VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy

2 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4 Aprobovanost výuky 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 2.7 Trvání pracovního poměru 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Obory vzdělání 3.3 Učební plán školy 3.4 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 3.5 Počet dělených hodin 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy k Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání 5.4 Výchovná opatření pochvaly 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky 5.6 Komisionální přezkoušení žáků 5.7 Opakování ročníku 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7.5 Samostudium 7.6 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 8. ICT plán školy 9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 9.1 Školní družina 9.2 Školní klub 9.3 Materiálně technické vybavení 1. Žáci se spec. vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 1.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 1.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou 1.3 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku 1.4 Podmínky pro vzdělávání 11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 12 Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů 12.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.2 Vyhodnocení úrazů 13.3 Prevence rizik 14. Spolupráce školy s rodiči 14.1 Formy spolupráce 15. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

3 16. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 17. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 18. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 19. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 19.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 19.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 19.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 2. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 2.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 2.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 21. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 21.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/24 Sb Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 17 zákona č. 561/24 Sb Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 17 zákona č. 561/24 Sb Použití peněžních fondů 21.5 Použití dalších zdrojů 21.6 Použití investic 21.7 Upravený hospodářský výsledek 21.8 Krytí zhoršeného hospodářského výsledku 21.9 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 22. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 22.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/24 Sb Ukazatele nákladovosti 22.3 Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.) 22.4 Neinvestičních výdaje na 1 žáka 23. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 23.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 24. Výsledky inventarizace majetku 24.1 Inventarizovaný majetek 24.2 Závěry inventarizace

4 Školní rok: 213/214 Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Srp 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny Adresa školy Komenského alej 749, Žatec IČ Bankovní spojení /1 DIČ Telefon/fax , , Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Žatec Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy pracovníci Mgr. Marie Šrajberová statutární zástupce ředitele Mgr. Helena Kindlová zástupce ředitele Radka Hostková vedoucí vychovatelka Růžena Šrámková vedoucí školní jídelny Eva Zettlitzerová vedoucí kuchařka Blanka Rampasová hospodářka Bc. Erika Šmídová - ekonomka Školská rada Zástupci zřizovatele Zástupci školy Zástupci rodičů Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Vladimír Mašek školník Ing. Jan Novotný Dis. Jaroslava Gajdošíková MVDr. Břetislav Frýba Ing. František Roubal Mgr. Martina Tréglová Mgr. Zdeněk Lehman (Mgr. Marta Mrnková) Iveta Zichová (Mgr. Petra Dvorská) Mgr. Jana Hribová (Mirka Korfová) Blanka Vybíralová (Mgr. Lenka Minaříková) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 17/25 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ kapacita 77 žáků 24 žáků 77 jídel

5 Školní rok: 213/ Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 2 let, 21-3 let , let , let , let ,51 61 a více let ,32 celkem % 13,41 86,59 1, x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 3 3 4,23 vyučen ,63 střední odborné ,49 úplné střední ,68 vyšší odborné 3 3 2,82 vysokoškolské ,15 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně ZŠ ,75 učitel druhého stupně ZŠ ,89 učitel náboženství, vychovatel 8 8 1, pedagog volného času, asistent pedagoga 3 3 1, Celkem ,59

6 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 93,81 Anglický jazyk 86,36 Matematika 92,31 Prvouka 1 Přírodověda 85,71 Vlastivěda 8 Informatika 5 Hudební výchova 84,62 Výtvarná výchova 1 Pracovní činnosti 92,31 Tělesná výchova 92,31 Volitelné předměty - Nepovinné předměty - b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 83,33 Anglický jazyk 76,92 Matematika 1 Přírodopis 1 Chemie 66,66 Fyzika 42,86 Informatika 5 Zeměpis 1 Dějepis 73,91 Výchova k občanství 1 Etická výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova 83,33 Pracovní činnosti 37,5 Tělesná výchova 83,33

