2. Charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Charakteristika školy"

Transkript

1 2. Charakteristika školy Z historie školy První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké ve Skálově ulici 5. ledna Školní rok 2007/2008 byl rokem 100. výročí naší školy. Součástí budovy ve Skálově ulici se stala v 70. letech 20. století nově vybudovaná tělocvična. V 80. letech došlo ke generální opravě budovy a později i k výstavbě školní jídelny, která se stala součástí areálu. V této době došlo k vystěhování celého 1. stupně a jeho umístění v náhradních prostorách ve městě Turnově. Od školního roku 1983/1984 působila naše škola taktéž na odloučeném pracovišti v budově mateřské školy na Daliměřicích v Hruborohozecké ulici (výuka zde ukončena k ). Na začátku devadesátých let byla 1. stupni předána do užívání nová budova v Prouskově (dnes Alešově) ulici. Toto odloučené pracoviště využívá naše škola dodnes pro výuku žáků ročníků a práci školní družiny (pracoviště prošlo v roce 2014 celkovou vnější rekonstrukcí). Na hlavní budově ve Skálově ulici probíhá výuka žáků ročníků. Na konci 90. let byla škola s téměř 800 žáky jednou z největších škol v okrese. Konec 90. let byl ve znamení generální opravy školní jídelny a rekonstrukce staré kotelny na moderní plynovou. Řadou oprav prošla i tělocvična, bylo vybudováno několik odborných učeben a zahrada při budově 1. stupně v Alešově ulici. Od 1. ledna 1993 získává škola právní subjektivitu. Objasnění názvu našeho ŠVP Název školního vzdělávacího programu Škola pro udržitelný život je odrazem skutečnosti, kdy environmentální přístupy ve výuce a výchově žáků jsou jednou z priorit naší školy (viz blíže kap. 3). Jsme si vědomi toho, že současný způsob života civilizace 21. století je neudržitelný, proto je třeba stále připomínat principy udržitelného rozvoje a tyto zásady předávat našim žákům, jejich rodičům, i široké veřejnosti. Naše škola je navíc držitelem nejvyššího ocenění na poli environmentálního vzdělávání v republice Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Chceme učit naše žáky zajímat se nejen o problémy regionálního charakteru, ale i o globální a celospolečenské. Dovolujeme si tvrdit, že na poli environmentální výuky a vzdělávání jsme jedničkou mezi školami v Turnově. Velkou podporu máme především v našich učitelích odbornících na environmentální výchovu, ale taktéž s námi spolupracujících organizacích a institucích na různých regionálních úrovních (viz níže Spolupráce s jinými subjekty). Pozn.: V příloze ŠVP nalezne čtenář základní teze a myšlenky o udržitelnosti života Úplnost a velikost školy Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily je úplná základní škola pro ročník. Třídy ročníku jsou umístěny na odloučeném pracovišti Alešova 1059, třídy

