VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013"

Transkript

1 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, Beroun 2 - Město, tel.: ,fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY v Berouně dne Zpracoval: Mgr. Ivan Souček ředitel školy

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 2.4 Aprobovanost výuky 2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 2.6 Metodici školy 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 3.2 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 3.3 Celoživotní učení 4. Počty žáků 4.1. Počty žáků ve třídách 4.2. Žáci přijati do 1. ročníku základní školy-zápis pro školní rok 2012/ Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 4.4. Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy 4.5. Žáci cizinci 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch 5.2 Celkové hodnocení žáků- zhoršené chování 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření 5.4 Výchovná opatření pochvaly 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky 5.6 Komisionální přezkoušení žáků 5.7 Opakování ročníku 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 6. Průběh vzdělávání 6.1 Hospitační činnost 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, celoživotní vzdělávání 7.1 Výchozí stav 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7.4 Samostudium 8. ICT 8.1. Pracovní stanice- počet 8.2 Pracovní stanice technické parametry 8.3 Lokální PC síť školy 8.4 Připojení k internetu 8.5 Prezentační a grafická technika 8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků 8.8 Další ukazatele 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1. Školní družina 9.2. Materiálně- technické vybavení 2

3 10. Žáci se spec.vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní 10.1 Žáci se spec. vzdělávacími potřebami Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou Mimořádně nadaní žáci - přeřazeni do vyššího ročníku Podmínky pro vzdělávání 11. Akce, prezentace školy a zapojení školy do rozvojových programů Akce školy Mimořádné úspěchy 12. Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů 12.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 13. Program EVVO Program EVVO 14. Prevence rizik a školní úrazy 14.1 Počet úrazů 14.2 Vyhodnocení úrazů 14.3 Prevence rizik 15. Spolupráce školy s rodiči, školská rada 15.1 Formy spolupráce 15.2 Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 16. Vyřizování stížností 16.1 Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy 16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledků vzdělávání 16.3 Stížnosti v oblasti pracovně právních vztahů 17. Materiálně- technické podmínky vzdělávání 17.1 Materiálně- technické podmínky vzdělávání 17.2 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 18. Výsledky inventarizace majetku a kontrol 18.1 Výsledky inventarizace 18.2 ČŠI 19. Hospodaření školy příloha 20. Projednáno a předáno 3

4 Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: Mgr.Ivan Souček 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Jungmannova základní škola,beroun Adresa školy Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30 IČ Bankovní spojení /0800 Čs. spořitelna Beroun Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Právní subjektivita Název zřizovatele Město Beroun Součásti školy školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr.Ivan Souček ŘŠ Mgr. Jiří Bartoš zástupce ŘŠ Mgr. Alena Kittelová zástupce ŘŠ Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Eva Abrahámová hospodářka školy Základní škola poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky na další studium a praxi v souladu s právní úpravou o soustavě základních škol 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 820 Školní družina Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,3 61 a více let ,5 celkem % x 4

5 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % Základní Vyučen střední odborné ,1 úplné střední vyšší odborné Vysokoškolské ,9 Celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % odborné kvalifikace učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy Asistent pedagoga Vychovatel ŠD Celkem % škola x 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň Předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 100 Prvouka 100 Přírodověda 100 Vlastivěda 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 Nepovinné předměty 100 b) 2. stupeň Předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 85 Matematika 80 Chemie 100 Fyzika 0 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Výchova k občanství 80 5

