Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace."

Transkript

1 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok

2 2 OBSAH A. Základní údaje o škole A.1 Charakteristika školy A.2 Charakteristika jednotlivých druhů škol a zařízení B. Přehled oborů vzdělávání C. Údaje o zaměstnancích školy D. Přijímání žáků do 1. ročníků D.1 Integrovaní žáci E. Výsledky vzdělávání E.1 Vycházející žáci F. Prevence a výchovná činnost F. 1 Výchovné poradenství F. 2 Prevence sociálně patologických jevů F. 3 Environmentální výchova F. 4 Informační a komunikační technologie G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy I. Údaje o výsledcích inspekce prováděné ČŠI J. Hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů N. Spolupráce školy s organizacemi

3 3 A. Základní údaje o škole Základní škola speciální, Základní škol praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Zřizovatel organizace: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 IČO: Ředitelka školy: Mgr. Hana Slapničková Statutární zástupce ředitele: Mgr. Libuše Bedrnová Telefon školy: Fax: Zahájení činnosti školy: Zřízení školy příspěvková organizace: Zařazení do sítě IČO: Školská rada: členové školské rady Renata Chlustinová zvolena zákonnými zástupci žáků Jana Machová zvolena ped. pracovníky Ilona Kozlová jmenována zřizovatelem

4 4 Součásti školy 1. ZŠ speciální kapacita 200 žáků 2. ZŠ praktická kapacita 264 žáci Celkem 320 žáků 3. Praktická škola kapacita 28 žáků 4. Školní družina kapacita 30 žáků 5. Školní jídelna kapacita 110 jídel 6. Přípravný stupeň kapacita 12 žáků Hlavním účelem, pro který byla škola zřízena, je poskytování základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení. Aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Dále škola poskytuje střední vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané základním vzděláním důležité pro osobní rozvoj jedince a poskytuje žákům obsahově širší vzdělání spojené s upevňováním jejich hodnotové orientace, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, přípravě pro pracovní činnosti. Škola též poskytuje vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem.

5 5 Dále zajišťuje zájmové vzdělávání, které poskytuje naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Školní jídelna zajišťuje stravování žákům i zaměstnancům. A.1 Charakteristika školy Ve školním roce bylo ve škole 33 tříd, 2 oddělení ŠD. 1) ZŠ speciální: 11 tříd - (65 žáků, 12 učitelů, 11 asistentů pedagoga) 2) ZŠ praktická: 20 tříd - (222 žáci, 25 učitelů, 3 asistenti pedagoga) 3) Praktická škola: 2 třídy - (14 žáků, 2 učitelé) 4) Školní družina: 2 oddělení - (17 žáků, 1,5 vychovatelky) 5) Školní jídelna: - 32 stravovaných žáků + 53 zaměstnanců - (1,5 kuchařky) 6) Přípravný stupeň ZŠS - (0 žáků) Celkem ve 33 třídách na konci škol. roku bylo 301 žáků, které učilo 39 učitelů + 2 zástupkyně, 1 ředitelka a 14 asistentů pedagoga. Školní družina měla 2 oddělení, ve kterých bylo zapsáno 17 žáků.

6 6 VYBAVENÍ ŠKOLY V budově školy jsou 3 tělocvičny, z nichž jedna slouží jako rehabilitační centrum. Chodby školy jsou využity pro gymnastiku, hry a stolní tenis. Na školním hřišti jsou zabudované 2 stoly na stolní tenis. Odborné učebny - cvičná kuchyňka, hudebna a multimediální učebna, 3 počítačové učebny, keramická dílna, šicí dílna, 3 dílny pro práci se dřevem, kovem a plastem. Školní pozemek je využíván všemi třídami školy v hodinách předmětu Pracovní vyučování, Pracovní činnosti a Ruční práce. Skleník je celoročně využíván pro pracovní činnosti žáků vyššího stupně ZŠ praktické a Praktické školy. Prostory školy jsou zcela vyhovující pro pohyb a pobyt dětí mentálně i tělesně postižených (bezbariérový přístup - výtah, schodolez). Na základě vyšetření žáků v Poradenském centru pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, pracoviště PPP v Mostě a SPC v Litvínově bylo ve školním roce přijato 41 žáků, z toho 10 do prvních ročníků ZŠ a 11 do 1. ročníku PrŠ. Na začátku školního roku bylo v ZŠS 62 žáci, v ZŠP 204 žáci a v PrŠ 18 žáků, celkem 284 žáci. Během roku se přistěhovalo 40 žáků a odstěhovali se 23 žáci. Od září 2009 byla otevřena 1 první třídy. Nově vřazení žáci ze základních škol byly zařazeny do tříd, kde bylo volné místo.

