ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Husinec, Kostnická ulice 227 1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ ŠKOLY 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 7 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV KOMUNITNÍ ŠKOLA CO JE PRO NÁS VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ DŮLEŽITÉ NA CO SE PŘEDEVŠÍM ZAMĚŘÍME CO BUDEME PODPOROVAT A ROZVÍJET ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI FORMY PÉČE O NADANÉ ŽÁKY UČEBNÍ PLÁNY OBSAHOVÁ SPECIFIKA PŘEDMĚTŮ V UČEBNÍM PLÁNU VYUŽITÍ DISPONIBILNÍ DOTACE ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT V PŘEDMĚTECH JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ POSTUPY ( KOMPETENCE ) UČEBNÍ OSNOVY I. STUPEŇ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: INFORMATIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: PRVOUKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA ROČNÍK: PŘEDMĚT: PŘÍRODOVĚDA ROČNÍK: PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI ROČNÍK: PŘEDMĚT: PRACOVNÍ ČINNOSTI ROČNÍK: UČEBNÍ OSNOVY II. STUPEŇ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK ROČNÍK: PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: INFORMATIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK: PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: PŘEDMĚT: CHEMIE ROČNÍK:

3 6.0. PŘEDMĚT: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: PŘEDMĚT: ZEMĚPIS ROČNÍK: PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ROČNÍK: PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: PRACOVNÍ ČINNOSTI ROČNÍK: PŘEDMĚT: KOMUNIKACE TVŮRČÍ PSANÍ ROČNÍK: PŘEDMĚT: OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PŘEDMĚT: EKOLOGIE ROČNÍK: PŘEDMĚT: SEMINÁŘ A PRAKTIKUM Z PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ ROČNÍK: PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ ROČNÍK: 1. 2.ST. ZŠ ŠKOLNÍ DRUŽINA PODMÍNKY PRO ČINNOST ŠD ZAMĚŘENÍ VÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ KLÍČOVÉ KOMPETENCE ZÁJMOVÉ ZAMĚŘENÍ DĚTÍ V DOBĚ POBYTU VE ŠD HODNOCENÍ ŽÁKŮ OBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ PRAVIDLA HODNOCENÍ PROSPĚCHU KLASIFIKACÍ PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ SKUPINOVÉ PRÁCE HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRAVIDLA SLOVNÍHO HODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKA, ŠKOLNÍ DESATERO AUTOEVALUCE ŠKOLY LEGISLATIVNÍ RÁMEC OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY SOULAD SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY SPOLUPRÁCE S RODIČI VÝUKA A VZDĚLÁVÁNÍ KLIMA ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRÁCE UČITELŮ A PEDAGOGICKÉHO SBORU VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOLY VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ PODMÍNKY ŠKOLY PŘÍLOHY HODNOCENÍ KLASIFIKAČNÍMI STUPNI HODNOCENÍ ŽÁKA I. STUPNĚ HODNOCENÍ ŽÁKA II. STUPNĚ 390 3

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název ŠVP ZV: Název školy: Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Adresa školy: Husinec, Kostnická ulice 227 příspěvková organizace Předkladatel : Koordinátor: Jméno ředitele: Zřizovatel: Platnost dokumentu: Pedagogický sbor Základní školy M.J.Husa Husinec Mgr.Jiřina Procházková, Mgr.Václav Kuneš Mgr. Václav Kuneš Město Husinec, Prokopovo náměstí 1, Husinec od 1.září Podpis ředitele školy Předloženo a schváleno - RADA ŠKOLY: 18.říjen 2007 Předloženo ZŘIZOVATEL: 20. říjen

5 1.1. Základní informace o škole Název právnické osoby: Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Právní forma školy: - příspěvková organizace Sídlo: Kostnická ulice 227, Husinec Obor vzdělávání: C/001 Základní škola (č.j / ) studium denní, délka studia: 9 r. 0 měsíců. základní škola s I. a II. stupněm a mateřskou školou, vyučovací jazyk český Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola Počet žáků školy: ZŠ kapacita 270, MŠ 50, ŠD 30 Školní jídelna: Kapacita 300 jídel Počet oddělení ŠD: 1 Počet tříd MŠ: 2 ( 2 celodenní ) Počet ped. pracovniků: 17 ( učitelé ZŠ 13, vychovatelka ŠD 1, učitelky MŠ 3 ) Počet provoz.pracovníků: 9 ( THP 1, provoz 4, školní kuchyně - 4 ) Živnostenský list : hostinská činnost ( IČO ) IČO školy: Číslo účtu: ČS Prachatice /0800 Identifikátor zařízení IZO ZŠ: IZO MŠ: IZO ŠD: IZO ŠJ: REDIZO: Telefon: ředitelna , sborovna , ekonomický úsek , MŠ , školní jídelna Mobil: ředitelna , - sborovna Web: Zřizovatel: Město Husinec, IČO Sídlo: Prokopovo náměstí 1, Husinec Telefon: , Vedení školy: Mgr. Václav Kuneš - ředitel školy Mgr. Ludvík Filip - zástupce ředitele školy Naděje Tesárková - vedoucí učitelka MŠ Rada školy: Ing.Pavel Pěsta předseda, Město Husinec Ing. Pavel Babka člen, rodičovská veřejnost Ing. David Attendorn člen, Město Husinec Josef Machulda člen, rodičovská veřejnost Naděje Tesárková člen, pedag. sbor MŠ Mgr.Ludvík Filip člen, pedag. sbor ZŠ Datum zahájení činnosti školy: 5.listopad 1950 ( - z hlediska historie školství v Husinci L.P ), činnost mateřské školy byla zahájena dne Základní škola byla rozhodnutím Obecního úřadu v Husinci dnem zřízena jako příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou ( schváleno dne na zasedání obecního zastupitelstva ). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vydáním Zřizovací listiny s datem a Statutární listiny dne Obecním úřadem v Husinci. Škola byla Školským úřadem Prachatice oficiálně zařazena do sítě škol s účinností od pod č.j.: 47/ pod názvem Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice s identifikačním číslem ( IZO ) Dnem 1.ledna 2003 došlo ke změně zařazení MŠMT ČR č.j.: /03-21, a to následovně: - identifikátor zařízení , potvrzen byl název školy Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice a její součásti - mateřská škola IZO ( kapacita 50 dětí ), - základní škola IZO ( kapacita 270 žáků),- školní družina IZO ( kapacita 30 žáků ), - školní jídelna IZO ( kapacita 300 jídel ). Dne 1.března 2003 vzniklo vydáním Živnostenského listu škole živnostenské oprávnění na hostinskou činnost - IČO

