Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok schválena pedagogickou radou: školskou radou:

2 Obsah: (Podle zákona 56 / 004 Sb.,, odst. a vyhlášky č. 5 / 005 Sb., 7 a vyhlášky č. 5 / 009, kterou se mění vyhláška č. 5 / 005 Sb.) A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy E) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J) Základní údaje o hospodaření školy K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení M) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání A) Základní údaje o škole a) Název školy Základní škola pro tělesně postiţené, Opava, Dostojevského Adresa školy Dostojevského, Opava IČ 4789 Bankovní spojení 668 / 000 Telefon, fax Adresa internetové stránky http: Právní forma příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol a škol. zařízení.. 005, přímo řízená organizace MŠMT Název zřizovatele MŠMT Praha, ústřední orgán státní správy Součásti školy Základní škola Školní druţina Školní jídelna Identifikátor zařízení IZO 0 04 Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti (podle zřizovací listiny) Ředitel: Mgr. Zdeněk Gajdušek Zástupce ředitele školy: Mgr. Dagmar Vezdenková Ekonom: Bc. Renáta Víchová Poskytování vzdělání ţákům se zdravotním postiţením v Základní škole pro tělesně postiţené, v Základní škole praktické a v Základní škole speciální. Zajišťuje ţákům zájmové vzdělávání ve školní druţině a stravování ve školní jídelně

3 Údaje o školské radě Pracuje od Sloţení po volbách 009: Bc. Zbyněk Halátek předseda Mgr. Eva Mlýnková, Mgr. Sylva Ryšková, Mgr. Dagmar Vezdenková, Mgr. Vanda Tomová, Markéta Bubíková a) Součástí školy součástí školy IZO kapacita Základní škola Školní druţina Školní jídelna a) Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb Dostojevského, Opava Komenského 4, Chuchelná odloučené pracoviště B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje b) Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy (č. j.: / 005-) 79-0-C / 0 Základní škola délka studia 9 roků 79-0-C/00 Základní škola délka studia 9 roků Školní vzdělávací program Škola pro ţivot.,. a 6., 7. ročník b) 79-0-B / 00 Pomocná škola délka studia 0 roků b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami: Vzdělávací program Základní škola č. j.: / 96-0 Vzdělávací program Zvláštní škola č. j.: 980 / 97- Vzdělávací program Pomocná škola č. j.: 4 05 / 97- Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / 00-4 b4) Učební plán č. j.: / 96-, Základní škola Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis + + Dějepis + + Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

4 4 Výtvarná výchova Praktické činnosti + Tělesná výchova Volitelné předměty + Individuální logopedická péče Informatika Disponibilní časová dotace celkem: 5 Týdenní dotace Nepovinný předmět Učební plán základní školy Škola pro život-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vyučovací předměty. stupeň. stupeň ročníky ročníky Český jazyk Cizí jazyk 9 + Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda + Dějepis + Výchova k občanství Fyzika Chemie + Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova 0 Výchova ke zdraví Tělesná výchova 0 0 Pracovní výchova 5 Svět práce Dramatická výchova Individuální logopedická péče Volitelné předměty Psaní na počítači/stroji Disponibilní časová dotace 4 4 Celkem

5 5 Učební plán č.j.: 980 / 97-, Zvláštní škola Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Český jazyk Matematika Informatika Rýsování Prvouka Vlastivěda Přírodověda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Řečová výchova + + Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Doplňovací hodina Psaní na stroji/počítači Volitelný předmět + NP Rehabilitační TV NP Dramatická výchova NP Disponibilní časová dotace celkem: 5 6 Týdenní dotace Nepovinný předmět Učební plán základní školy praktické Škola pro ţivot školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vyučovací předměty. stupeň. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk 4 Matematika Informatika 4 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství 8 Fyzika

