VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková

2 Obsah Obsah Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení do středních škol Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 2012/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školdo dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací Přílohy

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace IZO ředitelství Právní forma příspěvková organizace IČO Adresa Nádraţní 134, Dolní Benešov Datum zařazení do sítě škol Poslední změna zařazení Tel/fax Web Zřizovatel Město Dolní Benešov Hájecká 65, Dolní Benešov právní forma: obec IČO: IZO školy kapacita 500 ţáků IZO ZŠ Zábřeh IZO školní druţina kapacita 75 ţáků IZO školní jídelna kapacita 300 jídel výdejna Vzdělávací program školy ŠVP Škola cesta do ţivota č. j. 335/07 Vedení školy: Ředitelka Zástupkyně ředitelky Mgr. Marie Sovíková Opavská 194, Dolní Benešov Mgr. Blanka Bittová Petra Bezruče 494, Dolní Benešov Součást školy: Dolní Benešov, Nádraţní 134 Pod-součást školy: Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 80 Odloučená pracoviště školy: Dolní Benešov, Hájecká Dolní Benešov, Opavská 173 Školská rada: Je volena na 3 roky. Volby proběhly a Mgr. Leon Hahn zástupce rodičů Mgr. Jindřiška Kosinová zástupce rodičů Mgr. Blanka Bittová zástupce pedagogů Mgr. Lucie Vrchovecká zástupce pedagogů Jiří Hanke zástupce zřizovatele Mgr. Josef Hartoš zástupce zřizovatele Občanské sdruţení: Sdruţení rodičů a přátel školy: Mgr. Leon Hahn předseda 3

4 SOUČÁST ŠKOLY Hlavní budova (ředitelství) - Nádraţní 134, Dolní Benešov TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ţ CH D VI.A Mgr. Pačková Jiřina VI.B Mgr. Hahn Leon VII.A Mgr. Maulerová Hana VII.B Mgr. Widlová Libuše VIII.A Mgr. Krupová Silvie VIII.B Mgr. Rozsívalová Marta IX.A Mgr. Steyerová Martina IX.B Mgr. Hamplová Lucie Celkem ročník Budova hlavní školy na ul. Nádražní 4

5 Materiálně technické podmínky školy Nádraţní 134 Kmenové učebny 8 Odborné - poloodborné pracovny 3 (jazyková, výtvarná a fyzika) Učebny informatiky + mediální učebna 2 Klubovny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště s umělým povrchem Sportovní zařízení Tělocvična Dílny a pozemky Školní dílna, keramická vypalovací pec Ţákovský nábytek Nové lavice pro 3 třídy, šatní skříňky Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Všichni ţáci, neustále doplňováno Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré, stále doplňujeme novými pomůckami pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 8 interaktivních tabulí, videa, CD a DVD přehrávače, dataprojektory, 58 počítačů pro ţáky, 25 notebooků pro učitele, 3 počítačů pro zaměstnance, internetové Wi-fi připojení Investiční rozvoj Venkovní přírodní učebna v areálu školy. Akce: Generální oprava elektroinstalace v přízemí a 1. Patře, termoregulace topení, generální oprava bleskosvodů V budově se nachází ředitelství školy. V suterénu budovy je výdejna s jídelnou. Stravuje se zde asi 100 strávníků. Budova je vytápěna plynem, a je elektronicky zabezpečena. 5

6 ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ Dolní Benešov, Opavská 173 ( ročník) TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ţ CH D I.A Mgr. Malíková Alena I.B Mgr. Schmiedhamerová Marcela II.A Mgr. Halodová Marcela II. B Mgr. Rycková Adelheida III.A Mgr. Kolaříková Hana III. B Mgr. Drastíková Alena IV.A Mgr. Bilíková Marcela V.A Bc. Kryštofová Nikola V.B Mgr. Stromská Lucie Celkem ročník Budova Červené školy 6

