Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok schválena pedagogickou radou: školskou radou:

2 Obsah: (Podle zákona 56 / 004 Sb.,, odst. a vyhlášky č. 5 / 005 Sb., 7 a vyhlášky č. 5 / 009, kterou se mění vyhláška č. 5 / 005 Sb.) A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy E) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J) Základní údaje o hospodaření školy K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení M) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání A) Základní údaje o škole a) Název školy Základní škola pro tělesně postiţené, Opava, Dostojevského Adresa školy Dostojevského, Opava IČ 4789 Bankovní spojení 668 / 000 Telefon, fax Adresa internetové stránky http: Právní forma příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol a škol. zařízení.. 005, přímo řízená organizace MŠMT Název zřizovatele MŠMT Praha, ústřední orgán státní správy Součásti školy Základní škola Školní druţina Školní jídelna Identifikátor zařízení IZO 0 04 Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti (podle zřizovací listiny) Ředitel: Mgr. Zdeněk Gajdušek Zástupce ředitele školy: Mgr. Dagmar Vezdenková Ekonom: Bc. Renáta Víchová Poskytování vzdělání ţákům se zdravotním postiţením v Základní škole pro tělesně postiţené, v Základní škole praktické a v Základní škole speciální. Zajišťuje ţákům zájmové vzdělávání ve školní druţině a stravování ve školní jídelně

3 Údaje o školské radě Pracuje od Sloţení po volbách 009: Bc. Zbyněk Halátek předseda Mgr. Eva Mlýnková, Mgr. Sylva Ryšková, Mgr. Dagmar Vezdenková, Mgr. Vanda Tomová, Markéta Bubíková a) Součástí školy součástí školy IZO kapacita Základní škola Školní druţina Školní jídelna a) Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb Dostojevského, Opava Komenského 4, Chuchelná odloučené pracoviště B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje b) Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy (č. j.: / 005-) 79-0-C / 0 Základní škola délka studia 9 roků 79-0-C/00 Základní škola délka studia 9 roků Školní vzdělávací program Škola pro ţivot.,. a 6., 7. ročník b) 79-0-B / 00 Pomocná škola délka studia 0 roků b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami: Vzdělávací program Základní škola č. j.: / 96-0 Vzdělávací program Zvláštní škola č. j.: 980 / 97- Vzdělávací program Pomocná škola č. j.: 4 05 / 97- Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / 00-4 b4) Učební plán č. j.: / 96-, Základní škola Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis + + Dějepis + + Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova

4 4 Výtvarná výchova Praktické činnosti + Tělesná výchova Volitelné předměty + Individuální logopedická péče Informatika Disponibilní časová dotace celkem: 5 Týdenní dotace Nepovinný předmět Učební plán základní školy Škola pro život-školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vyučovací předměty. stupeň. stupeň ročníky ročníky Český jazyk Cizí jazyk 9 + Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda + Dějepis + Výchova k občanství Fyzika Chemie + Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova 0 Výchova ke zdraví Tělesná výchova 0 0 Pracovní výchova 5 Svět práce Dramatická výchova Individuální logopedická péče Volitelné předměty Psaní na počítači/stroji Disponibilní časová dotace 4 4 Celkem

5 5 Učební plán č.j.: 980 / 97-, Zvláštní škola Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Český jazyk Matematika Informatika Rýsování Prvouka Vlastivěda Přírodověda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Řečová výchova + + Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Doplňovací hodina Psaní na stroji/počítači Volitelný předmět + NP Rehabilitační TV NP Dramatická výchova NP Disponibilní časová dotace celkem: 5 6 Týdenní dotace Nepovinný předmět Učební plán základní školy praktické Škola pro ţivot školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vyučovací předměty. stupeň. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk 4 Matematika Informatika 4 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství 8 Fyzika

