ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň vzdělání: čtyřletý denní forma vzdělávání střední vzdělání s maturitní zkouškou

2 OBSAH 1 Identifikační údaje 3 2 Profil absolventa Uplatnění absolventa v praxi Očekávané výsledky vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání 5 3 Charakteristika ŠVP Podmínky přijetí ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání a profilová část maturitní zkoušky Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Kompetence a průřezová témata Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Organizace výuky Způsob a kritéria hodnocení žáků Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 18 4 Učební plán Přehled využití týdnů v období září červen školního roku 20 5 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Přehled uplatnění kompetencí a průřezových témat v ŠVP 23 6 Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk (první cizí jazyk) Německý jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská nauka Psychologie Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Tělesná výchova Lyžařský kurz Turistický kurz Informatika Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Ekonomická cvičení Účetnictví Právo Odborná praxe Popis materiálního a personálního zajištění výuky Materiální zajištění Personální podmínky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Autorský tým Seznam příloh 168

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název: Gymnázium a obchodní akademie Chodov Sídlo: Smetanova 738, Chodov RED-IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Jméno ředitele: Ing. Bc. Markéta Šlechtová Koordinátor ŠVP: Mgr. Martina Fenclová Kontakty: tel.: fax: Zřizovatel školy: Název: Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary Kontakty: tel.: (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy) Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Platnost dokumentu od 1. září počínaje 1. a 2. ročníkem. Jedná se o 2. verzi na základě revize 1. verze. 1. verze platná od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem. Č.j. V Chodově dne L.S. podpis ředitele školy

4 2 PROFIL ABSOLVENTA Název školy: Adresa školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Platnost od: Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, Chodov Ekonomické lyceum Chodov střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní 1. září 2010 (počínaje 1. a 2. ročníkem) 2.1 Uplatnění absolventa v praxi Absolvent oboru vzdělání ekonomické lyceum je připraven na další studium, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání, jazykové znalosti, znalost techniky psaní na PC desetiprstovou hmatovou metodou, ovládání programového vybavení počítače jsou předpokladem pro rychlou orientaci a zapracování absolventů i při případném přímém uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání. 2.2 Očekávané výsledky vzdělávání Vzdělávání v oboru ekonomické lyceum směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili odpovídající předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách, či se dobře uplatnili i v praxi. Důležité je, aby si žáci vytvořili následující kompetence. Žák je veden k tomu, aby byl schopen: aktivně přistupovat ke své profesní kariéře, včetně přizpůsobování se změnám na trhu práce, pochopit význam vzdělávání pro svoji úspěšnou profesní kariéru a chápal nutnost sebevzdělávání, adaptovat se na nové podmínky, byl flexibilní a kreativní, přijímat odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování, jak týmové, tak i samostatné práce, správně odhadnout své možnosti a schopnosti, respektovat možnosti a schopnosti jiných, pracovat se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně vyhledávat potřebné informace, pracovat s mini, správně je interpretovat, efektivně prezentovat výsledky své práce, prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky, práva a marketingu při řešení ekonomických problémů, sledovat průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, odhadnout dopady opatření hospodářské politiky u nás i v jiných státech, orientovat se v základních podnikových činnostech, v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů, znát práva a povinnost zaměstnavatelů a zaměstnanců, pracovat se statistickými údaji a doklady finančního trhu, účtovat běžné účetní operace a vypočítat daňovou povinnost, efektivně ovládat klávesnici počítače a vyhotovovat základní druhy písemností v normalizované úpravě, chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovat stanovené standardy kvality procesů, výrobků nebo služeb, nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí, chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své, svých spolupracovníků, klientů a zákazníků, osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb, získávat informace z otevřených zdrojů - celosvětové sítě Internet,

5 dodržovat příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady, jednat odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný, dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost jiných lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických hodnot, aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti, ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a řešit své osobní a sociální problémy, ctít tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost a současnost v evropském i světovém kontextu, myslet kriticky - zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi, vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a vhodně se prezentovat, používat dva cizí jazyky v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata, efektivně pracovat s cizojazyčným textem, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění reálných situací (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) a používat je pro řešení, zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, adekvátně reagovat na rady a kritiku a přijímat ji, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví, adaptovat se na měnící se životní podmínky, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem, pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nový aplikační software, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky informačních a komunikačních technologií. 2.3 Způsob ukončení vzdělávání Způsob ukončení studia: Potvrzení dosaženého vzdělání: Stupeň dosaženého vzdělání: maturitní zkouška. vysvědčení o maturitní zkoušce. střední vzdělání s maturitní zkouškou. Škola zajišťuje svým absolventům Europass, který certifikuje jejich dosažené vzdělání v Evropské unii i dalších státech. Způsob ukončeni vzdělávání na střední škole je v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou v platném znění. Bližší informace viz. kap CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Podmínky přijetí ke vzdělávání Přijímání ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70 a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

