ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od

2 (Jednotlivé části dokumentu jsou dostupné i po kliknutí na název kapitoly v obsahu) Obsah dokumentu : 1.Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, tradice a mezinárodní spolupráce Koncepce sportovních tříd Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy, priority školního vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence občanské Začlenění průřezových témat Integrace průřezových témat I.stupeň Integrace průřezových témat II.stupeň Projektové dny I.stupeň Projektové dny II.stupeň Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika Žáci se zdravotním postižením Žáci se zdravotním znevýhodněním Žáci s vývojovými poruchami učení Žáci s jiným zdravotním oslabením Žáci se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Učební plán Časová dotace I.stupeň Časová dotace II.stupeň Časová dotace II.stupeň sportovní Poznámky k učebnímu plánu Charakteristiky vzdělávacích oblastí Charakteristiky vyučovacích předmětů Oblast Jazyk a jazyková komunikace Oblast Matematika a její aplikace Oblast Informační a komunikační technologie Oblast Člověk a společnost Oblast Člověk a příroda Oblast Umění a kultura Oblast Člověk a zdraví Oblast Člověk a svět práce Oblast Člověk a jeho svět Realizace průřezových témat 7.1.Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova

3 8.Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáků Hodnocení chování žáků Samostatné přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dokumentu Osnovy Příloha č.1 - Jazyk a jazyková komunikace I.stupeň Příloha č.2 - Matematika a její aplikace I.stupeň Příloha č.3 - Informační a komunikační technologie I.stupeň Příloha č.4 - Člověk a jeho svět I.stupeň Příloha č.5 - Umění a kultura I.stupeň Příloha č.6 - Člověk a zdraví I.stupeň Příloha č.7 - Člověk a svět práce I.stupeň Příloha č.8 - Jazyk a jazyková komunikace II.stupeň Příloha č.9 - Matematika a její aplikace II.stupeň Příloha č.10 - Informační a komunikační technologie II.stupeň Příloha č.11 - Člověk a společnost II.stupeň Příloha č.12 - Člověk a příroda II.stupeň Příloha č.13 - Umění a kultura II.stupeň Příloha č.14 - Člověk a zdraví II.stupeň Příloha č.15 - Člověk a svět práce II.stupeň Příloha č.16 - Osobnostní a sociální výchova Příloha č.17 - Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí Příloha č.18 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni jednotlivých předmětů Dílčí školní vzdělávací programy Příloha č.19 - Školní družina Příloha č.20 - Přípravná třída Příloha č.21 Školní klub Standardy pro základní vzdělávání Příloha č.22 Standardy anglický jazyk Příloha č.23 - Standardy anglický jazyk 2 Příloha č.24 - Standardy český jazyk a literatura 1 Příloha č.25 - Standardy matematika

4 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1.Údaje o škole : název školy : Základní škola, Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 adresa : Základní škola, Rabasova 3282/ Ústí nad Labem kontakty : tel fax ředitel školy : zástupce ředitele : Mgr.Václav Pěkný Mgr. Josef Mooz koordinátoři : pro I.stupeň Mgr. Ilona Vondráčková pro II.stupeň Mgr. Jaroslava Zámostná kontakt : IČ : IZO : RED-IZO : právní forma : Příspěvková organizace 1.2.Zřizovatel : název : Statutární město Ústí nad Labem adresa: Velká hradební 8, , Ústí nad Labem kontakty: tel.: , fax: zařazení do sítě škol : Platnost dokumentu od Projednáno Školskou radou : Upraveno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného od Projednáno Školskou radou : Mgr. Václav Pěkný v.r. ředitel školy

