VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení do středních škol Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 2012/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školdo dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací Přílohy

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace IZO ředitelství Právní forma příspěvková organizace IČO Adresa Nádraţní 134, Dolní Benešov Datum zařazení do sítě škol Poslední změna zařazení Tel/fax Web Zřizovatel Město Dolní Benešov Hájecká 65, Dolní Benešov právní forma: obec IČO: IZO školy kapacita 500 ţáků IZO ZŠ Zábřeh IZO školní druţina kapacita 75 ţáků IZO školní jídelna kapacita 300 jídel výdejna Vzdělávací program školy ŠVP Škola cesta do ţivota č. j. 335/07 Vedení školy: Ředitelka Zástupkyně ředitelky Mgr. Marie Sovíková Opavská 194, Dolní Benešov Mgr. Blanka Bittová Petra Bezruče 494, Dolní Benešov Součást školy: Dolní Benešov, Nádraţní 134 Pod-součást školy: Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 80 Odloučená pracoviště školy: Dolní Benešov, Hájecká Dolní Benešov, Opavská 173 Školská rada: Je volena na 3 roky. Volby proběhly a Mgr. Leon Hahn zástupce rodičů Mgr. Jindřiška Kosinová zástupce rodičů Mgr. Blanka Bittová zástupce pedagogů Mgr. Lucie Vrchovecká zástupce pedagogů Jiří Hanke zástupce zřizovatele Mgr. Josef Hartoš zástupce zřizovatele Občanské sdruţení: Sdruţení rodičů a přátel školy: Mgr. Leon Hahn předseda 3

4 SOUČÁST ŠKOLY Hlavní budova (ředitelství) - Nádraţní 134, Dolní Benešov TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ţ CH D VI.A Mgr. Pačková Jiřina VI.B Mgr. Hahn Leon VII.A Mgr. Maulerová Hana VII.B Mgr. Widlová Libuše VIII.A Mgr. Krupová Silvie VIII.B Mgr. Rozsívalová Marta IX.A Mgr. Steyerová Martina IX.B Mgr. Hamplová Lucie Celkem ročník Budova hlavní školy na ul. Nádražní 4

5 Materiálně technické podmínky školy Nádraţní 134 Kmenové učebny 8 Odborné - poloodborné pracovny 3 (jazyková, výtvarná a fyzika) Učebny informatiky + mediální učebna 2 Klubovny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště s umělým povrchem Sportovní zařízení Tělocvična Dílny a pozemky Školní dílna, keramická vypalovací pec Ţákovský nábytek Nové lavice pro 3 třídy, šatní skříňky Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Všichni ţáci, neustále doplňováno Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré, stále doplňujeme novými pomůckami pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 8 interaktivních tabulí, videa, CD a DVD přehrávače, dataprojektory, 58 počítačů pro ţáky, 25 notebooků pro učitele, 3 počítačů pro zaměstnance, internetové Wi-fi připojení Investiční rozvoj Venkovní přírodní učebna v areálu školy. Akce: Generální oprava elektroinstalace v přízemí a 1. Patře, termoregulace topení, generální oprava bleskosvodů V budově se nachází ředitelství školy. V suterénu budovy je výdejna s jídelnou. Stravuje se zde asi 100 strávníků. Budova je vytápěna plynem, a je elektronicky zabezpečena. 5

6 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ Dolní Benešov, Opavská 173 ( ročník) TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ţ CH D I.A Mgr. Malíková Alena I.B Mgr. Schmiedhamerová Marcela II.A Mgr. Halodová Marcela II. B Mgr. Rycková Adelheida III.A Mgr. Kolaříková Hana III. B Mgr. Drastíková Alena IV.A Mgr. Bilíková Marcela V.A Bc. Kryštofová Nikola V.B Mgr. Stromská Lucie Celkem ročník Budova Červené školy 6