6 Vlastní přijímací řízení probíhá dle pravidel stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok - nejpozději do konce ledna jsou zveřejněna kritéria přijímacího řízení. Při přijímacím řízení jsou zohledněny kromě studijních výsledků žáků ze základní školy také konkrétní úspěchy žáků ve vědomostních soutěžích. Obor vzdělání nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, nejsou tedy stanoveny žádné podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání a profilová část maturitní zkoušky Způsob ukončení vzdělávání na střední škole je v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou v platném znění. Maturitní zkouška se skládá ze dvou oddělených částí - společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek a) zkouška z českého jazyka b) zkouška z cizího jazyka c) volitelná zkouška (alternativy: matematika, občanský a společenskovědní základ nebo informatika). Žák může konat zkoušku pouze z cizího jazyka, který je vyučován na škole. Škola zajišťuje přípravu svých žáků na všechny tři volitelné zkoušky v základní úrovni obtížnosti. Dále žák může konat až 3 nepovinné zkoušky podle vlastního zajmu z nabídky uvedené v prováděcí vyhlášce. Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Nabídka školy odpovídá požadavkům RVP - Nejméně jednu ze tří koná ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí. Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky podle vlastního zajmu z nabídky. Charakteristika formy a obsahu 1. zkouška Soubor ekonomických předmětů (EKO, EKC, PEK, UCE, PRA) praktická zkouška 2. a 3. zkouška žák si volí dva předměty z nabídky, přičemž alespoň jedna zkouška musí být z ekonomického předmětu (Ekonomika nebo Účetnictví) Ekonomika ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Účetnictví ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Česká a světová literatura (CJL literatura) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Matematika - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Anglický jazyk 1 - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Německý jazyk 1 - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Informatika - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Dějepis - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Občanský základ (občanská nauka, psychologie) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. 1 Nemůže si vybrat ten cizí jazyk, z něhož konal zkoušku ve společné části.

7 Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí. 3.3 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Koncepce středního vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. K základním předpokladům patří schopnost jedince orientovat se v informačních zdrojích, efektivně v nich vyhledávat a vyhledané informace interpretovat, zasazovat do kontextu, tvořivě zpracovávat a vytvářet z nich znalosti. Jako teoretické východisko pro koncipování struktury cílů středního odborného vzdělávání byl použit známý a respektovaný koncept čtyř cílů vzdělávání pro 21. století. V souladu s tím je záměrem (obecným cílem) středního odborného vzdělávání připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa, tzn.: učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat, učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, yt schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován, učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utvářeni, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobni zodpovědností, učit se žít společně, učit se žit s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Žáci jsou cílevědomě připravováni na týmovou práci a na vytváření mezilidských vztahů. Od transmisivního přístupu výuky, kdy učitel předává žákům již hotové poznatky, směřujeme ke konstruktivistickému přístupu, kdy si žáci za pomoci učitelé vytvářejí na základě svých již dříve vytvořených myšlenkových schémat nové znalosti, dovednosti a návyky. Ve výuce jsou ve vhodném poměru zastoupeny jak tradiční vyučovací metody, tak i metody moderní. Převažují metody výuky, které aktivizují vlastní úsilí žáků při získávání vědomostí a dovedností. Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Kromě výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost působení na osobnost žáka s cílem připravit ho na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život. Důraz se klade zejména na rozvíjení takových kompetencí, všeobecných a odborných vědomostí a dovedností, které utvářejí studijní předpoklady žáka a podporují jeho motivaci k dalšímu studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Velký význam má praktické vyučování, teoretická výuka je doplněna hodinami seminářů a laboratorních prací. Výuka je přiměřeně doplňována o samostatné práce žáků formou referátů, projektové práce a projektové dny. Odborná praxe jako jedna z forem praktického vyučování je zařazena do třetího ročníku v rozsahu dvou týdnů. Tuto praxi žáci absolvují na pracovištích reálných podniků (výrobních, obchodních, poskytujících služby) nebo organizací (organizačních složek státu, příspěvkových organizací). Menší část odborné praxe je realizována ve čtvrtém ročníku v sekretariátu školy. Blíže kap Učební plán a učební osnovy vyučovacích předmětů jsou sestaveny s důrazem na vzájemné vztahy a souvislosti mezi jednotlivými vyučovacími předměty. V učebním plánu je posíleno zejména matematické, odborné a dále jazykové vzdělávání. Matematika je předmětem všeobecně vzdělávacím a současně předmětem průpravným pro odborné vzdělání. Její zvládnutí považujeme za důležitý předpoklad pro další úspěšné studium na vyšším typu školy. Kromě mateřského jazyka je věnována velká pozornost i výuce dvou cizích jazyků (anglický a

