ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Husinec, Kostnická ulice 227 1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ ŠKOLY 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 7 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV KOMUNITNÍ ŠKOLA CO JE PRO NÁS VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ DŮLEŽITÉ NA CO SE PŘEDEVŠÍM ZAMĚŘÍME CO BUDEME PODPOROVAT A ROZVÍJET ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI FORMY PÉČE O NADANÉ ŽÁKY UČEBNÍ PLÁNY OBSAHOVÁ SPECIFIKA PŘEDMĚTŮ V UČEBNÍM PLÁNU VYUŽITÍ DISPONIBILNÍ DOTACE ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT V PŘEDMĚTECH JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ POSTUPY ( KOMPETENCE ) UČEBNÍ OSNOVY I. STUPEŇ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: INFORMATIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: PRVOUKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA ROČNÍK: PŘEDMĚT: PŘÍRODOVĚDA ROČNÍK: PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI ROČNÍK: PŘEDMĚT: PRACOVNÍ ČINNOSTI ROČNÍK: UČEBNÍ OSNOVY II. STUPEŇ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: INFORMATIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK: PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: CHEMIE ROČNÍK:

3 6.0. PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: PŘEDMĚT: ZEMĚPIS ROČNÍK: PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ROČNÍK: PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: PRACOVNÍ ČINNOSTI ROČNÍK: PŘEDMĚT: KOMUNIKACE TVŮRČÍ PSANÍ ROČNÍK: PŘEDMĚT: OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: EKOLOGIE ROČNÍK: PŘEDMĚT: SEMINÁŘ A PRAKTIKUM Z PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ ROČNÍK: PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ ROČNÍK: 1. 2.ST. ZŠ ŠKOLNÍ DRUŽINA PODMÍNKY PRO ČINNOST ŠD ZAMĚŘENÍ VÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ KLÍČOVÉ KOMPETENCE ZÁJMOVÉ ZAMĚŘENÍ DĚTÍ V DOBĚ POBYTU VE ŠD HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ PRAVIDLA HODNOCENÍ PROSPĚCHU KLASIFIKACÍ PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ SKUPINOVÉ PRÁCE HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRAVIDLA SLOVNÍHO HODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKA, ŠKOLNÍ DESATERO AUTOEVALUCE ŠKOLY LEGISLATIVNÍ RÁMEC OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY SOULAD SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY SPOLUPRÁCE S RODIČI VÝUKA A VZDĚLÁVÁNÍ KLIMA ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRÁCE UČITELŮ A PEDAGOGICKÉHO SBORU VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOLY VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ PODMÍNKY ŠKOLY PŘÍLOHY HODNOCENÍ KLASIFIKAČNÍMI STUPNI HODNOCENÍ ŽÁKA I. STUPNĚ HODNOCENÍ ŽÁKA II. STUPNĚ 390 3

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název ŠVP ZV: Název školy: Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Adresa školy: Husinec, Kostnická ulice 227 příspěvková organizace Předkladatel : Koordinátor: Jméno ředitele: Zřizovatel: Platnost dokumentu: Pedagogický sbor Základní školy M.J.Husa Husinec Mgr.Jiřina Procházková, Mgr.Václav Kuneš Mgr. Václav Kuneš Město Husinec, Prokopovo náměstí 1, Husinec od 1.září Podpis ředitele školy Předloženo a schváleno - RADA ŠKOLY: 18.říjen 2007 Předloženo ZŘIZOVATEL: 20. říjen

5 1.1. Základní informace o škole Název právnické osoby: Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Právní forma školy: - příspěvková organizace Sídlo: Kostnická ulice 227, Husinec Obor vzdělávání: C/001 Základní škola (č.j / ) studium denní, délka studia: 9 r. 0 měsíců. základní škola s I. a II. stupněm a mateřskou školou, vyučovací jazyk český Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola Počet žáků školy: ZŠ kapacita 270, MŠ 50, ŠD 30 Školní jídelna: Kapacita 300 jídel Počet oddělení ŠD: 1 Počet tříd MŠ: 2 ( 2 celodenní ) Počet ped. pracovniků: 17 ( učitelé ZŠ 13, vychovatelka ŠD 1, učitelky MŠ 3 ) Počet provoz.pracovníků: 9 ( THP 1, provoz 4, školní kuchyně - 4 ) Živnostenský list : hostinská činnost ( IČO ) IČO školy: Číslo účtu: ČS Prachatice /0800 Identifikátor zařízení IZO ZŠ: IZO MŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: REDIZO: Telefon: ředitelna , sborovna , ekonomický úsek , MŠ , školní jídelna Mobil: ředitelna , - sborovna Web: Zřizovatel: Město Husinec, IČO Sídlo: Prokopovo náměstí 1, Husinec Telefon: , Vedení školy: Mgr. Václav Kuneš - ředitel školy Mgr. Ludvík Filip - zástupce ředitele školy Naděje Tesárková - vedoucí učitelka MŠ Rada školy: Ing.Pavel Pěsta předseda, Město Husinec Ing. Pavel Babka člen, rodičovská veřejnost Ing. David Attendorn člen, Město Husinec Josef Machulda člen, rodičovská veřejnost Naděje Tesárková člen, pedag. sbor MŠ Mgr.Ludvík Filip člen, pedag. sbor ZŠ Datum zahájení činnosti školy: 5.listopad 1950 ( - z hlediska historie školství v Husinci L.P ), činnost mateřské školy byla zahájena dne Základní škola byla rozhodnutím Obecního úřadu v Husinci dnem zřízena jako příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou ( schváleno dne na zasedání obecního zastupitelstva ). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vydáním Zřizovací listiny s datem a Statutární listiny dne Obecním úřadem v Husinci. Škola byla Školským úřadem Prachatice oficiálně zařazena do sítě škol s účinností od pod č.j.: 47/ pod názvem Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice s identifikačním číslem ( IZO ) Dnem 1.ledna 2003 došlo ke změně zařazení MŠMT ČR č.j.: /03-21, a to následovně: - identifikátor zařízení , potvrzen byl název školy Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice a její součásti - mateřská škola IZO ( kapacita 50 dětí ), - základní škola IZO ( kapacita 270 žáků),- školní družina IZO ( kapacita 30 žáků ), - školní jídelna IZO ( kapacita 300 jídel ). Dne 1.března 2003 vzniklo vydáním Živnostenského listu škole živnostenské oprávnění na hostinskou činnost - IČO