6 Výchova ke zdraví 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 77 Tělesná výchova 100 Volitelné předměty Přehled pedagogických pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace praxe Bartoníčková Aranka 1.stupeň 27 Bartoš Jiří M,Ov 18 Elena Běhounková Aj 11 Hakl Luboš M,Zt 24 Halasová Květa D,Ov 38 Holečková Michaela SPGŠ 1 Holý Adam Tv,Z 5 Horváthová Hana 1.stupeň 29 Chlumská Eva 1.stupeň 19 Karpíšková Dana Čj,Frj 34 Kittelová Alena Př,Ch 34 Kolářová Jarmila 1.stupeň 22 Korecká Jana Př,Ch 15 Kotrčová Eva 1.stupeň 28 Leopoldová Jana 1.stupeň 36 Levová Štěpánka SPGŠ 23 Mastná Marie SPGŠ 38 Miláčková Gabriela Čj, Nj 16 Motyčková Kateřina 1.stupeň 5 Novotná Růžena SPGŠ 35 Peterová Ivana 1.stupeň 32 Pydych Petr úplné střední 11 Randák Milan Inf 15 Roubalová Monika Ma 2 Růžičková Hana SPGŠ 35 Růžičková Ivana 1.stupeň 27 Růžička Miloslav mistr odb.výchovy 16 Sládková Alena 1.stupeň, Aj 2.stupeň 17 Souček Ivan Tv,Z 24 Šalková Regina Čj,Vv 26 Šnaidaufová Lenka Čj,Vv 33 Šejvlová Michaela 1. stupeň 14 Tauferová Petra 1.stupeň 13 Veselá Helena Tv,Rj,Nj 38 Veselá Eva Dě,Nj 12 Veverková Eva 1.stupeň 30 Vlčková Pavlína Aj 16 Zábranská Aneta úplné střední 2 6

7 Zemanová Jindra Čj,Hv,Rj 33 Zmatlíková Irena 1.stupeň 17 Asistent pedagoga Jméno a příjmení kvalifikace praxe Chlustinová Jana ano 45 Jungmannová Jana ano 45 Pavelková Miloslava ano Metodici školy koordinátor Bartoš Jiří Veverková Eva Bartoníčková Aranka/Zemanová Jindra Hakl Luboš Milan Randák Zemanová Jindra Korecká Jana Holý Adam oblast metodik ŠVP metodik ŠVP metodik SPJ metodik ICT metodik ICT výchovný poradce metodik EVVO vedení školního parlamentu 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program zařazené třídy Podle školského rejstříku: rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola a obor C/001 Základní škola Školní vzdělávací program č.j.: 461/ ročník (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) 3.2 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu počet zařazených žáků náprava čtení 17 Dyskalkulie 1 název kroužku počet zařazených žáků keramika pro začátečníky 1 14 keramika pro začátečníky 2 7 keramika pro pokročilé 1 15 keramika pro pokročilé 2 18 hravá angličtina 1 12 hravá angličtina 2 13 ruský jazyk 13 kroužek informatiky 22 sportovní hry

8 sportovní hry sportovní hry sportovní hry sportovní hry florbal 1 12 florbal 2 11 kroužek šití 6 dramatický kroužek 30 kroužek pro předškoláky 11 Celkem 282 % žáků školy Celoživotního učení Škola působí jako základní článek primárního vzdělání, které má všeobecný charakter. Rovné vzdělání ve škole je otevřeno všem žákům a nedochází k nepřirozené selekci a je podporován koncept inkluzivní školy po celou dobu povinné školní docházky, tzn. společné vzdělávání různých skupin žáků včetně integrace zdravotně znevýhodněných (zapojení ped. asistentů do výuky) a podpora rozvoje nadaných a talentovaných žáků. Škola zajišťuje rozmanitou vzdělávací nabídku volitelných předmětů, která umožňuje volbu podle zájmu a nadání žáků. Součástí celoživotního učení je i kvalitní poradenská činnost zaměřená na žáky školy při volbě navazujícího vzdělávání na středních školách a následném uplatnění na trhu práce (spolupráce s úřadem práce a středními školami v regionu). V rámci celoživotního učení škola pořádá 70 hodinový kurz českého jazyka pro cizince a tím vytváří předpoklady pro další vzdělávání dětí cizích státních příslušníků, jejich bezproblémové zařazení do systému dalšího vzdělávání a možnost uplatnění na trhu práce. Ve školním roce navštěvovali kurz českého jazyka 2 žáci z Ukrajiny. Komentář ředitele školy: Školní vzdělávací program č.j.: 461/2007 vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j / ). Kvalifikace pedagogických pracovníků školy je velmi vysoká, s tím souvisí i aprobovanost při výuce jednotlivých předmětů. Škola vyučuje cizí jazyk od 1.třídy a nabízí druhý cizí jazyk od 6. třídy. V rámci vzdělávacího procesu /tj. při výuce i mimo ni/ jsou na škole rozvíjeny všechny klíčové kompetence. Jsou uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku. Jednotlivé klíčové kompetence jsou naplňovány všemi pedagogy. Všechny aktivity školy vycházejí ze ŠVP. Škola zajišťuje výuku českého jazyka na komunikační úrovni formou kurzu pro děti cizinců. Nabídka zájmových kroužků vychází ze zájmu rodičů a možností školy, snahou je pestrou nabídkou vytvářet vhodné podmínky proti SPJ ve škole a ve společnosti. 8