6 S účinností od 16. ledna 2006 byl do školského rejstříku zapsán nový název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání C Základní vzdělávání, C/001 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r.0 měsíců ( č.j ). Od školního roku 2007/2008, vstupuje v 1. a 6. ročníku v platnost nový ŠVP ZV Komunitní škola, vycházející z RVP ZV, č.j / , ve znění úpravy č.j / a č.j / Organizační členění školy I. Ředitelství školy II. Úsek - pedagogický ( I.stupeň ZŠ, II.stupeň ZŠ, školní družina, mateřská škola od ) III. Úsek - ekonomicko provozní a stravovací 6

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec je malá, plně organizovaná státní základní škola, umístěná v sídlišti na okraji Husince. Poskytuje vzdělávání cca 180 dětem v postupném ročníku, paralelní třídy nemá. Výuka probíhá celkem v 9 kmenových učebnách, z toho 1 slouží i jako učebna odborná ( fyzika, chemie) a 4 odborných učebnách ( učebna výtvarné výchovy, učebna informatiky, dílna na pracovní činnosti, cvičná kuchyňka ). Jedno oddělení školní družiny využívá pro svou činnost 2 učebny. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a sportovní areál s fotbalovým hřištěm, asfaltovým hřištěm na basketbal, házenou a dopravní výchovu, asfaltovým kurtem na volejbal a vybíjenou, prostor pro skok daleký a stolní tenis. Velké přestávky tráví žáci za dobrého počasí v zahradním a sportovním areálu školy. Žáci se specifickými poruchami učení a chování mohou navštěvovat školní poradenské pracoviště, které má zázemí v žákovské knihovně. Pohoda věcného prostředí: Škola je umístěna ve skvělém prostředí, má nadstandardní prostorové podmínky zejména z hlediska exteriéru a komunikačních prostor vlastní budovy školy. Dnes ovšem trpí nedostatkem učeben. Postupně jsou však modernizovány všechny učebny, dovybavovány po stránce hygienické ( nové lavice jsou ve všech kmenových učebnách) i odborné, včetně estetizace prostředí ( využití žákovských výtvarných prací ). Vybavenost pomůckami je dobrá a v rámci finančních možností doplňujeme třídy audiovizuální technikou. V současné době je zpracován půdní projekt víceúčelového sálu. Interiér školy je vlídný a působí optimisticky. Pohoda sociálního prostředí: Učitelé, provozní zaměstnanci a žáci se navzájem velmi dobře znají a chovají se k sobě kolegiálně a přátelsky. Přesto se setkáváme někdy u některých žáků s nevhodným chováním, vulgárním vyjadřováním a v některých případech i malou úctou k dospělým. Školu navštěvují převážně děti z Husince a blízkého okolí ( Běleč, Budkov, Dvory, Drslavice, Dub, Horouty, Pěčnov, Těšovice, Zabrdí, Lažiště, Záblatí, Vlachovo Březí, Prachatice ). Na škole se vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Žáci se podílejí na chodu školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Mohou dávat podněty a připomínky k životu i organizaci školy, navrhují a za spolupráce učitelů organizují své akce, pomáhají při organizaci řady sportovních a kulturních soutěží. Pomocníkem je jim školní časopis Pírko, přinášející zajímavosti ze tříd, ze školy, rozhovory se žáky, učiteli, z oblasti prevence, úkoly a hádanky pro zábavu žáků. Pedagogický sbor má dlouhodobě 17 plně kvalifikovaných členů ( 13 ZŠ, 3 MŠ 1 ŠD ), z toho 4 muže. Ve škole pracuje Školní poradenské středisko, výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní zdravotnice a všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech. Pohoda organizačního prostředí: Hledisko psychohygieny na 1. stupni je velmi dobré. V případě 2.stupně tuto skutečnost narušuje organizace odpoledního vyučování z hlediska přestávek, které vzhledem k dojíždějícím žákům, jsou pouze 5 minutové. Nutné je se soustředit na výchovu žáků k větší samostatnosti, manuelní zručnosti a zodpovědnosti. Ve škole funguje pitný režim, velkou přestávku tráví žáci v exteriéru školy, samozřejmostí jsou kurzy plavání, lyžování, školní soutěže, soustředění sportovních kolektivů, zážitkové víkendy tříd, systematická prevence, poznávací a exkurzní činnost, kulturní, společenské a sportovní akce. Demokratičnost společenství školy: Z pohledu průběžné autoevaluace školy je hodnocena velmi dobře, i když někdy převládá direktivnost řízení a bylo by vhodnější přenést úkoly na jednotlivé členy pedagogického sboru. Určitě v této oblasti je třeba připomenout řadu pozitiv - pravidelná setkání rady školy, žákovské samosprávy žáků s vedením školy, účast žáků na třídních schůzkách s rodiči, dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost, spolupráce s organizacemi v obci, důsledná informovanost rodičů o všech akcích tříd a školy ( zpravodaj, informační listy o akcích, individuální setkání, webové stránky školy, zpravodaj města ) atd. Přes tyto skutečnosti, jsou problémy v komunikaci s některými rodiči prospěchově slabších žáků a žáků z méně podnětného rodinného prostředí. 7

