České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra počítačů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra počítačů"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Interaktivní učebnice Jan Kuklík Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D. Studijní program: Softwarové technologie a management, prezenční, bakalářský Obor: Softwarové inženýrství 26. května 2011

2 iv

3 v Poděkování Za připomínky a rady bych tímto chtěl poděkovat panu Ing. Zdeňkovi Troníčkovi, vedoucímu práce.

4 vi

5 vii Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne

6 viii

7 ix Abstract (anglicky) The topic of my thesis deals with design and components for creating interactive exercises. The main objective is to create a JavaFX functional components for interactive exercises, which they contain in script Programming language Java. The components are configurable and answers to the questions are evaluated automatically. All exercises allow insertion into the applet and then into a web page. The exercises are functional as well as offline. Abstrakt (česky) Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením komponent pro interaktivní cvičení. Cílem bylo vytvořit v JavaFX funkční komponenty pro interaktivní cvičení, která jsou ve skriptech Programovací jazyk Java. Komponenty jsou parametrizovatelné a odpovědi na otázky se vyhodnocují automaticky. Všechna cvičení umožňují vložení do appletu a poté i do webové stránky. Cvičení jsou funkční i v offline režimu.

8 x

9 xi Obsah 1 Úvod Struktura bakalářské práce Popis problému, specifikace cíle Požadavky Funkční požadavky Nefunkční požadavky Analýza a návrh implementace Analýza Cvičení Co se vytiskne Cvičení Doplnění textu Cvičení Křížovka Cvičení Magický čtverec Cvičení Pravda nepravda Cvičení Seřazení textu Cvičení Šibenice Cvičení Spojení stejných hodnot Návrh implementace Grafické rozhraní jednotlivých cvičení Diagramy tříd Technologie JavaFX Datové typy a deklarace proměnných Operátory Range Expressions Cykly Příkaz bind XML Popis implementace Vývojové prostředí Implementace Třída ParserXML Třída Piece Zápis pouze jednoho písmena Stisk klávesy... 29

10 xii Stejný text a jeho pozice Popis tagů XML zdrojů XML tagy cvičení Co se vytiskne XML tagy cvičení Doplnění textu XML tagy cvičení Křížovka XML tagy cvičení Magický čtverec XML tagy cvičení Pravda nepravda XML tagy cvičení Seřazení textu XML tagy cvičení Šibenice XML tagy cvičení Spojení stejných hodnot Nastavení a potřebné úpravy Testování Základní testy Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Instalační a uživatelská příručka Obsah přiloženého CD... 47

11 xiii Seznam obrázků Obr. 1: Případy užití cvičení Co se vytiskne... 5 Obr. 2: Případy užití cvičení Doplnění textu... 6 Obr. 3: Případy užití cvičení Křížovka... 8 Obr. 4: Případy užití cvičení Magický čtverec... 9 Obr. 5: Případy užití cvičení Pravda nepravda Obr. 6: Případy užití cvičení Seřazení textu Obr. 7: Případy užití cvičení Šibenice Obr. 8: Případy užití cvičení Spojení stejných hodnot Obr. 9: Grafické rozhraní Co se vytiskne Obr. 10: Grafické rozhraní Doplnění textu s přetahováním textu Obr. 11: Grafické rozhraní Doplnění textu bez přetahování textu Obr. 12: Grafické rozhraní Křížovka Obr. 13: Grafické rozhraní Magický čtverec bez přetahování Obr. 14: Grafické rozhraní Magický čtverec s přetahováním Obr. 15: Grafické rozhraní Pravda nepravda Obr. 16: Grafické rozhraní Seřazení textu Obr. 17: Grafické rozhraní Šibenice Obr. 18: Grafické rozhraní Spojení stejných hodnot Obr. 19: Diagram tříd cvičení Křížovka Obr. 20: Diagram tříd cvičení Seřazení textu... 21