6 S účinností od 16. ledna 2006 byl do školského rejstříku zapsán nový název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání C Základní vzdělávání, C/001 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r.0 měsíců ( č.j ). Od školního roku 2007/2008, vstupuje v 1. a 6. ročníku v platnost nový ŠVP ZV Komunitní škola, vycházející z RVP ZV, č.j / , ve znění úpravy č.j / a č.j / Organizační členění školy I. Ředitelství školy II. Úsek - pedagogický ( I.stupeň ZŠ, II.stupeň ZŠ, školní družina, mateřská škola od ) III. Úsek - ekonomicko provozní a stravovací 6

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec je malá, plně organizovaná státní základní škola, umístěná v sídlišti na okraji Husince. Poskytuje vzdělávání cca 180 dětem v postupném ročníku, paralelní třídy nemá. Výuka probíhá celkem v 9 kmenových učebnách, z toho 1 slouží i jako učebna odborná ( fyzika, chemie) a 4 odborných učebnách ( učebna výtvarné výchovy, učebna informatiky, dílna na pracovní činnosti, cvičná kuchyňka ). Jedno oddělení školní družiny využívá pro svou činnost 2 učebny. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a sportovní areál s fotbalovým hřištěm, asfaltovým hřištěm na basketbal, házenou a dopravní výchovu, asfaltovým kurtem na volejbal a vybíjenou, prostor pro skok daleký a stolní tenis. Velké přestávky tráví žáci za dobrého počasí v zahradním a sportovním areálu školy. Žáci se specifickými poruchami učení a chování mohou navštěvovat školní poradenské pracoviště, které má zázemí v žákovské knihovně. Pohoda věcného prostředí: Škola je umístěna ve skvělém prostředí, má nadstandardní prostorové podmínky zejména z hlediska exteriéru a komunikačních prostor vlastní budovy školy. Dnes ovšem trpí nedostatkem učeben. Postupně jsou však modernizovány všechny učebny, dovybavovány po stránce hygienické ( nové lavice jsou ve všech kmenových učebnách) i odborné, včetně estetizace prostředí ( využití žákovských výtvarných prací ). Vybavenost pomůckami je dobrá a v rámci finančních možností doplňujeme třídy audiovizuální technikou. V současné době je zpracován půdní projekt víceúčelového sálu. Interiér školy je vlídný a působí optimisticky. Pohoda sociálního prostředí: Učitelé, provozní zaměstnanci a žáci se navzájem velmi dobře znají a chovají se k sobě kolegiálně a přátelsky. Přesto se setkáváme někdy u některých žáků s nevhodným chováním, vulgárním vyjadřováním a v některých případech i malou úctou k dospělým. Školu navštěvují převážně děti z Husince a blízkého okolí ( Běleč, Budkov, Dvory, Drslavice, Dub, Horouty, Pěčnov, Těšovice, Zabrdí, Lažiště, Záblatí, Vlachovo Březí, Prachatice ). Na škole se vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Žáci se podílejí na chodu školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Mohou dávat podněty a připomínky k životu i organizaci školy, navrhují a za spolupráce učitelů organizují své akce, pomáhají při organizaci řady sportovních a kulturních soutěží. Pomocníkem je jim školní časopis Pírko, přinášející zajímavosti ze tříd, ze školy, rozhovory se žáky, učiteli, z oblasti prevence, úkoly a hádanky pro zábavu žáků. Pedagogický sbor má dlouhodobě 17 plně kvalifikovaných členů ( 13 ZŠ, 3 MŠ 1 ŠD ), z toho 4 muže. Ve škole pracuje Školní poradenské středisko, výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní zdravotnice a všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech. Pohoda organizačního prostředí: Hledisko psychohygieny na 1. stupni je velmi dobré. V případě 2.stupně tuto skutečnost narušuje organizace odpoledního vyučování z hlediska přestávek, které vzhledem k dojíždějícím žákům, jsou pouze 5 minutové. Nutné je se soustředit na výchovu žáků k větší samostatnosti, manuelní zručnosti a zodpovědnosti. Ve škole funguje pitný režim, velkou přestávku tráví žáci v exteriéru školy, samozřejmostí jsou kurzy plavání, lyžování, školní soutěže, soustředění sportovních kolektivů, zážitkové víkendy tříd, systematická prevence, poznávací a exkurzní činnost, kulturní, společenské a sportovní akce. Demokratičnost společenství školy: Z pohledu průběžné autoevaluace školy je hodnocena velmi dobře, i když někdy převládá direktivnost řízení a bylo by vhodnější přenést úkoly na jednotlivé členy pedagogického sboru. Určitě v této oblasti je třeba připomenout řadu pozitiv - pravidelná setkání rady školy, žákovské samosprávy žáků s vedením školy, účast žáků na třídních schůzkách s rodiči, dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost, spolupráce s organizacemi v obci, důsledná informovanost rodičů o všech akcích tříd a školy ( zpravodaj, informační listy o akcích, individuální setkání, webové stránky školy, zpravodaj města ) atd. Přes tyto skutečnosti, jsou problémy v komunikaci s některými rodiči prospěchově slabších žáků a žáků z méně podnětného rodinného prostředí. 7

