronologických autorit. Věcný popis je aktualizován souběžně s vývojem projektu Národní knihovny Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit. Současně je u vybraných titulů k záznamu připojována naskenovaná obálka a obsah dokumentu, při výběru dokumentů ke skenování se postupuje podle pravidel výběru v systému TOC 3. V roce 2012 proběhla příprava a integrace identifikátorů (ID) věcných autorit a jmenných autorit podle aktuálního stavu v Národní knihovně. V roce 2012 pracovnice úseku věcného zpracování vybraly dokumenty ze skladu Točná, vhodné pro digitalizaci v rámci programu MK ČR VISK7 (Kramerius) a pro zařazení do Semináře Biblioteca Economica. Úsek jmenného zpracování byl i nadále distributorem zpracovaných dokumentů pro jednotlivé katedry a pracoviště VŠE. K tomuto účelu je zde vedena kartotéka předaných dokumentů. Úsek věcného zpracování byl distributorem zpracovaných dokumentů pro Knihovnu Žižkov a pro Studijní knihovnu Jižní Město Projekt Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit Do tohoto projektu Národní knihovny ČR se CIKS aktivně zapojil v prosinci Každoročního setkání lokálních supervizorů jmenných autorit se účastní jedna pracovnice jmenného

13 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení zpracování. Podrobnější informace o projektu shrnuje od roku 2007 portál Národní autority ČR 4. CIKS je jednou z knihoven se systémem Aleph, které přispívají online do databáze jmenných autorit (AUJ), což je soubor personálních autorit a soubor korporativních autorit (názvy institucí a konferencí). Počty záznamů zpracovaných v CIKS a průběh v čase ukazuje tab V roce 2012 bylo v nově vytvořených bibliografických záznamech použito jmenných autoritních záhlaví, z toho vytvořených CIKS a vytvořených jinými knihovnami, tj. z použitých autoritních záhlaví bylo více než 21 % vytvořeno CIKS a téměř 79 % jinými knihovnami. Dále bylo do Oddělení jmenných autorit NK odesláno 12 připomínek k již existujícím záznamům. Věcné zpracování dokumentů probíhalo v rámci projektu Národní knihovny Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit na úrovni věcného zpřístupnění základní/střední varianta NK ČR. Národní autority jmenné Celkový počet vytvořených záznamů Z toho: Personální Korporace, konference Návrhy na opravy Počet záznamů získaných z báze JA Tabulka 1.1: Tvorba a využívání národních autorit v CIKS VŠE 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Výběr a zpracování dokumentů do sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení probíhal i v roce 2012 po dvou liniích: v rámci předmětu 5IE320 Bibliotheca Economica vyučovaného na Katedře institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty ve spolupráci s odbornými knihovnicemi CIKS, pokračování původního projektu CIKS, započatého v r. 2000, další účastí v programu MK ČR Veřejné informační služby knihoven VISK 7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius. Výstupy z předmětu 5IE320 jsou prezentovány na zpřístupněním prací studentů o knihách vydaných do r. 1948, článcích z časopisu Obzor národohospodářský ( ) a jejich autorech. Projekt CIKS je prezentován na http: //kramerius.vse.cz/kramerius/, kde jsou vystavovány plné texty v elektronické podobě Předmět 5IE320 Bibliotheca Economica Záměrem předmětu je přiblížit studentům myšlenkový odkaz ekonomů předchozích generací a zároveň přispět k budování specializovaného fondu ekonomické literatury na VŠE. V průběhu semináře studenti čtou knihy národohospodářů 19. a první poloviny 20. stol.,

14 1 Fondy články z Obzoru národohospodářského, učí se vytvářet bibliografické citace a abstrakty o přečteném a prezentují svůj osobní názor na autora a dílo. Vyhledáváním biografických a bibliografických informací o autorech, jejich ověřováním a prezentací studenti získávají základní poznatky o vědecké činnosti. Pracovnice CIKS garantují odbornou knihovnickou úroveň studentských prací. Seznamují posluchače se zásadami obsahové analýzy dokumentu, zpracování abstraktu a bibliografické citace, rešeršní strategií i zvláštnostmi práce se staršími texty. V letním semestru akademického roku 2011/2012 se výuky účastnilo 15 studentů. Studenti přečetli celkem 70 článků z Obzoru národohospodářského, 19 knih a napsali abstrakt, případně vyjádřili svůj názor na danou publikaci. Do souboru rešerší přibylo 7 profilů významných národohospodářů včetně výběru z jejich personálních bibliografií (Zdeněk Fafl, Otto Feilchenfeld, Jaroslav Fukátko, Jiří Hejda, Jan Maria Novotný, Vilém Šáda, Leopold Šauer, Karel Žlábek). Někteří z nich přednášeli na Vysoké škole obchodní a např. Jan Maria Novotný po 2. světové válce navrhl přeměnu Vysoké školy obchodní na Vysokou školu věd hospodářských předchůdce Vysoké školy ekonomické v Praze. V zimním semestru akademického roku 2012/2013 v semináři pracovalo 18 studentů; celkem napsali 80 abstraktů článků z Obzoru národohospodářského. V souvislosti se 100. výročím úmrtí význačného českého národohospodáře Albína Bráfa ( ) se studenti věnovali jeho dílu a přečetli 46 samostatných statí z pětidílného souboru Albín Bráf, život a dílo. Díl I. až V., vydávaného v letech J. Gruberem a C. Horáčkem. Vyhledali životopisné a bibliografické údaje k těmto osobnostem meziválečného období: Tomáš Baťa, Jaromír Berák, Vladislav Brdlík, Vladimír Fáček, František Fiedler, Oldřich Flégl, Jiří Hoetzel, Miloš Horna. Všechny informace o organizaci, průběhu, požadavcích a výstupech semináře jsou uvedeny na Projekt CIKS Budování sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení v roce 2012 pokračovalo především v rámci programu Ministerstva kultury ČR VISK 7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius další etapou projektu VŠE-CIKS Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení. V roce 2012 bylo digitalizováno 52 titulů. V souladu s podmínkami programu VISK 7 jsou tyto publikace z fondu VŠE postupně zpřístupňovány na portálu Národní knihovny ČR 5 a také v Digitální knihovně Vysoké školy ekonomické v Praze Revize a vyřazování fondů Revize volně přístupných knihovních fondů CIKS (neperiodických i periodických publikací) proběhly opět v letních měsících, kdy byly studovny uzavřeny pro veřejnost. Celkem bylo zrevidováno cca 37 tisíc svazků ve volném výběru ve studovnách na Žižkově a na Jižním Městě. Ve skladu na Žižkově pokračovaly revize signaturních řad F a Sc, celkem bylo během letních měsíců ve skladu zrevidováno cca 21 tisíc knihovních jednotek. Revizi knihovního fondu ve studovně Studijního a informačního centra na Jarově provedli ve spolupráci s CIKS pracovníci Výpočetního centra. Během srpna byl také ve spolupráci

