Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

2 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Personální údaje Vzdělávací program školy Počty žáků, přijetí do 1.r., přestupy Výsledky vzdělávání žáků Testování žáků Hospitační činnost Další vzdělávání pedagogických pracovníků ICT standard a plán Zájmové vzdělávání školní družina Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci Akce školy, úspěchy žáků Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizik a školní úrazy Spolupráce s rodiči, školská rada Údaje o hospodaření Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi Kontroly Výroční zpráva o poskytování informací Projednání výroční zprávy... 26

3 Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: ZŠ a MŠ Žleby 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Žleby Adresa školy Školní 190, Žleby IČ Bankovní spojení /0600 DIČ CZ Telefon/fax , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Žleby Součásti školy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ IZO zařízení Vedoucí a hospodářští Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy pracovníci Helena Arientová, zástupkyně ředitelky Daniela Urbánková, vedoucí učitelka MŠ Hana Slavíková, vedoucí ŠJ Ing. Ivana Ronovská, účetní Eva Viltová, mzdová účetní Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Výchovně vzdělávací činnost 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 75 * Základní škola 200 Školní družina 20 Školní jídelna (ZŠ+MŠ) 260 * Kapacita MŠ 75 míst je zanesena ve školském rejstříku z dob minulých; skutečná kapacita je ale v současnosti max. 50 míst jedno oddělení je prázdné a nezařízené. 1.3 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem a kapacitou 200 žáků. Škole je zřizovatelem udělena výjimka z průměrného počtu žáků. V tomto školním roce jsme spojovali ročníky do tříd na I. stupni z důvodu nízkého počtu žáků (2.+4., 3.+5.r.) První ročník byl samostatný. Charakteristika žáků Žáky tvoří děti ze Žlebů, Markovic, Zehub, Kamenných Mostů, Hostovlic a Vinař. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování. 1

4 Charakteristika pedagogického sboru V pedagogickém sboru pracují zkušení pedagogové. Všichni učitelé se zúčastňují kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na moderní formy vyučování. Pedagogický sbor je stabilizovaný, svoji pedagogickou odborností pokrývá většinu předmětů. Dlouhodobé projekty Pedagogové vzájemně spolupracují na školních i třídních projektech. Pořádáme řadu tematických exkurzí, lyžařské kurzy a samostatně uskutečňujeme plavecký výcvik pro žáky 1. stupně, volitelně nabízíme i vodácký kurz. Zúčastňujeme se kulturních akcí v divadle a kině. Spolupráce s obcí Obec Žleby, zřizovatel školy, zajišťuje škole finanční podmínky pro provoz. Vzhledem k nižšímu počtu žáků uděluje obec škole každoročně výjimku z průměrného počtu žáků a uhrazuje škole rozdíl výdajů určených normativem a skutečnou potřebou školy. V posledních letech se obec výrazně podílela na úpravách ve škole. Díky přidělené dotaci bylo zrekonstruováno sociální zařízení a zateplena budova mateřské školy, která je naší součástí. Spolupráce s partnerskou školou Naše škola navázala spolupráci se ZŠ a MŠ Vlkaneč, která se profiluje podobným způsobem jako naše škola. Jedná se o venkovskou školu s menším počtem žáků ve třídách, s podobnými podmínkami a problémy. Spolupráce probíhá na úrovni pedagogické i žákovské. Pedagogové si mezi sebou vyměňují zkušenosti a názory. Žáci se setkávají při sportovních a kulturně vzdělávacích akcích. Spolupráce se zákonnými zástupci Spolupráce se zákonnými zástupci se neustále rozvíjí. Mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími. Dvakrát ročně pořádáme rodičovské schůzky nebo konzultace. Zákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek a mohou školu kontaktovat i elektronicky. Vybavenost školy Snažíme se využívat moderní vzdělávací technologie, kterými je škola vybavena. Základ tvoří 2 interaktivní tabule Smart Board a jejich příslušenství, dále 25 počítačových stanic pro žáky ve dvou odborných učebnách. V rámci programu EU peníze do škol učitelé dokončili tvorbu digitálních učebních materiálů pro využití v IA tabulích a pro posílení interaktivní výuky. K dispozici je i technická učebna k výuce chemie a fyziky. 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,46 61 a více let celkem ,0 % 7,69 92,31 100,0 x 2

