ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od

2 (Jednotlivé části dokumentu jsou dostupné i po kliknutí na název kapitoly v obsahu) Obsah dokumentu : 1.Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, tradice a mezinárodní spolupráce Koncepce sportovních tříd Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy, priority školního vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence občanské Začlenění průřezových témat Integrace průřezových témat I.stupeň Integrace průřezových témat II.stupeň Projektové dny I.stupeň Projektové dny II.stupeň Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika Žáci se zdravotním postižením Žáci se zdravotním znevýhodněním Žáci s vývojovými poruchami učení Žáci s jiným zdravotním oslabením Žáci se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Učební plán Časová dotace I.stupeň Časová dotace II.stupeň Časová dotace II.stupeň sportovní Poznámky k učebnímu plánu Charakteristiky vzdělávacích oblastí Charakteristiky vyučovacích předmětů Oblast Jazyk a jazyková komunikace Oblast Matematika a její aplikace Oblast Informační a komunikační technologie Oblast Člověk a společnost Oblast Člověk a příroda Oblast Umění a kultura Oblast Člověk a zdraví Oblast Člověk a svět práce Oblast Člověk a jeho svět Realizace průřezových témat 7.1.Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova

3 8.Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáků Hodnocení chování žáků Samostatné přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dokumentu Osnovy Příloha č.1 - Jazyk a jazyková komunikace I.stupeň Příloha č.2 - Matematika a její aplikace I.stupeň Příloha č.3 - Informační a komunikační technologie I.stupeň Příloha č.4 - Člověk a jeho svět I.stupeň Příloha č.5 - Umění a kultura I.stupeň Příloha č.6 - Člověk a zdraví I.stupeň Příloha č.7 - Člověk a svět práce I.stupeň Příloha č.8 - Jazyk a jazyková komunikace II.stupeň Příloha č.9 - Matematika a její aplikace II.stupeň Příloha č.10 - Informační a komunikační technologie II.stupeň Příloha č.11 - Člověk a společnost II.stupeň Příloha č.12 - Člověk a příroda II.stupeň Příloha č.13 - Umění a kultura II.stupeň Příloha č.14 - Člověk a zdraví II.stupeň Příloha č.15 - Člověk a svět práce II.stupeň Příloha č.16 - Osobnostní a sociální výchova Příloha č.17 - Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí Příloha č.18 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni jednotlivých předmětů Dílčí školní vzdělávací programy Příloha č.19 - Školní družina Příloha č.20 - Přípravná třída Příloha č.21 Školní klub Standardy pro základní vzdělávání Příloha č.22 Standardy anglický jazyk Příloha č.23 - Standardy anglický jazyk 2 Příloha č.24 - Standardy český jazyk a literatura 1 Příloha č.25 - Standardy matematika

4 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1.Údaje o škole : název školy : Základní škola, Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3 adresa : Základní škola, Rabasova 3282/ Ústí nad Labem kontakty : tel fax ředitel školy : zástupce ředitele : Mgr.Václav Pěkný Mgr. Josef Mooz koordinátoři : pro I.stupeň Mgr. Ilona Vondráčková pro II.stupeň Mgr. Jaroslava Zámostná kontakt : IČ : IZO : RED-IZO : právní forma : Příspěvková organizace 1.2.Zřizovatel : název : Statutární město Ústí nad Labem adresa: Velká hradební 8, , Ústí nad Labem kontakty: tel.: , fax: zařazení do sítě škol : Platnost dokumentu od Projednáno Školskou radou : Upraveno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platného od Projednáno Školskou radou : Mgr. Václav Pěkný v.r. ředitel školy

