1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ"

Transkript

1 1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Ostrava 2013

2 Recenzenti: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Sborník příspěvků z 1. konference Koučink v praxi Autor: Kolektiv autorů ISBN Autorský kolektiv: Kapitola 1: Sylvie Navarová, Jana Mynářová, Jana Zouharová Kapitola 2: Rostislav Honus Kapitola 3: Renáta Nešporková Kapitola 4: Lukáš Durda Kapitola 5: Martina Matušková Kapitola 6: Lenka Fasterová, Šárka Tomisová Kapitola 7: Sylvie Navarová Kapitola 8: Růžena Dvořáčková Kapitola 9: Michaela Holišová, Romana Řezníčková, Monika Karásková Kapitola 10: Jana Zouharová

3 Obsah Slovo úvodem... 5 Sylvie Navarová, Jana Mynářová, Jana Zouharová: Integrace koučovacích přístupů Koučování Integrace v koučování Rostislav Honus: Hodnoty v organizaci / Smysl a management Myšlenková mapa příspěvku Kam se ztratil člověk? Moderní byrokracie a formální organizace Renáta Nešporková: Etika managementu a podnikání Úvodem Lukáš Durda: Manažerské kompetence v sociálních službách Úvod Kompetence v managementu sociální práce Metodika výzkumu a výzkumný soubor Martina Martušková: Využití koučinku při práci se skupinami ohroženými sociálním vyloučením Co je koučink? Co je sociální vyloučení? Proč mozek potřebuje kouče? Lenka Fasterová, Šárka Tomisová: Koučink jako nástroj zvyšování efektivity pracovníků ve firemním prostředí Koučink Rozvoj pracovníků externími specialisty Následná podpora po tréninku Komplexní rozvojové aktivity Individuální podpora klíčových zaměstnanců TOJ Training on the Job Příprava manažerů na koučovací přístup k podřízeným Sylvie Navarová: Kariérový koučink do škol Proč jsme zvolili pro práci se studenty koučink Program Kariérový koučink do škol Proč kariérový koučink? Jak vidí koučování studenti?... 56

4 1.4 A ještě něco ale to je překvapení Kulatý stůl Pohled studentů na průběh Kulatého stolu Kurz o koučinku pro pedagogy Osobní personalistika Růžena Dvořáčková: Koučování a vzdělávání dospělých Úvod Charakteristika skupiny Očekávání Posluchač Lektor Z postojů se zaměřujeme na následující: Z nástrojů jsme uplatnili převážně: Michaela Holišová, Romana Řezníčková, Monika Karásková: Koučování v rodině Jana Zouharová: Reprezentační systémy a metaprogramy v práci kouče Procedury / Možnosti (Možnosti volby / Předepsané postupy) Proaktivní / Reflektivní (reaktivní) Směrem k / Směrem od Stejnost / Rozdílnost (Shoda / Rozdíl)... 74

5 SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové a příznivci koučinku, Každý den přicházejí podněty a je jen na nás, zda si jich povšimneme. V koučování je to stejné. Je to jen na účastnících koučovacího rozhovoru, čeho si všimnou a jak s tím naloží. Základem je něco udělat. Tak jsme se s kolegy dohodli, že už první rok od založení naší Asociace integrativních koučů uděláme setkání odborníků a příznivců koučinku, které ukáže možnosti naší práce. Slovo kouč a koučink je dnes užíváno v celé řadě oblastí, je spojováno s nejrůznějšími činnostmi, funkcemi a účinky. Definice koučinku je stejně nejednoznačná jako celý proces. Konference nesloužila ke shrnování a předvedení toho co umíme, ale především nastínila mnoho směrů, kde se koučování již uplatňuje, kde máme zkušenosti, ale především ukázala další možnosti, kde se koučink dá uplatnit, kde dokonce chybí. Naši členové a řada dalších odborníků přispěli ke skvělé odborné úrovni, kterou právě1. Konference nastavila. Pro tuto slavnostní společenskou událost jsme přizvali spolupořadatele. Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek a Škola manažerského rozvoje si právem zasloužili naši pozornost. V prvé řadě jejich přínos spočíval v dobré znalosti oblasti, kterou se Asociace integrativních koučů zabývá, jejich členové se aktivně zajímají o osobní rozvoj a toto byly hlavní důvody, které nás ani po konferenci nenechaly na pochybách, že volba byla správná. A dalším dobrým důvodem je jejich aktivita, kterou považujeme za velmi inspirativní a povzbuzující do dalších období. Konference proběhla ve dvou dnech 15. Listopadu se konala oficiální část, kde vystoupili odborníci z nejrůznějších oblastí se svými příspěvky, které je možné nastudovat v našem sborníku. 16. listopadu pak pracovní část, kde se účastníci mohli seznámit s různými technikami koučování, koučování si vyzkoušet a stejně jako první den sdílet rady, návody a především zkušenosti lidí, kteří jsou ve svých oborech na špičce. Neunikli jsme zájmu jak obecnému, tak odbornému, což nás velmi těší a věřím, že to je ta správná cesta k rozšíření našich aktivit a především k dobrému jménu na trhu, kde máme zájem se pohybovat. Nabízíme celou škálu aktivit, které jsou specifikovány pro určitě skupiny, ale i pro širokou veřejnost. Využíváme znalost a různorodost našich vzdělávacích směrů a bereme je jako inspirativní základ pro naši práci proto INTEGRACE. Jedná se o integraci různých koučovacích směrů do práce kouče, ať už pro jeho dobrou orientaci a možnostech volby jak pracovat s klientem, tak pro klienta, který se ne vždy zařadí do určitého profilu koučovacích stylu. Prvořadý je klient, který má právo volby. Bereme to jako trend rozvoje koučů, ale nabízíme koučování dalším profesím, které tak učíme, nebo jim tuto službu nabízíme. Asi Vám neuniklo, že konference byla 1. Věřím, že nebude poslední a že bude minimálně stejně úspěšná jako ta, kterou Vám chceme přiblížit v následujících příspěvcích. Rádi Vás uvidíme v našich řadách, nebo jako účastníky některých aktivit, které pořádáme. Za Asociaci integrativních koučů Šárka Tomisová výkonná ředitelka 5