6 6 Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova 0 8 Výchova ke zdraví Tělesná výchova 5 4 Pracovní výchova Svět práce 0 Dramatická výchova Řečová výchova Volitelné předměty Doplňková hodina Disponibilní časová dotace 9 Celkem Poznámky: Zvýrazněná čísla znamenají: disponibilní časovou dotaci ročník podle daného vzdělávacího programu na škole Podle pokynu MŠMT se ve školním roce 008/009 pro ţáky 9. ročníku ZŠ i ZŠ praktické sniţuje celková týdenní časová dotace o vyučovací hodinu. Do vzdělávacího programu ZŠ a ZŠ praktické je zařazena navíc hipoterapie, ergoterapie, rehabilitační TV, psaní na počítači nebo na stroji, projektové vyučování. U ZŠ praktické pak v rámci pracovní výchovy dorozumívací dovednosti. Učební plán č.j.: 4 05 / 97-, Pomocná škola Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 0. r. Čtení Psaní Počty Věcné učení Smyslová výchova Pracovní a výtvarná vých Tělesná vých Hudební vých Řečová vých. Rehabilitační TV Ergoterapie Disponibilní časová dotace celkem: 4 Volitelný předmět Týdenní dotace

7 7 Učební plán č. j.: / 00-4, Rehabilitační vzdělávací program Pomocné školy Předmět. r.. r.. r. 4. r. 5.r. 6. r. 7.r. 8. r. 9.r. 0. r. Hudební a pohybová vých. Rehabilitační tělesná vých Pracovní a výtvarná vých. Rozumová výchova Smyslová výchova Disponibilní dotace Disponibilní časová dotace celkem: 7 Týdenní dotace Poznámky: Zvýrazněná čísla znamenají: disponibilní časovou dotaci ročník daného vzdělávacího programu na škole Do vzdělávacích programů základní školy speciální zařazeny literárně dramatická výchova, informatika, psaní na počítači nebo psacím stroji, canisterapie, ergoterapie, hipoterapie a rehabilitační TV. C) Přehled pracovníků školy c) Členění podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do 0 let let 40 let let let a více celkem 6 c) Pracovníci na mateřské a rodičovské dovolené: 4 c) Členění podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem vyučen 4 střední odborné 5 7 vysokoškolské 4 5 celkem 4 6 c4) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci učitel speciální pedagog (ŠMVZP) 0 druhý ped. prac. ve třídě ZŠS, spec. ped. 0 vychovatel, spec. ped. asistent pedagoga 0 práce na dohodu 0

8 8 c5) Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Ve dvou případech je celkový pracovní úvazek zaměstnanců tvořen dvěma částečnými pracovními poměry. c6) Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 0 do 0 let 7 do 5 let do 0 let 5 nad 0 let pracující důchodci 4 c7) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy po ukončení RD odchody na MD odchody na vlastní ţádost 0 krátkodobé zástupy odchod do důchodu 0 Komentář ředitele školy Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Velmi vysoké je zastoupení ţen. Je nutné se zaměřit na pracovníky, kteří by splňovali odbornou kvalifikaci učitele. stupně, zejména M, F, ČJ se speciální pedagogikou. Škola postupně rozšiřuje vzdělávací nabídku ve třídách ZŠ speciální, v práci s dětmi postiţenými PAS. Aprobovanost pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky je 94, 7 %, tři asistenti pedagoga splňují zákonem stanovené předpoklady pro výkon práce. Přepočtený počet pedagogických pracovníků 9, 7, zaměstnanců školy, 87, celkem, 58, limit 5, 5.

9 9 D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy d) Počet ţáků přijatých do. třídy ZŠ d) Počet odkladů pro školní rok 009 / 00: 0 d) Počet ţáků přijatých do ZŠ speciální: d4) Počet ţáků přijatých do vyšších ročníků: ročník počet ţáků E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků e) ŠR..... I. 8. ZŠ ZŠ ZŠP ZŠP 94 II. III.. ZŠS 4. ZŠS 4. ZŠP. ZŠ. ZŠP 4. ZŠP 0 a a IV. 5. ZŠP 6. ZŠP 7. ZŠ 7. ZŠP 5. ZŠ b V. 4. ZŠP 6. ZŠP 6. ZŠS 9. ZŠS 0.ZŠS VI..ZŠP. ZŠ 5. ZŠP 8. ZŠS. ZŠP a a a a a VII. VIII. ZŠP. ZŠS 5. ZŠS. ZŠP. ZŠS 6. ZŠS 8. ZŠS a a a a celkem