7 Materiálně technické podmínky školy Opavská 173 Kmenové učebny 10 Odborné pracovny 1 Učebny informatiky + mediální učebna 1 PC učebna Učebny ŠD Nový nábytek Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště s umělým povrchem Sportovní zařízení - Dílny a pozemky - Ţákovský nábytek Nové lavice ve všech třídách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Všichni ţáci Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 3 interaktivní tabule, dataprojektory, CD a DVD přehrávače, 10 počítačů, 9 notebooků Investiční rozvoj --- Akce: Výměna oken na celé budově. Venkovní pergola v zahradě školy SRPŠ. Budova se vytápí plynem a je elektronicky zabezpečena. Ve druhém patře je situovaná místnost kabelové televize firmy BKS Capital Partners, a.s. (Nej TV), se kterou má škola uzavřenou nájemní smlouvu. Na střeše školy je umístěna i hlavní anténa firmy PODA, a.s. pro satelitní příjem internetu. Kamerový systém monitoruje nepřetrţitě bezpečnost hřiště s umělým povrchem. 7

8 Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 80 Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Malotřídní škola v Zábřehu má 2 třídy, ve kterých se učí 4 ročníky. ROČ TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ţ CH D I. Mgr.Adamíková Marie II. Mgr. Vrchovecká Lucie Celkem ročník Budova ZŠ v Zábřehu Materiálně technické podmínky školy Opavská 80, Zábřeh Kmenové učebny 2 Odborné pracovny - Učebny informatiky + mediální učebna 1 Učebny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště Sportovní zařízení Malá tělocvična Dílny a pozemky - Ţákovský nábytek - Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Všichni ţáci Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 1 interaktivní tabule, CD a DVD přehrávače, 6 počítačů, 2 notebooků Investiční rozvoj --- Akce: Výměna oken v celé budově. Budova má dvě části. Ta část, ve které se nachází škola, je elektronicky zabezpečena. Ve druhé části jsou dva byty, základnu zde má Zdravotnická záchranná sluţba Opava, v suterénu se nachází výtvarný ateliér a klubovnu zde má letecko-modelářský krouţek. Kromě elektricky vytápěných bytů je celá budova vytápěna plynem. Budově školy přináleţí hospodářská budova, ve které garáţuje sanitka Zdravotnická záchranné sluţby. Další prostory jsou pronajaty soukromému podnikateli a technický sklad má zde i město Dolní Benešov. 8

9 Školní druţina a výdejna jídla - Zámek, Hájecká 65 Třída Jméno vychovatelky Počet ţáků 1. třída Jana Faiková třída Kristina Hartošová 30 Celkem 60 Budova školní družiny v zámeckém parku Materiálně technické podmínky školní druţiny Hájecká 65 Kmenové učebny 2 Odborné pracovny - Učebny informatiky + mediální učebna - Učebny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Odpočinkový areál Sportovní zařízení - Dílny a pozemky - Ţákovský nábytek Nové stoly a ţidle, klavír Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty - Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben - pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 LCD televizory s DVD přehrávačem, 1 notebook, 4 počítače, CD přehrávače Investiční rozvoj Třída ŠD v přízemí rozšířena o další prostory Akce výhledově: zabezpečit budovu signalizačním zařízením V budově jsou umístěny 2 třídy školní druţiny a v 1. patře výdejna jídla a jídelna pro ţáky niţšího stupně, kde se stravuje asi 100 strávníků. Škola provozuje také ranní druţinu od 6:45 do 7:45 na Červené škole, ul. Opavská. Budova Zámku se vytápí elektrickou energií. Od byla navýšena kapacita ve ŠD na 75 ţáků. Nyní fungují 2 oddělení po 30 ţáků. 9

10 Přehled informačních technologií dostupných na ZŠ Informační technologie ve škole Aktuální stav Cílový stav PC mladší 5 let 25 notebooků (z projektu) Doplnit scannery (1 ks na ČŠ) + 3 Doplnit sluchátka v učebně informatiky PC starší 5 let 58 ks Navrhnout multimediální učebnu pro výuku PC připojených do LAN - 61 ks + 25 jazyků (financování z projektu!) notebooků Pořídit vhodný server do učebny inf. na hlavní INTERNET rychlost připojení 10Mb/s, škole (financování z projektu!) bezdrátové připojení Doplnit digitální fotoaparáty 1 ks do Z TISKÁRNY 7 ks DATAPROJEKTORY 3 ks (HŠ 3 ks) + 11 ks (7 HŠ+ 3 ČŠ +1 Z) z projektu DIG. FOTOAPARÁTY 2 Ks (HŠ a ČŠ) SW vybavení ve škole Aktuální stav Cílový stav Operační systém Win XP, Win 2000 Operační systém Kancelářský balík Office Office2010 Kancelářský balík (10 ks) Antivirové programy - AVG Antivirové programy nutná obnova! Školní administrativa DM Evidence, DM Školní administrativa dle potřeby obnovy Vysvědčení, ATRE (Dokumenty ředitele), Win DUO, Výpočet praxe, Evidence majetku, Školní program (Mléko) Výukové programy dle potřeby vyučujících Výukové programy Tituly firmy Terasoft a Didakta 10

