České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra počítačů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra počítačů"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Interaktivní učebnice Jan Kuklík Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D. Studijní program: Softwarové technologie a management, prezenční, bakalářský Obor: Softwarové inženýrství 26. května 2011

2 iv

3 v Poděkování Za připomínky a rady bych tímto chtěl poděkovat panu Ing. Zdeňkovi Troníčkovi, vedoucímu práce.

4 vi

5 vii Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne

6 viii

7 ix Abstract (anglicky) The topic of my thesis deals with design and components for creating interactive exercises. The main objective is to create a JavaFX functional components for interactive exercises, which they contain in script Programming language Java. The components are configurable and answers to the questions are evaluated automatically. All exercises allow insertion into the applet and then into a web page. The exercises are functional as well as offline. Abstrakt (česky) Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením komponent pro interaktivní cvičení. Cílem bylo vytvořit v JavaFX funkční komponenty pro interaktivní cvičení, která jsou ve skriptech Programovací jazyk Java. Komponenty jsou parametrizovatelné a odpovědi na otázky se vyhodnocují automaticky. Všechna cvičení umožňují vložení do appletu a poté i do webové stránky. Cvičení jsou funkční i v offline režimu.

8 x

9 xi Obsah 1 Úvod Struktura bakalářské práce Popis problému, specifikace cíle Požadavky Funkční požadavky Nefunkční požadavky Analýza a návrh implementace Analýza Cvičení Co se vytiskne Cvičení Doplnění textu Cvičení Křížovka Cvičení Magický čtverec Cvičení Pravda nepravda Cvičení Seřazení textu Cvičení Šibenice Cvičení Spojení stejných hodnot Návrh implementace Grafické rozhraní jednotlivých cvičení Diagramy tříd Technologie JavaFX Datové typy a deklarace proměnných Operátory Range Expressions Cykly Příkaz bind XML Popis implementace Vývojové prostředí Implementace Třída ParserXML Třída Piece Zápis pouze jednoho písmena Stisk klávesy... 29

10 xii Stejný text a jeho pozice Popis tagů XML zdrojů XML tagy cvičení Co se vytiskne XML tagy cvičení Doplnění textu XML tagy cvičení Křížovka XML tagy cvičení Magický čtverec XML tagy cvičení Pravda nepravda XML tagy cvičení Seřazení textu XML tagy cvičení Šibenice XML tagy cvičení Spojení stejných hodnot Nastavení a potřebné úpravy Testování Základní testy Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Instalační a uživatelská příručka Obsah přiloženého CD... 47

11 xiii Seznam obrázků Obr. 1: Případy užití cvičení Co se vytiskne... 5 Obr. 2: Případy užití cvičení Doplnění textu... 6 Obr. 3: Případy užití cvičení Křížovka... 8 Obr. 4: Případy užití cvičení Magický čtverec... 9 Obr. 5: Případy užití cvičení Pravda nepravda Obr. 6: Případy užití cvičení Seřazení textu Obr. 7: Případy užití cvičení Šibenice Obr. 8: Případy užití cvičení Spojení stejných hodnot Obr. 9: Grafické rozhraní Co se vytiskne Obr. 10: Grafické rozhraní Doplnění textu s přetahováním textu Obr. 11: Grafické rozhraní Doplnění textu bez přetahování textu Obr. 12: Grafické rozhraní Křížovka Obr. 13: Grafické rozhraní Magický čtverec bez přetahování Obr. 14: Grafické rozhraní Magický čtverec s přetahováním Obr. 15: Grafické rozhraní Pravda nepravda Obr. 16: Grafické rozhraní Seřazení textu Obr. 17: Grafické rozhraní Šibenice Obr. 18: Grafické rozhraní Spojení stejných hodnot Obr. 19: Diagram tříd cvičení Křížovka Obr. 20: Diagram tříd cvičení Seřazení textu... 21