7 7 A.2 Charakteristika jednotlivých druhů škol a zařízení: V přípravném stupni ZŠ speciální se vzdělávají žáci se závažnějším mentálním postižením. Klade si za úkol umožnit vzdělávání žákům, kteří vzhledem k těžšímu stupni mentální retardace a případně i z dalších důvodů (zdravotních, popř. i sociálních) nejsou schopni prospívat ani na prvním stupni ZŠ speciální, ale jsou u nich patrné určité předpoklady rozvoje rozumových schopností. ZŠ speciální rozvíjí psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybaví je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. Učitelé ZŠ speciální vybaví žáky triviem základních vědomostí a dovedností, což znamená, že je naučí základům čtení, psaní a počítání. V ZŠ praktické je učivo zpracováno ve Školním vzdělávacím programu podle RVP ZV-LMP tak, aby bylo přiměřeně náročné a splnitelné pro většinu žáků. Je rozloženo do 9. postupných ročníků se všemi vyučovanými předměty jako na základní škole. Do ZŠ praktické přicházejí žáci z odlišných prostředí přímo z rodiny, ze speciální mateřské školy, z běžné mateřské školy, ze základní školy a proto je hlavním východiskem práce učitele praktické školy důkladné poznávání žáka, jeho schopností, psychických možností a individuálních zvláštností.

8 8 Praktická škola je dvouletá. Těžiště obsahu přípravy spočívá v upevnění a prohloubení vědomostí a praktických dovedností žáků a připravuje je především pro rodinný život a výchovu dětí, popřípadě pro výuku dalších jednoduchých pracovních činností. Školní družina je nedílnou součástí školy. V 1. oddělení byli převážně žáci ZŠ speciální, ve 2. žáci nižších ročníků ZŠ praktické. Práce ve ŠD probíhala podle předem stanoveného ročního plánu, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky výchovy a který byl zaměřen na činnosti, do kterých se zapojili všichni žáci. Žáci ŠD se také aktivně zapojili do ekologické výchovy a do některých projektů školy. Spolupracovalo se s Domem dětí a mládeže a Centrem volného času. Na odpolední činnosti žáků byli zváni rodiče a učitelé, aby shlédli své děti v odpoledním zaměstnání. Ve školní jídelně se stravovali 32 žáci. V rodinách žáků je vysoká nezaměstnanost rodičů, která se odráží v placení obědů dětem i v koupi sešitů a dalších důležitých pomůcek pro výuku žáků. Většina dětí pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

9 9 B. Přehled oborů vzdělávání I. Základní škola speciální - 11 tříd Vzdělávací program schválen MŠMT ČR č.j /97-22 s platností od a rehabilitační program pomocné školy č.j / II. Základní škola praktická - 20 tříd 1. třída třída třída třída třída třída třída třída třída - 3 Vzdělávací program schválilo MŠMT ČR č.j /97-22 s platností od Od se ve všech třídách i ročnících ověřují prvky nového ŠVP, platného od ŠVP č.j. 7/2007, Slunce svítí všem. Novým ŠVP byl zaveden cizí jazyk německý od 6. ročníku a předmět Informatika od 4. ročníku.

10 10 III. Praktická škola dvouletá - 2 třídy 1. ročník - 10 žáků 2. ročník - 8 žáků Vzdělávací program schválilo MŠMT ČR dne pod č.j.:32 090/ s platností od C. Údaje o zaměstnancích školy Pedagogičtí pracovníci- 57 (bez 3 asistentů VPP) Věkové složení VĚK POČET Z TOHO ŢEN Do 25 let 1 1 Do 30 let 7 6 Do 35 let 5 5 Do 40 let 6 6 Do 45 let 8 8 Do 50 let Do 55 let 4 4 Do 60 let a více 6 5 Věkový průměr pedagogických zaměstnanců je 44,7 let. Započítaná praxe PRAXE POČET Do 1 roku 2 Do 2 let 2 Do 4 let 3 Do 6 let 5 Do 9 let 1 Do 12 let 4 Do 15 let 2 Do 19 let 6 Do 23 let 9 Do 27 let 6 Do 32 let 10 Nad 32 let 7

