Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace."

Transkript

1 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok

2 2 OBSAH A. Základní údaje o škole A.1 Charakteristika školy A.2 Charakteristika jednotlivých druhů škol a zařízení B. Přehled oborů vzdělávání C. Údaje o zaměstnancích školy D. Přijímání žáků do 1. ročníků D.1 Integrovaní žáci E. Výsledky vzdělávání E.1 Vycházející žáci F. Prevence a výchovná činnost F. 1 Výchovné poradenství F. 2 Prevence sociálně patologických jevů F. 3 Environmentální výchova F. 4 Informační a komunikační technologie G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy I. Údaje o výsledcích inspekce prováděné ČŠI J. Hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů N. Spolupráce školy s organizacemi

3 3 A. Základní údaje o škole Základní škola speciální, Základní škol praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Zřizovatel organizace: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 IČO: Ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková Statutární zástupce ředitele: Mgr. Libuše Bedrnová Telefon školy: Fax: Zahájení činnosti školy: Zřízení školy příspěvková organizace: Zařazení do sítě IČO: Školská rada: členové školské rady Renata Chlustinová zvolena zákonnými zástupci žáků Jana Machová zvolena ped. pracovníky Ilona Kozlová jmenována zřizovatelem

4 4 Součásti školy 1. ZŠ speciální kapacita 200 žáků 2. ZŠ praktická kapacita 264 žáci Celkem 320 žáků 3. Praktická škola kapacita 28 žáků 4. Školní družina kapacita 30 žáků 5. Školní jídelna kapacita 110 jídel 6. Přípravný stupeň kapacita 12 žáků Hlavním účelem, pro který byla škola zřízena, je poskytování základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Dále škola poskytuje střední vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané základním vzděláním důležité pro osobní rozvoj jedince a poskytuje žákům obsahově širší vzdělání spojené s upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, přípravě pro pracovní činnosti. Škola též poskytuje vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem.

5 5 Dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Školní jídelna zajišťuje stravování žákům i zaměstnancům. A.1 Charakteristika školy Ve školním roce bylo ve škole 33 tříd, 2 oddělení ŠD. 1) ZŠ speciální: 11 tříd - (65 žáků, 12 učitelů, 11 asistentů pedagoga) 2) ZŠ praktická: 20 tříd - (222 žáci, 25 učitelů, 3 asistenti pedagoga) 3) Praktická škola: 2 třídy - (14 žáků, 2 učitelé) 4) Školní družina: 2 oddělení - (17 žáků, 1,5 vychovatelky) 5) Školní jídelna: - 32 stravovaných žáků + 53 zaměstnanců - (1,5 kuchařky) 6) Přípravný stupeň ZŠS - (0 žáků) Celkem ve 33 třídách na konci škol. roku bylo 301 žáků, které učilo 39 učitelů + 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 14 asistentů pedagoga. Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 17 žáků.

6 6 VYBAVENÍ ŠKOLY V budově školy jsou 3 tělocvičny, z nichž jedna slouží jako rehabilitační centrum. Chodby školy jsou využity pro gymnastiku, hry a stolní tenis. Na školním hřišti jsou zabudované 2 stoly na stolní tenis. Odborné učebny - cvičná kuchyňka, hudebna a multimediální učebna, 3 počítačové učebny, keramická dílna, šicí dílna, 3 dílny pro práci se dřevem, kovem a plastem. Školní pozemek je využíván všemi třídami školy v hodinách předmětu Pracovní vyučování, Pracovní činnosti a Ruční práce. Skleník je celoročně využíván pro pracovní činnosti žáků vyššího stupně ZŠ praktické a Praktické školy. Prostory školy jsou zcela vyhovující pro pohyb a pobyt dětí mentálně i tělesně postižených (bezbariérový přístup - výtah, schodolez). Na základě vyšetření žáků v Poradenském centru pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, pracoviště PPP v Mostě a SPC v Litvínově bylo ve školním roce přijato 41 žáků, z toho 10 do prvních ročníků ZŠ a 11 do 1. ročníku PrŠ. Na začátku školního roku bylo v ZŠS 62 žáci, v ZŠP 204 žáci a v PrŠ 18 žáků, celkem 284 žáci. Během roku se přistěhovalo 40 žáků a odstěhovali se 23 žáci. Od září 2009 byla otevřena 1 první třídy. Nově vřazení žáci ze základních škol byly zařazeny do tříd, kde bylo volné místo.