12 xiv

13 1 Úvod Interaktivní učebnice je software pro výuku na interaktivních tabulích nebo i na dalších zařízeních, jako jsou například tablety. Interaktivní učebnice umožňují použití interaktivních materiálů (obrázky, audio, video, animace apod.) přímo ve výuce. Pro interaktivní učebnice se používají různé autorské nástroje, dodávané především výrobci interaktivních tabulí, v České republice vyvinulo vlastní systém interaktivních učebnic Nakladatelství Fraus. Dalšími producenty interaktivních učebnic v České republice jsou například Terasoft, Nakladatelství Alter, Nakladatelství Nová škola, LANGMaster, Tobiáš a další. [1] Vývojem interaktivních učebnic a cvičení se v dnešní době zabývá mnoho softwarových firem. Jejich učebnice a cvičení se zaměřují na předměty učené především na základních školách. Zřejmým důvodem je, že tyto učebnice jsou nejvíce žádané. Ať už z důvodu pomoci dětem s učením nebo změnit hru v učení. Interaktivní učebnici, která by se zaměřovala na téma příbuzné tématu této bakalářské práce jsem nenalezl a asi ani neexistuje. A nepodařilo se mi najít ani učebnici, která by byla naprogramována v programovacím jazyku JavaFX. Téma interaktivní učebnice v JavaFX jsem si vybral ze dvou důvodů. Vždy mě zajímalo programování a rozhodl jsem se, že bych rád zkusil nový kreativní programovací jazyk JavaFX. Také jsem si chtěl udělat srovnání s programovacím jazykem Java. Dalším důvodem bylo téma Interaktivní učebnice. Toto téma budí dojem, že bude nejen přínosem pro mě samotného, ale i pro mnoho dalších, kteří vytvořená cvičení budou zkoušet vypracovávat. 1.1 Struktura bakalářské práce Tato práce patří do kategorie implementačních bakalářských prací a to z důvodu, že výsledkem je hotový softwarový produkt. Práce je členěna na sedm kapitol. První kapitola Druhá kapitola Třetí kapitola Čtvrtá kapitola Tato bakalářská práce začíná úvodem. Zde se snažím charakterizovat zadání a důvody výběru této práce. V této kapitole popisuji očekávání a požadavky na moji práci. Pokouším se definovat funkční a nefunkční požadavky na aplikaci. Ve třetí kapitole kapitola se zabývám analýzou a návrhem řešení práce. V analýze se věnuji popsání všech případů užití pro všechna cvičení. V návrhu se věnuji podrobnému popsání grafických rozhraní jednotlivých cvičení. Na závěr této kapitoly popisuji dva základní digramy tříd. V této kapitole charakterizuji technologie v mé práci. U těchto technologií popisuji základní strukturu a syntaxi. 1

14 Pátá kapitola Šestá kapitola Sedmá kapitola Přílohy Tato kapitola popisuje implementaci práce. Zaměřuji se na popis zajímavých a nestandardních částí aplikace. Na konec popisuji zdroje XML a jejich tagy. V této kapitole popisuji průběh testování cvičení. V poslední kapitole se snažím popsat splnění cílů bakalářské práce, vlastní přínos a doporučení dalšího pokračování. Obsahují seznam použitých zkratek, instalační a uživatelskou příručku a obsah přiloženého CD. 2

15 2 Popis problému, specifikace cíle V každých skriptech je hlavní prvek text. Čtení takových skript je velice náročné na soustředění. Hodí se sem tam nějaké zpestření ve formě cvičení a různých úkolů. V elektronické podobě skript nám k tomuto budou pomáhat právě tyto cvičení. Cílem mé práce je vytvořit podporu pro přípravu interaktivní učebnici ke skriptům Programovacího jazyka Java. V JavaFX naimplementuji komponenty pro interaktivní cvičení, která jsou ve skriptech. Tato cvičení to jsou: 1. Co se vytiskne 2. Doplnění textu 3. Křížovka 4. Magický čtverec 5. Pravda nepravda 6. Seřazení textu 7. Šibenice 8. Spojení stejných hodnot Cvičení budou interaktivní. To znamená, že cvičení vyhodnotí zadaná data od uživatele a automaticky zobrazí výsledky odpovědí. Dále budou parametrizovatelná pro různá nastavení barev a u některých cvičení umožní výběr z posouvacího typu nebo doplňovacího typu cvičení. Grafické rozhraní bude pro jednotlivé komponenty různé v závislosti na typu cvičení. Důraz je kladen hlavně na jednoduchost a přehlednost. U všech cvičení bude možnost restartování pomocí tlačítka Restart. 2.1 Požadavky Požadavky jsem získal na základě zadání a konzultace s vedoucím práce Funkční požadavky 1. Každé cvičení bude umožňovat restartování do původního stavu. 2. U cvičení, kde se doplňují jednotlivá slova, bude existovat tlačítko na vyhodnocení. 3. Kde nebude tlačítko k vyhodnocení, bude rovnou zřejmé, jestli je daný text na správném místě či ne. 4. Jednotlivá cvičení budou parametrizovatelná Nefunkční požadavky 1. Aplikace bude napsána v programovacím jazyce JavaFX. 2. Aplikace bude funkční i v offline režimu. 3. Applet jednotlivých cvičení bude nezávislý na pozici uložení (tj. cesty k souborům budou relativní a ne absolutní). 3

