Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

2 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Personální údaje Vzdělávací program školy Počty žáků, přijetí do 1.r., přestupy Výsledky vzdělávání žáků Testování žáků Hospitační činnost Další vzdělávání pedagogických pracovníků ICT standard a plán Zájmové vzdělávání školní družina Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Akce školy, úspěchy žáků Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizik a školní úrazy Spolupráce s rodiči, školská rada Údaje o hospodaření Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi Kontroly Výroční zpráva o poskytování informací Projednání výroční zprávy... 26

3 Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: ZŠ a MŠ Žleby 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Žleby Adresa školy Školní 190, Žleby IČ Bankovní spojení /0600 DIČ CZ Telefon/fax , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Žleby Součásti školy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ IZO zařízení Vedoucí a hospodářští Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy pracovníci Helena Arientová, zástupkyně ředitelky Daniela Urbánková, vedoucí učitelka MŠ Hana Slavíková, vedoucí ŠJ Ing. Ivana Ronovská, účetní Eva Viltová, mzdová účetní Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Výchovně vzdělávací činnost 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 75 * Základní škola 200 Školní družina 20 Školní jídelna (ZŠ+MŠ) 260 * Kapacita MŠ 75 míst je zanesena ve školském rejstříku z dob minulých; skutečná kapacita je ale v současnosti max. 50 míst jedno oddělení je prázdné a nezařízené. 1.3 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem a kapacitou 200 žáků. Škole je zřizovatelem udělena výjimka z průměrného počtu žáků. V tomto školním roce jsme spojovali ročníky do tříd na I. stupni z důvodu nízkého počtu žáků (2.+4., 3.+5.r.) První ročník byl samostatný. Charakteristika žáků Žáky tvoří děti ze Žlebů, Markovic, Zehub, Kamenných Mostů, Hostovlic a Vinař. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování. 1

4 Charakteristika pedagogického sboru V pedagogickém sboru pracují zkušení pedagogové. Všichni učitelé se zúčastňují kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na moderní formy vyučování. Pedagogický sbor je stabilizovaný, svoji pedagogickou odborností pokrývá většinu předmětů. Dlouhodobé projekty Pedagogové vzájemně spolupracují na školních i třídních projektech. Pořádáme řadu tematických exkurzí, lyžařské kurzy a samostatně uskutečňujeme plavecký výcvik pro žáky 1. stupně, volitelně nabízíme i vodácký kurz. Zúčastňujeme se kulturních akcí v divadle a kině. Spolupráce s obcí Obec Žleby, zřizovatel školy, zajišťuje škole finanční podmínky pro provoz. Vzhledem k nižšímu počtu žáků uděluje obec škole každoročně výjimku z průměrného počtu žáků a uhrazuje škole rozdíl výdajů určených normativem a skutečnou potřebou školy. V posledních letech se obec výrazně podílela na úpravách ve škole. Díky přidělené dotaci bylo zrekonstruováno sociální zařízení a zateplena budova mateřské školy, která je naší součástí. Spolupráce s partnerskou školou Naše škola navázala spolupráci se ZŠ a MŠ Vlkaneč, která se profiluje podobným způsobem jako naše škola. Jedná se o venkovskou školu s menším počtem žáků ve třídách, s podobnými podmínkami a problémy. Spolupráce probíhá na úrovni pedagogické i žákovské. Pedagogové si mezi sebou vyměňují zkušenosti a názory. Žáci se setkávají při sportovních a kulturně vzdělávacích akcích. Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce se zákonnými zástupci se neustále rozvíjí. Mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími. Dvakrát ročně pořádáme rodičovské schůzky nebo konzultace. Zákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek a mohou školu kontaktovat i elektronicky. Vybavenost školy Snažíme se využívat moderní vzdělávací technologie, kterými je škola vybavena. Základ tvoří 2 interaktivní tabule Smart Board a jejich příslušenství, dále 25 počítačových stanic pro žáky ve dvou odborných učebnách. V rámci programu EU peníze do škol učitelé dokončili tvorbu digitálních učebních materiálů pro využití v IA tabulích a pro posílení interaktivní výuky. K dispozici je i technická učebna k výuce chemie a fyziky. 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,46 61 a více let celkem ,0 % 7,69 92,31 100,0 x 2