11 11 Platové zařazení PLATOVÁ TŘÍDA POČET Dosažená kvalifikace VZDĚLÁNÍ POČET Střední pedagogické 12 Střední nepedagogické 9 DiS. - ergoterapeut 4 Bakalářské pedagogické 5 Magisterské pedagogické PaedDr Nepedagogičtí pracovníci 13 (personalistka, ekonomka, hospodářka, školník, údržbář, 6 uklizeček, 2 kuchařky) Věkové složení VĚK POČET Z TOHO ŢEN Do 25 let 0 0 Do 30 let 0 0 Do 35 let 0 0 Do 40 let 1 1 Do 45 let 0 0 Do 50 let 2 2 Do 55 let 6 5 Do 60 let a více 2 1 Věkový průměr nepedagogických zaměstnanců je 52,7 let.

12 12 Započítaná praxe PRAXE POČET Do 1 roku 0 Do 2 let 0 Do 4 let 0 Do 6 let 0 Do 9 let 0 Do 12 let 0 Do 15 let 0 Do 19 let 1 Do 23 let 0 Do 27 let 2 Do 32 let 4 Nad 32 let 6 Platové zařazení PLATOVÁ TŘÍDA POČET D. Přijímání žáků do 1. ročníků ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické školy Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické se konal dne 27. a 28. ledna Dostavilo se 6 žáků, dvěma žákům bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. Později se ještě přihlásilo 5 žáků.

13 13 Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo dne a k dennímu studiu bylo přijato 9 žáků do 1. ročníku bez přijímacích pohovorů, v druhém kole byli přijati ještě 2 žáci. Do tříd ZŠ speciální a praktické jsou zařazováni žáci ze základních škol po vyšetření v PPP nebo v SPC. Někteří žáci jsou přijímáni na diagnostický pobyt. D.1 Integrovaní žáci ve školním roce : Integrovaných žáků celkem 46 Z toho Sluchově postižených 9 Zrakově postižených 3 Tělesné postižení 14 Autismus 17 Řečové postižení 3 K těmto integrovaným žáků máme 14 asistentů pedagoga a 3 asistenty od ÚP v Mostě na VPP. Objeví-li se u žáků, kteří jsou ve třídách ZŠ speciální a praktické během roku výukové nebo výchovné problémy, jsou tito žáci na návrh třídního učitele se souhlasem rodičů opět vyšetřeni v PPP nebo SPC, kde se stanoví další postup jejich vývoje, způsobu výchovy a vzdělávání. E. Výsledky vzdělávání přehled viz tabulky

14 14 E.1 Vycházející žáci: Celkem: 51 Z toho - chlapci: 29 - dívky: 22 Z toho - ZŠP z 9. roč.: 34 z 8. roč.: 12 - ZŠS rok školní docházky byl povolen 4 žákům. Umístění žáků: SŠT Velebudice OA, SOŠG a SOU Chomutov SŠGS Most, J. Palacha Praktická škola Most Hotelová škola Teplice Registrace na ÚP Most 15 žáků 4 žáci 14 žáků 5 žáků 1 žák 8 žáků Závěrečné zkoušky v Praktické škole úspěšně složili 3 žáci. Čtyřem žákům bylo vzdělávání prodlouženo o jeden rok ze zdravotních důvodů a vzhledem k jejich postižení. F. Prevence a výchovná činnost Kroužky: v letošním školním roce pracovaly ve škole 3 zájmové kroužky. Kroužek Školáčkův speciál pod vedením pí uč. Horňákové a pí uč. Štičkové, který vydává náš školní časopis. Žáci si v tomto kroužku osvojují činnosti i zákonitosti tvorby tištěného periodika; během školního roku vydali 5 čísel časopisů v tištěné podobě, která jsou dostupná i na webových stránkách školy.