6 6 Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova 0 8 Výchova ke zdraví Tělesná výchova 5 4 Pracovní výchova Svět práce 0 Dramatická výchova Řečová výchova Volitelné předměty Doplňková hodina Disponibilní časová dotace 9 Celkem Poznámky: Zvýrazněná čísla znamenají: disponibilní časovou dotaci ročník podle daného vzdělávacího programu na škole Podle pokynu MŠMT se ve školním roce 008/009 pro ţáky 9. ročníku ZŠ i ZŠ praktické sniţuje celková týdenní časová dotace o vyučovací hodinu. Do vzdělávacího programu ZŠ a ZŠ praktické je zařazena navíc hipoterapie, ergoterapie, rehabilitační TV, psaní na počítači nebo na stroji, projektové vyučování. U ZŠ praktické pak v rámci pracovní výchovy dorozumívací dovednosti. Učební plán č.j.: 4 05 / 97-, Pomocná škola Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 0. r. Čtení Psaní Počty Věcné učení Smyslová výchova Pracovní a výtvarná vých Tělesná vých Hudební vých Řečová vých. Rehabilitační TV Ergoterapie Disponibilní časová dotace celkem: 4 Volitelný předmět Týdenní dotace

7 7 Učební plán č. j.: / 00-4, Rehabilitační vzdělávací program Pomocné školy Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5.r. 6. r. 7.r. 8. r. 9.r. 0. r. Hudební a pohybová vých. Rehabilitační tělesná vých Pracovní a výtvarná vých. Rozumová výchova Smyslová výchova Disponibilní dotace Disponibilní časová dotace celkem: 7 Týdenní dotace Poznámky: Zvýrazněná čísla znamenají: disponibilní časovou dotaci ročník daného vzdělávacího programu na škole Do vzdělávacích programů základní školy speciální zařazeny literárně dramatická výchova, informatika, psaní na počítači nebo psacím stroji, canisterapie, ergoterapie, hipoterapie a rehabilitační TV. C) Přehled pracovníků školy c) Členění podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do 0 let let 40 let let let a více celkem 6 c) Pracovníci na mateřské a rodičovské dovolené: 4 c) Členění podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem vyučen 4 střední odborné 5 7 vysokoškolské 4 5 celkem 4 6 c4) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci učitel speciální pedagog (ŠMVZP) 0 druhý ped. prac. ve třídě ZŠS, spec. ped. 0 vychovatel, spec. ped. asistent pedagoga 0 práce na dohodu 0

8 8 c5) Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Ve dvou případech je celkový pracovní úvazek zaměstnanců tvořen dvěma částečnými pracovními poměry. c6) Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 0 do 0 let 7 do 5 let do 0 let 5 nad 0 let pracující důchodci 4 c7) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy po ukončení RD odchody na MD odchody na vlastní ţádost 0 krátkodobé zástupy odchod do důchodu 0 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Velmi vysoké je zastoupení ţen. Je nutné se zaměřit na pracovníky, kteří by splňovali odbornou kvalifikaci učitele. stupně, zejména M, F, ČJ se speciální pedagogikou. Škola postupně rozšiřuje vzdělávací nabídku ve třídách ZŠ speciální, v práci s dětmi postiţenými PAS. Aprobovanost pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky je 94, 7 %, tři asistenti pedagoga splňují zákonem stanovené předpoklady pro výkon práce. Přepočtený počet pedagogických pracovníků 9, 7, zaměstnanců školy, 87, celkem, 58, limit 5, 5.

9 9 D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy d) Počet ţáků přijatých do. třídy ZŠ d) Počet odkladů pro školní rok 009 / 00: 0 d) Počet ţáků přijatých do ZŠ speciální: d4) Počet ţáků přijatých do vyšších ročníků: ročník počet ţáků E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků e) ŠR..... I. 8. ZŠ ZŠ ZŠP ZŠP 94 II. III.. ZŠS 4. ZŠS 4. ZŠP. ZŠ. ZŠP 4. ZŠP 0 a a IV. 5. ZŠP 6. ZŠP 7. ZŠ 7. ZŠP 5. ZŠ b V. 4. ZŠP 6. ZŠP 6. ZŠS 9. ZŠS 0.ZŠS VI..ZŠP. ZŠ 5. ZŠP 8. ZŠS. ZŠP a a a a a VII. VIII. ZŠP. ZŠS 5. ZŠS. ZŠP. ZŠS 6. ZŠS 8. ZŠS a a a a celkem