15 1.5 Revize a vyřazování fondů s CIKS zrevidován a kompletně přestavěn knihovní fond Chris Tame Library, jednalo se o k. j. (včetně nově zpracovaných v roce 2012) umístěných v zasedací místnosti Národohospodářské fakulty. Z fondu byly v několika etapách vyřazeny neprofilové tituly časopisů a multiplikáty zastaralých knih a učebnic z hlavního skladu. Pokračovalo se i s nabízením knih vyřazených z bývalé Ústřední ekonomické knihovny. V průběhu roku pokračovala revize na katedrách a pracovištích Fakulty podnikohospodářské. Bohužel revizi se do konce roku 2012 nepodařilo dokončit, z podstatné části pro špatnou spolupráci některých kateder. V listopadu 2012 byla zahájena revize knihovních fondů umístěných na katedrách a pracovištích Národohospodářské fakulty, a to včetně fyzické revize nejrozsáhlejší katedrové knihovny knihovny katedry hospodářských dějin, která v současnosti obsahuje téměř 3,5 tisíce evidovaných knihovních jednotek. Revizní práce, dohledávání nenalezených titulů za pomoci dílčích evidencí, převod nepotřebných knihovních jednotek do centrálního skladu, přebírání náhrad za ztracené publikace, evidence knihovních jednotek na konkrétní pracovníky a evidence ztrát a změn lokací mezi pracovišti budou pokračovat i v roce Vlastními silami byly zajištěny opravy knih, ať už šlo o doplňování poškozených a ztracených stran, opravu vazeb, balení knih do ochranné fólie nebo nahrazování nečitelných signatur a hřbetních štítků. 13

16 2 Informační systémy 2.1 Elektronické informační zdroje V průběhu roku 2012 byla oprávněným uživatelům k dispozici nemalá skupina elektronických informačních zdrojů (EIZ). Vyjma elektronického Souborného katalogu VŠE byl nabízen přístup do tzv. licencovaných databází, které jsou dostupné z webové stránky http: // Tyto licencované elektronické zdroje byly přístupné nejenom v rámci místní počítačové sítě VŠE, ale také i mimo prostory VŠE na základě využití autorizovaného vstupu pomocí ezproxy serveru. Na základě třídění licencovaných EIZ z hlediska jejich obsahové náplně jsou na VŠE k dispozici následující typy EIZ: plnotextové všeobecné a specializované databáze, faktografické databáze, citační rejstříky a bibliografické databáze. V rámci plnotextových licencovaných databází mají uživatelé možnost studovat kompletní plné texty nejen jednotlivých článků apod., ale i celých ročníků časopisů nebo elektronických knih. Mezi dva nové přírůstky do skupiny EIZ VŠE byly v roce 2012 zařazeny zdroje Henry Stewart Talks The Marketing & Management Collection a IMD World Competitiveness Online: Databáze Henry Stewart Talks The Marketing & Management Collection obsahuje více než 650 audiovizuálních přednášek s tematikou managementu a marketingu jak od expertů z praxe, tak odborníků z akademického prostředí. Databáze IMD World Competitiveness Online je faktografická databáze, která je zaměřená na sledování konkurenceschopnosti cca 60 zemí světa. Databáze umožňuje porovnávat a analyzovat jednotlivé země např. podle makroekonomických ukazatelů, vládní politiky, efektivnosti podnikání nebo infrastruktury. Naopak z přehledu dostupných EIZ VŠE byl po úvaze vyřazen informační zdroj MarketResearch.com, který VŠE již několik let nepředplácí, tj. uživateli mohl být využíván výhradně jako volně dostupné rozhraní pro vyhledávání marketingových zpráv, studií a přehledů, u kterých si bylo nutné popř. individuálně uhradit zobrazení plného textu apod. Informace o dostupnosti MarketResearch.com byly převedeny na Econlib do sekce Katalog Online Užitečných Materiálů Ekonomických & Společenských (KOUMES) s doporučenými internetovými adresami. Celkově bylo během roku 2012 na VŠE zpřístupněno, resp. evidováno v CIKS 34 elektronických informačních zdrojů, z toho 3 pouze v lokální počítačové síti VŠE. Přehledový seznam EIZ (zpřístupněných bez rozdílu celé akademické obci VŠE, tj. nikoliv pouze lokálně např. na určité katedře) s jejich stručnou charakteristikou je k dispozici v rámci přílohy C.2, výběr ze statistických dat o využití EIZ uživateli je součástí přílohy C

