Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

2 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Personální údaje Vzdělávací program školy Počty žáků, přijetí do 1.r., přestupy Výsledky vzdělávání žáků Testování žáků Hospitační činnost Další vzdělávání pedagogických pracovníků ICT standard a plán Zájmové vzdělávání školní družina Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Akce školy, úspěchy žáků Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizik a školní úrazy Spolupráce s rodiči, školská rada Údaje o hospodaření Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi Kontroly Výroční zpráva o poskytování informací Projednání výroční zprávy... 26

3 Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: ZŠ a MŠ Žleby 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Žleby Adresa školy Školní 190, Žleby IČ Bankovní spojení /0600 DIČ CZ Telefon/fax , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Žleby Součásti školy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ IZO zařízení Vedoucí a hospodářští Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy pracovníci Helena Arientová, zástupkyně ředitelky Daniela Urbánková, vedoucí učitelka MŠ Hana Slavíková, vedoucí ŠJ Ing. Ivana Ronovská, účetní Eva Viltová, mzdová účetní Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Výchovně vzdělávací činnost 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 75 * Základní škola 200 Školní družina 20 Školní jídelna (ZŠ+MŠ) 260 * Kapacita MŠ 75 míst je zanesena ve školském rejstříku z dob minulých; skutečná kapacita je ale v současnosti max. 50 míst jedno oddělení je prázdné a nezařízené. 1.3 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem a kapacitou 200 žáků. Škole je zřizovatelem udělena výjimka z průměrného počtu žáků. V tomto školním roce jsme spojovali ročníky do tříd na I. stupni z důvodu nízkého počtu žáků (2.+4., 3.+5.r.) První ročník byl samostatný. Charakteristika žáků Žáky tvoří děti ze Žlebů, Markovic, Zehub, Kamenných Mostů, Hostovlic a Vinař. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování. 1

4 Charakteristika pedagogického sboru V pedagogickém sboru pracují zkušení pedagogové. Všichni učitelé se zúčastňují kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na moderní formy vyučování. Pedagogický sbor je stabilizovaný, svoji pedagogickou odborností pokrývá většinu předmětů. Dlouhodobé projekty Pedagogové vzájemně spolupracují na školních i třídních projektech. Pořádáme řadu tematických exkurzí, lyžařské kurzy a samostatně uskutečňujeme plavecký výcvik pro žáky 1. stupně, volitelně nabízíme i vodácký kurz. Zúčastňujeme se kulturních akcí v divadle a kině. Spolupráce s obcí Obec Žleby, zřizovatel školy, zajišťuje škole finanční podmínky pro provoz. Vzhledem k nižšímu počtu žáků uděluje obec škole každoročně výjimku z průměrného počtu žáků a uhrazuje škole rozdíl výdajů určených normativem a skutečnou potřebou školy. V posledních letech se obec výrazně podílela na úpravách ve škole. Díky přidělené dotaci bylo zrekonstruováno sociální zařízení a zateplena budova mateřské školy, která je naší součástí. Spolupráce s partnerskou školou Naše škola navázala spolupráci se ZŠ a MŠ Vlkaneč, která se profiluje podobným způsobem jako naše škola. Jedná se o venkovskou školu s menším počtem žáků ve třídách, s podobnými podmínkami a problémy. Spolupráce probíhá na úrovni pedagogické i žákovské. Pedagogové si mezi sebou vyměňují zkušenosti a názory. Žáci se setkávají při sportovních a kulturně vzdělávacích akcích. Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce se zákonnými zástupci se neustále rozvíjí. Mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími. Dvakrát ročně pořádáme rodičovské schůzky nebo konzultace. Zákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek a mohou školu kontaktovat i elektronicky. Vybavenost školy Snažíme se využívat moderní vzdělávací technologie, kterými je škola vybavena. Základ tvoří 2 interaktivní tabule Smart Board a jejich příslušenství, dále 25 počítačových stanic pro žáky ve dvou odborných učebnách. V rámci programu EU peníze do škol učitelé dokončili tvorbu digitálních učebních materiálů pro využití v IA tabulích a pro posílení interaktivní výuky. K dispozici je i technická učebna k výuce chemie a fyziky. 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,46 61 a více let celkem ,0 % 7,69 92,31 100,0 x 2

