Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok schválena pedagogickou radou: školskou radou:

2 Obsah: (Podle zákona 56 / 004 Sb.,, odst. a vyhlášky č. 5 / 005 Sb., 7 a vyhlášky č. 5 / 009, kterou se mění vyhláška č. 5 / 005 Sb.) A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy E) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J) Základní údaje o hospodaření školy K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení M) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání A) Základní údaje o škole a) Název školy Základní škola pro tělesně postiţené, Opava, Dostojevského Adresa školy Dostojevského, Opava IČ 4789 Bankovní spojení 668 / 000 Telefon, fax Adresa internetové stránky http: Právní forma příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol a škol. zařízení.. 005, přímo řízená organizace MŠMT Název zřizovatele MŠMT Praha, ústřední orgán státní správy Součásti školy Základní škola Školní druţina Školní jídelna Identifikátor zařízení IZO 0 04 Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti (podle zřizovací listiny) Ředitel: Mgr. Zdeněk Gajdušek Zástupce ředitele školy: Mgr. Dagmar Vezdenková Ekonom: Bc. Renáta Víchová Poskytování vzdělání ţákům se zdravotním postiţením v Základní škole pro tělesně postiţené, v Základní škole praktické a v Základní škole speciální. Zajišťuje ţákům zájmové vzdělávání ve školní druţině a stravování ve školní jídelně

3 Údaje o školské radě Pracuje od Sloţení po volbách 009: Bc. Zbyněk Halátek předseda Mgr. Eva Mlýnková, Mgr. Sylva Ryšková, Mgr. Dagmar Vezdenková, Mgr. Vanda Tomová, Markéta Bubíková a) Součástí školy součástí školy IZO kapacita Základní škola Školní druţina Školní jídelna a) Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb Dostojevského, Opava Komenského 4, Chuchelná odloučené pracoviště B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje b) Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy (č. j.: / 005-) 79-0-C / 0 Základní škola délka studia 9 roků 79-0-C/00 Základní škola délka studia 9 roků Školní vzdělávací program Škola pro ţivot.,. a 6., 7. ročník b) 79-0-B / 00 Pomocná škola délka studia 0 roků b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami: Vzdělávací program Základní škola č. j.: / 96-0 Vzdělávací program Zvláštní škola č. j.: 980 / 97- Vzdělávací program Pomocná škola č. j.: 4 05 / 97- Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / 00-4 b4) Učební plán č. j.: / 96-, Základní škola Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis + + Dějepis + + Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

4 4 Výtvarná výchova Praktické činnosti + Tělesná výchova Volitelné předměty + Individuální logopedická péče Informatika Disponibilní časová dotace celkem: 5 Týdenní dotace Nepovinný předmět Učební plán základní školy Škola pro život-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vyučovací předměty. stupeň. stupeň ročníky ročníky Český jazyk Cizí jazyk 9 + Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda + Dějepis + Výchova k občanství Fyzika Chemie + Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova 0 Výchova ke zdraví Tělesná výchova 0 0 Pracovní výchova 5 Svět práce Dramatická výchova Individuální logopedická péče Volitelné předměty Psaní na počítači/stroji Disponibilní časová dotace 4 4 Celkem

5 5 Učební plán č.j.: 980 / 97-, Zvláštní škola Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Český jazyk Matematika Informatika Rýsování Prvouka Vlastivěda Přírodověda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Řečová výchova + + Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Doplňovací hodina Psaní na stroji/počítači Volitelný předmět + NP Rehabilitační TV NP Dramatická výchova NP Disponibilní časová dotace celkem: 5 6 Týdenní dotace Nepovinný předmět Učební plán základní školy praktické Škola pro ţivot školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vyučovací předměty. stupeň. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk 4 Matematika Informatika 4 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství 8 Fyzika

