2. Charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Charakteristika školy"

Transkript

1 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší školy. Součástí budovy ve Skálově ulici se stala v 70. letech 20. století nově vybudovaná tělocvična. V 80. letech došlo ke generální opravě budovy a později i k výstavbě školní jídelny, která se stala součástí areálu. V této době došlo k vystěhování celého 1. stupně a jeho umístění v náhradních prostorách ve městě Turnově. Od školního roku 1983/1984 působila naše škola taktéž na odloučeném pracovišti v budově mateřské školy na Daliměřicích v Hruborohozecké ulici (výuka zde ukončena k ). Na začátku devadesátých let byla 1. stupni předána do užívání nová budova v Prouskově (dnes Alešově) ulici. Toto odloučené pracoviště využívá naše škola dodnes pro výuku žáků ročníků a práci školní družiny (pracoviště prošlo v roce 2014 celkovou vnější rekonstrukcí). Na hlavní budově ve Skálově ulici probíhá výuka žáků ročníků. Na konci 90. let byla škola s téměř 800 žáky jednou z největších škol v okrese. Konec 90. let byl ve znamení generální opravy školní jídelny a rekonstrukce staré kotelny na moderní plynovou. Řadou oprav prošla i tělocvična, bylo vybudováno několik odborných učeben a zahrada při budově 1. stupně v Alešově ulici. Od 1. ledna 1993 získává škola právní subjektivitu. Objasnění názvu našeho ŠVP Název školního vzdělávacího programu Škola pro udržitelný život je odrazem skutečnosti, kdy environmentální přístupy ve výuce a výchově žáků jsou jednou z priorit naší školy (viz blíže kap. 3). Jsme si vědomi toho, že současný způsob života civilizace 21. století je neudržitelný, proto je třeba stále připomínat principy udržitelného rozvoje a tyto zásady předávat našim žákům, jejich rodičům, i široké veřejnosti. Naše škola je navíc držitelem nejvyššího ocenění na poli environmentálního vzdělávání v republice Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Chceme učit naše žáky zajímat se nejen o problémy regionálního charakteru, ale i o globální a celospolečenské. Dovolujeme si tvrdit, že na poli environmentální výuky a vzdělávání jsme jedničkou mezi školami v Turnově. Velkou podporu máme především v našich učitelích odbornících na environmentální výchovu, ale taktéž s námi spolupracujících organizacích a institucích na různých regionálních úrovních (viz níže Spolupráce s jinými subjekty). Pozn.: V příloze ŠVP nalezne čtenář základní teze a myšlenky o udržitelnosti života Úplnost a velikost školy Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily je úplná základní škola pro ročník. Třídy ročníku jsou umístěny na odloučeném pracovišti Alešova 1059, třídy