5 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Úplnost a velikost školy: Základní škola Rabasova je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Je situována ve velkém sídlišti Dobětice, které je součástí městského obvodu Severní Terasa. Její umístění umožňuje kontakt s okolní přírodou i snadnou dostupnost prostředky městské hromadné dopravy pro žáky ze vzdálenějších lokalit. Disponuje kapacitou 620 míst pro žáky základní školy a 180 míst ve školní družině. V případě potřeby a zájmu zákonných zástupců se zřizuje přípravná třída a školní klub pro žáky II.stupně. 2.2.Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje kvalifikovaný pedagogický sbor. K významným přednostem sboru patří kromě dobrého věkového složení a podílu mužského obsazení i výrazný zájem pedagogů o další vzdělávání a zvyšování odborné úrovně. Vyučující I. stupně navštěvují semináře projektu Tvořivá škola a jiné pro zvyšování odborné kvalifikace. Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péči o žáky, a to na prvním i druhém stupni. V pedagogické činnosti se daří rozvíjet oborovou i mezioborovou spolupráci. Proškolení učitelé uplatňují ve výuce nové metody činnostního učení, osobnostní výchovy a genetické metody učení čtení v 1.třídách. 2.3.Dlouhodobé projekty, tradice, spolupráce s institucemi a mezinárodní Od doby svého vzniku si škola vytvořila již svoje tradice v pořádání akcí, které se setkávají s velkým zájmem žáků i veřejnosti. Několik let probíhá soutěž ve sběru papíru, v níž škola dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků. Žáci se příležitostně zapojují také do ekologických projektů. Daří se získávat i finanční granty, které jsou na některé projekty vypisovány. Na několika školních akcích se sponzorsky podílí i ÚMO Severní Terasa. Na škole probíhá celoročně sportovní soutěž, která je pravidelně vyhodnocována a její výsledky zveřejňovány. Systematická péče o tělesný rozvoj žáků přináší své ovoce. V okresních i krajských kolech sportovních soutěží se reprezentanti školy umisťují vždy na předních místech. Pro budoucí prvňáčky je připravována zajímavá, netradiční forma zápisu. Své místo v životě školy mají i další akce Vánoční a jarní koncert, Školní jarmark, Čertovská škola, vánoční besídky, vernisáže výtvarných prací a keramiky, recitační a pěvecká soutěž a oblíbené nocování ve škole. K tradičním činnostem patří i široká nabídka zájmových kroužků jako je keramický, hra na zobcovou flétnu, pěvecký, výtvarný, počítačový a také nabídka mimoškolních sportovních aktivit. Nabídka kroužků se podle zájmu dětí obměňuje. Do života sídliště se škola zapojuje pořádáním školních vánočních trhů pod názvem Vánoce ve škole. Webová stránka školy přináší mnoho aktuálních informací nejen pro žáky, ale i pro jejich zákonné zástupce a širokou veřejnost. Na závěr školního roku vychází školní bulletin Oko. Zapojením do projektu EU Peníze školám se podařilo školu vybavit několika interaktivními tabulemi a částečně zmodernizovat školní počítačovou síť. Ve škole působí školská rada i rada zákonných zástupců. Dále spolupracujeme s Mateřskou školou v Doběticích, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem Demosthenes a Poradnou pro integraci

6 2.4.Koncepce sportovních tříd Systém sportovních tříd byl na ZŠ Rabasova postupně rozvíjen od školního roku Smluvním sportovním klubem je SK Volejbal Ústí nad Labem. Od školního roku dochází pro malý zájem zákonných zástupců i dětí k postupnému rušení těchto tříd. Poslední sportovní třídou bude 9.ročník ve školním roce Týdenní hodinová dotace tělesné výchovy je ve sportovních třídách navýšena na 4 vyučovací hodiny (3 hodiny tělesné výchovy + 1 hodina sportovních aktivit).vzhledem k navýšení hodinové dotace tělesné výchovy jsou sníženy o jednu hodinu hodinové dotace předmětů fyzika v 6. a 7. ročníku, zeměpis v 8. ročníku a chemie v 9. ročníku.. I nadále zůstanou zachovány sportovní aktivity na 1.stupni ve formě kroužků (volejbal, florbal) či nepovinného předmětu Pohybové aktivity. Žáci mají každoročně možnost účastnit se školního lyžařského výcviku. Náš ŠVP nabízí i možnost účasti na letním sportovním kurzu. Smlouva mezi Základní školou a klubem zajišťuje i mimoškolní sportovní vyžití dětí. Žáci se mohou v rámci SK Volejbal účastnit specializovaných tréninků volejbalu, které probíhají na naší škole v odpoledních hodinách. 3.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1.Zaměření školy, priority školního vzdělávacího programu Motivační heslo našeho programu Podaná ruka pro vaši budoucnost není jistě náhodné. Nabízíme svoji pomoc všem, kteří ji chtějí přijmout a najít v dalším životě dobré uplatnění. Protože nabízená ruka by měla najít ruku vstřícnou a protože na každé z nich je pět prstů, stanovili jsme si 10 základních vzdělávacích priorit. Těmi chceme našim žákům pomoci na jejich cestě k úspěšnému uplatnění se v životě. Náš program vychází z obecných vzdělávacích cílů a promyšleně směřuje k naplňování klíčových kompetencí. 1. Zavádět nové formy výuky o Skupinové, projektové a problémové vyučování o Činnostní učení 2. Využívat vědomosti v praxi o Učivo potřebné pro život (méně encyklopedických poznatků) o Exkurze, projektové dny o Dopisování v cizím jazyce o Výuka předmětu Volba povolání 3. Zajistit integraci dětí o Respektování individuality žáků - péče o talenty, pomoc dětem s vývojovými poruchami a dětem ze sociálně slabého prostředí o Integrace cizinců 4. Zaměřit se na osobnostní výchovu žáků o Kvalifikovaná výuka osobnostní výchovy (sebepoznání, komunikace, kooperace) jako samostatného předmětu v 6.ročníku o Uvědomění si podstaty demokratického řízení, které neznamená jen bezbřehou svobodu, ale také nutnost dodržování stanovených pravidel

