Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ"

Transkript

1 Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004

2 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská Mgr. Eva Hlavatá Mgr. Jana Kofránková Mgr. Soňa Šonková Mgr. Stanislav Červenka Mgr. Daniel Janata Mgr. Josef Kyncl Mgr. Petr Naske Ing. Jiří Sumbal Mgr. Lubomír Šára Mgr. Milan Šatra 2004 JSI Jednota školských informatiků Strana 2 Studijní materiály

3 Obsah Osnova modulu ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ... 5 Stručná charakteristika... 5 Cílová skupina... 5 Cíle modulu... 5 Vstupní požadavky... 5 Podmínky pro absolvování... 6 Závěrečná práce... 6 Hodinová dotace... 7 Podrobný výukový plán s hodinovou dotací počítač - nástroj v práci učitele počítač - nástroj žáka pro lepší zvládnutí učiva výukové programy počítač nástroj k tvorbě vlastních příprav a metodika výuky nástroj kompenzace vad a poruch učení počítač - realizace a rozvíjení individuálních schopností a zájmů žáků ve volném čase počítač zdroj nebezpečí...11 Technické vybavení školicího střediska...11 Povinnosti školicího střediska...12 STUDIJNÍ MATERIÁLY K JEDNOTLIVÝM OKRUHŮM POČÍTAČ - NÁSTROJ V PRÁCI UČITELE...13 Dovednosti učitele POČÍTAČ - NÁSTROJ ŽÁKA PRO LEPŠÍ ZVLÁDNUTÍ UČIVA VÝUKOVÉ PROGRAMY...19 Popis a využití některých programů...22 Orientační seznam SW POČÍTAČ - NÁSTROJ K TVORBĚ VLASTNÍCH PŘÍPRAV A METODIKA VÝUKY...27 Struktura hodiny...27 Výuková hodina...27 Zahájení...28 Základní počítačová činnost...28 Rozšiřující aktivity...28 Opakování...28 Učební texty přípravy na hodinu...28 Tvorba výukových materiálů příprav na hodinu...29 Příprava...29 Zahájení...29 Činnost v hodině...29 Opakování...30 PODPORA VÝUKY...30 Rozdávané texty...30 Šablony...30 Osvědčení - certifikáty...30 Hodnocení žáků a kvality výuky...30 Příprava na výuku...31 Citlivé materiály...31 PEDAGOGICKÉ PRINCIPY...31 Přístup učitele...31 Vedení třídy...31 Pravidla a disciplína...32 Zahájení hodiny...32 Kooperativní učení spolupráce ve dvojici...32 Aktivní učení a motivace žáků...33 Shrnutí lekce...33 Objektivní hodnocení...33 Komunikace...34 PROSTŘEDÍ V UČEBNĚ...35 Jednota školských informatiků Strana 3 Studijní materiály

4 Volitelný modul UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ PŘÍPRAVY NA VÝUKU POČÍTAČ - NÁSTROJ KOMPENZACE VAD A PORUCH UČENÍ...41 Z pohledu pedagogicko psychologické poradny...41 Stručná charakteristika specifických vad učení z pohledu ZŠ...48 Využití počítače pro nápravu vývojových poruch učení...51 Proč zařazovat speciální počítačové programy do výuky POČÍTAČ - REALIZACE ZÁJMŮ A ROZVÍJENÍ INDIVIDUÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽÁKŮ VE VOLNÉM ČASE...57 Tvůrčí přístup k využití počítačů na 1. stupni ZŠ POČÍTAČ ZDROJ NEBEZPEČÍ...62 Obecné informace...62 Zralost žáků pro počítačový svět...63 Sedm chytrých pravidel pro děti, jak používat Internet...67 Rizika počítačových her...68 Seznam zdrojů k tématice Počítač jako zdroj nebezpečí...71 Zásady pro předcházení problémovým situacím...73 Počítač zdroj technických komplikací...76 Samospráva v počítačové učebně...79 PŘÍLOHY KE STUDIJNÍM MATERIÁLŮM...81 DOPORUČENÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY...82 VYUŽITÍ POČÍTAČE V HODINĚ VÝTVARNÉ VÝCHOVY...83 VYUŽITÍ POČÍTAČE PRO KOMPENZACI PORUCH UČENÍ VE VÝVOJI ŽÁKA...89 UKÁZKA KONKRÉTNÍHO PROJEKTU TVOŘIVÉ INFORMATIKY S BALTÍKEM PŘÍRODOVĚDA VE ČTVRTÉM ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY S VYUŽITÍM ICT VE VÝUCE VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA VLASTIVĚDA VE 4. A 5. ROČNÍKU ADRESÁŘ ASOCIACE DYS CENTER ČESKÉ REPUBLIKY PRO DĚTI S PORUCHAMI UČENÍ SEZNAM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN Detašovaná pracoviště PPP INTERNETOVÉ ADRESY PPP ADRESÁŘ PEDAGOGICKÝCH CENTER, KTERÁ POŘÁDAJÍ ŠKOLENÍ PRO UČITELE Jednota školských informatiků Strana 4 Studijní materiály