10 0 Legenda:. třída. souběţně vyučovací ročníky. počet ţáků 4. prospěli s vyznamenáním 5. neprospěli 6. slovní hodnocení 7. kombinované hodnocení 8. individuální vzdělávací plán 9. kázeňská opatření PTU, NTU, DŘŠ 0. omluvené hodiny. neomluvené hodiny PTU pochvala třídního učitele /a/ NTU napomenutí třídního učitele /b/ DŘŠ důtka ředitele školy /c/ p - pololetí e) Údaje odloučeného pracoviště při RU Chuchelná za školní rok Měsíční průměry ţáků Nebylo vydáno ţádné vysvědčení IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V: VI. celkem,5 7,6 4,5 6,6,,4 5,0 7,4 0,8 6,0 7,6 Přehled zařazených ţáků ZŠ celkem ZŠ praktická celkem Ostatní: Regionální zastoupení (kraje) T Z 6 e) Zájmové krouţky název vedoucí počet zařazených žáků Praktické činnosti Mgr. S. Ryšková 4 Keramický Bc. M. Valentová 7 (ŠD) Taneční (Šneček) Mgr. V. Tomová, Mgr. R. Synková Logopedický J.Wiesnerová, Bc. M. Valentová 5 (ŠD) Hra na zobcovou flétnu R. Vlčková 7 (ŠD)

11 e4) Nepovinné předměty název Rehabilitační TV ročník. ročník ZŠ praktická F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní metodik prevence nemá vzdělání stanovené zákonem 56 /04 Sb. Prevence se opírá o zpracovaný Minimální preventivní program a prolíná školním vzdělávacím programem Škola pro ţivot. Průběţně jsou sledovány podmínky a situace ve škole a hlediska rizik, vyuţití volného času ţáků. Jsou zajištěny poradenské sluţby školního metodika prevence a výchovného poradce. Školní řád zakazuje nošení, drţení a zneuţívání návykových látek v areálu školy. Jsou připraveny formy a metody umoţňující včasné zachycení ohroţených dětí. Škola nepatří do rizikové oblasti z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, řešila ojedinělý výskyt sociálně patologických jevů pedikulóza, hygienické nedostatky. Preventivní akce sociálně patologických jevů akce aktualizace Minimálního plánu primární prevence zařazení témat SPJ do výuky G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Výchozí stav Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy jsou v souladu s zákona 56 / 004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všichni učitelé mají odbornou kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky. Výchovná poradkyně má odbornou kvalifikaci získanou specializačním studiem pro výchovné poradce. Dvě vychovatelky školní druţiny nemají speciálně pedagogickou kvalifikaci. Škola připravuje od školního roku 009 / 00 výuku v. a 8. ročníku ZŠ podle školního vzdělávacího programu Škola pro ţivot. g) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - studium speciální pedagogiky: 0 - studium pro asistenta pedagoga: 0 - studium k rozšíření odborné kvalifikace: Bc. L. Halfarová: Speciální pedagogika Mgr. studijní program - PF OU - ukončuje Bc. M. Fiedlerová: Speciální pedagogika Mgr. studijní program - PF OU pokračuje Mgr. Jana Máchová: studium AJ Mgr. Jana Brunová: studium AJ Bc. P. Jedlíčková: Speciální pedagogika Mgr. studijní program - PF OU - ukončuje G. Bašátková: Speciální pedagogika Bc.. studijní program - PF OU pokračuje

