Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část"

Transkript

1 Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

2 Schváleno pedagogickou radou dne: Schváleno školskou radou dne: Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy 1

3 Výroční zpráva o činnosti školy za rok OBSAH I. Základní charakteristika školy Obecná charakteristika školy Základní údaje o škole Školská rada Další aktivity Předpoklady dalšího vývoje... 6 II. Výsledky vzdělávání a výchovy Studijní program Výsledky vzdělávání a výchovy Cizí státní příslušníci Výuka cizích jazyků Výsledky maturitní zkoušky Přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2012/ Vzdělávání nadaných žáků Ověřování výsledků vzdělávání Přijímání žáků na VŠ Autoevaluace školy III. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Výsledky inspekční činnosti ČŠI Výsledky jiných inspekcí a kontrol IV. Údaje o pracovnících školy, zařízení Celkové počty pracovníků Kvalifikovanost pracovníků Počet stálých a počet externích pedagogických pracovníků Počet absolventů, kteří nastoupili na zařízení Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Věkové složení pedagogických pracovníků Mzdové podmínky pracovníků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy V. Výkon státní správy VI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 25 VIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů

4 IX. Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti Výchovné poradenství Školní poradenské pracoviště Propagace školy Minimální preventivní program Soutěže Mezinárodní spolupráce Mimoškolní aktivity Ekologická a environmentální výchova Vzdělávací a poznávací zájezdy, exkurze X. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery XI. Základní údaje o hospodaření školy Oblast ekonomická Oblast materiálně technická XII. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím XIII. Zhodnocení a závěr

5 Část I. Základní charakteristika školy 1. Obecná charakteristika školy Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace je školou s téměř sedmdesátiletou historií. Škola je umístěna v budově, jež byla otevřena ke školním účelům již v roce Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je vybavit žáky dovednostmi a vědomostmi na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především na vysokoškolské studium, profesní specializaci a občanský život. Významným prvkem je motivace k celoživotnímu vzdělávání. Krnovské gymnázium umožňuje přijetí žáků s ukončeným pátým ročníkem ZŠ do oboru osmiletého studia a ukončeným devátým ročníkem ZŠ do oboru čtyřletého studia. Obě uvedené formy studia jsou denní a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Gymnázium v Krnově nemá specifické zaměření, je všeobecně vzdělávací školou s vnitřní diferenciací ve vyšších ročnících studia. Žáci si volí povinně volitelné předměty z poměrně široké nabídky podle svých zájmů a budoucí profesní orientace. Převážná většina žáků pokračuje ve studiu na vysokých školách, úspěšnost se dlouhodobě pohybuje nad 90 % z celkového počtu maturantů. 2. Základní údaje o škole Název školy Adresa Webové stránky Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Smetanův okruh č. 2, Krnov Telefon , Právní forma příspěvková organizace IČO REDIZO Zřizovatel Moravskoslezský kraj Ředitel školy Zástupce ředitele Mgr. Vladimír Schreier RNDr. Jarmila Moravcová Všechny součásti školy: K / 41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs K/ 81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs. 4

6 Počet tříd a žáků ve školních letech 2011/2012 a 2012/2013 Kód oboru Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2011/ / / / / / / / K/ ,57 27,25 6,25 7, K/ ,00 0 0, K/ ,00 28,63 3,50 4, K/ ,50 0 1,59 0 Celkem ,76 27,94 12,12 11,54 Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) M 8 a R Datum zařazení do sítě: rozhodnutím MŠMT ČR č.j /99-21 Poslední aktualizace ve školském rejstříku: č.j. MŠMT-7514/ Zřizovací listina: ZL/231/2001 vydaná na základě usnesení zastupitelstva kraje č.7/77/1 ze dne 13. prosince 2001 Poslední aktualizace zřizovací listiny: usnesení zastupitelstva MSK č. 25/2439 ze dne Celková kapacita školy a jejich částí: předpokládaná naplněnost - 16 tříd, 480 žáků Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva: - osmileté studium ŠVP podle RVP ZV, GV - čtyřleté studium ŠVP podle RVP GV 3. Školská rada Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Byla zřízena 1. ledna 2006 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. Dle Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem je rada školy šestičlenná, přičemž třetina členů je jmenována zřizovatelem (Moravskoslezský kraj), třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Rada kraje jmenovala do školské rady Gymnázia v Krnově prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc., dr. h. c. a Ing. Pavlínu Říhovou, pedagogičtí pracovníci školy zvolili do rady RNDr. Jarmilu Moravcovou a Mgr. Miroslava Indráka a za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byli do školské rady zvoleni Ing. Ivo Sosýn a MUDr. Marcel Weiss. Funkční období členů školské rady je tříleté. Ve školním roce 2012/2013 se školská rada sešla třikrát. Rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012 a vzala na vědomí Zprávu o činnosti a plnění úkolů za rok Rada byla seznámena s výsledky inspekční zprávy a běžnou agendou školy. Všechny dokumenty byly projednány a schváleny bez připomínek. Školská rada měla svého zástupce v konkurzní komisi výběrového řízení pořadové číslo 183/2013 na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. 5