5 Osnova modulu Stručná charakteristika: Absolvent modulu ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ získá potřebné informace o nabídce a trendech v hlavních počítačových oblastech, úměrných žákům věkové kategorie do 12 let. Obsah modulu umožní absolventům získání teoretických a praktických dovedností, jak zapojit počítač do každodenní pedagogické praxe. Ukáže možnosti různých typů SW a vzdělávacích systémů. Absolvent získá dovednosti, jak vyhledávat další informační zdroje k této problematice. Osvojí si metodiku, návody a postupy organizace a začlenění ICT do každodenní výuky. Naučí se zapojit vlastní tvořivost k vytvoření příprav a šablon. Obeznámí se s možnostmi vytvořit kvalitní náplně kroužků a dalších aktivit pro žáky zajímající se o tuto problematiku, jako protipól používání počítače a internetu bez konkrétních cílů. Získá informace o programech pro odstraňování poruch učení a bude poučen o jejich správné implementaci. Na závěr vytvoří vlastní přípravu na využití ICT ve vztahu k jeho specializaci a pedagogické praxi, úměrnou věku žáků. Zvolí vhodný program a využije technické vybavení školy. Podle této přípravy provede výuku a výsledek zhodnotí v závěrečné zprávě, jejíž obhajoba je součástí podmínek úspěšného absolvování modulu. Cílová skupina: Modul je primárně určen pro učitele na 1. stupni všech typů základních škol. Zaměření modulu mohou využít i učitelé v MŠ a vychovatelé. Cíle modulu: Po absolvování modulu by měl pedagog získat schopnosti pro tvořivé využívání základních počítačových dovedností a existujících programů k vytvoření vlastních příprav pro smysluplné využití ICT při výuce žáků věkové kategorie do 12 let. Seznámí se s využíváním programů na odstraňování poruch učení. Získá zdroje informací k problematice ICT pro žáky věkové kategorie, se kterou denně pracuje. Naučí se získávat zpětnou vazbu od svých žáků. Poučí se o možnostech, nebezpečích plynoucí z využívání počítačové techniky a hygienických návycích, aby byl připraven pro svou práci v odlišných podmínkách různých typů škol. Absolvování modulu přinese dovednosti, jak využít stávající vybavení školy pro vytvoření vlastního plánu a příprav pro smysluplné využití ICT ve vyučování a získání motivace pro další prohlubování svých znalostí v této oblasti. Vstupní požadavky: Základním požadavkem je splnění směrnic MŠMT/SIPVZ. Každý uchazeč prokáže absolvování školení Z a úvodní modul P. Základním předpokladem jsou znalosti a dovednosti obsažené v předchozích kurzech. Vzhledem k širokému záběru předkládaných aktivit je nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování modulu přiměřená praxe v používání ICT. Jednota školských informatiků Strana 5 Studijní materiály

6 Volitelný modul Podmínky pro absolvování Základní podmínkou absolvování tohoto volitelného modulu je minimálně 80% účast na prezenční části, vytvoření a obhajoba závěrečné práce. Závěrečná práce 1 Písemné vypracování libovolné přípravy na využití ICT ve vztahu k vlastní specializaci a pedagogické praxi. Úměrnost věku žáků, zvolení vhodného programu a zhodnocení technického vybavení školy, např. vyučovací hodina (dvouhodina) pro celou třídu v počítačové učebně zapojení skupin žáků nebo jednotlivců do práce s využitím jednoho počítače ve třídě při běžné výuce např. málotřídní, MŠ aj. vychovatel příprava jednoho dne příměstského tábora se zapojením ICT, využití počítačů při náplni odpoledních aktivit dětí, konkrétní příprava pro vedení počítačového kroužku náplň soutěže v dětském programování ve volném čase žáků. Podle této přípravy provede absolvent výuku na své škole a výsledek zhodnotí v závěrečné zprávě. Součástí zprávy je krátká anketa mezi žáky školy, aby se pedagog dozvěděl, co vlastně žáky zajímá, jak často pracují na PC, jaké programy používají a co je baví, kdo má možnost pracovat i mimo školu na PC či používá internet a k čemu. Získané podklady použije ke zkvalitnění své práce, nebo tvorbě jiných příkladů využití počítače ve vyučování. Obecná osnova závěrečné zprávy a ankety bude součástí studijních materiálů. 2 Odučení této přípravy přímo se žáky a vypracování závěrečné hodnotící zprávy součást závěrečné práce. 3 Obhajoba závěrečné zprávy V rámci vyhodnocení prací školicí střediska na posledním setkání uchazečů vytvoří prostor pro každého absolventa, aby svoji závěrečnou práci mohl prezentovat ostatním přečíst hodnotící zprávu, popř. ukázky či prezentaci předat své zkušenosti a zážitky ostatním (cca 5 až 10 min na osobu). Tento bod by měl vést ke zkvalitnění přípravy závěrečné práce a celkové svědomitější přípravě. Rozsah přípravy Max. tři strany A4 v textové podobě, hodnotící dotazník, popř. šablony, texty pro žáky apod. poslané elektronicky s hlavičkou absolventa lektorovi školicího střediska. Kriteria hodnocení Metodika výuky, určení věkové kategorie, rozsah a zaměření zadané práce, zvolený SW, způsob zapojení žáků, motivace žáků, návaznost na probírané učivo, možnost použití vytisknutých prací pro další práci v klasické výuce, rozpis činností, připravené šablony nebo úkoly, výkladová část, prostor pro činnosti žáků, náročnost úkolu s ohledem na časový prostor, zachování zásad správné filozofie obsluhy PC Jednota školských informatiků Strana 6 Studijní materiály

7 (motivace, vysvětlení činností, spouštění programů, práce se SW, průběžné ukládání, výstup, ukončení práce, odhlášení, vypnutí), shrnutí, hodnocení, závěr hodiny. Zhodnocení přínosu pro žáka. Hodinová dotace Rozsah kurzu je stanoven na 23 hodin prezenčního studia a 7 hodin pro domácí přípravu, samostudium, tvorbu a ověření závěrečné práce. Vzhledem k rozsahu a množství probíraných okruhů by doba prezenčního studia neměla být delší než 5 výukových hodin týdně. Časová prodleva mezi jednotlivými kurzy by měla poskytnout uchazečům dostatečný prostor pro vlastní praktická cvičení k ověření získaných dovedností. Maximální doba pro dokončení modulu jsou 3 měsíce od jeho zahájení. Zde je místo na mé poznámky: Jednota školských informatiků Strana 7 Studijní materiály