5 Zaměstnanci školy: Vladmír Nesnídal, Marcela Palošová, Soňa Pavlasová, Pavla Devátá, Helena Arientová, Dagmar Hozová, Irena Marousková, Lenka Kuželová, Miroslava Prchalová, Irena Kratochvílová, Lenka Zemanová Dole: Iva Burešová 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen ,38 střední odborné úplné střední ,08 vyšší odborné vysokoškolské ,54 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,36 školy učitel druhého stupně základní ,55 školy učitel náboženství vychovatel ,09 pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem ,0 3

6 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 63 Cizí jazyk 0 Matematika 58 Prvouka 0 Přírodověda 50 Vlastivěda 100 Hudební výchova 50 Výtvarná výchova 0 Pracovní činnosti 100 Tělesná výchova 75 Volitelné předměty 0 předmět % Český jazyk 75 Cizí jazyk 0 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 0 Přírodopis 100 Zeměpis 0 Dějepis 75 Občanská výchova 0 Výchova ke zdraví 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 0 Pracovní činnosti 100 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 29 Informatika 100 Mediální výchova 100 Environmentální vých. 100 Praktika Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Mgr. Irena Marousková Č N pro II. st. AJ Helena Arientová Vychovatelství PČ I. st., Prv, Př Mgr. Soňa Pavlasová Učitelství pro I. st. I. st. Lenka Kuželová Vychovatelství I. st., AJ I. st., HV, OV,ČJ, D, VZ, AP Irena Kratochvílová Vychovatelství I. st., VV II. st. Mgr. Pavla Devátá RJ, HV II.st. vychovatelka Mgr. Marcela Palošová Učitelství pro I. st. I. st., AJ II. st., HV PaedDr. Dagmar Hozová ČJ D pro II. st. ČJ D, OV Mgr. Vladimír Nesnídal M PČ pro SŠ M PČ, TV Ing. Iva Burešová M Inf pro ZŠ a SŠ M, Inf, MV, Vol (NJ), F, TV Mgr. Miroslava Prchalová Př Ch pro II. st. Př, Ch, Z, EV 4

7 2.6 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 0 0 do 10 let 0 0 do 15 let 2 18,18 do 20 let 1 9,09 nad 20 let 8 72,73 celkem ,0 2.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet Nástupy: 0 Odchody: 1 Odchod: pí Devátá ke školní družina (snížení počtu pracovníků z důvodu úsporných opatření) 3. Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program Škola pro všechny škola pro život 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolí Další cizí jazyk, si musí ve stejné časové dotaci vybrat z jiných volitelných obsahů. 3.1 Volitelné předměty a zájmové kroužky název volitelného předmětu počet zařazených žáků Fyzikální praktika 8 Konverzace v anglickém jazyce 8 Psaní všemi 10 5 Německý jazyk 11 Seminář z matematiky 8 Matematická praktika 5 název kroužku počet zařazených žáků Hasičský kroužek (Vojtěch Konečný) 13 Hudební kroužek (ZUŠ Mgr. B. Mrázková) 13 Sportovní hry (Mgr. Palošová) 15 Florbal (Mgr. Palošová) 8 Hasičský kroužek, Sportovní hry a Florbal spadaly pod DDM Čáslav. Nabízeny jsou i kroužky jiné, ale pro malý počet zájemců nemohou být otevřeny (školní kroužek min. 7 účastníků, kroužek pod DDM min. 8 účastníků). 5

8 4. Počty žáků, přijetí do 1.ročníku, přestupy 4.1 Počty žáků školy k třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Přestup žáků ročník Do ZŠ Ze ZŠ počet žáků - stav Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 4 střední odborné učiliště 5 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU počet žáků ve ŠD 0 počet žáků ve ŠJ 0 počet žáků celkem 3 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Ve škole zaznamenáváme poměrně velkou migraci žáků, která souvisí se stěhováním zákonných zástupců žáků. 6