7 4. Další aktivity Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově výbor SR má čtrnáct členů, každá třída si volí svého zástupce na třídních schůzkách. Každoročně se výbor SR doplňuje o nové členy z řad rodičů žáků 1. ročníku a primy. Výbor SR se v uplynulém školním roce sešel pětkrát. Na svých jednáních se seznámil s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2011/2012, Zprávou o činnosti a plnění úkolů za rok 2012, schválil Zprávu o činnosti SR při Gymnáziu v Krnově za uplynulé období, rozpočet SR na rok 2013 a přípravu studentského plesu. Výbor byl také průběžně informován o aktivitách školy. Spolupráce se školou je hodnocena velmi kladně. Studentská rada Gymnázia Krnov samosprávný orgán žáků, který byl založen v souladu s ustanovením 21 odst. 1 písmeno d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Hlavním cílem StRGK je probudit zájem žáků k vyslovení vlastních názorů, k jejich následnému prosazování, vést ke společenské angažovanosti, učit zodpovědnosti vlastní i za své okolí, zvýšit zájem o okolní dění, naučit sebeprezentaci, spolupodílet se na propagaci a prospěšné činnosti školy a především pomoci připravit se na občanský život. Desetičlenná rada spolupracuje s vedením školy, se SR při Gymnáziu v Krnově a s Českou středoškolskou unií. StRGK se aktivně zapojila do činnosti nově vzniklé ČSU, dva žáci školy získali status delegáta této organizace. Rada uspořádala řadu akcí pro žáky školy a aktivně se zapojila do projektu Nenech sebou zametat!, jehož cílem je neformálně informovat děti a mládež o problematice Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany, umožnit jim o těchto tématech diskutovat s příslušnými odborníky a vytvářet stanoviska či návrhová opatření, jak s danými tématy pracovat. Člen StRGK se aktivně zúčastnil Modelu OSM v rámci XVIII. ročníku Pražského studentského summitu. Všechny informace o činnosti studentské rady jsou zveřejňovány na informační nástěnce a na webových stránkách StRGK. Asociace školských sportovních klubů - škola je aktivním členem této asociace. Pravidelně se zúčastňuje akcí pořádaných AŠSK, některé akce každoročně sama pořádá (Středoškolský pohár v atletice, okresní kola SŠH ve florbalu a košíkové, základní kola SFL). Asociace ředitelů gymnázií - ředitel školy je členem AŘG a pravidelně se zúčastňuje porad této asociace. Ředitel školy pravidelně předává na pracovních poradách ostatním vyučujícím informace o připravovaných reformách, připomínkových řízeních k návrhům nových dokumentů a o toku financí. Okresní komise matematické olympiády jeden vyučující školy je aktivním členem komise matematické olympiády pro okres Bruntál, zastává funkci předsedy této organizace. 5. Předpoklady dalšího vývoje Počet žáků školy v posledních letech výrazně ovlivňuje klesající populační křivka. Přestože ze statistik OŠ MÚ v Krnově vyplývá mírné zvyšování počtu žáků vycházejících ze ZŠ spádové oblasti, počet přijímaných žáků na gymnázium to výrazně neovlivňuje. Podle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 i Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2012, by se měl podíl žáků přijímaných do 1. ročníku čtyřletých gymnázií udržet v rozmezí % vycházející populace, u osmiletých gymnázií by se měl snižovat na 5-10 % příslušných ročníků ZŠ. V Moravskoslezském kraji se podíl počtu žáků odcházejících z 5. ročníků do osmiletého gymnázia v období pohyboval přibližně 7,5 %, stejný trend dodržuje i Gymnázium v Krnově. V následujícím období bude škola přijímat pouze jednu třídu čtyřletého studijního oboru 7941K/41 Gymnázium a jednu třídu osmiletého studijního oboru 7941K/81 Gymnázium. Celkový počet tříd se od školního roku 2013/2014 ustálí na 12 s předpokládaným počtem žáků 350, o jiných formách gymnaziálního studia neuvažujeme. 6