7 o Péče o kulturní a estetický rozvoj žáků (návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav - podle aktuální nabídky města a okolí) 5. Rozvíjet týmovou spolupráci o Společné řešení pracovních i sociálních problémů o Osvojení si potřebných dovedností umět odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení, jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny 6. Naučit se pracovat s informacemi o Rozvíjení kompetence k učení - vyhledávání, třídění a propojování informací, práce s textem - knihovna, internet 7. Zdokonalovat komunikaci o Vytvoření dostatečného prostoru pro kultivované vyjadřování myšlenek o Získání dovednosti naslouchat, porozumět, tolerovat, ale i obhajovat a argumentovat o Komunikativní výuka jazyků zprostředkování kontaktů s vrstevníky cizích zemí o Zařazení projektových dnů 8. Být otevřený a vstřícný k veřejnosti o Možnost účasti zákonných zástupců (po dohodě s učiteli) ve vyučovacích hodinách o Nabídka aktivní účasti zákonných zástupců na školních a třídních akcích a zapojení se do jejich přípravy o Prezentace školy na webových stránkách o Aktivní spolupráce se Školskou radou 9. Zajistit bohaté mimoškolní aktivity o Nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů o Rozvíjení tradic školy a tříd (výlety, netradiční setkávání - Vánoce, Velikonoce, sportovní utkání...) 10. Propagovat zdravý životní styl o Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na míčové hry, zvláště volejbal o Důraz na estetické a pohodové prostředí vybavenost a výzdoba tříd i školy o Zdravá výživa výběr ze dvou jídel ve školní jídelně, propagace zásad zdravé výživy ve vyučovacích hodinách o Prevence patologických jevů spolupráce se školní preventistkou sociálně patologických jevů o Ekoaktivity sběr odpadových surovin, třídění odpadu, ekologické projekty, soutěž Zelená škola,... o Ozdravné pobyty pro zájemce o Sportovní kurzy pro zájemce - lyže, voda, kola, bruslení, plavání, Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou vymezovány na úrovni školy s tím, že budou v rámci vzdělávacího procesu (tj. při výuce i mimo ni) uplatňovány všemi pedagogy. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci

8 Výchovné a vzdělávací strategie vymezené na úrovni školy jsou východiskem pro výchovné a vzdělávací strategie, které jsou vymezovány na úrovni jednotlivých předmětů Kompetence komunikativní o dáváme žákům prostor k vyjadřování vlastních myšlenek a názorů ve škole i mimo ni o klademe důraz na formulování souvislých, spisovných a logicky správných projevů o využíváme školní časopis OKO ve výuce i jako prostředku komunikace mezi žáky a veřejností o vyžadujeme od žáků dodržování pravidel komunikace při skupinové práci a při komunikaci v kruhu během vyučování ( vyslechnout názor druhého, neskákat si do řeči) o dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce v projektech a soutěžích vyhlašovaných školou o poskytujeme možnost zúročení komunikativních dovedností i v mimoškolních soutěžích o požadujeme od žáků využívání informačních a komunikačních technologií při přípravě na vlastní vstup do vyučování o umožňujeme rozvoj komunikace v cizím jazyce nejen při výuce, ale i při dopisování či chatování se spolužáky z cizích zemí o zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost) o vytváříme příležitosti k prezentaci vlastních názorů a rozvíjíme schopnost je obhájit (samostatná práce, projekty, referáty, řízené diskuse) Kompetence k řešení problémů o pozorujeme se žáky různé jevy, provádíme pokusy, hledáme vysvětlení o vytváříme praktické problémové úlohy o klademe důraz na řešení modelových situací a úkolů pomocí algoritmu, důraz na práci s chybou a vyhledávání informací potřebných k řešení problému o dáváme žákům prostor k objevování nových poznatků o vedeme žáky ke kritickému hodnocení činů a jejich důsledků, navrhování různých řešení, vyjadřování se k problémům, dáváme prostor k vyjádření vlastních názorů ve vyučovacích hodinách o vytváříme příležitosti k organizaci jednoduchých třídních akcí a k postupnému zapojení do organizace školních akcí o zadáváme řešení úkolů, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů o respektujeme žákovu volbu při postupném plnění zadaných úkolů Kompetence sociální a personální o vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu o zařazujeme vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova do učebního plánu 6.ročníku o klademe důraz na dovednost poskytnout pomoc nebo ji přijmout

9 o o o o o o o požadujeme od žáků, aby zhodnotili roli jednotlivce ve třídním kolektivu např. při volbě nejlepšího žáka třídy vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování a jednání při vyučování, na akcích pořádaných školou (např. kulturní představení, sportovní reprezentace, cvičení v přírodě, školní výlety, exkurze apod.). zamýšlíme se nad různými situacemi, vedeme žáky k hledání poučení se z názorů druhých, prohlubování sebepoznání a posilování sebedůvěry zvláště při činnostech spojených s osobnostní a sociální výchovou vedeme žáky k vyjadřování kladných i záporných postojů k životu ve škole a v třídním kolektivu ( i písemnou formou do tzv. Schránky důvěry) zařazujeme týmovou práci do výuky již od prvního ročníku zařazujeme projekty a projektové dny do výuky orientujeme se na skupinovou práci a spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení Kompetence k učení o vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z různých informačních zdrojů, vyučovacích předmětů a jejich využití v praktickém životě o umožňujeme žákům využívat moderní počítačovou učebnu k práci na vlastních projektech, referátech, aktualitách, kvízech a křížovkách do vyučování o umožňujeme žákům uplatnit vlastní nápady a tvořivost a jejich prezentaci o vedeme žáky k přijímání spoluzodpovědnosti za práci vlastní i týmovou na školních i mimoškolních akcích o dáváme možnost prožít vlastní úspěch, radost z učení pomocí individuálního přístupu všech učitelů a uvědomění si vlastního posunu o využíváme pozitivní motivaci k posilování pozitivního vztahu k učení o klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní práce žáka o stanovíme cíl na začátku každé hodiny a na konci zhodnotíme jeho dosažení o vedeme žáky k využívání sebekontroly a sebehodnocení o zadáváme samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků Kompetence pracovní o při praktických činnostech klademe důraz na bezpečné používání pracovních nástrojů a pomůcek, respektování daných pravidel o vyžadujeme, aby žáci chránili vlastní zdraví při laboratorních pracích, práci na školním pozemku a při tělesné výchově o požadujeme dodržování stanovených pracovních postupů o vytváříme příležitosti k využívání získaných poznatků a zkušeností z různých oborů lidské činnosti k vlastnímu profesnímu zaměření o rozličnými formami ( veletrh vzdělávání, exkuze, besedy, hry ) seznamujeme žáky s různými profesemi a ujasňujeme představu o jejich budoucím povolání či volbě dalšího studia o vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků o umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravu akcí pro mladší spolužáky o nabízíme žákům různé zájmové útvary a volitelné předměty a podněcujeme je tak k smysluplnému využití volného času a rozvoji zájmu o některé obory