12 g) Studium k prohlubování odborné kvalifikace obor Speciální pedagogika Pedagogika Anglický jazyk Školní druţina Výchovné poradenství Řízení školy Dějepis Primární prevence SPJ Řízení školy Environmentální vzdělávání zaměření Jak na dyskalkulii? Vzdor a tvrdohlavost Logopedická intervence Aktivně proti stresu VOKS seminář Tvorba ŠVP pro ZŠ speciální Grafomotorika Jak zvládat agresivitu Od porozumění k dorozumívání Šikana Učení bez mučení Splývavé čtení Metodika výuky AJ Angličtina pro školskou praxi Výuka angličtiny u dětí se SPU Ekoateliér tančící stoly Metodická poradna pro vedoucí vychovatelky ŠD Vánoční aranţmá Prezentace studijních programů ZP - odměňování Hodiny dějepisu by neměly být nudné Schůzka školních metodiků Změny v Zákoníku práce Zadávání veřejných zakázek Program přeţijeme? g4) Samostudium ( 4, odst. 7 zákona 56 / 004 Sb.) prázdniny počet dnů samostudium Podzimní 0 Vánoční 6 příprava prověrek, studium Pololetní příprava soutěţí, studium Jarní 5 studium metodických materiálů, studium Velikonoční 0 příprava prověrek, studium Celkem: g5) Vyhlášení volných dnů ( 4, odst. zákona 56 / 004 Sb.) termín důvod 9., ţádost ŠR, rodičů - realizace investiční akce Komentář ředitele školy Na škole fyzicky působí učitelů včetně vedení školy, učitelka na dohodu, učitelka na sníţený úvazek, 6 vychovatelek, v pozici. pedagogického pracovníka v ZŠ speciální, asistenti pedagoga a 5 provozních zaměstnanců, z toho na sníţený úvazek.

13 Pedagogičtí pracovníci kromě uvedených forem studia vyhodnocovali školní vzdělávací program Škola pro ţivot, podle kterého probíhala výuka v.,. a 6., 7. ročníku ZŠ a připravovali zahájení výuky podle ŠVP Škola pro ţivot v. a 8. ročníku ZŠ v školním roce 009/00, tvořili ŠVP pro Základní školu speciální. Mimo samostudium se pedagogičtí pracovníci realizovali v studiu k prohloubení odborné kvalifikace. Prioritou bylo studium speciální pedagogiky. Povaţuji za důleţité zajistit poţadovanou odbornost při výkonu funkce koordinátora ICT, prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchovy. Škola se otvírá práci s dětmi trpícími PAS. Z toho vyplývá zvýšený zájem o problematiku. Zájem o studium je větší neţ finanční moţnosti školy. g6) Hospitační činnost ředitel školy 5 vedoucí vychovatelka 8 zástupkyně ředitele školy 6 celkem 9 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Hospitujícími byly sledovány především tyto prvky: plnění cílů vzdělávání, vybavení učeben, účelnost vyuţití pomůcek, učebních textů, didaktické techniky, PC, organizace výuky, pouţité metody, motivace ţáků, zapojení asistence, hodnocení, úroveň třídní dokumentace. Na škole pracuje zkušený a erudovaný kolektiv v podmínkách souběţné práce s několika ročníky ţáků s různou úrovni postiţení. Výuka byla vedena správně, závaţné nedostatky nebyly zaznamenány. H) Údaje o aktivitách školy a prezentaci ne veřejnosti h) ICT Pracovní stanice umístěné v učebnách a slouţící přípravě ped. prac.: Počet pracovních stanic celkem: 5 Pracovní stanice starší 5 let: Novější vykazující standardu ICT: 4 Připojení k Internetu - rychlost: Mb Výukové programy: řada TERA SOFT, PETIT Tiskárny: 4 Digitální fotoaparát: Kopírovací stroj: V oblasti ICT spolupracovala koordinátorka ICT se správcem školní sítě. Problémy, které se vyskytly, byly řešeny operativně. Činnost probíhala podle schváleného plánu práce. Koordinátor ICT nemá vzdělání podle zákona 56 / 04 Sb. Zaměření elektronická podoba školní matriky, vydávání pololetních výpisů z vysvědčení a závěrečných vysvědčení psaných na PC.

