VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy

2 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4 Aprobovanost výuky 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 2.7 Trvání pracovního poměru 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Obory vzdělání 3.3 Učební plán školy 3.4 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 3.5 Počet dělených hodin 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy k Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání 5.4 Výchovná opatření pochvaly 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky 5.6 Komisionální přezkoušení žáků 5.7 Opakování ročníku 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7.5 Samostudium 7.6 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 8. ICT plán školy 9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 9.1 Školní družina 9.2 Školní klub 9.3 Materiálně technické vybavení 1. Žáci se spec. vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 1.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 1.2 Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou 1.3 Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku 1.4 Podmínky pro vzdělávání 11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy 11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 12 Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů 12.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.2 Vyhodnocení úrazů 13.3 Prevence rizik 14. Spolupráce školy s rodiči 14.1 Formy spolupráce 15. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

3 16. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 17. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 18. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 19. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 19.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 19.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 19.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 2. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 2.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 2.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 21. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 21.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/24 Sb Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 17 zákona č. 561/24 Sb Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 17 zákona č. 561/24 Sb Použití peněžních fondů 21.5 Použití dalších zdrojů 21.6 Použití investic 21.7 Upravený hospodářský výsledek 21.8 Krytí zhoršeného hospodářského výsledku 21.9 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 22. Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 22.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/24 Sb Ukazatele nákladovosti 22.3 Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.) 22.4 Neinvestičních výdaje na 1 žáka 23. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 23.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 24. Výsledky inventarizace majetku 24.1 Inventarizovaný majetek 24.2 Závěry inventarizace

4 Školní rok: 213/214 Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Srp 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny Adresa školy Komenského alej 749, Žatec IČ Bankovní spojení /1 DIČ Telefon/fax , , Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Žatec Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy pracovníci Mgr. Marie Šrajberová statutární zástupce ředitele Mgr. Helena Kindlová zástupce ředitele Radka Hostková vedoucí vychovatelka Růžena Šrámková vedoucí školní jídelny Eva Zettlitzerová vedoucí kuchařka Blanka Rampasová hospodářka Bc. Erika Šmídová - ekonomka Školská rada Zástupci zřizovatele Zástupci školy Zástupci rodičů Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Vladimír Mašek školník Ing. Jan Novotný Dis. Jaroslava Gajdošíková MVDr. Břetislav Frýba Ing. František Roubal Mgr. Martina Tréglová Mgr. Zdeněk Lehman (Mgr. Marta Mrnková) Iveta Zichová (Mgr. Petra Dvorská) Mgr. Jana Hribová (Mirka Korfová) Blanka Vybíralová (Mgr. Lenka Minaříková) Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 17/25 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ kapacita 77 žáků 24 žáků 77 jídel

5 Školní rok: 213/ Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 2 let, 21-3 let , let , let , let ,51 61 a více let ,32 celkem % 13,41 86,59 1, x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 3 3 4,23 vyučen ,63 střední odborné ,49 úplné střední ,68 vyšší odborné 3 3 2,82 vysokoškolské ,15 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně ZŠ ,75 učitel druhého stupně ZŠ ,89 učitel náboženství, vychovatel 8 8 1, pedagog volného času, asistent pedagoga 3 3 1, Celkem ,59

6 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 93,81 Anglický jazyk 86,36 Matematika 92,31 Prvouka 1 Přírodověda 85,71 Vlastivěda 8 Informatika 5 Hudební výchova 84,62 Výtvarná výchova 1 Pracovní činnosti 92,31 Tělesná výchova 92,31 Volitelné předměty - Nepovinné předměty - b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 83,33 Anglický jazyk 76,92 Matematika 1 Přírodopis 1 Chemie 66,66 Fyzika 42,86 Informatika 5 Zeměpis 1 Dějepis 73,91 Výchova k občanství 1 Etická výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova 83,33 Pracovní činnosti 37,5 Tělesná výchova 83,33