11 Přehled vývoje počtu dětí na Základní škole Dolní Benešov Školní rok Počet ţáků 2002/ včetně Zábřehu (44 ţáků) 2003/ včetně Zábřehu (40 ţáků) 2004/ včetně Zábřehu (32 ţáků) 2005/ včetně Zábřehu (31 ţáků) 2006/ včetně Zábřehu (30 ţáků) 2007/ včetně Zábřehu (24 ţáků) 2008/ včetně Zábřehu (25 ţáků) 2009/ včetně Zábřehu (27 ţáků) 2010/ včetně Zábřehu (22 ţáků) 2011/ včetně Zábřehu (27 ţáků) 2012/ včetně Zábřehu (23 ţáků) / / / / / /13 Počet žáků Graf vývoje počtu žáků od roku 2002 do roku Do 5. ročníků k nám přicházejí ţáci ze Zábřehu a do 6. Ročníků ţáci ze ZŠ Kozmice - pokud se rodiče rozhodnou dát své dítě po ukončení ZŠ v Kozmicích (1. 5. ročník) do ZŠ v Dolním Benešově. Graf nám velmi pěkně ukazuje jak značný propad ţáků jsme zaznamenali porovnáme-li rok 2002/ /2009. V současné době se pohybuje kolem 350 ţáků. 11

12 V našem městě se nachází zařízení FOD Klokánek. Z tohoto zařízení, které má regionální charakter, k nám na školu během roku přicházejí děti na různě dlouhou dobu a do různých ročníků. Zmiňuji se o této skutečnosti proto, ţe tyto děti vyţadují zvláštní péči a velmi individuální přístup. My se pro ně snaţíme vytvořit co nejlepší podmínky v našich zařízeních uţ tím, ţe malé děti posíláme většinou na malotřídní ZŠ do Zábřehu, kde se paní učitelka pro niţší počet dětí, jim můţe plně individuálně věnovat. S příchodem těchto dětí velmi narůstá další administrativa z hlediska přecházení dětí ze školy na školu a pokud nepřijdou do 30. Září tak na ně nedostaneme ani peníze, jelikoţ výkazy pro MŠMT se zpracovávají k daného roku. 12

13 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vyučujeme podle našeho Školního vzdělávacího programu pro základní školy s motivačním názvem Škola cesta do ţivota č. j. 335/07 Učební plán ZŠ Dolní Benešov školní rok 2012/2013 Předmět Ročník Celkem Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Vol.před.+ informatika Celkem

14 Volitelné předměty v ročníku 6. ročník Sportovní výchova Dopravní výchova 7. ročník Domácnost 8. ročník Seminář ze zeměpisu Ekologický seminář 9. ročník Sportovní výchova Volba povolání Finanční gramotnost Uţité výtvarné činnosti (dívky) Technická výchova (chlapci) Nepovinné předměty ročník Výuka pro integrované ţáky ročník Náboţenství Ve ročníku se zařazuje výuku plavání a v 8. ročníku lyţařský výcvik. Poradním orgánem ŘŠ je pedagogická rada. Z kaţdého jednání jsou pořizovány zápisy. Na škole pracují dvě metodická sdruţení pro ročník a pro 4. a 5. ročník a předmětové komise (humanitní, jazyková a přírodovědná), které slouţí ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Dbají na dodrţování všech úkolů vyplývajících z výuky podle našeho ŠVP a předsedové těchto komisí spolupracují s koordinátory ŠVP, vyměňují si zkušenosti, organizují vzájemné hospitace. Předsedové MS a PK si na kaţdý školní rok stanoví plán práce, zápisy z hodnocení jsou uloţeny u ředitele školy. Pravidelně se schází širší vedení školy, které řeší podrobněji organizační záleţitostí a problémy vzniklé z provozu. 14