14 4 h) Program environmentálního vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání nemá vzdělání podle zákona 56 / 04 Sb. Základním nástrojem environmentálního vzdělávání na škole je program environmentálního vzdělávání. Vychází z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy. Výuka je začleněna v ŠVP Škola pro ţivot. Akce: Úkoly EVV se promítly v realizaci 8 školních akcí a zapojením do dalších společných projektů. Byl zaveden tříděný sběr druhotných surovin na škole s vyuţitím sponzorsky získaných kontejnerů. Nejdůležitější: ) soutěţ Recyklohraní ) dvě akce k podpoře tradic (vánoční, velikonoční) ) ochrana člověka za mimořádných situací evakuace 4) beseda o šelmách 5) Den Země h) Výchovné poradenství Výchovný poradce na škole splňuje kvalifikační předpoklady dané zákonem 56 / 04 Sb. Pracuje podle schváleného plánu činnosti. Vycházející ţáci: škola počet ZŠ ZŠ praktická 4 ZŠ speciální Všichni vycházející ţáci byli umístěni. Naplánované úkoly byly splněny. Nejdůležitější akce: ) prezentační výstava INFORMA 008 ) spoluúčast na vypracování výstupního hodnocení ) kontakt s vybranými školami 4) schůzky s rodiči vycházejících ţáků 5) porada s řediteli SŠ a OU h4) Prevence rizik a školní úrazy Počet záznamů v knize úrazů: Počet odeslaných záznamů o úrazech: 0 Počet lékárniček 5 místo úrazu: počet úrazů v hodinách tělesné výchovy přestávky ve škole celkem Prevence: Je potřeba se průběţně věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci při všech aktivitách a plně vyuţívat všech moţností nabízených optimálním stavem doprovodných sluţeb.

15 5 h5) Sponzorské aktivity: finanční a věcné dary Valentová Řezníčková Tesař Jelínková Vlčková Hluchníková Halfarová Máchová Katolická Janáčková Luzarová Doupalová Brunová Tesárková Ryšková Fiedlerová Vezdenková květiny ke Dni matek, oplatky na sportovní akce nápoje pro sportovní akce tvorba a správa webových stránek školy tvorba fotodokumentace vlastním fotoaparátem provoz webové galerie na vlastním PC dovoz vybavení, darů vlastním autem tašky na sportovní akce, dárkové předměty v hodnotě 00,- Kč příspěvek na občerstvení pro děti na školním výletu cukrovinky pro ŠD, materiál pro výrobu dárků suroviny na výrobu perníků dary z Modulu firma Opametal dotyková obrazovka: 5 68,- Kč odvoz školního sběru Nadace R. Masný dětem: 5 000,- Kč papíry do kopírky (paní Bubíková), perníčky pro děti sladkosti pro děti: Danone čokoládovny nanuky pro děti: Mrazírny Novaco cukrovinky pro ŠD, sklenářské práce pohoštění, drobné dárky při školních akcích bezplatné zajištění zapůjčení trampolíny, monolyţe věcné dary na Olympiádu TP v hodnotě ,- Kč: Ostroj, a.s., Slezská pekárna, poslanec Parlamentu ČR Dr. Opálka dárkové předměty, hračky: GLOBUS zajištění vystoupení skupiny KARAVANA (bezplatně sladkosti pro děti, drobné odměny grafické práce na školních dveřích: fa Halpe Další finanční dary: ACTIVITYPRO TQM Hasičský záchranný sbor MODEL OBALY, Opava 0 000,- Kč 000,- Kč (doprava) 777,- Kč (DVD, knihy) ,- Kč h6) Publikační činnost Ryšková: pozvánky, letáčky na Den otevřených dveří školní časopis Poškoláček Brunová: článek v časopisu Vozka Fiedlerová: články v Regionu, vedení školní kroniky Máchová: článek v Zpravodaji Valentová: článek v Regionu, v časopisu Vozka, školní web Jelínková: Hláska, Region (výstava OPTYS) Pedagogičtí pracovníci publikovali ve školním časopisu Poškoláček