8 Smysluplnost vzdělávání: Učební plán i učební osnovy ŠVP ZV Komunitní škola byly zpracovány v návaznosti na zkušenosti a potřeby praktikovat a uplatňovat prvky klasického i moderního vyučování, včetně využití poznatků žáků a nabytých vědomostí v praktické rovině. Specifika ŠVP ZV Komunitní škola je rozpracována v další kapitole tohoto materiálu. Škola se zapojuje do řady projektů a činností i mezinárodního významu (centrum regionu - AŠSK, literárního a výtvarného projektu Evropa ve škole, spolupráce s partnerskou školou v Beatenbergu ve Švýcarsku, organizační a ediční činnost v rámci oslav M..J.Husa, Dny evropské kuchyně ve školní jídelně apod. ). Talentovaní žáci a kolektivy jsou individuálně připravováni na soutěže a olympiády a stejná péče je věnována i žákům s poruchami učení. Za vážný nedostatek lze považovat klesající zájem žáků a ochotu ke spolupráci s učiteli ve vyšších ročnících. Někteří špatně chápou i pojem demokracie ( znají pouze svá práva ). Výběr kroužků a zájmových útvarů: Nabídka kroužků a zájmových útvarů je koncepčně řadu let stabilní. Přesto stávající výběr pokrývá požadavky a zájem, neboť problémem u řady žáků je jejich vytrvalost z hlediska pravidelné docházky. Vytvoření prostoru a podmínek pro smysluplné trávení volného času napomáhá projekt Přijďte mezi nás ( viz následující blok). Škola kulturní středisko obce, spolupráce s dalšími organizacemi a veřejností: Ve škole tradičně probíhá řada kulturních, poznávacích, společenských a sportovních akcí. Tato oblast byla navíc obohacena společným projektem Přijdte mezi nás, realizovaným z roviny Města Husinec a financovaným EU a Jihočeským krajem v rámci smysluplného trávení volného času dětí a mládeže v Husinci. Vedle řady aktivit volného času se jedná i o vzdělávací akce připravující žáky pro život ( semináře, přednášky, tvůrčí dílny). Nelze opomenout ani další partnery radu školy, městskou knihovnu, spolupráci s TJ Slavoj Husinec, Občanským sdružením Mistra Jana, Církví bratrskou v Husinci, Občanským sdružením Rybka ( azylový dům), KIS Prachatice, Muzeum Prachatice, Dřípatka Prachatice, Úřad práce Prachatice a další.. Bezproblémová spolupráce se zřizovatelem se dotýká zejména materiálního vybavení a údržby školy, jak již bylo naznačeno, volno časových a poznávacích aktivit žáků, včetně reprezentace města. K nejvýznamnějším, z odborné roviny organizací a složek, kde spolupracujeme při řešení výchovných a výukových problémů patří: PPP v Prachaticích, odbor sociálních věcí MÚ Prachatice, Policie ČR, SPC Týn nad Vltavou. Na cestě k novému pojetí vzdělávací filozofie základního školství jsme již ušli určitý úsek cesty, řadu činností již realizujeme, ale je před námi další etapa, konkretizovat v rámci vzájemné komunikace nový ŠVP ZV Komunitní škola a zabezpečit jeho uvedení v život od školního roku 2007/

9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní myšlenkové schéma Komunitní školy je úzce vázáno na úkol plnit společenskou objednávku ve věcech vzdělávání. Každý pedagog, rodič, žák má právo se vyjadřovat ke kurikulu své školy, podílet se podle svých možností a schopností na realizaci a být systematicky nápomocen na spolurozhodování o životě školy. Sama škola podílející se na vzdělávání a výchově musí být školou stále se učící a tyto kvality předávat žákům i občanům v obci v rámci nabídky celoživotních vzdělávacích cest, ale i včas reagovat na požadavky, týkající se aspektů, jakou školu obec potřebuje pro své dorůstající generace. KOMUNITNÍ ŠKOLA SYMBOL ŽIVÉ OBCE Je to koneckonců rodný kraj, jímž a skrze nějž se učíme milovati vlast a vzdělávání. Josef Pekař Školní vzdělávací program Základní školy M. J. Husa a Mateřské školy v Husinci usiluje o to, aby škola v zájmu vytvoření a udržení demokratického charakteru společenství v obci a na základě otevřených vztahů, zpřístupnila veřejnosti, jejich zájmovým, církevním a vzdělávacím organizacím v rámci svých kompetencí ( souhrn oprávnění a povinností ) své aktivity a stala se tak přirozeným vzdělávacím, kulturně společenským a sportovním střediskem obce. PROSTŘEDKY: 1) Děti se učí ve škole šťastně a rozumně žít a to tak, že šťastně a rozumně žijí a tvoří. ŠVP ZV Komunitní škola z hlediska své filozofie respektuje myšlenku, že vzděláváním a výchovou se rozumí nastartování celoživotních procesů a kompetencí rozhodujících pro získání kvalifikace a uplatnění žáků v životě. 2) Škola se identifikuje s obcí a pomáhá jí. ŠVP ZV Komunitní škola dává najevo sounáležitost konkrétními kroky a činy vzdělávacího, společenského, kulturně výchovného, preventivního ( prevence z hlediska zdraví, patologických jevů ) a sportovního charakteru. Škola tak přispěje nejen ke zvýšení sebevědomí obce, ale i jejich občanů a možnostem jejich uplatnění. 3) Škola reaguje na aktuální potřeby v obci. Prostřednictvím ŠVP ZV Komunitní škola, vnímá a registruje aktuální potřeby, které vznikají v obci, přijímá každou výzvu k pomoci a vstřícně se snaží najít řešení, které by pomohlo (přenos žáci rodiče, informace média, internet ) 4) Škola si uvědomuje, že její perspektiva je úzce vázána na přijetí poslání vzdělávacího centra obce v rámci nabídky celoživotního vzdělávání občanů. ŠVP ZV Komunitní škola vědomě respektuje tuto skutečnost, počítá s potřebnými aktivitami a opírá se o přesvědčení, že toto poslání bude oboustranným přínosem pro všechny partnery v obci. Dominantním aspektem pak bude zapojení rodin žáků do života školy, aby rodiče dokázali vnímat osobnost svých dětí v prostředí, v němž tráví významnou část dne. 5) Škola bude každý součinný krok uskutečňovat s perspektivou společného využití zabezpečení vzdělávacího, kulturně společenského a sportovního střediska obce ( oblast organizační, materiální, prostorová). ŠVP ZV Komunitní škola bude v rámci rozhodování vždy respektovat hledisko, jak dotyčná akce, věc, materiální zabezpečení, bude sloužit nejen žákům, ale i občanům. Uvnitř školy učitelům, zaměstnancům a rodičům, vzdělávacím zařízením v obci, jejich skupinám a zájmovým organizacím, ale i další školám. Jedná se zejména o tyto složky a využívání materiálního a prostorového vybavení školy tělocvična, hřiště, dílny, 9