2 ročníku pak v hlavní budově ve Skálově ul Kapacita školy je 680 žáků. Ve školním roce 2013/2014 měla škola cca 460 žáků. Na 1. stupni (1. 5. ročník) jsou zpravidla 2 3 paralelní třídy, celkem 11 tříd ve školním roce 2013/2014, na 2. stupni (6. 9. ročník) jsou taktéž 2-3 paralelní třídy, celkem 11 tříd ve školním roce 2013/2014. Škola je spádovou pro region Turnovska. Škola má dlouholeté zkušenosti s prací s handicapovanými žáky a různě integrovanými žáky. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně konzultován s rodiči, PPP či SPC, dle potřeb aktualizován a doplňován. V posledních letech se osvědčuje práce asistenta pedagoga. Stejně intenzivně pracujeme s talentovanými (sportovní třídy) a mimořádně nadanými žáky (spolupráce s VC Turnov). Hlavní budova školy ve Skálově ulici je umístěna v klidné části města, v blízkosti letního kina, parkových prostor, atletického stadionu, navíc s minimální dopravní zátěží. Výhodou je areál zeleně v zadním traktu. Podmínky školy Materiální Škola je na velmi dobré úrovni vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Učebnice jsou doplňovány podle nových titulů a stupně opotřebení. Nadstandardní je vybavení učebnicemi cizích jazyků, zeměpisu včetně geografických atlasů, nástěnnými obrazy z dějepisu či výtvarné výchovy. Na velmi dobré úrovni je vybavení nástěnnými mapami a výukovými DVD. Při výuce řady předmětů lze používat výukový software např. Terasoft, Fraus aj., který je doplňován o nové tituly. Řada pomůcek je umístěna přímo v odborných učebnách nebo v kabinetech při odborných učebnách. Žákům i učitelům slouží školní knihovna. Z důvodu zaměření školy na ekologickou výchovu a sportovní třídy se postupně zkvalitňuje vybavení ekologickými pomůckami a sportovními potřebami. Téměř každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Prostorové Škola se sestává z 2 pracovišť: hlavní budova ve Skálově ulici č. 600 odloučené pracoviště Alešova č v Turnově II. Hlavní budova Hlavní budova slouží celému 2. stupni a žákům 4. a 5. ročníků. V hlavní budově sídlí vedení školy. Jsou zde odborné učebny dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, etické výchovy, dvě počítačové učebny, jazyková učebna, keramická dílna, učebna šití a školní dílna. Je zde také školní knihovna. Propojený areál hlavní budovy doplňuje nově rekonstruovaná tělocvična s kvalitním povrchem a osvětlením. Druhé křídlo propojeného areálu tvoří školní kuchyň a školní jídelna s kapacitou 800 jídel. Oddechový areál v zadním traktu budovy je v případě příznivého počasí využíván žáky k odpočinku, zvláště o velké přestávce, ke sportovnímu vyžití (především stolní tenis) a pro účely výukové a výzkumné (výuka v terénu, ekologické projekty). Škola nemá standardní 2

3 venkovní hřiště. Pro účely tělesné výchovy a tréninky sportovních tříd je využíván atletický areál AC Syner Turnov hned v sousedství naší školy. Pro sportovní účely dále využíváme tělocvičnu v Sokolovně a sportovní hale TJ taktéž v sousedství školy. Součástí hlavní budovy je i byt školníka. Odloučené pracoviště Budova v Alešově ulici slouží výuce ročníků. Je zde také pracoviště školní družiny s kapacitou 140 žáků a výdejna obědů se školní jídelnou (obědy jsou dováženy z vlastní školní kuchyně ve Skálově ulici). Je zde jedna počítačová učebna. Součástí pracoviště je oplocená školní zahrada s výsadbou okrasných dřevin, která slouží převážně jako oddechový nebo sportovní areál (minifotbal, stolní tenis). Součástí budovy je v přízemí odloučené pracoviště Městské knihovny Turnov. Ve školním roce 2013/14 prošlo zařízení celkovou vnější rekonstrukcí (výměna oken, zateplení, nová fasáda) a rekonstruováno bylo i sociální zařízení. V budoucnu je plánovaná vnitřní rekonstrukce, kde se počítá s úpravou prostor tak, aby více vyhovovaly výuce, školní družině i pobočce městské knihovny. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily je spoluvlastníkem horské chalupy v Pasekách nad Jizerou. Tato bývá především využívána pro lyžařské výcvikové kurzy 7. ročníků a školní výlety nebo exkurze do Krkonoš. Technické Jednou z priorit školy je výuka výpočetní techniky a využívání informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů slouží 2 učebny výpočetní techniky na pracovišti 2. stupně a 1 počítačová učebna na odloučeném pracovišti Alešova. V každé z učeben je na 2. stupni 15 stanic, na 1. stupni 10 stanic. Kromě nich mají žáci možnost využívat počítačovou techniku v některých odborných učebnách, např. v učebnách 4. a 5. ročníku. Pro učitele jsou počítače k dispozici v každém kabinetu. Všechny kabinety a učebny mají připojení ke školní počítačové síti a internetu. Každý pracovník školy má své přístupové heslo a svůj prostor pro ukládání dat a využívání ové schránky na školním serveru. Přibližně je na celé škole pro potřeby učitelů i žáků cca 80 počítačů. Pro výuku výpočetní techniky může sloužit také skener, digitální fotoaparát či digitální kamera. Téměř každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. Pro výuku cizích jazyků má každý vyučující k dispozici CD přehrávač. Výuka výtvarné výchovy a výtvarného semináře má k dispozici kvalitní vybavení keramické dílny, včetně 2 hrnčířských kruhů a elektrické pece. Výuka pracovních činností může využívat i moderních elektrických přístrojů (vrtačka, akušroubovák, nové sady nářadí a klíčů apod.). Ve sborovně školy je umístěna kopírka sloužící potřebám učitelů a prostřednictvím učitelů dle potřeb i žákům. Obě pracoviště jsou střežena elektronickým zabezpečovacím systémem pod společným provozovatelem. Hygienické Z pohledu technicko-hygienického je vytápění hlavní budovy i odloučeného pracoviště řešeno moderní plynovou kotelnou. Dle platných norem je zajištěn provoz školní kuchyně. 3