12 xiv

13 1 Úvod Interaktivní učebnice je software pro výuku na interaktivních tabulích nebo i na dalších zařízeních, jako jsou například tablety. Interaktivní učebnice umožňují použití interaktivních materiálů (obrázky, audio, video, animace apod.) přímo ve výuce. Pro interaktivní učebnice se používají různé autorské nástroje, dodávané především výrobci interaktivních tabulí, v České republice vyvinulo vlastní systém interaktivních učebnic Nakladatelství Fraus. Dalšími producenty interaktivních učebnic v České republice jsou například Terasoft, Nakladatelství Alter, Nakladatelství Nová škola, LANGMaster, Tobiáš a další. [1] Vývojem interaktivních učebnic a cvičení se v dnešní době zabývá mnoho softwarových firem. Jejich učebnice a cvičení se zaměřují na předměty učené především na základních školách. Zřejmým důvodem je, že tyto učebnice jsou nejvíce žádané. Ať už z důvodu pomoci dětem s učením nebo změnit hru v učení. Interaktivní učebnici, která by se zaměřovala na téma příbuzné tématu této bakalářské práce jsem nenalezl a asi ani neexistuje. A nepodařilo se mi najít ani učebnici, která by byla naprogramována v programovacím jazyku JavaFX. Téma interaktivní učebnice v JavaFX jsem si vybral ze dvou důvodů. Vždy mě zajímalo programování a rozhodl jsem se, že bych rád zkusil nový kreativní programovací jazyk JavaFX. Také jsem si chtěl udělat srovnání s programovacím jazykem Java. Dalším důvodem bylo téma Interaktivní učebnice. Toto téma budí dojem, že bude nejen přínosem pro mě samotného, ale i pro mnoho dalších, kteří vytvořená cvičení budou zkoušet vypracovávat. 1.1 Struktura bakalářské práce Tato práce patří do kategorie implementačních bakalářských prací a to z důvodu, že výsledkem je hotový softwarový produkt. Práce je členěna na sedm kapitol. První kapitola Druhá kapitola Třetí kapitola Čtvrtá kapitola Tato bakalářská práce začíná úvodem. Zde se snažím charakterizovat zadání a důvody výběru této práce. V této kapitole popisuji očekávání a požadavky na moji práci. Pokouším se definovat funkční a nefunkční požadavky na aplikaci. Ve třetí kapitole kapitola se zabývám analýzou a návrhem řešení práce. V analýze se věnuji popsání všech případů užití pro všechna cvičení. V návrhu se věnuji podrobnému popsání grafických rozhraní jednotlivých cvičení. Na závěr této kapitoly popisuji dva základní digramy tříd. V této kapitole charakterizuji technologie v mé práci. U těchto technologií popisuji základní strukturu a syntaxi. 1

14 Pátá kapitola Šestá kapitola Sedmá kapitola Přílohy Tato kapitola popisuje implementaci práce. Zaměřuji se na popis zajímavých a nestandardních částí aplikace. Na konec popisuji zdroje XML a jejich tagy. V této kapitole popisuji průběh testování cvičení. V poslední kapitole se snažím popsat splnění cílů bakalářské práce, vlastní přínos a doporučení dalšího pokračování. Obsahují seznam použitých zkratek, instalační a uživatelskou příručku a obsah přiloženého CD. 2

15 2 Popis problému, specifikace cíle V každých skriptech je hlavní prvek text. Čtení takových skript je velice náročné na soustředění. Hodí se sem tam nějaké zpestření ve formě cvičení a různých úkolů. V elektronické podobě skript nám k tomuto budou pomáhat právě tyto cvičení. Cílem mé práce je vytvořit podporu pro přípravu interaktivní učebnici ke skriptům Programovacího jazyka Java. V JavaFX naimplementuji komponenty pro interaktivní cvičení, která jsou ve skriptech. Tato cvičení to jsou: 1. Co se vytiskne 2. Doplnění textu 3. Křížovka 4. Magický čtverec 5. Pravda nepravda 6. Seřazení textu 7. Šibenice 8. Spojení stejných hodnot Cvičení budou interaktivní. To znamená, že cvičení vyhodnotí zadaná data od uživatele a automaticky zobrazí výsledky odpovědí. Dále budou parametrizovatelná pro různá nastavení barev a u některých cvičení umožní výběr z posouvacího typu nebo doplňovacího typu cvičení. Grafické rozhraní bude pro jednotlivé komponenty různé v závislosti na typu cvičení. Důraz je kladen hlavně na jednoduchost a přehlednost. U všech cvičení bude možnost restartování pomocí tlačítka Restart. 2.1 Požadavky Požadavky jsem získal na základě zadání a konzultace s vedoucím práce Funkční požadavky 1. Každé cvičení bude umožňovat restartování do původního stavu. 2. U cvičení, kde se doplňují jednotlivá slova, bude existovat tlačítko na vyhodnocení. 3. Kde nebude tlačítko k vyhodnocení, bude rovnou zřejmé, jestli je daný text na správném místě či ne. 4. Jednotlivá cvičení budou parametrizovatelná Nefunkční požadavky 1. Aplikace bude napsána v programovacím jazyce JavaFX. 2. Aplikace bude funkční i v offline režimu. 3. Applet jednotlivých cvičení bude nezávislý na pozici uložení (tj. cesty k souborům budou relativní a ne absolutní). 3