15 15 Kroužek Keramika pod vedením pí uč. Hurtové je pracovně-relaxační, kde se žáci zdokonalují v práci s keramickou hlínou; svými výrobky se podílejí na výzdobě a prezentaci školy, připravují také dárky pro naše sponzory. Kroužek znakové řeči Ouško pod vedením pí uč. Jelínkové K. učí žáky, učitele i asistenty znakovou řeč; setkávají se zde žáci se sluchovým postižením i žáci bez postižení. Školní druţina: v letošním školním roce pracovala 2 oddělení, kde bylo celkem zapsáno 17 ţáků; v prvním oddělení pí.vych. Kašparová a v druhém pí.vych. Hostoušová; činnost ŠD probíhala podle daného plánu, ve kterém jsou zastoupeny všechny sloţky výchovy; kromě plánu připravily pí. vychovatelky pro ţáky ještě mnoho dalších akcí; velký ohlas měla Zlatá vařečka, Mikulášská besídka a piknik na školní zahradě. Zdařilá byla také výstava knih ve školní jídelně. Ţáci ŠD se také aktivně zapojili do ekologické výchovy a do některých projektů školy. F. 1 Výchovné poradenství: výchovná poradkyně pí.uč. Průšová řešila ve spolupráci s učiteli, rodiči a pracovnicemi OPD výchovné problémy žáků, nedocházku, neomluvené hodiny a přestupky proti školnímu řádu; proběhlo celkem 49 výchovných komis a byly nově zavedeny následné výchovné komise, kde se kontrolovala přijatá opatření; spolupracovala se SVP Dyáda v řešení výchovných problémů některých žáků a besed pro žáky 7. 9 tříd; zajistila pro žáky 8. a 9. tříd praxi ve SŠ technické Velebudice v rámci přípravy a výběru učebního oboru; organizovala pro vycházející žáky návštěvy, exkurze a besedy s náboráři vybraných učilišť, návštěvu ÚP pro žáky 8. a 9. tříd a PrŠ v rámci výběru povolání a orientace na trhu práce, návštěvu burzy učilišť Sokrates; v rámci svých konzultačních hodin také spolupracovala s rodiči vycházejících žáků při výběru vhodného učiliště; spolupracovala s preventistkou Městské policie v rámci besed pro žáky na téma kriminalita mládeže, šikana, právní vědomí apod. i v řešení zvláště závažných případů, které se týkaly hrubých přestupků žáků; vedla schůzky společných MS ZŠP a PrŠ, která řešila aktuální výchovné problémy žáků, prevenci šikany a patologických jevů. Společně pak vytvořili Program prevence šikany. F. 2 Prevence sociálně patologických jevů: školní metodik prevence pí.uč. Niklová organizovala pro žáky nejrůznější besedy, soutěže a přednášky v rámci protidrogové i sexuální výchovy a prevence sociálně patologických jevů, při výběru besed a přednášek využívala nabídku PPP, Městské policie, SVP a nově i realizačního týmu projektu E Bezpečí, do kterého se škola zapojila; společně s výchovnou poradkyní zpracovala minimální preventivní program; během školního roku organizovala projekt Kouření a já a projekt Bezpečná škola, který se zabývá tematikou sociálně patologických jevů, pro 1. i 2. stupeň ZŠP byly zpracovány tematické okruhy z oblasti bezpečného chování, šikany, kriminality páchané dětmi a mládeží a základů právního vědomí jde o cílenou prevenci s pevnými tématy pro jednotlivé ročníky; žáci tříd ZŠP vyplnili dotazník, jehož cílem bylo zjištění vztahu letých žáků k alkoholu, kouření a drogám; paní učitelka zpracovala a přihlásila školu do projektu na téma Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti prevence soc. pat. jevů, které je pro ped. doporučeno Metodickým pokynem MŠMT. Dle Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci soc. pat. jevů byly řešeny a zapsány 2 případy, které se týkaly ničení majetku a kouření; případy šikany a kriminality mládeže řešila Policie ČR. Příspěvky preventistky byly i v každém vydání školního