5 Zaměstnanci školy: Vladmír Nesnídal, Marcela Palošová, Soňa Pavlasová, Pavla Devátá, Helena Arientová, Dagmar Hozová, Irena Marousková, Lenka Kuželová, Miroslava Prchalová, Irena Kratochvílová, Lenka Zemanová Dole: Iva Burešová 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen ,38 střední odborné úplné střední ,08 vyšší odborné vysokoškolské ,54 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,36 školy učitel druhého stupně základní ,55 školy učitel náboženství vychovatel ,09 pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem ,0 3

6 2.4 Aprobovanost výuky a) 1. stupeň b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 63 Cizí jazyk 0 Matematika 58 Prvouka 0 Přírodověda 50 Vlastivěda 100 Hudební výchova 50 Výtvarná výchova 0 Pracovní činnosti 100 Tělesná výchova 75 Volitelné předměty 0 předmět % Český jazyk 75 Cizí jazyk 0 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 0 Přírodopis 100 Zeměpis 0 Dějepis 75 Občanská výchova 0 Výchova ke zdraví 0 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 0 Pracovní činnosti 100 Tělesná výchova 0 Volitelné předměty 29 Informatika 100 Mediální výchova 100 Environmentální vých. 100 Praktika Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Mgr. Irena Marousková Č N pro II. st. AJ Helena Arientová Vychovatelství PČ I. st., Prv, Př Mgr. Soňa Pavlasová Učitelství pro I. st. I. st. Lenka Kuželová Vychovatelství I. st., AJ I. st., HV, OV,ČJ, D, VZ, AP Irena Kratochvílová Vychovatelství I. st., VV II. st. Mgr. Pavla Devátá RJ, HV II.st. vychovatelka Mgr. Marcela Palošová Učitelství pro I. st. I. st., AJ II. st., HV PaedDr. Dagmar Hozová ČJ D pro II. st. ČJ D, OV Mgr. Vladimír Nesnídal M PČ pro SŠ M PČ, TV Ing. Iva Burešová M Inf pro ZŠ a SŠ M, Inf, MV, Vol (NJ), F, TV Mgr. Miroslava Prchalová Př Ch pro II. st. Př, Ch, Z, EV 4

7 2.6 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 0 0 do 10 let 0 0 do 15 let 2 18,18 do 20 let 1 9,09 nad 20 let 8 72,73 celkem ,0 2.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet Nástupy: 0 Odchody: 1 Odchod: pí Devátá ke školní družina (snížení počtu pracovníků z důvodu úsporných opatření) 3. Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program Škola pro všechny škola pro život 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník Škola má povinnost nabídnout žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolí Další cizí jazyk, si musí ve stejné časové dotaci vybrat z jiných volitelných obsahů. 3.1 Volitelné předměty a zájmové kroužky název volitelného předmětu počet zařazených žáků Fyzikální praktika 8 Konverzace v anglickém jazyce 8 Psaní všemi 10 5 Německý jazyk 11 Seminář z matematiky 8 Matematická praktika 5 název kroužku počet zařazených žáků Hasičský kroužek (Vojtěch Konečný) 13 Hudební kroužek (ZUŠ Mgr. B. Mrázková) 13 Sportovní hry (Mgr. Palošová) 15 Florbal (Mgr. Palošová) 8 Hasičský kroužek, Sportovní hry a Florbal spadaly pod DDM Čáslav. Nabízeny jsou i kroužky jiné, ale pro malý počet zájemců nemohou být otevřeny (školní kroužek min. 7 účastníků, kroužek pod DDM min. 8 účastníků). 5

8 4. Počty žáků, přijetí do 1.ročníku, přestupy 4.1 Počty žáků školy k třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Přestup žáků ročník Do ZŠ Ze ZŠ počet žáků - stav Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 4 střední odborné učiliště 5 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU počet žáků ve ŠD 0 počet žáků ve ŠJ 0 počet žáků celkem 3 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Ve škole zaznamenáváme poměrně velkou migraci žáků, která souvisí se stěhováním zákonných zástupců žáků. 6