7 7 A.2 Charakteristika jednotlivých druhů škol a zařízení: V přípravném stupni ZŠ speciální se vzdělávají žáci se závažnějším mentálním postižením. Klade si za úkol umožnit vzdělávání žákům, kteří vzhledem k těžšímu stupni mentální retardace a případně i z dalších důvodů (zdravotních, popř. i sociálních) nejsou schopni prospívat ani na prvním stupni ZŠ speciální, ale jsou u nich patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností. ZŠ speciální rozvíjí psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybaví je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. Učitelé ZŠ speciální vybaví žáky triviem základních vědomostí a dovedností, což znamená, že je naučí základům čtení, psaní a počítání. V ZŠ praktické je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP ZV-LMP tak, aby bylo přiměřeně náročné a splnitelné pro většinu žáků. Je rozloženo do 9. postupných ročníků se všemi vyučovanými předměty jako na základní škole. Do ZŠ praktické přicházejí žáci z odlišných prostředí přímo z rodiny, ze speciální mateřské školy, z běžné mateřské školy, ze základní školy a proto je hlavním východiskem práce učitele praktické školy důkladné poznávání žáka, jeho schopností, psychických možností a individuálních zvláštností.

8 8 Praktická škola je dvouletá. Těžiště obsahu přípravy spočívá v upevnění a prohloubení vědomostí a praktických dovedností žáků a připravuje je především pro rodinný život a výchovu dětí, popřípadě pro výuku dalších jednoduchých pracovních činností. Školní družina je nedílnou součástí školy. V 1. oddělení byli převážně žáci ZŠ speciální, ve 2. žáci nižších ročníků ZŠ praktické. Práce ve ŠD probíhala podle předem stanoveného ročního plánu, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky výchovy a který byl zaměřen na činnosti, do kterých se zapojili všichni žáci. Žáci ŠD se také aktivně zapojili do ekologické výchovy a do některých projektů školy. Spolupracovalo se s Domem dětí a mládeže a Centrem volného času. Na odpolední činnosti žáků byli zváni rodiče a učitelé, aby shlédli své děti v odpoledním zaměstnání. Ve školní jídelně se stravovali 32 žáci. V rodinách žáků je vysoká nezaměstnanost rodičů, která se odráží v placení obědů dětem i v koupi sešitů a dalších důležitých pomůcek pro výuku žáků. Většina dětí pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

9 9 B. Přehled oborů vzdělávání I. Základní škola speciální - 11 tříd Vzdělávací program schválen MŠMT ČR č.j /97-22 s platností od a rehabilitační program pomocné školy č.j / II. Základní škola praktická - 20 tříd 1. třída třída třída třída třída třída třída třída třída - 3 Vzdělávací program schválilo MŠMT ČR č.j /97-22 s platností od Od se ve všech třídách i ročnících ověřují prvky nového ŠVP, platného od ŠVP č.j. 7/2007, Slunce svítí všem. Novým ŠVP byl zaveden cizí jazyk německý od 6. ročníku a předmět Informatika od 4. ročníku.

10 10 III. Praktická škola dvouletá - 2 třídy 1. ročník - 10 žáků 2. ročník - 8 žáků Vzdělávací program schválilo MŠMT ČR dne pod č.j.:32 090/ s platností od C. Údaje o zaměstnancích školy Pedagogičtí pracovníci- 57 (bez 3 asistentů VPP) Věkové složení VĚK POČET Z TOHO ŢEN Do 25 let 1 1 Do 30 let 7 6 Do 35 let 5 5 Do 40 let 6 6 Do 45 let 8 8 Do 50 let Do 55 let 4 4 Do 60 let a více 6 5 Věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 44,7 let. Započítaná praxe PRAXE POČET Do 1 roku 2 Do 2 let 2 Do 4 let 3 Do 6 let 5 Do 9 let 1 Do 12 let 4 Do 15 let 2 Do 19 let 6 Do 23 let 9 Do 27 let 6 Do 32 let 10 Nad 32 let 7

11 11 Platové zařazení PLATOVÁ TŘÍDA POČET Dosažená kvalifikace VZDĚLÁNÍ POČET Střední pedagogické 12 Střední nepedagogické 9 DiS. - ergoterapeut 4 Bakalářské pedagogické 5 Magisterské pedagogické PaedDr Nepedagogičtí pracovníci 13 (personalistka, ekonomka, hospodářka, školník, údržbář, 6 uklizeček, 2 kuchařky) Věkové složení VĚK POČET Z TOHO ŢEN Do 25 let 0 0 Do 30 let 0 0 Do 35 let 0 0 Do 40 let 1 1 Do 45 let 0 0 Do 50 let 2 2 Do 55 let 6 5 Do 60 let a více 2 1 Věkový průměr nepedagogických zaměstnanců je 52,7 let.