16 16 časopisu a každý měsíc byla obměňována i nástěnka primární prevence, kde se objevvovaly příspěvky našich žáků; během školního roku se aktivně využívala nabídka DVD a VHS z oblasti drogové i sexuální výchovy F. 3 Environmentální výchova: koordinátorka pí.uč. Hofferová organizovala environmentální výchovu dle ročního realizačního plánu, který byl rozdělen po měsících s různými tématy /Třídění odpadů ve škole, Zvířata v Africe, Podzim ve škole, Vánoce ve škole, Ptáci v zimě, Zdravá výživa, Voda a my, Naše planeta Země, Přírodní společenstva, Poznáváme náš kraj/. V měsíci září se naše škola zapojila do projektu Les ve škole škola v lese pořádaný Sdružením TEREZA v Praze a do projektu Recyklohraní, který pod záštitou MŠMT pořádají společnosti EKO-KOM, Ecobat a Asekol. V projektu Les ve škole škola v lese jsme dosáhli velkého úspěchu. Naše závěrečná zpráva byla vybrána jako nejlepší v kategorii mírně pokročilých a pět žáků se za odměnu zúčastnilo Lesního setkání v Domašově nad Bystřicí. V projektu Recyklohraní jsme v 1. pololetí skončili na druhém místě v Ústeckém kraji. Všechny úkoly v projektu jsme splnili a získali prozatím 2051 bodů. Sebrali jsme celkem 55 kg vybitých baterií a 48 kg elektrozařízení. V příštím školním roce budou tyto projekty pokračovat. Les ve škole škola v lese Sběrné boxy Recyklohraní ZÁŘÍ Třídění odpadů ve škole Vznikla Ekohlídka sloţená ze šesti ţáků devátých tříd. Kontrolovala třídění odpadu ve třídách a pomáhala koordinátorovi ekologické výchovy. Pokračoval roční projekt Hřbitov odpadků. Sedm tříd se zapojilo do školního projektu -Třídíte odpady? V tomto projektu si učitelé se svými ţáky připravili dotazníky pro rodiče a anketní otázky pro obyvatele Mostu.

17 17 ŘÍJEN Zvířata v Africe V tomto měsíci jsme oslavili Světový den zvířat výtvarnou soutěţí, ve které ţáci z 22 tříd výtvarně ztvárnili zvířata ţijící v Africe. Výtvarná soutěž Zvířata z Afriky Ţáci a učitelé nosili do školy dobroty pro pejsky, které třídy 1. A, 2. A a 9. C odnesly do Útulku pro opuštěná zvířata v Rudolicích. U pejsků Dobroty pro pejsky Uspořádali jsme ekologickou soutěţ pro ţáky tříd ze ZŠ speciální Litvínov, ZŠ Janov a naši školu. Naši ţáci se umístili na 2. místě. Žáci plní úkoly

18 se uskutečnil školní projekt Čisté město a jeho okolí. Do úklidu zahrady a okolí školy se zapojilo 16 tříd, které naplnili odpadem 32 pytlů. Kontaktovali jsme Český svaz ochránců přírody, který nám poskytl pro zúčastněné třídy jako odměnu pěkné plakáty s ţivočichy. Třída 2. A jde uklízet odpadky Třída 3. B má pytle plné odpadků LISTOPAD Podzim ve škole Ve vestibulu školy se uskutečnila týdenní podzimní výstavka, ţáci z 12 tříd a školní druţina vystavovali své práce z přírodnin. Výtvarné práce tříd 5. A a 7. A, C PROSINEC Vánoce ve škole V tomto měsíci se ve škole uskutečnilo několik aktivit (Čertice zdobí stromeček, Vánoční výstava, Adventní zpívání pod stromkem. Některé třídy se zapojily do školního projektu Vánoční pečení). Návštěvníci vánoční výstavy měli moţnost obodovat soutěţ: O nejkrásnější vánoční přání. Do připravené krabičky vhazovali kartičku s číslem přání, které se jim nejvíce líbilo. Do soutěţe své přání dalo 13 tříd. Nejvíce hlasů a 1. místo získala třída 8. A, 2. místo 5. B a 3. místo 8. C.

19 19 Ţáci 1. stupně ZŠP a speciálních tříd se zúčastnili výukového programu Zimníček, který si připravil pan Tarant z CEV Viana. LEDEN Ptáci v zimě Tento měsíc byl vhodný k pozorování ptáků, stop ptáků ve sněhu, krmení ptáků a k výrobě krmítek z kokosu. Všechny tyto aktivity byly zařazeny do projektu Les ve škole škola v lese. Stopy ptáků ve sněhu Krmení ptáčků na zahradě ÚNOR Zdravá výţiva V rámci tohoto tématu se uskutečnily na škole tyto aktivity: Přednáška - ţáci 8. a 9. tříd se zúčastnili přednášky o zdravé ţivotosprávě. Ţákům přednášela Lilian Sedláčková, lektorka společnosti STOB (Stop obezitě) a instruktorka fitness a pilatesovy metody. Třída 8. C