9 Vycházející žáci: nahoře: tř.uč. PaedDr. Dagmar Hozová, Kristina Vaňková, Anna Patáková, Denisa Kunášková, Jan Prchal, Ondřej Vondra, Jan Musil, Jiří Kuthan, Jiří Hájek Dole: Daniel Kolovecký, Tomáš Mikyska, Lukáš Podaný 5. Výsledky vzdělávání žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli prospěli neprospěli s vyznamenáním I. II. I. II. I. II celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování I. II. I. II

10 celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele I. II. I. II. 1.A A A A A A A A A celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního důtka třídního učitele důtka ředitele školy učitele I. II. I. II. I. II. 1.A A A A A A A A A celkem Komisionální přezkoušení žáků- II. pololetí třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.A A A A A A A A A 0 0 celkem 0 0 8

11 5.6 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A A A A A A A A A celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. II. I. II. I. II. I. II. 1.A ,38 37, ,11 2.A A , A ,14 51, ,94 5.A ,50 89, A ,11 50, A ,60 76, A ,88 49, A ,18 69, celkem ,79 498, ,05 Postihy a pochvaly za co uděleny: Pochvaly: za reprezentaci v okresním kole Olympiád v českém jazyce, matematice a dalších matematických soutěžích, za reprezentaci v okresním kole Dějepisné olympiády Postihy: za časté zapomínání domácích úkolů a pomůcek, za nevhodné chování k vyučujícím a vulgární vyjadřování, za vulgární vyjadřování a svévolné opuštění školy, za velké množství neomluvených hodin 6. Testování žáků V tomto školním roce proběhlo v naší škole několik testovacích akcí. Nejprve to bylo testování 7. ročníku CLOSE, které navazovalo na předchozí testování 6. ročníku TIMSS a PIRLS, potom testy KALIBRO pro 5. a 9. ročník a nakonec celoplošné testování 5. a 9. ročníků ve druhé generální zkoušce. Testy Kalibro a celoplošné se od sebe liší formou i druhem úloh. 6.1 CLOSE Testovány byly kompetence k učení (39,57%), matematika (57,4%), český jazyk (44,76%), čtenářská gramotnost (52,34%). 9

12 6.2 KALIBRO Testováno: český jazyk, matematika, humanitní základ, přírodovědný základ, anglický jazyk 5.r. 67,2% 37,4% 75% 60,3% 65,6% 9.r. 66,8% 57% 64,4% 60,9% 50,9% V 5. ročníku byl testován žák s SVP (speciálními vzdělávacími potřebami). 6.3 Celoplošné testování 5. a 9. ročníků Proběhly testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. 5.r. Matematika: slovní úlohy, geometrie, počítání s čísly, 2 stupně obtížnosti, do 2. stupně postoupili jen ti zdatnější Výsledek: 50% (testován byl i žák se speciálními vzdělávacími potřebami) Český jazyk: sloh a literatura, větná skladba, porozumění textu, pravopis a mluvnice, slovní zásoba a slovotvorba Výsledek: 71,61% (testován byl i žák se speciálními vzdělávacími potřebami) Anglický jazyk: poslech, čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba Výsledek: 66,86% 9.r. Matematika: počítání s čísly, geometrie, slovní úlohy Výsledek: 56% Český jazyk: slovní zásoba a slovotvorba, sloh a literatura, porozumění textu, pravopis a mluvnice, větná skladba Výsledek: 79,39% Anglický jazyk: poslech, čtení s porozuměním, slovní zásoba, gramatika Výsledek: 51,6% 7. Hospitační činnost 7.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 9 Zástupkyně ředitelky školy 4 Ostatní pracovníci 8 celkem 21 Z praktických důvodů pokračujeme ve vzájemných hospitacích učitelů; ředitelka školy hospituje v základní škole, zástupkyně ředitelky ve školní družině a mateřské škole. Z výsledků hospitací v ZŠ je zřejmé, že se učitelé snaží stále zdokonalovat vzdělávací proces a zavádějí inovativní způsoby do výuky. 10

