VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy

2 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4 Aprobovanost výuky 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 2.7 Trvání pracovního poměru 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Obory vzdělání 3.3 Učební plán školy 3.4 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 3.5 Počet dělených hodin 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy k Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání 5.4 Výchovná opatření pochvaly 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky 5.6 Komisionální přezkoušení žáků 5.7 Opakování ročníku 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7.5 Samostudium 7.6 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 8. ICT plán školy 9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 9.1 Školní družina 9.2 Školní klub 9.3 Materiálně technické vybavení 1. Žáci se spec. vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 1.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 1.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou 1.3 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku 1.4 Podmínky pro vzdělávání 11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 12 Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů 12.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.2 Vyhodnocení úrazů 13.3 Prevence rizik 14. Spolupráce školy s rodiči 14.1 Formy spolupráce 15. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

3 16. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 17. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 18. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 19. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 19.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 19.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 19.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 2. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 2.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 2.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 21. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 21.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/24 Sb Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 17 zákona č. 561/24 Sb Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 17 zákona č. 561/24 Sb Použití peněžních fondů 21.5 Použití dalších zdrojů 21.6 Použití investic 21.7 Upravený hospodářský výsledek 21.8 Krytí zhoršeného hospodářského výsledku 21.9 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 22. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 22.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/24 Sb Ukazatele nákladovosti 22.3 Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.) 22.4 Neinvestičních výdaje na 1 žáka 23. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 23.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 24. Výsledky inventarizace majetku 24.1 Inventarizovaný majetek 24.2 Závěry inventarizace

4 Školní rok: 213/214 Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Srp 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny Adresa školy Komenského alej 749, Žatec IČ Bankovní spojení /1 DIČ Telefon/fax , , Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Žatec Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy pracovníci Mgr. Marie Šrajberová statutární zástupce ředitele Mgr. Helena Kindlová zástupce ředitele Radka Hostková vedoucí vychovatelka Růžena Šrámková vedoucí školní jídelny Eva Zettlitzerová vedoucí kuchařka Blanka Rampasová hospodářka Bc. Erika Šmídová - ekonomka Školská rada Zástupci zřizovatele Zástupci školy Zástupci rodičů Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Vladimír Mašek školník Ing. Jan Novotný Dis. Jaroslava Gajdošíková MVDr. Břetislav Frýba Ing. František Roubal Mgr. Martina Tréglová Mgr. Zdeněk Lehman (Mgr. Marta Mrnková) Iveta Zichová (Mgr. Petra Dvorská) Mgr. Jana Hribová (Mirka Korfová) Blanka Vybíralová (Mgr. Lenka Minaříková) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 17/25 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ kapacita 77 žáků 24 žáků 77 jídel

5 Školní rok: 213/ Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 2 let, 21-3 let , let , let , let ,51 61 a více let ,32 celkem % 13,41 86,59 1, x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 3 3 4,23 vyučen ,63 střední odborné ,49 úplné střední ,68 vyšší odborné 3 3 2,82 vysokoškolské ,15 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně ZŠ ,75 učitel druhého stupně ZŠ ,89 učitel náboženství, vychovatel 8 8 1, pedagog volného času, asistent pedagoga 3 3 1, Celkem ,59

6 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 93,81 Anglický jazyk 86,36 Matematika 92,31 Prvouka 1 Přírodověda 85,71 Vlastivěda 8 Informatika 5 Hudební výchova 84,62 Výtvarná výchova 1 Pracovní činnosti 92,31 Tělesná výchova 92,31 Volitelné předměty - Nepovinné předměty - b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 83,33 Anglický jazyk 76,92 Matematika 1 Přírodopis 1 Chemie 66,66 Fyzika 42,86 Informatika 5 Zeměpis 1 Dějepis 73,91 Výchova k občanství 1 Etická výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova 83,33 Pracovní činnosti 37,5 Tělesná výchova 83,33