10 odborné učebny, shromažďovací místnosti, klub, knihovna, poskytování odborných a poradenských služeb. Dojde tak nejen ke zvýšení efektivity investic do vybavení a chodu školy, ale i umocnění jejího poslání. 6) Škola používá takové škály forem a metod výuky, které předpokládají dominatní spoluúčast dětí a využívají spolupráci s dalšími partnery. ŠVP ZV Komunitní škola z hlediska učitelů, přijímá komunikaci a spolupráci jako jeden z nejdůležitějších principů činnosti školy a stejně tak nenahraditelnost společného hledání a nalézání ( žáci, učitelé, rodiče, veřejnost ). Neopominutelné jsou dovednosti a kompetence týkající se kooperativní výuky, prostředí vzájemné důvěry a úcty, partnerské vztahy mezi učitelem a žáky opřené o přirozenou autoritu a možné spolupráce s dalšími partnery ( představitelé obce, odborníci, odborné instituce, státní organizace a orgány, rodiče, veřejnost ) Demokratický duch je pro ŠVP Komunitní škola nezbytnou podmínkou při naplňování poslání vzdělávání a výchovy žáků a vytvoření podmínek pro možnost celoživotního vzdělávání občanů Husince. 7) K dominatním požadavkům, které musí působit celým vnitřním systémem hodnot a norem, patří prevence sociálně patologických jevů. ŠVP ZV Komunitní škola společnou strategií s rodinou, obcí, odbornými organizacemi, bude významným činitelem z hlediska výcviku v aplikacích psychologického, fyziologického, sociologického rázu, relaxačních a rekondičních technik v obraně před návyky nezdravého životního stylu. 8) Účinným nástrojem k uspokojování individuálních potřeb žáků a učitelů bude vyvážený denní režim a pohoda sociálního prostředí. ŠVP ZV Komunitní škola bude systematicky reagovat a zabezpečovat přirozené individuální potřeby komunity školy na všech úrovních. Pravidla jsou dána výsledkem všeobecné dohody ( řády školy ), která jsou známa a platí pro všechny stejně. Nedotýká se to však skutečnosti, vyjádřit své názory a postoje, prosadit svůj názor, vyjádřit se k řešení konfliktů, či odvrácení agrese. ŠVP ZV Komunitní škola jako program vzdělávání a osobního rozvoje, klade důraz na rozvíjení žádoucích humanistických postojů, dovedností a jejich kultivaci, toleranci a empatii. 9) Škola bude systematický dbát na zkvalitňování potřebné komunikace s rodiči, veřejností, odbornými a správními institucemi i ostatními subjekty v regionu. ŠVP ZV Komunitní škola zkvalitňováním této oblasti bude využívat potřebných informačních kanalů a tak pravidelně sdělovat své výsledky, záměry i problémy. Konkrétně se bude jednat o informace v médiích regionu ( tisk, rozhlas ), obecním zpravodaji, školním časopisu Pírko, bulletinech ředitelství školy, internetovém serveru školy internetové databázi vzdělávacích subjektů ČR a perspektivně internetu pro komunikaci s rodiči Co je pro nás ve vzdělávání žáků důležité Předat žákům takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě. Podporovat všechny druhy nadání a talentu a pomoci každému žákovi najít oblast úspěšnosti a tak umožnit každému dítěti zažít úspěch. Podle potřeb se individuálně věnovat každému žákovi. Vytvářet u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a pomoci mu vytvořit předpoklady a motivaci k celoživotnímu vzdělávání Na co se především zaměříme Vedení žáků ke slušnému a zdvořilému chování ( Desatero Komunitní školy). Vytváření pozitivního klimatu ve škole. Učit děti diskutovat a otevřeně vyjadřovat své názory s patřičnou tolerancí a respektováním práv a sebevědomí ostatních. Vést žáky k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. 10