8 Volitelný modul Podrobný výukový plán s hodinovou dotací Obsah tématu Hodinová dotace počítač nástroj v práci učitele 1. Zopakování dovedností v základních oblastech ICT (text, tabulky podle úrovně uchazečů), probrat a vytvořit v jednotlivých programech osvědčené konkrétní práce z agendy spojené s prací učitele - pozvánky na třídní schůzky, rozvrh hodin, klasifikace s výpočty průměrů, docházka (soubory si odnese každý účastník na disketě). 2. Komunikace s vnějším světem elektronická komunikace s lektorem, práce s informačními zdroji, v tištěné i elektronické formě publikace, odborná literatura, www stránky pro pedagogy, projekty pro školy, výukové systémy, trendy, recenze aj.). 3. Zvýšení znalostí o vybavenosti školy a fungování PC spolupráce s ICT správcem a metodikem ve škole, požadavek na znalost HW a SW vybavení domovské školy uchazeče, základní instrukce o kontrole kabelů, připojení periferií, přihlášení počítače do sítě, kontrola domény a hesla, uživatelského jména. Cílem je větší informovanost a samostatnost učitelů počítač nástroj žáka pro lepší zvládnutí učiva 1. Použití a popis fungování nabízených výukových programů, jejich vyhledávání a testování možností, posouzení vhodnosti a přínosu pro věkovou kategorii žáků do 12 let. Rozlišení SW podle pedagogické hloubky zpracování tématu Při ukázkách programů a testování zohlednění specializace pro 1. stupeň, vychovatele, MŠ, spec. školy apod. Dělení na placený SW, freewarové verze apod. 2. Praktické ukázky ovládání programů, nastavování jejich parametrů, práce s jednotlivými programy s různými způsoby ovládání, programy s podporou na internetu, výstupy z programů, hodnocení znalostí žáků a využití ve výuce konkrétních předmětů počítač nástroj k tvorbě vlastních příprav a metodika výuky 1. Seznámení s metodikou a postupy práce ve vyučovací hodině, struktura hodiny, kooperativní učení, prostor pro nové dovednosti, samostatnou práci a opakování. Využít kreativnost učitelů, kteří dokáží vykouzlit zázraky z mála. Ukázat možnosti a přinést motivaci. Ukázat, kde je vhodné počítače využít, ale také kam cesta nevede, složitost, komplikace apod. 2. Pro přímé zapojení žáků do výuky s podporou využívání ICT v hodinách je nutné umět vytvořit vlastní přípravy a materiály do výukových hodin, aby zapadaly do osnov všeobecně vzdělávacích předmětů, s využitím potenciálu běžného základního kancelářského a grafického SW a dostupného HW vybavení škol. 3. Tvorba podpůrných materiálů do připravené výuky v různých programech. Pracovní listy, elektronické šablony, tabulky, doplňovačky apod Jednota školských informatiků Strana 8 Studijní materiály

9 počítač nástroj kompenzace vad a poruch učení 4 1. Členění programů podle specifických poruch učení. Jejich popis a didaktické zásady práce se žákem. Způsob hodnocení kvality těchto programů, jejich přínos a efektivita výstupu. Zdůraznit, že jde o dlouhodobý proces působení nejen ve škole. Zajistit, aby pedagog byl schopen předat tyto informace rodičům pro systematickou práci vedoucí k eliminaci poruch učení v domácím prostředí. Využití počítače ve třídě k tomuto účelu a začlenění programů na odstraňování poruch učení do práce učitele Praktické seznámení s některými programy ve spolupráci s odborníkem s praxí, např. z pedagogicko psychologické poradny. Neopomenout pedagogický takt a citlivý přístup, nutnost spolupráce s rodiči a se žákem. Tyto programy mohou požívat i lidé, kteří nemají hlubší znalosti ovládání počítače. 2 počítač možnost pro realizaci zájmů a rozvíjení individuálních schopností žáků ve volném čase 5 1. Časový harmonogram vytížení žáků v používání ICT, největší část spadá do časového prostoru mimo výuku. Potřeba uspokojení vlastních potřeb žáka. Nutnost vytvoření alternativy pro smysluplné využití volného času žáků na práci s PC pod vedením učitele kroužky, soutěže, projekty. 2. Internet a jeho pozitivní využití k rozvoji žádaných zájmů, zdůraznit, že jde o proces ve volném čase dětí. Práce s grafikou, přístup na dětské portály, komunikace žáků, vlastní tvorba v různých programech Programy na podporu kreativního myšlení a výuku algoritmizace a programování pro děti. 2 počítač zdroj nebezpečí 6 1. Upozornění na zdravotní a psychické problémy, které mohou vzniknout při nevhodném používání počítačů (mnoho hodin denně, přemíra nevhodných her bez dozoru učitele a rodičů) Problémy s nevhodným obsahem (porno, sex). 3. Možností zneužití žáků (např. kontakt s pedofilem přes chat). domácí samostudium 7 1. Tvorba přípravy na výuku. 2. Odučení vlastní přípravy Vypracování závěrečné zprávy a podkladů k prezentaci své práce. 2 společná obhajoba závěrečných prací vzájemné předání zkušeností 8 Formou vystoupení s prezentací před ostatními účastníky školení, seznámení s výsledkem, předložení výstupů, zhodnocení vlastní zkušenosti (délka 5-10 min na 1 osobu). 2 celkem 30 Jednota školských informatiků Strana 9 Studijní materiály

10 Volitelný modul 1 počítač nástroj v práci učitele Zázemí učitele a všestrannost v používání ICT na 1. stupni (text, tabulky, grafika, aj.), agenda spojená s prací učitele, elektronická komunikace s lektorem, rodiči a vnějším světem (www stránky pro pedagogy, projekty, výukové systémy, trendy, recenze). Cílem této části je dostatečná znalost práce s multimediálním PC, využití znalostí operačního systému, textového editoru, grafického programu včetně skenování, práce se zvukem a digitálním fotoaparátem. Učitel získá komplexní přehled možností počítače vybaveného odpovídajícími periferiemi. Dále bude seznámen s problematikou obsluhy a základních servisních operací pro odstranění nejčastějších poruch počítačové a kancelářské techniky (základní propojení kabelů, funkce periferií, zakládání papíru, apod.) Seznámí se s informačními kanály, které se zabývají problematikou začlenění ICT do výuky. Zvládnutí technologie je prvním krokem k jejímu smysluplnému využití a začlenění do běžné výuky. 2 počítač nástroj žáka pro lepší zvládnutí učiva výukové programy V tomto bloku získá učitel přehled o programech, které může využít při výuce na 1. stupni ZŠ. Bude seznámen s metodikou testování a posouzení kvality výukových programů, ukázkami metod využití v praxi. Naučí se vyhledávat další programy, porovnávat jejich možnosti, výstupy, konfigurace učitelem nebo žákem apod. Využití a zařazení klasických výukových programů do výuky pro věkovou kategorii žáků (nabídka hotových programů). 3 počítač nástroj k tvorbě vlastních příprav a metodika výuky Na konkrétních příkladech se naučí využívat SW možností programů k přípravám na vlastní výuku a projektů do výuky v jednotlivých předmětech či blocích. Získá odkazy na stávající projekty, stránky, literaturu apod. Zde bude představena doporučená metodika a postupy, jak vytvořit vlastní přípravy a materiály do výukových hodin všeobecně vzdělávacích předmětů s využitím běžného základního kancelářského a grafického SW pro přímé zapojení žáků s podporou využívání ICT ve vyučovacích hodinách. Metodika výuky, určení věkové kategorie, rozsah a zaměření zadané práce, zvolený SW, způsob zapojení žáků, motivace žáků, návaznost na probírané učivo, možnost použití vytisknutých prací pro další práci v klasické výuce, rozpis činností, připravené šablony nebo úkoly, výkladová část, prostor pro činnosti žáků, náročnost úkolu s ohledem na časový prostor, zachování zásad správné filozofie obsluhy PC (motivace, vysvětlení činností, spouštění programů, práce se SW, průběžné ukládání, výstup, ukončení práce, odhlášení, vypnutí), shrnutí, hodnocení, závěr hodiny. Jednota školských informatiků Strana 10 Studijní materiály