7 předmět % Ruský jazyk 1 Německý jazyk 1 Seminář z českého jazyka 1 Sportovní hry 1 Nepovinné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce učí aprobovaně učí aprobovaně v % Bajbora Jan Ped.fak, Ze - Tv ,91 Balvínová Dagmar Ped.fak. 1.st , Emingerová Anna Ped.fak. 1.st , Fajkusová Věra Ped.fak. 1.st , Gellnerová Lenka Ped.fak. 1.st ,45 Hinková Hana Ped.fak. Čj-Dě ,3 Hrdličková Irena Ped.fak. 1.st , Karasová Jana OA, VOŠ cest. Ruchu a jaz. škola 22, Kindlová Helena Ped.fak, Čj - Tv , Kindlová Michaela Ped.fak. Čj - Rj 22, Klánová Simona Ped fak. 1. st , Kleindienstová Marcela Ped fak. 1. st , Knoblauchová Eva Ped.fak. Všeob.vzděl.př. Vv, Ov , Králová Zdeňka Ped.fak. 1. st , Krčová Kamila Ped.fak. 1. st , Krejcarová Lenka Ped. fak. M - člověk a příroda ,56 Langová Lenka Ped. fak. Aj pro ZŠ ,45 Lehman Zdeněk Ped.fak. M- Z ,86 Lehmanová Iva Ped.fak. 1. st , Lovacký Ondřej Ped.fak. M - ZSV ,91 Mrnková Marta Ped.fak. 1. st , Němcová Jitka Ped.fak. 1.st , Nováková Eva Ped.fak. M ,18 Papáčková Daniela Ped.fak. 1. st ,

8 učí učí ve školním učí jméno a příjmení aprobace aprobovaně v roce aprobovaně % Paterová Ladislava Ped.fak. M - Pv, Aj 2 2 1, Petráňová Zuzana Ped.fak. 1.st , Pipalová Anna Ped.fak. M - F 7 7 1, Prášková Leona Ped.fak. Rj - Dě , Rodová Kamila Ped.fak. Čj - Rv , Roubal František Fak. rad. a autom. sys. velení autom. sys. vel. 17, Salačová Štěpánka Ped.fak. Rj - Z, Nj ,91 Sekretová Jana Fak. strojní-strojní inženýrství 22, Sekretová Petra od místo p. Štěpánka Konzervatoř - obor hudba, Srp Zdeněk Ped.fak, spec.ped. 5, Svorníková Jitka Ped.fak. M - Ch ,36 Šimsová Hana Ped fak. 1. st , Šmíd Vlastimil Ped.fak. Př - Tv ,91 Špírková Ivana Ped. fak. M - tech.vých ,45 Šrajberová Marie Ped fak. 1. st. 1, Štěpánek Svatopluk PP ukončen k Ped.fak. Ma, zákl.prům.výr. 13, Tréglová Martina Ped.fak. Rj - On ,91 Valešová Romana Ped.fak. 1.st ,91 Vítová Věra Ped.fak. 1.st , Celkem *** , Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

9 platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 29 35,37 do 1 let 19 23,17 do 15 let 12 14,63 do 2 let 22 26,83 nad 2 let, celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 13 odchody 1 Komentář ředitele školy: Stále máme problémy s aprobacemi: matematika, fyzika. V členění zaměstnanců podle věku a pohlaví jsou zde minimální pohyby v řádu jednoho procenta. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví se také nemění o proti minulému roku. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace nastal pokles o cca 1 % u pedagogů na 2. stupni. Nejvyšší aprobovanost výuky na 1. stupni byla v prvouce a výtvarné výchově. V ostatních předmětech byla nižžší ve srovnání s minulým školním rokem z důvodu výuky v V.B učiteli z druhého stupně z organizačních důvodů. Na 2. stupni stoupla aprobovanost u předmětů Čj, Aj, Inf, D, Vv, Prč, Tv a naopak kklesla u Ch, Fy. Proti loňskému roku jsme končili se 75 zaměstnanci, což je nárůst o čtyři zaměstnance i vlivem zaměstnaných osob v projektech EU OPVK. Celkem jich je i s učitelkami na mateřské či rodičovské dovolené 82. Aprobovanost je na velmi dobré úrovni téměř 78%. Máme celkem rovnoměrně rozloženo trvání pracovního poměru. O 2 % se zvýšil počet pracovníků do 5 let, o 1% se snížil do 1 let a o 1% se zvýšil do 2 let. Celkově nám vzrůstá průměrný věk pracovníků. Celkem bylo více nástupů o 6 a i odchodů o 2

10 Školní rok: 213/ Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Školní vzdělávací program Komeňáček připravuje pro život 7/214 (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 3154/24-22) zařazené třídy Obory vzdělání 79-1-C/1 Základní škola 3.3 Učební plán školy a) Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2 b) Komeňáček připravuje pro život - ŠVP RVP ZV 3.4 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků - - název kroužku počet zařazených žáků Třída Kroužek florbalu roč. Karate roč. Matematický kroužek 14 9.A,B Informatika 1 8.A,B,C Šikovné ruce 17 5.a Keramický kroužek roč Volejbalová průprava a 3. roč. Matematický kroužek 17 7,A