8 německý). To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni potřebné pro pracovní uplatnění (porozumění běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě), pro účinnou mezinárodní komunikaci ale i pro osobní potřebu žáka, neboť aktivní znalost cizích jazyků usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. Pro zájemce o studium jazyků škola nabízí nejen volitelné konverzační semináře, ale i nepovinný jazykový předmět (dvouletý kurz pro zvládnutí základů třetího cizího jazyka). K profilaci žáků jsou určené volitelné předměty v posledních dvou ročnících. Kromě nabídky v oblasti jazykového vzdělávání si žáci si mohou volit též předměty technického charakteru, předměty z oblasti společenských věd, odborné předměty z oblasti podnikání a podnikové činnosti nebo z oblasti financování. Konkrétní realizace pro daný školní rok závisí na zájmu ze strany žáků a na personálních možnostech ze strany školy. Podporujeme žáky také v mimoškolní činnosti. Výchova k odborným a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů i při akcích uskutečňovaných v průběhu studia. Žákovské týmy zajišťují prezentaci školy na veřejnosti, soutěže týmů i jednotlivců, charitativní akce, ap. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Do plánu práce školy jsou zařazena i témata environmentálního vzdělávání, sexuální výchovy, prevence sociálně patologických jevů, mravní výchovy. Důraz se klade zejména na rozvíjení takových kompetencí, všeobecných a odborných vědomostí a dovedností, které utvářejí studijní předpoklady žáka a podporují jeho motivaci k dalšímu studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole Kompetence a průřezová témata Kompetence Kompetence jsou ohraničené struktury schopností a znalostí a s nimi související dovednosti, postoje a hodnotové orientace, které jsou předpokladem pro výkon žáka absolventa ve vymezené činnosti (vyjadřuji jeho způsobilost nebo schopnost něco dělat, jednat určitým způsobem). V odborném vzdělávání se kompetence formálně děli na klíčové a odborné, ve skutečnosti však neexistuji odděleně, prolínají se. Klíčové kompetence je soubor požadavků na vzdělání, zahrnující vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Jsou univerzálně použitelné v různých situacích. Odborné kompetence je soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon pracovních činností daného povolání nebo skupiny příbuzných povolání. Vztahují se k výkonu pracovních činnosti a vyjadřují profesní profil absolventa oboru vzdělání, jeho způsobilosti pro výkon povolání. Učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové a odborné kompetence žáků pomoci výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou koncipovány na úrovni školy a jednotlivých vyučovacích předmětů, resp. v rámci předmětových komisí. Přehled realizace jednotlivých kompetencí v ŠVP je zpřehledněn v tabulce v kapitole 5.1. Klíčové kompetence a) Kompetence k učení (U) Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, byt čtenářsky gramotný, s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku aj.), pořizovat si poznámky, využívat ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého

9 učení ze strany jiných lidí, znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Výchovně vzdělávací strategie klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací, vedeme žáky ke skupinové práci, obhajobě výsledků a sebehodnocení, podporujeme tvořivost, iniciativu, podporujeme žáky v účasti na soutěžích, zadáváme zajímavé úlohy, které podněcují žáky k potřebě sebevzdělávání. b) Kompetence k řešení problémů (R) Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešeni). Výchovně vzdělávací strategie vedeme výuku tak, aby žáci hledali různé varianty řešení problémů a své řešení si uměli obhájit, ve vhodných oblastech nabízíme netradiční úlohy, problémové úlohy z běžného života, při řešení úloh vedeme žáky k zapojení se do všech fází řešení problému - plánování, příprava, realizace, hodnocení, během výuky zadáváme žákům časově limitované úkoly. c) Komunikativní kompetence (K) Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.), vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě), chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, byt motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. Výchovně vzdělávací strategie vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli i s ostatními osobami, vedeme žáky ke správnému vyjadřování při prezentacích, v rámci projektových dnů, učíme žáky obhajovat vlastní názor, argumentovat i vyslechnout druhé.

10 d) Personální a sociální kompetence (S) Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek, reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidi, přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytvářeni vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Výchovně vzdělávací strategie vedeme žáky ke skupinové práci, dbáme na to, aby žáci ve skupině střídali role, při práci žáky vedeme ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a splnění kritérií pro hodnocení, dbáme na dodržování a vytváření přátelské atmosféry ve škole, žáci se podílejí na tvorbě pravidel, vedeme žáky k toleranci jiných kulturních, sociálních i etnických skupin (zapojení do projektu Jeden svět na školách, pomoc při charitativních akcích, Adopce na dálku, aj.), účastí na různých kulturně společenských akcích motivujeme žáky k dodržování zásad společenského chování. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí (O) Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zajmu, ale i ve veřejném zajmu, dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidi (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní toleranci k identitě druhých, zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě, chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních, uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim pozitivní vztah. Výchovně vzdělávací strategie zadáváním seminárních prácí motivujeme žáky k organizaci vlastního času, k prezentaci své práce, k sebehodnocení, k toleranci k výsledkům ostatních žáků, k dodržování pravidel o ochraně duševního vlastnictví, vedeme žáky k ochraně životního prostředí - třídění odpadu v prostorách školy, péče o okolí školy, žáci se podílejí na výzdobě školy, účastní se výtvarných a literárních soutěžích, exkurze - Integrovaný záchranný systém, praktická cvičení pro záchranu života,