16 4

17 3 Analýza a návrh implementace V této kapitole se zabývám analýzou budoucích cvičení. Ke každému cvičení shrnu co je úkolem a přikládám případy užití. V další části se věnuji návrhu grafického rozhraní jednotlivých cvičení. Nakonec popisuji diagramy dvou cvičení. 3.1 Analýza K analýze jsem si zvolil jazyk UML 2.0 a jako vývojové prostředí jsem využíval Enterprise Architect Cvičení Co se vytiskne Student má za úkol správně určit co zadaný kód vypíše. Případy užití cvičení Co se vytiskne Obr. 1: Případy užití cvičení Co se vytiskne UC: Doplň 1. Uživatel vyplní box textem, který si myslí, že je správný. 5

18 UC: Vyhodnoť 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Vyhodnoť. 2. Aplikace porovná jednotlivé řádky zadané uživatelem s textem uloženým v XML zdroji. 3. Aplikace označí box zelenou barvou, pokud je odpověď správná nebo červenou barvou pokud nesprávná. Pokud je odpověď nesprávná, aplikace zobrazí v nápovědě správnou odpověď. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace vymaže vše ze zapisovacího boxu a vrátí cvičení do původního stavu Cvičení Doplnění textu Podle typu cvičení student buď přetahuje obdélníky s textem na správná místa v textu anebo musí doplnit správná slova do prázdných míst v textu. Případy užití cvičení Doplnění textu Obr. 2: Případy užití cvičení Doplnění textu 6

19 Pro A jsou ve cvičení obdélníky s textem. Pro B jsou ve cvičení prázdná místa pro doplnění textu. UC: Přesuň text 1. A Uživatel přesune obdélník s textem na místa v textu. 2. A Aplikace změní barvu obdélníku s textem a uzamkne pozici, pokud je přesunut na správnou pozici. UC: Doplň slovo 1. B Uživatel doplní slovo do prázdného místa v textu. UC: Vyhodnoť 1. B Uživatel zmáčkne tlačítko Vyhodnoť. 2. B Aplikace porovná vyplněné boxy s údaji v XML. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. A Aplikace vrátí obdélníky s textem do původní pozice a vrátí zpět i barvu. B Aplikace odstraní text z boxů ve vyplňovaném textu Cvičení Křížovka Úkolem je správně vyplnit křížovku. Křížovka lze vyplňovat za pomoci celých slov jako odpovědi na daný dotaz anebo lze doplnit jednotlivá písmena na správné pozice. Program podle typu nastavení rozlišuje, zda písmeno ch existuje či ne. Případy užití cvičení Křížovka 7

20 Obr. 3: Případy užití cvičení Křížovka UC: Doplň slovo 1. Uživatel zadá celé slovo do boxu v textu vedle křížovky a stiskne Enter nebo tlačítko OK vedle boxu. 2. Aplikace porovná délku zadaného slova s počtem přiřazených políček (záleží, jestli je nastaven jazyk čeština) a pokud se shoduje, porovná celé slovo. Pokud je shoda, doplní jednotlivá políčka a změní jejich barvu. UC: Doplň písmeno 1. Uživatel zadá písmeno přímo do křížovky a stiskne Enter. 2. Aplikace zadané písmeno porovná se zapsaným v XML souboru, a pokud je shodné přebarví box do jiné barvy. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace vymaže všechny doplňovací boxy a znovu nahraje známá písmena a označí boxy patřící k tajence Cvičení Magický čtverec Cvičení je čtverec o velikosti n, který musí obsahovat čísla 1 až n 2 a pro který platí, že součet na každém řádku, sloupci i na diagonálách je stejný. Úkolem studenta je doplnit prázdná místa v čtverci anebo v druhém typu cvičení přesunout na prázdná místa čtverce s danými čísly. Cvičení umožňuje zadávat čísla v hexadecimální, osmičkové a desítkové soustavě. 8