11 Poznávat kulturně historické a přírodní památky České republiky, Šumavského regionu a utvářet pozitivní vztah ke svému městu a okolí Husince Co budeme podporovat a rozvíjet Zdravý životní styl a důslednou prevenci sociálně patologických jevů. Moderní a efektivní způsoby výuky a využití informačních a komunikačních technologií. Výchovu k toleranci, zdravou sebedůvěru a nutné respektování práv druhých z hlediska vztahů mezi žáky. Volno časové a poznávací aktivity žáků. Systematickou práci s rodičovskou veřejností, s cílem zapojení rodičů do života školy, tříd (Komunitní škola otevřená škola pro veřejnost ). Pozitivní a aktivní přístup ke každodennímu životu Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Žáci jsou integrováni v běžných třídách a mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání a hodnocení. Školní poradenské pracoviště spolu s třídními učiteli zajišťuje odbornou diagnostiku a vzdělávací potřeby pro znevýhodněné žáky. V návaznosti jsou pak plánovány a zpracovány vhodné metody a organizační postupy výuky. Na základě posudku odborné organizace a školního poradenského pracoviště třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka zpracují a následně realizují individuální vzdělávací plán.struktura je vázána na platnou právní úpravu a v případě potřeby je doplněna dohodou o formě podílu a spolupráce se zákonnými zástupci. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude přihlíženo k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující závazně respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Vyučující využívá ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady pro lepší výsledky. V hodnocení se pak zaměřuje na pozitivní výkony žáka. V případě potřeby a na žádost rodičů může být žák hodnocen slovně Formy péče o nadané žáky Mimořádně nadané žáky motivujeme nenásilnou formou k rozšiřování základního učiva a to zejména ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání žáka. V mezích možností jim umožňujeme individuálně pracovat s odbornou literaturou, s výpočetní a audiovizuální technikou, zadáváme jim náročnější samostatné úkoly. Pověřujeme je vedením a řízením při skupinovém vyučování a dalších alternativních činnostech. Průběžně je motivujeme a připravujeme na školní soutěže, olympiády a přehlídky v oborech, které reprezentují jejich schopnosti. 11

12 4. UČEBNÍ PLÁNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA M.J.HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Učební plán školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola První stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast RVP ŠVP Vyučovací předmět hodiny hodiny 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Z toho DČD Poznámka Jazyk a jazyková 38 Český jazyk komunikace 9 Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Matematika Informační a 1 komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Úmění a kultura 12 9 Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova Výtvarné a pracovní činnosti Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem hodin v ročníku Ročníková maxima

13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA M.J.HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komunitní škola Učební plán školy Druhý stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast RVP ŠVP Vyučovací předmět hodiny hodiny 6.ročník 7..ročník 8..ročník 9..ročník Z toho DČD Poznámka 16 Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 12 Německý jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace 16 Matematika Informační a komunikační 4 1 Informatika technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Člověk a příroda 22 Přírodopis Zeměpis Úmění a kultura 10 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 11 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 Pracovní činnosti Komunikace a tvůrčí psaní Seminář a praktikum 16 z přírodovědných předmětů Volitelné předměty Osobnostně sociální výchova Anglický jazyk Německý jazyk Ekologie Celkem hodin v 6.-9.roč Ročníková maxima

14 14

15 4.1. Obsahová specifika předmětů v učebním plánu Údaje blíže specifikují podstatné informace, přesuny a integrace dotýkající se vyučovacích hodin jednotlivých předmětů ( DČD, průřezová témata, projekty, forma výuky) Český jazyk V l.ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 9. ročníku je členěn na jazykovou výchovu, literární, komunikační a slohovou výchovu. Od 1. do 4. ročníku se v rámci předmětu ( posílení o 1 vyučovací hodinu DČD ) realizují průřezová témata týkající se osobnostní a sociální výchovy, korespondující zejména s výchovou dramatickou. Dále v 1. a 2. ročníku dochází ve dvou vyučovacích hodinách týdně k dělení třídy na dvě skupiny, vzhledem k potřebě užší spolupráce se žáky a vytvoření kvalitního, především jazykového zázemí pro další vzdělávání. V 8. a 9. ročníku je v rámci DČD realizován předmět Komunikace a tvůrčí psaní, zaměřený zejména na osobnostní a multikulturní výchovu. Anglický jazyk V plném rozsahu bude dominujícím cizím jazykem od školního roku 2011 / V návaznosti na přípravu a plnohodnotné setkání s výukou cizího jazyka, je předmět posílen o 1 hodinu z DČD ve 2. ročníku. Německý jazyk Jako další jazyk je dotován 2 hodinami v 7. 8.a 9. ročníku. V přechodném období, konkrétně do školního roku 2011 / 2012, bude hlavním jazykem ( konzultováno a potvrzeno rodiči). Matematika Předmět má od 1. do 9. ročníku komplexní charakter, koresponduje a navazuje na příslušné vzdělávací oblasti, včetně informačních a komunikačních technologií. V 5. ročníku je informatika posílena o 1 hodinu z DČD. Informační a komunikační technologie Z hlediska významného postavení této vzdělávací oblasti, která prorůstá celým učebním plánem jednotlivých předmětů, je posílen 1 hodinou z DČD v 5. ročníku. Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda Přírodověda a Vlastivěda je posílena ve 4. a 5. ročníku z DČD na realizaci projektů, které zahrnují tématické okruhy průřezových témat, konkrétně: - výchovu demokratického občana, enviromentální výchovu a výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Hudební výchova Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících I. i II. stupně, a to v časové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka ve ročníku je realizována v kmenových třídách, ve ročníku v učebně hudební výchovy s využitím audiovizuální techniky. Součástí po celou dobu výuky je návštěva divadelních představení a výchovných koncertů. Výtvarná výchova Z hlediska komplexnosti ( praxe, teorie ) je výtvarná výchova vyučována od 4. do 9. ročníku. V rámci teoretické části poznatky navazují a korespondují s poznatky v oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, praktickými aspekty předmětu Praktické vyučování, včetně nejprogresivnějších metod v oblasti komunikace a techniky. Výtvarné a pracovní činnosti Předmět je vzhledem k tématickému i praktickému prolínání látky a dovedností zařazen ve 2 hodinové dotaci do ročníku. 15