12 12 Započítaná praxe PRAXE POČET Do 1 roku 0 Do 2 let 0 Do 4 let 0 Do 6 let 0 Do 9 let 0 Do 12 let 0 Do 15 let 0 Do 19 let 1 Do 23 let 0 Do 27 let 2 Do 32 let 4 Nad 32 let 6 Platové zařazení PLATOVÁ TŘÍDA POČET D. Přijímání žáků do 1. ročníků ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické školy Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické se konal dne 27. a 28. ledna Dostavilo se 6 žáků, dvěma žákům bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. Později se ještě přihlásilo 5 žáků.

13 13 Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne a k dennímu studiu bylo přijato 9 žáků do 1. ročníku bez přijímacích pohovorů, v druhém kole byli přijati ještě 2 žáci. Do tříd ZŠ speciální a praktické jsou zařazováni žáci ze základních škol po vyšetření v PPP nebo v SPC. Někteří žáci jsou přijímáni na diagnostický pobyt. D.1 Integrovaní žáci ve školním roce : Integrovaných žáků celkem 46 Z toho Sluchově postižených 9 Zrakově postižených 3 Tělesné postižení 14 Autismus 17 Řečové postižení 3 K těmto integrovaným žáků máme 14 asistentů pedagoga a 3 asistenty od ÚP v Mostě na VPP. Objeví-li se u žáků, kteří jsou ve třídách ZŠ speciální a praktické během roku výukové nebo výchovné problémy, jsou tito žáci na návrh třídního učitele se souhlasem rodičů opět vyšetřeni v PPP nebo SPC, kde se stanoví další postup jejich vývoje, způsobu výchovy a vzdělávání. E. Výsledky vzdělávání přehled viz tabulky

14 14 E.1 Vycházející žáci: Celkem: 51 Z toho - chlapci: 29 - dívky: 22 Z toho - ZŠP z 9. roč.: 34 z 8. roč.: 12 - ZŠS rok školní docházky byl povolen 4 žákům. Umístění žáků: SŠT Velebudice OA, SOŠG a SOU Chomutov SŠGS Most, J. Palacha Praktická škola Most Hotelová škola Teplice Registrace na ÚP Most 15 žáků 4 žáci 14 žáků 5 žáků 1 žák 8 žáků Závěrečné zkoušky v Praktické škole úspěšně složili 3 žáci. Čtyřem žákům bylo vzdělávání prodlouženo o jeden rok ze zdravotních důvodů a vzhledem k jejich postižení. F. Prevence a výchovná činnost Kroužky: v letošním školním roce pracovaly ve škole 3 zájmové kroužky. Kroužek Školáčkův speciál pod vedením pí uč. Horňákové a pí uč. Štičkové, který vydává náš školní časopis. Žáci si v tomto kroužku osvojují činnosti i zákonitosti tvorby tištěného periodika; během školního roku vydali 5 čísel časopisů v tištěné podobě, která jsou dostupná i na webových stránkách školy.