15 Porada Datum Pedagogická rada Porada širšího vedení školy Pracovní porady Všichni zaměstnanci Všichni zaměstnanci Pedagogové Pedagogové Správní zaměstnanci Na škole pracuje ŢÁKOVSKÝ PARLAMENT, jehoţ členové jsou zástupci kaţdé třídy vyššího stupně. Spolu s ředitelkou školy plánují své akce, připravují nové náměty pro činnost, podílejí se svými návrhy na zlepšení materiálních a výchovných podmínek školy. Členové ŢP iniciovali v letošním roce akci k 800. výročí od první písemné zmínky o Dolním Benešově Z Dolního Benešova aţ na konec světa a zpátky pro ţáky tříd. Ideovou náplní této interaktivní podívané bylo přiblíţit tradice, zvyky, kulturu a sport v zemích světa, které si třídy prostřednictvím třídních učitelů vylosovaly. Cestování po světě pak skončilo u nás v Dolním Benešově. Dramatickou scénku o ţivotě u nás doma si připravili ţáci parlamentu a vystoupili s ní na školní akademii. Další velmi pěkné akce byly MIKULÁŠ, CRAZY DAY a VALENTÝNSKÁ POŠTA. 15

16 V tomto školním roce pracovaly na škole tyto krouţky: Krouţek Sportovní hry Aerobic a sportovní hry Sportovní krouţek Letecko-modelářský krouţek Konverzace jazyka anglického Angličtina Literární krouţek Ţurnalistický krouţek Zajímavá matematika Příprava na přijímací zkoušky z ČJ Příprava na přijímací zkoušky z M Klub mladých debrujárů Určen pro ročník Zábřeh ročník ročník 2. ročníky Zábřeh ročník ročník ročník 9. ročník 9. ročník ročník 16

17 DEBRUJÁŘI DOLNÍ BENEŠOV Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Debrujáři = ŠIKULOVÉ, Hlavní heslo: Debrujár si vždycky ví rady Vedoucí klubu: Mgr. Leon Hahn Předmět a cíle činnosti 1) Předmětem činnosti je přispět k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utváření nové cesty k poznání, tvořivosti, a to zejména formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie. 2) Cílem činnosti je: podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, zejména mravních, sociálních a intelektuálních schopností umoţnit dětem a mladým lidem vyuţívat volný čas k rozvíjení tvořivé schopnosti a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie nabídkou aktivního vyuţití volného času pomáhat v boji proti kriminalitě, neţádoucím druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládeţ podporovat a dbát na rozvoj interkulturních aktivit podporovat snahy o trvale udrţitelný rozvoj 3) K naplnění svých cílů sdruţení navazuje mezinárodní kontakty a spolupracuje s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí. Akce za šk. rok 2012/2013: 1. Celostátní soutěţ Koumes Účast dvou druţstev: Myšky (mladší), Prajzáci (starší), úspěšní řešitelé korespondenčních kol, bohuţel bez postupu do finále. 17

18 Limbach 2012 Ţáci 6. ročníků naší školy měli moţnost se ve dnech října zúčastnit adaptačního kurzu ve Spolkové republice Německo ve městečku Limbach spolu s německými dětmi z města Meißen. Celá akce probíhala pod záštitou Asociace malých debrujárů České republiky a pod záštitou koordinačního centra pro výměny české a německé mládeţe Tandem. Na akci se vypravilo 26 dětí z Dolního Benešova a 3 vyučující. Vyjeli jsme s dětmi na velice dobrodruţnou a dlouhou cestu vlakem, ale musím říci, ţe cesta proběhla naprosto skvěle. Po příjezdu do Limbachu a přívítání s pracovníky tamní školy v přírodě jsme byli ubytováni a seznámili jsme se s celým areálem. Druhý den dorazili i naši spolubydlící z Meißenu. Děti se během pár okamţiků spolu seznámili a začali komunikovat v anglickém jazyce. Následující dny jsme jiţ společně plnili spoustu zajímavých aktivit- lezení po horolezecké stěně, teamové hry, GPS tour, lepení modelů letadel,. Velmi zajímavou aktivitou byla česko- německá jazyková škola, kdy se děti pod vedením lektorky pokoušely naučit alespoň pár základních slovíček v řeči svých kamarádů. Také jsme zaţili spoustu volnočasových aktivit jako návštěvu úţasného aquaparku s umělými vlnami, diskotéku, závodění v motokárách či nádherný let balónem. Také v areálu ubytovny byla k dispozici sportovní hala, hřiště na basketball, fotbal, stůl na stolní tenis, kuţelky a spousta dalších atrakcí. Děti měly zajištěnu celodenní stravu a poznaly mnoho místních jídel a specialit. Ani se nechtělo věřit, ţe nám týden strávený v Německu tak rychle utekl, ale musím říci, ţe pro děti byl rozhodně přínosem pro jejich budoucí studium a obrovskou ţivotní zkušeností, kterou jim jiţ nikdo nevezme. Také se nám podařilo navázat přátelské vztahy se školou z Meißenu, která projevila zájem o další setkání našich dětí. Tak uvidíme, jak to vše nakonec dopadne. Na závěr bych rád touto formou poděkoval německým partnerům za skutečně výjimečný pobyt pro naše děti. Mgr. Leon Hahn, Gestor akce 18