10 0 Legenda:. třída. souběţně vyučovací ročníky. počet ţáků 4. prospěli s vyznamenáním 5. neprospěli 6. slovní hodnocení 7. kombinované hodnocení 8. individuální vzdělávací plán 9. kázeňská opatření PTU, NTU, DŘŠ 0. omluvené hodiny. neomluvené hodiny PTU pochvala třídního učitele /a/ NTU napomenutí třídního učitele /b/ DŘŠ důtka ředitele školy /c/ p - pololetí e) Údaje odloučeného pracoviště při RU Chuchelná za školní rok Měsíční průměry ţáků Nebylo vydáno ţádné vysvědčení IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V: VI. celkem,5 7,6 4,5 6,6,,4 5,0 7,4 0,8 6,0 7,6 Přehled zařazených ţáků ZŠ celkem ZŠ praktická celkem Ostatní: Regionální zastoupení (kraje) T Z 6 e) Zájmové krouţky název vedoucí počet zařazených žáků Praktické činnosti Mgr. S. Ryšková 4 Keramický Bc. M. Valentová 7 (ŠD) Taneční (Šneček) Mgr. V. Tomová, Mgr. R. Synková Logopedický J.Wiesnerová, Bc. M. Valentová 5 (ŠD) Hra na zobcovou flétnu R. Vlčková 7 (ŠD)

11 e4) Nepovinné předměty název Rehabilitační TV ročník. ročník ZŠ praktická F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence nemá vzdělání stanovené zákonem 56 /04 Sb. Prevence se opírá o zpracovaný Minimální preventivní program a prolíná školním vzdělávacím programem Škola pro ţivot. Průběţně jsou sledovány podmínky a situace ve škole a hlediska rizik, vyuţití volného času ţáků. Jsou zajištěny poradenské sluţby školního metodika prevence a výchovného poradce. Školní řád zakazuje nošení, drţení a zneuţívání návykových látek v areálu školy. Jsou připraveny formy a metody umoţňující včasné zachycení ohroţených dětí. Škola nepatří do rizikové oblasti z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, řešila ojedinělý výskyt sociálně patologických jevů pedikulóza, hygienické nedostatky. Preventivní akce sociálně patologických jevů akce aktualizace Minimálního plánu primární prevence zařazení témat SPJ do výuky G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Výchozí stav Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy jsou v souladu s zákona 56 / 004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všichni učitelé mají odbornou kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky. Výchovná poradkyně má odbornou kvalifikaci získanou specializačním studiem pro výchovné poradce. Dvě vychovatelky školní druţiny nemají speciálně pedagogickou kvalifikaci. Škola připravuje od školního roku 009 / 00 výuku v. a 8. ročníku ZŠ podle školního vzdělávacího programu Škola pro ţivot. g) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - studium speciální pedagogiky: 0 - studium pro asistenta pedagoga: 0 - studium k rozšíření odborné kvalifikace: Bc. L. Halfarová: Speciální pedagogika Mgr. studijní program - PF OU - ukončuje Bc. M. Fiedlerová: Speciální pedagogika Mgr. studijní program - PF OU pokračuje Mgr. Jana Máchová: studium AJ Mgr. Jana Brunová: studium AJ Bc. P. Jedlíčková: Speciální pedagogika Mgr. studijní program - PF OU - ukončuje G. Bašátková: Speciální pedagogika Bc.. studijní program - PF OU pokračuje