2 ročníku pak v hlavní budově ve Skálově ul Kapacita školy je 680 žáků. Ve školním roce 2013/2014 měla škola cca 460 žáků. Na 1. stupni (1. 5. ročník) jsou zpravidla 2 3 paralelní třídy, celkem 11 tříd ve školním roce 2013/2014, na 2. stupni (6. 9. ročník) jsou taktéž 2-3 paralelní třídy, celkem 11 tříd ve školním roce 2013/2014. Škola je spádovou pro region Turnovska. Škola má dlouholeté zkušenosti s prací s handicapovanými žáky a různě integrovanými žáky. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně konzultován s rodiči, PPP či SPC, dle potřeb aktualizován a doplňován. V posledních letech se osvědčuje práce asistenta pedagoga. Stejně intenzivně pracujeme s talentovanými (sportovní třídy) a mimořádně nadanými žáky (spolupráce s VC Turnov). Hlavní budova školy ve Skálově ulici je umístěna v klidné části města, v blízkosti letního kina, parkových prostor, atletického stadionu, navíc s minimální dopravní zátěží. Výhodou je areál zeleně v zadním traktu. Podmínky školy Materiální Škola je na velmi dobré úrovni vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Učebnice jsou doplňovány podle nových titulů a stupně opotřebení. Nadstandardní je vybavení učebnicemi cizích jazyků, zeměpisu včetně geografických atlasů, nástěnnými obrazy z dějepisu či výtvarné výchovy. Na velmi dobré úrovni je vybavení nástěnnými mapami a výukovými DVD. Při výuce řady předmětů lze používat výukový software např. Terasoft, Fraus aj., který je doplňován o nové tituly. Řada pomůcek je umístěna přímo v odborných učebnách nebo v kabinetech při odborných učebnách. Žákům i učitelům slouží školní knihovna. Z důvodu zaměření školy na ekologickou výchovu a sportovní třídy se postupně zkvalitňuje vybavení ekologickými pomůckami a sportovními potřebami. Téměř každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Prostorové Škola se sestává z 2 pracovišť: hlavní budova ve Skálově ulici č. 600 odloučené pracoviště Alešova č v Turnově II. Hlavní budova Hlavní budova slouží celému 2. stupni a žákům 4. a 5. ročníků. V hlavní budově sídlí vedení školy. Jsou zde odborné učebny dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, etické výchovy, dvě počítačové učebny, jazyková učebna, keramická dílna, učebna šití a školní dílna. Je zde také školní knihovna. Propojený areál hlavní budovy doplňuje nově rekonstruovaná tělocvična s kvalitním povrchem a osvětlením. Druhé křídlo propojeného areálu tvoří školní kuchyň a školní jídelna s kapacitou 800 jídel. Oddechový areál v zadním traktu budovy je v případě příznivého počasí využíván žáky k odpočinku, zvláště o velké přestávce, ke sportovnímu vyžití (především stolní tenis) a pro účely výukové a výzkumné (výuka v terénu, ekologické projekty). Škola nemá standardní 2

3 venkovní hřiště. Pro účely tělesné výchovy a tréninky sportovních tříd je využíván atletický areál AC Syner Turnov hned v sousedství naší školy. Pro sportovní účely dále využíváme tělocvičnu v Sokolovně a sportovní hale TJ taktéž v sousedství školy. Součástí hlavní budovy je i byt školníka. Odloučené pracoviště Budova v Alešově ulici slouží výuce ročníků. Je zde také pracoviště školní družiny s kapacitou 140 žáků a výdejna obědů se školní jídelnou (obědy jsou dováženy z vlastní školní kuchyně ve Skálově ulici). Je zde jedna počítačová učebna. Součástí pracoviště je oplocená školní zahrada s výsadbou okrasných dřevin, která slouží převážně jako oddechový nebo sportovní areál (minifotbal, stolní tenis). Součástí budovy je v přízemí odloučené pracoviště Městské knihovny Turnov. Ve školním roce 2013/14 prošlo zařízení celkovou vnější rekonstrukcí (výměna oken, zateplení, nová fasáda) a rekonstruováno bylo i sociální zařízení. V budoucnu je plánovaná vnitřní rekonstrukce, kde se počítá s úpravou prostor tak, aby více vyhovovaly výuce, školní družině i pobočce městské knihovny. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily je spoluvlastníkem horské chalupy v Pasekách nad Jizerou. Tato bývá především využívána pro lyžařské výcvikové kurzy 7. ročníků a školní výlety nebo exkurze do Krkonoš. Technické Jednou z priorit školy je výuka výpočetní techniky a využívání informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů slouží 2 učebny výpočetní techniky na pracovišti 2. stupně a 1 počítačová učebna na odloučeném pracovišti Alešova. V každé z učeben je na 2. stupni 15 stanic, na 1. stupni 10 stanic. Kromě nich mají žáci možnost využívat počítačovou techniku v některých odborných učebnách, např. v učebnách 4. a 5. ročníku. Pro učitele jsou počítače k dispozici v každém kabinetu. Všechny kabinety a učebny mají připojení ke školní počítačové síti a internetu. Každý pracovník školy má své přístupové heslo a svůj prostor pro ukládání dat a využívání ové schránky na školním serveru. Přibližně je na celé škole pro potřeby učitelů i žáků cca 80 počítačů. Pro výuku výpočetní techniky může sloužit také skener, digitální fotoaparát či digitální kamera. Téměř každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Pro výuku cizích jazyků má každý vyučující k dispozici CD přehrávač. Výuka výtvarné výchovy a výtvarného semináře má k dispozici kvalitní vybavení keramické dílny, včetně 2 hrnčířských kruhů a elektrické pece. Výuka pracovních činností může využívat i moderních elektrických přístrojů (vrtačka, akušroubovák, nové sady nářadí a klíčů apod.). Ve sborovně školy je umístěna kopírka sloužící potřebám učitelů a prostřednictvím učitelů dle potřeb i žákům. Obě pracoviště jsou střežena elektronickým zabezpečovacím systémem pod společným provozovatelem. Hygienické Z pohledu technicko-hygienického je vytápění hlavní budovy i odloučeného pracoviště řešeno moderní plynovou kotelnou. Dle platných norem je zajištěn provoz školní kuchyně. 3