20 20 Plakáty - 15 tříd a školní druţina se zapojili do výtvarné soutěţe na téma Zdravá výţiva. Odevzdali velmi pěkné plakáty, které zdobí chodbu u školní kuchyňky a vestibul školy. Ochutnávka zdravé výţivy - ţáci Praktické školy, p. uč. Horňáková a p. uč. Fesslová přichystali pomazánky a saláty ze zdravých potravin. Nazdobili krásně stoly a všichni ţáci ZŠP přišli ochutnat zdravé dobroty. Tato akce měla velký úspěch, ţáci si na jídle pochutnali. Svačinová hlídka - zkontrolovala svačiny ţáků. 76 ţáků mělo zdravou svačinu, 61 ţáků nevhodnou svačinu (sladké pečivo, brambůrky, párky, oplatky, coca colu). Velmi špatné je, ţe 18 ţáků přišlo do školy bez svačiny. Nejzdravější svačinu měly třídy 1. A, 2. A i 8. C. Nejvíce nezdravé svačiny měly třídy 6. B a 9. A. Ţáci 5. a 6. tříd se zúčastnily výukového programu Krušné hory a 7. třídy výukového programu Koloběh vody, které přednášel p. Tarant z CEV Viana. BŘEZEN Voda a my V tomto měsíci se ţáci 9. tříd zúčastnili exkurze na téma Tepelná pohoda v teplárně Komořany. Exkurze byla pro naše ţáky nesmírně poutavá, odnesli si zajímavé záţitky. Žáci devátých tříd na exkurzi v učebně PC Dne jsme oslavili Světový den vody. Ţáci celé školy vytvořili zajímavé prezentace na téma Voda a my a ty potom předvedli svým spoluţákům z jiných tříd. Velkou pochvalu si zaslouţí

21 21 všichni ţáci i učitelé za velmi pěknou práci. Práce byly vystaveny u šaten ve vestibulu školy. Žákyně 9. A Žák 9. B DUBEN Den Země Den Země jsme oslavili školním projektem Kytička pro Zemi. Vybraní ţáci z 21 tříd vyskládali v tělocvičně z víček od PET lahví kytičku. Vítězná třída získala všechny víčka cca 700 ks. Všechny kytičky byly velmi pěkné. Tento měsíc se 1. A, 2. A zúčastnily výukového programu Ţivot v rybníku a 8. a 9. třídy výukového programu Globální problémy, které pro ţáky připravil p. Tarant z EC Viana. Několik tříd se zapojilo do školního projektu Čisté město a jeho okolí a uklidilo odpadky na školní zahradě a v okolí školy. Pro vybrané ţáky 7. B, 9. A a 9. C bylo velkou zkušeností účast na Krajské ekologické konferenci. Před studenty středních škol a ţáky základních škol prezentovali práce na téma Voda a my, Zdravá výţiva a Třídění odpadů ve škole. Žáci zíslali na konferenci pěkný diplom Navázali jsme spolupráci s p. Konrádem, který je revírníkem Správy městských lesů Most. Třídy 1. A, 2. A, 9. C se zúčastnili exkurze v lese na Resslu, při které viděly kácení stromu a odvezení kmene za pomoci koně. Exkurze se ţákům moc líbila a byla zařazena do projektu Les ve škole škola v lese. Exkurze byla prezentována v Mosteckých listech

22 22 Revírník Konrád a žáci na exkurzi KVĚTEN Přírodní společenstva V květnu naše škola ţila projektem Přírodní společenstva. Ţáci s učiteli /celkem 13 tříd/ si připravovali své práce na téma Louka, Zahrada, Les, které prezentovali před svými spoluţáky v tělocvičně. Prezentace se ţákům velmi povedli. Zajímavým zpestřením výuky byla přednáška lesníka Jandy z Lesů ČR, který ţákům tříd 4. A, 4. B, 6. B, 1. A a 1. A ST zajímavým způsobem přiblíţil vše o lese za pomoci velkého mnoţství pomůcek. Ţáci byli velmi nadšeni a přednáška se jim líbila. Přednáška byla zařazena do projektu Les ve škole škola v lese. Lesník Janda se žáky