15 15 Kroužek Keramika pod vedením pí uč. Hurtové je pracovně-relaxační, kde se žáci zdokonalují v práci s keramickou hlínou; svými výrobky se podílejí na výzdobě a prezentaci školy, připravují také dárky pro naše sponzory. Kroužek znakové řeči Ouško pod vedením pí uč. Jelínkové K. učí žáky, učitele i asistenty znakovou řeč; setkávají se zde žáci se sluchovým postižením i žáci bez postižení. Školní druţina: v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno 17 ţáků; v prvním oddělení pí.vych. Kašparová a v druhém pí.vych. Hostoušová; činnost ŠD probíhala podle daného plánu, ve kterém jsou zastoupeny všechny sloţky výchovy; kromě plánu připravily pí. vychovatelky pro ţáky ještě mnoho dalších akcí; velký ohlas měla Zlatá vařečka, Mikulášská besídka a piknik na školní zahradě. Zdařilá byla také výstava knih ve školní jídelně. Ţáci ŠD se také aktivně zapojili do ekologické výchovy a do některých projektů školy. F. 1 Výchovné poradenství: výchovná poradkyně pí.uč. Průšová řešila ve spolupráci s učiteli, rodiči a pracovnicemi OPD výchovné problémy žáků, nedocházku, neomluvené hodiny a přestupky proti školnímu řádu; proběhlo celkem 49 výchovných komis a byly nově zavedeny následné výchovné komise, kde se kontrolovala přijatá opatření; spolupracovala se SVP Dyáda v řešení výchovných problémů některých žáků a besed pro žáky 7. 9 tříd; zajistila pro žáky 8. a 9. tříd praxi ve SŠ technické Velebudice v rámci přípravy a výběru učebního oboru; organizovala pro vycházející žáky návštěvy, exkurze a besedy s náboráři vybraných učilišť, návštěvu ÚP pro žáky 8. a 9. tříd a PrŠ v rámci výběru povolání a orientace na trhu práce, návštěvu burzy učilišť Sokrates; v rámci svých konzultačních hodin také spolupracovala s rodiči vycházejících žáků při výběru vhodného učiliště; spolupracovala s preventistkou Městské policie v rámci besed pro žáky na téma kriminalita mládeže, šikana, právní vědomí apod. i v řešení zvláště závažných případů, které se týkaly hrubých přestupků žáků; vedla schůzky společných MS ZŠP a PrŠ, která řešila aktuální výchovné problémy žáků, prevenci šikany a patologických jevů. Společně pak vytvořili Program prevence šikany. F. 2 Prevence sociálně patologických jevů: školní metodik prevence pí.uč. Niklová organizovala pro žáky nejrůznější besedy, soutěže a přednášky v rámci protidrogové i sexuální výchovy a prevence sociálně patologických jevů, při výběru besed a přednášek využívala nabídku PPP, Městské policie, SVP a nově i realizačního týmu projektu E Bezpečí, do kterého se škola zapojila; společně s výchovnou poradkyní zpracovala minimální preventivní program; během školního roku organizovala projekt Kouření a já a projekt Bezpečná škola, který se zabývá tematikou sociálně patologických jevů, pro 1. i 2. stupeň ZŠP byly zpracovány tematické okruhy z oblasti bezpečného chování, šikany, kriminality páchané dětmi a mládeží a základů právního vědomí jde o cílenou prevenci s pevnými tématy pro jednotlivé ročníky; žáci tříd ZŠP vyplnili dotazník, jehož cílem bylo zjištění vztahu letých žáků k alkoholu, kouření a drogám; paní učitelka zpracovala a přihlásila školu do projektu na téma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti prevence soc. pat. jevů, které je pro ped. doporučeno Metodickým pokynem MŠMT. Dle Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci soc. pat. jevů byly řešeny a zapsány 2 případy, které se týkaly ničení majetku a kouření; případy šikany a kriminality mládeže řešila Policie ČR. Příspěvky preventistky byly i v každém vydání školního

16 16 časopisu a každý měsíc byla obměňována i nástěnka primární prevence, kde se objevvovaly příspěvky našich žáků; během školního roku se aktivně využívala nabídka DVD a VHS z oblasti drogové i sexuální výchovy F. 3 Environmentální výchova: koordinátorka pí.uč. Hofferová organizovala environmentální výchovu dle ročního realizačního plánu, který byl rozdělen po měsících s různými tématy /Třídění odpadů ve škole, Zvířata v Africe, Podzim ve škole, Vánoce ve škole, Ptáci v zimě, Zdravá výživa, Voda a my, Naše planeta Země, Přírodní společenstva, Poznáváme náš kraj/. V měsíci září se naše škola zapojila do projektu Les ve škole škola v lese pořádaný Sdružením TEREZA v Praze a do projektu Recyklohraní, který pod záštitou MŠMT pořádají společnosti EKO-KOM, Ecobat a Asekol. V projektu Les ve škole škola v lese jsme dosáhli velkého úspěchu. Naše závěrečná zpráva byla vybrána jako nejlepší v kategorii mírně pokročilých a pět žáků se za odměnu zúčastnilo Lesního setkání v Domašově nad Bystřicí. V projektu Recyklohraní jsme v 1. pololetí skončili na druhém místě v Ústeckém kraji. Všechny úkoly v projektu jsme splnili a získali prozatím 2051 bodů. Sebrali jsme celkem 55 kg vybitých baterií a 48 kg elektrozařízení. V příštím školním roce budou tyto projekty pokračovat. Les ve škole škola v lese Sběrné boxy Recyklohraní ZÁŘÍ Třídění odpadů ve škole Vznikla Ekohlídka sloţená ze šesti ţáků devátých tříd. Kontrolovala třídění odpadu ve třídách a pomáhala koordinátorovi ekologické výchovy. Pokračoval roční projekt Hřbitov odpadků. Sedm tříd se zapojilo do školního projektu -Třídíte odpady? V tomto projektu si učitelé se svými ţáky připravili dotazníky pro rodiče a anketní otázky pro obyvatele Mostu.