9 Vycházející žáci: nahoře: tř.uč. PaedDr. Dagmar Hozová, Kristina Vaňková, Anna Patáková, Denisa Kunášková, Jan Prchal, Ondřej Vondra, Jan Musil, Jiří Kuthan, Jiří Hájek Dole: Daniel Kolovecký, Tomáš Mikyska, Lukáš Podaný 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli prospěli neprospěli s vyznamenáním I. II. I. II. I. II celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování I. II. I. II

10 celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele I. II. I. II. 1.A A A A A A A A A celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního důtka třídního učitele důtka ředitele školy učitele I. II. I. II. I. II. 1.A A A A A A A A A celkem Komisionální přezkoušení žáků- II. pololetí třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.A A A A A A A A A 0 0 celkem 0 0 8

11 5.6 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A A A A A A A A A celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. II. I. II. I. II. I. II. 1.A ,38 37, ,11 2.A A , A ,14 51, ,94 5.A ,50 89, A ,11 50, A ,60 76, A ,88 49, A ,18 69, celkem ,79 498, ,05 Postihy a pochvaly za co uděleny: Pochvaly: za reprezentaci v okresním kole Olympiád v českém jazyce, matematice a dalších matematických soutěžích, za reprezentaci v okresním kole Dějepisné olympiády Postihy: za časté zapomínání domácích úkolů a pomůcek, za nevhodné chování k vyučujícím a vulgární vyjadřování, za vulgární vyjadřování a svévolné opuštění školy, za velké množství neomluvených hodin 6. Testování žáků V tomto školním roce proběhlo v naší škole několik testovacích akcí. Nejprve to bylo testování 7. ročníku CLOSE, které navazovalo na předchozí testování 6. ročníku TIMSS a PIRLS, potom testy KALIBRO pro 5. a 9. ročník a nakonec celoplošné testování 5. a 9. ročníků ve druhé generální zkoušce. Testy Kalibro a celoplošné se od sebe liší formou i druhem úloh. 6.1 CLOSE Testovány byly kompetence k učení (39,57%), matematika (57,4%), český jazyk (44,76%), čtenářská gramotnost (52,34%). 9

12 6.2 KALIBRO Testováno: český jazyk, matematika, humanitní základ, přírodovědný základ, anglický jazyk 5.r. 67,2% 37,4% 75% 60,3% 65,6% 9.r. 66,8% 57% 64,4% 60,9% 50,9% V 5. ročníku byl testován žák s SVP (speciálními vzdělávacími potřebami). 6.3 Celoplošné testování 5. a 9. ročníků Proběhly testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. 5.r. Matematika: slovní úlohy, geometrie, počítání s čísly, 2 stupně obtížnosti, do 2. stupně postoupili jen ti zdatnější Výsledek: 50% (testován byl i žák se speciálními vzdělávacími potřebami) Český jazyk: sloh a literatura, větná skladba, porozumění textu, pravopis a mluvnice, slovní zásoba a slovotvorba Výsledek: 71,61% (testován byl i žák se speciálními vzdělávacími potřebami) Anglický jazyk: poslech, čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba Výsledek: 66,86% 9.r. Matematika: počítání s čísly, geometrie, slovní úlohy Výsledek: 56% Český jazyk: slovní zásoba a slovotvorba, sloh a literatura, porozumění textu, pravopis a mluvnice, větná skladba Výsledek: 79,39% Anglický jazyk: poslech, čtení s porozuměním, slovní zásoba, gramatika Výsledek: 51,6% 7. Hospitační činnost 7.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 9 Zástupkyně ředitelky školy 4 Ostatní pracovníci 8 celkem 21 Z praktických důvodů pokračujeme ve vzájemných hospitacích učitelů; ředitelka školy hospituje v základní škole, zástupkyně ředitelky ve školní družině a mateřské škole. Z výsledků hospitací v ZŠ je zřejmé, že se učitelé snaží stále zdokonalovat vzdělávací proces a zavádějí inovativní způsoby do výuky. 10