16 6 Mimořádné akce a úspěchy žáků název umístění jméno Olympiáda tělesně postiţených. místo Mühr Halátek M. Matějek Na jedné planetě spolu se zvířátky ADRA, 5. místo Kalinovský výtvarná soutěţ Co nás proslavilo výtvarná soutěţ. místo. místo. místo Jelínková Fričová Holčák Sluníčko výtvarná soutěţ - Pojišťovna čestné uznání Stříbná Olympiáda speciálních tříd. místo. místo Muchová Volný Turnaj v bocci. místo Ţiţková Jeţková MODEL Obaly velikonoční zajíc výtvarná. místo Michalík soutěţ Příroda v našem městě cena poroty Klímek Orientační závod TP. místo. místo M. Halátek T. Halátek Plavecká soutěţ. místo. místo. místo Peroutka Kupčíková M. Halátek Čím se Česko proslavilo výtvarná soutěţ. místo kolektiv IV. třídy Cesta mráčkového dráčka výtvarná soutěţ. místo Zorková h7) Zájmové vzdělávání Školní druţina oddělení počet žáků pravidelná docházka I. Opava II. Opava III. RÚ Chuchelná 4 celkem 7 nepravidelná docházka Prostory školní družiny Pro tuto činnost je vyčleněna speciální učebna. Činnost školní druţiny probíhá také v učebnách, k dispozici je školní hřiště, zahradní relaxační areál, tělocvična, školní bazén. V RÚ jsou k dispozici zařízení ve správě RÚ. Vybavení školní družiny Vybavení nábytkem není optimální. Rezervy jsou ve vybavení her, hraček, relaxačních koutů.

17 7 Komentář ředitele školy V tomto školním roce pokračuje činnost podle ŠVP pro ŠD Poztrácené barevné korálky. Školní druţina plní funkci, pro kterou byla zřízena. Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost ţáků (příchody a odchody), které narušují pravidelnou a koncepční práci. Školní druţina by se v budoucnu měla více zaměřit na pořádání akcí s dopadem na většinu ţáků. Vychovatelky plní část pracovního úvazku ve funkcích druhého pedagogického pracovníka ve třídách ZŠ speciální. Činnost ŠD při RÚ Chuchelná byla poznamenána dlouhodobou pracovní neschopností vychovatelky a sezónním úbytkem hospitalizovaných ţáků. h8) Akce školy, účast v akcích Exkurze Školní výlety Ţákovská vystoupení Divadelní představení Koncerty Výstavy Návštěva Slezského muzea Návštěva MKPB v Opavě Prohlídka historických památek Opavy Den otevřených dveří HZS Opava Prohlídka areálu školního statku ZOO Ostrava Přehrada Kruţberk Mikroregion Hvozdnice Poznávání okolí Opavy Hradec nad Moravicí Vystoupení v Klubu sv. Aneţky Školní karneval Mikulášský večer Vánoční nadílka Maškarní ples Strakonický dudák Sluha dvou pánů Popelka O červené Karkulce Trampoty čerta Culíka Cvrčci ZŠ I. Hurníka Výchovný koncert Pavla Nováka Vánoční koncert sdruţení Podkova v Ostravě Vystoupení skupiny Karavana Vánoční ozdoby a přání: RÚ Výstava knih: RÚ i OP Ovoce a zelenina: SZTŠ OPTYS Já a můj svět Marianum velikonoční výstava Výstava Starověký Řím Výstava zvířátek - SMTP

18 8 Soutěţe sportovní Olympiády Výtvarné soutěţe Soutěţe literární Soutěţe pěvecké Besedy Jiné akce Sportovně ozdravný pobyt v Beskydech (Visalaje) Závody vozíčkářů Sportovní den na Horním náměstí Plavecká soutěţ Turnaj ve florballe Sportovní hry mládeţe Orientační závod TP Turnaj v bocci (vánoční, velikonoční) Fotbalový turnaj Olympiáda tělesně postiţených sportovců Olympiáda speciálních tříd Korespondenční soutěţ: Co nás proslavilo Příroda v našem městě Velikonoční zajíc: MODEL Cesta mráčkového dráčka O nejkrásnější vánoční ozdoby Na jedné planetě se zvířátky ADRA Den Země Čím se Česko proslavilo Krásná jako kvítka Sluníčko Kdo hraje, pomáhá Korespondenční soutěţ Vystoupení na vernisáţi OPTYS Den matek Den dětí Den Země Beseda o knihovně Svátek práce Beseda s oblastní metodičkou prevence Den vítězství Vstup do EU Vánoční, Mikulášská besídka Představení v kině Mír: Zalátané příběhy Internetová soutěţ: Seznam, najdi, co neznáš Velikonoční, vánoční tradice - EVV Den mláďat Nácvik cvičné evakuace školy Výrobek pro maminku Základy první pomoci Přednáška o šelmách