11 4 nástroj kompenzace vad a poruch učení Seznámení s používanými programy. Jejich popis a didaktické zásady práce se žákem. Způsob hodnocení kvality těchto programů, jejich přínos a efektivita výstupu. Zajistit, aby pedagog byl schopen předat tyto informace rodičům pro systematickou práci vedoucí k eliminaci poruch učení v domácím prostředí. Využití počítače ve třídě k tomuto účelu. 5 počítač realizace a rozvíjení individuálních schopností a zájmů žáků ve volném čase Způsoby, jak vytvořit smysluplnou náplň pro žáky, rovnoměrné rozvíjení jejich dovedností a individuálních zájmů. Nalézt vhodná témata, atraktivní a použitelné výstupy do praktického života žáků, jako protipól používání počítače žáky pouze pro hry a internet a z toho plynoucí důsledky. Poskytnutí námětů pro smysluplné využití volného času žáků na práci s PC pod vedením učitele. Ukázky existujících projektů, kroužků, soutěží a jejich aplikace, přizpůsobení a efektivní využití. Odkazy na stávající www stránky, literaturu apod. 6 počítač zdroj nebezpečí Upozornění na zdravotní a psychické problémy, které mohou vzniknout při nevhodném používání počítačů (mnoho hodin denně, přemíra nevhodných her bez dozoru učitele a rodičů), problémy s nevhodným obsahem (porno, sex) a s možností zneužití (např. kontakt s pedofilem přes chat). Technické vybavení školicího střediska Základní podmínkou je, aby každý účastník měl svůj vlastní počítač s připojením na internet (min. 128 kbps). Doporučeným vybavením učebny je datový projektor. Požadavky na HW: procesor rychlejší než 300MHz, operační paměť od 32MB a vyšší, prostor na HDD cca 20 MB na každého účastníka, pro školení je ideální 17 monitor. Déle kvalitní plošný scanner, černobílou a barevnou tiskárnu, doporučujeme zařadit pasáž věnovanou pořízení obrázku pomocí digitálního fotoaparátu, scanneru, základní úpravu vlastností objektu a archivaci souboru. Požadavky na SW: OS, textový editor, tabulkový editor, program pro prezentace, program pro tvorbu rastrových obrázků, program pro úpravu a správu rastrových obrázků (fotek). Speciální SW: Tituly podle vlastního výběru, které postihují spektrum všeobecně vzdělávacích předmětů pro věkovou kategorii do 12 let, výukový software různých výrobců s možností nastavení ovládání, několik titulů zdařilých multimediálních encyklopedií, kancelářské balíky, OpenSource řešení, speciální programy pro odstraňování poruch učení (zde spolupracovat se speciálním pedagogem). Jednota školských informatiků Strana 11 Studijní materiály

12 Volitelný modul Pro uchazeče prezentovat některé z existujících příprav na výuku v tištěné i elektronické podobě a prakticky ukázat nabídku dostupné literatury k problematice využití ICT na 1. stupni. Povinnosti školicího střediska V bloku výuky o programech k odstranění poruch učení spolupracovat se speciálním pedagogem s odpovídající praxí s těmito programy, zajistit jeho účast na probíhajícím bloku školení. Školicí středisko zajistí metodickou pomoc učiteli, který učil pouze děti a nyní by se měl stát školitelem dospělých. Při absenci vhodné osoby školitele z 1. stupně je nutné současné školení dvěma osobami. Školicí středisko zajistí metodickou spolupráci jiné osoby splňující požadavky na metodika nebo učitele z 1. stupně. Oba musí projít školením školitelů. Zde je místo na mé poznámky: Jednota školských informatiků Strana 12 Studijní materiály