5 Zaměstnanci školy: Vladmír Nesnídal, Marcela Palošová, Soňa Pavlasová, Pavla Devátá, Helena Arientová, Dagmar Hozová, Irena Marousková, Lenka Kuželová, Miroslava Prchalová, Irena Kratochvílová, Lenka Zemanová Dole: Iva Burešová 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen ,38 střední odborné úplné střední ,08 vyšší odborné vysokoškolské ,54 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,36 školy učitel druhého stupně základní ,55 školy učitel náboženství vychovatel ,09 pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem ,0 3

6 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 63 Cizí jazyk 0 Matematika 58 Prvouka 0 Přírodověda 50 Vlastivěda 100 Hudební výchova 50 Výtvarná výchova 0 Pracovní činnosti 100 Tělesná výchova 75 Volitelné předměty 0 předmět % Český jazyk 75 Cizí jazyk 0 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 0 Přírodopis 100 Zeměpis 0 Dějepis 75 Občanská výchova 0 Výchova ke zdraví 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 0 Pracovní činnosti 100 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 29 Informatika 100 Mediální výchova 100 Environmentální vých. 100 Praktika Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Mgr. Irena Marousková Č N pro II. st. AJ Helena Arientová Vychovatelství PČ I. st., Prv, Př Mgr. Soňa Pavlasová Učitelství pro I. st. I. st. Lenka Kuželová Vychovatelství I. st., AJ I. st., HV, OV,ČJ, D, VZ, AP Irena Kratochvílová Vychovatelství I. st., VV II. st. Mgr. Pavla Devátá RJ, HV II.st. vychovatelka Mgr. Marcela Palošová Učitelství pro I. st. I. st., AJ II. st., HV PaedDr. Dagmar Hozová ČJ D pro II. st. ČJ D, OV Mgr. Vladimír Nesnídal M PČ pro SŠ M PČ, TV Ing. Iva Burešová M Inf pro ZŠ a SŠ M, Inf, MV, Vol (NJ), F, TV Mgr. Miroslava Prchalová Př Ch pro II. st. Př, Ch, Z, EV 4

7 2.6 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 0 0 do 10 let 0 0 do 15 let 2 18,18 do 20 let 1 9,09 nad 20 let 8 72,73 celkem ,0 2.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet Nástupy: 0 Odchody: 1 Odchod: pí Devátá ke školní družina (snížení počtu pracovníků z důvodu úsporných opatření) 3. Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program Škola pro všechny škola pro život 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolí Další cizí jazyk, si musí ve stejné časové dotaci vybrat z jiných volitelných obsahů. 3.1 Volitelné předměty a zájmové kroužky název volitelného předmětu počet zařazených žáků Fyzikální praktika 8 Konverzace v anglickém jazyce 8 Psaní všemi 10 5 Německý jazyk 11 Seminář z matematiky 8 Matematická praktika 5 název kroužku počet zařazených žáků Hasičský kroužek (Vojtěch Konečný) 13 Hudební kroužek (ZUŠ Mgr. B. Mrázková) 13 Sportovní hry (Mgr. Palošová) 15 Florbal (Mgr. Palošová) 8 Hasičský kroužek, Sportovní hry a Florbal spadaly pod DDM Čáslav. Nabízeny jsou i kroužky jiné, ale pro malý počet zájemců nemohou být otevřeny (školní kroužek min. 7 účastníků, kroužek pod DDM min. 8 účastníků). 5

8 4. Počty žáků, přijetí do 1.ročníku, přestupy 4.1 Počty žáků školy k třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Přestup žáků ročník Do ZŠ Ze ZŠ počet žáků - stav Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 4 střední odborné učiliště 5 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU počet žáků ve ŠD 0 počet žáků ve ŠJ 0 počet žáků celkem 3 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Ve škole zaznamenáváme poměrně velkou migraci žáků, která souvisí se stěhováním zákonných zástupců žáků. 6

9 Vycházející žáci: nahoře: tř.uč. PaedDr. Dagmar Hozová, Kristina Vaňková, Anna Patáková, Denisa Kunášková, Jan Prchal, Ondřej Vondra, Jan Musil, Jiří Kuthan, Jiří Hájek Dole: Daniel Kolovecký, Tomáš Mikyska, Lukáš Podaný 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli prospěli neprospěli s vyznamenáním I. II. I. II. I. II celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování I. II. I. II