13 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Plnění ŠVP v jednotlivých oblastech; 1 všichni (1.+2. pol.) tvorba výukových materiálů (EU dotace) Změny legislativy od , 2/ Mr Podpora matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ /didaktické situace ve vyučování 1. 12/ Bu 8.2 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 2 Vánoční prázdniny 6 3 Jednodenní pololetní prázdniny 1 1 Jarní prázdniny 5 5 Velikonoční prázdniny 2 1 Celkem Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. Plán práce v samostudiu pedag. pracovníků: tvorba výukových materiálů (EU dotace peníze školám), plnění ŠVP v jednotlivých oblastech, práce na změně ŠVP od ). Snažíme se využít i nabídky seminářů v Praze a jiných městech, ale vzhledem k velikosti školy máme problém se zastupitelností chybějících učitelů je příliš finančně nákladné (1 suplovaná hodina = dvojnásobek průměrné hodinové mzdy). 9. ICT standard a plán 9.1 Pracovní stanice počet Počet skutečnost plán Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 2 10 učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě 7 5 pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Počet pracovních stanic celkem

14 9.2 Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic počet Starší 5 let 2 Novější vyhovuje standardu ICT Připojení k internetu služba skutečnost plán Rychlost 24Mb/2Mb 20480/2048 Agregace 1:10 1:10 Veřejné IP adresy ANO ANO Neomezený přístup na ANO ANO internet Oddělení VLAN (pedagog, ANO ANO žák) QoS (vzdálená správa) ANO ANO Filtrace obsahu ANO ANO Antispam ANO ANO Antivir ANO ANO 9.4 Prezentační a grafická technika technika skutečnost plán Datový projektor 4 3 Dotyková tabule 2 2 Tiskárny 5 6 Kopírovací stroj 2 2 Scanner Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) Programy odborného zaměření Silcom 3 moduly (M, F, AJ) Terasoft 25 moduly (ČJ, M, Př, Ch, NJ, AJ, Vl) Encyklopedie 8 modulů (historie, internet, příroda, literatura) Výuka na interaktivní tabuli Smart Board 2 ks Je využíván internet, kde je umístěno množství výukových digitálních a interaktivních materiálů; rovněž využíváme materiály samostatně vytvořené v rámci dotace EU peníze školám. 9.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti 10 - P Vzdělávání poučených uživatelů 3 11 S Specifické vzdělávání 0 0 M - Vzdělávání ICT koordinátorů

15 9.7 Další ukazatele skutečnost plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky 400 MB 400 MB Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) USB ANO Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové _ 500 MB prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a ANO ANO službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy NE ANO Čerpání EU dotace peníze školám byla ukončena v únoru Po dotaci v projektu Modernizaci Základní školy ve Žlebech v létě 2012 jsme dále zlepšili technické vybavení v této oblasti (druhá interaktivní tabule, 8 nových počítačových stanic, další projektor). Modernizujeme tím výuku ve všech vyučovacích předmětech. ICT plán se podařilo v mnoha oblastech překročit; zdokonalovat se dá stále. 10. Zájmové vzdělávání: školní družina 10.1 Školní družina 10.2 Program a jeho plnění Oddělení Počet žáků Počet vychovatelek pravidelná docházka celkem 20 1 Pro děti z I. stupně je přímo v budově školy vyhrazena učebna ŠD, která je vybavena hračkami a různým pracovním materiálem. Děti se tady v době mezi vyučováním a návratem domů mohou hrát, sledovat televizi či video nebo vytvářet různé výrobky a výkresy. 1) společensko prospěšné činnosti osobní hygiena, oblékání, péče o pořádek a čistotu 2) činnost tělovýchovná a rekreační zájmové vycházky, stolní, společ. a tvořivé hry, sportovní hry a soutěže v tělocvičně i v přírodě, zimní sporty 3) pracovně - zájmová činnost práce z přírodních materiálů, barevných papírů, látek, vlny, výroba vánočních a velikonočních ozdob, využití moderních technik při výrobě, výzdoba oken a chodeb v budově školy, vyšívání dle předloh 4) estetická činnost lidové tradice, chování v kulturních zařízeních, ilustrace divadelních představení, skupinové malování, nácvik různých kulturních akcí, využití dětských časopisů - Pojď si hrát, Dupito, Pastelka 13