13 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Plnění ŠVP v jednotlivých oblastech; 1 všichni (1.+2. pol.) tvorba výukových materiálů (EU dotace) Změny legislativy od , 2/ Mr Podpora matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ /didaktické situace ve vyučování 1. 12/ Bu 8.2 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 2 Vánoční prázdniny 6 3 Jednodenní pololetní prázdniny 1 1 Jarní prázdniny 5 5 Velikonoční prázdniny 2 1 Celkem Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. Plán práce v samostudiu pedag. pracovníků: tvorba výukových materiálů (EU dotace peníze školám), plnění ŠVP v jednotlivých oblastech, práce na změně ŠVP od ). Snažíme se využít i nabídky seminářů v Praze a jiných městech, ale vzhledem k velikosti školy máme problém se zastupitelností chybějících učitelů je příliš finančně nákladné (1 suplovaná hodina = dvojnásobek průměrné hodinové mzdy). 9. ICT standard a plán 9.1 Pracovní stanice počet Počet skutečnost plán Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 2 10 učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě 7 5 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem

14 9.2 Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 2 Novější vyhovuje standardu ICT Připojení k internetu služba skutečnost plán Rychlost 24Mb/2Mb 20480/2048 Agregace 1:10 1:10 Veřejné IP adresy ANO ANO Neomezený přístup na ANO ANO internet Oddělení VLAN (pedagog, ANO ANO žák) QoS (vzdálená správa) ANO ANO Filtrace obsahu ANO ANO Antispam ANO ANO Antivir ANO ANO 9.4 Prezentační a grafická technika technika skutečnost plán Datový projektor 4 3 Dotyková tabule 2 2 Tiskárny 5 6 Kopírovací stroj 2 2 Scanner Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Programy odborného zaměření Silcom 3 moduly (M, F, AJ) Terasoft 25 moduly (ČJ, M, Př, Ch, NJ, AJ, Vl) Encyklopedie 8 modulů (historie, internet, příroda, literatura) Výuka na interaktivní tabuli Smart Board 2 ks Je využíván internet, kde je umístěno množství výukových digitálních a interaktivních materiálů; rovněž využíváme materiály samostatně vytvořené v rámci dotace EU peníze školám. 9.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti 10 - P Vzdělávání poučených uživatelů 3 11 S Specifické vzdělávání 0 0 M - Vzdělávání ICT koordinátorů

15 9.7 Další ukazatele skutečnost plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky 400 MB 400 MB Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) USB ANO Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové _ 500 MB prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a ANO ANO službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy NE ANO Čerpání EU dotace peníze školám byla ukončena v únoru Po dotaci v projektu Modernizaci Základní školy ve Žlebech v létě 2012 jsme dále zlepšili technické vybavení v této oblasti (druhá interaktivní tabule, 8 nových počítačových stanic, další projektor). Modernizujeme tím výuku ve všech vyučovacích předmětech. ICT plán se podařilo v mnoha oblastech překročit; zdokonalovat se dá stále. 10. Zájmové vzdělávání: školní družina 10.1 Školní družina 10.2 Program a jeho plnění Oddělení Počet žáků Počet vychovatelek pravidelná docházka celkem 20 1 Pro děti z I. stupně je přímo v budově školy vyhrazena učebna ŠD, která je vybavena hračkami a různým pracovním materiálem. Děti se tady v době mezi vyučováním a návratem domů mohou hrát, sledovat televizi či video nebo vytvářet různé výrobky a výkresy. 1) společensko prospěšné činnosti osobní hygiena, oblékání, péče o pořádek a čistotu 2) činnost tělovýchovná a rekreační zájmové vycházky, stolní, společ. a tvořivé hry, sportovní hry a soutěže v tělocvičně i v přírodě, zimní sporty 3) pracovně - zájmová činnost práce z přírodních materiálů, barevných papírů, látek, vlny, výroba vánočních a velikonočních ozdob, využití moderních technik při výrobě, výzdoba oken a chodeb v budově školy, vyšívání dle předloh 4) estetická činnost lidové tradice, chování v kulturních zařízeních, ilustrace divadelních představení, skupinové malování, nácvik různých kulturních akcí, využití dětských časopisů - Pojď si hrát, Dupito, Pastelka 13