13 STUDIJNÍ MATERIÁLY K JEDNOTLIVÝM OKRUHŮM 1. počítač nástroj v práci učitele Mgr. Jana Kofránková Zahájení nového školního roku odstartuje každoročně učitelům mimo jiné vyplňování nepřeberného množství pedagogické dokumentace. Některé dokumenty mají jednorázovou podobu, i když se v průběhu roku několikrát opakují obvykle ve čtvrtletí jejich vyplnění nezabere mnoho času. Sem lze zařadit např. zahajovací statistiku, vysvědčení, třídní výkaz, informace o dětech, které je nutno poskytnout odborným pracovištím a státním institucím, zameškané hodiny. Podle potřeby se doplňuje průběžně po celý rok jiná část pedagogické agendy třídní kniha, běžné přípravy, didaktické materiály, přehled o zameškaných hodinách či o finančních záležitostech třídy, zápisy ze schůzek metodického sdružení, třídních kroužků, konzultačních dnů pro rodiče, ale také pozvánky na různé akce, které se žáky v průběhu daného školního roku organizujeme. Další dokumenty lze s menšími či většími úpravami opakovaně využívat i několik let po sobě tematické plány, kontrolní testy, šablony pro zápisy schůzek, seznamy dětí, přehledy různých výsledků, na něž můžeme v dalším roce navazovat často ve formě tabulek. Má-li učitel přístup k počítači, může si spoustu práce usnadnit. Obrovská výhoda nespočívá jen v úhlednosti a přehlednosti veškerých spisů, ale hlavně v časově nenáročných úpravách, ostatně ani skladovací prostory nejsou zanedbatelné, vždyť takový disketový archív učitele prvního stupně se pohodlně vejde do krabičky s deseti disketami a s ostatními nepostradatelnými potřebami učitele pak v pohodě do šuplíku, pro celý první stupeň o dvou až třech třídách v ročníku tak stačí běžná police, zatímco v tištěné podobě to představuje minimálně skříňku Pochopitelně je bezpodmínečně nutné využívat popsaných disket a srozumitelně označených složek. Čas od času je prostě nutné udělat si pořádek i v disketách. Dále je dobré získat mírný předstih, k němuž opět výhodně využijeme počítače. Prakticky hned, jak se učitel dozví, jaká třída a úvazek ho příští rok čekají, může začít. Osvědčilo se mi zpracovávat tematické plány jen co se za dětmi zavřou dveře školy. Po každoročním hektickém závěru školního roku opadne napětí a absence dětí ve školní budově přinese toužebně očekávané uvolnění. A navíc málokterý kantor dokáže okamžitě vysadit, v hlavě se ještě honí nesrovnalosti a překážky posledních dnů, navíc má stále v čerstvé paměti, co se letos podařilo zvládnou, jaké jsou rezervy, kde bude nutno začít, co vypustit, v čem přidat. Rozjetý mozek tak v několika hodinách hravě zvládne to, co po prázdninách spolkne třeba i několik dnů. Osm týdnů relaxující člověk rozhodně potřebuje pomalejší rozjezd, ať se jedná o učitele nebo o žáky. Tematické plány i výchovné záměry lze systematicky řadit podle určitého vzoru šablony. Každý jsme jiný, proto také každému vyhovuje něco jiného. Mně se například velmi osvědčilo vyčlenit si v každém předmětu činnosti, které se svými žáky opakuji a procvičuji, kdykoliv se k tomu naskytne vhodná příležitost rubrika Průběžně potom už opravdu stačí jen vyznačit si stručně ke každému měsíci učivo v heslech. Plány pak lze každoročně postupně i jednorázově upravovat ubrat, co už není třeba trénovat, přidat, na co se chce učitel zaměřit. Samozřejmá je změna učiva. Taková obměna tematických plánů na počítači představuje významnou časovou úsporu při určité Jednota školských informatiků Strana 13 Studijní materiály

14 Volitelný modul praxi stačí dvě až tři hodiny. Na začátku nového školního roku pak stačí vyplnit třídní knihu, doplnit minimum záznamů do třídního výkazu a nadepsat kolonky pro nový ročník v katalogových listech, tedy zhruba hodina práce, u které si, bohužel, s počítačem nevypomůžeme (snad s výjimkou katalogových listů nedávno mi při nástupu nové žákyně přišla kopie katalogového listu zpracovaného na počítači). Pak už stačí jen s úsměvem pozorovat kolegyně, které si vše nechaly na začátek školního roku a teď nevědí, co dřív vyplňovat a dopisovat. Mně zatím zbývá čas na přípravu didaktických materiálů. Individuální plány pro integrované žáky jsou součástí výchovných plánů, poprvé je dobré sestavit je k podle zápisů z PPP. Po každém kontrolním vyšetření pak stačí opravit, vyjmout či doplnit další pokyny a podklady pro nový školní rok jsou na světě. V červnu až srpnu je pak možné ubrat, co se podařilo splnit, přidat, co navazuje, popř. co doporučí odborníci další výrazná časová úspora opravdu není nutné začínat se vším stále od začátku. Vedoucí metodického útvaru může při sestavování celoročního plánu postupovat obdobně, v srpnu potom stačí doplnit konkrétní údaje a individuální aktivity. I tady se tedy osvědčí přehledná šablona, která je pochopitelně podřízena stylu a způsobu týmové práce celé metodické složky na 1. stupni pokud o ní lze v rámci dané školy hovořit Seznam žáků, nejlépe v tabulce, má v průběhu let, kdy žáky učíme, mnohonásobné využití. Kromě klasifikačních přehledů všeho druhu ho lze opakovaně využívat při přehledu třídních financí (tabulky umožňují velmi jednoduše získat přehled o množství peněz, které třídnímu na 1. stupni ZŠ projdou rukama za jediný školní rok, aniž by musel zdlouhavě a pracně tyto položky sám sčítat, stačí soustavná a přehledná evidence v jediné tabulce pak můžeme evidovat veškeré finance daného období školní mléko, příspěvek pro Radu školy, náklady na pracovní sešity, objednané knihy, kazety, CD, kina, divadla, výstavy, koncerty, plavání, bruslení, výlet, exkurze mimo město, školy v přírodě, fotografie, některé materiály pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti a další možné i nemožné ). Přehledné tabulky poslouží také k přehledné evidenci různých výkonů, výsledků, zapomínání, činností či aktivit, ať už v tělesné výchově nebo třeba čtení, nespornou výhodou potom je značná jednoduchost i možnost průběžného sledování a porovnávání individuálního pokroku každého žáka. Seznamu lze opakovaně využívat jako prezenční listiny na třídních schůzkách, konzultačních dnech, lze ho využít k opakovaným zápisům průběžné sčítání absence žáků (optimální je doplňování hodin po dvou týdnech, než se otočí list v třídní knize je to chvilička, která ke konci školního roku má cenu zlata není nutno ztrácet čas v době, kdy učitelka neví, kam dřív skočit, v tabulkách lze dětem nabízet i průběžný stav bodového hodnocení nebo i přehled klasifikace v jednotlivých obdobích, např. porovnání průměrné známky mezi dvěma klasifikačními obdobími. Také rozvrh hodin lze mít v počítači připravený a pouze doplňovat předměty podle časové dotace v ročníku. Pokud učí učitel ve více třídách, snadno si vytiskne jeden rozvrh pro třídu a druhý pro sebe malé děti ocení i barevnost. Barvy se využijí také při návrhu třídního nebo školního pochvalného listu, diplomu prakticky za cokoli, obměna je velmi snadná, stačí změna slůvek recitační nahradit čtenářskou, matematickou, sportovní a vytisknout na slabý karton. Osvědčují se také diplomy omalovánkového typu, kdy ušetříme barvu a vítěz si později diplom může vlastnoručně dotvořit. Obrázky i písmo lze pak dále kombinovat v různých pozvánkách, oznámeních nebo plakátech na akce týkající se třídy i školy. Učitel může využít nabídky z počítače, skenovat i doplnit vlastní. Hezky vypadají také různé jmenovky či vizitky vytištěné na bílém kartonu Jednota školských informatiků Strana 14 Studijní materiály