11 název kroužku počet zařazených žáků Třída Doučování z Matematiky 16 8.C Přírodovědný kroužek roč Německého jazyka 7 7. roč Redakce školního časopisu roč Anglická konverzace 1 8. roč Anglický jazyk roč Anglický jazyk roč Anglický jazyk roč Čeština hrou 18 4.roč Sportovní hry roč Míčové hry roč Zajímavá čeština 17 7.A,C Celkem Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy Počet kroužků byl na začátku roku 2. Z hlediska předcházení sociálně patologickým jevům je to velmi dobrý počin. Ve srovnání s rokem minulým je o jeden krouže méně a předloni dokonce o 8 méně. Je to částečně způsobeno i změnou v odměňování. V minulých letech jsme předkládali dělené hodiny dle pedagogů a od tohoto školního roku dle tří a budeme v tom i nadále pokračovat.

12 Školní rok: 25/26 Dotace vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník CELKEM Čj Cj1 Prv Vl Dě Ov Rv Ze Ma Přv Př Fy Ch Hv Vv Prč Tv Český jazyk a literatura Český jazyk Prvouka Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Zeměpis Matematika Přírodověda Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Tělesná výchova - hoši TvH TvD Tělesná výchova - dívky Psh Sportovní hry J1 Cizí jazyky V1 Volitelné CELKEM

13 Dotace vyučovacích hodin RVMPP 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník CELKEM Čj Český jazyk a literatura Dě Dějepis Ov Občanská výchova Rv Rodinná výchova Ze Zeměpis Ma Matematika Př Přírodopis Fy Fyzika Ch Chemie Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova Prč Pracovní činnosti Tv Tělesná výchova J1 Cizí jazyky V1 Volitelné CELKEM

14 Školní rok: 213/ Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků k počet žáků k z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A Ne 1.B Ne 1.C Ne 2.A Ne 2.B Ne 2.C Ano 3.A Ne 3.B Ne 3.C Ne 4.A Ne 4.B Ne 4.C Ne 4.D Ne 5.A Ne 5.B Ne 5.C Ne 6.A Ne 6.B Ne 6.C Ne 7.A Ne 7.B Ne 7.C Ne 8.A Ne 8.B Ne 8.C Ne 9.A Ne 9.B Ne 9.C Ne celkem

15 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd 3 75 počet odkladů pro školní rok 18 počet dodatečných odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník Celkem počet žáků RVM počet žáků Žáci, kteří odešli z vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Celkem počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků z toho dívky víceleté gymnázium 15 9 čtyřleté gymnázium 5 1 střední odborná škola střední odborné učiliště 13 6 konzervatoř 1 1

16 Komentář ředitele školy Opět jsme otevřeli tři první třídy. Jsou naplněné přiměřeně. V tomto trendu chceme pokračovat i z prostorových důvodů. V posledních třech letech nám ubývá ke konci školního roku počet žáků o proti stavu k 3.9. V loňském školním roce to bylo o šest žáků, letos jen o dva. Přijatých do 1. ročníků bylo o 12 méně než v minulém školním roce vlivem i nižšího počtu dětí ve městě. Letos máme více žáků odcházejících o 17. V loni to bylo naopak o 9 více přicházejících z jiných škol. V letošní roce odešlo na víceleté gymnázium stejně žáků jako vloni. Tento stav se nám nelíbí, ale zatím se nám jej nepodařilo změnit tak, aby počet odcházejících žáků klesal. Počty odcházejících žáků do středních škol jsou přibližně stejné.

17 Školní rok: 213/ Hodnocení žáků 5.1. Celkové hodnocení žáků-prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Nehodnoceni žáků celkem 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.polo. 2.pol. 1.A B C A B C A B D A B C D A B C A B C A B C A B C A B C celkem

18 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 1 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 2 5.C 6.A 6.B 6.C A 2 7.B C 2 8.A 8.B C A 9.B 1 9.C 1 1 celkem třída uspokojivé chování 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) hodnocení klasifikačním stupněm 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A B neuspokojivé chování hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

19 třída 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.C A B C A B D A B C D A B C A B C A B C A B C A B C celkem třída hodnocení klasifikačním stupněm 5.4 Výchovná opatření pochvaly pochvala ředitele školy hodnocení slovní pochvala třídního učitele 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 3.A kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