8 Smysluplnost vzdělávání: Učební plán i učební osnovy ŠVP ZV Komunitní škola byly zpracovány v návaznosti na zkušenosti a potřeby praktikovat a uplatňovat prvky klasického i moderního vyučování, včetně využití poznatků žáků a nabytých vědomostí v praktické rovině. Specifika ŠVP ZV Komunitní škola je rozpracována v další kapitole tohoto materiálu. Škola se zapojuje do řady projektů a činností i mezinárodního významu (centrum regionu - AŠSK, literárního a výtvarného projektu Evropa ve škole, spolupráce s partnerskou školou v Beatenbergu ve Švýcarsku, organizační a ediční činnost v rámci oslav M..J.Husa, Dny evropské kuchyně ve školní jídelně apod. ). Talentovaní žáci a kolektivy jsou individuálně připravováni na soutěže a olympiády a stejná péče je věnována i žákům s poruchami učení. Za vážný nedostatek lze považovat klesající zájem žáků a ochotu ke spolupráci s učiteli ve vyšších ročnících. Někteří špatně chápou i pojem demokracie ( znají pouze svá práva ). Výběr kroužků a zájmových útvarů: Nabídka kroužků a zájmových útvarů je koncepčně řadu let stabilní. Přesto stávající výběr pokrývá požadavky a zájem, neboť problémem u řady žáků je jejich vytrvalost z hlediska pravidelné docházky. Vytvoření prostoru a podmínek pro smysluplné trávení volného času napomáhá projekt Přijďte mezi nás ( viz následující blok). Škola kulturní středisko obce, spolupráce s dalšími organizacemi a veřejností: Ve škole tradičně probíhá řada kulturních, poznávacích, společenských a sportovních akcí. Tato oblast byla navíc obohacena společným projektem Přijdte mezi nás, realizovaným z roviny Města Husinec a financovaným EU a Jihočeským krajem v rámci smysluplného trávení volného času dětí a mládeže v Husinci. Vedle řady aktivit volného času se jedná i o vzdělávací akce připravující žáky pro život ( semináře, přednášky, tvůrčí dílny). Nelze opomenout ani další partnery radu školy, městskou knihovnu, spolupráci s TJ Slavoj Husinec, Občanským sdružením Mistra Jana, Církví bratrskou v Husinci, Občanským sdružením Rybka ( azylový dům), KIS Prachatice, Muzeum Prachatice, Dřípatka Prachatice, Úřad práce Prachatice a další.. Bezproblémová spolupráce se zřizovatelem se dotýká zejména materiálního vybavení a údržby školy, jak již bylo naznačeno, volno časových a poznávacích aktivit žáků, včetně reprezentace města. K nejvýznamnějším, z odborné roviny organizací a složek, kde spolupracujeme při řešení výchovných a výukových problémů patří: PPP v Prachaticích, odbor sociálních věcí MÚ Prachatice, Policie ČR, SPC Týn nad Vltavou. Na cestě k novému pojetí vzdělávací filozofie základního školství jsme již ušli určitý úsek cesty, řadu činností již realizujeme, ale je před námi další etapa, konkretizovat v rámci vzájemné komunikace nový ŠVP ZV Komunitní škola a zabezpečit jeho uvedení v život od školního roku 2007/

9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní myšlenkové schéma Komunitní školy je úzce vázáno na úkol plnit společenskou objednávku ve věcech vzdělávání. Každý pedagog, rodič, žák má právo se vyjadřovat ke kurikulu své školy, podílet se podle svých možností a schopností na realizaci a být systematicky nápomocen na spolurozhodování o životě školy. Sama škola podílející se na vzdělávání a výchově musí být školou stále se učící a tyto kvality předávat žákům i občanům v obci v rámci nabídky celoživotních vzdělávacích cest, ale i včas reagovat na požadavky, týkající se aspektů, jakou školu obec potřebuje pro své dorůstající generace. KOMUNITNÍ ŠKOLA SYMBOL ŽIVÉ OBCE Je to koneckonců rodný kraj, jímž a skrze nějž se učíme milovati vlast a vzdělávání. Josef Pekař Školní vzdělávací program Základní školy M. J. Husa a Mateřské školy v Husinci usiluje o to, aby škola v zájmu vytvoření a udržení demokratického charakteru společenství v obci a na základě otevřených vztahů, zpřístupnila veřejnosti, jejich zájmovým, církevním a vzdělávacím organizacím v rámci svých kompetencí ( souhrn oprávnění a povinností ) své aktivity a stala se tak přirozeným vzdělávacím, kulturně společenským a sportovním střediskem obce. PROSTŘEDKY: 1) Děti se učí ve škole šťastně a rozumně žít a to tak, že šťastně a rozumně žijí a tvoří. ŠVP ZV Komunitní škola z hlediska své filozofie respektuje myšlenku, že vzděláváním a výchovou se rozumí nastartování celoživotních procesů a kompetencí rozhodujících pro získání kvalifikace a uplatnění žáků v životě. 2) Škola se identifikuje s obcí a pomáhá jí. ŠVP ZV Komunitní škola dává najevo sounáležitost konkrétními kroky a činy vzdělávacího, společenského, kulturně výchovného, preventivního ( prevence z hlediska zdraví, patologických jevů ) a sportovního charakteru. Škola tak přispěje nejen ke zvýšení sebevědomí obce, ale i jejich občanů a možnostem jejich uplatnění. 3) Škola reaguje na aktuální potřeby v obci. Prostřednictvím ŠVP ZV Komunitní škola, vnímá a registruje aktuální potřeby, které vznikají v obci, přijímá každou výzvu k pomoci a vstřícně se snaží najít řešení, které by pomohlo (přenos žáci rodiče, informace média, internet ) 4) Škola si uvědomuje, že její perspektiva je úzce vázána na přijetí poslání vzdělávacího centra obce v rámci nabídky celoživotního vzdělávání občanů. ŠVP ZV Komunitní škola vědomě respektuje tuto skutečnost, počítá s potřebnými aktivitami a opírá se o přesvědčení, že toto poslání bude oboustranným přínosem pro všechny partnery v obci. Dominantním aspektem pak bude zapojení rodin žáků do života školy, aby rodiče dokázali vnímat osobnost svých dětí v prostředí, v němž tráví významnou část dne. 5) Škola bude každý součinný krok uskutečňovat s perspektivou společného využití zabezpečení vzdělávacího, kulturně společenského a sportovního střediska obce ( oblast organizační, materiální, prostorová). ŠVP ZV Komunitní škola bude v rámci rozhodování vždy respektovat hledisko, jak dotyčná akce, věc, materiální zabezpečení, bude sloužit nejen žákům, ale i občanům. Uvnitř školy učitelům, zaměstnancům a rodičům, vzdělávacím zařízením v obci, jejich skupinám a zájmovým organizacím, ale i další školám. Jedná se zejména o tyto složky a využívání materiálního a prostorového vybavení školy tělocvična, hřiště, dílny, 9