8 Pro školní rok 2012/2013 byli přijati žáci do jedné třídy osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia. U čtyřletého studia se snížil počet tříd na pět, průměrná naplněnost tříd byla 28,63. Osmiletý cyklus je uzavřen - celkem osm tříd s průměrnou naplněností 27,25 žáka na třídu. Celková naplněnost tříd na škole činí 27,94 žáka na třídu. V následujícím období se škola bude muset zaměřit na propagaci gymnázia na veřejnosti, a to především pořádáním akcí pro žáky ZŠ a prezentací aktivit školy v regionálním tisku. Management školy i všichni pracovníci školy budou i nadále intenzivně propagovat školu na setkáních s žáky a rodiči v základních školách spádové oblasti a na setkáních výchovných poradců ZŠ. Studijní obory 7941K/801 Gymnázium všeobecné, osmileté a 7941K/401 Gymnázium všeobecné, čtyřleté jsou ve školském rejstříku označeny jako dobíhající a v minulém školním roce byly ukončeny. Část II. Výsledky vzdělávání a výchovy 1. Studijní program Ve školním roce 2012/2013 jsme na nižším stupni osmiletého gymnázia pokračovali ve výuce podle ŠVP pro nižší gymnázium (podle RVP ZV). Na vyšším stupni osmiletého gymnázia a v čtyřletém studiu se vyučovalo podle ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a ŠVP pro čtyřleté gymnázium (ŠVP podle RVP GV). Vzdělávání podle ŠVP má žáky vybavit základními klíčovými kompetencemi a všeobecným přehledem na úrovni základní nebo střední školy a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. V plánech je vytvořen dostatečný prostor pro možnost široké volby povinně volitelných předmětů dle zájmů a profesní orientace žáků. V souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR je do plánů zařazeno učivo Úvodu do světa práce a základy finanční gramotnosti. Do všech tříd je každoročně zařazen jednodenní kurz Ochrana člověka za mimořádných situací - teoretický i praktický nácvik jednání žáků v krizových situacích. V primě probíhá ve spolupráci s Hasičským sborem Krnov kurz požární ochrany a praktický nácvik první pomoci. V rámci jednotlivých ročníků jsou pořádány LVVZ (O2, O5, 1.A), sportovně turistický kurz (O7, 3.A), tematické exkurze, studijní pobyt v Praze (O4) a kulturně poznávací pobyty. Ve školním roce byly opět realizovány dvoudenní adaptační kurzy pro primu osmiletého studia a první ročník čtyřletého studia. Problematika související s otázkami zaměstnanosti a trhu práce, profesní dráhy a jednání s úřady je objasňována převážně v předmětech občanská nauka, základy společenských věd, jazyk český a zeměpis. Škola dlouhodobě spolupracuje s Policií ČR, která pravidelně pořádá pro třetí ročníky přednášku a besedu z oblasti trestního práva. V rámci zkvalitňování výuky cizích jazyků uspořádala škola týdenní výukové pobyty žáků do jižní Francie, oblasti Provence, do pohoří Montserrat ve Španělsku a do Vídně. Škola realizuje projekt EU peníze středním školám z OP VK v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Gymnázium Krnov je také partnerem probíhajícího projektu Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově, který podal AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov. 7

9 2. Výsledky vzdělávání a výchovy Klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2012/2013 Neklasifikovaní žáci - počet: 3 ročník P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E s s počet nepr. nepr. prosp. vyzn. vyzn. prům. NTU DTU DŘŠ PTU PŘŠ počet hod/ž celkem žáků žáků % žáků žáků % prosp. 2 3 oml. neoml. oml. neoml. I , ,31 1, ,83 0, II , ,97 1, ,55 0, III , ,00 1, ,60 1, IV , ,38 1, ,72 0, V , ,00 2, ,63 0, VI , ,57 1, ,81 0, VII , ,33 1, ,22 0, VIII , ,67 1, ,88 0, I-VIII , ,78 1, ,17 0, , ,00 1, ,33 0, ,59 1, , ,33 1, ,83 0, , ,29 2, , ,80 1, ,83 0, Celkem , ,29 1, ,85 0, Z údajů vyplývá, že žáci osmiletého studia dosahují velmi dobrých studijních výsledků. Na nižším stupni osmiletého studia dosáhlo více než 53 % vyznamenání. Na vyšším stupni osmiletého studia to bylo téměř 26 %. Tento trend vývoje je dlouhodobý. Výborně se adaptovali žáci primy, kde dosáhlo vyznamenání 79,3 % žáků této třídy. U čtyřletého studia dosáhli nejlepších výsledků žáci 2. A třídy, vyznamenání dosáhlo 27,6 % žáků. Celkově však pokračuje pokles počtu vyznamenaných ve čtyřletém studiu, v tomto pololetí jej získalo 18,8 % žáků. Pozitivem je poměrně nízký počet nehodnocených žáků. Pouze tři žáci nebyli v tomto pololetí klasifikováni, většinou z důvodů dlouhodobé nemoci. Dlouhodobě také převažují pochvaly nad kázeňskými opatřeními. Negativem je výskyt neprospívajících žáků v kvintě a septimě. Na počtu neomluvených hodin se podílely především dvě žákyně tercie, kterým byl udělen snížený stupeň z chování. 8