10 celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele I. II. I. II. 1.A A A A A A A A A celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního důtka třídního učitele důtka ředitele školy učitele I. II. I. II. I. II. 1.A A A A A A A A A celkem Komisionální přezkoušení žáků- II. pololetí třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.A A A A A A A A A 0 0 celkem 0 0 8

11 5.6 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A A A A A A A A A celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. II. I. II. I. II. I. II. 1.A ,38 37, ,11 2.A A , A ,14 51, ,94 5.A ,50 89, A ,11 50, A ,60 76, A ,88 49, A ,18 69, celkem ,79 498, ,05 Postihy a pochvaly za co uděleny: Pochvaly: za reprezentaci v okresním kole Olympiád v českém jazyce, matematice a dalších matematických soutěžích, za reprezentaci v okresním kole Dějepisné olympiády Postihy: za časté zapomínání domácích úkolů a pomůcek, za nevhodné chování k vyučujícím a vulgární vyjadřování, za vulgární vyjadřování a svévolné opuštění školy, za velké množství neomluvených hodin 6. Testování žáků V tomto školním roce proběhlo v naší škole několik testovacích akcí. Nejprve to bylo testování 7. ročníku CLOSE, které navazovalo na předchozí testování 6. ročníku TIMSS a PIRLS, potom testy KALIBRO pro 5. a 9. ročník a nakonec celoplošné testování 5. a 9. ročníků ve druhé generální zkoušce. Testy Kalibro a celoplošné se od sebe liší formou i druhem úloh. 6.1 CLOSE Testovány byly kompetence k učení (39,57%), matematika (57,4%), český jazyk (44,76%), čtenářská gramotnost (52,34%). 9

12 6.2 KALIBRO Testováno: český jazyk, matematika, humanitní základ, přírodovědný základ, anglický jazyk 5.r. 67,2% 37,4% 75% 60,3% 65,6% 9.r. 66,8% 57% 64,4% 60,9% 50,9% V 5. ročníku byl testován žák s SVP (speciálními vzdělávacími potřebami). 6.3 Celoplošné testování 5. a 9. ročníků Proběhly testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. 5.r. Matematika: slovní úlohy, geometrie, počítání s čísly, 2 stupně obtížnosti, do 2. stupně postoupili jen ti zdatnější Výsledek: 50% (testován byl i žák se speciálními vzdělávacími potřebami) Český jazyk: sloh a literatura, větná skladba, porozumění textu, pravopis a mluvnice, slovní zásoba a slovotvorba Výsledek: 71,61% (testován byl i žák se speciálními vzdělávacími potřebami) Anglický jazyk: poslech, čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba Výsledek: 66,86% 9.r. Matematika: počítání s čísly, geometrie, slovní úlohy Výsledek: 56% Český jazyk: slovní zásoba a slovotvorba, sloh a literatura, porozumění textu, pravopis a mluvnice, větná skladba Výsledek: 79,39% Anglický jazyk: poslech, čtení s porozuměním, slovní zásoba, gramatika Výsledek: 51,6% 7. Hospitační činnost 7.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 9 Zástupkyně ředitelky školy 4 Ostatní pracovníci 8 celkem 21 Z praktických důvodů pokračujeme ve vzájemných hospitacích učitelů; ředitelka školy hospituje v základní škole, zástupkyně ředitelky ve školní družině a mateřské škole. Z výsledků hospitací v ZŠ je zřejmé, že se učitelé snaží stále zdokonalovat vzdělávací proces a zavádějí inovativní způsoby do výuky. 10