7 předmět % Ruský jazyk 1 Německý jazyk 1 Seminář z českého jazyka 1 Sportovní hry 1 Nepovinné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce učí aprobovaně učí aprobovaně v % Bajbora Jan Ped.fak, Ze - Tv ,91 Balvínová Dagmar Ped.fak. 1.st , Emingerová Anna Ped.fak. 1.st , Fajkusová Věra Ped.fak. 1.st , Gellnerová Lenka Ped.fak. 1.st ,45 Hinková Hana Ped.fak. Čj-Dě ,3 Hrdličková Irena Ped.fak. 1.st , Karasová Jana OA, VOŠ cest. Ruchu a jaz. škola 22, Kindlová Helena Ped.fak, Čj - Tv , Kindlová Michaela Ped.fak. Čj - Rj 22, Klánová Simona Ped fak. 1. st , Kleindienstová Marcela Ped fak. 1. st , Knoblauchová Eva Ped.fak. Všeob.vzděl.př. Vv, Ov , Králová Zdeňka Ped.fak. 1. st , Krčová Kamila Ped.fak. 1. st , Krejcarová Lenka Ped. fak. M - člověk a příroda ,56 Langová Lenka Ped. fak. Aj pro ZŠ ,45 Lehman Zdeněk Ped.fak. M- Z ,86 Lehmanová Iva Ped.fak. 1. st , Lovacký Ondřej Ped.fak. M - ZSV ,91 Mrnková Marta Ped.fak. 1. st , Němcová Jitka Ped.fak. 1.st , Nováková Eva Ped.fak. M ,18 Papáčková Daniela Ped.fak. 1. st ,

8 učí učí ve školním učí jméno a příjmení aprobace aprobovaně v roce aprobovaně % Paterová Ladislava Ped.fak. M - Pv, Aj 2 2 1, Petráňová Zuzana Ped.fak. 1.st , Pipalová Anna Ped.fak. M - F 7 7 1, Prášková Leona Ped.fak. Rj - Dě , Rodová Kamila Ped.fak. Čj - Rv , Roubal František Fak. rad. a autom. sys. velení autom. sys. vel. 17, Salačová Štěpánka Ped.fak. Rj - Z, Nj ,91 Sekretová Jana Fak. strojní-strojní inženýrství 22, Sekretová Petra od místo p. Štěpánka Konzervatoř - obor hudba, Srp Zdeněk Ped.fak, spec.ped. 5, Svorníková Jitka Ped.fak. M - Ch ,36 Šimsová Hana Ped fak. 1. st , Šmíd Vlastimil Ped.fak. Př - Tv ,91 Špírková Ivana Ped. fak. M - tech.vých ,45 Šrajberová Marie Ped fak. 1. st. 1, Štěpánek Svatopluk PP ukončen k Ped.fak. Ma, zákl.prům.výr. 13, Tréglová Martina Ped.fak. Rj - On ,91 Valešová Romana Ped.fak. 1.st ,91 Vítová Věra Ped.fak. 1.st , Celkem *** , Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

9 platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 29 35,37 do 1 let 19 23,17 do 15 let 12 14,63 do 2 let 22 26,83 nad 2 let, celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 13 odchody 1 Komentář ředitele školy: Stále máme problémy s aprobacemi: matematika, fyzika. V členění zaměstnanců podle věku a pohlaví jsou zde minimální pohyby v řádu jednoho procenta. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví se také nemění o proti minulému roku. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace nastal pokles o cca 1 % u pedagogů na 2. stupni. Nejvyšší aprobovanost výuky na 1. stupni byla v prvouce a výtvarné výchově. V ostatních předmětech byla nižžší ve srovnání s minulým školním rokem z důvodu výuky v V.B učiteli z druhého stupně z organizačních důvodů. Na 2. stupni stoupla aprobovanost u předmětů Čj, Aj, Inf, D, Vv, Prč, Tv a naopak kklesla u Ch, Fy. Proti loňskému roku jsme končili se 75 zaměstnanci, což je nárůst o čtyři zaměstnance i vlivem zaměstnaných osob v projektech EU OPVK. Celkem jich je i s učitelkami na mateřské či rodičovské dovolené 82. Aprobovanost je na velmi dobré úrovni téměř 78%. Máme celkem rovnoměrně rozloženo trvání pracovního poměru. O 2 % se zvýšil počet pracovníků do 5 let, o 1% se snížil do 1 let a o 1% se zvýšil do 2 let. Celkově nám vzrůstá průměrný věk pracovníků. Celkem bylo více nástupů o 6 a i odchodů o 2

10 Školní rok: 213/ Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program Komeňáček připravuje pro život 7/214 (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 3154/24-22) zařazené třídy Obory vzdělání 79-1-C/1 Základní škola 3.3 Učební plán školy a) Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2 b) Komeňáček připravuje pro život - ŠVP RVP ZV 3.4 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků - - název kroužku počet zařazených žáků Třída Kroužek florbalu roč. Karate roč. Matematický kroužek 14 9.A,B Informatika 1 8.A,B,C Šikovné ruce 17 5.a Keramický kroužek roč Volejbalová průprava a 3. roč. Matematický kroužek 17 7,A