10 Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2012/2013 (po dodatečných a opravných zkouškách) Neklasifikovaní žáci - počet: 0 ročník P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E s s počet nepr. nepr. prosp. vyzn. vyzn. prům. NTU DTU DŘŠ PTU PŘŠ počet hod/ž celkem žáků žáků % žáků žáků % prosp. 2 3 oml. neoml. oml. neoml. I , ,43 1, ,78 0, II , ,65 1, ,16 0, III , ,67 1, ,70 0, IV , ,88 1, ,38 0, V , ,17 2, ,21 0, VI , ,81 1, ,48 0, VII , ,74 1, ,74 0, VIII , ,50 1, ,21 0, I-VIII , ,85 1, ,03 0, , ,33 1, ,97 0, , ,67 1, ,67 0, , ,29 1, ,89 0, , ,24 2, ,71 0, , ,62 1, ,25 0, Celkem , ,16 1, ,60 0, Celkový prospěch školy je velmi dobrý. Vysoký standard si udržují zejména žáci osmiletého studia. 36,16 % žáků školy studovalo s vyznamenáním (osmileté studium 45,85 %, čtyřleté 18,62 %). Díky prvnímu a druhému ročníku se zastavil pokles počtu vyznamenaných u čtyřletého oboru vzdělání. Opravné zkoušky úspěšně vykonali dva žáci, dodatečné zkoušky pět žáků. Jedna žákyně se nedostavila k dodatečným zkouškám a na vlastní žádost ukončila studium na naší škole. Ve druhém pololetí školního roku nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování. Výskyt neomluvených hodin je minimální. Pozitivem je výrazná převaha pochval nad důtkami. Během školního roku dvě žákyně požádaly o přerušení studia ze zdravotních důvodů a z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, oběma žádostem bylo vyhověno. V letošním roce Moravskoslezský kraj opět rozhodl ocenit nejúspěšnější žáky středních škol, kteří v uplynulém školním roce dosáhli mimořádných výsledků krajského, národního nebo mezinárodního významu v soutěžích či jiných mimoškolních aktivitách. Mezi nejúspěšnějšími žáky byl i žák Gymnázia v Krnově, který se stal několikanásobným Mistrem ČR v zápase, vyhrál několik prestižních mezinárodních turnajů a v letošním roce reprezentoval ČR na ME juniorů v chorvatském Záhřebu a také na MS juniorů v Tappiu v exotickém Thajsku. 9

11 3. Cizí státní příslušníci Na škole studují cizí státní příslušníci s povolením k trvalému pobytu na území ČR. Jejich počet se každoročně pohybuje mezi 5 8 a v posledních letech vzrůstá. Žáci jsou integrováni v běžných třídách. Všichni žáci absolvovali předchozí školní docházku na českých školách, jsou jazykově i sociálně plně integrováni. Češtině bez obtíží rozumějí, vyjadřování ani psaní v českém jazyce jim nečiní potíže. Všem cizím státním příslušníkům byla nabídnuta reedukační péče, kterou využil jeden žák. Začlenění těchto žáků do výchovně vzdělávacího procesu je naprosto bezproblémové. Vietnam - 4 Ukrajina - 1 Nizozemsko Výuka cizích jazyků Škola se snaží zachovat širokou nabídku studia cizích jazyků. Všichni vyučující splňují odbornou kvalifikaci pro výuku cizích jazyků a průběžně absolvují kurzy v rámci DVPP. V letošním roce se zastavil pokles zájmu o studium jazyka německého, rostl zájem o jazyk francouzský a ruský. Nabídka výuky cizích jazyků je rozšířena o možnost volby volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku studia, jedná se o konverzace v cizím jazyce a First Certificate in English (FCE). Žáci učící se cizí jazyk AJ NJ FJ RJ ŠJ Počet žáků Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) M 8. Škola má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v ČR, oddělením pro kulturu a spolupráci a s Francouzskou aliancí v Ostravě při získávání Mezinárodního certifikátu DELF, v letošním roce získali 4 žáci certifikát obtížnosti A-2, 2 žáci certifikát obtížnosti B-1 a jedna žákyně úroveň B-2. Ke zkvalitnění výuky cizích jazyků přispívá nejen multimediální jazyková učebna, knihovna cizích jazyků, ale také konverzační hodiny s rodilými mluvčími. K rozvoji konverzačních dovedností v jazyce anglickém výrazně přispěl i kroužek anglického divadla na naší škole, který zahrál pro žáky nižšího gymnázia dvě představení. Krnovské gymnázium se zúčastnilo celostátní soutěže Angličtinář roku a v konkurenci 91 škol ze všech krajů ČR obsadilo 25. místo. V krajském kole olympiády jazyka anglického vybojoval žák naší školy 5. místo. S cílem zvýšit zájem o německý jazyk i netradičními formami uspořádala škola ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha interaktivní výstavu Grimm-Jahr a interaktivní seminář se zaměřením na pohádky bratří Grimmů. Vyučující jazyka německého připravili pro žáky školy také jednodenní zájezd do Vídně. 10