19 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V rámci ŠVP je zařazen do vyučování ekologický seminář pro ţáky 8. ročníků. Výuku semináře obohacujeme projektovou výukou, zařazujeme do výuky CDROMy, literaturu, video programy a hry s environmentální tematikou. Třídíme odpad, na kaţdém poschodí máme umístěny sběrné barevné boxy na odkládání plastů a papírů. V rámci programu Recyklohraní ţáci vypracovávají zadané úkoly, sbírají baterie a drobné vyřazené elektrospotřebiče. Ve školním roce 2012/2013 ţáci nasbírali 48 kg vyřazených elektrospotřebičů a 95 kg baterií. Ţáci nosí do školy starý papír, který se odváţí do sběrny surovin. Škola zorganizovala soutěţ ve sběru papíru mezi třídami. Na prvním místě se umístila třída 6. B, na druhém místě třída 7. A a třetí místo obsadila třída 8. B. Ţáci těchto tříd jeli za odměnu do aquaparku. Ve skleníku, pařeništi a na záhonku pěstujeme BIO zeleninu, hnojíme kompostem připraveným v kompostérech. Škola je vyzdobena nástěnkami s ekologickou tematikou. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZDRAVÉMU ŢIVOTNÍMU STYLU Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob ţivota v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Výchova ke zdraví se učí na vyšším stupni. V 7. ročníku se ţáci seznámí s problémy souvisejícími s dospíváním, osobní hygienou, civilizačními chorobami, poruchami příjmu potravy a nebezpečím kouření a alkoholu. V 8. ročníku se pokračuje v problematice nelegálních drog, ţáci si uvědomují odpovědnost za své fyzické i psychické zdraví a věnují se otázkám smysluplného vyuţití volného času. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Vzdělávací oblast k volbě povolání si klade za cíl vylepšit u ţáků, popř. získat dovednosti důleţité při rozhodování a plánování vlastní budoucnosti. Výchova se zaměřuje na utváření a rozvíjení praktických dovedností, které jsou předpokladem pro jejich úspěšné začlenění do dalšího ţivota. Připravujeme ţáky na přechod ze ZŠ na SŠ a do světa práce. Vymezené obsahové okruhy jsou začleněny do povinných předmětů (výchova k občanství, pracovní 19