6 1 INTEGRACE KOUČOVACÍCH PŘÍSTUPŮ INTEGRATION OF COACHING APPROACHES Sylvie Navarová, Jana Mynářová, Jana Zouharová Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na tématiku koučování a možnosti integrace koučovacích přístupů. Koučování je specificky vedená komunikace kouče s jednotlivcem či skupinou osob, kde kouč pokládá otázky, které podnítí myšlení koučovaného a ten tak nalezne ty nejvhodnější odpovědi a řešení pro sebe samého. Kouč je zodpovědný za proces koučování a je přesvědčen, že řešení všech problémů má klient v sobě a ta mu pomáhá otázkami odhalit. Klient je zodpovědný za výsledek, nalezené řešení, je aktivním činitelem změny. V současné době je koučink považován za jednu z moderních a efektivních metod rozvoje. Využívá se ve firemní, ale i osobní oblasti např. ke stanovení cíle a cesty k němu, ke tvorbě nového projektu, řešení problémů apod. Koexistuje však několik koučovacích směrů výkonový, ericksonovský, systemický, všímavý, gestalt. Tyto směry mají své techniky, metody a postupy práce s klientem či pracovními týmy. Co mají všechny koučovací směry společné? Jak můžeme integrovat různé techniky a metody práce ku prospěchu klienta? V příspěvku se dozvíte více o jednotlivých koučovacích směrech a o integraci přístupů v praxi. Abstract: This contribution focuses on the topic of coaching and opportunities for integration of the coaching approaches. Coaching is led by the specific communication. The coach communicates with a person or group of persons, where the coach asks questions that stimulate thinking and the client can find the best solutions and answers for himself. The coach is responsible for the coaching process and he believes that the client has the solution to all the problems in himself and the coaching process helps to uncover the best solution. The client is responsible for the outcome, a solution, the client is an active agent of change. Coaching is considered as one of the modern and effective methods of development. It is used in business, but also in personal field, to determine the goals and the way to it, to create a new project, solving the problems, etc. A few coaching directions coexist there - power, Erickson, systemic, mindful, gestalt. These directions have their own techniques, methods and procedures for working with clients or work teams. What do all of these coaching directions have in common? How can we integrate different techniques and methods for the benefit of the client? You can learn more about the coaching directions and about the integration approaches in practice in this contribution. Klíčová slova: koučink; integrace; osobní rozvoj; řešení problémů; koučovací otázky Keywords: coaching; integration; self development; problem solving; coaching questions (tasks) 6

7 1. Koučování 1.1 Co to je koučink Pojem koučování se dnes používá velmi rozmanitě v mnoha situacích a přesně jej definovat je složitější, než by se na první pohled zdálo. Z části je to proto, že koučové vycházejí z různých modelů, škol a rozdílných zázemí. Koučink je prostor pro rozvoj klientových vlastních schopností, ujasnění si jeho vlastních cílů, nacházení odpovědí na otázky. Koučink dle Johna Whitmora (2009, s. 30) není postup, který můžeme jednoduše vzít a rigidně aplikovat v určitých, předem určených situacích a podmínkách. Je to způsob řízení, způsob zacházení s lidmi, způsob myšlení, způsob života. Dle etického kodexu vycházejícího ze standardů Internation couch federation (ICF) je koučink partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje je k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu (http://www.coachfederation.cz/ ). V průběhu koučování je zajímavé sledovat, jaké nové možnosti se klientovi vstupem do koučovací spolupráce s koučem otevírají. V prvních setkáních povzbuzuje kouč klienta k tomu, aby uviděl své možnosti, připustil si je, a postupně kouč klienta láká k jejich vyzkoušení (Bobek, Peniška, 2008, s. 156). Tímto postupem dochází ke zkompetentnění klienta, mění se jeho myšlení a nahlížení na svět a sebe sama. Klient si stanovuje své vlastní cíle, protože jak uvádí Shazer (1985) když víme, kam chceme jít, dostaneme se tam snáze. Kouč je zodpovědný za proces, klient za výsledek koučování. Klient, který prošel koučinkem (muž, 33 let), tento proces reflektuje slovy: kouč vede rozhovor tak, aby si klienti sami uvědomili, co chtějí. Koučink je kreativní proces. Lidé jsou ve své podstatě nápadití, někteří se ale obávají nebo si nedovolí se odvázat. V koučování se to ale učí. M. H. Erickson (Freedman, Combs, 2009, s. 28) byl přesvědčen, že my všichni se celý život učíme a že život je dobrodružstvím, v němž nikdy nevíme, co nás čeká za nejbližším rohem, ale ať je to cokoli, bude to zajímavé a my to pravděpodobně zvládneme a něco se naučíme a vyzrajeme a tím obohatíme svůj život. 1.2 Definice koučinku Rosinski (2009) chápe koučování jako umění pomoci klientům uvolnit jejich potenciál s cílem snazšího dosahování smysluplných, významných cílů. Základem koučování je vedení rozhovoru správně pokládanými otázkami. Tím, že se ptáme a nementorujeme, vyvoláváme zájem, motivujeme k hledání a objevování vlastního řešení. Výsledkem je nejen konkrétní a aktuální řešení, ale i pozitivní, aktivní vztah k němu (Kabátek, 2009). Silsbee (2012, s. 38) definuje koučink takto: Koučink je ta část vztahu, ve které je jedna osoba primárně oddána službě dlouhodobého rozvoje potenciálu a sebeutváření osoby druhé. Asociace integrativních koučů chápe koučování jako cestu ke komplexnímu rozvoji kompetencí klienta prostřednictvím společného hledání možností a cest k řešení, dosahování cílů a úspěchu s ohledem na jedinečnost klienta, jeho motivace, schopnosti a touhy (http://www.asociacekoucu.com/ ). 7