11 účastí na dobročinných akcích vedeme žáky k pochopení potřeby pomoci znevýhodněným skupinám. respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků a současně je vedeme k tomu, aby si uvedené odlišnosti ve svém kolektivu uvědomovali a také je respektovali, podporujeme principy solidarity mezi žáky, žáky a učiteli, mezi mladou a starší generací, s cizími národy a národnostmi, odlišnými rasami, ve vhodných případech posilujeme pocit vlastenectví, hrdosti na národní dějiny a kulturní odkaz národa, f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám (P) Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli: mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady, umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. Výchovně vzdělávací strategie realizací odborné praxe, ale i zadáváním praktických úloh při výuce vedeme žáky k získání pracovních návyků, dodržování pravidel bezpečnosti práce, ke kontrole své práce, k vyhodnocení výsledků práce, zadáváním domácích úkolů vedeme žáky k upevňování návyků systematické přípravy a dodržování dohodnutých pravidel v oblasti vyhotovení a předložení těchto prací, vhodně volenými exkurzemi doplňujeme teoretickou výuku o příklady z praxe, zadáváme žákům úlohy na vyhledávání informací o pracovních příležitostech, spolupracujeme s úřadem práce při pořádání besed. g) Matematické kompetence (M) Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: správně používat a převádět běžné jednotky, používat pojmy kvantifikujícího charakteru, provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy, nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení, číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.), aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru, efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. Výchovně vzdělávací strategie při řešení konkrétních praktických úkolů vedeme žáky ke správnému používáni a převáděni běžných jednotek, rozvíjíme u žáků dovednost efektivně aplikovat matematické postupy, vedeme žáky k provádění reálného odhadu výsledku, zadáváme úlohy nejen v textové podobě, ale i ve formě grafického znázornění tabulky, diagramy, grafy, schémata a rovněž vyžadujeme výsledky prací také v grafické podobě, předkládáme žákům úlohy posilující prostorovou představivost, zadáváním matematických projektů vedeme žáky k nacházení vztahů mezi jevy a předměty,

12 k jejich vymezení, popisu a správnému využití pro dané řešeni. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (I) Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nové aplikace, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Výchovně vzdělávací strategie využíváním počítačů při výuce a vyhledávání informací nejen v oblasti informatiky, ale téměř ve všech vzdělávacích oblastech rozvíjíme a zdokonalujeme u žáků dovednost pracovat s prostředky ICT, pracovat s programovým vybavením počítače, vyžadujeme od žáků využívání informačních technologii pro získávání informací i jako nástroje pro tvůrčí činnost (tvorba prezentací, článků, referátů, webových stránek apod.) u žáků postupně vytváříme ucelený přehled o běžných zdrojích informací, které jsou důležité pro orientaci v běžném životě, seznamujeme je i s informačními zdroji, ve kterých získají potřebné informace pro výkon svého povolání a trvalý přehled o vývoji v rámci profese. Odborné kompetence a) Vzdělávání směřuje k tomu (V), aby absolventi: mysleli v ekonomických souvislostech, při řešení problémů uplatňovali hledisko ekonomické efektivnosti a chovali se racionálně v osobním i profesním životě, při řešení ekonomických problémů prakticky aplikovali poznatky z ekonomiky, marketingu, práva a účetnictví a prováděli potřebné ekonomické propočty, pracovali se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně vyhledávali potřebné informace, pracovali s nimi, správně je interpretovali a využívali, samostatně zpracovávali odborné práce a projekty, efektivně prezentovali výsledky své práce, sledovali průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice a dokázali se k němu vyjádřit na základě samostatného vyhodnocení ekonomických souvislostí, orientovali se v průběhu základních podnikových činností (marketing, nákup a pořizování materiálu, pořizování dlouhodobého majetku, získávání zaměstnanců, prodej), orientovali se v činnosti bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů, pracovali s autentickými údaji a doklady v oblasti finančního trhu a prováděli výpočty potřebné pro posouzení nabídky bankovních a pojistných produktů, účtovali běžné účetní operace a orientovali se v daňové soustavě, efektivně ovládali klávesnici počítače a vyhotovovali základní druhy písemností, uměli jednat s klienty a obchodními partnery, při jednání uplatňovali vhodné komunikační prostředky. Výchovně vzdělávací strategie nabízíme žákům dostatek informačních zdrojů pro orientaci v ekonomických a právních informacích, pro samostatné vyhledávání, interpretaci a využívání těchto informací, zadáváním vhodných úloh zejména pro praktické činnosti utváříme a rozvíjíme u žáků dovednosti v oblasti provádění typických podnikových činností, vedeme žáky k propojování informací s praxí a skutečným životem, pomocí modelových situací rozvíjíme a zdokonalujeme u žáků dovednost komunikovat s klienty a obchodními partnery, žáci jsou vedeni k vytváření vlastních materiálů a dokladů což považujeme za důležité pro pochopení podnikové ekonomické reality,

13 realizací odborné praxe mají žáci možnost setkat se s reálnými materiály a doklady. při výuce účetnictví je kladen důraz na samostatnou práci s doklady, pečlivost a přesnost při vedení účetnictví a daňové evidence v písemné podobě i pomocí počítačového programu. b) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (B), tzn., aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást peče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrženi certifikátu jakosti podle příslušných norem, znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohroženi zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik, znali systém peče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce), byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocněni nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. Výchovně vzdělávací strategie během celého vzdělávání vedeme žáky k osvojování zásad a návyků v oblasti ochrany zdraví při práci a aby byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik, žáci jsou seznámeni s řády odborných učeben, školním řádem, pravidly BOZ a PO, vedeme je k dodržování pravidel obsažených v těchto řádech, realizací exkurze - Integrovaný záchranný systém žáci provádějí praktická cvičení pro záchranu života. c) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb (K), tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). Výchovně vzdělávací strategie průběžně vedeme žáky k tomu, aby výsledky své práce odevzdávali v požadované kvalitě, tyto požadavky jsou svázané s kritérii hodnocení, průběžně vedeme žáky k chápání kvality jako významného nástroje konkurenceschopnosti. d) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje (E), tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životni prostředí, sociální dopady, efektivně hospodařili s finančními prostředky, nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Výchovně vzdělávací strategie Během celého vzdělávání vedeme žáky k tomu, aby jednali ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Průřezová témata Průřezová témata jsou formativním prvkem vzdělávání, vytvářejí prostor pro individuální uplatnění žáků, pro spolupráci mezi žáky a pomáhají rozvíjet osobnost žáka. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů. Tím ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