4 Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy a žáků slouží možnost občerstvení nápojem v průběhu celého dne počínaje velkou přestávkou v jídelně školy a po celý den nebo po skončení provozu jídelny prostřednictvím nápojového automatu. Každé pracoviště má k dispozici i několik lednic. Toalety jsou na dobré úrovni, některé z nich procházejí rekonstrukcí. Odpočinkové venkovní areály jsou u obou pracovišť. Mohou sloužit i pro aktivní oddych či sport a v budoucnu i pro výuku. Pro zlepšení kvality úschovy oděvů mohou některé třídy využívat šatních skříněk. Pro vstup do tělocvičny slouží bezbariérový přístup. Protože jednou z priorit školy je ekologická výchova a výchova k udržitelnému životu, byly na obou pracovištích instalovány skříňky pro separaci odpadu (na pracovišti 1. stupně ve všech třídách, na hlavní budově ve většině tříd a na chodbách). Biologický odpad je kompostován na školní zahradě. Třídy jsou vybaveny dle potřeb stavitelným nábytkem a kvalitními tabulemi, zařízení tříd je postupně obnovováno. Škola se důsledně věnuje prevenci sociálně patologických jevů. Hlavní cíle školy ve výše uvedených oblastech: Cíle krátkodobé: udržení materiálně technického vybavení na kvalitní úrovni, tj. neustálá obnova učebnic, moderních učebních pomůcek a technických výukových prostředků rozvoj ICT kvalitní zázemí tělocvičny včetně vyhovujících hygienických norem rekonstrukce stávajícího osvětlení tříd udržování areálu za školní budovou Skálova pro účely nejen sportovní, ale i výukové, oddechové, relaxační Cíle dlouhodobé: prosazovat hlavní priority školy z hlediska výchovného a vzdělávacího (viz kap. 3) zachovat školu jako jeden subjekt pod hlavičkou Skálova 600 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří školy, zástupce e, přibližně 30 učitelů včetně výchovného poradce, učitele metodika ICT, správce sítě, metodika prevence a koordinátora EVVO a ŠVP. Na škole dále působí 4 vychovatelky školní družiny a případně dle rozhodnutí KÚ Libereckého kraje asistenti pedagoga. Sbor je smíšený, z velké části s převahou žen. Sbor je věkově pestrý od nejmladších absolventů vysokých škol po kolegy s dlouholetou praxí. Ve sboru je zastoupen taktéž pedagog se zaměřením na dyslektickou a logopedickou péči, především pro žáky na 1. stupni. Protože je jednou z priorit školy příprava sportovních talentů v rámci celorepublikové sítě sportovních škol, spolupracujeme dlouhodobě při výuce tělesné výchovy a zvláště zájmových pohybových aktivit (sportovních her) s trenéry atletického klubu AC Syner Turnov, nově od školního roku 2014/15 škola začíná spolupracovat také s oddílem florbalu TJ Turnov. U pedagogického sboru je kladen důraz na další vzdělávání nejen v jednotlivých aprobacích, ale i v oblasti pedagogicko-psychologické. 4