8 Dle koučovaných klientů v rámci kariérového koučinku na ostravském gymnáziu (12 studentů ve věku let) je koučink: prostor pro uvažování o svých schopnostech, dovednostech a způsobech jejich využití způsob, který nutí přemýšlet svoboda uvažování, udělá to (úkoly, které si v rámci koučinku sám zadal - pozn. autora) proto, že chce možnost zažít něco jiného než to, že mi někdo radí inspirací k přemýšlení přemýšleli nad konzultací ještě po ní možnost zastavit se a popřemýšlet, co dál Koučovaná klientka (žena, 25 let) uvádí: Chyběl mi někdo naprosto nezapojený do mého života, kdo by měl čas mě poslouchat. Moc dlouho jsem se motala v začarovaném kruhu. A nevěděla, jak se z něj dostat ven. Díky koučinku jsem chytla za jeden konec a mám pocit, že z něj pomalu, ale jistě, mířím vstříc lepším zítřkům. Stále ještě se sebou nejsem spokojená. Ale plně jsem se zabavila prací, která mě baví. A dokonce je to práce z velké části založená na komunikaci s lidmi (klientka řešila problém v komunikaci s lidmi pozn. autora). Jsem na sebe hrdá. Protože mám pocit, že jsem v ní opravdu dobrá. A mám pocit, že ať budu v životě chtít cokoli, co bude jen a pouze na mně, dokážu to. Už mám návod. Teoretická východiska integrativního koučinku Integrativní koučink propojuje koučovací směry známé a vychází zejména ze systemického, Ericksonovského, výkonového a všímavého koučinku. 1.3 Systemický koučink Systemický koučink vychází ze systemického přístupu v práci s lidmi. Je stylem myšlení na řešení orientovaným. Tento styl myšlení se rozšířil ve druhé polovině 20. století. Systemický přístup přistupuje ke světu jako neobjektivnímu, říká, že neexistuje objektivní realita ( lidské poznání je jako biologický fenomén podmíněno vnitřní strukturou organizmu a jako takové na podněty reaguje vidí to, co vidí, slyší a chápe to, co slyší a chápe Ludewig, 2011, s. 16). Každý člověk to má jinak. Filozofický základ systemickému přístupu ke klientovi poskytl konstruktivismus. Východiska konstruktivismu jsou: existují vícečetné reality, symboly jsou tvořeny v sociální komunikaci a v mysli prostřednictvím vnímání a interpretování světa a jejich smysl je výsledkem interpretačního procesu a je závislý na zkušenostech jedince a jeho porozumění (Vrasidas, 2000). Tento základ tak dává systemicky uvažujícím profesionálům možnost vnímat události a projevy okolo sebe jako konstrukty (své nebo jiných lidí), dává jim možnost neposuzovat, nedávat nálepky. Různorodost pohledů systemik považuje za užitečnou. Systemický přístup připouští mnoho úhlů pohledů, mnoho pravd. Základní principy systemického přístupu jsou: Lidi nelze libovolně řídit, měnit, učit. Lidí jsou komplexní, neprůhledné a nedefinovatelné bytosti. Přímá intervence není možná. Zvnějšku lze pouze podněcovat. Systém (člověk) si sám vybírá, který vnější vliv pro něho bude podnětem a jak na něj zareaguje. 8

9 O reakci nerozhoduje kvalita podnětu, ale vnitřní struktura systému (člověka). Historií mnoha interakcí dochází ke sbližování, vylaďování a kalibraci struktur na sebe navzájem tím vzniká zdání objektivity mezilidské komunikace. (Matuška) Etickým požadavkem systemického přístupu je: Respektuj rozmanitost individuálních světů a respektuj druhého jako sobě rovného. Systemické koučování nezapomíná na člověka jako součást systému (rodiny, firmy, společnosti apod.), na který se v průběhu vedení rozhovorů dotazuje, což umožňuje klientovi získat nové úhly pohledů. K hlavním prvkům systemického koučinku patří: nedirektivnost práce využívání jiných úhlů pohledu, práce se změnou kontextu, rozdíly, rozlišení, externalizace, dekonstrukce zavedených frází systemické konstruktivní otázky jako technika práce zaměření na řešení důsledný popis zakázky klienta, jeho cíle hledání výjimek a zdrojů konstruování možností v jazyce narušování rovnováhy systému reflektování, komentáře, doporučení (úkoly na mezidobí) metafory (Matuška) Hlavním zdrojem systemického koučinku je Solutions Focused Approach (SFA) čili přístup zaměřený na řešení vycházející z terapeutického přístupu, který začali v 70. letech minulého století rozvíjet Steve de Shazer se svou ženou Insoo Kim Berg. Oba zmínění odborníci v Milwaukee založili Centrum pro krátkou rodinnou terapii - The Brief Family Therapy Center (BFTC) a rodinu. Přístup zaměřený na řešení (SFA) se vyhýbá analyzování příčin problému a soustředí se na dosažení klientem požadovaného řešení. Když vedete koučovací rozhovor z pozice pracovníka zaměřeného na řešení, zjistíte, že není jednoduché držet se pokynů de Shazera a Berg, že ono to není tak snadné, jak to vypadá - dojít k řešení. Berg dává tip, jak to dělá ona, aby dokončila svou práci úspěšně: Kde se bere moje houževnatost a schopnost vytrvat tam jako pit bull s kostí? Je to z důvodu víry v lidi. Tato absolutní víra v lidi znamená, že když přežili ve svých životech do teď, určitě vědí jak jít ještě o kousek dál. Mnoho klientů má schopnosti, ale nevěří, že je mají. Tudíž když je nevidíte, je snadné stát se sraženým, ztratit odvahu (Berg). 1.4 Koučink na základě přístupu M. H. Ericksona Za zakladatelku Ericksonovského koučinku bychom mohli označit doktorku Marylin Atkinson, i když, jak je zřejmé již podle názvu, je tento přístup spojen s prací Miltona H. Ericksona. Marylin Atkinson od něj převzala základní principy práce s klienty, na řešení orientovaný přístup a práci s podvědomím. Spojila také některé základní principy a techniky užívané v rámci Neurolingvistického programování (NLP), které opět vychází, mimo jiné, také z práce Miltona H. Ericksona. Vytvořila tak velice systematický, strukturovaný a metodicky velice dobře propracovaný cyklus vzdělávání pro kouče. Ten nabízí s akreditací 9