16 10.3 Akce ŠD: Září : 1. Seznámení žáků s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti při práci, hře, při hrách v tělocvičně, rozhovory o slušném chování a dodržování hyg. návyků, důležitá telefonní čísla 2. Vzpomínky na prázdniny (obrázky) 3. Hry v zámeckém parku 4. Skládanka z papíru (vlaštovka, košíček na chytání korálků) 5. Podzimní květiny (astry, slunečnice práce s barevným a krepovým papírem, nůžkami, lepidlem, vlnou, drátkem, přírodním materiálem) 6. O dvanácti měsíčkách - úryvek z knihy Není škola jako škola M. Ďuričková (kreslení dle fantazie dětí) 7. Hry na školním hřišti, v tělocvičně 8. Učíme se správně chovat a stolovat V restauraci 9. Vycházka do obory Říjen: 1. Říkadla, básničky, písničky s podzimní tematikou 2. Vycházky do okolí sběr přírodního materiálu 3. Závěsná dekorace z javorových listů a kaštanů 4. Zdravá dobrota na svačinu veselá jablíčka a hrušky (vystřihování a kreslení) 5. Podzim je doba sklizně maminka zavařuje ovoce (tiskátka z jablek tempera dokreslena tuší) 6. Houbařská sezóna je v plném proudu soutěž HOUBAŘ DNE (vycházka do lesa) 7. Muchomůrka červená ( vyrábíme z ruliček od toaletního papíru) 8. Hry na koberci, stolní hry 9. Halloween (vyrábíme z polystyrenu) Listopad: 1. Draci (výroba dekorace) 2. Ukončení houbařské sezóny soutěž HOUBAŘ DNE 3. Míčové hry v tělocvičně 4 Přijel k nám cirkus - zábava ve ŠD děti si připravují představení 5. Moje nejmilejší kniha (čteme z knih, které děti donesou) 6. Kvízy,křížovky, hádanky 7. Aby zvířátka zima nezaskočila stavíme domečky v lese 8. Za měsíc HO budeme hledat vyrábíme prasátko pro štěstí Prosinec: 1. Advent ( nezaměnitelný předvánoční čas) 2. Mikuláš je za dveřmi 3. Zimní a vánoční dekorace (dekorace do aranžovací hmoty) 4. Příprava drobných dárků pod stromeček 5. Hrajeme si ve ŠD, sportujeme v tělocvičně 6. Zpíváme vánoční koledy, těšíme se na Štědrý večer (Františkovy Vánoce) 7. Zimní zvyky a radovánky na sněhu (dle počasí) 8. Vánoční besídka 14

17 Leden : 1. Knihy a dárečky, které jsme našly pod vánočním stromečkem (čtení, vyprávění, kreslení) 2. Hrátky na sněhu - bobování, sáňkování, vyšlapáváme obrázky do sněhu 3. Sněhuláci (materiál dle počasí sníh či papírové koule) 4. Teplé oblečení do zimy (práce s inkoustem či tuší) 5. Nezapomínáme na ptáčky a zvířátka v lese 6. Hry v tělocvičně (na zručnost, vytrvalost, obratnost) 7. Lidové pranostiky aj.- hádanky, křížovky, kvízy, soutěže Únor : 1. Sáňkování, bobování, vycházky( dle počasí ) 2. Ve světě pohádek a filmů (čtení, kreslení, vyprávění, využití cd) 3. Děti baví děti (děti v roli herců - scénky, vtipy, kouzla,cvičení, tan. vystoupení, písničky.) 4. Masopust (vyprávění, masky, rej masek v družině) 5. Sportujeme v tělocvičně Březen : Duben : Květen : Červen : 1. Vítání jara (básničky,písničky, vyprávění, hry.) 2. Příroda pod lupou (hledáme a posloucháme první posly jara v přírodě) 3. Výrobky a výzdoba s jarní tématikou (zlatice, žába) 4. Výrobky a výzdoba s velikonoční tematikou 5. Hry v tělocvičně 1. Vycházky do jarní přírody (zámecký park) 2. Hry, písničky, soutěže v přírodě Zlatá brána, Ovečky pojďte domů, Škatulata 3. Jídelní lístek a název restaurace mnoho napoví.(výrobek, soutěžní hra ) 4. Slet čarodějnic (malování křídou na silnici před školou) 5. Sportovní aktivity na hřišti, v přírodě 1. Dáreček pro milovanou maminku (rozkvetlý keř) 2. Sportování na hřišti, v tělocvičně (soutěže v různých sportovních disciplínách, hry) 3. Poznáváme rostliny vycházka do okolí (zámecký park, obora) 4. K jaru patří skákat panáka (soutěž, výrobek) 5. Tvoříme a hrajeme si v lese 1. Hry a sportování na školním hřišti (v tělocvičně) 2. Jak se zachovám (aktuálně vzhledem k povodním v ČR) 3. Děti mají svůj svátek (zábavné odpoledne ve školní družině) 4. Prázdniny podle mých představ (vyprávění, obrázky) 5. Rozkvetlá louka (výrobek) 7. Indiánské léto (ind. písmo, výrobky, hra) 6. Těšíme se na prázdniny V tomto školním roce vedla školní družinu paní učitelka Pavla Devátá. Vybavení ŠD je průběžně doplňováno během roku. Nové židličky a stoly, které byly v plánu, přesouváme z finančních důvodů na dobu dalších školních let. 15