16 4

17 3 Analýza a návrh implementace V této kapitole se zabývám analýzou budoucích cvičení. Ke každému cvičení shrnu co je úkolem a přikládám případy užití. V další části se věnuji návrhu grafického rozhraní jednotlivých cvičení. Nakonec popisuji diagramy dvou cvičení. 3.1 Analýza K analýze jsem si zvolil jazyk UML 2.0 a jako vývojové prostředí jsem využíval Enterprise Architect Cvičení Co se vytiskne Student má za úkol správně určit co zadaný kód vypíše. Případy užití cvičení Co se vytiskne Obr. 1: Případy užití cvičení Co se vytiskne UC: Doplň 1. Uživatel vyplní box textem, který si myslí, že je správný. 5

18 UC: Vyhodnoť 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Vyhodnoť. 2. Aplikace porovná jednotlivé řádky zadané uživatelem s textem uloženým v XML zdroji. 3. Aplikace označí box zelenou barvou, pokud je odpověď správná nebo červenou barvou pokud nesprávná. Pokud je odpověď nesprávná, aplikace zobrazí v nápovědě správnou odpověď. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace vymaže vše ze zapisovacího boxu a vrátí cvičení do původního stavu Cvičení Doplnění textu Podle typu cvičení student buď přetahuje obdélníky s textem na správná místa v textu anebo musí doplnit správná slova do prázdných míst v textu. Případy užití cvičení Doplnění textu Obr. 2: Případy užití cvičení Doplnění textu 6

19 Pro A jsou ve cvičení obdélníky s textem. Pro B jsou ve cvičení prázdná místa pro doplnění textu. UC: Přesuň text 1. A Uživatel přesune obdélník s textem na místa v textu. 2. A Aplikace změní barvu obdélníku s textem a uzamkne pozici, pokud je přesunut na správnou pozici. UC: Doplň slovo 1. B Uživatel doplní slovo do prázdného místa v textu. UC: Vyhodnoť 1. B Uživatel zmáčkne tlačítko Vyhodnoť. 2. B Aplikace porovná vyplněné boxy s údaji v XML. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. A Aplikace vrátí obdélníky s textem do původní pozice a vrátí zpět i barvu. B Aplikace odstraní text z boxů ve vyplňovaném textu Cvičení Křížovka Úkolem je správně vyplnit křížovku. Křížovka lze vyplňovat za pomoci celých slov jako odpovědi na daný dotaz anebo lze doplnit jednotlivá písmena na správné pozice. Program podle typu nastavení rozlišuje, zda písmeno ch existuje či ne. Případy užití cvičení Křížovka 7

20 Obr. 3: Případy užití cvičení Křížovka UC: Doplň slovo 1. Uživatel zadá celé slovo do boxu v textu vedle křížovky a stiskne Enter nebo tlačítko OK vedle boxu. 2. Aplikace porovná délku zadaného slova s počtem přiřazených políček (záleží, jestli je nastaven jazyk čeština) a pokud se shoduje, porovná celé slovo. Pokud je shoda, doplní jednotlivá políčka a změní jejich barvu. UC: Doplň písmeno 1. Uživatel zadá písmeno přímo do křížovky a stiskne Enter. 2. Aplikace zadané písmeno porovná se zapsaným v XML souboru, a pokud je shodné přebarví box do jiné barvy. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace vymaže všechny doplňovací boxy a znovu nahraje známá písmena a označí boxy patřící k tajence Cvičení Magický čtverec Cvičení je čtverec o velikosti n, který musí obsahovat čísla 1 až n 2 a pro který platí, že součet na každém řádku, sloupci i na diagonálách je stejný. Úkolem studenta je doplnit prázdná místa v čtverci anebo v druhém typu cvičení přesunout na prázdná místa čtverce s danými čísly. Cvičení umožňuje zadávat čísla v hexadecimální, osmičkové a desítkové soustavě. 8

21 Případy užití cvičení Magický čtverec Obr. 4: Případy užití cvičení Magický čtverec Pro A jsou ve cvičení čtverce s čísly. Pro B jsou ve čtverci prázdná místa pro doplnění čísla. UC: Přesuň číslo 1. A Uživatel přesune čtverec s číslem do prázdných míst v magickém čtverci. 2. A Aplikace změní barvu čtverce s číslem a uzamkne pozici, pokud je přesunut na správnou pozici. UC: Doplň číslo a. B Uživatel napíše číslo do volných boxů v magickém čtverci. UC: Vyhodnoť 1. B Uživatel zmáčkne tlačítko Vyhodnoť. 2. B Aplikace porovná doplňovací boxy s daty v XML zdroji. Pokud je box správně vyplněn, označí ho zelenou barvou, pokud není správně vyplněn tak červenou. UC: Restart 1. Uživatel stiskne tlačítko Restart. 2. A Aplikace přesune čtverce s čísly do výchozí pozice a nastaví počáteční barvu. 9