14 Přehled uplatnění průřezových témat ve výuce je uveden v kapitole 5.1. Občan v demokratické společnosti (DS) 1) osobnost a její vývoj, 2) komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, 3) společnost - jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství, 4) historický vývoj (především v 19. a 20. století), 5) stát, politický systém, politika, soudobý svět, 6) masová média, 7) morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, 8) potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu je v prováděné etické výchově, ve vytváření demokratického klimatu školy a v promyšlených a funkčně používaných výchovných a vzdělávacích strategiích v jednotlivých vyučovacích předmětech. Člověk a životní prostředí (ŽP) 1) biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti abiotických a biotických podmínek života, ekologické přizpůsobivosti, vzájemných vztahů organismů a prostředí, struktury a funkce ekosystémů, významu biodiverzity a ochrany prostředí), 2) současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví), 3) možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě (nástroje právní, ekonomické, informační, technické, technologické, organizační, prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje). Těžiště realizace tohoto průřezového tématu je v prováděné environmentální výchově, v postupném procesu ekologizace školy, v průběhu exkurzí a v promyšlených a funkčně používaných výchovných a vzdělávacích strategiích v jednotlivých vyučovacích předmětech. Člověk a svět práce (SP) 1) charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry, společenská prestiž ap.), uplatnění po absolvování oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, vztah k zájmům, studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem a zdravotním předpokladům žáků), 2) trh práce, jeho ukazatele, vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů, 3) soustava školního vzdělávání v ČR, návaznost jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování střední školy, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení, možnosti studia v zahraničí, 4) informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o trhu práce, 5) písemná i verbální prezentace při vstupu na trh práce, sestavování žádostí o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, průvodních (motivačních) dopisů, jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik konkrétních situací, 6) zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky, výpočet, možnosti zaměstnání v zahraničí, 7) soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku, 8) podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti volby povolání a hledání zaměstnání a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným, 9) práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu je v prováděné kariérové výchově, v průběhu odborné praxe žáků a odborných exkurzí a v promyšlených a funkčně používaných výchovných a vzdělávací ch strategiích v jednotlivých vyučovacích předmětech.

15 Informační a komunikační technologie (IT) 1) seznámení s prostředky a metodami informačních a komunikačních technologií, 2) pochopení základních principů informačních a komunikačních technologií. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu je v provádění praktických úkolů v odborných učebnách výpočetní techniky, ve výchově v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci odborných vyučovacích předmětů a v promyšlených a funkčně používaných výchovných a vzdělávacích strategiích v jednotlivých vyučovacích předmětech. 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcích předpisů. Žáci diagnostikovanými specifickými poruchami učení jsou v evidenci výchovného poradce, který spolupracuje s jednotlivými vyučujícími i rodiči těchto žáků a s příslušným pedagogicko psychologickým zařízením. Vyučující dodržují doporučení daná pedagogicko psychologickou poradnou (PPP). Výchovný poradce sleduje práci s těmito žáky, probíhají konzultace s vyučujícími, žákem a hospitace v hodinách. Pokud poradna doporučí žáka k integraci, je mu na žádost zákonného zástupce v příslušných předmětech vytvořen individuální vzdělávací program. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Škola spolupracuje s PPP Karlovy Vary a dalšími institucemi dle potřeb konkrétního žáka. Žákům se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním jsou vytvořeny potřebné podmínky pro vzdělávání, na základě doporučení Speciálně pedagogického centra (SPC). Při hodnocení se přihlíží k povaze postižení či znevýhodnění. Vyučující uplatňují individuální přístup při stanovení obsahu, metod i forem výuky a při hodnocení výsledků. Na základě doporučení poradenského pracoviště mohou zákonní zástupci žáka požádat o vytvoření individuálního vzdělávacího programu (IVP). Pomoc žákům se sociálním znevýhodněním realizujeme podle konkrétních potřeb. Třídní učitel pomáhá žákovi v integraci do třídního kolektivu, dále naváže kontakt s rodinou a usiluje o spolupráci rodiny a školy. Výchovný poradce s třídním učitelem školy věnuje zvýšenou pozornost vztahům ve třídě a sleduje studijní výsledky žáka. Vždy respektujeme odlišné učební styly žáka z různých kultur a specifických prostředí. 3.6 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků mimořádně nadaných je realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcích předpisů. Zjišťování mimořádného nadání provádí školské poradenské zařízení se souhlasem zákonného zástupce. Je nezbytné, aby vyučující sledovali žáky a pomohli tím k identifikaci mimořádného nadání. Výchovná poradkyně poskytuje vyučujícím nezbytnou součinnost. V případě diagnostikování mimořádně nadaného žáka škola postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. U mimořádně nadaných žáků je zapotřebí zvýšit motivaci rozšířením základního učiva do hloubky v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Jsou jim zadávány náročnější úkoly, samostatné práce (např. referáty), učitel je vhodným způsobem zapojuje do činnosti v hodině. Je jim poskytován i prostor nad rámec vyučovacích hodin. Zároveň jsou tito žáci ve velké míře zapojováni do předmětových soutěží, olympiád, středoškolské odborné činnosti ap. Pokud to doporučí poradenské zařízení může ředitel školy povolit žákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 3.7 Organizace výuky Organizace výuky oboru vzdělání Ekonomické lyceum vychází z cílů středního odborného vzdělávání a z požadavků na přípravu žáků ke studiu na vysokých školách, příp. vyšších odborných školách. Je organizováno v délce 4 let v denní formě vzdělávání. Výuka je realizována podle učebního plánu v rámci stanoveného rozvrhu hodin.