17 2.2 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům a federativní vyhledávání Vyjma výše zmíněných EIZ bylo v rámci Virtuální ekonomické knihovny Econlib 1 zpřístupněno 92 elektronických verzí časopisů (24 titulů v češtině, 68 titulů v cizím jazyce), které VŠE předplácí v tištěné podobě. 2.2 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům a federativní vyhledávání Pro vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům používají uživatelé VŠE systém EZproxy. V roce 2012 došlo k několika aktualizacím systému (verze 5.6 a 5.6.3). Bylo také výrazně zjednodušeno přihlašování uživatelů. Uživatelé z VŠE jsou automaticky (i při přístupu přes proxy server) přesměrováni na standardní URL adresu informačního zdroje, což snižuje potenciální zátěž serveru. Jedinou výjimkou je využití EZproxy pro přístup k databázi českého tisku, která vyžaduje pro přístup přihlášení, zajišťované proxy serverem. Uživatelé z počítačů mimo VŠE jsou buď vyzváni k přihlášení (standardní formulář integrovaný do WWW stránek), nebo jsou automaticky přihlášeni k EZproxy, jsou-li zároveň přihlášeni do VPN VŠE. Pro rok 2012 bylo prodlouženo předplatné služby SerialsSolutions 360Search, které zajišťuje vyhledávání ve všech dostupných EIZ licencovaných VŠE z jednoho místa bez nutnosti procházet a zpracovávat výsledky z jednotlivých zdrojů individuálně. V průběhu roku dále probíhalo intenzivní testování vyhledávacích služeb nové generace (tzv. Discovery služeb), konkrétně služeb ExLibris Primo, SerialsSolutions Summon a EBSCO Discovery Services. Tyto služby vyhledávání nové generace oproti dřívějšímu federativnímu způsobu vyhledávání obsahují centrální index dat, díky čemuž umožňují rychlejší a přesnější vyhledávání s deduplikací shodných záznamů a snazším zpřesňováním výsledků pomocí faset. V průběhu roku 2012 knihovna využila nabídky provozovatele služby SerialsSolutions 360Search (federativního vyhledávání) na přechod k novější službě SerialsSolutions Summon (Discovery service) bez navýšení ceny předplatného. Po dokončení implementace služby v prvním čtvrtletí 2013 je služba dostupná uživatelům VŠE na adrese s možností zadat dotaz do vyhledávacího pole přímo na hlavní stránce webu knihovny. 2.3 Webové stránky CIKS a spravované webové aplikace Zaměstnanci CIKS zajišťovali v roce 2012 na svých serverech provoz následujících WWW aplikací: hlavní WWW stránky CIKS a Virtuální ekonomické knihovny http: // kalendář akcí na VŠE vyhledávání na VŠE integrující vyhledávač Google webové stránky virtuální knihovny Bibliotheca Economica onomica.cz a systému Kramerius VŠE Kromě výše uvedených stránek školy CIKS dlouhodobě zajišťuje, v rámci spolupráce s dalšími knihovnami, administraci webových stránek projektu Národní úložiště šedé literatury (česká verze), (anglická verze) a stránek české iniciativy na podporu Open Access V roce 2012 dále probíhalo