16 Pracovní činnosti Základem je prolínání praktických a teoretických zkušeností žáků s dominantním cílem odstraňování jejich manuání negramotnosti. Kvalita a efektivita výrazně závisí na volbě vhodných námětů, na kterých se žáci učí jednotlivé technologie a umožní jim tak objasnit souvislosti s technikou a technologiemi v běžném životě. Tělesná výchova Ve 3.ročníku je do výuky vložena povinná výuka plavání s možností opakovacích lekcí pro žáky I. stupně, a to v rozsahu 30 hodin. V 7. ročníku je pak realizován lyžařský výcvik v rozsahu 5 vyučovacích dnů. Výchova ke zdraví, která prolíná celým vyučovacím cyklem a průřezově je vkomponována zejména v předmětech Prv, Vlv, Osobnostní výchova, Přírodopis, Výchova k občanství, je pro II.stupeň samostatným předmětem v 6.ročníku a 9.ročníku. V obou případech se jedná o hodinovou dotaci. Komunikace a tvůrčí psaní Předmět se samostatně vyučuje v 8. a 9. ročníku, rozvíjí komunikační dovednosti a spojuje je s mediální výchovou. Hlavním cílem je rozvinutí mediální gramotnosti do takové úrovně, aby využívání médií dokázal žák efektivně kontrolovat, ale i nabídky co nejvíce využít. Přírodopis Předmět se samostatně vyučuje v ročníku.vzhledem k dlouhodobé výuce ekologického přírodopisu je od 6. do 8. ročníku v DČD realizována výuka předmětu Ekologie a v 9. ročníku je tento předmět završen shrnujícím Seminářem a praktikem z přírodovědných předmětů. Člověk a společnost Oblast zahrnuje obsahově výuku předmětu Dějepis a Výchovu k občanství. Vzhledem k významné vzdělávací náplni je v obsahu umocněn předmětem Osobnostně sociální výchova, který zahrnuje dominantní část praktických námětů, vztahujících se osobně k žákovi, jeho životu v konkrétní třídě a samotné společnosti, z hlediska výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech Využití disponibilní dotace První stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Ročník Předmět Dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 4 2. Anglický jazyk 1 Matematika a její aplikace 5. Matematika 2 Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda 2 DČD, projekty 1.2. Č,PRV P Každý jsme jiný ( integrace v předmětech) Č,PRV P Zvykoslovné slavnosti regionu 4. VLV P Husinec naše obec Výchova demokratického občana 4. M,VLV,AJ P Klub cestovatelů 4.5 PŘV P Den země Výchova ke zdraví 5. PŘV,VLV P Třídní časopis 5. ČJ DČD Informační a komunikační technologie 16

17 1.5. IKT P Zdravé dny ve škole Druhý stupeň základního vzdělávání Vzdělávací oblast Ročník Předmět Dotace Anglický jazyk Komunikace a tvůrčí psaní 2 Volitelné předměty (DČB) Osobnostně sciální výchova Ekologie 3 9 Seminář a praktikum z přírodovědných předmětů 1 DČD, projekty D, M, VOB P Naši významní rodáci P Turisté jsou v Husinci vítáni ČJ, D, VV P Jan Hus a Husinec PŘ, Z, EK, VV P Každý jsme jiný P Strom regionu P Den Země P Zdravé dny ve škole 17

18 4.3. Zařazení průřezových témat v předmětech jednotlivých ročníků Průřezová témata 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník OSV 1 TV, VPČ,M,HV ČJ TV,VPČ,M,HV,ČJ TV,VPČM,HV,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,M,HV,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,HV,M,ČJ OSV 2 PRV,TV,VPČ,ČJ PRV,TV,VV,ČJ PRV,TV,VV,ČJ VLV,PŘV,VV,HV,M,ČJ PŘV,VLV,TV,HV,VV,M,ČJ,INF OSV 3 TV,VPČ,M,ČJ TV,VPČ,M,ČJ TV,VPČ,M,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,M,ČJ PŘV,VLV,TV,VV,M,ČJ OSV 4 ČJ,VPČ,TV ČJ,TV,VPČ TV,VPČ,ČJ VLV,PŘV, TV,VV,HV,ČJ PŘV,VLV,TV,VV,HV,ČJ OSV 5 TV,VPČ,HV TV,VPČ,HV TV,VPČ,HV,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,HV,ČJ VLV,PŘV,TV,VV,HV,ČJ,PČ OSV 6 PRV,TV,VPČ,ČJ PRV,TV,VPČ,ČJ PRV,AJ,ČJ,VPČ,TV VLV,AJ,ČJ,VV,TV VLV,AJ,ČJ,VV,TV OSV 7 ČJ,M,PRV,VPČ,TV M,ČJ,PRV,VPČ,TV ČJ,M,PRV,VPČ,TV M,ČJ,VLV,VV,TV ČJ,M,VLV,VV,TV OSV 8 ČJ,M,PRV,VPČ TV M,ČJ,PRV,VPČ,TV PRV,TV,ČJ,AJ,M,VV VLV,PŘV,TV,VV,AJ,M,ČJ PŘV,VLV,TV,VV,M,AJ,ČJ OSV 9 M M M M,ČJ M,ČJ,INF OSV 10 M M M,ČJ VLV,M,ČJ VLV,M,INF,ČJ OSV 11 ČJ,VLV VDO 1 PRV,VPČ,HV,ČJ PRV,VPČ,ČJ,HV PRV,ČJ,VPČ,HV ČJ,HV,VV ČJ,HV,VV VDO 2 PRV,VPČ PRV,VPČ PRV,VPČ VLV,VV,ČJ VLV,VV,ČJ VDO 3 VLV VDO 4 VLV,HV VMEGS 1 VPČ,HV,ČJ VPČ,HV AJ,ČJ,VPČ,HV AJ,ČJ,VLV,PŘV,VV,HV AJ,ČJ,VLV,PŘV,HV,VV VMEGS 2 VPČ VPČ VPČ VPČ,VLV,PŘV HV,ČJ VLV,PŘV,VPČ,HV,ČJ VMEGS 3 HV HV HV VLV,PŘV,HV,ČJ VLV,PŘV,HV,ČJ MVU 1 PRV,VPČ,HV PRV,VPČ,HV PRV,VPČ,HV,ČJ VV,HV,ČJ VV,HV,ČJ MUV 2 ČJ,PRV,M,VPČ,HV,TV ČJ,PRV,M,VPČ,HV,TV PRV,TV,VPČ,M,HV,ČJ VLV,M,HV,VV,ČJ VLV,M,INF,HV,ČJ,VV MUV 3 VPČ VPČ VPČ ČJ,VLV,VV ČJ,VLV,VV MUV 4 AJ AJ AJ MUV 5 EV 1 PRV,VPČ PRV,VPČ PRV,VPČ,AJ AJ,PRV,VV VLV,PŘV,VV,AJ EV 2 M,PRV,VPČ M,PRV,VPČ M,PRV,VPČ M,VLV,PŘV,VV M,VLV,PŘV,VV,INF EV 3 M,ČJ,PRV,VPČ M,ČJ,PRV,VPČ M,ČJ,PRV,VPČ VLV,PŘV,M,ČJ,VV,HV PŘV,VLV, ČJ,VV,HV EV 4 PRV,VPČ,M,HV PRV,VPČ,M,HV PRV,VPČ,M,HV PŘV,VLV,VV,M,HV VLV,PŘV,VV,M,HV MV 1 PRV ČJ,PRV ČJ,PRV VLV,HV,ČJ VLV,HV,ČJ MV 2 VPČ VPČ VPČ ČJ,VPČ ČJ,VPČ MV 3 VPČ VPČ,ČJ ČJ,VPČ ČJ,VV ČJ, VV MV 4 ČJ,HV ČJ,HV ČJ,HV ČJ,HV ČJ,HV MV 5 PRV,HV PRV,HV,ČJ PRV,HV,ČJ ČJ,HV,VLV ČJ,VLV,HV,VV MV 6 VV,PRV ČJ,PRV, VV ČJ,PRV,HV ČJ,VLV,VV ČJ,VV,PRV MV 7 VPČ, PRV VPČ,PRV VPČ,PRV VLV,VV,ČJ VLV,VV,ČJ 18