12 g) Studium k prohlubování odborné kvalifikace obor Speciální pedagogika Pedagogika Anglický jazyk Školní druţina Výchovné poradenství Řízení školy Dějepis Primární prevence SPJ Řízení školy Environmentální vzdělávání zaměření Jak na dyskalkulii? Vzdor a tvrdohlavost Logopedická intervence Aktivně proti stresu VOKS seminář Tvorba ŠVP pro ZŠ speciální Grafomotorika Jak zvládat agresivitu Od porozumění k dorozumívání Šikana Učení bez mučení Splývavé čtení Metodika výuky AJ Angličtina pro školskou praxi Výuka angličtiny u dětí se SPU Ekoateliér tančící stoly Metodická poradna pro vedoucí vychovatelky ŠD Vánoční aranţmá Prezentace studijních programů ZP - odměňování Hodiny dějepisu by neměly být nudné Schůzka školních metodiků Změny v Zákoníku práce Zadávání veřejných zakázek Program přeţijeme? g4) Samostudium ( 4, odst. 7 zákona 56 / 004 Sb.) prázdniny počet dnů samostudium Podzimní 0 Vánoční 6 příprava prověrek, studium Pololetní příprava soutěţí, studium Jarní 5 studium metodických materiálů, studium Velikonoční 0 příprava prověrek, studium Celkem: g5) Vyhlášení volných dnů ( 4, odst. zákona 56 / 004 Sb.) termín důvod 9., ţádost ŠR, rodičů - realizace investiční akce Komentář ředitele školy Na škole fyzicky působí učitelů včetně vedení školy, učitelka na dohodu, učitelka na sníţený úvazek, 6 vychovatelek, v pozici. pedagogického pracovníka v ZŠ speciální, asistenti pedagoga a 5 provozních zaměstnanců, z toho na sníţený úvazek.

13 Pedagogičtí pracovníci kromě uvedených forem studia vyhodnocovali školní vzdělávací program Škola pro ţivot, podle kterého probíhala výuka v.,. a 6., 7. ročníku ZŠ a připravovali zahájení výuky podle ŠVP Škola pro ţivot v. a 8. ročníku ZŠ v školním roce 009/00, tvořili ŠVP pro Základní školu speciální. Mimo samostudium se pedagogičtí pracovníci realizovali v studiu k prohloubení odborné kvalifikace. Prioritou bylo studium speciální pedagogiky. Povaţuji za důleţité zajistit poţadovanou odbornost při výkonu funkce koordinátora ICT, prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchovy. Škola se otvírá práci s dětmi trpícími PAS. Z toho vyplývá zvýšený zájem o problematiku. Zájem o studium je větší neţ finanční moţnosti školy. g6) Hospitační činnost ředitel školy 5 vedoucí vychovatelka 8 zástupkyně ředitele školy 6 celkem 9 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Hospitujícími byly sledovány především tyto prvky: plnění cílů vzdělávání, vybavení učeben, účelnost vyuţití pomůcek, učebních textů, didaktické techniky, PC, organizace výuky, pouţité metody, motivace ţáků, zapojení asistence, hodnocení, úroveň třídní dokumentace. Na škole pracuje zkušený a erudovaný kolektiv v podmínkách souběţné práce s několika ročníky ţáků s různou úrovni postiţení. Výuka byla vedena správně, závaţné nedostatky nebyly zaznamenány. H) Údaje o aktivitách školy a prezentaci ne veřejnosti h) ICT Pracovní stanice umístěné v učebnách a slouţící přípravě ped. prac.: Počet pracovních stanic celkem: 5 Pracovní stanice starší 5 let: Novější vykazující standardu ICT: 4 Připojení k Internetu - rychlost: Mb Výukové programy: řada TERA SOFT, PETIT Tiskárny: 4 Digitální fotoaparát: Kopírovací stroj: V oblasti ICT spolupracovala koordinátorka ICT se správcem školní sítě. Problémy, které se vyskytly, byly řešeny operativně. Činnost probíhala podle schváleného plánu práce. Koordinátor ICT nemá vzdělání podle zákona 56 / 04 Sb. Zaměření elektronická podoba školní matriky, vydávání pololetních výpisů z vysvědčení a závěrečných vysvědčení psaných na PC.