17 17 ŘÍJEN Zvířata v Africe V tomto měsíci jsme oslavili Světový den zvířat výtvarnou soutěţí, ve které ţáci z 22 tříd výtvarně ztvárnili zvířata ţijící v Africe. Výtvarná soutěž Zvířata z Afriky Ţáci a učitelé nosili do školy dobroty pro pejsky, které třídy 1. A, 2. A a 9. C odnesly do Útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích. U pejsků Dobroty pro pejsky Uspořádali jsme ekologickou soutěţ pro ţáky tříd ze ZŠ speciální Litvínov, ZŠ Janov a naši školu. Naši ţáci se umístili na 2. místě. Žáci plní úkoly

18 se uskutečnil školní projekt Čisté město a jeho okolí. Do úklidu zahrady a okolí školy se zapojilo 16 tříd, které naplnili odpadem 32 pytlů. Kontaktovali jsme Český svaz ochránců přírody, který nám poskytl pro zúčastněné třídy jako odměnu pěkné plakáty s ţivočichy. Třída 2. A jde uklízet odpadky Třída 3. B má pytle plné odpadků LISTOPAD Podzim ve škole Ve vestibulu školy se uskutečnila týdenní podzimní výstavka, ţáci z 12 tříd a školní druţina vystavovali své práce z přírodnin. Výtvarné práce tříd 5. A a 7. A, C PROSINEC Vánoce ve škole V tomto měsíci se ve škole uskutečnilo několik aktivit (Čertice zdobí stromeček, Vánoční výstava, Adventní zpívání pod stromkem. Některé třídy se zapojily do školního projektu Vánoční pečení). Návštěvníci vánoční výstavy měli moţnost obodovat soutěţ: O nejkrásnější vánoční přání. Do připravené krabičky vhazovali kartičku s číslem přání, které se jim nejvíce líbilo. Do soutěţe své přání dalo 13 tříd. Nejvíce hlasů a 1. místo získala třída 8. A, 2. místo 5. B a 3. místo 8. C.

19 19 Ţáci 1. stupně ZŠP a speciálních tříd se zúčastnili výukového programu Zimníček, který si připravil pan Tarant z CEV Viana. LEDEN Ptáci v zimě Tento měsíc byl vhodný k pozorování ptáků, stop ptáků ve sněhu, krmení ptáků a k výrobě krmítek z kokosu. Všechny tyto aktivity byly zařazeny do projektu Les ve škole škola v lese. Stopy ptáků ve sněhu Krmení ptáčků na zahradě ÚNOR Zdravá výţiva V rámci tohoto tématu se uskutečnily na škole tyto aktivity: Přednáška - ţáci 8. a 9. tříd se zúčastnili přednášky o zdravé ţivotosprávě. Ţákům přednášela Lilian Sedláčková, lektorka společnosti STOB (Stop obezitě) a instruktorka fitness a pilatesovy metody. Třída 8. C

