2. Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Charakteristika školy"

Transkript

1 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší školy. Součástí budovy ve Skálově ulici se stala v 70. letech 20. století nově vybudovaná tělocvična. V 80. letech došlo ke generální opravě budovy a později i k výstavbě školní jídelny, která se stala součástí areálu. V této době došlo k vystěhování celého 1. stupně a jeho umístění v náhradních prostorách ve městě Turnově. Od školního roku 1983/1984 působila naše škola taktéž na odloučeném pracovišti v budově mateřské školy na Daliměřicích v Hruborohozecké ulici (výuka zde ukončena k ). Na začátku devadesátých let byla 1. stupni předána do užívání nová budova v Prouskově (dnes Alešově) ulici. Toto odloučené pracoviště využívá naše škola dodnes pro výuku žáků ročníků a práci školní družiny (pracoviště prošlo v roce 2014 celkovou vnější rekonstrukcí). Na hlavní budově ve Skálově ulici probíhá výuka žáků ročníků. Na konci 90. let byla škola s téměř 800 žáky jednou z největších škol v okrese. Konec 90. let byl ve znamení generální opravy školní jídelny a rekonstrukce staré kotelny na moderní plynovou. Řadou oprav prošla i tělocvična, bylo vybudováno několik odborných učeben a zahrada při budově 1. stupně v Alešově ulici. Od 1. ledna 1993 získává škola právní subjektivitu. Objasnění názvu našeho ŠVP Název školního vzdělávacího programu Škola pro udržitelný život je odrazem skutečnosti, kdy environmentální přístupy ve výuce a výchově žáků jsou jednou z priorit naší školy (viz blíže kap. 3). Jsme si vědomi toho, že současný způsob života civilizace 21. století je neudržitelný, proto je třeba stále připomínat principy udržitelného rozvoje a tyto zásady předávat našim žákům, jejich rodičům, i široké veřejnosti. Naše škola je navíc držitelem nejvyššího ocenění na poli environmentálního vzdělávání v republice Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Chceme učit naše žáky zajímat se nejen o problémy regionálního charakteru, ale i o globální a celospolečenské. Dovolujeme si tvrdit, že na poli environmentální výuky a vzdělávání jsme jedničkou mezi školami v Turnově. Velkou podporu máme především v našich učitelích odbornících na environmentální výchovu, ale taktéž s námi spolupracujících organizacích a institucích na různých regionálních úrovních (viz níže Spolupráce s jinými subjekty). Pozn.: V příloze ŠVP nalezne čtenář základní teze a myšlenky o udržitelnosti života Úplnost a velikost školy Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily je úplná základní škola pro ročník. Třídy ročníku jsou umístěny na odloučeném pracovišti Alešova 1059, třídy