20 výchova) a volitelných předmětů (výchova k volbě povolání a finanční gramotnost). Za tuto oblast zodpovídá na naší škole výchovná poradkyně, která spolupracuje s výchovnými poradci středních škol. Naši ţáci se pravidelně účastní INFORMY akce, na které SŠ a SOU z různých okresů prezentují své studijní a učební obory. Ve školním roce 2012/2013 navštívili ţáci SŠ technickou v Opavě v rámci dne otevřených dveří. Jako kaţdý rok se konala informační schůzka k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2013/2014. Byla určena rodičům vycházejících ţáků. Rodiče si mohli vyslechnout i zástupce úřadu práce a šesti středních škol z Opavy a jednoho z Ostravy. Sedm zástupců SŠ prezentovalo své studijní i učební obory přímo v hodinách vyučovacích předmětů výchova k volbě povolání a výchova k občanství. K nejpoutavějším patřily opět prezentace SŠ hotelnictví, gastronomie a sluţeb z Šilheřovic a SPŠ z Krnova. Ţáci obou 9. tříd se zúčastnili exkurze na SPŠ stavební v Opavě. Byla to exkurze s ukázkami práce jednotlivých studijních oborů. Ţáci si sami mohli vyzkoušet tyto činnosti. V rámci volby povolání chodí na exkurze také ţáci niţších ročníků např. do pekárny, hasičské zbrojnice, na rybářské sádky a do firmy KLIA cz, s.r.o. OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Cílem je osvojit si tématiku v rozsahu přiměřeném věku ţáků zaměřenou na rozpoznání varovného signálu a činnost po jeho vyhlášení, pouţívání telefonních linek tísňového volání, příprava evakuačního zavazadla, první pomoc a činnost integrovaného záchranného systému. Obsah je zaměřen na tématiku ochrany osob před následky ţivelných pohrom, úniku nebezpečných látek do ţivotního prostředí, činnost po nálezu či obdrţení podezřelého předmětu. Naši ţáci se setkávají s touto tématikou v povinných i nepovinných předmětech. V hodinách TV se o této problematice hodně hovoří a prakticky nacvičuje první pomoc. Na budovách jsme vyhlásili cvičné poplachy, kde si ţáci prakticky vyzkoušeli, co mají při takovémto poplachu dělat a jak se mají chovat. Ke konci školního roku mají ţáci tzv. branný den, kdy si v přírodě kolektivy tříd prakticky vyzkoušejí, co se naučily. 20

21 DOPRAVNÍ VÝCHOVA Na niţším stupni se ţáci v příslušných předmětech učí řešit dopravní situace přiměřeně ke svému věku. V 6. ročníku mají ţáci naší školy samostatný předmět Dopravní výchova. Od 10 let smí uţ dítě, bez doprovodu dospělé osoby, vyjet jako cyklista na cestu samo. Proto je třeba především v rodině, ale i ve škole, je na tuto skutečnost dobře připravit. V sázce je příliš mnoho, zdraví, ba dokonce ţivot dítěte. Na naší škole kaţdoročně probíhá základní kolo DSMC (Dopravní soutěţ mladých cyklistů). Cílem této soutěţe není jen poměření znalostí z dopravní výchovy a zručnosti jízdy na kole, ale připomenutí důleţitosti a významu dodrţování dopravních předpisů. Zde rodiče a prarodiče, někdy i starší sourozenci, plní nezastupitelnou úlohu prvních vzorů. Nezapomínejte na to! A nyní uţ jen několik čísel z DSMC. Ve školním kole soutěţilo 97 ţáků tříd a 98 ţáků tříd. Ti nejlepší pak vytvořili dvě druţstva, která nás reprezentovala na okresním kole 14. května v Malých Hošticích. Za mladší ţáky: Martin Hajduk 6.A, Michaela Harazimová, Marie Komárková a Dominik Večerek 6.B. Důleţitou roli měli i náhradníci: Natálie Hošická 6.A a Šimon Prasek 6.B. Tito ţáci vybojovali krásné 3. místo. Starší ţáci: Kristina Ostárková 7.A, Nikol Pačková, Mikuláš Pechník 9.A a Michal Večerek 8.B. Náhradnice Kateřina Janíková 8.A. U starších ţáků se opět opakovala situace z loňského roku. Bojovali jsme s ţáky Bolatic o prvenství, ale skončili jsme s velkým předstihem před ostatními druţstvy na 2. tedy stříbrném místě. Těmto ţákům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a srdečné blahopřání. 21