18 2 Informační systémy dokončení aplikace Validátor VŠE nástroje na odhalování plagiátů využívajících služeb projektů theses.cz a odevzdej.cz, a repozitáře vědeckých textů VŠE. Velmi významnou částí hlavního webu knihovny se ukázaly vzdělávací materiály pro podporu informační gramotnosti a citační etiky (nová citační norma ČSN ISO 690:2011). Studenti velmi navštěvují nejen přednášky knihovny, ale využívají i informačních materiálů, často kladených otázek a formuláře na stránkách knihovny, pomocí kterého mohou položit libovolný dotaz k problematice citování a od specializovaného oborového knihovníka získat em odpověď ke konkrétnímu problému. Jedná se tak o velmi důležitý prvek prevence plagiátorství. Počet návštěv hlavního webu CIKS je stabilní a odpovídá rokům předchozím. Z téměř návštěv průběhu roku je 34 % návštěv na základě vyhledávačů (nárůst Google na 89 % na úkor Seznamu s 9 %), 42 % z odkazujících stránek (web školy 80 % a katalog knihovny 10 %) a 21 % přímým zadáním URL adresy (hl. stránka, provozní doba, registrace do knihovny, dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací, citace zdrojů). V roce 2012 jsme na webu ciks.vse.cz zaznamenali pokračující nárůst přístupů pomocí prohlížeče Chrome (+49 %) oproti roku minulému na úkor klesajícího využití prohlížečů Firefox ( 16 %) a Internet Explorer ( 23 %). Nástup využití tabletů dokazuje strmě rostoucí podíl prohlížečů Safari (+55 %) a Android Browser (+382 %). Přestože převládá operační systém Windows (92 % návštěv), začíná růst podíl Macintosh (3,5 %), Android (1,5 %), Linux a ios (shodně 1 %). Přístup z mobilních zařízení včetně tabletů používá 3,5 % uživatelů. Pro zpracování statistik webů ve správě CIKS se využívá analytické rozhraní Google Analytics. S detailnějšími statistikami webů ve správě CIKS se můžete seznámit v příloze C.1. Projekt virtuální knihovny Bibliotheca economica 2 pokračoval na základě spolupráce Národohospodářské fakulty a Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze i v roce Online knihovna obsahuje zdigitalizovány mnohdy zapomenuté tituly ekonomické literatury, které byly publikovány před rokem Čtenáře provází na stovku virtuálních knihovníků studentů VŠE. Ke každé knížce si díky nim může čtenář najít nejen standardní abstrakt, ale i rozsáhlejší hodnocení. Jsou zde zveřejněny také biografie a bibliografie jednotlivých autorů. Publikacemi je možné listovat online v rámci webového prohlížeče. V roce 2012 na web Bibliotheca Economica přibylo 63 nových autorů a nových stran textu, především články z jednotlivých ročníků Obzoru národohospodářského, ale i samostatné monografie. Došlo k úpravě URL adres za účelem jejich zjednodušení a optimalizace pro vyhledávače. Knihovna VŠE je zapojena v rámci VISK (veřejné informační služby knihoven) do Národního programu mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius. V roce 2010 byl instalován systém Kramerius pro zpřístupnění digitálních dokumentů Zlatého fondu Českého ekonomického myšlení na lokální server VŠE ( V roce 2012 byl dokončen upgrade systému na verzi K4 a pro interní i externí zájemce je nyní k dispozici více než 350 dokumentů ve výborné kvalitě. Proces digitalizace splňuje kritéria definovaná Národní knihovnou. 2.4 Webové stránky VŠE V roce 2012 pokračovala integrace WWW stránek školy, fakult a kateder rozšířením portfolia časopisů, sjednocením přihlašování uživatelů, úpravami rozhraní pro správu a doplněním

19 2.5 Open Access a Knihovna VŠE dalších funkcí na WWW stránky fakult a kateder. Server byl ve spolupráci s VC migrován na silnější hardware a byl zakoupen nový systém pro zveřejňování veřejných zakázek. Systém zveřejňování časopisů vydávaných VŠE byl v roce 2012 upraven tak, aby mohl být rozšířen o další časopisy. Tento systém umožňuje mj. správu exportů ve standardu OAI- -PMH, které využívá celosvětová databáze RePEc (Research Papers in Economics) zveřejňující výstupy vědecké činnosti v ekonomii a příbuzných oborech z celkem 75 zemí světa. Byla vytvořena nová šablona pro stránky časopisů, která odpovídá grafické úpravě propagačních materiálů VŠE. Šablona je vytvořena tak, aby ji bylo možné použít jak pro časopisy, tak pro konference konané na VŠE. Do exportovaných časopisů byl zařazen časopis Současná Evropa, v roce 2013 by měly následovat další. Přihlašování uživatelů k různým WWW aplikacím a stránkám bylo sjednoceno na ověřování proti studijnímu systému ISIS, stejně jako je sjednocováno přihlašování k uživatelským účtům na počítačích VŠE a na proxy serveru pro přístup k elektronickým informačním zdrojům. WWW stránky kateder a fakult byly rozšířeny v návaznosti na požadavky vycházející z provozu těchto stránek. Hlavními rozšířeními jsou: doplnění modulu na kurzy celoživotního vzdělávání, doplnění šablon stránek pro další typy obsahu, propojení literatury ke kurzům s ISISem, úprava přihlašování na chráněné stránky (viz výše) a rozšíření o databázi absolventů, možnost odběru novinek em a možnost publikování anket. Vzhledem ke změně legislativy byl dosavadní systém pro zveřejňování dokumentů k veřejným zakázkám (profil zadavatele) nahrazen komplexnějším systémem E-ZAK. Tento systém byl upraven do školní grafiky a profil zadavatele byl převeden na novou adresu https: //zakazky.vse.cz. Pro komunikaci ohledně profilu zadavatele byla zřízena ová adresa 2.5 Open Access a Knihovna VŠE Principem open access je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje buď auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech. Knihovna VŠE podporuje otevřený přístup k vědeckým informacím nejen na VŠE, ale i v prostředí českých vysokých škol. Účastní se aktivit české iniciativy na podporu Open Access a spravuje stránky které byly v roce 2012 zásadněji rozšířeny. Výsledky výzkumu podporovaného z veřejného rozpočtu by měly být volně dostupné a kontrolovatelné. Tato zásada je knihovnou promítána např. i do přípravovaného institucionálního repozitáře VŠE. Cílem repozitáře je umožnit autorům VŠE volně zpřístupnit ty články, u kterých k tomu nakladatelé dají souhlas. Díky tomu mohou autoři zvýšit viditelnost a dostupnost svých výsledků výzkumu. Při příležitosti mezinárodní akce Open Access Week uspořádala knihovna VŠE informační kampaň spojenou s řadou přednášek a poradnou oborových knihovníků k informačním zdrojům. Rektor VŠE podepsal 22. října 2012 Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách. VŠE se tak stala teprve druhou vysokou školou v ČR, která se tímto otevřeně přihlásila k myšlenkám open access otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu. Podpis Berlínské deklarace je prozatím nejcennějším vyvrcholením dlouholetých aktivit knihovny na podporu Open Access. 17