6 6 Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova 0 8 Výchova ke zdraví Tělesná výchova 5 4 Pracovní výchova Svět práce 0 Dramatická výchova Řečová výchova Volitelné předměty Doplňková hodina Disponibilní časová dotace 9 Celkem Poznámky: Zvýrazněná čísla znamenají: disponibilní časovou dotaci ročník podle daného vzdělávacího programu na škole Podle pokynu MŠMT se ve školním roce 008/009 pro ţáky 9. ročníku ZŠ i ZŠ praktické sniţuje celková týdenní časová dotace o vyučovací hodinu. Do vzdělávacího programu ZŠ a ZŠ praktické je zařazena navíc hipoterapie, ergoterapie, rehabilitační TV, psaní na počítači nebo na stroji, projektové vyučování. U ZŠ praktické pak v rámci pracovní výchovy dorozumívací dovednosti. Učební plán č.j.: 4 05 / 97-, Pomocná škola Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 0. r. Čtení Psaní Počty Věcné učení Smyslová výchova Pracovní a výtvarná vých Tělesná vých Hudební vých Řečová vých. Rehabilitační TV Ergoterapie Disponibilní časová dotace celkem: 4 Volitelný předmět Týdenní dotace

7 7 Učební plán č. j.: / 00-4, Rehabilitační vzdělávací program Pomocné školy Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5.r. 6. r. 7.r. 8. r. 9.r. 0. r. Hudební a pohybová vých. Rehabilitační tělesná vých Pracovní a výtvarná vých. Rozumová výchova Smyslová výchova Disponibilní dotace Disponibilní časová dotace celkem: 7 Týdenní dotace Poznámky: Zvýrazněná čísla znamenají: disponibilní časovou dotaci ročník daného vzdělávacího programu na škole Do vzdělávacích programů základní školy speciální zařazeny literárně dramatická výchova, informatika, psaní na počítači nebo psacím stroji, canisterapie, ergoterapie, hipoterapie a rehabilitační TV. C) Přehled pracovníků školy c) Členění podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do 0 let let 40 let let let a více celkem 6 c) Pracovníci na mateřské a rodičovské dovolené: 4 c) Členění podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem vyučen 4 střední odborné 5 7 vysokoškolské 4 5 celkem 4 6 c4) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci učitel speciální pedagog (ŠMVZP) 0 druhý ped. prac. ve třídě ZŠS, spec. ped. 0 vychovatel, spec. ped. asistent pedagoga 0 práce na dohodu 0

8 8 c5) Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Ve dvou případech je celkový pracovní úvazek zaměstnanců tvořen dvěma částečnými pracovními poměry. c6) Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 0 do 0 let 7 do 5 let do 0 let 5 nad 0 let pracující důchodci 4 c7) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy po ukončení RD odchody na MD odchody na vlastní ţádost 0 krátkodobé zástupy odchod do důchodu 0 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Velmi vysoké je zastoupení ţen. Je nutné se zaměřit na pracovníky, kteří by splňovali odbornou kvalifikaci učitele. stupně, zejména M, F, ČJ se speciální pedagogikou. Škola postupně rozšiřuje vzdělávací nabídku ve třídách ZŠ speciální, v práci s dětmi postiţenými PAS. Aprobovanost pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky je 94, 7 %, tři asistenti pedagoga splňují zákonem stanovené předpoklady pro výkon práce. Přepočtený počet pedagogických pracovníků 9, 7, zaměstnanců školy, 87, celkem, 58, limit 5, 5.

9 9 D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy d) Počet ţáků přijatých do. třídy ZŠ d) Počet odkladů pro školní rok 009 / 00: 0 d) Počet ţáků přijatých do ZŠ speciální: d4) Počet ţáků přijatých do vyšších ročníků: ročník počet ţáků E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků e) ŠR..... I. 8. ZŠ ZŠ ZŠP ZŠP 94 II. III.. ZŠS 4. ZŠS 4. ZŠP. ZŠ. ZŠP 4. ZŠP 0 a a IV. 5. ZŠP 6. ZŠP 7. ZŠ 7. ZŠP 5. ZŠ b V. 4. ZŠP 6. ZŠP 6. ZŠS 9. ZŠS 0.ZŠS VI..ZŠP. ZŠ 5. ZŠP 8. ZŠS. ZŠP a a a a a VII. VIII. ZŠP. ZŠS 5. ZŠS. ZŠP. ZŠS 6. ZŠS 8. ZŠS a a a a celkem