20 20 Plakáty - 15 tříd a školní druţina se zapojili do výtvarné soutěţe na téma Zdravá výţiva. Odevzdali velmi pěkné plakáty, které zdobí chodbu u školní kuchyňky a vestibul školy. Ochutnávka zdravé výţivy - ţáci Praktické školy, p. uč. Horňáková a p. uč. Fesslová přichystali pomazánky a saláty ze zdravých potravin. Nazdobili krásně stoly a všichni ţáci ZŠP přišli ochutnat zdravé dobroty. Tato akce měla velký úspěch, ţáci si na jídle pochutnali. Svačinová hlídka - zkontrolovala svačiny ţáků. 76 ţáků mělo zdravou svačinu, 61 ţáků nevhodnou svačinu (sladké pečivo, brambůrky, párky, oplatky, coca colu). Velmi špatné je, ţe 18 ţáků přišlo do školy bez svačiny. Nejzdravější svačinu měly třídy 1. A, 2. A i 8. C. Nejvíce nezdravé svačiny měly třídy 6. B a 9. A. Ţáci 5. a 6. tříd se zúčastnily výukového programu Krušné hory a 7. třídy výukového programu Koloběh vody, které přednášel p. Tarant z CEV Viana. BŘEZEN Voda a my V tomto měsíci se ţáci 9. tříd zúčastnili exkurze na téma Tepelná pohoda v teplárně Komořany. Exkurze byla pro naše ţáky nesmírně poutavá, odnesli si zajímavé záţitky. Žáci devátých tříd na exkurzi v učebně PC Dne jsme oslavili Světový den vody. Ţáci celé školy vytvořili zajímavé prezentace na téma Voda a my a ty potom předvedli svým spoluţákům z jiných tříd. Velkou pochvalu si zaslouţí

21 21 všichni ţáci i učitelé za velmi pěknou práci. Práce byly vystaveny u šaten ve vestibulu školy. Žákyně 9. A Žák 9. B DUBEN Den Země Den Země jsme oslavili školním projektem Kytička pro Zemi. Vybraní ţáci z 21 tříd vyskládali v tělocvičně z víček od PET lahví kytičku. Vítězná třída získala všechny víčka cca 700 ks. Všechny kytičky byly velmi pěkné. Tento měsíc se 1. A, 2. A zúčastnily výukového programu Ţivot v rybníku a 8. a 9. třídy výukového programu Globální problémy, které pro ţáky připravil p. Tarant z EC Viana. Několik tříd se zapojilo do školního projektu Čisté město a jeho okolí a uklidilo odpadky na školní zahradě a v okolí školy. Pro vybrané ţáky 7. B, 9. A a 9. C bylo velkou zkušeností účast na Krajské ekologické konferenci. Před studenty středních škol a ţáky základních škol prezentovali práce na téma Voda a my, Zdravá výţiva a Třídění odpadů ve škole. Žáci zíslali na konferenci pěkný diplom Navázali jsme spolupráci s p. Konrádem, který je revírníkem Správy městských lesů Most. Třídy 1. A, 2. A, 9. C se zúčastnili exkurze v lese na Resslu, při které viděly kácení stromu a odvezení kmene za pomoci koně. Exkurze se ţákům moc líbila a byla zařazena do projektu Les ve škole škola v lese. Exkurze byla prezentována v Mosteckých listech

22 22 Revírník Konrád a žáci na exkurzi KVĚTEN Přírodní společenstva V květnu naše škola ţila projektem Přírodní společenstva. Ţáci s učiteli /celkem 13 tříd/ si připravovali své práce na téma Louka, Zahrada, Les, které prezentovali před svými spoluţáky v tělocvičně. Prezentace se ţákům velmi povedli. Zajímavým zpestřením výuky byla přednáška lesníka Jandy z Lesů ČR, který ţákům tříd 4. A, 4. B, 6. B, 1. A a 1. A ST zajímavým způsobem přiblíţil vše o lese za pomoci velkého mnoţství pomůcek. Ţáci byli velmi nadšeni a přednáška se jim líbila. Přednáška byla zařazena do projektu Les ve škole škola v lese. Lesník Janda se žáky