20 2 Informační systémy 2.6 Aleph500 V průběhu prázdninových měsíců byl proveden upgrade systému na verzi 21. Přechod proběhl hladce bez narušení provozu. Vyšší verze systému znamenala změny prakticky ve všech hlavních skupinách činností počínaje akvizicí, přes katalogizaci až po výpůjční proces, změny se dotkly také webového rozhraní pro uživatele. Nejvýznamnější změny lze shrnout takto: validace ových adres, možnost řízení výpůjček identických/velmi podobných jednotek, možnost nastavení čítačů pro požadavky na výpůjčky, zobrazení poznámek k výpůjčce v okamžiku vracení jednotky, webový OPAC splňuje standardy přístupnosti dle W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0, level A, rozšíření funkcí proveditelných v rámci čtenářského účtu ve webovém OPACu, zrychlení některých funkcí systému, aj. 18

21 3 Služby 3.1 Služby knihovní sítě Služby Knihovny a studoven Žižkov Všechny součásti oddělení služeb Knihovny Žižkov jsou vzájemně propojeny a jejich činnosti na sebe navazují. Snahou zůstává, aby všichni pracovníci tohoto oddělení byli vzájemně zastupitelní a případná nepřítomnost nenarušila činnost úseku a plynulost poskytovaných služeb. Studovna Žižkov Studovna Knihovny Žižkov se organizačně skládá z hlavní (všeobecné) studovny a multimediální studovny Mediatéka. Fondy všech součástí čítají (k ) knihovních jednotek ( hlavní studovna a Mediatéka). Knižní fond je doplněn 9 tituly deníků a 308 tituly časopisů v několika jazycích. Fondy studoven jsou řazeny podle mezinárodního desetinného třídění (MDT) a speciálních třídníků pro řazení publikací OSN, OECD, ILO, Světové banky a materiálů Evropské unie. V Souborném katalogu jsou tyto publikace vedeny jako jednotlivé sbírky, což zjednodušuje nejen vyhledávání v katalogu, ale i následné dohledání ve studovnách. Pro přehlednost a snadnou orientaci uživatelů je označení publikací rozlišeno barevně s použitím kombinací MDT a abecedního nebo číselného řazení. Ve studovně jsou k dispozici 3 počítače určené k vyhledávání literatury, možnost bezdrátového připojení notebooků k počítačové síti školy, 5 kopírek k samoobslužnému kopírování a 2 skenery. Pracovníci studoven během roku poskytovali informační a referenční služby a pomáhali s obsluhou kopírek ( kopií za rok 2012) a skenerů. K prezenčnímu studiu bylo ze skladu do studoven vydáno 864 knihovních jednotek a služeb studoven využilo v roce 2012 celkem uživatelů. Návštěvnost studoven byla po celý rok vcelku vyrovnaná. Provozní doba studoven zůstala stejná jako v předchozích letech a jeví se jako optimální. V období prodlouženého provozu (jeden den v týdnu v období končící výuky a ve zkouškovém období) se obsazenost studoven v době od do hod. pohybovala do 20 %. Rozšíření výpůjčních služeb do studovny a široká nabídka krátkodobých výpůjček se velmi osvědčila a je využívána zejména po ukončení provozu výpůjčního protokolu. V letních měsících došlo ke změnám ve značení a stavění jazykové literatury ve volném výběru ve studovně, byly vytvořeny nové třídníky pro jednotlivé typy dokumentů, dokumenty roztříděny, nově označeny a srovnány do regálů dle nového třídění. V měsíci září proběhla změna v evidenci vstupů do studoven. Stávající a dosluhující systém NESA byl nahrazen knihovním systémem Aleph, který po načtení čárového kódu ověřuje platnost registrace uživatelů a eviduje jejich přístup do studoven. Každý uživatel knihovny, který chce navštěvovat studovnu a využívat ke svému studiu tištěné a elektronické zdroje, musí být registrován pro knihovní služby. Tento způsob je používán i v recepci pro výdej klíčků ke skříňkám pro odkládání věcí před vstupem do studovny, pro veškeré platby a evidenci jednorázových vstupů do studovny. 19