5 Hlavní cíle školy v oblasti profesní: postupné zajištění plné aprobovanosti pedagogického sboru posílení mužské složky v učitelském sboru neustálé zvyšování kvalifikace učitelského sboru na poli ICT zvyšování kvalifikace na poli práce se žáky s SPU a handicapovanými žáky formou odborných seminářů prosazování myšlenky celoživotního vzdělávání kladení důrazu na kvalitní práci pedagoga na poli vzdělávacím i výchovném Dlouhodobé projekty Dlouhodobé zkušenosti a priority školy předznamenaly výběr projektů zvláště v těchto oblastech: environmentální výchova, literární a estetická výchova, sportovní třídy, projekty školní družiny. Témata projektů jsou ovlivněna dlouhodobým plánem např. sportovních tříd, ročním plánem EVVO či zkušenostmi a diskusí jednotlivých předmětových sdružení, s jistými specifiky pro realizaci projektů na 1. stupni. Dále budou témata projektů zařazována dle aktuální nabídky partnerských organizací a institucí. Zapojujeme se taktéž do projektů financovaných z evropských zdrojů. Projekty EVVO: Den Země Den bez aut Den vody Kyselý déšť Separace odpadu (jsme pilotní školou v Turnově) Bádání se Střevlíkem (dle nabídky SEV Střevlík Liberec) Káva Tvorba z přírodních materiálů Tady jsem doma Zdravá výživa Literární a estetická výchova: Dramatizace pověstí z Českého ráje Poetika Moje krajina můj domov Tvorba keramické dílny Den matek Malý básník Malý flétnista Propagace regionu Osobnost, dílo, které nás proslavily Projekt Koule Sportovní třídy: podzimní soustředění 5

6 zimní soustředění jarní soustředění Školní družina: Advent Karneval Vynášení Morény, Čarodějnický rej Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce v kontextu s výukou cizích jazyků patří mezi priority školy. Škola chce nadále aktivně prohlubovat mezinárodní vztahy a udržet kontakty především s níže uvedenými partnerskými městy. Příklady mezinárodní spolupráce: Jawor (Polsko) - ve spolupráci s Městem Turnovem a polskou stranou se pravidelně účastníme výměnných akcí se zaměřením na prožitkovou ekologickou výchovu. Alvesta (Švédsko) - partnerské město Turnova, vzájemné návštěvy zaměřené na sportovní, turistické a ekologické aktivity. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty Spolupráce se zákonnými zástupci Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, ve školním roce 2013/14 byla zavedena elektronická žákovská knížka. V případě opakujících se a trvalejších neúspěchů žáka písemně formou dopisu, telefonicky nebo osobně jednáním na půdě školy. Dále dostávají rodiče informace o prospěchu a chování žáka na pravidelných třídních schůzkách (zpravidla 4 x ve školním roce, o formě třídní schůzky rozhoduje školy). Pro rodiče i veřejnost pořádá škola každoročně Den otevřených dveří a pro rodiče 9. ročníků Setkání s výchovným poradcem a i středních škol z regionu. Školu navštěvují dle dohody i žáci 5. ročníků se svými učiteli ze spádových škol turnovského regionu. Ve výjimečných případech závažného porušování školního řádu svolává třídní učitel nebo školy schůzku s rodičem nebo rodiči okamžitě v nejbližším možném termínu. Škola se jednoznačně staví proti veškerým formám násilí, vandalismu, šikany a zneužívání návykových látek. Má svého metodika prevence sociálně patologických jevů. Škola má vypracovaný plán prevence sociálně patologických jevů i systém trestů (viz školní řád kap. 6). Všechny stížnosti řádně evidujeme, vyřizujeme dle právních norem a každá stížnost či připomínka kohokoliv je pro nás inspirací pro zkvalitnění práce. Při řešení závažných problémů neváháme kontaktovat a požádat o pomoc Sociální odbor Města Turnova, Policii ČR, PPP v Semilech, SVP apod. Rada SRPŠ Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Výbor SRPŠ při naší škole. Výbor se schází zpravidla 4 x ročně v den třídních schůzek nebo dle potřeby nepravidelně. Tvoří jej předseda výboru, pokladní a cca 10 členů výboru. Vedení školy informuje výbor o činnosti školy, o 6