20 třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5 5.B 1 5.C 7 6.A 6.B 6.C 7.A 1 7.B 7.C 8.A 4 8.B 1 8.C A 9.B 2 9.C 2 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A 1.B 1.C 2 2.A 2.B 1 2.C 2.D 3.A B 3.D A 4.B 1 4.C :D A

21 třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 5.B C A B C A B C A B C A B C celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky Odložená klasifikace 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C

22 třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky Odložená klasifikace 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C celkem Opakování ročníku třída 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.D 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C celkem žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 9 17

23 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.A ,72 3,48 1.B ,6 27,19 1.C ,32 35,79,8 2.A ,37 44,85 2.B ,6 34,75 14,48 2.C ,41 39,45 3.A ,92 44,69 3.B ,62 36,91 3.D ,64 41,92,18 4.A ,6 32,5 4.B ,57 51,45 3 1,36 4.C ,17 48,26 4.D ,17 62,8 2 41,87 1,71 5.A ,55 27,88 5.B ,92 35, ,26 1,46 5.C ,67 56,1 5 6,18,21 6.A ,14 49, ,44 1,56 6.B ,2 67, ,58,46 6.C ,42 4,52 15,58 7.A ,34 5,23 7.B ,51 65,75 37,93 1,54 7.C ,88 46,75 12,48 8.A ,92 64,38 12,46 8.B ,22 83, ,5 8,14 8.C ,8 7,8 2,8 9.A ,39 65, ,48,52 9.B ,84 57, , 9.C ,77 83, ,83 3,78 celkem ,42 49, ,95 1,93

24 Komentář ředitele školy: V 1. pololetí máme proti minulému roku o 22 vyznamenání méně neprospívajících o 2 více, nehodnocených bylo 8 žáků z důvodů pobytu v zahraničí. V 2. pololetí je také o 16 vyznamenaných a neprospívajících méně než vloni. 12 žáků nebylo hodnoceno z důvodů dlouhodobého pobytu v zahraničí. Z neprospívajících byli tři z prvního stupně v 1. pololetí a 5 žáků v 2. pololetí. Část z propadajících absolvovala psychologické vyšetření a na základě jeho doporučení přešla do speciální školy. U vyznamenaných je pokles způsoben spíše snížením počtu žáků na 1. stupni. Uspokojivé chování mělo v 1. pololetí o 4 žáky více, v 2. pololetí o 9 žáků méně. To je opět téměř o 5% méně žáků s uspokojivým chováním. V posledních dvou letech se stále snižuje. Neuspokojivé chování bylo ve stejné výši 2 žáků ve srovnání s loňským rokem. Pomáhají nám třídní pravidla a důslednost jednotlivých učitelů při jejich prosazování jako norem chování a jednání. Všichni žáci v obou pololetích byli hodnoceni klasifikačními stupni. Od zákonných zástupců nebylo požadováno slovní ani kombinované hodnocení. I nadále bohužel převládají represívní výchovná opatření nad motivujícími. O proti minulému roku se situace trochu zhoršil V 1. pololetí je napomenutí třídního učitele o 18 méně, důtek třídního učitele o 4 více a důtek ředitele školy jen o 1 více. V Stejně jako v loňském roce nikdo neměl pochybnosti o správnosti hodnocení. Opravných zkoušek bylo o 3 více, odložená V 1. pololetí je omluvených hodin o 45 více. V loňském roce to bylo v průměru 37,91 hod. a v letošním 44,42 hod. na žá V 2. pololetí je omluvených hodin o 5176 méně. V loňském roce to bylo v průměru 56,55 hod. a v letošním 49,78 hod. na ž Při podezření na neomluvené hodiny ihned předáváme záškoláctví na sociální odbor MěÚ v Žatci. Primární prevence soci

25 Školní rok: 213/14 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 22 Zástupce ředitele školy 1. st. 42 Zástupce ředitele školy 2.st. 31 Ostatní pracovníci 25 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky

26 Vyučovací formy a metody (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivace žáků

27 dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

28 Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje) respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Komentář ředitele školy: I v letošním roce jsme sledovali péči o žáky s individuální vzdělávacím plánem, na průběh a zvláště zaměřili na konce hodin a jejich správné využití k hodnocení a