2 ročníku pak v hlavní budově ve Skálově ul Kapacita školy je 680 žáků. Ve školním roce 2013/2014 měla škola cca 460 žáků. Na 1. stupni (1. 5. ročník) jsou zpravidla 2 3 paralelní třídy, celkem 11 tříd ve školním roce 2013/2014, na 2. stupni (6. 9. ročník) jsou taktéž 2-3 paralelní třídy, celkem 11 tříd ve školním roce 2013/2014. Škola je spádovou pro region Turnovska. Škola má dlouholeté zkušenosti s prací s handicapovanými žáky a různě integrovanými žáky. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně konzultován s rodiči, PPP či SPC, dle potřeb aktualizován a doplňován. V posledních letech se osvědčuje práce asistenta pedagoga. Stejně intenzivně pracujeme s talentovanými (sportovní třídy) a mimořádně nadanými žáky (spolupráce s VC Turnov). Hlavní budova školy ve Skálově ulici je umístěna v klidné části města, v blízkosti letního kina, parkových prostor, atletického stadionu, navíc s minimální dopravní zátěží. Výhodou je areál zeleně v zadním traktu. Podmínky školy Materiální Škola je na velmi dobré úrovni vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Učebnice jsou doplňovány podle nových titulů a stupně opotřebení. Nadstandardní je vybavení učebnicemi cizích jazyků, zeměpisu včetně geografických atlasů, nástěnnými obrazy z dějepisu či výtvarné výchovy. Na velmi dobré úrovni je vybavení nástěnnými mapami a výukovými DVD. Při výuce řady předmětů lze používat výukový software např. Terasoft, Fraus aj., který je doplňován o nové tituly. Řada pomůcek je umístěna přímo v odborných učebnách nebo v kabinetech při odborných učebnách. Žákům i učitelům slouží školní knihovna. Z důvodu zaměření školy na ekologickou výchovu a sportovní třídy se postupně zkvalitňuje vybavení ekologickými pomůckami a sportovními potřebami. Téměř každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Prostorové Škola se sestává z 2 pracovišť: hlavní budova ve Skálově ulici č. 600 odloučené pracoviště Alešova č v Turnově II. Hlavní budova Hlavní budova slouží celému 2. stupni a žákům 4. a 5. ročníků. V hlavní budově sídlí vedení školy. Jsou zde odborné učebny dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, etické výchovy, dvě počítačové učebny, jazyková učebna, keramická dílna, učebna šití a školní dílna. Je zde také školní knihovna. Propojený areál hlavní budovy doplňuje nově rekonstruovaná tělocvična s kvalitním povrchem a osvětlením. Druhé křídlo propojeného areálu tvoří školní kuchyň a školní jídelna s kapacitou 800 jídel. Oddechový areál v zadním traktu budovy je v případě příznivého počasí využíván žáky k odpočinku, zvláště o velké přestávce, ke sportovnímu vyžití (především stolní tenis) a pro účely výukové a výzkumné (výuka v terénu, ekologické projekty). Škola nemá standardní 2

3 venkovní hřiště. Pro účely tělesné výchovy a tréninky sportovních tříd je využíván atletický areál AC Syner Turnov hned v sousedství naší školy. Pro sportovní účely dále využíváme tělocvičnu v Sokolovně a sportovní hale TJ taktéž v sousedství školy. Součástí hlavní budovy je i byt školníka. Odloučené pracoviště Budova v Alešově ulici slouží výuce ročníků. Je zde také pracoviště školní družiny s kapacitou 140 žáků a výdejna obědů se školní jídelnou (obědy jsou dováženy z vlastní školní kuchyně ve Skálově ulici). Je zde jedna počítačová učebna. Součástí pracoviště je oplocená školní zahrada s výsadbou okrasných dřevin, která slouží převážně jako oddechový nebo sportovní areál (minifotbal, stolní tenis). Součástí budovy je v přízemí odloučené pracoviště Městské knihovny Turnov. Ve školním roce 2013/14 prošlo zařízení celkovou vnější rekonstrukcí (výměna oken, zateplení, nová fasáda) a rekonstruováno bylo i sociální zařízení. V budoucnu je plánovaná vnitřní rekonstrukce, kde se počítá s úpravou prostor tak, aby více vyhovovaly výuce, školní družině i pobočce městské knihovny. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily je spoluvlastníkem horské chalupy v Pasekách nad Jizerou. Tato bývá především využívána pro lyžařské výcvikové kurzy 7. ročníků a školní výlety nebo exkurze do Krkonoš. Technické Jednou z priorit školy je výuka výpočetní techniky a využívání informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů slouží 2 učebny výpočetní techniky na pracovišti 2. stupně a 1 počítačová učebna na odloučeném pracovišti Alešova. V každé z učeben je na 2. stupni 15 stanic, na 1. stupni 10 stanic. Kromě nich mají žáci možnost využívat počítačovou techniku v některých odborných učebnách, např. v učebnách 4. a 5. ročníku. Pro učitele jsou počítače k dispozici v každém kabinetu. Všechny kabinety a učebny mají připojení ke školní počítačové síti a internetu. Každý pracovník školy má své přístupové heslo a svůj prostor pro ukládání dat a využívání ové schránky na školním serveru. Přibližně je na celé škole pro potřeby učitelů i žáků cca 80 počítačů. Pro výuku výpočetní techniky může sloužit také skener, digitální fotoaparát či digitální kamera. Téměř každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Pro výuku cizích jazyků má každý vyučující k dispozici CD přehrávač. Výuka výtvarné výchovy a výtvarného semináře má k dispozici kvalitní vybavení keramické dílny, včetně 2 hrnčířských kruhů a elektrické pece. Výuka pracovních činností může využívat i moderních elektrických přístrojů (vrtačka, akušroubovák, nové sady nářadí a klíčů apod.). Ve sborovně školy je umístěna kopírka sloužící potřebám učitelů a prostřednictvím učitelů dle potřeb i žákům. Obě pracoviště jsou střežena elektronickým zabezpečovacím systémem pod společným provozovatelem. Hygienické Z pohledu technicko-hygienického je vytápění hlavní budovy i odloučeného pracoviště řešeno moderní plynovou kotelnou. Dle platných norem je zajištěn provoz školní kuchyně. 3