11 název kroužku počet zařazených žáků Třída Doučování z Matematiky 16 8.C Přírodovědný kroužek roč Německého jazyka 7 7. roč Redakce školního časopisu roč Anglická konverzace 1 8. roč Anglický jazyk roč Anglický jazyk roč Anglický jazyk roč Čeština hrou 18 4.roč Sportovní hry roč Míčové hry roč Zajímavá čeština 17 7.A,C Celkem Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy Počet kroužků byl na začátku roku 2. Z hlediska předcházení sociálně patologickým jevům je to velmi dobrý počin. Ve srovnání s rokem minulým je o jeden krouže méně a předloni dokonce o 8 méně. Je to částečně způsobeno i změnou v odměňování. V minulých letech jsme předkládali dělené hodiny dle pedagogů a od tohoto školního roku dle tří a budeme v tom i nadále pokračovat.

12 Školní rok: 25/26 Dotace vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník CELKEM Čj Cj1 Prv Vl Dě Ov Rv Ze Ma Přv Př Fy Ch Hv Vv Prč Tv Český jazyk a literatura Český jazyk Prvouka Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Zeměpis Matematika Přírodověda Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Tělesná výchova - hoši TvH TvD Tělesná výchova - dívky Psh Sportovní hry J1 Cizí jazyky V1 Volitelné CELKEM

13 Dotace vyučovacích hodin RVMPP 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník CELKEM Čj Český jazyk a literatura Dě Dějepis Ov Občanská výchova Rv Rodinná výchova Ze Zeměpis Ma Matematika Př Přírodopis Fy Fyzika Ch Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Prč Pracovní činnosti Tv Tělesná výchova J1 Cizí jazyky V1 Volitelné CELKEM

14 Školní rok: 213/ Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků k počet žáků k z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A Ne 1.B Ne 1.C Ne 2.A Ne 2.B Ne 2.C Ano 3.A Ne 3.B Ne 3.C Ne 4.A Ne 4.B Ne 4.C Ne 4.D Ne 5.A Ne 5.B Ne 5.C Ne 6.A Ne 6.B Ne 6.C Ne 7.A Ne 7.B Ne 7.C Ne 8.A Ne 8.B Ne 8.C Ne 9.A Ne 9.B Ne 9.C Ne celkem

15 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd 3 75 počet odkladů pro školní rok 18 počet dodatečných odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník Celkem počet žáků RVM počet žáků Žáci, kteří odešli z vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Celkem počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků z toho dívky víceleté gymnázium 15 9 čtyřleté gymnázium 5 1 střední odborná škola střední odborné učiliště 13 6 konzervatoř 1 1

16 Komentář ředitele školy Opět jsme otevřeli tři první třídy. Jsou naplněné přiměřeně. V tomto trendu chceme pokračovat i z prostorových důvodů. V posledních třech letech nám ubývá ke konci školního roku počet žáků o proti stavu k 3.9. V loňském školním roce to bylo o šest žáků, letos jen o dva. Přijatých do 1. ročníků bylo o 12 méně než v minulém školním roce vlivem i nižšího počtu dětí ve městě. Letos máme více žáků odcházejících o 17. V loni to bylo naopak o 9 více přicházejících z jiných škol. V letošní roce odešlo na víceleté gymnázium stejně žáků jako vloni. Tento stav se nám nelíbí, ale zatím se nám jej nepodařilo změnit tak, aby počet odcházejících žáků klesal. Počty odcházejících žáků do středních škol jsou přibližně stejné.

17 Školní rok: 213/ Hodnocení žáků 5.1. Celkové hodnocení žáků-prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni žáků celkem 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.polo. 2.pol. 1.A B C A B C A B D A B C D A B C A B C A B C A B C A B C celkem

18 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 1 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 2 5.C 6.A 6.B 6.C A 2 7.B C 2 8.A 8.B C A 9.B 1 9.C 1 1 celkem třída uspokojivé chování 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) hodnocení klasifikačním stupněm 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B neuspokojivé chování hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

19 třída 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.C A B C A B D A B C D A B C A B C A B C A B C A B C celkem třída hodnocení klasifikačním stupněm 5.4 Výchovná opatření pochvaly pochvala ředitele školy hodnocení slovní pochvala třídního učitele 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 3.A kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