10 International Coach Federation (ICF) v rámci svojí kanadské společnosti Erickson College International, s pobočkami téměř po celém světě. Její praktické, systemické koučovací dovednosti a strategie byly nazvány zlatým standardem koučování (Gold Standard of Coaching). Milton H. Erickson ( ) byl americký psychiatr, psycholog, hypnoterapeut, velice úspěšný pragmatický psychoterapeut, který razantně změnil pohled na hypnózu a její místo v psychoterapeutické praxi. Je zakladatelem ericksoniánské psychoterapie, krátké strategické terapie a na řešení orientovaného přístupu. Tvrdí se o něm, že to byl nejúspěšnější komunikátor na světě a také jeden z nejvýznamnějších terapeutů 20. století (Zeig, 2010). A to i přes svá mnohá zdravotní a tělesná omezení, kdy po prodělané obrně a přidružených dalších onemocnění byl ke konci života prakticky kvadruplegikem. Důležité je poznamenat (už jen vzhledem k názvu kapitoly), že Erickson vcelku neústupně trval na svém ateoretickém postoji, neprosazoval žádnou konkrétní teorii osobnosti a pevně věřil, že teorie osobnosti by terapeuta omezovala a připravila jej o pružnost myšlení. Byl oddaný myšlenkám přizpůsobivosti, jedinečnosti a osobitosti (Zeig, 2010). Druhým důležitým zdrojem ericksoniánského koučinku je tzv. Neurolingvistické programování (NLP). NLP je psychoterapeutická metoda, kterou v 70. letech 20. stol. vyvinuly v kalifornské Santa cruz Richard Bandler (matematik a programátor) a John Grinder (lingvista, psycholog). NLP vychází z práce M. H. Ericksona, V. Satirové a F. Perlse, v té době nejúspěšnějších terapeutů, jejichž práci sledovali a analyzovali s cílem identifikovat vzorce jejich jednání a předat je ostatním. Bandler a Grinder se v rámci vzniku NLP odvolávají také na znalosti kybernetiky a systémové teorie. Vymezit a definovat zcela přesně, co NLP je, není úplně snadné, ale podíváme-li se např. do knihy O Connora a Seymora (1998), dozvíme se, že NLP je účinné umění a věda odvozená ze zkoumání způsobu, jakým nejúspěšnější lidé v nejrůznějších oblastech činnosti dosahují vynikající výsledky; autoři jej vymezují jako umění a věda o osobní výjimečnosti. Můžeme také říci, že NLP je přístup mysli a způsob existence ve světě, zabývá tím, jak vyniknout, jak dosahovat mimořádných výsledků. Je o učení se, zvídavosti a respektu o hledání jedinečných, skvělých cest a způsobu naplnění našeho bytí, vlastní existence. A co se vlastně skrývá pod významy složeniny NLP? Název metody může být z dnešního pohledu poněkud zavádějící: neuro označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme smysly; lingvistické -označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka; programování - znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě jazykového zhodnocení vnímané situace. NLP představuje praktický soubor modelů, dovedností a technik pro účinné myšlení a chování ve světě. Využitelné je jak v osobním životě, tak se, zejména v USA přesunulo (podobně jako koučink) do oblasti byznysu, kde bývá nejčastěji používáno pro výcvik manažerů a profesionálů v oblasti komunikace. 1.5 Všímavý koučink Všímavý koučink, psychoterapeutické metody práce s klienty, které využívají všímavost, a psychologický výzkum na toto téma zaznamenávají velký rozmach v zahraničí v posledních 20 letech. Dokládá to například počet textů obsahujících slovo "všímavost" v databázi PsychInfo, který roste exponenciální řadou. Počet publikací věnovaných všímavosti 10

11 zaznamenaných v této databázi přesáhl do roku prací, z toho 717 studií uveřejněných v impaktovaných časopisech, 265 monografií a přes 200 disertačních prací (Žitník, 2010). Všímavost je jednou ze základních schopností lidské mysli a lze ji využít k terapeutickým účelům i osobnímu růstu. Metody práce založené na všímavosti se objevují v širokém spektru pomáhajících služeb, od klinické praxe, přes poradenství až ke koučinku. Koncept všímavosti má své kořeny v buddhistické psychologii Abhidhammy. "Abhidhamma jako psychologický systém vychází jen z toho, že vidíme, slyšíme, čicháme, chutnáme, hmatáme a jsme schopni to viděné, slyšené atd. uvést v mysli do vztahů, a že každý prožitek cítíme příjemně, neutrálně či nepříjemně. Tato fakta představují empirickou základnu abhidhammické psychologie, která vlastně není teorií v běžném smyslu slova, ale je spíše fenomenografickým modelem", píše Frýba (1991, s. 25) V původním jazyce buddhistických textů zvaném páli je všímavost nazývána termínem "sati", v angličtině je to pojem "mindfulness" a v němčině "Achtsamkeit". Všímavost je vlastní každému člověku a v běžné každodenní realitě ji lze charakterizovat jako zaměření se na to, co právě v přítomném okamžiku probíhá, ať už se vnitřním světě člověka nebo kolem něj. Všímavý člověk je otevřený aktuálně prožívané skutečnosti, přistupuje k ní bez hodnotícího postoje (např. dobré/ špatné, normální/ nenormální, důležité/ nedůležité atd.) a přijímá právě probíhající jevy. Všímavost bývá dávána do protikladu ke stavům, ve kterých je uvědomování si přítomnosti nějakým způsobem omezeno (například pokud je pozornost rozptylovaná a zahlcená zaobíráním se vzpomínkami, denním sněním, plány či starostmi) anebo kde stavům, ve kterých člověk jedná kompulzivně či automaticky bez uvědomování si toho, co dělá (bezmyšlenkovitost, mindlessness; Brown & Ryan, 2003 in Žitník, 2010). V českém prostředí byl od 70. let do 90. let minulého století rozvíjen psychoterapeutický směr nazvaný satiterapie, jehož zakladatelem byl Mirko Frýba, vysokoškolský pedagog, psycholog, psychoterapeut, buddhistický mnich a autor několika publikací zabývajících se buddhistickou psychologií a jejím využitím v každodenním životě. Díky tomuto psychoterapeutickému směru v České Republice působí několik desítek diplomovaných satiterapeutů, kteří pracují se svými pacienty a klienty pomocí všímavosti jako hlavní metody k dosažení vhledu do potíží a problémů, kterým čelí. V posledních několika letech se rozmáhá rovněž akademický výzkum na tomto poli (Žitník 2010, Benda 2007 a 2006, Hájek 2002). Přesto je všímavý koučink (v anglicky mluvícím světě "mindful coaching") v našich podmínkách něčím zcela novým. Jedním z hlavních zdrojů, ze kterých zde vycházíme, je práce kouče a autora knih The Mindful Coach a Presence-Based Coaching Douga Silsbeeho, který žije v Severní Karolíně a jako kouč působil po celém světě. Ve své praxi kouče používá vlastní koncept sedmi Hlasů, který má pohodlné praktické využití a lze jej jednoduše aplikovat. Tato práce v rovině teoretické, a výcvik ve všímavém koučinku v rovině praktické, si kladou za cíl skloubit dosavadní terapeutické metody práce s všímavostí s aktuálními zahraničními trendy. 1.6 Výkonový (manažerský) koučink Nejčastější a nejznámější užití slova kouč či koučování je samozřejmě v oblasti sportu. Právě odtud jej do firemního prostředí před více než třiceti lety přenesl Timothy Gallwey. Vznik koučování jako profese můžeme umístit do USA koncem 80. let minulého století. Za zakladatele koučinku v podnikatelské sféře jsou pokládáni Timothy Gallwey a Sir John Whitmore. Původně se oba věnovali sportu, odkud nové způsoby učení přenesli do pracovního prostředí. 11