16 10.3 Akce ŠD: Září : 1. Seznámení žáků s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti při práci, hře, při hrách v tělocvičně, rozhovory o slušném chování a dodržování hyg. návyků, důležitá telefonní čísla 2. Vzpomínky na prázdniny (obrázky) 3. Hry v zámeckém parku 4. Skládanka z papíru (vlaštovka, košíček na chytání korálků) 5. Podzimní květiny (astry, slunečnice práce s barevným a krepovým papírem, nůžkami, lepidlem, vlnou, drátkem, přírodním materiálem) 6. O dvanácti měsíčkách - úryvek z knihy Není škola jako škola M. Ďuričková (kreslení dle fantazie dětí) 7. Hry na školním hřišti, v tělocvičně 8. Učíme se správně chovat a stolovat V restauraci 9. Vycházka do obory Říjen: 1. Říkadla, básničky, písničky s podzimní tematikou 2. Vycházky do okolí sběr přírodního materiálu 3. Závěsná dekorace z javorových listů a kaštanů 4. Zdravá dobrota na svačinu veselá jablíčka a hrušky (vystřihování a kreslení) 5. Podzim je doba sklizně maminka zavařuje ovoce (tiskátka z jablek tempera dokreslena tuší) 6. Houbařská sezóna je v plném proudu soutěž HOUBAŘ DNE (vycházka do lesa) 7. Muchomůrka červená ( vyrábíme z ruliček od toaletního papíru) 8. Hry na koberci, stolní hry 9. Halloween (vyrábíme z polystyrenu) Listopad: 1. Draci (výroba dekorace) 2. Ukončení houbařské sezóny soutěž HOUBAŘ DNE 3. Míčové hry v tělocvičně 4 Přijel k nám cirkus - zábava ve ŠD děti si připravují představení 5. Moje nejmilejší kniha (čteme z knih, které děti donesou) 6. Kvízy,křížovky, hádanky 7. Aby zvířátka zima nezaskočila stavíme domečky v lese 8. Za měsíc HO budeme hledat vyrábíme prasátko pro štěstí Prosinec: 1. Advent ( nezaměnitelný předvánoční čas) 2. Mikuláš je za dveřmi 3. Zimní a vánoční dekorace (dekorace do aranžovací hmoty) 4. Příprava drobných dárků pod stromeček 5. Hrajeme si ve ŠD, sportujeme v tělocvičně 6. Zpíváme vánoční koledy, těšíme se na Štědrý večer (Františkovy Vánoce) 7. Zimní zvyky a radovánky na sněhu (dle počasí) 8. Vánoční besídka 14

17 Leden : 1. Knihy a dárečky, které jsme našly pod vánočním stromečkem (čtení, vyprávění, kreslení) 2. Hrátky na sněhu - bobování, sáňkování, vyšlapáváme obrázky do sněhu 3. Sněhuláci (materiál dle počasí sníh či papírové koule) 4. Teplé oblečení do zimy (práce s inkoustem či tuší) 5. Nezapomínáme na ptáčky a zvířátka v lese 6. Hry v tělocvičně (na zručnost, vytrvalost, obratnost) 7. Lidové pranostiky aj.- hádanky, křížovky, kvízy, soutěže Únor : 1. Sáňkování, bobování, vycházky( dle počasí ) 2. Ve světě pohádek a filmů (čtení, kreslení, vyprávění, využití cd) 3. Děti baví děti (děti v roli herců - scénky, vtipy, kouzla,cvičení, tan. vystoupení, písničky.) 4. Masopust (vyprávění, masky, rej masek v družině) 5. Sportujeme v tělocvičně Březen : Duben : Květen : Červen : 1. Vítání jara (básničky,písničky, vyprávění, hry.) 2. Příroda pod lupou (hledáme a posloucháme první posly jara v přírodě) 3. Výrobky a výzdoba s jarní tématikou (zlatice, žába) 4. Výrobky a výzdoba s velikonoční tematikou 5. Hry v tělocvičně 1. Vycházky do jarní přírody (zámecký park) 2. Hry, písničky, soutěže v přírodě Zlatá brána, Ovečky pojďte domů, Škatulata 3. Jídelní lístek a název restaurace mnoho napoví.(výrobek, soutěžní hra ) 4. Slet čarodějnic (malování křídou na silnici před školou) 5. Sportovní aktivity na hřišti, v přírodě 1. Dáreček pro milovanou maminku (rozkvetlý keř) 2. Sportování na hřišti, v tělocvičně (soutěže v různých sportovních disciplínách, hry) 3. Poznáváme rostliny vycházka do okolí (zámecký park, obora) 4. K jaru patří skákat panáka (soutěž, výrobek) 5. Tvoříme a hrajeme si v lese 1. Hry a sportování na školním hřišti (v tělocvičně) 2. Jak se zachovám (aktuálně vzhledem k povodním v ČR) 3. Děti mají svůj svátek (zábavné odpoledne ve školní družině) 4. Prázdniny podle mých představ (vyprávění, obrázky) 5. Rozkvetlá louka (výrobek) 7. Indiánské léto (ind. písmo, výrobky, hra) 6. Těšíme se na prázdniny V tomto školním roce vedla školní družinu paní učitelka Pavla Devátá. Vybavení ŠD je průběžně doplňováno během roku. Nové židličky a stoly, které byly v plánu, přesouváme z finančních důvodů na dobu dalších školních let. 15