22 B Aplikace odstraní všechny znaky a nastaví neutrální barvu všem doplňovacím boxům Cvičení Pravda nepravda V cvičení je úkolem označit správné věty. Případy užití cvičení Pravda nepravda Obr. 5: Případy užití cvičení Pravda nepravda UC: Označ správná tvrzení 1. Uživatel označí správné odpovědi kliknutím do Check Boxu daného tvrzení. UC: Vyhodnoť 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Vyhodnoť. 2. Aplikace porovná správnost označených tvrzení s XML zdrojem a zobrazí výsledky. Aplikace zastaví možnost označování Check Boxů. UC: Restart 1. Uživatel klikne na tlačítko Restart. 2. Aplikace odstraní všechna označení výsledkům, zaškrtnuté Check Boxy a tím navrátí cvičení do výchozího stavu. 10

23 4.1.6 Cvičení Seřazení textu V cvičení je za úkol seřadit do správného pořadí obdélníky s textem. Případy užití cvičení Seřazení textu Obr. 6: Případy užití cvičení Seřazení textu UC: Přesuň 1. Uživatel přesouvá obdélníky s textem do prázdných míst na ploše určené pro doplňování. 2. Aplikace označí jinou barvou obdélník s textem a také uzamkne pozici, pokud je daný obdélník na správném místě. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace přesune všechny obdélníky s textem na pravou stranu vedle místa pro doplňování Cvičení Šibenice Cvičení na principu hledání písmen ve slově nebo ve větě. Student má omezené množství chybných odpovědí. Případy užití cvičení Šibenice 11

24 Obr. 7: Případy užití cvičení Šibenice UC: Stisknutí tlačítka 1. Uživatel stiskne libovolnou klávesu písmena a nebo zmáčkne tlačítko označující výběr daného písmene. 2. Aplikace reaguje na stisk tlačítka je-li to písmeno a pokud nebylo ještě stisknuto. Reaguje-li aplikace na stisknutí tak je to těmito dvěma způsoby: a. Věta nebo hledané slovo dané písmeno obsahují. Aplikace doplní písmeno na správné pozice a zablokuje klávesu pro další stisk. Aplikace zkontroluje, zda hledaný text není již nalezen, pokud ano tak zablokuje všechny písmena a zobrazí obrázek vítězství, jinak vyčkává na stisk další klávesy. b. Věta nebo hledané slovo dané písmeno neosahují. Aplikace zablokuje klávesu pro další stisk a uživateli odstraní jeden život, spolu s tím zobrazí další obrázek šibenice. Aplikace porovná, zda uživateli zbývají ještě nějaké životy a pokud ne je mrtev a aplikace zobrazí obrázek úplné šibenice. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace zaktivní všechny klávesy, doplní životy na maximum a zobrazí první obrázek Cvičení Spojení stejných hodnot Úkolem je přiřadit k jedné hodnotě druhou takovou, která je stejná. Cvičení funguje za pomoci přesouvání obdélníků s hodnotami. Případy užití cvičení Spojení stejných hodnot 12

25 Obr. 8: Případy užití cvičení Spojení stejných hodnot UC: Vypracuj 1. Uživatel přesune do volných obdélníků obdélníky s textem. 2. Aplikace přeznačí barvu obdélník s textem a uzamkne pozici, pokud je posuvný obdélník na správném místě. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace u všech obdélníků s textem udělá toto: přesune je na výchozí pozici, vrátí původní barvu. 3.2 Návrh implementace Znovu jsem použil vývojové prostředí Enterprise Architect Grafické rozhraní jednotlivých cvičení Důležitým předpokladem u jednotlivých grafických rozhraní u cvičení bylo, aby byly co nejjednodušší a přehledné na první pohled. Jednotlivá cvičení jsem navrhoval dle mého uvážení, kde jsem vždy přihlédl ke zde již napsaným předpokladům. Poněvadž se předpokládá, že dané cvičení bude fungovat v appletu na webové stránce, není u žádného z cvičení zapsáno zadání. Pro tvorbu grafického prostředí jsem využíval program NetBeans IDE 6.9.1, který umožňuje mimo jiné práci s JavaFX 1.3. V grafickém rozhraní Co se vytiskne je nahoře ukázka příkladů a pod nimi je doplňovací box. Doplňovací box je ve výchozí pozici bílý. Po vyhodnocení je červený, když byla doplněna špatná odpověď. Je-li odpověď správná, je box zelený. Dole jsou tlačítka Restart a Vyhodnoť. 13