12 Timothy Gallwey, původním povolání tenista a trenér, je tvůrcem uznávané metody zvyšující profesní a osobní výkonnost lidí, kterou nazývá Inner Game (vnitřní hra). Sir John Whitmore, bývalý automobilový závodník, je držitelem titulu Sir právě za činnost v koučinku. Je autorem metody GROW. Společně s Timothy Gallweyem založil firmu Inner Game Ltd., která významně obohatila nové přístupy vedení lidí ve sportu a v manažerském výcviku. I pro české kouče jsou jejich knihy, Koučování J. Whitmora a Tajemství vysoké pracovní výkonnosti T. Gallweye, jedněmi z klíčových učebnic koučování. Můžeme také dodat, že J. Whitmore je viceprezidentem Association for Coaching, předsedou Institute of Human Excellence, místopředsedou European Mentoring and Coaching Council, International Coach Federation (ICF) President's Award. Zřejmě nejznámější definice (výkonového) koučování je definice Timothy Gallweye (2004), podle které koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon. S touto definicí se můžeme setkat také ve formě jednoduchého vzorce V = P I, který nám říká, že výkon rovná se potenciál mínus interference (vnitřní bariéry, rušivé prvky). Co z toho plyne? Že vše, co potřebujeme, máme v sobě, jediné, co nám brání využívat náš potenciál či podávat lepší výkon jsou bariéry, na jejichž odstraňování se koučování zaměřuje. To se daří, jsou-li naplňovány základní principy koučinku, kterými jsou důvěra, uvědomění a odpovědnost (tzv. DUO). S důvěrou v sebe lidé myslí samostatně, uvědomují si více možností při řešení problémů a přijímají odpovědnost za výsledek. Koučování přináší pozitivní výsledky zejména proto, že vytváří mezi koučem a koučovaným vztah vzájemné podpory a využívá specifické prostředky a styl komunikace, jejímž základem jsou otevřené otázky. Můžeme také říct, že koučování spíše, než by něčemu učilo, pomáhá učit se. Koučovaný nezískává fakta od kouče, ale s pomocí kouče je sám nalézá. Prvořadý je samozřejmě cíl, kterým je lepší výkon. To, co nás zajímá, je, jak tohoto cíle co nejlépe dosáhnout (Whitmore, 2007). 2. Integrace v koučování Integrativní koučink vychází z přesvědčení, že každý klient je jiný a pro svou změnu (rozvoj, posun) potřebuje každý něco jiného. Taktéž kouči jsou lidé, a proto nejsou všichni stejní. Integrativní kouč je schopen využívat přístupy z různých koučovacích směrů ku prospěchu klienta. Příklad spolupráce klienta s integrativním koučem po procesuální stránce může vypadat následovně. Sezení je zahájeno prostřednictvím metody zakotvení (vycházející ze všímavého koučinku) pro přenesení se do současné chvíle, do prožívané skutečnosti, tady a teď. Přechod od práce, rodiny, zájmů, problémů do nového kontextu a tím je koučink. Uvědomění si, proč je klient zde, a co si chce odnést. Dále integrativní koučovací setkání může pokračovat dojednáním zakázky (kontraktu) na úrovni hodnot či identity. Kým klient bude při ukončení spolupráce s integrativním koučem? Jaké hodnoty bude klient mít? (Technika neurologických úrovní vycházející z principů M. H. Ericksona). Co bude žít? (Otázka ze systemického přístupu.) Integrativní koučovací práce může pokračovat zázračnou otázkou (vychází ze systemického přístupu) a stanovováním si cílů (pro všechny koučovací směry společné). V průběhu integrativní spolupráce může kouč s klientem hledat výjimky, minulé úspěchy a zdroje (systemika), využívat kolo rovnováhy, neurologické úrovně a mnoho dalších užitečných technik (původem Ericksonova přístupu), pokládat paradoxní otázky, využít negativní brainstorming, škálovat (systemika, výkonový, Erickson koučink) a současně být všímavý ke svým prožitkům. Sezení však může probíhat i jinak, např. za využití modelu GROW (výkonový koučink). Klient si na závěr stanoví akční kroky 12

13 (výkonový koučink) či si formuluje úkoly (systemika), které bude v mezidobí plnit. Sezení je možné ukončit reflektováním (všímavý koučink), kdy kouč pomůže klientovi, aby si krátce ve své mysli prošel uplynulé setkání a vybavil si důležité okamžiky, které v něm proběhly. To pomáhá přirozeným způsobem sezení uzavřít a také je pro klienta připomenutím, jaké podněty a prožitky si z koučinku odnáší. Výhodou integrativního kouče je znalost rozmanitých přístupů a technik, které umí pružně volit tady a teď podle konkrétního klienta, a tím je využívá ku jeho prospěchu. LITERATURA 1] BOBEK, M., PENIŠKA, P. (2008). Práce s lidmi. Brno: NC PUBLISHING, ISBN ] FREEDMAN, J., COMBS, G. (2009). Narativní psychoterapie. Praha: Portál, ISBN ] FRÝBA, M. (1991). Abhidhamma: základy meditativní psychoterapie a psychohygieny. Praha, Stratos, ISBN ] HÁJEK, K. (2002). Tělesně zakotvené prožívání. Praha: Karolinum. 5] LUDEWIG, K. (2011). Základy systemické terapie. Praha: GRADA, ISBN ] O CONNOR, J., SEYMOUR, J. (1998). Úvod do neurolingvistického programování. Jak lépe porozumět sobě i jiným a dosáhnout svých cílů. Praha: Institut pro NLP. ISBN ] ROSINSKI, P. (2009). Koučování v multikulturním prostředí. Nové nástroje využití národních, firemních a profesních odlišností. Praha: Management Press. 323 s. ISBN ] SILSBEE, D. (2012). Všímavý kouč: sedm rolí pro rozvoj řídících pracovníků. Praha: Maitreia. ISBN: ] WHITMORE, J. (2007) Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. 2.rozšířené vyd. Praha: Management Press. 185 s. ISBN ] ZEIG, J. K. (2010). Výukový seminář s Miltonem H. Ericksonem. Netradiční hypnoterapie. Brno: Emitos ISBN ] ŽITNÍK, J. (2010): Všímavost a klinické přístupy založené na jejím rozvíjení. Diplomová práce, Univerzita Karlova Praha, Katedra psychologie. Články 1] BENDA, J. (2006). Meditace, všímavost a nové směry KBT. Konfrontace, časopis pro psychoterapii, 17, 3 (65), ] BENDA, J. (2007). Všímavost v psychologickém výzkumu a v klinické praxi. Československá psychologie, 51 (2), ] KABÁTEK, A. (2009) Koučování v každodenní praxi. Personál, 15, 6, s ISSN ] VRASIDAS, C. (2000). Constructivism versus objectivism: Implications for interaction, course design, and evaluation in distance education. International Journal of Educational Telecommunications, 6(4), Internetové zdroje 13