4 Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy a žáků slouží možnost občerstvení nápojem v průběhu celého dne počínaje velkou přestávkou v jídelně školy a po celý den nebo po skončení provozu jídelny prostřednictvím nápojového automatu. Každé pracoviště má k dispozici i několik lednic. Toalety jsou na dobré úrovni, některé z nich procházejí rekonstrukcí. Odpočinkové venkovní areály jsou u obou pracovišť. Mohou sloužit i pro aktivní oddych či sport a v budoucnu i pro výuku. Pro zlepšení kvality úschovy oděvů mohou některé třídy využívat šatních skříněk. Pro vstup do tělocvičny slouží bezbariérový přístup. Protože jednou z priorit školy je ekologická výchova a výchova k udržitelnému životu, byly na obou pracovištích instalovány skříňky pro separaci odpadu (na pracovišti 1. stupně ve všech třídách, na hlavní budově ve většině tříd a na chodbách). Biologický odpad je kompostován na školní zahradě. Třídy jsou vybaveny dle potřeb stavitelným nábytkem a kvalitními tabulemi, zařízení tříd je postupně obnovováno. Škola se důsledně věnuje prevenci sociálně patologických jevů. Hlavní cíle školy ve výše uvedených oblastech: Cíle krátkodobé: udržení materiálně technického vybavení na kvalitní úrovni, tj. neustálá obnova učebnic, moderních učebních pomůcek a technických výukových prostředků rozvoj ICT kvalitní zázemí tělocvičny včetně vyhovujících hygienických norem rekonstrukce stávajícího osvětlení tříd udržování areálu za školní budovou Skálova pro účely nejen sportovní, ale i výukové, oddechové, relaxační Cíle dlouhodobé: prosazovat hlavní priority školy z hlediska výchovného a vzdělávacího (viz kap. 3) zachovat školu jako jeden subjekt pod hlavičkou Skálova 600 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří školy, zástupce e, přibližně 30 učitelů včetně výchovného poradce, učitele metodika ICT, správce sítě, metodika prevence a koordinátora EVVO a ŠVP. Na škole dále působí 4 vychovatelky školní družiny a případně dle rozhodnutí KÚ Libereckého kraje asistenti pedagoga. Sbor je smíšený, z velké části s převahou žen. Sbor je věkově pestrý od nejmladších absolventů vysokých škol po kolegy s dlouholetou praxí. Ve sboru je zastoupen taktéž pedagog se zaměřením na dyslektickou a logopedickou péči, především pro žáky na 1. stupni. Protože je jednou z priorit školy příprava sportovních talentů v rámci celorepublikové sítě sportovních škol, spolupracujeme dlouhodobě při výuce tělesné výchovy a zvláště zájmových pohybových aktivit (sportovních her) s trenéry atletického klubu AC Syner Turnov, nově od školního roku 2014/15 škola začíná spolupracovat také s oddílem florbalu TJ Turnov. U pedagogického sboru je kladen důraz na další vzdělávání nejen v jednotlivých aprobacích, ale i v oblasti pedagogicko-psychologické. 4