10 odborné učebny, shromažďovací místnosti, klub, knihovna, poskytování odborných a poradenských služeb. Dojde tak nejen ke zvýšení efektivity investic do vybavení a chodu školy, ale i umocnění jejího poslání. 6) Škola používá takové škály forem a metod výuky, které předpokládají dominatní spoluúčast dětí a využívají spolupráci s dalšími partnery. ŠVP ZV Komunitní škola z hlediska učitelů, přijímá komunikaci a spolupráci jako jeden z nejdůležitějších principů činnosti školy a stejně tak nenahraditelnost společného hledání a nalézání ( žáci, učitelé, rodiče, veřejnost ). Neopominutelné jsou dovednosti a kompetence týkající se kooperativní výuky, prostředí vzájemné důvěry a úcty, partnerské vztahy mezi učitelem a žáky opřené o přirozenou autoritu a možné spolupráce s dalšími partnery ( představitelé obce, odborníci, odborné instituce, státní organizace a orgány, rodiče, veřejnost ) Demokratický duch je pro ŠVP Komunitní škola nezbytnou podmínkou při naplňování poslání vzdělávání a výchovy žáků a vytvoření podmínek pro možnost celoživotního vzdělávání občanů Husince. 7) K dominatním požadavkům, které musí působit celým vnitřním systémem hodnot a norem, patří prevence sociálně patologických jevů. ŠVP ZV Komunitní škola společnou strategií s rodinou, obcí, odbornými organizacemi, bude významným činitelem z hlediska výcviku v aplikacích psychologického, fyziologického, sociologického rázu, relaxačních a rekondičních technik v obraně před návyky nezdravého životního stylu. 8) Účinným nástrojem k uspokojování individuálních potřeb žáků a učitelů bude vyvážený denní režim a pohoda sociálního prostředí. ŠVP ZV Komunitní škola bude systematicky reagovat a zabezpečovat přirozené individuální potřeby komunity školy na všech úrovních. Pravidla jsou dána výsledkem všeobecné dohody ( řády školy ), která jsou známa a platí pro všechny stejně. Nedotýká se to však skutečnosti, vyjádřit své názory a postoje, prosadit svůj názor, vyjádřit se k řešení konfliktů, či odvrácení agrese. ŠVP ZV Komunitní škola jako program vzdělávání a osobního rozvoje, klade důraz na rozvíjení žádoucích humanistických postojů, dovedností a jejich kultivaci, toleranci a empatii. 9) Škola bude systematický dbát na zkvalitňování potřebné komunikace s rodiči, veřejností, odbornými a správními institucemi i ostatními subjekty v regionu. ŠVP ZV Komunitní škola zkvalitňováním této oblasti bude využívat potřebných informačních kanalů a tak pravidelně sdělovat své výsledky, záměry i problémy. Konkrétně se bude jednat o informace v médiích regionu ( tisk, rozhlas ), obecním zpravodaji, školním časopisu Pírko, bulletinech ředitelství školy, internetovém serveru školy internetové databázi vzdělávacích subjektů ČR a perspektivně internetu pro komunikaci s rodiči Co je pro nás ve vzdělávání žáků důležité Předat žákům takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě. Podporovat všechny druhy nadání a talentu a pomoci každému žákovi najít oblast úspěšnosti a tak umožnit každému dítěti zažít úspěch. Podle potřeb se individuálně věnovat každému žákovi. Vytvářet u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a pomoci mu vytvořit předpoklady a motivaci k celoživotnímu vzdělávání Na co se především zaměříme Vedení žáků ke slušnému a zdvořilému chování ( Desatero Komunitní školy). Vytváření pozitivního klimatu ve škole. Učit děti diskutovat a otevřeně vyjadřovat své názory s patřičnou tolerancí a respektováním práv a sebevědomí ostatních. Vést žáky k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. 10