21 Případy užití cvičení Magický čtverec Obr. 4: Případy užití cvičení Magický čtverec Pro A jsou ve cvičení čtverce s čísly. Pro B jsou ve čtverci prázdná místa pro doplnění čísla. UC: Přesuň číslo 1. A Uživatel přesune čtverec s číslem do prázdných míst v magickém čtverci. 2. A Aplikace změní barvu čtverce s číslem a uzamkne pozici, pokud je přesunut na správnou pozici. UC: Doplň číslo a. B Uživatel napíše číslo do volných boxů v magickém čtverci. UC: Vyhodnoť 1. B Uživatel zmáčkne tlačítko Vyhodnoť. 2. B Aplikace porovná doplňovací boxy s daty v XML zdroji. Pokud je box správně vyplněn, označí ho zelenou barvou, pokud není správně vyplněn tak červenou. UC: Restart 1. Uživatel stiskne tlačítko Restart. 2. A Aplikace přesune čtverce s čísly do výchozí pozice a nastaví počáteční barvu. 9

22 B Aplikace odstraní všechny znaky a nastaví neutrální barvu všem doplňovacím boxům Cvičení Pravda nepravda V cvičení je úkolem označit správné věty. Případy užití cvičení Pravda nepravda Obr. 5: Případy užití cvičení Pravda nepravda UC: Označ správná tvrzení 1. Uživatel označí správné odpovědi kliknutím do Check Boxu daného tvrzení. UC: Vyhodnoť 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Vyhodnoť. 2. Aplikace porovná správnost označených tvrzení s XML zdrojem a zobrazí výsledky. Aplikace zastaví možnost označování Check Boxů. UC: Restart 1. Uživatel klikne na tlačítko Restart. 2. Aplikace odstraní všechna označení výsledkům, zaškrtnuté Check Boxy a tím navrátí cvičení do výchozího stavu. 10

23 4.1.6 Cvičení Seřazení textu V cvičení je za úkol seřadit do správného pořadí obdélníky s textem. Případy užití cvičení Seřazení textu Obr. 6: Případy užití cvičení Seřazení textu UC: Přesuň 1. Uživatel přesouvá obdélníky s textem do prázdných míst na ploše určené pro doplňování. 2. Aplikace označí jinou barvou obdélník s textem a také uzamkne pozici, pokud je daný obdélník na správném místě. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace přesune všechny obdélníky s textem na pravou stranu vedle místa pro doplňování Cvičení Šibenice Cvičení na principu hledání písmen ve slově nebo ve větě. Student má omezené množství chybných odpovědí. Případy užití cvičení Šibenice 11

24 Obr. 7: Případy užití cvičení Šibenice UC: Stisknutí tlačítka 1. Uživatel stiskne libovolnou klávesu písmena a nebo zmáčkne tlačítko označující výběr daného písmene. 2. Aplikace reaguje na stisk tlačítka je-li to písmeno a pokud nebylo ještě stisknuto. Reaguje-li aplikace na stisknutí tak je to těmito dvěma způsoby: a. Věta nebo hledané slovo dané písmeno obsahují. Aplikace doplní písmeno na správné pozice a zablokuje klávesu pro další stisk. Aplikace zkontroluje, zda hledaný text není již nalezen, pokud ano tak zablokuje všechny písmena a zobrazí obrázek vítězství, jinak vyčkává na stisk další klávesy. b. Věta nebo hledané slovo dané písmeno neosahují. Aplikace zablokuje klávesu pro další stisk a uživateli odstraní jeden život, spolu s tím zobrazí další obrázek šibenice. Aplikace porovná, zda uživateli zbývají ještě nějaké životy a pokud ne je mrtev a aplikace zobrazí obrázek úplné šibenice. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace zaktivní všechny klávesy, doplní životy na maximum a zobrazí první obrázek Cvičení Spojení stejných hodnot Úkolem je přiřadit k jedné hodnotě druhou takovou, která je stejná. Cvičení funguje za pomoci přesouvání obdélníků s hodnotami. Případy užití cvičení Spojení stejných hodnot 12