14 4 h) Program environmentálního vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání nemá vzdělání podle zákona 56 / 04 Sb. Základním nástrojem environmentálního vzdělávání na škole je program environmentálního vzdělávání. Vychází z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy. Výuka je začleněna v ŠVP Škola pro ţivot. Akce: Úkoly EVV se promítly v realizaci 8 školních akcí a zapojením do dalších společných projektů. Byl zaveden tříděný sběr druhotných surovin na škole s vyuţitím sponzorsky získaných kontejnerů. Nejdůležitější: ) soutěţ Recyklohraní ) dvě akce k podpoře tradic (vánoční, velikonoční) ) ochrana člověka za mimořádných situací evakuace 4) beseda o šelmách 5) Den Země h) Výchovné poradenství Výchovný poradce na škole splňuje kvalifikační předpoklady dané zákonem 56 / 04 Sb. Pracuje podle schváleného plánu činnosti. Vycházející ţáci: škola počet ZŠ ZŠ praktická 4 ZŠ speciální Všichni vycházející ţáci byli umístěni. Naplánované úkoly byly splněny. Nejdůležitější akce: ) prezentační výstava INFORMA 008 ) spoluúčast na vypracování výstupního hodnocení ) kontakt s vybranými školami 4) schůzky s rodiči vycházejících ţáků 5) porada s řediteli SŠ a OU h4) Prevence rizik a školní úrazy Počet záznamů v knize úrazů: Počet odeslaných záznamů o úrazech: 0 Počet lékárniček 5 místo úrazu: počet úrazů v hodinách tělesné výchovy přestávky ve škole celkem Prevence: Je potřeba se průběţně věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci při všech aktivitách a plně vyuţívat všech moţností nabízených optimálním stavem doprovodných sluţeb.

15 5 h5) Sponzorské aktivity: finanční a věcné dary Valentová Řezníčková Tesař Jelínková Vlčková Hluchníková Halfarová Máchová Katolická Janáčková Luzarová Doupalová Brunová Tesárková Ryšková Fiedlerová Vezdenková květiny ke Dni matek, oplatky na sportovní akce nápoje pro sportovní akce tvorba a správa webových stránek školy tvorba fotodokumentace vlastním fotoaparátem provoz webové galerie na vlastním PC dovoz vybavení, darů vlastním autem tašky na sportovní akce, dárkové předměty v hodnotě 00,- Kč příspěvek na občerstvení pro děti na školním výletu cukrovinky pro ŠD, materiál pro výrobu dárků suroviny na výrobu perníků dary z Modulu firma Opametal dotyková obrazovka: 5 68,- Kč odvoz školního sběru Nadace R. Masný dětem: 5 000,- Kč papíry do kopírky (paní Bubíková), perníčky pro děti sladkosti pro děti: Danone čokoládovny nanuky pro děti: Mrazírny Novaco cukrovinky pro ŠD, sklenářské práce pohoštění, drobné dárky při školních akcích bezplatné zajištění zapůjčení trampolíny, monolyţe věcné dary na Olympiádu TP v hodnotě ,- Kč: Ostroj, a.s., Slezská pekárna, poslanec Parlamentu ČR Dr. Opálka dárkové předměty, hračky: GLOBUS zajištění vystoupení skupiny KARAVANA (bezplatně sladkosti pro děti, drobné odměny grafické práce na školních dveřích: fa Halpe Další finanční dary: ACTIVITYPRO TQM Hasičský záchranný sbor MODEL OBALY, Opava 0 000,- Kč 000,- Kč (doprava) 777,- Kč (DVD, knihy) ,- Kč h6) Publikační činnost Ryšková: pozvánky, letáčky na Den otevřených dveří školní časopis Poškoláček Brunová: článek v časopisu Vozka Fiedlerová: články v Regionu, vedení školní kroniky Máchová: článek v Zpravodaji Valentová: článek v Regionu, v časopisu Vozka, školní web Jelínková: Hláska, Region (výstava OPTYS) Pedagogičtí pracovníci publikovali ve školním časopisu Poškoláček