7 předmět % Ruský jazyk 1 Německý jazyk 1 Seminář z českého jazyka 1 Sportovní hry 1 Nepovinné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce učí aprobovaně učí aprobovaně v % Bajbora Jan Ped.fak, Ze - Tv ,91 Balvínová Dagmar Ped.fak. 1.st , Emingerová Anna Ped.fak. 1.st , Fajkusová Věra Ped.fak. 1.st , Gellnerová Lenka Ped.fak. 1.st ,45 Hinková Hana Ped.fak. Čj-Dě ,3 Hrdličková Irena Ped.fak. 1.st , Karasová Jana OA, VOŠ cest. Ruchu a jaz. škola 22, Kindlová Helena Ped.fak, Čj - Tv , Kindlová Michaela Ped.fak. Čj - Rj 22, Klánová Simona Ped fak. 1. st , Kleindienstová Marcela Ped fak. 1. st , Knoblauchová Eva Ped.fak. Všeob.vzděl.př. Vv, Ov , Králová Zdeňka Ped.fak. 1. st , Krčová Kamila Ped.fak. 1. st , Krejcarová Lenka Ped. fak. M - člověk a příroda ,56 Langová Lenka Ped. fak. Aj pro ZŠ ,45 Lehman Zdeněk Ped.fak. M- Z ,86 Lehmanová Iva Ped.fak. 1. st , Lovacký Ondřej Ped.fak. M - ZSV ,91 Mrnková Marta Ped.fak. 1. st , Němcová Jitka Ped.fak. 1.st , Nováková Eva Ped.fak. M ,18 Papáčková Daniela Ped.fak. 1. st ,

8 učí učí ve školním učí jméno a příjmení aprobace aprobovaně v roce aprobovaně % Paterová Ladislava Ped.fak. M - Pv, Aj 2 2 1, Petráňová Zuzana Ped.fak. 1.st , Pipalová Anna Ped.fak. M - F 7 7 1, Prášková Leona Ped.fak. Rj - Dě , Rodová Kamila Ped.fak. Čj - Rv , Roubal František Fak. rad. a autom. sys. velení autom. sys. vel. 17, Salačová Štěpánka Ped.fak. Rj - Z, Nj ,91 Sekretová Jana Fak. strojní-strojní inženýrství 22, Sekretová Petra od místo p. Štěpánka Konzervatoř - obor hudba, Srp Zdeněk Ped.fak, spec.ped. 5, Svorníková Jitka Ped.fak. M - Ch ,36 Šimsová Hana Ped fak. 1. st , Šmíd Vlastimil Ped.fak. Př - Tv ,91 Špírková Ivana Ped. fak. M - tech.vých ,45 Šrajberová Marie Ped fak. 1. st. 1, Štěpánek Svatopluk PP ukončen k Ped.fak. Ma, zákl.prům.výr. 13, Tréglová Martina Ped.fak. Rj - On ,91 Valešová Romana Ped.fak. 1.st ,91 Vítová Věra Ped.fak. 1.st , Celkem *** , Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

9 platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 29 35,37 do 1 let 19 23,17 do 15 let 12 14,63 do 2 let 22 26,83 nad 2 let, celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 13 odchody 1 Komentář ředitele školy: Stále máme problémy s aprobacemi: matematika, fyzika. V členění zaměstnanců podle věku a pohlaví jsou zde minimální pohyby v řádu jednoho procenta. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví se také nemění o proti minulému roku. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace nastal pokles o cca 1 % u pedagogů na 2. stupni. Nejvyšší aprobovanost výuky na 1. stupni byla v prvouce a výtvarné výchově. V ostatních předmětech byla nižžší ve srovnání s minulým školním rokem z důvodu výuky v V.B učiteli z druhého stupně z organizačních důvodů. Na 2. stupni stoupla aprobovanost u předmětů Čj, Aj, Inf, D, Vv, Prč, Tv a naopak kklesla u Ch, Fy. Proti loňskému roku jsme končili se 75 zaměstnanci, což je nárůst o čtyři zaměstnance i vlivem zaměstnaných osob v projektech EU OPVK. Celkem jich je i s učitelkami na mateřské či rodičovské dovolené 82. Aprobovanost je na velmi dobré úrovni téměř 78%. Máme celkem rovnoměrně rozloženo trvání pracovního poměru. O 2 % se zvýšil počet pracovníků do 5 let, o 1% se snížil do 1 let a o 1% se zvýšil do 2 let. Celkově nám vzrůstá průměrný věk pracovníků. Celkem bylo více nástupů o 6 a i odchodů o 2

10 Školní rok: 213/ Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program Komeňáček připravuje pro život 7/214 (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 3154/24-22) zařazené třídy Obory vzdělání 79-1-C/1 Základní škola 3.3 Učební plán školy a) Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2 b) Komeňáček připravuje pro život - ŠVP RVP ZV 3.4 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků - - název kroužku počet zařazených žáků Třída Kroužek florbalu roč. Karate roč. Matematický kroužek 14 9.A,B Informatika 1 8.A,B,C Šikovné ruce 17 5.a Keramický kroužek roč Volejbalová průprava a 3. roč. Matematický kroužek 17 7,A