22 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci: Počet pracovníků celkem (fyzický/přepočtený) 41/32,15 Z toho počet pedag. pracovníků (fyzicky/přepočteno) 25/24,893 Počet pedag. pracovníků se vzděláním VŠ/SŠ 24/2 Průměrná délka pedag. praxe/za všechny pedag. pracovníky 21,38 Pedag. pracovník - číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace stupně vzdělání aprobace, obor DPS Věk Roků pedagogické praxe Ředitelka ZŠ VŠ NŠ - PV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Zástupkyně ŘŠ VŠ 1. cyklus Z - TV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ JR-Z-JN Vychovatelka SŠ - vychovatelství Učitel VŠ učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učňov. škol Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ alter Učitelka VŠ 1. cyklus M - TV Vychovatelka SŠ učitelství pro MŠ Učitelka VŠ 1. cyklus JR - D Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ - HV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ VVP TV Z Učitelka VŠ VVP M - Bi Učitelka VŠ učitelství pro SŠ D - JN Učitelka VŠ 1. cyklus JR TV - JA Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 2. stupeň ZŠ JČ - HV Asistentka pedagoga VŠ speciální pedagogika Učitelka VŠ učitelství SŠ CH - Bi Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ - JA Učitelka VŠ VVP M - Bi Průměr: 45,27 22,28 Externě vyučuje: Mgr. Eva Muroňová a Mgr. Pavel Kuchař 22

23 Ostatní funkce na škole Ostatní funkce ICT koordinátor Výchovný poradce Metodik prevence sociálně patologických jevů Koordinátor ŠVP ročník Koordinátor ŠVP ročník Koordinátor environmentální výchovy Koordinátor projektů Zdravotník Jméno pedagoga Mgr. Jiřina Pačková Mgr. Dagmar Charchutová Mgr. Libuše Widlová Mgr. Ludmila Faiková Mgr. Adelheida Rycková Mgr. Silvie Šimečková Mgr. Leon Hahn Mgr. Libuše Widlová Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 56 let důchodci celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Ostatní pracovníci: Pracovník - číslo Funkce Dosaţené vzdělání Úvazek Ekonom, hospodář školy Střední s maturitou Školnice Střední s vyučením 0, Školnice Základní 0, Školnice Střední s vyučením 0, Uklízečka Základní 0, Uklízečka Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Uklízečka Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Topič Střední s vyučením 0,25 - Domovník údrţbář Střední s vyučením Dohoda - Správce PC sítě Střední s maturitou Dohoda - Správce hřiště Vyučena Dohoda - Správce hřiště Vyučen Dohoda 23

24 4. Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení do středních škol Zápis k povinné školní docházce Dne 8. února 2013 proběhl na škole zápis ţáků do 1. třídy. Počet prvních tříd 2+1* Počet dětí přijatých do prvních tříd 42 Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) 9 Počet odkladů pro škol. rok 2012/ * Třída v Zábřehu Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku Gymnázia zřizovaná krajem - 2 Soukromá gymnázia - - Církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou uzavřeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: Typ školy Počet přijatých ţáků Gymnázia 5 Lycea - Obchodní akademie 2 Zdravotní školy 5 Průmyslové školy 1 Odborné střední školy 8 Střední odborné učiliště s maturitou 5 Celkem 26 24

25 c) na soukromé školy s maturitou přijato: Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Typ školy Počet přijatých ţáků Gymnázia - Lycea - Obchodní akademie - Zdravotní školy - Průmyslové školy - Odborné střední školy - Střední odborné učiliště s maturitou 3 Celkem 3 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: Z devátých ročníků Z niţších ročníků 7 - e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V niţším ročníku

26 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 2012/2013 Výsledky vzdělávání a výchovy se hodnotí na čtvrtletních pedagogických radách, kde kaţdý třídní učitel podá písemnou zprávu o třídě. Ke zjišťování výsledků vzdělávání vyuţíváme různých metod a forem. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání jsou podrobně popsány v PRAVIDLECH PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ, která jsou součástí ŠKOLNÍHO ŘÁDU. Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků Přehled o prospěchu ve II. pololetí 1. stupně Třída Počet ţáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet známek Nehodnoceno/ vyznamenáním dostatečných jiné hodnocení 1. A B C A B C A B C A C A B Celkem

27 Přehled o prospěchu ve II. pololetí 2. stupně Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet známek Nehodnoceno/ ţáků vyznamenáním dostatečných jiné hodnocení 6. A B A B A B A B Celkem Pozn. 2 ţáci konali opravnou zkoušku, po opravné zkoušce postoupili 2 ţáci. Celkový přehled II. pololetí (po opravných zkouškách) Počet ţáků Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno/jiné vyznamenáním hodnocení 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování ve IV. čtvrtletí 1. stupeň Třída Počet ţáků Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň TU 1. A B C A B C A B C A C A B Celkem

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2013/2014 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2014 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více