5 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Úplnost a velikost školy: Základní škola Rabasova je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Je situována ve velkém sídlišti Dobětice, které je součástí městského obvodu Severní Terasa. Její umístění umožňuje kontakt s okolní přírodou i snadnou dostupnost prostředky městské hromadné dopravy pro žáky ze vzdálenějších lokalit. Disponuje kapacitou 620 míst pro žáky základní školy a 180 míst ve školní družině. V případě potřeby a zájmu zákonných zástupců se zřizuje přípravná třída a školní klub pro žáky II.stupně. 2.2.Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje kvalifikovaný pedagogický sbor. K významným přednostem sboru patří kromě dobrého věkového složení a podílu mužského obsazení i výrazný zájem pedagogů o další vzdělávání a zvyšování odborné úrovně. Vyučující I. stupně navštěvují semináře projektu Tvořivá škola a jiné pro zvyšování odborné kvalifikace. Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péči o žáky, a to na prvním i druhém stupni. V pedagogické činnosti se daří rozvíjet oborovou i mezioborovou spolupráci. Proškolení učitelé uplatňují ve výuce nové metody činnostního učení, osobnostní výchovy a genetické metody učení čtení v 1.třídách. 2.3.Dlouhodobé projekty, tradice, spolupráce s institucemi a mezinárodní Od doby svého vzniku si škola vytvořila již svoje tradice v pořádání akcí, které se setkávají s velkým zájmem žáků i veřejnosti. Několik let probíhá soutěž ve sběru papíru, v níž škola dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků. Žáci se příležitostně zapojují také do ekologických projektů. Daří se získávat i finanční granty, které jsou na některé projekty vypisovány. Na několika školních akcích se sponzorsky podílí i ÚMO Severní Terasa. Na škole probíhá celoročně sportovní soutěž, která je pravidelně vyhodnocována a její výsledky zveřejňovány. Systematická péče o tělesný rozvoj žáků přináší své ovoce. V okresních i krajských kolech sportovních soutěží se reprezentanti školy umisťují vždy na předních místech. Pro budoucí prvňáčky je připravována zajímavá, netradiční forma zápisu. Své místo v životě školy mají i další akce Vánoční a jarní koncert, Školní jarmark, Čertovská škola, vánoční besídky, vernisáže výtvarných prací a keramiky, recitační a pěvecká soutěž a oblíbené nocování ve škole. K tradičním činnostem patří i široká nabídka zájmových kroužků jako je keramický, hra na zobcovou flétnu, pěvecký, výtvarný, počítačový a také nabídka mimoškolních sportovních aktivit. Nabídka kroužků se podle zájmu dětí obměňuje. Do života sídliště se škola zapojuje pořádáním školních vánočních trhů pod názvem Vánoce ve škole. Webová stránka školy přináší mnoho aktuálních informací nejen pro žáky, ale i pro jejich zákonné zástupce a širokou veřejnost. Na závěr školního roku vychází školní bulletin Oko. Zapojením do projektu EU Peníze školám se podařilo školu vybavit několika interaktivními tabulemi a částečně zmodernizovat školní počítačovou síť. Ve škole působí školská rada i rada zákonných zástupců. Dále spolupracujeme s Mateřskou školou v Doběticích, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem Demosthenes a Poradnou pro integraci

6 2.4.Koncepce sportovních tříd Systém sportovních tříd byl na ZŠ Rabasova postupně rozvíjen od školního roku Smluvním sportovním klubem je SK Volejbal Ústí nad Labem. Od školního roku dochází pro malý zájem zákonných zástupců i dětí k postupnému rušení těchto tříd. Poslední sportovní třídou bude 9.ročník ve školním roce Týdenní hodinová dotace tělesné výchovy je ve sportovních třídách navýšena na 4 vyučovací hodiny (3 hodiny tělesné výchovy + 1 hodina sportovních aktivit).vzhledem k navýšení hodinové dotace tělesné výchovy jsou sníženy o jednu hodinu hodinové dotace předmětů fyzika v 6. a 7. ročníku, zeměpis v 8. ročníku a chemie v 9. ročníku.. I nadále zůstanou zachovány sportovní aktivity na 1.stupni ve formě kroužků (volejbal, florbal) či nepovinného předmětu Pohybové aktivity. Žáci mají každoročně možnost účastnit se školního lyžařského výcviku. Náš ŠVP nabízí i možnost účasti na letním sportovním kurzu. Smlouva mezi Základní školou a klubem zajišťuje i mimoškolní sportovní vyžití dětí. Žáci se mohou v rámci SK Volejbal účastnit specializovaných tréninků volejbalu, které probíhají na naší škole v odpoledních hodinách. 3.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1.Zaměření školy, priority školního vzdělávacího programu Motivační heslo našeho programu Podaná ruka pro vaši budoucnost není jistě náhodné. Nabízíme svoji pomoc všem, kteří ji chtějí přijmout a najít v dalším životě dobré uplatnění. Protože nabízená ruka by měla najít ruku vstřícnou a protože na každé z nich je pět prstů, stanovili jsme si 10 základních vzdělávacích priorit. Těmi chceme našim žákům pomoci na jejich cestě k úspěšnému uplatnění se v životě. Náš program vychází z obecných vzdělávacích cílů a promyšleně směřuje k naplňování klíčových kompetencí. 1. Zavádět nové formy výuky o Skupinové, projektové a problémové vyučování o Činnostní učení 2. Využívat vědomosti v praxi o Učivo potřebné pro život (méně encyklopedických poznatků) o Exkurze, projektové dny o Dopisování v cizím jazyce o Výuka předmětu Volba povolání 3. Zajistit integraci dětí o Respektování individuality žáků - péče o talenty, pomoc dětem s vývojovými poruchami a dětem ze sociálně slabého prostředí o Integrace cizinců 4. Zaměřit se na osobnostní výchovu žáků o Kvalifikovaná výuka osobnostní výchovy (sebepoznání, komunikace, kooperace) jako samostatného předmětu v 6.ročníku o Uvědomění si podstaty demokratického řízení, které neznamená jen bezbřehou svobodu, ale také nutnost dodržování stanovených pravidel