26 Obr. 9: Grafické rozhraní Co se vytiskne V grafickém rozhraní Doplňování textu jsou věty, ve kterých jsou prázdná místa, do kterých se přetahují barevné boxy z pravé strany anebo vpisují slova. Dole je tlačítko Restart a ve cvičení bez přetahování i tlačítko Vyhodnoť. Boxy pro přetahování mohou mít libovolnou barvu a v případě přetáhnutí na správné místo se jejich barva změní na jinou zadanou v XML. Vpisujíli se slova a je stisknuto tlačítko Vyhodnoť, jsou místa s odpovídajícími slovy označena zeleně. Při neodpovídajícím slovu je místo označeno červenou barvou. Výchozí barva míst pro psaní textu je bílá. Obr. 10: Grafické rozhraní Doplnění textu s přetahováním textu Obr. 11: Grafické rozhraní Doplnění textu bez přetahování textu 14

27 Grafické rozhraní Křížovka má na levé straně samotnou křížovku, kde místa pro tajenku jsou vyznačena žlutou barvou. Je-li vepsáno správné písmeno je změněna barva boxu z výchozí bílé na barvu zadanou v XML zdroji. Na pravé straně jsou dotazy s místy pro odpověď celého slova. Dotazy jsou očíslovány a stejné číslo určující pozici slova lze nalézt v křížovce. Pokud je v křížovce tajenka, je její text zobrazen dole pod křížovkou a dotazy. Na pravé straně dole je tlačítko Restart. Obr. 12: Grafické rozhraní Křížovka V grafickém rozhraní Magický čtverec je jeden čtverec složený z n x n čtverců. Každý z malých čtverců má libovolnou barvu nastavenou v XML zdroji. Bez přetahování jsou ve čtverci bílé boxy pro doplňování čísel. Po stisknutí tlačítka Vyhodnoť je barva změněna buď na zelenou, hodnota je správná nebo na červenou, hodnota neodpovídá hodnotě uložené ve zdroji. Dole jsou tlačítka Vyhodnoť a Restart. S přetahováním jsou vpravo chybějící čtverce s čísly. Po přetažení na správné volné místo ve velkém čtverci je barva změněna na barvu uloženou v XML zdroji pro správně umístěné čtverce. Dole je pouze tlačítko Restart. Obr. 13: Grafické rozhraní Magický čtverec bez přetahování 15

28 Obr. 14: Grafické rozhraní Magický čtverec s přetahováním Grafické rozhraní Pravda nepravda obsahuje věty s místem pro zaškrtnutí. Jednotlivé věty jsou odlišně podbarvené z důvodu přehlednosti. Pod větami je tlačítko Restart a Vyhodnoť. Po stisknutí tlačítka vyhodnoť, jsou správně zatrhnuté boxy označeny zeleně, špatně zatrhnuté červeně. Výchozí barvou zatrhávacích boxů je bílá. Obr. 15: Grafické rozhraní Pravda nepravda 16

29 Grafické rozhraní Seřazení textu obsahuje obrys správného sestavení textu a kolonky s textem. Dole pod tím je tlačítko Restart. Kolonky s textem mají barvu podle zadání v XML zdroji. Pokud je kolonka přesunuta na správnou pozici je její barva změněna na barvu v XML zdroji. Obr. 16: Grafické rozhraní Seřazení textu Šibenice ve vrchní části má obrázek zobrazující úroveň chybových odpovědí. Pod obrázkem je tlačítko Restart a ukazatel životů. Níže je hledaný text a tlačítka celé klávesnice. Tlačítka reagují na stisknutí zákazem dalšího stisknutí a snížení viditelnosti daného tlačítka. 17

30 Obr. 17: Grafické rozhraní Šibenice Ve Spojení stejných hodnot vidíme dva sloupce obsahující buď text, nebo místo pro doplnění textu. Doplnění textu probíhá pomocí posouvání boxů s textem na správné pozice. Při přesunutí do správné pozice se změní barva boxu. Jak výchozí tak barva správné pozice je zadána v XML zdroji. Dole pod sloupci je tlačítko Restart. Obr. 18: Grafické rozhraní Spojení stejných hodnot 18