10 0 Legenda:. třída. souběţně vyučovací ročníky. počet ţáků 4. prospěli s vyznamenáním 5. neprospěli 6. slovní hodnocení 7. kombinované hodnocení 8. individuální vzdělávací plán 9. kázeňská opatření PTU, NTU, DŘŠ 0. omluvené hodiny. neomluvené hodiny PTU pochvala třídního učitele /a/ NTU napomenutí třídního učitele /b/ DŘŠ důtka ředitele školy /c/ p - pololetí e) Údaje odloučeného pracoviště při RU Chuchelná za školní rok Měsíční průměry ţáků Nebylo vydáno ţádné vysvědčení IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V: VI. celkem,5 7,6 4,5 6,6,,4 5,0 7,4 0,8 6,0 7,6 Přehled zařazených ţáků ZŠ celkem ZŠ praktická celkem Ostatní: Regionální zastoupení (kraje) T Z 6 e) Zájmové krouţky název vedoucí počet zařazených žáků Praktické činnosti Mgr. S. Ryšková 4 Keramický Bc. M. Valentová 7 (ŠD) Taneční (Šneček) Mgr. V. Tomová, Mgr. R. Synková Logopedický J.Wiesnerová, Bc. M. Valentová 5 (ŠD) Hra na zobcovou flétnu R. Vlčková 7 (ŠD)

11 e4) Nepovinné předměty název Rehabilitační TV ročník. ročník ZŠ praktická F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence nemá vzdělání stanovené zákonem 56 /04 Sb. Prevence se opírá o zpracovaný Minimální preventivní program a prolíná školním vzdělávacím programem Škola pro ţivot. Průběţně jsou sledovány podmínky a situace ve škole a hlediska rizik, vyuţití volného času ţáků. Jsou zajištěny poradenské sluţby školního metodika prevence a výchovného poradce. Školní řád zakazuje nošení, drţení a zneuţívání návykových látek v areálu školy. Jsou připraveny formy a metody umoţňující včasné zachycení ohroţených dětí. Škola nepatří do rizikové oblasti z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, řešila ojedinělý výskyt sociálně patologických jevů pedikulóza, hygienické nedostatky. Preventivní akce sociálně patologických jevů akce aktualizace Minimálního plánu primární prevence zařazení témat SPJ do výuky G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Výchozí stav Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy jsou v souladu s zákona 56 / 004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všichni učitelé mají odbornou kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky. Výchovná poradkyně má odbornou kvalifikaci získanou specializačním studiem pro výchovné poradce. Dvě vychovatelky školní druţiny nemají speciálně pedagogickou kvalifikaci. Škola připravuje od školního roku 009 / 00 výuku v. a 8. ročníku ZŠ podle školního vzdělávacího programu Škola pro ţivot. g) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - studium speciální pedagogiky: 0 - studium pro asistenta pedagoga: 0 - studium k rozšíření odborné kvalifikace: Bc. L. Halfarová: Speciální pedagogika Mgr. studijní program - PF OU - ukončuje Bc. M. Fiedlerová: Speciální pedagogika Mgr. studijní program - PF OU pokračuje Mgr. Jana Máchová: studium AJ Mgr. Jana Brunová: studium AJ Bc. P. Jedlíčková: Speciální pedagogika Mgr. studijní program - PF OU - ukončuje G. Bašátková: Speciální pedagogika Bc.. studijní program - PF OU pokračuje