7 o Péče o kulturní a estetický rozvoj žáků (návštěvy divadelních představení, koncertů, výstav - podle aktuální nabídky města a okolí) 5. Rozvíjet týmovou spolupráci o Společné řešení pracovních i sociálních problémů o Osvojení si potřebných dovedností umět odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení, jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny 6. Naučit se pracovat s informacemi o Rozvíjení kompetence k učení - vyhledávání, třídění a propojování informací, práce s textem - knihovna, internet 7. Zdokonalovat komunikaci o Vytvoření dostatečného prostoru pro kultivované vyjadřování myšlenek o Získání dovednosti naslouchat, porozumět, tolerovat, ale i obhajovat a argumentovat o Komunikativní výuka jazyků zprostředkování kontaktů s vrstevníky cizích zemí o Zařazení projektových dnů 8. Být otevřený a vstřícný k veřejnosti o Možnost účasti zákonných zástupců (po dohodě s učiteli) ve vyučovacích hodinách o Nabídka aktivní účasti zákonných zástupců na školních a třídních akcích a zapojení se do jejich přípravy o Prezentace školy na webových stránkách o Aktivní spolupráce se Školskou radou 9. Zajistit bohaté mimoškolní aktivity o Nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů o Rozvíjení tradic školy a tříd (výlety, netradiční setkávání - Vánoce, Velikonoce, sportovní utkání...) 10. Propagovat zdravý životní styl o Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na míčové hry, zvláště volejbal o Důraz na estetické a pohodové prostředí vybavenost a výzdoba tříd i školy o Zdravá výživa výběr ze dvou jídel ve školní jídelně, propagace zásad zdravé výživy ve vyučovacích hodinách o Prevence patologických jevů spolupráce se školní preventistkou sociálně patologických jevů o Ekoaktivity sběr odpadových surovin, třídění odpadu, ekologické projekty, soutěž Zelená škola,... o Ozdravné pobyty pro zájemce o Sportovní kurzy pro zájemce - lyže, voda, kola, bruslení, plavání, Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou vymezovány na úrovni školy s tím, že budou v rámci vzdělávacího procesu (tj. při výuce i mimo ni) uplatňovány všemi pedagogy. Výchovné a vzdělávací strategie jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci

8 Výchovné a vzdělávací strategie vymezené na úrovni školy jsou východiskem pro výchovné a vzdělávací strategie, které jsou vymezovány na úrovni jednotlivých předmětů Kompetence komunikativní o dáváme žákům prostor k vyjadřování vlastních myšlenek a názorů ve škole i mimo ni o klademe důraz na formulování souvislých, spisovných a logicky správných projevů o využíváme školní časopis OKO ve výuce i jako prostředku komunikace mezi žáky a veřejností o vyžadujeme od žáků dodržování pravidel komunikace při skupinové práci a při komunikaci v kruhu během vyučování ( vyslechnout názor druhého, neskákat si do řeči) o dáváme příležitost k prezentaci vlastní práce v projektech a soutěžích vyhlašovaných školou o poskytujeme možnost zúročení komunikativních dovedností i v mimoškolních soutěžích o požadujeme od žáků využívání informačních a komunikačních technologií při přípravě na vlastní vstup do vyučování o umožňujeme rozvoj komunikace v cizím jazyce nejen při výuce, ale i při dopisování či chatování se spolužáky z cizích zemí o zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací (spolupráce a společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost) o vytváříme příležitosti k prezentaci vlastních názorů a rozvíjíme schopnost je obhájit (samostatná práce, projekty, referáty, řízené diskuse) Kompetence k řešení problémů o pozorujeme se žáky různé jevy, provádíme pokusy, hledáme vysvětlení o vytváříme praktické problémové úlohy o klademe důraz na řešení modelových situací a úkolů pomocí algoritmu, důraz na práci s chybou a vyhledávání informací potřebných k řešení problému o dáváme žákům prostor k objevování nových poznatků o vedeme žáky ke kritickému hodnocení činů a jejich důsledků, navrhování různých řešení, vyjadřování se k problémům, dáváme prostor k vyjádření vlastních názorů ve vyučovacích hodinách o vytváříme příležitosti k organizaci jednoduchých třídních akcí a k postupnému zapojení do organizace školních akcí o zadáváme řešení úkolů, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů o respektujeme žákovu volbu při postupném plnění zadaných úkolů Kompetence sociální a personální o vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel práce v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu o zařazujeme vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova do učebního plánu 6.ročníku o klademe důraz na dovednost poskytnout pomoc nebo ji přijmout

9 o o o o o o o požadujeme od žáků, aby zhodnotili roli jednotlivce ve třídním kolektivu např. při volbě nejlepšího žáka třídy vyžadujeme dodržování dohodnutých pravidel chování a jednání při vyučování, na akcích pořádaných školou (např. kulturní představení, sportovní reprezentace, cvičení v přírodě, školní výlety, exkurze apod.). zamýšlíme se nad různými situacemi, vedeme žáky k hledání poučení se z názorů druhých, prohlubování sebepoznání a posilování sebedůvěry zvláště při činnostech spojených s osobnostní a sociální výchovou vedeme žáky k vyjadřování kladných i záporných postojů k životu ve škole a v třídním kolektivu ( i písemnou formou do tzv. Schránky důvěry) zařazujeme týmovou práci do výuky již od prvního ročníku zařazujeme projekty a projektové dny do výuky orientujeme se na skupinovou práci a spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení Kompetence k učení o vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací z různých informačních zdrojů, vyučovacích předmětů a jejich využití v praktickém životě o umožňujeme žákům využívat moderní počítačovou učebnu k práci na vlastních projektech, referátech, aktualitách, kvízech a křížovkách do vyučování o umožňujeme žákům uplatnit vlastní nápady a tvořivost a jejich prezentaci o vedeme žáky k přijímání spoluzodpovědnosti za práci vlastní i týmovou na školních i mimoškolních akcích o dáváme možnost prožít vlastní úspěch, radost z učení pomocí individuálního přístupu všech učitelů a uvědomění si vlastního posunu o využíváme pozitivní motivaci k posilování pozitivního vztahu k učení o klademe důraz na vhodné rozvržení vlastní práce žáka o stanovíme cíl na začátku každé hodiny a na konci zhodnotíme jeho dosažení o vedeme žáky k využívání sebekontroly a sebehodnocení o zadáváme samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků Kompetence pracovní o při praktických činnostech klademe důraz na bezpečné používání pracovních nástrojů a pomůcek, respektování daných pravidel o vyžadujeme, aby žáci chránili vlastní zdraví při laboratorních pracích, práci na školním pozemku a při tělesné výchově o požadujeme dodržování stanovených pracovních postupů o vytváříme příležitosti k využívání získaných poznatků a zkušeností z různých oborů lidské činnosti k vlastnímu profesnímu zaměření o rozličnými formami ( veletrh vzdělávání, exkuze, besedy, hry ) seznamujeme žáky s různými profesemi a ujasňujeme představu o jejich budoucím povolání či volbě dalšího studia o vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků o umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo vyučování, přípravu akcí pro mladší spolužáky o nabízíme žákům různé zájmové útvary a volitelné předměty a podněcujeme je tak k smysluplnému využití volného času a rozvoji zájmu o některé obory