9 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy k třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1A Ne 1B Ne 1C Ne 2A Ne 2B Ne 2C Ne 3A Ne 3B Ne 3C Ne 4A Ne 4B Ne 5A Ne 5B Ne 5C Ne 6.A Ne 6.B Ne 7.A Ne 7.B Ne 8.A Ne 8.B Ne 9.A Ne 9.B Ne celkem výjimka z počtu žáků (ano ne) 4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy- zápis pro školní rok 2012/2013 počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2012/ Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy Ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 11 sedmileté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium 6 střední odborná škola 30 střední odborné učiliště 9 9

10 Konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků cizinců 4 10 počet žáků cizinců ve ŠD 0 5 Komentář ředitele školy Počty žáků se výrazně zvyšují na 1. stupni školy. Zvyšování počtu žáků souvisí i s velkou migrací obyvatel do Berouna a jeho blízkého okolí, ale i s menším zájmem o malotřídní školy. Při přijímání na víceleté gymnázium si škola již dlouho drží velkou úspěšnost přijatých žáků do gymnázia, v letošním školním roce byla úspěšnost 26% z počtu žáků školy, kteří se hlásili na tento typ školy. Stále větší procento žáků odchází na maturitní obory. Pro zlepšení prezentace školy bylo uspořádáno několik setkávání s předškoláky. Tato setkávání měla kladný ohlas mezi rodičovskou veřejností. Nově byl otevřen kroužek šikovné ručičky pro předškoláky, který má za úkol včas připravit děti MŠ na školní prostředí. Vyučující jednotlivých předmětů berou ohled na jazykové vybavení žáků cizinců. Podle potřeby se jim věnují individuálně i po vyučování. Z velké části vyučující přistupují ke slovnímu hodnocení těchto žáků, a to zejména z českého jazyka. Škola zajišťuje výuku českého jazyka na komunikační úrovni formou kurzu pro děti cizinců. O tuto službu byla škola požádána KÚ. Setkáváním s účastníky kurzu jsou také žáci školy přirozeným způsobem vychováváni k toleranci a porozumění k příslušníkům jiných národů a ras. Zároveň někteří účastníci kurzu jsou žáky školy. 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch ročník prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním celkem

11 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování uspokojivé chování neuspokojivé chování celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) ročník hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm Výchovná opatření pochvaly pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky napomenutí důtka třídního důtka ředitele třídního učitele učitele školy celkem Komisionální přezkoušení žáků ročník pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení celkem

12 5.7 Opakování ročníku Třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky ( 10 rok školní docházky ) 1.A B C A B C A B C A B A B C A B A B A B A B Celkem Počet omluvených hodin za pololetí a neomluvených hodin celkem Třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A 683 / ,6 / 32, B 827/ ,4/ 52, C 714 / / 32, A 707 / ,2 / 41, B 1002 / ,8 / 41, C 1031 / ,2 / 40, A 845 / ,4 / 41, B 590 / ,7 / C 1011 / ,2 / 26, A 936 / ,4 / 20,