15 nebo fotografickém papíru. Fotografie, obrázky i text potom uvítají redaktoři třídních i školních novin a časopisů, stejně jako kronikář. Dovednosti učitele Mgr. Soňa Šonková 1. Základní dovednosti v oblasti ICT, potřebné pro práci učitele. Většina potřebných znalostí byla obsažena ve školení Z a úvodním modulu P, pokud se jedná o posluchače začátečníky, je nutné se k některým tématům vrátit, aby teoreticky nabytých znalostí dokázali používat v praxi. Někdy méně do budoucna přináší více. Jakmile tito posluchači získají u méně náročných činností jistotu, budou si automaticky zvyšovat laťku. Nejdůležitější je, aby se naučili správné návyky (odnaučili zlozvyky samouků) v obsluze potřebných programů. Již to vede k větší úspěšnosti a menší pracnosti s tvorbou různých pracovních materiálů. Posluchač by měl umět v jednotlivých částech: 1.1. Pracovat se systémem a) Upravit si pracovní prostředí podle vlastních potřeb nastavení zobrazení displej (plocha, spořič, velikost písma), nastavení rozložení české klávesnice (umístění z y). b) Využívat možností Ovládacích panelů (Panelů nástrojů) jako např. využití kalendáře pro plánování termínů akcí. c) Využívat nejrůznějších programů v Příslušenství (kalkulačka, malování, poznámkový blok, práce s adresářem). d) Tiskárny umět nastavit předvolenou tiskárnu, obsloužit tiskovou frontu (kontrola tiskových úloh, výmaz nechtěných tisků,..). e) Umět si vytvořit složku, vyhledat soubor, složku, zkopírovat z a na disketu, příp. totéž na pevném disku, vymazat, přejmenovat soubor, složku atd. f) Umět použít komprimační program v základní variantě. g) Umět použít antivirový program Pracovat s texty a) Pracovat s textem podle zásad správné tvorby textu, pokročilejší pracují se styly. b) Umět vkládat různé objekty a upravit si jejich vlastnosti (např. obtékání textu, velikost,..), včetně vkládání vybraného textu, obrázku z internetu. c) Umět použít úprav textu (kopírování, přesun, výmaz částí textu) formátu písma, odstavce, odrážek a číslování atd. d) Umět si vytvořit a upravit tabulku, nastavit její vlastnosti. Jednota školských informatiků Strana 15 Studijní materiály

16 Volitelný modul e) Používat nástrojů jako je kontrola pravopisu, dělení slov, základní možnosti kreslení. f) Používat nástroje Hromadná korespondence k tvorbě dopisů, popisků skříněk pro žáky, tvorbě ů. g) Umět využít Vzhled stránky, upravit k tisku a vytisknout dokument Pracovat s tabulkami a) Pracovat s tabulkami podle zásad správné tvorby tabulky. b) Pracovat s relativní a absolutní adresou buňky, umět používat formát buňky, podmíněný formát, automatický formát, atd. c) Umět použít úprav tabulky (kopírování, vkládání, vkládání jinak, přesun, výmaz). d) Umět sestavit jednoduché vzorce, používat základní funkce (např. SUMA, PRŮ- MĚR, POČET), setřídit data, atd. e) Pracovat s více listy (základy). f) Umět vytvořit graf. g) Umět využít Vzhled stránky, upravit k tisku a vytisknout tabulku Pracovat s obrázky a) Znát rozdíl mezi rastrovou a vektorovou grafikou, výhody a nevýhody obou typů, různé formáty souborů. b) Seznámit se s prací scanneru, včetně různých možností nastavení. Pokud je k dispozici možnost konverze na text, bylo by vhodné ukázat i tuto možnost. c) Seznámit se s prací s digitálním fotoaparátem včetně různých možností nastavení. d) Naučit se, jakým způsobem lze měnit velikost obrázku (rozlišení, barevná hloubka, komprese) i s ohledem na velikost dokumentu, příp. přílohy k u. e) Odzkoušet provádění změn obrázku alespoň v jednom volně šiřitelném programu f) Pro tvorbu rastrových obrázků využívat program Malování z Příslušenství Multimediální PC a) Seznámit se s pojmem multimediální PC. b) Seznámit se s ovládáním Windows Media Player. c) Umět nastavit hlasitost zvuku, pokud bude možnost, seznámit s nahráváním zvuků. d) Pracovat s multimediálním programem. 2. Komunikace s vnějším světem 2.1. Komunikace s rodiči a) V současné době lze s řadou rodičů komunikovat prostřednictvím u posluchači mají vesměs tuto oblast zvládnutou. Jednota školských informatiků Strana 16 Studijní materiály

17 b) Některé školy mají vyvinutý systém pro komunikaci s rodiči, který rovněž slouží jako informační systém nejen o prospěchu žáků. Jeden z těchto systémů si mohou školy také např. předplatit na adrese kde funguje modul Žákovská i jako demoverze, kterou si mohou posluchači prozkoušet. Jsou zde zaznamenávány známky, absence, zprávy rodičům Informační zdroje, stránky pro pedagogy, výukové systémy, projekty pro školy. a) Na Internetu je mnoho zdrojů informací, nabídek e-learningu, elektronických publikací, pozor na různou důvěryhodnost těchto zdrojů. b) Informace pro pedagogy o kurzech, e-learningu, projektech i mezinárodních, lze nalézt např. na (evropský vzdělávací portál), (vzdělávací portál Zlínského kraje). c) Nejrůznější informace pro pedagogy lze nalézt na který provozuje Pedagogická fakulta UK Praha. d) Na většině těchto adres jsou i různá diskusní fóra a konference. e) Na Internetu fungují různé výukové systémy, pro 1. stupeň je potřeba si vybrat vhodný systém, neboť větší část výrobců a autorů se věnuje spíše starším žákům. Tyto systémy lze nalézt např. na adresách: Využití hardwarového a softwarového vybavení školy 3.1. Hardwarové a softwarové vybavení školy a) Posluchač by si měl zjistit, jaké vybavení má domovská škola. To je první krok k uvědomění si toho, jak lze nabyté dovednosti využít, příp. jaké oprávněné požadavky může nárokovat. b) Řada škol je vybavena softwarem pro evidenci žáků, tisk vysvědčení (např. systém Bakalář, DM Software,..), pro které posluchač vyplňuje podklady, ale neuvědomí si, že tyto systémy následně mohou poskytovat potřebné výstupy pro pedagoga, vedení školy, které dost často pedagog vytváří zbytečně znova. Leckdy si toto neuvědomuje ani vedení školy a místo, aby trvalo na perfektní údržbě informačního systému, požaduje na pedagozích informace, které může z tohoto systému obdržet v nejrůznějších členěních samo. Nechejte si ve škole ukázat tyto možnosti. c) Práci může rovněž ušetřit a lépe a kvalitněji vykonat i program na tvorbu rozvrhů, který dokáže zpracovat pevná nasazení některých hodin, různé požadavky vyučujících, dodržet hygienu vyučování (např. Bakaláři, Asc Rozvrhy,..).Tento program nejen rozvrh vytvoří, ale i vytiskne v nejrůznějších podobách. Může pak sloužit i jako podklad pro návazný program pro Suplování První kontakt žáka s PC a) Žák bude seznámen, jak postupovat, chce-li použít PC. b) Je-li u PC poprvé, měl by absolvovat úvodní instruktáž od učitele, jak postupovat, většinou obdrží své uživatelské jméno, nastaví si své heslo. Jednota školských informatiků Strana 17 Studijní materiály