7 Materiálně technické podmínky školy Opavská 173 Kmenové učebny 10 Odborné pracovny 1 Učebny informatiky + mediální učebna 1 PC učebna Učebny ŠD Nový nábytek Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště s umělým povrchem Sportovní zařízení - Dílny a pozemky - Ţákovský nábytek Nové lavice ve všech třídách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Všichni ţáci Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 3 interaktivní tabule, dataprojektory, CD a DVD přehrávače, 10 počítačů, 9 notebooků Investiční rozvoj --- Akce: Výměna oken na celé budově. Venkovní pergola v zahradě školy SRPŠ. Budova se vytápí plynem a je elektronicky zabezpečena. Ve druhém patře je situovaná místnost kabelové televize firmy BKS Capital Partners, a.s. (Nej TV), se kterou má škola uzavřenou nájemní smlouvu. Na střeše školy je umístěna i hlavní anténa firmy PODA, a.s. pro satelitní příjem internetu. Kamerový systém monitoruje nepřetrţitě bezpečnost hřiště s umělým povrchem. 7

8 Dolní Benešov - Zábřeh, Opavská 80 Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Malotřídní škola v Zábřehu má 2 třídy, ve kterých se učí 4 ročníky. ROČ TŘ TŘÍDNÍ UČITEL Ţ CH D I. Mgr.Adamíková Marie II. Mgr. Vrchovecká Lucie Celkem ročník Budova ZŠ v Zábřehu Materiálně technické podmínky školy Opavská 80, Zábřeh Kmenové učebny 2 Odborné pracovny - Učebny informatiky + mediální učebna 1 Učebny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Hřiště Sportovní zařízení Malá tělocvična Dílny a pozemky - Ţákovský nábytek - Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Všichni ţáci Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Velmi dobré pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 1 interaktivní tabule, CD a DVD přehrávače, 6 počítačů, 2 notebooků Investiční rozvoj --- Akce: Výměna oken v celé budově. Budova má dvě části. Ta část, ve které se nachází škola, je elektronicky zabezpečena. Ve druhé části jsou dva byty, základnu zde má Zdravotnická záchranná sluţba Opava, v suterénu se nachází výtvarný ateliér a klubovnu zde má letecko-modelářský krouţek. Kromě elektricky vytápěných bytů je celá budova vytápěna plynem. Budově školy přináleţí hospodářská budova, ve které garáţuje sanitka Zdravotnická záchranné sluţby. Další prostory jsou pronajaty soukromému podnikateli a technický sklad má zde i město Dolní Benešov. 8

9 Školní druţina a výdejna jídla - Zámek, Hájecká 65 Třída Jméno vychovatelky Počet ţáků 1. třída Jana Faiková třída Kristina Hartošová 30 Celkem 60 Budova školní družiny v zámeckém parku Materiálně technické podmínky školní druţiny Hájecká 65 Kmenové učebny 2 Odborné pracovny - Učebny informatiky + mediální učebna - Učebny ŠD - Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Odpočinkový areál Sportovní zařízení - Dílny a pozemky - Ţákovský nábytek Nové stoly a ţidle, klavír Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Velmi dobré sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty - Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben - pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 2 LCD televizory s DVD přehrávačem, 1 notebook, 4 počítače, CD přehrávače Investiční rozvoj Třída ŠD v přízemí rozšířena o další prostory Akce výhledově: zabezpečit budovu signalizačním zařízením V budově jsou umístěny 2 třídy školní druţiny a v 1. patře výdejna jídla a jídelna pro ţáky niţšího stupně, kde se stravuje asi 100 strávníků. Škola provozuje také ranní druţinu od 6:45 do 7:45 na Červené škole, ul. Opavská. Budova Zámku se vytápí elektrickou energií. Od byla navýšena kapacita ve ŠD na 75 ţáků. Nyní fungují 2 oddělení po 30 ţáků. 9

10 Přehled informačních technologií dostupných na ZŠ Informační technologie ve škole Aktuální stav Cílový stav PC mladší 5 let 25 notebooků (z projektu) Doplnit scannery (1 ks na ČŠ) + 3 Doplnit sluchátka v učebně informatiky PC starší 5 let 58 ks Navrhnout multimediální učebnu pro výuku PC připojených do LAN - 61 ks + 25 jazyků (financování z projektu!) notebooků Pořídit vhodný server do učebny inf. na hlavní INTERNET rychlost připojení 10Mb/s, škole (financování z projektu!) bezdrátové připojení Doplnit digitální fotoaparáty 1 ks do Z TISKÁRNY 7 ks DATAPROJEKTORY 3 ks (HŠ 3 ks) + 11 ks (7 HŠ+ 3 ČŠ +1 Z) z projektu DIG. FOTOAPARÁTY 2 Ks (HŠ a ČŠ) SW vybavení ve škole Aktuální stav Cílový stav Operační systém Win XP, Win 2000 Operační systém Kancelářský balík Office Office2010 Kancelářský balík (10 ks) Antivirové programy - AVG Antivirové programy nutná obnova! Školní administrativa DM Evidence, DM Školní administrativa dle potřeby obnovy Vysvědčení, ATRE (Dokumenty ředitele), Win DUO, Výpočet praxe, Evidence majetku, Školní program (Mléko) Výukové programy dle potřeby vyučujících Výukové programy Tituly firmy Terasoft a Didakta 10