12 V rámci zdokonalení konverzace ve francouzském jazyce se vydalo 40 žáků na výukový pobyt do jižní Francie. Výborného výsledku dosáhla žákyně naší školy v olympiádě jazyka francouzského. Po vítězství v krajském kole dokázala vybojovat 1. místo také v kole celostátním. V letošním školním roce se rovněž uskutečnil vzdělávací zájezd do Katalánska Lloret de Mar. 20 žáků školy tak mohlo poznat zemi, o které se učí, a vyzkoušet si své znalosti španělštiny. 5. Výsledky maturitní zkoušky Ve školním roce 2012/2013 maturovala na naší škole jedna třída osmiletého studia (O8) a dvě třídy čtyřletého studia (4.A, 4.B). V tomto školním roce žáci opět maturovali podle Vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění Vyhlášky č. 273/2011 Sb., byla však stanovena pouze jedna úroveň obtížnosti zkoušek. K maturitní zkoušce se přihlásilo 73 žáků závěrečných ročníků a jeden žák konající opravnou maturitní zkoušku. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce se konaly Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky proběhly v období Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 Obor 7941K/41 Gymnázium 7941K/81 Gymnázium Jarní termín květen 2013 Podzimní termín září 2013 Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch řádný , x opravný , ,375 řádný , x opravný x x x x x 11

13 Profilová Společná Přehled výsledků MZ v jarním termínu Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ 7941K/ , K/ ,500 AJ 7941K/ , K/ ,417 RJ 7941K/ , K/ x x x x 7941K/ x x 3,434 M 7941K/ x x 2, K/ x x 4,000 ČJ 7941K/ x x 7 2,166 AJ 7941K/ x x 19 2, K/ x x 10 2,200 RJ 7941K/ x x 6 1,833 FJ 7941K/ x x 6 1,000 ZSV 7941K/ x x 22 2, K/ x x 7 1,286 D 7941K/ x x 5 3, K/ x x 1 1,000 Z 7941K/ x x 14 2, K/ x x 7 2,143 M 7941K/ x x 3 2,333 F 7941K/ x x 4 2, K/ x x 6 1,500 CH 7941K/ x x 2 1, K/ x x 5 1,000 Bi 7941K/ x x 13 1, K/ x x 3 1,667 DG 7941K/ x x 2 1, K/ x x 3 1,000 Inf 7941K/ x x 1 2,000 Vysvětlivky použitých zkratek: DT - didaktický test PP - písemná práce ÚZ - ústní zkouška Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný prospěch u maturitních zkoušek je dobrý. Žáci osmiletého studia v tomto školním roce opět potvrdili dlouhodobý trend, že dosahují poměrně lepších výsledků než žáci čtyřletého studia. Třída oktáva dosáhla u maturitní zkoušky průměrného prospěchu 1,85 a třetina žáků prospěla s vyznamenáním. Žáci čtyřletého studia dosáhli průměrného prospěchu 2,44 a s vyznamenáním prospělo 15,4 % žáků. Přestože byla většina žáků ve školním roce 2012/2013 k maturitní zkoušce velmi dobře připravena, museli společnou část maturitní zkoušky opakovat 4 žáci čtyřletého studia. Jeden žák úspěšně vykonal opravnou dílčí zkoušku z JČ společné části maturitní zkoušky, jeden žák úspěšně opakoval státní maturitní zkoušku formou didaktického testu z matematiky. Dva žáci opakovaně neuspěli z didaktického testu z matematiky. Slavnostní vyřazení absolventů proběhlo již tradičně v Koncertní síni svatého Ducha v Krnově za přítomnosti místostarosty města Krnova, předsedkyně SR při Gymnáziu v Krnově a rodičů absolventů. 12

14 6. Přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2013/2014 Pro školní rok 2013/2014 jsme plánovali otevřít jednu třídu čtyřletého studia a jednu třídu osmiletého studia. Tento plán se nám podařilo realizovat. Naše gymnázium se připojilo k záměru rady kraje konat jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou ve všech školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Přijímací zkoušky organizačně zajistilo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín (KVIC), testy z matematiky a jazyka českého realizovala společnost SCIO. Cílem bylo zajistit větší objektivitu a sjednocení přijímacího řízení v rámci kraje, motivovat žáky 9. tříd ZŠ k řádné a svědomité přípravě na tyto zkoušky a přispět ke zvýšení kvality vzdělávání. Pro osmileté studium si vytvořila testy škola sama. Pro čtyřleté i osmileté studium bylo vypsáno jedno kolo přijímacích zkoušek. Zápisový lístek do primy odevzdalo 29 žáků, do 1. ročníku čtyřletého studia 30 žáků. Průměrný prospěch přijatých žáků, kteří odevzdali zápisový lístek do osmiletého oboru, za poslední tři klasifikační období na ZŠ je 1,03. Průměrný prospěch přijatých žáků, kteří odevzdali zápisový lístek do čtyřletého oboru, za poslední tři klasifikační období na ZŠ je 1,17. Osmileté studium Čtyřleté studium Počet přihlášek celkem v 1. kole v dalších kolech 0 0 Počet kol přijímacího řízení 1 1 Počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho v dalších kolech 0 0 Odevzdalo zápisový lístek Neodevzdalo zápisový lístek 4 9 Vyzvedlo si zápisový lístek 1 2 Odvolání 4 11 Přijato na odvolání 4 11 Zamítnuto odvolání 0 0 Nenastoupilo z rozhodnutí rodičů 0 0 Vývoj přihlášených žáků v osmiletém a čtyřletém studiu Čtyřleté celkem Čtyřleté 1. kolo Osmileté 13