19 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník OSV 1 ČJ,NJ,VKZ,INF,D,OV,OSV,VV,TV,PČ ČJ,NJ,AJ,INF,D,OV,OSV,VV,TV,PČ ČJ,NJ,AJ,INF,D,OV,OSV,VV,HV,Z,CH ČJ,NJ,AJKTP,INF,VKZ,OSV,TV,CH,HV OSV 2 VKZ,OSV,PŘ,D,OV,VV ČJ,NJ,PČ,VV,HV,TV ČJ,NJ,AJ,PČ,VV,HV,TV,KTP,OV,OSV ČJ,NJ,AJ,PČ,OV,OSV,KTP,VV,TV,SPP OSV 3 ČJ,VKZ,PČ,TV,PŘ,OV,OSV ČJ,PČ,TV,OV,OSV,EK ČJ,PČ,TV,OSV,OV,EK CJ,PČ,TV,OSV,OV,VKZ,KTP OSV 4 AJ,NJ,ČJ,VKZ,PČ,TV,D,OV,OSV,EK ČJ,PČ,TV,PŘ,OV,OSV,EK ČJ,PČ,OV,OSV,EK,TV ČJ,VKZ,PČ,TV,PŘ,SPP,OSV OSV 5 ČJ,VKZ,INF,M,VV,HV,OV,TV,HV ČJ,INF,M,VV,TV,HV,OV,EK ČJ,INF,VV,HV,TV,PČ,Z,EK,KTP KTP, ČJ,INF,VV,HV,TV,PČ,Z,OSV,KTP OSV 6 ČJ,VKZ,HV,TV,D,OV,OSV,EK ČJ,HV,TV,D,OV,OSV,EK ČJ,KTP,TV,D,OV,OSV,EK,PČ ČJ,KTP,PČ,TV,OV,OSV,VKZ OSV 7 AJ,NJ,ČJ,VKZ,PČ,TV,D,OV,OSV,EK NJ,ČJ,AJ,PČ,TV,D,OV,OSV,EK AJ,ČJ,NJ,PČ,TV,OV,OSV,EK,KTP KTP,ČJ,AJ,NJ,PČTV,OV,OSV,VKZ OSV 8 ČJ,HV,VV,TV,PČ,D,OV,OSV,EK ČJ,HV,VV,TV,PČ,D,OV,OSV,EK KTP,ČJ,HV,VV,TV,PČ,OV,OSV,EK KTP,ČJ,HV,VV,TV,PČ,OV,OSV,EK OSV 9 ČJ,VKZ,TV,D,OV,OSV,EK ČJ,TV,D,OV,OSV,EK,PČ,NJ,AJ AJ,NJ,ČJ,INF,VV,PČ,TV,OV,OSV AJ,NJ,ČJ,INF,PČ,VV,OV,VKZ,OS OSV 10 ČJ,VKZ,PČ,TV,OV,OSV,EK ČJ,PČ,TV,OV,OSV,EK ČJ,INF,M,VV,PČ,TV,Z,EK ČJ,VKZ,INF,PČ,TV,Z,OSV OSV 11 ČJ, VKZ,TV,OV,OSV,EK ČJ,TV,OV,OSV,EK ČJ,TV,OV,OSV,EK,KTP ČJ,VKZ,TV,OV,OSV,KTP VDO 1 ČJ,VKZ,OV,OSV ČJ,OV,OSV ČJ,OV,OSV,D,Z ČJ,OV,OSV,PČ,Z VDO 2 ČJ,AJ,NJ,D,OV,VKZ ČJ,AJ,NJ,OV,D ČJ,AJ,NJ,OV,D,Z ČJ,AJ,NJ,OV,D,Z,SPP VDO 3 D,OV D,OV D,OV,Z D,OV,Z,OSV,VKZ VDO 4 ČJ,VV,D,OV ČJ,VV,D,OV ČJ,VV,OV,D,Z ČJ,OV,D,VV VMEGS 1 ČJ,AJ,NJ,VKZ,PŘ,Z,D ČJ,AJ,NJ,PŘ,Z,D ČJ,AJ,NJ,PŘ,Z,D ČJ,AJ,NJ,PŘ,Z,D,SPP VMEGS 2 ČJ,D,VV,HV ČJ,VV,D,HV ČJ,VV,D,HV ČJ,VV,D,HV VMEGS 3 ČJ,VV,D,OV ČJ,VV,D,OV ČJ,D,VV,OV ČJ,D,VV,OV MVU 1 AJ,ČJ,NJ,VKZ,TV,VV AJ,ČJ,NJ,TV,VV AJ,ČJ,NJ,TV,VV,KTP AJ,ČJ,NJ,TV,VV,KTP MUV 2 ČJ,VKZ,OV,OSV ČJ,OV,OSV,NJ,AJ,INF,HV,TV ČJ,NJ,AJ,OSV,INF,HV,TV,KTP ČJ,NJ,AJ,OSV,INF,HV,TV,KTP MUV 3 ČJ,VKZ,HV,Z ČJ,HV,Z ČJ,HV,Z,D ČJ,HV,Z,D,VKZ MUV 4 ČJ,VKZ,HV,Z ČJ,NJ,AJ,VV,HV,PŘ,OV,OSV,Z ČJ,NJ,AJ,HV,VV,PŘ,OV,OSV,Z ČJ,NJ,AJ,VKZ,HV,D,OV,Z MUV 5 ČJ,VKZ,OV ČJ,OV ČJ,OV,Z ČJ,VKZ,D,Z,OV EV 1 PŘ,Z,EK,VV PŘ,Z,PČ,EK,VV PŘ,PČ,VV,EK,CH,Z PŘ,CH,SPP,VV,Z EV 2 VKZ,PČ,PŘ,Z,VV,EK EK,PČ,Z,AJ,NJ EK,F,CH,PŘ,Z F,CH,SPP,PŘ,Z EV 3 ČJ,VKZ,VV,PČ,TV,PŘ,OSV,D,Z,EK EK,ČJ,VV,PČ,TV,PŘ,OSV,D,Z EK,F,CH,INF,M,PČ,PŘ,D,Z,OSVAJ VKZ,F,CH,INF,PŘ,D,Z,OV,M EV 4 ČJ,VKZ,EK,PŘ,D,Z,OV,VV,TV ČJ,EK,PŘ,Z,D,OV,PČ,VV,INF EK,ČJ,PŘ,Z,D,OV,INF,NJ,AJ,PČ,TV N,AJ,ČJ,F,CH,INF,SPP,PČ,HV,VV,PŘ,Z MV 1 ČJ,VKZ ČJ,NJ,AJ,INF,D,OV,VV ČJ,NJ,AJ,INF,PŘ,D,OV,Z,KTP ČJ,NJ,AJ,INF,PŘ,D,OV,KTP,SPP,Z MV 2 ČJ,VKZ,Z,EK ČJ,D,EK ČJ,OV,Z,KTP,EK ČJ,VKZ,D,OV,Z,KTP,SPP MV 3 ČJ,VKZ,INF ČJ,INF,EK,VV ČJ,NJ,AJ,INF,VV,KTP ČJ,VKZ,NJ,AJ,INF,VV,KTP MV 4 ČJ,EK ČJ,EK,D ČJ,EK,D,KTP ČJ,VKZ,KTP MV 5 ČJ,VV,HV,EK,INF ČJ,VV,HV,EK,NJ,AJ,INF ČJ,VV,HV,EK,OV,KTP,INF ČJ,NJ,AJ,VV,HV,KTP,INF MV 6 ČJ,AJ,NJ,VV,INF ČJ,NJ,AJ,VV,INF ČJ,NJ,AJ,VV,INF,KTP ČJ,NJ,AJ,VV,INF,KTP MV 7 ČJ,VV,PČ,TV,EK ČJ,VV,PČ,TV,EK,INF ČJ,TV,VV,PČ,EK,INF,KTP ČJ,TV,VV,PČ,KTP,INF 19