13 4.B 1154 / ,8 / 31,3 0 / 20 0 / 0,67 5.A 893 / ,2 / B 981 / / 60,3 0 / 5 0 /0,25 5:C 1082 / ,2 / 28, A 1185/ ,5 / 34,2 0 / / 7,47 6.B 1646 / ,8 / 51,9 2 / 19 0,69 / 0,66 7.A 1822 / ,5/ 58,2 43 / 0 1,59 / 0 7.B 1278 / ,1 / 85, A 1382 / ,3 / 76, B 1633 / ,8 / 89, A 1290 / / 75,2 31 / 40 1,4 / 1,8 9.B 1515 / ,8 / 102,5 3 / 14 0,13 / 0,6 Celkem / / 50,6 79 / 322 0,15 / 0,59 Komentář ředitele školy: Prospěch žáků je i přes velký nárůst dětí srovnatelný s loňským školním rokem, s vyznamenáním bylo 65,5 % žáků, neprospělo 0,4 % žáků. Jedná se hlavně o žáky, u kterých se projevuje zejména horší spolupráce mezi školou a rodiči a u některých i záškoláctví. Hlavním problémem bylo záškoláctví. Hlavně u žáků, kteří přišli z jiných škol. Absence žáků jsou důsledně řešeny se zákonnými zástupci a s ošetřujícími lékaři. Průměr počtu omluvených zameškaných hodin na žáka je v porovnání s loňským rokem mírně nižší, a to 95 hodin za školní rok. Podíl neomluvených absencí se neúměrně navýšil, důvodem je opět nefungující rodina a nedůsledná kontrola v rodině. Většina neomluvených hodin je za druhé pololetí školního roku. Statistiku navýšili hlavně dva žáci, kde byla později nařízena ústavní výchova. Díky kvalitní práci třídních učitelů se podařilo jednotlivé případy včas odhalit a zabránit většímu záškoláctví. Neomluvené hodiny jsou řešeny s OSVZ MěÚ Beroun. Rodiče byli na absence a omlouvání žáků upozorněni na třídních schůzkách, na individuálních pohovorech a v rodičovském zpravodaji. 6. Průběh vzdělávání 6.1.Hospitační činnost / náslechy Pracovník počet hospitací Ředitel školy 22 Zástupce ředitele školy 1.st. 20 Zástupce ředitele školy 2.st. 15 Výchovný poradce 10 Ostatní pracovníci školy 11 Externí spolupracovníci ( PPP,SPJ, APLA) 6 Zahraniční spolupracovníci 0 Celkem 84 Komentář ředitele školy: Školní vzdělávací program č.j.: 461/2007 vychází z rámcového vzdělávacího programu 13

14 pro základní vzdělávání, č.j / ). Při hospitačních činnostech nebyl zaznamenán nesoulad se ŠVP či jiné výrazné nedostatky. Hospitační činnost vycházela z plánu ředitele školy a situační analýzy pro aktuální školní rok. Ve školním roce proběhlo státní testování žáků 5.a 9. tříd. V obou ročnících dosáhla škola dobrých výsledků. V 5. ročnících byly velmi dobré výsledky zejména v matematice a českém jazyku, v 9. ročnících v českém a anglickém jazyku. Anglický jazyk se vyučuje od 1.ročníku jako povinný předmět s dvouhodinovou dotací, od 3. ročníku s tříhodinovou dotací, v 9. ročníku je rozšířen o 1 konverzační hodinu, kde se snažíme spolupracovat s rodilým mluvčím. Od 6. ročníku mají žáci možnost si vybrat druhý cizí jazyk, který se vyučuje v 6. a 7. ročníku s dvouhodinovou dotací a v 7. a 8. ročníku s tříhodinovou dotací. Velmi důležitým prvkem v jazykové přípravě žáků jsou zahraniční výměnné pobyty. Na škole je zařazena do předmětu Pracovní činnosti volba povolání. V 8. a 9. ročníku je žákům dána možnost získat znalosti a dovednosti související s volbou jejich budoucího uplatnění. Žáci tak budou vybaveni potřebnými kompetencemi při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci. Žáci 8. a 9. tříd byli na úřadu práce, kde získali všechny dostupné aktuální informace týkající se jejich budoucí profesní volby a zúčastnili se prezentace středních škol a odborných učilišť. Zároveň byly pro žáky připraveny i odborné exkurze do místních firem. Pro žáky 8. ročníku byla dále zprostředkována přednáška gynekologa MUDr.Mulače a kurz první pomoci na SZŠ Beroun. Šesté ročníky absolvovaly program Čas proměn. Ve 4., 5.a 8. ročnících proběhl seminář o první pomoci ( záchranná služba Řevnice Helpík). Žáci 5. tříd se následně zúčastnili krajské soutěže v první pomocí Helpík v Řevnicích. Žáci 6. a 7. tříd vyslechli přednášku dietoložky o zdravé výživě. Vybrané třídy se zúčastnily programů k prevenci šikany Chceme se dohodnout a Sám sebou a programů proti kouření a sprejerství lektoři Mgr. Sixta, Mgr. Milcová a Bc Kincl. Tyto programy budou pokračovat i nadále. Nadále pokračuje spolupráce s o.s. Magdaléna pro ročníky. Byla ustálena témata, která prolínají postupně zmiňovanými ročníky. Žáci sedmých tříd (celkem 45 žáků) se zúčastnili v únoru lyžařského kurzu. Žáci 1. stupně se zúčastnili ŠvP, ekologických kurzů a žáci 2. stupně měli tématické kurzy. Pokračuje dobrá spolupráce s Mgr. Michalovou SPC v Praze a s PPP v Králově Dvoře či v Hořovicích a Školským poradenským pracovištěm. Škola nadále pokračuje v projektu KÚ o spolupráci při přípravě žáků z EU a ze třetích zemí - třídy pro jazykovou přípravu. Jedná se o začlenění dětí cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR a jejich výuku českého jazyka na komunikační úrovni. Škola spravuje spádově okres Beroun. Vedení školy spolupracovalo průběžně se školním parlamentem (zástupci tříd). Žáci mají možnost vznášet připomínky, přicházet s podněty a nápady k organizaci akcí pořádaných školou a spolupodílet se na jejich realizaci. Pro lepší komunikaci s rodiči jsou kromě třídních schůzek pořádány pravidelné měsíční konzultace, pokračuje vydávání rodičovského zpravodaje a realizují se dny otevřených dveří. Rovněž byly upraveny i webové stránky školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Součástí budou i stránky jednotlivých tříd. 14