29 průběh a zvláště zaměřili na konce hodin a jejich správné využití k hodnocení a sebehodnocení žáků, utvrzení probíraného učiva a dovedností. Pokračujeme v úpravách žákovských knížek, kde byl prostor i pro žáky k sebehodnocení. Sebehodnocení žáků v jednotlivých předmětech se neosvědčilo. Bylo kolikrát jen formální a tak jsme upravili žákovskou knížku tak, že se budou žáci hodnotit za čtvrtletí celkově. Učitelé se snaží využívat vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Práce s integrovanými žáky na 2. stupni se postupem času i nadále zlepšuje. K tomu přispívají i asistentky pedagogů, které velmi citlivě usměrňují žáky a pomáhají při výuce. Stále dbáme na spojení teorie s praxí a aplikování vědomostí a dovedností v běžném životě. Využívání IT je na lepší úrovni než v minulém školním roce vlivem naplňování projektu Komeňáček ke kvalitě a zpracováváním digitálních učebních materiálů. Téměř v každé hodině je používán počítač a dataprojektor. Zavedli jsme elektronickou třídní knihu. Z dotazníkového šetření ohledně zavedení elektronické žákovské knížky se rodiče vyjádřili, že ji zatím

30 Školní rok: 213/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Tři učitelé základní školy nemají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle 7 a 8 zákona č. 563/24 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Ve škole se vyučuje neaprobovaně nejvíce: etická výchova, výchova ke zdraví, hudební výchova - %, pracovní činnosti se zvýšili na 37,5%. U hudební výcho je to způsobeno odchodem učitelek na mateřskou a rodičovskou dovolenou. U etické výchovy a výchovy ke zdraví mají učitelé většinou příbuzné aprobace, protože v době jejich studia nebyly k dispozici. Předměty jako matematika a fyzika jsou vyučovány sice aprobovaně, ale některými učiteli v důchodovém věku. Po dostudování tří pedagogů se nám velmi zvýšila aprobovanost v anglickém jazyku. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd Pracovník Jana Karasová začala studovat obor 1. stupeň v magisterském studiu. b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Mgr. Lenka Gellnerová, Mgr. Romana Valešová a Mgr. Michaela Kindlová - Aj - úspěšně ukončeno 7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost školní vzdělávací program e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost enviromentální výchova

31 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Pedagogika a psychologie Počet kurzů 3 Zaměření kurzů Strategie vyšetřování šikany Mgr. Z. Srp, Mgr. L. Paterová, Mgr. K. Rodová Rétorika a pedagogické praxi - Mgr. O. Lovacký Strategie vyšetřování šikany I. a II. - pedagogický sbor Jak se do našich škol dostal Mount Everest? - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová Zdravověda Školní družina Ekonomika školy Školní jídelna Informační a komunikační techn. Český jazyk 3 Vyučování na 1. stupni 2 Cizí jazyk 1 4 Školení interaktivní tabule - Mgr. L. Gellnerová Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro AJ - Mgr. L. Gellnerová Školení IPOD - Mgr. H. Šimsová Školení IPOD - Mgr. A. Emingerová, Mgr. S. Klánová Rozvoj čtenářských dovedností s využitím dramatické výchovy aneb Jak vyjádřit myšlenku nejen slovy - Mgr. K. Krčová, Mgr. J. Němcová, Mgr. I. Hrdličková Mluvím, mluvíš, mluvíme? - Mgr. H. Kindlová, Mgr. M. Šrajberová Jak správně psát - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová Myšlenkové mapy pro děti - cesta k úspěchu - Mgr. K. Krčová, Mgr. J. Němcová, Mgr. V. Fajkusová, Mgr. M. Kleindienstová Učitelský summit - Mgr. H. Šimsová, Mgr. A. Emingerová, Mgr. S. Klánová Konference OVP Anglický jazyk - Mgr. L. Gellnerová

32 Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Matematika 1 Didaktika geometrie na 2. stupní ZŠ - Mgr. O. Lovacký, Mgr. L. Paterová,Mgr. J. Svorníková, Mgr. I. Špírková Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 2 Výtvarná výchova Praktické činnosti Seminář hudební výchovy Od valchy k boomwhackeru - Mgr. D. Papáčková, Mgr. Z. Petráňová Zhudebněné pohádky a další možnosti využití - Mgr. V. Fajkusová, Mgr. M. Kleindienstová Nevoď děti za nos - Mgr. D. Papáčková Tělesná výchova Školní vzdělávací program Environmentální výchova 1 Letní škola TOŠ: Rozvojové dny aneb jak dál pracovat s ŠVP - Mgr. M. Šrajberová, Mgr. H. Kindlová Management 3 Specifikace a hodnocení pracovního výkonu pedagogů - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová Oblastní konference ČMOS - Mgr. A. Pipalová Informační seminář o projektu Kariérní systém - Mgr. Z. Srp, Mgr. M. Šrajberová

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více