23 23 ČERVEN Poznáváme náš kraj V červnu se uskutečnila ekologická soutěţ v ZŠ speciální v Litvínově. Naše pětičlenné druţstvo se umístilo na pěkném 2. místě. Ţákům patří poděkování. Byl ukončen projekt Hřbitov odpadků, ţáci s učiteli odevzdali zprávu a rozkladu odpadků. Tento měsíc ţáci se svými učiteli vyjeli na výlety nejen do okolí města Mostu, ale i dále. V tomto školním roce se podařilo splnit všechny aktivity, které byly naplánovány v ročním realizačním plánu EVVO v jednotlivých měsících. Do školních projektů se zapojovaly vesměs všechny třídy ZŠP, aktivně se někteří učitelé podíleli na organizaci vybraných aktivit a tím pomáhali koordinátorce EVVO. Ekologická výchova byla po celý rok prezentována na webových stránkách školy, pravidelně vycházely ve školním časopise zprávičky z aktivit tříd a aktivity, které nás čekají. Spolupracovali jsme s CEV Viana Litvínov výukové programy pro ţáky, SEV Sever Litoměřice ekologicky zaměřené semináře, EC pro Krušnohoří ukázka ekologické pomůcky, Sdruţení TEREZA Praha seminář, projekt Les ve škole škola v lese, ZŠ speciální Litvínov ekologická soutěţ. Z časového nedostatku a z nedostatku financí jsme se od ledna 2009 nezapojili do projektu EKOŠKOLA a Ekologická stopa, nebyly vyrobeny cedulky na bylinkový záhon. Tyto aktivity se pokusíme zařadit s časovým posunem, do projektů lze vstoupit kdykoliv. Žáci 2. A při týdenním projektu Život na zahradě F. 4 Informační a komunikační technologie: ICT koordinátor p.uč. Rak během celého školního roku udržoval v chodu všech 65 PC stanic, řešil vzniklé problémy a také opět školil učitele. V letošním školním roce bylo zakoupeno 11 ks PC stanic do učebny PC 1. Učebna tím byla zmodernizována a výměnou CRT monitorů za LCD dojde také k úsporám el. energie. Byl zakoupen nový server, čímž byla umožněna lepší správa sítě a zvětšila se kapacita úložného místa ze 40 GB na 200 GB. Nový server je v současné době testován zkušebním provozem, během letních prázdnin bude zapojen do plného provozu a starý server odpojen.

24 24 V současné době byl starý server přetížen a kapacita úložného místa byla na 0 GB. Byla provedena změna u zařízení Onfinity (obdoba Interaktivní tabule) které nebylo tak často využíváno ve třídách s notebookem a proto bylo umístěno na strop do učebny PC 1. Tím je možné lépe využívat IT techniku v učebně. Licenční politika a SW: Škola nadále využívá zvýhodněné licence PiL od společnosti Microsoft určené pro školy v regionech s vysokou nezaměstnaností. Tyto licence jsou využívány na operační systém MS Windows XP Proffesional a na kancelářské aplikace MS Office 2003 a V žákovských PC stanicích je nainstalováno, nebo sdíleno na serveru celkem 54 ks výukového SW. V letošním roce byly zakoupeny 2 ks nových výukových aplikací - výrobce Terasoft Člověk a příroda přírodopis a Matematika pro prvňáčky určených hlavně pro výuku s Interaktivní tabulí. Tento SW mohl být nainstalován teprve v červnu 2009 kvůli malé kapacitě serveru. Pro správu a připojení do Internetu byla na PC Proxy zakoupena a nainstalována aplikace Kerio WinRouter Firewall. S touto aplikací lze blokovat www stránky nevhodné pro žáky. Zatím jsou v učebnách PC 1,2,3 blokovány stránky a některé nebezpečné www adresy. V diskusní skupině ICT specmo byla dána zpráva o blokování a s možností zadat požadavky doposud nikdo nevyužil. Během letních prázdnin bude ve všech PC učebnách nainstalována sada kancelářského balíku MS Office V těchto učebnách bude možné používat Office 2003 i Metodická školení: Tento školní rok proběhlo celkem 6 x MŠ. Školení byla zaměřena na sdílené dokumenty a práci ve skupině na portálu google, využití dataprojektorů a Onfinity, práce v síti LAN (ukládání souborů na server, tiskárny ), Ukázky internetových aplikací a pracovních listů volně dostupných na Internetu. Tato školení byla vždy maximálně obsazena. Během roku nebyla využita nabídka na ostatní MŠ. Nabídka těchto školení je umístěna na nástěnce ICT koordinátora ve sborovně a je sdílena se všemi ped. v dokumentech v google. V příštím školním roce budou nadále probíhat MŠ dle požadavků ped. Na srpen 2009 je plánováno školení Microsoft pro školství zaměřené na kancelářský balík MS Office Ostatní: Během roku byly u žákovských PC stanic prováděny aktualizace operačního systému, čištění a kontrola registrů. V letošním roce byl zaznamenán vyšší výskyt napadení PC malware v celé síti. Tento problém byl řešen vyšším zabezpečením PC stanic. V současné době již tento problém bude řešen možností vyššího zabezpečení nového serveru. U starého serveru nebylo možné provézt kvůli malé kapacitě serveru. Bude realizováno během letních prázdnin. V učebně PC 2 je nefunkční dataprojekror, ve kterém opotřebením odešla lampa. Tento dataprojektor byl dočasně nahrazen projektorem určeným k mobilní výuce s Notebookem. Lampa do projektoru nebyla doposud zakoupena, nebyla uvolněna příslušná finanční částka cca 6 500,- Kč. V současné době se jedná nákupu nové lampy. Zakoupením vlastních sluchátek do tříd se podařilo úplně zastavit jejich devastaci. Učitelé nyní mají i možnost zapůjčit si sluchátka u pí. zástupkyně Brunnerové využíváno zřídka.