11 název kroužku počet zařazených žáků Třída Doučování z Matematiky 16 8.C Přírodovědný kroužek roč Německého jazyka 7 7. roč Redakce školního časopisu roč Anglická konverzace 1 8. roč Anglický jazyk roč Anglický jazyk roč Anglický jazyk roč Čeština hrou 18 4.roč Sportovní hry roč Míčové hry roč Zajímavá čeština 17 7.A,C Celkem Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy Počet kroužků byl na začátku roku 2. Z hlediska předcházení sociálně patologickým jevům je to velmi dobrý počin. Ve srovnání s rokem minulým je o jeden krouže méně a předloni dokonce o 8 méně. Je to částečně způsobeno i změnou v odměňování. V minulých letech jsme předkládali dělené hodiny dle pedagogů a od tohoto školního roku dle tří a budeme v tom i nadále pokračovat.

12 Školní rok: 25/26 Dotace vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník CELKEM Čj Cj1 Prv Vl Dě Ov Rv Ze Ma Přv Př Fy Ch Hv Vv Prč Tv Český jazyk a literatura Český jazyk Prvouka Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Zeměpis Matematika Přírodověda Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Tělesná výchova - hoši TvH TvD Tělesná výchova - dívky Psh Sportovní hry J1 Cizí jazyky V1 Volitelné CELKEM

13 Dotace vyučovacích hodin RVMPP 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník CELKEM Čj Český jazyk a literatura Dě Dějepis Ov Občanská výchova Rv Rodinná výchova Ze Zeměpis Ma Matematika Př Přírodopis Fy Fyzika Ch Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Prč Pracovní činnosti Tv Tělesná výchova J1 Cizí jazyky V1 Volitelné CELKEM

14 Školní rok: 213/ Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků k počet žáků k z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A Ne 1.B Ne 1.C Ne 2.A Ne 2.B Ne 2.C Ano 3.A Ne 3.B Ne 3.C Ne 4.A Ne 4.B Ne 4.C Ne 4.D Ne 5.A Ne 5.B Ne 5.C Ne 6.A Ne 6.B Ne 6.C Ne 7.A Ne 7.B Ne 7.C Ne 8.A Ne 8.B Ne 8.C Ne 9.A Ne 9.B Ne 9.C Ne celkem

15 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd 3 75 počet odkladů pro školní rok 18 počet dodatečných odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník Celkem počet žáků RVM počet žáků Žáci, kteří odešli z vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Celkem počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků z toho dívky víceleté gymnázium 15 9 čtyřleté gymnázium 5 1 střední odborná škola střední odborné učiliště 13 6 konzervatoř 1 1

16 Komentář ředitele školy Opět jsme otevřeli tři první třídy. Jsou naplněné přiměřeně. V tomto trendu chceme pokračovat i z prostorových důvodů. V posledních třech letech nám ubývá ke konci školního roku počet žáků o proti stavu k 3.9. V loňském školním roce to bylo o šest žáků, letos jen o dva. Přijatých do 1. ročníků bylo o 12 méně než v minulém školním roce vlivem i nižšího počtu dětí ve městě. Letos máme více žáků odcházejících o 17. V loni to bylo naopak o 9 více přicházejících z jiných škol. V letošní roce odešlo na víceleté gymnázium stejně žáků jako vloni. Tento stav se nám nelíbí, ale zatím se nám jej nepodařilo změnit tak, aby počet odcházejících žáků klesal. Počty odcházejících žáků do středních škol jsou přibližně stejné.

17 Školní rok: 213/ Hodnocení žáků 5.1. Celkové hodnocení žáků-prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni žáků celkem 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.polo. 2.pol. 1.A B C A B C A B D A B C D A B C A B C A B C A B C A B C celkem

18 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 1 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 2 5.C 6.A 6.B 6.C A 2 7.B C 2 8.A 8.B C A 9.B 1 9.C 1 1 celkem třída uspokojivé chování 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) hodnocení klasifikačním stupněm 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B neuspokojivé chování hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

19 třída 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.C A B C A B D A B C D A B C A B C A B C A B C A B C celkem třída hodnocení klasifikačním stupněm 5.4 Výchovná opatření pochvaly pochvala ředitele školy hodnocení slovní pochvala třídního učitele 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 3.A kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