11 Poznávat kulturně historické a přírodní památky České republiky, Šumavského regionu a utvářet pozitivní vztah ke svému městu a okolí Husince Co budeme podporovat a rozvíjet Zdravý životní styl a důslednou prevenci sociálně patologických jevů. Moderní a efektivní způsoby výuky a využití informačních a komunikačních technologií. Výchovu k toleranci, zdravou sebedůvěru a nutné respektování práv druhých z hlediska vztahů mezi žáky. Volno časové a poznávací aktivity žáků. Systematickou práci s rodičovskou veřejností, s cílem zapojení rodičů do života školy, tříd (Komunitní škola otevřená škola pro veřejnost ). Pozitivní a aktivní přístup ke každodennímu životu Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Žáci jsou integrováni v běžných třídách a mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání a hodnocení. Školní poradenské pracoviště spolu s třídními učiteli zajišťuje odbornou diagnostiku a vzdělávací potřeby pro znevýhodněné žáky. V návaznosti jsou pak plánovány a zpracovány vhodné metody a organizační postupy výuky. Na základě posudku odborné organizace a školního poradenského pracoviště třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka zpracují a následně realizují individuální vzdělávací plán.struktura je vázána na platnou právní úpravu a v případě potřeby je doplněna dohodou o formě podílu a spolupráce se zákonnými zástupci. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude přihlíženo k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující závazně respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Vyučující využívá ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady pro lepší výsledky. V hodnocení se pak zaměřuje na pozitivní výkony žáka. V případě potřeby a na žádost rodičů může být žák hodnocen slovně Formy péče o nadané žáky Mimořádně nadané žáky motivujeme nenásilnou formou k rozšiřování základního učiva a to zejména ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání žáka. V mezích možností jim umožňujeme individuálně pracovat s odbornou literaturou, s výpočetní a audiovizuální technikou, zadáváme jim náročnější samostatné úkoly. Pověřujeme je vedením a řízením při skupinovém vyučování a dalších alternativních činnostech. Průběžně je motivujeme a připravujeme na školní soutěže, olympiády a přehlídky v oborech, které reprezentují jejich schopnosti. 11

12 4. UČEBNÍ PLÁNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA M.J.HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Učební plán školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola První stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast RVP ŠVP Vyučovací předmět hodiny hodiny 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Z toho DČD Poznámka Jazyk a jazyková 38 Český jazyk komunikace 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Matematika Informační a 1 komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Úmění a kultura 12 9 Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova Výtvarné a pracovní činnosti Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem hodin v ročníku Ročníková maxima

13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA M.J.HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola Učební plán školy Druhý stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast RVP ŠVP Vyučovací předmět hodiny hodiny 6.ročník 7..ročník 8..ročník 9..ročník Z toho DČD Poznámka 16 Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 12 Německý jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace 16 Matematika Informační a komunikační 4 1 Informatika technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Člověk a příroda 22 Přírodopis Zeměpis Úmění a kultura 10 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 11 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 Pracovní činnosti Komunikace a tvůrčí psaní Seminář a praktikum 16 z přírodovědných předmětů Volitelné předměty Osobnostně sociální výchova Anglický jazyk Německý jazyk Ekologie Celkem hodin v 6.-9.roč Ročníková maxima

14 14

15 4.1. Obsahová specifika předmětů v učebním plánu Údaje blíže specifikují podstatné informace, přesuny a integrace dotýkající se vyučovacích hodin jednotlivých předmětů ( DČD, průřezová témata, projekty, forma výuky) Český jazyk V l.ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 9. ročníku je členěn na jazykovou výchovu, literární, komunikační a slohovou výchovu. Od 1. do 4. ročníku se v rámci předmětu ( posílení o 1 vyučovací hodinu DČD ) realizují průřezová témata týkající se osobnostní a sociální výchovy, korespondující zejména s výchovou dramatickou. Dále v 1. a 2. ročníku dochází ve dvou vyučovacích hodinách týdně k dělení třídy na dvě skupiny, vzhledem k potřebě užší spolupráce se žáky a vytvoření kvalitního, především jazykového zázemí pro další vzdělávání. V 8. a 9. ročníku je v rámci DČD realizován předmět Komunikace a tvůrčí psaní, zaměřený zejména na osobnostní a multikulturní výchovu. Anglický jazyk V plném rozsahu bude dominujícím cizím jazykem od školního roku 2011 / V návaznosti na přípravu a plnohodnotné setkání s výukou cizího jazyka, je předmět posílen o 1 hodinu z DČD ve 2. ročníku. Německý jazyk Jako další jazyk je dotován 2 hodinami v 7. 8.a 9. ročníku. V přechodném období, konkrétně do školního roku 2011 / 2012, bude hlavním jazykem ( konzultováno a potvrzeno rodiči). Matematika Předmět má od 1. do 9. ročníku komplexní charakter, koresponduje a navazuje na příslušné vzdělávací oblasti, včetně informačních a komunikačních technologií. V 5. ročníku je informatika posílena o 1 hodinu z DČD. Informační a komunikační technologie Z hlediska významného postavení této vzdělávací oblasti, která prorůstá celým učebním plánem jednotlivých předmětů, je posílen 1 hodinou z DČD v 5. ročníku. Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda Přírodověda a Vlastivěda je posílena ve 4. a 5. ročníku z DČD na realizaci projektů, které zahrnují tématické okruhy průřezových témat, konkrétně: - výchovu demokratického občana, enviromentální výchovu a výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Hudební výchova Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících I. i II. stupně, a to v časové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka ve ročníku je realizována v kmenových třídách, ve ročníku v učebně hudební výchovy s využitím audiovizuální techniky. Součástí po celou dobu výuky je návštěva divadelních představení a výchovných koncertů. Výtvarná výchova Z hlediska komplexnosti ( praxe, teorie ) je výtvarná výchova vyučována od 4. do 9. ročníku. V rámci teoretické části poznatky navazují a korespondují s poznatky v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, praktickými aspekty předmětu Praktické vyučování, včetně nejprogresivnějších metod v oblasti komunikace a techniky. Výtvarné a pracovní činnosti Předmět je vzhledem k tématickému i praktickému prolínání látky a dovedností zařazen ve 2 hodinové dotaci do ročníku. 15