10 3.2.6.Kompetence občanské o nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů o pořádáme sportovní soutěže ve škole i v rámci města, akce pro seniory a mateřskou školu o pořádáme školní akce připomínající lidové tradice (vánoční den, školní jarmark, vánoční trhy ) o demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování na konkrétních modelových příkladech, klademe důraz na chování podle pravidel fair-play o požadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování ostatních, hledání společného řešení o dáváme možnost spolupodílení se na vytváření pravidel třídy, vyžadujeme jejich respektování o objasňujeme žákům principy solidarity mezi lidmi - účast na dobrovolných sbírkách, pomoc slabším o nabízíme příležitosti, při kterých si žáci uvědomí sounáležitost člověka a přírody - pomoc ohroženým druhům zvířat (sponzoring v ZOO), ochrana přírody o poznáváme se žáky národní tradice a významná místa v ČR (školní výlety, návštěvy divadel, muzeí a kulturních památek) o rozvíjíme představy žáků o zvycích v jiných zemích a respektování jejich národních tradic (např. besedy se spolužáky z jiných zemí, při hodinách cizích jazyků a při projektových dnech ) o vyžadujeme od žáků osvojení si praktických dovedností první pomoci, nabízíme jim účast na soutěži v poskytování první pomoci 3.3.Začlenění průřezových témat Ve školním vzdělávacím programu se realizují v průběhu I.a II. stupně všechna průřezová témata. Žáci budou seznámeni se všemi tématickými okruhy průřezových témat. Začlenění průřezových témat v ŠVP je voleno tak, aby podporovalo výchovné a vzdělávací strategie školy a prohlubovalo výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů. o o o o Průřezová témata jsou na naší škole realizována čtyřmi základními formami: integrací obsahu tématických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu projektem samostatným předmětem - Osobnostní a sociální výchova v 6.ročníku volitelným předmětem - Mediální výchova v 7. nebo 8. ročníku

11 Integrace průřezových témat I.stupeň Výchova demokratického občana Název tématického okruhu Občanská společnost a škola 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Čj Čj,Vla Vla Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Pr Čj,Pr Čj,Pr Čj,Pr Čj,Vla Vla Vla Vla Osobnostní a sociální výchova Název tématického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Čj,M,Pr,Vv,Pč,Tv Hv Čj,M,Pr,Vv,Pč,Tv Hv Čj,Pr,Aj Čj,M,Pří,Vla,Aj, Vv,Pč,Tv,Hv Čj,M,Pr Čj,M,Pr Čj,Aj,M,Pr Čj,M,Pří,Vla,Aj M,Pří,Vla,Aj Pří Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj,M,Pr,Pč,Tv,Hv Čj,M,Pr Čj,Aj,M,Pr Čj,M,Pří,Vla,Aj, M,Pří,Vla,Aj

12 Multikulturní výchova Název tématického okruhu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Kulturní diference Čj-Lv,Pr Čj-Lv,Aj Čj-Lv,Aj Aj Lidské vztahy Etnický původ Pr Čj,M,Pr Čj,M,Pr Čj,M M Pr,Vla,Aj Multikulturalita Čj,Aj,Hv Čj,Aj Vla,Aj Princip sociálního smíru a solidarity Čj,Pr Čj,Pr Čj,Pr Vla,Čj Vla Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tématického okruhu Evropa a svět nás zajímá 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Aj Čj,Aj,Vla,Vv Aj,Vla,Vv Objevujeme Evropu a svět Aj Aj,Pří Čj-Lv,Aj,Vla,Pří,Vv Tv Jsme Evropané Čj,Vla,Vv,Hv Čj-Lv,Vla,Vv,Hv Environmentální výchova Název tématického okruhu 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Ekosystémy Pr Pří,Vla Pří,Vla Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Pr,Vv Pr,Vv Pr Pří Pří,Vv Pr,Vv,Pč Pr Pr Pří,Vla Pří,Vla,Čj-Lv Pr Pr Pr Pří,Vla Pří,Vla