25 Obr. 8: Případy užití cvičení Spojení stejných hodnot UC: Vypracuj 1. Uživatel přesune do volných obdélníků obdélníky s textem. 2. Aplikace přeznačí barvu obdélník s textem a uzamkne pozici, pokud je posuvný obdélník na správném místě. UC: Restart 1. Uživatel zmáčkne tlačítko Restart. 2. Aplikace u všech obdélníků s textem udělá toto: přesune je na výchozí pozici, vrátí původní barvu. 3.2 Návrh implementace Znovu jsem použil vývojové prostředí Enterprise Architect Grafické rozhraní jednotlivých cvičení Důležitým předpokladem u jednotlivých grafických rozhraní u cvičení bylo, aby byly co nejjednodušší a přehledné na první pohled. Jednotlivá cvičení jsem navrhoval dle mého uvážení, kde jsem vždy přihlédl ke zde již napsaným předpokladům. Poněvadž se předpokládá, že dané cvičení bude fungovat v appletu na webové stránce, není u žádného z cvičení zapsáno zadání. Pro tvorbu grafického prostředí jsem využíval program NetBeans IDE 6.9.1, který umožňuje mimo jiné práci s JavaFX 1.3. V grafickém rozhraní Co se vytiskne je nahoře ukázka příkladů a pod nimi je doplňovací box. Doplňovací box je ve výchozí pozici bílý. Po vyhodnocení je červený, když byla doplněna špatná odpověď. Je-li odpověď správná, je box zelený. Dole jsou tlačítka Restart a Vyhodnoť. 13

26 Obr. 9: Grafické rozhraní Co se vytiskne V grafickém rozhraní Doplňování textu jsou věty, ve kterých jsou prázdná místa, do kterých se přetahují barevné boxy z pravé strany anebo vpisují slova. Dole je tlačítko Restart a ve cvičení bez přetahování i tlačítko Vyhodnoť. Boxy pro přetahování mohou mít libovolnou barvu a v případě přetáhnutí na správné místo se jejich barva změní na jinou zadanou v XML. Vpisujíli se slova a je stisknuto tlačítko Vyhodnoť, jsou místa s odpovídajícími slovy označena zeleně. Při neodpovídajícím slovu je místo označeno červenou barvou. Výchozí barva míst pro psaní textu je bílá. Obr. 10: Grafické rozhraní Doplnění textu s přetahováním textu Obr. 11: Grafické rozhraní Doplnění textu bez přetahování textu 14

27 Grafické rozhraní Křížovka má na levé straně samotnou křížovku, kde místa pro tajenku jsou vyznačena žlutou barvou. Je-li vepsáno správné písmeno je změněna barva boxu z výchozí bílé na barvu zadanou v XML zdroji. Na pravé straně jsou dotazy s místy pro odpověď celého slova. Dotazy jsou očíslovány a stejné číslo určující pozici slova lze nalézt v křížovce. Pokud je v křížovce tajenka, je její text zobrazen dole pod křížovkou a dotazy. Na pravé straně dole je tlačítko Restart. Obr. 12: Grafické rozhraní Křížovka V grafickém rozhraní Magický čtverec je jeden čtverec složený z n x n čtverců. Každý z malých čtverců má libovolnou barvu nastavenou v XML zdroji. Bez přetahování jsou ve čtverci bílé boxy pro doplňování čísel. Po stisknutí tlačítka Vyhodnoť je barva změněna buď na zelenou, hodnota je správná nebo na červenou, hodnota neodpovídá hodnotě uložené ve zdroji. Dole jsou tlačítka Vyhodnoť a Restart. S přetahováním jsou vpravo chybějící čtverce s čísly. Po přetažení na správné volné místo ve velkém čtverci je barva změněna na barvu uloženou v XML zdroji pro správně umístěné čtverce. Dole je pouze tlačítko Restart. Obr. 13: Grafické rozhraní Magický čtverec bez přetahování 15

28 Obr. 14: Grafické rozhraní Magický čtverec s přetahováním Grafické rozhraní Pravda nepravda obsahuje věty s místem pro zaškrtnutí. Jednotlivé věty jsou odlišně podbarvené z důvodu přehlednosti. Pod větami je tlačítko Restart a Vyhodnoť. Po stisknutí tlačítka vyhodnoť, jsou správně zatrhnuté boxy označeny zeleně, špatně zatrhnuté červeně. Výchozí barvou zatrhávacích boxů je bílá. Obr. 15: Grafické rozhraní Pravda nepravda 16

29 Grafické rozhraní Seřazení textu obsahuje obrys správného sestavení textu a kolonky s textem. Dole pod tím je tlačítko Restart. Kolonky s textem mají barvu podle zadání v XML zdroji. Pokud je kolonka přesunuta na správnou pozici je její barva změněna na barvu v XML zdroji. Obr. 16: Grafické rozhraní Seřazení textu Šibenice ve vrchní části má obrázek zobrazující úroveň chybových odpovědí. Pod obrázkem je tlačítko Restart a ukazatel životů. Níže je hledaný text a tlačítka celé klávesnice. Tlačítka reagují na stisknutí zákazem dalšího stisknutí a snížení viditelnosti daného tlačítka. 17