11 Přehled vývoje počtu dětí na Základní škole Dolní Benešov Školní rok Počet ţáků 2002/ včetně Zábřehu (44 ţáků) 2003/ včetně Zábřehu (40 ţáků) 2004/ včetně Zábřehu (32 ţáků) 2005/ včetně Zábřehu (31 ţáků) 2006/ včetně Zábřehu (30 ţáků) 2007/ včetně Zábřehu (24 ţáků) 2008/ včetně Zábřehu (25 ţáků) 2009/ včetně Zábřehu (27 ţáků) 2010/ včetně Zábřehu (22 ţáků) 2011/ včetně Zábřehu (27 ţáků) 2012/ včetně Zábřehu (23 ţáků) / / / / / /13 Počet žáků Graf vývoje počtu žáků od roku 2002 do roku Do 5. ročníků k nám přicházejí ţáci ze Zábřehu a do 6. Ročníků ţáci ze ZŠ Kozmice - pokud se rodiče rozhodnou dát své dítě po ukončení ZŠ v Kozmicích (1. 5. ročník) do ZŠ v Dolním Benešově. Graf nám velmi pěkně ukazuje jak značný propad ţáků jsme zaznamenali porovnáme-li rok 2002/ /2009. V současné době se pohybuje kolem 350 ţáků. 11

12 V našem městě se nachází zařízení FOD Klokánek. Z tohoto zařízení, které má regionální charakter, k nám na školu během roku přicházejí děti na různě dlouhou dobu a do různých ročníků. Zmiňuji se o této skutečnosti proto, ţe tyto děti vyţadují zvláštní péči a velmi individuální přístup. My se pro ně snaţíme vytvořit co nejlepší podmínky v našich zařízeních uţ tím, ţe malé děti posíláme většinou na malotřídní ZŠ do Zábřehu, kde se paní učitelka pro niţší počet dětí, jim můţe plně individuálně věnovat. S příchodem těchto dětí velmi narůstá další administrativa z hlediska přecházení dětí ze školy na školu a pokud nepřijdou do 30. Září tak na ně nedostaneme ani peníze, jelikoţ výkazy pro MŠMT se zpracovávají k daného roku. 12

13 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Vyučujeme podle našeho Školního vzdělávacího programu pro základní školy s motivačním názvem Škola cesta do ţivota č. j. 335/07 Učební plán ZŠ Dolní Benešov školní rok 2012/2013 Předmět Ročník Celkem Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Vol.před.+ informatika Celkem

14 Volitelné předměty v ročníku 6. ročník Sportovní výchova Dopravní výchova 7. ročník Domácnost 8. ročník Seminář ze zeměpisu Ekologický seminář 9. ročník Sportovní výchova Volba povolání Finanční gramotnost Uţité výtvarné činnosti (dívky) Technická výchova (chlapci) Nepovinné předměty ročník Výuka pro integrované ţáky ročník Náboţenství Ve ročníku se zařazuje výuku plavání a v 8. ročníku lyţařský výcvik. Poradním orgánem ŘŠ je pedagogická rada. Z kaţdého jednání jsou pořizovány zápisy. Na škole pracují dvě metodická sdruţení pro ročník a pro 4. a 5. ročník a předmětové komise (humanitní, jazyková a přírodovědná), které slouţí ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Dbají na dodrţování všech úkolů vyplývajících z výuky podle našeho ŠVP a předsedové těchto komisí spolupracují s koordinátory ŠVP, vyměňují si zkušenosti, organizují vzájemné hospitace. Předsedové MS a PK si na kaţdý školní rok stanoví plán práce, zápisy z hodnocení jsou uloţeny u ředitele školy. Pravidelně se schází širší vedení školy, které řeší podrobněji organizační záleţitostí a problémy vzniklé z provozu. 14