13 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Plnění ŠVP v jednotlivých oblastech; 1 všichni (1.+2. pol.) tvorba výukových materiálů (EU dotace) Změny legislativy od , 2/ Mr Podpora matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ /didaktické situace ve vyučování 1. 12/ Bu 8.2 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 2 Vánoční prázdniny 6 3 Jednodenní pololetní prázdniny 1 1 Jarní prázdniny 5 5 Velikonoční prázdniny 2 1 Celkem Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. Plán práce v samostudiu pedag. pracovníků: tvorba výukových materiálů (EU dotace peníze školám), plnění ŠVP v jednotlivých oblastech, práce na změně ŠVP od ). Snažíme se využít i nabídky seminářů v Praze a jiných městech, ale vzhledem k velikosti školy máme problém se zastupitelností chybějících učitelů je příliš finančně nákladné (1 suplovaná hodina = dvojnásobek průměrné hodinové mzdy). 9. ICT standard a plán 9.1 Pracovní stanice počet Počet skutečnost plán Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 2 10 učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě 7 5 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem

14 9.2 Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 2 Novější vyhovuje standardu ICT Připojení k internetu služba skutečnost plán Rychlost 24Mb/2Mb 20480/2048 Agregace 1:10 1:10 Veřejné IP adresy ANO ANO Neomezený přístup na ANO ANO internet Oddělení VLAN (pedagog, ANO ANO žák) QoS (vzdálená správa) ANO ANO Filtrace obsahu ANO ANO Antispam ANO ANO Antivir ANO ANO 9.4 Prezentační a grafická technika technika skutečnost plán Datový projektor 4 3 Dotyková tabule 2 2 Tiskárny 5 6 Kopírovací stroj 2 2 Scanner Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Programy odborného zaměření Silcom 3 moduly (M, F, AJ) Terasoft 25 moduly (ČJ, M, Př, Ch, NJ, AJ, Vl) Encyklopedie 8 modulů (historie, internet, příroda, literatura) Výuka na interaktivní tabuli Smart Board 2 ks Je využíván internet, kde je umístěno množství výukových digitálních a interaktivních materiálů; rovněž využíváme materiály samostatně vytvořené v rámci dotace EU peníze školám. 9.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti 10 - P Vzdělávání poučených uživatelů 3 11 S Specifické vzdělávání 0 0 M - Vzdělávání ICT koordinátorů

15 9.7 Další ukazatele skutečnost plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky 400 MB 400 MB Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) USB ANO Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové _ 500 MB prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a ANO ANO službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy NE ANO Čerpání EU dotace peníze školám byla ukončena v únoru Po dotaci v projektu Modernizaci Základní školy ve Žlebech v létě 2012 jsme dále zlepšili technické vybavení v této oblasti (druhá interaktivní tabule, 8 nových počítačových stanic, další projektor). Modernizujeme tím výuku ve všech vyučovacích předmětech. ICT plán se podařilo v mnoha oblastech překročit; zdokonalovat se dá stále. 10. Zájmové vzdělávání: školní družina 10.1 Školní družina 10.2 Program a jeho plnění Oddělení Počet žáků Počet vychovatelek pravidelná docházka celkem 20 1 Pro děti z I. stupně je přímo v budově školy vyhrazena učebna ŠD, která je vybavena hračkami a různým pracovním materiálem. Děti se tady v době mezi vyučováním a návratem domů mohou hrát, sledovat televizi či video nebo vytvářet různé výrobky a výkresy. 1) společensko prospěšné činnosti osobní hygiena, oblékání, péče o pořádek a čistotu 2) činnost tělovýchovná a rekreační zájmové vycházky, stolní, společ. a tvořivé hry, sportovní hry a soutěže v tělocvičně i v přírodě, zimní sporty 3) pracovně - zájmová činnost práce z přírodních materiálů, barevných papírů, látek, vlny, výroba vánočních a velikonočních ozdob, využití moderních technik při výrobě, výzdoba oken a chodeb v budově školy, vyšívání dle předloh 4) estetická činnost lidové tradice, chování v kulturních zařízeních, ilustrace divadelních představení, skupinové malování, nácvik různých kulturních akcí, využití dětských časopisů - Pojď si hrát, Dupito, Pastelka 13