4 Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy a žáků slouží možnost občerstvení nápojem v průběhu celého dne počínaje velkou přestávkou v jídelně školy a po celý den nebo po skončení provozu jídelny prostřednictvím nápojového automatu. Každé pracoviště má k dispozici i několik lednic. Toalety jsou na dobré úrovni, některé z nich procházejí rekonstrukcí. Odpočinkové venkovní areály jsou u obou pracovišť. Mohou sloužit i pro aktivní oddych či sport a v budoucnu i pro výuku. Pro zlepšení kvality úschovy oděvů mohou některé třídy využívat šatních skříněk. Pro vstup do tělocvičny slouží bezbariérový přístup. Protože jednou z priorit školy je ekologická výchova a výchova k udržitelnému životu, byly na obou pracovištích instalovány skříňky pro separaci odpadu (na pracovišti 1. stupně ve všech třídách, na hlavní budově ve většině tříd a na chodbách). Biologický odpad je kompostován na školní zahradě. Třídy jsou vybaveny dle potřeb stavitelným nábytkem a kvalitními tabulemi, zařízení tříd je postupně obnovováno. Škola se důsledně věnuje prevenci sociálně patologických jevů. Hlavní cíle školy ve výše uvedených oblastech: Cíle krátkodobé: udržení materiálně technického vybavení na kvalitní úrovni, tj. neustálá obnova učebnic, moderních učebních pomůcek a technických výukových prostředků rozvoj ICT kvalitní zázemí tělocvičny včetně vyhovujících hygienických norem rekonstrukce stávajícího osvětlení tříd udržování areálu za školní budovou Skálova pro účely nejen sportovní, ale i výukové, oddechové, relaxační Cíle dlouhodobé: prosazovat hlavní priority školy z hlediska výchovného a vzdělávacího (viz kap. 3) zachovat školu jako jeden subjekt pod hlavičkou Skálova 600 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří školy, zástupce e, přibližně 30 učitelů včetně výchovného poradce, učitele metodika ICT, správce sítě, metodika prevence a koordinátora EVVO a ŠVP. Na škole dále působí 4 vychovatelky školní družiny a případně dle rozhodnutí KÚ Libereckého kraje asistenti pedagoga. Sbor je smíšený, z velké části s převahou žen. Sbor je věkově pestrý od nejmladších absolventů vysokých škol po kolegy s dlouholetou praxí. Ve sboru je zastoupen taktéž pedagog se zaměřením na dyslektickou a logopedickou péči, především pro žáky na 1. stupni. Protože je jednou z priorit školy příprava sportovních talentů v rámci celorepublikové sítě sportovních škol, spolupracujeme dlouhodobě při výuce tělesné výchovy a zvláště zájmových pohybových aktivit (sportovních her) s trenéry atletického klubu AC Syner Turnov, nově od školního roku 2014/15 škola začíná spolupracovat také s oddílem florbalu TJ Turnov. U pedagogického sboru je kladen důraz na další vzdělávání nejen v jednotlivých aprobacích, ale i v oblasti pedagogicko-psychologické. 4