20 Legenda: - použité zkratky průřezových témat: OSV Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj OR OSV I Rozvoj schopností poznání OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace OSV 4 Psychohygiena OSV 5 Kreativita Sociální rozvoj SR OSV 6 Poznávání lidí OSV 7 Mezilidské vztahy OSV 8 Komunikace OSV 9 Kooperace a kompetence Morální rozvoj MR OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV 11 Hodnoty,postoje, praktická etika VDO - Výchova demokratického občana VDO l VDO 2 VDO 3 VDO 4 Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování MUV Multikulturní výchova MUV 1 MUV 2 MUV 3 MUV 4 MUV 5 Kulturní diferenciace Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity EV - Enviromentální výchova EV 1 EV 2 EV 3 EV 4 Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního Vztah člověka k prostředí 0MV Mediální výchova MV 1 MV 2 MV 3 MV 4 MV 5 MV 6 MV 7 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Činnost a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Týmová práce a spolupráce VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 VMEGS 2 VMEGS 3 Evropa a svět kolem nás Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 4.4. Výchovné a vzdělávací postupy ( kompetence ) Výchovné a vzdělávací strategie společné postupy, uplatňované ve výchovně vzdělávacím procesu z hlediska naší školy jsou následující: 20

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická ulice 227 1 2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 6

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk 1. období/ 1. 3. ročník 7 hodin/ týd Vzdělávací obor Český jazyk

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více