7 výsledcích vzdělávání a výchovy, o problémech ve výchovně vzdělávacích aktivitách, o plánech a rozvoji školy. Zástupci rodičů ve spolupráci s třídními učiteli navrhují možnost využití příspěvků SRPŠ pro žáky, které jsou dle zkušeností směrovány především do lyžařských výcvikových kurzů v 7. ročníku, do exkurzí, školních výletů nebo knižních odměn. Rada rozhoduje o výši příspěvku SRPŠ, připravuje rozpočet využívání příspěvků. Školská rada Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřizovatel školy zřizuje školskou radu. Ve školské radě zastupují školu 2 členové zvolení z řad pedagogických pracovníků. Dále jsou členy 2 zástupci zvolení z řad rodičů a 2 zástupci zřizovatele. Dle zákona je školská rada orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada např. schvaluje výroční zprávu e školy nebo školní řád. Komise pro výchovu a vzdělávání Je jednou z komisí zřizovatele Města Turnova. Sestává z 12 členů, zpravidla ů ZŠ a MŠ v Turnově a představitelů Města Turnova. Komise se schází pravidelně v průběhu školního roku cca 3 4x nebo dle potřeby. Řeší problémy turnovského školství, vyjadřuje se k problematice základního školství, zápisu do 1. ročníků, přijímacímu řízení na střední školy apod. Komise pro zahraniční vztahy Je jednou z komisí zřizovatele Města Turnova. Jeho cílem je neustálá podpora a prosazování zájmů školy na poli mezinárodní spolupráce, zvláště s Alvestou a Jaworem. Škola chce nadále využívat příspěvků této komise pro rozvoj mezinárodních kontaktů. Prvořadým cílem jsou kontakty s Alvestou (oficiální partner na úrovni školy i Města v jižním Švédsku). Spolupráce s PPP a SPC Nedílnou součástí výchovy a vzdělávání integrovaných žáků je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Semilech a Speciálními pedagogickými centry (např. pro zrakově postižené v Liberci). V případě potřeby škola spolupracuje také se SVP středisky výchovné péče např. v Liberci nebo Praze. Oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Škola je dlouholetým členem celorepublikového sdružení KEV (Klub ekologické výchovy). Využívá nabídek dalšího vzdělávání pedagogů, soutěží pro žáky, seminářů a odborných exkurzí. Prostřednictvím pedagogů nabízíme KEV pomoc při různých akcích např. v Českém ráji. Účastníme se každoročně Valné hromady KEV. Od roku 2005 jsme držiteli ocenění Škola udržitelného života I. stupně. Škola je členem celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Využíváme nabídek odborné literatury a seminářů zaměřených na trvale udržitelný život. CHKO Český ráj. Využíváme spolupráci na poli ekologických aktivit např. Ukliďme svět či účast na besedách v CHKO nebo ve škole. Odbor životního prostředí Města Turnova. Velmi aktivní spolupráce je zaměřena především na třídění odpadu, problematiku zeleně a aktivity spojené se Dnem Země. 7