10 3.2.6.Kompetence občanské o nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů o pořádáme sportovní soutěže ve škole i v rámci města, akce pro seniory a mateřskou školu o pořádáme školní akce připomínající lidové tradice (vánoční den, školní jarmark, vánoční trhy ) o demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování na konkrétních modelových příkladech, klademe důraz na chování podle pravidel fair-play o požadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování ostatních, hledání společného řešení o dáváme možnost spolupodílení se na vytváření pravidel třídy, vyžadujeme jejich respektování o objasňujeme žákům principy solidarity mezi lidmi - účast na dobrovolných sbírkách, pomoc slabším o nabízíme příležitosti, při kterých si žáci uvědomí sounáležitost člověka a přírody - pomoc ohroženým druhům zvířat (sponzoring v ZOO), ochrana přírody o poznáváme se žáky národní tradice a významná místa v ČR (školní výlety, návštěvy divadel, muzeí a kulturních památek) o rozvíjíme představy žáků o zvycích v jiných zemích a respektování jejich národních tradic (např. besedy se spolužáky z jiných zemí, při hodinách cizích jazyků a při projektových dnech ) o vyžadujeme od žáků osvojení si praktických dovedností první pomoci, nabízíme jim účast na soutěži v poskytování první pomoci 3.3.Začlenění průřezových témat Ve školním vzdělávacím programu se realizují v průběhu I.a II. stupně všechna průřezová témata. Žáci budou seznámeni se všemi tématickými okruhy průřezových témat. Začlenění průřezových témat v ŠVP je voleno tak, aby podporovalo výchovné a vzdělávací strategie školy a prohlubovalo výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů. o o o o Průřezová témata jsou na naší škole realizována čtyřmi základními formami: integrací obsahu tématických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu projektem samostatným předmětem - Osobnostní a sociální výchova v 6.ročníku volitelným předmětem - Mediální výchova v 7. nebo 8. ročníku

11 Integrace průřezových témat I.stupeň Výchova demokratického občana Název tématického okruhu Občanská společnost a škola 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Čj Čj,Vla Vla Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Pr Čj,Pr Čj,Pr Čj,Pr Čj,Vla Vla Vla Vla Osobnostní a sociální výchova Název tématického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Čj,M,Pr,Vv,Pč,Tv Hv Čj,M,Pr,Vv,Pč,Tv Hv Čj,Pr,Aj Čj,M,Pří,Vla,Aj, Vv,Pč,Tv,Hv Čj,M,Pr Čj,M,Pr Čj,Aj,M,Pr Čj,M,Pří,Vla,Aj M,Pří,Vla,Aj Pří Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj,M,Pr,Pč,Tv,Hv Čj,M,Pr Čj,Aj,M,Pr Čj,M,Pří,Vla,Aj, M,Pří,Vla,Aj

12 Multikulturní výchova Název tématického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Kulturní diference Čj-Lv,Pr Čj-Lv,Aj Čj-Lv,Aj Aj Lidské vztahy Etnický původ Pr Čj,M,Pr Čj,M,Pr Čj,M M Pr,Vla,Aj Multikulturalita Čj,Aj,Hv Čj,Aj Vla,Aj Princip sociálního smíru a solidarity Čj,Pr Čj,Pr Čj,Pr Vla,Čj Vla Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tématického okruhu Evropa a svět nás zajímá 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Aj Čj,Aj,Vla,Vv Aj,Vla,Vv Objevujeme Evropu a svět Aj Aj,Pří Čj-Lv,Aj,Vla,Pří,Vv Tv Jsme Evropané Čj,Vla,Vv,Hv Čj-Lv,Vla,Vv,Hv Environmentální výchova Název tématického okruhu 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Ekosystémy Pr Pří,Vla Pří,Vla Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Pr,Vv Pr,Vv Pr Pří Pří,Vv Pr,Vv,Pč Pr Pr Pří,Vla Pří,Vla,Čj-Lv Pr Pr Pr Pří,Vla Pří,Vla