31 3.2.2 Diagramy tříd Pro ukázku z diagramů tříd jsem si vybral cvičení Křížovka a Seřazení textu. Myslím si, že tato cvičení jsou jedna z nejtěžších. Ostatní cvičení vychází ze stejného principu. Ve třídě Main je proměnná cvičení, která vždy odkazuje na samostatnou třídu komponenty daného cvičení. V této třídě je zobrazení všech grafických prvků, kontroly správnosti a možnost restartování. Další velice důležitou třídou je ParserXML, která načítá a zpracovává potřebná data ze zadaného XML souboru. Obr. 19: Diagram tříd cvičení Křížovka Main Krizovka hlavní třída obsahuje hlavní Stage, do které je nahrávána komponenta cvičení. V této třídě jsou také proměnné pro možnost parametrizace. tvoří grafické prostředí a reakce na činnosti uživatele. Obsahuje funkci lengthczech, která umožňuje spočítat délku slova tak, že písmeno ch počítá jako jeden znak. Dále obsahuje funkci vratznakczech, která vrací písmeno z daného slova, kde počítá písmeno ch za jeden znak. Je-li v křížovce tajenka je využita funkce vytvortajenku, která vezme proměnou tajenkaxml a v ní nahradí místa označená * správným počtem Text boxů, které odkazují na pozice tajenky v samotné křížovce. Dále pak 19

32 zobrazí v jednom řádku známý text a hledaná písmena tajenky pomocí Text boxů. RadekKrizovky ParserXML TextKrizovky Tajenka Pozice NapovedaPismena představuje jednu řádku křížovky. Proměnná jazykcz určuje, zda box může obsahovat znak ch nebo ne. PocetPismen určuje kolik je Text boxů v jedné řádce křížovky. ukládá data z XML zdroje. Funkce parsuj čte a zpracovává data z XML zdroje. představuje jednotlivé dotazy křížovky a správné odpovědi na ně. Pomocí proměnných zacatekx, konecx, zacateky, konecy určuje pozici odpovědi v křížovce. X souřadnice určuje řádek Y sloupec. Souřadnice začínají od 1 a první pozice je v levém horním rohu křížovky. Při zadání správné odpovědi uživatelem je využíváno proměnných této třídy k zápisu do křížovky. zastupuje jednotlivé části tajenky. K jednotlivým částem umisťuje pozice. U některých křížovek nebude využita, protože autor křížovky neumožňuje najít tajenku. pozice v křížovce. Pozice jsou číslované od levého horního rohu. X je řádek Y sloupec. písmena, kterými autor křížovky chce uživateli zjednodušit vyplnění křížovky. Třída k jednotlivým písmenům přiřazuje pozice v křížovce. Třída nemusí být využita. 20

33 Obr. 20: Diagram tříd cvičení Seřazení textu Main ParserXML Piece KolonkaTextu Radek SerazeniTextu viz předchozí diagram. viz předchozí diagram. třída reprezentující objekt obdélníku s textem s možností posouvání po ploše. Proměnná barva obsahuje výchozí barvu, barvaspravne obsahuje barvu, která bude zobrazena při přesunutí boxu na správné místo. Tato správná pozice je uložena v proměnných correctx a correcty nebo v pozice, to je pouze v případě existuje-li více boxů se stejným popiskem, který je uložen v textstr. Je-li box na správném místě je přepsána proměnná incorrectplace. Výšku a šířku zobrazeného boxu určuje height a width. obsahuje data jednotlivých obdélníků s textem. Tyto data jsou barva a viditelný popisek. obsahuje kolonky na jednom řádku. reaguje na činnosti uživatele a tvoří základní grafické prostředí. 21

34 SekvencePozic Pozice sekvence pozic, kam se daná kolonka může vložit. Umožňuje nerozlišitelnost pozic pro boxy se stejným textem. pozice v textu. 22

35 4 Technologie V této kapitole popisuji technologie použité při tvorbě interaktivních cvičení a jejich syntaxi. 4.1 JavaFX JavaFX skript je moderní programovací jazyk umožňující vytvářet moderní aplikace. Jazyk je zaměřen na tvorbu grafických aplikací a to tak, aby umožňoval kratší vývojové cykly. Níže se popisuji základní syntaxi tohoto jazyka [2] Datové typy a deklarace proměnných Označení proměnné probíhá za pomoci klíčového slova var. Konstanta se definuje pomocí klíčového slova def. Pokud není zapsán typ proměnné překladač ji určí sám. Typ proměnné se definuje takto: var cislo:integer; var slovo:string; a. String textový datový typ. Může být deklarován pomocí jednoduchých i dvojitých uvozovek. V deklaraci také může být využito jiných proměnných. Viz příklady. var s1 = 'Promenna typu String'; var s2 = "Promenna typu String'"; var jmeno = "JavaFX skript"; var text = "{jmeno} je dobry programovaci jazyk"; b. Number/Integer číselný datový typ. var cislo1 : Number = 1.0; var cislo2 : Integer = 15; //reálné číslo //celé číslo c. Boolean representuje pouze dvě hodnoty: true nebo false var promenna : Boolean = true; d. Duration časový interval (milisekundy, sekundy, minuty a hodiny). 15ms; // 1 milisekund 15s; // 10 sekund 33m; // 33 minut 0.5h; // 0.5 hodin e. Sekvence definuje sekvenci datového prvku pomocí znaků [] var sek:integer[]; var dny = ["Po","St","Ct","Pa","So","Ne"]; delete dny[0]; //odstranění Po ze sekvence insert "Po" before dny[0]; //vložení před St insert "Ut" after dny[0]; //vložení za Po 23