18 Volitelný modul c) Učitel zkontroluje zapojení počítače, připojení periferií, je-li v tiskárně papír. d) Žák se přihlásí a pokud systém funguje obvyklým způsobem, může pracovat. e) Po ukončení své práce se žák nezapomene odhlásit. f) Před použitím počítačové učebny se žáky se učitel informuje u správce sítě, příp. metodika ICT, o stavu učebny, o možnosti přihlašování žáků, příp. se dohodne o přípravě PC před hodinou (podle směrnice v domovské škole) Co dělat, když I když je učebna udržována, má vypracovaný řád, který se dodržuje, je důsledně chráněna před viry, mohou nastat situace, které uživatele zaskočí. Něco musí řešit odborníci, na něco stačí uživatel sám. Zde bude uvedeno několik příkladů svépomoci učitele. Doplňte si další. Systém mě nechce přihlásit špatné uživatelské jméno, heslo (pozor na malá a velká písmena, záměnu z-y), chybná doména. Nejde monitor většinou není zapnut, může být vypadlý kabel. Nereaguje myš většinou je zanesená, nutno ji vyčistit (jedná se o myš s kuličkou), nebo je kulička vyndaná (nutno dát jinou myš). Tiskne se to, co nechci nejdřív vyndat papír z tiskárny, vymazat soubor z tiskové fronty, vypnout a znovu zapnout tiskárnu (pokud nechci dotisknout paměť tiskárny). Tiskárna mi nevytiskla zadanou práci v tiskárně není papír, tisk byl směrován na jinou tiskárnu, tiskárna není připojena. Nefunguje síť, přístup na internet zkusit restartovat počítač. Spuštěný program nereaguje volíme kombinaci kláves Ctrl+Alt+Delete a poté v Task Manageru ukončíme běžící program, pokud nereaguje klávesnice ani myš, počítač se musí restartovat, není-li tato možnost, je nutno počítač vypnout to je ovšem až ta poslední možnost, může při ní dojít i k porušení systému. Některé počítače se v těchto případech mohou vypnout pouze držením tlačítka POWER cca 5 sec. Při startu počítače se objeví hlášení, že bude spuštěn scandisk nechte tuto operaci proběhnout, počítač byl vypnut nestandardním způsobem a jsou kontrolovány narušené soubory. Nejde zvuk upravit hlasitost, zapnout reproduktor. Program hlásí, že je soubor jen ke čtení soubor je již otevřen bud' mnou, nebo jiným uživatelem. Jednota školských informatiků Strana 18 Studijní materiály

19 2. počítač nástroj žáka pro lepší zvládnutí učiva výukové programy Mgr. Daniel Janata Nabídka programů od různých výrobců a autorů pokrývá celkem široký prostor potřeb jednotlivých předmětů, ale je zde mnoho rozdílných činitelů. Kvalita, možnost konfigurace učitelem, obsahová náplň, grafické zpracování, možnost tisku výstupů, zapojení multimédií apod. Je patrná snaha producentů podat bližší informace o produktu, na běží recenze titulů, firmy nabízejí na svých stránkách různé ukázky produktů, v rámci projektu Bait bylo testováno mnoho titulů. Většina výrobců poskytuje učitelům ve školách časově omezenou možnost vyzkoušet si se svými žáky výukové programy před jejich zakoupením. Takto si na 1. stupeň můžeme objednat programy z vydavatelství PACHNER (www.pachner.cz) nebo TERASOFT (www.terasoft.cz). Je pouze v kompetenci učitele, než se rozhodne používat určitý SW, aby si dal práci a získal o něm bližší informace, vyzkoušel si jeho ovládání a zhodnotil jeho přínos ještě dříve, než se škola rozhodne pro jeho zakoupení. Důležité je promyslet si využití programu ve výuce, zda nabízí možnost zlepšení úrovně znalostí jednotlivých žáků. Zajímat by nás mělo, zda je program využitelný pouze v předem určeném úseku učiva, či naopak je koncipován pro širší využití i ve více ročnících. Měli bychom promyslet, jak zapojíme využívání programů do celkového kontextu výuky, sestavíme výukové plány, promyslíme mezipředmětové vazby. Učitel by měl získat přehled, jaké programy jsou pro výuku na 1. stupni k dispozici a jakou mají kvalitu. Měl by se naučit využívat takový SW, který se mu osvědčil. Použití a popis principu fungování komerčně nabízených výukových programů, jejich vyhledávání a testování možností, jak posoudit vhodnost a přínos pro věkovou kategorii žáků do 12 let, je jedním z důležitých úkolů v práci pedagoga. Mezi následné úkoly bezesporu patří rozlišení SW podle pedagogického významu a jeho implementace do tématu. Následné informace by vám v této nelehké úloze mohly pomoci. JAK VYBÍRAT DOBRÝ SOFTWARE FREEWARE PLACENÝ SW K základnímu členění využijme rovinu nákladů, tedy placený SW nebo freeware, za který neplatíte. Nezapomeňme ale i zde, na autorská práva, která platí i pro freeware, např. nutnost zaregistrovat používání SW apod. Otázkou jsou asi vstupní finanční podmínky. Pokud je nemáme, je freeware nutným řešením. Pokud ale něco sháníme, měli bychom každopádně začít zde. Zdroje nalezneme i na internetu např. a další. INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ Základním parametrem kvality je určitá intuitivnost ovládání. Možná bychom pod tímto slovem mohli vnímat snadnost ovládání. Děti tak mohou přijít k PC, aniž by musely předem absolvovat dlouhou instruktáž. Intuitivnost vychází z logiky ovládání a nevyžaduje na uživateli předchozí zkušenosti. Je důležitým prvkem při vyhodnocování kvality softwaru. SROZUMITELNOST Navazuje na předchozí kritérium. Děti mladšího věku potřebují pocit porozumění, Jednota školských informatiků Strana 19 Studijní materiály