16 10.3 Akce ŠD: Září : 1. Seznámení žáků s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti při práci, hře, při hrách v tělocvičně, rozhovory o slušném chování a dodržování hyg. návyků, důležitá telefonní čísla 2. Vzpomínky na prázdniny (obrázky) 3. Hry v zámeckém parku 4. Skládanka z papíru (vlaštovka, košíček na chytání korálků) 5. Podzimní květiny (astry, slunečnice práce s barevným a krepovým papírem, nůžkami, lepidlem, vlnou, drátkem, přírodním materiálem) 6. O dvanácti měsíčkách - úryvek z knihy Není škola jako škola M. Ďuričková (kreslení dle fantazie dětí) 7. Hry na školním hřišti, v tělocvičně 8. Učíme se správně chovat a stolovat V restauraci 9. Vycházka do obory Říjen: 1. Říkadla, básničky, písničky s podzimní tematikou 2. Vycházky do okolí sběr přírodního materiálu 3. Závěsná dekorace z javorových listů a kaštanů 4. Zdravá dobrota na svačinu veselá jablíčka a hrušky (vystřihování a kreslení) 5. Podzim je doba sklizně maminka zavařuje ovoce (tiskátka z jablek tempera dokreslena tuší) 6. Houbařská sezóna je v plném proudu soutěž HOUBAŘ DNE (vycházka do lesa) 7. Muchomůrka červená ( vyrábíme z ruliček od toaletního papíru) 8. Hry na koberci, stolní hry 9. Halloween (vyrábíme z polystyrenu) Listopad: 1. Draci (výroba dekorace) 2. Ukončení houbařské sezóny soutěž HOUBAŘ DNE 3. Míčové hry v tělocvičně 4 Přijel k nám cirkus - zábava ve ŠD děti si připravují představení 5. Moje nejmilejší kniha (čteme z knih, které děti donesou) 6. Kvízy,křížovky, hádanky 7. Aby zvířátka zima nezaskočila stavíme domečky v lese 8. Za měsíc HO budeme hledat vyrábíme prasátko pro štěstí Prosinec: 1. Advent ( nezaměnitelný předvánoční čas) 2. Mikuláš je za dveřmi 3. Zimní a vánoční dekorace (dekorace do aranžovací hmoty) 4. Příprava drobných dárků pod stromeček 5. Hrajeme si ve ŠD, sportujeme v tělocvičně 6. Zpíváme vánoční koledy, těšíme se na Štědrý večer (Františkovy Vánoce) 7. Zimní zvyky a radovánky na sněhu (dle počasí) 8. Vánoční besídka 14

17 Leden : 1. Knihy a dárečky, které jsme našly pod vánočním stromečkem (čtení, vyprávění, kreslení) 2. Hrátky na sněhu - bobování, sáňkování, vyšlapáváme obrázky do sněhu 3. Sněhuláci (materiál dle počasí sníh či papírové koule) 4. Teplé oblečení do zimy (práce s inkoustem či tuší) 5. Nezapomínáme na ptáčky a zvířátka v lese 6. Hry v tělocvičně (na zručnost, vytrvalost, obratnost) 7. Lidové pranostiky aj.- hádanky, křížovky, kvízy, soutěže Únor : 1. Sáňkování, bobování, vycházky( dle počasí ) 2. Ve světě pohádek a filmů (čtení, kreslení, vyprávění, využití cd) 3. Děti baví děti (děti v roli herců - scénky, vtipy, kouzla,cvičení, tan. vystoupení, písničky.) 4. Masopust (vyprávění, masky, rej masek v družině) 5. Sportujeme v tělocvičně Březen : Duben : Květen : Červen : 1. Vítání jara (básničky,písničky, vyprávění, hry.) 2. Příroda pod lupou (hledáme a posloucháme první posly jara v přírodě) 3. Výrobky a výzdoba s jarní tématikou (zlatice, žába) 4. Výrobky a výzdoba s velikonoční tematikou 5. Hry v tělocvičně 1. Vycházky do jarní přírody (zámecký park) 2. Hry, písničky, soutěže v přírodě Zlatá brána, Ovečky pojďte domů, Škatulata 3. Jídelní lístek a název restaurace mnoho napoví.(výrobek, soutěžní hra ) 4. Slet čarodějnic (malování křídou na silnici před školou) 5. Sportovní aktivity na hřišti, v přírodě 1. Dáreček pro milovanou maminku (rozkvetlý keř) 2. Sportování na hřišti, v tělocvičně (soutěže v různých sportovních disciplínách, hry) 3. Poznáváme rostliny vycházka do okolí (zámecký park, obora) 4. K jaru patří skákat panáka (soutěž, výrobek) 5. Tvoříme a hrajeme si v lese 1. Hry a sportování na školním hřišti (v tělocvičně) 2. Jak se zachovám (aktuálně vzhledem k povodním v ČR) 3. Děti mají svůj svátek (zábavné odpoledne ve školní družině) 4. Prázdniny podle mých představ (vyprávění, obrázky) 5. Rozkvetlá louka (výrobek) 7. Indiánské léto (ind. písmo, výrobky, hra) 6. Těšíme se na prázdniny V tomto školním roce vedla školní družinu paní učitelka Pavla Devátá. Vybavení ŠD je průběžně doplňováno během roku. Nové židličky a stoly, které byly v plánu, přesouváme z finančních důvodů na dobu dalších školních let. 15