22 3 Služby Důležitou součástí poskytovaných služeb jsou absenční výpůjčky. V roce 2012 se uskutečnilo výpůjček a prodloužení. K bylo registrováno celkem uživatelů, z toho interních a externích. Od září je možné přihlášení do Souborného katalogu pouze prostřednictvím přihlašovacích údajů do ISISu, a to jak pro interní, tak i pro externí uživatele s průkazem D. Pouze u uživatelů s B kartou zůstává původní přihlášení číslo karty + nastavené heslo. Od října 2012 bylo umožněno vracení knih zapůjčených ve Studijní knihovně na Jižním Městě v knihovně na Žižkově. Knihy jsou zpravidla jednou týdně transportovány zpět na JM. CIKS je už několik let zapojen do celostátní služby Ptejte se knihovny, ve které je garantem dotazů především z oblasti ekonomických věd a obchodu. Zodpovězené dotazy jsou ukládány do archivu na stránkách NK ČR. Se svými dotazy a žádostmi se na tuto službu obrací stále více tazatelů z řad veřejnosti, kteří nejsou registrovanými uživateli knihovny. V roce 2012 bylo odpovězeno celkem 77 dotazů, z toho 52 odborných a 25 obecných (provoz knihovny, dostupnost literatury, registrace apod.). Služba je přístupná na stránkách eseknihovny.cz. Leden Červenec 0 Únor Srpen 0 Březen Září Duben Říjen Květen Listopad Červen Prosinec Celkem Tabulka 3.1: Počty přístupů do studovny Výstavky Ve studovně jsou uživatelům průběžně představovány nové knihy a periodika zařazovaná do fondu studovny. Výběr ze zajímavých přírůstků (s citací a anotací) najdou uživatelé také na webových stránkách CIKSu. Snažíme se zejména upozorňovat na možnosti zapůjčení tzv. krátkodobých výpůjček. Na výstavních panelech najdou uživatelé zajímavosti z oblasti kultury, vědy a školství, kontakty na další knihovny a zdroje informací, které mohou využít ke studiu nebo ke své odborné práci. Mediatéka Mediatéka je multimediální studovna, ve které je umístěna literatura z oblasti financí, bankovnictví a účetnictví, publikace Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a České národní banky. Knižní fond je doplněn CD-ROMy, videokazetami a DVD. Slouží zejména pro vytváření vlastních textů, pro práci s tištěnými a elektronickými zdroji, pro výuku a školení. Mediatéka je uživateli hojně navštěvována, často je zájem o přístup k počítačům větší, než je její stávající kapacita. V létě 2012 proběhla příprava Mediatéky na virtualizaci, která se v spolupráci s Výpočetním centrem realizovala v záři. Virtualizace přinesla lepší využití počítačů na oddělení (menší 20

23 3.1 Služby knihovní sítě nároky na výkon počítače s virtuálnim image), centrální vzdálenou správu provozu Mediatéky Výpočetním centrem a pro uživatele sjednocení přihlašovacího rozhraní s učebnami. Informační recepce a Klub knihovny Informační recepce poskytuje informace o provozu a službách všech knihoven CIKS, a také všeobecné informace o celé VŠE. Pracovníci recepce zajišťují provoz šatnových skříněk (výdej klíčků a údržba), vyřizují jednorázové vstupy do studovny, a to v knihovním systému Aleph. Vkládají peníze na multifunkční identifikační karty pro kopírování a tisk (od září v režimu SAFE Q), vystavují průkazy typu B pro externí návštěvníky knihovny. V případě potřeby jsou schopni připravit podklady Výpočetnímu centru pro výrobu D karty externího uživatele. Zodpovídají za aktualizaci informací na nástěnkách a doplňování materiálů pro návštěvníky knihovny. Recepce také nabízí doplňkové placené služby (laminování a kroužkovou vazbu). Součástí knihovny je Klub knihovny, kde se konají prezentace informačních zdrojů, odborné přednášky, akce pořádané zahraničním oddělením VŠE, semináře, státní závěrečné zkoušky, obhajoby a setkání Klubu vysokoškolských knihovníků. Recepce koordinuje program Klubu a zajišťuje rezervace a dodržování priorit obsazení. Klub knihovny byl i v roce 2012 využíván pro konání semináře Bibliotheca Economica, který pořádá Katedra institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE ve spolupráci s CIKS. Meziknihovní výpůjční služba (MVS) Součástí poskytovaných služeb je meziknihovní výpůjční služba, poskytovaná v souladu s Knihovním zákonem a doporučeními Ústřední knihovnické rady. MVS je využívána všemi typy knihoven v České republice. Nejvíce žádostí o zapůjčení literatury nebo vyhotovení kopií přichází z knihoven vysokých škol a technických knihoven českých firem. Vzhledem k profilu fondu je CIKS garantem oblasti ekonomických věd v ČR. Ne vždy je možné přicházející požadavky kladně vyřídit, protože řada publikací je umístěna v katedrových knihovnách a pro potřeby MVS nejsou zapůjčeny. Z těchto důvodů muselo být v roce 2012 odmítnuto 31 žádostí o zapůjčení literatury. Knihovna registruje 411 institucí, kterým poskytuje meziknihovní výpůjčky. V roce 2012 využilo tuto službu 103 uživatelů MVS, kterým bylo vyřízeno celkem 299 požadavků zapůjčeno 270 dokumentů a vyřízeno 29 požadavků na fotokopie. Nejvíce žádanek bylo vyřízeno Vědecké knihovně v Olomouci, Moravské zemské knihovně v Brně, Národní knihovně ČR a trojici ostravských knihoven Moravskoslezská vědecká knihovna, univerzitní knihovny Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské. Zvýšil se počet městských a místních knihoven, žádajících zapůjčení literatury pro své čtenáře. S knihovnami působícími v Praze a řadou vysokoškolských knihoven z celé republiky je MVS často vyřizována předem sjednanou osobní návštěvou uživatele, a to při objednávce dokumentů, které nemohou být zapůjčeny, nebo při velkém objemu fotokopií v roce 2012 celkem 5 dohodnutých návštěv (periodika, Zlatý fond českého ekonomického myšlení, knihy zapůjčené z kateder). Knihovna Žižkov si pro své uživatele z řad učitelů, studentů i externích uživatelů vyžádala v roce 2012 celkem 69 dokumentů 63 zápůjček a 6 požadavků na kopie. Nejvíce žádanek o zapůjčení literatury směřuje do Knihovny Akademie věd ČR a knihoven jejích ústavů, knihoven jednotlivých fakult Masarykovy univerzity v Brně a do Vědecké knihovny v Olomouci. Prostřednictvím MVS jsou vyřizovány i žádanky o zapůjčení dokumentů z Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. 21