15 Porada Datum Pedagogická rada Porada širšího vedení školy Pracovní porady Všichni zaměstnanci Všichni zaměstnanci Pedagogové Pedagogové Správní zaměstnanci Na škole pracuje ŢÁKOVSKÝ PARLAMENT, jehoţ členové jsou zástupci kaţdé třídy vyššího stupně. Spolu s ředitelkou školy plánují své akce, připravují nové náměty pro činnost, podílejí se svými návrhy na zlepšení materiálních a výchovných podmínek školy. Členové ŢP iniciovali v letošním roce akci k 800. výročí od první písemné zmínky o Dolním Benešově Z Dolního Benešova aţ na konec světa a zpátky pro ţáky tříd. Ideovou náplní této interaktivní podívané bylo přiblíţit tradice, zvyky, kulturu a sport v zemích světa, které si třídy prostřednictvím třídních učitelů vylosovaly. Cestování po světě pak skončilo u nás v Dolním Benešově. Dramatickou scénku o ţivotě u nás doma si připravili ţáci parlamentu a vystoupili s ní na školní akademii. Další velmi pěkné akce byly MIKULÁŠ, CRAZY DAY a VALENTÝNSKÁ POŠTA. 15

16 V tomto školním roce pracovaly na škole tyto krouţky: Krouţek Sportovní hry Aerobic a sportovní hry Sportovní krouţek Letecko-modelářský krouţek Konverzace jazyka anglického Angličtina Literární krouţek Ţurnalistický krouţek Zajímavá matematika Příprava na přijímací zkoušky z ČJ Příprava na přijímací zkoušky z M Klub mladých debrujárů Určen pro ročník Zábřeh ročník ročník 2. ročníky Zábřeh ročník ročník ročník 9. ročník 9. ročník ročník 16

17 DEBRUJÁŘI DOLNÍ BENEŠOV Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Debrujáři = ŠIKULOVÉ, Hlavní heslo: Debrujár si vždycky ví rady Vedoucí klubu: Mgr. Leon Hahn Předmět a cíle činnosti 1) Předmětem činnosti je přispět k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utváření nové cesty k poznání, tvořivosti, a to zejména formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie. 2) Cílem činnosti je: podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, zejména mravních, sociálních a intelektuálních schopností umoţnit dětem a mladým lidem vyuţívat volný čas k rozvíjení tvořivé schopnosti a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie nabídkou aktivního vyuţití volného času pomáhat v boji proti kriminalitě, neţádoucím druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládeţ podporovat a dbát na rozvoj interkulturních aktivit podporovat snahy o trvale udrţitelný rozvoj 3) K naplnění svých cílů sdruţení navazuje mezinárodní kontakty a spolupracuje s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí. Akce za šk. rok 2012/2013: 1. Celostátní soutěţ Koumes Účast dvou druţstev: Myšky (mladší), Prajzáci (starší), úspěšní řešitelé korespondenčních kol, bohuţel bez postupu do finále. 17

18 Limbach 2012 Ţáci 6. ročníků naší školy měli moţnost se ve dnech října zúčastnit adaptačního kurzu ve Spolkové republice Německo ve městečku Limbach spolu s německými dětmi z města Meißen. Celá akce probíhala pod záštitou Asociace malých debrujárů České republiky a pod záštitou koordinačního centra pro výměny české a německé mládeţe Tandem. Na akci se vypravilo 26 dětí z Dolního Benešova a 3 vyučující. Vyjeli jsme s dětmi na velice dobrodruţnou a dlouhou cestu vlakem, ale musím říci, ţe cesta proběhla naprosto skvěle. Po příjezdu do Limbachu a přívítání s pracovníky tamní školy v přírodě jsme byli ubytováni a seznámili jsme se s celým areálem. Druhý den dorazili i naši spolubydlící z Meißenu. Děti se během pár okamţiků spolu seznámili a začali komunikovat v anglickém jazyce. Následující dny jsme jiţ společně plnili spoustu zajímavých aktivit- lezení po horolezecké stěně, teamové hry, GPS tour, lepení modelů letadel,. Velmi zajímavou aktivitou byla česko- německá jazyková škola, kdy se děti pod vedením lektorky pokoušely naučit alespoň pár základních slovíček v řeči svých kamarádů. Také jsme zaţili spoustu volnočasových aktivit jako návštěvu úţasného aquaparku s umělými vlnami, diskotéku, závodění v motokárách či nádherný let balónem. Také v areálu ubytovny byla k dispozici sportovní hala, hřiště na basketball, fotbal, stůl na stolní tenis, kuţelky a spousta dalších atrakcí. Děti měly zajištěnu celodenní stravu a poznaly mnoho místních jídel a specialit. Ani se nechtělo věřit, ţe nám týden strávený v Německu tak rychle utekl, ale musím říci, ţe pro děti byl rozhodně přínosem pro jejich budoucí studium a obrovskou ţivotní zkušeností, kterou jim jiţ nikdo nevezme. Také se nám podařilo navázat přátelské vztahy se školou z Meißenu, která projevila zájem o další setkání našich dětí. Tak uvidíme, jak to vše nakonec dopadne. Na závěr bych rád touto formou poděkoval německým partnerům za skutečně výjimečný pobyt pro naše děti. Mgr. Leon Hahn, Gestor akce 18