18 11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 11.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků Celkem 0 0 Oblast pedagogicko psychologického poradenství slovo školního psychologa Ve školním roce 2012/2013 byla pedagogicko - psychologická diagnostika plně zajišťována PPP Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora. Vzhledem k této skutečnosti působení školní psycholožky se zaměřilo především na individuální a skupinovou reedukační péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo výukovými obtížemi. Individuální setkání a jedno skupinové setkání se uskutečňovala 1 x týdně. Individuální péče byla poskytována 3 žákům (první, třetí a pátý ročník), skupinové reedukace se zúčastňovali 3 žáci osmého ročníku. Podpůrná, resp. vyrovnávací opatření v rámci výuky, byla průběžně konzultována s učiteli a s rodiči těchto žáků. Požadavky výuky a individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly aktualizovány také na základě přímého pozorování ve vyučování. U jedné žákyně byla posouzena profesní orientace. Pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku se uskutečnily dvě besedy k problematice vstupu dětí do ZŠ. U jednoho předškoláka byl doporučen odklad školní docházky. PhDr. Jana Žítková 12. Akce školy (výlety, exkurze, vystoupení, soutěže), úspěchy žáků Typ akce Ročník Datum Název akce Druh, místo Výuka 1. 5.r. 2/13 4/13 Plavecký kurz Čáslav, Pav, Pl, plavání Exkurze 6. 9.r Europa Jagellonica KH Hz, Ne,Kž, Pav r Přehlídka škol, Kolín Hz, Pr r Dýňový svět, Nová Ves u Leštiny Kr, Pl 16

19 Školní výlety 4. 9.r Neviditelná výstava, Pav,Bu Praha 8.r zámek - Pardubice Pr r Výstava betlémů, Čáslav, Kr 6.+7.r knihovna Čáslav Kž, Bu 8.+9.r Vlašský dvůr KH Hz, Pr 6.+7.r Divadelní zákulisí Čáslav, Pav 6.+7.r Pila Žleby Ne 5. 9.r Zámek Žleby Třídní uč r Celoškolní exkurze Opočno, Hradec Král. tř. učitelé 4.r Praha Pav 2.,3.,5 r Kozohlody - ranč Kr 7.r Kolín Kž 8.r Konopáč Pr, Kr 1.r Čáslav Pl 4.r Lichnice Pav 9.r Zbyslavec Pl, Mr,Kr 6.r Stvořidla Bu Projekty r Dopravní výchova BESIP Škola Žleby Pav, p. Hanzlíková dívky poslepu o tělocviku Bu 6.,7.,9.r. listopad 2012 hrabání listí v oboře Ne r Afrika kolem nás tř.uč r Beseda časopisu Bu + vyučující Junior 8.+9.r Šikana KH knihovna Hz, Pr beseda(prevence) 1.-9.r Ekologická beseda vyučující + Agentura42 6.r Žleby Kž 6.+7.r Beseda s peery- peeři + Pl xenofobie, rasismus Koncerty 1.st Koncert ZUŠ Škola Žleby Soutěže r r Olympiáda v čes. jaz. Dějepisná olympiáda Školní a okresní kolo (7žáků, 2 žáci), Hz Školní a okresní kolo (11žáků, 4 žáci), Hz 6.r. Mezinárodní soutěž Kž v psaní dopisů vybraní žáci Matematická olymp. (1 žák),bu 6.+7.r Pythagoriáda KH okresní kolo (3 žáci), Ne vybraní žáci květen 2013 Požární ochrana Okresní kolo očima dětí 5.r Pythagoriáda KH Okresní kolo, Kr Kulturní představení r Planeta Země - zeměpisný pořad, Čáslav Ekvádor 1.-3.r Čertova nevěsta tř.uč r Výstava knih OÚ + Pav soutěž r Příhody lišky škola, vyučující 17