16 Do učebního plánu jsou zařazeny vyučovací předměty stanovené na základě vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů daných v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Výuka je realizována z větší části v učebnách odborných předmětů a v menší míře v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Pokud se jedná o předměty, které vyžadují větší důraz na procvičování či praktické dovednosti, je tato výuka zpravidla realizována v dělených třídách (např. výuka jazyků, výuka Informatiky, Písemné a elektronické komunikace, Účetnictví, Ekonomických cvičení, volitelných předmětů) v závislosti na počtu žáků ve třídě. Výuka tělesné výchovy probíhá ve vlastní tělocvičně nebo ve venkovním sportovním areálu, který je v těsném sousedství školy. K ověření dosažených vědomostí a dovedností napomáhá odborná praxe, která je zařazena do třetího ročníku v rozsahu dvou týdnů.tuto praxi žáci absolvují na pracovištích reálných podniků (výrobních, obchodních, poskytujících služby) nebo organizací (organizačních složek státu, příspěvkových organizací). V rámci komunikačních dovedností žáci sami jednají se zástupci těchto institucí o uzavření smlouvy o odborné praxi. Odborná praxe je zakončena vypracováním samostatné práce. Za zajištění odborné praxe odpovídají učitelé odborných předmětů. V průběhu odborné praxe jsou žáci kontrolováni na pracovištích pověřeným zaměstnancem školy osobně nebo prostřednictvím telefonického rozhovoru. V rámci odborné praxe dlouhodobě spolupracují se školou např. tyto instituce: Úřad práce Sokolov, MěÚ Chodov, Magistrát města Karlovy Vary, Okresní soud Sokolov, Okresní soud Karlovy Vary, Pojišťovna Allianz, a. s., Chodov, VZP, a. s., Karlovy Vary, Chodos, s. r. o., Chodov, Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov. Součástí odborného výcviku našich žáků je i celodenní praxe v sekretariátu školy. Žáci jsou seznámeni s funkcí a činnostmi sekretariátu a vykonávají běžné denní činnosti s tím spojené. Podrobnější informace viz. kap Ve 3. ročníku žáci pod odborným dohledem vyučujících zpracovávají ročníkové práce z různých vzdělávacích oborů podle svých zájmů a výsledky prezentují před třídou. V příslušném předmětu jsou jejich ročníkové práce a prezentace vyučujícím hodnoceny přihlíží se k formální stránce (jazyková správnost, dodržení norem pro vypracování samostatných prací), stránce obsahové (struktura práce, odborná terminologie) i ke způsobu vlastní prezentace. V závěru školního roku představují žáci své výsledky žákům nižších ročníků školy. V prvním ročníku je realizován týdenní lyžařský kurz, v druhém ročníku turistický kurz. Podrobnější informace viz. kap 6.15 a V průběhu školního roku se žáci zúčastňují sportovních soutěží a dalších aktivit. Významné místo v aktivitách žáků mají sportovní soutěže v rámci okresu a kraje. Tradicí se staly školní sportovní turnaje. Žáci se v předvánoční době a v době před koncem školního roku zúčastňují projektových dnů. Přínosem projektových dnů je vzájemná spolupráce žáků z různých ročníků. Žáci si vybírají vlastního zájmu z pestré nabídky, kterou vytvářejí učitelé nebo starší žáci školy. Při realizaci těchto aktivit se tak poznávají žáci školy s podobnými zájmy. Na konci školního roku pak probíhá projektový den, kdy žáci 3. ročníků školy prezentují výsledky své ročníkové práce. Žáci 1. a 2. ročníků tak mají možnost získat nové informace od žáků školy, zhlédnout prezentace výsledků jejich práce a posoudit kvalitu těchto výstupů. Rovněž získávají náměty a modely pro práce, které budou sami vypracovávat ve 3. ročníku. V předmětu Písemná a elektronická komunikace jsou žáci připravováni na státní zkoušku z psaní na klávesnici PC. Nadaní žáci se účastní soutěží v grafických disciplínách a wordprocessingu. K ověřování svých znalostí i ke zvyšování motivace slouží odborné soutěže v různých předmětech, kterých se škola pravidelně účastní. Zájemci mohou přímo na škole v akreditovaném testovacím středisku (ID: CZ146) složit zkoušky a získat ECDL certifikát (European Computer Driving Licence), který je považován za základ objektivního hodnocení dovedností a znalostí v oblasti počítačové gramotnosti. V oblasti jazykového vzdělávání mají žáci možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky. Vyučující zajišťují žákům nejen organizační podporu, ale cíleně je na tyto zkoušky připravují.