24 3 Služby Služby Studijní knihovny Jižní Město Studijní knihovna Jižní Město (SKJM) se nachází v areálu budov VŠE na Jižním Městě. Specializuje se především na poskytování služeb studentům a pedagogům, kteří zde mají výuku tedy na první ročníky, pracovníky katedry matematiky, filosofie, jazykových a informatických kateder, a dále na studenty, kteří jsou ubytováni na kolejích v areálu Jižního Města. Na webových stránkách knihovny ( byly několikrát aktualizovány seznamy studijní literatury pro předměty vyučované na Jižním Městě. Noví studenti byli s provozem a službami knihovny seznámeni i v rámci úvodních instruktáží pro první ročníky. Za rok 2012 využilo služeb studoven celkem uživatelů. Hlavní studovna Ve studovně je k dispozici publikací a řada odborných periodik, Sbírka zákonů České republiky, několik všeobecných encyklopedií a kompletní edice Dějiny států z nakladatelství Lidové noviny. Systém řazení je shodný se systémem používaným ve studovnách na Žižkově. V současné době je cca 90 % všech knih k dispozici ke krátkodobému vypůjčení. Knihy ke krátkodobé výpůjčce jsou viditelně označeny na hřbetě, aby nadále při jejich vracení nedocházelo k záměně s knihami z Knihovny Žižkov. Prezenční zůstaly jen jednotlivé výtisky povinné literatury ke kurzům pro první ročníky. Ve studovně je 43 studijních míst, z toho 10 je s počítači pro práci s elektronickými informačními zdroji. Uživatelé zde mají k dispozici 2 stolní skenery a síťovou tiskárnu. Pro handicapované studenty je k dispozici speciální počítač se zvětšovací lupou. V hlavní studovně jsou vydávány klíčky od šatnových skříněk a poskytovány informační a referenční služby. V měsíci září proběhla změna v evidenci vstupů do studoven stejně jako ve Studovně Žižkov. Systém NESA byl nahrazen knihovním systémem Aleph, který po načtení čárového kódu ověřuje platnost registrace uživatelů a eviduje jejich přístup do studoven. V této studovně funguje výpůjční pult jsou zde vydávány objednané absenční výpůjčky ze skladů (celkem výpůjček) a vraceny výpůjčky ze skladů, studoven a nově i z knihovny na Žižkově. Jazyková studovna Uživatelům je k dispozici multimediální fond knihovních jednotek, doplňovaný ve spolupráci s jazykovými katedrami. Většinou se jedná o CD-ROMy, DVD, audiokazety a učební texty. Jsou zde k dispozici 3 TV-videostanice s možností sledování jazykových kurzů a satelitních programů a 20 počítačů. Studovna je využívána studenty především pro individuální náslechy a samostatné studium pro přípravu na jazykové zkoušky. Během roku zde také probíhá celá řada instruktáží a individuálních konzultací pro studenty i vyučující. V roce 2012 jich bylo uspořádáno celkem 51 pro 988 studentů. V letních měsících zde došlo stejně jako ve studovně Žižkov ke změnám ve značení a stavění jazykové literatury. Všechny dokumenty byly roztříděny, nově označeny a srovnány do regálů dle nového třídění. 22