14 1] 2] Interní zdroje 1] SHAZER, S.: Keys to Solution in Brief Therapy (Klúče k riešeniu v krátkej terapii). London: W.W.Norton and Company, 1985, překlad 1989 (podklad k výcviku Hypnotická a nehypnotická strategická komunikační psychoterapie M. H. Ericksona) 2] BERG, I. K.: Horké tipy. (podklad k výcviku Hypnotická a nehypnotická strategická komunikační psychoterapie M. H. Ericksona) 3] MATUŠKA, F.: Studijní materiály k výcviku Hypnotická a nehypnotická strategická komunikační psychoterapie M. H. Ericksona Kontaktní údaje PhDr. Sylvie Navarová psycholožka, koučka, autorka výcviku v Integrativním koučinku Mgr. Jana Mynářová psycholožka, koučka, autorka výcviku v Integrativním koučinku PhDr. Jana Zouharová, PhD. psycholožka, koučka, autorka výcviku v Integrativním koučinku Škola manažerského rozvoje s.r.o., Dvorní 756/9, Ostrava - Poruba Kontakty: tel.: Prezentace společnosti: Motto: Všechna řešení nosíme v sobě. Škola manažerského rozvoje s.r.o. je vzdělávací a konzultační centrum, které zajišťuje vzdělávání a rozvoj manažerů, profesionálů a široké veřejnosti od roku Výhodou naší společnosti jsou znalosti a zkušenosti vlastních lektorů získaných manažerskou, koučovací a terapeutickou praxí v ČR i zahraničí. Rádi sledujeme růst a změny u našich klientů, které dokážeme podpořit a vyprovokovat koučinkem, interaktivními kurzy, psychoterapií či hypnózou. 14

15 HODNOTY V ORGANIZACI / SMYSL A MANAGEMENT THE ORGANISATION S VALUES / SENSE AND MANAGEMENT Rostislav Honus Abstrakt V některých organizacích se dostávají ke slovu důležité hodnoty, na kterých je možné stavět udržitelný a dlouhodobý rozvoj lidí a organizací samotných. Na základě výsledků praktických dotazníkových šetření v organizacích veřejného sektoru je zřejmé, že se jedná o pozitivní univerzální hodnoty, které provázejí lidstvo napříč staletími. Kompetenční modely, strategie, rozvoj lidí a organizací postavené na hodnotách vracejí do postmoderního chaosu také otázky etiky a ve světě formalizované, neosobní práce pomáhají nacházet modernímu člověku smysl, seberealizaci a sebeaktualizaci. Příspěvek se letmo dotýká filozofických východisek, představuje praktické výsledky a postup jak dostat hodnoty do života organizací. Druhá část je věnována vztahu mezi existenciálními potřebami člověka (zejména potřebě nalezení smyslu života) a životem lidí v organizacích, jejich potřebě nacházet smysl v tom, co dělají, kterou autor považuje za jeden z nejvýznamnějších motivačních faktorů. Tento způsob myšlení klade před moderní řízení (nebo spíše vedení lidí) nové výzvy, které autor příspěvku předkládá k diskuzi v závěrečných otázkách. Abstract There are some important values that have arisen in some organisations. These organisations can, on their basis, built their sustainability and long term human resources development. As a result of questionnaire surveys that have been carried out in public sector organizations it is obvious that these values are positive and universal accompanying mankind for centuries. Competence models, strategies, human resource development and development of organizations based on these values return amongst others questions of ethics into postmodern chaos and help modern human find sense, self-realization and self-actualization. This article very briefly describes practical results and procedure how to get these values into life of organizations. Second part of this article is focused on relation between existential human needs (mainly the need to find a sense of life) and human life in organisations and their need to find sense in what they are doing. Author of this article regards this need as one of the most important motivation factor. This way of thinking places new challenges before modern human resource management that author introduces for discussion in closing questions. Klíčová slova hodnoty; smysl; organizace; leadership; management; kompetenční modely; existencialismus; seberealizace; motivace; etika Key words values; sense; organization; leadership; management; competence models, existentialism competence models; self-realization; motivation; ethics 15

16 1. Myšlenková mapa příspěvku Potřebujeme hodnoty v organizacích? 1.1 Kam se ztratil člověk? V průběhu staletí se člověku smysl a význam vlastní práce postupně vzdaloval. Původně jsme byli těsně spjati s přírodou, jejími cykly a relativně malou komunitou. Co člověk v zájmu přežití a zachování života zasel, to také sklízel, vyráběl předměty pro vlastní potřebu, později také pro potřeby jiných. Švec vyráběl boty od začátku do konce, vcelku důvěrně znal budoucího majitele a byl také přitom, když si je odnášel. Potkával své boty v ulicích města, kde žil. Měl ke své práci a kvalitě výrobků bezprostřední zpětnou vazbu, byl s ní osobně spjatý. Sám si plánoval výrobní postupy, které se předávaly z generace na generaci. Důležitými hodnotami byla profesní čest, vztahy se zákazníky, dodržení slibu apod., bez kterých v malých komunitách nebylo možné živnost dlouhodobě provozovat. Domnívám se, že smysl, který zde člověk nacházel, byl bezprostřední. Člověk se s profesí mnohem více identifikoval, byl s ní a především s jejími výsledky bytostně spjatý od a do z. Smysl ve vztahu k výsledkům přicházel jaksi sám, nebylo nutné jej hledat. Ve farních knihách narození a sňatků se kromě jmen rodičů zapisovalo také povolání S nástupem průmyslového věku rozvíjí západní civilizace schopnost koordinovat obrovské počty činností a lidí. Max Weber, německý sociolog, přichází na počátku 20. století s teorií byrokracie jako neosobní, formalizované a ideální formy správy. Henry Ford zavádí technologii pásové výroby. Lidé se postupně stávají pouhými částmi neustále se zrychlujícího soukolí a těsné sepjetí s výsledkem, výrobkem se vytrácí Těmto změnám vděčíme za životní úroveň, kterou si dnes užíváme, otázkou však zůstává, zda jsme spokojenější 1.2 Moderní byrokracie a formální organizace Pojem byrokracie, který původně Max Weber zavedl pro označení ideální formy správy, se postupem času stal označením pro nefunkční, strnulá pravidla a organizace. Každá snaha člověka organizovat větší počet lidí s určitým cílem vede ke vzniku formálních organizací, které jsou ohroženy tím, co sociologové nazývají byrokratickými dysfunkcemi. Weberova ideální byrokracie se vyznačuje neosobností, pravidly, jasnou hierarchickou strukturou rozhodování. 16