20 třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5 5.B 1 5.C 7 6.A 6.B 6.C 7.A 1 7.B 7.C 8.A 4 8.B 1 8.C A 9.B 2 9.C 2 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 1.C 2 2.A 2.B 1 2.C 2.D 3.A B 3.D A 4.B 1 4.C :D A

21 třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 5.B C A B C A B C A B C A B C celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky Odložená klasifikace 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C

22 třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky Odložená klasifikace 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C celkem Opakování ročníku třída 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C celkem žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 9 17

23 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A ,72 3,48 1.B ,6 27,19 1.C ,32 35,79,8 2.A ,37 44,85 2.B ,6 34,75 14,48 2.C ,41 39,45 3.A ,92 44,69 3.B ,62 36,91 3.D ,64 41,92,18 4.A ,6 32,5 4.B ,57 51,45 3 1,36 4.C ,17 48,26 4.D ,17 62,8 2 41,87 1,71 5.A ,55 27,88 5.B ,92 35, ,26 1,46 5.C ,67 56,1 5 6,18,21 6.A ,14 49, ,44 1,56 6.B ,2 67, ,58,46 6.C ,42 4,52 15,58 7.A ,34 5,23 7.B ,51 65,75 37,93 1,54 7.C ,88 46,75 12,48 8.A ,92 64,38 12,46 8.B ,22 83, ,5 8,14 8.C ,8 7,8 2,8 9.A ,39 65, ,48,52 9.B ,84 57, , 9.C ,77 83, ,83 3,78 celkem ,42 49, ,95 1,93

24 Komentář ředitele školy: V 1. pololetí máme proti minulému roku o 22 vyznamenání méně neprospívajících o 2 více, nehodnocených bylo 8 žáků z důvodů pobytu v zahraničí. V 2. pololetí je také o 16 vyznamenaných a neprospívajících méně než vloni. 12 žáků nebylo hodnoceno z důvodů dlouhodobého pobytu v zahraničí. Z neprospívajících byli tři z prvního stupně v 1. pololetí a 5 žáků v 2. pololetí. Část z propadajících absolvovala psychologické vyšetření a na základě jeho doporučení přešla do speciální školy. U vyznamenaných je pokles způsoben spíše snížením počtu žáků na 1. stupni. Uspokojivé chování mělo v 1. pololetí o 4 žáky více, v 2. pololetí o 9 žáků méně. To je opět téměř o 5% méně žáků s uspokojivým chováním. V posledních dvou letech se stále snižuje. Neuspokojivé chování bylo ve stejné výši 2 žáků ve srovnání s loňským rokem. Pomáhají nám třídní pravidla a důslednost jednotlivých učitelů při jejich prosazování jako norem chování a jednání. Všichni žáci v obou pololetích byli hodnoceni klasifikačními stupni. Od zákonných zástupců nebylo požadováno slovní ani kombinované hodnocení. I nadále bohužel převládají represívní výchovná opatření nad motivujícími. O proti minulému roku se situace trochu zhoršil V 1. pololetí je napomenutí třídního učitele o 18 méně, důtek třídního učitele o 4 více a důtek ředitele školy jen o 1 více. V Stejně jako v loňském roce nikdo neměl pochybnosti o správnosti hodnocení. Opravných zkoušek bylo o 3 více, odložená V 1. pololetí je omluvených hodin o 45 více. V loňském roce to bylo v průměru 37,91 hod. a v letošním 44,42 hod. na žá V 2. pololetí je omluvených hodin o 5176 méně. V loňském roce to bylo v průměru 56,55 hod. a v letošním 49,78 hod. na ž Při podezření na neomluvené hodiny ihned předáváme záškoláctví na sociální odbor MěÚ v Žatci. Primární prevence soci

25 Školní rok: 213/14 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 22 Zástupce ředitele školy 1. st. 42 Zástupce ředitele školy 2.st. 31 Ostatní pracovníci 25 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

26 Vyučovací formy a metody (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků

27 dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

28 Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Komentář ředitele školy: I v letošním roce jsme sledovali péči o žáky s individuální vzdělávacím plánem, na průběh a zvláště zaměřili na konce hodin a jejich správné využití k hodnocení a