16 Pracovní činnosti Základem je prolínání praktických a teoretických zkušeností žáků s dominantním cílem odstraňování jejich manuání negramotnosti. Kvalita a efektivita výrazně závisí na volbě vhodných námětů, na kterých se žáci učí jednotlivé technologie a umožní jim tak objasnit souvislosti s technikou a technologiemi v běžném životě. Tělesná výchova Ve 3.ročníku je do výuky vložena povinná výuka plavání s možností opakovacích lekcí pro žáky I. stupně, a to v rozsahu 30 hodin. V 7. ročníku je pak realizován lyžařský výcvik v rozsahu 5 vyučovacích dnů. Výchova ke zdraví, která prolíná celým vyučovacím cyklem a průřezově je vkomponována zejména v předmětech Prv, Vlv, Osobnostní výchova, Přírodopis, Výchova k občanství, je pro II.stupeň samostatným předmětem v 6.ročníku a 9.ročníku. V obou případech se jedná o hodinovou dotaci. Komunikace a tvůrčí psaní Předmět se samostatně vyučuje v 8. a 9. ročníku, rozvíjí komunikační dovednosti a spojuje je s mediální výchovou. Hlavním cílem je rozvinutí mediální gramotnosti do takové úrovně, aby využívání médií dokázal žák efektivně kontrolovat, ale i nabídky co nejvíce využít. Přírodopis Předmět se samostatně vyučuje v ročníku.vzhledem k dlouhodobé výuce ekologického přírodopisu je od 6. do 8. ročníku v DČD realizována výuka předmětu Ekologie a v 9. ročníku je tento předmět završen shrnujícím Seminářem a praktikem z přírodovědných předmětů. Člověk a společnost Oblast zahrnuje obsahově výuku předmětu Dějepis a Výchovu k občanství. Vzhledem k významné vzdělávací náplni je v obsahu umocněn předmětem Osobnostně sociální výchova, který zahrnuje dominantní část praktických námětů, vztahujících se osobně k žákovi, jeho životu v konkrétní třídě a samotné společnosti, z hlediska výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech Využití disponibilní dotace První stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Ročník Předmět Dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 4 2. Anglický jazyk 1 Matematika a její aplikace 5. Matematika 2 Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda 2 DČD, projekty 1.2. Č,PRV P Každý jsme jiný ( integrace v předmětech) Č,PRV P Zvykoslovné slavnosti regionu 4. VLV P Husinec naše obec Výchova demokratického občana 4. M,VLV,AJ P Klub cestovatelů 4.5 PŘV P Den země Výchova ke zdraví 5. PŘV,VLV P Třídní časopis 5. ČJ DČD Informační a komunikační technologie 16

17 1.5. IKT P Zdravé dny ve škole Druhý stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Ročník Předmět Dotace Anglický jazyk Komunikace a tvůrčí psaní 2 Volitelné předměty (DČB) Osobnostně sciální výchova Ekologie 3 9 Seminář a praktikum z přírodovědných předmětů 1 DČD, projekty D, M, VOB P Naši významní rodáci P Turisté jsou v Husinci vítáni ČJ, D, VV P Jan Hus a Husinec PŘ, Z, EK, VV P Každý jsme jiný P Strom regionu P Den Země P Zdravé dny ve škole 17

18 4.3. Zařazení průřezových témat v předmětech jednotlivých ročníků Průřezová témata 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník OSV 1 TV, VPČ,M,HV ČJ TV,VPČ,M,HV,ČJ TV,VPČM,HV,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,M,HV,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,HV,M,ČJ OSV 2 PRV,TV,VPČ,ČJ PRV,TV,VV,ČJ PRV,TV,VV,ČJ VLV,PŘV,VV,HV,M,ČJ PŘV,VLV,TV,HV,VV,M,ČJ,INF OSV 3 TV,VPČ,M,ČJ TV,VPČ,M,ČJ TV,VPČ,M,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,M,ČJ PŘV,VLV,TV,VV,M,ČJ OSV 4 ČJ,VPČ,TV ČJ,TV,VPČ TV,VPČ,ČJ VLV,PŘV, TV,VV,HV,ČJ PŘV,VLV,TV,VV,HV,ČJ OSV 5 TV,VPČ,HV TV,VPČ,HV TV,VPČ,HV,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,HV,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,HV,ČJ,PČ OSV 6 PRV,TV,VPČ,ČJ PRV,TV,VPČ,ČJ PRV,AJ,ČJ,VPČ,TV VLV,AJ,ČJ,VV,TV VLV,AJ,ČJ,VV,TV OSV 7 ČJ,M,PRV,VPČ,TV M,ČJ,PRV,VPČ,TV ČJ,M,PRV,VPČ,TV M,ČJ,VLV,VV,TV ČJ,M,VLV,VV,TV OSV 8 ČJ,M,PRV,VPČ TV M,ČJ,PRV,VPČ,TV PRV,TV,ČJ,AJ,M,VV VLV,PŘV,TV,VV,AJ,M,ČJ PŘV,VLV,TV,VV,M,AJ,ČJ OSV 9 M M M M,ČJ M,ČJ,INF OSV 10 M M M,ČJ VLV,M,ČJ VLV,M,INF,ČJ OSV 11 ČJ,VLV VDO 1 PRV,VPČ,HV,ČJ PRV,VPČ,ČJ,HV PRV,ČJ,VPČ,HV ČJ,HV,VV ČJ,HV,VV VDO 2 PRV,VPČ PRV,VPČ PRV,VPČ VLV,VV,ČJ VLV,VV,ČJ VDO 3 VLV VDO 4 VLV,HV VMEGS 1 VPČ,HV,ČJ VPČ,HV AJ,ČJ,VPČ,HV AJ,ČJ,VLV,PŘV,VV,HV AJ,ČJ,VLV,PŘV,HV,VV VMEGS 2 VPČ VPČ VPČ VPČ,VLV,PŘV HV,ČJ VLV,PŘV,VPČ,HV,ČJ VMEGS 3 HV HV HV VLV,PŘV,HV,ČJ VLV,PŘV,HV,ČJ MVU 1 PRV,VPČ,HV PRV,VPČ,HV PRV,VPČ,HV,ČJ VV,HV,ČJ VV,HV,ČJ MUV 2 ČJ,PRV,M,VPČ,HV,TV ČJ,PRV,M,VPČ,HV,TV PRV,TV,VPČ,M,HV,ČJ VLV,M,HV,VV,ČJ VLV,M,INF,HV,ČJ,VV MUV 3 VPČ VPČ VPČ ČJ,VLV,VV ČJ,VLV,VV MUV 4 AJ AJ AJ MUV 5 EV 1 PRV,VPČ PRV,VPČ PRV,VPČ,AJ AJ,PRV,VV VLV,PŘV,VV,AJ EV 2 M,PRV,VPČ M,PRV,VPČ M,PRV,VPČ M,VLV,PŘV,VV M,VLV,PŘV,VV,INF EV 3 M,ČJ,PRV,VPČ M,ČJ,PRV,VPČ M,ČJ,PRV,VPČ VLV,PŘV,M,ČJ,VV,HV PŘV,VLV, ČJ,VV,HV EV 4 PRV,VPČ,M,HV PRV,VPČ,M,HV PRV,VPČ,M,HV PŘV,VLV,VV,M,HV VLV,PŘV,VV,M,HV MV 1 PRV ČJ,PRV ČJ,PRV VLV,HV,ČJ VLV,HV,ČJ MV 2 VPČ VPČ VPČ ČJ,VPČ ČJ,VPČ MV 3 VPČ VPČ,ČJ ČJ,VPČ ČJ,VV ČJ, VV MV 4 ČJ,HV ČJ,HV ČJ,HV ČJ,HV ČJ,HV MV 5 PRV,HV PRV,HV,ČJ PRV,HV,ČJ ČJ,HV,VLV ČJ,VLV,HV,VV MV 6 VV,PRV ČJ,PRV, VV ČJ,PRV,HV ČJ,VLV,VV ČJ,VV,PRV MV 7 VPČ, PRV VPČ,PRV VPČ,PRV VLV,VV,ČJ VLV,VV,ČJ 18