20 třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5 5.B 1 5.C 7 6.A 6.B 6.C 7.A 1 7.B 7.C 8.A 4 8.B 1 8.C A 9.B 2 9.C 2 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 1.C 2 2.A 2.B 1 2.C 2.D 3.A B 3.D A 4.B 1 4.C :D A

21 třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 5.B C A B C A B C A B C A B C celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky Odložená klasifikace 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C

22 třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky Odložená klasifikace 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C celkem Opakování ročníku třída 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C celkem žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 9 17

23 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A ,72 3,48 1.B ,6 27,19 1.C ,32 35,79,8 2.A ,37 44,85 2.B ,6 34,75 14,48 2.C ,41 39,45 3.A ,92 44,69 3.B ,62 36,91 3.D ,64 41,92,18 4.A ,6 32,5 4.B ,57 51,45 3 1,36 4.C ,17 48,26 4.D ,17 62,8 2 41,87 1,71 5.A ,55 27,88 5.B ,92 35, ,26 1,46 5.C ,67 56,1 5 6,18,21 6.A ,14 49, ,44 1,56 6.B ,2 67, ,58,46 6.C ,42 4,52 15,58 7.A ,34 5,23 7.B ,51 65,75 37,93 1,54 7.C ,88 46,75 12,48 8.A ,92 64,38 12,46 8.B ,22 83, ,5 8,14 8.C ,8 7,8 2,8 9.A ,39 65, ,48,52 9.B ,84 57, , 9.C ,77 83, ,83 3,78 celkem ,42 49, ,95 1,93

24 Komentář ředitele školy: V 1. pololetí máme proti minulému roku o 22 vyznamenání méně neprospívajících o 2 více, nehodnocených bylo 8 žáků z důvodů pobytu v zahraničí. V 2. pololetí je také o 16 vyznamenaných a neprospívajících méně než vloni. 12 žáků nebylo hodnoceno z důvodů dlouhodobého pobytu v zahraničí. Z neprospívajících byli tři z prvního stupně v 1. pololetí a 5 žáků v 2. pololetí. Část z propadajících absolvovala psychologické vyšetření a na základě jeho doporučení přešla do speciální školy. U vyznamenaných je pokles způsoben spíše snížením počtu žáků na 1. stupni. Uspokojivé chování mělo v 1. pololetí o 4 žáky více, v 2. pololetí o 9 žáků méně. To je opět téměř o 5% méně žáků s uspokojivým chováním. V posledních dvou letech se stále snižuje. Neuspokojivé chování bylo ve stejné výši 2 žáků ve srovnání s loňským rokem. Pomáhají nám třídní pravidla a důslednost jednotlivých učitelů při jejich prosazování jako norem chování a jednání. Všichni žáci v obou pololetích byli hodnoceni klasifikačními stupni. Od zákonných zástupců nebylo požadováno slovní ani kombinované hodnocení. I nadále bohužel převládají represívní výchovná opatření nad motivujícími. O proti minulému roku se situace trochu zhoršil V 1. pololetí je napomenutí třídního učitele o 18 méně, důtek třídního učitele o 4 více a důtek ředitele školy jen o 1 více. V Stejně jako v loňském roce nikdo neměl pochybnosti o správnosti hodnocení. Opravných zkoušek bylo o 3 více, odložená V 1. pololetí je omluvených hodin o 45 více. V loňském roce to bylo v průměru 37,91 hod. a v letošním 44,42 hod. na žá V 2. pololetí je omluvených hodin o 5176 méně. V loňském roce to bylo v průměru 56,55 hod. a v letošním 49,78 hod. na ž Při podezření na neomluvené hodiny ihned předáváme záškoláctví na sociální odbor MěÚ v Žatci. Primární prevence soci

25 Školní rok: 213/14 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 22 Zástupce ředitele školy 1. st. 42 Zástupce ředitele školy 2.st. 31 Ostatní pracovníci 25 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

26 Vyučovací formy a metody (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků

27 dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

28 Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Komentář ředitele školy: I v letošním roce jsme sledovali péči o žáky s individuální vzdělávacím plánem, na průběh a zvláště zaměřili na konce hodin a jejich správné využití k hodnocení a