36 4.1.2 Operátory + operátor sčítání - operator odčítání * operátor násobení / operátor dělění mod operátor zbytku po dělení ++ inkrementace -- dekrementace not logický operátor, neguje logickou proměnnou == rovnost!= nerovnost > větší než >= větší než a roven < menší než <= menší než a roven and logické a or logické nebo Range Expressions Range Expression vypadá takto [0..13]. Je využíván k přiřazování hodnot sekvencí. var a = [0..5]; // [0,1,2,3,4,5] Defaultně je nastaveno krokování 1. Tato hodnota lze změnit pomocí příkazu step. var cisla1 = [0..6 step 3] // [0,3,6] var cisla2 = [8..2 step -2] // [8,6,4,2] Cykly var t = 0; while (t<7) { t++; println("cyklus probiha po {t}") } for (i in [1..5]) { println("cyklus probiha po {i}") } 24

37 4.1.5 Příkaz bind Příkaz bind svazuje hodnotu jedné proměnné s druhou. Tohoto příkazu se využívá např. při změn velikosti oken. Lze také svázat dvě proměnné navzájem a to pomocí příkazu with inverse. var a = 10; var b = bind a; a = 20; //a = 20, b = 20 //a = 10, b = 10 do b už nelze nic jiného přiřadit var c = 44; var d = bind c with inverse; //c = 44, d = 44; d = 55; //c = 55, d = 55 c = 2 //c = 2, d = XML Pomocí jazyka XML byly naimplementovány zdroje dat pro jednotlivá cvičení. Proto bych se ve stručnosti pokusil popsat základy tohoto jazyka [3]. Základem tohoto jazyka jsou elementy zapisované tímto způsobem <jmeno_elementu></jmeno_elementu>. Elementy mohou být také prázdné potom stačí, aby vypadali takto <jmeno_elementu1/>. Tímto se dostávám k prvnímu požadavku na XML soubor. Požadavkem je, aby byl celý dokument uzavřen v jednom elementu. Dalším požadavkem je, že elementy musí být párové. Výjimkou je prázdný element, ale ten pak musí obsahovat lomítko ihned za názvem elementu. Další podmínkou na funkční XML je, že párové elementy se nesmí křížit. Každý element může mít atributy. Atributy musí být zapsány v uvozovkách <element atribut="hodnota">. 25

38 26

39 5 Popis implementace Tato kapitola se zabývá popisem realizace se zaměřením na nestandardní části řešení. Nejdříve se věnuji vývojovému prostředí, dále implementaci nestandardních či zajímavých částí a nakonec popisu struktury XML zdrojů jednotlivých cvičení. 5.1 Vývojové prostředí Všechny cvičení interaktivní učebnice jsem tvořil v prostředí NetBeans IDE 6.9. Toto vývojové prostředí je nástroj, pomocí kterého programátoři mohou psát, překládat, ladit a distribuovat aplikace. Samotné vývojové prostředí je vytvářeno v jazyce Java - ovšem podporuje prakticky jakýkoliv programovací jazyk. Existuje rovněž velké množství modulů, které toto vývojové prostředí rozšiřují. Vývojové prostředí NetBeans je bezplatně šířený produkt a jeho užívání není nijak omezeno. [4] 5.2 Implementace Třída ParserXML Ve všech cvičeních jsou data nahrávaná z XML zdroje. V první verzi k získávání dat z XML jsem využíval funkce programovacího jazyka Java. Bohužel tyto funkce, jak se později ukázalo, nejsou v appletu funkční. Proto jsem hledal náhradu v jazyce JavaFX a vytvořil k tomuto účelu třídu ParserXML. V této třídě jsou zpracovávány jednotlivé elementy a atributy, které jsou pak předány dále k zobrazení. Samostatné parsování probíhá za pomoci PullPalseru. V tomto parseru lze nastavit typ parsovaného dokomuntu a to pomocí documenttype, který je v tomto případě XML. Velkým problémem pro mě bylo zadání vstupu. Dlouho jsem nemohl přijít na to, do jakého streamu zadat vstupní soubor, aby byl applet funkční. Tím funkčním byl stream otevřený z třídy java.net.url. Samotné procházení XML zdroje je ve funkci onevent. Podle typu parser pozná, jestli se jedná o vstupní element nebo o koncový. Pomocí porovnávání jmen elementů je určeno v jakém elementu se parser v tuto chvíli nachází a do jaké proměnné má danou hodnotu elementu uložit. Obdobně je to u atributů, ale ty se musí porovnávat ve správném elementu. Ukázka kódu: onevent: function (event: Event) { if ((event.type == PullParser.START_ELEMENT)) { if (event.qname.name == "krizovka") { if(event.getattributevalue(qname{name: "jazykcz"}).equals("true")) { jazykcz = true; 27