18 11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 11.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků Celkem 0 0 Oblast pedagogicko psychologického poradenství slovo školního psychologa Ve školním roce 2012/2013 byla pedagogicko - psychologická diagnostika plně zajišťována PPP Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora. Vzhledem k této skutečnosti působení školní psycholožky se zaměřilo především na individuální a skupinovou reedukační péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo výukovými obtížemi. Individuální setkání a jedno skupinové setkání se uskutečňovala 1 x týdně. Individuální péče byla poskytována 3 žákům (první, třetí a pátý ročník), skupinové reedukace se zúčastňovali 3 žáci osmého ročníku. Podpůrná, resp. vyrovnávací opatření v rámci výuky, byla průběžně konzultována s učiteli a s rodiči těchto žáků. Požadavky výuky a individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly aktualizovány také na základě přímého pozorování ve vyučování. U jedné žákyně byla posouzena profesní orientace. Pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku se uskutečnily dvě besedy k problematice vstupu dětí do ZŠ. U jednoho předškoláka byl doporučen odklad školní docházky. PhDr. Jana Žítková 12. Akce školy (výlety, exkurze, vystoupení, soutěže), úspěchy žáků Typ akce Ročník Datum Název akce Druh, místo Výuka 1. 5.r. 2/13 4/13 Plavecký kurz Čáslav, Pav, Pl, plavání Exkurze 6. 9.r Europa Jagellonica KH Hz, Ne,Kž, Pav r Přehlídka škol, Kolín Hz, Pr r Dýňový svět, Nová Ves u Leštiny Kr, Pl 16

19 Školní výlety 4. 9.r Neviditelná výstava, Pav,Bu Praha 8.r zámek - Pardubice Pr r Výstava betlémů, Čáslav, Kr 6.+7.r knihovna Čáslav Kž, Bu 8.+9.r Vlašský dvůr KH Hz, Pr 6.+7.r Divadelní zákulisí Čáslav, Pav 6.+7.r Pila Žleby Ne 5. 9.r Zámek Žleby Třídní uč r Celoškolní exkurze Opočno, Hradec Král. tř. učitelé 4.r Praha Pav 2.,3.,5 r Kozohlody - ranč Kr 7.r Kolín Kž 8.r Konopáč Pr, Kr 1.r Čáslav Pl 4.r Lichnice Pav 9.r Zbyslavec Pl, Mr,Kr 6.r Stvořidla Bu Projekty r Dopravní výchova BESIP Škola Žleby Pav, p. Hanzlíková dívky poslepu o tělocviku Bu 6.,7.,9.r. listopad 2012 hrabání listí v oboře Ne r Afrika kolem nás tř.uč r Beseda časopisu Bu + vyučující Junior 8.+9.r Šikana KH knihovna Hz, Pr beseda(prevence) 1.-9.r Ekologická beseda vyučující + Agentura42 6.r Žleby Kž 6.+7.r Beseda s peery- peeři + Pl xenofobie, rasismus Koncerty 1.st Koncert ZUŠ Škola Žleby Soutěže r r Olympiáda v čes. jaz. Dějepisná olympiáda Školní a okresní kolo (7žáků, 2 žáci), Hz Školní a okresní kolo (11žáků, 4 žáci), Hz 6.r. Mezinárodní soutěž Kž v psaní dopisů vybraní žáci Matematická olymp. (1 žák),bu 6.+7.r Pythagoriáda KH okresní kolo (3 žáci), Ne vybraní žáci květen 2013 Požární ochrana Okresní kolo očima dětí 5.r Pythagoriáda KH Okresní kolo, Kr Kulturní představení r Planeta Země - zeměpisný pořad, Čáslav Ekvádor 1.-3.r Čertova nevěsta tř.uč r Výstava knih OÚ + Pav soutěž r Příhody lišky škola, vyučující 17