29 průběh a zvláště zaměřili na konce hodin a jejich správné využití k hodnocení a sebehodnocení žáků, utvrzení probíraného učiva a dovedností. Pokračujeme v úpravách žákovských knížek, kde byl prostor i pro žáky k sebehodnocení. Sebehodnocení žáků v jednotlivých předmětech se neosvědčilo. Bylo kolikrát jen formální a tak jsme upravili žákovskou knížku tak, že se budou žáci hodnotit za čtvrtletí celkově. Učitelé se snaží využívat vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Práce s integrovanými žáky na 2. stupni se postupem času i nadále zlepšuje. K tomu přispívají i asistentky pedagogů, které velmi citlivě usměrňují žáky a pomáhají při výuce. Stále dbáme na spojení teorie s praxí a aplikování vědomostí a dovedností v běžném životě. Využívání IT je na lepší úrovni než v minulém školním roce vlivem naplňování projektu Komeňáček ke kvalitě a zpracováváním digitálních učebních materiálů. Téměř v každé hodině je používán počítač a dataprojektor. Zavedli jsme elektronickou třídní knihu. Z dotazníkového šetření ohledně zavedení elektronické žákovské knížky se rodiče vyjádřili, že ji zatím

30 Školní rok: 213/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Tři učitelé základní školy nemají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 7 a 8 zákona č. 563/24 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Ve škole se vyučuje neaprobovaně nejvíce: etická výchova, výchova ke zdraví, hudební výchova - %, pracovní činnosti se zvýšili na 37,5%. U hudební výcho je to způsobeno odchodem učitelek na mateřskou a rodičovskou dovolenou. U etické výchovy a výchovy ke zdraví mají učitelé většinou příbuzné aprobace, protože v době jejich studia nebyly k dispozici. Předměty jako matematika a fyzika jsou vyučovány sice aprobovaně, ale některými učiteli v důchodovém věku. Po dostudování tří pedagogů se nám velmi zvýšila aprobovanost v anglickém jazyku. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Jana Karasová začala studovat obor 1. stupeň v magisterském studiu. b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Lenka Gellnerová, Mgr. Romana Valešová a Mgr. Michaela Kindlová - Aj - úspěšně ukončeno 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost školní vzdělávací program e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost enviromentální výchova

31 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Pedagogika a psychologie Počet kurzů 3 Zaměření kurzů Strategie vyšetřování šikany Mgr. Z. Srp, Mgr. L. Paterová, Mgr. K. Rodová Rétorika a pedagogické praxi - Mgr. O. Lovacký Strategie vyšetřování šikany I. a II. - pedagogický sbor Jak se do našich škol dostal Mount Everest? - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová Zdravověda Školní družina Ekonomika školy Školní jídelna Informační a komunikační techn. Český jazyk 3 Vyučování na 1. stupni 2 Cizí jazyk 1 4 Školení interaktivní tabule - Mgr. L. Gellnerová Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro AJ - Mgr. L. Gellnerová Školení IPOD - Mgr. H. Šimsová Školení IPOD - Mgr. A. Emingerová, Mgr. S. Klánová Rozvoj čtenářských dovedností s využitím dramatické výchovy aneb Jak vyjádřit myšlenku nejen slovy - Mgr. K. Krčová, Mgr. J. Němcová, Mgr. I. Hrdličková Mluvím, mluvíš, mluvíme? - Mgr. H. Kindlová, Mgr. M. Šrajberová Jak správně psát - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová Myšlenkové mapy pro děti - cesta k úspěchu - Mgr. K. Krčová, Mgr. J. Němcová, Mgr. V. Fajkusová, Mgr. M. Kleindienstová Učitelský summit - Mgr. H. Šimsová, Mgr. A. Emingerová, Mgr. S. Klánová Konference OVP Anglický jazyk - Mgr. L. Gellnerová

32 Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Matematika 1 Didaktika geometrie na 2. stupní ZŠ - Mgr. O. Lovacký, Mgr. L. Paterová,Mgr. J. Svorníková, Mgr. I. Špírková Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 2 Výtvarná výchova Praktické činnosti Seminář hudební výchovy Od valchy k boomwhackeru - Mgr. D. Papáčková, Mgr. Z. Petráňová Zhudebněné pohádky a další možnosti využití - Mgr. V. Fajkusová, Mgr. M. Kleindienstová Nevoď děti za nos - Mgr. D. Papáčková Tělesná výchova Školní vzdělávací program Environmentální výchova 1 Letní škola TOŠ: Rozvojové dny aneb jak dál pracovat s ŠVP - Mgr. M. Šrajberová, Mgr. H. Kindlová Management 3 Specifikace a hodnocení pracovního výkonu pedagogů - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová Oblastní konference ČMOS - Mgr. A. Pipalová Informační seminář o projektu Kariérní systém - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více