23 23 ČERVEN Poznáváme náš kraj V červnu se uskutečnila ekologická soutěţ v ZŠ speciální v Litvínově. Naše pětičlenné druţstvo se umístilo na pěkném 2. místě. Ţákům patří poděkování. Byl ukončen projekt Hřbitov odpadků, ţáci s učiteli odevzdali zprávu a rozkladu odpadků. Tento měsíc ţáci se svými učiteli vyjeli na výlety nejen do okolí města Mostu, ale i dále. V tomto školním roce se podařilo splnit všechny aktivity, které byly naplánovány v ročním realizačním plánu EVVO v jednotlivých měsících. Do školních projektů se zapojovaly vesměs všechny třídy ZŠP, aktivně se někteří učitelé podíleli na organizaci vybraných aktivit a tím pomáhali koordinátorce EVVO. Ekologická výchova byla po celý rok prezentována na webových stránkách školy, pravidelně vycházely ve školním časopise zprávičky z aktivit tříd a aktivity, které nás čekají. Spolupracovali jsme s CEV Viana Litvínov výukové programy pro ţáky, SEV Sever Litoměřice ekologicky zaměřené semináře, EC pro Krušnohoří ukázka ekologické pomůcky, Sdruţení TEREZA Praha seminář, projekt Les ve škole škola v lese, ZŠ speciální Litvínov ekologická soutěţ. Z časového nedostatku a z nedostatku financí jsme se od ledna 2009 nezapojili do projektu EKOŠKOLA a Ekologická stopa, nebyly vyrobeny cedulky na bylinkový záhon. Tyto aktivity se pokusíme zařadit s časovým posunem, do projektů lze vstoupit kdykoliv. Žáci 2. A při týdenním projektu Život na zahradě F. 4 Informační a komunikační technologie: ICT koordinátor p.uč. Rak během celého školního roku udržoval v chodu všech 65 PC stanic, řešil vzniklé problémy a také opět školil učitele. V letošním školním roce bylo zakoupeno 11 ks PC stanic do učebny PC 1. Učebna tím byla zmodernizována a výměnou CRT monitorů za LCD dojde také k úsporám el. energie. Byl zakoupen nový server, čímž byla umožněna lepší správa sítě a zvětšila se kapacita úložného místa ze 40 GB na 200 GB. Nový server je v současné době testován zkušebním provozem, během letních prázdnin bude zapojen do plného provozu a starý server odpojen.

24 24 V současné době byl starý server přetížen a kapacita úložného místa byla na 0 GB. Byla provedena změna u zařízení Onfinity (obdoba Interaktivní tabule) které nebylo tak často využíváno ve třídách s notebookem a proto bylo umístěno na strop do učebny PC 1. Tím je možné lépe využívat IT techniku v učebně. Licenční politika a SW: Škola nadále využívá zvýhodněné licence PiL od společnosti Microsoft určené pro školy v regionech s vysokou nezaměstnaností. Tyto licence jsou využívány na operační systém MS Windows XP Proffesional a na kancelářské aplikace MS Office 2003 a V žákovských PC stanicích je nainstalováno, nebo sdíleno na serveru celkem 54 ks výukového SW. V letošním roce byly zakoupeny 2 ks nových výukových aplikací - výrobce Terasoft Člověk a příroda přírodopis a Matematika pro prvňáčky určených hlavně pro výuku s Interaktivní tabulí. Tento SW mohl být nainstalován teprve v červnu 2009 kvůli malé kapacitě serveru. Pro správu a připojení do Internetu byla na PC Proxy zakoupena a nainstalována aplikace Kerio WinRouter Firewall. S touto aplikací lze blokovat www stránky nevhodné pro žáky. Zatím jsou v učebnách PC 1,2,3 blokovány stránky a některé nebezpečné www adresy. V diskusní skupině ICT specmo byla dána zpráva o blokování a s možností zadat požadavky doposud nikdo nevyužil. Během letních prázdnin bude ve všech PC učebnách nainstalována sada kancelářského balíku MS Office V těchto učebnách bude možné používat Office 2003 i Metodická školení: Tento školní rok proběhlo celkem 6 x MŠ. Školení byla zaměřena na sdílené dokumenty a práci ve skupině na portálu google, využití dataprojektorů a Onfinity, práce v síti LAN (ukládání souborů na server, tiskárny ), Ukázky internetových aplikací a pracovních listů volně dostupných na Internetu. Tato školení byla vždy maximálně obsazena. Během roku nebyla využita nabídka na ostatní MŠ. Nabídka těchto školení je umístěna na nástěnce ICT koordinátora ve sborovně a je sdílena se všemi ped. v dokumentech v google. V příštím školním roce budou nadále probíhat MŠ dle požadavků ped. Na srpen 2009 je plánováno školení Microsoft pro školství zaměřené na kancelářský balík MS Office Ostatní: Během roku byly u žákovských PC stanic prováděny aktualizace operačního systému, čištění a kontrola registrů. V letošním roce byl zaznamenán vyšší výskyt napadení PC malware v celé síti. Tento problém byl řešen vyšším zabezpečením PC stanic. V současné době již tento problém bude řešen možností vyššího zabezpečení nového serveru. U starého serveru nebylo možné provézt kvůli malé kapacitě serveru. Bude realizováno během letních prázdnin. V učebně PC 2 je nefunkční dataprojekror, ve kterém opotřebením odešla lampa. Tento dataprojektor byl dočasně nahrazen projektorem určeným k mobilní výuce s Notebookem. Lampa do projektoru nebyla doposud zakoupena, nebyla uvolněna příslušná finanční částka cca 6 500,- Kč. V současné době se jedná nákupu nové lampy. Zakoupením vlastních sluchátek do tříd se podařilo úplně zastavit jejich devastaci. Učitelé nyní mají i možnost zapůjčit si sluchátka u pí. zástupkyně Brunnerové využíváno zřídka.