5 Hlavní cíle školy v oblasti profesní: postupné zajištění plné aprobovanosti pedagogického sboru posílení mužské složky v učitelském sboru neustálé zvyšování kvalifikace učitelského sboru na poli ICT zvyšování kvalifikace na poli práce se žáky s SPU a handicapovanými žáky formou odborných seminářů prosazování myšlenky celoživotního vzdělávání kladení důrazu na kvalitní práci pedagoga na poli vzdělávacím i výchovném Dlouhodobé projekty Dlouhodobé zkušenosti a priority školy předznamenaly výběr projektů zvláště v těchto oblastech: environmentální výchova, literární a estetická výchova, sportovní třídy, projekty školní družiny. Témata projektů jsou ovlivněna dlouhodobým plánem např. sportovních tříd, ročním plánem EVVO či zkušenostmi a diskusí jednotlivých předmětových sdružení, s jistými specifiky pro realizaci projektů na 1. stupni. Dále budou témata projektů zařazována dle aktuální nabídky partnerských organizací a institucí. Zapojujeme se taktéž do projektů financovaných z evropských zdrojů. Projekty EVVO: Den Země Den bez aut Den vody Kyselý déšť Separace odpadu (jsme pilotní školou v Turnově) Bádání se Střevlíkem (dle nabídky SEV Střevlík Liberec) Káva Tvorba z přírodních materiálů Tady jsem doma Zdravá výživa Literární a estetická výchova: Dramatizace pověstí z Českého ráje Poetika Moje krajina můj domov Tvorba keramické dílny Den matek Malý básník Malý flétnista Propagace regionu Osobnost, dílo, které nás proslavily Projekt Koule Sportovní třídy: podzimní soustředění 5

6 zimní soustředění jarní soustředění Školní družina: Advent Karneval Vynášení Morény, Čarodějnický rej Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce v kontextu s výukou cizích jazyků patří mezi priority školy. Škola chce nadále aktivně prohlubovat mezinárodní vztahy a udržet kontakty především s níže uvedenými partnerskými městy. Příklady mezinárodní spolupráce: Jawor (Polsko) - ve spolupráci s Městem Turnovem a polskou stranou se pravidelně účastníme výměnných akcí se zaměřením na prožitkovou ekologickou výchovu. Alvesta (Švédsko) - partnerské město Turnova, vzájemné návštěvy zaměřené na sportovní, turistické a ekologické aktivity. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty Spolupráce se zákonnými zástupci Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, ve školním roce 2013/14 byla zavedena elektronická žákovská knížka. V případě opakujících se a trvalejších neúspěchů žáka písemně formou dopisu, telefonicky nebo osobně jednáním na půdě školy. Dále dostávají rodiče informace o prospěchu a chování žáka na pravidelných třídních schůzkách (zpravidla 4 x ve školním roce, o formě třídní schůzky rozhoduje školy). Pro rodiče i veřejnost pořádá škola každoročně Den otevřených dveří a pro rodiče 9. ročníků Setkání s výchovným poradcem a i středních škol z regionu. Školu navštěvují dle dohody i žáci 5. ročníků se svými učiteli ze spádových škol turnovského regionu. Ve výjimečných případech závažného porušování školního řádu svolává třídní učitel nebo školy schůzku s rodičem nebo rodiči okamžitě v nejbližším možném termínu. Škola se jednoznačně staví proti veškerým formám násilí, vandalismu, šikany a zneužívání návykových látek. Má svého metodika prevence sociálně patologických jevů. Škola má vypracovaný plán prevence sociálně patologických jevů i systém trestů (viz školní řád kap. 6). Všechny stížnosti řádně evidujeme, vyřizujeme dle právních norem a každá stížnost či připomínka kohokoliv je pro nás inspirací pro zkvalitnění práce. Při řešení závažných problémů neváháme kontaktovat a požádat o pomoc Sociální odbor Města Turnova, Policii ČR, PPP v Semilech, SVP apod. Rada SRPŠ Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Výbor SRPŠ při naší škole. Výbor se schází zpravidla 4 x ročně v den třídních schůzek nebo dle potřeby nepravidelně. Tvoří jej předseda výboru, pokladní a cca 10 členů výboru. Vedení školy informuje výbor o činnosti školy, o 6