25 3.1 Služby knihovní sítě Služby Knihovny Fakulty managementu Knihovna se nachází ve 2. až 4. podlaží nově přistaveného křídla budovy a studentům, pedagogům a návštěvníkům z řad veřejnosti je k dispozici příjemné prostředí pro studium, společná setkání i další kulturní akce. Centrální výpůjční pult s dvěma služebními počítači a kamerovým systémem je u vstupu ve 2. podlaží. Pro uživatele je k dispozici ve volném výběru fond o rozsahu cca svazků a 8 počítačů k vyhledávání v knižním katalogu a několik studijních míst. V každém podlaží je umístěn multifunkční kopírovací přístroj. V dalším podlaží je klasická studovna s prezenční literaturou. Její fond, cca svazků, tvoří především základní a doporučená literatura ze všech oborů, encyklopedie, vysokoškolské kvalifikační práce za celou dobu existence fakulty, sbírky zákonů apod. K dispozici je 50 studijních míst s možností připojení notebooků, z toho 24 studijních míst je v prosklených týmových studovnách pro 2 až 8 osob. V nejvyšším podlaží se nachází studovna denního tisku a odborných časopisů, příruční knihovna jazykových slovníků a encyklopedií, doplněná cizojazyčnou beletrií pro absenční výpůjčky. Celkem je tu 67 studijních míst, z toho týmové studovny se 14 místy a veliká místnost s 27 PC a 2 PC určená pouze pro vyhledávání v knihovním katalogu. Navíc je v prostorách této studovny tzv. relaxačně diskusní prostor se 6 sedacími pytli. V roce 2012 navštívilo studovny uživatelů (dle elektronického počítadla). Poskytované služby Odborné knihovnické a informační služby poskytovala pracoviště půjčovny a studovny. Možnost využití studoven po 17. hodině byla rozšířena ve dnech pondělí až čtvrtek do 20 hodin. Služby studoven zajišťují v odpoledních a večerních hodinách studenti. Knihovna dále poskytovala služby studentům kombinovaného studia ve dnech jejich soustředění. Provozní doba v těchto termínech byla prodloužena o 1 hodinu, tj. v pátek do 18 hod. a v sobotu do 12 hod. Pokračovaly také rozšířené termíny poskytování služeb studentům kombinovaného studia společného studijního programu SOP s PF JČU. Celkový počet aktivních uživatelů lehce poklesl na a počet výpůjček v roce 2012 byl k. j. Zájemcům z řad pedagogů a studentů jsou mailem pravidelně zasílány Novinky literatury seznamy nově nakoupených knih včetně vyobrazení obálky, přebíraného se souhlasem nakladatelů z jejich katalogů. V době letních prázdnin byla v celém fondu, včetně knihovního fondu katedrových knihoven, provedena revize. Odepsáno bylo 233 k. j. opotřebovaných a ztracených knih. Ve spolupráci s pracovníky TPO fakulty byly průběžně prováděny opravy a převazby poškozených knih. Prostory knihovny jsou využívány k pořádání různých akcí proběhlo tu 6 exkurzí pro zájemce o studium a studenty 1 ročníků, 3 výstavy: Kouzelný staro-nový Hradec, Přes Hradec do světa aneb absolventi se představují, vernisáž fotografií Pavla Kohouta konstrukce a mechanismy. Všechny výstavy proběhly s velmi slušnou účastí a dobrým mediálním ohlasem. Dále pak se uskutečnilo 5 přednášek: setkání s Jiřím Hledíkem, jihočeským ultramaratoncem o přípravě na nejtěžší ultramaraton světa Race Across America, beseda s architektem Davidem Vávrou, 23

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 PRAHA 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 PRAHA 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Žižkov Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 6) Program na podporu odstranění slabých stránek

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 Úvod V roce 2013 v rámci modernizace knihovního systému Advanced Rapid Library byla provedena aktualizace

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 PRAHA 2009 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ Ludmila Čumplová, ÚIV NPKK Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) je specializovaná knihovna s celorepublikovou

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013 P Ř Í L O H A I : C E N Í K P O P L A T K Ů A S L U Ž E B P L A T N Ý O D 6. 9. 203. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna České geologické služby (dále jen knihovna ČGS) je v souladu se zřizovací listinou

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se Zřizovací listinou školy a s Organizačním řádem Střední odborné školy

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Čl. 2 Poslání a činnost knihovny Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby II. Čl. 4 Čl.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace.

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace. Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK aneb jak efektivně hledat užitečné vědecké informace Radka Lukášová K čemu je dobrá knihovna? Pomáhá: ušetřit peníze: - možno zapůjčit

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ Vysoké učení technické v Brně (VUT), jakožto jedna z největších vysokých škol v České republice, každoročně produkuje velké množství elektronických dokumentů, které

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pomáháme vám využívat vaše informace RD.CZ EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Colloquium of Library Information Employees of the V4+ Countries 6 8 July 2008, Brno, Czech

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! aneb

PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! aneb PTEJTE SE KNIHOVNY NESTOJÍ! aneb C E S T A K M O D E R N Í V I R T U Á L N Í R E F E R E N Č N Í S L U Ž B Ě Elektronické služby knihoven III, KKFB, Zlín 12. 5. 2015 13. 5. 2015 CO NYNÍ NABÍZÍ PTEJTE SE

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod SLUŽBA TYPU GOOGLE V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ. Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Filip Kříž, Vladimíra Solová Anotace Národní lékařská knihovna zpřístupňuje pomocí internetových technologií medicínské

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK NTK (do 30.6.2009 Státní technická knihovna, STK) je již od roku 2000 řešitelským pracovištěm projektů (LI200028

Více

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 *.obecniknihovna.cz InfoDays, 6.listopad 2014 Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 Agenda Agenda Anterix s.r.o. a *.obecniknihovna.cz Technické požadavky a nároky na instalaci Požadavky

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU

Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU Závěrečná zpráva o řešení grantu Fondu rozvoje VŠ č. 258/2002 Název projektu: Digitalizace a zpřístupnění diplomových a habilitačních prací AMU Zprávu předkládají: PhDr. Iva Horová PhDr. Marie Kratochvílová

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Radim Chvála * radim.chvala@amu.cz Iva Horová ** iva.horova@amu.cz Abstrakt: Příspěvek seznamuje

Více

Zpráva ze služební cesty University of Tampere, Finsko

Zpráva ze služební cesty University of Tampere, Finsko Zpráva ze služební cesty University of Tampere, Finsko Jméno: Mgr. Jiří Mazal, Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci Ve dnech 23.-29. srpna 2014 jsem se zúčastnil poznávací stáže v knihovně Univerzity

Více

Katalog kurzů ICT vzdělávání

Katalog kurzů ICT vzdělávání edu ICT Katalog kurzů ICT vzdělávání Vnitřní informační systémy Univerzity Pardubice STAG administrace studijní agendy + ifis ekonomika + SpSl spisová služba a skartační řízení VERSO provozní systémy (objednávky,

Více

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Národní technická knihovna, oddělení speciálních služeb kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více