17 Lidé ve formálních organizacích se odosobňují díky pravidlům, která jsou nastavena a stávají se součástí organizačního stroje. Smysl si pak mohou poněkud neuroticky nacházet právě v dodržování norem a pravidel, přičemž se často vytrácí smysl a cíl toho, proč organizace existuje. Známe to jistě všichni z vlastní zkušenosti, kdy oddělení A nespolupracuje s B, protože si hájí vlastní zájmy bez ohledu na cíl, na zákazníka apod. Z práce se vytrácí osobnost, seberealizace, hrdost na dosažený výsledek. Práce se stává instrumentální ve smyslu zajištění finančních zdrojů. Každý je nahraditelný Hodnotami se samo o sobě stává rychleji, levněji, výš, dál, kvalitněji. Přestáváme se ale ptát JAK toho dosáhneme. Spoluprací? Respektem k lidem? Zájmem? Vědomím, že přispíváme k něčemu důležitému? Maximalizací zisku bez ohledu na následky? Explorací zdrojů včetně lidských? Využitím postavení a moci? Nezájmem o potřeby cílových skupin pokud se nehodí do podnikatelského záměru ztrojnásobení obratu? Byrokracie, která nesporně znepříjemňuje lidem život, je jen vedlejším důsledkem činnosti těch velkých a komplexních organizací, které lidem civilizovaný život na dnešní úrovni vůbec umožňují. Byrokracie nevznikla ze snahy zhoršit životní podmínky, je naopak plodem úsilí racionalizovat tyto podmínky ve srovnání se stavem, který panoval za předbyrokratických forem správy. Vytvoříme-li jednou pravidla, která redukují chaos, nemůžeme lidem zabránit, aby na těchto pravidlech lpěli. Lpějí-li na nich příliš, stávají se byrokraty. Je však krajně nesnadné naučit je, aby na nich lpěli jenom trochu. (Keller, 2007, s. 7) Hodnoty a organizace máme nějaké? Promítají se do vize a strategie? Co hodnoty a etika? V každé organizaci najdeme nějaký systém (byť třeba nepsaných) norem a pravidel, v nichž se hodnoty promítají. Pokud chceme ovlivňovat hodnoty a kulturu organizace, potřebujeme žádoucí, pozitivní a důležité hodnoty promítnout do vize, strategie, standardů zákaznické orientace, kompetenčního modelu a systému hodnocení zaměstnanců. Budeme odměňovat a posilovat takové jednání, které bude v souladu s hodnotami, z nichž vyrůstá naše vize a kterých se chceme držet. Společně s kolegy jsme realizovali několik průzkumů preferovaných hodnot managementem a zaměstnanci městských úřadů. Zajímavé zjištění bylo, že preference byly univerzální a příliš se nelišily mezi skupinami manažerů a zaměstnanců ani mezi úřady navzájem. Celkem šlo o skupinu 21 vedoucích pracovníků a 121 zaměstnanců. Důležité osobní hodnoty jsme zkoumali na vzorku 74 respondentů. Respondenti byli požádáni o anonymní vyplnění následujícího dotazníku. Zkuste si jej vyplnit, není to mnohdy jednoduché rozhodování. 17

18 KTERÉ JSOU VAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OSOBNÍ HODNOTY? Vyberte pouze 10 z nich a rozdělte mezi ně hodnoty 1 až 10 (10 = nejdůležitější) Aktivní, vzrušující život Příjemnost, příjemný život Pocit, že něčeho bylo dosaženo (trvalý příspěvek) Mír a absence konfliktů Rovnost (stejné příležitosti pro každého) Jistota pro rodinu Svoboda a nezávislost Sebeúcta Společenské uznání Přátelství Moudrost Spravedlnost Vztahy Loajalita Vlivnost Čestnost Solidarita Tolerance Ambice Kompetence Odvaha Shovívavost, schopnost odpouštět Zájem o lidi Tvořivost Logičnost Zdvořilost Odpovědnost Váha 1 až 10 KTERÉ HODNOTY BY MĚLY BÝT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO NAŠI ORGANIZACI? Vyberte pouze 10 z nich a rozdělte mezi ně hodnoty 1 až 10 (10 = nejdůležitější) Aktivní, vzrušující život Příjemnost, příjemný život Pocit, že něčeho bylo dosaženo (trvalý příspěvek) Mír a absence konfliktů Rovnost (stejné příležitosti pro každého) Jistota pro rodinu Svoboda a nezávislost Sebeúcta Společenské uznání Přátelství Moudrost Spravedlnost Vztahy Loajalita Vlivnost Čestnost Solidarita Tolerance Ambice Kompetence Odvaha Shovívavost, schopnost odpouštět Zájem o lidi Tvořivost Logičnost Zdvořilost Odpovědnost Váha 1 až 10 18

19 Výsledky průzkumu preferovaných hodnot 19

20 Top 10 preferovaných hodnot: Osobní život Hodnoty organizace Jistota pro rodinu Odpovědnost Odpovědnost Vztahy Vztahy Pocit, že něčeho bylo dosaženo (trvalý příspěvek) Přátelství Zájem o lidi Příjemnost, příjemný život Spravedlnost Čestnost Rovnost (stejné příležitosti pro každého) Moudrost Čestnost Tolerance Zdvořilost Shovívavost, schopnost odpouštět Kompetence Mír a absence konfliktů Moudrost Poznámky k výsledkům průzkumu hodnot zaměstnanců městských úřadů: Vzorek průzkumu byl poměrně malý, je tedy třeba, abychom byli opatrní se zevšeobecňováním. Přesto nás překvapilo jak univerzální, lidské hodnoty respondenti preferovali. Jako v každém průzkumu veřejného mínění, mohlo jít o určitou stylizaci respondentů (ukázat se v odpovědích lepší) a dotazník obsahoval předefinované hodnoty, respondenti neměli možnost doplňovat další. Je pochopitelně velmi komplikované vymezit obsah jednotlivých pojmů, takže například hodnotě vztahů nebo moudrosti může každý rozumět trochu jinak. Nicméně preference ve srovnání mezi organizacemi jsou konzistentní. Pro jednu z ústředních myšlenek příspěvku (víra v potřebu seberealizace a sebeaktualizace zaměstnanců), na které můžeme v moderním managementu stavět, je potěšující vysoká preference hodnoty Trvalého příspěvku, kterou vnímáme jako hodnotu, respektive potřebu přispívat k něčemu, co nás přesahuje. Tato hodnota a potřeba představuje významný motivační potenciál, který se však v praxi mnoha organizací žalostně málo využívá. Otázkou je, zda vůbec existují již zmíněné univerzální lidské hodnoty. Na základě toho, co nacházíme ve filozofických dílech a náboženských systémech napříč staletími, se domnívám, že ano a překrývají se do značné míry s výsledky uvedenými výše. Závěry z průzkumů názorů zaměstnanců na základě statistického zpracování dat Analyzovali jsme vzorek 484 respondentů z pěti městských úřadů a dvou magistrátů metodami: Kendallovy korelace tau na hladině významnosti 0,05, přičemž jsme interpretovali pouze korelace vyšší než 0,4 (čili vyšší střední až vysoké korelační koeficienty). Faktorové analýzy s rotací faktorů Equamax, pozornost jsme věnovali zátěžím s koeficientem větším než 0,7 (tedy středním a vyšším). Ze statistického zpracování dat šetření jsme mezi spokojeností s úřadem jako zaměstnavatelem a tím, jak jsou respondenti spokojeni s tím, jak úřad naplňuje hodnotu, aby byl v organizaci respektován člověk a jeho schopnosti, zjistili statisticky významný a vysoký korelační koeficient 0,5. Znamená to, že celková spokojenost pracovníků se zaměstnavatelem významně souvisí se spokojeností s uplatňováním této hodnoty v každodenní praxi organizace! Pochopitelně, zjištěné statistické souvislosti platí jen a pouze pro městské úřady a magistráty. Nicméně vzhledem k výsledkům, které výrazně podporují teorie a metody moderního 20