18 11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 11.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků Celkem 0 0 Oblast pedagogicko psychologického poradenství slovo školního psychologa Ve školním roce 2012/2013 byla pedagogicko - psychologická diagnostika plně zajišťována PPP Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora. Vzhledem k této skutečnosti působení školní psycholožky se zaměřilo především na individuální a skupinovou reedukační péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo výukovými obtížemi. Individuální setkání a jedno skupinové setkání se uskutečňovala 1 x týdně. Individuální péče byla poskytována 3 žákům (první, třetí a pátý ročník), skupinové reedukace se zúčastňovali 3 žáci osmého ročníku. Podpůrná, resp. vyrovnávací opatření v rámci výuky, byla průběžně konzultována s učiteli a s rodiči těchto žáků. Požadavky výuky a individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly aktualizovány také na základě přímého pozorování ve vyučování. U jedné žákyně byla posouzena profesní orientace. Pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku se uskutečnily dvě besedy k problematice vstupu dětí do ZŠ. U jednoho předškoláka byl doporučen odklad školní docházky. PhDr. Jana Žítková 12. Akce školy (výlety, exkurze, vystoupení, soutěže), úspěchy žáků Typ akce Ročník Datum Název akce Druh, místo Výuka 1. 5.r. 2/13 4/13 Plavecký kurz Čáslav, Pav, Pl, plavání Exkurze 6. 9.r Europa Jagellonica KH Hz, Ne,Kž, Pav r Přehlídka škol, Kolín Hz, Pr r Dýňový svět, Nová Ves u Leštiny Kr, Pl 16

19 Školní výlety 4. 9.r Neviditelná výstava, Pav,Bu Praha 8.r zámek - Pardubice Pr r Výstava betlémů, Čáslav, Kr 6.+7.r knihovna Čáslav Kž, Bu 8.+9.r Vlašský dvůr KH Hz, Pr 6.+7.r Divadelní zákulisí Čáslav, Pav 6.+7.r Pila Žleby Ne 5. 9.r Zámek Žleby Třídní uč r Celoškolní exkurze Opočno, Hradec Král. tř. učitelé 4.r Praha Pav 2.,3.,5 r Kozohlody - ranč Kr 7.r Kolín Kž 8.r Konopáč Pr, Kr 1.r Čáslav Pl 4.r Lichnice Pav 9.r Zbyslavec Pl, Mr,Kr 6.r Stvořidla Bu Projekty r Dopravní výchova BESIP Škola Žleby Pav, p. Hanzlíková dívky poslepu o tělocviku Bu 6.,7.,9.r. listopad 2012 hrabání listí v oboře Ne r Afrika kolem nás tř.uč r Beseda časopisu Bu + vyučující Junior 8.+9.r Šikana KH knihovna Hz, Pr beseda(prevence) 1.-9.r Ekologická beseda vyučující + Agentura42 6.r Žleby Kž 6.+7.r Beseda s peery- peeři + Pl xenofobie, rasismus Koncerty 1.st Koncert ZUŠ Škola Žleby Soutěže r r Olympiáda v čes. jaz. Dějepisná olympiáda Školní a okresní kolo (7žáků, 2 žáci), Hz Školní a okresní kolo (11žáků, 4 žáci), Hz 6.r. Mezinárodní soutěž Kž v psaní dopisů vybraní žáci Matematická olymp. (1 žák),bu 6.+7.r Pythagoriáda KH okresní kolo (3 žáci), Ne vybraní žáci květen 2013 Požární ochrana Okresní kolo očima dětí 5.r Pythagoriáda KH Okresní kolo, Kr Kulturní představení r Planeta Země - zeměpisný pořad, Čáslav Ekvádor 1.-3.r Čertova nevěsta tř.uč r Výstava knih OÚ + Pav soutěž r Příhody lišky škola, vyučující 17