19 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V rámci ŠVP je zařazen do vyučování ekologický seminář pro ţáky 8. ročníků. Výuku semináře obohacujeme projektovou výukou, zařazujeme do výuky CDROMy, literaturu, video programy a hry s environmentální tematikou. Třídíme odpad, na kaţdém poschodí máme umístěny sběrné barevné boxy na odkládání plastů a papírů. V rámci programu Recyklohraní ţáci vypracovávají zadané úkoly, sbírají baterie a drobné vyřazené elektrospotřebiče. Ve školním roce 2012/2013 ţáci nasbírali 48 kg vyřazených elektrospotřebičů a 95 kg baterií. Ţáci nosí do školy starý papír, který se odváţí do sběrny surovin. Škola zorganizovala soutěţ ve sběru papíru mezi třídami. Na prvním místě se umístila třída 6. B, na druhém místě třída 7. A a třetí místo obsadila třída 8. B. Ţáci těchto tříd jeli za odměnu do aquaparku. Ve skleníku, pařeništi a na záhonku pěstujeme BIO zeleninu, hnojíme kompostem připraveným v kompostérech. Škola je vyzdobena nástěnkami s ekologickou tematikou. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZDRAVÉMU ŢIVOTNÍMU STYLU Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob ţivota v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Výchova ke zdraví se učí na vyšším stupni. V 7. ročníku se ţáci seznámí s problémy souvisejícími s dospíváním, osobní hygienou, civilizačními chorobami, poruchami příjmu potravy a nebezpečím kouření a alkoholu. V 8. ročníku se pokračuje v problematice nelegálních drog, ţáci si uvědomují odpovědnost za své fyzické i psychické zdraví a věnují se otázkám smysluplného vyuţití volného času. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Vzdělávací oblast k volbě povolání si klade za cíl vylepšit u ţáků, popř. získat dovednosti důleţité při rozhodování a plánování vlastní budoucnosti. Výchova se zaměřuje na utváření a rozvíjení praktických dovedností, které jsou předpokladem pro jejich úspěšné začlenění do dalšího ţivota. Připravujeme ţáky na přechod ze ZŠ na SŠ a do světa práce. Vymezené obsahové okruhy jsou začleněny do povinných předmětů (výchova k občanství, pracovní 19