12 g) Studium k prohlubování odborné kvalifikace obor Speciální pedagogika Pedagogika Anglický jazyk Školní druţina Výchovné poradenství Řízení školy Dějepis Primární prevence SPJ Řízení školy Environmentální vzdělávání zaměření Jak na dyskalkulii? Vzdor a tvrdohlavost Logopedická intervence Aktivně proti stresu VOKS seminář Tvorba ŠVP pro ZŠ speciální Grafomotorika Jak zvládat agresivitu Od porozumění k dorozumívání Šikana Učení bez mučení Splývavé čtení Metodika výuky AJ Angličtina pro školskou praxi Výuka angličtiny u dětí se SPU Ekoateliér tančící stoly Metodická poradna pro vedoucí vychovatelky ŠD Vánoční aranţmá Prezentace studijních programů ZP - odměňování Hodiny dějepisu by neměly být nudné Schůzka školních metodiků Změny v Zákoníku práce Zadávání veřejných zakázek Program přeţijeme? g4) Samostudium ( 4, odst. 7 zákona 56 / 004 Sb.) prázdniny počet dnů samostudium Podzimní 0 Vánoční 6 příprava prověrek, studium Pololetní příprava soutěţí, studium Jarní 5 studium metodických materiálů, studium Velikonoční 0 příprava prověrek, studium Celkem: g5) Vyhlášení volných dnů ( 4, odst. zákona 56 / 004 Sb.) termín důvod 9., ţádost ŠR, rodičů - realizace investiční akce Komentář ředitele školy Na škole fyzicky působí učitelů včetně vedení školy, učitelka na dohodu, učitelka na sníţený úvazek, 6 vychovatelek, v pozici. pedagogického pracovníka v ZŠ speciální, asistenti pedagoga a 5 provozních zaměstnanců, z toho na sníţený úvazek.

13 Pedagogičtí pracovníci kromě uvedených forem studia vyhodnocovali školní vzdělávací program Škola pro ţivot, podle kterého probíhala výuka v.,. a 6., 7. ročníku ZŠ a připravovali zahájení výuky podle ŠVP Škola pro ţivot v. a 8. ročníku ZŠ v školním roce 009/00, tvořili ŠVP pro Základní školu speciální. Mimo samostudium se pedagogičtí pracovníci realizovali v studiu k prohloubení odborné kvalifikace. Prioritou bylo studium speciální pedagogiky. Povaţuji za důleţité zajistit poţadovanou odbornost při výkonu funkce koordinátora ICT, prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchovy. Škola se otvírá práci s dětmi trpícími PAS. Z toho vyplývá zvýšený zájem o problematiku. Zájem o studium je větší neţ finanční moţnosti školy. g6) Hospitační činnost ředitel školy 5 vedoucí vychovatelka 8 zástupkyně ředitele školy 6 celkem 9 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Hospitujícími byly sledovány především tyto prvky: plnění cílů vzdělávání, vybavení učeben, účelnost vyuţití pomůcek, učebních textů, didaktické techniky, PC, organizace výuky, pouţité metody, motivace ţáků, zapojení asistence, hodnocení, úroveň třídní dokumentace. Na škole pracuje zkušený a erudovaný kolektiv v podmínkách souběţné práce s několika ročníky ţáků s různou úrovni postiţení. Výuka byla vedena správně, závaţné nedostatky nebyly zaznamenány. H) Údaje o aktivitách školy a prezentaci ne veřejnosti h) ICT Pracovní stanice umístěné v učebnách a slouţící přípravě ped. prac.: Počet pracovních stanic celkem: 5 Pracovní stanice starší 5 let: Novější vykazující standardu ICT: 4 Připojení k Internetu - rychlost: Mb Výukové programy: řada TERA SOFT, PETIT Tiskárny: 4 Digitální fotoaparát: Kopírovací stroj: V oblasti ICT spolupracovala koordinátorka ICT se správcem školní sítě. Problémy, které se vyskytly, byly řešeny operativně. Činnost probíhala podle schváleného plánu práce. Koordinátor ICT nemá vzdělání podle zákona 56 / 04 Sb. Zaměření elektronická podoba školní matriky, vydávání pololetních výpisů z vysvědčení a závěrečných vysvědčení psaných na PC.