13 Mediální výchova Název tématického okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Pr Vla,Pří Vla,Pří Čj Čj Čj Čj Čj-Sl Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Aj Aj Aj,Čj-Sl Čj,Pr Čj,Pr Čj,Pr Čj,Pří,Vla Pří,Vla Čj Čj Čj Čj Čj-Sl M,Čj,Pr M,Čj,Pr M,Čj,Pr M,Čj,Pří,Vla M,Pří,Vla

14 Integrace průřezových témat II.stupeň Výchova demokratického občana Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Občanská společnost a škola Vob,Čj-Lv Vob,Vv, Vob Občan, občanská společnost a stát D,Vob, D,Z,Vob D,Vob,Z Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Hv Vob D,Vob,Hv D,Čj-Lv D,Vob D,Čj-Lv, Vv D,Vob,Z,Vv Osobnostní a sociální výchova Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kreativita Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Aj,Tv,F, OSV, Pč,Hv Čj-Sl,Aj,Tv,Pč, Př,OSV,F,Hv Tv,Vv,Nj Pč-V,Hv Aj,Tv,Vv,Př, Vzd,Pč-V,Nj Aj,Tv, Vob,Vp, Hv,Nj Aj,Tv, Př, Hv,Nj,Vp Nj, Aj,Tv,Vv,Vzd, Pč,Hv Aj,Tv,Pč,Vv,Př, Vzd, Hv Čj-Lv,F,OSV,Pč Aj,Vzd,Pč-V,Čj-Sl Př, Vp Vv,Př,Vzd,Pč Mediální výchova Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj-Sl, Aj, Vob,Vv Čj-Lv Aj, Vzd, Vob,Čj-Sl Aj, Vob, Vp Aj, Pč, Vzd, Vob Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Vv, Nj Stavba mediálních sdělení Čj-Sl Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv medií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Čj-Sl, Aj, Aj, Nj Aj, Nj Nj Vzd Vzd, Vob, Čj-Lv, Aj, Vv, Vzd, NJ Práce v realizačním týmu Aj Aj, Pč

15 Multikulturní výchova Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Kulturní diference Aj, Vv, D, Z Z, D, Aj, Vv, Nj Z, Př, Aj, D Lidské vztahy Aj, Tv Tv, D, Hv,Aj Př, Aj, Tv, D Z, D, Aj, Vv, Př, Vzd,Nj Tv, D, Aj, Čj-Lv, Vzd Etnický původ Aj, Z, D D, Z, Hv Z, Př, Aj, D,Hv Aj, Čj-Lv, D, Z Multikulturalita Aj Hv Čj, Aj, Z,Nj Z, Vzd, Čj, D Princip sociálního smíru a solidarity D D, Př D, Př, Aj, Environmentální výchova Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy Př, Z Př,Aj Př,Z Př,Ch Základní podmínky života Př,Z,Aj,Pč Př,Aj Př,Aj,F,Ch Př,Aj Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př,Vob, Z Př,Vzd,Z,Aj,Vv Př, F, Z, Př,Vob,F,Pč, Z,Ch Vztah člověka k prostředí Př, Z, Čj-Lv,Aj,Pč Př,Z,Vv, Vob Př,F,Z,Čj-Lv, Čj-Sl,Vv, Nj Př,Vzd,Z,Ch Vv Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tématického okruhu 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá Čj-Lv,Vv,Aj,Z, Vob D,Z, Aj,Nj,Hv D,Z,Aj,Nj,Hv Z,Aj,Hv,Nj Objevujeme Evropu a svět Z,Vv,Aj,Čj-Lv D,Z,Vv D,Z,Vv, Aj,Nj Vzd Jsme Evropané Vv, Aj,Čj-Lv D, Čj-Lv D,Aj Čj-Lv,Z Vob,Vv, Čj-Lv