16 6 Mimořádné akce a úspěchy žáků název umístění jméno Olympiáda tělesně postiţených. místo Mühr Halátek M. Matějek Na jedné planetě spolu se zvířátky ADRA, 5. místo Kalinovský výtvarná soutěţ Co nás proslavilo výtvarná soutěţ. místo. místo. místo Jelínková Fričová Holčák Sluníčko výtvarná soutěţ - Pojišťovna čestné uznání Stříbná Olympiáda speciálních tříd. místo. místo Muchová Volný Turnaj v bocci. místo Ţiţková Jeţková MODEL Obaly velikonoční zajíc výtvarná. místo Michalík soutěţ Příroda v našem městě cena poroty Klímek Orientační závod TP. místo. místo M. Halátek T. Halátek Plavecká soutěţ. místo. místo. místo Peroutka Kupčíková M. Halátek Čím se Česko proslavilo výtvarná soutěţ. místo kolektiv IV. třídy Cesta mráčkového dráčka výtvarná soutěţ. místo Zorková h7) Zájmové vzdělávání Školní druţina oddělení počet žáků pravidelná docházka I. Opava II. Opava III. RÚ Chuchelná 4 celkem 7 nepravidelná docházka Prostory školní družiny Pro tuto činnost je vyčleněna speciální učebna. Činnost školní druţiny probíhá také v učebnách, k dispozici je školní hřiště, zahradní relaxační areál, tělocvična, školní bazén. V RÚ jsou k dispozici zařízení ve správě RÚ. Vybavení školní družiny Vybavení nábytkem není optimální. Rezervy jsou ve vybavení her, hraček, relaxačních koutů.

17 7 Komentář ředitele školy V tomto školním roce pokračuje činnost podle ŠVP pro ŠD Poztrácené barevné korálky. Školní druţina plní funkci, pro kterou byla zřízena. Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost ţáků (příchody a odchody), které narušují pravidelnou a koncepční práci. Školní druţina by se v budoucnu měla více zaměřit na pořádání akcí s dopadem na většinu ţáků. Vychovatelky plní část pracovního úvazku ve funkcích druhého pedagogického pracovníka ve třídách ZŠ speciální. Činnost ŠD při RÚ Chuchelná byla poznamenána dlouhodobou pracovní neschopností vychovatelky a sezónním úbytkem hospitalizovaných ţáků. h8) Akce školy, účast v akcích Exkurze Školní výlety Ţákovská vystoupení Divadelní představení Koncerty Výstavy Návštěva Slezského muzea Návštěva MKPB v Opavě Prohlídka historických památek Opavy Den otevřených dveří HZS Opava Prohlídka areálu školního statku ZOO Ostrava Přehrada Kruţberk Mikroregion Hvozdnice Poznávání okolí Opavy Hradec nad Moravicí Vystoupení v Klubu sv. Aneţky Školní karneval Mikulášský večer Vánoční nadílka Maškarní ples Strakonický dudák Sluha dvou pánů Popelka O červené Karkulce Trampoty čerta Culíka Cvrčci ZŠ I. Hurníka Výchovný koncert Pavla Nováka Vánoční koncert sdruţení Podkova v Ostravě Vystoupení skupiny Karavana Vánoční ozdoby a přání: RÚ Výstava knih: RÚ i OP Ovoce a zelenina: SZTŠ OPTYS Já a můj svět Marianum velikonoční výstava Výstava Starověký Řím Výstava zvířátek - SMTP

18 8 Soutěţe sportovní Olympiády Výtvarné soutěţe Soutěţe literární Soutěţe pěvecké Besedy Jiné akce Sportovně ozdravný pobyt v Beskydech (Visalaje) Závody vozíčkářů Sportovní den na Horním náměstí Plavecká soutěţ Turnaj ve florballe Sportovní hry mládeţe Orientační závod TP Turnaj v bocci (vánoční, velikonoční) Fotbalový turnaj Olympiáda tělesně postiţených sportovců Olympiáda speciálních tříd Korespondenční soutěţ: Co nás proslavilo Příroda v našem městě Velikonoční zajíc: MODEL Cesta mráčkového dráčka O nejkrásnější vánoční ozdoby Na jedné planetě se zvířátky ADRA Den Země Čím se Česko proslavilo Krásná jako kvítka Sluníčko Kdo hraje, pomáhá Korespondenční soutěţ Vystoupení na vernisáţi OPTYS Den matek Den dětí Den Země Beseda o knihovně Svátek práce Beseda s oblastní metodičkou prevence Den vítězství Vstup do EU Vánoční, Mikulášská besídka Představení v kině Mír: Zalátané příběhy Internetová soutěţ: Seznam, najdi, co neznáš Velikonoční, vánoční tradice - EVV Den mláďat Nácvik cvičné evakuace školy Výrobek pro maminku Základy první pomoci Přednáška o šelmách