7 výsledcích vzdělávání a výchovy, o problémech ve výchovně vzdělávacích aktivitách, o plánech a rozvoji školy. Zástupci rodičů ve spolupráci s třídními učiteli navrhují možnost využití příspěvků SRPŠ pro žáky, které jsou dle zkušeností směrovány především do lyžařských výcvikových kurzů v 7. ročníku, do exkurzí, školních výletů nebo knižních odměn. Rada rozhoduje o výši příspěvku SRPŠ, připravuje rozpočet využívání příspěvků. Školská rada Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřizovatel školy zřizuje školskou radu. Ve školské radě zastupují školu 2 členové zvolení z řad pedagogických pracovníků. Dále jsou členy 2 zástupci zvolení z řad rodičů a 2 zástupci zřizovatele. Dle zákona je školská rada orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada např. schvaluje výroční zprávu e školy nebo školní řád. Komise pro výchovu a vzdělávání Je jednou z komisí zřizovatele Města Turnova. Sestává z 12 členů, zpravidla ů ZŠ a MŠ v Turnově a představitelů Města Turnova. Komise se schází pravidelně v průběhu školního roku cca 3 4x nebo dle potřeby. Řeší problémy turnovského školství, vyjadřuje se k problematice základního školství, zápisu do 1. ročníků, přijímacímu řízení na střední školy apod. Komise pro zahraniční vztahy Je jednou z komisí zřizovatele Města Turnova. Jeho cílem je neustálá podpora a prosazování zájmů školy na poli mezinárodní spolupráce, zvláště s Alvestou a Jaworem. Škola chce nadále využívat příspěvků této komise pro rozvoj mezinárodních kontaktů. Prvořadým cílem jsou kontakty s Alvestou (oficiální partner na úrovni školy i Města v jižním Švédsku). Spolupráce s PPP a SPC Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání integrovaných žáků je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Semilech a Speciálními pedagogickými centry (např. pro zrakově postižené v Liberci). V případě potřeby škola spolupracuje také se SVP středisky výchovné péče např. v Liberci nebo Praze. Oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Škola je dlouholetým členem celorepublikového sdružení KEV (Klub ekologické výchovy). Využívá nabídek dalšího vzdělávání pedagogů, soutěží pro žáky, seminářů a odborných exkurzí. Prostřednictvím pedagogů nabízíme KEV pomoc při různých akcích např. v Českém ráji. Účastníme se každoročně Valné hromady KEV. Od roku 2005 jsme držiteli ocenění Škola udržitelného života I. stupně. Škola je členem celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Využíváme nabídek odborné literatury a seminářů zaměřených na trvale udržitelný život. CHKO Český ráj. Využíváme spolupráci na poli ekologických aktivit např. Ukliďme svět či účast na besedách v CHKO nebo ve škole. Odbor životního prostředí Města Turnova. Velmi aktivní spolupráce je zaměřena především na třídění odpadu, problematiku zeleně a aktivity spojené se Dnem Země. 7