20 výchova) a volitelných předmětů (výchova k volbě povolání a finanční gramotnost). Za tuto oblast zodpovídá na naší škole výchovná poradkyně, která spolupracuje s výchovnými poradci středních škol. Naši ţáci se pravidelně účastní INFORMY akce, na které SŠ a SOU z různých okresů prezentují své studijní a učební obory. Ve školním roce 2012/2013 navštívili ţáci SŠ technickou v Opavě v rámci dne otevřených dveří. Jako kaţdý rok se konala informační schůzka k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2013/2014. Byla určena rodičům vycházejících ţáků. Rodiče si mohli vyslechnout i zástupce úřadu práce a šesti středních škol z Opavy a jednoho z Ostravy. Sedm zástupců SŠ prezentovalo své studijní i učební obory přímo v hodinách vyučovacích předmětů výchova k volbě povolání a výchova k občanství. K nejpoutavějším patřily opět prezentace SŠ hotelnictví, gastronomie a sluţeb z Šilheřovic a SPŠ z Krnova. Ţáci obou 9. tříd se zúčastnili exkurze na SPŠ stavební v Opavě. Byla to exkurze s ukázkami práce jednotlivých studijních oborů. Ţáci si sami mohli vyzkoušet tyto činnosti. V rámci volby povolání chodí na exkurze také ţáci niţších ročníků např. do pekárny, hasičské zbrojnice, na rybářské sádky a do firmy KLIA cz, s.r.o. OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Cílem je osvojit si tématiku v rozsahu přiměřeném věku ţáků zaměřenou na rozpoznání varovného signálu a činnost po jeho vyhlášení, pouţívání telefonních linek tísňového volání, příprava evakuačního zavazadla, první pomoc a činnost integrovaného záchranného systému. Obsah je zaměřen na tématiku ochrany osob před následky ţivelných pohrom, úniku nebezpečných látek do ţivotního prostředí, činnost po nálezu či obdrţení podezřelého předmětu. Naši ţáci se setkávají s touto tématikou v povinných i nepovinných předmětech. V hodinách TV se o této problematice hodně hovoří a prakticky nacvičuje první pomoc. Na budovách jsme vyhlásili cvičné poplachy, kde si ţáci prakticky vyzkoušeli, co mají při takovémto poplachu dělat a jak se mají chovat. Ke konci školního roku mají ţáci tzv. branný den, kdy si v přírodě kolektivy tříd prakticky vyzkoušejí, co se naučily. 20

21 DOPRAVNÍ VÝCHOVA Na niţším stupni se ţáci v příslušných předmětech učí řešit dopravní situace přiměřeně ke svému věku. V 6. ročníku mají ţáci naší školy samostatný předmět Dopravní výchova. Od 10 let smí uţ dítě, bez doprovodu dospělé osoby, vyjet jako cyklista na cestu samo. Proto je třeba především v rodině, ale i ve škole, je na tuto skutečnost dobře připravit. V sázce je příliš mnoho, zdraví, ba dokonce ţivot dítěte. Na naší škole kaţdoročně probíhá základní kolo DSMC (Dopravní soutěţ mladých cyklistů). Cílem této soutěţe není jen poměření znalostí z dopravní výchovy a zručnosti jízdy na kole, ale připomenutí důleţitosti a významu dodrţování dopravních předpisů. Zde rodiče a prarodiče, někdy i starší sourozenci, plní nezastupitelnou úlohu prvních vzorů. Nezapomínejte na to! A nyní uţ jen několik čísel z DSMC. Ve školním kole soutěţilo 97 ţáků tříd a 98 ţáků tříd. Ti nejlepší pak vytvořili dvě druţstva, která nás reprezentovala na okresním kole 14. května v Malých Hošticích. Za mladší ţáky: Martin Hajduk 6.A, Michaela Harazimová, Marie Komárková a Dominik Večerek 6.B. Důleţitou roli měli i náhradníci: Natálie Hošická 6.A a Šimon Prasek 6.B. Tito ţáci vybojovali krásné 3. místo. Starší ţáci: Kristina Ostárková 7.A, Nikol Pačková, Mikuláš Pechník 9.A a Michal Večerek 8.B. Náhradnice Kateřina Janíková 8.A. U starších ţáků se opět opakovala situace z loňského roku. Bojovali jsme s ţáky Bolatic o prvenství, ale skončili jsme s velkým předstihem před ostatními druţstvy na 2. tedy stříbrném místě. Těmto ţákům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a srdečné blahopřání. 21

22 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci: Počet pracovníků celkem (fyzický/přepočtený) 41/32,15 Z toho počet pedag. pracovníků (fyzicky/přepočteno) 25/24,893 Počet pedag. pracovníků se vzděláním VŠ/SŠ 24/2 Průměrná délka pedag. praxe/za všechny pedag. pracovníky 21,38 Pedag. pracovník - číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace stupně vzdělání aprobace, obor DPS Věk Roků pedagogické praxe Ředitelka ZŠ VŠ NŠ - PV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Zástupkyně ŘŠ VŠ 1. cyklus Z - TV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ JR-Z-JN Vychovatelka SŠ - vychovatelství Učitel VŠ učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učňov. škol Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ alter Učitelka VŠ 1. cyklus M - TV Vychovatelka SŠ učitelství pro MŠ Učitelka VŠ 1. cyklus JR - D Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ - HV Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ VVP TV Z Učitelka VŠ VVP M - Bi Učitelka VŠ učitelství pro SŠ D - JN Učitelka VŠ 1. cyklus JR TV - JA Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ Učitelka VŠ 2. stupeň ZŠ JČ - HV Asistentka pedagoga VŠ speciální pedagogika Učitelka VŠ učitelství SŠ CH - Bi Učitelka VŠ 1. stupeň ZŠ - JA Učitelka VŠ VVP M - Bi Průměr: 45,27 22,28 Externě vyučuje: Mgr. Eva Muroňová a Mgr. Pavel Kuchař 22