14 4 h) Program environmentálního vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání nemá vzdělání podle zákona 56 / 04 Sb. Základním nástrojem environmentálního vzdělávání na škole je program environmentálního vzdělávání. Vychází z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy. Výuka je začleněna v ŠVP Škola pro ţivot. Akce: Úkoly EVV se promítly v realizaci 8 školních akcí a zapojením do dalších společných projektů. Byl zaveden tříděný sběr druhotných surovin na škole s vyuţitím sponzorsky získaných kontejnerů. Nejdůležitější: ) soutěţ Recyklohraní ) dvě akce k podpoře tradic (vánoční, velikonoční) ) ochrana člověka za mimořádných situací evakuace 4) beseda o šelmách 5) Den Země h) Výchovné poradenství Výchovný poradce na škole splňuje kvalifikační předpoklady dané zákonem 56 / 04 Sb. Pracuje podle schváleného plánu činnosti. Vycházející ţáci: škola počet ZŠ ZŠ praktická 4 ZŠ speciální Všichni vycházející ţáci byli umístěni. Naplánované úkoly byly splněny. Nejdůležitější akce: ) prezentační výstava INFORMA 008 ) spoluúčast na vypracování výstupního hodnocení ) kontakt s vybranými školami 4) schůzky s rodiči vycházejících ţáků 5) porada s řediteli SŠ a OU h4) Prevence rizik a školní úrazy Počet záznamů v knize úrazů: Počet odeslaných záznamů o úrazech: 0 Počet lékárniček 5 místo úrazu: počet úrazů v hodinách tělesné výchovy přestávky ve škole celkem Prevence: Je potřeba se průběţně věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci při všech aktivitách a plně vyuţívat všech moţností nabízených optimálním stavem doprovodných sluţeb.

15 5 h5) Sponzorské aktivity: finanční a věcné dary Valentová Řezníčková Tesař Jelínková Vlčková Hluchníková Halfarová Máchová Katolická Janáčková Luzarová Doupalová Brunová Tesárková Ryšková Fiedlerová Vezdenková květiny ke Dni matek, oplatky na sportovní akce nápoje pro sportovní akce tvorba a správa webových stránek školy tvorba fotodokumentace vlastním fotoaparátem provoz webové galerie na vlastním PC dovoz vybavení, darů vlastním autem tašky na sportovní akce, dárkové předměty v hodnotě 00,- Kč příspěvek na občerstvení pro děti na školním výletu cukrovinky pro ŠD, materiál pro výrobu dárků suroviny na výrobu perníků dary z Modulu firma Opametal dotyková obrazovka: 5 68,- Kč odvoz školního sběru Nadace R. Masný dětem: 5 000,- Kč papíry do kopírky (paní Bubíková), perníčky pro děti sladkosti pro děti: Danone čokoládovny nanuky pro děti: Mrazírny Novaco cukrovinky pro ŠD, sklenářské práce pohoštění, drobné dárky při školních akcích bezplatné zajištění zapůjčení trampolíny, monolyţe věcné dary na Olympiádu TP v hodnotě ,- Kč: Ostroj, a.s., Slezská pekárna, poslanec Parlamentu ČR Dr. Opálka dárkové předměty, hračky: GLOBUS zajištění vystoupení skupiny KARAVANA (bezplatně sladkosti pro děti, drobné odměny grafické práce na školních dveřích: fa Halpe Další finanční dary: ACTIVITYPRO TQM Hasičský záchranný sbor MODEL OBALY, Opava 0 000,- Kč 000,- Kč (doprava) 777,- Kč (DVD, knihy) ,- Kč h6) Publikační činnost Ryšková: pozvánky, letáčky na Den otevřených dveří školní časopis Poškoláček Brunová: článek v časopisu Vozka Fiedlerová: články v Regionu, vedení školní kroniky Máchová: článek v Zpravodaji Valentová: článek v Regionu, v časopisu Vozka, školní web Jelínková: Hláska, Region (výstava OPTYS) Pedagogičtí pracovníci publikovali ve školním časopisu Poškoláček