5 Hlavní cíle školy v oblasti profesní: postupné zajištění plné aprobovanosti pedagogického sboru posílení mužské složky v učitelském sboru neustálé zvyšování kvalifikace učitelského sboru na poli ICT zvyšování kvalifikace na poli práce se žáky s SPU a handicapovanými žáky formou odborných seminářů prosazování myšlenky celoživotního vzdělávání kladení důrazu na kvalitní práci pedagoga na poli vzdělávacím i výchovném Dlouhodobé projekty Dlouhodobé zkušenosti a priority školy předznamenaly výběr projektů zvláště v těchto oblastech: environmentální výchova, literární a estetická výchova, sportovní třídy, projekty školní družiny. Témata projektů jsou ovlivněna dlouhodobým plánem např. sportovních tříd, ročním plánem EVVO či zkušenostmi a diskusí jednotlivých předmětových sdružení, s jistými specifiky pro realizaci projektů na 1. stupni. Dále budou témata projektů zařazována dle aktuální nabídky partnerských organizací a institucí. Zapojujeme se taktéž do projektů financovaných z evropských zdrojů. Projekty EVVO: Den Země Den bez aut Den vody Kyselý déšť Separace odpadu (jsme pilotní školou v Turnově) Bádání se Střevlíkem (dle nabídky SEV Střevlík Liberec) Káva Tvorba z přírodních materiálů Tady jsem doma Zdravá výživa Literární a estetická výchova: Dramatizace pověstí z Českého ráje Poetika Moje krajina můj domov Tvorba keramické dílny Den matek Malý básník Malý flétnista Propagace regionu Osobnost, dílo, které nás proslavily Projekt Koule Sportovní třídy: podzimní soustředění 5

6 zimní soustředění jarní soustředění Školní družina: Advent Karneval Vynášení Morény, Čarodějnický rej Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce v kontextu s výukou cizích jazyků patří mezi priority školy. Škola chce nadále aktivně prohlubovat mezinárodní vztahy a udržet kontakty především s níže uvedenými partnerskými městy. Příklady mezinárodní spolupráce: Jawor (Polsko) - ve spolupráci s Městem Turnovem a polskou stranou se pravidelně účastníme výměnných akcí se zaměřením na prožitkovou ekologickou výchovu. Alvesta (Švédsko) - partnerské město Turnova, vzájemné návštěvy zaměřené na sportovní, turistické a ekologické aktivity. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty Spolupráce se zákonnými zástupci Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, ve školním roce 2013/14 byla zavedena elektronická žákovská knížka. V případě opakujících se a trvalejších neúspěchů žáka písemně formou dopisu, telefonicky nebo osobně jednáním na půdě školy. Dále dostávají rodiče informace o prospěchu a chování žáka na pravidelných třídních schůzkách (zpravidla 4 x ve školním roce, o formě třídní schůzky rozhoduje školy). Pro rodiče i veřejnost pořádá škola každoročně Den otevřených dveří a pro rodiče 9. ročníků Setkání s výchovným poradcem a i středních škol z regionu. Školu navštěvují dle dohody i žáci 5. ročníků se svými učiteli ze spádových škol turnovského regionu. Ve výjimečných případech závažného porušování školního řádu svolává třídní učitel nebo školy schůzku s rodičem nebo rodiči okamžitě v nejbližším možném termínu. Škola se jednoznačně staví proti veškerým formám násilí, vandalismu, šikany a zneužívání návykových látek. Má svého metodika prevence sociálně patologických jevů. Škola má vypracovaný plán prevence sociálně patologických jevů i systém trestů (viz školní řád kap. 6). Všechny stížnosti řádně evidujeme, vyřizujeme dle právních norem a každá stížnost či připomínka kohokoliv je pro nás inspirací pro zkvalitnění práce. Při řešení závažných problémů neváháme kontaktovat a požádat o pomoc Sociální odbor Města Turnova, Policii ČR, PPP v Semilech, SVP apod. Rada SRPŠ Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Výbor SRPŠ při naší škole. Výbor se schází zpravidla 4 x ročně v den třídních schůzek nebo dle potřeby nepravidelně. Tvoří jej předseda výboru, pokladní a cca 10 členů výboru. Vedení školy informuje výbor o činnosti školy, o 6