8 Oblast kultury Městská knihovna Antonína Marka v Turnově. Velmi aktivní spolupráce je zaměřena především na žáky 1. stupně. Aktivity směřují na mladé čtenáře, posluchače a básníky. Z naší školy bylo za poslední období pasováno již několik Rytířů krásného slova z řad našich žáků. Využíváme dále nabídek besed a přednášek, které se uskutečňují v Městské knihovně či nabídek divadelních představení a setkání s významnými literárními osobnostmi, které se uskutečňují např. v Městském divadle či Muzeu Českého ráje. Spolupráce s Kulturním střediskem Města Turnova a naše každoroční účast na festivalu Poetika. Oblast sportu AC Syner Turnov. Naše spolupráce je založena na rozvoji sportovních tříd zaměřených na atletiku. Využíváme sousedství moderního atletického stadionu AC a externích trenérů atletiky. Naši žáci sportovních tříd jsou zároveň členy AC. O významu těchto tříd hovoří především vynikající úspěchy v celostátních soutěžích a řada jmen našich žáků a žákyň, kteří vévodí ve svých kategoriích celostátním výkonnostním tabulkám současnosti (atletika - Adam Sebastian Helcelet, volejbal - Michaela Mlejnková, radioorientační běh Michaela Ómová). TJ Turnov florbal. Od školního roku 2014/15 začínáme spolupracovat s oddílem florbalu TJ Turnov. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Turnově. Naši žáci (nejen ze sportovních tříd) se pravidelně účastní soutěží a turnajů organizovaných tímto střediskem. Radost nám nedělá jenom atletika, ale i úspěchy v turnajích v kolektivních sportech. Oblast médií dění ve škole se snažíme pravidelně informovat prostřednictvím místního nebo regionálního tisku (Hlasy a ohlasy Města Turnova, TvA, Turnovsko), rozhlasu a regionální televize. Průběžně inovujeme a aktualizujeme webové stránky školy a školní profil na facebooku. Partnerská škola v České republice Partnerskou školou v naší zemi je Základní škola Hoštka u Litoměřic. Spolupráce je založena na vzájemných exkurzích. Více chceme spolupracovat na poli ekologických aktivit a sportu. Chceme do spolupráce zapojit učitele a žáky volitelných předmětů (např. ekologické praktikum, výtvarný seminář), využívat výhodných možností pobytu v Hoštce např. pro harmonizační dny, sportovní setkávání apod. Servisní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Práce školní družiny nesmí suplovat vyučovací proces. Jejím posláním je podněcovat zájmovou činnost, odpočinek, sportovně rekreační aktivity, ale i např. poznávání přírody, místa okolí školy či regionu bydliště žáků. Různorodost forem práce ve školní družině podněcuje žáky k práci v týmu či ve skupině. Práce školní družiny napomáhá rozvíjení klíčových kompetencí kladených na žáky. Práce ve školní družině sleduje především aspekty environmentální, 8

9 sociální a aspekty zdravého životního stylu. Činnost školní družiny probíhá zpravidla v budově odloučeného pracoviště Alešova v Turnově II (4 oddělení školní družiny), v oddechovém areálu školní zahrady - tamtéž nebo ve volné přírodě. V programu školní družiny jsou i pravidelné zájezdy za sportem a turistikou. Výchovně-vzdělávací program školní družiny viz příloha ŠVP. Školní knihovna Ve školní knihovně (hlavní budova Skálova ul.) je soustředěna většina informačních zdrojů pro žáky. Žáci zde naleznou naučnou literaturu, encyklopedické publikace, beletrii, slovníky. Školní knihovna pracuje ve skromných podmínkách, žáci mají možnost výpůjček dle výpůjčních hodin. Většímu rozvoji školní knihovny brání nároky na prostor. Řadu odborných publikací mají žáci možnost si zapůjčit přímo u svých pedagogů, neboť odborné kabinety (např. zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, cizích jazyků) tyto možnosti mají. Malá ekologická knihovnička pro pedagogy je stabilně umístěna ve sborovně školy. Školní videotéku a výukové programy dle předmětů spravují jednotliví správci kabinetů či sbírek. Na odloučeném pracovišti Alešova v Turnově II. mají žáci ročníků možnost navštěvovat pobočku Městské knihovny, která je umístěna přímo v našem objektu. Školní kuchyň a jídelna Součástí propojeného areálu budovy Skálova je i školní kuchyň s jídelnou. Kromě stravování vlastních žáků a pracovníků školy přímo v objektu se denně jídlo dováží na odloučené pracoviště Alešova v Turnově II. Dále zajišťuje pitný režim pro žáky. V rámci doplňkové činnosti se v jídelně stravují i cizí strávníci. Školní chata Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily je spolu s Gymnáziem Turnov spoluvlastníkem horské chalupy v Pasekách nad Jizerou. Tato bývá především využívána pro lyžařské výcvikové kurzy 7. ročníků a školní výlety nebo exkurze do Krkonoš. Další využití z hlediska priorit školy je možné spatřovat např. v/ve: organizaci harmonizačních dnů tříd, zvláště nových 6. ročníků organizaci preventivních programů pro třídy se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů jako součást metodiky prevence těchto jevů organizaci ekologických dnů či týdnů v rámci výuky ekologického praktika společných pobytech našich žáků a žáků z partnerských škol organizaci soustředění sportovních tříd Autoevaluace školy Vlastní hodnocení školy je výsledkem evaluačních činností a zpracovává se vždy za školní rok. Projednává se na pedagogické radě nejdéle do následujícího školního roku. Výroční zprávu o činnosti školy zpracovává školy a předkládá do školské radě ke schválení a poté do 14 dnů zřizovateli. 9