30 Obr. 17: Grafické rozhraní Šibenice Ve Spojení stejných hodnot vidíme dva sloupce obsahující buď text, nebo místo pro doplnění textu. Doplnění textu probíhá pomocí posouvání boxů s textem na správné pozice. Při přesunutí do správné pozice se změní barva boxu. Jak výchozí tak barva správné pozice je zadána v XML zdroji. Dole pod sloupci je tlačítko Restart. Obr. 18: Grafické rozhraní Spojení stejných hodnot 18

31 3.2.2 Diagramy tříd Pro ukázku z diagramů tříd jsem si vybral cvičení Křížovka a Seřazení textu. Myslím si, že tato cvičení jsou jedna z nejtěžších. Ostatní cvičení vychází ze stejného principu. Ve třídě Main je proměnná cvičení, která vždy odkazuje na samostatnou třídu komponenty daného cvičení. V této třídě je zobrazení všech grafických prvků, kontroly správnosti a možnost restartování. Další velice důležitou třídou je ParserXML, která načítá a zpracovává potřebná data ze zadaného XML souboru. Obr. 19: Diagram tříd cvičení Křížovka Main Krizovka hlavní třída obsahuje hlavní Stage, do které je nahrávána komponenta cvičení. V této třídě jsou také proměnné pro možnost parametrizace. tvoří grafické prostředí a reakce na činnosti uživatele. Obsahuje funkci lengthczech, která umožňuje spočítat délku slova tak, že písmeno ch počítá jako jeden znak. Dále obsahuje funkci vratznakczech, která vrací písmeno z daného slova, kde počítá písmeno ch za jeden znak. Je-li v křížovce tajenka je využita funkce vytvortajenku, která vezme proměnou tajenkaxml a v ní nahradí místa označená * správným počtem Text boxů, které odkazují na pozice tajenky v samotné křížovce. Dále pak 19

32 zobrazí v jednom řádku známý text a hledaná písmena tajenky pomocí Text boxů. RadekKrizovky ParserXML TextKrizovky Tajenka Pozice NapovedaPismena představuje jednu řádku křížovky. Proměnná jazykcz určuje, zda box může obsahovat znak ch nebo ne. PocetPismen určuje kolik je Text boxů v jedné řádce křížovky. ukládá data z XML zdroje. Funkce parsuj čte a zpracovává data z XML zdroje. představuje jednotlivé dotazy křížovky a správné odpovědi na ně. Pomocí proměnných zacatekx, konecx, zacateky, konecy určuje pozici odpovědi v křížovce. X souřadnice určuje řádek Y sloupec. Souřadnice začínají od 1 a první pozice je v levém horním rohu křížovky. Při zadání správné odpovědi uživatelem je využíváno proměnných této třídy k zápisu do křížovky. zastupuje jednotlivé části tajenky. K jednotlivým částem umisťuje pozice. U některých křížovek nebude využita, protože autor křížovky neumožňuje najít tajenku. pozice v křížovce. Pozice jsou číslované od levého horního rohu. X je řádek Y sloupec. písmena, kterými autor křížovky chce uživateli zjednodušit vyplnění křížovky. Třída k jednotlivým písmenům přiřazuje pozice v křížovce. Třída nemusí být využita. 20

33 Obr. 20: Diagram tříd cvičení Seřazení textu Main ParserXML Piece KolonkaTextu Radek SerazeniTextu viz předchozí diagram. viz předchozí diagram. třída reprezentující objekt obdélníku s textem s možností posouvání po ploše. Proměnná barva obsahuje výchozí barvu, barvaspravne obsahuje barvu, která bude zobrazena při přesunutí boxu na správné místo. Tato správná pozice je uložena v proměnných correctx a correcty nebo v pozice, to je pouze v případě existuje-li více boxů se stejným popiskem, který je uložen v textstr. Je-li box na správném místě je přepsána proměnná incorrectplace. Výšku a šířku zobrazeného boxu určuje height a width. obsahuje data jednotlivých obdélníků s textem. Tyto data jsou barva a viditelný popisek. obsahuje kolonky na jednom řádku. reaguje na činnosti uživatele a tvoří základní grafické prostředí. 21