17 Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, besed, přednášek, kulturních akcí, školních výletů ap. Jedná se o aktivity, které doplňují běžnou výuku, zprostředkovávají žákům poznávání reality a odborné i estetické zážitky, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. Žáci mají možnost porovnat své teoretické poznatky získané ve škole se skutečností, získat ucelenou představu o praktickém využití těchto poznatků, propojit teoretické poznávání s praktickými tvůrčími činnostmi. Doplňují své poznatky pozorováním, mají možnost se dotazovat u odborníků, přibližují si novinky z praxe. Exkurze jsou systematicky organizovány podle ročníků studia. Při těchto školních akcích žáci navštěvují historické památky, muzea, koncerty, filmová představení, knihovny, výrobní i nevýrobní podniky a instituce, tematicky zaměřená centra apod. V oblasti odborného vzdělávání je výuka obohacena např. exkurzemi do místních výrobních podniků, či do Senátu ČR a České národní banky v Praze. Zajímavé bývají besedy se zaměstnancem Úřadu práce, návštěva soudního jednání apod. Při zahraničních exkurzích si žáci mohou prakticky vyzkoušet svoji znalost jazyka a mají možnost se lépe seznámit s kulturou dané země. Tyto akce jsou pravidelně vyhodnocovány a jejich systém je upravován na základě aktuálních poznatků a požadavků. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování žáků prostřednictvím Internetu. Učitelé zaznamenávají postup vzdělávání a hodnocení žáků do elektronické databáze a prostřednictvím webové aplikace spolu s rodiči komunikují. Ve školním roce 2010/2011 škola vyměnila dosud používaný školský portál Škola on-line za Bakaláře, a i nadále mohou rodiče sledovat přítomnost žáka ve škole, klasifikaci, rozvrh, aktuální změny, probíranou látku v hodinách atd. Toto je možné i díky tomu, že ve všech učebnách je umístěn počítač s připojením k internetu. Zdrojem informací pro rodiče jsou i třídní schůzky, které se konají v listopadu a v dubnu každého školního roku. Mimo tyto termíny mají rodiče možnost využívat individuálních konzultací. 3.8 Způsob a kritéria hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou stanovena ve Školním řádu (část Klasifikační řád), který vychází z 69 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a z 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání žáků používáme klasifikaci. Chování žáků je hodnoceno odděleně od vyučovacích předmětů. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení. Berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Pravidelné projednávání výsledků hodnoceni žáků za určité období (čtvrtletí a pololetí) provádí pedagogická rada. Na počátku klasifikačního období všichni vyučující seznámí žáky se způsoby a kritérii hodnocení pro dané období. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou provádí vyučující ve výuce i mimo ni po celý školní rok. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o tom, jak danou problematiku zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje. Hodnocení vychází z kritérií, jimiž lze žákovu činnost a její výsledky poměřovat a na jejichž základě může žák sám svou práci hodnotit. Dbáme na to, aby nedocházelo k rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné, aby se hodnocení nestalo prostředkem srovnávání žáků. Hodnocení je zaměřeno na individuální pokrok každého žáka, na to jak žák naplňuje předem stanovené požadavky. Tím se oslabuje vnější motivace žáků prostřednictvím známek a naopak se posiluje motivace vnitřní, která je spojena se stanovením jasného očekávání, s odstraněním nudy a strachu, se sebehodnocením žáka. K posílení vnitřní motivace slouží žákovské portfolio, které zahrnuje různé podklady, ze kterých je zřejmé úplné či částečné zvládnutí tématu, úkolu aj. Nezahrnují se tedy všechny žákovy práce, průběžně je možné nejen materiály přidávat, ale i odebírat. Žákům je portfolio vytvářeno s jejich souhlasem a sami mohou toto portfolio obohacovat i o osobní poznatky a úspěchy ve školní i mimoškolní činnosti. o Obecná kriteria klasifikace Při klasifikaci v předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: kvalita a rozsah získaných kompetencí, přesnost, ucelenost a trvalost osvojených pojmů, fakt, definic a zákonitostí, schopnost samostatně uplatňovat osvojené poznatky, samostatně studovat texty,

18 pohotovost při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností, přesná jazyková a odborná správnost ústního i písemného projevu, vztah žáka k vykonávaným činnostem, osvojení potřebných činností a jejich tvořivá aplikace. o Předepsané písemné práce za klasifikační období tj. pololetí Předepsané práce Český jazyk a literatura 1 pololetní slohová písemná práce Cizí jazyk 1 slohová písemná práce rozsah 1. ročník 50 slov 2. ročník 100 slov 3. ročník 150 slov 4. ročník 200 slov 1 gramatická písemná práce Matematika 2 čtvrtletní písemné práce 3.9 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Škola dbá na bezpečnost a ochranu zdraví osob při vzdělávání i při činnostech, které přímo souvisí se vzděláváním, dle platných předpisů. Žáci jsou prokazatelným způsobem instruování o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při výuce, v kmenových učebnách, v učebnách odborných předmětů i v ostatních prostorách školy. Žáci jsou opakovaně proškolováni před akcemi mimo budovu školy. V úvodu školního roku jsou seznámeni se Školním řádem, zásadami BOZ a požárním řádem. Škola usiluje o zlepšování pracovního prostředí v souladu s hygienickými předpisy a příslušnými normami. Udržuje nezávadný stav objektů, technických zařízení, jejich pravidelnou technickou kontrolu a revizi. Vytváří pracovní podmínky, které stanovují právní předpisy ke zvýšení ochrany zdraví mladistvých.