10 Škola si stanovila: oblasti autoevaluace: Podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, výsledky vzdělávání, koncepce školy a další. cíle autoevaluace: Zlepšení prostorových, materiálních, technických, personálních, finančních a jiných podmínek školy, např. klima školy. nástroje autoevaluace: Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků, autoevaluce učitelů, hospitace, dotazníky pro rodiče, žáky a učitele, ankety, SWOT analýza, srovnávací žákovské práce, dovednostní testy, testy SCIO a jiné, rozbor úspěšnosti přijímacích zkoušek, hodnocení EVVO, rozbor školní dokumentace, rozbor školní úrazovosti, úspěchy v soutěžích a olympiádách, další vzdělávání pedagogických pracovníků, rozbor zápisů z pedagogických rad. Pozn.: Výčet nástrojů není úplný ani konečný. Vzájemné vazby mezi oblastmi, cíli a nástroji zachycuje tabulka autoevaluace školy (viz níže). Autoevaluace školy Oblast Cíle a kritéria Nástroje Termín Zodpovídá Podmínky na začátku vzdělávání školního roku materiální, technické, prostorové, Rozbor vybavenosti školy, plnění BOZP, rozbor školní úrazovosti Průběh vzdělávání prevence rizik finanční, personální, klima školy, řízení školy Učitelé kvalita výuky, naplňování ŠVP, kompetence, průřezová témata, výchova k EVVO pozorování účetní závěrky, rozpočet rozbor stavu pracovníků anketa mezi žáky anketa, dotazník dotazníky pro učitele sebehodnocení práce učitelů hodnocení učitelů em na začátku školního roku na konci školního roku na konci školního roku 2 x za školní rok 2 x za školní rok školník účetní zástupce e metodikprevence zástupce řed., koordinátor ŠVP 10

11 SWOT analýza kontrola pedagogické dokumentace koordinátor EVVO zást. ředit. Výsledky vzdělávání Koncepce školy Žáci naplňování a zvládání klíčových, výstupů ŠVP, individ. vzděl. potřeby ŠVP jak vyhovuje, je v souladu, s RVP, důraz na plnění priorit školy testy SCIO či jiné 8. r. rozbor přijímacího řízení vyhodnocení soutěží srovnávací prověrky pozorování, rozhovor vnější evaluace 2 x za školní rok II. pololetí červen červen 1 x ročně zást. ředit. koordinátor ŠVP výchovný poradce zást. ředit. výchovný poradce zást. ředit. zást. ředit. zástupce koordinátor ŠVP zřizovatel 11

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2007 V Proboštově dne 30.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9.

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti Údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Některé obce,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více