25 25 Návrhy pro zkvalitnění služeb IT: Vytvořit pro učitele na každém patře kabinet, kde by byl přípojný bod s PC stanicí, nebo notebookem. Další plánovanou investicí je zasíťování celé školy. Mělo se realizovat během letošních prázdnin, bylo zrušeno. V Hudebně vybavit PC stanici tabletem, do učebny PC 1 nebo PC 2 zakoupit skener. Pokračovat ve vytváření a zdokonalování již dobře fungujících školních internetových stránek kde žáci nejvíce navštěvují fotogalerie a akce školy. Na tomto má největší podíl pí. zástupkyně Brunnerová. Výborně také na těchto stránkách funguje jídelní lístek - pí. Šimová. Nadále je potřeba popularizovat sdílení dokumentů a skupin na portálu google, které doposud není využíváno celou školou. G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků POČET ZAMĚŘENÍ DVPP 2 asistenti pedagoga Kurz asistent pedagoga 1 asistentka pedagoga 1x školení (autismus) 1 zástupkyně + 1 ředitelka 1x školení z oblasti právní a školské legislativy výchovný poradce metodik prevence environmentální koordinátor + 3 učitelé ICT koordinátor 21 učitelů 2x školení (VP) 2x školení (prevence) 7x školení (ekologie), seminář 2x školení (ICT) školení spec. ped. (logopedie, autismus, čtení), semináře pedagogiga, předmětová školení 1 správní zaměstnanec 3x školení (stravování, hospodaření) 2 učitelky bakalářské studium spec. ped. 3 učitelky magisterské studium spec. ped. 1 učitelka + 1 asistentka kurz znakové řeči

26 26 H. Údaje o školních aktivitách a prezentaci školy Během školního roku se konaly sportovní akce, soutěže mezi třídami, soutěže dopravní a výtvarné, výstavy a projekty školy. Akce školy: během celého školního roku proběhlo mnoho akcí s nejrůznějším zaměřením; zápisy z těchto akcí spolu s fotodokumentací se průběžně vkládaly na webové stránky školy. ZÁŘÍ První den školního roku 2008/2009 jsme na naší škole přivítali nové ţáky v prvním ročníku Základní školy praktické a Základní škole speciální a v prvním ročníku Praktické školy. Unilever ČR, spol. s.r.o. pořádala pro školáky v rámci "Zdravá výţiva" akci před školou pod názvem " Tajemství školních svačin", kde předváděly své výrobky, diskutovaly s dětmi zábavnou formou o zdravé výţivě a o výrobcích Ramy. Při pohovoru s hosteskami získali dárečky ve formě samolepek. Akci zajistila p.uč. Růţena Fesslová. Během měsíce září a října přišlo na exkurzi do naší školy 7 tříd studentů z Vyšší odborné školy a Střední pedagogické školy v Mostě. Tyto exkurze jsou nedílnou součástí přípravy na budoucí povolání sociálního pracovníka a pedagoga. Studenti těchto škol u nás často vykonávají i odbornou praxi. Ţáci se svými učiteli navštěvovali průběţně Planetárium - 8 tříd.

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2010/2011 ZÁŘÍ Téma: Začínáme projekty v ekologické výchově o Každý učitel si vybere jeden z následujících projektů a název na lístečku odevzdá p. zástupkyni Brunnerové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

2 0 0 7-2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Za školní rok

2 0 0 7-2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I. Za školní rok Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 7-2 0 0 8 2 OBSAH A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více