15 Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Diagnostika 1 seminář dyslexie, dysortografie Mgr. Kotrčová, Mgr. Zmatlíková Sociálně patologické jevy 1 Kyberšikana všichni ped. prac.školy 1. stupeň 6 Fraus matematika Mgr. Chlumská, Mgr. Zmatlíková Fraus matematika - Mgr. Chlumská, Mgr. Zmatlíková, Mgr. Motyčková, Mgr. Novotná Algebrogramy a úlohy o obvodu a obsahu - Mgr. Chlumská, Mgr.Zmatlíková, Mgr. Kotrčová, Mgr. Novotná, Mgr. Bartoníčková, Mgr. Šejvlová Matematika Fraus Mgr. Novotná Matematika prof. Hejný všichni vyučující 1. st. + vyučující matematiky na 2. st. interaktivní výuka 2 Školení I tabule Mgr. Šejvlová Tablety Fraus Mgr. Souček, Kittelová, Bartoš Český jazyk 2 Čeština nemusí byt jen nudná Mgr. Šnaidaufová Inspirace pro rozvoj čt. gr. Mgr. Šalková Cizí jazyk AJ 2 AJ - Mgr. Horváthová Hry v počáteční výuce angličtiny Mgr. Šejvlová, Kotrčová, Bartoníčková, Horváthová, Běhounková, Růžičková, Veverková Cizí jazyk Nj 1 Metodický seminář Nj Mgr. Miláčková Matematika 4 Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky Ing. Roubalová, Mgr. Hakl Finanční gramotnost - Mgr. Veverková, Mgr. Bartoš Základy finanční matematiky - Ing. Roubalová, Mgr. Hakl Finanční gramotnost Mgr. Veverková, Bartoníčková, Tauferová, Motyčková, Hakl, Halasová, P. Pydych Fyzika 2 50 fyz. experimentů P. Pydych Lab. práce z fyziky P. Pydych Chemie 1 Jak motivovat žáky ve výuce chemie Mgr. Kittelová Přírodopis 2 Přírodovědná gramotnost-učíme se v ZOO Mgr. Korecká, Mgr. Kittelová Cestujeme kolem světa v Botanické zahradě Mgr. Kittelová Zeměpis 4 Cestujeme kolem světa v Botanické zahradě Mgr. Souček Přírodovědná gramotnost-učíme se v ZOO Mgr. Souček Globální mapa světa a významných regionů: práce s mapami, informačními zdroji a jejich analýza Mgr. Holý Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků Mgr. Adam Holý EVVO 1 Seminář koordinátorů EVVO Mgr. Korecká 15