16 3.3.3 Projektové dny I.stupeň Ročník název projektu délka projektu charakteristika začleněná průřezová témata návaznost na předměty Čertovská třída jednodenní Uskutečnění projektu v jeden den, všemi třídami I. stupně, 5. prosince. Projektem se prolíná téma čerta a Mikuláše. Děti se v běžných předmětech, ale formou činnostního učení, her, soutěží, netradičních činností, učí vše o postavě čerta a tradici, kdy za nimi přichází Mikuláš, čert a anděl. Multikulturní výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Český jazyk matematika prvouka hudební výchova praktické činnosti výtvarná výchova tělesná výchova název projektu délka projektu charakteristika začleněná průřezová témata návaznost na předměty 1. ročník Kniha o mně 2. pololetí Žáci vytvářejí knihu o sobě. Každý list v knize je nejdříve navozen pomocí činností osobnostní výchovy. Žáci si uvědomují svou vlastní osobu, své pocity, roli ve společnosti, v rodině apod. Po té své názory zpracují formou listu v knize. Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Mediální výchova Český jazyk matematika prvouka výtvarná výchova hudební výchova

17 2. ročník Putování za zvířátky celoroční Žáci se učí pracovat s odbornými publikacemi, vyhledávat informace v knihách, časopisech a na internetu. Seznámí se s vybranými druhy živočichů, s jejich přirozeným prostředím, podmínkami života, ale také tím, co je ohrožuje a jak mohou přispět k ochraně přírody. Environmentální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Český jazyk matematika prvouka hudební výchova praktické činnosti výtvarná výchova tělesná výchova 3. ročník Kniha o Ústí nad Labem 1.pololetí Žáci se seznamují s městem, kde žijí, jeho historií, kulturním zázemím, průmyslovou minulostí i současností, významnými kulturními památkami, tradicemi, současným životem. Učí se vyhledávat informace v médiích, zpracovávají vlastní projekt - knihu, kterou prezentují před svými spolužáky. Mediální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Prvouka matematika český jazyk výtvarná výchova

18 4. ročník Putování Českou republikou září-květen Projekt je zaměřen na všeobecné znalosti o ČR, orientaci kulturní, geografickou, politickou a přírodní. Žáci vytvářejí vlastní referáty a projekty s tématem ČR. Mediální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Vlastivěda přírodověda český jazyk matematika anglický jazyk výtvarná výchova praktické činnosti Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Environmentální výchova 5. ročník Dopravní výchova Duben(květen) Cílem projektu je upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu chodce i cyklisty, poznávat vztahy mezi všemi účastníky, uvědomovat si je, učit se bezpečnému chování i v krizových situacích Osobnostní a sociální výchova Přírodověda tělesná výchova výtvarná výchova český jazyk

19 Projektové dny II.stupeň 6. ročník název projektu délka projektu charakteristika začleněná průřezová témata Poznáváme Evropu 2 projektové dny Formou her se žáci seznámí s jazyky, symbolikou a osobnostmi Evropy. Vyzkouší si, jak se baví ve Francii a Skotsku, co chutná Italům, jak se liší příprava čaje v Rusku a Anglii. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova návaznost na předměty Dějepis, zeměpis český jazyk, cizí jazyk, tělesná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova

20 název projektu délka projektu charakteristika začleněná průřezová témata návaznost na předměty 7. ročník Odpady 2 projektové dny Naučit se třídit odpady dovednost přenést do domácnosti, uvědomit si využitelnost odpadu jako suroviny, vést žáky k postupnému vytváření správných postojů k životnímu prostředí Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Přírodopis, zeměpis, český jazyk, dějepis, pracovní činnosti, výtvarná výchova 8. ročník Voda 2 projektové dny Žáci se zapojí do čištění části potoka. Při laboratorních cvičeních se naučí měřit fyzikální a chemické vlastnosti vody. Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Pracovní činnosti, fyzika, chemie, matematika, zeměpis, český jazyk, přírodopis 9. ročník Řidičák evropského občana aneb jak se český Honza vydal do Evropy 2 projektové dny Projekt je založen na příběhu občana, který cestuje po Evropě a setkává se se situacemi, které je nucen řešit. Žáci je řeší formou hry. Na praktických činnostech si ověří získané vědomosti a dovednosti. Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Český jazyk, výchova k občanství,matematika, zeměpis, cizí jazyk, tělesná výchova, přírodopis, výtvarná výchova, informatika, dějepis, fyzika ročník Mediální výchova při projektových dnech 2 projektové dny Žáci zpracují a vyhodnotí poznatky získané při projektových dnech formou hlášení do školního rozhlasu, zpráv do tisku a na webové stránky školy. Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Český jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova informatika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více