15 Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 Gymnázium obory vzdělání 7941K/81 a 7941K/41 Termíny prvního kola přijímacích zkoušek: a Jednotlivé části přijímacího řízení jsou bodovány. Celkové pořadí se vytvoří podle dosaženého součtu bodů přepočtem pomocí koeficientů. Stanovené koeficienty jsou v souladu s procentuálním podílem jednotlivých částí přijímacího řízení. Podíl jednotlivých částí přijímacího řízení v % - studijní výsledky ze základní školy 20 % Průměr známek z posledních tří klasifikačních období ZŠ - test z českého jazyka 40 % - test z matematiky 40 % V případě celkové rovnosti bodů budou přijati uchazeči s vyšším počtem bodů: 1. z testu matematiky 2. z testu českého jazyka 3. z průměru předmětů základní školy Bude přijato 30 žáků. Uchazeči se zdravotním postižením či znevýhodněním musí tuto skutečnost při podání přihlášky ke studiu písemně doložit potvrzením školského poradenského zařízení s udáním doporučení postupu při konání přijímací zkoušky. Účastník přijímacího řízení má právo nahlédnout do svého spisu dle 38 odst. 1 správního řádu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení 36 odst. 3 správního řádu v kanceláři školy v úředních hodinách. Odvolací lhůta činí 3 pracovní dny od převzetí rozhodnutí. Uchazeč potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. 7. Vzdělávání nadaných žáků V tomto školním roce byl na škole diagnostikován jeden mimořádně nadaný žák. Snahou školy je vytvářet mimořádně nadaným žákům pozitivní klima s podnětným a vstřícným prostředím. Rozvoj nadaných žáků zajišťujeme především aktivním zapojováním těchto žáků do samostatných projektů, soutěží a oborových olympiád. Ve výuce pak zadáváním specifických úkolů, problémových úloh, referátů, prezentací a objasňováním zajímavostí z daného oboru. Pro mimořádně nadaného žáka byl vytvořen individuální vzdělávací plán v předmětech matematika, chemie a jazyk anglický. V rámci akcelerace učiva a samostudia se žák zúčastnil různých projektů, soutěží a korespondenčních seminářů. V rámci rozvíjení nadání v matematice a fyzice se žák v květnu a srpnu 2013 zúčastnil týdenního matematického tábora pro účastníky korespondenčního semináře Pikomat, který pořádají studenti MFF UK Praha. Pokusem o rozvoj frustrační tolerance bylo také zařazení žáka do probíhajícího profesního koučinku, který na škole v rámci projektu Koučink do škol uskutečnila Škola manažerského rozvoje se sídlem v Ostravě. Školních kol olympiád a soutěží se zúčastnilo 936 žáků, do krajských kol se probojovalo 45 jednotlivců a 11 družstev naší školy. V celostátních a mezinárodních kolech bojovalo o umístění téměř 30 žáků a 2 družstva. Největších úspěchů dosáhli žáci v mezinárodní matematické korespondenční soutěži TAKTIK a v celostátním kole olympiády v jazyce francouzském, kde žáci krnovského gymnázia zvítězili. Výborně si vedli také ve výtvarných 14