16 Dějepis 1 Letní škola dějepisu Mgr. Halasová Občanská výchova 1 Multipolis poznáváme člověka Mgr. Halasová Tělesná výchova 1 Právní odpovědnost při výuce TV-Mgr. Souček CO, PO, BOZP 1 všichni zaměstnanci srpen 2012 základy první pomoci 1 všichni zaměstnanci srpen 2012 ( záchranná služba Řevnice ) Legislativa 1 Novela zák. o ped. prac. Mgr. Ivan Souček 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, celoživotní vzdělávání 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Tento plán navazuje na plán DVPP z minulého školního roku, který stanovil tyto priority: výuka Aj na prvním stupni, semináře kritického myšlení, volba povolání a prevence sociálně patologických jevů, práce s dětmi s SVP- hyperaktivní dítě ve třídě a talentované děti, ICT semináře. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Pracovník Mgr. Milan Randák - UVVP pro 2. stupeň didaktika IT 2012/13 Mgr. Milan Randák 2013/2014 Informační a komunikační technologie Doplňující studium vychovatelství A. Zábranská Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro výchovné poradce Mgr. Jindra Zemanová říjen 2011 zahájení b) Specializovaná činnost prevence Mgr. Adam Holý - říjen 2012 zahájení sociálně patologických jevů 16

17 7.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7.4 Samostudium EU peníze do škol - šablony Školní matrika Elektronická žákovská knížka Interaktivní výuka Předmětové sebezdokonalování Komentář ředitele školy: Výchovná poradkyně se zúčastnila řady školení a seminářů k problematice výchovného poradenství a volby povolání prezentace SŠ na okrese Beroun seminář k volbě povolání PPP Králův Dvůr Úřad práce Beroun seminář k volbě povolání seminář výchovné poradenství - Praha PPP Králův Dvůr integrovaní žáci, IVP Od října 2011 zahájila dvouleté specializační studium výchovného poradenství. Bude ukončeno v listopadu Zároveň bylo zahájeno specializační studium koordinátor SPJ. Škola poskytuje možnost provádění praxe studentů SPgŠ v Berouně, VPgŠ ve Svatém Jánu, PF v Praze, Plzni, Českých Budějovicích či Liberci. Součástí sebevzdělávání jsou i náslechové hodiny. Plán pro další období ( ) Plán DVPP vychází z potřeb školy a jejího zaměření pro další víceleté působení v regionu města Beroun. Toto zaměření je realizováno na základě minulých zkušeností s rozšířenou výukou jazyků. Výuka jazyků probíhá v širším měřítku pro všechny žáky školy, tj. výuka anglického jazyka od 1. třídy s dotací 2 vyučovacích hodin a následně posílené hodiny v 9. ročníku o konverzaci v Cj. ( viz. učební plány ). Všechny vyučující 1. stupně musí být na takové výši, aby zvládly výuku Aj na 1. stupni. Druhý jazyk dle výběru ( zatím Nj, Fj ) je realizován od 6. třídy s dotací 2 vyučovací hodiny v 6. a 7. ročníku, v 8. a 9. ročníku je dotace 3 hodiny. Průběžné vzdělávání v jednotlivých předmětech, dle aktuálních potřeb školy zejména čtenářská a finanční gramotnost a v koncepci matematiky prof. Hejného (nakl. Fraus). Dalším bodem DVPP jsou SVP. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků s vývojovými poruchami je podporováno vzdělávání vyučujících v tomto oboru, zejména na 1. stupni ZŠ, abychom mohli včas diagnostikovat poruchy a s dětmi dobře pracovat. Ve spolupráci s Mgr. Michalovou se zaměřit na cílovou skupinu hyperkativní děti ve třídě 1. st. a 2. st., práce s dětmi s SVP. Nově vzniklo školní poradenské pracoviště pro berounské školy. Všichni vyučující se budou průběžně vzdělávat ( SIPVZ ) v nových trendech ICT. Vyučující jednotlivých předmětů se budou průběžně vzdělávat ve svých předmětech. Soustavné proškolování v nových informačních trendech. Zaměřit se na proškolení koordinátora SPJ 2 letý program, studium zahájeno v říjnu Na škole pracuje kvalifikovaný vyučující informatiky. Seminář První pomoci pro všechny zaměstnance školy. Tento seminář se cyklicky opakuje 1x za 2 roky. Nechat vyškolit učitele na zdravotníka školních akcí. 17