13 Mediální výchova Název tématického okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Pr Vla,Pří Vla,Pří Čj Čj Čj Čj Čj-Sl Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Aj Aj Aj,Čj-Sl Čj,Pr Čj,Pr Čj,Pr Čj,Pří,Vla Pří,Vla Čj Čj Čj Čj Čj-Sl M,Čj,Pr M,Čj,Pr M,Čj,Pr M,Čj,Pří,Vla M,Pří,Vla

14 Integrace průřezových témat II.stupeň Výchova demokratického občana Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Občanská společnost a škola Vob,Čj-Lv Vob,Vv, Vob Občan, občanská společnost a stát D,Vob, D,Z,Vob D,Vob,Z Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Hv Vob D,Vob,Hv D,Čj-Lv D,Vob D,Čj-Lv, Vv D,Vob,Z,Vv Osobnostní a sociální výchova Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kreativita Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Aj,Tv,F, OSV, Pč,Hv Čj-Sl,Aj,Tv,Pč, Př,OSV,F,Hv Tv,Vv,Nj Pč-V,Hv Aj,Tv,Vv,Př, Vzd,Pč-V,Nj Aj,Tv, Vob,Vp, Hv,Nj Aj,Tv, Př, Hv,Nj,Vp Nj, Aj,Tv,Vv,Vzd, Pč,Hv Aj,Tv,Pč,Vv,Př, Vzd, Hv Čj-Lv,F,OSV,Pč Aj,Vzd,Pč-V,Čj-Sl Př, Vp Vv,Př,Vzd,Pč Mediální výchova Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj-Sl, Aj, Vob,Vv Čj-Lv Aj, Vzd, Vob,Čj-Sl Aj, Vob, Vp Aj, Pč, Vzd, Vob Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv, Nj Stavba mediálních sdělení Čj-Sl Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Čj-Sl, Aj, Aj, Nj Aj, Nj Nj Vzd Vzd, Vob, Čj-Lv, Aj, Vv, Vzd, NJ Práce v realizačním týmu Aj Aj, Pč

15 Multikulturní výchova Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kulturní diference Aj, Vv, D, Z Z, D, Aj, Vv, Nj Z, Př, Aj, D Lidské vztahy Aj, Tv Tv, D, Hv,Aj Př, Aj, Tv, D Z, D, Aj, Vv, Př, Vzd,Nj Tv, D, Aj, Čj-Lv, Vzd Etnický původ Aj, Z, D D, Z, Hv Z, Př, Aj, D,Hv Aj, Čj-Lv, D, Z Multikulturalita Aj Hv Čj, Aj, Z,Nj Z, Vzd, Čj, D Princip sociálního smíru a solidarity D D, Př D, Př, Aj, Environmentální výchova Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy Př, Z Př,Aj Př,Z Př,Ch Základní podmínky života Př,Z,Aj,Pč Př,Aj Př,Aj,F,Ch Př,Aj Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př,Vob, Z Př,Vzd,Z,Aj,Vv Př, F, Z, Př,Vob,F,Pč, Z,Ch Vztah člověka k prostředí Př, Z, Čj-Lv,Aj,Pč Př,Z,Vv, Vob Př,F,Z,Čj-Lv, Čj-Sl,Vv, Nj Př,Vzd,Z,Ch Vv Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá Čj-Lv,Vv,Aj,Z, Vob D,Z, Aj,Nj,Hv D,Z,Aj,Nj,Hv Z,Aj,Hv,Nj Objevujeme Evropu a svět Z,Vv,Aj,Čj-Lv D,Z,Vv D,Z,Vv, Aj,Nj Vzd Jsme Evropané Vv, Aj,Čj-Lv D, Čj-Lv D,Aj Čj-Lv,Z Vob,Vv, Čj-Lv