16 a literárních soutěžích. Slohová práce žáka septimy, se kterou zvítězil v okresním kole olympiády jazyka českého, byla zařazena do 6. sborníku vítězných slohových prací Co máme na jazyku. V okresních i krajských soutěžích se začali výrazně prosazovat také žáci nižšího gymnázia. V tomto školním roce bylo vyhověno 1 žákyni, která v průběhu školního roku požádala o individuální studijní plán ze závažných zdravotních důvodů. Někteří nadaní žáci studovali s určitými úlevami, které spočívaly v krátkodobém uvolnění ze školní docházky z důvodu účasti na soustředění reprezentačních výběrů ČR nebo z důvodů pořádání sportovní či kulturní akce. 8. Ověřování výsledků vzdělávání Kvarta osmiletého studia se v lednu 2013 zúčastnila celostátního srovnávání výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektu KALIBRO. Testovány byly matematické dovednosti a dovednosti v českém jazyce. KALIBRO - procentuální úspěšnost podle typu škol a předmětu Předmět ČR ZŠ Gymnázia Škola Matematika 52,5 50,6 68,1 68,5 Jazyk český 68,5 67,6 75,7 74,0 V testování KALIBRO dosáhli žáci kvarty výrazně lepších výsledků než je průměr základních škol a průměr všech zúčastněných škol v ČR, ve srovnání s žáky víceletých gymnázií dosáhli v matematice mírně nadprůměrných výsledků, jazyce českém mírně podprůměrných výsledků KALIBRO - Procentuální úspěšnost školy v porovnání s průměry škol ČR a osmiletými gymnázií M JČ průměr G M průměr G JČ průměr ČR M průměr ČR JČ V letošním roce se celostátně mírně snížila úroveň matematických znalostí a dovedností, kvarta dosáhla úspěšnosti 68,5 %, což je o 2,9 % horší výsledek než v loňském roce. Přesto je dosažený výsledek nad průměrem úspěšnosti všech zúčastněných škol (52,5 %) a také mírně nad průměrem zúčastněných gymnázií (68,1 %). V dovednostech ČJ došlo celostátně ke zlepšení výsledků, třída dosáhla průměrnou úspěšnost 74,0 %, což je o 6,6 % lepší výsledek než v loňském roce. Výsledky kvarty jsou nad průměrem škol ČR, ale opět těsně pod průměrem osmiletých gymnázií (75,7 %). Analytická zpráva byla poskytnuta škole, třídní učitelce, vyučujícímu daného předmětu a předsedům předmětových komisí k další práci. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách. Každý testovaný žák obdržel elektronicky Osvědčení o dosažených výsledcích žáka. Žáci byli testováni v rámci 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií v projektu NIQES realizovaného 15

17 ČŠI. Škola dosáhla celkového hodnocení JA - 82,62 %, JČ - 88,33 %, M 77,63 %. Ve všech sledovaných předmětech stoupla úspěšnost oproti loňskému roku cca o 10 %. Základním úkolem testování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. JA 82,62 % JČ 88,33 % M 77,63 % Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %. Škola se každoročně zúčastňuje rozvojového programu Moravskoslezského kraje KVALITA. V listopadu 2012 proběhlo testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou u prvních ročníků čtyřletého studia a kvinty osmiletého studia. V květnu 2013 se uskutečnila druhá část projektu Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a zjištění relativního přírůstku znalostí. Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech a jejich porovnáním určit relativní přírůstek znalostí tzv. přidanou hodnotu školy. Test se skládal z následujících částí: českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Obojí testování zajišťuje Společnost pro kvalitu školy Ostrava. Výsledky byly předány žákům, škola obdržela souhrnnou zprávu, kterou analyzovali třídní učitelé a vyučující testovaných předmětů. 16

18 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů Výsledky školy v rámci všech testovaných škol vzdělání Předmět název skupiny oborů vzdělání gymnázium úspěšnost percentil percentil školy 1. A O5 školy 1. A O5 školy 1. A O5 Jazyk český 77,55 75,48 80,05 88,37 79,46 95,74 68,75 36,25 86,25 Matematika 64,28 63,99 64,64 87,21 84,50 86,43 65,63 51,25 57,50 Jazyk anglický 85,01 83,70 86,60 77,91 75,88 84,44 37,50 27,85 49,37 Z tabulky i grafu vyplývá, že naše škola dosáhla ve všech testovaných oborech výrazně lepších výsledků než většina testovaných škol, ve srovnání s gymnaziálními obory dosáhli žáci naší školy nadprůměrných výsledků v českém jazyce a matematice. Velmi podprůměrných výsledků dosáhli žáci 1. ročníku čtyřletého studia v jazyce anglickém. Tento trend se udržuje již několik let. Vzhledem k ostatním žákům stejné skupiny oborů na jiných školách žákům činí dané dovednosti obtíže, proto je důležité tyto dovednosti procvičovat. Žáci kvinty osmiletého studia byli v jednotlivých dovednostech úspěšnější než žáci čtyřletého studia, a to v JA o 2,9 %, v JČ o 4,57 %, v matematice o 0,65 %. Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Předmět název skupiny oborů vzdělání gymnázium úspěšnost školy 3. A O7 percentil školy 3. A O7 percentil školy 3. A O7 přidaná hodnota JČ 79,3 76,7 82,0 86,0 77,0 93,0 61,0 30,0 77,0 2. stupeň M 70,5 64,8 76,4 78,0 63,0 87,0 48,0 21,0 70,0 3. stupeň JA 62,6 50,5 75,2 79,0 52,0 95,0 43,0 4,0 84,0 3. stupeň 17