19 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník OSV 1 ČJ,NJ,VKZ,INF,D,OV,OSV,VV,TV,PČ ČJ,NJ,AJ,INF,D,OV,OSV,VV,TV,PČ ČJ,NJ,AJ,INF,D,OV,OSV,VV,HV,Z,CH ČJ,NJ,AJKTP,INF,VKZ,OSV,TV,CH,HV OSV 2 VKZ,OSV,PŘ,D,OV,VV ČJ,NJ,PČ,VV,HV,TV ČJ,NJ,AJ,PČ,VV,HV,TV,KTP,OV,OSV ČJ,NJ,AJ,PČ,OV,OSV,KTP,VV,TV,SPP OSV 3 ČJ,VKZ,PČ,TV,PŘ,OV,OSV ČJ,PČ,TV,OV,OSV,EK ČJ,PČ,TV,OSV,OV,EK CJ,PČ,TV,OSV,OV,VKZ,KTP OSV 4 AJ,NJ,ČJ,VKZ,PČ,TV,D,OV,OSV,EK ČJ,PČ,TV,PŘ,OV,OSV,EK ČJ,PČ,OV,OSV,EK,TV ČJ,VKZ,PČ,TV,PŘ,SPP,OSV OSV 5 ČJ,VKZ,INF,M,VV,HV,OV,TV,HV ČJ,INF,M,VV,TV,HV,OV,EK ČJ,INF,VV,HV,TV,PČ,Z,EK,KTP KTP, ČJ,INF,VV,HV,TV,PČ,Z,OSV,KTP OSV 6 ČJ,VKZ,HV,TV,D,OV,OSV,EK ČJ,HV,TV,D,OV,OSV,EK ČJ,KTP,TV,D,OV,OSV,EK,PČ ČJ,KTP,PČ,TV,OV,OSV,VKZ OSV 7 AJ,NJ,ČJ,VKZ,PČ,TV,D,OV,OSV,EK NJ,ČJ,AJ,PČ,TV,D,OV,OSV,EK AJ,ČJ,NJ,PČ,TV,OV,OSV,EK,KTP KTP,ČJ,AJ,NJ,PČTV,OV,OSV,VKZ OSV 8 ČJ,HV,VV,TV,PČ,D,OV,OSV,EK ČJ,HV,VV,TV,PČ,D,OV,OSV,EK KTP,ČJ,HV,VV,TV,PČ,OV,OSV,EK KTP,ČJ,HV,VV,TV,PČ,OV,OSV,EK OSV 9 ČJ,VKZ,TV,D,OV,OSV,EK ČJ,TV,D,OV,OSV,EK,PČ,NJ,AJ AJ,NJ,ČJ,INF,VV,PČ,TV,OV,OSV AJ,NJ,ČJ,INF,PČ,VV,OV,VKZ,OS OSV 10 ČJ,VKZ,PČ,TV,OV,OSV,EK ČJ,PČ,TV,OV,OSV,EK ČJ,INF,M,VV,PČ,TV,Z,EK ČJ,VKZ,INF,PČ,TV,Z,OSV OSV 11 ČJ, VKZ,TV,OV,OSV,EK ČJ,TV,OV,OSV,EK ČJ,TV,OV,OSV,EK,KTP ČJ,VKZ,TV,OV,OSV,KTP VDO 1 ČJ,VKZ,OV,OSV ČJ,OV,OSV ČJ,OV,OSV,D,Z ČJ,OV,OSV,PČ,Z VDO 2 ČJ,AJ,NJ,D,OV,VKZ ČJ,AJ,NJ,OV,D ČJ,AJ,NJ,OV,D,Z ČJ,AJ,NJ,OV,D,Z,SPP VDO 3 D,OV D,OV D,OV,Z D,OV,Z,OSV,VKZ VDO 4 ČJ,VV,D,OV ČJ,VV,D,OV ČJ,VV,OV,D,Z ČJ,OV,D,VV VMEGS 1 ČJ,AJ,NJ,VKZ,PŘ,Z,D ČJ,AJ,NJ,PŘ,Z,D ČJ,AJ,NJ,PŘ,Z,D ČJ,AJ,NJ,PŘ,Z,D,SPP VMEGS 2 ČJ,D,VV,HV ČJ,VV,D,HV ČJ,VV,D,HV ČJ,VV,D,HV VMEGS 3 ČJ,VV,D,OV ČJ,VV,D,OV ČJ,D,VV,OV ČJ,D,VV,OV MVU 1 AJ,ČJ,NJ,VKZ,TV,VV AJ,ČJ,NJ,TV,VV AJ,ČJ,NJ,TV,VV,KTP AJ,ČJ,NJ,TV,VV,KTP MUV 2 ČJ,VKZ,OV,OSV ČJ,OV,OSV,NJ,AJ,INF,HV,TV ČJ,NJ,AJ,OSV,INF,HV,TV,KTP ČJ,NJ,AJ,OSV,INF,HV,TV,KTP MUV 3 ČJ,VKZ,HV,Z ČJ,HV,Z ČJ,HV,Z,D ČJ,HV,Z,D,VKZ MUV 4 ČJ,VKZ,HV,Z ČJ,NJ,AJ,VV,HV,PŘ,OV,OSV,Z ČJ,NJ,AJ,HV,VV,PŘ,OV,OSV,Z ČJ,NJ,AJ,VKZ,HV,D,OV,Z MUV 5 ČJ,VKZ,OV ČJ,OV ČJ,OV,Z ČJ,VKZ,D,Z,OV EV 1 PŘ,Z,EK,VV PŘ,Z,PČ,EK,VV PŘ,PČ,VV,EK,CH,Z PŘ,CH,SPP,VV,Z EV 2 VKZ,PČ,PŘ,Z,VV,EK EK,PČ,Z,AJ,NJ EK,F,CH,PŘ,Z F,CH,SPP,PŘ,Z EV 3 ČJ,VKZ,VV,PČ,TV,PŘ,OSV,D,Z,EK EK,ČJ,VV,PČ,TV,PŘ,OSV,D,Z EK,F,CH,INF,M,PČ,PŘ,D,Z,OSVAJ VKZ,F,CH,INF,PŘ,D,Z,OV,M EV 4 ČJ,VKZ,EK,PŘ,D,Z,OV,VV,TV ČJ,EK,PŘ,Z,D,OV,PČ,VV,INF EK,ČJ,PŘ,Z,D,OV,INF,NJ,AJ,PČ,TV N,AJ,ČJ,F,CH,INF,SPP,PČ,HV,VV,PŘ,Z MV 1 ČJ,VKZ ČJ,NJ,AJ,INF,D,OV,VV ČJ,NJ,AJ,INF,PŘ,D,OV,Z,KTP ČJ,NJ,AJ,INF,PŘ,D,OV,KTP,SPP,Z MV 2 ČJ,VKZ,Z,EK ČJ,D,EK ČJ,OV,Z,KTP,EK ČJ,VKZ,D,OV,Z,KTP,SPP MV 3 ČJ,VKZ,INF ČJ,INF,EK,VV ČJ,NJ,AJ,INF,VV,KTP ČJ,VKZ,NJ,AJ,INF,VV,KTP MV 4 ČJ,EK ČJ,EK,D ČJ,EK,D,KTP ČJ,VKZ,KTP MV 5 ČJ,VV,HV,EK,INF ČJ,VV,HV,EK,NJ,AJ,INF ČJ,VV,HV,EK,OV,KTP,INF ČJ,NJ,AJ,VV,HV,KTP,INF MV 6 ČJ,AJ,NJ,VV,INF ČJ,NJ,AJ,VV,INF ČJ,NJ,AJ,VV,INF,KTP ČJ,NJ,AJ,VV,INF,KTP MV 7 ČJ,VV,PČ,TV,EK ČJ,VV,PČ,TV,EK,INF ČJ,TV,VV,PČ,EK,INF,KTP ČJ,TV,VV,PČ,KTP,INF 19