20 Bystroušky, divadlo 1.-5.r. + MŠ Potrestaná Lakota divadélko Kůzle, vyuč. Ostatní akce 6.r Testování CLOSE 6. roč.+ peeři Spaní ve škole Bu r. + 8.r Mikulášská nadílka tř. uč r Spaní ve škole Kr r Bruslení, Kutná Hora tř. uč r Matematický klokan Bu r. leden - únor Testování Kalibro Pav, Kž,Ne,Pl,PrHz, 2013 všichni žáci Jaro 2013 Sběr papíru a kartonu vybraní žáci Naše výstava v HB Kr r. květen červen 2013 Testování 5. a 9. ročníků všichni žáci celý rok Sběr zátek od PET lahví pomoc postiženému dítěti Sportovní zájemci D+CH Přespolní běh Bu akce žáci + učitelé turnaj ve stol. tenise Bu vybraní žáci Plavecko-běžecký Bu pohár v KH 4. 8.r Florbal Čáslav, Pl Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce PO očima dětí výt. soutěž Dějepisná olympiáda Olympiáda v českém jazyce Pythagoriáda Matematická olympiáda Plavecko-běžecký pohár Výsledek, umístění 2. místo David Šulc, 4. ročník okresní kolo Jan Prchal 9.r., Anna Patáková 9.r. okresní kolo Jan Prchal 9.r., Anna Patáková 9.r. 1. místo v okresní kole Vojtěch Pavlas, 6. ročník, 1. místo v okresní kole Vojtěch Pavlas, 6. ročník, 5. místo Tomáš Mikyska, 9. roč. v kat. 8. a 9. roč. Letos jsme zaznamenali výborné výsledky v Pythagoriádě a Matematické olympiádě. 13. Prevence sociálně patologických jevů 13.1 Prevence sociálně patologických jevů komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Mgr. Miroslava Prchalová Pedagogičtí pracovníci školy Seznámeni, jak postupovat v případě soc.pat. jevů Školní vzdělávací program Přepracován v roce 2010 Etika a právní výchova Zahrnuto v OV Výchova ke zdravému životnímu stylu Samostatný PT Výchova ke zdraví Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Podle potřeby ve vybraných kapitolách všech předmětů předmětů Formy a metody působení na žáky, které Výklad, rozhovor, samostatná práce, s práce se zaměřují na osobnostní rozvoj a s médii, projekty, výtvarná praxe, dramatická sociální chování výchova 18

21 Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Přepracovává se každý školní rok Zájmové kroužky, akce školy, aktivity ve škole Všichni zaměstnanci školy Pozorování, výklad, rozhovor, samostatná práce, s práce s médii, projekty, výtvarná praxe, dramatická výchova Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Brožury, video, DVD, letáky Ano, sankce - MPP Návštěvy kina, divadla, exkurze, sportovní soutěže, přednášky, beseda o šikaně v kutnohorské knihovně, PEER aktivisté 13.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 0 Šikanování 0 Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2012/2013 Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla na 1. i 2. stupni začleněna za pomoci všech pedagogických pracovníků do následujících předmětů: výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodověda, přírodopis, vlastivěda, český jazyk, prvouka, výtvarná výchova, občanská výchova. Systematická výuka a výchova žáků První stupeň ( ročník) Zde byla vybraná témata nenásilně zařazena do výuky. Jejich obsah žákům prezentovali třídní učitelé. Převážná část preventivního programu na prvním stupni byla v loňském školním roce věnována rozvoji schopnosti komunikovat, diskutovat, řešit problémy a konflikty a vyjadřovat své názory v komunitním kruhu třídy. 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2008-2009 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více