34 SekvencePozic Pozice sekvence pozic, kam se daná kolonka může vložit. Umožňuje nerozlišitelnost pozic pro boxy se stejným textem. pozice v textu. 22

35 4 Technologie V této kapitole popisuji technologie použité při tvorbě interaktivních cvičení a jejich syntaxi. 4.1 JavaFX JavaFX skript je moderní programovací jazyk umožňující vytvářet moderní aplikace. Jazyk je zaměřen na tvorbu grafických aplikací a to tak, aby umožňoval kratší vývojové cykly. Níže se popisuji základní syntaxi tohoto jazyka [2] Datové typy a deklarace proměnných Označení proměnné probíhá za pomoci klíčového slova var. Konstanta se definuje pomocí klíčového slova def. Pokud není zapsán typ proměnné překladač ji určí sám. Typ proměnné se definuje takto: var cislo:integer; var slovo:string; a. String textový datový typ. Může být deklarován pomocí jednoduchých i dvojitých uvozovek. V deklaraci také může být využito jiných proměnných. Viz příklady. var s1 = 'Promenna typu String'; var s2 = "Promenna typu String'"; var jmeno = "JavaFX skript"; var text = "{jmeno} je dobry programovaci jazyk"; b. Number/Integer číselný datový typ. var cislo1 : Number = 1.0; var cislo2 : Integer = 15; //reálné číslo //celé číslo c. Boolean representuje pouze dvě hodnoty: true nebo false var promenna : Boolean = true; d. Duration časový interval (milisekundy, sekundy, minuty a hodiny). 15ms; // 1 milisekund 15s; // 10 sekund 33m; // 33 minut 0.5h; // 0.5 hodin e. Sekvence definuje sekvenci datového prvku pomocí znaků [] var sek:integer[]; var dny = ["Po","St","Ct","Pa","So","Ne"]; delete dny[0]; //odstranění Po ze sekvence insert "Po" before dny[0]; //vložení před St insert "Ut" after dny[0]; //vložení za Po 23

36 4.1.2 Operátory + operátor sčítání - operator odčítání * operátor násobení / operátor dělění mod operátor zbytku po dělení ++ inkrementace -- dekrementace not logický operátor, neguje logickou proměnnou == rovnost!= nerovnost > větší než >= větší než a roven < menší než <= menší než a roven and logické a or logické nebo Range Expressions Range Expression vypadá takto [0..13]. Je využíván k přiřazování hodnot sekvencí. var a = [0..5]; // [0,1,2,3,4,5] Defaultně je nastaveno krokování 1. Tato hodnota lze změnit pomocí příkazu step. var cisla1 = [0..6 step 3] // [0,3,6] var cisla2 = [8..2 step -2] // [8,6,4,2] Cykly var t = 0; while (t<7) { t++; println("cyklus probiha po {t}") } for (i in [1..5]) { println("cyklus probiha po {i}") } 24

37 4.1.5 Příkaz bind Příkaz bind svazuje hodnotu jedné proměnné s druhou. Tohoto příkazu se využívá např. při změn velikosti oken. Lze také svázat dvě proměnné navzájem a to pomocí příkazu with inverse. var a = 10; var b = bind a; a = 20; //a = 20, b = 20 //a = 10, b = 10 do b už nelze nic jiného přiřadit var c = 44; var d = bind c with inverse; //c = 44, d = 44; d = 55; //c = 55, d = 55 c = 2 //c = 2, d = XML Pomocí jazyka XML byly naimplementovány zdroje dat pro jednotlivá cvičení. Proto bych se ve stručnosti pokusil popsat základy tohoto jazyka [3]. Základem tohoto jazyka jsou elementy zapisované tímto způsobem <jmeno_elementu></jmeno_elementu>. Elementy mohou být také prázdné potom stačí, aby vypadali takto <jmeno_elementu1/>. Tímto se dostávám k prvnímu požadavku na XML soubor. Požadavkem je, aby byl celý dokument uzavřen v jednom elementu. Dalším požadavkem je, že elementy musí být párové. Výjimkou je prázdný element, ale ten pak musí obsahovat lomítko ihned za názvem elementu. Další podmínkou na funkční XML je, že párové elementy se nesmí křížit. Každý element může mít atributy. Atributy musí být zapsány v uvozovkách <element atribut="hodnota">. 25