8 Oblast kultury Městská knihovna Antonína Marka v Turnově. Velmi aktivní spolupráce je zaměřena především na žáky 1. stupně. Aktivity směřují na mladé čtenáře, posluchače a básníky. Z naší školy bylo za poslední období pasováno již několik Rytířů krásného slova z řad našich žáků. Využíváme dále nabídek besed a přednášek, které se uskutečňují v Městské knihovně či nabídek divadelních představení a setkání s významnými literárními osobnostmi, které se uskutečňují např. v Městském divadle či Muzeu Českého ráje. Spolupráce s Kulturním střediskem Města Turnova a naše každoroční účast na festivalu Poetika. Oblast sportu AC Syner Turnov. Naše spolupráce je založena na rozvoji sportovních tříd zaměřených na atletiku. Využíváme sousedství moderního atletického stadionu AC a externích trenérů atletiky. Naši žáci sportovních tříd jsou zároveň členy AC. O významu těchto tříd hovoří především vynikající úspěchy v celostátních soutěžích a řada jmen našich žáků a žákyň, kteří vévodí ve svých kategoriích celostátním výkonnostním tabulkám současnosti (atletika - Adam Sebastian Helcelet, volejbal - Michaela Mlejnková, radioorientační běh Michaela Ómová). TJ Turnov florbal. Od školního roku 2014/15 začínáme spolupracovat s oddílem florbalu TJ Turnov. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Turnově. Naši žáci (nejen ze sportovních tříd) se pravidelně účastní soutěží a turnajů organizovaných tímto střediskem. Radost nám nedělá jenom atletika, ale i úspěchy v turnajích v kolektivních sportech. Oblast médií dění ve škole se snažíme pravidelně informovat prostřednictvím místního nebo regionálního tisku (Hlasy a ohlasy Města Turnova, TvA, Turnovsko), rozhlasu a regionální televize. Průběžně inovujeme a aktualizujeme webové stránky školy a školní profil na facebooku. Partnerská škola v České republice Partnerskou školou v naší zemi je Základní škola Hoštka u Litoměřic. Spolupráce je založena na vzájemných exkurzích. Více chceme spolupracovat na poli ekologických aktivit a sportu. Chceme do spolupráce zapojit učitele a žáky volitelných předmětů (např. ekologické praktikum, výtvarný seminář), využívat výhodných možností pobytu v Hoštce např. pro harmonizační dny, sportovní setkávání apod. Servisní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Práce školní družiny nesmí suplovat vyučovací proces. Jejím posláním je podněcovat zájmovou činnost, odpočinek, sportovně rekreační aktivity, ale i např. poznávání přírody, místa okolí školy či regionu bydliště žáků. Různorodost forem práce ve školní družině podněcuje žáky k práci v týmu či ve skupině. Práce školní družiny napomáhá rozvíjení klíčových kompetencí kladených na žáky. Práce ve školní družině sleduje především aspekty environmentální, 8

9 sociální a aspekty zdravého životního stylu. Činnost školní družiny probíhá zpravidla v budově odloučeného pracoviště Alešova v Turnově II (4 oddělení školní družiny), v oddechovém areálu školní zahrady - tamtéž nebo ve volné přírodě. V programu školní družiny jsou i pravidelné zájezdy za sportem a turistikou. Výchovně-vzdělávací program školní družiny viz příloha ŠVP. Školní knihovna Ve školní knihovně (hlavní budova Skálova ul.) je soustředěna většina informačních zdrojů pro žáky. Žáci zde naleznou naučnou literaturu, encyklopedické publikace, beletrii, slovníky. Školní knihovna pracuje ve skromných podmínkách, žáci mají možnost výpůjček dle výpůjčních hodin. Většímu rozvoji školní knihovny brání nároky na prostor. Řadu odborných publikací mají žáci možnost si zapůjčit přímo u svých pedagogů, neboť odborné kabinety (např. zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, cizích jazyků) tyto možnosti mají. Malá ekologická knihovnička pro pedagogy je stabilně umístěna ve sborovně školy. Školní videotéku a výukové programy dle předmětů spravují jednotliví správci kabinetů či sbírek. Na odloučeném pracovišti Alešova v Turnově II. mají žáci ročníků možnost navštěvovat pobočku Městské knihovny, která je umístěna přímo v našem objektu. Školní kuchyň a jídelna Součástí propojeného areálu budovy Skálova je i školní kuchyň s jídelnou. Kromě stravování vlastních žáků a pracovníků školy přímo v objektu se denně jídlo dováží na odloučené pracoviště Alešova v Turnově II. Dále zajišťuje pitný režim pro žáky. V rámci doplňkové činnosti se v jídelně stravují i cizí strávníci. Školní chata Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily je spolu s Gymnáziem Turnov spoluvlastníkem horské chalupy v Pasekách nad Jizerou. Tato bývá především využívána pro lyžařské výcvikové kurzy 7. ročníků a školní výlety nebo exkurze do Krkonoš. Další využití z hlediska priorit školy je možné spatřovat např. v/ve: organizaci harmonizačních dnů tříd, zvláště nových 6. ročníků organizaci preventivních programů pro třídy se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů jako součást metodiky prevence těchto jevů organizaci ekologických dnů či týdnů v rámci výuky ekologického praktika společných pobytech našich žáků a žáků z partnerských škol organizaci soustředění sportovních tříd Autoevaluace školy Vlastní hodnocení školy je výsledkem evaluačních činností a zpracovává se vždy za školní rok. Projednává se na pedagogické radě nejdéle do následujícího školního roku. Výroční zprávu o činnosti školy zpracovává školy a předkládá do školské radě ke schválení a poté do 14 dnů zřizovateli. 9