7 výsledcích vzdělávání a výchovy, o problémech ve výchovně vzdělávacích aktivitách, o plánech a rozvoji školy. Zástupci rodičů ve spolupráci s třídními učiteli navrhují možnost využití příspěvků SRPŠ pro žáky, které jsou dle zkušeností směrovány především do lyžařských výcvikových kurzů v 7. ročníku, do exkurzí, školních výletů nebo knižních odměn. Rada rozhoduje o výši příspěvku SRPŠ, připravuje rozpočet využívání příspěvků. Školská rada Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřizovatel školy zřizuje školskou radu. Ve školské radě zastupují školu 2 členové zvolení z řad pedagogických pracovníků. Dále jsou členy 2 zástupci zvolení z řad rodičů a 2 zástupci zřizovatele. Dle zákona je školská rada orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada např. schvaluje výroční zprávu e školy nebo školní řád. Komise pro výchovu a vzdělávání Je jednou z komisí zřizovatele Města Turnova. Sestává z 12 členů, zpravidla ů ZŠ a MŠ v Turnově a představitelů Města Turnova. Komise se schází pravidelně v průběhu školního roku cca 3 4x nebo dle potřeby. Řeší problémy turnovského školství, vyjadřuje se k problematice základního školství, zápisu do 1. ročníků, přijímacímu řízení na střední školy apod. Komise pro zahraniční vztahy Je jednou z komisí zřizovatele Města Turnova. Jeho cílem je neustálá podpora a prosazování zájmů školy na poli mezinárodní spolupráce, zvláště s Alvestou a Jaworem. Škola chce nadále využívat příspěvků této komise pro rozvoj mezinárodních kontaktů. Prvořadým cílem jsou kontakty s Alvestou (oficiální partner na úrovni školy i Města v jižním Švédsku). Spolupráce s PPP a SPC Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání integrovaných žáků je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Semilech a Speciálními pedagogickými centry (např. pro zrakově postižené v Liberci). V případě potřeby škola spolupracuje také se SVP středisky výchovné péče např. v Liberci nebo Praze. Oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Škola je dlouholetým členem celorepublikového sdružení KEV (Klub ekologické výchovy). Využívá nabídek dalšího vzdělávání pedagogů, soutěží pro žáky, seminářů a odborných exkurzí. Prostřednictvím pedagogů nabízíme KEV pomoc při různých akcích např. v Českém ráji. Účastníme se každoročně Valné hromady KEV. Od roku 2005 jsme držiteli ocenění Škola udržitelného života I. stupně. Škola je členem celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Využíváme nabídek odborné literatury a seminářů zaměřených na trvale udržitelný život. CHKO Český ráj. Využíváme spolupráci na poli ekologických aktivit např. Ukliďme svět či účast na besedách v CHKO nebo ve škole. Odbor životního prostředí Města Turnova. Velmi aktivní spolupráce je zaměřena především na třídění odpadu, problematiku zeleně a aktivity spojené se Dnem Země. 7