19 Z tabulky i grafu vyplývá, že naše škola dosáhla ve všech testovaných oborech lepších výsledků než většina zúčastněných škol. Přes nadprůměrně vysokou procentuální úspěšnost v dané dovednosti však ve srovnání s gymnaziálními obory dosáhli celkově žáci naší školy podprůměrných výsledků v matematice a jazyce anglickém, nadprůměrných v jazyce českém. Žáci osmiletého studia opět dosáhli výrazně lepších výsledků než žáci studia čtyřletého. V relativním přírůstku vědomostí v JČ a M dosáhla septima stupně 2, tedy velmi pozitivní změny v přístupu ke studiu, nadprůměrný relativní přírůstek znalostí. V JA pak stupeň 1 žáci mají za sebou velmi pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Třída vykazuje nadprůměrné hodnoty relativního přírůstku. Třída čtyřletého studia dosáhla v JČ stupeň 3 - v průměru nedoznali změnu v přístupu ke studiu, v M a JA stupeň 4 míra rozvoje znalostí a dovedností žáků mírně neodpovídá očekávání. Výsledky relativního přírůstku analyzovali vyučující testovaných předmětových komisí a přijali opatření. Žáci maturitních ročníků se zapojili do projektu Maturitní trénink. Žáci si mohli ověřit v rozsahu společných částí maturitních zkoušek konaných formou didaktického testu z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků své průběžné znalosti. U každého předmětu byla stanovena hranice úspěšnosti, podle které byly žákům přiřazeny známky z těchto předmětů. 9. Přijímání žáků na VŠ Úspěšnost přijímání absolventů na vysoké školy je jedním z hlavních cílů našeho gymnázia. Této otázce je věnována velká pozornost ze strany školy i veřejnosti. Výchovný poradce dlouhodobě sleduje vývoj úspěšnosti přijímání absolventů na VŠ, ale také vývoj zájmu o jednotlivé typy VŠ. Údaje jsou každoročně zveřejňovány na nástěnce školy a také na webových stránkách gymnázia. Počet žáků přijatých na vysokou školu nebo VOŠ je dlouhodobě vysoký. V posledních letech se úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ pohybovala přes 90 %. V uplynulém školním roce klesla úspěšnost na 89,04 % z celkového počtu maturantů. Jeden žák se po maturitní zkoušce k dalšímu studiu vůbec nehlásil. Úspěšnost žáků, kteří se hlásili ke studiu na VŠ, byla oktáva 100 %, 4. A 91,30 %, 4. B 80,00 %. Ke studiu na VOŠ se v letošním roce hlásili čtyři žáci, všichni byli přijati. V dalším studiu pokračuje 94,52 % absolventů školy. Spektrum vysokých škol, na které se absolventi hlásí k dalšímu studiu, se v posledních letech dále rozšiřuje. Škola dlouhodobě naplňuje svůj hlavní úkol připravovat žáky pro další studium zejména na vysoké škole. Typ VŠ Stavební fakulty Zemědělské fakulty Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty Filosofické fakulty Filosoficko-přírodovědecká fak Přírodovědné fakulty Matematicko-fyzikální fakulty Lékařské a farmaceutické fakulty Veterinární fakulty Právnické fakulty Fakulta architektury Fakulty tělesné kultury Fakulta informatiky MU, HK Fakulta technologická Fakulta informačních technologií

20 Fakulta sociálních studií MU, UK, Podnikatelská fakulta VUT, SU Zdravotně sociální fakulta Fakulta humanitních studií DAMU, JAMU Literární akademie Škvoreckého Strojní fakulty ČVUT, VUT Fakulta jaderná a fyzikálně inž Chemická fakulta VUT, VŠCHT Hornicko-geologická fakulta VŠB Fakulta elektrotechniky VŠB VŠ obchodní a hotelová Fakulta veřejných politik SU Policejní akademie ČR Fakulta vojenských technologií Teologické fakulty CEVRO Praha CELKEM CELKEM % 92,77 95,3 95,65 88,63 92,11 89,04 VOŠ % 5,75 3,5 2,90 6,82 1,32 5,48 NEHLÁSILO SE NA VŠ, VOŠ % 0 3,41 2,63 1,37 CELKEM VŠ + VOŠ % 94,25 98,8 98,55 95,55 93,42 94,52 Údaje z celkového počtu maturantů. Vývoj úspěšnosti absolventů školy v přijímacím řízení na VŠ a VŠ+VOŠ (v% 90,48 92,77 95,3 92,77 92,11 89,04 88, VŠ VŠ + VOŠ 10. Autoevaluace školy Autoevaluace vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Cílem je zajistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. V loňském roce byl zpracován Dlouhodobý záměr školy , který byl schválen Školskou radou Gymnázia v Krnově. Byla provedena analýza výsledků projektu KVALITA - Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a analýza maturitních zkoušek. Každoročně uskutečňujeme testování kvarty v projektu KALIBRO a NIQES. Dovednosti žáků porovnáváme s výsledky předcházejících let. Průběžně škola vyhodnocuje především podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, klima školy a také vzájemné vztahy s rodiči a veřejnými institucemi. 19

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 2. 10. 2012 Schváleno školskou radou dne: 10. 10. 2012.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou dne: 10. 10. 2014.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1024/08-04 Název školy Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Adresa: Táborská 28, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 459 IČ: 49778137

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1317/16-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy / školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47657189 Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více