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz Několik obecných úvah o poradenství a koučování www.andragogos.cz Život a svět kolem nás Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

MANAŽERSKÉ KOUČOVÁNÍ. Milada Blažková

MANAŽERSKÉ KOUČOVÁNÍ. Milada Blažková MANAŽERSKÉ KOUČOVÁNÍ Milada Blažková 2. 10. 2012 1 Timothy Gallwey 2 Sir John Whitmore 3 Marylin Atkinson 4 Hlavní témata koučování - cesta k osobnímu a firemnímu rozvoji teorie osobnosti základní koučovací

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

KOUČOVÁNÍ. Milada Blažková

KOUČOVÁNÍ. Milada Blažková KOUČOVÁNÍ Milada Blažková 26. 11. 2009 1 2 Hlavní témata koučování - cesta k osobnímu a firemnímu rozvoji z čeho čerpá koučování změna pohledu na živé systémy jedinec v sociálních vazbách základní koučovací

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu

Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu Naďa Grosamová Milena Židlická Ladislav Dvořák Jan Pešek Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu SPOLUPRÁCE s.r.o. Bělohorská 39 169 00 Praha 6 Vážené dámy, vážení pánové, chcete ve svém životě něco změnit

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu

Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu Naďa Grosamová Milena Židlická Ladislav Dvořák Jan Pešek Jak najít odvahu a sebedůvěru pro změnu SPOLUPRÁCE s.r.o. Gotthardská 4 160 00 Praha 6 Vážené dámy, vážení pánové, chcete ve svém životě něco změnit

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Akreditovaný výcvik v koučování (1. stupeň ACP - ČAKO)

Akreditovaný výcvik v koučování (1. stupeň ACP - ČAKO) Akreditovaný výcvik v koučování (1. stupeň ACP - ČAKO) Zde uvádíme podrobnější obsah ročního koučinkového kurzu, který je součástí dlouhodobého výcviku v koučování a právě prochází akreditačním procesem

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy A. Úvod Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Akreditovaný výcvik v koučování (1. stupeň ACP - ČAKO)

Akreditovaný výcvik v koučování (1. stupeň ACP - ČAKO) Akreditovaný výcvik v koučování (1. stupeň ACP - ČAKO) Zde uvádíme podrobný obsah ročního koučovacího kurzu, který je součástí dlouhodobého výcviku v koučování a v roce 2012 získal akreditaci 1. stupně

Více

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Spolupráce s.r.o. Bělohorská 39 169 00 Praha www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně V

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Sociální práce a systemika 2010 sociologické šetření. Lenka Šimková, Lenka Mašindová

Sociální práce a systemika 2010 sociologické šetření. Lenka Šimková, Lenka Mašindová Sociální práce a systemika 2010 sociologické šetření Lenka Šimková, Lenka Mašindová Systemická sociální práce: 20 let praxe, 20 let zkušeností G&I, Praha, 23.11.2010 Základní údaje: Cíl šetření: zmapovat

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Etický kodex Koučovacího centra ČSOB Příloha č. 1 Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Mezinárodní federace koučů (ICF) a ČSOB Koučovací centrum podporuje

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Humanistický proud v psychologii

Humanistický proud v psychologii Humanistický proud v psychologii Humanistická psychologie Tzv. třetí síla v psychologii (k behaviorismu a psychoanalýze). Člověk není determinovaný, je schopen svobodné volby a účelného, tvořivého jednání.

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

PERFORMANCE TUNING COACHING

PERFORMANCE TUNING COACHING PERFORMANCE TUNING COACHING PRAKTICKÝ VÝCVIK JE SOUČÁSTÍ PERFORMANCE TUNING ACADEMY na ISBM při Vysoké škole ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4-130 67 Praha Obsah a struktura výcviku PERFORMANCE

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Autor: Adam Jarchovský a kol.

Autor: Adam Jarchovský a kol. ETICKÝ KODEX LEKTORŮ SOCIAL CIRKUSU Autor: Adam Jarchovský a kol. social circus network 2 Úvod Vytvoření českého etického kodexu lektorů social cirkusu je žádoucí vzhledem k absenci formulace obecných

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7 Obsah Předmluva sir John Whitmore Poděkování iii xiii xv KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5 Jak využít tuto knihu 7 Poznámka o rodech osobních zájmenech 8 KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11 Úvod 11 Co je

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

Kompetenční modelování v praxi část 5

Kompetenční modelování v praxi část 5 Kompetenční modelování v praxi část 5 Projekt: Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Uherské Hradiště, 9. 6. 2011, 16.6. 2011 Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže:

Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Spolek TREMEDIAS je držitelem akreditace MPSV ČR pro vzdělávání cílové skupiny sociálních pracovníků, a to v tématech, které uvádíme níže: Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem, Základy správního

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 347-352 Whitmore, J.:

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV. Radka Michelová Sociálně psychologické a komunikační modely Začaly se uplatňovat v souvislosti s výsledky výzkumů lidské komunikace. Náleží sem rovněž otázky vlivu sociálních

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

KODEX ZÁSAD JEDNÁNÍ PRO KOUČE A MENTORY

KODEX ZÁSAD JEDNÁNÍ PRO KOUČE A MENTORY KODEX ZÁSAD JEDNÁNÍ PRO KOUČE A MENTORY Únor 2011 Obsah Část 1 Cíle, status a hlavní definice Část 2 Profesionální jednání Část 3 Monitorování & Sankce 1 Část 1 Cíle, status a obecné definice 1. Cíle Tento

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více