8 Oblast kultury Městská knihovna Antonína Marka v Turnově. Velmi aktivní spolupráce je zaměřena především na žáky 1. stupně. Aktivity směřují na mladé čtenáře, posluchače a básníky. Z naší školy bylo za poslední období pasováno již několik Rytířů krásného slova z řad našich žáků. Využíváme dále nabídek besed a přednášek, které se uskutečňují v Městské knihovně či nabídek divadelních představení a setkání s významnými literárními osobnostmi, které se uskutečňují např. v Městském divadle či Muzeu Českého ráje. Spolupráce s Kulturním střediskem Města Turnova a naše každoroční účast na festivalu Poetika. Oblast sportu AC Syner Turnov. Naše spolupráce je založena na rozvoji sportovních tříd zaměřených na atletiku. Využíváme sousedství moderního atletického stadionu AC a externích trenérů atletiky. Naši žáci sportovních tříd jsou zároveň členy AC. O významu těchto tříd hovoří především vynikající úspěchy v celostátních soutěžích a řada jmen našich žáků a žákyň, kteří vévodí ve svých kategoriích celostátním výkonnostním tabulkám současnosti (atletika - Adam Sebastian Helcelet, volejbal - Michaela Mlejnková, radioorientační běh Michaela Ómová). TJ Turnov florbal. Od školního roku 2014/15 začínáme spolupracovat s oddílem florbalu TJ Turnov. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Turnově. Naši žáci (nejen ze sportovních tříd) se pravidelně účastní soutěží a turnajů organizovaných tímto střediskem. Radost nám nedělá jenom atletika, ale i úspěchy v turnajích v kolektivních sportech. Oblast médií dění ve škole se snažíme pravidelně informovat prostřednictvím místního nebo regionálního tisku (Hlasy a ohlasy Města Turnova, TvA, Turnovsko), rozhlasu a regionální televize. Průběžně inovujeme a aktualizujeme webové stránky školy a školní profil na facebooku. Partnerská škola v České republice Partnerskou školou v naší zemi je Základní škola Hoštka u Litoměřic. Spolupráce je založena na vzájemných exkurzích. Více chceme spolupracovat na poli ekologických aktivit a sportu. Chceme do spolupráce zapojit učitele a žáky volitelných předmětů (např. ekologické praktikum, výtvarný seminář), využívat výhodných možností pobytu v Hoštce např. pro harmonizační dny, sportovní setkávání apod. Servisní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Práce školní družiny nesmí suplovat vyučovací proces. Jejím posláním je podněcovat zájmovou činnost, odpočinek, sportovně rekreační aktivity, ale i např. poznávání přírody, místa okolí školy či regionu bydliště žáků. Různorodost forem práce ve školní družině podněcuje žáky k práci v týmu či ve skupině. Práce školní družiny napomáhá rozvíjení klíčových kompetencí kladených na žáky. Práce ve školní družině sleduje především aspekty environmentální, 8

9 sociální a aspekty zdravého životního stylu. Činnost školní družiny probíhá zpravidla v budově odloučeného pracoviště Alešova v Turnově II (4 oddělení školní družiny), v oddechovém areálu školní zahrady - tamtéž nebo ve volné přírodě. V programu školní družiny jsou i pravidelné zájezdy za sportem a turistikou. Výchovně-vzdělávací program školní družiny viz příloha ŠVP. Školní knihovna Ve školní knihovně (hlavní budova Skálova ul.) je soustředěna většina informačních zdrojů pro žáky. Žáci zde naleznou naučnou literaturu, encyklopedické publikace, beletrii, slovníky. Školní knihovna pracuje ve skromných podmínkách, žáci mají možnost výpůjček dle výpůjčních hodin. Většímu rozvoji školní knihovny brání nároky na prostor. Řadu odborných publikací mají žáci možnost si zapůjčit přímo u svých pedagogů, neboť odborné kabinety (např. zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, cizích jazyků) tyto možnosti mají. Malá ekologická knihovnička pro pedagogy je stabilně umístěna ve sborovně školy. Školní videotéku a výukové programy dle předmětů spravují jednotliví správci kabinetů či sbírek. Na odloučeném pracovišti Alešova v Turnově II. mají žáci ročníků možnost navštěvovat pobočku Městské knihovny, která je umístěna přímo v našem objektu. Školní kuchyň a jídelna Součástí propojeného areálu budovy Skálova je i školní kuchyň s jídelnou. Kromě stravování vlastních žáků a pracovníků školy přímo v objektu se denně jídlo dováží na odloučené pracoviště Alešova v Turnově II. Dále zajišťuje pitný režim pro žáky. V rámci doplňkové činnosti se v jídelně stravují i cizí strávníci. Školní chata Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily je spolu s Gymnáziem Turnov spoluvlastníkem horské chalupy v Pasekách nad Jizerou. Tato bývá především využívána pro lyžařské výcvikové kurzy 7. ročníků a školní výlety nebo exkurze do Krkonoš. Další využití z hlediska priorit školy je možné spatřovat např. v/ve: organizaci harmonizačních dnů tříd, zvláště nových 6. ročníků organizaci preventivních programů pro třídy se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů jako součást metodiky prevence těchto jevů organizaci ekologických dnů či týdnů v rámci výuky ekologického praktika společných pobytech našich žáků a žáků z partnerských škol organizaci soustředění sportovních tříd Autoevaluace školy Vlastní hodnocení školy je výsledkem evaluačních činností a zpracovává se vždy za školní rok. Projednává se na pedagogické radě nejdéle do následujícího školního roku. Výroční zprávu o činnosti školy zpracovává školy a předkládá do školské radě ke schválení a poté do 14 dnů zřizovateli. 9