16 3.3.3 Projektové dny I.stupeň Ročník název projektu délka projektu charakteristika začleněná průřezová témata návaznost na předměty Čertovská třída jednodenní Uskutečnění projektu v jeden den, všemi třídami I. stupně, 5. prosince. Projektem se prolíná téma čerta a Mikuláše. Děti se v běžných předmětech, ale formou činnostního učení, her, soutěží, netradičních činností, učí vše o postavě čerta a tradici, kdy za nimi přichází Mikuláš, čert a anděl. Multikulturní výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Český jazyk matematika prvouka hudební výchova praktické činnosti výtvarná výchova tělesná výchova název projektu délka projektu charakteristika začleněná průřezová témata návaznost na předměty 1. ročník Kniha o mně 2. pololetí Žáci vytvářejí knihu o sobě. Každý list v knize je nejdříve navozen pomocí činností osobnostní výchovy. Žáci si uvědomují svou vlastní osobu, své pocity, roli ve společnosti, v rodině apod. Po té své názory zpracují formou listu v knize. Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Mediální výchova Český jazyk matematika prvouka výtvarná výchova hudební výchova

17 2. ročník Putování za zvířátky celoroční Žáci se učí pracovat s odbornými publikacemi, vyhledávat informace v knihách, časopisech a na internetu. Seznámí se s vybranými druhy živočichů, s jejich přirozeným prostředím, podmínkami života, ale také tím, co je ohrožuje a jak mohou přispět k ochraně přírody. Environmentální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Český jazyk matematika prvouka hudební výchova praktické činnosti výtvarná výchova tělesná výchova 3. ročník Kniha o Ústí nad Labem 1.pololetí Žáci se seznamují s městem, kde žijí, jeho historií, kulturním zázemím, průmyslovou minulostí i současností, významnými kulturními památkami, tradicemi, současným životem. Učí se vyhledávat informace v médiích, zpracovávají vlastní projekt - knihu, kterou prezentují před svými spolužáky. Mediální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Prvouka matematika český jazyk výtvarná výchova

18 4. ročník Putování Českou republikou září-květen Projekt je zaměřen na všeobecné znalosti o ČR, orientaci kulturní, geografickou, politickou a přírodní. Žáci vytvářejí vlastní referáty a projekty s tématem ČR. Mediální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Vlastivěda přírodověda český jazyk matematika anglický jazyk výtvarná výchova praktické činnosti Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Environmentální výchova 5. ročník Dopravní výchova Duben(květen) Cílem projektu je upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu chodce i cyklisty, poznávat vztahy mezi všemi účastníky, uvědomovat si je, učit se bezpečnému chování i v krizových situacích Osobnostní a sociální výchova Přírodověda tělesná výchova výtvarná výchova český jazyk

19 Projektové dny II.stupeň 6. ročník název projektu délka projektu charakteristika začleněná průřezová témata Poznáváme Evropu 2 projektové dny Formou her se žáci seznámí s jazyky, symbolikou a osobnostmi Evropy. Vyzkouší si, jak se baví ve Francii a Skotsku, co chutná Italům, jak se liší příprava čaje v Rusku a Anglii. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova návaznost na předměty Dějepis, zeměpis český jazyk, cizí jazyk, tělesná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova

20 název projektu délka projektu charakteristika začleněná průřezová témata návaznost na předměty 7. ročník Odpady 2 projektové dny Naučit se třídit odpady dovednost přenést do domácnosti, uvědomit si využitelnost odpadu jako suroviny, vést žáky k postupnému vytváření správných postojů k životnímu prostředí Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Přírodopis, zeměpis, český jazyk, dějepis, pracovní činnosti, výtvarná výchova 8. ročník Voda 2 projektové dny Žáci se zapojí do čištění části potoka. Při laboratorních cvičeních se naučí měřit fyzikální a chemické vlastnosti vody. Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Pracovní činnosti, fyzika, chemie, matematika, zeměpis, český jazyk, přírodopis 9. ročník Řidičák evropského občana aneb jak se český Honza vydal do Evropy 2 projektové dny Projekt je založen na příběhu občana, který cestuje po Evropě a setkává se se situacemi, které je nucen řešit. Žáci je řeší formou hry. Na praktických činnostech si ověří získané vědomosti a dovednosti. Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Český jazyk, výchova k občanství,matematika, zeměpis, cizí jazyk, tělesná výchova, přírodopis, výtvarná výchova, informatika, dějepis, fyzika ročník Mediální výchova při projektových dnech 2 projektové dny Žáci zpracují a vyhodnotí poznatky získané při projektových dnech formou hlášení do školního rozhlasu, zpráv do tisku a na webové stránky školy. Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Český jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova informatika

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více