16 6 Mimořádné akce a úspěchy žáků název umístění jméno Olympiáda tělesně postiţených. místo Mühr Halátek M. Matějek Na jedné planetě spolu se zvířátky ADRA, 5. místo Kalinovský výtvarná soutěţ Co nás proslavilo výtvarná soutěţ. místo. místo. místo Jelínková Fričová Holčák Sluníčko výtvarná soutěţ - Pojišťovna čestné uznání Stříbná Olympiáda speciálních tříd. místo. místo Muchová Volný Turnaj v bocci. místo Ţiţková Jeţková MODEL Obaly velikonoční zajíc výtvarná. místo Michalík soutěţ Příroda v našem městě cena poroty Klímek Orientační závod TP. místo. místo M. Halátek T. Halátek Plavecká soutěţ. místo. místo. místo Peroutka Kupčíková M. Halátek Čím se Česko proslavilo výtvarná soutěţ. místo kolektiv IV. třídy Cesta mráčkového dráčka výtvarná soutěţ. místo Zorková h7) Zájmové vzdělávání Školní druţina oddělení počet žáků pravidelná docházka I. Opava II. Opava III. RÚ Chuchelná 4 celkem 7 nepravidelná docházka Prostory školní družiny Pro tuto činnost je vyčleněna speciální učebna. Činnost školní druţiny probíhá také v učebnách, k dispozici je školní hřiště, zahradní relaxační areál, tělocvična, školní bazén. V RÚ jsou k dispozici zařízení ve správě RÚ. Vybavení školní družiny Vybavení nábytkem není optimální. Rezervy jsou ve vybavení her, hraček, relaxačních koutů.

17 7 Komentář ředitele školy V tomto školním roce pokračuje činnost podle ŠVP pro ŠD Poztrácené barevné korálky. Školní druţina plní funkci, pro kterou byla zřízena. Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost ţáků (příchody a odchody), které narušují pravidelnou a koncepční práci. Školní druţina by se v budoucnu měla více zaměřit na pořádání akcí s dopadem na většinu ţáků. Vychovatelky plní část pracovního úvazku ve funkcích druhého pedagogického pracovníka ve třídách ZŠ speciální. Činnost ŠD při RÚ Chuchelná byla poznamenána dlouhodobou pracovní neschopností vychovatelky a sezónním úbytkem hospitalizovaných ţáků. h8) Akce školy, účast v akcích Exkurze Školní výlety Ţákovská vystoupení Divadelní představení Koncerty Výstavy Návštěva Slezského muzea Návštěva MKPB v Opavě Prohlídka historických památek Opavy Den otevřených dveří HZS Opava Prohlídka areálu školního statku ZOO Ostrava Přehrada Kruţberk Mikroregion Hvozdnice Poznávání okolí Opavy Hradec nad Moravicí Vystoupení v Klubu sv. Aneţky Školní karneval Mikulášský večer Vánoční nadílka Maškarní ples Strakonický dudák Sluha dvou pánů Popelka O červené Karkulce Trampoty čerta Culíka Cvrčci ZŠ I. Hurníka Výchovný koncert Pavla Nováka Vánoční koncert sdruţení Podkova v Ostravě Vystoupení skupiny Karavana Vánoční ozdoby a přání: RÚ Výstava knih: RÚ i OP Ovoce a zelenina: SZTŠ OPTYS Já a můj svět Marianum velikonoční výstava Výstava Starověký Řím Výstava zvířátek - SMTP

18 8 Soutěţe sportovní Olympiády Výtvarné soutěţe Soutěţe literární Soutěţe pěvecké Besedy Jiné akce Sportovně ozdravný pobyt v Beskydech (Visalaje) Závody vozíčkářů Sportovní den na Horním náměstí Plavecká soutěţ Turnaj ve florballe Sportovní hry mládeţe Orientační závod TP Turnaj v bocci (vánoční, velikonoční) Fotbalový turnaj Olympiáda tělesně postiţených sportovců Olympiáda speciálních tříd Korespondenční soutěţ: Co nás proslavilo Příroda v našem městě Velikonoční zajíc: MODEL Cesta mráčkového dráčka O nejkrásnější vánoční ozdoby Na jedné planetě se zvířátky ADRA Den Země Čím se Česko proslavilo Krásná jako kvítka Sluníčko Kdo hraje, pomáhá Korespondenční soutěţ Vystoupení na vernisáţi OPTYS Den matek Den dětí Den Země Beseda o knihovně Svátek práce Beseda s oblastní metodičkou prevence Den vítězství Vstup do EU Vánoční, Mikulášská besídka Představení v kině Mír: Zalátané příběhy Internetová soutěţ: Seznam, najdi, co neznáš Velikonoční, vánoční tradice - EVV Den mláďat Nácvik cvičné evakuace školy Výrobek pro maminku Základy první pomoci Přednáška o šelmách