25 25 Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: Vytvořit pro učitele na každém patře kabinet, kde by byl přípojný bod s PC stanicí, nebo notebookem. Další plánovanou investicí je zasíťování celé školy. Mělo se realizovat během letošních prázdnin, bylo zrušeno. V Hudebně vybavit PC stanici tabletem, do učebny PC 1 nebo PC 2 zakoupit skener. Pokračovat ve vytváření a zdokonalování již dobře fungujících školních internetových stránek kde žáci nejvíce navštěvují fotogalerie a akce školy. Na tomto má největší podíl pí. zástupkyně Brunnerová. Výborně také na těchto stránkách funguje jídelní lístek - pí. Šimová. Nadále je potřeba popularizovat sdílení dokumentů a skupin na portálu google, které doposud není využíváno celou školou. G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 2 asistenti pedagoga Kurz asistent pedagoga 1 asistentka pedagoga 1x školení (autismus) 1 zástupkyně + 1 ředitelka 1x školení z oblasti právní a školské legislativy výchovný poradce metodik prevence environmentální koordinátor + 3 učitelé ICT koordinátor 21 učitelů 2x školení (VP) 2x školení (prevence) 7x školení (ekologie), seminář 2x školení (ICT) školení spec. ped. (logopedie, autismus, čtení), semináře pedagogiga, předmětová školení 1 správní zaměstnanec 3x školení (stravování, hospodaření) 2 učitelky bakalářské studium spec. ped. 3 učitelky magisterské studium spec. ped. 1 učitelka + 1 asistentka kurz znakové řeči

26 26 H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy Během školního roku se konaly sportovní akce, soutěže mezi třídami, soutěže dopravní a výtvarné, výstavy a projekty školy. Akce školy: během celého školního roku proběhlo mnoho akcí s nejrůznějším zaměřením; zápisy z těchto akcí spolu s fotodokumentací se průběžně vkládaly na webové stránky školy. ZÁŘÍ První den školního roku 2008/2009 jsme na naší škole přivítali nové ţáky v prvním ročníku Základní školy praktické a Základní škole speciální a v prvním ročníku Praktické školy. Unilever ČR, spol. s.r.o. pořádala pro školáky v rámci "Zdravá výţiva" akci před školou pod názvem " Tajemství školních svačin", kde předváděly své výrobky, diskutovaly s dětmi zábavnou formou o zdravé výţivě a o výrobcích Ramy. Při pohovoru s hosteskami získali dárečky ve formě samolepek. Akci zajistila p.uč. Růţena Fesslová. Během měsíce září a října přišlo na exkurzi do naší školy 7 tříd studentů z Vyšší odborné školy a Střední pedagogické školy v Mostě. Tyto exkurze jsou nedílnou součástí přípravy na budoucí povolání sociálního pracovníka a pedagoga. Studenti těchto škol u nás často vykonávají i odbornou praxi. Ţáci se svými učiteli navštěvovali průběţně Planetárium - 8 tříd.

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) (dříve Minimální preventivní program)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) (dříve Minimální preventivní program) Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534 Školní rok 2009/2010 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) (dříve Minimální preventivní program) Strana

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace.

EVALUAČNÍ ZPRÁVA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. EVALUAČNÍ ZPRÁVA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Součásti

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více