18 Školení na řešení krizových situací učitel/žák, učitel/rodič. 8. ICT standard a plán 8.1 Pracovní stanice počet počet Počet žáků 553 Počet pedagogických pracovníků 44 Pracovní stanice umístěné v počítačových 51 učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 18 učebnách Pracovní stanice sloužící k přípravě 30 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem 99 Počet pracovních stanic na 100 žáků Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 58 Novější 41 Notebook Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť Počet přípojných míst Sdílení dat Sdílení prostředků Připojení k internetu Komunikace mezi uživateli Bezpečnost dat Personifikovaný přístup k datům skutečnost komplexně 8.4 Připojení k internetu Služba hodnota skutečnost Rychlost 512/128 a 1024/ /1024 Agregace Nejvýše 1:10 Veřejné IP adresy ANO Neomezený přístup na ANO internet Oddělení VLAN (pedagog, ANO žák) QoS (vzdálená správa) ANO Filtrace obsahu ANO Antispam ANO Antivir ANO 18

19 8.5 Prezentační a grafická technika Technika počet Datový projektor 21 Dotyková tabule 1 Interaktivní tabule 12 Tiskárny 4 Kopírovací stroj 2 Digitální foto 5 Kamera Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení skutečnost Operační systém W Antivirový program ESET NOD32 Textový editor MO Tabulkový editor MO Editor prezentací MO Grafický editor - rastrová grafika 0 Grafický editor - vektorová grafika 0 Webový prohlížeč IE7 Editor webových stránek pozn. blok Klient elektronické pošty MO Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Programy odborného zaměření Terrasoft Fraus Langmaster SPG Holubec Zoner 3D Globe Activstudio MM kabinet 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Komentář ředitele školy: Všichni vyučující jsou vzděláni v informačních technologiích a průběžně si ho rozšiřují. 8.8 Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové skutečnost 19

20 prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách Ne komplexně celá škola Komentář ředitele školy: Elektronická žákovská knížka je zavedena pro žáky ročníků. Pokud si zákonný zástupce požádá z důvodů špatného přístupu k internetu, je mu vydána klasická ŽK. V oblasti ICT dochází stále k výraznému posunu. Byly zakoupeny další 2 interaktivní tabule a další sady interaktivních učebnic. Instalován dataprojektor a PC do dalších učeben. 9. Zájmové vzdělávání: školní družina 9.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet vychovatelek Celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Oddělení ŠD jsou převážně v učebnách tříd. Jen 3 oddělení měla svoji samostatnou místnost. V příštím školním roce se bude muset zrušit další samostatná místnost vzhledem k nárůstu počtu žáků. Vybavení pro ŠD je pravidelně doplňováno podle požadavků vedoucí vychovatelky. Komentář ředitele školy: Velký zájem rodičů je o ranní školní družinu a zde jsou otevřena vždy dvě oddělení. Práce školní družiny byla velmi pestrá, děti se se svými vychovatelkami zúčastnily mnoha akcí a vystoupení: Filmová představení Bijásek V zimních měsících pravidelné bruslení Maškarní karneval Hallowween 20

21 Mikulášská besídka Vánoční besídka Zdobení perníčků Čokoládový sen Sportovní odpoledne ke Dni dětí Zdobení vánočního a velikonočního stromku na náměstí Berounské hradby Čertování Čarodějnické odpoledne Cesta za pohádkou Práce ŠD je doplněna o činnost zájmových kroužků školy a různé výstavy pořádané městem či jinými organizacemi. 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 24 integrace 0 zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění Třídy s rozšířenou výukou Výuka anglického jazyka je realizována od 1.ročníku, druhý cizí jazyk si mohou žáci zvolit od 6. ročníku Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka počet do vyššího ročníku z třídy do třídy Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám ano částečně ne 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více