19 9 Ostatní akce školy: - Přednáška o autismu - Den matek - Den učitelů - Společné posezení ţáků, rodičů, pedagogů, rehabilitačních pracovníků a pracovníků Centra pro zdravotně postiţené - Společné posezení pracovníků školy na závěr školního roku - Účast pracovníků školy na vystoupení amatérského souboru Siesta - Vedení praktikantek UP Olomouc, SPŠ Krnov - stáţe - Exkurze pro ţáky maturitních ročníků gymnázia a SZŠ - Odborné stáţe studentů oboru asistent pedagoga Komentář ředitele školy Snaha organizovat a účastnit se soutěţí je jednou z priorit školy. Ţáci se účastní soutěţí a olympiád s pěknými výsledky. Zaměřujeme se zejména na soutěţe pro handicapované ţáky, ale vyhledáváme také příleţitosti k účasti na akcích společně se zdravou populací. h9/ Spolupráce školy s rodiči formy spolupráce komentář Školská rada zaloţena.. 006, nové volby Třídní schůzky x ročně Školní akce pro rodiče x ročně Školní časopis Poškoláček Konzultace na vyţádání Den otevřených dveří x ročně Hospitace rodičů ve třídách 0 Webové stránky školy Komentář ředitele školy Školská rada se sešla x za rok. O schůzích vede zápisy. Projednala rozpočet školy, přípravu nového školního roku, schválila školní řád a zprávu o činnosti školy. Vstupovala do jednání mezi školou a rodiči, podpořila školní akce. V personálním zajištění došlo ke změnám. Po volbách školskou radu tvoří Bc. Z. Halátek předseda, Mgr. S. Ryšková, M. Bubíková, Mgr. V. Tomová, Mgr. E. Mlýnková, Mgr. D. Vezdenková. Zájem o konzultace je vyšší neţ o třídní schůzky, v RÚ představuje preferovanou formu předávání informací. Hospitace rodičů ve třídách nebyly vyţádány. Velký úspěch sklízí školní časopis. Přestoţe je spolupráce školy s rodiči na dobré úrovni, je to oblast, které je potřeba se neustále věnovat. Rezervy spatřuji zejména na pracovišti v Chuchelné.

20 0 h0/ Vyřizování stíţnosti, oznámení, podnětů Stíţnosti proti rozhodnutím ředitele školy, proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání, stíţnosti v oblasti pracovně právních vztahů ve správním řízení nebyly ţádné. Za závaţné připomínky ze strany rodičů povaţujeme ustanovení správního řádu, která předcházejí přijetí ţáka do speciální školy a jejichţ smysl musíme často rodičům přibliţovat. Vede to k prodluţování správního řízení. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 008 / 009 inspekční činnost ČŠI na škole neproběhla. J) Základní údaje o hospodaření školy Budou řešeny dodatkem po zpracování roční účetní závěrky za rok 009 (vyhláška 5 / 005 Sb., 5, odst. ). K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení pracovníků školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení je podchyceno v kapitole o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ţádné projekty financované z cizích zdrojů škola nerealizovala. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není odborová organizace. Spolupráce s dalšími partnery se projevuje především v oblasti sponzorování, jak je uvedeno v bodu h5. Vypracoval: Mgr. Zdeněk Gajdušek ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Janov nad Nisou č.p. 374 Tel: 483 380 045, email: zsjanovjbc@volny.cz, web: www.zsjanovjbc.com VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více