19 4 UČEBNÍ PLÁN Týdenní počet vyučovacích Zkratky Předmět hodin Celkem předmětů I. II. III. IV. A) Povinné předměty všeobecné Český jazyk a literatura CJL 4 3 3** 3** 13 První cizí jazyk* 1) AJ1, NJ Druhý (další) cizí jazyk* 2) AJ2, NJ Dějepis DEJ Občanská nauka OBN Psychologie PSY Matematika MAT Fyzika 3) FYZ Chemie 4) CHE Biologie BIO Zeměpis ZEM Tělesná výchova* TEV Informatika* INF Písemná a elektronická komunikace* PEK Povinné předměty odborné Ekonomika EKO Ekonomická cvičení* EKC Účetnictví* UCE Právo PRA Povinné předměty volitelné 6) Volitelný předmět 1* Volitelný předmět 2* Volitelný předmět 3* Celková hodinová dotace Nepovinné předměty Třetí cizí jazyk* 7) Poznámky k učebnímu plánu 1) V oboru se vyučují dva cizí jazyky Anglický jazyk, Německý jazyk. První cizí jazyk si žák volí, zpravidla jako navazující na výuku cizího jazyka na ZŠ. 2) Druhý (další) cizí jazyk si vybírá z nabídky školy Anglický jazyk, Německý jazyk. 3) Fyzikální vzdělávání vychází z varianty A v RVP. 4) Chemické vzdělávání vychází z varianty A v RVP. 5) Péče o zdraví (jako součást Vzdělávání pro zdraví) je realizována v předmětech OBN, PSY, BIO, FYZ, TEV. Ochrana člověka za mimořádných událostí je navíc realizována formou celodenních seminářů - Integrovaný záchranný systém Chodov. 6) Volitelné předměty žák si volí celkem tři předměty z nabídky, která je součástí přílohy ŠVP. Dva pro třetí a čtvrtý ročník, jeden pro čtvrtý ročník. Tyto předměty pak patří mezi předměty povinné. Aktuální volitelné předměty jsou určeny k profilaci žáků s ohledem na volitelnou část maturitní zkoušky a navazující studium na vysoké škole. Realizace volitelných předmětů závisí na dostatečném počtu zájemců. 7) Nepovinné předměty žák si může vybrat z nabídky, která je součástí přílohy ŠVP. Realizace nabídky závisí na dostatečném počtu zájemců.

20 8) Odborná praxe je realizována ve třetím ročníku v konkrétní instituci v rozsahu 2 týdnů - hodnocena je v rámci předmětu EKO a dále formou jednodenní praxe v sekretariátu školy s hodnocením v předmětu OBN. 9) Povinné předměty profilové maturitní zkoušky jsou uvedeny v kapitole 3.2. * jsou označeny předměty v nichž se obvykle třída dělí na skupiny, o dělení rozhoduje ředitel školy. ** na 1 hodinu ze 3 se obvykle třída dělí na skupiny, o dělení rozhoduje ředitel školy. 4.1 Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský kurz Turistický kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva Celkem týdnů V rámci časové rezervy na škole probíhají projektové dny, sportovní dny ředitele školy, celodenní semináře Integrovaného záchranného systému Chodov pro zajištění realizace tematického okruhu Ochrana člověka za mimořádných událostí, realizace jednodenní odborné praxe v sekretariátu školy. Časová rezerva je dále čerpána na návštěvy kulturních a společenských akcí, besed, exkurzí a dalších akcí školy, které doplňují výuku. Použité zkratky klíčových kompetencí U R K S O P M I Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Použité zkratky odborných kompetencí V B K E Směrování ekonomického vzdělávání Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Použité zkratky průřezových témat DS ŽP SP IT Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Použité zkratky pro realizaci průřezových témat ITG P S E Integrace obsahu Realizace pomocí projektu Seminář, beseda Exkurze

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Profil absolventa Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Zedník Motivační název: Kód a název oboru: 36-67-H/01 Zedník Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: APLIKACE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Veřejnosprávní činnost 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 34 (1 hodina 2. ročník) Platnost: od

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA RAKOVNÍK Generála Kholla 2501/II www.spsrakovnik.cz Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválil ředitel školy dne s platností od 1. září 2010 1 Obsah 2 Identifikační údaje...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE (KRJ) Obor vzdělání: 63-41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 15 (5 hodiny týdně) Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí

Vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí Vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí Obsah Vyhláška 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou... 3 Obecné pokyny... 5 Kritéria

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Analýza potravin Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel: Pardubický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel: Pardubický kraj

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více