20 Bystroušky, divadlo 1.-5.r. + MŠ Potrestaná Lakota divadélko Kůzle, vyuč. Ostatní akce 6.r Testování CLOSE 6. roč.+ peeři Spaní ve škole Bu r. + 8.r Mikulášská nadílka tř. uč r Spaní ve škole Kr r Bruslení, Kutná Hora tř. uč r Matematický klokan Bu r. leden - únor Testování Kalibro Pav, Kž,Ne,Pl,PrHz, 2013 všichni žáci Jaro 2013 Sběr papíru a kartonu vybraní žáci Naše výstava v HB Kr r. květen červen 2013 Testování 5. a 9. ročníků všichni žáci celý rok Sběr zátek od PET lahví pomoc postiženému dítěti Sportovní zájemci D+CH Přespolní běh Bu akce žáci + učitelé turnaj ve stol. tenise Bu vybraní žáci Plavecko-běžecký Bu pohár v KH 4. 8.r Florbal Čáslav, Pl Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce PO očima dětí výt. soutěž Dějepisná olympiáda Olympiáda v českém jazyce Pythagoriáda Matematická olympiáda Plavecko-běžecký pohár Výsledek, umístění 2. místo David Šulc, 4. ročník okresní kolo Jan Prchal 9.r., Anna Patáková 9.r. okresní kolo Jan Prchal 9.r., Anna Patáková 9.r. 1. místo v okresní kole Vojtěch Pavlas, 6. ročník, 1. místo v okresní kole Vojtěch Pavlas, 6. ročník, 5. místo Tomáš Mikyska, 9. roč. v kat. 8. a 9. roč. Letos jsme zaznamenali výborné výsledky v Pythagoriádě a Matematické olympiádě. 13. Prevence sociálně patologických jevů 13.1 Prevence sociálně patologických jevů komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Mgr. Miroslava Prchalová Pedagogičtí pracovníci školy Seznámeni, jak postupovat v případě soc.pat. jevů Školní vzdělávací program Přepracován v roce 2010 Etika a právní výchova Zahrnuto v OV Výchova ke zdravému životnímu stylu Samostatný PT Výchova ke zdraví Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Podle potřeby ve vybraných kapitolách všech předmětů předmětů Formy a metody působení na žáky, které Výklad, rozhovor, samostatná práce, s práce se zaměřují na osobnostní rozvoj a s médii, projekty, výtvarná praxe, dramatická sociální chování výchova 18

21 Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Přepracovává se každý školní rok Zájmové kroužky, akce školy, aktivity ve škole Všichni zaměstnanci školy Pozorování, výklad, rozhovor, samostatná práce, s práce s médii, projekty, výtvarná praxe, dramatická výchova Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Brožury, video, DVD, letáky Ano, sankce - MPP Návštěvy kina, divadla, exkurze, sportovní soutěže, přednášky, beseda o šikaně v kutnohorské knihovně, PEER aktivisté 13.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 0 Šikanování 0 Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2012/2013 Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla na 1. i 2. stupni začleněna za pomoci všech pedagogických pracovníků do následujících předmětů: výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodověda, přírodopis, vlastivěda, český jazyk, prvouka, výtvarná výchova, občanská výchova. Systematická výuka a výchova žáků První stupeň ( ročník) Zde byla vybraná témata nenásilně zařazena do výuky. Jejich obsah žákům prezentovali třídní učitelé. Převážná část preventivního programu na prvním stupni byla v loňském školním roce věnována rozvoji schopnosti komunikovat, diskutovat, řešit problémy a konflikty a vyjadřovat své názory v komunitním kruhu třídy. 19

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2007-2008 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy 1 Schváleno

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2008-2009 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j.:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více