10 Škola si stanovila: oblasti autoevaluace: Podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, výsledky vzdělávání, koncepce školy a další. cíle autoevaluace: Zlepšení prostorových, materiálních, technických, personálních, finančních a jiných podmínek školy, např. klima školy. nástroje autoevaluace: Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků, autoevaluce učitelů, hospitace, dotazníky pro rodiče, žáky a učitele, ankety, SWOT analýza, srovnávací žákovské práce, dovednostní testy, testy SCIO a jiné, rozbor úspěšnosti přijímacích zkoušek, hodnocení EVVO, rozbor školní dokumentace, rozbor školní úrazovosti, úspěchy v soutěžích a olympiádách, další vzdělávání pedagogických pracovníků, rozbor zápisů z pedagogických rad. Pozn.: Výčet nástrojů není úplný ani konečný. Vzájemné vazby mezi oblastmi, cíli a nástroji zachycuje tabulka autoevaluace školy (viz níže). Autoevaluace školy Oblast Cíle a kritéria Nástroje Termín Zodpovídá Podmínky na začátku vzdělávání školního roku materiální, technické, prostorové, Rozbor vybavenosti školy, plnění BOZP, rozbor školní úrazovosti Průběh vzdělávání prevence rizik finanční, personální, klima školy, řízení školy Učitelé kvalita výuky, naplňování ŠVP, kompetence, průřezová témata, výchova k EVVO pozorování účetní závěrky, rozpočet rozbor stavu pracovníků anketa mezi žáky anketa, dotazník dotazníky pro učitele sebehodnocení práce učitelů hodnocení učitelů em na začátku školního roku na konci školního roku na konci školního roku 2 x za školní rok 2 x za školní rok školník účetní zástupce e metodikprevence zástupce řed., koordinátor ŠVP 10

11 SWOT analýza kontrola pedagogické dokumentace koordinátor EVVO zást. ředit. Výsledky vzdělávání Koncepce školy Žáci naplňování a zvládání klíčových, výstupů ŠVP, individ. vzděl. potřeby ŠVP jak vyhovuje, je v souladu, s RVP, důraz na plnění priorit školy testy SCIO či jiné 8. r. rozbor přijímacího řízení vyhodnocení soutěží srovnávací prověrky pozorování, rozhovor vnější evaluace 2 x za školní rok II. pololetí červen červen 1 x ročně zást. ředit. koordinátor ŠVP výchovný poradce zást. ředit. výchovný poradce zást. ředit. zást. ředit. zástupce koordinátor ŠVP zřizovatel 11

Charakteristika pedagogického sboru. Technické. Hygienické

Charakteristika pedagogického sboru. Technické. Hygienické 2. Charakteristika školy Historie školy Areál školy byl otevřen v roce 1995. Vznikl přebudováním části areálu bývalých kasáren, které od roku 1968 užívala sovětská armáda. Areál byl v průběhu dalších let

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny.

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny. 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 je úplnou základní školou se třídami ve všech devíti ročnících. Od 1. ledna 2014 je právním subjektem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti Údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Některé obce,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více