29 průběh a zvláště zaměřili na konce hodin a jejich správné využití k hodnocení a sebehodnocení žáků, utvrzení probíraného učiva a dovedností. Pokračujeme v úpravách žákovských knížek, kde byl prostor i pro žáky k sebehodnocení. Sebehodnocení žáků v jednotlivých předmětech se neosvědčilo. Bylo kolikrát jen formální a tak jsme upravili žákovskou knížku tak, že se budou žáci hodnotit za čtvrtletí celkově. Učitelé se snaží využívat vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Práce s integrovanými žáky na 2. stupni se postupem času i nadále zlepšuje. K tomu přispívají i asistentky pedagogů, které velmi citlivě usměrňují žáky a pomáhají při výuce. Stále dbáme na spojení teorie s praxí a aplikování vědomostí a dovedností v běžném životě. Využívání IT je na lepší úrovni než v minulém školním roce vlivem naplňování projektu Komeňáček ke kvalitě a zpracováváním digitálních učebních materiálů. Téměř v každé hodině je používán počítač a dataprojektor. Zavedli jsme elektronickou třídní knihu. Z dotazníkového šetření ohledně zavedení elektronické žákovské knížky se rodiče vyjádřili, že ji zatím

30 Školní rok: 213/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Tři učitelé základní školy nemají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 7 a 8 zákona č. 563/24 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Ve škole se vyučuje neaprobovaně nejvíce: etická výchova, výchova ke zdraví, hudební výchova - %, pracovní činnosti se zvýšili na 37,5%. U hudební výcho je to způsobeno odchodem učitelek na mateřskou a rodičovskou dovolenou. U etické výchovy a výchovy ke zdraví mají učitelé většinou příbuzné aprobace, protože v době jejich studia nebyly k dispozici. Předměty jako matematika a fyzika jsou vyučovány sice aprobovaně, ale některými učiteli v důchodovém věku. Po dostudování tří pedagogů se nám velmi zvýšila aprobovanost v anglickém jazyku. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Jana Karasová začala studovat obor 1. stupeň v magisterském studiu. b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Lenka Gellnerová, Mgr. Romana Valešová a Mgr. Michaela Kindlová - Aj - úspěšně ukončeno 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost školní vzdělávací program e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost enviromentální výchova

31 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Pedagogika a psychologie Počet kurzů 3 Zaměření kurzů Strategie vyšetřování šikany Mgr. Z. Srp, Mgr. L. Paterová, Mgr. K. Rodová Rétorika a pedagogické praxi - Mgr. O. Lovacký Strategie vyšetřování šikany I. a II. - pedagogický sbor Jak se do našich škol dostal Mount Everest? - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová Zdravověda Školní družina Ekonomika školy Školní jídelna Informační a komunikační techn. Český jazyk 3 Vyučování na 1. stupni 2 Cizí jazyk 1 4 Školení interaktivní tabule - Mgr. L. Gellnerová Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro AJ - Mgr. L. Gellnerová Školení IPOD - Mgr. H. Šimsová Školení IPOD - Mgr. A. Emingerová, Mgr. S. Klánová Rozvoj čtenářských dovedností s využitím dramatické výchovy aneb Jak vyjádřit myšlenku nejen slovy - Mgr. K. Krčová, Mgr. J. Němcová, Mgr. I. Hrdličková Mluvím, mluvíš, mluvíme? - Mgr. H. Kindlová, Mgr. M. Šrajberová Jak správně psát - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová Myšlenkové mapy pro děti - cesta k úspěchu - Mgr. K. Krčová, Mgr. J. Němcová, Mgr. V. Fajkusová, Mgr. M. Kleindienstová Učitelský summit - Mgr. H. Šimsová, Mgr. A. Emingerová, Mgr. S. Klánová Konference OVP Anglický jazyk - Mgr. L. Gellnerová

32 Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Matematika 1 Didaktika geometrie na 2. stupní ZŠ - Mgr. O. Lovacký, Mgr. L. Paterová,Mgr. J. Svorníková, Mgr. I. Špírková Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 2 Výtvarná výchova Praktické činnosti Seminář hudební výchovy Od valchy k boomwhackeru - Mgr. D. Papáčková, Mgr. Z. Petráňová Zhudebněné pohádky a další možnosti využití - Mgr. V. Fajkusová, Mgr. M. Kleindienstová Nevoď děti za nos - Mgr. D. Papáčková Tělesná výchova Školní vzdělávací program Environmentální výchova 1 Letní škola TOŠ: Rozvojové dny aneb jak dál pracovat s ŠVP - Mgr. M. Šrajberová, Mgr. H. Kindlová Management 3 Specifikace a hodnocení pracovního výkonu pedagogů - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová Oblastní konference ČMOS - Mgr. A. Pipalová Informační seminář o projektu Kariérní systém - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2013/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více