20 Legenda: - použité zkratky průřezových témat: OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj OR OSV I Rozvoj schopností poznání OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace OSV 4 Psychohygiena OSV 5 Kreativita Sociální rozvoj SR OSV 6 Poznávání lidí OSV 7 Mezilidské vztahy OSV 8 Komunikace OSV 9 Kooperace a kompetence Morální rozvoj MR OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV 11 Hodnoty,postoje, praktická etika VDO - Výchova demokratického občana VDO l VDO 2 VDO 3 VDO 4 Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MUV Multikulturní výchova MUV 1 MUV 2 MUV 3 MUV 4 MUV 5 Kulturní diferenciace Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity EV - Enviromentální výchova EV 1 EV 2 EV 3 EV 4 Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního Vztah člověka k prostředí 0MV Mediální výchova MV 1 MV 2 MV 3 MV 4 MV 5 MV 6 MV 7 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Činnost a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Týmová práce a spolupráce VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 VMEGS 2 VMEGS 3 Evropa a svět kolem nás Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 4.4. Výchovné a vzdělávací postupy ( kompetence ) Výchovné a vzdělávací strategie společné postupy, uplatňované ve výchovně vzdělávacím procesu z hlediska naší školy jsou následující: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 Velká Chuchle PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělání, které cvičí v práci, a vědomosti, kterých možno užívati prakticky, působí,

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více