40 } else { jazykcz = false; } barvaspravne = event.getattributevalue(qname{name: "barvaspravne"}) } else if (event.qname.name == "tajenkavysledek") { Třída Piece Ve cvičení Doplňování textu, Magický čtverec, Seřazení textu a Spojení stejných hodnot bylo využito šablony třídy Piece, která rozšiřuje třídu CustomNode. Umožňuje aplikaci, aby obdélníky s textem bylo možné posouvat po pracovní ploše cvičení [5] Zápis pouze jednoho písmena U Křížovky jsou upraveny políčka tak, že není možné zapsat víc než jedno písmeno. Výjimkou je písmeno ch když je v XML zdroji nastaven jazyk čeština. Kód [6], který toto umožňuje: override function replaceselection(repl) { if (jazykcz) { if (rawtext.touppercase().equals("c")) { if (repl.touppercase().equals("h")) { if (rawtext.length()< 2) super.replaceselection(repl); } else { if (rawtext.length()< 1) super.replaceselection(repl); } } else { if (rawtext.length()< 1) { super.replaceselection(repl); } } 28

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP

Základy programování. Úloha: Eratosthenovo síto. Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Základy programování Úloha: Eratosthenovo síto Autor: Josef Hrabal Číslo: HRA0031 Datum: 28.11.2009 Předmět: ZAP Obsah 1 Zadání úkolu: 3 1.1 Zadání:............................... 3 1.2 Neformální zápis:.........................

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování 5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně budou uvedeny detaily týkající se operátorů. Doba nutná k nastudování

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami.

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu II. Základy práce s listy a buňkami. VY_32_INOVACE_FH02 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

C2110 Operační systém UNIX a základy programování

C2110 Operační systém UNIX a základy programování C2110 Operační systém UNIX a základy programování 5. lekce Petr Kulhánek kulhanek@chemi.muni.cz Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno C2110 Operační systém

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

MAXScript výukový kurz

MAXScript výukový kurz MAXScript výukový kurz Díl čtvrtý jazyk MAXScript, část I. Jan Melichar, březen 2008 Jan Melichar (aka JME) strana 1 OBSAH ÚVOD... 4 ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 5 OPERÁTORY... 6 PROMĚNNÉ... 6 POLE... 7 ZÁVĚREM...

Více

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. BYZNYS A PRÁVO

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. BYZNYS A PRÁVO BYZNYS A PRÁVO Byznys a právo OBSAH ZÁKLADNÍ FUNKCE EXCELU... 2 FUNKCE ODMOCNINA A ZAOKROULIT... 4 FORMÁT A OBSAH BUNĚK... 5 RELATIVNÍ ODKAZY... 9 ABSOLUTNÍ ODKAZY... 11 Byznys a právo ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba skript a maker ze šablony: 10 Algoritmizace a programování určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B

Mezinárodní kolo soutěže Baltík 2007, kategorie A a B Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který dostal váš tým přidělený (např. A05, B23 apod.). Řešení, uložená v jiné

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile

Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Vývoj mobilních aplikací s využitím JavaFX Mobile Jan Trestr RNDr. Jaroslav Icha Školní rok 2009 2010 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacího jazyka JavaFX pro vývoj mobilní aplikace

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

MS Word 2007 Elektronické formuláře

MS Word 2007 Elektronické formuláře MS Word 2007 Elektronické formuláře Obsah kapitoly V této kapitole si ukážeme: Vložení ovládacích prvků do formuláře Úpravu jejich vlastností Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Po absolvování tohoto

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Název diplomové práce Praha, 2002 Autor: Jirka Roubal Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou (bakalářskou) práci vypracoval

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Ing. R. Kunstová,

Ing. R. Kunstová, WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM Obsah 1. Dříve než začnete pracovat... 2 2. Sestavení menu... 2 2.1. Položka menu - 1. úroveň... 2 2.2. Položka menu - 2. úroveň... 2 3. Tvorba jednotlivých stránek... 3 3.1.

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

15. Projekt Kalkulačka

15. Projekt Kalkulačka Projekt Kalkulačka strana 143 15. Projekt Kalkulačka 15.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Kalkulačka, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více