20 Volitelný modul ale není třeba formu přehánět a vytvářet až jakousi podbízivost. Děti rozumějí, co se po nich chce a k čemu jsou vedeny. Tím pádem se neptají a jsou schopny se SW samostatně pracovat. PŘEHLEDNOST Při prvním používání SW je důležitým prvkem práce přehlednost. Souvisí do jisté míry s intuitivností, ale užší zřetel je nutné brát na orientaci a hlavně pedagogické výsledky práce dětí. Nejenže žáci vědí, co se řeší, ale jsou schopni dobře nalézt odpovědi. Snadno jsou schopny určit, které tlačítko aktivovat v případě všech možných reakcí. Přehledností rozumíme také snadnou orientaci ve všech částech programu. Výukový program by neměl obsahovat příliš mnoho různých hladin. Žák by měl mít díky jednoduché navigaci možnost přecházet z jedné úrovně do druhé. VÝSTUPY A TISKY Jednou z dobrých rozšiřujících možností kvalitního výukového SW jsou možnosti výstupů. Poměrně hojně se objevují tiskové výstupy např. používaných otázek, pracovních šablon, statistiky absolvování testovací části SW apod. V některém SW se také objevují možnosti tisku určitých částí k dalšímu pedagogickému využití. U velice úzké rodiny SW naleznete možnost elektronických výstupů tzv. uložení souborů. Obsahem může být v podstatě vše, co se nachází pro tisk, ale může se objevit i mnohé další. MOTIVACE Základním prvkem úspěšnosti SW je jednoznačně motivace aktéra. Může být zcela funkčně řešena rozličnými způsoby, např. příběhem, grafikou, zápletkou, získáváním čehosi, motivačním hodnocením, okamžitou zpětnou vazbou. Už na první pohled musí být znát, že vtahuje děti do hry, vybízí je k aplikaci, podporuje v řešení, pomáhá při nejasnostech, neustále s nimi interaktivně komunikuje. Při posuzování vhodnosti motivace mějme na paměti, že s vybraným programem budeme pracovat v určitém období téměř každodenně. Potřebujeme, aby se žáci u počítačů vystřídali, pro každého bude stačit například desetiminutová činnost. Pak oceníme jednoduchou motivaci (např. doplňování obrázku), kdy u počítače sedí skupinka žáků a pravidelně se při doplňování střídají. I sebelépe propracovaný příběh bude vhodnější spíše pro domácí přípravu. HRA Pro děti mladšího věku je důležitá hra. Samozřejmě souvisí s motivací a díky věku dětí je často uplatňována. Otázkou ale zůstává, jaká hra je vlastně v programu využita. Je-li to hra pro hru, nebo aktivita, která motivuje, zefektivňuje vzdělávání, inspiruje k dalším činnostem. Hra samozřejmě není podmínkou u výukového SW, ale je dobré, když se dobře nastaví a vhodně uplatní. Tím usnadňuje zapamatování a ulehčuje proces učení. ZÁZNAMY A EVIDENCE VÝSLEDKŮ PRÁCE ŽÁKA Hodně kvalitních SW umožňuje další využití výsledků práce dětí. Důležitou rovinou je zaznamenání výsledků, případně chyb a cílem ne žáky demotivovat, ale umožnit jim osobní srovnání minulých výsledků s aktuálními. To má nejen dobrý vliv na samotného žáka (pozor na mnoho nedobrých výsledků), ale i pro samotného učitele vzhledem k další práci s výsledky žáků. Pro stanovení tendencí a další analýzu je dobré tuto možnost mít k dispozici. V rovině opakování nebo jako ukazatele zvládnutí problematiky je to nezastupitelné. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ Jednota školských informatiků Strana 20 Studijní materiály

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň / 5.ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz IT metod výukový 72 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní ovládání PC (zapnout

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

5. 3. Informační a komunikační technologie

5. 3. Informační a komunikační technologie 5. 3. Informační a komunikační technologie 5.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA I. Obsahové vymezení Žáci se orientují v základní terminologii, osvojují si zacházení s počítačem

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ICT plán školy na rok 2006 - Vstupní parametry. Základní škola Lysice

ICT plán školy na rok 2006 - Vstupní parametry. Základní škola Lysice ICT plán školy na rok 2006 - Vstupní parametry Obecné Vstupní parametry školy Rok 2006 Počet žáků celkem 524 z toho na I.stupni 190 z toho na II. stupni 334 Počet pedagogů celkem 35 Počet učeben 28 Počet

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Ročník : 1. 2. 3. 4. 5. Počet hodin týdně: 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 5. května 200, č.j. 19 076/2005-24 s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce)

Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Matematika 3. ročník (Rovinné obrazce) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Rovinné obrazce Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce.

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce. Závěrečná práce kurzu počítačové gramotnosti ST06 (L. Demelová) Příprava na hodinu MATEMATIKY 4. ročník Jsme malotřídní vesnická škola se třemi třídami a 4. ročník tvoří díky vyššímu počtu žáků samostatnou

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_9_Software_-_základní_programové_vybavení_počítače

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Úvod do předmětu, základní pojmy IVT, operační systém MS Windows, Internet, e-mail, číselné soustavy a uložení dat v

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5.2.3.1. Informatika. 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.2.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Posláním vyučování informatiky je vést žáky k pochopení základních pojmů,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více