38 26

39 5 Popis implementace Tato kapitola se zabývá popisem realizace se zaměřením na nestandardní části řešení. Nejdříve se věnuji vývojovému prostředí, dále implementaci nestandardních či zajímavých částí a nakonec popisu struktury XML zdrojů jednotlivých cvičení. 5.1 Vývojové prostředí Všechny cvičení interaktivní učebnice jsem tvořil v prostředí NetBeans IDE 6.9. Toto vývojové prostředí je nástroj, pomocí kterého programátoři mohou psát, překládat, ladit a distribuovat aplikace. Samotné vývojové prostředí je vytvářeno v jazyce Java - ovšem podporuje prakticky jakýkoliv programovací jazyk. Existuje rovněž velké množství modulů, které toto vývojové prostředí rozšiřují. Vývojové prostředí NetBeans je bezplatně šířený produkt a jeho užívání není nijak omezeno. [4] 5.2 Implementace Třída ParserXML Ve všech cvičeních jsou data nahrávaná z XML zdroje. V první verzi k získávání dat z XML jsem využíval funkce programovacího jazyka Java. Bohužel tyto funkce, jak se později ukázalo, nejsou v appletu funkční. Proto jsem hledal náhradu v jazyce JavaFX a vytvořil k tomuto účelu třídu ParserXML. V této třídě jsou zpracovávány jednotlivé elementy a atributy, které jsou pak předány dále k zobrazení. Samostatné parsování probíhá za pomoci PullPalseru. V tomto parseru lze nastavit typ parsovaného dokomuntu a to pomocí documenttype, který je v tomto případě XML. Velkým problémem pro mě bylo zadání vstupu. Dlouho jsem nemohl přijít na to, do jakého streamu zadat vstupní soubor, aby byl applet funkční. Tím funkčním byl stream otevřený z třídy java.net.url. Samotné procházení XML zdroje je ve funkci onevent. Podle typu parser pozná, jestli se jedná o vstupní element nebo o koncový. Pomocí porovnávání jmen elementů je určeno v jakém elementu se parser v tuto chvíli nachází a do jaké proměnné má danou hodnotu elementu uložit. Obdobně je to u atributů, ale ty se musí porovnávat ve správném elementu. Ukázka kódu: onevent: function (event: Event) { if ((event.type == PullParser.START_ELEMENT)) { if (event.qname.name == "krizovka") { if(event.getattributevalue(qname{name: "jazykcz"}).equals("true")) { jazykcz = true; 27

40 } else { jazykcz = false; } barvaspravne = event.getattributevalue(qname{name: "barvaspravne"}) } else if (event.qname.name == "tajenkavysledek") { Třída Piece Ve cvičení Doplňování textu, Magický čtverec, Seřazení textu a Spojení stejných hodnot bylo využito šablony třídy Piece, která rozšiřuje třídu CustomNode. Umožňuje aplikaci, aby obdélníky s textem bylo možné posouvat po pracovní ploše cvičení [5] Zápis pouze jednoho písmena U Křížovky jsou upraveny políčka tak, že není možné zapsat víc než jedno písmeno. Výjimkou je písmeno ch když je v XML zdroji nastaven jazyk čeština. Kód [6], který toto umožňuje: override function replaceselection(repl) { if (jazykcz) { if (rawtext.touppercase().equals("c")) { if (repl.touppercase().equals("h")) { if (rawtext.length()< 2) super.replaceselection(repl); } else { if (rawtext.length()< 1) super.replaceselection(repl); } } else { if (rawtext.length()< 1) { super.replaceselection(repl); } } 28

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů Michael

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Programy pro výuku dětí s poruchou zraku

Programy pro výuku dětí s poruchou zraku Programy pro výuku dětí s poruchou zraku Nastudujte problematiku obrázkových úloh a testů pro zrakově postižené děti. Převeďte úlohy, naprogramované v systému GamLab pro speciální mateřskou školku do prostředí

Více

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf

Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Jaroslav Valdauf Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Ústav aplikované informatiky

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Martin Volf Vytvoření aplikace v tabulkovém procesoru pro kvantifikaci podnikatelského záměru v pohostinství Diplomová práce 2013 Vytvoření aplikace v

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika

Fakulta elektrotechnická. protokoly. Yun Ruan. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský. Obor: Výpočetní technika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Rozšíření ExtBrain Communicatoru o další komunikační protokoly Yun Ruan Vedoucí práce: Ing. Tomáš Novotný

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více