19 9 Ostatní akce školy: - Přednáška o autismu - Den matek - Den učitelů - Společné posezení ţáků, rodičů, pedagogů, rehabilitačních pracovníků a pracovníků Centra pro zdravotně postiţené - Společné posezení pracovníků školy na závěr školního roku - Účast pracovníků školy na vystoupení amatérského souboru Siesta - Vedení praktikantek UP Olomouc, SPŠ Krnov - stáţe - Exkurze pro ţáky maturitních ročníků gymnázia a SZŠ - Odborné stáţe studentů oboru asistent pedagoga Komentář ředitele školy Snaha organizovat a účastnit se soutěţí je jednou z priorit školy. Ţáci se účastní soutěţí a olympiád s pěknými výsledky. Zaměřujeme se zejména na soutěţe pro handicapované ţáky, ale vyhledáváme také příleţitosti k účasti na akcích společně se zdravou populací. h9/ Spolupráce školy s rodiči formy spolupráce komentář Školská rada zaloţena.. 006, nové volby Třídní schůzky x ročně Školní akce pro rodiče x ročně Školní časopis Poškoláček Konzultace na vyţádání Den otevřených dveří x ročně Hospitace rodičů ve třídách 0 Webové stránky školy Komentář ředitele školy Školská rada se sešla x za rok. O schůzích vede zápisy. Projednala rozpočet školy, přípravu nového školního roku, schválila školní řád a zprávu o činnosti školy. Vstupovala do jednání mezi školou a rodiči, podpořila školní akce. V personálním zajištění došlo ke změnám. Po volbách školskou radu tvoří Bc. Z. Halátek předseda, Mgr. S. Ryšková, M. Bubíková, Mgr. V. Tomová, Mgr. E. Mlýnková, Mgr. D. Vezdenková. Zájem o konzultace je vyšší neţ o třídní schůzky, v RÚ představuje preferovanou formu předávání informací. Hospitace rodičů ve třídách nebyly vyţádány. Velký úspěch sklízí školní časopis. Přestoţe je spolupráce školy s rodiči na dobré úrovni, je to oblast, které je potřeba se neustále věnovat. Rezervy spatřuji zejména na pracovišti v Chuchelné.

20 0 h0/ Vyřizování stíţnosti, oznámení, podnětů Stíţnosti proti rozhodnutím ředitele školy, proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání, stíţnosti v oblasti pracovně právních vztahů ve správním řízení nebyly ţádné. Za závaţné připomínky ze strany rodičů povaţujeme ustanovení správního řádu, která předcházejí přijetí ţáka do speciální školy a jejichţ smysl musíme často rodičům přibliţovat. Vede to k prodluţování správního řízení. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 008 / 009 inspekční činnost ČŠI na škole neproběhla. J) Základní údaje o hospodaření školy Budou řešeny dodatkem po zpracování roční účetní závěrky za rok 009 (vyhláška 5 / 005 Sb., 5, odst. ). K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení pracovníků školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení je podchyceno v kapitole o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ţádné projekty financované z cizích zdrojů škola nerealizovala. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není odborová organizace. Spolupráce s dalšími partnery se projevuje především v oblasti sponzorování, jak je uvedeno v bodu h5. Vypracoval: Mgr. Zdeněk Gajdušek ředitel školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 009 00 schválena pedagogickou radou: 0. 8. 00 školskou radou: 9. 9. 00 Obsah: (Podle zákona 56 / 004

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010 2011 schválena pedagogickou radou: 30. 8. 2011 školskou radou: 13. 9. 2011 2 Obsah: (Podle

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2001 2002 Obsah : ( Podle zákona 139 / 1995 Sb., 17 e, odst. 2 ) Část I. Charakteristika školy

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán práce školy školní rok 2012/2013

Plán práce školy školní rok 2012/2013 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Plán práce školy školní rok 2012/2013 2 Obsah : 1 / Úvod 2 / Přehled prázdnin a významných dnů 3 / Organizace školy 4 / Personální zajištění,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více