20 Bystroušky, divadlo 1.-5.r. + MŠ Potrestaná Lakota divadélko Kůzle, vyuč. Ostatní akce 6.r Testování CLOSE 6. roč.+ peeři Spaní ve škole Bu r. + 8.r Mikulášská nadílka tř. uč r Spaní ve škole Kr r Bruslení, Kutná Hora tř. uč r Matematický klokan Bu r. leden - únor Testování Kalibro Pav, Kž,Ne,Pl,PrHz, 2013 všichni žáci Jaro 2013 Sběr papíru a kartonu vybraní žáci Naše výstava v HB Kr r. květen červen 2013 Testování 5. a 9. ročníků všichni žáci celý rok Sběr zátek od PET lahví pomoc postiženému dítěti Sportovní zájemci D+CH Přespolní běh Bu akce žáci + učitelé turnaj ve stol. tenise Bu vybraní žáci Plavecko-běžecký Bu pohár v KH 4. 8.r Florbal Čáslav, Pl Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce PO očima dětí výt. soutěž Dějepisná olympiáda Olympiáda v českém jazyce Pythagoriáda Matematická olympiáda Plavecko-běžecký pohár Výsledek, umístění 2. místo David Šulc, 4. ročník okresní kolo Jan Prchal 9.r., Anna Patáková 9.r. okresní kolo Jan Prchal 9.r., Anna Patáková 9.r. 1. místo v okresní kole Vojtěch Pavlas, 6. ročník, 1. místo v okresní kole Vojtěch Pavlas, 6. ročník, 5. místo Tomáš Mikyska, 9. roč. v kat. 8. a 9. roč. Letos jsme zaznamenali výborné výsledky v Pythagoriádě a Matematické olympiádě. 13. Prevence sociálně patologických jevů 13.1 Prevence sociálně patologických jevů komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Mgr. Miroslava Prchalová Pedagogičtí pracovníci školy Seznámeni, jak postupovat v případě soc.pat. jevů Školní vzdělávací program Přepracován v roce 2010 Etika a právní výchova Zahrnuto v OV Výchova ke zdravému životnímu stylu Samostatný PT Výchova ke zdraví Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Podle potřeby ve vybraných kapitolách všech předmětů předmětů Formy a metody působení na žáky, které Výklad, rozhovor, samostatná práce, s práce se zaměřují na osobnostní rozvoj a s médii, projekty, výtvarná praxe, dramatická sociální chování výchova 18

21 Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Přepracovává se každý školní rok Zájmové kroužky, akce školy, aktivity ve škole Všichni zaměstnanci školy Pozorování, výklad, rozhovor, samostatná práce, s práce s médii, projekty, výtvarná praxe, dramatická výchova Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby Brožury, video, DVD, letáky Ano, sankce - MPP Návštěvy kina, divadla, exkurze, sportovní soutěže, přednášky, beseda o šikaně v kutnohorské knihovně, PEER aktivisté 13.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 0 Šikanování 0 Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2012/2013 Jednotlivá témata minimálního preventivního programu byla na 1. i 2. stupni začleněna za pomoci všech pedagogických pracovníků do následujících předmětů: výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodověda, přírodopis, vlastivěda, český jazyk, prvouka, výtvarná výchova, občanská výchova. Systematická výuka a výchova žáků První stupeň ( ročník) Zde byla vybraná témata nenásilně zařazena do výuky. Jejich obsah žákům prezentovali třídní učitelé. Převážná část preventivního programu na prvním stupni byla v loňském školním roce věnována rozvoji schopnosti komunikovat, diskutovat, řešit problémy a konflikty a vyjadřovat své názory v komunitním kruhu třídy. 19

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2007-2008 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy 1 Schváleno

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více