10 Škola si stanovila: oblasti autoevaluace: Podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, výsledky vzdělávání, koncepce školy a další. cíle autoevaluace: Zlepšení prostorových, materiálních, technických, personálních, finančních a jiných podmínek školy, např. klima školy. nástroje autoevaluace: Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků, autoevaluce učitelů, hospitace, dotazníky pro rodiče, žáky a učitele, ankety, SWOT analýza, srovnávací žákovské práce, dovednostní testy, testy SCIO a jiné, rozbor úspěšnosti přijímacích zkoušek, hodnocení EVVO, rozbor školní dokumentace, rozbor školní úrazovosti, úspěchy v soutěžích a olympiádách, další vzdělávání pedagogických pracovníků, rozbor zápisů z pedagogických rad. Pozn.: Výčet nástrojů není úplný ani konečný. Vzájemné vazby mezi oblastmi, cíli a nástroji zachycuje tabulka autoevaluace školy (viz níže). Autoevaluace školy Oblast Cíle a kritéria Nástroje Termín Zodpovídá Podmínky na začátku vzdělávání školního roku materiální, technické, prostorové, Rozbor vybavenosti školy, plnění BOZP, rozbor školní úrazovosti Průběh vzdělávání prevence rizik finanční, personální, klima školy, řízení školy Učitelé kvalita výuky, naplňování ŠVP, kompetence, průřezová témata, výchova k EVVO pozorování účetní závěrky, rozpočet rozbor stavu pracovníků anketa mezi žáky anketa, dotazník dotazníky pro učitele sebehodnocení práce učitelů hodnocení učitelů em na začátku školního roku na konci školního roku na konci školního roku 2 x za školní rok 2 x za školní rok školník účetní zástupce e metodikprevence zástupce řed., koordinátor ŠVP 10

11 SWOT analýza kontrola pedagogické dokumentace koordinátor EVVO zást. ředit. Výsledky vzdělávání Koncepce školy Žáci naplňování a zvládání klíčových, výstupů ŠVP, individ. vzděl. potřeby ŠVP jak vyhovuje, je v souladu, s RVP, důraz na plnění priorit školy testy SCIO či jiné 8. r. rozbor přijímacího řízení vyhodnocení soutěží srovnávací prověrky pozorování, rozhovor vnější evaluace 2 x za školní rok II. pololetí červen červen 1 x ročně zást. ředit. koordinátor ŠVP výchovný poradce zást. ředit. výchovný poradce zást. ředit. zást. ředit. zástupce koordinátor ŠVP zřizovatel 11

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary Všestary 57 503 12 Všestary KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OBDOBÍ 2012-2016 PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy ÚVOD Při sestavování koncepce rozvoje Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. žáků a autoevaluace školy 6.A.1. Pravidla pro hodnocení žáků obecně je součástí každého sociálního systému, který má směřovat k dlouhodobé udržitelnosti a být schopen reagovat na změny prostředí. Vzdělávací

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Charakteristika pedagogického sboru. Technické. Hygienické

Charakteristika pedagogického sboru. Technické. Hygienické 2. Charakteristika školy Historie školy Areál školy byl otevřen v roce 1995. Vznikl přebudováním části areálu bývalých kasáren, které od roku 1968 užívala sovětská armáda. Areál byl v průběhu dalších let

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více