23 Ostatní funkce na škole Ostatní funkce ICT koordinátor Výchovný poradce Metodik prevence sociálně patologických jevů Koordinátor ŠVP ročník Koordinátor ŠVP ročník Koordinátor environmentální výchovy Koordinátor projektů Zdravotník Jméno pedagoga Mgr. Jiřina Pačková Mgr. Dagmar Charchutová Mgr. Libuše Widlová Mgr. Ludmila Faiková Mgr. Adelheida Rycková Mgr. Silvie Šimečková Mgr. Leon Hahn Mgr. Libuše Widlová Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 56 let důchodci celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Ostatní pracovníci: Pracovník - číslo Funkce Dosaţené vzdělání Úvazek Ekonom, hospodář školy Střední s maturitou Školnice Střední s vyučením 0, Školnice Základní 0, Školnice Střední s vyučením 0, Uklízečka Základní 0, Uklízečka Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Úklid Střední s vyučením 0, Uklízečka Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Výdej stravy Střední s vyučením 0, Topič Střední s vyučením 0,25 - Domovník údrţbář Střední s vyučením Dohoda - Správce PC sítě Střední s maturitou Dohoda - Správce hřiště Vyučena Dohoda - Správce hřiště Vyučen Dohoda 23

24 4. Zápis k povinné školní docházce a údaje o přijímacím řízení do středních škol Zápis k povinné školní docházce Dne 8. února 2013 proběhl na škole zápis ţáků do 1. třídy. Počet prvních tříd 2+1* Počet dětí přijatých do prvních tříd 42 Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) 9 Počet odkladů pro škol. rok 2012/ * Třída v Zábřehu Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: Z pátého ročníku Ze sedmého ročníku Gymnázia zřizovaná krajem - 2 Soukromá gymnázia - - Církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou uzavřeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: Typ školy Počet přijatých ţáků Gymnázia 5 Lycea - Obchodní akademie 2 Zdravotní školy 5 Průmyslové školy 1 Odborné střední školy 8 Střední odborné učiliště s maturitou 5 Celkem 26 24

25 c) na soukromé školy s maturitou přijato: Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace Typ školy Počet přijatých ţáků Gymnázia - Lycea - Obchodní akademie - Zdravotní školy - Průmyslové školy - Odborné střední školy - Střední odborné učiliště s maturitou 3 Celkem 3 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: Z devátých ročníků Z niţších ročníků 7 - e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V niţším ročníku

26 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 2012/2013 Výsledky vzdělávání a výchovy se hodnotí na čtvrtletních pedagogických radách, kde kaţdý třídní učitel podá písemnou zprávu o třídě. Ke zjišťování výsledků vzdělávání vyuţíváme různých metod a forem. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání jsou podrobně popsány v PRAVIDLECH PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ, která jsou součástí ŠKOLNÍHO ŘÁDU. Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků Přehled o prospěchu ve II. pololetí 1. stupně Třída Počet ţáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet známek Nehodnoceno/ vyznamenáním dostatečných jiné hodnocení 1. A B C A B C A B C A C A B Celkem

27 Přehled o prospěchu ve II. pololetí 2. stupně Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Počet známek Nehodnoceno/ ţáků vyznamenáním dostatečných jiné hodnocení 6. A B A B A B A B Celkem Pozn. 2 ţáci konali opravnou zkoušku, po opravné zkoušce postoupili 2 ţáci. Celkový přehled II. pololetí (po opravných zkouškách) Počet ţáků Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno/jiné vyznamenáním hodnocení 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování ve IV. čtvrtletí 1. stupeň Třída Počet ţáků Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň TU 1. A B C A B C A B C A C A B Celkem

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více