19 9 Ostatní akce školy: - Přednáška o autismu - Den matek - Den učitelů - Společné posezení ţáků, rodičů, pedagogů, rehabilitačních pracovníků a pracovníků Centra pro zdravotně postiţené - Společné posezení pracovníků školy na závěr školního roku - Účast pracovníků školy na vystoupení amatérského souboru Siesta - Vedení praktikantek UP Olomouc, SPŠ Krnov - stáţe - Exkurze pro ţáky maturitních ročníků gymnázia a SZŠ - Odborné stáţe studentů oboru asistent pedagoga Komentář ředitele školy Snaha organizovat a účastnit se soutěţí je jednou z priorit školy. Ţáci se účastní soutěţí a olympiád s pěknými výsledky. Zaměřujeme se zejména na soutěţe pro handicapované ţáky, ale vyhledáváme také příleţitosti k účasti na akcích společně se zdravou populací. h9/ Spolupráce školy s rodiči formy spolupráce komentář Školská rada zaloţena.. 006, nové volby Třídní schůzky x ročně Školní akce pro rodiče x ročně Školní časopis Poškoláček Konzultace na vyţádání Den otevřených dveří x ročně Hospitace rodičů ve třídách 0 Webové stránky školy Komentář ředitele školy Školská rada se sešla x za rok. O schůzích vede zápisy. Projednala rozpočet školy, přípravu nového školního roku, schválila školní řád a zprávu o činnosti školy. Vstupovala do jednání mezi školou a rodiči, podpořila školní akce. V personálním zajištění došlo ke změnám. Po volbách školskou radu tvoří Bc. Z. Halátek předseda, Mgr. S. Ryšková, M. Bubíková, Mgr. V. Tomová, Mgr. E. Mlýnková, Mgr. D. Vezdenková. Zájem o konzultace je vyšší neţ o třídní schůzky, v RÚ představuje preferovanou formu předávání informací. Hospitace rodičů ve třídách nebyly vyţádány. Velký úspěch sklízí školní časopis. Přestoţe je spolupráce školy s rodiči na dobré úrovni, je to oblast, které je potřeba se neustále věnovat. Rezervy spatřuji zejména na pracovišti v Chuchelné.

20 0 h0/ Vyřizování stíţnosti, oznámení, podnětů Stíţnosti proti rozhodnutím ředitele školy, proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání, stíţnosti v oblasti pracovně právních vztahů ve správním řízení nebyly ţádné. Za závaţné připomínky ze strany rodičů povaţujeme ustanovení správního řádu, která předcházejí přijetí ţáka do speciální školy a jejichţ smysl musíme často rodičům přibliţovat. Vede to k prodluţování správního řízení. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 008 / 009 inspekční činnost ČŠI na škole neproběhla. J) Základní údaje o hospodaření školy Budou řešeny dodatkem po zpracování roční účetní závěrky za rok 009 (vyhláška 5 / 005 Sb., 5, odst. ). K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení pracovníků školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení je podchyceno v kapitole o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ţádné projekty financované z cizích zdrojů škola nerealizovala. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není odborová organizace. Spolupráce s dalšími partnery se projevuje především v oblasti sponzorování, jak je uvedeno v bodu h5. Vypracoval: Mgr. Zdeněk Gajdušek ředitel školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 009 00 schválena pedagogickou radou: 0. 8. 00 školskou radou: 9. 9. 00 Obsah: (Podle zákona 56 / 004

Více

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2004 2005 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7)

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010 2011 schválena pedagogickou radou: 30. 8. 2011 školskou radou: 13. 9. 2011 2 Obsah: (Podle

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více